BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     200 MARC LE MOINE.

          Ouvrages divers.

 
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


200. Marc le Moine, Ouvrages divers
.

 

 

Ἀνεγνώσθη βιβλίον Μάρκου μοναχοῦ ἐν λόγοις ηʹ, ὧν ὁ μὲν πρῶτος ἐπιγραφὴν ἔλαχε περὶ νόμου πνευματικοῦ, καὶ χρήσιμος τοῖς τὸν ἀσκητικὸν ἐπανῃρημένοις βίον ὥσπερ καὶ ὁ ἐφεξῆς, τοὺς ἐξ ἔργων οἰομένους δικαιοῦσθαι εἰς μάταιον διαπίπτειν λογισμόν, μᾶλλον δὲ καὶ τὸν ὅτι μάλιστα σφαλερόν, ἐπιδεικνύμενος· ἐν οἷς καὶ ἕτεραι συνυφαίνονται παραινέσεις, εἰς τὸν πνευματικὸν καὶ αὗται συνανήκουσαι νόμον. Καὶ ὁ γʹ δέ, περὶ μετανοίας τῆς πάντοτε προσηκούσης ἀπευθυνόμενος τὸν σκοπόν, εἰς τὸν αὐτὸν τῆς ὠφελείας βαθμὸν ἀνατρέχει.

Σαφὴς μὲν οὖν ἐστιν ὅσον ἐπὶ τῇ κοινότητι τῶν λέξεων καὶ τῷ κεφαλαιωδῶς ἐξενηνέχθαι, ἡ φράσις, εἰ καὶ μὴ πρὸς τὴν Ἀττικὴν ἀπηκρίβωται τὰ ὅλα γλῶτταν· εἰ δέ που τὸ ἀσαφὲς ἐνορᾶται, τῷ διὰ πράξεως αὐτὰ πεφυκέναι μᾶλλον κατανοεῖσθαι ἀναχωρεῖ ῆς διὰ λόγων ἑρμηνείας, οὐχὶ τῷ δυσκόλως εἰρῆσθαι· τὸ δὲ τοιοῦτον οὐκ ἐν τοῖς εἰρημένοις μόνον ἀναφαίνεται λόγοις, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς. Καὶ οὐχὶ μόνῳ τῷδε τῷ ἀνδρί, ἀλλὰ μικροῦ πᾶσιν, οἷς ἀσκητικοὺς νόμους καὶ πάθη καὶ διαθέσεις δι´ ἔργων χωρούσας ἀπαγγέλλειν γέγονε σπουδή, ὁ τῆς τοιαύτης ἀσαφείας ἐνιαχοῦ συμπρόεισι τρόπος, τῆς ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν ἐπιγνώσεως οὔτι μάλα στεργούσης τὰς διὰ τῶν ῥημάτων ἐπιδηλώσεις. Ἀλλ´ οὕτω μὲν περὶ τούτου.

Ὅ γε μὴν δʹ λόγος εἰς τύπον ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως ἐσχηματισμένος, δείκνυσιν ὡς τὸ σωτήριον βάπτισμα τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὸν καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτημάτων μυστικῶς ἡμῖν ἐχαρίσατο καὶ τὴν χάριν τοῦ παναγίου ἐνῴκισε πνεύματος, καὶ τοιαῦθ´ ἕτερα.

 Ὁ δὲ εʹ διαπλάττει τὸν νοῦν πρὸς τὴν οἰκείαν ψυχὴν συμβουλὴν οἷον ἀνακοινούμενον, δι´ ἧς οὐκ ἄλλους αἰτίους ἀλλ´ αὐτοὺς ἡμᾶς τῶν ἁμαρτανομένων ἀποφαίνεται·

καὶ ὁ Ϛʹ δὲ εἰς διάλογον σχηματίζεται, σχολαστικὸν εἰσάγων τινὰ πρὸς Μάρκον αὐτὸν διαλεγόμενον, ὧν τὰ κεφάλαια ὅτι δεῖ ἀδικούμενον μὴ ἀμύνεσθαι μηδὲ κατακρίνειν τοὺς ἀδικοῦντας, ἀλλ´ ἰδίων ἁμαρτημάτων εἰσπράξεις ἡγεῖσθαι τὰς ἐξ ἑτέρων ἡμῖν ἐπιφερομένας ἐπηρείας· καὶ ὅτι χαλεπὸν ἡ ἀνθρωπαρεσκία, καὶ ὡς δεῖ παντὸς σωματικοῦ ἔργου πολλῷ τῷ μέσῳ τὴν προσευχὴν προτάττειν, καὶ τί ἐστι τὸ θέλημα τῆς σαρκός.

Ὁ δὲ ζʹ οὐκ εἰς τὰ τῶν ῥημάτων ἀμοιβαῖα διατυπούμενος, περὶ νηστείας διαλαμβάνει·

ὁ δὲ ηʹ Νικολάῳ τινὶ μοναχῷ γεγραμμένος, τίσι μάλιστα κοιμίζεται θυμὸς καὶ ὀργὴ ἢ καὶ τέλεον καταργεῖται, ἀναδιδάσκει, καὶ τίσιν ἡ σαρκικὴ ἐπιθυμία.

Ταῦτα μέν, εἰ καὶ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον ἀλλήλων διαφέροντα, ὅμως τὰ ὀκτὼ τῶν λογίων εἰς τὴν πρακτικὴν χειραγωγεῖ φιλοσοφίαν.

Ὁ δὲ θʹ, κατὰ Μελχισεδεκιτῶν ἀγωνιζόμενος, οὐδὲν ἔλαττον τὸν γεννησάμενον αὐτὸν αἱρέσεως ἔνοχον οὐ μετριωτέρας στηλιτεύει·

πλὴν τῷ γε θηρᾶν πανταχόθεν ἐφιεμένῳ τὸ χρήσιμον, οὐκ ἀσυντελὴς αὐτῷ οὐδ´ ἡ ἐκ τούτου ἀνάγνωσις ἔσται. Τὴν δὲ τῶν εἰρημένων λόγων τάξιν οὐ πάντα τὰ ἀντίγραφα τὴν αὐτὴν διασῴζει, ἀλλ´ ἔνια προτάττει, ἄλλα ὑποτάττει, ὥς τινα καὶ τὴν ἐσχάτην τοῖς πρώτοις ἀπονέμειν χώραν.

J'ai lu huit livres du Moine Marc, dont le premier est intitulé De la Vie spirituelle : il peut être utile à ceux qui ont entrepris de mener une vie Religieuse, aussi bien que le suivant, dans lequel il enseigne que ceux-là se trompent qui croient être justifiés par leurs œuvres, faisant voir que cette pensée est très dangereuse. Il ajoute à cette instruction des préceptes salutaires qui conduisent à la vie spirituelle. Le troisième livre est de la Pénitence, il se propose d'y montrer que cette vertu est utile en tout temps. Ce livre tend à la même fin que les précédents, & l'on en peut faire le même usage.

Son discours est assez clair, parce qu'il se sert de termes communs, & qu'il dit les choses sommairement: mais il n'a point cette politesse de l'ancienne Athènes. S'il y a quelquefois de l'obscurité, elle ne vient point des termes dont il se sert, mais des choses dont il traite, qui font d'une telle nature, qu'il est plus aisé de les comprendre par la pratique que par les discours. C'est pourquoi cette obscurité ne se rencontre pas seulement dans les livres dont nous venons de parler, mais encore dans les suivants, & même dans tous les traités de ceux qui ont écrit de la Vie monastique, & qui ont parlé des mouvements & des passions de l'âme, aussi bien que des actions qu'ils produisent, étant impossible de faire connaître par des paroles, des choses qui dépendent de la pratique.

Le quatrième livre écrit par demande & par réponse fait voir que par le Baptême non seulement nous avons reçu le pardon & la rémission de nos péchés, mais encore la grâce du Saint Esprit & plusieurs autres dons spirituels.

Le cinquième est une espèce de conférence de l'esprit avec l'âme, par laquelle il montre que nous sommes nous-mêmes les auteurs de nos péchez, & que nous ne devons en attribuer la faute à personne.

Le sixième est composé en forme de dialogue entre Marc & un Avocat, qui agitent les points suivants: Que celui qui a reçu une injure, ne doit point s'en venger, ni condamner ceux qui la lui ont faite, parce qu'il faut considérer le tort qu'ils nous font, comme une punition de nos péchés, il ajoute qu'il est difficile de plaire aux toutes sortes de travail. Il finit en expliquant en quoi consiste la volonté de la chair.

Il traite du jeûne dans le septième livre qui n'est point écrit en forme de dialogue.

Le huitième est adressé à un Moine appelé Nicolas, il y traite des moyens d'apaiser la colère, & d'éteindre la cupidité.

Il y a encore un neuvième livre contre les Melchisédéciens, dans lequel il n'épargne pas même son père qui avait été engagé dans cette hérésie.

Ceux qui veulent lire tout ce qui peut avoir quelque utilité, ne perdront pas leur temps à lire ce livre-ci. L'ordre de ces livres n'est pas le même dans tous les exemplaires; & il y en a même où ceux que nous avons mis les premiers, se trouvent des derniers.

Ellies Du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, 1693