BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     235 METHODE D'OLYMPUS,

      Sur les choses créées.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235. Méthode d'Olympus,

 

Sur les choses créées.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μεθοδίου καὶ ἐπισκόπου τοῦ περὶ τῶν γενητῶν ἐκλογὴ κατὰ σύνοψιν.

Ὅτι τό· « Μὴ βάλητε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων » μαργαρίτας μὲν τοῦ Ξενῶνος τὰ μυστικώτερα τῆς θεοσδότου θρησκείας ἐκλαμβάνοντος μαθήματα, χοίρους δὲ τοὺς ἔτι ἀσεβείᾳ καὶ ἡδοναῖς παντοίαις δίκην χοίρων ἐν βορβόρῳ κυλινδουμένους (τούτοις γὰρ εἰρῆσθαι παρὰ Χριστοῦ ἔλεγε μὴ παραβαλεῖν τὰ θεῖα μαθήματα, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτὰ φέρειν ἅτε τῇ ἀσεβείᾳ καὶ ταῖς ἀγρίαις ἡδοναῖς προκατισχημένους), ὁ μέγας Μεθόδιός φησιν εἰ μαργαρίτας τὰ σεμνοπρεπῆ καὶ θεῖα μαθήματα δεῖ ἐξακούειν, χοίρους δὲ τοὺς ἀσεβείᾳ καὶ ἡδοναῖς συζῶντας, οἷς καὶ ἀπαράβλητα καὶ ἀπόκρυφα τὰ πρὸς εὐσέβειαν καὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἀποστολικὰ διεγείροντα κηρύγματα δεῖ εἶναι, ὅρα ὡς οὐδένα λέγεις τῶν Χριστιανῶν τοῖς τῶν Ἀποστόλων κηρύγμασιν ἐξ ἀσεβείας αὐτῶν τῆς προτέρας ἐπιστρέψαι· οὐδὲ γὰρ ἂν πάντως παρέβαλον τὰ κατὰ Χριστὸν μυστήρια τοῖς δι´ ἀπιστίαν χοίροις ἐοικόσιν. Ἢ οὖν πᾶσι τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπίστοις ταῦτα παρεβλήθη παρὰ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν καὶ ἐκηρύχθη, καὶ ἀπὸ τῆς ἀσεβείας μετέβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, ὥσπερ οὖν καὶ πιστεύοντες ὁμολογοῦμεν, καὶ οὐκέτι δύναται νοεῖσθαι τό· »Μὴ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν τῶν χοίρων ἔμπροσθεν« ὡς ἐρρήθη. Ἢ τούτου ὡς ἐλέχθη νοουμένου, ἀνάγκη ἡμᾶς λέγειν ὡς οὐδενὶ τῶν ἀπίστων, οὓς χοίροις ἀπεικάζομεν, ἐκ τῶν ἀποστολικῶν διδαγμάτων μαργαριτῶν δίκην τὰς ψυχὰς καταυγαζόντων, ἡ εἰς Χριστὸν πίστις καὶ ἡ τῆς ἀσεβείας ἐλευθερία γεγένηται. Βλάσφημον δὲ τοῦτο· οὐκ ἄρα δεῖ μαργαρίτας μὲν τὰ μυστικώτερα τῶν μαθημάτων ἐκλαμβάνειν ἐνταῦθα, χοίρους δὲ τοὺς ἀσεβεῖς, οὐδὲ τό· »Μὴ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων« εἰς τὸ μὴ παραβάλητε τοῖς ἀσεβέσι καὶ ἀπίστοις τὰ μυστικὰ καὶ τελειοποιὰ τῆς εἰς τὸν Χριστὸν πίστεως διδάγματα παραλαμβάνειν· ἀλλὰ μαργαρίτας μὲν τὰς ἀρετὰς ἐκδέχεσθαι χρή, αἷς ὥσπερ πολυτίμοις μαργαρίταις ἡ ψυχὴ καθωραΐζεται, μὴ παραβαλεῖν δὲ αὐτοὺς τοῖς χοίροις τουτέστι μὴ παραβαλεῖν αὐτὰς τὰς ἀρετάς, οἷον ἁγνείαν καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν, ταύτας δὴ μὴ παραβαλεῖν ταῖς μαχλώσαις ἡδοναῖς (χοίροις γὰρ ἐοίκασιν αὗται) ἵνα μὴ τὰς ἀρετὰς αὗται καταφαγοῦσαι χοιρώδη βίον καὶ πολυπαθῆ τὴν ψυχὴν βιοτεύειν παρασκευάσωσιν.

II. Ὅτι ὁ Ὠριγένης, ὃν Κένταυρον καλεῖ, ἔλεγε συναΐδιον εἶναι τῷ μόνῳ σόφῳ καὶ ἀπροσδεεῖ Θεῷ τὸ πᾶν. Ἔφασκε γάρ· εἰ οὐκ ἔστι δημιουργὸς ἄνευ δημιουργημάτων ἢ ποιητὴς ἄνευ ποιημάτων, οὐδὲ παντοκράτωρ ἄνευ τῶν κρατουμένων (τὸν γὰρ δημιουργὸν διὰ τὰ δημιουργήματα ἀνάγκη καὶ τὸν ποιητὴν διὰ τὰ ποιήματα καὶ τὸν παντοκράτορα διὰ τὰ κρατούμενα λέγεσθαι), ἀνάγκη ἐξ ἀρχῆς αὐτὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ γεγενῆσθαι, καὶ μὴ εἶναι χρόνον ὅτε οὐκ ἦν ταῦτα. Εἰ γὰρ ἦν χρόνος ὅτε οὐκ ἦν τὰ ποιήματα, ἐπεὶ τῶν ποιημάτων μὴ ὄντων οὐδὲ ποιητής ἐστιν, ὅρα οἷον ἀσεβὲς ἀκολουθεῖ. Ἀλλὰ καὶ ἀλλοιοῦσθαι καὶ μεταβάλλειν τὸν ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον συμβήσεται Θεόν· εἰ γὰρ ὕστερον πεποίηκε τὸ πᾶν, δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ μὴ ποιεῖν εἰς τὸ ποιεῖν μετέβαλε. Τοῦτο δὲ ἄτοπον μετὰ τῶν προειρημένων. Οὐκ ἄρα δυνατὸν λέγειν μὴ εἶναι ἄναρχον καὶ συναΐδιον τῷ Θεῷ τὸ πᾶν. Πρὸς ὅν φησι δι´ ἑτέρου προσώπου ὁ ἅγιος ἐρωτῶν·

« Ἆρά γε σοφίας καὶ δόξης καὶ συλλήβδην πάσης ἀρετῆς ἀρχὴν καὶ πηγὴν οὐσιωδῶς ἀλλὰ μὴ ἐπικτήτως ἡγῇ τὸν Θεόν;

— Ὁ δέ, Ναί.

— Τί δὲ πρὸς τούτοις; Οὐχὶ τέλειος πάντῃ δι´ ἑαυτὸν καὶ ἀπροσδεής;

— Ἀληθῆ.

— Ἀμήχανον γὰρ τὸ ἀπροσδεὲς δι´ ἕτερον εἶναί τι ἀπροσδεές;

— Ἀμήχανον.

— Πᾶν γὰρ τὸ δι´ ἕτερον πλῆρες ὂν καὶ ἀτελὲς λεκτέον;

— Ἀνάγκη.

— Τὸ γὰρ αὐτὸ δι´ ἑαυτὸ ἑαυτοῦ πλήρωμα ὄν, καὶ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ μένον, τέλειον εἶναι τοῦτο μόνον δοξαστέον;

— Ἀληθέστατα λέγεις.

— Τὸ δὲ μήτε αὐτὸ δι´ ἑαυτὸ μήτε αὐτὸ ἑαυτοῦ πλήρωμα ὂν φαίης ἂν ἀπροσδεές;

— Οὐδαμῶς.

— Οὐκ ἄρα ὁ Θεὸς τέλειος διά τι νομισθήσεται· ὃ γὰρ διά τι τέλειόν ἐστιν, αὐτὸ καθ´ ἑαυτὸ ἀτελὲς ἀνάγκη τυγχάνειν.

— Ἀνάγκη.

— Οὐκοῦν καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸς δι´ ἑαυτὸν τέλειος, ἀλλ´ οὐ δι´ ἕτερον λογισθήσεται;

— Ὀρθότατα.

— Ἕτερον Θεὸς κόσμου, καὶ ἕτερον κόσμος Θεοῦ;

— Παντελῶς.

— Οὐκ ἄρα τέλειον φατέον καὶ δημιουργὸν καὶ παντοκράτορα διὰ κόσμον τὸν Θεόν;

— Οὔ.

— Ὅπως δι´ ἑαυτόν, ἀλλὰ μὴ διὰ κόσμον, καὶ ταῦτα τρεπτόν, αὐτὸς καθ´ ἑαυτὸν τέλειος εὑρίσκοιτο.

— Προσηκόντως.

— Τί δέ; τὸν πλούσιον διὰ τὸν πλοῦτον λεκτέον πλούσιον;

— Ὀρθῶς.

— Καὶ τὸν σοφὸν κατὰ μετοχὴν τῆς οὐσιώδους σοφίας, οὐκ αὐτὸν σοφίαν ὄντα, σοφὸν προσαγορευτέον;

— Ναί.

— Τί δέ; καὶ τὸν Θεόν, ἕτερον ὄντα κόσμου, διὰ κόσμον ταύτῃ πλούσιον καὶ εὐεργέτην καὶ δημιουργὸν κλητέον;

— Ἄπαγε, οὐδαμῶς.

— Οὐκοῦν αὐτὸς ἑαυτοῦ πλοῦτος, καὶ δι´ αὑτὸν πλούσιος καὶ δυνατὸς τυγχάνει;

— Ἔοικεν.

— Ἦν ἄρα καὶ πρὸ κόσμου πάντῃ ἀπροσδεὴς ὢν καὶ πατὴρ καὶ παντοκράτωρ καὶ δημιουργός, ὅπως δι´ ἑαυτὸν ἀλλὰ μὴ δι´ ἕτερον ταῦτα ᾖ;

— Ἀνάγκη.

— Εἰ γὰρ διὰ κόσμον καὶ οὐχὶ δι´ ἑαυτόν, ἕτερος ὢν κόσμου, παντοκράτωρ γνωρίζοιτο, (συγγνώμην ὁ Θεός, ἀναγκάζομαι γὰρ τοῦτο εἰπεῖν), αὐτὸς καθ´ ἑαυτὸν ἀτελὴς ἔσται καὶ προσδεὴς τούτων δι´ ἃ παντοκράτωρ καὶ δημιουργός ἐστιν.

— Ὑπερφυῶς.

— Οὐκ ἄρα ἀποδεκτέον ταύτην τὴν ὀλέθριον ἁμαρτίαν περὶ Θεοῦ τῶν λεγόντων παντοκράτορα εἶναι καὶ δημιουργὸν διὰ τὰ κρατούμενα καὶ δημιουργούμενα τρεπτά, ἀλλ´ οὐ δι´ ἑαυτὸν εἶναι τὸν Θεόν.

 

I. Cette sélection est faite, à titre de recueil ou de synopsis, de l’ouvrage du saint martyr et évêque Méthode, Sur les choses créées (1).

Le passage : « Ne donnez pas aux chiens les choses sacrées, ne jetez pas vos perles devant les porcs (2), » est expliqué par Origène comme signifiant que les perles sont les plus mystiques des enseignements de la religion que Dieu nous a donnée, et les porcs ceux qui se roulent dans l’impiété et dans toutes sortes de plaisirs, comme les porcs dans la boue ; car il dit qu'il a été enseigné, par ces paroles du Christ, de ne pas leur jeter les ensei-gnements divins, parce qu’ils ne pourraient pas les supporter, eux qui s’abandonnent à l’impiété et aux plaisirs violents. Le grand Méthode dit: Si nous devons comprendre par perles les glorieux et divins enseignements, par porcs ceux qui s’abandonnent à l’impiété et aux plaisirs, dont les enseignements des Apôtres doivent être tenus cachés, alors que ceux-ci poussent les hommes à la piété et à la foi dans le Christ, voyons comment tu expli-ques que les chrétiens ne peuvent être convertis de leur impiété par l'enseignement des apôtres. Car ils n'au-raient jamais jeté les mystères du Christ à ceux qui, par manque de foi, sont comme des porcs. Ou bien donc, ces choses ont été exprimées à tous les Grecs et les autres infidèles, ont été prêchées par les disciples du Christ, pour les convertir de leur impiété à la foi du Christ (comme nous croyants le reconnaissons certaine-ment), et alors les mots, « ne jetez pas vos perles devant les porcs, » ne veulent plus dire ce qui a été dit ; ou dans ce sens, nous devons dire que la foi dans le Christ et la délivrance de l’impiété n’ont été accordées à au-cun des infidèles, que nous comparons aux porcs, par les instructions apostoliques éclairant leurs âmes comme des perles. Mais cela est blasphématoire. Par conséquent, les perles à cet endroit ne doivent pas être prises au sens le plus profond des doctrines, et les porcs les impies, non plus que nous ne devons comprendre les mots, « ne jetez pas vos perles devant les porcs », comme nous interdisant de mettre, face aux incroyants et impies, les doctrines profondes et sanctifiantes de la foi dans le Christ ; mais nous devons comprendre que perles signifie vertus, dont l'âme est ornée par de précieuses perles, et ne pas les jeter devant les porcs, comme si-gnifiant que nous ne devons pas jeter ces vertus, telles la chasteté, la tempérance, la justice, et la vérité, que nous ne devons pas les remplacer par des plaisirs impurs (car ceux-là sont pareils aux porcs), de peur que ces plaisirs, fuyant les vertus, entraînent l'âme dans une vie de vice et de stupre.

************************

II. Origène dit que ce qu'il appelle le Centaure est l'univers coéternel avec le seul Dieu sage et indépendant. Car dit-il, puisqu’il n'existe pas de travailleur sans travail ou de créateur sans créature, il n’y a pas non plus un Tout-Puissant sans l’objet de Son pouvoir. Car l'ouvrier doit être ainsi appelé de par son ouvrage, et le créa-teur par ce qu'il crée, et le Tout-Puissant par ce qu’Il dirige. Et il faut que ces choses aient été faites par Dieu au commencement, et qu’il n’y a pas eu de période pendant laquelle elles n'existaient pas. Car s'il y a eu un moment où les choses créées n'existaient pas, alors, comme il n'y avait pas de choses créées, il n'y avait donc pas de Créateur, ce qui comme vous le voyez est une conclusion impie. Et il en résultera que l’immuable et l'invariable Dieu a changé et évolué. Car s’Il créa l’univers plus tard, il est clair qu’il est passé de l’incréé au créé. Mais cela est absurde dans le cadre de ce qui a été dit. Il est impossible, donc, de dire que l'univers n'est pas sans commencement et coéternel avec Dieu. Ce à quoi le Saint répond, en la personne d’un autre, demandant:

« Ne considères-tu pas Dieu comme le début et la fontaine de la sagesse et la gloire, et en bref de toutes les vertus en substance, et non pas par acquisition?

— Certes, dit-il.

— Et quoi d’autre? N'est-il pas par lui-même parfait et indépendant?

— C’est vrai, car il est impossible que celui qui est indépendant tienne son indépendance d’un autre. Car nous devons dire, que tout ce qui est complet par un autre est aussi imparfait. Car c'est la chose qui a son propre complétude, et en elle-même seule, qui peut seule être considéré comme parfaite.

— Tu parles parfaitement. Car diras-tu ce qui n'est ni complet en soi-même, ni n’a sa propre complétude, soit indépendant?

— En aucun cas. Car ce qui est parfait par le biais de toute autre chose doit être lui-même imparfait par le besoin.

— Eh bien, alors, Dieu doit être considéré parfait par lui-même, et pas par d'autres?

— Absolument.

— Donc Dieu est quelque chose de différent du monde, et le monde de Dieu?

— Tout à fait.

— Nous ne devons pas dire ensuite que Dieu est parfait, et Créateur, et Tout-Puissant, à travers le monde?

— Non, car Il doit l’être sûrement par lui-même, et non pas grâce au monde, qui est modifiable, être trouvé parfait par lui-même.

— Tout à fait.

 — Mais diras-tu que l'homme riche est appelé riche en raison de ses richesses? Et que l'homme sage est sage non pas car il est la sagesse elle-même, mais comme possédant une sagesse substantielle?

— Oui. — Eh bien, alors, puisque Dieu est quelque chose de différent du monde, doit-Il être appelé riche à cause du monde, bienfaisant, et Créateur?

— En aucun cas. Chasse une telle pensée!

— Eh bien, alors, il est sa propre richesse, et est par lui-même riche et puissant.

— On le dirait.

— Il était donc, avant le monde, tout à fait indépendant, étant Père et Tout-Puissant, et Créateur ; de sorte qu'Il a été cela Lui-même, et non par un autre.

— Il doit en être ainsi.

— Oui, car s’Il était reconnu pour être le Tout-Puissant à cause du monde, et non pas par lui-même, étant distinct du monde (puisse Dieu pardonner les paroles requises par la nécessité de l'argument), Il serait par Lui-même imparfait et aurait besoin de ces choses, par l'intermédiaire desquelles Il est merveilleusement Tout-puissant et Créateur.

-- Evidemment

Nous ne devons pas alors admettre ce péché néfaste de ceux qui disent de Dieu, qu'Il est Tout-puissant et Créateur par les choses chan-geantes qu'Il crée et contrôle, et qu'Il n'existe pas par lui-même.


 

III. Ὅρα δὲ καὶ ὧδε.

Εἰ ὕστερον, ἔφης, πεποίηται ὁ κόσμος μὴ πρότερον ὤν, μεταβάλλειν ἀνάγκη τὸν ἀπαθῆ καὶ ἀναλλοίωτον Θεόν· τὸν γὰρ ποιοῦντα πρότερον μηδέν, ὕστερον δέ, ἀπὸ τοῦ μὴ ποιεῖν εἰς τὸ ποιεῖν μεταβάλλειν καὶ ἀλλοιοῦσθαι ἀνάγκη.

— Ἔλεγον γάρ.

— Πέπαυται δὲ τοῦ ποιεῖν ποτε τὸν κόσμον ὁ Θεός, ἢ οὔ;

— Πέπαυται.

— Οὔπω γὰρ ἦν τετελειωμένος ἄν.

— Ἀληθές.

— Εἰ οὖν τὸ ποιεῖν ἐκ τοῦ μὴ ποιεῖν ἀλλοίωσιν τοῦ Θεοῦ καταψηφίζεται, οὐχὶ καὶ τὸ μὴ ποιεῖν ἐκ τοῦ ποιεῖν;

— Ἀνάγκη.

— Ἠλλοιῶσθαι δὲ αὐτὸν φαίης μὴ ποιοῦντα σήμερον παρ´ ὃ ἦν ὅτ´ ἐποίει;

— Οὐδαμῶς.

— Οὐδ´ ἄρα ὅτ´ ἐποίει τὸν κόσμον, ἠλλοιῶσθαι αὐτὸν ἀνάγκη παρ´ ὃ ἦν ὅτε οὐκ ἐποίει· καὶ οὔτε ἀνάγκη συνυπάρχειν αὐτῷ τὸ πᾶν δεῖν λέγειν διὰ τὸ μὴ ἀναγκάζεσθαι λέγειν ἠλλοιῶσθαι, οὔτε συναΐδιον δι´ αὐτὸ τοῦτο.

IV. Καί μοι φάθι καὶ ὧδε·

-- γενητὸν τὸ μὴ γενέσεως ἔχον ἀρχὴν φαίης ἄν;

— Οὐ δῆτα· εἰ γὰρ μὴ ὑποπίπτει γενέσεως ἀρχῇ, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν ἐστιν.

— Εἰ δὲ γέγονεν, ὑπὸ αἰτίου τινὸς δίδως αὐτὸ γεγονέναι· πάντῃ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσιν ἔχειν;

— Ἀδύνατον.

— Κόσμον δὴ οὖν, καὶ ὅσα ἐν αὐτῷ, ἄλλου τινὸς ἢ Θεοῦ δημιουργοῦντος φήσομεν γεγονέναι ὕστερον, πρότερον οὐκ ὄντα;

— Δῆλον ὅτι Θεοῦ.

— Ἀδύνατον γὰρ τὸ γενέσεως ἀρχῇ περιορισθὲν συναπέραντον εἶναι τῷ ἀπεράντῳ;

— Ἀδύνατον.

Πάλιν δὴ οὖν, ὦ Κένταυρε, ἐξ ἀρχῆς διαλεγώμεθα. Θείᾳ ἐπιστήμῃ τὰ ὄντα φατὲ γεγονέναι, ἢ οὔ;

— Ὦ βάλῃ λέξουσιν, οὐδαμῶς.

— Ἀλλ´ ἀπὸ τῶν στοιχείων ἢ ὕλης ἢ στηριγμάτων, ἢ ὅπως αὐτοὶ ταῦτα βούλεσθε ὀνομάζειν· οὐδὲν γὰρ διαφέρει. Τούτων ἀγενήτως προϋφεστηκότων καὶ πλημμελῶς φερομένων ὁ Θεὸς διακρίνας ἐτεχνάσατο τὰ πάντα, ὥσπερ ἀγαθὸς ζωγράφος ἀπὸ πολλῶν χρωμάτων μίαν τεχνησάμενος ἰδέαν;

— Οὐδὲ τοῦτο· πάντως γὰρ ἀποφεύξονται ὁμολογῆσαι καθ´ ἑαυτῶν, ἵνα μὴ τῆς μετακρίσεως καὶ τῆς μεταμορφώσεως τὴν ὕλην συγχωροῦντες ἀρχὴν ἐσχηκυῖαν, ἀναγκασθῶσι τῷ λόγῳ κατὰ πάντα τὸν Θεὸν ἦρχθαι τοῦ διοικεῖν λέγειν καὶ κατακοσμεῖν τὴν πρότερον ἄμορφον οὖσαν ὕλην.

V. — Φέρε γάρ, ἐπειδή (σὺν Θεῷ φάναι) ἐνταῦθα τοῦ λόγου γεγόναμεν, εἴτω τις ἀνδριάς, ἑστὼς ἐπὶ βάσεως, καλός· οὗ θαυμάζοντες οἱ θεώμενοι τὴν εὔρυθμον καλλονὴν διαφερέσθωσαν πρὸς ἀλλήλους, πῇ μὲν γενητόν, πῇ δὲ καὶ ἀγένητον πειρώμενοι λέγειν. Ἐροίμην γὰρ σφᾶς δι´ ἣν αἰτίαν ἀγένητον αὐτόν φατε· πότερον διὰ τὸν τεχνίτην, ὅπως μηδαμῶς ἀργήσας τῆς δημιουργίας νομίζοιτο, ἢ δι´ ἑαυτόν; Ἂν μὲν γὰρ διὰ τὸν τεχνίτην, πῶς ἀγένητος ὢν πρὸς τοῦ τεχνίτου δημιουργεῖται; Εἰ γὰρ ὅλως ἐν ἐνδείᾳ τῆς τέχνης καθέστηκε χαλκουργούμενος πρὸς τὸ σχεῖν ὁποῖον ὁ δημιουργὸς ἐθέλοι χαρακτῆρα, ποίῳ τρόπῳ ἀγένητος ἔσται πάσχων τε καὶ δρώμενος; Εἰ δὲ αὖ δι´ ἑαυτὸν τέλειος καὶ ἀγένητος λέγοιτο μὴ δεῖσθαι τέχνης ὁ ἀνδριάς, κατὰ τὸ ὀλέθριον δόγμα, ἀνάγκη αὐτοματισμὸν ὁμολογεῖν. Ἢ οὐδὲ τοῦτον ἴσως ἐθελήσαντες προσήκασθαι τὸν λόγον πικρότερον ἀποκρινοῦνται, τὸ μὲν βρέτας ἀγένητον οὐκ εἶναι λέγοντες, γενητὸν δὲ εἶναι ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν οὐκ ἔχον, ὅπως ἀνάρχως λέγοιτο κρατεῖν τοῦ τεχνάσματος ὁ τεχνίτης.

Οὐκοῦν, ὦ οὗτοι, λέξομεν αὐτοῖς, εἰ μὴ χρόνος μήτε αἰὼν εὑρίσκοιτο ἐπάνω, ὅτε οὐκ ἦν τέλειος ὁ ἀνδριάς, τί παρέσχεν αὐτῷ ὁ τεχνίτης ἢ τί ἐνήργησεν εἰς αὐτόν, φάτε· εἰ γὰρ ὁ αὐτὸς ἀνενδεὴς ὢν καὶ οὐκ ἔχων ἀρχὴν γενέσεως τυγχάνει, ταύτῃ μᾶλλον καθ´ ὑμᾶς ὁ δημιουργὸς οὐδέποτε δημιουργήσας οὔτε δημιουργῶν εὑρεθήσεται. Καὶ πάλιν εἰς αὐτὸ ἔοικεν ὁ λόγος περιδεδραμηκέναι, αὐτοματισμὸν ὁμολογεῖν. Ἐὰν γὰρ κἂν τὸ ἀκαριαίτατον ἀνδριάντα κινήσας ὁ δημιουργὸς λεχθῇ, ἀρχῇ ὑποπεσεῖται, καθ´ ἣν πρότερον αὐτὸν ἄκοσμον καὶ ἀκίνητον ὄντα ἤρξατο κινεῖν καὶ κοσμεῖν. Οὐκοῦν καὶ ἦν καὶ ἔσται διηνεκῶς ὁ αὐτὸς ἀεὶ κόσμος· ἀπεικαστέον γὰρ τῷ μὲν Θεῷ τὸν τεχνίτην, τὸν δὲ ἀνδριάντα τῷ κόσμῳ.

Πῇ δὴ οὖν, ὦ ἠλίθιοι, οἴεσθε τὴν κτίσιν συναπέραντον οὖσαν τῷ δημιουργῷ μὴ δεῖσθαι τοῦ δημιουργοῦ; Τὸ γὰρ συναπέραντον, μηδαμῶς ἀρχὴν γενέσεως ἔχον, καὶ συναγένητον καὶ ἰσοδύναμον ἀνάγκη τυγχάνειν. Τὸ δὲ ἀγένητον, αὐτοτελὲς καὶ ἄτρεπτον φανθέν, καὶ ἀπροσδεὲς καὶ ἄφθορον ἔσται. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐκέτι ὁ κόσμος τρεπτὸς καθ´ ὑμᾶς.

VI Ὅτι ἐκκλησία παρὰ τὸ ἐκκεκλικέναι τὰς ἡδονὰς λέγεσθαί φησιν.

VII. Ὅτι φησὶν ὁ ἅγιος, δύο δὲ δυνάμεις ἐν τοῖς προωμολογημένοις ἔφαμεν εἶναι ποιητικῆς, τὴν ἐξ οὐκ ὄντων γυμνῷ τῷ βουλήματι χωρὶς μελλησμοῦ ἅμα τῷ θελῆσαι αὐτουργοῦσαν ὃ βούλεται ποιεῖν· τυγχάνει δὲ ὁ Πατήρ· θατέραν δὲ κατακοσμοῦσαν καὶ ποικίλλουσαν κατὰ μίμησιν τῆς προτέρας τὰ ἤδη γεγονότα· ἔστι δὲ ὁ Υἱός, ἡ παντοδύναμος καὶ κραταιὰ χεὶρ τοῦ Πατρός, ἐν ᾗ μετὰ τὸ ποιῆσαι τὴν ὕλην ἐξ οὐκ ὄντων κατακοσμεῖ.

VIII. Ὅτι τὸ Ἰὼβ βιβλίον Μωσέως εἶναι ὁ ἅγιος φησίν. Ὅτι περὶ τοῦ· «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» φησιν, ἀρχὴν δὲ αὐτὴν τὴν σοφίαν λέγων τις οὐκ ἂν ἁμάρτοι. Λέγεται γὰρ παρά τινι τῶν ἐκ τοῦ θείου χοροῦ λέγουσα περὶ αὑτῆς τὸν τρόπον τοῦτον· «Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὑτοῦ, εἰς ἔργα αὑτοῦ πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με». Ἦν γὰρ ἀκόλουθον καὶ πρεπωδέστερον πάντα ἃ εἰς γένεσιν ἦλθον εἶναι ταύτης νεώτερα, ἐπεὶ καὶ δι´ αὐτῆς γεγόνασιν. Ἐπίστησον γάρ, εἰ μὴ καὶ τό· «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν» κατὰ τὸν εὐαγγελιστήν· «Καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος· οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν», εἰ μὴ τούτοις ὁμαρτεῖ. Τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν, ἀφ´ ἧς ἀνεβλάστησεν ὁ ὀρθότατος Λόγος, τὸν Πατέρα καὶ ποιητὴν τῶν ὅλων φατέον, ἐν ᾧ ἦν· τὸ δέ· «Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν» τὸ ἐξουσιαστικὸν τοῦ Λόγου, ὃ εἶχε παρὰ τῷ Πατρὶ καὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἰς γένεσιν παρελθεῖν, ἔοικε σημαίνειν, τὴν ἐξουσίαν ἀρχὴν εἰπών. Οὐκοῦν ἀρχὴ μετὰ τὴν ἰδίαν ἄναρχον ἀρχὴν τὸν Πατέρα, αὐτὸς τῶν ἄλλων γίνεται, δι´ ἧς ἅπαντα δημιουργεῖται.

IX. Ὅτι Ὠριγένης μετὰ τὸ πολλὰ μυθήσασθαι περὶ τῆς τοῦ παντὸς ἀϊδιότητος ἐπάγει καὶ τοῦτο· οὔτε οὖν ἀπὸ Ἀδάμ, ὥς φασί τινες, πρότερον οὐκ ὢν ὁ ἄνθρωπος τότε πρώτως πλασθεὶς εἰς κόσμον παρῆλθεν, οὔτε αὖ κόσμος πρὸ ἓξ ἡμερῶν τῆς τοῦ Ἀδὰμ γενέσεως ἤρξατο δημιουργεῖσθαι. Εἰ δὲ φιλοφρονοῖτο διαφέρεσθαι πρὸς ταῦτά τις, πρότερον φρασάτω εἰ μὴ εὐαρίθμητος ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως κατὰ τὴν Μωσέως βίβλον τοῖς οὕτως αὐτὴν ἐκλαμβανομένοις ὁ χρόνος ἔσται τῆς προφητικῆς καὶ ἐνθάδε βοώσης φωνῆς· «Ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ· ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡμέρα ἡ χθές, ἥτις διῆλθε, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί». Χιλίων γὰρ ἐτῶν περιοριζομένων εἰς μίαν ἡμέραν ἐν ὀφθαλμοῖς Θεοῦ, ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως μέχρις ἡμῶν, ὡς οἱ περὶ τὴν ἀριθμητικὴν φάσκουσι δεινοί, ἓξ ἡμέραι συμπεραιοῦνται. Ἑξακισχιλιοστὸν ἄρ´ ἔτος φασὶν ἀπὸ Ἀδὰμ εἰς δεῦρο συντείνειν· τῇ γὰρ ἑβδομάδι τῷ ἑπτακισχιλιοστῷ ἔτει κρίσιν ἀφίξεσθαί φασιν. Οὐκοῦν αἱ πᾶσαι ἡμέραι δέκα καὶ τρεῖς ἀφ´ ἡμῶν ἕως εἰς τὴν ἐν ἀρχῇ, ἐν ᾗ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, μετροῦνται. Ὧν ὁ Θεὸς ἀνώτερον κατὰ τὴν σφῶν αὐτῶν ἄνοιαν οὐδὲν οὐδαμῶς δημιουργήσας ἐγεγύμνωτο τοῦ πατὴρ καὶ παντοκράτωρ εἶναι. Εἰ δὲ τρεισκαίδεκά εἰσιν ἡμέραι ἐν ὀφθαλμοῖς Θεοῦ ἀπὸ γενέσεως κόσμου, πῶς φησιν ἡ ἐν τῷ Σιρὰχ σοφία· «Ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας ὑετοῦ καὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσει;» Ταῦτά φησιν ὁ Ὠριγένης σπουδάζων, καὶ ὅρα οἷα παίζει.
 

III. Maintenant considère ceci:

« Si, dis-tu, le monde a été créé plus tard, n’existant pas avant, nous devons changer le Dieu impassible et immuable ; car il est nécessaire, que celui qui n'a rien fait avant, mais après, passe d’un état d’inaction à un état d’action, change et soit modifié.

-- Puis je dis :

— Est-ce que Dieu s’est reposé après avoir créé le monde, ou pas?

— Il s’est reposé.

— Parce que sinon, le monde n'aurait pas été ter-miné.

— Exact.

— Si, ensuite, l'acte de créer, après celui de ne pas avoir créé, modifie Dieu, est-ce que Son inaction après avoir créé n’en va pas de même?

— Nécessairement.

— Mais dirais-tu que pour ne pas avoir créé au jour le jour, Il s’est modifié de ce qu'Il était, quand Il était en train de créer.

— En aucun cas. Il n'est pas nécessaire qu'Il ait changé, quand il créait le monde, de ce qu'il était quand il ne le créait pas ; et il n’y a pas non plus besoin que l’univers ait coexisté avec Lui, compte tenu qu’on n’est pas obligé de dire qu’Il a changé, pas plus que l'univers est coéternel avec Lui.

IV. Mais dis-moi donc:

— Nommeras-tu créée une chose qui n’a pas de commencement?

— Pas du tout.

— Mais s'il n'y a pas de commencement à sa création, c’est nécessairement incréé. Mais si elle a été créée, tu es d’accord qu’elle a été créée par quelque cause. Car il est tout à fait impossible qu'elle ait un commencement sans une cause.

— C’est impossible.

— Dirons-nous, alors, que le monde et les choses qui vont avec lui, sont venues à l'existence sans avoir eu d’existence auparavant, sont de toute autre cause que de Dieu?

— Il est clair qu'elles sont de Dieu.

— Oui, car il est impossible que ce qui est limité par une existence qui a un début puisse coexister avec l'infini.

— C’est impossible.

— Mais encore, ô Centaure, considérons cela depuis le dé-but. Dis-tu que les choses qui existent ont été créés par la connaissance divine ou pas?

— Oh, allons, diront-ils, pas du tout.

— Eh bien, mais à partir des éléments, ou de la matière, ou du firmament, ou quoi que tu choisisses pour les nommer (car cela ne change rien); ces choses existant préalablement incréées et nées dans un état de chaos; Dieu les a-t-il séparées et mises en ordre, comme un bon peintre qui crée une image multicolore?

— Ce n'est pas cela. Car elles éviteront tout à fait de faire une concession contre elles-mêmes, de crainte qu’en convenant il y ait eu un début de séparation et de transformation de la matière, elles seraient forcées à la cohérence pour dire que, dans toutes choses Dieu a commencé l’ordonnancement et la décoration de la matière qui avait été jusque-là sans forme.

V. — Mais allons maintenant, puisque, par la grâce de Dieu nous sommes arrivés à ce point de notre dialogue; imaginons une belle statue debout sur son socle ; et que ceux qui la détiennent, admirant sa beauté harmonieuse, diffèrent entre eux, certains essayant de faire remarquer qu'elle a été créée, d'autres qu'elle ne l’a pas été. Je voudrais leur demander: Pour quelle raison dites-vous que cela n'a pas été créé? En raison de l'artiste, car on doit considérer qu’il ne se repose jamais de son travail? ou en raison de la statue elle-même? Si c’est en raison de l'artiste, comment pourrait-elle, comme n’étant pas créée, être façonnée par l'artiste? Mais si, quand elle est moulée en laiton, elle a tout ce qu’il faut pour recevoir quelque impression que ce soit que l'ar-tiste choisit, comment peut-on dire qu’une chose n’est pas créée, alors qu’elle est soumise à son travail et en est l’objet? Si, une fois encore, on dit que la statue existe par elle-même parfaite et incréée, et n’a pas besoin de l'art, alors nous devons permettre, conformément à cette hérésie pernicieuse, qu’elle se soit créée elle-même. Si peut-être ils ne sont pas disposés à admettre cet argument, et répondent de façon plus incohérente, qu'ils ne disent pas que la figure n'a pas été créée, mais qu'elle a toujours été créée, de sorte qu'il n'y a eu pas de commencement à sa création, afin que l'artiste puisse être considéré comme ayant cet objet de son art sans début.

Eh bien, mes amis, nous leur dirons, si aucun temps, ni aucune époque auparavant ne peuvent être trouvés dans le passé, lorsque la statue n'a pas été parfaite : nous direz-vous comment l'artiste y a contribué, ou travaillé sur elle? En effet, si cette statue n’a besoin de rien, et n'a pas de début d'existence, pour cette raison, selon vous, un créateur ne l'a jamais créée, et aucun créateur ne sera trouvé. Et alors l'argument semble revenir à la même conclusion, et nous devons permettre qu'elle soit créée par soi-même. Car si on dit qu’un artisan a déplacé une statue même un tant soit peu, il soumettra à un début, quand il a commencé à déplacer et à orner ce qui était avant immobile et sans fioritures. Mais le monde ni ne fut ni ne sera jamais le même. Maintenant, nous devons comparer l’artisan à Dieu, et la statue au monde.

Mais comment alors, ô hommes insensés, pouvez-vous imaginer que la création soit coéternelle avec son artisan, et ne pas avoir besoin d'un artisan? Car il est nécessaire que le coéternel n’ait jamais dû avoir un début d'existence, et doive également être incréé et puissant comme Lui. Mais l'incréé semble être en soi-même parfait et immuable, il n’aura besoin de rien, et sera à l'abri de la corruption. Et si cela est le cas, le monde ne peut plus être, comme vous dites qu’il est, capable de changement.

VI. Il dit que l'Eglise ('Εκκλησία) est ainsi appelée ainsi parce qu'elle de détourne (ἐκκεκληκέναι) des plaisirs.

VII. Le saint dit: Nous avons dit qu’il y a deux types de pouvoir créatif dans ce que nous avons aujour-d'hui reconnu ; celui qui travaille par lui-même ce qu'il choisit, non pas à partir des choses qui existent déjà, par sa simple volonté, sans délai, dès qu'il le veut. C'est le pouvoir du Père. L’autre qui orne et embellit, par imitation du précédent, les choses qui existent déjà. C'est la puissance du Fils, la main toute-puissante et robuste du Père, par laquelle, après avoir créé la matière, non pas à partir de choses qui existaient déjà, Il l’embellit.

VIII. Le saint dit que le Livre de Job est de Moïse. Il dit, au sujet des paroles : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, (3) » que celui qui dit que le « commencement » est la Sagesse ne commettra pas d'erreur. Car un être du chœur Divin dit que la Sagesse parle d’elle-même de cette façon: « Le Seigneur m'a donné l’être, prémices de Ses voies, prélude de Ses œuvres ; depuis toujours, dès l’éternité j’ai reçu investiture. (4) » Cela se tient et il est plus vraisemblable que toutes choses qui ont pris une existence, doivent être plus récentes que la Sagesse, car elles existaient par elle. Maintenant examinons si le dicton: « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Le même était au commencement auprès de Dieu , » si ces déclarations ne sont pas en accord avec celles-là. Car nous devons dire que le Commencement, dont le plus juste Verbe est né, est le Père et Créateur de toutes choses, dans laquelle il a été. Et les mots, « le même était au commencement auprès de Dieu (5)», semblent indiquer la position de l'autorité du Verbe, qu'Il avait avec le Père avant que le monde entra en existence; commencement signifiant Son pouvoir. Et ainsi, après l'étrange commencement incréé, qui est le Père, Il est le commencement de toutes choses, celui par qui toutes les choses sont créées.

IX. Il dit qu’Origène, après avoir affabulé sur beaucoup de choses concernant l'éternité de l'univers, ajoute aussi: Comme certains le disent, l'homme, n’existant pas auparavant, n’a pas été tiré d'Adam pour venir au monde. Ni encore le monde n’a commencé à être créé six jours avant la création d'Adam. Mais si quelqu'un préfère contester ces points, qu’il dise d'abord, si une période de temps, pas facile à compter de la création du monde, selon le Livre de Moïse, à ceux qui reçoivent, la voix de la prophétie proclamant ici: « et le monde, de l’éternité à l’éternité Tu existes ô Dieu, .... Car mille ans sont à Tes yeux comme le jour d’hier, et comme une veille de la nuit (6). » Car quand mille ans sont considérés comme un jour à la vue de Dieu, et qu’il y a eu six jours de la création du monde à son repos, de même, à notre époque, six jours sont définis, comme le disent certains arithméticiens habiles. Donc ils disent qu’une période de six mille ans, s'étend d'Adam jusqu’à main-tenant. Car ils disent que le jugement sera le septième jour, c'est-à-dire durant le septième millénaire. Par conséquent, tous les jours à partir de notre époque jusqu’à celle du commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, font treize jours ; avant que Dieu, selon leur folie parce qu'il n'avait encore rien créé, était dépourvu de ses noms de Père et de Tout-Puissant. Mais s’il existe treize jours au regard de Dieu depuis la création du monde, comment la Sagesse peut-elle dire, dans le Livre du Fils de Sirach: « Les sables de la mer, les gouttes de pluie, et les jours de l'éternité, qui peut les compter (7)? » C'est ce que dit Origène sérieusement, démontrant ainsi comment il plaisante.

Extrait et traduit de: Alexander Roberts, James Donaldson, Allan Menzies, Ante-Nicene Christian Libraries, vol XIV, The writings of Methodius, 1869.

 

 

 

 

[1]  Ce texte est perdu. Il comporte deux parties, la première, courte, discute de l’évangile de Matthieu, la seconde instaure un dialogue sur l’éternité du monde entre Origène et le saint (ou un tiers appelé Xénon ?). Comment ces deux parties forment-elles un tout, seul Photius aurait pu nous le dire. Pour un ouvrage récent sur saint Méthode, cf. L. G. Patterson, Methodius of Olympus: Divine Sovereignty, Human Freedom, and Life in Christ

[2] Matth., VII, 6.

[3] Gen., I, 1.

[4] Prov., VIII, 22.

[5] Jean, I, 1-2.

[6] Ps., XC, 2-4.

[7]  Ecclésiatiq., I, 2.