BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     218 ORIBASE

      Epitomé de la collection médicale.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218. Oribase, Epitomé de la collection médicale.


 

 

 

 

Τρίτη δὲ αὐτῷ διεσπούδασται, ὡς καὶ αὐτὸς ἐκεῖνος προοιμιαζόμενος λέγει, συντομίαν αὐτῷ τῆς δευτέρας περιέχουσα πραγματείας. Εὐσταθίῳ δὲ τῷ υἱῷ τὸ βιβλίον ἀναφωνεῖ, θʹ διῃρημένον λόγοις, ἐν οἷς ἐστι τῶν παθῶν ἰάματα, ὅσα τὸ εὐπόριστον καὶ πρόχειρον ὑποτίθεται· τὸ μέντοι χειρουργικὸν εἶδος παντελῶς αὐτῷ κατὰ ταύτην τὴν συναγωγὴν παρεῖται.

 Ἔστι δὲ τὸ παρὸν βιβλίον πρὸς μὲν ἀνάμνησιν τοῖς κατὰ τὰς ἰατρικὰς πράξεις τε καὶ θεωρίας συνησκημένοις οὐ φαύλην παρέχον τὴν χρείαν, καὶ μᾶλλον πρόχειρον. Τοῖς δ´ ἐκ πρώτων εἰς μάθησιν τῆς τέχνης διὰ τῆσδε τῆς συνόψεως ἐλθεῖν ἠλπικόσιν εἶπον ἂν ὡς ἐπ´ ὀλίγον εἴη τὸ λυσιτελὲς παρέχον, εἰ μὴ τὸ κατ´ αὐτὴν ἀμέθοδόν τε καὶ ἀπροσδιόριστον τοὺς ἀπειρότερον περὶ ταῦτα διακειμένους καὶ ἑτοιμότερον πρὸς τὰς θεραπείας χωροῦντας εἰς τὰς μεγίστας βλάβας τῶν καμνόντων, ἐσθ´ ὅτε δὲ καὶ τῶν ὑγιαινόντων, ἐπ´ αὐτῶν τῶν ἔργων εἶδον συνωθουμένους. Πλὴν ἀλλ´ ἔν γε τοῖς εἰρημένοις λόγοις θʹ  τῶν οʹ βιβλίων τὴν σύνοψιν περιγράφει

Καὶ ἐν μὲν τῷ αʹ διαλαμβάνει περί τε τῆς κατὰ τὰ γυμνάσια προφυλακῆς καὶ αὐτῶν τῶν γυμνασίων, κενώσεών τε καθόλου καὶ ἐπὶ μέρους, τῶν τε δι´ ἐπινοίας καὶ ὅσων ἡ φύσις κυρία· περί τε ἀέρων καὶ λουτρῶν, αὐτοφυῶν τε καὶ τῶν ἐκ τέχνης· καὶ περὶ ἱδρώτων, ναὶ δὴ καὶ περὶ καταπλασμάτων, περί τε τῆς εἰς ἔλαιον καὶ ὑδρέλαιον ἐμβάσεως, καὶ ὅσα τὸ δέρμα δάκνοντα ἢ ἄλλως διαφοροῦντα τῶν χρονιζόντων παθῶν τὴν μετασυγκριτικήν, ὡς ἂν μεθοδικὸς φαίη ἀνήρ, ἀπεργάζεται θεραπείαν.

Ἐν δὲ τῷ βʹ περί τε τῆς δυνάμεως τῶν ἁπλῶν διαλαμβάνει φαρμάκων, καὶ περὶ τῆς τούτων ἐκλογῆς, καὶ περὶ κατασκευῆς τῶν τε ἀκόπων καλουμένων χρισμάτων καὶ ἐμπλάστρων, καὶ περὶ σταθμῶν, περί τε τῶν κοπτῶν καλουμένων πλατυσμάτων καὶ περὶ ἑψήσεως τῶν ἐμβαλλομένων εἰς τὰς ἐμπλάστρους φαρμάκων.

Τὸ δὲ γʹ συνθέσεις αὐτῷ φαρμάκων παντοδαπῶν περιέχει.

Τὸ δὲ δʹ περὶ τροφῶν ἐστιν αὐτῷ συντεταγμένον δυνάμεως, καὶ περὶ τῆς τούτων σκευασίας, περί τε μελικράτου καὶ πομάτων ἄλλων, ὅσα χρήσιμα τοῖς ἀρρωστοῦσι, περί τε γαλακτοποσίας, καὶ ἔτι περὶ ὑδάτων.

Τὸ δὲ εʹ ὅσα τε ταῖς κυούσαις συμβαίνει διδάσκει, δίαιτάν τε αὐτῶν καὶ ὁποῖαι αἱ τιτθαί, περί τε κομιδῆς παιδίου, καὶ ὅσα εἴωθε συμβαίνειν τῷ παιδί. Περί τε κόπων οὓς ποιεῖ τὰ γυμνάσια, καὶ ὧν οὐκ ἔστι λαβεῖν ἐκ τοῦ φαινομένου τὸ αἴτιον. Καὶ περὶ στεγνώσεως δέρματος. Γερόντων τε δίαιταν εὑρήσεις ἐν τούτῳ καὶ ὅσα τοῦ σώματος κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν συμπεσόντα ἄχαρι τὴν ὄψιν ποιεῖ, τούτων ἀπαλλαγὴν καὶ τῆς παρατροπῆς ἐπανόρθωσιν, ὀδόντων τε φυλακήν, καὶ βαρυηκοΐας καὶ ἀχλύος ὀμμάτων διόρθωσιν, καὶ τῆς ἀπὸ τῆς πλησμονῆς βλάβης θεραπείαν, ἀσχόλου τε βίου δίαιταν· περί τε τῶν διαφθειρόντων τὰ σιτία. Ὁδοιποροῦσί τε καὶ πλοϊζομένοις ἐκτίθεται δίαιταν, καὶ περὶ καθαιρέσεως σαρκῶν διαλαμβάνει ἀναθρέψεώς τε καὶ διάγνωσιν κράσεως, καὶ παρατραπείσης αὐτῆς θεραπείαν.

Ἐν δὲ τῷ ϛʹ συντέτακται αὐτῷ ὅσα τε εἰς σημείωσιν ἀσφαλῆ τείνει καὶ κρίσιν ὀρθήν, θεραπεῖαί τε καὶ προγνώσεις πυρετῶν καὶ συμπτωμάτων τά τε εἴδη τῶν πυρετῶν καὶ τὰς ἰάσεις, περί τε λοιμῶν, λειποθυμίας τε καὶ συγκοπῆς καὶ ὀδύνης καὶ λυγμοῦ διαλαμβάνει, κυνώδους τε ὀρέξεως καὶ ἀνορεξίας καὶ βουλίμου θεραπείας, ἔτι δὲ περὶ ναυτίας καὶ ἐμέτων, ἀγρυπνίας τε καὶ καταφορᾶς καὶ συντήξεως καὶ δίψους καὶ ἑλκωθέντος τοῦ ἱεροῦ ὀστοῦ θεραπείας.

Κατὰ δὲ τὸ ζʹ ἑλκῶν μὲν ἁπάντων, τῶν τε λεγομένων ἁπλῶν καὶ τῶν κοίλων, καί γε καὶ τῶν οὐλῆς δεομένων καὶ ὑπερσαρκούντων ἐκδιδάσκει, πρός τε τὰ πυρίκαυστα θεραπείας εἰσάγει, καὶ περὶ ἐξανθημάτων καὶ κνησμῶν καὶ φλυκταίνων, ἀναρρηγνυμένων τε ἑλκῶν καὶ κακοήθων· πρὸς ἄνθρακάς τε καὶ καρκίνους ἰάσεις ἀναγράφει, σπασμῶν τε καὶ στρεμμάτων καὶ θλασμάτων, οἷς τε ἂν ἀκὶς ἢ κάλαμος ἢ ἄκανθα ἢ σκόλοψ ἐμπαγέντα σαρκὶ ἀποσπασθείη· περί τε παρωνυχιῶν καὶ τῶν ἐν ἄρθροις ἑλκῶν, αἱμορραγίας τε καὶ νευροτρώτων, καὶ περὶ κεχαλασμένων ἄρθρων, περί τε φλεγμονῆς καὶ ῥευματικῆς διαθέσεως, περί τε γαγγραίνης καὶ σφακελισμοῦ, καὶ περὶ ἀποστημάτων καὶ συρίγγων, ἐρυσιπέλατός τε καὶ ἕρπητος, καὶ περὶ σκίρρων καὶ οἰδημάτων, τερμίνθου τε καὶ ἐπινυκτίδος, περί τε διατμηθέντων συνδέσμων, καὶ θύμου καὶ συκῶν καὶ δοθιήνων, ἀκροχορδόνων τε καὶ μυρμηκιῶν καὶ τῶν συστοίχων. Πρός τε τὰ λεγόμενα γάγγλια καὶ χείμεθλα καὶ ῥαγάδας ἐκτίθεται ἰάσεις, καὶ πρὸς τὰ ἡλκωμένα τῶν αἰδοίων. Περί τε λεύκης καὶ ἀλφῶν καὶ λέπρας καὶ ψώρας καὶ λειχήνων διαλαμβάνει, καὶ περὶ ἐμφυσημάτων, καὶ ὡς ἡ τῶν ἐχιδνῶν ἐδωδὴ ἄριστον βοήθημα τοῖς ἐλεφαντιῶσι. Ταῦτα μὲν καὶ κατὰ τὸ ἕβδομον.

Κατὰ δὲ τὸ ηʹ περὶ τῆς κατὰ τὴν μνήμην ἀπωλείας καὶ τῶν ἄλλως ἀγρυπνητικῶν ἢ καταφορικῶν διαλαμβάνει, τίς τε ὁ ἐφιάλτης καὶ ἡ ἐπιληψία καὶ τὸ σκοτωματικὸν πάθος, ἀποπληξία τε καὶ μελαγχολία καὶ μανία καὶ ἔρως ὀξύς, καὶ τίς ἡ λυκανθρωπία, καὶ τούτων ἰάσεις· περί τε τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον παθῶν καὶ περὶ λυσσοδήκτων, καὶ περὶ παραλύσεως καὶ ἀνεκθερμάντου ῥίγους, περί τε σπασμῶν καὶ τετάνου καὶ περὶ τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν παθῶν. Πρός τε τὰ σειριῶντα παιδία, πρός τε δυσωδίας ῥινός, καὶ πρὸς ὑπώπια, καὶ πρὸς ἐγχυμώματα κεχρονισμένα. Περί τε χειλέων ῥαγάδος, καὶ πρὸς ἐφήλεις καὶ σπίλους καὶ φακοὺς καὶ ἰόνθους καὶ τὰς ἐν τῷ γενείῳ συκώδεις ἐπαναστάσεις· περί τε μασχαλῶν δυσωδίας, καὶ περὶ τῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς παθῶν, περί τε φθειριάσεως καὶ ἐμφράξεως μυξωτήρων, καὶ περὶ τῶν ἀπαγχομένων. Ἐν τούτοις καὶ ὁ ηʹ λόγος.

 Ὁ δὲ θʹ αὐτῷ ὅσα πάθη περί τε θώρακα καὶ σπλάγχνα συνίσταται καὶ ἕως αἰδοίων διήκει διαλαμβάνει, τά τε γυναικεῖα καταλέγει πάθη, καὶ περὶ ποδάγρας καὶ ἀρθρίτιδος καὶ ἰσχιάδος θεραπείας ἀναγράφει.

Τοιαύτη καὶ ἡ γʹ τῷ Ὀρειβασίῳ συντεταγμένη πραγματεία.

En plus il a travaillé avec soin à un troisième traité,  comme il le dit lui-même dans sa préface. C'est un abrégé du second. Il l'a dédié à son fils Eustathe et l'a divisé en neuf livres où il propose les remèdes faciles à utiliser et qu'on peut avoir sous la main. Mais en ce qui concerne la chirurgie, il l'a tout à fait passée sous silence dans ce traité.

Ce livre, en réveillant la mémoire de ceux qui exercent la médecine et qui l'étudient, a une véritable utilité immédiate. Quant à ceux qui espèrent pouvoir parvenir à la connaissance de cet art grâce à ce compendium, je pourrais dire qu'à première vue il pourrait leur sembler utile si, par son manque de méthode et par ses déficiences dans les définitions, je ne l'avais vu amener des gens de peu d'expérience médicale et trop enclins à soigner à commettre d'énormes erreurs chez les malades et parfois aussi chez les gens bien portants. En tout cas en neuf livres, il résule ses soixante dix livres.

Dans le premier livre, il traite des précautions à prendre lors des exercices corporels, des exercices eux-mêmes, des évacuations totales ou partielles, des maladies soit imaginées par l'esprit, soit celles dont triomphe la nature. Il traite des airs, des bains naturels et artificiels. Et ensuite il traite des transpirations, des cataplasmes, de l'huile pure et de l'huile mêlée d’eau et des remèdes qui, en rongeant la peau et en la détruisant, réussissent à guérir des maladies chroniques : c'est ce que les méthodiques appellent metasyncriticie .

Dans le second livre, il traite de la vertu des médicaments simples, de leur choix, de leur préparation, des onguents appelés ἀκόπων, des emplâtres.  Ensuite il traite des poids, des grands emplâtres qu'ils nomment  κοπτὰ (broyées) et de la cuisson des médicaments qui entrent dans la composition des emplâtres.

Le troisième contient les compositions des médicaments de tout genre.

Le quatrième décrit les propriétés des aliments, leur préparation, de l’eau miellée et des autres boissons utiles aux malades, de l’absorption de lait et enfin des eaux.

Le cinquième livre explique les accidents qui arrivent aux femmes enceintes et leur régime et les qualités des nourrices. Il traite de l'éducation de l’enfant et des accidents qui lui sont habituels à leur âge. Il traite de la fatigue provenant des exercices physiques et de celle dont la cause n’est pas apparente ; il traite du resserrement de la peau. On trouvera aussi dans ce livre la nourriture qui convient aux vieillards, ainsi que les accidents provenant de la déformation de leurs corps et comment s’en débarrasser et y porter remède. Ensuite il traite du moyen de se conserver les dents, de remédier à la difficulté auditive et à l'obscurcissement de la vue, de guérir les maux qui proviennent de la saturation, de procurer un régime de vie pour les gens occupés. Il traite des gens qui sont corrompus par les aliments. Il prescrit un régime de vie pour les voyageurs et les navigateurs ; il traite de la diminution des chairs et de leur nutrition, pour pouvoir connaître le tempérament et de soigner son déséquilibre.

Dans le sixième livre, il a rassemblé tout les signes pour pouvoir bien juger et  à coup sûr la maladie. Ensuite les soins, la reconnaissance des fièvres et des symptômes : il y ajoute les genres de fièvres et les remèdes. Il traite des pestes, de la défaillance et de la syncope, de la douleur, du hoquet. Et ensuite de la faim canine, de l’inappétence et de la boulimie. Il traite en outre de la nausée et des vomissements, de l’insomnie, de la torpeur, de la colliquation, de la soif et du traitement des ulcérations de l’os sacré.

Dans le septième livre, il traite de tous les ulcères, ceux qu’on appelle simples et ceux qu’on appelle creux, ceux qui ont besoin d’être cicatrisés et ceux qui se remplissent de chair ; il indique le remède pour les brûlures. Ensuite les boutons, les prurits, les pustules qu'on appelle phlytaenes, les ulcères bénins et malins ; il décrit la façon de guérir les anthrax et les tumeurs, ainsi que les élongations, les luxations, les contusions et la façon d’extraire une pointe d’épine, de roseau, d’acanthe ou une écharde enfoncée dans la chair. Il traite des ongles incarnés, des ulcères des articulations, de l’hémorragie, des lésions nerveuses, des luxations articulaires, de l’inflammation, de la tendance aux enflures, de la gangrène et de la carie, des abcès, des fistules, de l’érysipèle et de l’herpès, des tumeurs dures, des œdèmes, du terminthe, de l'epinyctide, des ligaments déchirés, de l’excroissance charnue, des loupes, des furoncles, des verrues, des formicaires et d’autres affections du même genre. Il propose des traitements pour ce qu’on appelle les ganglions, pour les engelures aux pieds et les gerçures et les ulcères des parties sexuelles. Il traite de la grattelle blanche, de la lèpre, de la gale, de la dartre et des emphysèmes et dit que le thériaque est un excellent adjuvent pour ceux qui souffrent d’éléphantiasis. Telles sont les matières du septième livre.

Dans le huitième, il traite de la perte de mémoire et de ceux qui souffrent d’insomnie ou de grave somnolence, il traite de l'ephialte (cauchemar), de l’épilepsie, du vertige, de l’apoplexie, de la mélancolie, de la folie, de l'amour excessif, de la lycanthropie : il en donne les remèdes ; il traite des maladies du cerveau, des morsures de chiens enragés, de la paralysie et de la sensation de froid qu'on ne peut réchauffer, des convulsions, du tétanos, des douleurs de tête. Il donne des remèdes contre la consomption des enfants, contre l'odeur fétide du nez, contre les meurtrissures sous les yeux et contre les ecchymoses chroniques. Il traite des gerçures aux lèvres et donne des remèdes contre les taches de rousseur, les verrues de la peau, les tâches noires, les boutons et les excroissances du menton en forme de figues. Il traite de la mauvaise odeur aux aisselles et des douleurs variées aux yeux, de la maladie pédiculaire, de l’obstruction des narines et de la strangulation. Tel est son huitième livre.

Le neuvième et dernier livre embrasse les maladies qui atteignent le thorax et les viscères et continue jusqu'aux parties sexuelles ; il recense aussi les maladies des femmes et prescrit des remèdes contre les maladies articulaires (la goutte) et la sciatique.

Tel est le troisième traité médical composé par Oribase