BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     192B MAXIME LE CONFESSEUR,

      Lettres (27).
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192B. Maxime le Confesseur, Lettres (27).


 

 

 

 Ἔτι ἀνεγνώσθησαν αὐτοῦ καὶ ἐπιστολαὶ περὶ διαφόρων ὑποθέσεων ψυχωφελῶν τε καὶ ἀναγκαίων τοῖς ὀρθοῦν τε τὰ ἤθη καὶ τὸν νοῦν ἐγρηγορότα συντηρεῖν πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἐσπουδακόσι, τὸν ἀριθμὸν ζʹ καὶ κʹ. Ὧν ἦν μία πολύστιχος [καὶ] ἡ πρὸς Ἰωάννην τινά, ἧς ἐστὶ τὰ κεφάλαια πρῶτον ἐπιτίμησις τοῖς διεκδικοῦσι τοὺς αἱρετίζοντας, καὶ μάλιστα τοὺς ἀπὸ Σεβήρου· δεύτερον ὅτι δεῖ παντὶ τρόπῳ τὴν παραδεδομένην εὐσέβειαν ἀπαράτρωτον φυλάττειν· τρίτον περὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς ἔστιν εὐσεβῶς δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἕνωσιν ὁμολογεῖν· δʹ ὅτι ὁ ἀριθμὸς οὔτε διαιρεῖ οὔτε διαιρεῖται, οὔτε διαίρεσιν εἰσάγει κατὰ τὸν ἴδιον λόγον τὸ σύνολον οἷς ἐπιλέγεται· εʹ πῶς εὐσεβῶς ὁ ἀριθμὸς πρὸς δήλωσιν τῆς διαφορᾶς παραλαμβάνεται· Ϛʹ πῶς χρὴ νοεῖν τὴν κειμένην ῥῆσιν ἐν τῇ πρὸς Σούκενσον ἐπιστολῇ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, καὶ ὅτι οὐ μάχεται ἡ «ἐν δύο» φωνὴ τοῖς λέγουσι μίαν φύσιν τοῦ λόγου σεσαρκωμένην, εἰ μὴ κατὰ τὸ Νεστορίῳ δοκοῦν ἀσεβῶς λαμβανομένη. ζʹ ὅτι πραγμάτων ἤγουν οὐσιῶν ἐπὶ Χριστοῦ ἡ διαφορά, ἀλλ´ οὐ ποιοτήτων, καὶ ὅτι πᾶσα διαφορὰ ἐξ ἀνάγκης συνεισάγει ἑαυτῇ τὴν ὧν ἐστὶ ποσότητα, καὶ ἡ ποσότης πάλιν τὸν ἑαυτῆς σημαντικὸν ἀριθμόν, κἄν τε συνεχής ἐστι κἄν τε διῃρημένη· ηʹ ὅτι ἀσεβές ἐστι τὸ λέγειν μίαν σύνθετον φύσιν τὸν Χριστόν, καὶ τῇ ἀληθείᾳ μαχόμενον. θʹ περὶ ὑποστάσεως συνθέτου, καὶ ἔκθεσις σύντομος τῆς ἐκδοχῆς τῶν ὀρθῶς ἐπὶ Χριστοῦ κατὰ τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν ὁμολογουμένων τῆς πίστεως φωνῶν· ιʹ περὶ ὑποστάσεως συνθέτου φυσικωτέρα διάληψις, καὶ ἀπόδειξις ἀκριβὴς τοῦ μὴ τοῖς αὐτοῖς περιπίπτειν τοὺς ὁμολογοῦντας μίαν σύνθετον ὑπόστασιν τὸν Χριστὸν τοῖς μίαν αὐτὸν σύνθετον λέγουσι φύσιν· ιαʹ ὅτι κατὰ πρόσληψιν ἡ πρὸς τὴν σάρκα μόνη τοῦ λόγου γέγονεν ἕνωσις, ὡς προόντος καὶ πρὸς ἕνωσιν σαρκὸς ἑνωθῆναι θελήσαντος· ὅπερ οὐκ ἔστιν ὅλως ἐπ´ ἄλλου τῶν συνθέτων ἰδεῖν· ἐπὶ γὰρ τῶν ἄλλων οὐ κατὰ πρόσληψιν θατέρου ἡ ἕνωσις γίνεται, ἀλλ´ ἄμφω συνιόντων ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὴν τοῦ συνθέτου συμπλήρωσιν καὶ οὐσίωσιν. Ἡ μὲν πρὸς Ἰωάννην ἐπιστολὴ αὕτη καὶ τὰ ἐν αὐτῇ κεφάλαια.

Τῶν δ´ ἄλλων ἐπιστολῶν, τρεῖς μέν εἰσι πρὸς Θαλάσσιον πρεσβύτερον καὶ ἡγούμενον, δύο δὲ πρὸς Ἰωάννην κουβικουλάριον, δύο δὲ πρὸς Σωφρόνιον μονάζοντα τὸν ἐπίκλην Εὐκρατᾶν, καὶ μία πρὸς Ἰωάννην  σοφιστήν, καὶ μία πρὸς Ἰανίαν ἡγουμένην, καὶ μία Θαλασσίῳ ἡγουμένῳ καὶ πρεσβυτέρῳ, καὶ μία Ἰορδάνῃ πρεσβυτέρῳ καὶ Στεφάνῳ ἡγουμένῳ καὶ πρεσβυτέρῳ, καὶ μία Κυρισκίῳ ἐπισκόπῳ, καὶ ἔτι ἑτέρα μία Ἰωάννῃ κουβικουλαρίῳ, ὁμοίως καὶ Στεφάνῳ πρεσβυτέρῳ καὶ ἡγουμένῳ καὶ μία Κόνωνι πρεσβυτέρῳ καὶ ἡγουμένῳ, ἔτι Θαλασσίῳ ἡγουμένῳ καὶ πρεσβυτέρῳ, καὶ δύο Ἰωάννῃ ἐπισκόπῳ, ἔτι Ἰωάννῃ κουβικουλαρίῳ περὶ τῆς κατὰ Θεὸν λύπης, καὶ Κωνσταντίνῳ Ἰλλουστρίῳ καὶ ἀπὸ σακελλαρίων δύο, καὶ τῷ ἀββᾷ Πολυχρονίῳ τρεῖς, καὶ πρὸς Ἰουλιανὸν Ἀλεξανδρέα, ἀπὸ τῆς τῶν ἀκεφάλων αἱρέσεως ἐπιστραφέντα, μία, καὶ ὡς ἀπὸ Γεωργίου ἐπάρχου Ἀφρικῆς πρὸς μοναστρίας ἀποκοινωνησάσας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μία.

Ἐν ταύταις οὖν ἁπάσαις ταῖς ζʹ καὶ κʹ ἐπιστολαῖς ὁ μὲν ἄλλος χαρακτὴρ αὐτοῦ τῶν λόγων καὶ ἡ εὐσέβεια μάλιστα διασῴζεται, τὸ δ´ ἀσαφές, εὖ γε τοῦ ἀνδρὸς ποιοῦντος καὶ τιμῶντος ἐπιστολῆς κατὰ τοῦτο νόμους, οὐκ ἔσχε τὸ ἀνοικονόμητον. Δῆλον δ´ ὅτι καὶ ἃ τὴν ἀσάφειαν ἐποίει, τὰ μὲν ἔρριπται τὰ δὲ κεκόλασται.

J’ai lu encore du même des Lettres[1] sur différents sujets utiles pour l’âme et nécessaires à ceux qui s'appliquent à corriger leurs mœurs et conserver leur esprit attentif à la piété. Il y en a vingt sept. Une de celles-ci est fort longue et elle est envoyée au philosophe Jean. En voici les sujets : La première : Blâmes pour ceux qui ont entrepris de défendre les sectateurs des hérétiques et surtout ceux de Sévère. La deuxième : Qu’il faut par tous les moyens conserver la religion qu'on nous a transmise intacte. La troisième : De la différence et pour quelle raison il est permise d’admettre selon la foi les deux natures dans le Christ après leur union. La quatrièmes:  Que le nombre ne divise ni n’est divisé et qu’il n’apporte par sa propre raison absolument aucune division aux nombres auxquels on l’ajoute. La 5ème. Comment employer selon la foi le nombre pour indiquer la différence ? La 6ème. Comment il faut comprendre le mot dans la lettre de saint Cyrille à Succensus, et que les mots « en deux » ne s'opposent pas à ceux qui disent que la nature incarnée du Verbe est une, à moins qu’on prenne l'opinion impie de Nestor. La 7ème. Que la différence dans le Christ se trouve dans les choses dans les essences, mais non dans une différence de qualités ; et que toute différence, par nécessité amène avec elle la quantité dont elle fait partie, et la quantité, de son côté, le nombre qui l’exprime (qu’elle soit continue ou divisée. La 8ème. Qu’il est impie de dire que le Christ n’est qu’une seule nature composée : cela combat la vérité. La 9ème. De l'hypostase composée et un bref exposé des paroles reçues sur  la foi, qui nous ont été transmises par le Christ et en usage dans l’Église catholique. La 10ème. Sur l'hypostase composée, discussion davantage naturelle et démonstration exacte du fait que ceux qui avouent que le Christ est une hypostase composée unique ne tombent pas dans la même conception que ceux qui disent qu’il est d’une nature unique composée. La 11ème. Que c’est par assomption que s’est faite la seule unité du Verbe avec la chair, puisque le Verbe préexistait et voulait cette union avec la chair : ce qu'on ne peut absolument pas observer dans aucun autre composé. Car, dans les autres, l'union ne se fait pas par l’assomption de l'un et l'autre élément, mais par les deux qui passent du non-être à la perfection et à la constitution du composé dont ils forment l’essence. Telle est cette lettre à Jean et tels sont les sujets traités.

Parmi les autres lettres, trois sont adressées à Thalassius, prêtre et higoumène, deux au cubiculaire Jean, deux au moine Sophronius, surnommé Eucrate, une au sophiste Jean et une autre à l’abbesse Iania. Ensuite une à Thalassius, higoumène et prêtre, et une au prêtre Jordanès et à Stéphane, higoumène et prêtre, et une à l’évêque Cyriscius et encore une autre au cubiculaire Jean et de même à Stéphane, prêtre et higoumène, et encore à Thalassius, higoumène et prêtre, et deux à l’évêque Jean et encore à Jean le cubiculaire sur ce qu’est la souffrance selon Dieu et deux à Constantin Illustre et sacellaire. Aussi trois à l’abbé Polychronius et une à Julien d’Alexandrie, qui s’était détourné de l’hérésie des Acéphales, et soit disant de Georges, préfet d’Afrique, à des religieuses excommuniées à Alexandrie.

Dans toutes ses vingt sept lettres éclate  la forme de ses écrits et surtout sa piété. Quant à l'obscurité (bravo pour un homme qui cultive et observe les lois du genre épistolaire), jamais elle n’a entraîné aucun désordre. Il est évident, d’autre part, que ce qui provoquait l’obscurité, ou a été rejeté, ou a été modifié.


 


 

 

[1] Cf. PG 91. Le nombre de lettres y est plus important.