BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     54

      Une copie des décisions prises à l'encontre
     des doctrines de Nestor par les évêques d'Occident

   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Une copie des décisions prises à l'encontre

des doctrines de Nestor par les évêques d'Occident


 

 

 

Ἀνεγνώσθη κατὰ τῆς Πελαγιανῆς καὶ Κελεστιανῆς αἱρέσεως, οὗ ἡ ἐπιγραφή· «Ἶσα πεπραγμένων ἐν τοῖς δυτικοῖς ἐπισκόποις κατὰ τῶν Νεστοριανῶν δογμάτων». Ἐν ᾧ γέγραπται ὡς ἡ Νεστοριανὴ καὶ Κελεστιανὴ αἵρεσις ἡ αὐτή ἐστι. Φέρει δὲ καὶ μάρτυρα Κύριλλον τὸν Ἀλεξανδρείας γράφοντα πρὸς Θεοδόσιον τὸν βασιλέα ὡς ἡ αὐτή ἐστιν αἵρεσις ἡ Νεστοριανὴ τῇ Κελεστιανῇ. Δῆλον δέ, φησίν· οἱ μὲν γὰρ Κελεστιανοὶ περὶ τοῦ σώματος ἤτοι τῶν μελῶν τοῦ Χριστοῦ, τουτέστι τῆς ἐκκλησίας, ἀποθρασύνονται ὅτι περ οὐχὶ ὁ θεός, τουτέστι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τήν τε πίστιν αὐτοῖς καὶ πάντα τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν καὶ σωτηρίαν διαιρεῖ ἰδίᾳ ἑκάστῳ, καθὼς βούλεται, ἀλλ´ ὅτι περ ἡ κατατεταγμένη τοῦ ἀνθρώπου φύσις, ἡ διὰ τὴν παράβασιν καὶ τὴν ἁμαρτίαν τῆς μὲν μακαριότητος ἐκπεσοῦσα καὶ τοῦ θεοῦ χωρισθεῖσα, τῷ δὲ θανάτῳ παραδοθεῖσα, αὕτη κατὰ τὴν τῆς προαιρέσεως ἀξίαν  τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ προσκαλεῖται καὶ ἀπωθεῖται. Οἱ δὲ Νεστοριανοί, καὶ περὶ αὐτὴν τὴν τοῦ σώματος κεφαλήν, τὸν Χριστόν, τὴν αὐτὴν διάνοιαν καὶ τόλμαν ἔχουσι. Λέγουσι γὰρ ὅτι ἐπεὶ τῆς ἡμετέρας φύσεώς ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ δὲ θεὸς πάντας ἀνθρώπους ὁμοίως θέλει σωθῆναι καὶ οἰκείᾳ προαιρέσει ἕκαστον τὸ ἑαυτοῦ πταῖσμα ἐπανορθώσασθαι καὶ ἄξιον ἑαυτὸν αὐτοῦ ποιῆσαι, διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ὁ λόγος ὁ τεχθείς, ἀλλ´ ὁ γεννηθεὶς ἐκ Μαρίας διὰ τὴν τῆς φυσικῆς προαιρέσεως ἀξίαν εἶχεν ἑπόμενον τὸν λόγον μόνῃ τῇ ἀξίᾳ καὶ τῇ ὁμω νυμίᾳ κεκοινωνηκὼς τῷ λόγῳ τῆς υἱότητος.

Αὕτη μέντοι ἡ Πελαγιανὴ ἤτοι Κελεστιανὴ αἵρεσις ἤκμασεν ἐν τῇ ἀνατολῇ, διεδόθη δὲ καὶ ἐν τῇ δύσει. Καὶ ἐν μὲν τῇ Καρταγένῃ τῆς Ἀφρικῆς διηλέγχθη καὶ ἐφωράθη ὑπό τε Αὐρηλίου καὶ Αὐγουστίνου, ἀπεκηρύχθη δὲ διαφόροις συνόδοις. Ἐξεβλήθησαν δὲ καὶ οἱ οὕτω φρονοῦντες τῆς ἐκκλησίας ὡς αἱρετικοὶ ἐν τοῖς χρόνοις Θεοφίλου τοῦ Ἀλεξανδρείας καὶ Ἰνοκεντίου Ῥώμης ὑπό τε Ῥωμαίων καὶ Ἄφρων καὶ τῶν λοιπῶν δυτικῶν ἐπισκόπων.

Ὁ μέντοι Πελάγιος ἐν Παλαιστίνῃ συνόδου συστάσης (τεσσαρεσκαίδεκα δὲ τὴν σύνοδον ἐπλήρουν ἀρχιερεῖς) ἠθωώθη, τὰ μὲν τῶν κεφαλαίων παντελῶς ἐξαρνησάμενος ὡς μωρὰ καὶ ἀναθεματίσας, τὰ δὲ εἰρηκέναι μὲν φήσας, οὐχὶ δὲ ὡς οἱ κατήγοροι ἐξειλήφασι, συμφώνως δὲ μᾶλλον τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ. Οἱ μέντοι κατηγοροῦντες αὐτοῦ Νέπορος ἦν καὶ Λάζαρος οἱ Γάλλοι ἐπίσκοποι, οἳ οὐδὲ παρεγένοντο ἐν τῇ ἐξετάσει αὐτοῦ, διὰ τὴν κάκωσιν θατέρου αὐτῶν τὴν παρουσίαν παραιτησάμενοι.

Οὕτως Αὐγουστῖνος ἐν τοῖς πρὸς Αὐρήλιον τὸν Καρταγένης πάπαν διέξεισι.

Μετὰ μέντοι γε θάνατον τοῦ ἐν ἁγίοις Αὐγουστίνου ἤρξαντό τινες τῶν ἐν τῷ κλήρῳ τὸ μὲν δυσσεβὲς κρατύνειν δόγμα, κακῶς δὲ λέγειν Αὐγουστῖνον καὶ διασύρειν ὡς ἀναίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου εἰσηγησάμενον· ἀλλὰ καὶ Κελεστῖνος ὁ Ῥώμης ὑπέρ τε τοῦ θείου ἀνδρὸς καὶ κατὰ τῶν ἀνακινούντων τὴν αἵρεσιν τοῖς ἐγχωρίοις γράφων ἐπισκόποις τὴν κινουμένην πλάνην ἔστησε. Χρόνου δὲ παριόντος καὶ τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως διὰ τὸ ἀναθεματίσαι τὴν οἰκείαν αἵρεσιν τῇ ἐκκλησίᾳ παραδεχθέντων, πάλιν ἐξ αὐτῶν ἀρχὴν ἐλάμβανε τὸ κακόν· ἀλλὰ Σέπτιμος ἐπίσκοπος ἀρχομένης τῆς λύμης ἐπέσχε τὴν φορὰν γράψας πρὸς Λέοντα τὸν Ῥώμης τηνικαῦτα προσεδρεύοντα, ὃς διαπύρῳ ζήλῳ κατὰ τῆς δυσσεβείας ἠγωνίσατο.

Μετ´ οὐ πολὺ δὲ πάλιν ὥσπερ ἀναφύειν τῆς πικρᾶς ῥίζης ἀναισχυντούσης, ἐν τῇ Ῥώμῃ τινὲς ὑπὲρ τῆς αἱρέσεως ἐπαρρησιάζοντο· ἀλλὰ Πρόσπερός τις ἄνθρωπος ὡς ἀληθῶς τοῦ θεοῦ, λιβέλλους κατ´ αὐτῶν ἐπιδεδωκὼς ἀφανεῖς αὐτοὺς ἀπειργάσατο, ἔτι Λέοντος τοῦ προειρημένου τὸν Ῥωμαϊκὸν θρόνον ἰθύνοντος.

Ἀνεθεματίσθη δὲ αὕτη ἡ αἵρεσις καὶ ἐν τῇ Ἐφεσίων ἁγίᾳ συνόδῳ. Ἀναθεματίζει δὲ καὶ Ἰωάννης ὁ Ἀλεξανδρείας ἐν τῇ πρὸς Γελάσιον τὸν Ῥώμης ἀπολογίᾳ οὐ μόνον τὴν Πελαγιανὴν αἵρεσιν ἀλλὰ καὶ Πελάγιον καὶ Κελέστιον, καὶ ἔτι Ἰουλιανόν, ὃς καὶ αὐτῶν ἐγνώσθη διάδοχος.

J’ai lu un ouvrage attaquant l'hérésie de Pélage et Célestius, intitulé Une copie des décisions prises à l'encontre des doctrines de Nestor par les évêques d'Occident. Il indique que les hérésies Nestorienne et Célestienne étaient identi-ques sans contestation, en citant pour autorité une lettre de Cyrille d'Alexandrie (1) à l'empereur Théodose. Les Célestiens, en parlant du corps ou des membres de Christ, i.e. l'Eglise, nient audacieusement que c'est Dieu (c’est-à-dire le Saint-Esprit), qui distribue à chaque homme plusieurs fois, comme Il le désire, la foi et tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, et au salut ; selon eux, la nature de l'homme tel qu’il est — qui par le péché et la transgression est passé de la béatitude et a été séparé de Dieu et rendu à la mort — fournit deux raisons invitant à repousser le Saint-Esprit, conformément au libre arbitre. Les Nestoriens se hasardent à affir-mer la même opinion concernant la tête du corps, le Christ. Puisque le Christ partage notre nature et que Dieu souhaite voir tous les hommes sauvés, ils affirment que chacun de nous, selon son gré, peut modifier son erreur et se rendre lui-même digne de Dieu ; et donc Lui qui est né de Marie n'était pas Lui-même la Parole, mais, du fait de la noblesse de Sa volonté naturelle, Il avait la Parole avec Lui, partageant la condition de la filiation par Sa seule noblesse et la similitude de nom.

Cette hérésie pélagienne ou Célestienne fleurit, non seulement en Orient, mais s’étendit aussi en Occident. A Carthage en Afrique, elle fut détectée et réfutée par Aurèle et Augustin, et publiquement condamnée lors de divers synodes. Ceux qui tenaient ces opinions furent chassés de l'Eglise comme hérétiques quand Théophile était évêque d’Alexandrie (2) et Innocent évêque de Rome (3), par les évêques romains, africains, et d'autres évêques occidentaux.

Au Synode tenu en Palestine (4), toutefois, au cours duquel quatorze évêques participèrent, Pélage fut acquitté. Il refusa totalement certaines des accusations portées contre lui, comme étant stupides et comme si elles le frappaient d'anathème, alors qu'il admit avoir fait d'autres déclarations, non pas dans le sens attribué par ses accusateurs, mais plutôt en conformité avec les doctrines de l'Église catholique. Ses accusateurs étaient Neporus (5) et Lazare (6), deux évêques de Gaule, qui n'étaient pas présents lors de l'enquête, ayant obtenu la permission de s'absenter eux-mêmes, à cause de la maladie de l'un d'eux.

C’est ce qu’Augustin nous indique dans ses lettres à Aurélius, évêque de Carthage.

Après la mort de saint Augustin, certains des membres du clergé commencèrent à réaffirmer ces doctrines impies. Ils ont commencé à médire d'Augustin et à l’accuser à tort de refuser le libre arbitre, mais l'évêque Célestine vérifia le renouvellement de cette calomnie, écrivit aux évêques du pays pour défendre de cet homme divin et contre ceux qui avaient relancé cette hérésie. Au fil du temps, ces hérétiques, après avoir abjuré leurs propres doctrines, furent à nouveau reçus dans l'Église, mais ils ravivèrent le scandale, et durent être exclus par l'évêque Septimus (7) avant qu’ils aillent plus loin ; celui-ci écrivit au pape Léon, un fervent opposant de ces différentes doctrines impies.

Peu de temps après, lorsque l'hérésie éhontée apparut à nouveau provenant d'une racine du mal, certaines personnes à Rome s’exprimèrent ouvertement en sa faveur. Mais Prosper (8), véritable homme de Dieu les écrasa bientôt dans ses pamphlets contre eux, Léon occupant encore le siège pontifical.

L'hérésie fut également condamnée au Saint Synode d’Ephèse (9). Jean, patriarche d'Alexandrie (10), dans son Apologie à Gélase, évêque de Rome (11), anathématisa non seulement l’hérésie pélagienne, mais Pélage et Célestius eux-mêmes, en collaboration avec Julien (12), connu pour lui avoir succédé dans la direction de cette secte.
 

[1]  Archevêque d'Alexandrie (412-444).

[2] 385-412.

[3] 402-417.

[4] A Diospolis, l'ancienne Lydda (415).

[5] Ou plutôt Heros, évêque d’Arles.

[6]Evêque d'Aix.

[7] Evêque d’Altinum (mod. Altino), près de Venise.

[8] Prosper d'Aquitaine (403-463). Il est l'auteur de deux ou trois précieuses Chroniques et d’un certain nombre de travaux théologiques.

[9] 431.

[10] Puis évêque de Nola.

[11]  492-496.

[12] Evêque d’Eclana, près de Bénévent, un chef de file pélagienne (cinquième siècle).