BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     194 MACIME LE CONFESSEUR,

      Diverses lettres et centuries théologiques.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194. Maxime le Confesseur,

 

Diverses lettres et centuries théologiques.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη τοῦ αὐτοῦ ἁγίου ἀνδρὸς πρὸς Γεώργιον ἔπαρχον ἐπιστολή, πολλῆς ὠφελείας καὶ κατανύξεως γέμουσα· καὶ τὸ τῆς φράσεως αὐτῆς εἰς τὸ σαφές τε καὶ ἠθικὸν ἀνεπτυγμένον πρὸς τὰ υʹ κεφάλαια τὴν συγγένειαν ἀνόθευτον δείκνυσιν ὅτι διασῴζει.

Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ τεύχει συνανεγνώσθη λόγος κεφαλαίοις ρʹ διειλημμένος, καὶ ἕτερος ὁμοίως τοῖς ἴσοις ἀπηρτισμένος, ἐν οἷς θεολογία τε διαλάμπει καὶ ἠθῶν διακόσμησις διαπρέπει. Καὶ οὐκ ἂν ἐν οὐδενὶ τὸ ὁμοφυὲς αὐτοῖς πρὸς τὰ υʹ κεφάλαια ἐνοθεύετο, εἰ μὴ τὸ ἀλληγορικὸν ἐν πολλοῖς ὑποβαλλόμενον καὶ ὁμόφυλά πως αὐτὰ παραστῆσαν τῇ συντάξει, ἥτις γραφικῶν ἀπορημάτων καὶ λύσεων ἔκθεσιν σπουδάζει καὶ Θαλασσίῳ ἐστὶ πρεσβυτέρῳ καὶ ἡγουμένῳ προσπεφωνημένη, τὸ πρὸς ταῦτα συγγενὲς διὰ τῆς πρὸς ἐκείνην οἰκειώσεως ὑποβολιμαῖον εἶναι λογισμοὺς ἀναρριπίζει.

Ἐν ταὐτῷ δὲ συνανεγνώσθη τοῦ αὐτοῦ ἐπιστολαὶ διάφοροι. Ὧν πρώτη μὲν πρὸς Πέτρον Ἰλλούστριον ἧς ἐπιγραφὴ μὲν «Περὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου λόγος ἐπίτομος καὶ κατὰ τῶν Σεβήρου δογμάτων», κεφάλαια δὲ τάδε· περὶ ἀριθμοῦ φυσικωτέρα διάληψις, περὶ διαφορᾶς καὶ ποιότητος ἀκριβέστερον καὶ τῆς αὐτῶν εὐσεβοῦς ὁμολογίας.

Ὅτι βλάσφημον τὸ λέγειν οὕτως ἁπλῶς τὸν Χριστὸν μίαν φύσιν· περὶ συνθέτου φύσεως καὶ τοῦ κατ´ αὐτὴν λόγου, καὶ ὡς ἀσεβοῦσιν οἱ λέγοντες τὸν Χριστὸν μίαν σύνθετον φύσιν. Ὅτι ὁ λέγων τὸν Χριστὸν Θεὸν καὶ ἄνθρωπον μετὰ τὴν ἕνωσιν συνομολογεῖ τοῖς ὀνόμασι τὰς φύσεις ἐξ ἀνάγκης μετὰ τὴν ἕνωσιν, ὀρθῶς δηλονότι καὶ ἀκολούθως οἷς λέγει πιστεύειν ᾑρημένος.

Περὶ τῆς «ἐν δύο» φωνῆς καὶ περὶ τῆς μιᾶς τοῦ λόγου φύσεως εὐσεβὴς ὁμολογία κατὰ τοὺς πατέρας, καὶ ἀθέτησις τῆς μιᾶς συνθέτου φύσεως. Περὶ ὑποστάσεως συνθέτου φυσικωτέρα διάληψις, καὶ ἀπόδειξις ὡς οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀτόποις περιπίπτουσιν οἱ μίαν σύνθετον ὑπόστασιν ὁμολογοῦντες τὸν Χριστὸν τοῖς μίαν αὐτὸν σύνθετον λέγουσι φύσιν. θʹ κεφάλαιον ὅτι κατὰ πρόσληψιν μόνην ἡ πρὸς τὴν σάρκα γέγονεν ἕνωσις, ὡς προόντος καὶ θελήματι τὴν πρὸς σάρκα διαπραξαμένου ἕνωσιν. Ἀλλ´ ἡ μὲν πρὸς Πέτρον Ἰλλούστριον.

Ἑτέρα δὲ πρὸς Κοσμᾶν διάκονον Ἀλεξανδρείας  περὶ κοινοῦ καὶ ἰδίου, τουτέστιν οὐσίας καὶ ὑποστάσεως· ἧς κεφάλαιον κατασκευὴ φυσικωτέρα ὡς οὐδὲν τῶν ὄντων ἑτέρῳ τινὶ ταὐτόν ἐστι κατ´ οὐσίαν καὶ ὑπόστασιν, διὰ τὸ μὴ ταὐτὸν εἶναι οὐσίαν καὶ ὑπόστασιν, ἀλλὰ τὰ μὲν κατ´ οὐσίαν ταὐτὰ ταῖς ὑποστάσεσιν ἕτερα, ἃ δὲ ταὐτὰ καθ´ ὑπόστασιν, κατ´ οὐσίαν καὶ φύσιν διάφορα.

Δεύτερον ὅτι ὁ Χριστὸς ταῖς μὲν κατ´ οὐσίαν τῶν οἰκείων μερῶν πρὸς τὰ ἄκρα κοινότησιν ἑνούμενος, τὴν πρὸς ἄλλα τῶν μερῶν σῳζομένην εἶχε διαφοράν, ταῖς δὲ τῶν μερῶν ἰδιότησι τὸ καθ´ ὑπόστασιν διεδείκνυ ὡς ὅλον κοινὸν ἀμφοτέρων.

Γʹ ὅτι τὰ μὲν καθ´ ὑπόστασιν κοινὰ τῶν μερῶν τὸ ὅλον ἤγουν τὸν Χριστὸν ἠφόριζον τῶν ἄκρων, τὰ δὲ κατ´ οὐσίαν πρὸς τὰ ἄκρα κοινὰ τῶν μερῶν ὡς ὅλον συνῆπτε τοῖς ἄκροις οὐσιωδῶς τὸν Χριστόν.

Δʹ ὅτι Θεὸς ὑπάρχων τέλειος ὁ Χριστὸς καὶ ἄνθρωπος τέλειος ὁ αὐτός, εἶχε τὸ κοινὸν αὐτῶν καὶ τὸ ἴδιον οἷς πρὸς ἑαυτὸν ἐποιεῖτο τὴν τῶν ἄκρων ἕνωσιν καὶ διάκρισιν, τῇ μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἑνώσει τῶν ἄκρων ἐν ἑαυτῷ σῳζομένας τὰς ἐξ ὧν συνετέθη φύσεις πιστούμενος, τῇ δὲ πρὸς ἑαυτὸν διακρίσει τῶν ἄκρων τὸ μοναδικὸν τῆς οἰκείας παριστὰς ὑποστάσεως.

Εʹ περὶ διαφορᾶς διάληψις σύντομος, δι´ ἧς δείκνυται τὸ κατ´ οὐσίαν ποσὸν τῶν ἡνωμένων, σῳζόμενον.

Ϛʹ κατασκευὴ πλατυτέρα καὶ φυσικωτέρα περὶ διαφορᾶς καὶ ποσότητος καὶ τοῦ δηλοῦντος ἀριθμοῦ.

Ζʹ ὅτι ὁ μὴ ταὐτὸν εἰδὼς φύσιν καὶ ὑπόστασιν εὐσεβῶς ἐπὶ Χριστοῦ δογματίζει τὴν ἕνωσιν καὶ τὴν διαφοράν, ὧν τὸ μὲν ὁρᾶται κατὰ τὴν ὑπόστασιν, τὸ δὲ κατὰ τὴν φύσιν.

Ηʹ ὅτι Σεβῆρος ταὐτὸν εἶναι βιαζόμενος φύσιν καὶ ὑπόστασιν συγχεῖ τὴν ἕνωσιν καὶ ποιεῖ διαίρεσιν τὴν διαφοράν· καθ´ ἣν δείκνυται καὶ τὸν τριάδος εἰς τετράδα διασκεδάζων λόγον, καὶ τὸ τῆς μιᾶς θεότητος κατατέμνων εἰς δυάδα μυστήριον, καὶ πάσης τὸν Χριστὸν ὑπερορίζων οὐσιωδῶς ὑπάρξεως.

Θʹ ἔκθεσις σύντομος μετὰ τῆς ὀρθῆς συνηγορίας τῆς ἀληθοῦς τῶν πατέρων ὁμολογίας.

Ἀλλ´ ἐν τούτοις μὲν καὶ αὕτη καὶ δῆλον καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν κεφαλαίων τὸ εἰς εὐσέβειαν χρήσιμον. Καὶ ἡ φράσις δὲ ὡς ἐν τοιαύτῃ τὸ σαφὲς διώκει καὶ οὐκ ἄκομψον.

Ἔτι δὲ πρὸς Πύρρον, ἔτι πρεσβυτέρου βαθμὸν ἔχοντα καὶ οὔπω τῆς ἀρχιερατικῆς ἐπιβάντα καθέδρας. Θειάζει δ´ ἐν αὐτῇ τὸν Πύρρον, καὶ εὐσεβῆ γνῶσιν αὐτῷ καὶ ὁσιότητα ἐπιμαρτύρεται. Ἀλλὰ καὶ περί τινων, ὡς ἔοικεν, ἀξιώσαντος αὐτῷ γραφῆναι ὁ σοφὸς Μάξιμος οὐ μόνον παραιτεῖται, ἰσχνόφωνον ἑαυτὸν καὶ βραδύγλωσσον ἀποκαλῶν, ἀλλ´ ἀνταξιοῖ αὐτὸν γράμματι μᾶλλον διδάξαι, τίς ἡ ἐνέργεια, καὶ ὁσαχῶς, καὶ τί παρὰ ταύτην ἐστὶ τὸ ἐνέργημα, καὶ τί τούτων διενήνοχεν ἡ πρᾶξις καὶ τὸ ἔργον, καὶ πῶς ἔστι λέγειν ἢ ἐννοεῖν τὴν μίαν ἐνέργειαν. Ἀλλ´ ἐν τούτοις μὲν καὶ ἡ πρὸς Πύρρον.

Γράφει δὲ καὶ πρὸς Θωμᾶν τινα, αἰτησάμενον ῥητῶν τινῶν ἀπορουμένων ἐπιλύσεις. Τὰ δὲ ῥητὰ τοῦ Θεολόγου τέ ἐστι Γρηγορίου καὶ τοῦ θείου Διονυσίου, ἐκ μὲν τοῦ περὶ υἱοῦ εἰς τό «Διὰ τοῦτο μονὰς ἀπ´ ἀρχῆς κινηθεῖσα» καὶ ἑξῆς· καί «Μονάδος μὲν κινηθείσης διὰ τὸ πλούσιον», ὅπερ ἐστὶν ἐκ τοῦ δευτέρου εἰρηνικοῦ·

βʹ εἰς τό «ἑνὶ δὲ κεφαλαίῳ» καὶ ἑξῆς·

τρίτον ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἰς τό «οὗτος γὰρ ὁ νῦν σοι καταφρονούμενος», καὶ ἑξῆς.

Τέταρτον εἰς τό «Ὡς μὲν γὰρ λόγος οὔτε ὑπήκοος ἦν οὔτε ἀνήκοος» καὶ ἑξῆς.

Τοῦ δέ γε θεσπεσίου Διονυσίου εἰς τό «πῶς φῂς Ἰησοῦς ὁ πάντων ἐπέκεινα πᾶσιν ἐστὶν ἀνθρώποις οὐσιωδῶς συντεταγμένος» καὶ ἑξῆς, καὶ εἰς ἕτερα διάφορα.

 Καὶ ταῦτα μὲν ἐν τῇ πρὸς Θωμᾶν πρώτῃ ἐπιστολῇ. Ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ οἷον ἐπανάληψιν ἐνίων ῥητῶν τῶν προσαφηνισθέντων ἐκ τῆς θεολογικῆς συντάξεως ποιεῖται, καὶ πρός γε τό «διὰ μέσου νοὸς ὁμιλήσας σαρκὶ ἕως τοῦ κρείττονος ἐκνικήσαντος» ὁμοίως ἑρμηνεύει. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις.

194. Maxime le Confesseur, Diverses lettres[1] et centuries théologiques.

J’ai lu du même saint homme,  une Lettre au préfet Georges, lettre très utile et pleine de componction. Son style, qui se développe dans la clarté et la douceur, montre assez qu’il conserve une parenté non contaminée avec les quatre cents chapitres ci-dessus.

J’ai lu dans le même volume, un livre divisé en cent chapitres et un autre comprenant lui aussi un ombre égal de chapitres où brille non seulement la connaissance des choses divines et mais qui excelle par une doctrine remarquable à façonner les mœurs. Et en aucun endroit, son génie commun avec les quatre cents chapitres ne serait altéré si des allégoriques placées en beaucoup d’endroits ne le rendaient  en quelque sorte proche de l’ouvrage qui s'occupe des doutes tirés des Ecritures et de leur solution et qui est dédié au prêtre et higoumène Thalassius .  Mais la parenté de ces livres avec ces chapitres, confirmée par l'affinité avec cet écrivain, rejette toutes les soupçons qu'il ne serait pas authentique.

J’ai lu dans le même volume, du même auteur, des lettres diverses : la première à Pierre l’Illustre. Son titre: Bref discours sur le mystère du Christ et contre les dogmes de Sévère. Voici les chapitres : Traité du nombre fondé plus sur la nature, Sur la différence et la qualité, recherche plus approfondie ainsi que sur la manidestation orthodoxe de celles-ci.

Qu’il est blasphématoire de dire tout simplement que le Christ est une seule nature.  Sur la nature composée et ls raisons de celle-ci et qu’ils sont impies ceux qui disent que le Christ est une seule nature composée. Que celui qui dit que le Christ Dieu et homme après l’union avoue nécessairement par ces termes l’existence des natures après l’union ; c’est juste, évidemment, et conséquent à ce qu'il a dit vouloir croire.

Sur la parole « en deux ». Sur l’unité de nature du Verbe, confession orthodoxe conforme à la doctrine des Pères et rejet d'une seule nature composée. Discussion plus naturelel sur l'hypostase composée. Démonstration auus. : Ne pas tomber dans les mêmes absurdités ceux qui reconnaissent que le Christ est une hypostase unique composée et ceux qui disent qu’il est une nature unique composée. Le neuvième chapitre expose que c’est par la seule assomption que s’est faite l’union du Verbe avec la chair, vu sa préexistence qui a réalisé une union volontaire avec la chair. Voilà la lettre à Pierre l’Illustre.

Une autre est écrite à Cosmas, diacre d’Alexandrie, sur le commun et le propre, ou sur l’essence et la substance. Son sujet est une démonstration tirée de la nature : rien de ce qui est n’est identique en essence et en substance à un autre objet, parce que  essence et substance ne sont jamais les mêmes ; et ce qui est identique en essence diffère en substance et par contre ce qui est identique en substance est différent en essence et en nature.

Deuxième chapitre : Que le Christ, en s’unifiant par les raisons communes selon l'essence de ses propres parties avec les extrêmes, conservait une distinction entre les autres parties ; et par les propriétés de ses parties, il montrait que tout ce qui concerne l'hypostase était commun aux deux.

Troisième chapitre : Que celles des parties qui sont communes selon l'hypostase distinguaient l’ensemble, c’est-à-dire le Christ, des extrêmes, tandis que celles des parties qui sont communes avec les extrêmes joignaient selon l'hypostase le Christ aux extrêmes.

Quatrième chapitre : Comme le Christ Dieu était parfait et en même temps un homme parfait, il avait ce qui leur est commun et ce qui leur est propre et, avec ces éléments, il réalisait vis-à-vis de lui-même l’union et la distinction des extrêmes. Par l’union des extrêmes avec lui-même, il attestait que les natures en lui sont sauvées, natures dont il était composé et par la distinction des extrêmes d’avec lui-même, il montrait l'unité de sa propre hypostase.

Cinquième chapitre. Courte discussion sur la différence par où il est montré que la quantité essentielle des éléments unifiés est conservée.

Sixième chapitre. Démonstration plus étendue et plus philosophique sur la différence et la quantité et le nombre qui les exprime.

Septième chapitre. Que celui qui sait nature et hypostase ne sont pas identiques, celui-là raisonne juste, quand il s’agit du Christ, sur l’union et la différence ; l’une est considérée selon l'hypostase, l’autre selon la nature.

Chapitre huitième : Que Sévère, qui par la force contraint à l’unité nature et hypostase, confond l’union et fait de la différence une division ; de là il est convaincu de déformer la raison la Trinité en tétrade, coupe en deux parties le mystère de l’unité divine et rejette le Christ de toute subsistance substancielle.

chapitre neuvième. Bref exposé avec la juste défense de la vraie confession des Saints Pères.

Voilà le contenu de cette lettre et, comme le montre les chapitres, son utilité pour promouvoir le zèle pour la foi. Et le style, comme dans un pareil sujet, tend à la clarté et est élégant.

Il écrit aussi à Pyrrhus qui en ce temps-là avait la dignité de prêtre et n’avait pas encore le siège le plus élevé. Dans cette lettre il célèbre Pyrrhus et par son témoignage lui attribue l'orthodoxie et la sainteté ; mais comme, selon toute apaprence,  Pyrrhus avait demandé à Maxime de lui écrire, le sage Maxime non seulement tergiverse, en se nommant bègue et sans éloquence, mais encore il le supplie que ce soit lui qui lui enseigne :Qu'est-ce l'activité ? Combien de formes a-t-elle? Quel est l’acte comparé à celle-ci et en quoi différent de ceux-ci l’action et l’œuvre.  Comment faut-il exprimer et se représenter qu'il y a dans le Christ une seule activité. Voilà le contenu de la lettre à Pyrrhus.

Il écrit aussi à un certain Thomas qui lui avait demandé les solutions à quelques paroles ambigues. Ce sont des paroles de Grégoire le Théologien et de saint Denys ; pour l’un, c’est dans son traité sur le Fils et sur « C’est pourquoi la monade se meut elle-même dès le principe, etc. » et   « La monade mue à cause de sa richesse » (passage tiré de son deuxième discours sur la Paix).

2° Une autre assertion : « En un seul chapitre, etc. ».

3° Tiré du même discours : « Cet homme qui est maintenant méprisé par toi, etc. ».

4° « Car, de même que le Verbe n’était ni obéissant ni désobéissant, . ».

Et de saint Denys, c’était « Comment dis-tu que Jésus, qui est au-delà de tout est uni substanciellement à tous les hommes, etc. ? » et sur différents autres extraits.

Voilà ce que cintient la première lettre à Thomas. Dans la deuxième, il fait une sorte de répétition de l'oeuvre théologique de quelques-un dont il vient de parler plus haut et de la même manière il interprète : « L’esprit s’étant uni à la chair par le milieu jusqu’à ce que le meilleur l'emporter ». Voilà ce qu’il y a dans ces ouvrages.


 

[1] Migne, PG 91.


 


 


 

 

[1] Eunape de Sardes(vers 346-414) en Asie mineure. Auteur connu pour ses Vies des Sophistes - recueil de 23 biographies de philosophes anatoliens du IVe siècle- où l'on trouve des détails intéressants sur plusieurs philosophes éclectiques, sur des médecins et des rhéteurs de son temps.