BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     192A MAXIME LE CONFESSEUR,

      Questions à Thalassius.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192A. Maxime le Confesseur. Questions à Thalassius


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη τοῦ ἐν ἁγίοις Μαξίμου μοναχοῦ, τοῦ καὶ ὁμολογητοῦ, πρὸς Θαλάσσιον ὁσιώτατον πρεσβύτερον καὶ ἡγούμενον προσπεφωνημένον βιβλίον, ἐν ᾧ γραφικῶν ἀπορημάτων ρξδʹ ἀναγράφει λύσεις.

Ἐν μέντοι τῷ προοιμίῳ διαλαμβάνει περὶ τῆς γενέσεως τῶν ἐν ἡμῖν παθῶν, καί φησιν ὡς τὸ κακὸν μηδὲν μηδ´ ὅλως τῶν ὄντων ὑπάρχον, μὴ ποιότης, μὴ ποσότης, μὴ σχέσις, ἀλλὰ μηδὲ πάθος φυσικῶς τινι τῶν ὄντων ἐνθεωρούμενον, εἴη ἂν ἔλλειψις τῆς πρὸς τὸ τέλος ἐνεργείας τῶν ἐγκειμένων τῇ φύσει δυνάμεων, ἢ καὶ οὕτω, τῶν φυσικῶν δυνάμεων κατ´ ἐσφαλμένην κρίσιν ἐπ´ ἄλλο παρὰ τὸ τέλος ἀλόγιστος κίνησις. Αἰτίαν δέ φημι νῦν ἧς πάντα φυσικῶς ἐφίεται, ἣν ὁ Ἀδάμ, ἀπάτην τοῦ πονηροῦ νοσήσας, ἠγνόησε, πρὸς ὅλην δὲ κατεσύρη τὴν αἴσθησιν, παρασυμβληθεὶς τοῖς κτήνεσι, καὶ ὅσον τῆς πρὸς αἴσθησιν ἐπεμελεῖτο γνώσεως, τοσοῦτον τῆς θείας ἐξέπιπτεν· ὅσον δ´ ἐκπίπτων διέμενε, τοσοῦτον τῇ ἀπολαύσει τῶν γνωσθέντων αἰσθητῶν προσηλοῦτο καὶ συγκατεφέρετο· ὅσον δὲ τούτοις ἐνέκειτο, τοσοῦτον τῆς ἐπιβλαβοῦς φιλαυτίας ἐξῆπτε τὸν ἔρωτα· ὅσον δ´ εἴχετο τῆς φιλαυτίας, τοσοῦτον ἐπενόει τῆς ἡδονῆς ποικίλους καὶ πολλοὺς τρόπους· γεννήματα γὰρ τῆς φιλαυτίας ταῦτα.

Καὶ ἐπειδὴ πᾶσα κακία τοῖς συνιστῶσιν αὐτὴν συνδιαφθείρεται, εὑρίσκων ἐξ αὐτῆς πείρας τῆς ἡδονῆς πάντως διάδοχον τὴν ὀδύνην, τῆς μὲν ὑπὲρ δύναμιν ἀντείχετο, τῆς ὀδύνης δὲ σφοδρῶς κατηγωνίζετο, οἰόμενος ὅπερ ἦν ἀμήχανον, διαστῆσαι ταύτας ἀλλήλων καὶ μόνῃ τῇ ἡδονῇ ἐντρυφᾶν καὶ τὴν φιλαυτίαν ταύτῃ συνημμένην ἔχειν. Ἐντεῦθεν ὁ πᾶς ὄχλος τῶν παθῶν· ἡδονῆς γὰρ διὰ τὴν φιλαυτίαν ἀντιποιούμενοι καὶ ὀδύνην ἀποφεύγοντες τὰς ἀμυθήτους τῶν φθοροποιῶν παθῶν ἐπινοοῦμεν, γενέσεις. Οἷον εἰ μὲν τῆς ἐν φιλαυτίᾳ ἡδονῆς ἀντιποιούμεθα, γεννῶμεν τὴν γαστριμαργίαν, τὴν ὑπερηφανίαν, τὴν φιλαργυρίαν, καὶ ὅσα τὸν τυχόντα τρόπον πορίζει ἡδονήν· εἰ δὲ τὴν ἐν φιλαυτίᾳ φεύγομεν ὀδύνην, γεννῶμεν τὸν θυμόν, τὸν φθόνον, τὸ μῖσος, τὴν ἀπόγνωσιν, καὶ ὅσα ἄλλα τῆς ἡδυνούσης ἐστέρηται διαθέσεως. Ἐκ δὲ τῆς ἀμφοῖν μίξεως τίκτεται ἡ ὑπόκρισις, ἡ κολακεία, ὁ δόλος, καὶ ἁπλῶς ὅσα ἄλλα μοχθηρίας εἴδη τῆς μικτῆς ἐστι πανουργίας ἐπινοήματα. Ἀλλ´ ὃ καὶ προέφημεν, τῆς θείας ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς ἀπάτης καταπεσὼν γνώσεως καὶ πρὸς τὴν αἴσθησιν ὅλος ἐπιστραφεὶς τὴν φαινομένην κτίσιν εἰς Θεὸν παρεγνώρισε, διὰ τὴν ἀπ´ αὐτῆς τοῦ σώματος χρείαν τῇ κτίσει λατρεύων παρὰ τὸν κτίσαντα, καθ´ ὃ σῶμα τὴν φθοροποιὸν ἐπιτελῶν λατρείαν ἡδονὴν εἶχεν ἀεὶ καὶ ὀδύνην ἐνεργουμένην, ἐσθίων ἀεὶ τὸ ξύλον τῆς παρακοῆς τὸ καλοῦ καὶ κακοῦ διὰ τῆς πείρας αὐτῆς, καὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν παρέχον τὴν γνῶσιν. Καὶ τάχα ξύλον εἶναι καλοῦ καὶ πονηροῦ τὴν φαινομένην εἰπὼν κτίσιν τις οὐκ ἂν ἁμάρτοι τῆς ἀληθείας· ἡδονῆς γὰρ καὶ λύπης ποιητικὴν ἔχει φυσικῶς τὴν μετάληψιν. Ἡ πάλιν ἐπειδὴ καὶ λόγους ἔχει πνευματικοὺς ἡ ὁρωμένη κτίσις νοῦν τρέφοντας, καὶ δύναμιν πάλιν φυσικὴν τὴν μὲν αἴσθησιν τέρπουσαν τὸν δὲ νοῦν διαστρέφουσαν, διὰ τοῦτο ξύλον γνωστὸν καλοῦ τε καὶ κακοῦ προσηγορεύθη. Παθῶν γὰρ γίνεται διδάσκαλος τοῖς σωματικῶς αὐτῆς μεταλαμβάνουσι. Διὸ τυχὸν καὶ τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μετάληψιν αὐτῆς ὁ Θεὸς ἀπηγόρευσε τέως, ἵνα πρότερον, ὥσπερ ἦν δίκαιον, διὰ τῆς ἐν χάριτι μετοχῆς τὴν οἰκείαν ἐπιγνοὺς αἰτίαν καὶ τὴν χάριτι δοθεῖσαν ἀθανασίαν, διὰ τῆς τοιαύτης μεταλήψεως πρὸς ἀπάθειαν καὶ ἀτρεψίαν στομώσας, ὡς Θεὸς ἤδη τῇ θεώσει γενόμενος μετὰ Θεοῦ τὰ τοῦ Θεοῦ διασκέψηται κτίσματα, μηδὲν ὑπ´ αὐτῶν παραβλαπτόμενος, καὶ τὴν αὐτῶν ἀναλήψηται γνῶσιν ὡς χάριτι Θεὸς καὶ οὐκ ἄνθρωπος.

Ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἐν προοιμίοις φιλοσοφήσας καὶ ἐπαγγειλάμενος ὡς ἐν ἑτέροις τελειότερόν τε καὶ ἀκριβέστερον περὶ αὐτῶν ἐπισκέψοιτο καὶ ἰδίᾳ πραγματείᾳ τὴν περὶ αὐτῶν ἀφοριεῖ πραγματείαν, ἐφεξῆς τῶν ἐρωτήσεων καὶ ἀποκρίσεων ἅπτεται.

Ὧν πρῶτον ζήτημα περὶ τοῦ τί σημαίνει «ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται». βʹ περὶ τοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τὸ κεράμιον τοῦ ὕδατος βαστάζοντος. γʹ περὶ τοῦ «μὴ κτήσησθε δύο χιτῶνας». δʹ περὶ τῆς καταραθείσης γῆς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Ἀδάμ. εʹ περὶ τοῦ «ὁ γεγενημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ». ϛʹ περὶ τοῦ «εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη». ζʹ περὶ τοῦ «ὁ Θεὸς φῶς ἐστι». ηʹ περὶ τοῦ πῶς ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ, καὶ πῶς μετὰ ταῦτα ἐσόμεθα. θʹ περὶ τοῦ πῶς «ὁ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ» καὶ «οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν». ιʹ περὶ τοῦ τίς ἡ ἀρχὴ τῶν μὴ τηρησάντων αὐτὴν ἀγγέλων, καὶ ὅσα αὐτοῖς ἀπόκειται. ιαʹ τίς ὁ ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένος χιτών. ιβʹ τί ἐστι «τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται». ιγʹ τί ἐστι «καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα». ιδʹ περὶ τοῦ «τὸ γὰρ ἄφθαρτον πνεῦμά σού ἐστιν ἐν πᾶσιν». ιεʹ περὶ τοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ χωνευθέντος μόσχου. ιϛʹ περὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἀπειλήσαντος θάνατον τῷ Μωσεῖ ἐν τῇ ὁδῷ Αἰγύπτου. ιζʹ περὶ τοῦ «εἰ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται, πῶς οἱ ἐν νόμῳ δικαιούμενοι τῆς χάριτος ἐκπίπτουσιν»; ιηʹ τί ἐστιν «ὅσοι ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται». ιθʹ τίς ἐστιν ἡ ξηρανθεῖσα ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συκῆ, καὶ ὅσα περὶ αὐτήν. κʹ περὶ τοῦ τί ἐστιν «ἐκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας» καὶ ἑξῆς, καὶ πῶς ὁ μήδ´ ὅλως ἐνδυσάμενος ἐκδύεται. καʹ εἰ ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις ὁ Θεὸς δείξει τὸν πλοῦτον τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, πῶς εἰς ἡμᾶς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησε. κβʹ περὶ τοῦ «δώσει αὐτῷ ὁ Θεὸς τὸν οἶκον Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ», πῶς δίδωσι τῆς βασιλείας Δαβὶδ εἰς τὰ ἐπιγνόντα ἔθνη τὸν ἐξ αὐτοῦ μεταπεσούσης. κγʹ τί ἐστι «διελθόντες πρώτην καὶ δευτέραν φυλακήν» καὶ τίς ἡ σιδηρᾶ πύλη. κδʹ περὶ τοῦ «παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστι» καὶ ἑξῆς. κεʹ περὶ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ Ἰούδα καὶ τῶν ἐθνῶν. κϛʹ περὶ τῆς ἀποκαλύψεως Πέτρου τῆς ἐπὶ τῷ Κορνηλίῳ, καὶ πῶς διεκρίνοντό τινες πρὸς Πέτρον διὰ τὸν Κορνήλιον. κζʹ τὸ «δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν τὰς γλώσσας» πρὸς τίνας εἴρηται. κηʹ τί ἐστι τὸ ἐν ταῖς Πράξεσιν «οἵτινες διὰ τοῦ πνεύματος ἔλεγον τῷ Παύλῳ μὴ ἀναβῆναι εἰς Ἱεροσόλυμα». κθʹ τίς ἡ διαφορὰ ποτηρίου καὶ βαπτίσματος. λʹ περὶ τοῦ εἰ «οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς ὁ Θεὸς κατοικεῖ», πῶς ἐν τῷ τῶν Ἰουδαίων ναῷ ἐλέγετο οἰκεῖν. λαʹ περὶ τοῦ «εἰ ἄρα ψηλαφήσειαν καὶ εὕροιεν Θεόν». λβʹ περὶ τοῦ «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ» καὶ ἑξῆς. λγʹ περὶ τοῦ «ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτῆσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε» καὶ ἑξῆς. λδʹ περὶ τοῦ κελευόμεθα τρώγειν τὴν σάρκα καὶ πίνειν τὸ αἷμα, μὴ συντρίβειν δὲ τὰ ὀστᾶ. λεʹ περὶ τοῦ τίνα ἐστὶ τὰ τῶν θυομένων ζῴων σώματα τοῖς Ἰσραηλίταις. λϛʹ περὶ τῆς ἐχίδνης ἣ καθήψατο τῆς χειρὸς Παύλου. λζʹ περὶ ἐρωτήσεως τῶν Σαδδουκαίων, ἥτις ἑπτὰ ἄνδρας ἀνέπλαττε τῇ μιᾷ συνεζεῦχθαι γυναικί. ληʹ τί εἰσιν αἱ τρεῖς ἡμέραι ἃς προσμένουσιν οἱ ὄχλοι τῷ Χριστῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ. λθʹ τί σημαίνει ὁ ἀριθμὸς τῶν ἓξ ὑδριῶν τῶν ἐν τῷ γάμῳ τῷ ἐν τῷ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας. μʹ τίς ὁ λόγος τῶν πέντε ἀνδρῶν τῆς Σαμαρείτιδος, καὶ τοῦ ἕκτου μὴ ὄντος ἀνδρός. μαʹ πῶς ἡμεῖς μὲν λεγόμεθα τὴν ἁμαρτίαν καὶ ποιεῖν καὶ εἰδέναι, ὁ δὲ Κύριος γενέσθαι μὲν ἁμαρτία μὴ γνῶναι δ´ αὐτήν. μβʹ περὶ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς. μγʹ πρὸς τίνα εἶπεν «ἰδοὺ γέγονεν Ἀδὰμ ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν». Εἰ μὲν γὰρ πρὸς τὸν υἱόν, καὶ πῶς συγκρίνεται Ἀδὰμ τῷ υἱῷ, εἰ δὲ πρὸς ἀγγέλους, πῶς πάλιν τὸν ἄγγελον ἑαυτῷ συγκρίνει; μδʹ τί σημαίνει τὸ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ ὁ βραχίων τοῦ ἀφαιρέματος; μεʹ τίς ἡ διαφορὰ τοῦ ἐσόπτρου πρὸς τὸ αἴνιγμα. μϛʹ τί ἐστι «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» καὶ ἑξῆς. μζʹ περὶ τῶν Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα λάκκων καὶ πύργων ἃ ᾠκοδόμησε. μηʹ τί ἐστι πάλιν ἐν τῇ αὐτῇ βίβλῳ τῶν Παραλειπομένων «καὶ εἶδεν Ἐζεκίας ὅτι ἥκει Σεναχειρίμ» καὶ ἑξῆς. μθʹ τί ἐστι πάλιν ἐν τῇ αὐτῇ βίβλῳ «καὶ προσηύξατο Ἐζεκίας ὁ βασιλεὺς καὶ Ἠσαΐας υἱὸς Ἀμώς» καὶ ἑξῆς. νʹ τί ἐστι «καὶ πολλοὶ ἔφερον δῶρα τῷ Κυρίῳ καὶ δόματα Ἐζεκίᾳ τῷ βασιλεῖ Ἰούδα». ναʹ περὶ τοῦ ὅτι «οὐ κατὰ τὸ ἀνταπόδομα ὃ ἀνταπέδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, ἀνταπέδωκεν Ἐζεκίας» καὶ ἑξῆς. νβʹ περὶ Ἐζεκίου πάλιν, ὅτι «ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ἀναβάσει υἱῶν Δαβίδ» καὶ ἑξῆς. νγʹ περὶ τοῦ ἐν τῷ πρώτῳ Ἔσδρα, ὅτι γέγραπται περὶ Ζοροβάβελ «ἦρε τὸ πρόσωπον εἰς τὸν οὐρανὸν ἐναντίον Ἰσραήλ», καὶ περὶ τῆς προσευχῆς αὐτοῦ. νδʹ περὶ τοῦ «οἱ δὲ πάντες ἦσαν ἐξ Ἰσραὴλ ἀπὸ δωδεκαετοῦς χωρὶς παιδίων καὶ γυναικῶν μυριάδες δʹ ͵γτξʹ» καὶ ἑξῆς. νεʹ περὶ τοῦ ἐν τῷ δευτέρῳ Ἔσδρα γεγραμμένου «καὶ ἀκούσαντες οἱ ἐχθροὶ τῆς φυλῆς Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν ἐληλύθασιν ἐπιγνῶναι τίς ἡ φωνὴ τῶν σαλπίγγων» καὶ ἑξῆς. νϛʹ τί ἐστι «πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη». νζʹ περὶ τοῦ «ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον ἐστὶ λυπηθέντας ἡμᾶς» καὶ ἑξῆς, πῶς τις λυπούμενος ἐν πειρασμοῖς δύναται ἀγαλλιᾶσθαι. νηʹ περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται. νθʹ περὶ τοῦ «ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ προεγνωσμένου», ὑπὸ τίνος προεγνωσμένου. ξʹ τί ἐστιν «ὅτι καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ» καὶ ἑξῆς. ξαʹ περὶ τοῦ δρεπάνου ὃ εἶδε πετόμενον ὁ Ζαχαρίας. ξβʹ περὶ τῆς χρυσῆς λυχνίας ἣν εἶδεν ὁ αὐτὸς προφήτης. ξγʹ τί ἐστιν «ἐν ᾗ κατοικοῦσι πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες ἀνδρῶν, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν δεξιὰν αὑτῶν ἢ ἀριστεράν» τίνες οἱ ἄνδρες καὶ τίς ἡ δεξιὰ καὶ ἀριστερά. ξδʹ διὰ τί μετὰ τὸν θάνατον Σαοὺλ τοῦ ἀδικήσαντος τοὺς Γαβαωνίτας ὁ μηδὲν ἀδικήσας Δαβὶδ ἀπῃτήθη δίκας, λιμῷ τῆς χώρας αὐτοῦ κακουμένης, ἕως ἔδωκε τοὺς ἐκ τοῦ σπέρματος Σαοὺλ ἑπτὰ ἄνδρας τοῖς Γαβαωνίταις;

Τούτων οὖν τὰς λύσεις ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ καὶ γενναῖος ὁμολογητὴς ἀποδιδόναι ὑπέρχεται πόνον. Ἔστι δὲ τὴν φράσιν σχοινοτενής τε ταῖς περιόδοις, καὶ χαίρων ὑπερβατοῖς, ἐνακμάζων τε ταῖς περιβολαῖς, καὶ κυριολογεῖν οὐκ ἐσπουδασμένος· ἐξ ὧν αὐτοῦ τῇ συγγραφῇ καὶ τὸ ἀσαφὲς καὶ δυσεπισκόπητον διατρέχει. Τῷ τραχεῖ δὲ τοῦ ὄγκου, ὅσα περὶ συνθήκην καὶ ἀναπαύσεις, τὸν λόγον ὑποβάλλων οὐδ´ ἡδὺς εἶναι σπουδάζει τῇ ἀκοῇ. Καὶ ἡ μεταφορὰ αὐτῷ τῶν λέξεων οὐκ εἰς τὸ χαρίεν καὶ γεγοητευμένον περιήνθισται, ἀλλ´ οὕτως ἁπλῶς καὶ ἀπεριμερίμνως παραλαμβάνεται. Ὃ δ´ ἐγγὺς καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐσπουδακότας ἀποκναίει, πόρρω τοῦ γράμματος καὶ τῆς ἐγνωσμένης ἱστορίας, ἢ μᾶλλον καὶ αὐτοῦ τοῦ ἠπορημένου, αἱ λύσεις αὐτῷ περινοοῦνται. Πλὴν εἴ τινι φίλον ἀναγωγαῖς καὶ θεωρίαις τὸν νοῦν ἀνελίσσειν, οὐκ ἂν ποικιλωτέραις οὐδ´ ἐσπουδασμέναις μᾶλλον ἢ ταύταις περιτύχοι. Συλλέγει μὲν γὰρ καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ εἰς ἔνια τῶν ἠπορημένων εἰρημένα, ἐπισυνάπτει δὲ καὶ τῆς οἴκοθεν φιλοπονίας οὐδὲν ἔλαττον, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον, τὸ γλαφυρόν τε καὶ περινενοημένον προβεβλημένα. Πανταχοῦ δὲ τὸ εὐσεβὲς αὐτοῦ καὶ τοῦ εἰς Χριστὸν πόθου τὸ καθαρὸν καὶ γνήσιον διαλάμπει.
  

192A. Maxime le Confesseur, Questions à Thalassius.

J’ai lu de saint Maxime, moine et confesseur, un livre dédié au très saint prêtre et higoumène, Thalassius, dans lequel il expose cent soixante quatre solutions de difficultés des Écritures.

Dans sa préface, il discute de l’origine de nos souffrances ; et il dit que le mal ne subsiste absolument nulle part (il n'est ni une qualité ni une quantité ni une manière d’être, ni une perturbation que l’on peut considérer dans quelqu’un des êtres). Ce serait une défection de l’énergie finale de facultés inhérentes à notre nature ou, encore, un mouvement sans raison de forces naturelles, provenant d'un jugement erroné vers une autre fin. Et cette fin, je le dis, est celle que toutes les choses réclament naturellement, c'est celle qu’Adam, trompé par le Serpent, n'a pas connu, entraîné entièrement vers les sens et devenu semblable aux animaux. Et plus il persévérait dans la connaissance sensible, plus il s’éloignait de la connaissance divine. Et plus il persévérait dans son éloignement, plus il s'installait dans la jouissance des connaissances sensibles et plus il s'enfonçait. Et plus il s'incrustait en elles, plus grand était son funeste "amour de soi" ; et plus il s’attachait à l’amour de soi, plus il connaissait de plaisirs variés ; car c’est là le rejeton de l’amour de soi. Et comme tout vice meurt en même temps que ce qui l'a créé, il apprit par l'expérience que la douleur accompagne toujours le plaisir ; et il essayait de retenir les plaisirs de toutes ses forces et lutter vigoureusement contre la douleur pensant qu'il pourrait (et cela est impossible) les séparer l’un de l’autre et jouir d'un seul plaisir et retenir l’amour de soi-même uni au plaisir. De là toute la multitude de perturbation ; car, en poursuivant le plaisir par amour de nous-mêmes et en fuyant la douleur, nous concevons dans notre esprit l’inexplicable naissance des passions pernicieuses. Par exemple, nous suivons la volupté dans l’amour de nous-mêmes, nous engendrons la gloutonnerie, l’orgueil, la convoitise et tout ce qui engendre le plaisir de n’importe quelle façon. Et si nous fuyons la douleur provenant de notre amour propre, nous  engendrons bientôt la colère, l’envie, la haine, le désespoir et toutes les autres passions qui n’ont rien de commun avec l’état d’âme agréable. Et de l’union de l'un et de l'autre, nous faisons naître la simulation, la flatterie, la ruse et en un mot toutes les autres genres de méchanceté que peut inventer une fourberie aux aspects divers. Mais, comme on le disait plus haut, après que l’homme se soit éloigné de la connaissance divine par son erreur et tourné tout entier vers les sens, s’est égaré jusqu’à mettre au rang de divinité la création qui tombe sous le sens à cause de l’utilité qu’elle a pour son corps, s’adonnant à cette adoration pernicieuse, éprouvait constamment du plaisir et une douleur active en mangeant sans cesse à l’arbre de la désobéissance qui lui procurait la connaissance du bien et du mal par l’expérience même et selon le témoignage des sens. Et c'est pourquoi quand celui qui dirait que l'arbre du bien et du mal est une créature visible, ne s’éloignera pas de la vérité ; car elle a la force d'amener plaisir et douleur. D’une part, puisque la création visible a également des principes spirituels, qui nourrissent l'esprit et une puissance naturelle qui réjouit les sens et pervertit, c’est pour cela qu’elle a été appelée l’arbre de la science du bien et du mal. En effet elle enseigne les passions à ceux qui reçoivent une partie d'elle d’une manière corporelle.  C''est de là sans doute que Dieu a interdit auparavant que l'homme y participe, afin qu’il connaisse, d’abord (comme c’était juste à, sa propre cause par sa participation à la grâce et l’immortalité qui lui avait été donnée avec les grâces ; afin, ensuite, qu’affermi par cette participation dans l’impassibilité et l’immutabilité, il soit devenu désormais, par la déification, comme un Dieu et avec Dieu il contemple les créatures de Dieu et ne recevant aucun dommage il en reçoive la connaissance en tant que Dieu, par la grâce, mais non en tant qu'homme.

Dans son introduction, il a philosophé et il a promis cela et d'autres choses semblables (comme s'il allait ailleurs en parlera plus complètement et plus précisément et qu'il le destinait à un traité à part).  Il s'attaque ensuite aux questions et aux réponses.

Première question : Que signifie la parole « Mon Père travaille encore[1] » ? 2. Sur celui qui portait la cruche d’eau dans l’Évangile.[2] 3. Sur la parole « Ne vous procurez pas deux tuniques[3] ». 4. Sur la malédiction de la terre dans les œuvres d’Adam.[4] 5. Sur la parole « Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché[5] ». 6. Sur « Car c’est pour cela, en effet, que même aux morts la bonne nouvelle a été annoncée[6] ». 7. Sur « Dieu est lumière[7] ». 8. Sur « Comment sommes-nous des enfants de Dieu et comment en serons-nous dans la suite?[8] » 9. Sur « Comment celui qui craint n’est pas accompli dans l’amour? » et « Il n’y a pas de disette pour ceux qui le craignent[9] ». 10. Sur la question de savoir quelle est la primauté que ne gardèrent pas les Anges et quel est leur sort.[10] 11. Quelle est la tunique souillée par la chair[11]? 12. Que signifie « Depuis la création ses perfections invisibles … sont visibles dans ses œuvres pour l’intelligence?[12] » 13. Que veut dire « Ils ont adoré … la créature au lieu du Créateur?[13] » 14. Sur la parole « Et ton esprit incorruptible est dans tous les êtres[14] ». 15. Sur le veau qui fut fondu dans le désert.[15] 16. Sur l’Ange qui menaça Moïse de mort sur le chemin d’Egypte.[16] 17. Sur « Si les observateurs de la Loi doivent être justifiés, comment ceux qui sont justifiés selon la Loi sont-ils déchus de la grâce?[17] » 18. Que veut dire « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi[18] ». 19. Que signifie le figuier desséché de l’Évangile et ce qu’on dit de lui?[19] » 20. Sur ce que veut dire « Après avoir dépouillé autorités et pouvoirs…,[20] etc. » et comment en est dépouillé celui qui n’en a jamais été revêtu? 21. Si dans les temps à venir Dieu montre les trésors de sa bonté, comment la fin des temps viendra-t-elle pour nous?[21] 22. Sur le mot « Dieu lui donnera le trône de David son père[22] ». Comment le donner quand le trône de David est tombé aux mains de nations qui ne connaissent pas Celui qui est venu de Lui? 23. Que veut dire « Après avoir passé un premier poste de garde puis un second[23] » et qu’est-ce que la porte de fer?[24] 24. Sur le mot « Le chef de tout homme, c’est le Christ, etc.[25] ». 25. Sur le roi de Babylone et de Juda et les Gentils. 26. Sur la révélation de Pierre au sujet de Corneille et comment certains furent en contestation avec Pierre à propos de Corneille.[26] 27. La parole « Allons, descendons et brouillons ici leurs langues[27] », à qui est-elle adressée? 28. Que veut dire cette parole dans les Actes « Ceux qui suppliaient Paul, au nom de l’Esprit, de ne pas monter à Jérusalem[28] » ? 29. Quelle est la différence entre la coupe et le baptême?[29] 30. Sur la parole « Le Dieu … n’habite pas des temples construits par la main des hommes[30] » ; comment pouvait-on dire qu’il habitait dans le temple des Juifs? 31. Sur la parole « Si donc ils cherchaient et découvraient Dieu[31] ». 32. Sur la parole « En vérité, je vous le déclare, si quelqu’un dit à cette montagne, etc.[32] » 33. Sur « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu, etc.[33] » 34. Sur « Nous avons ordre de manger la chair et de boire le sang, mais non de broyer les ossements[34] ». 35. Quelles espèces de bêtes sont sacrifiées chez les Israélites? 36. Sur la vipère qui mordit la main de saint Paul.[35] 37. Sur la question des Sadducéens qui imaginait sept hommes qui avaient été mariés à une seule femme.[36] 38. Que signifient les trois jours que les foules passèrent au désert avec le Christ?[37] » 39. Que signifie le nombre des six hydries aux noces de Cana en Galilée?[38] 40. Que signifient les cinq maris de la Samaritaine et le sixième qui n’était pas son mari?[39] 41. Comment peut-on dire que nous commettons et connaissons le péché et que le Seigneur s’est fait péché et ne le connaissait pas?[40] 42. Sur l’arbre de vie et l’arbre de la désobéissance.[41] 43. A qui a été dit « Voici qu’Adam est devenu comme l’un de nous[42] » ?, car, si cette parole a été dite au Fils, comment Adam est-il comparé au Fils? Et si c’est aux Anges, comment, d’autre part, compare-t-Il l’Ange à Lui-même? 44. Que veut dire « La poitrine du rite de présentation et le gigot du rite de prélèvement[43] » ? 45. Quelle est la différence entre le miroir et l’énigme?[44] 46. Que veut dire « La voix de celui qui proclame dans le désert?[45] 47. Sur Ozias, roi de Juda, et sur les citernes et les tours qu’il construisit.[46] 48. Que veut dire, d’autre part, dans le même livre des Paralipomènes, « Quand Ezéchias vit arriver Sennachérib[47] » ? 49. Que veut dire aussi dans le même livre « Et le roi Ezéchias se mit en prière ainsi qu’Isaïe, fils d’Amos[48] » ? 50. Que veut dire « Beaucoup apportaient … des offrandes au Seigneur et des présents pour le roi de Juda, Ezéchias[49] « ? 51. Sur la parole « Ezéchias ne répondit pas au bienfait reçu par Dieu,[50] etc. » 52. Et de nouveau, à propos d’Ezéchias, « On l’ensevelit près de la voie qui monte aux tombeaux des fils de David[51] », etc. 53. Sur ce qui est écrit dans le premier livre d’Esdras à propos de Zorobabel : « Il leva le visage vers le ciel face à Israël » et sur la prière qu’il fit. 54. Sur la parole « Et tous étaient d’Israël depuis la douzième année, femmes et enfants exceptés, quarante trois mille trois cents soixante », etc. 55. Sur ce qui est écrit dans le deuxième livre d’Esdras : « Et quand ils eurent entendu, les ennemis de la tribu de Juda et de Benjamin vinrent reconnaître quels étaient ces sons de trompette », etc. 56. Que veut dire « La requête d’un juste agit avec beaucoup de force[52] » ? 57. « Ainsi tressaillez-vous d’allégresse, même s’il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés[53] », etc. 58. « Sur ce salut, ont porté les recherches et les investigations des prophètes? »[54] 59. Sur la parole « Comme d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ prédestiné…[55] ». 60. Que veut dire « C’est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu[56] », etc. 61. Sur le livre volant que vit Zacharie. 62. Sur le lampadaire d’or que vit le même prophète.[57] 63. Que signifie « Là où habitent plus de cent vingt mille êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche[58] « ? Qui sont ces hommes? Qu’est-ce que la gauche et qu’est-ce que la droite? 64. Pourquoi, après la mort de Saül, qui avait fait tort aux Gabaonites, David, qui n’était pas coupable, fut-il puni par la famine qui ravagea son pays jusqu’au moment où il eut donné les sept hommes de la descendance de Saül aux Gabaonites.

C’est sur ces questions que ce saint homme et ce remarquable confesseur, a travaillé. Quant à son style, il est rempli de périodes ; il aime les hyperbates et se nourrit de circonvolutions et il n’a pas le souci du terme propre.  De là il en résulte à travers ses écrits et de l'obscurité et une difficulté de compréhension. Soumettant son discours à une emphase empreinte de rudesse dans la construction et les pauses, il ne ses soucie même pas d’offrir de l’agrément à l’audition. Et ses métaphores ne sont nulle part fleuries pour recueillir  la grâce ni pour attirer le lecteur, mais elle est mise en œuvre d’une façon très simple et sans aucun souci. Et il  fatigue presque ses partisans, car ses  solutions sont tellement éloignées du texte et de l’histoire connue et davantage encore de la difficulté elle-même. Mais pour celui qui aime entortiller son esprit dans les élévations et les contemplations, il n’en pourrait trouver de plus variées ni de plus élaborées. Il rassemble, en effet, pour quelques-uns des problèmes proposés par ses prédécesseurs et il y ajoute le fruit de son propre travail qui n'a pas moins, et peut-être davantage, de finesse et de d'intelligence. Partout, d’autre part, brille sa piété, sa véritable pureté et son désir pour le Christ.


 
 

 

[1] Jean 5, 17.

[2] Marc, 14, 13 ; Luc, 20, 10.

[3] Matth., 10, 10 ; Luc, 9, 3.

[4] Genèse, 3, 17. « Le sol sera maudit à cause de toi. »

[5] I Jean, 3, 9.

[6] I Pierre, 4, 6.

[7] I Jean, 1, 5.

[8] I Jean, 3, 2.

[9] I Jean, 4, 18 ; Psaumes, 33, 10 : « Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur ».

[10] Epître de Jude, 6.

[11] Epître de Jude, 23.

[12] Romains, 1, 20.

[13] Romains, 1, 25.

[14] Livre de la Sagesse, 12, 1.

[15] Exode, 32, 1-35.

[16] Exode, 4, 24. « Or, en chemin, … le Seigneur l’aborda et chercha à le faire mourir. »

[17] Romains, 2, 13 ; Galates, 5, 4.

[18] Romains, 2, 12.

[19] Matth., 21, 19 ; Marc, 11, 20.

[20] Coloss., 2, 14.

[21][21] I Cor., 10, 11. « … nous qui touchons à la fin des temps ».

[22] Luc, 1, 32.

[23] Actes, 12, 10.

[24] Idem.

[25] I Cor., 11, 3.

[26] Actes, 10.

[27] Genèse, 11, 7.

[28] Actes, 21, 11-12.

[29] Marc, 10, 38-39. « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. »

[30] Actes 17, 24.

[31] Actes, 17, 27.

[32] Marc, 11, 23 ; Matth. 17, 20.

[33] Marc, 11, 24 ; Matth. 21, 22.

[34] Allusif. Exode, 12, 46 ; Jean, 19, 36 : « Pas un de ses os ne sera brisé ».

[35] Actes 28, 3-6.

[36] Matth., 22, 23-30 ; Marc, 12, 18-25 ; Luc, 20, 27-35.

[37] Matth., 15, 32 ; Marc, 8, 2. Allusion : « J’ai pitié de cette foule … ils restent auprès de moi et ils n’ont pas de quoi manger. »

[38] Jean, 2, 6. « … six jarres de pierre … »

[39] Jean, 4, 18. « … tu en as eu cinq, et l’homme que tu as maintenant n’est pas ton mari … »

[40] II Cor. 5, 21. Allusion.

[41] Genèse, 2, 9. « … l’arbre de vie … et l’arbre de la connaissance…

[42] Genèse, 3, 22. « Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous… »

[43] Lévitique, 10, 14.

[44] I Cor., 13, 12.

[45] Isaïe, 40, 3 ; Matth., 3, 3.

[46] Chroniques II, 26, 10.

[47] Chroniques II, 32, 2.

[48] Chroniques II, 32, 20.

[49] Chroniques II, 32, 23.

[50] Chroniques II, 32, 25.

[51] Chroniques, II, 32, 33.

[52] Jacques, 5, 16.

[53] I Pierre, 1, 6.

[54] I Pierre, 1, 10.

[55] I Pierre, 1, 19.

[56] I Pierre, 4, 17.

[57] Zacharie, 5, 1 et 4, 2.

[58] Jonas, 4, 11.