BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     134 MEMNON,

      Histoire d'Héraclée

   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134. Memnon, Histoire d'Héraclée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀνεγνώσθη βιβλίον Μέμνονος ἱστορικόν, ἀπὸ τοῦ θʹ λόγου ἕως Ϛʹ καὶ ιʹ. Ἡ δὲ πραγματεία, ὅσα περὶ τὴν Ποντικὴν Ἡράκλειαν συνηνέχθη σκοπὸν ἀναγράψαι προτίθεται, τοὺς ἐν αὐτῇ τυραννήσαντας ἀναλεγομένη καὶ πράξεις αὐτῶν καὶ ἤθη, καὶ τοὺς ἄλλων βίους, καὶ τὰ τέλη οἷς ἐχρήσαντο, καὶ ὅσα τῶν εἰρημένων ἐξήρτηται.

Κλέαρχον μὲν οὖν ἐπιθέσθαι πρῶτον τυραννίδι κατὰ τῆς πόλεως ἀναγράφει. Φησὶ δὲ παιδείας μὲν τῆς κατὰ φιλοσοφίαν οὐκ ἀγύμναστον, ἀλλὰ καὶ Πλάτωνος τῶν ἀκροατῶν ἕνα γεγονέναι, καὶ Ἰσοκράτους δὲ τοῦ ῥήτορος τετραετίαν ἀκροάσασθαι, ὠμὸν δὲ τοῖς ὑπηκόοις καὶ μιαιφόνον, εἴπερ τινὰ ἄλλον, ἐπιδειχθῆναι, καὶ εἰς ἄκρον ἀλαζονείας ἐλάσαι, ὡς καὶ Διὸς υἱὸν ἑαυτὸν ἀνειπεῖν καὶ τὸ πρόσωπον μὴ ἀνέχεσθαι ταῖς ἐκ φύσεως χρωματίζεσθαι βαφαῖς, ἄλλαις δὲ καὶ ἄλλαις ἰδέαις ποικιλλόμενον ἐπὶ τὸ στιλπνόν τε καὶ ἐνερευθὲς τοῖς ὁρῶσιν ἐπιφαίνεσθαι, ἐξαλλάττειν δὲ καὶ τοὺς χιτῶνας ἐπὶ τὸ φοβερόν τε καὶ ἁβρότερον.

Οὐ ταῦτα δὲ μόνον γενέσθαι κακόν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς εὐεργέτας ἀχάριστον καὶ πάντα βίαιόν τε καὶ τὰ ἄτοπα τολμηρόν· φῦναι δὲ καὶ δραστήριον τὸν παλαμναῖον οἷς ἂν ἐπιβάλοι, οὐ κατὰ τῶν ὁμοφύλων μόνον, ἀλλὰ καὶ εἴ τι ἐν ἀλλοφύλοις ἐφρόνει πολέμιον. Βιβλιοθήκην μέντοι κατασκευάσαι πρὸ τῶν ἄλλων οὓς ἡ τυραννὶς ἀπέδειξεν ὀνομάζεσθαι.

Τοῦτον δὲ ἐπιβουλὰς μὲν πολλὰς πολλάκις διὰ τὸ μιαιφόνον καὶ μισάνθρωπον καὶ ὑβριστικὸν κατ´ αὐτοῦ συστάσας διαφυγεῖν, ὀψὲ δὲ καὶ μόλις ὑπὸ Χίωνος τοῦ Μάτριος, ἀνδρὸς μεγαλόφρονος καὶ κοινωνίαν πρὸς αὐτὸν τὴν ἐξ αἵματος ἔχοντος, καὶ Λέοντος καὶ Εὐξένωνος καὶ ἑτέρων οὐκ ὀλίγων συσκευασθῆναι πληγὴν καιρίαν ἐνεγκεῖν, καὶ τελευτῆσαι πικρῶς ἀπὸ τοῦ τραύματος.
Ἔθυε μὲν γὰρ δημοτελῆ θυσίαν ὁ τύραννος· οἱ δὲ περὶ τὸν Χίωνα ἐπιτήδειον εἶναι τὸν καιρὸν τῇ πράξει νομίσαντες τῇ τοῦ Χίωνος χειρὶ τὸ ξίφος διὰ τῶν τοῦ κοινοῦ πολεμίου λαγόνων ἐλαύνουσιν. Ὁ δὲ πολλῶν αὐτὸν καὶ πικρῶν ἀλγηδόνων κατατεινόντων, καὶ τοσούτων φασμάτων ἐκδειματούντων (εἴδωλα δὲ τὰ φάσματα ἦν ὧν ἐκεῖνος μιαιφόνως ἀνῃρήκει), οὕτω δευτεραῖος τὸν βίον κατέτρεψε, ζήσας μὲν ἔτη ηʹ καὶ νʹ, τούτων δὲ τυραννήσας δυοκαίδεκα. Εἶχε δὲ τὴν Περσῶν ἀρχὴν Ἀρταξέρξης τότε, εἶτα καὶ Ὦχος ὁ ταύτην ἐκ πατρὸς ἐκδεξάμενος· πρὸς οὓς καὶ πολλάκις ἔτι ζῶν ὁ Κλέαρχος διεπρεσβεύσατο.

Οἱ μέντοι γε ἀνῃρηκότες τὸν τύραννον μικροῦ πάντες οἱ μὲν ὑπὸ τῶν σωματοφυλάκων κατ´ αὐτὸν τὸν τῆς ἐπιθέσεως καιρόν, οὐκ ἀγεννῶς ἀνδρισάμενοι, κατεκόπησαν, οἱ δὲ καὶ ὕστερον συλληφθέντες καὶ πικραῖς τιμωρίαις ἐγκαρτερήσαντες ἀνῃρέθησαν.

Σάτυρος δὲ ὁ τοῦ τυράννου ἀδελφός, οἷα δὴ ἐπίτροπος καταλειφθεὶς τῶν παίδων Τιμοθέου καὶ Διονυσίου, τὴν ἀρχὴν ὑποδέχεται· ὃς ὠμότητι μὲν οὐ Κλέαρχον ἀλλὰ καὶ πάντας τυράννους ὑπερέβαλεν. Οὐ μόνον γὰρ τοὺς ἐπιβεβουλευκότας τῷ ἀδελφῷ ἐτιμωρήσατο, ἀλλὰ καὶ τῶν τέκνων ἃ μηδὲν συνῄδει τοῖς γεγεννηκόσιν, οὐδὲν ἀνεκτότερον ἐδηλήσατο, καὶ πολλοὺς ἀναιτίους κακούργων δίκας ἀπῄτησε.

Τοῦτον δὲ καὶ μαθημάτων τῶν τε κατὰ φιλοσοφίαν καὶ τῶν παντὸς ἐλευθερίου ἄλλου παντελῶς ὑπάρξαι ἀπαράδεκτον, καὶ νοῦν δὲ πρὸς τὰς μιαιφονίας μόνον ὀξύρροπον ἔχοντα φιλάνθρωπον μηδὲν μηδὲ ἥμερον μήτε μαθεῖν ἐθελῆσαι μήτε φῦναι ἐπιτήδειον. Ἀλλὰ πάντα μὲν ἦν οὗτος κάκιστος, εἰ καὶ χρόνος αὐτῷ κόρον λαβεῖν τῶν ἐμφυλίων αἱμάτων καὶ τῆς μιαιφονίας ὑπεξέλυεν· ἐπὶ δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὸ πρῶτον ἠνέγκατο.

Τὴν γὰρ ἀρχὴν τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ παισὶν ἀνεπηρέαστον συντηρῶν ἐπὶ τοσοῦτον τῆς αὐτῶν κηδεμονίας λόγον ἐτίθετο, ὡς καὶ γυναικὶ συνών, καὶ τότε λίαν στεργομένῃ, μὴ ἀνασχέσθαι παιδοποιῆσαι, ἀλλὰ μηχανῇ πάσῃ γονῆς στέρησιν ἑαυτῷ δικάσαι, ὡς ἂν μηδ´ ὅλως ὑπολίποι τινὰ ἐφεδρεύοντα τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ παισίν.

Οὗτος ἔτι ζῶν καὶ γήρᾳ βαρυνόμενος Τιμοθέῳ τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν παίδων τοῦ ἀδελφοῦ ἐγχειρίζει τὴν ἀρχήν, καὶ μετὰ χρόνον οὐ πολὺν ἀνιάτῳ πάθει καὶ χαλεπωτάτῳ συσχεθείς, —καρκίνωμα γὰρ μεταξὺ βουβῶνός τε καὶ ὀσχέου ὑποφυὲν τὴν νομὴν πρὸς τὰ ἔνδον ἐπεδίδου πικρότερον, ἐξ οὗ ἰχῶρες ἀναστομωθείσης τῆς σαρκὸς ἐξέρρεον βαρὺ καὶ δύσοιστον πνέουσαι, ὡς μηκέτι μήτε τὸ ὑπηρετούμενον μήτε τοὺς ἰατροὺς τὸ τῆς σηπεδόνος στέγειν δυσῶδες καὶ ἀνυπόστατον. Καὶ συνεχεῖς δὲ ὀδύναι καὶ δριμεῖαι ὅλον τὸ σῶμα κατέτεινον, ὑφ´ ὧν ἀγρυπνίαις τε καὶ σπασμοῖς ἐξεδίδοτο, ἕως προκόψασα μέχρις αὐτῶν τῶν σπλάγχνων τοῦ πάθους ἡ νομὴ τοῦ βίου ἀπέρρηξεν.

Ἐδίδου μὲν καὶ οὗτος, ὥσπερ καὶ Κλέαρχος, τελευτῶν τοῖς ὁρῶσιν ἐννοεῖν δίκας ἀπαιτεῖσθαι ὧν ὠμῶς τε καὶ παρανόμως τοὺς πολίτας διέθεσαν· πολλάκις γὰρ αὐτόν φασιν ἐν τῇ νόσῳ τὸν θάνατον ἐπελθεῖν αὐτῷ κατευχόμενον μὴ τυχεῖν, ἀλλὰ συχναῖς ἡμέραις τῇ πικρᾷ καὶ βαρείᾳ καταδαπανώμενον νόσῳ οὕτως ἀποτίσαι τὸ χρεών, ἔτη μὲν βιώσαντα πέντε καὶ ἑξήκοντα, ὧν ἡ τυραννὶς εἶχε ζʹ. Ἀρχίδαμος δὲ τηνικαῦτα Λακεδαιμονίων ἐβασίλευεν.

Ὁ δὲ Τιμόθεος παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν οὕτω ταύτην ἐπὶ τὸ πρᾳότερον καὶ δημοκρατικώτερον μετερρύθμιζεν, ὡς μηκέτι τύραννον ἀλλ´ εὐεργέτην αὐτὸν οἷς ἔπραττε καὶ σωτῆρα ὀνομάζεσθαι.

Τά τε γὰρ χρέα τοῖς δανεισταῖς παρ´ ἑαυτοῦ διελύσατο, καὶ τοῖς χρῄζουσι πρὸς τὰς ἐμπορίας καὶ τὸν ἄλλον βίον τόκων ἄνευ ἐπήρκεσε, καὶ τῶν δεσμωτηρίων οὐ τοὺς ἀνευθύνους μόνον ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν αἰτίαις διηφίει καὶ δικαστὴς ἀκριβὴς ἦν ὁμοῦ καὶ φιλάνθρωπος, καὶ τὰ ἄλλα χρηστὸς καὶ τὰς ὑποθέσεις οὐκ ἀπιστούμενος. Ἐφ´ οἷς καὶ τὸν ἀδελφὸν Διονύσιον τά τε ἄλλα πατρικῶς περιεῖπε, καὶ κοινωνὸν μὲν εἶχεν αὐτίκα τῆς ἀρχῆς, ἐχομένως δὲ καὶ διάδοχον.

Οὐ μὴν ἀλλὰ γὰρ καὶ πρὸς τὰς πολεμικὰς τῶν πράξεων ἀνδρείως ἐφέρετο, μεγαλόφρων δὲ ἦν καὶ γενναῖος σῶμα καὶ ψυχήν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς τῆς μάχης διαλύσεις εὐγνώμων τε καὶ οὐκ ἄχαρις, πράγματα μὲν συνιδεῖν ἱκανός, ἐξικέσθαι δὲ πρὸς τὰ συνεωραμένα δραστήριος, οἰκτίρμων τε τὸ ἦθος καὶ χρηστός, καὶ τῇ μὲν εὐτολμίᾳ δεινῶς ἀπότομος, τῇ δὲ μετριότητι φιλάνθρωπός τε καὶ μειλίχιος. Διὸ σφόδρα μὲν περιὼν τοῖς πολεμίοις φοβερὸς ἦν, καὶ πάντες αὐτὸν κατωρρώδουν ἐπειδὰν ἀπεχθάνοιτο, τοῖς δ´ ἀρχομένοις γλυκύς τε καὶ ἥμερος. Ἔνθεν καὶ τελευτῶν πόθον αὑτοῦ κατέλιπε πολύν, καὶ πένθος ἤγειρε τῷ πόθῳ ἐνάμιλλον.

Ὁ δὲ τούτου ἀδελφὸς Διονύσιος καίει μὲν τὸ σῶμα πολυτελῶς, σπένδει δὲ αὐτῷ καὶ τὰ ἀπὸ βλεφάρων δάκρυα καὶ τὰς ἀπὸ τῶν σπλάγχνων οἰμωγάς, ἐπιτελεῖ δὲ καὶ ἀγῶνας ἱππικούς, οὐχ ἱππικοὺς δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ σκηνικοὺς καὶ θυμελικοὺς καὶ γυμνικούς, τοὺς μὲν αὐτίκα, τοὺς δὲ λαμπροτέρους καὶ ὕστερον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἡ θʹ καὶ ιʹ τοῦ Μέμνονος, ὡς ἐν ἐπιδρομῇ φάναι, διαγράφει ἱστορία. Τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος Διονύσιος ηὔξησε ταύτην, Πέρσας ἐπὶ Γρανικῷ τοῦ Ἀλεξάνδρου μάχῃ καταγωνισαμένου καὶ παρασχόντος ἄδειαν τοῖς βουλομένοις αὔξειν τὰ ἑαυτῶν, τῆς τέως ἐμποδὼν πᾶσιν ἱσταμένης Περσικῆς ἰσχύος ὑποστελλομένης. Ὕστερον δὲ ποικίλας ὑπέστη περιστάσεις, μάλιστά γε τῶν τῆς Ἡρακλείας φυγάδων πρὸς Ἀλέξανδρον περιφανῶς ἤδη τῆς Ἀσίας κρατοῦντα διαπρεσβευομένων, καὶ κάθοδον καὶ τὴν τῆς πόλεως πάτριον δημοκρατίαν ἐξαιτουμένων. Δι´ ἅπερ ἐγγὺς μὲν κατέστη τοῦ ἐκπεσεῖν τῆς ἀρχῆς, καὶ ἐξέπεσεν ἂν εἰ μὴ συνέσει πολλῇ καὶ ἀγχινοίᾳ καὶ τῇ τῶν ὑπηκόων εὐνοίᾳ καὶ θεραπείᾳ Κλεοπάτρας τοὺς ἀπειληθέντας αὐτῷ πολέμους διέφυγε, τὰ μὲν ὑπείκων καὶ τὴν ὀργὴν ἐκλύων καὶ μεθοδεύων ταῖς ἀναβολαῖς, τὰ δὲ ἀντιπαρασκευαζόμενος.

Ἐπεὶ δὲ ἢ θανάτῳ ἢ νόσῳ κατὰ Βαβυλῶνα γεγονὼς Ἀλέξανδρος τὸν βίον διέδραμεν, εὐθυμίας μὲν ὁ Διονύσιος ἄγαλμα τὴν ἀγγελίαν ἀκούσας ἱδρύσατο, παθὼν τῇ πρώτῃ προσβολῇ τῆς φήμης ὑπὸ τῆς πολλῆς χαρᾶς ὅσα ἂν ἡ σφόδρα λύπη δράσειε· μικροῦ γὰρ περιτραπεὶς εἰς τὸ πεσεῖν ὑπήχθη καὶ ἄνους ὤφθη γενόμενος.
Περδίκκα δὲ τῶν ὅλων ἐπιστάντος οἱ μὲν τῆς Ἡρακλείας φυγάδες πρὸς τὰ αὐτὰ καὶ τοῦτον παρώξυνον, Διονύσιος δὲ ταῖς ὁμοίαις μεθόδοις χρώμενος ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς πολλοὺς κινδύνους κατ´ αὐτοῦ συστάντας πάντας διέδρασεν. Ἀλλ´ ὁ μὲν Περδίκκας ὑπὸ τῶν ἀρχομένων μοχθηρὸς γεγονὼς ἀνῄρηται, καὶ αἱ τῶν φυγάδων ἐλπίδες ἐσβέννυντο, Διονυσίῳ δὲ πανταχόθεν τὰ πράγματα πρὸς τὸ εὐδαιμονέστερον μετεβάλοντο.

Ἡ δὲ πλείστη ῥοπὴ τῆς εὐδαιμονίας ὁ δεύτερος αὐτῷ κατέστη γάμος. Ἠγάγετο μὲν γὰρ Ἄμαστριν, αὕτη δὲ ἦν Ὀξάθρου θυγάτηρ· ἀδελφὸς δὲ ἦν οὗτος Δαρείου, ὃν καθελὼν Ἀλέξανδρος Στάτειραν τὴν αὐτοῦ θυγατέρα γυναῖκα ἠγάγετο, ὡς εἶναι τὰς γυναῖκας ἀλλήλαις ἀνεψιάς, ἔχειν δέ τι πρὸς ἑαυτὰς καὶ φίλτρον ἐξαίρετον, ὃ τὸ συντρόφους ὑπάρξαι ταύταις ἐνέφυσεν. Ἀλλὰ ταύτην τὴν Ἄμαστριν Ἀλέξανδρος, ὅτε Στατείρᾳ συνήπτετο, Κρατερῷ (τῶν φιλουμένων ἦν οὗτος ὡς μάλιστα) συναρμόζει. Ἀλεξάνδρου δὲ ἐξ ἀνθρώπων ἀποπτάντος, καὶ Κρατεροῦ πρὸς Φίλαν τὴν Ἀντιπάτρου ἀποκλίναντος, γνώμῃ τοῦ λιπόντος Διονυσίῳ ἡ Ἄμαστρις συνοικίζεται. Ἐξ οὗ ἐπὶ μέγα ἡ ἀρχὴ αὐτῷ διήρθη πλούτου τε περιβολῇ τῇ διὰ τῆς ἐπιγαμίας προστεθείσῃ καὶ ἰδίᾳ φιλοκαλίᾳ· καὶ γὰρ καὶ τὴν τοῦ Διονυσίου πᾶσαν ἐπισκευὴν τοῦ Σικελίας τυραννήσαντος αὐτὸν ἐπῆλθεν ἐξωνήσασθαι, τῆς ἀρχῆς ἐκείνου διαφθαρείσης.

Οὐ ταῦτα δὲ μόνον αὐτῷ τὴν ἀρχὴν ἐπεκράτυνεν, ἀλλὰ καὶ εὐπραγία καὶ εὔνοια τῶν ὑπηκόων, καὶ πολλῶν ὧν οὐκ ἐκράτει πρότερον ἡ κυριότης. Καὶ Ἀντιγόνῳ δὲ τὴν Ἀσίαν κατέχοντι λαμπρῶς συμμαχήσας, ὁπότε τὴν Κύπρον ἐπολιόρκει, τὸν ἀδελφιδοῦν Πτολεμαῖον (στρατηγὸς δὲ οὗτος ἦν τῶν περὶ τὸν Ἑλλήσποντον) φιλοτιμίας ἀμοιβὴν εὕρατο παρὰ Ἀντιγόνῳ γαμβρὸν λαβεῖν ἐπὶ θυγατρί· ἡ δὲ παῖς ἐκ προτέρων ἦν αὐτῷ γεγενημένη γάμων. Οὕτω γοῦν εἰς μέγα δόξης ἀνελθὼν καὶ τὸν τύραννον ἀπαξιώσας τὸ βασιλέως ἀντέλαβεν ὄνομα. Φόβων δὲ καὶ φροντίδων ἐλευθεριάσας καὶ ταῖς καθημεριναῖς τρυφαῖς ἐκδιαιτηθεὶς ἐξωγκώθη τε τὸ σῶμα, καὶ τοῦ κατὰ φύσιν πολὺ πλέον ἐλιπάνθη. Ὑφ´ ὧν οὐ μόνον περὶ τὴν ἀρχὴν ῥᾳθύμως εἶχεν, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὰν ἀφυπνώσειε, βελόναις μακραῖς τὸ σῶμα διαπειρόμενος (τοῦτο γὰρ ἄκος μόνον τοῦ κάρου καὶ τῆς ἀναισθησίας ὑπελείπετο) μόλις τῆς κατὰ τὸν ὕπνον καταφορᾶς ἐξανίστατο.

Τεκνωσάμενος δὲ τρεῖς παῖδας ἐκ τῆς Ἀμάστριος, Κλέαρχον, Ὀξάθρην καὶ θυγατέρα ὁμώνυμον τῇ μητρί, μέλλων τελευτᾶν ταύτην τε τῶν ὅλων δέσποιναν καταλιμπάνει καὶ τῶν παίδων κομιδῇ νηπίων ὄντων σύν τισιν ἑτέροις ἐπίτροπον, βιοὺς μὲν ἔτη εʹ καὶ νʹ, ὧν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς λʹ ἐγνωρίζετο, πρᾳότατος ἐν αὐτῇ, ὡς εἴρηται, γεγονὼς καὶ τὸ χρηστὸς ἐπίκλησιν ἐκ τῶν ἠθῶν ἐνεγκάμενος, καὶ πολὺν πόθον τοῖς ὑπὸ χεῖρα καὶ πένθος λιπών.

Οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου ἐξ ἀνθρώπων ἀναχώρησιν τὰ τῆς πόλεως πρὸς εὐδαιμονίαν ἐφέρετο, Ἀντιγόνου τῶν τε παίδων Διονυσίου καὶ τῶν πολιτῶν οὐ παρέργως προνοουμένου. Ἐκείνου δὲ πρὸς ἕτερα τὰς φροντίδας τρεψαμένου, Λυσίμαχος πάλιν τῶν περὶ Ἡράκλειαν καὶ τῶν παίδων ἐπεμελεῖτο, ὃς καὶ Ἄμαστριν ποιεῖται γυναῖκα. Καὶ κατ´ ἀρχὰς μὲν λίαν ἔστερξε, πραγμάτων δὲ αὐτῷ προσπεσόντων αὐτὴν μὲν ἐν Ἡρακλείᾳ λείπει, αὐτὸς δ´ εἴχετο τῶν ἐπειγόντων. Εἰς Σάρδεις δὲ μετ´ οὐ πολὺν χρόνον, τῶν πολλῶν πόνων ῥαΐσας, μετεπέμψατο ταύτην, καὶ ἔστεργεν ὁμοίως. Ὕστερον δὲ πρὸς τὴν θυγατέρα Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου (Ἀρσινόη δὲ ἦν ὄνομα) τὸν ἔρωτα μεταθείς, διαζυγῆναι τὴν Ἄμαστριν αὐτοῦ παρέσχεν αἰτίαν καὶ καταλιποῦσαν τοῦτον καταλαβεῖν τὴν Ἡράκλειαν. Ἐγείρει δὲ αὕτη παραγενομένη καὶ συνοικίζει πόλιν Ἄμαστριν.

Κλέαρχος δὲ ἀνδρωθεὶς ἤδη τῆς τε πόλεως ἦρχε, καὶ πολέμοις οὐκ ὀλίγοις τὰ μὲν συμμαχῶν ἄλλοις, τὰ δὲ καὶ τοῖς ἐπιφερομένοις αὐτῷ ἐξητάζετο. Ἐν οἷς καὶ κατὰ Γετῶν Λυσιμάχῳ συστρατευόμενος ἑάλω τε σὺν αὐτῷ, καὶ ἀνεθέντος τῆς αἰχμαλωσίας ἐκείνου καὶ αὐτὸς ὕστερον τῇ Λυσιμάχου προνοίᾳ ἀφίετο.

Οὗτος ὁ Κλέαρχος ἅμα τῷ ἀδελφῷ τῆς ἀρχῆς καταστάντες διάδοχοι πρὸς μὲν ἡμερότητα καὶ χρηστότητα πολὺ τοῦ πατρὸς ἐλάττους τοῖς ὑπηκόοις ἀπέβησαν, εἰς ἔκθεσμον δὲ καὶ μιαρώτατον ἔργον ἐξέπεσον· τὴν γὰρ μητέρα μηδὲν περὶ αὐτοὺς μέγα πλημμελήσασαν, μηχανῇ δεινῇ καὶ κακουργίᾳ ἐπιβᾶσαν νηὸς θαλάσσῃ ἀποπνιγῆναι κατειργάσαντο.

Δι´ ἣν αἰτίαν καὶ Λυσίμαχος ὁ πολλάκις ῥηθείς (Μακεδονίας δὲ ἐβασίλευεν) εἰ καὶ τὴν Ἄμαστριν διὰ τὴν συνάφειαν Ἀρσινόης λιπεῖν αὐτὸν παρεσκευάσατο, ἀλλ´ οὖν τοῦ τε προτέρου πόθου φέρων ἐν ἑαυτῷ τὸ ἐμπύρευμα, καὶ τὸ μυσαρὸν καὶ ὠμὸν τῆς πράξεως οὐκ ἀνασχετὸν ποιούμενος, στεγανώτατα μὲν τὴν αὑτοῦ κατεῖχεν ἔνδον γνώμην, τὴν ἀρχαίαν δὲ φιλίαν πρὸς τοὺς περὶ Κλέαρχον τῷ σχήματι ἐπιδεικνύς, διὰ πολλῶν τε μηχανῶν καὶ τῶν τοῦ λανθάνειν στρατηγημάτων (κρύψαι γὰρ τὸ βουλόμενον δεινότατος ἀνθρώπων γεγονέναι λέγεται) ἐν Ἡρακλείᾳ μὲν ὡς ἐπὶ τῷ τῶν δεχομένων συνοίσοντι παραγίνεται, πατρὸς δὲ στοργὴν τῷ προσωπείῳ τοῖς περὶ Κλέαρχον προβαλλόμενος ἀναιρεῖ μὲν τοὺς μητροκτόνους, πρῶτον μὲν Κλέαρχον, εἶτα καὶ Ὀξάθρην, μητρικῆς ἀπαιτήσας μιαιφονίας δίκας· καὶ τὴν πόλιν ποιησάμενος ὑπὸ τὴν πρόνοιαν τὴν αὑτοῦ, καὶ τὰ πολλὰ δὲ λαφυραγωγήσας ὧν ἡ τυραννὶς ἠθροίκει χρημάτων, ἄδειάν τε δοὺς δημοκρατεῖσθαι τοὺς πολίτας, οὗ ἐφίεντο, πρὸς τὴν ἰδίαν βασιλείαν ἐστέλλετο. Λυσίμαχος δὲ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν καταλαβών, δι´ ἐπαίνων μὲν τὴν Ἄμαστριν εἶχεν, ἐθαύμαζε δὲ αὐτῆς τούς τε τρόπους καὶ τὴν ἀρχὴν πρὸς ὄγκον καὶ μέγεθος καὶ ἰσχὺν ὡς ἐκρατύνατο, ἐξαίρων μὲν τὴν Ἡράκλειαν, μέρος δὲ τῶν ἐπαίνων καὶ τὴν Τῖον καὶ τὴν Ἄμαστριν, ἣν ἐπώνυμον ἤγειρεν ἐκείνη, ποιούμενος. Καὶ ταῦτα λέγων τὴν Ἀρσινόην ἠρέθιζε δεσπότιν τῶν ἐπαινουμένων γενέσθαι. Ἡ δὲ ἐδεῖτο τυχεῖν ὧν ἐπόθει. Καὶ ὁ Λυσίμαχος σεμνύνων τὸ δῶρον κατ´ ἀρχὰς μὲν οὐ προσίετο, ἐκλιπαρηθεὶς δὲ χρόνῳ παρέσχεν· ἦν γὰρ δεινὴ περιελθεῖν ἡ Ἀρσινόη, καὶ τὸ γῆρας ἤδη Λυσίμαχον παρεῖχεν εὐεπιχείρητον.
Δεξαμένη δ´ οὖν ἡ Ἀρσινόη τῆς Ἡρακλείας τὴν ἀρχὴν πέμπει τὸν Κυμαῖον Ἡρακλείδην, ἄνδρα μὲν εὔνουν αὐτῇ, ἀπότομον δὲ ἄλλως καὶ δεινὸν ἐν βουλευμάτων ἐντρεχείᾳ καὶ ὀξύτητι. Ὁ δὲ τῆς Ἡρακλείας ἐπιβὰς τά τε ἄλλα σφόδρα ἐπιστρόφως τῶν πραγμάτων ἐξηγεῖτο, καὶ πολλοὺς αἰτίαις ὑποβάλλων τῶν πολιτῶν οὐκ ἐλάττους ἐτιμωρεῖτο, ὡς πάλιν ἀποβαλεῖν αὐτοὺς τὴν μόλις ἐπιφανεῖσαν εὐδαιμονίαν.

Ὁ μέντοι Λυσίμαχος περιδρομῇ Ἀρσινόης τὸν ἄριστον τῶν παίδων καὶ πρεσβύτερον Ἀγαθοκλέα (ἐκ προτέρων δὲ φὺς ἦν αὐτῷ γάμων) κατ´ ἀρχὰς μὲν λανθάνοντι φαρμάκῳ, ἐκείνου δὲ κατὰ πρόνοιαν ἐξεμεθέντος, ἀναιδεστάτῃ διαχειρίζεται γνώμῃ· δεσμωτηρίῳ ἐμβαλὼν κελεύει κατακοπῆναι, ἐπιβουλὴν αὑτῷ καταψευσάμενος. Ὁ δὲ Πτολεμαῖος, ὃς αὐτόχειρ τοῦ μιάσματος ἐγεγόνει, ἀδελφὸς ἦν Ἀρσινόης καὶ ἐπώνυμον διὰ τὴν σκαιότητα καὶ ἀπόνοιαν τὸν κεραυνὸν ἔφερεν. Ὁ τοίνυν Λυσίμαχος διὰ τὴν παιδοκτονίαν μῖσός τε δίκαιον παρὰ τῶν ὑπηκόων ἐλάμβανε, καὶ Σέλευκος ταῦτα πυθόμενος, καὶ ὡς εὐχερὲς εἴη τοῦτον παραλῦσαι τῆς ἀρχῆς τῶν πόλεων ἀφισταμένων αὐτοῦ, μάχην συνάπτει πρὸς αὐτόν. Καὶ πίπτει ἐν τῷ πολέμῳ Λυσίμαχος παλτῷ βληθείς· ὁ δὲ βαλὼν ἀνὴρ Ἡρακλεώτης ἦν, ὄνομα Μαλάκων, ὑπὸ Σελεύκῳ ταττόμενος. Πεσόντος δὲ ἡ τούτου ἀρχὴ προσχωρήσασα τῇ τοῦ Σελεύκου μέρος κατέστη. Ἀλλ´ ἐνταῦθα μὲν καὶ τὸ ιβʹ τῆς Μέμνονος ἱστορίας λήγει.

Ἐν δὲ τῷ ιγʹ τοὺς Ἡρακλεώτας λέγει πυθομένους τὴν ἀναίρεσιν Λυσιμάχου καὶ ὡς εἴη ὁ τοῦτον ἀπεκτονὼς Ἡρακλεώτης, τάς τε γνώμας ἀναρρώννυσθαι καὶ πρὸς τὸν τῆς ἐλευθερίας ἀνδραγαθίζεσθαι πόθον, ἣν δʹ καὶ πʹ ἔτεσιν ὑπό τε τῶν ἐμφυλίων τυράννων καὶ μετ´ ἐκείνους ὑπὸ Λυσιμάχου ἀφῄρηντο.
Προσῆλθον οὖν πρότερον Ἡρακλείδῃ, πείθοντες αὐτὸν μὲν ἐκχωρεῖν τῆς πόλεως, οὐκ ἀπαθῆ κακῶν μόνον ἀλλὰ καὶ λαμπροῖς δώροις ἐφοδιαζόμενον, ἐφ´ ᾧ τὴν ἐλευθερίαν ἐκείνους ἀναλαβεῖν. Ὡς δὲ οὐ μόνον οὐκ ἔπειθον, ἀλλὰ καὶ εἰς ὀργὴν ἐκπεσόντα εἶδον καί τινας αὐτῶν καὶ τιμωρίαις ὑπάγοντα, συνθήκας θέμενοι πρὸς τοὺς φρουράρχους οἱ πολῖται, αἳ τήν τε ἰσοπολιτείαν αὐτοῖς ἔνεμον καὶ τοὺς μισθοὺς λαβεῖν ὧν ἐστέρηντο, συλλαμβάνουσι τὸν Ἡρακλείδην καὶ φυλαττόμενον εἶχον ἐπὶ χρόνον. Ἐκεῖθεν λαμπρὰς ἀδείας λαβόντες, τῆς τε ἀκροπόλεως μέχρις ἐδάφους τὰ τείχη κατέβαλον, καὶ πρὸς Σέλευκον διεπρεσβεύοντο, τῆς πόλεως ἐπιμελετὴν προστησάμενοι Φώκριτον.

Ζιποίτης δὲ ὁ Βιθυνῶν ἐπάρχων, ἐχθρῶς ἔχων Ἡρακλεώταις πρότερον μὲν διὰ Λυσίμαχον, τότε δὲ διὰ Σέλευκον (διάφορος γὰρ ἦν ἑκατέρῳ), τὴν κατ´ αὐτῶν ἐπιδρομήν, ἔργα κακώσεως ἀποδεικνύς, ἐποιεῖτο· οὐ μὴν οὐδὲ τὸ αὐτοῦ στράτευμα κακῶν ἀπαθεῖς ἔπραττον ἅπερ ἔπραττον, ἔπασχον δὲ καὶ αὐτοὶ ὧν ἔδρων οὐ κατὰ πολὺ ἀνεκτότερα. Ἐν τούτῳ δὲ Σέλευκος Ἀφροδίσιον πέμπει διοικητὴν εἴς τε τὰς ἐν Φρυγίᾳ πόλεις καὶ τὰς ὑπερκειμένας τοῦ Πόντου. Ὁ δέ, διαπραξάμενος ἃ ἐβούλετο καὶ ἐπανιών, τῶν μὲν ἄλλων πόλεων ἐν ἐπαίνοις ἦν, Ἡρακλεωτῶν δὲ κατηγόρει μὴ εὐνοϊκῶς ἔχειν τοῖς τοῦ Σελεύκου πράγμασιν· ὑφ´ οὗ Σέλευκος παροξυνθεὶς τούς τε πρὸς αὐτὸν ἀφικομένους πρέσβεις ἀπειλητικοῖς ἐξεφαύλιζε λόγοις καὶ κατέπληττεν, ἑνὸς τοῦ Χαμαιλέοντος οὐδὲν ὀρρωδήσαντος τὰς ἀπειλάς, ἀλλὰ φαμένου »Ἡρακλῆς κάρρων Σέλευκε« (κάρρων δὲ ὁ ἰσχυρότερος παρὰ Δωριεῦσιν). Ὁ δ´ οὖν Σέλευκος τὸ μὲν ῥηθὲν οὐ συνῆκεν, ὀργῆς δ´ ὡς εἶχε, καὶ ἀπετρέπετο. Τοῖς δὲ οὔτε τὸ ἀναχωρεῖν οἴκαδε οὔτε τὸ προσμένειν λυσιτελὲς ἐδόκει.

Ταῦτα δὲ Ἡρακλεῶται πυθόμενοι τά τε ἄλλα παρεσκευάζοντο καὶ συμμάχους ἤθροιζον πρός τε Μιθριδάτην τὸν Πόντου βασιλέα διαπρεσβευόμενοι καὶ πρὸς Βυζαντίους καὶ Καλχηδονίους. Οἱ δὲ περιλειπόμενοι τῶν ἀπὸ Ἡρακλείας φυγάδων, Νύμφιδος, καὶ αὐτοῦ ἑνὸς ὑπάρχοντος τούτων, κάθοδον βουλεύσαντος αὐτοῖς καὶ ῥᾳδίαν εἶναι ταύτην ἐπιδεικνύντος, εἰ μηδὲν ὧν οἱ πρόγονοι ἀπεστέρηντο αὐτοὶ φανεῖεν διοχλοῦντες ἀναλήψεσθαι, ἔπεισέ τε σὺν τῷ ῥᾴστῳ, καὶ τῆς καθόδου ὃν ἐβούλευσε τρόπον γεγενημένης οἵ τε καταχθέντες καὶ ἡ δεξαμένη πόλις ἐν ὁμοίαις ἡδοναῖς καὶ εὐφροσύναις ἀνεστρέφοντο, φιλοφρόνως τῶν ἐν τῇ πόλει τούτους δεξιωσαμένων καὶ μηδὲν τῶν εἰς αὐτάρκειαν αὐτοῖς συντελούντων παραλελοιπότων. Καὶ οἱ Ἡρακλεῶται τὸν εἰρημένον τρόπον τῆς παλαιᾶς εὐγενείας τε καὶ πολιτείας ἐπελαμβάνοντο.

Σέλευκος δὲ τοῖς κατωρθωμένοις κατὰ Λυσιμάχου ἐπαρθείς, εἰς τὴν Μακεδονίαν διαβαίνειν ὥρμητο, πόθον ἔχων τῆς πατρίδος, ἐξ ἧς σὺν Ἀλεξάνδρῳ ἐστράτευτο, κἀκεῖ τοῦ βίου τὸ λεῖπον διανύσαι γηραιὸς ἤδη ὢν διανοούμενος, τὴν δὲ Ἀσίαν Ἀντιόχῳ παραθέσθαι τῷ παιδί.
Πτολεμαῖος δὲ ὁ Κεραυνὸς τῶν Λυσιμάχου πραγμάτων ὑπὸ Σελεύκῳ γεγενημένων καὶ αὐτὸς ὑπ´ αὐτὸν ἐτέλει, οὐχ ὡς αἰχμάλωτος παρορώμενος, ἀλλ´ οἷα δὴ παῖς βασιλέως τιμῆς τε καὶ προνοίας ἀξιούμενος, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὑποσχέσεσι λαμπρυνόμενος, ἃς αὐτῷ Σέλευκος προὔτεινεν εἰ τελευτήσειεν ὁ γεινάμενος, εἰς τὴν Αἴγυπτον, πατρῴαν οὖσαν ἀρχὴν, καταγαγεῖν. Ἀλλ´ ὁ μὲν τοιαύτης κηδεμονίας ἠξίωτο, κακὸν δὲ ἄρα αἱ εὐεργεσίαι οὐδὲν ἐβελτίουν. Ἐπιβουλὴν γὰρ συστήσας προσπεσὼν τὸν εὐεργέτην ἀναιρεῖ, καὶ ἵππου ἐπιβὰς πρὸς Λυσιμαχίαν φεύγει· ἐν ᾗ διάδημα περιθέμενος μετὰ λαμπρᾶς δορυφορίας κατέβαινεν εἰς τὸ στράτευμα, δεχομένων αὐτὸν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης καὶ βασιλέα καλούντων οἳ πρότερον Σελεύκῳ ὑπήκουον.

Ἀντίγονος δὲ ὁ Δημητρίου τὰ συνενεχθέντα μαθὼν ἐπὶ Μακεδονίαν διαβαίνειν ἐπεχείρει πεζῷ καὶ νηΐτῃ στρατεύματι, προφθάσαι σπεύδων τὸν Πτολεμαῖον. Ὁ δὲ Πτολεμαῖος τὰς Λυσιμάχου νῆας ἔχων ἀπήντα καὶ ἀντιπαρετάττετο. Ἦσαν δ´ ἐν αὐταῖς ἄλλαι τε καὶ τῆς Ἡρακλείας αἱ μετάπεμπτοι, ἑξήρεις τε καὶ πεντήρεις καὶ ἄφρακτοι καὶ ὀκτήρης μία ἡ Λεοντοφόρος καλουμένη, μεγέθους ἕνεκα καὶ κάλλους ἥκουσα εἰς θαῦμα· ἐν ταύτῃ γὰρ ρʹ μὲν ἄνδρες ἕκαστον στοῖχον ἤρεττον, ὡς ωʹ ἐκ θατέρου μέρους γενέσθαι, ἐξ ἑκατέρων δὲ χιλίους καὶ χʹ· οἱ δὲ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων μαχησόμενοι χίλιοι καὶ ςʹ, καὶ κυβερνῆται βʹ. Τῆς οὖν συμβολῆς γενομένης, κρατεῖ Πτολεμαῖος τὸ ναυτικὸν τρεψάμενος τοῦ Ἀντιγόνου, ἀνδρειότερον τῶν ἄλλων ἀγωνισαμένων αἳ ἦσαν ἐξ Ἡρακλειώτιδος· αὐτῶν δὲ τῶν Ἡρακλειωτίδων τὸ ἐξαίρετον ἔφερεν ἡ Λεοντοφόρος ὀκτήρης. Οὕτω κακῶς Ἀντίγονος τῷ στόλῳ πράξας εἰς τὴν Βοιωτίαν ἀνεχώρησε. Πτολεμαῖος δὲ ἐπὶ Μακεδονίαν διέβη, καὶ βεβαίως ἔσχε τὴν ἀρχήν. Αὐτίκα γοῦν τὴν οἰκείαν μᾶλλον ἐκφαίνων σκαιότητα Ἀρσινόην μέν, ὡς πάτριον τοῦτο τοῖς Αἰγυπτίοις, τὴν ἀδελφὴν γαμεῖ, τοὺς ἐκ Λυσιμάχου δὲ παῖδας αὐτῇ γεγενημένους ἀναιρεῖ· μεθ´ οὓς κἀκείνην τῆς βασιλείας ἐξεκήρυξε. Καὶ πολλὰ καὶ παράνομα ἐν δυσὶ διαπραξάμενος ἔτεσι, Γαλακτικοῦ μέρους τῆς πατρίδος μεταναστάντος διὰ λιμόν, καὶ Μακεδονίαν καταλαβόντων καὶ εἰς μάχην αὐτῷ συναψάντων, ἀξίως τῆς ὠμότητος καταστρέφει τὸν βίον, διασπαραχθεὶς ὑπὸ τῶν Γαλατῶν· ζῶν γὰρ ἐλήφθη, τοῦ ἐλέφαντος, ἐν ᾧ ὠχεῖτο, τρωθέντος καὶ καταβαλόντος αὐτόν. Ἀντίγονος δὲ ὁ Δημητρίου ἡττηθεὶς τῷ ναυτικῷ, Πτολεμαίου ἀνῃρημένου τὴν Μακεδόνων λαμβάνει ἀρχήν.

Ὁ δὲ Σελεύκου Ἀντίοχος πολλοῖς πολέμοις, εἰ καὶ μόλις, καὶ οὐδὲ πᾶσαν, ὅμως ἀνασωσάμενος τὴν πατρῴαν ἀρχήν, πέμπει στρατηγὸν Πατροκλέα σὺν ἐκστρατεύματι εἰς τὴν ἐπιτάδε τοῦ Ταύρου· ὁ δὲ Ἑρμογένην προσαιρεῖται, τὸ γένος Ἀσπένδιον, ὃς ἐπί τε πόλεις ἄλλας καὶ ἐπὶ τὴν Ἡράκλειαν ὥρμητο εἰσβαλεῖν. Τῶν δὲ Ἡρακλεωτῶν πρὸς αὐτὸν πρεσβευσαμένων τῆς χώρας ἀναχωρεῖ καὶ φιλίαν συντίθεται, ἐπὶ τὴν Βιθυνίαν διὰ τῆς Φρυγίας τραπόμενος. Ἐνεδρευθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Βιθυνῶν διεφθάρη τε αὐτὸς καὶ ἡ σὺν αὐτῷ στρατιά, ἀνδρὸς ἔργα τὸ καθ´ ἑαυτὸν εἰς πολεμίους ἐπιδειξάμενος.

Διὰ ταῦτα δὴ ἐπιστρατεύειν ἐγνωκότος Ἀντιόχου κατὰ Βιθυνῶν, ὁ τούτων βασιλεὺς Νικομήδης διαπρεσβεύεται πρὸς Ἡράκλειαν συμμαχίαν αἰτῶν, καὶ τυγχάνει τῆς σπουδῆς, ἐν ὁμοίοις καιροῖς καὶ χρείαις τὴν ἀμοιβὴν ὑποσχόμενος. Ἐν τούτῳ δὲ Ἡρακλεῶται τήν τε Κίερον καὶ τὴν Τῖον ἀνεσώσαντο καὶ τὴν Θυνίδα γῆν, πολλὰ τῶν χρημάτων δαπανήσαντες·

τὴν δὲ Ἄμαστριν (ἦν γὰρ καὶ αὐτὴ μετὰ τῶν ἄλλων ἀφῃρημένη) καὶ πολέμῳ καὶ χρήμασι βουληθέντες τέως ἀναλαβεῖν αὐτὴν οὐ κατώρθωσαν, τοῦ κατέχοντος αὐτὴν Εὐμένους Ἀριοβαρζάνῃ τῷ Μιθριδάτου παιδὶ προῖκα μᾶλλον παραδοῦναι ταύτην, ἢ παρέχουσι χρήματα τοῖς Ἡρακλεώταις, διὰ τὸ τῆς ὀργῆς ὑπαχθέντος ἀλόγιστον.
Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐκδέχεται τοὺς Ἡρακλεώτας ὁ πρὸς Ζιποίτην τὸν Βιθυνὸν πόλεμος, ὃς τῆς Θυνιακῆς ἐπῆρχε Θρᾴκης, ἐν ᾧ πολέμῳ πολλοὶ τῶν Ἡρακλεωτῶν γενναίως ἀνδρισάμενοι κατεκόπησαν, καὶ νικᾷ μὲν κατὰ κράτος ὁ Ζιποίτης, συμμαχίδος δὲ δυνάμεως τοῖς Ἡρακλεώταις ἐπελθούσης, φυγῇ τὴν νίκην καταισχύνει. Οἱ δὲ ἡττημένοι τοὺς σφετέρους νεκροὺς ἀδεῶς ἀναλαβόντες καὶ καύσαντες, εἶτα καὶ πάντων κύριοι περὶ ὧν ἦν ὁ πόλεμος καταστάντες, καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν ἀνῃρημένων ἀνακομίσαντες εἰς τὴν πόλιν, ἐπιφανῶς ἐν τῷ τῶν ἀριστέων ἔθαψαν μνήματι. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους,

Ἀντιόχῳ τῷ Σελεύκου καὶ Ἀντιγόνῳ τῷ Δημητρίου μεγάλων ἑκατέρωθεν στρατευμάτων ἀντιπαραταττομένων, κινεῖται ὁ πόλεμος καὶ χρόνον συχνὸν κατέτριψε. Συνεμάχει δὲ τῷ μὲν ὁ τῆς Βιθυνίας βασιλεὺς Νικομήδης, Ἀντιόχῳ δὲ πολλοὶ ἕτεροι. Οὕτω δὲ συρραγεὶς Ἀντίοχος Ἀντιγόνῳ τὸν πρὸς Νικομήδην χειρίζεται πόλεμον· ὁ δὲ Νικομήδης ἀλλαχόθεν τε δυνάμεις ἀθροίζει, καὶ συμμαχεῖν πρὸς Ἡρακλεώτας διαπρεσβευσάμενος, τριήρεις ιγʹ συμμάχους λαμβάνει, καὶ λοιπὸν ἀντικαθίσταται τῷ τοῦ Ἀντιόχου στόλῳ. Ἐπὶ χρόνον δέ τινα ἀντικαταστάντες ἀλλήλοις, οὐδέτεροι μάχης ἦρξαν, ἀλλ´ ἄπρακτοι διελύθησαν.

Ἐπεὶ δὲ Γαλάται πρὸς τὸ Βυζάντιον ἧκον καὶ τὴν πλείστην αὐτῆς ἐδῄωσαν, τῷ πολέμῳ ταπεινωθέντες οἱ ἐν Βυζαντίῳ πέμπουσι πρὸς τοὺς συμμάχους, δεόμενοι ὠφελείας. Καὶ παρέσχον μὲν πάντες ὡς εἶχον ἰσχύος, παρέσχον δὲ καὶ οἱ τῆς Ἡρακλείας (τοσοῦτον γὰρ ἡ πρεσβεία ᾔτει) χρυσοῦς τετρακισχιλίους. Μετ´ οὐ πολὺ δὲ Νικομήδης τοὺς Γαλάτας, οἷς ἡ καταδρομὴ τῶν Βυζαντίων ἐγεγένητο, πολλάκις μὲν ἐπιχειρήσαντας εἰς τὴν Ἀσίαν περαιωθῆναι, τοσαυτάκις δὲ ἀποτυχόντας οὐκ ἀνεχομένων τὴν πρᾶξιν Βυζαντίων, ἐπὶ συνθήκαις ὅμως παρασκευάζει περαιωθῆναι. Αἱ δὲ συνθῆκαι Νικομήδει μὲν καὶ τοῖς ἐκγόνοις ἀεὶ φίλα φρονεῖν τοὺς βαρβάρους, καὶ τῆς γνώμης τοῦ Νικομήδους χωρὶς μηδενὶ συμμαχεῖν τῶν πρὸς αὐτοὺς διαπρεσβευομένων, ἀλλ´ εἶναι φίλους μὲν τοῖς φίλοις πολεμίους δὲ τοῖς οὐ φιλοῦσι, συμμαχεῖν δὲ καὶ Βυζαντίοις, εἴ που δεήσοι, καὶ Τιανοῖς δὲ καὶ Ἡρακλεώταις καὶ Καλχηδονίοις καὶ Κιερανοῖς καί τισιν ἑτέροις ἐθνῶν ἄρχουσιν.

Ἐπὶ ταύταις μὲν ταῖς συνθήκαις Νικομήδης τὸ Γαλακτικὸν πλῆθος εἰς Ἀσίαν διαβιβάζει, ὧν περιφανεῖς μὲν ἐπὶ τῷ ἄρχειν ιζʹ τὸν ἀριθμὸν ἦσαν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν τούτων προκεκριμένοι καὶ κορυφαῖοι Λεωννώριος ἤστην καὶ Λουτούριος.

Αὕτη τοίνυν τῶν Γαλατῶν ἡ ἐπὶ τὴν Ἀσίαν διάβασις κατ´ ἀρχὰς μὲν ἐπὶ κακῷ τῶν οἰκητόρων προελθεῖν ἐνομίσθη, τὸ δὲ τέλος ἔδειξεν ἀποκριθὲν πρὸς τὸ συμφέρον· τῶν γὰρ βασιλέων τὴν τῶν πόλεων δημοκρατίαν ἀφελεῖν σπουδαζόντων αὐτοὶ μᾶλλον ταύτην ἐβεβαίουν, ἀντικαθιστάμενοι τοῖς ἐπιτιθεμένοις. Νικομήδης δὲ κατὰ Βιθυνῶν πρῶτον, συμμαχούντων αὐτῷ καὶ τῶν ἐξ Ἡρακλείας, τοὺς βαρβάρους ἐξοπλίσας, τῆς τε χώρας ἐκράτησε καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας κατέκοψε, τὴν ἄλλην λείαν τῶν Γαλατῶν ἑαυτοῖς διανειμαμένων. Οὗτοι δὲ πολλὴν ἐπελθόντες χώραν αὖθις ἀνεχώρησαν, καὶ τῆς αἱρεθείσης αὐτοῖς ἀπετέμοντο τὴν νῦν Γαλατίαν καλουμένην, εἰς τρεῖς μοίρας ταύτην διανείμαντες, καὶ τοὺς μὲν Τρωγμοὺς ὀνομάσαντες, τοὺς δὲ Τολοστοβογίους, τοὺς δὲ Τεκτοσάγας. Ἐδείμαντο δὲ πόλεις Τρωγμοὶ μὲν Ἄγκυραν, Τολοστοβόγιοι δὲ Ταβίαν, Τεκτοσάγες δὲ Πισινοῦντα.

Ὁ δὲ Νικομήδης εἰς λαμπρὰν εὐδαιμονίαν ἀρθεὶς πόλιν ἑαυτῷ ὁμώνυμον ἀνεγείρει ἀντικρὺ Ἀστακοῦ. Τὴν Ἀστακὸν δὲ Μεγαρέων ᾤκισαν ἄποικοι ὀλυμπιάδος ἱσταμένης ιζʹ, Ἀστακὸν ἐπίκλην κατὰ χρησμὸν θέμενοι ἀπό τινος τῶν λεγομένων Σπαρτῶν καὶ γηγενῶν ἀπογόνων τῶν ἐν Θήβαις, Ἀστακοῦ τὴν κλῆσιν, ἀνδρὸς γενναίου καὶ μεγαλόφρονος. Αὕτη πολλὰς ἐπιθέσεις παρά τε τῶν ὁμορούντων ὑποστᾶσα καὶ πολέμοις πολλάκις ἐκτρυχωθεῖσα, Ἀθηναίων αὐτὴν μετὰ Μεγαρέας ἐπῳκηκότων ἔληξέ τε τῶν συμφορῶν καὶ ἐπὶ μέγα δόξης καὶ ἰσχύος ἐγένετο, Δυδαλσοῦ τηνικαῦτα τὴν Βιθυνῶν ἀρχὴν ἔχοντος·

οὗ τελευτήσαντος ἄρχει Βοτείρας, ζήσας Ϛʹ καὶ οʹ ἔτη. Τοῦτον διαδέχεται Βᾶς ὁ υἱός, ὃς καὶ Κάλαν τὸν Ἀλεξάνδρου στρατηγόν, καίτοι γε λίαν παρεσκευασμένον πρὸς τὴν μάχην, κατηγωνίσατο, καὶ τῆς Βιθυνίας παρεσκεύασε τοὺς Μακεδόνας ἀποσχέσθαι. Τούτου βίος μὲν ἐγεγόνει ἐτῶν αʹ καὶ οʹ, ὧν ἐβασίλευσε νʹ. Οὗ παῖς τῆς ἀρχῆς διάδοχος, Ζιποίτης, λαμπρὸς ἐν πολέμοις γεγονώς, καὶ τοὺς Λυσιμάχου στρατηγοὺς τὸν μὲν ἀνελών, τὸν δὲ ἐπὶ μήκιστον τῆς οἰκείας ἀπελάσας ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ Λυσιμάχου, εἶτα καὶ Ἀντιόχου τοῦ παιδὸς Σελεύκου ἐπικρατέστερος γεγονώς, τοῦ τε τῆς Ἀσίας βασιλεύοντος καὶ τοῦ Μακεδόνων, κτίζει πόλιν ὑπὸ τῷ Λυπερῷ ὄρει, τῇ αὑτοῦ κλήσει ἐπώνυμον. Οὗτος βιοὺς μὲν ἔτη Ϛʹ καὶ οʹ, κρατήσας δὲ τῆς ἀρχῆς ηʹ καὶ μʹ, καταλείπει παῖδας δʹ. Τοῦτον ὁ πρεσβύτερος τῶν παίδων Νικομήδης διαδέχεται, τοῖς ἀδελφοῖς οὐκ ἀδελφὸς ἀλλὰ δήμιος γεγονώς. Ἐκρατύνατο μέντοι καὶ οὗτος τὴν Βιθυνῶν ἀρχήν, μάλιστά γε τοὺς Γαλάτας ἐπὶ τὴν Ἀσίαν διαπεραιωθῆναι συναράμενος· καὶ πόλιν, ὡς προείρηται, τὴν αὑτοῦ προσηγορίαν ἀνέστησε φέρουσαν.

Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον χρόνῳ πόλεμος ἀνερράγη Βυζαντίοις πρὸς Καλατιανούς (ἄποικοι δὲ οὗτοι Ἡρακλεωτῶν ἦσαν) καὶ πρὸς Ἰστριανοὺς περὶ Τόμεως τοῦ ἐμπορίου, ὃ τοῖς Καλατιανοῖς ὅμορον ἦν, μονοπώλιον τοῦτο διανοουμένων κατασκευάσαι τῶν Καλατιανῶν. Διεπρεσβεύοντο οὖν πρὸς Ἡρακλεώτας ἐπὶ συμμαχίαν ἑκάτεροι. Οἱ δὲ πολεμικὴν μὲν ῥοπὴν οὐδετέρῳ ἔνεμον μέρει, διαλλακτηρίους δὲ ἄνδρας ἑκατέροις ἀπέστελλον, κἂν ἄπρακτος αὐτῶν ἡ σπουδὴ τότε γέγονε. Πολλὰ δὲ οἱ τῆς Καλατίδος ὑπὸ τῶν πολεμίων παθόντες, ὕστερον εἰς διαλύσεις ἦλθον, ἀπὸ ταύτης τῆς συμφορᾶς οὐκέτι σχεδὸν ἀναλαβεῖν αὑτοὺς δυνηθέντες.

Οὐ πολλοῦ δὲ πάνυ ῥυέντος χρόνου, ὁ τῶν Βιθυνῶν βασιλεὺς Νικομήδης, ἐπεὶ ὁ μὲν ἐκ προτέρων αὐτῷ γάμων γεγονὼς παῖς Ζηΐλας φυγὰς ἦν πρὸς τὸν τῶν Ἀρμενίων βασιλέα ταῖς τῆς μητρυιᾶς Ἐταζέτας μηχαναῖς ἐλαθείς, οἱ δὲ ἐκ ταύτης αὐτῷ γεγονότες ἐνηπίαζον, πρὸς τῷ τελευτᾶν γεγονώς, κληρονόμους μὲν τοὺς ἐκ τῆς δευτέρας γυναικὸς γράφει παῖδας,

ἐπιτρόπους δὲ Πτολεμαῖον καὶ Ἀντίγονον καὶ τὸν δῆμον τῶν Βυζαντίων καὶ δὴ καὶ τῶν Ἡρακλεωτῶν καὶ τὸν τῶν Κιανῶν ἐφίστησιν. Ὁ μέντοι Ζηΐλας μετὰ δυνάμεως ἣν αὐτῷ τῶν Γαλατῶν οἱ Τολοστοβόγιοι θάρσους ἐπλήρουν, ἐπὶ τὴν βασιλείαν κατῄει. Βιθυνοὶ δὲ τὴν ἀρχὴν σῴζειν τοῖς νηπίοις σπουδάζοντες, τὴν μὲν τούτων μητέρα ἀδελφῷ συνοικίζουσι τῷ Νικομήδους, αὐτοὶ δὲ στράτευμα παρὰ τῶν εἰρημένων ἐπιτρόπων λαβόντες ὑπέμενον τὸν Ζηΐλαν. Συχναῖς δὲ μάχαις καὶ μεταβολαῖς ἑκάτεροι ἀποχρησάμενοι, τὸ τελευταῖον κατέστησαν εἰς διαλύσεις, Ἡρακλεωτῶν ἐν ταῖς μάχαις ἀριστευόντων κἀν ταῖς συμβάσεσι τὸ συμφέρον καταπραττόντων. Διὸ Γαλάται ὡς ἐχθρὰν τὴν Ἡράκλειαν κατέδραμον ἕως Κάλλητος ποταμοῦ, καὶ πολλῆς κύριοι γεγονότες λείας, οἴκαδε ἀνεχώρησαν.
Βυζαντίους δὲ Ἀντιόχου πολεμοῦντος τριήρεσι συνεμάχησαν μʹ οἱ Ἡρακλεῶται, καὶ τὸν πόλεμον παρεσκεύασαν μέχρις ἀπειλῶν προκόψαι.

Συνέβη δὲ μετ´ οὐ πολὺ ἐξ ἀνθρώπων Ἀριοβαρζάνην γενέσθαι, παῖδα Μιθριδάτην καταλιπόντα καὶ ἐν διαφορᾷ πρὸς τοὺς Γαλάτας γεγονότα· δι´ ἣν αἰτίαν καταφρονήσαντες τοῦ παιδὸς οὗτοι τὴν αὐτοῦ βασιλείαν ἐσίνοντο. Καὶ ἀπορίας αὐτοὺς καταλαβούσης, ἀνελάμβανον οἱ ἀπὸ τῆς Ἡρακλείας, σῖτον εἰς Ἄμισον πέμποντες, ἐξ ἧς ῥᾷον ἦν τοὺς τοῦ Μιθριδάτου σιτηγεῖν ἑαυτοῖς καὶ ἐξακεῖσθαι τὴν ἔνδειαν. Διὰ ταῦτα πάλιν οἱ Γαλάται εἰς τὴν Ἡρακλεῶτιν ἔπεμψαν στράτευμα, καὶ ταύτην κατέτρεχον, μέχρις ἂν οἱ Ἡρακλεῶται διεπρεσβεύσαντο πρὸς αὐτούς. Νύμφις δὲ ἦν ὁ ἱστορικὸς ὁ κορυφαῖος τῶν πρέσβεων, ὃς τὸν μὲν στρατὸν ἐν τῷ κοινῷ χρυσοῖς πεντακισχιλίοις, τοὺς δὲ ἡγεμόνας ἰδίᾳ διακοσίοις ὑποθεραπεύσας τῆς χώρας ἀπαναστῆναι παρεσκεύασε. Πτολεμαῖος δὲ ὁ τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς εἰς ἄκρον εὐδαιμονίας ἀναβάς, λαμπροτάταις μὲν δωρεαῖς εὐεργετεῖν τὰς πόλεις προήγετο, ἔπεμψε δὲ καὶ τοῖς Ἡρακλεώταις ἀρτάβας πυροῦ πεντακοσίας, καὶ νεὼν αὐτοῖς Προκοννησίας πέτρας ἐν τῇ ἀκροπόλει Ἡρακλέος ἀνεδείματο.

Μέχρι τούτου φθάσας ὁ συγγραφεὺς εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐπικράτειαν τὴν ἐκβολὴν ποιεῖται, ὅθεν τε γένους ἔφυσαν, καὶ τίνα τρόπον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα κατῴκησαν, ὅσα τε εἰς τὴν τῆς Ῥώμης κτίσιν προὔλαβέ τε καὶ ἐπράχθη, καὶ τῶν ἐπαρξάντων αὐτῶν ἐπιτρέχων, καὶ πρὸς οὓς πολέμοις διηγωνίσαντο, καὶ τήν τε τῶν βασιλέων κατάστασιν καὶ τὴν εἰς ὑπάτους τῆς μοναρχίας μεταβολήν· ὅπως τε ὑπὸ Γαλατῶν Ῥωμαῖοι ἡττήθησαν, καὶ ἥλω ἂν ἡ πόλις, εἰ μὴ Κάμιλλος ἐπιβοηθήσας τὴν πόλιν ἐρρύσατο. Ὅπως τε ἐπὶ τὴν Ἀσίαν Ἀλεξάνδρῳ διαβαίνοντι, καὶ γράψαντι ἢ κρατεῖν, ἐὰν ἄρχειν δύνωνται, ἢ τοῖς κρείττοσιν ὑπείκειν, στέφανον χρυσοῦν ἀπὸ ἱκανῶν ταλάντων Ῥωμαῖοι ἐξέπεμψαν· καὶ ὡς πρὸς Ταραντίνους καὶ Πύρρον τὸν Ἠπειρώτην συμμαχοῦντα τούτοις ἐπολέμησαν, καὶ τὰ μὲν παθόντες τὰ δὲ κακῶς τοὺς πολεμίους διαθέμενοι Ταραντίνους μὲν ὑπηγάγοντο, Πύρρον δὲ τῶν τῆς Ἰταλίας ἀπήλασαν. Ὅσα τε πρὸς Καρχηδονίους καὶ Ἀννίβαν Ῥωμαίοις ἐπράχθη, καὶ ὅσα πρὸς Ἴβηρας ἄλλοις τε καὶ Σκιπίωνι κατωρθώθη, καὶ ὡς παρὰ τῶν Ἰβήρων βασιλεὺς ψηφισθεὶς οὐκ ἐδέξατο, ὅπως τε καταπολεμηθεὶς ἔφυγεν Ἀννίβας. Καὶ ὡς πέραν τοῦ Ἰονίου Ῥωμαῖοι διέβησαν· καὶ ὡς Περσεὺς ὁ Φιλίππου τὴν Μακεδόνων ἀρχὴν ἐκδεξάμενος, καὶ τὰς συνθήκας τὰς πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα Ῥωμαίοις γεγενημένας νεότητι κινῶν, κατεπολεμήθη, Παύλου τὸ κατ´ αὐτὸν ἀναστήσαντος τρόπαιον· ὅπως τε πρὸς Ἀντίοχον τὸν Συρίας καὶ Κομαγήνης καὶ Ἰουδαίας βασιλέα δυσὶ μάχαις νικήσαντες τῆς Εὐρώπης ἐξέβαλον.

Τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἀρχῆς μέχρι τοῦδε δίεισιν ὁ συγγραφεύς·

ἀναλαβὼν δὲ γράφει ὅπως Ἡρακλεῶται διαπρεσβευσάμενοι πρὸς τοὺς τῶν Ῥωμαίων στρατηγοὺς ἐπὶ τὴν Ἀσίαν διαβεβηκότας, ἀσμένως τε ἀπεδέχθησαν καὶ ἐπιστολῆς φιλοφρονούμενοι ἔτυχον, Ποπλίου Αἰμιλίου ταύτην ἀποστείλαντος, ἐν ᾗ φιλίαν τε πρὸς αὐτοὺς τῆς συγκλήτου βουλῆς ὑπισχνεῖτο, καὶ τὰ ἄλλα προνοίας τε καὶ ἐπιμελείας, ἐπειδάν τινος αὐτῶν δέοιντο, μηδεμιᾶς ὑστερεῖσθαι. Ὕστερον δὲ καὶ πρὸς Κορνήλιον Σκιπίωνα τὸν τὴν Λιβύην Ῥωμαίοις κτησάμενον, διαπέμπουσι πρεσβείαν, τὴν ὡμολογημένην φιλίαν ἐπικυροῦντες.

Μετὰ ταῦτα δὲ πάλιν πρὸς τὸν αὐτὸν διαπρεσβεύονται, διαλλάττειν πρὸς Ῥωμαίους ἀξιοῦντες τὸν βασιλέα Ἀντίοχον· καὶ ψήφισμα πρὸς αὐτὸν ἔγραψαν, παραινοῦντες αὐτὸν τὴν πρὸς Ῥωμαίους διαλύσασθαι ἔχθραν.

Ὁ δὲ Κορνήλιος Σκιπίων ἀντεπιστέλλων τοῖς Ἡρακλεώταις ἐπιγράφει οὕτω· «Σκιπίων στρατηγός, ἀνθύπατος Ῥωμαίων, Ἡρακλεωτῶν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν,» ἐν ταύτῃ τήν τε πρὸς αὐτοὺς εὔνοιαν ἐπιβεβαιῶν, καὶ ὡς διαλύσαιντο Ῥωμαῖοι τὴν πρὸς Ἀντίοχον μάχην. Τὰ αὐτὰ δὲ Λευκίῳ Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων ὁ ἀδελφὸς καὶ στρατηγὸς τοῦ ναυτικοῦ τοῖς Ἡρακλεώταις διαπρεσβευσαμένοις ἀντέγραψε. Μετ´ οὐ πολὺ δὲ πάλιν εἰς μάχην Ἀντίοχος Ῥωμαίοις κατέστη, καὶ ἀνὰ κράτος ἡττηθεὶς ἐπὶ συνθήκαις διελύσατο τὴν ἔχθραν, αἳ καὶ τῆς Ἀσίας αὐτὸν ἁπάσης ἀπεῖργον καὶ τοὺς ἐλέφαντας καὶ τῶν νηῶν συναφῃροῦντο τὸν στόλον, τῆς Κομαγήνης αὐτῷ καὶ τῆς Ἰουδαίας εἰς ἀρχὴν ὑπολειπομένων.

Ἡ δὲ τῶν Ἡρακλεωτῶν πόλις πρὸς τοὺς ἐκπεμπομένους παρὰ τῶν Ῥωμαίων τῶν στρατηγῶν διαδόχους τὰ αὐτά τε διεπρεσβεύετο, καὶ ταῖς ὁμοίαις ἀντεδεξιοῦτο εὐνοίαις καὶ φιλοφρονήσεσι. Καὶ τέλος συνθῆκαι προῆλθον Ῥωμαίοις τε καὶ Ἡρακλεώταις, μὴ φίλους εἶναι μόνον ἀλλὰ καὶ συμμάχους ἀλλήλοις, καθ´ ὧν τε καὶ ὑπὲρ ὧν δεηθεῖεν ἑκάτεροι. Καὶ χαλκοῖ πίνακες δύο τὰς ὁμολογίας ἴσους καὶ ὁμοίας ἔφερον· ὧν ὁ μὲν παρὰ Ῥωμαίοις ἐν τῷ κατὰ τὸ Καπητώλιον ἱερῷ τοῦ Διὸς καθηλώθη, ὁ δὲ κατὰ τὴν Ἡράκλειαν καὶ αὐτὸς ἐν τῷ τοῦ Διὸς ἱερῷ.

Ταῦτα διεξελθὼν ὁ συγγραφεὺς κατὰ τὸ ιγʹ καὶ ιδʹ τῆς ἱστορίας, εἰς τὴν ιεʹ εἰσβαλὼν διηγεῖται ὅπως Προυσίας ὁ Βιθυνῶν βασιλεύς, δραστήριος ὢν καὶ πολλὰ πράξας, μετὰ τῶν ἄλλων καὶ Κίερον πόλιν Ἡρακλεωτῶν οὖσαν ὑφ´ ἑαυτὸν ἔθετο τῷ πολέμῳ, ἀντὶ Κιέρου Προυσιάδα καλέσας· εἷλε δὲ καὶ τὴν Τῖον, καὶ αὐτὴν ὑπήκοον αὐτοῖς οὖσαν, ὥστε ἐκ θαλάττης εἰς θάλασσαν τὴν Ἡράκλειαν περιγράψαι. Ἐφ´ αἷς κἀκείνην κραταιῶς ἐπολιόρκει, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν πολιορκουμένων ἀπέκτεινεν, ἐγγὺς δ´ ἂν καὶ ἡ πόλις τοῦ ἁλῶναι κατέστη εἰ μὴ ἐπὶ τῆς κλίμακος ἀναβαίνων Προυσίας λίθῳ βαλόντος ἑνὸς τῶν ἀπὸ τῆς ἐπάλξεως συνετρίβη τὸ σκέλος καὶ τὴν πολιορκίαν τὸ πάθος διέλυσε· φοράδην γὰρ ὁ βληθείς, οὐκ ἄνευ ἀγῶνος ὑπὸ τῶν Βιθυνῶν ἀνακομισθεὶς εἰς τὰ οἰκεῖα ἀνέστρεψε, κἀκεῖ βιοὺς ἔτη οὐ πολλά, καὶ χωλὸς καὶ ὢν καὶ καλούμενος τὸν βίον κατέστρεψεν.

Οἱ δὲ ὑπὲρ τὸν Πόντον Γαλάται, οὔπω τῶν Ῥωμαίων εἰς τὴν Ἀσίαν διαβεβηκότων, πόθον ἔχοντες πεῖραν λαβεῖν τῆς θαλάσσης προελεῖν ἐπεχείρουν τὴν Ἡράκλειαν, καὶ οὐ χαλεπὸν ἐνόμιζον· πολὺ γὰρ τῆς παλαιᾶς ῥώμης ὑφεῖτο καὶ πρὸς τὸ καταφρονούμενον ὑπέρρει. Στρατεύουσι δὴ κατ´ αὐτῆς ἁπάσαις ταῖς δυνάμεσιν, οὐδ´ αὐτῆς συμμάχων ἀμελούσης, ἀλλ´ εἰς ὅσα παρεῖχεν ὁ καιρὸς παρασκευαζομένης. Ἐπολιορκεῖτο μὲν οὖν αὕτη, καὶ χρόνος ἐτρίβετο, ὃς τοὺς Γαλάτας εἰς ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων συνήλαυνε· θυμῷ γὰρ καὶ οὐ παρασκευῇ τῇ δεούσῃ Γαλάτης ἀνὴρ τὸν πόλεμον διαφέρειν οἶδε. Πρὸς οὖν συλλογὴν τῶν ἐπιτηδείων τὸ στρατόπεδον ἀπολελοιπότων, ἐκδραμόντες οἱ τῆς πόλεως καὶ ἀδοκήτοις ἐπιπεσόντες αὐτό τε εἷλον καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον καὶ τοὺς ἐπὶ τῆς χώρας σκεδασθέντας οὐ χαλεπῶς συνελάμβανον, ὡς μηδὲ τὴν τρίτην μοῖραν τοῦ Γαλακτικοῦ στρατεύματος εἰς Γαλατίαν ἀναστρέψαι. Ἐκ δὲ τοῦ κατορθώματος πάλιν εἰς τὴν προτέραν εὔκλειαν καὶ εὐδαιμονίαν ἐλπίδας ἐλάμβανον ἀναβῆναι.

Ῥωμαίοις δὲ πρὸς Μάρσους τε καὶ Πελιγνοὺς καὶ Μαρουκίνους (ἔθνη δέ εἰσι ταῦτα ὑπὲρ Λιβύης κατῳκημένα, Γαδείρων ὅμορα) δυσὶ τετρήρεσι καταφράκτοις Ἡρακλεῶται συνεμάχησαν, καὶ συγκατορθώσαντες τὸν πόλεμον καὶ πολλῶν ἀριστειῶν ἀξιωθέντες ιαʹ ἔτει πρὸς τὴν πατρίδα ἀνεκομίσθησαν.

Μετὰ ταῦτα δὲ ὁ πρὸς Ῥωμαίους βαρὺς Μιθριδάτῃ τῷ Πόντου βασιλεῖ συνέστη πόλεμος, φαινομένην λαβὼν αἰτίαν τὴν τῆς Καππαδοκίας κατάληψιν· ταύτης γὰρ δι´ ἀπάτης καὶ ὅρκων συμβατηρίων τὸν ἀδελφιδοῦν Ἀράθην συλλαβὼν ὁ Μιθριδάτης, αὐτοχειρίᾳ ἀποσφάξας, ἐκράτησε· παῖς δὲ ὁ Ἀράθης ἐκ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Μιθριδάτου Ἀριαράθῳ γεγένητο. Φονικώτατος δ´ ἐκ παιδὸς ὁ Μιθριδάτης ἦν· τὴν γὰρ ἀρχὴν τρισκαιδεκαέτης παραλαβών, μετ´ οὐ πολὺ τὴν μητέρα, κοινωνὸν αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς τῆς βασιλείας καταλειφθεῖσαν, δεσμωτηρίῳ κατασχὼν βίᾳ καὶ χρόνῳ ἐξανάλωσε, καὶ τὸν ἀδελφὸν ἀπέκτεινε. Κατεστρέψατο δὲ πολέμῳ καὶ τοὺς περὶ τὸν Φᾶσιν βασιλεῖς ἕως τῶν κλιμάτων τῶν ὑπὲρ τὸν Καύκασον, καὶ τὴν ἀρχὴν ηὔξησε, καὶ ἐπὶ μέγα ἀλαζονείας ἐξώγκωτο. Δι´ ἃ μᾶλλον Ῥωμαῖοι τὴν αὐτοῦ διάνοιαν ὕποπτον ποιούμενοι, τοῖς Σκυθῶν βασιλεῦσιν ἐψηφίσαντο τὰς πατρῴας αὐτὸν ἀρχὰς ἀποκαταστῆσαι.

Ὁ δὲ μετρίως μὲν τοῖς προσταττομένοις ὑπήκουε, συμμάχους δὲ Πάρθους καὶ Μήδους καὶ Τιγράνην Ἀρμένιον καὶ τοὺς Φρυγῶν βασιλεῖς καὶ τὸν Ἴβηρα προσηταιρίζετο. Προσετίθει δὲ καὶ ἑτέρας τοῦ πολέμου αἰτίας. Τῆς γὰρ ἐν τῇ Ῥώμῃ συγκλήτου Νικομήδην τὸν ἐκ Νικομήδους καὶ Νύσης βασιλέα Βιθυνίας καθιστώσης, Μιθριδάτης τὸν χρηστὸν ἐπικληθέντα Νικομήδην ἀντεκαθίστη· ἐπεκράτει δ´ ὅμως ἡ Ῥωμαίων κρίσις καὶ ἄκοντος Μιθριδάτου.

Ὕστερον δὲ Σύλλα καὶ Μαρίου περὶ τὴν Ῥωμαϊκὴν πολιτείαν ἀναρριπισάντων τὴν στάσιν, τέσσαρας μυριάδας πεζῶν καὶ μυρίους ἱππέας Ἀρχελάῳ τῷ στρατηγῷ παραδοὺς ὁ Μιθριδάτης κατὰ Βιθυνῶν ἐκέλευσε στρατεύειν. Καὶ κρατεῖ τῆς μάχης συμβαλὼν Ἀρχέλαος, φεύγει δὲ καὶ Νικομήδης μετ´ ὀλίγων. Ταῦτα μαθὼν Μιθριδάτης παραγεγονότος αὐτῷ καὶ τοῦ συμμαχικοῦ, ἄρας ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἀμασείᾳ πεδίου διὰ τῆς Παφλαγονίας ᾔει, πεντεκαίδεκα μυριάδας στρατὸν ἐπαγόμενος.
Μάνιος δὲ τῶν ἀμφὶ Νικομήδην συστρατευομένων αὐτῷ μόνῃ τῇ τοῦ Μιθριδάτου φήμῃ διασκεδασθέντων, μετὰ Ῥωμαίων ὀλίγων ἀντιπαρατάσσεται Μηνοφάνει τῷ Μιθριδάτου στρατηγῷ καὶ τραπεὶς φεύγει, πᾶσαν τὴν δύναμιν ἀποβαλών. Ἐμβαλὼν δὲ σὺν ἀδείᾳ Μιθριδάτης εἰς τὴν Βιθυνίαν τάς τε πόλεις καὶ τὴν χώραν ἀμαχεὶ κατέσχε· καὶ τῶν ἄλλων δὲ πόλεων τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν αἱ μὲν ἡλίσκοντο αἱ δὲ προσεχώρουν τῷ βασιλεῖ,

καὶ μεταβολὴ τῶν ὅλων ἀθρόα καθίστατο, Ῥοδίων μόνων τὴν πρὸς Ῥωμαίους στεργόντων φιλίαν. Δι´ ἣν κατ´ αὐτῶν Μιθριδάτης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἐκίνει τὸν πόλεμον, εἰ καὶ τὸ πλέον Ῥόδιοι ἔσχον, ὡς καὶ αὐτὸν Μιθριδάτην ναυμαχοῦντα ἐγγὺς τοῦ ἁλῶναι ἐλθεῖν. Μετὰ δὲ ταῦτα μαθὼν Μιθριδάτης ὡς οἱ κατὰ τὰς πόλεις σποράδες Ῥωμαῖοι τῶν παρ´ αὐτοῦ διανοουμένων ἐμποδὼν ἵστανται, γράφει πρὸς πάσας ὑπὸ μίαν ἡμέραν τοὺς παρ´ αὐταῖς Ῥωμαίους φονεύειν· καὶ πολλοὶ πεισθέντες τοσοῦτον φόνον εἰργάσαντο, ὡς μυριάδας ὀκτὼ ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὸν διὰ ξίφους ὄλεθρον ὑποστῆναι.

Ἐρετρίας δὲ καὶ Χαλκίδος καὶ ὅλης Εὐβοίας τοῖς τοῦ Μιθριδάτου προσθεμένων, καὶ ἄλλων πόλεων αὐτῷ προσχωρούντων, καὶ μὴν καὶ Λακεδαιμονίων ἡττηθέντων, Σύλλαν ἐκπέμπουσιν οἱ Ῥωμαῖοι, ἱκανὴν αὐτῷ συνεκπέμψαντες στρατιάν.
Ὁ δὲ παραγεγονὼς τῶν πόλεων τὰς μὲν ἑκουσιότητι μεταβαλλομένας τὰς δὲ καὶ βίᾳ κατέσχεν, οὐκ ὀλίγον στράτευμα τῶν Ποντικῶν μάχῃ τρεψάμενος. Εἷλε δὲ καὶ τὰς Ἀθήνας· καὶ κατέσκαπτο ἂν ἡ πόλις, εἰ μὴ θᾶττον ἡ σύγκλητος Ῥωμαίων τὴν τοῦ Σύλλα γνώμην ἀνέκοψε. Συχνῶν δὲ παρατάξεων συνισταμένων, ἐν αἷς τὸ πλεῖον εἶχον οἱ Ποντικοί, καὶ συμμεταβαλλομένων τῶν πραγμάτων τοῖς κατορθουμένοις, ἔνδεια τοῖς βασιλικοῖς τῆς διαίτης ἐπέστη, ἀσώτως τε πρὸς ταύτην διακειμένοις καὶ ταμιεύειν τὰ κτηθέντα μὴ ἐπισταμένοις. Καὶ εἰς συμφορῶν ἂν ἐξέπεσον τὴν ἐσχάτην, εἰ μὴ Ταξίλλης Ἀμφίπολιν ἑλών, καὶ διὰ ταῦτα τῆς Μακεδονίας πρὸς αὐτὸν μεταβαλλομένης, ἐκεῖθεν τὴν ἀφθονίαν ἐχορήγησε τῶν ἐπιτηδείων. Οὗτος δὲ καὶ Ἀρχέλαος συμμίξαντες τὰ στρατεύματα ὑπὲρ τὰς ἓξ μυριάδας τὸ πλῆθος ἦγον. Καὶ στρατοπεδεύονται κατὰ τὴν Φωκίδα χώραν, ὑπαντιάσοντες τῷ Σύλλᾳ. Ὁ δὲ καὶ Λούκιον Ὁρτήνσιον ὑπὲρ τὰς ἓξ χιλιάδας ἄγοντα ἐξ Ἰταλίας συμπαραλαβών, ἀπὸ συχνοῦ διαστήματος ἀντεστρατοπεδεύετο. Ἐπὶ σιτολογίαν δὲ παρὰ τὸ πρέπον τῶν περὶ τὸν Ἀρχέλαον τραπέντων, ἀπροόπτως Σύλλας ἐπιτίθεται τῷ τῶν πολεμίων στρατοπέδῳ, καὶ τοὺς μὲν εὐρώστους τῶν ἁλόντων αὐτίκα κτείνει, ἐξ ὧν δὲ φόβον ἐπιθέσεως οὐκ εἶχε, τούτους περιίστησι τῷ χωρίῳ καὶ πυρὰ κελεύει καίειν, ὡς τοὺς ἀπὸ τῆς σιτολογίας ἀφικνουμένους δέχοιντο, μηδεμίαν ὑπόνοιαν παρεχόμενοι τοῦ πάθους. Καὶ συνέβη ὡς ἐστρατηγήθη, καὶ λαμπρὰν τὴν νίκην ἔσχον οἱ περὶ τὸν Σύλλαν.

Χίους δὲ ὡς Ῥοδίοις συμμαχήσαντας αἰτιασάμενος ὁ Μιθριδάτης, κατ´ αὐτῶν Δορύλαον ἐκπέμπει, ὃς εἰ καὶ πολλῷ πόνῳ τὴν πόλιν κατέσχε, καὶ τὴν μὲν χώραν κατένειμε τοῖς Ποντικοῖς, τοὺς δὲ πολίτας πλοίοις ἐμβαλὼν διέφερεν ἐπὶ τὸν Πόντον. Ἡρακλεῶται δέ, ἐπεὶ φιλία αὐτοῖς πρὸς Χίους ἦν, ἐν τῷ παράπλῳ τὰς Ποντικὰς νῆας, αἳ τοὺς αἰχμαλώτους ἦγον, ἐφορμήσαντες αὐταῖς οὐδ´ ἀνθισταμέναις (οὐδὲ γὰρ ἐξήρκουν) κατῆγον ἐπὶ τὴν πόλιν. Καὶ παραυτίκα τὰ πρὸς τὴν χρείαν χορηγοῦντες ἀφθόνως τοῖς Χιώταις, τούτους ἀνελάμβανον, καὶ ὕστερον μεγαλοπρεπῶς δωρησάμενοι ἐν τῇ πατρίδι ἀποκατέστησαν.

Ἡ δὲ σύγκλητος Φλάκκον Οὐαλλέριον καὶ Φιμβρίαν πέμπει πολεμεῖν Μιθριδάτῃ, ἐπιτρέψασα καὶ Σύλλᾳ συλλαμβάνειν τοῦ πολέμου, ὅμοια φρονοῦντι τῇ συγκλήτῳ· εἰ δὲ μή, τὴν πρὸς αὐτὸν πρότερον συνάψαι μάχην. Οὗτος κατ´ ἀρχὰς μὲν ποικίλαις ἐπάλαιε συμφοραῖς (λιμόν τε γὰρ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς μάχης πταίσματα ἔσχε), κατώρθωσε μέντοι τὰ πλείω· διὰ δὲ Βυζαντίων ἐπὶ Βιθυνίαν διαβαλών, κακεῖθεν ἐπὶ Νίκαιαν, τῆς πορείας ἔστη. Ὡσαύτως δὲ καὶ Φιμβρίας ἅμα τοῖς σὺν αὐτῷ διεπεραιώθη. Φλάκκου δὲ δυσχεραίνοντος ὅτι Φιμβρίαν μᾶλλον, ἅτε δὴ φιλανθρώπως ἄρχοντα, τὸ πλῆθος ἄρχειν ἠγάπα, καὶ διαλοιδορουμένου αὐτῷ τε καὶ τῶν στρατιωτῶν τοῖς ἐπιφανεστέροις, δύο τῶν ἄλλων πλέον εἰς ὀργὴν ἐξαφθέντες ἀποσφάττουσιν αὐτόν. Ἐφ´ οἷς ἡ σύγκλητος κατὰ Φιμβρίου ἠγανάκτησεν. Ὅμως οὖν τὴν ἀγανάκτησιν κρύπτουσα ὑπατείαν αὐτῷ ψηφισθῆναι διεπράξατο. Ὁ δὲ πάσης γεγονὼς ἡγεμὼν τῆς δυνάμεως, τὰς μὲν ἑκούσας τὰς δὲ καὶ βιαζόμενος τῶν πόλεων προσήγετο. Ὁ δὲ τοῦ Μιθριδάτου υἱός, Ταξίλλην καὶ Διόφαντον καὶ Μένανδρον τοὺς ἀρίστους τῶν στρατηγῶν ἔχων μεθ´ ἑαυτοῦ καὶ πολλὴν ἄγων δύναμιν, τῷ Φιμβρίᾳ ὑπηντίαζε. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα τὸ ἐπικρατέστερον οἱ βάρβαροι ἔφερον· Φιμβρίας δὲ ἀνασώσασθαι στρατηγήματι τὰς ἐκ παρατάξεως ἐλαττώσεις διανοούμενος (τὸ γὰρ πολέμιον ὑπερεῖχε πλήθει), ὡς ἐπί τινα ποταμὸν τῶν μαχομένων ἑκατέρα δύναμις ἧκε, καὶ μέσον ἀμφοῖν τοῦτον ἐποιήσαντο, ὄμβρου περὶ ὄρθρον ῥαγέντος ἀπροσδόκητος ὁ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς διαβαίνει τὸν ποταμόν, καὶ ὕπνῳ τῶν πολεμίων ἐν ταῖς σκηναῖς κατεχομένων, ἐπιπεσὼν μηδ´ αἰσθανομένους κατέκτεινεν, ὀλίγων τῶν ἐν ἡγεμονίαις διαπεφευγότων τὸν ὄλεθρον καὶ τῶν ἱππέων, μεθ´ ὧν καὶ Μιθριδάτης ὁ Μιθριδάτου· καὶ πρὸς τὸ Πέργαμον πρὸς τὸν πατέρα Μιθριδάτην ἅμα τοῖς συνεξιππασαμένοις διασῴζεται. Οὕτω δὲ βαρείας τῆς συμφορᾶς καὶ λαμπρᾶς τοῖς βασιλικοῖς συμπεσούσης, αἱ πλεῖσται τῶν πόλεων πρὸς τοὺς Ῥωμαίους μετέθεντο.

Μαρίου δὲ ἀπὸ τῆς φυγῆς ἀνασωθέντος εἰς τὴν Ῥώμην, Σύλλας δεδιώς (τῶν ἀντιστασιωτῶν γὰρ ἦν ἐκεῖνος) μὴ τῇ ὁμοίᾳ φυγῇ τὴν εἰς αὐτὸν ὕβριν ἀποτίσῃ, πρὸς Μιθριδάτην διεπρεσβεύετο, συμβάσεις αὐτῷ τὰς πρὸς Ῥωμαίους ὑποβαλλόμενος. Τοῦ δὲ καὶ ταῖς συμβάσεσιν ἀσμενίσαντος, ἀφικέσθαι τε ἐπὶ ταύταις αἰτήσαντος, αὐτὸς προθύμως ἐστέλλετο.
Οὕτω γοῦν τῶν ἀναμεταξὺ ἀλλήλων προεληλυθότων, Δάρδανον αὐτοὺς ἐπὶ ταῖς συνθήκαις ὑποδέχεται, καὶ τῶν περὶ αὐτοὺς ὑποχωρησάντων ὁμολογίαι γίνονται,

Μιθριδάτην μὲν Ῥωμαίοις ἐκχωρεῖν τῆς Ἀσίας, καὶ Βιθυνῶν δὲ καὶ Καππαδοκίας ἄρχειν τοὺς ἐκ γένους βασιλέας, βεβαιωθῆναι δὲ Μιθριδάτῃ τοῦ Πόντου παντὸς τὴν βασιλείαν, παρασχεῖν δὲ ἰδίως Σύλλᾳ τριήρεις πʹ καὶ τάλαντα τρισχίλια πρὸς τὴν ἰδίαν ἐπὶ τὴν Ῥώμην κάθοδον, καὶ Ῥωμαίους μηδὲν ταῖς πόλεσι μνησικακῆσαι ἀνθ´ ὧν μετέβαλον εἰς Μιθριδάτην, εἰ καὶ μὴ κατὰ τὰς ὁμολογίας τοῦτο συνέβη·

πολλὰς γὰρ ὕστερον τῶν πόλεων ἐδουλώσαντο. Σύλλας μὲν οὖν οὕτω λαμπρῶς εἰς τὴν Ἰταλίαν ἀφίκετο, καὶ Μάριος αὖθις τῆς πόλεως ὑπεχώρησε, καὶ Μιθριδάτης ἀνέστρεψεν οἴκαδε, πολλὰ τῶν διὰ τὴν ἐν ᾗ κατηνέχθη συμφορὰν ἀποστάντων ἐθνῶν, ἐξ ὑπαρχῆς χειρωσάμενος.

Παρὰ τῆς συγκλήτου δὲ Μουρήνας ἡγεμὼν πέμπεται, καὶ Μιθριδάτης διαπρεσβεύεται πρὸς αὐτόν, τὰς πρὸς Σύλλαν ὁμολογίας ἅμα τε προτείνων καὶ βεβαίους ἀξιῶν εἶναι. Ὁ δὲ μὴ θέμενος τῇ πρεσβείᾳ (καὶ γὰρ καὶ οἱ πρέσβεις, Ἕλληνες ὄντες καὶ τὸν βίον φιλόσοφοι, τὸν Μιθριδάτην μᾶλλον διέσυρον ἢ συνίστων) ὥρμητο ἐπὶ τὸν Μιθριδάτην. Καὶ τῷ τε Καππαδοκίας Ἀριοβαρζάνῃ τὴν ἀρχὴν βεβαιοτέραν ἐποίει, καὶ ἐπὶ ταῖς εἰσβολαῖς τῆς Μιθριδάτου βασιλείας κτίζει πόλιν Ἐκίνειαν.

Ἐν τούτοις ὅ τε Μουρήνας καὶ ὁ Μιθριδάτης διαπρεσβεύονται πρὸς Ἡρακλεώτας, ἀνὰ μέρος ἑκάτερος κατὰ τοῦ ἑτέρου καλῶν ἐπὶ συμμαχίᾳ. Τῶν μὲν οὖν Ῥωμαίων τὴν ἰσχὺν φοβερὰν ἡγοῦντο, ὠρρώδουν δὲ καὶ τὴν γειτνίασιν τοῦ Μιθριδάτου. Διὸ ἀποκρίνονται τοῖς παρ´ αὐτῶν πρέσβεσιν, ὡς τοσούτων πολέμων ἀναρραγέντων μόλις ἂν τὴν ἰδίαν τηρεῖν δύνασθαι, μήτι γε ἑτέροις ἐπικουρεῖν. Ἀλλὰ γὰρ Μουρήνᾳ μὲν συνεβούλευον οὐκ ὀλίγοι πρὸς τὴν Σινώπην ὁρμᾶν καὶ περὶ τοῦ βασιλείου κινεῖν τὸν πόλεμον, ὡς εἰ ταύτην ἕλοι, τῶν λοιπῶν κρατήσει ῥᾳδίως. Ὁ δὲ Μιθριδάτης πολλῇ δυνάμει κατασφαλισάμενος ταύτην εἰς αὐτοπρόσωπον πόλεμον καθειστήκει. Καὶ πείραις μὲν ταῖς κατ´ ἀρχὰς ἐπικρατέστερα ἦν τὰ τοῦ βασιλέως· εἶτα εἰς ἀγχώμαλον ἡ μάχη συνεστράφη, καὶ εἰς ὄκνον ἡ μάχη τὸ πρόθυμον περιέστησε τῶν πολεμίων. Διὸ καὶ Μιθριδάτης μὲν εἰς τὰ περὶ τὸν Φᾶσιν καὶ τὸν Καύκασον ἐτράπετο, Μουρήνας δὲ ἀπῇρεν εἰς τὴν Ἀσίαν, καὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστος διετίθει.

Μετ´ οὐ πολὺν δὲ χρόνον Σύλλας ἐν Ῥώμῃ τελευτᾷ, καὶ πέμπουσιν ἡ σύγκλητος ἐπὶ μὲν τὴν Βιθυνίαν Αὐρήλιον Κότταν, ἐπὶ δὲ τὴν Ἀσίαν Λεύκιον Λεύκολλον, οἷς ἡ ἐντολὴ πολεμεῖν Μιθριδάτῃ. Μιθριδάτης δὲ ἄλλον τε στρατὸν συχνὸν παρεσκευάζετο, καὶ τριήρεις μὲν υʹ, τῶν δὲ μικροτέρων νηῶν πεντηκοντήρων τε καὶ κερκούρων ἀριθμὸς ἦν οὐκ ὀλίγος. Διοφάντῳ δὲ τῷ Μιθάρῳ δύναμιν δούς, πέμπει πρὸς τὴν Καππαδοκίαν φρουρὰς ταῖς πόλεσιν ἐγκαθιστάναι, εἰ δὲ Λεύκολλος εἰς τὸν Πόντον ἀφίκοιτο, ὑπαντιάζειν καὶ τῆς πρόσω πορείας ἀπείργειν. Αὐτὸς δὲ μεθ´ ἑαυτοῦ πεζὸν μὲν στρατὸν ἦγε ιεʹ μυριάδας, ἱππεῖς δὲ δισχιλίους ἐπὶ τοῖς μυρίοις, ἅρματά τε δρεπανηφόρα συνεπῆγε κʹ καὶ ρʹ, καὶ πᾶσαν ἄλλην μηχανοποιὸν οὐκ ἐνδέουσαν πληθύν. Ἠπείγετο δὲ διὰ τῆς Τιμωνιτίδος Παφλαγονίας εἰς τὴν Γαλατίαν, καὶ ἐναταῖος εἰς τὴν Βιθυνίαν ἀφικνεῖται. Λεύκολλος δὲ Κότταν μὲν ἐφορμεῖν κελεύει τῷ Καλχηδονίων λιμένι παντὶ τῷ ναυτικῷ. Τὸ δὲ Μιθριδάτου ναυτικὸν παραπλέον τὴν Ἡράκλειαν παρ´ αὐτῆς οὐκ ἐδέχθη, ἀλλ´ ἀγορὰν μὲν αἰτησαμένων παρέσχον. Οἷα δὲ εἰκὸς ἐπιμιξίας γενομένης, Ἀρχέλαος ὁ τοῦ ναυτικοῦ στρατηγὸς συνέλαβε Σιλῆνον καὶ Σάτυρον, ἐπιφανεῖς τῆς Ἡρακλείας ἄνδρας, καὶ οὐκ ἀνῆκεν ἕως ἂν ἔπεισε λαβεῖν πέντε τριήρεις συμμαχίδας εἰς τὸν κατὰ τῶν Ῥωμαίων πόλεμον. Καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς πράξεως (ὅπερ καὶ Ἀρχέλαος ἐμηχανᾶτο) τὴν Ῥωμαίων ἀπέχθειαν ὁ Ἡρακλεώτης δῆμος ἐκτήσατο. Δημοσιωνίας δὲ τῶν Ῥωμαίων ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καθιστώντων, καὶ τὴν Ἡράκλειαν διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ταύταις ὑπέβαλλον. Οἱ δὲ δημοσιῶναι πρὸς τὴν πόλιν ἀφικόμενοι παρὰ τὰ ἔθη τῆς πολιτείας καὶ ἀργύριον ἀπαιτοῦντες τοὺς πολίτας ἐλύπουν, ἀρχήν τινα δουλείας τοῦτο νομίζοντας. Οἱ δέ, διαπρεσβεύσασθαι δέον πρὸς τὴν σύγκλητον ὥστε τῆς δημοσιωνίας ἀπολυθῆναι, ἀναπεισθέντες ὑπό τινος θρασυτάτου τῶν ἐν τῇ πόλει, τοὺς τελώνας ἀφανεῖς ἐποίησαν, ὡς καὶ τὸν θάνατον αὐτῶν ἀγνοεῖσθαι.

Πολέμου δὲ ναυτικοῦ κατὰ Καλχηδόνα πόλιν Ῥωμαίοις τε καὶ Ποντικοῖς συστάντος, καὶ πεζῆς δὲ δυνάμεως τῆς τε βασιλικῆς καὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς εἰς μάχην ἀλλήλαις συρραγείσης (ἐστρατήγει δὲ τῆς μὲν Κόττας, τῆς δὲ Μιθριδάτης) τρέπουσιν οἱ Βαστέρναι κατὰ τὸ πεζὸν τοὺς Ἰταλούς, καὶ πολὺν αὐτῶν φόνον εἰργάσαντο. Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ τὰς ναῦς ἐγένετο, καὶ ὑπὸ μίαν ἡμέραν γῆ τε καὶ θάλασσα τοῖς Ῥωμαίων διελελύμαστο σώμασι, διαφθαρέντων ἐν μὲν τῇ ναυμαχίᾳ ὀκτακισχιλίων, τετρακισχιλίων δὲ καὶ πεντακοσίων ἑαλωκότων· τοῦ δὲ πεζοῦ στρατεύματος Ἰταλοὶ μὲν τριακόσιοι καὶ πεντακισχίλιοι, τῶν δὲ Μιθριδατείων Βαστέρναι μὲν περὶ τριάκοντα, τοῦ δὲ λοιποῦ πλήθους ἑπτακόσιοι. Οὕτως ἀρθέντα τὰ Μιθριδάτου πάντων τὸ φρόνημα κατεδούλου. Λεύκολλος δὲ ἐπὶ τοῦ Σαγγαρίου ποταμοῦ στρατοπεδεύων, καὶ μαθὼν τὸ πάθος, λόγοις ἀνελάμβανεν ἀθυμήσαντας τοὺς στρατιώτας.

Τρεπομένου δὲ ἐπὶ Κύζικον σὺν μεγάλῳ φρονήματι Μιθριδάτου καὶ πολιορκεῖν τὴν πόλιν βουλομένου, Λεύκολλος ἐπακολουθήσας καὶ συμβαλὼν πολέμῳ νικᾷ τοὺς Ποντικοὺς ἀνὰ κράτος, βραχεῖ μὲν πλείους μυριάδος ἀνελών, τρισχιλίους δὲ καὶ μυρίους λαβὼν αἰχμαλώτους. Τὸ δὲ Φιμβριανῶν στράτευμα ὑπόπτως ἔχον ὡς διὰ τὸ περὶ Φλάκκον τόλμημα οὐκ ἂν αὐτοὺς ἔτι νομίσειαν οἱ ἡγεμόνες εὔνους, ἔπεμπον κρύφα πρὸς Μιθριδάτην αὐτομολίαν ὑπισχνούμενοι. Ὁ δὲ ἕρμαιον τὴν πρόσκλησιν ἡγησάμενος, ὡς νὺξ ἐπέλαβεν, Ἀρχέλαον πέμπει βεβαιῶσαί τε τὰς ὁμολογίας καὶ τοὺς προσχωρήσαντας ἄγειν. Οἱ δὲ Φιμβριανοί, ἐπεὶ τούτοις Ἀρχέλαος παρεγένετο, αὐτὸν μὲν συνέλαβον, τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ διεχειρίσαντο.
Ἐπὶ τούτῳ τῷ τοῦ βασιλέως ἀτυχήματι, καὶ λιμὸς ἐπιπίπτει αὐτοῦ τῇ στρατιᾷ, καὶ πολλοὺς ἀπώλλυε. Πλὴν οὕτω πολλοῖς παθήμασι κάμνων, Κυζίκου τῆς πολιορκίας τέως οὐκ ἀφίστατο· μετ´ ὀλίγον δὲ πολλὰ καὶ παθὼν καὶ πράξας, ὅμως ἀνάλωτον λιπὼν τὴν πόλιν ἀνεχώρησε, τοῦ μὲν πεζοῦ Ἑρμαῖον καὶ Μάριον ἡγεῖσθαι καταστησάμενος, στρατὸν ὑπὲρ τρισμυρίους ἄγοντας, αὐτὸς δὲ διὰ θαλάσσης ποιούμενος τὴν ἀνάζευξιν.

Ἐπιβαίνοντος δὲ αὐτοῦ τῶν τριήρων πολλαὶ παθῶν ἰδέαι συνέπιπτον· οἱ γὰρ ἐμβαίνειν μέλλοντες εἰς αὐτάς, τὰς μὲν ἤδη πεπληρωμένας τὰς δὲ καὶ μελλούσας κατεῖχον ἐξαρτώμενοι, καὶ παρὰ τὸ πλῆθος τῶν τοῦτο δρώντων αἱ μὲν κατεδύοντο αἱ δὲ περιετρέποντο. Τοῦτο Κυζικηνοὶ θεασάμενοι ὥρμησαν ἐπὶ τὰ τῶν Ποντικῶν στρατόπεδα, καὶ τοὺς ὑπολειφθέντας καματηροὺς διαφθείροντες, εἴ τι παρῆν ὑπολελειμμένον τῷ στρατοπέδῳ, διήρπαζον. Λεύκολλος δὲ διώξας ἐπὶ τὸν Αἴσηπον ποταμὸν τὸ πεζὸν ἀπροσδόκητος καταλαμβάνει, καὶ φόνον πολὺν τῶν πολεμίων ποιεῖται. Μιθριδάτης δὲ ἀναλαβὼν ἑαυτὸν ὡς ἠδύνατο, Πείρινθον ἐπολιόρκει, ταύτης δὲ διαμαρτὼν ἐπὶ Βιθυνίαν διαπεραιοῦται.

Ἐπεὶ δὲ καὶ Βάρβας συχνοὺς Ἰταλῶν ἐπάγων ἧκε, καὶ μὴν καὶ Τριάριος ὁ Ῥωμαίων ἡγεμὼν ἀνασκευασάμενος τῇ Ἀπαμείᾳ πολιορκεῖν ἐπέστη, οἱ Ἀπαμεῖς ἀντίσχοντες ὅσα ἠδύναντο, τέλος ἀνοίξαντες τὰς πύλας τούτους εἰσεδέξαντο. Εἷλον δὲ καὶ Προῦσαν τὴν πόλιν ἡ Ῥωμαίων δύναμις· ὑπὸ δὲ τὸν Ἀσιανὸν Ὄλυμπον διέκειτο αὕτη. Ἐκεῖθεν ὁ Τριάριος ἐπὶ Προυσιάδα τὴν ἐπιθαλάσσιον μετὰ τῆς δυνάμεως παραγίνεται· αὕτη δὲ Κίερος τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο, ἐν ᾗ καὶ ἡ τῆς Ἀργοῦς ἄφιξις λέγεται καὶ ὁ τοῦ Ὕλα ἀφανισμὸς καὶ ἡ τοῦ Ἡρακλέος ἐπὶ τὴν τούτου ἀναζήτησιν πλάνη καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἕτερα. Παραγεγονότα δὲ ῥᾳδίως οἱ Προυσαεῖς ἐδέξαντο, τοὺς Ποντικοὺς διωσάμενοι. Ἐκεῖθεν ἐπὶ Νίκαιαν φρουρουμένην Μιθριδατείῳ φρουρᾷ παραγίνεται. Οἱ δὲ Ποντικοὶ τὸν νοῦν τῶν ἐν Νικαίᾳ συνιδόντες ἐπὶ Ῥωμαίους ἀποκλίνοντα διὰ νυκτὸς πρὸς Μιθριδάτην εἰς Νικομήδειαν ἀνεχώρησαν, καὶ Ῥωμαῖοι ἀταλαιπώρως κρατοῦσι τῆς πόλεως. Αὕτη δὲ ἡ πόλις ἡ Νίκαια τὴν μὲν κλῆσιν ἄγει ἀπὸ ναΐδος νύμφης, ὄνομα λαχούσης τὴν Νίκαιαν, ἔργον δὲ γεγονὸς Νικαέων τῶν μετὰ Ἀλεξάνδρου μὲν συστρατευσάντων, μετὰ δὲ τὸν ἐκείνου θάνατον κατὰ ζήτησιν πατρίδος ταύτην τε κτισάντων καὶ συνοικισαμένων. Ἡ μὲν οὖν ναῒς ἡ Νίκαια παῖς λέγεται φῦναι Σαγγαρίου τοῦ κατὰ τὴν χώραν δυνάστου καὶ Κυβέλης· παρθενίαν δὲ μᾶλλον ἢ τὴν πρὸς ἄνδρα ποθοῦσα ὁμιλίαν, ἐν ὄρεσι καὶ θήραις τὸν βίον ἔσχε. Ταύτης δὲ Διόνυσος μὲν ἤρα, ἐρῶν δὲ οὐκ ἐτύγχανε. Μὴ τυγχάνων δὲ μηχαναῖς τὸ λεῖπον τῇ γνώμῃ ἀναπληροῦν ἐπεχείρει. Πληροῖ τοίνυν τὴν κρήνην, ἀφ´ ἧς εἴωθεν ἡ Νίκαια πίνειν ἐπειδὰν ἀπὸ τῆς θήρας κοπωθείη, ἀντὶ τοῦ ὕδατος οἴνου. Ἡ δὲ μηδὲν συνειδυῖα καὶ τὸ εἰωθὸς ποιοῦσα, ἐμφορεῖταί τε τοῦ ἐπιβούλου νάματος, καὶ ὑπηρετεῖ καὶ ἄκουσα τῷ βουλήματι τοῦ ἐραστοῦ· μέθης γὰρ αὐτὴν καὶ ὕπνου λαβόντων ὅ τε Διόνυσος αὐτῇ ἐπιμίγνυται, καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς φύει Σάτυρόν τε καὶ ἑτέρους.

Οἱ δὲ Νικαεῖς, οἳ τὴν πόλιν ἤγειραν καὶ συνῴκεσαν, Νίκαιαν εἶχον πατρίδα Φωκίδος γείτονα· πρὸς ἣν καὶ πολλάκις στασιάσαντες ὑπ´ αὐτῆς ἐκείνης ὕστερον τὴν πατρίδα ἀφῃρέθησαν, καταστροφὴν ταύτης καὶ ἀφανισμὸν τῶν ἐν τῇ Φωκίδι πολλῇ σπουδῇ καταπραξαμένων. Ἀλλ´ ἡ μὲν Νίκαια οὕτω τε τὴν κλῆσιν καὶ τὴν οἰκοδομὴν ἔσχε, καὶ οὕτω προσεχώρησε Ῥωμαίοις.

 Μιθριδάτης δὲ ἐν τῇ Νικομηδείᾳ διέτριβε. Κόττας δὲ βουλόμενός τι τῶν προδιημαρτημένων ἀναλαβεῖν ἧκεν ἀπὸ Καλχηδόνος ἐν ᾧ ἥττητο, πρὸς τὴν Νικομήδειαν, καὶ στρατοπεδεύει νʹ καὶ ρʹ σταδίων πόλεως ἄποθεν, τὴν συμβολὴν τῆς μάχης ὑπευλαβούμενος. Καταλαμβάνει δὲ Κότταν σπουδῇ πολλῇ αὐτόκλητος ὁ Τριάριος, καὶ Μιθριδάτου ὑποχωρήσαντος εἰς τὴν πόλιν ἑκατέρωθεν ταύτην πολιορκεῖν τὸ Ῥωμαϊκὸν παρεσκευάζετο στράτευμα. Ἐπεὶ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπυνθάνετο δυσὶ ναυμαχίαις, τῇ μὲν περὶ Τένεδον τῇ δὲ κατὰ τὸν Αἴγαιον, Λευκόλλου πολεμοῦντος τοὺς Ποντικοὺς νενικῆσθαι, καὶ οὐκ ἀξιόμαχον αὑτὸν πρὸς τὴν παροῦσαν δύναμιν Ῥωμαίων ἡγεῖτο, τὴν ἐπίβασιν τῷ στόλῳ εἰς τὸν ποταμὸν ἀνέπλει, καὶ σφοδρῷ χειμῶνι περιπεσών τινας μὲν τῶν τριήρων ἀποβάλλει, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν πλειόνων εἰς τὸν Ὕπιον ποταμὸν κατηνέχθη. Ἐκεῖ δὲ διὰ τὸν χειμῶνα διατρίβων Λάμαχον τὸν Ἡρακλεώτην, φιλίαν ἔχων πρὸς αὐτὸν παλαιάν, καὶ μαθὼν ἄρχειν τῆς πολιτείας, πολλαῖς ὑποσχέσεσιν εἷλκεν ὥστε παρασκευάσαι αὐτὸν ἐν τῇ πόλει παραδεχθῆναι. Ἔπεμπε δὲ καὶ χρήματα. Ὁ δὲ ἀντεδίδου τὴν αἴτησιν, καὶ δημοθοινίαν ἔξω τῆς πόλεως λαμπροτάτην παρασκευασάμενος τοῖς πολίταις, καὶ ταύτῃ μηδὲ τὰς πύλας ἔχειν παρεγγυησάμενος κεκλεισμένας, μεθύσας τε τὸν δῆμον, ἐκ συνθήματος κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐφεστάναι λάθρᾳ προπαρασκευάζει τὸν Μιθριδάτην. Καὶ οὕτως ἡ πόλις, μηδὲ τὴν ἄφιξιν αἰσθομένων τῶν Ἡρακλεωτῶν, ὑπὸ χεῖρα Μιθριδάτῃ γίνεται. Τῇ ἐπαύριον δὲ συγκαλέσας τὸ πλῆθος ὁ βασιλεύς, καὶ φιλίοις δεξιωσάμενος λόγοις, καὶ τὴν εὔνοιαν πρὸς αὐτὸν παραινέσας σῴζειν, τετρακισχιλίους τε φρουροὺς ἐγκαταστήσας καὶ φρούραρχον Κοννακόρηκα, προφάσει τοῦ εἰ Ῥωμαῖοι βουληθεῖεν ἐπιβουλεύειν, τῆς πόλεως ἐκείνους ὑπερμαχεῖν καὶ σωτῆρας εἶναι τῶν ἐνοικούντων, εἶτα δὲ καὶ χρήματα διανείμας τοῖς ἐν αὐτῇ, μάλιστα δὲ τοῖς ἐν τέλει, ἐπὶ τῆς Σινώπης ἐξέπλευσε.

Λεύκολλος δὲ καὶ Κόττας καὶ ὁ Τριάριος οἱ Ῥωμαίων αὐτοκράτορες στρατηγοί, ἐπὶ τῆς Νικομηδείας καθὲν γενόμενοι ὥρμηντο εἰς τὸν Πόντον ἐμβαλεῖν· ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς ἡ τῆς Ἡρακλείας κατάληψις ἠγγέλθη, ἡ δὲ προδοσία οὐκ ἐγνώσθη, ἀλλὰ τῆς πόλεως ὅλης ἡ ἀπόστασις ἐνομίσθη, Λεύκολλον μὲν ἐδόκει μετὰ τῆς πλείστης δυνάμεως εἰς τὴν Καππαδοκίαν διὰ τῆς μεσογείου χωρεῖν ἐπί τε Μιθριδάτην καὶ τὴν πᾶσαν βασιλείαν, Κότταν δὲ ἐπὶ Ἡρακλείας, Τριάριον δὲ τὸ ναυτικὸν ἀναλαβόντα περὶ τὸν Ἑλλήσποντον καὶ τὴν Προποντίδα τὰς ἐπὶ Κρήτην καὶ Ἰβηρίαν ἀπεσταλμένας Μιθριδατείους ναῦς ὑποστρεφούσας λοχᾶν. Μιθριδάτης δὲ ταῦτα ἀκούων παρεσκευάζετο, καὶ διεπρεσβεύετο πρός τε τοὺς Σκυθῶν βασιλεῖς καὶ πρὸς τὸν Πάρθον καὶ πρὸς τὸν γαμβρὸν αὑτοῦ Τιγράνην τὸν Ἀρμένιον. Ἀλλ´ οἱ μὲν ἀπεῖπον, Τιγράνης δὲ ὑπὸ τῆς Μιθριδάτου θυγατρὸς πολλάκις ἐνοχληθεὶς καὶ ἀναβαλλόμενος, ὅμως ὑπέστη τὴν συμμαχίαν. Καὶ Μιθριδάτης διαφόρους πέμπων κατὰ Λευκόλλου στρατηγούς, καὶ τῆς συμπλοκῆς ἐπιγενομένης, πολύτροποι μὲν συνέβαινον αἱ μεταβολαί, ἐν τοῖς πλείστοις δὲ τὰ Ῥωμαίων ὅμως κατώρθου. Ἠθύμει μὲν ὁ βασιλεύς. Ἀθροίσας δ´ οὖν πεζῶν μὲν δʹ μυριάδας, ἱππεῖς δὲ ὀκτακισχιλίους ἐξέπεμψε Διόφαντον καὶ Ταξίλλην ἐπὶ τοῖς προαπεσταλμένοις. Τῶν δὲ τοῖς προλαβοῦσι συναφθέντων, κατ´ ἀρχὰς μὲν ἀκροβολισμοῖς ἀλλήλων οἱ πολέμιοι καθ´ ἑκάστην σχεδὸν ἀπεπειρῶντο, εἶτα ἱππομαχίαι συνέστησαν βʹ, ὧν τὴν μὲν ἐνίκων οἱ Ῥωμαῖοι, τὴν δευτέραν δὲ οἱ Ποντικοί. Τριβομένου δὲ τοῦ πολέμου, Λεύκολλος ἀγορὰν ἄξοντας εἰς Καππαδοκίαν ἐκπέμπει, καὶ μαθὼν Ταξίλλης καὶ Διόφαντος πεζοὺς ἐκπέμπουσι τετρακισχιλίους καὶ ἱππεῖς δισχιλίους, ἐφ´ ᾧ ἐπιθέμενοι ἀφαιρήσονται τοὺς ἀποκομίζοντας τὰς ἀγοράς. Καὶ συμβαλόντων ἀλλήλοις ἐπικρατέστεροι γεγόνασιν οἱ Ῥωμαῖοι· πέμψαντος δὲ Λευκόλλου βοήθειαν τοῖς οἰκείοις, τροπὴ γίνεται βαρβάρων περιφανής. Καὶ τῇ φυγῇ τούτων ἡ Ῥωμαίων δύναμις ὁδηγουμένη ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τὸ περὶ Διόφαντον καὶ Ταξίλλην ἧκον, καὶ καρτερᾶς πρὸς αὐτοὺς τῆς μάχης γενομένης, ἐπ´ ὀλίγον μὲν ἀντέσχον οἱ Ποντικοί, εἶτα τῶν στρατηγῶν πρῶτον ἀποχωρούντων, πάντες ἐνέκλιναν, καὶ Μιθριδάτῃ τοῦ πταίσματος οἱ στρατηγοὶ αὐτάγγελοι παρεγένοντο, καὶ πολὺ πλῆθος τότε τῶν βαρβάρων ἀπώλετο.

Οὕτω Μιθριδάτῃ τῶν πραγμάτων περιφανῶς ἀποκεκλιμένων τῶν τε βασιλίδων γυναικῶν ἡ ἀναίρεσις ἐπεποίητο, καὶ φεύγειν ἐκ τῶν Καβήρων αὐτῷ, ἐν οἷς διέτριβε, λάθρᾳ τῶν ἄλλων ὑπηκόων ὁρμὴ γέγονε. Καὶ ἥλω ἂν ἐν τῇ φυγῇ, τῶν Γαλατῶν ἐπιδιωκόντων, καίπερ τὸν φεύγοντα ἀγνοούντων, εἰ μὴ περιτυχόντες ἡμιόνῳ χρυσὸν καὶ ἄργυρον τῶν Μιθριδατείων χρημάτων φερούσῃ περὶ τὴν ἁρπαγὴν τούτων ἐσχόλασαν. Καὶ αὐτὸς εἰς Ἀρμενίαν διασῴζεται. Λεύκολλος δὲ ἐπὶ μὲν τὸν Μιθριδάτην Μάρκον Πομπήϊον ἡγεμόνα ἐξέπεμψεν, αὐτὸς δὲ ἐπὶ Καβήρων μεθ´ ὅλης ἠπείγετο τῆς δυνάμεως, καὶ τὴν πόλιν περικαθισάμενος σφᾶς αὐτοὺς παραδεδωκότας τοὺς βαρβάρους ὑποσπόνδους ἔσχε καὶ τῶν τειχῶν ἐκυρίευσεν. Ἐκεῖθεν δὲ πρὸς τὴν Ἄμισον παραγεγονώς, καὶ λόγοις παραινῶν τοὺς ἐν αὐτῇ Ῥωμαίοις προσχωρεῖν, ἐπεὶ οὐκ ἔπειθε, ταύτην λιπὼν εἰς τὴν Εὐπατορίαν μεθίστη τὴν πολιορκίαν. Καὶ ῥᾳθύμως καταγωνίζεσθαι ταύτης προσεποιεῖτο, ὡς ἂν καὶ τοὺς πολεμίους εἰς ὅμοιον ῥᾳθυμίας ζῆλον ἐκκαλεσάμενος ἐξ αἰφνιδίου μεταβολῆς κατορθώσῃ τὸ μελετώμενον. Ὃ καὶ γέγονε, καὶ τὴν πόλιν οὕτως εἷλε τῷ στρατηγήματι· ἄφνω γὰρ κλίμακας ἁρπάσαι κελεύσας τοὺς στρατιώτας, τῶν φυλάκων οὐδὲν τοιοῦτον προσδεδοκηκότων, ἀλλ´ ἐν ὀλιγωρίᾳ διακειμένων, διὰ τῶν κλιμάκων τὸ τεῖχος ὑπερβαίνειν τοὺς στρατιώτας ἐπέτρεψε, καὶ οὕτως ἥλω Εὐπατορία, καὶ αὐτίκα κατέσκαπτο. Μετ´ ὀλίγον δὲ καὶ Ἀμισὸς ἑάλω, διὰ τῶν κλιμάκων καὶ αὐτῆς ὁμοίως τῶν πολεμίων ἐπιβάντων τοῖς τείχεσι. Καὶ κατ´ ἀρχὰς μὲν φόνος τῶν πολιτῶν οὐκ ὀλίγος γέγονεν, ὕστερον δὲ τὸν ὄλεθρον Λεύκολλος ἐπέσχε, καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς καὶ τὴν χώραν τοῖς διασωθεῖσιν ἀποκατέστησε, καὶ οἰκειότερον ἐχρῆτο.

Μιθριδάτης δὲ πρὸς τὸν γαμβρὸν παραγεγονώς, καὶ συνουσίας τυχεῖν ἀξιῶν, ταύτης μὲν οὐ τυγχάνει, φρουρὰν δὲ τοῦ σώματος παρ´ αὐτοῦ λαμβάνει καὶ τῆς ἄλλης δεξιώσεως μετεῖχεν. Ἔπεμψε δὲ καὶ Λεύκολλος πρὸς Τιγράνην πρεσβευτὴν Ἄππιον Κλώδιον, Μιθριδάτην ἐξαιτῶν. Ὁ δὲ οὐκ ἔδωκε, φήσας τὴν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, εἰ τῆς γαμετῆς πατέρα προδοίη, διευλαβεῖσθαι μομφήν· ἀλλὰ μοχθηρὸς μὲν ὡς εἴη Μιθριδάτης καὶ αὐτὸν εἰδέναι, δυσωπεῖσθαι δὲ τὴν ἐπικηδείαν. Γράφει δὲ καὶ ἐπιστολὴν πρὸς Λεύκολλον τοὺς εἰρημένους λόγους ἔχουσαν, ἥτις παρώξυνε τὸν δεξάμενον· οὐ γὰρ ἐνέγραψεν αὐτὸν αὐτοκράτορα, ἐγκαλῶν ὅτι μηδὲ αὐτὸς ἐκεῖνον κατὰ τὰς ἐπιστολὰς βασιλέα βασιλέων προσηγόρευσεν. Ἐνταῦθα μὲν καὶ ἡ πεντεκαιδεκάτη καταλήγει ἱστορία.

Ἱστορία δὲ ἡ ἐφεξῆς τάδε ἀφηγεῖται.

Ἀναλαβὼν Κόττας τὰ Ῥωμαϊκὰ στρατεύματα κατὰ τῆς Ἡρακλείας ἐχώρει, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐπὶ Προυσιάδος ἦγεν (ἡ δὲ Προυσιὰς πρὶν μὲν ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος αὐτὴν ποταμοῦ Κίερος ἐκαλεῖτο· ὁ δὲ τῆς Βιθυνίας βασιλεὺς τῶν Ἡρακλεωτῶν ταύτην ἀφελόμενος ἐξ ἑαυτοῦ μετωνόμασεν). Ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν Ποντικὴν κατῆλθε θάλασσαν, καὶ παρελθὼν τὴν παραλίαν τοῖς κατὰ κορυφὴν τείχεσι τὸ στράτευμα περιέστησεν. Ἐθάρρουν μὲν τῇ τοῦ χωρίου οἱ Ἡρακλεῶται ὀχυρότητι, καὶ καρτερῶς τοῦ Κόττα πολιορκοῦντος σὺν τοῖς φρουροῖς ἀντεμάχοντο· καὶ φόνος ἦν τοῦ Ῥωμαϊκοῦ πλήθους πλέον, τραύματα δὲ πολλὰ τῶν Ἡρακλεωτῶν ἐκ τῶν βελῶν. Κόττας οὖν ἀνακαλεῖται τῆς τειχομαχίας τὸ στράτευμα, καὶ μικρὸν στρατοπεδεύων ἄποθεν ὅλον ἔτρεπε τὸν σκοπὸν εἰς τὸ τὰς ἐπὶ ταῖς χρείαις ἐξόδους εἴργειν τῶν πολιορκουμένων. Σπανιζόντων δὲ τῇ πόλει τῶν ἐπιτηδείων πρεσβεία πρὸς τοὺς ἀποίκους ἐξεπέμπετο, τροφῆς δι´ ὠνῆς αἰτοῦσα χορηγίαν. Οἱ δὲ τῇ πρεσβείᾳ ἠσμένιζον.

Πρὸ βραχέος δὲ ὁ Τριάριος τὸν Ῥωμαϊκὸν στόλον ἔχων ὥρμησεν ἀπὸ Νικομηδείας ἐπὶ τὰς ποντικὰς τριήρεις, ἃς προεῖπεν ὁ λόγος περί τε Κρήτην καὶ Ἰβηρίαν ἐξαποσταλῆναι. Μαθὼν δὲ τὰς ὑπολοίπους ἐς τὸν Πόντον ἀνακεχωρηκέναι (πολλαὶ γὰρ αὐτῶν καὶ χειμῶνι καὶ ταῖς κατὰ μέρος ναυμαχίαις εἰς διαφθορὰν ἔδυσαν) καταλαμβάνει τε ταύτας, καὶ τὴν μάχην περὶ τὴν Τένεδον συγκροτεῖ, οʹ μὲν ἔχων τριήρεις αὐτός, τῶν δὲ Ποντικῶν ἀγόντων βραχὺ δεούσας τῶν πʹ. Ἐπεὶ δὲ συνέστη ὁ πόλεμος, κατ´ ἀρχὰς μὲν ἀντεῖχον οἱ τοῦ βασιλέως, ὕστερον δὲ τροπῆς αὐτῶν λαμπρᾶς γενομένης, τὸ Ῥωμαίων ἀνὰ κράτος ἐνίκησε στράτευμα, καὶ οὕτως ἅπας ὁ Μιθριδάτειος στόλος, ὅσος ἐπὶ τὴν Ἀσίαν αὐτῷ συνεξέπλευσεν, ἑάλω.

Κόττας δὲ παρὰ τὴν Ἡράκλειαν στρατοπεδεύων ὅλῳ μὲν οὐ προσέβαλε τῇ πολιορκίᾳ τέως τῷ στρατῷ, κατὰ μέρος δὲ προσῆγεν, ἐνίους μὲν τῶν Ῥωμαίων, πολλοὺς δὲ προβαλλόμενος τῶν Βιθυνῶν· πολλῶν δὲ καὶ τιτρωσκομένων καὶ ἀναιρουμένων, μηχανὰς ἐπενόει, ὧν ἐδόκει τοῖς πολιορκουμένοις ἡ χελώνη φοβερωτέρα. Ἐπάγει γοῦν ταύτην ὅλην τὴν δύναμιν συγκινήσας πύργῳ τινὶ ὑπόπτως ἔχοντι πρὸς τὸ παθεῖν· ὡς δὲ ἅπαξ καὶ δεύτερον πληγεὶς οὐ μόνον παρὰ δόξαν διεκαρτέρει, ἀλλὰ καὶ ὁ κριὸς τῆς ἄλλης ἐμβολῆς προαπεκλάσθη, εὐθυμίαν μὲν τοῖς Ἡρακλεώταις, ἀγωνίαν δὲ παρέσχε Κόττᾳ διαταράττουσαν αὐτόν, ὡς οὐκ ἂν ἡ πόλις αἱρεθείη ποτέ. Τῇ ὑστεραίᾳ δ´ οὖν πάλιν ἐπαγαγὼν τὴν μηχανὴν καὶ μηδὲν ἀνύσας, κατακαίει μὲν τὸ μηχάνημα, ἀποτέμνει δὲ καὶ τὰς τῶν μηχανοποιῶν κεφαλάς, καὶ φρουρὰν τοῖς τείχεσι καταλιπών, μετὰ τοῦ λοιποῦ πλήθους εἰς τὸ καλούμενον πεδίον Λύκαιαν διέτριβεν, ἀφθονίαν ἔχοντος τῶν ἐπιτηδείων τοῦ χωρίου, κἀκεῖθεν τὴν περὶ τὴν Ἡράκλειαν χώραν ἅπασαν ἐδῄου, εἰς πολλὴν ἀμηχανίαν τοὺς πολίτας συνελαύνων. Διεπρεσβεύετο γοῦν πάλιν πρός τε τοὺς ἐν Σκυθίᾳ Χεροννησίτας καὶ Θεοδοσιανοὺς καὶ τοὺς περὶ τὸν Βόσπορον δυνάστας ὑπὲρ συμμαχίας· καὶ ἡ πρεσβεία ἀνέστρεφεν ἔμπρακτος. Τῶν δὲ πολεμίων ἐπικειμένων τῇ πόλει, οὐ πολὺ ἔλαττον αὐτῇ τὰ λυποῦντα ἔνδον ἐπετίθετο. Οὐ γὰρ ἠρκοῦντο οἱ φρουροὶ οἷς διέζη τὸ δημοτικόν, τύπτοντες δὲ τοὺς πολίτας χορηγεῖν ἃ μὴ ῥᾷον ἦν αὐτοῖς ἐξ ἀνάγκης ἐκέλευον. Καὶ τῶν φρουρῶν ἔτι μᾶλλον ἦν χαλεπώτερος ὁ ἐφεστηκὼς αὐτῶν Κοννακόρηξ, οὐκ ἀπείργων ἀλλ´ ἐπιτρέπων τοῖς ὑπὸ χεῖρα τὴν βίαν.

Τεμὼν δὲ τὴν χώραν ὁ Κόττας πάλιν προσβάλλει τοῖς τείχεσιν· ἀθύμους δὲ τοὺς στρατιώτας πρὸς πολιορκίαν ὁρῶν ἀπάγει τῆς τειχομαχίας, καὶ πέμπει καλῶν Τριάριον τάχος ταῖς τριήρεσιν ἀφικνεῖσθαι καὶ κωλύειν τὸν διὰ τῆς θαλάσσης ἐπισιτισμὸν τῇ πόλει.

Λαβὼν οὖν ἃς εἶχεν ὁ Τριάριος καὶ Ῥοδίους κʹ ναῦς, ὧν σύμπαν τὸ πλῆθος εἰς γʹ καὶ μʹ ἐτέλει, εἰς τὸν Πόντον διαβαίνει, καὶ μηνύει Κόττᾳ καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὴν ἄφιξιν· ὑπὸ δὲ τὴν αὐτὴν ἡμέραν Κόττας τε τοῖς τείχεσι τὸν στρατὸν προσῆγε καὶ ὁ κατάπλους τῶν Τριαρίου νεῶν ἐπεφαίνετο. Συνταραχθέντες οὖν οἱ Ἡρακλεῶται πρὸς τὸ αἰφνίδιον τῆς τῶν νηῶν ἐφόδου, ναῦς μὲν ἐπὶ τὴν θάλασσαν λʹ καθεῖλκον, οὐδὲ ταύτας ἀκριβῶς πληροῦντες, τὸ δὲ λοιπὸν πρὸς τὴν πολιορκίαν ἐτρέποντο. Ἀνήγετο μὲν ὁ Ἡρακλεωτικὸς στόλος πρὸς τὰς ἐπιπλεούσας τῶν πολεμίων. Πρῶτοι γοῦν Ῥόδιοι (καὶ γὰρ ἐδόκουν ἐμπειρίᾳ τε καὶ ἀνδρείᾳ τῶν ἄλλων προέχειν) ἐνερράγησαν ταῖς ἐξ Ἡρακλείας, καὶ παραχρῆμα μὲν κατέδυσαν Ῥοδίων μὲν γʹ Ἡρακλεώτιδες δὲ εʹ.

Ἐπιγενόμενοι δὲ τῇ ναυμαχίᾳ καὶ Ῥωμαῖοι, καὶ πολλὰ παθόντες καὶ ποιήσαντες τοῖς πολεμίοις, πλέον δὲ ὅμως κακώσαντες, ἐτρέψαντο τὰς ἐξ Ἡρακλείας καὶ φεύγειν ἠνάγκασαν πρὸς τὴν πόλιν, δʹ ἀποβαλούσας καὶ ιʹ. Αἱ τρεψάμεναι δὲ πρὸς τὸν μέγαν ἐνωρμίζοντο λιμένα. Ἀνίστη δ´ οὖν καὶ τὸ πεζὸν τῆς πολιορκίας ὁ Κόττας· οἱ δὲ περὶ Τριάριον ἀναγόμενοι καθ´ ἑκάστην ἀπὸ τοῦ λιμένος τοὺς σιτηγεῖν ὡρμημένους τοῖς πολιορκουμένοις ἀπεκώλυον, καὶ σπάνις χαλεπὴ τὴν πόλιν κατεῖχεν, ὡς πʹ Ἀττικῶν τὴν λεγομένην χοίνικα τοῦ σίτου προκόψαι. Ἐπὶ δὲ τοῖς ἄλλοις κακοῖς καὶ λοιμὸς αὐτοῖς ἐπιπεσών (εἴτε ἐκ τροπῆς ἀέρων εἴτε ἐκ τῆς ἀσυνήθους διαίτης) ποικίλην ἐπὶ ποικίλαις παθημάτων ἰδέαις τὴν φθορὰν ἀπειργάζετο· ἐν οἷς καὶ Λάμαχος πικροτέρῳ καὶ μακροτέρῳ τῶν ἄλλων ὀλέθρῳ διέφθαρτο. Ἥψατο δὲ μάλιστα καὶ τῶν φρουρῶν ἡ νόσος, ὡς ἀπὸ τρισχιλίων χιλίους ἀποθανεῖν. Τοὺς Ῥωμαίους δὲ τὸ πάθος οὐκ ἐλάνθανε.

Καὶ ὁ Κοννακόρηξ κακοπαθῶν ταῖς συμφοραῖς ἔγνω τοῖς Ῥωμαίοις προδιδόναι τὴν πόλιν καὶ τῇ τῶν Ἡρακλεωτῶν ἀπωλείᾳ τὴν ἰδίαν σωτηρίαν ἀλλάξασθαι. Συνελαμβάνετο δὲ αὐτῷ καὶ Ἡρακλεώτης ἀνήρ, ζηλωτὴς τῆς Λαμάχου προαιρέσεως, Δαμωφέλης ὄνομα, φρούραρχος καὶ αὐτὸς τῇ πόλει μετὰ τὴν Λαμάχου φθορὰν καταστάς. Ὁ τοίνυν Κοννακόρηξ τὸν Κότταν μὲν ὡς βαρὺν τὸ ἦθος καὶ ἄπιστον ἐφυλάττετο, πρὸς Τριάριον δὲ συνετίθετο. Συνέτρεχε δὲ τούτοις καὶ Δαμωφελὴς οὐκ ἐνδεέστερον. Καὶ λαβόντες συνθήκας, αἷς εὐδαιμονήσειν αὐτοὶ ἤλπιζον, πρὸς τὴν προδοσίαν παρεσκευάζοντο.
Ἐξ ἐπιπολῆς οὖν τὰ πραττόμενα τοῖς προδόταις διέπιπτεν εἰς τὸν δῆμον. Εἰς ἐκκλησίαν οὖν ἡ πόλις συνέδραμον καὶ τὸν φρούραρχον ἐκάλουν. Βριθαγόρας δὲ τῶν ἐν τῷ δήμῳ ἀνὴρ ἐπιφανὴς πρὸς Κοννακόρηκα παραγεγονὼς τά τε κατέχοντα τὴν Ἡράκλειαν διεξῄει, καὶ εἰ κἀκείνῳ δοκεῖ, ἐπὶ κοινῇ πάντων σωτηρίᾳ διελάμβανεν Τριαρίῳ διαλέξασθαι. Ταῦτα Βριθαγόρου μετὰ πολλῆς οἰκτισαμένου δεήσεως, διαναστὰς ὁ Κοννακόρηξ τοιαύτην μὲν συνθήκην ἀπεῖπε πράττεσθαι, ἔχεσθαι δὲ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν κρειττόνων ὑπεκρίνατο ἐλπίδων· καὶ γὰρ καὶ τὸν βασιλέα μαθεῖν διὰ γραμμάτων ὑπὸ Τιγράνους τε τοῦ γαμβροῦ φιλοφρόνως δεδέχθαι, καὶ οὐκ εἰς μακρὰν ἐκεῖθεν προσδοκᾶν τὴν ἀποχρῶσαν βοήθειαν. Ἀλλ´ ἐκείνοις μὲν ταῦτα ὁ Κοννακόρηξ ἐσκηνικεύετο· οἱ δὲ Ἡρακλεῶται τούτοις τοῖς λόγοις ἐξηπατημένοι (ἀεὶ γὰρ αἱρετὸν τὸ ἐράσμιον) ὡς ἀληθέσι τοῖς τερατευθεῖσιν ἐπίστευον. Ὁ δὲ Κοννακόρηξ, ὡς ἠπατημένους ἔγνω, κατὰ μέσας νύκτας ἐπιβιβάσας ἡσύχως ταῖς τριήρεσι τὸ στράτευμα (αἱ γὰρ πρὸς Τριάριον συνθῆκαι κακῶν ἀπαθεῖς ἀπιέναι, καὶ εἴ τι κεκερδαγκότες εἴησαν, μεθ´ ἑαυτῶν ἄγειν ἐπέτρεπον), καὶ αὐτὸς τούτοις συνεξέπλευσε. Δαμωφελὴς δὲ τὰς πύλας ἀνοίξας εἰσχεόμενον τὸν ῥωμαϊκὸν στρατὸν καὶ τὸν Τριάριον εἰσεδέχετο, τοὺς μὲν διὰ τῆς πύλης, ἐνίους δὲ καὶ τὴν στεφάνην ὑπερβαίνοντας, καὶ τότε τῆς προδοσίας οἱ Ἡρακλεῶται ἐπῄσθοντο. Καὶ οἱ μὲν σφᾶς αὐτοὺς παρεδίδοσαν, οἱ δὲ ἐκτείνοντο, τά τε κειμήλια καὶ τὰ ἔπιπλα διηρπάζετο, καὶ πολλὴ τοὺς πολίτας ὠμότης ἐλάμβανε, μεμνημένων Ῥωμαίων ὅσα τε παρὰ τὴν ναυμαχίαν πάθοιεν καὶ ὅσα τεταλαιπωρηκότες ἐπὶ τῇ πολιορκίᾳ ὑπέστησαν. Οὐκ ἀπείχοντο γοῦν οὐδὲ τῶν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς πεφευγότων, ἀλλὰ παρά τε τοῖς βωμοῖς καὶ τοῖς ἀγάλμασιν αὐτοὺς ἔσφαττον. Διὸ πολλοὶ διαπίπτοντες ἐκ τῶν τειχῶν φόβῳ τοῦ ἀφύκτου θανάτου κατὰ πᾶσαν ἐσκεδάννυντο χώραν· οἱ δὲ αὐτομολεῖν πρὸς τὸν Κότταν ἠναγκάζοντο. Ἐξ ὧν ἐκεῖνος τήν τε ἅλωσιν καὶ τὸν φθόρον τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν διαρπαγὴν τῶν χρημάτων πυθόμενος, ὀργῆς ἀνεπίμπλατο, καὶ διὰ ταχέων πρὸς τὴν πόλιν ἠπείγετο. Συνεχαλέπαινε δὲ καὶ τὸ στράτευμα, ὡς μὴ μόνον τὴν ἐπὶ τοῖς κατωρθωμένοις εὐδοξίαν ἀφῃρημένοι ἀλλὰ καὶ τῶν λυσιτελειῶν ἁπάσας παρὰ τῶν αὐτῶν διηρπασμένοι. Καὶ εἰς μάχην ἂν τοῖς ὁμοφύλοις κατέστησαν ἄσπονδον, καὶ κατεκόπησαν ἂν ὑπ´ ἀλλήλων, εἰ μὴ ὁ Τριάριος ἐπιγνοὺς τὴν ὁρμὴν αὐτῶν, πολλοῖς ἐκμειλίξας λόγοις τόν τε Κότταν καὶ τὸν στρατόν, καὶ εἰς τὸ κοινὸν τὰ κέρδη καταθεῖναι βεβαιωσάμενος, τὸν ἐμφύλιον ἀνεχαίτισε πόλεμον.

Ἐπεὶ δὲ ἐπυνθάνοντο τὸν Κοννακόρηκα κατειληφότα τὴν Τῖον καὶ τὴν Ἄμαστριν, αὐτίκα Κόττας Τριάριον ἐκπέμπει ἀφαιρησόμενον αὐτὸν τὰς πόλεις. Αὐτὸς δὲ τούς τε προσκεχωρηκότας ἄνδρας λαβὼν καὶ τοὺς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἀνθρώπους, τὰ λοιπὰ μετὰ πάσης διεῖπεν ὠμότητος. Χρήματα γοῦν διερευνώμενος οὐδὲ τῶν ἐν ἱεροῖς ἐφείδετο, ἀλλὰ τούς τε ἀνδρίαντας καὶ τὰ ἀγάλματα ἐκίνει, πολλὰ καὶ καλὰ ὄντα. Καὶ δὴ καὶ τὸν Ἡρακλέα τὸν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀνῄρει, καὶ σκευὴν αὐτοῦ τὴν ἀπὸ τῆς πυραμίδος, πολυτελείας καὶ μεγέθους καὶ δὴ καὶ ῥυθμοῦ καὶ χάριτος καὶ τέχνης οὐδενὸς τῶν ἐπαινουμένων ἀπολειπομένην. Ἦν δὲ ῥόπαλον σφυρήλατον ἀπέφθου χρυσοῦ πεποιημένον, κατὰ δὲ αὐτοῦ λεοντῆ μεγάλη ἐκέχυτο, καὶ γωρυτὸς τῆς αὐτῆς μὲν ὕλης, βελῶν δὲ γέμων καὶ τόξου. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα καλὰ καὶ θαυμαστὰ ἀναθήματα ἔκ τε τῶν ἱερῶν καὶ τῆς πόλεως ἀφελών, ταῖς ναυσὶν ἐγκατέθετο. Καὶ τὸ τελευταῖον πῦρ ἐνεῖναι τοῖς στρατιώταις κελεύσας τῇ πόλει, κατὰ πολλὰ ταύτην ὑπέπρησε μέρη. Ἑάλω δὲ ἡ πόλις ἐπὶ δύο ἔτη τῇ πολιορκίᾳ ἀντισχοῦσα. Ὁ δὲ Τριάριος παραγεγονὼς ἐν αἷς ἀπέσταλτο πόλεσι, Κοννακόρηκι (οὗτος γὰρ τὴν τῆς Ἡρακλείας προδοσίαν ἑτέρων κατασχέσει συγκαλύπτειν διενοεῖτο) δοὺς ἄδειαν τῆς ἀναχωρήσεως, καθ´ ὁμολογίαν λαμβάνει τὰς πόλεις. Ὁ δὲ Κόττας ἅπερ εἴρηται διαπραξάμενος, τὸ μὲν πεζὸν καὶ τοὺς ἱππεῖς ἐκπέμπει Λευκόλλῳ, καὶ τοὺς συμμάχους ἀφῆκεν ἐπὶ τῶν πατρίδων, αὐτὸς δ´ ἀνήγετο τῷ στόλῳ. Τῶν δὲ νεῶν αἳ τὰ τῆς πόλεως λάφυρα ἦγον, αἱ μὲν κατάφορτοι γενόμεναι μικρὸν ἄποθεν τῆς γῆς διελύθησαν, αἱ δὲ ἀπαρκτίου πνεύσαντος ἐξεβράσθησαν εἰς τὰ τενάγη, καὶ πολλὰ τῶν ἀγωγίμων ἀπεβάλοντο.

Λεόνιππος δὲ ὁ σὺν Κλεοχάρει παρὰ Μιθριδάτου τὴν Σινώπην ἐπιτραπείς, ἀπεγνωκὼς τῶν πραγμάτων, πέμπει περὶ προδοσίας πρὸς Λεύκολλον. Ὁ δὲ Κλεοχάρης ἅμα Σελεύκῳ (καὶ γὰρ οὗτος τῶν Μιθριδάτου στρατηγὸς ἰσοστάσιος τῶν εἰρημένων ἦν) τὴν Λεονίππου μαθόντες προδοσίαν, ἐκκλησίαν ἀθροίσαντες κατηγόρουν αὐτοῦ. Οἱ δὲ οὐ προσίεντο· ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς εἶναι χρηστός. Καὶ οἱ περὶ Κλεοχάρην δείσαντες τοῦ πλήθους τὴν εὔνοιαν ἐξ ἐνέδρας νυκτὸς ἀποσφάττουσι τὸν ἄνδρα. Καὶ τὸ μὲν δημοτικὸν ἤχθετο τῷ πάθει, οἱ δὲ περὶ Κλεοχάρην τῶν πραγμάτων κύριοι καταστάντες τυραννικῶς ἦρχον, ταύτῃ νομίζοντες διαφυγεῖν τῆς ἐπὶ Λεονίππῳ μιαιφονίας τὴν δίκην. Ἐν τούτῳ Κηνσωρῖνος ναύαρχος Ῥωμαίων, τριήρεις ἄγων ιεʹ σῖτον ἀπὸ Βοσπόρου τῷ Ῥωμαίων κομιζούσας στρατοπέδῳ, πλησίον Σινώπης κατῆγε. Καὶ οἱ περὶ Κλεοχάρην καὶ Σέλευκον ἀνταναχθέντες σινωπικαῖς τριήρεσιν, ἡγουνένου Σελεύκου, καθίστανται εἰς ναυμαχίαν καὶ νικῶσι τοὺς Ἰταλούς, καὶ τὰς φορτηγοὺς ἐπὶ τῷ σφῶν ἀφαιροῦνται κέρδει. Ἐπήρθησαν οὖν οἱ περὶ Κλεοχάρην τῷ κατορθώματι, καὶ τυραννικώτερον ἔτι τῆς πόλεως ἦρχον, φόνους τε ἀκρίτους τῶν πολιτῶν ποιοῦντες καὶ τὰ ἄλλα τῇ ὠμότητι ἀποχρώμενοι.
Ἐγένετο δὲ καὶ στάσις πρὸς ἀλλήλους Κλεοχάρῃ καὶ Σελεύκῳ· τῷ μὲν γὰρ ἤρεσκε διακαρτερεῖν τῷ πολέμῳ, Σελεύκῳ δὲ πάντας Σινωπεῖς ἀναιρεῖν καὶ Ῥωμαίοις ἐπὶ δωρεαῖς μεγάλαις παρασχεῖν τὴν πόλιν. Πλὴν οὐδεμία τῶν γνωμῶν κρίσιν ἔσχε, τὰ δὲ ὑπάρχοντα λαθραίως ναυσὶ στρογγύλαις ἐνθέμενοι πρὸς Μαχάρην τὸν Μιθριδάτου υἱόν, ὃς κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ περὶ τὴν Κολχίδα ἦν, ἐξέπεμπον.

Ἐν τούτῳ δὲ Λεύκολλος ὁ τῶν Ῥωμαίων αὐτοκράτωρ παραγίνεται τῇ πόλει, καὶ κραταιῶς ἐπολιόρκει. Ἐπρεσβεύετο δὲ καὶ Μαχάρης ὁ τοῦ Μιθριδάτου πρὸς Λεύκολλον περὶ φιλίας τε καὶ συμμαχίας. Ὁ δὲ ἀσμένως ἐδέχετο, εἰπὼν βεβαίους νομιεῖν τὰς συμβάσεις, εἰ μὴ καὶ τοῖς Σινωπεῦσιν ἀγορὰν διαπέμποι. Ὁ δὲ οὐ μόνον τὸ κελευόμενον ἔπραττεν, ἀλλὰ καὶ ἃ παρεσκεύαστο πέμπειν τοῖς Μιθριδατείοις, ἐξαπέστειλε Λευκόλλῳ. Ταῦτα οἱ περὶ Κλεοχάρην θεασάμενοι καὶ τέλεον ἀπογνόντες, πλοῦτον πολὺν ταῖς ναυσὶν ἐνθέμενοι καὶ τὴν πόλιν διαρπάσαι τοῖς στρατιώταις ἐφέντες, (ὑπὸ νύκτα δὲ ταῦτα ἐπράττετο) διὰ τῶν πλοίων ἔφευγον εἰς τὰ ἐσώτερα τοῦ Πόντου (Σάνηγας δὲ καὶ Λαζοὺς ἐποίκους εἶχον τὰ χωρία), ταῖς ὑπολειφθείσαις τῶν νεῶν πῦρ ἐνέντες. Αἰρομένης δὲ τῆς φλογός, ᾔσθετο Λεύκολλος τοῦ ἔργου, καὶ κλίμακας κελεύει προσάγειν τῷ τείχει· οἱ δὲ ὑπερέβαινον, καὶ φθόρος ἦν κατ´ ἀρχὰς οὐκ ὀλίγος, ἀλλὰ τὸ πάθος Λεύκολλος οἰκτείρας, τὴν σφαγὴν ἐπέσχεν. Οὕτω μὲν οὖν ἥλω καὶ ἡ Σινώπη. Ἔτι δὲ ἡ Ἀμάσεια ἀντεῖχεν, ἀλλ´ οὐ μετ´ οὐ πολὺ καὶ αὐτὴ προσεχώρησε Ῥωμαίοις.

Μιθριδάτης δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ηʹ ἐν τοῖς μέρεσι τῆς Ἀρμενίας διατρίβων, οὔπω εἰς ὄψιν κατέστη Τιγράνου· ἐπεὶ δὲ Τιγράνης ἐδυσωπήθη εἰς θέαν αὐτὸν καταστῆσαι, μετὰ λαμπρᾶς τε τῆς πομπῆς ἀπήντα, καὶ βασιλικῶς ἐδεξιοῦτο. Ἐπὶ δὲ τρεῖς ἡμέρας ἀπορρήτως αὐτῷ ὁμιλήσας, ἔπειτα λαμπροτάταις ἑστιάσεσι φιλοφρονησάμενος, μυρίους δίδωσιν ἱππεῖς καὶ ἐπὶ τὸν Πόντον ἐκπέμπει.

Λεύκολλος δὲ εἰς τὴν Καππαδοκίαν ἐληλυθώς, καὶ φίλον ἔχων τὸν ἐπάρχοντα ταύτης Ἀριοβαρζάνην, διέβη τε παρὰ δόξαν πεζῇ τὸν Εὐφράτην, καὶ προσῆγε τὸν στρατὸν τῇ πόλει, ἐν ᾧ τάς τε Τιγράνου παλλακίδας φυλάττεσθαι μεμαθήκει καὶ πολλὰ τῶν σφόδρα τιμίων. Καταλελοίπει δὲ καὶ τοὺς Τιγρανόκερτα πολιορκήσοντας, καὶ στράτευμα ἄλλο ἐπὶ τῶν πολισμάτων τὰ σπουδαιότερα. Οὕτω δὲ τῆς Ἀρμενίας κατὰ πολλὰ μέρη πολιορκουμένης ἔπεμπε Τιγράνης ἀνακαλῶν Μιθριδάτην. Καὶ στρατὸν δὲ περὶ τὴν πόλιν, ἐν ᾧ τὰς παλλακίδας ἔθετο, διέπεμπεν, οἳ καὶ παραγεγονότες, καὶ τοξείᾳ τοῦ Ῥωμαίων στρατοπέδου τὰς ἐξόδους διακλείσαντες, τάς τε παλλακίδας καὶ τὰ τιμιώτατα τῶν κειμηλίων διὰ νυκτὸς προεξέπεμψαν. Ἡμέρας δὲ ἀνασχούσης, καὶ τῶν Ῥωμαίων ἅμα τῶν Θρᾳκῶν ἀνδρείως ἀγωνιζομένων, φόνος τε πολὺς τῶν Ἀρμενίων γίνεται, καὶ ζωγρίαι τῶν ἀνῃρημένων ἑάλωσαν οὐκ ἐλάττους· τὰ μέντοι γε προαποσταλέντα διεσῴζετο πρὸς Τιγράνην.

Δύναμιν δὲ οὗτος ἀθροίσας ὀκτὼ μυριάδας κατέβαινε, τήν τε Τιγρανόκερτα ἐξαιρησόμενος τῶν συνεχόντων καὶ ἀμυνούμενος τοὺς πολεμίους. Φθάσας δὲ καὶ ἰδὼν τὸ Ῥωμαίων ὀλίγον στρατόπεδον, ὑπεροπτικοὺς ἠφίει λόγους, ὡς εἰ μὲν πρεσβευταὶ παρεῖεν, πολλοὶ φάμενος, συνῆλθον, εἰ δὲ πολέμιοι, παντελῶς ὀλίγοι· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐστρατοπεδεύετο. Λεύκολλος δὲ τέχνῃ καὶ μελέτῃ πρὸς τὴν μάχην παραταξάμενος, καὶ θαρρύνας τοὺς ὑπ´ αὐτόν, τρέπει τε τὸ δεξιὸν εὐθὺς κέρας, εἶτα τούτῳ συναπέκλινε τὸ πλησίον, ἑξῆς δὲ σύμπαντες. Καὶ δεινή τις καὶ ἀνεπίσχετος τοὺς Ἀρμενίους ἐπέσχε τροπή, καὶ κατὰ λόγον ἡ τῶν ἀνθρώπων εἵπετο φθορά.
Τιγράνης δὲ τὸ διάδημα καὶ τὰ παράσημα τῆς ἀρχῆς ἐπιθεὶς τῷ παιδὶ πρός τι τῶν ἐρυμάτων διαφεύγει. Ὁ δὲ Λεύκολλος ἐπὶ τὰ Τιγρανόκερτα ἀναστρέψας προθυμότερον ἐπολιόρκει. Οἱ δὲ κατὰ τὴν πόλιν Μιθριδάτου στρατηγοί, τῶν ὅλων ἀπεγνωκότες, ἐπὶ τῇ σφετέρᾳ σωτηρίᾳ Λευκόλλῳ παρέδοσαν τὴν πόλιν. Ὁ μέντοι Μιθριδάτης πρὸς Τιγράνην παραγεγονὼς ἀνελάμβανέ τε αὐτὸν καὶ βασιλικὴν ἐσθῆτα περιετίθει τῆς συνήθους οὐκ ἐλαττουμένην, καὶ λαὸν ἀθροίζειν συνεβούλευεν, ἔχων καὶ αὐτὸς δύναμιν οὐκ ὀλίγην, ὡς πάλιν ἀναμαχούμενον τὴν νίκην. Ὁ δὲ πάντα τῷ Μιθριδάτῃ ἐπέτρεπεν, ἔν τε τῷ γενναίῳ καὶ συνετῷ τὸ πλέον νέμων αὐτῷ καὶ μᾶλλον ἀνέχειν εἰς τὸν πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον δυνάμενον. Αὐτὸς δὲ πρὸς τὸν Πάρθον Φραδάτην διεπρεσβεύετο παραχωρεῖν αὐτῷ τὴν Μεσοποταμίαν καὶ τὴν Ἀδιαβηνὴν καὶ τοὺς Μεγάλους Αὐλῶνας. Ἀφικομένων δὲ πρὸς τὸν Πάρθον καὶ παρὰ Λευκόλλου πρέσβεων, τοῖς μὲν Ῥωμαίοις ἰδίᾳ φίλος εἶναι ὑπεκρίνατο καὶ σύμμαχος, ἰδίᾳ δὲ τὰ αὐτὰ πρὸς τοὺς Ἀρμενίους διετίθετο.

Ὁ δὲ δὴ Κόττας ὡς εἰς τὴν Ῥώμην ἀφίκετο, τιμῆς παρὰ τῆς συγκλήτου τυγχάνει Ποντικὸς αὐτοκράτωρ καλεῖσθαι, ὅτι ἕλοι τὴν Ἡράκλειαν. Διαβολῆς δὲ εἰς τὴν Ῥώμην ἀφικνουμένης ὡς οἰκείων κερδῶν ἕνεκα τηλικαύτην πόλιν ἐξαφανίσειε, μῖσός τε δημόσιον ἐλάμβανε, καὶ ὁ περὶ αὐτὸν τοσοῦτος πλοῦτος φθόνον ἀνεκίνει. Διὸ καὶ πολλὰ τῶν λαφύρων εἰς τὸ τῶν Ῥωμαίων εἰσεκόμιζε ταμιεῖον, τὸν ἐπὶ τῷ πλούτῳ φθόνον ἐκκρούων, εἰ καὶ μηδὲν αὐτοὺς πρᾳοτέρους ἀπειργάζετο, ἀπὸ πολλῶν ὀλίγα νέμειν ὑπολαμβάνοντας. Ἐψηφίσαντο δὲ αὐτίκα καὶ τοὺς αἰχμαλώτους τῆς Ἡρακλείας ἀφίεσθαι. Θρασυμήδης δὲ τῶν ἐξ Ἡρακλείας εἷς κατηγόρησεν ἐπ´ ἐκκλησίας τοῦ Κόττα, τάς τε τῆς πόλεως εἰσηγούμενος πρὸς Ῥωμαίους εὐνοίας, καὶ εἴ τι ταύτης ἀποκλίνοιεν, οὐχὶ γνώμῃ τῆς πόλεως τοῦτο δρᾶν, ἀλλ´ ἤ τινος τῶν ἐφεστηκότων τοῖς πράγμασιν ἐξαπάτῃ ἢ καὶ βίᾳ τῶν ἐπιτιθεμένων. Ἀπῳκτίζετο δὲ τόν τε τῆς πόλεως ἐμπρησμόν, καὶ ὅσα τὸ πῦρ ἀφανίσοι, ὅπως τε τὰ ἀγάλματα Κόττας καθῄρει καὶ λείαν ἐποιεῖτο τούς τε ναοὺς κατέσπα, καὶ ὅσα ἄλλα δι´ ὠμότητος ἐλθὼν ἐπεπράγει, τόν τε χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον τῆς πόλεως ἀναγράφων ἀναρίθμητον, καὶ τὴν ἄλλην τῆς Ἡρακλείας ἣν ἐσφετερίσατο εὐδαιμονίαν. Τοιαῦτα τοῦ Θρασυμήδους μετ´ οἰμωγῆς καὶ δακρύων διεληλυθότος, καὶ τῶν ἡγεμόνων ἐπικλασθέντων τῷ πάθει (καὶ γὰρ παρῆλθε καὶ τὸ τῶν αἰχμαλώτων πλῆθος, ἄνδρες ὁμοῦ καὶ γυναῖκες μετὰ τέκνων ἐν πενθίμοις ἐσθήσεσι θαλλοὺς ἱκεσίους μετ´ ὀλοφυρμῶν προτείνοντες), ἀντιπαρελθὼν ὁ Κόττας βραχέα τῇ πατρίῳ διελέχθη γλώττῃ, εἶτα ἐκαθέσθη. Καὶ Κάρβων ἀναστάς· »Ἡμεῖς, ὦ Κόττα, φησί, πόλιν ἑλεῖν ἀλλ´ οὐχὶ καθελεῖν ἐπετρέψαμεν«. Μετ´ αὐτὸν δὲ καὶ ἄλλοι ὁμοίως Κότταν ᾐτιάσαντο. Πολλοῖς μὲν οὖν ἄξιος ὁ Κόττας ἐδόκει φυγῆς· μετριάσαντες δ´ ὅμως ἀπεψηφίσαντο τὴν πλατύσημον αὐτοῦ, Ἡρακλεώταις δὲ τήν τε χώραν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τοὺς λιμένας ἀποκατέστησαν, καὶ μηδένα δουλεύειν ψῆφον ἔθεντο.

Ταῦτα Θρασυμήδους διαπραξαμένου, ἐπὶ τὴν πατρίδα μὲν τοὺς πολλοὺς ἐξέπεμψεν, αὐτὸς δὲ μετὰ Βριθαγόρου τε καὶ Προπύλου (παῖς δὲ ἦν ὁ Πρόπυλος Βριθαγόρου) κατὰ τοὺς ἑξῆς ἐπιμένων χρόνους τὰ λοιπὰ τῶν ἐπειγόντων καθίστατο. Καί τινων ἐτῶν ἀνυσθέντων τρισὶν ἐπακτρίσιν εἰς τὴν Ἡράκλειαν ἐπανάγεται. Ἀφικόμενος δὲ πάντα τρόπον ἐπενόει ἀνοικίζεσθαι τὴν πόλιν, καθάπερ εἰς παλιγγενεσίαν ἀνακαλούμενος· ἀλλὰ πάντα πράττων μόλις εἰς ὀκτακισχιλίους, ἅμα τοῖς οἰκετικοῖς σώμασι, συλλεγῆναι κατεπράξατο.

Βριθαγόρας δέ, ἤδη τῆς πόλεως αὐξομένης, ἐλπίδας ἐποιήσατο πρὸς ἐλευθερίαν τὸν δῆμον ἀνενεγκεῖν, καὶ διαγεγονότων μὲν πολλῶν ἐτῶν, ἤδη δὲ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας εἰς ἕνα περιϊσταμένης ἄνδρα Γάϊον Ἰούλιον Καίσαρα, πρὸς τοῦτον ἠπείγετο. Συνεπρέσβευον δὲ αὐτῷ ἄλλοι τέ τινες τῶν ἐπιφανῶν καὶ ὁ υἱὸς Πρόπυλος. Γνωσθεὶς οὖν τῷ Καίσαρι Βριθαγόρας, καὶ διαπραξάμενος ἐγγυτέρω τῇ φιλίᾳ προσελθεῖν, δι´ ὑποσχέσεως ἐγένετο, οὐ μὴν ἐξ ἐφόδου γε λαβεῖν τὴν ἐλευθερίαν ἠδυνήθη, ἅτε δὴ οὐκ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἀλλ´ ἐφ´ ἕτερα τοῦ Γαΐου περιτρέχοντος. Οὐκ ἀφίστατο μέντοι γε Βριθαγόρας, ἀλλὰ περὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην αὐτός τε καὶ Πρόπυλος συμπεριαγόμενος τῷ Καίσαρι ἐβλέπετο παρ´ αὐτοῦ, ὡς ἐπισημειούμενον τὸν αὐτοκράτορα τῆς λιπαρήσεως αὐτὸν ἀποδέχεσθαι. Δωδεκαετίας δὲ τὴν παρεδρίαν διαμετρούσης, καὶ περὶ τῆς εἰς Ῥώμην ἐπανόδου τοῦ Καίσαρος διανοουμένου, ὑπό τε τοῦ γήρους καὶ τῶν συνεχῶν πόνων κατατρυχωθεὶς Βριθαγόρας τελευτᾷ, μέγα πένθος τῇ πατρίδι καταλιπών.

Εἰς τοιοῦτον μὲν τέλος καὶ ὁ ιϚʹ λόγος τῆς Μέμνονος ἱστορίας τελευτᾷ. Ἔστι δὲ ἡ συγγραφὴ νουνεχὴς μὲν καὶ τὸν ἰσχνὸν μεταδιώκουσα χαρακτῆρα, οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ σαφοῦς ἀμελοῦσα, εὐλαβουμένη δὲ καὶ τὰς ἐκβολάς, πλὴν εἰ μή πού τις ἀνάγκη συνυφαίνειν καὶ τὰ ἔξωθεν ἐγκελεύεται τῆς προθέσεως. Οὐδὲ πρὸς ταύτην δὲ ἐπὶ τὸ συχνὸν ἀποκλίνει, ἀλλὰ τὸ κατεπεῖγον ἐπιμνησθεῖσα ἔχεται πάλιν εὐεπιστρόφως τῆς προτεθείσης αὐτῇ κατ´ ἀρχὰς γνώμης. Καὶ λέξεσι δέ, εἰ μή που σπανίως ἐξαλαττούσαις, ταῖς συνήθεσι χρᾶται.

Τὰς δὲ πρώτας ηʹ ἱστορίας καὶ τὰς μετὰ τὴν ιϚʹ οὔπω εἰπεῖν εἰς θέαν ἡμῶν ἀφιγμένας ἔχομεν.
 

J’

Extrait de la Bibliothèque de PHOTIUS

cod. ccxxiv.

HISTOIRE D'HERACLEE

PAR

MEMNON,

Suivant l’Extrait que Photius nous en a laissé.

Par M. l'Abbé Gédoyn.

 

J'ai lu, dit Photius, l’ouvrage historique de Memnon,[1] depuis le cinquième livre[2] jusqu'au seizième. Cet ouvrage contient l'Histoire des Tyrans d'Héraclée[3] ville de Pont ; l'Auteur y décrit leurs actions, leurs mœurs, leur vie, leur mort & y mêle une infinité de particularités qui ont rapport à cette histoire.

Cléarque, dit-il, fut le premier qui usurpa la souveraine puissance dans Héraclée. Il avait été disciple d'Isocrate pendant quatre ans & ensuite de Platon ; Ainsi il n’était pas sans quelque teinture de Lettres & de Philosophie, mais il ne s’en montra pas moins cruel,[4] moins sanguinaire envers ses citoyens. Il portait l'orgueil & l'insolence jusqu'à se dire fils de Jupiter ; c’est dans cet esprit que dédaignant la couleur naturelle, il se peignait les joues de vermillon & qu'il employait toute sorte de fard pour se faire le teint plus vif & plus vermeil.

Il s'habillait selon l'humeur où il se trouvait, paraissant tantôt terrible & tantôt paré comme une femme. Mais son naturel pervers ne se bornait pas là, jamais homme ne fût plus ingrat, plus malfaisant, plus violent & plus audacieux.

Encore malheureusement avait-il reçu de la nature une dextérité merveilleuse pour venir à bout de ses desseins, soit qu'il les tournât contre ses concitoyens, ou contre des étrangers. Cependant il fût le premier Tyran qui aima les livres[5] & qui se fit une Bibliothèque nombreuse, en quoi du moins il se distingua d'eux tous.

Ses injustices, ses cruautés, ses meurtres lui suscitèrent beaucoup d'ennemis, qui attentèrent à sa vie plusieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une conspiration que Chion,[6] homme d'un grand courage, avait tramée contre lui & dans laquelle Euxenon, Léon & un grand nombre d'autres étaient entrés. Ils prirent le temps que le Tyran sacrifiait pour célébrer une fête publique & l'ayant enveloppé, ils l'immolèrent lui-même à leur vengeance par la main de Chion, qui lui plongea son épée dans se ventre. Cléarque blessé mortellement, expira le lendemain dans les douleurs & dans des frayeurs qu'on ne peut exprimer, causées par le souvenir de ses crimes, ou plutôt par les fantômes de tant de malheureux qu'il avait fait mourir injustement. Il était âgé de cinquante-huit ans, dont il en avait passe douze dans la tyrannie. Il fut contemporain d'Artaxerxés[7] Roi de Perse & d’Ochus son fils & son successeur, avec lesquels il entretint une gronde correspondance par de fréquentes ambassades.

Ceux qui avaient conspiré contre lui périrent presque tous ; les uns, dans le temps même qu'ils attaquaient le Tyran, furent massacrés par les gardes, non sans se défendre en braves gens; les autres furent pris dans la suite & condamnés aux plus cruels supplices.

Satyrus[8] frère du Tyran, comme tuteur de deux enfants qu'il laissait, Timothée & Denys, se mit aussitôt en possession de la souveraine autorité : il passa de beaucoup en cruauté, non seulement Cléarque, mais tout ce qu'il y avait eu de Tyrans jusqu'alors ; non content de poursuivre à outrance tous ceux qui avaient trempé dans la conjuration dont j'ai parlé, il étendit la vengeance jusque sur leurs enfants, qui ne savaient rien de ce qui s’était passé & confondit ainsi l'innocent avec le coupable.

C’était un homme sans lettres, sans principes, sans mœurs, qui n’avait rien de bon, ni de l'éducation, ni de la nature. Il n’avait de l'esprit que pour exercer des cruautés, aucun sentiment d'humanité, de bonté: méchant par habitude, autant que par son naturel pervers, il n’était pas encore las de verser le sang de ses concitoyens dans un âge où il semblait être glacé pour toute autre chose. Ce qu'il y a de singulier, c’est qu'il porta l'amour fraternel plus loin que personne n’avait jamais fait avant lui; car quoiqu'il vécût bien avec sa femme & même qu'il l'aimât passionnément, il ne voulut jamais en avoir des enfants & se détermina de lui-même à une privation si affligeante, pour ne point laitier à ses neveux des rivaux qui pussent un jour leur disputer le trône.

Sur la fin de ses jours il remit volontairement toute l'autorité entre les mains de Timothée qui était l'aîné & peu de temps après il fut attaqué d'un mal également incurable & humiliant ; c’était un cancer dans l'aine[9] qui gagna bientôt le bas ventre & les intestins, d'où s’ensuivit une pourriture & une infection qui rendaient le malade insupportable à tous ceux qui l'approchaient,[10] Médecins & autres ; à quoi il & joignit des douleurs si vives & si continuelles, qu'il n’avait de relâche ni jour ni nuit, de sorte que consumé peu à peu par l'insomnie & par la force du mal qui pénétrait toujours plus avant; après avoir lutté longtemps contre la douleur, il rendit enfin le dernier soupir.

Sa fin & celle de Cléarque son frère, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire vengeance de ceux qui, contre toutes les lois divines & humaines, se font le fléau de leurs concitoyens ; car on dit que Satyrus accablé de souffrances, appela souvent la mort à son secours, mais il lui fallut subir la rigueur de son sort & toute la peine qu'il avait si justement méritée. Il mourut âgé de soixante-cinq ans, dont il en avait passé sept dans la tyrannie. Agésilas régnait pour lors à Sparte.

Timothée parvenu à la souveraineté d’Héraclée, se conduisit avec tant de douceur & de modération, que ramenant le gouvernement à une espèce de Démocratie, il fut regardé, non plus comme un Tyran, mais comme le bienfaiteur de ses citoyens & le libérateur de sa patrie.

Il paya de son propre bien les dettes de l’Etat ; il prêta de l'argent sans intérêt à ceux qui en avaient besoin, soit pour vivre, soit pour faire leur négoce ; il fit sortir de prison non seulement ceux qui y étaient détenus injustement, mais même plusieurs coupables dont il revit le procès en juge exact, appliqué, mais toujours porté à la clémence, à la bonté, particulièrement dans tout ce qui n'intéressait point la justice; fidèle à sa parole & à ses engagements, il eut bientôt rétabli la confiance publique. Il aima son frère comme son père aime son fils; il lui en donna des marques, en l’associant tout d'abord au gouvernement &, en le faisant dans la suite son successeur.

Quand il eut des guerres à soutenir, il sut également se faire estimer & redouter; car il était brave & joignait à une grande force de corps encore plus de courage, mais toujours prêt à terminer, sa querelle par les voies d'accommodement & ne se rendant jamais difficile. Capable de réflexion avant que d'entreprendre; il était aussi capable de résolution quand il fallait exécuter ; ferme & terrible dans l'action, hors de là, compatissant, doux & humain ; en un mot, redoutable à ses ennemis, avec le cœur le plus tendre, pour ses sujets. Aussi quand il mourut,[11] fut-il universellement regretté & le deuil fut proportionné aux regrets. Son frère témoigna sa douleur par ses larmes, ses sanglots & ses cris ; il lui fit des funérailles magnifiques, accompagnées de toutes sortes de jeux,[12] dont les uns se célébrèrent aussitôt & les autres quelque temps après, avec encore plus de somptuosité que les premiers. Voilà en abrégé ce que contiennent le neuvième et le dixième livres de Memnon.

Denys son frère ne fut pas plutôt sur le trône, qu'il pensa sérieusement à étendre sa domination & il y réussit. Alexandre venait de gagner la bataille du Granique ; c’était pour plusieurs petits Souverains une belle occasion de s'agrandir, la puissance des Perses qui les en avait toujours empêchés, étant pour lors abattue. Denys éprouva dans la suite bien des vicissitudes ; le plus grand obstacle qu'il eut à surmonter, fut de la part des bannis d'Héraclée,[13] qui voyant Alexandre maître de l’Asie, députèrent vers lui, pour obtenir & leur rappel dans Héraclée & le rétablissement de l'ancienne forme de gouvernement, c’est-à-dire, de la Démocratie. Denys le voyait à la veille d'être détrôné & il l'aurait été infailliblement, si par sa prudence, par les bons offices de Cléopâtre,[14] & par l’affection que lui témoignèrent ses propres sujets, il n’avait détourné la guerre donc il était menacé. Tantôt donc il désarmait le vainqueur de l’Asie par sa soumission, tantôt il éludait ses ordres, tantôt il se précautionnait & faisait bonne contenance,

jusqu'à ce qu'enfin Alexandre étant mort à Babylone, soit naturellement, ou, comme on l'a cru, de mort violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face des affaires. A la première nouvelle que Denys en reçut, il fut si peu maître de son transport, qu'il consacra publiquement une statue à la Joie & ce bonheur inespéré fît sur lui le même effet que la tristesse & la consternation font sur les autres ; car il fut si ému, qu'il en paraissait tout chancelant & hors de lui. Cependant Perdiccas s'étant emparé de toute l'autorité après la mort d'Alexandre, les bannis d'Héraclée lui portèrent leurs remontrances & leurs plaintes. Denys, de son côté, qui se trouvait dans un extrême danger, employait les mêmes ruses, les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui se conduisit fort mal, fût tué par ceux-mêmes qui s'étaient fournis à lui ; par là toutes les espérances des bannis d'Héraclée s'évanouirent & Denys hors d'embarras, fut plus que jamais en état d'exécuter ses desseins.

Mais ce qui lui en facilita le plus les moyens, ce fut un second mariage qu'il fit avec Amastris fille d'Oxathrès. Cet Oxathrès était frère de Darius, sur qui Alexandre avait conquis la Perse & dont il avait épousé la fille Statira.[15] Ainsi Amastris & Statira étaient cousines germaines; & comme elles avaient été élevées ensemble, elles avaient pris beaucoup d'amitié l'une pour l'autre. Alexandre, en épousant Statira, avait fait épouser Amastris à Crater l'un de les favoris; mais incontinent après la mort d'Alexandre, Crater tourna ses pensées vers Phila fille d'Antipater & n'eut pas de peine à consentir qu'Amastris s'unît avec Denys. Ce mariage lui procura de grandes richesses & encore plus d'appui ; il sut en profiter : comme il aimait la splendeur & la magnificence, il acheta les riches meubles d'un autre Denys[16] Tyran de Sicile, que les Syracusains venaient de chasser;

ensuite par son habileté & avec le secours de ses sujets, qui lui étaient fort affectionnés, il étendit considérablement sa domination. Il fût même assez heureux pour devenir utile à Antigonus,[17] qui s’était rendu maître de l’Asie, il lui donna des troupes pour son expédition de Chypre; & Ptolémée, qu'Antigonus avait eût Gouverneur de l’Hellespont & qui était son neveu, fut si touché du zèle de Denys, qu'il voulut bien faire une alliance avec lui & devenir son gendre, en épousant une fille qu'il avait eue de sa première femme. Denys arrivé à ce haut point de gloire & de puissance, rejeta le nom de Tyran & prit celui de Roi ; mais quand il se vit libre de soins & d'inquiétudes, il se livra tellement à la bonne chère & à la mollesse, que devenu d'une grosseur & d'une graisse prodigieuses,[18] non seulement il ne vaquait plus aux affaires de son royaume que par manière d'acquit, mais qu'il fallait lui enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du sommeil léthargique où il était continuellement plongé, encore n'en venait-on pas à bout.

Il avait trois enfants d'Amastris sa seconde femme, deux fils, savoir, Cléarque & Oxathrès & une fille de même nom que sa mère. Sentant sa fin approcher, il fit la Reine maîtresse de tout & la déclara tutrice de ses enfants, qui étaient encore en bas âge, ayant seulement nommé quelques personnes de confiance pour lui servir de conseil. Après cette disposition, il mourut âgé de cinquante-cinq ans, dont il en avait passé trente sur le trône avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l'ai dit, un Prince très doux & très humain, aussi fut-il surnommé le Bon; d'où l’on peut juger combien le deuil & les regrets qui suivirent sa perte furent sincères.

Après lui la ville d'Héraclée se maintint dans l'état florissait où il l’avait laissée : Antigonus veillait lui-même aux intérêts des enfants de Denys & au bien commun des citoyens; & lorsque d'autres soins l'eurent appelé ailleurs, Lysimaque, porté de la même affection pour les uns & pour les autres[19] tint aussi la même conduite. Amastris sut gagner son cœur; il prit tant d'inclination pour elle, qu'il l’épousa[20] & l'aima passionnément. Mais bientôt après sa fortune venant à chanceler, des soins plus importants l'obligèrent de laisser Amastris à Héraclée & pour lui il se rendit à Sardes, où tout aussitôt qu'il fût paisible il manda la Reine & lui témoigna la même tendresse qu'auparavant. Dans la suite néanmoins, toujours possédé de l'amour des femmes & toujours volage, il épousa Arsinoé sœur[21] de Ptolémée-Philadelphe. Amastris piquée de ses mépris, l'abandonna à son tour & s'en retourna à Héraclée. Ce fut vers ce temps-là qu'elle bâtit une ville à qui elle donna son nom[22] & qu'elle peupla en y envoyant des colonies.

Cependant Cléarque ayant atteint l'âge d'homme, prit en main les rênes du gouvernement. Il signala son courage dans plusieurs guerres, soit entreprises pour sa propre défense, soit auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec Lysimaque contre les Gètes,[23] il fut fait prisonnier avec lui. Peu après Lysimaque le racheta[24] &, par ses soins, Cléarque fut aussi renvoyé.

Lui & son frère succédèrent donc à leur père dans la souveraineté d'Héraclée ; mais bien loin d'imiter sa bonté, ils se portèrent à un parricide qui fait horreur. Leur mère, qui leur avait donné quelque sujet de mécontentement assez léger, s'embarqua sur un vaisseau, sous promesse de sûreté & par la plus noire des trahisons, ils la firent jeter dans la mer.

Lysimaque, dont il est beaucoup parlé dans cette histoire, était pour lors en Macédoine & y donnait la loi. Quoique par son mariage avec Arsinoé, il eût mis Amastris dans la nécessité de le quitter, il conservait néanmoins un reste de tendresse pour elle; aussitôt qu'il eut appris ce qui s’était passé, il résolut de ne pas laisser impuni un crime si atroce. C'était l'homme de son temps qui savait le mieux l'art de feindre & de dissimuler;[25] cachant donc son dessein, il s'approcha d'Héraclée avec toutes les apparences d'un homme plein d'amitié pour Cléarque & d'affection pour ses sujets. Sous ce masque il n’est suspect à personne ; il entre dans Héraclée, il y ett bien reçu, Cléarque croit voir un père en lui. Mais Lysimaque, sans perdre de temps, fait arrêter les deux Princes & les immole tous deux aux mânes d'Amastris.

Ensuite il s'empare des richesses immenses que quatre Tyrans consécutifs avaient amassées. Il prend Héraclée sous sa protection, rend aux citoyens la liberté après laquelle ils soupiraient & s'en retourne en Macédoine.

Quand il y fût arrivé, l’esprit plein de sa nouvelle conquête, il ne cessait de vanter Héraclée à Arsinoé, il ne lui parlait qu'avec admiration d'Amastris, qui par sa prudence & son bon gouvernement, avait rendu cette ville florissante, sans compter, disait-il, deux autres villes, Amastris & Tios,[26] qui lui faisaient un domaine considérable. Arsinoé, à force d'entendre parier d'Héraclée comme d'un puissant Etat, fut tentée de l’avoir en souveraineté. Elle la demanda à Lysimaque, qui ne se pressa pas de la satisfaire, disant qu'elle ne connaissait pas l'importance de la demande ; mais comme cette Princesse était extrêmement engageante & qu'elle avait sur Lysimaque tout l'empire qu'une jeune femme prend d'ordinaire sur un mari avancé en âge, elle obtint enfin ce qu'elle voulait. Dès qu'elle se vit maîtresse d'Héraclée, elle y envoya un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à ses volontés, mais brouillon, capable de prendre de mauvais conseils & aussi capable de les exécuter. Cet homme ne fût pas plutôt à Héraclée, qu'en qualité de Gouverneur il voulut se mêler de tout ; supposant des crimes aux uns, infligeant des peines aux autres, il mit le trouble dans toute la ville, de sorte que le bonheur dont les habitants s'étaient flattés, s'évanouît au moment qu'ils commençaient à le goûter. Arsinoé de son côté, abusant toujours de la faiblesse que Lysimaque avait pour elle, fit tant par ses artifices, qu'elle le brouilla avec Agathocle,[27] son fils aîné d'un premier lit, Prince vertueux & digne d'un meilleur sort. Lysimaque trop crédule, le fit empoisonner secrètement. Le jeune Prince qui s’était précautionné, vomît le poison avant qu'il eût fait son effet; mais Lysimaque eut la barbarie de le faire enfermer & de le condamner à mort, sous le faux prétexte qu'il avait attenté à sa personne. Ptolémée frère d'Arsinoé, celui que l'on surnomma Céraunus,[28] à cause de son naturel violent & emporté, fût lui-même l'exécuteur de l'arrêt. Lysimaque, par une action si barbare, s'attira la haine de ses sujets, les pays de la domination ne la souffraient plus qu'avec peine. Seleucus[29] informé de ce tragique événement & de l’impression qu'il faisait sur les esprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lysimaque[30] & vint lui donner bataille. Lysimaque combattit avec un courage ordinaire; mais, percé d'un coup de javelot, il tomba mort sur la place. Le coup lui fut porté par un Héracléen appelé Malacon, qui servait dans les troupes de Seleucus. Après sa mort ses Etats passèrent à Seleucus, qui les réunit aux siens propres. Voilà un abrégé du douzième livre de Memnon. Le treizième contient ce qui suit.

Les Héracléens n'eurent pas plutôt appris la mort de Lysimaque & qu'il avait été tué par un de leurs compatriotes, qu'ils conçurent de grandes espérances ; animés d'un nouveau courage, ils résolurent de faire les derniers efforts pour recouvrer la liberté que depuis soixante-quinze ans des Tyrans domestiques & après eux Lysimaque, leur avaient ravie. La première tentative qu'ils firent, fut auprès d'Héraclite, qu'ils tâchèrent d’engager à sortir de leur ville ; non seulement ils lui promirent toute sûreté, mais ils lui offrirent des présents considérables, s’il voulait seulement les laisser libres en partant. Ce fut inutilement ; bien loin de rien écouter, transporté de colère, il fît traîner sur le champ plusieurs citoyens au supplice. Dans cette extrémité, les habitants traitèrent avec les Commandants de la garnison, partagèrent l'autorité avec eux & leur assurèrent le paiement de leurs appointements, dont ils n'avaient rien touché depuis longtemps. Appuyés de ces chefs, ils mirent Héraclite en prison & l'y gardèrent quelques jours. Ensuite devenus plus hardis & ne ménageant plus rien, ils abattirent les murs de la citadelle, en rasèrent les fortifications jusqu'aux fondements, députèrent à Séleucus & en attendant ses ordres, donnèrent le commandement de leur ville à Phocrite.

Cependant Zipœtès Roi de Bithynie, qui n'aimait pas les Héracléens à cause de Lysimaque & de Seleucus, car il avait été ennemi de l'un & n’était pas plus ami de l'autre; Zipœtès, dis-je, à la tête d'un corps de troupes, s'avança & vint ravager tous les environs d'Héraclée : il y exerça toutes sortes d'hostilités, mais la représailles ne manqua point[31] & l’on ne saurait dire qui des deux fit plus de mal à son ennemi, ou qui souffrit le plus. Tel était l'état d'Héraclée, lorsqu'Aphrodisius fut envoyé par Seleucus dans toutes les villes de Phrygie & dans celle qui étaient le long du Pont-Euxin, pour voir ce qui s'y passait & lui en rendre compte. Après s'être acquitté de sa commission, revenu à la Cour, il vanta beaucoup le zèle de plusieurs villes & parla au contraire des Héracléens comme de peuples mal affectionnés au Roy, ce qui le piqua extrêmement. Dans cette conjoncture arrivent les Députés d'Héraclée; Seleucus les reçut fort mal & les menaça de leur faire sentir les effets de sa colère. Sur quoi l'un d'eux nommé Chaméléon, sans se laisser intimider, lui dit qu'il était à la vérité fort puissant, mais qu'Hercule était encore plus puissant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien,[32] Seleucus ne les comprit pas & se contenta de lui tourner le dos ; cependant ces Députés se trouvèrent fort embarrassés, ils ne voyaient de sûreté, ni à s'en retourner chez eux, ni à demeurer. Les Héracléens informés de ce qui se passait, crurent devoir se préparer à la guerre & députèrent à Mithridate Roi de Pont, aux Byzantins & aux Chalcédoniens, pour leur demander du secours.

D'un autre coté, les bannis d'Héraclée, au moins ce qui en restait, concertèrent entre eux de rentrer dans leur ville. Nymphidius, l'un des principaux, leur persuada que cela serait aisé, s'ils voulaient se contenter d'une subsistance honnête & ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de leurs pères, ils le crurent & s'en trouvèrent bien, car ils rentrèrent en effet dans le sein de leur patrie, à la grande satisfaction de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié, et ne les laissèrent manquer de rien. C’est ainsi que ces fugitifs, après un long bannissement, furent enfin rétablis dans les droits & les prérogatives de leur naissance.

Pendant ce temps-là, Seleucus enflé de sa victoire qu'il avait remportée sur Lysimaque, méditait d'aller en Macédoine; il voulait revoir sa patrie, d'où il était sorti jeune pour servir sous Alexandre & devenu vieux, il se faisait un plaisir d'y passer le reste de ses jours. C’est dans ce dessein qu'il avait abandonné à son fils Antiochus[33] le gouvernement de l'Asie. Ptolémée-Céraunus s’était retiré dans les Etats de Lysimaque & depuis qu'ils avaient changé de maître, il y vivait sous la domination de Seleucus, non point en captif, mais en Prince de son rang, particulièrement honoré du nouveau Souverain, qui même lui promettait de le mettre sur le trône d'Egypte après la mort de son père.[34] Mais Céraunus fut insensible à toutes ces bontés ; entraîné par son mauvais naturel, il oublie ce qu'il devait à son bienfaiteur, le fait donner dans une embuscade & le massacre impitoyablement ; puis montant à cheval, il gagne au plus vite Lysimachie, où, par le moyen d'une troupe de satellites, gens déterminés qui l’accompagnaient, il ceint le diadème & va joindre les débris de l'armée de Lysimaque. Les soldats, plus par nécessité que par inclination, se soumettent à lui & le reconnaissent pour Roi, eux qui peu de temps auparavant avaient prêté serment de fidélité à Seleucus.

Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venait d'arriver, ne s'oublia pas dans cette occasion. Aussitôt il forma le dessein de s'emparer de la Macédoine ; & pour prévenir Ptolémée, il augmenta ses forces en diligence, tant par terre que par mer. Ptolémée de son côté, avec la flotte de Lysimaque, va à la rencontre & se présente en bataille. A cette flotte il avait joint quelques bâtiments légers,[35] & plusieurs galères tirées de divers endroits, surtout d'Héraclée, dont les unes étaient à cinq rangs de rameurs, les autres à six & une à huit, qui, par la grandeur & la beauté, causait de l'admiration à tout le monde. Elle avait nom la Lionne.[36] Vous eussiez vu dans cette galère cent hommes à chaque rang, placés suivant l'ordre de leur Centurie, tous la main à la rame ; de sorte qu'il y avait huit cents rameurs[37] d'un côté & huit cents de l'autre, ce qui faisait en tout seize cents, non compris douze cents hommes qui combattaient de dessus le pont & la galère avait deux Capitaines. Quand on fut aux prises, la victoire ne tarda guère à se déclarer. L'on remarqua que les galères d'Héraclée avaient beaucoup mieux combattu que les autres, mais surtout la Lionne, qui s’était distinguée entre toutes. Antigonus battu, prit la fuite & se retira dans un port de Béotie. Ptolémée n'ayant plus d'ennemis qui s'opposaient à son passage, fît voile en Macédoine, s'en rendit le maître & s'y fortifia. Il ne fut pas plutôt sur le trône, que, comme s'il avait voulu montrer toute sa perversité naturelle, il épousa aux yeux de tout le monde sa sœur Arsinoé,[38] disant pour raison, que ces mariages étaient permis en Egypte. Ensuite il fit mourir les enfants qu'elle avait eus de Lysimaque & peu de temps après il la chassa elle-même honteusement de ses Etats. Il n'y a sorte de crimes que ce méchant Prince ne commît contre les Dieux & contre les hommes en moins de deux ans ; mais il trouva enfin la récompense due à sa cruauté, car un essaim de Gaulois chassés de leur pays par la faim, s’étant répandu jusqu'en Macédoine, Ptolémée, pour se garantir de l’invasion, marcha contre eux & engagea le combat. L'éléphant qu'il montait ayant été blessé, s'abattit; aussitôt le Roi fut pris vif & mis en pièces par les Barbares. Antigonus, qui avait succombé dans le combat naval dont j'ai parlé, défait de son ennemi, monta sur le trône de Macédoine.

Vers le même temps, Antiochus qui, après plusieurs guerres, n’avait encore pu reconquérir tous les Etats de son père Seleucus, envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays qui sont situés aux environs du mont Taurus. Patrocle prit pour son Lieutenant un certain Hermogène originaire d'Aspende. Cet Hermogène entreprit de ravager la campagne autour de plusieurs villes qui s'étaient soustraites à la domination de Seleucus & particulièrement autour d'Héraclée; mais les Héracléens ayant député vers lui, il s'adoucit à leur égard, les laissa en paix & fit même alliance avec eux. Ensuite prenant son chemin par la Phrygie, il tourna ses desseins contre les Bithyniens. Eux avertis de sa marche, lui dressèrent une embuscade où il périt avec toute sa troupe, malgré les prodiges de valeur qu'il fit pour sortir d'un si mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre les Bithyniens, le Roi Nicomède envoya aussitôt demander du secours aux Héracléens, qui lui en donnèrent de bonne grâce & à qui il promit bien qu'il leur rendrait la pareille dans l'occasion. Ce fut durant cette guerre qu'ils se remirent en possession de Tios,[39] de Ciéros & de tout le pays de Thyne. Ils les achetèrent à prix d'argent & il leur en coûta bon.

A l'égard de la ville d'Amastris qui leur avait aussi été enlevée, ils tentèrent d'y rentrer, soit de vive force, soit pour une somme d'argent ; mais ils y échouèrent par l'entêtement d'Eumenês, qui piqué contre eux, aima mieux la remettre gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate, que de la leur vendre. Ce mauvais succès fut bientôt suivi d'une guerre qu'ils eurent à soutenir contre Zipœtès Prince de Bithynie, qui régnait sur cette partie de la Thrace que l’on nomme Thynienne ; grand nombre d'Héracléens périrent dans cette guerre, sans que leur courage pût les sauver. Zipœtès supérieur en forces, fut vainqueur. Mais sitôt que les Héracléens eurent reçu le secours qu'ils attendaient de leurs alliés, la chance tourna; Zipœtès déshonora la victoire par sa fuite, les vaincus furent vainqueurs à leur tour & demeurèrent maîtres, non seulement du champ de bataille, mais des terres qui avaient fait le sujet de la querelle. Alors ils enlevèrent sans crainte leurs morts, les mirent sur le bûcher & en transportèrent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces braves citoyens qui sacrifiaient généreusement leur vie pour la défense de la patrie.

Environ ce temps-là, Antiochus fils de Seleucus & Démétrius fils d'Antigonus, s'étant brouillés, firent l'un & l'autre de grands préparatifs de guerre qui traînèrent en longueur, chacun d'eux voulant mettre de nombreuses années sur pied & se faire le plus d’alliés qu'il pourrait. Nicomède Roi de Bithynie tenait pour Démétrius, plusieurs autres suivaient le parti d'Antiochus ; mais Antiochus, quoiqu'il eût Démétrius sur les bras, tourna tout d'un coup les forces contre Nicomède. Celui- ci mit bon nombre d alliés dans ses intérêts & députa surtout aux Héracléens, pour les engager à entrer dans la ligue. Les Héracléens lui envoyèrent un renfort de treize galères. Nicomède aussitôt s’embarque & va chercher l'armée navale d'Antiochus. Les deux flottes sont longtemps en présence, ni l'une ni l'autre n'ose commencer le combat & contentes de ces bravades, toutes les deux se retirent sans en venir aux mains.

Cependant les Gaulois marchant toujours devant eux, s'étaient avancés jusqu'aux portes de Byzance & dévastaient tout le pays. Les Byzantins, qui ne pouvaient plus résister à ce torrent, imploraient le secours de leurs alliés ; chacun les aida selon son pouvoir & les Héracléens entre autres fournirent quatre mille pièces d'or, on leur en demandait tout autant. Mais peu de temps après, Nicomède voyant que les Gaulois aspiraient à passer en Asie & qu'ils l'avaient tenté plusieurs fois inutilement, parce qu'autant de fois les Byzantins les en avaient empêchés, au risque de voir devenir leurs terres la proie des Barbares ; Nicomède, dis-je, leur ménagea ce passage tant désiré, il traita avec eux & voici quelles furent les conditions du traité.

» Que les Gaulois demeureraient toujours unis par les liens de l'amitié, avec Nicomède & sa postérité;

» Qu'ils ne pourraient jamais, contre le gré & le consentement de Nicomède, se liguer avec qui que ce soit qui les en solliciterait ; mais qu'ils seraient toujours amis de ses amis & ennemis de ses ennemis :

» Qu'ils donneraient du secours aux Byzantins toutes les fois qu'il en serait besoin :

» Qu'ils se porteraient aussi pour bons & fidèles alliés des villes de Tios, de Ciéros, de Chalcis, d'Héraclée & de quelques autres qui devaient être nommées. »

Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares qui inondait le pays, passa enfin en Asie. Ces Gaulois, au reste, avaient dix-sept Chefs, dont les plus renommés étaient Léonorius & Lutarius.

On croyait pour lors que cette transmigration des Gaulois en Asie, serait funeste aux habitants de ce grand continent, mais il arriva au contraire qu'elle leur fut avantageuse; car dans ce temps où les Rois tiraient à eux toute l'autorité & faisaient leurs efforts pour abolir entièrement la Démocratie, les Gaulois, en s'opposant à leur dessein, rendirent la Démocratie beaucoup plus ferme & plus fiable qu'elle ne l'était. Cependant Nicomède aidé des Héracléens & avec le secours des Gaulois[40] qui combattaient pour la première fois sous ses enseignes, vînt à bout de soumettre toute la Bithynie & mit les habitants hors d'état de remuer. Le butin, que l'on fit sur eux fut abandonné aux Gaulois, qui parcourant ensuite une grande étendue de pays & ravageant tout ce qui se trouvait sur leur chemin, altèrent s'établir dans une province[41] que l’on a depuis nommée la Galatie; ils se partagèrent alors en trois peuples, dont les premiers furent appelés Trogmes[42] ses seconds Tolistobogiens & les troisièmes Tectosages. Les Trogmes fondèrent Ancyre, les Tolistobogiens Tabie & les Tectosages Pessinonte.

Nicomède à qui tout réussissait, bâtit aussi vis-à-vis d'Astaque, une ville à laquelle il donna son nom. Attaque fut fondée au commencement de la xviie Olympiade,[43] par une colonie de Mégaréens, qui, en conséquence d’un oracle, l'appelèrent ainsi, du nom d'Astacni, homme d'un courage extraordinaire & de la race de ceux qu'à Thèbes on appelait Spartes. Cette ville plus d'une fois assiégée, éprouva les malheurs de la guerre & fut misérable, jusqu'à ce qu'une colonie d'Athéniens étant venue la repeupler, elle se releva de ses pertes & devint très florissante, du temps que Dydalse gouvernait la Bithynie.

A Dydalse succéda Botiras,[44] qui mourut âgé de soixante quinze ans. Il eut pour successeur son fils Bas, qui défît en bataille rangée Csantus l'un des Généraux d'Alexandre, quoique celui-ci eût une belle armée & par là il empêcha les Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut soixante-onze ans, dont il en avait passé cinquante dans le gouvernement. Zipœtès son fils & son successeur, fut grand homme de guerre; il tua de la main l'un des Lieutenants de Lysimaque, repoussa l'autre bien loin de ses Etats, contint Lysimaque lui-même & remporta de grands avantages sur Antiochus, tout maître qu'il était de la Macédoine & de l’Asie. Enfin il bâtît une ville[45] au pied du mont Hyperus & lui donna son nom. Après une vie si glorieuse, il mourut âgé de soixante-seize ans, dont il en avait passé sur le trône quarante-sept. Il laissa quatre fils ; Nicomède qui était l'aîné, régna après son père. Ses frères trouvèrent en lui un bourreau plutôt qu'un frère; mais il eut au moins la gloire d'affermir encore plus le royaume de Bithynie, surtout par la part qu'il eut à la transmigration des Gaulois en Asie & par la ville qu'il bâtit & qui devint la capitale de son Empire.

Peu de temps après les Byzantins eurent une guerre contre les Calathiens, c’était une colonie d'Héracléens & contre les Istriens, à l’occasion de Tomis, lieu de commerce sur les confins des Calathiens, qui voulaient y établir une douane, dans la vue de faire le monopole. Ces trois peuples députèrent aussitôt aux Héracléens pour leur demander du secours, mais ils n'en obtinrent ni les uns ni les autres ; on leur offrit seulement de s'entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réussit pas. Les habitants de Calathis souffrirent beaucoup durant cette guerre & furent contraints d'accepter les conditions qu'on voulut leur imposer ; mais depuis cette malheureuse entreprise, à peine purent-ils sortir du misérable état où ils avaient été réduits.

A quelque temps de là Nicomède sentant sa fin approcher, songea à disposer de ses Etats. Il avait d'un premier lit un fils nommé Zéilas, qui persécuté par Erazera sa belle-mère, s'était réfugié auprès du Roi d'Arménie. Nicomède lui en faisant un crime, appela à sa succession ses enfants du second lit, quoique tous en bas âge.

Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les peuples de Byzance, d'Héraclée & de Ciéros.[46] Mais dès qu'il fut mort, Zéilas rentra en Bithynie à la tête d'une armée composée en partie de Gaulois Tolistobogiens, qui inspiraient du courage & de la confiance à ses soldats. Les Bithyniens, pour conserver le royaume aux mineurs & leur donner un défenseur, marièrent leur mère au frère de Nicomède; ensuite avec leurs propres forces & le secours que les tuteurs de ces enfants envoyèrent, ils attendirent Zéilas de pied ferme. Les deux partis se livrèrent de fréquents combats, où ils éprouvèrent tour à tour la bonne & la mauvaise fortune ; enfin las d'une guerre qui ne décidait de rien, ils en vinrent à un accommodement. Les Héracléens signalèrent également leur courage dans le combat & leur prudence quand il fut question de négocier; c’est pourquoi les Gaulois regardant cette République comme un ennemi dangereux, tournèrent leur animosité contre elle, ils ravagèrent toutes les terres jusqu'au fleuve Callès & s'en retournèrent chez eux chargés de butin. Sur ces entrefaites, survient nouvelle brouillerie entre Antigonus & les Byzantins. Les Héracléens alliés de ceux-ci, joignirent quarante galères aux leurs & par là furent cause que cette rupture n’aboutit qu'à des menaces de part & d'autre.

Peu de temps après mourut Ariobarzane, laissant un fils fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les Gaulois d'Asie, ou Galates. Ces peuples méprisant son jeune âge, crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages aux dépens de ses sujets, déjà affligés de la famine. Heureusement les Héracléens ne leur manquèrent pas au besoin ; ils leur envoyèrent une grande quantité de blé, qui arriva à Amise, d'où il était aisé de le transporter dans les villes du royaume de Pont. Les Gaulois piqués d'un service qui déconcertait leur dessein, se vengèrent des Héracléens, en recommençant leurs hostilités sur les terres de la République. Il fallut leur envoyer des Députés, dont le chef fut ce même Nymphis,[47] qui a écrit l’histoire d'Héraclée; il distribua dans l'armée des Gaulois cinq mille pièces d'or & en donna deux cents aux Chefs qui la commandaient. Par ce moyen les Gaulois apaisés, cessèrent leurs hostilités & s’en retournèrent. Ptolémée Roi d'Egypte,[48] était pour lors parvenu au plus haut degré de félicité ; il voulut s'attacher par ses largesses plusieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre : il leur envoya cinq cents mesures de blé & fît bâtir dans la citadelle d'Héraclée un temple à Hercule, tout de marbre de Proconnèse.

Là Memnon se jette dans une digression sur les Romains ; il traite de leur origine & de la manière dont ils s'établirent dans l'Italie; de ce qui précéda la fondation de Rome, de les Rois, des guerres qu'ils eurent à soutenir, de l'extinction de la Monarchie & de la création des conflits en la place des Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les Gaulois, qui seraient demeurés maîtres de la ville, û Camille ne la leur eût comme arrachée des mains ; comment Alexandre passant en Asie, écrivit aux Romains qu'ils vainquirent donc s'ils savaient vaincre & se faire un Empire, qu'autrement ils abandonnaient la partie & se soumissent au plus fort, à quoi ils ne répondirent qu'en lui envoyant une couronne d'or[49] du poids de plusieurs talents ; comment dans la guerre qu'ils eurent contre les Tarentins & contre Pyrrhus l’Epirote qui les secondait, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent enfin à bout par leur patience & leur courage, de dompter les Tarentins & de chasser Pyrrhus de l'Italie. ensuite il raconte les guerres des Romains contre Annibal & les Carthaginois & celle qu'ils firent si heureusement en Espagne sous la conduite de plusieurs Généraux, mais surtout de Scipion, à qui les peuples d'Espagne, par un décret public, déférèrent le titre de Roy, qu'il ne voulut point accepter ; comment Annibal vaincu, fut obligé de fuir ; comment dans la suite les Romains ayant passé la mer Ionienne, allèrent combattre Persée Roi de Macédoine, qui en jeune homme, avait rompu le traité fait entre eux & Philippe son père ; comment sa défaite valut à Paul Emile les honneurs du triomphe ; comment enfin les Romains, après avoir défait en deux batailles rangées Antiochus Roi de Syrie, de la Commagène & de la Judée, le chassèrent de l'Europe.

Après cette digression, Memnon revient à son sujet & le continue ainsi.

Les Héracléens sachant que l'armée Romaine avait passé en Asie, envoyèrent aussitôt à ses Chefs, des Ambassadeurs qui furent très bien reçus & qui rapportèrent une lettre fort gracieuse de Paul Emile ; il leur mandait qu'ils pouvaient compter sur l'amitié du Sénat & que dans l’occasion ils en recevraient toutes les marques qu'ils pourraient désirer. Dans la suite Cornélius Scipion, celui qui avait fait la conquête de l'Afrique, étant venu prendre le commandement de l'armée d'Asie, ils députèrent aussi vers lui, pour lui donner de nouvelles assurances de l'amitié qu'ils voulaient entretenir avec les Romains. Quelque temps après ils lui envoyèrent des Ambassadeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec le Sénat de Rome; & en même temps, autorisés d'un décret du Peuple, ils exhortaient Antiochus à ne plus faire la guerre contre les Romains.

Scipion leur répondit par une lettre dont la suscription était telle : Scipion Général de l'armée Romaine & Proconsul, au Sénat & au Peuple d'Héraclée, Salut. Par cette lettre il se faisait garant de l'amitié des Romains pour les Héracléens & les assura que dès ce moment il cessait tous actes d'hostilités contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui commandait la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l'armée, les Héracléens lui firent une pareille députation & en eurent une réponse aussi favorable. Mais peu de temps après Antiochus recommença la guerre, livra bataille aux Romains & taillé en pièces, il fut enfin contraint de recevoir la loi du vainqueur. Les conditions du traité furent, « Qu'il abandonnerait aux Romains tout ce qu'il possédait en Asie, de plus, sa flotte & les éléphants & qu'à l'avenir il ne régnerait plus que sur la Commagène, la Syrie & la Judée. »

De nouveaux Généraux ayant succédé à ceux dont j'ai parlé, les Héracléens députèrent encore vers eux & en reçurent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il se fit un traité, par lequel il fut réglé « Que les Romains & les Héracléens, non seulement seraient amis entre eux, mais qu'ils s'aideraient mutuellement envers & contre quiconque ils en seraient requis les uns par les autres. » Ce traité fut gravé sur deux tables d'airain, dont l'une fut déposée dans le temple de Jupiter au Capitole & l'autre pareillement dans le temple de Jupiter à Héraclée.

Memnon, après tout ce détail, qui fait la matière de ses treizième & quatorzième livres, commence ainsi le quinzième.

Prusias, dit-il, Roi de Bithynie, Prince adroit & entreprenant, après avoir fait plusieurs injustices aux Héracléens, leur enleva Ciéros & de son nom la fit appeler Prusiade; ensuite il les dépouilla encore de Tios, de sorte qu'ils ne possédaient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces violences, il assiégea Héraclée même avec toutes ses forces. Les assiégés ayant perdu beaucoup de monde, étaient aux abois & songeaient à se rendre, lorsqu'un accident les sauva. Dans le temps que Prusias montait à l'assaut, une grosse pierre jetée de dessus le rempart lui fracassa la cuisse ; la douleur que lui causa sa blessure, lui fit abandonner cette entreprise. Il fallut le porter au camp, d'où il regagna ses Etats, non sans peine & sans combat. Depuis cet accident il eut le nom de Boiteux & le fut en effet, mais il mourut peu d'années après.

Quelque temps avant que les Romains passassent en Asie, ces Gaulois qui s'étaient établis vers le Pont-Euxin, voulant essayer ce qu'ils pourraient faire par mer, crurent qu'ils devaient auparavant se rendre maîtres d'Héraclée; ce qui leur paraissait d'autant plus facile, que cette République déchue de son ancienne puissance» était presque tombée dans le mépris. Ils rassemblent donc toutes leurs troupes & viennent investir la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliés & se munissent de tout ce qui était nécessaire pour se bien défendre. Le siège traîne en longueur & cependant, la disette se fait sentir dans le camp des Gaulois; car le caractère de ces peuples est de faire la guerre plutôt par une impétuosité naturelle, qu'avec précaution & beaucoup de préparatifs. Pressés donc par la faim, ils dégarnirent leur camp pour aller chercher des vivres ; les Héracléens profitent du temps, font une sortie, poussent jusqu'au camp, le pillent, massacrent tout ce qu'ils rencontrent, puis tombant sur ceux qui s'étaient écartés, ils font un si grand nombre de prisonniers, que de cette grande armée de Gaulois il n'y en eut pas le tiers qui revint en Galatie. Cet heureux succès redonna du courage aux Héracléens & les mit en état de reprendre leur première splendeur.

C’est environ ce temps-là que les Romains ayant la guerre contre les Marses,[50] les Pélignes & les Marruesniens, Héraclée les aida de deux sortes galères à trois rangs de rameurs, qui servirent onze ans durant les Romains & furent ensuite renvoyées dans leur pays avec les marques d'honneur & les récompenses dues à leurs services.

Les Romains, après ces différentes guerres, en eurent une des plus opiniâtres contre Mithridate Roi de Pont. La Cappadoce qu'il venait d'unir à ses Etats en fut le prétexte ; car sous ombre d'un accommodement à l'amiable & sur la foi des serments, Mithridate ayant attiré chez lui son neveu Ariathe,[51] le tua de sa propre main & s'empara ensuite de la Cappadoce, par la seule raison du plus fort. Cet Ariathe était fils d'Ariathe & d'une des sœurs de Mithridate : ce n’était pas, au reste, la première marque de cruauté que l'oncle eût donnée, il était naturellement porté au meurtre. Devenu maître d'un assez grand royaume dès l'âge de treize ans, peu de temps après il fit enfermer sa mère, qui devait régner conjointement avec lui & fut cause de sa mort, par la longueur & la dureté d'un traitement si indigne; ensuite il fit mourir son frère. Alors se livrant à son ambition, il dépouilla de leurs Etats plusieurs petits Souverains qui régnaient aux environs du Phare & poussa les conquêtes jusqu’au-delà du Caucase. S’étant ainsi agrandi considérablement, fier de ces succès, il méditait d'autres conquêtes, lorsque les Romains crurent devoir s’opposer aux progrès d'un Prince de ce caractère. Ils firent donc un décret, par lequel ils l'obligeaient à restituer aux Rois Scythes les Etats qu'ils avaient hérités de leurs pères.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération & de vouloir déférer au décret; mais cependant il pratiquait sourdement des alliances avec les Parthes & les Mèdes, avec Tigrane Roi d'Arménie, avec des Rois Scythes & avec les Ibériens:[52] ainsi aux anciens griefs il en ajoutait de nouveaux, par conséquent nouvelle cause de guerre ; car le Sénat de Rome ayant déclaré Nicomède, fils de Nicomède & de Nysa, Roi de Bithynie, Mithridate lui opposa Socrate[53] surnommé le Boa, frère de ce même Nicomède. Mais le choix du Sénat prévalut, en dépit de Mithridate.

Quelque temps après, les brigues de Marius & de Sylla allumèrent le feu de la sédition dans Rome & tout fut bientôt en combustion. Mithridate, pour profiter de la conjoncture, donna à Archélaüs l'un de ses Lieutenants, quarante mille hommes d'infanterie & dix mille chevaux, avec ordre d'entrer en Bithynie. Archélaüs part, va combattre Nicomède & remporte sur lui une si belle victoire, qu'il l'oblige à prendre la fuite avec le peu de monde qu'il pût rassembler. Mithridate campé sous Amasie,[54] venait de recevoir un gros corps de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nicomède, il décampe & marche en Paphlagonie à la tête d'une armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris de l'armée de Nicomède viennent joindre Marius ; mais c'étaient des troupes intimidées, qui tremblaient au seul nom de Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne contenance & osa se défendre contre Ménophane, autre Lieutenant de Mithridate; mais accablé par le nombre, il fut entièrement défait. Mithridate n'ayant plus d'ennemis sur les bras, marcha sans crainte en Bithynie, soumettant à son obéissance & le plat pays & les villes. Celles du reste de l'Asie suivirent leur exemple, les unes furent prises par force, les autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.

Telle était la rapidité de ses conquêtes, quand une nouvelle entreprise l'arrêta dans sa course. Les Rhodiens seuls étaient demeurés fidèles aux Romains. Mithridate offensé de cette persévérance, tourna tout à coup ses forces contre eux & les assiégea par terre & par mer. Non seulement le courage des Rhodiens les rendit supérieurs, mais peu s'en fallut que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs mains. Echappé de ce danger, il apprit que les Romains qui étaient dispersés dans l’Asie, soulevaient les villes contre lui; aussitôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main basse sur tous les Romains qui se trouveraient dans leur district. La plupart obéirent à cet ordre & il se fit un tel carnage de Romains, que dans un seul & même jour il en périt quatre vingt mille par !e glaive.[55]

Mais quand le Sénat vit qu'Erétrie, Chalcis & toute l’Eubée étaient en la puissance des Lieutenants de Mithridate, que les Lacédémoniens mêmes succombaient & que la plupart des Villes de la Grèce n'avaient pu résister, il envoya Sylla en Grèce avec une armée capable de tenir les campagnes. A son arrivée plusieurs villes se rendirent à lui, d'autres furent forcées ; il battit les ennemis en plusieurs rencontres, s'avança jusqu'à Athènes, la prit & l’aurait entièrement détruite, si le Sénat de Rome ne s’était pressé de s'y opposer.[56] Après plusieurs petits combats, où les troupes du Roi eurent l’avantage à leur tour, la fortune balançant entre l'un & l'autre parti, la disette commença à se faire sentir dans l'armée de Mithridate: comme elle n’avait pas ménagé ses vivres, tout d'un coup elle en manqua & se serait trouvée dans la dernière nécessité, si Taxile, par la prise d'Amphipolis, ne se fut ouvert la Macédoine, qui fournit des provisions en abondance. Taxile ensuite vint joindre Archélaüs & par cette jonction, leur armée se trouvant forte de plus de soixante mille hommes, ils allèrent camper dans la Phocide, à dessein de marcher au-devant de Sylla & de le combattre. Pour lui, après avoir reçu un renfort de six mille hommes que Lucius Hortensius[57] amenait d'Italie, il se posta à une distance raisonnable de l'ennemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les soldats d’Archélaüs, s'étaient débandés pour aller au fourrage, il saisit l'occasion & vint brusquement attaquer le camp, qui dénué de combattants, ne fit pas grande résistance; tout ce qu'il y était resté de bonnes troupes fut passé au fil de l'épée, les autres, dont il n'y avait rien à craindre, il les fit entourer par son armée & leur commanda d'allumer le soir des feux à l'ordinaire, afin que les fourrageurs revinssent au camp sans se défier de rien : ils y revinrent en effet & à mesure qu'ils arrivaient, ils étaient ou tués ou faits prisonniers; de sorte que Sylla, sans presqu’aucune perte, remporta une très belle victoire.

Mithridate pendant ce temps-là, faisait le siège de Chio, sous la conduite de Dorylas ; car il ne pouvait pardonner à cette ville d'avoir secouru les Rhodiens dans la guerre qu'ils avaient soutenue contre lui. Dorylas prit donc Chio, qui, pourtant se défendit bien; ensuite il distribua à ses soldats les terres des assiégés & fit embarquer les habitants sur des bâtiments de transport, pour être conduits dans le Pont. Les Héracléens, qui avaient toujours entretenu amitié avec ces Insulaires, se mirent aussitôt en mer; & dès qu'ils virent la petite flotte, qui n’était nullement en état de leur résister, ils fondirent sur elle, la prirent & l’amenèrent à Héraclée. Les captifs insulaires y furent bien reçus & on leur fournit généreusement toutes les choses dont ils avaient besoin & quelque temps après comblés de bienfaits, ils furent rétablis dans leur patrie.

Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus & Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate: ils avaient ordre d'agir de concert avec Sylla, s'ils le trouvaient bien intentionné pour le Sénat; mais s'il était dans une disposition contraire, de le combattre lui-même. Car Sylla eut d'abord ses peines & ses traverses, il éprouva la famine, l'inconstance du sort à la guerre & plus d'un échec, quoique pour l'ordinaire il fut heureux. À l'arrivée des nouveaux Chefs, prenant son chemin par le pays des Byzantins, il passa en Bithynie & de là à Nicée, où il établit son camp, Fimbria le suivit avec les troupes. A l'égard de Flaccus, comme il souffrait impatiemment que Fimbria[58] s'attirât toute l’affection des soldats par la douceur de son commandement, il ne put s'empêcher de parler mal de lui & de son armée ; sur quoi deux soldats perdant patience, lui passèrent leur épée au travers du corps & le tuèrent. Le Sénat conçut beaucoup d'indignation contre Fimbria; mais jugeant à propos de dissimuler, il ne laissa pas de ratifier son élection[59] à la dignité de Proconsul Fimbria donc à ce titre, prit le commandement de l'armée en chef. Sa première expédition fut de soumettre aux Romains plusieurs villes qui tenaient pour Mithridate. Les unes furent assiégées, les autres se rendirent de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui commandait une belle armée & qui avait sous lui trois bons Lieutenants généraux, Taxile, Diophante & Ménandre, voulut arrêter des progrès si rapides, il marche au-devant de Fimbria & vient lui donner bataille. La partie n'était pas égale, aussi Fimbria fut-il battu ; mais il se retira en bon ordre & mit une rivière entre les ennemis & lui. Alors pour avoir sa revanche malgré la supériorité du nombre qui était du côté des Barbares, il imagina une ruse de guerre qui lui réussit, car dès le lendemain à la pointe du jour, favorisé d'un épais brouillard, il passa la rivière; & tomba à l’improviste sur le camp des Barbares; tous étaient plongés dans un profond sommeil, il en fit une si horrible boucherie, que très peu même d'officiers & de cavaliers échappèrent. De ce nombre fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le chemin de Pergame & alla porter lui-même la nouvelle de sa défaite à son père. Après ce désastre, qui ne laissait plus d'espérance au parti de Mithridate, la plupart des villes se déclarèrent pour les Romains,

Cependant Marius sorti de sa retraite, était rentré dans Rome & Sylla craignait avec raison qu'un si puissant ennemi ne le fit bannir à son tour. Dans cette appréhension, il députa à Mithridate, pour lui laisser entrevoir que les Romains ne s'éloignaient pas d'un accommodement. Mithridate, qui dans le temps présent de ses affaires, ne souhaitait rien tant que sa paix, manda à Sylla qu'il passait pour venir conférer avec lui & Sylla de son côté fit une partie du chemin. Quand ils furent à une certaine distance l'un de l’autre, ils firent signe à leur escorte de s'éloigner & tous deux allèrent à Dardanne, ville de la Troade. Là furent signés les articles de paix, dont voici la teneur.

« Que Mithridate céderait toute l’Asie aux Romains : Que les peuples de Cappadoce & de Bithynie, seraient gouvernés par des Rois de leur nation : Que Mithridate serait confirmé dans la possession du royaume de Pont : Qu'il donnerait à Sylla quatre-vingts galères & trois mille talents, pour le mettre en état de retourner à Rome : Qu'enfin, les villes avaient embrassé le parti de Mithridate, ne seraient en aucune manière inquiétées pour ce sujet par les Romains. »

Cette dernière clause demeura sans exécution, car les Romains appesantirent leur joug sur toutes ces villes. Après la conclusion du traité, Sylla revint glorieusement à Rome & Marius, en sortit une seconde fois. Pour Mithridate, il s'en retourna dans ses Etats & chemin faisant, rangea sous son obéissance plusieurs peuples qui s'en étaient soustraits durant sa mauvaise fortune.

Le Sénat confia ensuite à Muréna[60] le soin de la guerre contre Mithridate. Ce Prince, dès qu'il le sut parti, lui envoya aussitôt des Ambassadeurs, pour lui représenter qu'il y avait eu un traité de paix entre Sylla & lui & pour en demander la confirmation; mais ces Ambassadeurs ne firent pas grande impression sur l’esprit de Muréna; c'étaient des Grecs & des Grecs philosophes, qui dans l’audience qu'ils eurent, justifièrent moins Mithridate qu'ils ne le blâmèrent, ainsi Muréna résolut de d’aller combattre. En même temps il reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce & quand il eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par bâtir une ville[61] sur la frontière, pour lui servir ou de place d'armes ou de retraite.

Mithridate & lui, chacun de son côté, ne manquèrent pas de députer à Héraclée, pour tâcher de mettre cette république dans leurs intérêts & pour lui demander du secours ; mais ils n'en obtinrent ni l'un ni l'autre. Les Héracléens, voyaient que la puissance des Romains était formidable & n’ayant pas moins à craindre du voisinage de Mithridate, ils répondirent que dans un temps où tout retentissait du bruit des armes autour d'eux, ils ne pouvaient qu'à peine se défendre eux-mêmes, bien loin d'être en état de secourir les autres. Plusieurs conseillaient à Muréna d'assiéger Sinope, parce que, disaient-ils, la prise de la capitale entraînerait tout le reste du royaume. Mithridate le sentait bien, c'est pourquoi il mit une forte garnison dans Sinope & la pourvût abondamment de tout ce qui 'était nécessaire après quoi il marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plusieurs escarmouches, où les troupes du Roi eurent l'avantage : ensuite la fortune devînt plus égale ; mais les Barbares lassés de ces petits combats qui ne décidaient de rien, tombèrent bientôt dans le découragement. Mithridate qui s'en aperçut, gagna les extrémités de son royaume vers le Phase & le Caucase. Alors Muréna ramena ses troupes en Asie & chacun ne songea plus qu'à se fortifier.

Peu de temps après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya Aurélius Cotta en Bithynie & Lucius Lucullus en Asie ; tous les deux avaient ordre de faire vivement la guerre à Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires, s’était fait une puissante armée & avait sur mer quatre cents galères,[62] avec un grand nombre de petits bâtiments. Il donna un gros détachement à Diophante avec ordre de marcher en Cappadoce, de renforcer les garnisons de toutes les places & au cas que Lucullus entrât dans le royaume de Pont, d'aller à sa rencontre & de l’empêcher de passer plus avant. Pour lui, il se mit à la tête d’une armée de cent cinquante mille hommes d’infanterie & de douze mille chevaux, suivis de six-vingts chariots armés de faux & d'une prodigieuse quantité de machines de guerre de toute espèce. Avec cette suite & cet attirail, marchant à grandes journées par la Timonitide,[63] la Cappadoce & la Galatie, il arriva le neuvième jour en Bithynie : l’armée navale des Romains commandée par Cotta eut ordre de se tenir dans le port de Chalcédoine. Celle de Mithridate ayant passé tout devant Héraclée, ne fut point reçue dans le port, on permit seulement à l'équipage de venir acheter au marché les choses dont il avait besoin. Mais pendant que les soldats de Mithridate & les Héracléens commerçaient ensemble, Archélaüs qui commandait la flotte du Roi, se saisit de Silénus & de Satyrus; il les retint sur son bord & ne voulut jamais les relâcher qu'auparavant les Héracléens n'eussent consenti à lui donner cinq galères pour joindre aux siennes & pour combattre contre les Romains. Une conduite si contraire aux traités ne pouvait pas manquer de brouiller les Héracléens avec Rome, Archélaüs l’avait bien prévu & c'était tout son but. Aussi depuis cette infraction les Romains regardèrent Héraclée comme ville ennemie & la traitèrent avec la dernière rigueur. Ils mirent les citoyens à l'encan & envoyèrent des commis pour les vendre, ou pour les obliger à se racheter. Cette dureté à laquelle ils n'étaient pas accoutumés, les jeta dans la consternation. Ils crurent qu'il fallait au plutôt députer à Rome pour tâcher d'obtenir grâce du Sénat ; mais un d'eux plus hardi que les autres, persuada à ses compatriotes que le plus court était de se défaire de ces cruels exacteurs. En effet, aussitôt après ils disparurent & leur mort fut si bien cachée, que personne n'en eut connaissance.

Il y eut ensuite près de Chalcédoine un sanglant combat entre les deux flottes, pendant que les deux années combattaient sur terre. Mithridate en personne commandait la tienne, Cotta celle des Romains. Les Basternes[64] tombant avec furie sur son infanterie, l'enfoncèrent & en firent un grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains sur mer. Ainsi dans le même jour la terre & l'eau furent teintes de leur sang & couvertes de leurs morts. Dans le combat naval ils eurent six mille hommes de tués & quatre mille cinq cents de faits prisonniers. Dans le combat d'infanterie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cents hommes. Du coté de Mithridate il n'y eut que trente Basternes de tués & sept cents hommes de ses autres troupes. Mithridate, par cet étonnant succès, jeta la terreur dans tous les esprits. Lucullus était campé sur les bords du fleuve Sangar; dès qu'il eut nouvelle de cette malheureuse journée, il harangua les soldats & alla au-devant de l'impression qu'elle pouvait faire sur eux.

Mithridate en homme supérieur & enflé de sa victoire, marcha droit à Cyzique[65] pour en faire le siège. Lucullus le laissa s'y embarquer, puis il le suivit, tomba sur son arrière-garde & la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeurèrent sur la place & treize mille furent faits prisonniers. Les soldats qui avaient servi sous Fimbria, sentant qu'ils étaient suspects à leurs Chefs à cause de l'attentat dont j'ai parlé, commis contre la personne de Flaccus, imaginèrent de regagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette pensée, ils feignent de vouloir déferler pour se livrer au Roi de Pont; ils l'en informent & traitent avec lui. Mithridate qui les croit de bonne foi, donne le commandement de son infanterie à Herméus & envoie Archélaüs pour recevoir ces troupes, qui marquaient tant d'envie de combattre sous ses étendards & pour exécuter les engagements pris avec elles. Dès qu'Archélaüs se fut approché, les soldats de Fimbria se saisissent de lui & font main basse sur la nombreuse escorte qu'il avait amenée. Pour surcroît de malheur, Mithridate eut à combattre contre la faim ; les vivres manquèrent totalement dans son armée & l'extrême disette où elle se trouva, en fît périr encore une partie. Malgré toutes ces disgrâces, il s'opiniâtrait toujours au siège de Cyzique ; mais après avoir beaucoup souffert & tenté inutilement bien des moyens, il fut enfin contraint de le lever : alors il remit toute son infanterie entre les mains d'Herméus & de Marius,[66] qui commandaient déjà un corps de plus de trente mille hommes & pour lui il prit la résolution de gagner ses Etats par mer.

En s'embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs; son monde se jeta avec tant de précipitation dans les barques & dans les galères, que se trouvant tout à coup surchargées, les unes coulèrent à fond, les autres tournèrent sens dessus dessous, d'où s'ensuivit une perte considérable & d'hommes & de bâtiments. Les habitants de Cyzique spectateurs de cet accident, n'ayant plus rien à craindre, allèrent attaquer l'ancien camp de Mithridate, massacrèrent impitoyablement tout ce qu'on y avait laissé de malades & pillèrent le peu de bagage qui y était resté. Lucullus de son côté le mit aux trousses de l'infanterie commandée par Marius, l'atteignit sur les bords de l'Esope & donnant brusquement, la tailla en pièces. Mithridate revenu dans le Pont, mit une armée sur pied comme il put, vint assiéger Périnthe,[67] manqua son entreprise, et aussitôt après passa en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenait à Lucullus de nombreuses recrues tirées de l'Italie. Triarius, l'un des Chefs de l'armée Romaine, eut en même temps ordre d’aller faire le siège d'Apamée,[68] qui, après une médiocre résistance, ouvrit ses portes ; ensuite il prit la ville de Pruse, située au pied du mont Olympe en Asie & de là il marcha à Prusiade, qui est sur le bord de la mer. Cette ville s'appelait anciennement Cios;[69] c’est-là, dit-on, que les Argonautes ayant débarqué, Hylas disparut tout d'un coup & qu'Hercule le chercha si longtemps en vain. Dès que Triarius se fut approché, les Prusiens changèrent la garnison de Mithridate & reçurent les Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roi de Pont avait aussi mis garnison. Ses troupes voyant que les habitants penchaient pour les Romains, sortirent la nuit & allèrent joindre Mithridate à Nicomédie, Ainsi Triarius fit encore cette conquête sans aucune peine. La ville de Nicée tire son nom d'une Naïade Ainsi appelée; c’est un monument de ces Nicéens qui suivirent Alexandre & qui, après sa mort, cherchant une retraite, bâtirent cette ville & s'y établirent. On dit que la Naïade était fille de Sangar qui régnait dans ce pays & de Cybèle. Comme elle faisait plus de cas de sa virginité que du commerce des hommes, elle n'aimait que les montagnes & les bois, la chasse était toute la passion. Cependant Bacchus devint amoureux d'elle & ne pouvant s'en faire aimer, il eut recours à l'artifice. La Nymphe, au retour de la chasse, venait se reposer & le désaltérer au bord d'une fontaine. Bacchus changea l'eau de cette fontaine en vin ; la Nymphe qui ne se défiait de rien, but avidement de la liqueur qu'elle avait puisée, c’était du vin, qui lui monta à la tête : le sommeil suivit de près, Ainsi elle se trouva malgré elle à la merci de Bacchus, qui abusant de son état, eut d'elle un Satyre & dans la suite d'autres enfants. Voilà ce que l'on raconte dans le pays.

A l'égard des Nicéens dont j'ai parlé, c'étaient originairement des peuples voisins de la Phocide, mais si inquiets & si remuants, que les Phocéens furent obligés de les châtier & de détruire leur ville. Nicée donc, ainsi nommée par la raison que j'ai dite & bâtie par des Phocéens, tomba enfin en la puissance des Romains.

Cependant Mithridate se tenait retranché sous Nicomédie & Cotta sous Chalcis, où il avait été battu. Celui-ci dans l'envie d'effacer sa honte par quelque action plus heureuse, s'approcha de Nicomédie & vint camper à cent cinquante stades de cette place, tâtant le terrain & sans se presser d'en venir aux mains. Triarius par pur zèle & de son propre mouvement, vint aussitôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de se retirer dans la place & par là laissa aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le siège, à quoi en effet elles se préparèrent. Le Roi n’y fut pas longtemps sans apprendre que Lucullus avait remporté deux grandes victoires sur sa flotte, l'une à Ténédos, l'autre dans la mer Egée : n'étant donc plus en état de résister aux armes des Romains, il prit le parti de s'embarquer[70] & de retourner par mer dans ses Etats. Quand il fut en mer une violente tempête fit périr une partie de ses galères, tout ce qu'il put faire fut d'entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à dessein de le remonter; mais le mauvais temps interrompit sa navigation & le contraignit de s'arrêter non loin d'Héraclée. Là il apprit que Lamachus l'un des citoyens & qui lui était attaché depuis longtemps, gouvernait cette république ; aussitôt il lui écrit, lui demande en grâce de s'employer à le faire recevoir dans la ville & pour donner plus de poids à sa prière, il l'accompagne de magnifiques promesses & d'une bonne somme d'argent. Lamachus promet tout & tient parole, car à quelques jours de là il donne une fête au peuple hors de la ville, avec un grand souper qui se prolonge bien avant dans la nuit, le vin n'y est pas épargné ; pendant ce temps-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en est averti, arrive, entre dans Héraclée bien escorté & s’en trouve le maître, sans que personne en eût eu le moindre soupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande son amitié, lui tient un discours flatteur, qu'il n'était venu que pour les défendre contre les Romains & pour la conservation de leur ville ; ensuite il met quatre mille hommes de bonnes troupes dans Héraclée, en donne le commandement à Counacoria, fait de grandes largesses au peuple, surtout aux citoyens qui étaient en charge, se rembarque & continue sa route vers Sinope.

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta & Triarius, avaient joint toutes leurs forces ensemble à Nicomédie & tous trois méditaient de faire une irruption dans le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée était au pouvoir de Mithridate, ne sachant pas encore que c’était seulement l'ouvrage de quelques traîtres & pensant au contraire que c’était par une défection générale de toute la ville, ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec la principale armée marcherait par la terre ferme & la Cappadoce pour aller combattre le Roi; que Cotta ferait le siège d'Héraclée & que Triarius avec la flotte irait attendue les vaisseaux de Mithridate, pour les combattre quand ils reviendraient de Crète & d'Espagne & qu'ils entreraient dans l'Hellespont ou dans la Propontide. Mithridate informé de leur dessein, dépêche en diligence des courriers aux Rois Scythes, aux Parthes & à Tigrane Roi d'Arménie son gendre, pour leur demander du secours;[71] les premiers refusent de se mêler dans la querelle. Tigrane longtemps incertain, cède enfin aux importunités de sa femme, qui était fille du Roi & promet de joindre ses armes aux siennes. Cependant Mithridate, pour faire diversion, envoyait contre Lucullus détachements sur détachement, qui donnaient lieu à plusieurs combats, les uns heureux, les autres malheureux ; en sorte néanmoins que l'avantage demeurait pour l’ordinaire aux troupes de Lucullus & que le Roi de Pont désespéré ne savait plus comment faire tête aux Romains. Il parvint pourtant à mettre sur pied une armée de quarante mille hommes & de six mille chevaux ; tout aussitôt il détache Taxile & Diophante pour aller renforcer les corps qu'il avait déjà envoyés. Les deux armées grossies de part & d'autre, éprouvaient tous les jours leurs forces par de continuelles escarmouches, qui se tournèrent en deux combats de cavalerie; les Romains furent vainqueurs dans l'un & les Romains dans l'autre. Comme la guerre traînait en longueur, Lucullus fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile & Diophante qui le surent, détachèrent en même temps quatre mille hommes d'infanterie & deux mille chevaux, pour s'embusquer sur le chemin & enlever le convoi. L'escorte fût donc attaquée, mais elle se défendit bien ; de nouvelles troupes que Lucullus envoyait à son secours étant arrivées, les Barbares prirent aussitôt la fuite. Alors toute l'armée de Lucullus se mit à leurs trousses & les poussa jusqu'au camp de Taxile & de Diophante, où le combat recommença & devint général, mais il ne dura pas longtemps ; les Barbares firent peu de résistance, leurs Chefs plièrent les premiers, après quoi ce ne fut plus qu'une déroute & ces Chefs allèrent eux-mêmes annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occasion la plus grande partie de ses troupes.

Ce Prince voyant les affaires dans une telle décadence, prit la résolution de faire mourir ses femmes,[72] & de se jeter dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque temps caché, il prit la fuite. Les Gaulois le poursuivirent, sans savoir que ce fût lui & ils l'auraient pris infailliblement, s'ils n'avaient mieux aimé piller son trésor, dont une mule était chargée. Pendant qu'ils étaient tout occupés de leur proie, Mithridate se sauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le poursuivre & lui il marcha avec toutes les troupes droit à Cabires[73] pour l'assiéger. Mais les Barbares ne se virent pas plutôt avertis, qu'ils demandèrent à capituler & livrèrent cette forteresse au Général Romain, qui ensuite s'approcha d'Amise; il voulut persuader à la garnison de se rendre, comme avait fait celle de Cabires, mais il n'y réussit pas, c'en; pourquoi laissant Amise,[74] il alla assiéger Eupatorie, D'abord il affecta de conduire le siège très lentement, afin que les assiégés proportionnant la défense à l'attaque, tombaient dans une sécurité qu'il prévoyait leur devoir être funeste, ce qui ne manqua pas d'arriver; car ayant tout à coup commandé à ses soldats de prendre des échelles & de monter à l'assaut, la garnison qui ne s'attendait à rien moins, se trouva si surprise & si intimidée, qu'elle n'eut pas la force de se défendre ; par ce stratagème Lucullus prit Eupatorie & la fit aussitôt raser. Ensuite retournant à Amise, il la prit aussi par escalade & l'abandonna au pillage ; il s'y fit un grand massacre des habitants, Lucullus l'arrêta & usant de clémence envers ceux qui avaient échappé à la fureur du soldat, non seulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore tout le pays d'alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie souhaitait fort d'avoir une entrevue avec son gendre, mais il ne put l'obtenir. Tigrane se contenta de remplir tous les devoirs de l'hospitalité, en lui donnant des gardes pour la sûreté de sa personne & en ne le laissant manquer de rien. Lucullus informé de cette réception, députa aussitôt Appius Clodius à Tigrane, pour lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu'il ne pouvait livrer son beau-père, sans se rendre méprisable aux yeux de tous les hommes & qu'il ne le livrerait point ; qu'il n'ignorait pas que Mithridate était un méchant Prince, mais qu'après tout c’était le père de sa femme & qu'un gendre devait respecter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus une lettre qui contenait ces raisons & qui, au lieu d'adoucir le Général Romain, devait l'irriter encore, parce que dans la suscription il ne lui donnait que le titre d'Imperator, disant que Lucullus ne lui avait pas donné non plus le titre de Roi des Rois. C’est par là que finit le quinzième livre de Memnon,

Voyons maintenant un abrégé du seizième.

Cotta ayant décampé, marcha pour s'approcher d'Héraclée, à dessein d'en faire le siège; mais auparavant il voulut aller à Prusiade ville autrefois dite Ciéros, du nom d'un fleuve qui passe auprès & pour lors appelée Prusiade, du nom de Prusias Roi de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De là, prenant son chemin vers le Pont-Euxin, après en avoir côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d'Héraclée, qui est sur une hauteur: les habitants pleins de confiance en l'assiette de la place & soutenus d'une forte garnison se défendirent avec courage : les Romains en blessaient un bon nombre à coups de trait ; mais ils perdaient eux-mêmes beaucoup plus de monde. C’est pourquoi Cotta jugea à propos de porter son camp un peu plus loin & faisant cesser toute attaque, il ne pensa plus qu'à affamer les assiégés, en fermant tous les passages par où il leur pouvait venir des convois. Bientôt en effet, ils manquèrent des choses les plus nécessaires & n'eurent d'autre ressource que de députer à toutes leurs colonies, les priant de leur envoyer des vivres pour de l'argent, ce qu'elles firent toutes avec zèle.

Quelque temps auparavant, Triarius s'étant embarqué à Nicomédie sur la flotte Romaine, pour aller chercher les galères de Mithridate, qui, comme je l'ai dit, étaient attendues d'Espagne & de l’île de Crète, fut assez heureux pour les rencontrer. Plusieurs de ces galères avaient péri, soit par la tempête, soit en divers petits combats, soit même dans les ports où elles avaient été obligées de relâcher, les autres revenaient en Asie & déjà elles étaient entrées dans l'Hellespont, lorsque Triarius en fut averti. Aussitôt il force de voiles & les joint proche de Ténédos au nombre de quatre-vingts ou peu s'en fallait. Quoiqu'il n'en eût lui que soixante-dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement elles se défendirent assez bien, mais bientôt après elles prirent la fuite & vivement poursuivies, une partie fut coulée à fond & l'autre prise par Triarius ; de sorte que cette nombreuse flotte avec laquelle Mithridate était passé en Asie, fut entièrement détruite.

Cotta de son côté continuait de bloquer Héraclée, il ne l’attaquait point encore avec toutes ses forces, mais seulement par des détachements où il y avait toujours beaucoup plus de Bithyniens que de soldats Romains. Cependant comme il vit que la plupart revenaient blessés & qu'il ne laissait pas de perdre beaucoup de monde, il résolut de faire avancer ses machines & entre autres, une tortue qui semblait devoir être redoutable aux assiégés. Marchant donc avec toutes ses troupes, il fit dresser la tortue contre une tour qui lui paraissait n'être pas de grande résistance ; mais il y fut trompé: le bélier ayant été lancé deux fois, non seulement la tour résista, contre l'attente des assiégeants, mais à sa troisième fois, la machine elle-même fut ébranlée & le bélier, qui en était la principale pièce, se rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux Héracléens, en même-temps qu'il décourageait Cotta, qui désespérait presque de prendre la place. Toutefois le lendemain il voulut redoubler les efforts & faire encore usage de la tortue; mais ce fut avec tout aussi peu de succès. Alors de dépit il ordonna que l'on mit le feu à cette machine de guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l'avaient construite, laissa un corps de troupes devant la place, pour la tenir toujours bloquée & alla avec le reste camper au Lycée, lieu peu distant, mais abondant & fertile, d'où ravageant le pays d'alentour, il augmenta beaucoup la misère qui se faisait déjà sentir dans Héraclée. Les habitants réduits à ce fâcheux état, députèrent une seconde fois aux Scythes, aux peuples de la Chersonèse, aux Théodosiens[75] & à plusieurs Princes du Bosphore, pour leur demander du recours. Les Députés, à leur retour, donnèrent de grandes espérances, mais le mal était pressant; car pendant que les ennemis attaquaient la ville au dehors, les habitants avaient beaucoup à souffrir au dedans. Les soldats de la garnison voulurent être nourris autrement que le peuple; ils maltraitaient les citoyens, exigeant d'eux l'impossible. Pour comble de malheur, Connacorix leur Commandant, bien loin de les réprimer, semblait les autoriser.

Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d'où les assiégés eussent pu tirer quelque subsistance, se rapprocha de la place, bien résolu de l'attaquer plus vivement qu'il n’avait encore fait ; mais il ne fut pas longtemps sans s'apercevoir que ses troupes étaient rebutées, c’est pourquoi il prit le parti d'envoyer l’ordre à Triarius de venir avec ses galères, pour empêcher que rien n'entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux qu'il avait, passe aussitôt dans le Pont avec sa flotte, forte de quarante-trois voiles. En même temps il donne avis à Cotta & de son départ & du jour qu'il arriverait. Cotta, sur cet avis, s'approche de la ville avec toutes ses troupes, de sorte que dans un même jour elle se trouve bloquée par terre & par mer. Les Héracléens concernés d'un projet si bien concerté, arment en diligence trente galères, mais ils ne les garnirent pas de monde suffisamment, parce qu'ils en avaient besoin pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères sortent de la rade & s'avancent en pleine mer pour aller combattre la flotte Romaine, l'escadre de Rhodes, comme plus forte & plus expérimentée, se détache, va fondre sur les galères d'Héraclée & du premier choc en coule cinq à fond ; mais elle en perd trois des siennes, qui sont aussi coulées bas.

Triarius vient au secours des Rhodiens ; le combat s'échauffe, les Romains sont fort maltraités, mais ils font encore plus de mal à l'ennemi. Enfin les galères d'Héraclée réduites au nombre de seize, sont obligées de fuir vers la ville ; Triarius les poursuit & entre victorieux dans le grand port. Cotta sûr alors de prendre la ville par famine, jugea à propos de retirer son infanterie & laissa faire le reste à Triarius, qui, maître de la mer, envoyait tous les jours des vaisseaux pour donner la chasse à tous bâtiments qui apporteraient des vivres aux assiégés. Bientôt la disette fut extrême dans Héraclée, le septier[76] de blé y coûtait quatre-vingts dragmes Attiques.[77] Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même, causée ou par l'intempérie de l'air, ou par la mauvaise nourriture, désolaient cette misérable ville & emportaient chaque jour nombre d'habitants. Lamachus[78] lui-même, après avoir langui longtemps, mourut dans les douleurs. La peste n'épargnait pas plus les soldats de la garnison ; de trois mille qu'ils étaient au commencement du siège, à peine en restait-il deux mille; & Triarius n'ignorait rien de tout cela.

Dans cette extrémité, Connacorix résolut de livrer la ville aux Romains & de faire sa condition meilleure aux dépens des citoyens, il mit dans la confidence un Héracléen nommé Damophile, qui avait toujours été le rival de Lamachus & qui, par la mort, était devenu Préteur de la ville. Mais comme il connaissait Cotta pour un homme dur & sans foi, il voulait traiter à son insu avec Triarius, en quoi Damophile le secondait de tout son pouvoir. Tous deux donc s'ouvrent à Triarius, ils en obtiennent des conditions avantageuses pour leur personne & pleins de l’espérance d'une meilleure fortune, ils prenaient déjà des mesures pour exécuter leur trahison, lorsqu'un bruit lourd s'en répandit dans Héraclée. Aussitôt il se fait une assemblée du peuple & le Commandant de la garnison est prié d'y venir prendre séance. Quand il fût arrivé, Brithagoras, homme distingué parmi les Héracléens, lui adressant la parole, expose le mauvais état de la ville, la nécessité de songer à l'intérêt commun des habitants & de faire des propositions d'accommodement à Triarius ; il finit par l'en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix se lève & ouvrant un avis tout contraire, i! dit que pour lui il ne voit aucun sujet de désespérer, ni du salut, ni de la liberté ; que la fortune pouvait changer & qu'il n’était pas encore temps de se rendre ; qu'en effet il avait reçu des lettres de Mithridate, par lesquelles il paraissait que ce Prince était fort bien avec son gendre & qu'incessamment il obtiendrait un puissant secours qui le mettrait en état de rétablir ses affaires. C’est ainsi que le perfide Connacorix jouait l’assemblée; cependant comme on croit volontiers ce que l'on souhaite, le peuple sortit, persuadé que l’on pouvait encore attendre. Quand le traître vit que son discours avait eu l'effet qu'il en espérait, profitant du silence de la nuit, il embarque tous les soldats de la garnison sur des galères & se sauve avec eux ; car tel était son traité, qu'ils pourraient en toute sûreté se retirer où ils voudraient & emporter avec eux ce qu'ils auraient pu gagner par leur service. Pendant ce temps-là Damophile ouvre les portes à Triarius; les Romains entrent en foule, quelques-uns escaladent les murs qu'ils trouvent sans défense, en un moment la ville est pleine de soldats, ou plutôt d'horreur & de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connaissent qu'ils se sont laissés tromper; les uns s'abandonnent à la merci des soldats, les autres sont impitoyablement massacrés; leurs maisons, leur argent, leurs meubles, tout est pillé, tout devient la proie de l'ennemi, qui se rappelant avec quel acharnement les galères d'Héraclée avaient combattu contre lui & les peines qu'il a essuyées durant un si long siège, en prend droit d'exercer toutes sortes de cruautés contre ces malheureux citoyens : rien ne peut le retenir, il égorge jusqu’au pied des autels, ceux qui pensaient y trouver un asile. Cependant plusieurs s'étant échappés, pour éviter une mort certaine, passent par-dessus les murs & se répandent dans la campagne ; quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui apprend par eux & la prise & le sac d'Héraclée. A cette nouvelle, Cotta furieux s'avance vers la ville avec ses troupes, indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien, les frustrent de la gloire due à leur valeur & s'approprient tout le fruit d'une entreprise qui leur était commune avec eux. Dans cette disposition, ils étaient prêts à tourner leurs armes contre les soldats de Triarius & l'auraient fait immanquablement, si ce Général n'eût apaisé Cotta & son armée par des paroles pleines de douceur & ne se fut engagé à rapporter tout le butin, pour être partagé entre tous. Par cette sage conduite, il calma les esprits & mit fin à la sédition.

Cotta ensuite ayant appris que Connacorix s’était emparé de Tios & d'Amastris, donna ordre à Triarius d'aller l'en chasser. Pour lui, demeuré maître d'Héraclée, après s'être assuré de tous les prisonniers de guerre & de ceux qui voulaient se rendre, il traita la ville avec la dernière rigueur, fouillant partout dans les maisons, même dans les temples, d'où il enleva grand nombre de belles statues & de riches ornements. Il y avait dans le marché un Hercule adossé contre une pyramide, c’était une statue admirable, qui pour sa grandeur, pour la richesse de la matière & la beauté de l'ouvrage, ne le cédait à pas une autre des plus renommées; la statue d'Hercule était d'or massif, la peau du lion qui lui couvrait les épaules, son carquois, son arc & ses flèches étaient aussi d'or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de choses précieuses qu'il avait tirées, soit des places publiques, soit des maisons particulières ; il en chargea ses vaisseaux, après quoi il fit mettre par les soldats, le feu aux quatre coins de la ville. C'est ainsi qu'Héraclée fut prise, saccagée & détruite, après deux ans de siège. Cependant Triarius exécutait ses ordres, en le rendant maître d'Amastris & de Tios; il les prit toutes deux par capitulation & Connacorix, qui avait prétendu couvrir sa trahison du prétexte de les aller défendre, eut la liberté de se retirer où il voudrait. Cotta ayant ainsi disposé de tout à sa volonté, envoya son infanterie & sa cavalerie à Lucullus, licencia ses troupes auxiliaires; & ne voyant plus rien qui le retînt, il s'embarqua sur la flotte, avec les riches dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il un peu éloigné du rivage, que plusieurs de ses vaisseaux étant trop chargés, les uns s'entrouvrirent, les autres poussés par un vent de Nord sur des bancs de sable, jetèrent à la mer la plus grande partie des effets qu'ils transportaient.

Peu de teins après son départ, Léonippe, que Mithridate avait fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cleocharès, désespérant de pouvoir conserver cette place, par une perfidie semblable à celle de Connacorix, résolut de la livrer à Lucullus & il l'en informât. Mais Cléocharès & Seleucus autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avait associé aux premiers, ayant tous les deux pénétré le dessein de Léonippe, convoquèrent le peuple aussitôt & accusèrent le Gouverneur de trahison. Ce fut inutilement, le peuple persuadé de sa probité, ne put le croire capable d'une telle noirceur. La facttion de Cleocharès redoutant le crédit de l’accusé, le surprit la nuit suivante & l’assassina. Le peuple cria beaucoup, mais Cleocharès & ses partisans, devenus les plus forts par un coup si hardi, se rendirent maîtres de toutes les affaires ; & pour assurer l'impunité de leur crime, ils s'érigèrent en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de Sinope Censorin, commandant une flotte Romaine de quinze galères, qui apportaient du Bosphore des vivres & des munitions au camp de Lucullus. Cléochares & Seleucus furent d'avis de l'aller combattre avec les galères, de Sinope; Séleucus se chargea de l'expédition & défit entièrement la flotte Romaine, après quoi tout le butin fut partagé entre son collègue & lui. Un exploit si heureux les rendit encore plus insolents & augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non seulement ils condamnaient les citoyens sans les entendre, mais ils les faisaient traîner au supplice & il n'y avait sorte de cruautés qu'ils n’exerçassent contre eux. Cependant ils n'étaient pas toujours d'accord; Cleocharès voulait continuer de faire la guerre, Seleucus disait au contraire qu'il fallait passer au fil de l'épée tous les habitants de Sinope & livrer la ville aux Romains, sous l’espoir d'une récompense proportionnée à un si grand service. Ni l'un ni l'autre avis n'ayant prévalu, ils convinrent au moins de mettre leurs effets en sûreté, en les envoyant par mer à Macharès, fils de Mithridate, qui était pour lors dans, la Colchide.

Ce fut en ce temps-là même que la Général des Romains; Lucullus vint mettre le siège devant Sinope.[79] A peine y fût-il arrivé, que Macharès lui envoya demander son alliance & son amitié. Lucullus répondit qu'il l’accorderait volontiers, à condition que Macharès n'aiderait en rien les assiégés. Non seulement ce Prince le lui promit, mais dans la suite il envoya à Lucullus des provisions qui étaient destinées pour les troupes de Mithridate. Cléocharès & Seleucus déchus de leurs espérances, donnent la ville au pillage à leurs soldats, chargent plusieurs vaisseaux d'immenses richesses, s'embarquent eux-mêmes durant la nuit & vont gagner les lieux les plus reculés[80] du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent le feu aux vaisseaux qu'ils ne peuvent emmener. La flamme venant à s'élever, avertit Lucullus de ce qui était arrivé; aussitôt il fait prendre des échelles à ses soldats & leur commande de monter à l'assaut En un moment ils sont dans la ville, font main basse sur les habitants, déjà le sang coule de tous côtés ; Lucullus touché de pitié fait cesser le carnage, content de s'être rendu le maître de cette importante place, qui tomba ainsi en la puissance des Romains. Amasée tenait encore pour Mithridate, mais peu de temps après elle se rendit.

Mithridate, au reste, depuis un an & huit mois qu'il se tenait dans un coin de l'Arménie, n'avait encore pu parvenir à voir son gendre. Enfin Tigrane, honteux de l'avoir tant fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortège & le reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils passèrent ensemble trois jours en des conversations sécrètes;[81] après quoi Tigrane le régala splendidement, lui témoigna beaucoup d'amitié & le renvoya dans son royaume avec un corps de dix mille chevaux.

Pendant ce temps-là Lucullus était entré en Cappadoce, où régnait Ariobarzane, Prince ami du Peuple Romain. Aidé de son secours, il avait brusquement fait passer l'Euphrate à son infanterie & s’était approché d'une forteresse, où il savait qu'étaient les femmes de Tigrane avec une partie de ses richesses. Lucullus laissa là un détachement considérable, qui eut ordre d'investir Tigranocerte & de donner de l'inquiétude à plusieurs places à la fois ; pour lui, il continua sa marche à la tête d'un camp volant. Tigrane se voyant attaqué de plusieurs côtés, rappela Mithridate en diligence & cependant il envoya une armée pour secourir la place où il tenait ses femmes. Les Romains auraient bien voulu attaquer cette armée, mais les Barbares, par une grêle de traits & de flèches, les empêchèrent de déboucher de leur camp : d'ailleurs il était nuit, de sorte que les troupes de Tigrane allèrent enlever ses femmes & les envoyèrent au Roi sous bonne garde, avec les meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu'il fut jour, les Thraces & les Romains tombèrent sur les Arméniens, les enfoncèrent, firent un grand nombre de prisonniers & en tuèrent encore un plus grand nombre ; mais l’escorte qui avait pris les devants, arriva heureusement.

Enfin Tigrane ayant mis sur pied une armée de quatre-vingt mille hommes,[82] résolut d'aller en personne faire lever le siège de Tigranocerte.[83] Quand il fût à portée du camp des Romains, considérant la petitesse de son enceinte, il ne put s'empêcher d'en faire des railleries : Si ces gens-là, dit-il viennent comme Ambassadeurs, ils sont trop; mais s'ils viennent comme ennemis, ils ne sont pas assez. Après leur avoir ainsi insulté, il campa. Mais Lucullus rabattit bientôt son orgueil, car, en Général expérimenté, il rangea si bien ses troupes en bataille & par une courte harangue sut si bien les piquer d'honneur, que fondant tout à coup sur l'aile droite des Arméniens, il la culbuta; le corps d'infanterie qu'elle couvrait, prit aussitôt l'épouvante, ce ne fut plus qu'une déroute,[84] tous fuirent & furent longtemps poursuivis par les Romains, qui en firent un horrible carnage. Tigrane abattu par son malheur, céda le diadème & les autres marques de la royauté à son fils & pour lui il ne cessa de fuir, jusqu'à ce qu'il eut gagné une place forte où il se crut en sûreté. Lucullus, après cette expédition, revint devant Tigranocerte, dont il poussa le siège si vivement,[85] que les Lieutenants de Mithridate qui commandaient dans la place, n'ayant plus de secours à espérer, traitèrent avec le Général Romain, firent leur condition la meilleure qu'ils purent & se rendirent. Mithridate de son côté, revenu auprès de son gendre, n'oublia rien pour lui relever le courage. Premièrement il l'engagea à reprendre le diadème & tout l'appareil qui convient à un Roi ; ensuite il voulut lui persuader de lever de nouvelles troupes, de les joindre aux siennes, qui n'étaient pas à mépriser & de tenter une seconde fois le hasard d'une bataille. Mais Tigrane qui se fiait plus en la valeur & en la prudence de son beau-père qu'en la sienne & qui le croyait aussi beaucoup plus capable de disputer le terrain aux Romains, lui laissa faire tout ce qu'il voulut. Pour lui, il envoya une ambassade à Phradate Roi des Parthes, pour lui offrir la Mésopotamie, l’Adiabene,[86] & ce qu'on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa pareillement vers ce Prince, pour traverser les desseins de Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambassadeurs d'Arménie séparément & de même aux Députés de Lucullus; il promit tout aux uns & aux autres & les trompa tous également.

Cependant Cotta arrivé à Rome, avait été fort bien reçu du Sénat ; & parce qu'il avait pris Héraclée, on ne l'appelait point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on sut qu'il avait sacrifié cette grande ville à son intérêt particulier, alors il devint l'objet de la haine publique & les richesses regardées comme le fruit de ses rapines, soulevèrent tout Rome contre lui. Pour faire cesser le murmure, il porta au trésor de la République la plus grande partie des dépouilles dont il revenait chargé ; mais il n'y gagna rien, on demeura persuadé que ce qu'il s’était réservé, valait bien ce qu'il avait donné. Le Sénat indigné rendit un décret, par lequel il ordonnait que les captifs d'Héraclée seraient incessamment remis en liberté & renvoyés en leur pays. Mais l'affaire alla plus loin, car Thrasymède, l'un des Héracléens les plus distingués, accusa Cotta en plein Sénat. Il exposa les services que la ville d’Héraclée avait rendus aux Romains, l'alliance & la bonne amitié qu'elle avait toujours entretenues avec eux ; que si elle s'en était écartée, ce n’avait jamais été par une délibération publique, ou par la mauvaise volonté des habitants, mais par la perfidie de leurs Magistrats, ou par la violence de ceux qui commandaient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat, Cotta dépouillant les temples, enlevant les statues des Dieux, regardant comme la proie toutes les richesses des particuliers, exerçant contre eux mille cruautés, chargeant les vaisseaux d'une quantité prodigieuse d'or & d'argent & mettant le feu à tout ce qu'il ne pouvait pas emporter. Par les larmes, encore plus que par la force de ion discours, il excita la pitié des principaux Sénateurs, pendant qu'une foule de captifs, hommes, femmes & enfants tous en posture de suppliants, une branche d'olivier à la main, attendrissaient les Juges par leurs cris & leurs gémissements. Quand Thrasymède eut celle de parler, Cotta se leva pour lui répondre; il le défendit en sa langue[87] & dit brièvement ce qu'il put pour sa justification, après quoi il le remit à sa place. Alors Carbon s'étant levé, Cotta, lui dit-il, nous vous avions donné ordre de prendre Héraclée, mais non pas de la saccager. Tous les autres le condamnèrent de même; la plupart étaient d'avis de l'exil, cependant ils prirent un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchu du droit de porter le Laticlave.[88] A l'égard des captifs d'Héraclée, non seulement le Sénat les déclara libres, mais il leur rendit leurs terres, leur ville & leurs ports, avec le libre exercice de leur commerce & défenses furent faites de retenir aucun d'eux dans l'esclavage.

Thrasymède ayant ainsi obtenu ce qu'il souhaitait, fit embarquer les captifs & les renvoya en leur pays. Pour lui, afin d'être plus à portée de rendre service à ses compatriotes, il demeura un temps à Rome avec Brithagoras & Propylus qui était fils de ce dernier. Après y avoir passé quelques années, il équipa une petite flotte & s'en retourna à Héraclée, où il employa tous ses soins à réparer les malheurs de sa patrie, à la repeupler & pour ainsi dire, à la ranimer; mais quelque peine qu'il prît, il ne put jamais y rassembler plus de huit mille habitants, même en y comprenant les esclaves.

Brithagoras dans la suite voyant ce nombre considérablement augmenté, fit espérer à ces peuples qu'on les rendrait parfaitement libres, en leur permettant de se gouverner par leurs propres lois comme auparavant. Et en effet, plusieurs années après, lorsque Jules César fut devenu le maître de la République Romaine, Brithagoras se rendit auprès de lui avec quelques autres Héracléens de distinction & entre autres Propylus son fils. Dans cette ambassade il sut gagner l'amitié de César, qui lui donna de bonnes paroles & n'en différa l'effet que parce qu'il n’était point à Rome ; car tout occupé de les grands desseins, il faisait la guerre tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, Brithagoras le suivit partout avec son fils. On voyait bien qu'il obtiendrait infailliblement ce qu'il demandait ; mais après douze ans d'assiduité, cet illustre Héracléen cassé de vieillerie & de travaux, tomba malade & finit ses jours, au grand regret de sa patrie, justement dans le temps que César était sur le point de revenir à Rome.

Là finit aussi le seizième livre de Memnon. Cet ouvrage, au reste, est judicieusement écrit. L'Auteur s'y est attaché à un genre de style qui est aisé, simple & léger;[89] il s'exprime toujours clairement, il est en garde contre les digressions, ne se permettant que celles qui se présentent naturellement ; & quand il est obligé de s'écarter de son sujet, il y revient toujours le plutôt qu'il peut. Sa diction est simple, rarement il use de termes figurés.

Je ne dis rien de ses huit derniers livres, parce qu'ils ne me sont jamais tombés entre les mains. 

[1] C’était un écrivain Grec, qui vivait du temps d'Auguste. Ni lui ni son ouvrage ne sont plus guère connus que par ce que Photius nous en apprend.

[2] Les cinq premiers livres de Memnon étaient donc perdus dès le temps de Photius & les huit derniers aussi, autrement il en aurait parlé, comme de ceux dont il nous a laissé un extrait.

[3] Etienne de Byzance compte jusqu'à vingt-trois villes de ce nom. Celle dont il s'agit ici était dans la Bithynie, qui faisait partie de l’Asie mineure. On l'appelait Héraclée de Pont, ou la Pontique, parce qu'elle était située prés du Pont-Euxin. C’était originairement une colonie de Béotiens, établie en conséquence d'un Oracle de Delphes & consacrée à Hercules d'où elle avait pris son nom.

[4] Théopompe cité par Athénée, dit que Cléarque, pour se défaire de ceux qui lui étaient suspects, les invitait à manger chez lui & qu'il leur faisait boire du jus de ciguë ; mais que plusieurs, pour se précautionner, mangeaient auparavant de la rue, qui leur servait de contrepoison.

[5] Il me semble que Pisistrate, tyran d’Athènes, avait mérité cette louange longtemps avant Cléarque.

[6] Ce Chion, au rapport de Suidas, était un disciple de Platon, qui fidèle aux leçons de son maître, avait en horreur l’injustice & la tyrannie.

[7] L'Auteur veut dire d'Artaxerxés Mnémon. Diodore de Sicile nous apprend que Cléarque devint tyran d’Héraclée la première année de la CIVe Olympiade, trois cents soixante-quatre ans avant l'ère chrétienne; c’était alors la quarante-unième année du règne d'Artaxerxès-Mnémon.

[8] Selon Diodore de Sicile, Timothée fut le second tyran d'Héraclée & non pas Satyrus. Mais il est aisé de concilier Diodore avec Memnon. Celui-ci met Satyrus au nombre des tyrans d'Héraclée, parce qu'en effet il gouverna comme tuteur de ses neveux & Diodore l'omet, parce que la souveraine autorité n’était qu’un dépôt entre ses mains.

[9] Si j’avais voulu rendre cet endroit à la lettre, il m'aurait fallu employer des expressions peu honnêtes en notre langue; c’est pourquoi j'ai dit en général, dans l’aine.

[10] Au lieu diligere, que porte le texte & qui fait ici un contresens, le lis perfere, sustinere, qui est conforme à ce qui précède & fait un sens raisonnable.

[11] Diodore de Sicile nous apprend que ce prince avait régné quinze ans, circonstance que Memnon ou Photius a oublié de remarquer.

[12] Le texte dit, de courses de chevaux, de jeux Scéniques, Gymniques &Thymétiqurs. Ces derniers ont besoin d'être expliqués. Le mot grec vient de macto & signifie un autel. On les appelait Thymétiques, parce qu'ils étaient précédés de sacrifices ou l'on immolait des victimes sur l'autel.

[13] Ces bannis d'Héraclée étaient des sénateurs qui s'étaient opposés à la tyrannie de Cléarque, ou qui avaient conjuré contré lui, ou qui s'étaient rendus suspects à Satyrus son frère.

[14] Cette Cléopâtre ne saurait être que la sœur d'Alexandre le Grand, laquelle avait épousé un Alexandre Roi d'Epire; princesse de beaucoup d'esprit & qui eut grande part aux affaires de son temps. Après la mort de son mari, Perdiccas la voulut épouser; plusieurs autres eurent la même ambition, mais elle fut tuée à Sardes par un des Capitaines d’Antigonus. L’Athénien Ctésiphon avait été député vers elle, pour lui faire des compliments de condoléance sur la mort d'Alexandre son mari, comme on l'apprend d'Eschine dans son Oraison contre Ctésiphon.

[15] Cette princesse n'eut point d'enfants d'Alexandre & après la mort de son mari, elle fut tuée par l’ordre de Roxane.

[16] Memnon veut dire du jeune Denys, qui devenu insupportable aux Syracusains, fut chassé dans ce temps-là même. Ainsi il y avait deux Denys en même temps, l'un tyran d'Héraclée, l'autre tyran de Syracuse ; le premier recommandable par sa bonté, le second détesté pour ses cruautés.

[17] Antigonus, après la mort d'Alexandre, se rendît maître de l’Asie. Il fut le premier des Généraux de ce Prince, qui osa prendre le titre de Roi, même avec les Grecs; car Seleucus ne le prenait qu'avec les Barbares. Après bien des combats, Antigonus fut tué à la bataille d'Ipsos, âgé de quatre-vingt ans.

[18] Suivant Athénée, liv. 12, ce que Memnon dit ici de Denys, Nymphis d'Héraclée, qui avait fait l’histoire de cette ville, le rapportait d'un Cléarque qu’il faisait fils de Cléarque premier tyran d'Héraclée; & il ajoutait que ce prince était devenu si monstrueusement gros, que quand il voulait donner audience, il se mettait debout dans un coffre très profond qui cachait son ventre & ne laissait paraître que le buste.

[19] Lysimaque s’était emparé d'une partie de la Thrace, ainsi il était à portée de protéger Amastris & les Héracléens.

[20] Memnon devait ajouter qu’il en eut un fils qui fut nommé Alexandre; c’est une circonstance que nous apprenons de Polyénus, cité & corrigé par Paulmier de Grantemenil.

[21] Le texte de Photius porte filiam. C’est une inadvertance de l’auteur, car cette Arsinoé était sœur & non pas fille de Ptolémée Philadelphe.

[22] Cette ville du nom d'Amastris était dans la Paphlagonie. M. Spanheim, dans son Traité des Médailles, en rapporte une qui représente Amastris.

[23] Ces Gètes étaient des peuples de la Dace; ils habitaient le pays que nous appelons aujourd'hui la Moldavie & la Valaquie. Dans le temps qu'ils combattirent contre Lysimaque, ils avaient pour Roi Dromichetès, selon Pausanias, ou Doricétès, selon Justin.

[24] Ce fait est rapporté diversement par les historiens. On peut voir ce que Pausanias en dit dans ses Attiques.

[25] Salluste a dit la même chose de Catilina : Cujuslibet rei simulator ac dissimulator.

[26] Tios était une ville de la Paphlagonie & n'était éloignée d'Amastris que de vingt stades.

[27] L'Histoire parle de cet Agathocle comme d'un prince de grand mérite & qui avait heureusement secondé son père dans plusieurs guerres. Mais Arsinoé craignant que s’il venait à régner, il ne fut pas favorable aux enfants qu'elle avait de Lysimaque, par un sentiment qui n'est que trop ordinaire aux marâtres, elle résolut de le perdre & pour cela elle l'accula d'avoir attenté, les uns disent à la pudicité, les autres à la vie de son père. Quoi qu'il en soit, Agathocle fut condamné, sans qu'il y eût de preuves ni de l'un ni de l’autre.

[28] Il était surnommé Céraimus, du mot grec qui signifie la foudre.

[29] Séleucus régnait en Orient; lui & Lysimaque, les deux plus grands Capitaines d'Alexandre, avaient survécu à tous les autres. Ils partageaient entre eux presque toute la puissance d'Alexandre; maïs, comme si l'âme de ce Prince eût passé en eux, leur ambition n'était pas encore satisfaite, ils ne pouvaient souffrir d'égal & tous deux dans un âge fort avancé, à la veille de perdre la vie par la nécessité de finir, ne songeaient qu'à s'entre-détruire & à faire des conquêtes au préjudice l'un de l'autre.

[30] Seleucus avait alors soixante-dix sept ans & Lysimaque en avait soixante-quatorze. Ces deux rivaux combattirent avec un courage qui ne se sentait point de la vieillesse. Seleucus, par la mort de Lysimaque, demeura maître du champ de bataille & des Etats de son rival. Ce fut après cette grande victoire qu'il prit le surnom de Nicator, & que resté seul de tous les Capitaines d'Alexandre, il se glorifia d'être le vainqueur des vainqueurs. Il ne savait pas qu'à sept mois de là il serait lui-même un triste exemple de la fragilité des choses humaines.

[31] Le texte de Photius est corrompu en cet endroit, car que veut dire fecerunt quae fecerunt? Je lis donc passi sunt eadem quae fecerant.

[32] Hésychius dérive praestantia, fortitude & Memnon nous apprend que c'était un terme propre aux Doriens. Au reste, ce Député vouloir dire que la ville d'Héraclée étant consacrée à Hercule, ce Dieu, plus puissant que Séleucus la défendrait contre lui.

[33] Le texte dit, à son fils Antigonus; c’est visiblement une faute de copiste, il faut lire Antiochus.

[34] C’est-à-dire, après la mort de Ptolémée-Soter, qui avait mis sur le trône d'Egypte son fils Ptolémée-Philadelphe au préjudice des aînés & en particulier de Céraunus.

[35] L'Interprète Latin rend par ces mots, & quibus afractis est nomen. N’est-ce pas expliquer une chose obscure d'une manière encore plus obscure! Pour moi j'entends par là des bâtiments légers ou de bas bord, suivant la signification non munitus, non septus.

[36] Le texte dit Porte-lion, parce que cette galère portait la figure d'un lion, soit à la proue, soit à la poupe. Je me suis accommodé à notre usage, en disant la Lionne.

[37] Lazare Baïf, l'un des savants hommes du xvie siècle, dans son Traité de l’art de naviguer des Anciens, a soutenu & plusieurs soutiennent encore avec lui, que ces mots & autres de cette espèce, qui sont si communs dans les Auteurs Grecs, ne signifient autre chose que des galères où il y avait six, sept, huit & douze rameurs pour chaque rame. Mais Baïf ne pouvait avoir lu Photius qui n’était pas imprimé de son temps. Or après un témoignage aussi formel & aussi bien circonstancié que celui de Memnon, l'on ne peut s’empêcher de convenir que ces galères avaient, non pas des six, sept & huit hommes à chaque rame, mais des six, sept & huit rangs de rameurs les uns sur les autres, si ce n’est perpendiculairement, au moins de biais & en zigzag. Les galères de Démétrius Poliorcète en avaient seize & Ptolémée-Philopator s’est immortalité par une galère prodigieuse qui avait deux proues, deux poupes, quatre gouvernails & plus de quatre mille rameurs distribués en quarante rangs. Il est vrai que cela est incompréhensible, mais il ne s'ensuit pas que nous devions le nier. L’industrie humaine a eu dans chaque siècle ses prodiges, ses merveilles, témoins les pyramides & les obélisques des Egyptiens &c.

[38] Cette Arsinoé était la veuve de Lysimaque.

[39] Saumaise dans les Commentaires sur Solin, a voulu corriger cet endroit de Memnon & changer Tios en Kios; mais Paulmier a fort bien remarqué que Saumaise s’était trompé, qu’il n'y fut jamais de ville appelée Kios dans le Pont & qu'au contraire il y avait la ville de Tios, dont les Héracléens avaient été les maîtres longtemps. Le pays de Thyne était sur les confins de l’Asie du côté de la Thrace, & continu à la Bithynie.

[40] Le défaut de ponctuation rend cet endroit du texte un peu obscur. Paulmier l'a entendu d'une façon & moi je l'entends d'une autre.

[41] C'étaient ces mêmes Gaulois qui, sous la conduite de Brennus, s'étaient flattés de prendre Delphes & de piller le riche temple d'Apollon. L'un & l'autre furent sauvés par un de ces coups de la fortune que dans tous les temps la superstition des peuples a qualifiés de miracles. Voyez Pausanias dans ses Phociques.

[42] Ces Trogmes & ces Tolistobogiens avaient apparemment pris le nom de quelqu'un de leurs Chefs; car dans les Gaules & dans toute la Celtique, il n'y avait point de peuples ainsi appelés. Mais il y avait des Tectosages dans le Languedoc, entre Toulouse & Narbonne. Ceux de Galatie en étaient, selon les apparences, un démembrement.

[43] Sept cents dix ans avant l'Ere Chrétienne.

[44] Memnon semble vouloir nous donner ici une liste des Rois de Bithynie, mais il ne faut pas s'y tromper. Ni Dydalse ni Botiras n'ont régné ; aussi Memnon en parle-t-il comme de simples Gouverneurs. Bas, fils de Botiras, prit dans la suite le titre de Roi, mais il ne doit pas être regardé comme tel, parce qu’il n’était pas fils de Roi. Aussi George Syncelle ne compte que huit Rois de Bithynie, à commencer depuis Zipœtès jusqu'au dernier des Nicomèdes, qui fit le Peuple Romain héritier de ses Etats & le règne de ces huit Rois fait l’espace de deux cents treize ans.

[45] Etienne de Byzance s'accorde en cela avec Memnon ; il nomme cette ville Zipaetium & c’est le seul Géographe qui en fasse mention.

[46] En effet, à quel propos joindre les habitants de Cios avec les Héracléens. Il était tout naturel que Nicomède nommant les Héracléens pour tuteurs de ses enfants, nommât aussi les habitants de Ciéros, à cause de l'alliance & de l'union qui était entre ces deux peuples.

[47] Son ouvrage subsistait encore au temps d’Athénée, qui en rapporte un morceau dans son douzième livre.

[48] Il entend Ptolémée-Philadelphe, ainsi surnommé, ou par ironie & parce qu'il s’était défait de deux de ses fières, ou, comme le prétend M. Vaillant, à cause de l'amitié qu’il eut pour son frère Céraunus. Quoi qu'il en soit, malgré les cruautés qui déshonorèrent le commencement de son règne, ce Prince acquît une gloire immortelle par l'amour qu'il eut pour les Lettres, par cette fameuse Bibliothèque qu'il établit à Alexandrie & dont il confia le soin aux plus illustres savants qu'il y eût dans la Grèce.

[49] Cette couronne d'or envoyée par les Romains à Alexandre, est un trait remarquable & qui ne se trouve guère que dans Memnon.

[50] Cette guerre appelée Marsique ou Sociale, commença l'an de Rome 662, sous le consulat de L. Julius César & de P. Rutilius Lupus. Dans cet endroit du texte de Photius, un copiste ignorant a inséré une parenthèse qui y est tout à fait étrangère; c’est pourquoi il la faut retrancher comme Cluvier & Paulmier l’ont bien remarqué.

[51] Justin & les autres historiens disent toujours Ariarathe.

[52] M. Dablancour dans sa traduction de Tacite, dit toujours les Ibères; mais comme on dit Iberia, l’Ibérie, je crois qu’il faut dire aussi les Ibériens. Au reste, ces Ibériens d’Asie habitaient le pays que nous appelions aujourd'hui la Géorgie et ils y étaient venus des rives de l’Ebre, qui a fait donner autrefois le nom d’Ibériens aux Espagnols.

[53] Le texte de Photius est corrompu en cet endroit; Paulmier l'a corrigé & j'ai suivi sa correction, qui est conforme à ce que dit Appien dans l’Histoire de Mithridate.

[54] Amasie ou Amasée, était la patrie de Strabon, qui en parle comme d'une des principales villes de la Cappadoce.

[55] Plutarque dans la vie de Sylla, dit qu'il en périt cent cinquante mille.

[56] Que le Sénat Romain se soit opposé à la destruction d'Athènes, c’est une particularité qui lui fait beaucoup d'honneur; mais elle n'a été remarquée, ni par Plutarque, ni par Pausanias, quoique tous deux ayant parlé fort au long de la prise de cette ville & des cruautés qui y furent exercées par Sylla. Cependant il se peut faire que Memnon, comme beaucoup plus près de ce temps-là, en sût mieux l'histoire que ni Pausanias ni Plutarque. Au reste, ce fut à la prise d'Athènes que Sylla s'empara de la précieuse bibliothèque d'Apellicon de Téos, où étaient les Ecrits d’Aristote & de Théophraste, qui furent portés à Rome, où ils tombèrent entre les mains du Grammairien Tyrannion.

[57] C’est ainsi qu’il faut lire dans le texte.

[58] Appien nous représente Caïus Flavius Fimbria comme un homme qui ne faisait observer aucune discipline à ses troupes & qui leur donnait non seulement toute licence de piller, mais même l'exemple.

[59] L'Interprète Latin a fait ici plus d’une faute, car premièrement il érige Fimbria en consul, ce qu'il ne fut jamais. En second lieu, le Sénat ne fit point élire Fimbria Proconsul, comme l'Interprète le dit, il ratifia seulement son élection ; cela se voit par Appien & par la disposition même du Sénat, qui ne voulait que s'accommoder au temps.

[60] Photius, pour faire son Extrait plus court, a retranché plusieurs faits qui étaient sans doute racontés par Memnon. Ici par exemple voilà Muréna qui succède à Fimbria. Je crois devoir y suppléer, en disant que Fimbria s’étant brouillé avec Sylla, beaucoup plus puissant que lui & plus respecté des troupes, se vit obligé de lui céder le commandement de l’armée ; après quoi, pour ne pas survivre à la honte, et peut-être dans la crainte d'être immole à la vengeance de l’implacable Sylla il se réfugia dans le temple d’Esculape à Pergame, ou il se perça de son épée, & reçut le dernier coup de la main d’un de ses esclaves.

[61] L'Interprète latin, en le rendant par urbem Nicaeam, nom d’une ville de Nicée dans le Pont, où il n’y en eut jamais, car Nicée était en Bithynie. C'est donc une faute de copiste.

[62] Des galères à trois rangs de rameurs assis les uns au-dessus des autres, sinon perpendiculairement, au moins de biais.

[63] C'était une province de la Paphlagonie.

[64] Ces Basternes étaient Gètes d'origine & habitaient une grande île à l’embouchure du Danube appelée l’île Pencé, d'où ils tiraient leur surnom, Strabon & Etienne de Byzance disent Bastarnes, Memnon dit Basternes.

[65] Cyzique, ville des plus considérables de l'Asie, était située dans une péninsule de la Propontide & avait été autrefois de la dépendance des Milésiens

[66] Il ne faut pas confondre ce Marius avec la famille Romaine de ce nom.

[67] Périnthe, autrement Héraclée ou Mygdonia, est aujourd'hui une ville de la Turquie en Europe; elle est dans la Romanie, sur la mer de Marmara.

[68] C’était une ville de Syrie & fort célèbre, bâtie sur l’Oronte, entre Antioche & Emèse.

[69] Paulmier de Grantemenil, l'un des meilleurs Critiques du siècle passé, prétend qu'il faut lire Kios ; sa raison est que suivant Apollonius, l’aventure d’Hylas n'arriva pas à Ciéros, qui était une colonie des Héracléens dans le Pont, mais à Cios ville de Mysie sur la Propontide. L'erreur est venue de ce que dans la suite des temps Cios & Ciéros ont toutes deux été appelées Prusiade. Ainsi on a aisément confondu l'une avec l'autre & Saumaise lui-même y a été trompé. Cette remarque de Paulmier est si bien fondée, que je n'ai pas hésité à mettre Cios à la place de Cieros.

[70] Mithridate alors ne pouvait revenir avec la flotte que par mer, n'y ayant point de fleuve dans l'endroit où il se trouvait.

[71] On voit en la personne de Mithridate un Prince souvent vaincu, mais jamais abattu par la mauvaise fortune, jamais dompté ; sa haine pour les Romains lui fournissait toujours des ressources. Voici le portrait que Velleius Paterculus nous a laissé de ce Prince : Mithridatu Rex Ponticus, vir neque silendus, neque dicendus sine cura; bello acerrimus, virtute extinius, aliquando fortuna, semper animo maximus; ccnsiliis dux, miles manu, odio in Ranianos Annibal. Ce Prince était le troisième du nom & on l'avait surnommé Eupator.

[72] Du nombre de ces femmes était là célèbre Monime.

[73] Cabires du temps de Mithridate, n’était qu'une forteresse, mais si avantageusement située, qu'il la regardait comme imprenable, d'autant plus qu'elle était munie de toutes les choses nécessaires, surtout de moulins à eau, dont l'invention, pour le dire en passant, est attribuée à ce Prince. Il tenait là tout ce qu'il avait de plus précieux. Pompée y trouva de grandes richesses, qu'il étala à Rome dans son triomphe & qu'il confiera ensuite à Jupiter dans le Capitole.

[74] C'étaient deux villes considérables dans le royaume de Pont. La première avait été bâtie par les Milésiens & la seconde par Mithridate Eupator, celui-là-même dont il est ici question. Pompée en augmenta l'enceinte & lui donna le nom de Magnopolis.

[75] Théodosie était une ville maritime de la Taurique & qui avait un fort bon port.

[76] Le texte dit le chaenix de blé. C’était chez les Grecs une mesure qui contenait environ la dixième partie de notre muid, ou un peu plus d'un septier.

[77] Quatre-vingts dragmes Attiques, c’est-à-dire, un marc deux onces d'argent.

[78] Ce Lamachus avait causé la ruine de sa patrie, en ouvrant les portes d'Héraclée à Mithridate & en recevant ses troupes. Cette perfidie n’était le crime que d'un particulier, mais les Romains la crurent l'effet d'une délibération publique & ils en furent tellement irrités, qu'ils résolurent de faire le siège d'Héraclée, à quoi ils n'auraient jamais pensé sans cela.

[79] Sinope, bâtie par les Milésiens, était une ville d'une grande antiquité; elle s’était longtemps gouvernée par ses propres lois : dans la suite elle avait été prise par Pharnace, Roi de Cappadoce. Mithridate qui y était né & y avait été élevé, en avait fait, par une affection particulière & aussi à cause de sa situation avantageuse, la capitale de son Empire.

[80] Le texte ajoute, vers les Saneges & les Lazes. Aucun géographe n'a fait mention de ces peuples, c’est pourquoi Paulmier a cru qu’il fallait lire les Zanes, qu'Ammien Marcellin place dans cette contrée & dont Ptolémée parle comme d'un peuple voisin des Colques.

[81] Ce fût dans ces entretiens secrets que ces deux Princes se firent des confidences, dont une coûta la vie à Métrodore de Sepsis, homme recommandable par son éloquence & son savoir. Mithridate qui le chérissait, l’avait envoyé en ambassade vers Tigrane, avec ordre de l'engager à joindre ses forces aux siennes contre les Romains. Métrodore ayant exécuté les ordres, Tigrane lui dit dans la conversation : Mais vous, Métrodore, que me conseillez-vous, Seigneur, lui répliqua-t-il, comme Ambassadeur je vous le conseille mais si vous consultez Métrodore, il ne vous le conseillera jamais. Mithridate apprit cette particularité de la bouche même de Tigrane & sur le champ il se vengea de Métrodore, en le faisant mourir.

[82] Plutarque dans la vie de Lucullus, fait cette armée infiniment plus forte. Selon lui, Tigrane avait vingt mille archers ou frondeurs, cinquante-cinq mille cavaliers, dont dix-sept mille montaient des chevaux bardés, cent cinquante mille hommes d'infanterie & trente-cinq mille travailleurs.

[83] C’était une ville sur l’Euphrate, que Tigrane avait eu la fantaisie de peupler aux dépens de douze autres villes, dont bon gré mal gré il avait transféré les habitants dans celle-là. Tous les Grands de son royaume, pour lui plaire, y avaient bâti des palais. Tigrane en voulait faire une ville comparable à Babylone & cela était bien avancé, mais Lucullus ne lui donna pas le temps de l'achever ; car après avoir pris et saccagé Tigranocerte, il en fit une grande solitude, renvoyant les habitants dans leur ancienne demeure, ce qui le fit bénir de tous ces divers peuples, qui soupiraient après leur patrie.

[84] Suivant Plutarque, il périt du côté des Arméniens plus de cent mille hommes & du côté des Romains il n'y eut que cinq morts & cent blessés. Le Philosophe Antiochus, dont Cicéron avait été disciple, disait de cette bataille, que jamais le soleil n'en avait éclairé une semblable & Tite-Live assurait qu'il n'était point arrivé aux Romains de se trouver en bataille rangée avec si peu de troupes contre un si grand nombre d'ennemis, car les vainqueurs n'étaient pas la vingtième partie des vaincus.

[85] Cette grande ville était peuplée de Grecs & de Barbares. La division se mit parmi eux ; Lucullus en sut profiter, il fit donner l’assaut, prit la ville & après s'être emparé des trésors du Roi, il abandonna Tigranocerte à ses soldats, qui, avec plusieurs autres richesses, y trouvèrent huit mille talents d'argent monnayé, c’est-à-dire vingt-quatre millions; & outre le pillage, il donna encore à chaque soldat huit cents dragmes, c’est-à-dire, quatre cents sur le butin qui y fut fait.

[86] L'Adiabene, pays voisin de la Mésopotamie, s’était appelé anciennement l’Assyrie ; on lui donna ensuite le nom d’Adiabene, parce qu'il était renfermé entre deux fleuves que l'on ne pouvait passer à gué dit Ammien-Marcellin.

[87] C’est-à-dire que Thrasymède avait parlé en Grec, que Cotta répondit en Latin; rien ne marque mieux combien la langue Grecque était commune à Rome en ce temps-là,

[88] Le Laticlave était une espèce de vêtement affecté aux Sénateurs, comme l'Augusticlave en était un affecté aux Chevaliers Romains. L'un & l'autre «'étaient autre choie qu'une tunique couverte par devant de quelques pièces de pourpre appliquées en manière de têtes de clou. Ces têtes de clou étaient plus grosses sur la tunique des Sénateurs, plus petites sur la tunique des Chevaliers, & de là ces deux vêtements prenaient leur dénomination. En privant Cotta du droit de porter le Laticlave, il y a bien de l'apparence qu'on le raya du nombre des Sénateurs.

[89] L'expression de Photius n’est guère possible à bien rendre en notre Langue, parce qu'elle ne nous fournit aucun terme qui réponde exactement au terme Grec en Latin genus dicendi tenue, qui ne laissait pas d'être une perfection. Ce genre de style était particulier à Lysias & à quelques autres écrivains fort estimés ; aussi Photius dit-il que Memnon avait recherché cette manière d'écrire. Pour faire entendre le terme Grec, il m'a fallu employer plusieurs mots, aisé, simple & léger.