BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     3 NONNOSE,

      Histoire.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nonnose, Histoire.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Νοννόσου ἱστορία ἐν ᾗ διαλαμβάνεται πρεσβεία αὐτοῦ πρός τε Αἰθίοπας καὶ Ἀμερίτας καὶ Σαρακηνούς, τὰ ἰσχυρότερα τῶν τότε ἐθνῶν, ἔτι δὲ καὶ πρὸς ἄλλα ἀνατολικὰ ἔθνη.

Ἰουστινιανὸς δὲ τὸ τηνίκα τὴν ῥωμαϊκὴν περιεῖπε πολιτείαν· φύλαρχος δὲ τῶν Σαρακηνῶν ἐχρημάτιζε Κάϊσος, ἀπόγονος Ἀρέθα, καὶ αὐτοῦ φυλάρχου γεγενημένου, πρὸς ὃν ὁ Νοννόσου πάππος ἐπρεσβεύσατο παρὰ Ἀναστασίου τότε βασιλεύοντος ἀποσταλείς, καὶ τὰ πρὸς εἰρήνην ἐσπείσατο· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ Νοννόσου (Ἀβράμης δ´ ἦν αὐτῷ ὄνομα) πρὸς Ἀλαμούνδαρον φύλαρχον Σαρακηνῶν ἐπρεσβεύσατο, καὶ δύο στρατηγοὺς Ῥωμαίων, Τιμόστρατον καὶ Ἰωάννην, νόμῳ πολέμου συλληφθέντας ἀνεσώσατο. Ἰουστίνῳ δὲ τῷ βασιλεῖ τὴν τῶν στρατηγῶν διηκονεῖτο ἀνάρρυσιν.

Ὁ μέντοι Κάϊσος, πρὸς ὃν ἐστέλλετο Νόννοσος, δύο γενῶν ἡγεῖτο τῶν παρὰ τοῖς Σαρακηνοῖς ἐπισημοτάτων, Χινδηνῶν καὶ Μααδηνῶν. Πρὸς τοῦτον δὴ τὸν Κάϊσον καὶ ὁ Νοννόσου πατήρ, πρὶν ἢ Νόννοσον πρεσβεύειν αἱρεθῆναι, Ἰουστινιανοῦ πέμποντος ἀπέσταλτο καὶ εἰρηνικὰς ἔθετο σπονδάς, ὥστε καὶ τὸν υἱὸν Καΐσου (Μαυΐας ἐκαλεῖτο) ὅμηρα λαβεῖν καὶ πρὸς Ἰουστινιανὸν ἐς Βυζάντιον ἀποκομίσαι· μεθ´ ὃν χρόνον ἐπρεσβεύσατο Νόννοσος ἐπὶ δυσὶ τούτοις, Κάϊσον, εἰ δυνατόν, πρὸς βασιλέα ἀγαγεῖν, καὶ πρὸς τὸν τῶν Αὐξουμιτῶν ἀφικέσθαι βασιλέα (Ἐλεσβαᾶς δὲ τότε ἐκράτει τοῦ ἔθνους), καὶ πρὸς τούτοις καὶ εἰς τοὺς Ἀμερίτας παραγενέσθαι·

Ἡ δὲ Αὔξουμις πόλις ἐστὶ μεγίστη καὶ οἷον μητρόπολις τῆς ὅλης Αἰθιοπίας, κεῖται δὲ μεσημβρινωτέρα καὶ ἀνατολικωτέρα τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς.

Ὁ δὲ Νόννοσος, πολλὰς μὲν ἐπιβουλὰς ἐθνῶν ὑποστάς, πολλὰς δὲ θηρίων χαλεπότητας παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ πολλαῖς δυσχωρίαις καὶ ἀπορίαις πολλάκις περιπεσών, ὅμως καὶ τὰ δόξαντα ἐξετέλεσε καὶ σῶος τῇ πατρίδι ἀποδίδοται.

Ὅτι Κάϊσος Ἀβράμου πάλιν πρὸς αὐτὸν πρεσβεύσαντος πρὸς τὸ Βυζάντιον παραγίνεται, καὶ τὴν ἰδίαν φυλαρχίαν Ἄμβρῳ καὶ Ἰεζίδῳ τοῖς ἀδελφοῖς διανειμάμενος, αὐτὸς τὴν Παλαιστινῶν ἡγεμονίαν παρὰ βασιλέως ἐδέξατο, πλῆθος πολὺ ὑποτεταγμένων αὑτῷ σὺν αὑτῷ ἐπαγόμενος.

Ὅτι τὰ σανδάλια, φησί, νυνὶ λεγόμενα, ἀρβύλας ἔλεγον οἱ παλαιοί, καὶ τὸ φακιόλιον φασώλιν.

Ὅτι τῶν Σαρακηνῶν οἱ πλεῖστοι, οἵ τε ἐν τῷ Φοινικῶνι καὶ οἱ τοῦ Φοινικῶνος καὶ τῶν ὀνομαζομένων Ταυρηνῶν ὀρῶν ἐπέκεινα, ἱερόν τι χωρίον νομίζουσιν, ὁτῳδὴ θεῶν ἀνειμένον, καὶ ἐνταῦθα συλλέγονται κατ´ ἐνιαυτὸν ἕκαστον δίς· ὧν τὴν μὲν τῶν πανηγύρεων αὐτῶν μὴν ὅλος μετρεῖ παρατείνων, σχεδόν που τοῦ ἔαρος κατὰ τὸ μέσον τελουμένην, ὅτε τὸν ταῦρον ὁ ἥλιος ἐπιπορεύεται. Ἡ δὲ ἑτέρα πανήγυρις δυσὶ μησὶ παρατείνεται· μετὰ θερινὰς τροπὰς ἄγουσι ταύτην.
Ἐν ταύταις, φησί, ταῖς πανηγύρεσι πᾶσαν ἄγουσιν εἰρήνην, οὐ πρὸς ἀλλήλους μόνον ἀλλὰ καὶ πρὸς ἅπαντας τοὺς ἐνδημοῦντας ἀνθρώπους· φασὶ δὲ ὅτι καὶ τὰ θηρία πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ αὐτὰ πρὸς ἄλληλα.

Λέγεται δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ παράδοξα καὶ μύθων οὐδὲν διαλλάττοντα.

Ὅτι διεστηκέναι φησὶ τὴν Ἄδουλιν τῆς Αὐξούμεως ιεʹ ἡμερῶν ὁδόν. Ἀπιοῦσι δὲ εἰς τὴν Αὔξουμιν Νοννόσῳ τε καὶ τοῖς μετ´ αὐτὸν μέγιστον ἐφάνη θέαμα περὶ χωρίον Αὔην προσονομαζόμενον (κεῖται δὲ ἡ Αὔη ἐν μέσῳ τῆς τε τῶν Αὐξουμιτῶν καὶ τῆς τῶν Ἀδουλιτῶν πόλεως), ἐλεφάντων πλῆθος οὐκ ὀλίγον, ἀλλὰ σχεδὸν ὡς χιλιάδων πέντε. Ἐνέμοντο δὲ οὗτοι οἱ ἐλέφαντες ἐν πεδίῳ μεγάλῳ· καὶ πελάζειν αὐτοῖς οὐδενὶ τῶν ἐγχωρίων ἦν εὔκολον, οὐδὲ εἴργειν τῆς νομῆς.

Τοῦτο μὲν οὖν μεταξὺ τὸ θέαμα αὐτοῖς προσεγεγόνει. Χρὴ δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς κράσεως τῶν ἀέρων εἰπεῖν, οἷα ἀπὸ τῆς Αὔης ἐπὶ τὴν Αὔξουμιν διαδέχεται. Ἐναντίως γὰρ περί τε θέρος καὶ χειμῶνα διάκειται. Τοῦ γὰρ ἡλίου τὸν καρκίνον τε καὶ λέοντα καὶ παρθένον διερχομένου, μέχρι μὲν τῆς Αὔης ὥσπερ καὶ παρ´ ἡμῖν θέρος τε καὶ ξηρότης διακρατεῖ τὸν ἀέρα, ἀπὸ δὲ τῆς Αὔης ἐπὶ τὴν Αὔξουμιν καὶ τὴν ἄλλην Αἰθιοπίαν χειμὼν ἐπίκειται σφοδρός, οὐ δι´ ὅλης ἡμέρας, ἀλλὰ γὰρ ἀπὸ μεσημβρίας ἀρχόμενος ἑκάστοτε, συννεφῆ τε τὸν ἀέρα ποιῶν καὶ ὄμβροις ῥαγδαίοις τὴν χώραν ἐπικλύζων. Τηνικαῦτα δὲ ἄρα καὶ ὁ Νεῖλος πολὺς ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον ἐρχόμενος πελαγίζει τε καὶ κατάρδει τὴν γῆν. Ὅτε δὲ ὁ ἥλιος τὸν αἰγόκερών τε καὶ ὑδρηχόον καὶ ἰχθύας ἐπιπορεύεται, ἀνάπαλιν ὁ ἀὴρ τοῖς μὲν Ἀδουλίταις μέχρι τῆς Αὔης ὄμβροις ἐπικλύζει τὴν χώραν, τοῖς δὲ ἀπὸ τῆς Αὔης μέχρι Αὐξούμεως καὶ τῆς ἄλλης Αἰθιοπίας θέρος τέ ἐστι καὶ τὰ ὡραῖα τηνικαῦτα τούτοις ἡ γῆ παραδίδωσιν.

Ὅτι ἀπὸ τῆς Φαρσὰν πλέοντι τῷ Νοννόσῳ, ἐπὶ τὴν ἐσχάτην τῶν νήσων κατηντηκότι, τοιόνδε τι συνέβη, θαῦμα καὶ ἀκοῦσαι. Ἐνέτυχε γάρ τισι μορφὴν καὶ ἰδέαν ἔχουσιν ἀνθρωπίνην, βραχυτάτοις δὲ μέγεθος καὶ μέλασι τὴν χρόαν, ὑπὸ δὲ τριχῶν δεδασυμένοις διὰ παντὸς τοῦ σώματος. Εἵποντο δὲ τοῖς ἀνδράσι καὶ γυναῖκες παραπλήσιαι καὶ παιδάρια ἔτι βραχύτερα τῶν παρ´ αὐτοῖς ἀνδρῶν. Γυμνοὶ δὲ ἦσαν ἅπαντες· πλὴν δέρματί τινι μικρῷ τὴν αἰδὼ περιεκάλυπτον οἱ προβεβηκότες ὁμοίως ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. Ἄγριον δὲ οὐδὲν ἐπεδείκνυντο οὐδὲ ἀνήμερον, ἀλλὰ καὶ φωνὴν εἶχον μὲν ἀνθρωπίνην, ἄγνωστον δὲ παντάπασι τὴν διάλεκτον τοῖς τε περιοίκοις ἅπασι καὶ πολλῷ πλέον τοῖς περὶ τὸν Νόννοσον. Διέζων δὲ ἐκ θαλαττίων ὀστρείων καὶ ἰχθύων τῶν ἀπὸ τῆς θαλάσσης εἰς τὴν νῆσον ἀπορριπτομένων. Θάρσος δὲ εἶχον οὐδέν, ἀλλὰ καὶ ὁρῶντες τοὺς καθ´ ἡμᾶς ἀνθρώπους ὑπέπτησσον ὥσπερ ἡμεῖς τὰ μείζω τῶν θηρίων.
 

J’ai lu l’Histoire de Nonnose (1), contenant la description de son ambassade d’abord vers les Ethiopiens, les Amérites (2) et les Sarrasins, alors nation très puissante, puis vers les autres peuples de l’Orient.

A cette époque l’empereur des Romains était Justinien, et Caïsus était le chef des Sarrasins. Ce Caïsus était le petit-fils d’Arethas, lui-même chef, vers qui le grand-père de Nonnose avait été envoyé comme ambassadeur, pendant le règne d’Anastase, pour conclure un traité de paix. Le père de Nonnose, Abrames (3) avait été envoyé pareillement en ambassade vers Alamundarus (4), chef des Sarrasins, pendant le règne de Justin, et avait eu la chance de faire libérer Timostrate et Jean, deux généraux romains prisonniers de guerre.

Caisus, à qui on envoyait Nonnose, commandait deux des plus illustres tribus parmi les Arabes les Chindeni (5) et les Maadéniens. Avant la mission de Nonnose, son père avait déjà été envoyé par Justinien vers Caïsus, et avait conclu un traité de paix, à condition que son fils Mavias soit détenu en otage à Byzance. Après cela, Nonnose fut chargé d’une mission à trois facettes : vers Caïsus, pour l’inciter si possible, à rendre visite à l’empereur, vers Elesbaas, roi des Axumites, et vers les Amérites.

Axum (6) est une grande ville, et on peut la considérer comme la capitale de l’Ethiopie; elle se situe plus au Sud et à l’Est que l’empire romain.

La mission de Nonnose, en dépit de traîtresses attaques tribales, de dangers inhérents aux bêtes sauvages, et de nombreuses autres difficultés et périls pendant son voyage, fut couronnée de succès, et il rentra en sécurité dans son pays natal (7).

Il rapporte que Caïsus, après qu’Abrames fut venu à lui une deuxième fois, finit par se retirer à Constantinople ayant auparavant réparti son pouvoir entre ses frères Ambrus et Yezid. Il partit avec un grand nombre de ses sujets et fut nommé par l’empereur administrateur de la Palestine.

Il nous dit que l’ancien nom par lequel on appelle les σανδάλια (sandales) était ἀρβύλαι, et que φακιόλον (turban) était appelé φασῶλις (8).

Il nous raconte que la plupart des Sarrasins qui habitent le Phœnicon, et au-delà du Phœnicon et des monts Taurènes (9), considèrent comme sacré un certain lieu, qui est consacré à un Dieu. Ils s'y assemblent deux fois par an. L'une de ces assemblées dure un mois entier, et finit presque au milieu du printemps, quand le so-leil entre dans le signe du taureau. L'autre assemblée dure deux mois; elle se tient après le solstice d'été. Pendant le temps de ces assemblées, il y a une très grande paix entre ceux qui viennent à la fête et les habitants de ces lieux. On dit aussi que pendant le même temps les bêtes féroces ne font aucun mal aux hommes, et qu'elles ne s'attaquent pas même entre elles.

Il raconte d’autres choses curieuses, plus ou moins fabuleuses.

Il nous raconte qu'Axoum est éloignée d’Adulis (10) de quinze journées de chemin. Sur cette route à mi-chemin, lui et ses compagnons eurent l’occasion de voir quelque chose d’extraordinaire, dans le voisinage d’Auë (Ave); c’était un grand très nombre d’éléphants, presque 5.000. Ils se nourrissaient dans une vaste plaine et les habitants avaient du mal à les approcher ou à les conduire hors de leur pré. Ce fut ce qu’ils virent pendant ce voyage.

Nous devons dire aussi quelque chose des conditions climatiques contraires de l’été et de l’hiver entre Auë et Axum. Lorsque le soleil, dit-il, parcourt les signes du Cancer, du Lion et de la Vierge jusqu'à Auë, on a, comme dans notre pays, l'été avec une grande sécheresse, mais depuis Auë jusqu'à Axum, et dans le reste de l'Ethiopie, on y éprouve un hiver considérable, quoiqu'il ne dure pas toute la journée ; car il ne commence partout que depuis midi. Le ciel se couvre alors de nuages très épais, et la terre est inondée de pluies violentes et orageuses. A ce moment, le Nil, s’étendant sur l’Egypte, déborde et irrigue la terre. Mais quand le soleil en-tre dans le Capricorne, le Verseau et les Poissons, l’atmosphère, inversement, inonde le pays des Adulites aus-si loin qu’Auë, alors que c’est l’été d’Auë jusqu’à Auxum et dans le reste de l’Ethiopie, et les fruits de la terre sont mûrs.

Lors de son voyage, Nonnose, était parti d'un lieu nommé Pharsa (11), et avait navigué jusqu'aux îles les plus éloignées ; il eut une expérience exceptionnelle. Il vit là certaines créatures de forme et d’apparence humaine (12) petits, noirs, velus sur tout le corps. Les hommes sont accompagnés par des femmes de même apparence, et par des enfants encore plus petits. Tous étaient nus, les femmes comme les hommes, ne portant qu’un court linge autour de leurs reins. Ces gens n’ont rien de sauvage ni de féroce. Ils parlent comme nous, mais leur langage est incompréhensible, même pour leurs voisins et encore plus pour Nonnose et ses compagnons. Ils vivent de coquillages et de poissons pris sur les rivages. Selon Nonnose, ils étaient très timides, et quand ils le voyaient lui et ses compagnons, ils se dérobaient comme nous le faisons nous-mêmes avec les bêtes sauvages monstrueuses.


 

[1]  On ne sait rien d’autre de lui.

[2] Les Homérites (Himyarites) du Yémen.

[3] Le nom fait référence à une famille d’origine sémitique, bien qu’il fût sans doute converti au christianisme.

[4] Al-Moundir, chef des Sarrasins de Hira.

[5] Aussi appelés Kindiniens, Kendites.

[6] Axum, capitale de la province Abyssinienne de Tigre. Elle contient de nombreuses inscriptions et antiquités, et est toujours considérée comme une ville sainte. Le Christianisme fut introduit en Ethiopie dès le IVe (cf. J. T. Bent, The Sacred City of the Ethiopians, 1893)

[7] Jean Malalas dans sa Chronique et Gibbon, ch. XLI, donnent d’autres détails de la mission

[8]  La forme du mot est douteuse.

[9] Districts montagneux dans l’Asie antérieure et le pays des Sarrasins.

[10] Une ville portuaire généralement identifiée avec la moderne Thulla ou Zula dans la baie d’Annesley sur le rivage Ouest de la Mer Rouge.

[11] Ville d’Ethiopie.

[12]  Les pygmées.