BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

     Jugement sur les dix plus célèbres orateurs de la Grèce.

       Traduction françaisel'Abbé GEDOYN.

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

          

      262 LYSIAS.

          Discours.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262. Lysias, Discours

 

 

Ἀνεγνώσθη Λυσίου> λόγοι, διάφοροι· φέρονται δὲ αὐτοῦ κεʹ καὶ υʹ, ὧν τοῖς γνησίοις γʹ καὶ λʹ καὶ διακοσίους ἐγκρίνουσιν, ἐν οἷς δὶς μόνον τὸ ἔλαττον ἐνεγκεῖν τῇ λέξει πρὸς τοὺς ἀνταγωνιστὰς πολλάκις ἀγωνισάμενος λέγεται.

Ἔστι δὲ τοῖς λόγοις βραχύτατός τε καὶ πιθανώτατος, καὶ τῷ δοκεῖν μὴ δεινῶς λέγειν, εἴπερ τις ἄλλος δεινότατος· ἀλλὰ γὰρ καὶ εὔκολος εἶναι δοκῶν οὐδὲν ἔλαττον δυσμίμητος ἐπιδείκνυται. Τοὺς μέντοι γε τῶν λόγων πλείους ἰδιώταις ἐκδεδωκέναι λέγεται. Συγκεφαλαιοῦσι δὲ τοὺς λόγους αὐτοῦ δημηγορίαι, ἐπιστολαί, ἐγκώμια, ἐπιτάφιοι, ἐρωτικοὶ καὶ Σωκράτους ἀπολογία. Ἔστι μὲν ἐν οὐκ ὀλίγοις αὐτοῦ λόγοις ἠθικός, γίνεται δὲ κατὰ διάνοιαν ὁ ἠθικός, ὅταν χρηστὴν ἔχῃ προαίρεσιν καὶ πρὸς τὰ βελτίω ῥέπουσαν. Ὅθεν οὐ χρὴ ψιλῶς τὰ πραχθέντα λέγειν, ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην συνάπτειν μεθ´ ἧς ἐπράττετο ἕκαστον, οἷον ἂν μὲν χαλεπὰ ᾖ καὶ πρὸς φίλους ἢ ἄλλως μετρίους τὴν ἀνάγκην αἰτιᾶσθαι, ἂν δὲ ἀμείνω, τὴν προαίρεσιν. Αὕτη δὲ μάλιστα πιθανὴ γίνεται, εἰ τὴν αἰτίαν προσλάβοι. Τὰς μέντοι αἰτίας οὐ χρὴ τοῦ λυσιτελοῦς ἕνεκα παραλαμβάνειν· φρονίμου γὰρ μᾶλλον ἢ χρηστοῦ καὶ εὐγνώμονος τὰ τοιαῦτα. Χαλεπὸς δὲ ὁ τρόπος φυλάξαι· διὸ καὶ Λυσίας ἐν αὐτῷ φαίνεται πολλάκις διαμαρτάνων.

Θαυμάζονται μέντοι γε αὐτοῦ ἄλλοι τε πολλοὶ λόγοι καὶ δὴ καὶ ὁ πρὸς Διογείτονα ἐπιτροπῆς· πιθανήν τε γὰρ καὶ καθαρὰν τὴν διήγησιν ποιεῖται, ἀλλ´ οὐκ εὐθὺς ἐπὶ τὰς αὐξήσεις καὶ τὰς δεινώσεις, ὅπερ πολλοὶ πάσχουσιν, ὑπάγεται. Καὶ γὰρ οὐδ´ ἔστιν οἰκεῖα τὰ τοιαῦτα τῆς πρώτης διδασκαλίας τοῦ πράγματος, ἀλλ´ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα χώραν ἔχει καταλέγεσθαι. Καὶ πολλὴν δὲ τὴν καθαρότητα καὶ σαφήνειαν ἔν τε τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς λέξεσιν ἀπ´ αὐτῆς τῆς τοῦ λόγου προβάλλεται ἀρχῆς, ὥσπερ καὶ τὸ σχῆμα τὸ κατ´ εὐθεῖαν ἁρμόζον ἀφηγήσει, καὶ τὸ μηδέν τι ἔξωθεν συνεφέλκεσθαι.

Τὸ δὲ τῆς ἁρμονίας αὐτοῦ κάλλος οὐ παντός ἐστιν αἰσθάνεσθαι· καὶ γὰρ δοκεῖ μὲν ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε συγκεῖσθαι, εἰς ὑπερβολὴν δὲ κόσμου κατεσκεύασται. Καὶ ἁπλῶς ὅλος ὁ λόγος ἄξιος θαυμάσαι κατά τε τὰ σχήματα καὶ τὰ νοήματα καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὴν ἐναρμόνιον τούτων συνθήκην καὶ τὴν εὕρεσιν καὶ τάξιν τῶν ἐνθυμημάτων τε καὶ ἐπιχειρημάτων.

Ἀμφιβάλλεται μὲν παρ´ ἐνίοις ὁ περὶ τοῦ σηκοῦ λόγος· ὁ σηκὸς δὲ νῦν εἶδός ἐστιν ἱερᾶς ἐλαίας. Ἀλλ´ ὅτι μὲν γνήσιος Λυσίου, ἔκ τε τῶν κεφαλαίων δῆλον καὶ ἐκ τῶν περὶ αὐτοῦ ἐπιχειρημάτων καὶ ἐξ αὐτοῦ γε τοῦ προοιμίου τῆς τε διηγήσεως καὶ τοῦ ἐπιλόγου (πάνυ γὰρ δαιμονίως καὶ κατὰ τὴν εἰθισμένην τῷ ἀνδρὶ ἐν τῇ ἁπλότητι δεινότητά ἐστιν ἐξειργασμένα ταῦτα). Καὶ μὴν καὶ τὸ κατ´ ἐνθύμημα ἀλλὰ μὴ κατ´ ἐπιχείρημα πράττειν τὰς ἀποδείξεις τοῦ Λυσίου μάλιστα τὸ ἰδίωμα ἀπαγγέλλει. Ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ καθ´ ἓν διατρίβοντα μηκύνειν τὸν λόγον τῆς τοῦ Λυσίου ἐστὶν ἀκριβείας, καὶ τὸ εὐπαγὲς τῶν λόγων, καὶ τὸ διὰ βραχύτητος πολλὴν παρέχειν ἡδονήν, ὃ μετά γε Δημοσθένην οὗτος μόνος τῶν ἄλλων ῥητόρων φαίνεται κατορθώσας, καὶ τὸ κάλλος δὲ τῆς διατυπώσεως, ἐν ᾧ μήτε Πλάτωνος μήτε Δημοσθένους μήτε Αἰσχίνου τὸ ἔλαττόν ἐστιν ἀπενηνεγμένος.

Ἰδίωμα δὲ Λυσίου καὶ τὸ τὰς ἀντιθέσεις προάγειν μηδαμῶς μὲν ἐμφαινούσας τὸ ἐπιβεβουλευμένον, τὸ δὲ ὑπ´ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐπεσπασμένον δεικνύειν. Τεκμήριον δὲ τῆς λυσιακῆς δυνάμεως καὶ τὸ ἐν πάσῃ τῇ περιόδῳ τῶν κώλων εὐάρμοστον καὶ μετὰ καθαρότητος εὐανθές. Παῦλος δέ γε ὁ ἐκ Μυσίας τόν τε περὶ τοῦ σηκοῦ λόγον, οὐδὲν τῶν εἰρημένων συνιείς, τῆς τε γνησιότητος τῶν λυσιακῶν ἐκβάλλει λόγων, καὶ πολλοὺς καὶ καλοὺς ἄλλους εἰς νόθους ἀπορριψάμενος πολλῆς καὶ μεγάλης τοὺς ἀνθρώπους ὠφελείας ἀπεστέρησεν, οὐχ´ εὑρισκομένων ἔτι τῶν ὑπὸ διαβολὴν πεσόντων· ἅπαξ γὰρ ἀποκριθέντες παρεωράθησαν, ἐπικρατεστέρας τῆς διαβολῆς, ὥσπερ καὶ ἐπ´ ἄλλων πολλῶν, ἢ τῆς ἀληθείας γεγενημένης.

Ἔστι δὲ ὁ Λυσίας δεινὸς μὲν παθήνασθαι, ἐπιτήδειος δὲ τοὺς πρὸς αὔξησιν διαθεῖναι λόγους. Τινὲς μὲν οὖν τῶν περὶ τοὺς ῥητορικοὺς διατριβόντων λόγους οὐκ ὀρθῶς ὑπήχθησαν εἰπεῖν περὶ Λυσίου ὡς ἀποδεῖξαι μὲν τὰ ἐγκλήματα παρ´ ὁντιναοῦν τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν τὸ προκεκριμένον ἔχει, αὐξῆσαι δὲ ταῦτα πολλῶν ἐνδεής. Καὶ γὰρ ἐλέγχονται φανερῶς ὑπὸ τῶν αὐτοῦ λόγων πολὺ τῆς ἐπ´ αὐτῷ διασφαλλόμενοι κρίσεως.

Καὶ μάλιστά γε τούτους ὁ κατὰ Μνησιπτολέμου διελέγχει· θαυμαστῶς γὰρ τὴν κατηγορίαν πρὸς μέγεθος οὗτος ηὔξησε. Καικίλιος δὲ ἁμαρτάνει εὑρετικὸν μὲν τὸν ἄνδρα, εἴπερ ἄλλον τινά, συνομολογῶν, οἰκονομῆσαι δὲ τὰ εὑρεθέντα οὐχ οὕτως ἱκανόν· καὶ γὰρ κἀν τούτῳ τῷ μέρει τῆς ἀρετῆς τοῦ λόγου οὐδενὸς ὁρᾶται φαυλότερος. Εἶδε δὲ Δημοσθένην μειράκιον ὄντα. Παῖς δὲ γέγονεν ὁ Λυσίας Κεφάλου τοῦ Λυσανίου τοῦ Κεφάλου, γένος μὲν Συρακούσιος, μεταναστὴς δὲ γεγονὼς εἰς Ἀθήνας πόθῳ τε τῆς πόλεως καὶ τῆς Περικλέους τοῦ Ξανθίππου φήμης. Ἐν ᾗ τὰ μὲν πρῶτα συνεπαιδεύετο τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν Ἀθηναίων, ὕστερον δὲ τὴν εἰς Σύβαριν ἀποικίαν στελλούσης τῆς πόλεως, ᾤχετο καὶ αὐτὸς σὺν τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν ἀδελφῶν Πολεμάρχῳ, ἐφ´ ᾧ τοῦ πατρῴου μετασχεῖν κλήρου· ἔτος δὲ ἑξκαιδέκατον ἦγε. Καὶ διέτριβεν ἀκροώμενος Τισίου τε καὶ Νικία τῶν Συρακουσίων. Οἰκίαν δὲ κατασκευασάμενος καὶ κλήρου τυχὼν ἐπολιτεύετο τῶν πολλῶν οὐκ ἐνδεέστερον ἕως Κλεάρχου τοῦ Ἀθήνῃσιν ἄρχοντος· τῷ δὲ ἑξῆς ἐνιαυτῷ ἀττικίζειν αἰτιαθεὶς μεθ´ ἑτέρων τριῶν ἐξέπεσε τῆς πατρίδος. Ἀθήνῃσι δὲ παραγεγονὼς τῶν υʹ τὴν πόλιν ἐχόντων, διέμεινεν αὐτόθι· τῶν λʹ δὲ τὴν πόλιν ἀντικατασχόντων ζʹ μὲν ἔτη διέμεινεν, ἀφαιρεθεὶς δὲ τὴν οὐσίαν καὶ τὸν ἀδελφὸν Πολέμαρχον ἀποβαλών, αὐτὸς μόλις διαδρὰς τὸν ἐπικρεμαμένον ὄλεθρον, διῆγεν ἐν Μεγάροις, τῶν δ´ ἀπὸ Φυλῆς ἐπιθεμένων τῇ καθόδῳ χρησιμώτατος ἁπάντων γέγονε τῇ πράξει· χρήματά τε γὰρ αὐτὸς παρέσχε δραχμὰς δισχιλίας καὶ ἀσπίδας ςʹ, σταλεὶς δὲ σὺν Ἕρμονι ἐπικούρους τε ἐμισθώσατο τʹ, καὶ Θρασύδαιον τὸν Ἠλεῖον ἔπεισε ξένον ὄντα αὐτῷ βʹ τάλαντα παρασχεῖν. Ἐφ´ οἷς γράφει μὲν μετὰ τὴν κάθοδον ὁ Θρασύβουλος πολιτείαν αὐτῷ, ὁ δὲ δῆμος ἐκύρωσε τὴν δωρεάν. Ἀρχῖνος δέ, διὰ τὸ ἀπροβούλευτον εἰσαχθῆναι τὸ ψήφισμα, γράφεται [γραφὴν] παρανόμων τὴν δωρεάν. Καὶ ἐπεὶ κατεγνώσθη τὸ ψήφισμα, τῆς μὲν πολιτείας ὁ Λυσίας ἀπελαύνεται, τὸν λοιπὸν δὲ χρόνον κατεβίω ἰσοτελὴς ὤν. Καὶ τελευτᾷ αὐτόθι, γʹ καὶ πʹ ἔτη γεγονώς· οἱ δὲ ἀφαιροῦσιν αὐτοῦ ζʹ.  

Les oraisons de Lysias que j'ai lues aussi, sont au nombre de trois cents vingt-cinq ; mais il n'y en a que deux cents trente-trois qui soient véritablement de lui, les autres sont supposées. Dans ce grand nombre de plaidoyers, il ne perdit que deux fois la cause, quoiqu'il eût à faire à tant d'adversaires.

Cet orateur est fort bref & en même temps fort persuasif. Il a autant de force d'éloquence[10] que pas un autre bien qu'il ne paraisse pas en avoir : car on dirait que rien n’est plus facile que de l'imiter & cependant rien n’est plus difficile. Il composa plusieurs plaidoyers pour des particuliers[11] qui les apprenaient par cœur & les prononçaient comme s'ils eussent été d’eux. Outre ses plaidoyers, il nous a laissé des harangues au peuple, des panégyriques, des éloges funèbres, des épîtres, des traités sur l'amour & l'apologie de Socrate. Dans la plupart de ses plaidoyers il est fort moral & il le devient d'une manière instructive, quand il a entre les mains quelqu'une de ses causes, qui ont un rapport naturel avec les mœurs. Car alors il faut non pas simplement dire les choses, mais en rapporter les raisons & les motifs. Par exemple, si l’on est obligé de dire des vérités dures, qui blessent nos amis, ou d'honnêtes gens, on fait voir que c’est la nécessité qui nous y contraint ; & si au contraire on leur est favorable, on témoigne le plaisir que l’on sent de pouvoir accorder la vérité avec son inclination : en un mot, vous ne persuadez qu'autant que vous rendez raison de tout. Mais dans le choix des causes, c’est l'honneur qu'il faut consulter, non l'intérêt. L'un est d'un honnête homme, l'autre d'un homme qui n'a que l'utile en recommandation. Il n’est pas aisé de tenir un juste milieu entre les deux & Lysias lui-même s'en est souvent écarté.

L'une de ses plus belles oraisons est celle qu'il fit contre Diogiton,[12] où il s'agit d'une tutelle. La narration en est claire, simple & toujours soutenue d'un air de probabilité qui persuade. Il ne s'amuse point, comme plusieurs orateurs, à grossir le fait tout d'un coup & à contre temps, il se réserve pour la suite, ou en effet l'éloquence déploie mieux & plus à propos toutes ses forces. En récompense on remarque dès le commencement de son discours une grande pureté de style, une clarté admirable, soit dans la diction, soit dans les pensées : sa narration vient ensuite & sans se faire attendre ; elle est simple, vous n'y trouvez rien d'étranger au sujet.

Mais il n’est pas donné à tout le monde de sentir l'ordre & la beauté de sa composition : car il semble dire les choses tout simplement & comme elles se présentent d'elles-mêmes : cependant peu à peu il s'élève & insensiblement sa marche devient pompeuse. On ne sait ce que l'on doit le plus admirer dans ce plaidoyer, ou les grâces de la diction, ou la beauté des pensées, ou la solidité des preuves, ou l'invention, ou l'arrangement & la disposition de toutes les parties du discours.

Quelques-uns s'imaginent que son oraison sur l'olivier sacré est une pièce supposée ; mais s'ils y regardaient de près, ils changeraient de sentiment ; car & l'exorde & la narration & les preuves & l'épilogue, tout en est digne de Lysias ; il y règne une simplicité & en même temps une force qu'il n'appartient qu'à cet orateur d'allier ensemble. On le reconnaît encore dans cette oraison à la manière accoutumée d'employer plutôt des enthymèmes que des épichérèmes ; de parcourir les principaux chefs, sans allonger son discours par un détail inutile ; de plaire enfin par une brièveté, qui ne laisse rien à désirer ; qualité où il n’est inférieur qu'à Démosthène seul : mais pour la beauté des descriptions, il ne le cède en cette partie ni à Platon, ni à Démosthène, ni à Eschine.

Un autre talent qui lui est propre & particulier, c’est d'employer des antithèses[13] tirées de son sujet, qui n'aient rien de captieux ni de recherché : c’est de tourner si heureusement une période, que tous ses membres aient une juste proportion entre eux : c’est d'écrire d’une manière également pure, élégante & fleurie. Paulus de Mysie, sans se donner la peine d'étudier & d'entendre cette oraison de Lysias sur l'olivier sacré, a décidé hardiment[14] qu'elle n'était point de lui & il en a retranché plusieurs autres qui n'étaient pas moins belles : en quoi il a rendu un mauvais service à la postérité ; car ces ouvrages étant par là devenus suspects, on a négligé de les conserver & ils ont disparu presque aussitôt, l'erreur prévalant sur la vérité en cette occasion, comme en tant d'autres. Lysias a aussi le mérite d'être touchant & d'amplifier admirablement les sujets qu'il traite, quand il est à propos de le faire. Quelques Rhéteurs ont dit de lui qu'il s'entendait fort bien à déduire des chefs d'accusation, mais nullement à les porter jusqu'où ils peuvent aller : je crois pour moi, qu'ils se trompent.

Je ne veux d'autre preuve de mon sentiment que les oraisons mêmes & entre autres celle qu'il fit contre Mnésiptoleme, où il a poussé l'accusation avec autant de force qu'il est possible. Cecilius n'a pas raison non plus de dire que cet orateur a eu l'invention en partage, mais non la disposition, car surement il excelle en celle-ci autant que pas un autre. Au reste Lysias était de Syracuse;[15] son père s'appelait Céphalus Lysanias & son aïeul Céphalus. Dans sa vieillesse il avait vu Démosthène jeune. Deux choses l'attirèrent à Athènes, l'envie de voir une ville si célèbre & la réputation de Périclès fils de Xantippe. D'abord il y fut élevé avec les enfants de tout ce qu'il y avait d'illustres citoyens : mais peu après la République voulant envoyer une colonie à Sybaris, il prit cette occasion de concert avec Polémarque son frère aîné, pour aller recueillir la succession de leur père. A l'âge de quinze ans, revenu dans sa patrie, il apprit la Rhétorique sous Nicias & sous Tisias deux Syracusains très renommés. Héritier d'un bien considérable, il tint une bonne maison & vécut fort à son aise jusqu'à l'Archontat de Cléarque à Athènes. L'année suivante il fut accusé de favoriser le parti des Athéniens ; & sur ce prétexte, il fut chassé de son pays avec trois cents autres.[16] Dans cette extrémité, il se réfugia à Athènes, où il trouva les quatre cents maîtres de la ville : il ne laissa pas d'y fixer sa demeure. Les trente conjurés ayant délivré Athènes de la tyrannie, il y passa encore sept ans, au bout desquels il perdit son frère & se vit dépouillé de les biens & n'évita la mort qu'en se sauvant avec beaucoup de peine à Mégare. Ceux de sa tribu ne cessèrent de solliciter son rappel, tandis que lui, plein de zèle pour l'Etat, il lui rendait les plus grands services : car il fournit de sa bourse mille drachmes & deux cents boucliers. Il accepta avec Hermon la commission d'aller lever trois cents soldats & de les soudoyer ; enfin il persuada à Thrasydée d'Elis, son hôte & son ami, d'avancer deux talents pour le service des Athéniens. En considération d'une conduite si louable, Thrasybule écrivit au peuple d'Athènes, pour le prier d'accorder à Lysias le droit de bourgeoisie après son retour, ce qui lui fut accordé: Cependant Archinus accusa Lysias d'avoir violé les lois, en recevant cette grâce avant qu'elle eût été confirmée par un décret du Sénat : mais Lysias n'en jouit pas moins de cette faveur ; il passa le reste de ses jours à Athènes, comme s'il en avait été citoyen & il y mourut âgé de 83 ans, d'autres disent de 72.

[10] Cela ne paraît pas vrai, à en juger par les oraisons qui nous restent de Lysias. Démosthène avait bien plus de force & de nerfs. Denys d'Halicarnasse observe qu'il réussissait beaucoup mieux dans le genre judiciaire que dans les deux autres. On peut voir le jugement qu'il a porté de cet orateur.

[11] A Athènes tout criminel, ou pour parler plus exactement, tout homme accusé en justice, était obligé de se défendre lui-même, c'est-à-dire de plaider sa propre cause. Cette loi embarrassait fort ceux qui n'avaient pas le talent de parler en public ; aussi trouvaient-ils le moyen de l'éluder, en employant la plume des plus célèbres orateurs, & en apprenant par cœur des plaidoyers qu'ils payaient bien cher. Quand Socrate fut accusé, Lysias fit en sa faveur un plaidoyer qui est parvenu jusqu'à nous ; mais Socrate ne daigna pas s'en servir ; en homme vertueux, en vrai Philosophe il aima mieux se laisser condamner & perdre la vie, que de violer les lois de son pays.

[12] Denys d'Halicarnasse a fait l’analyse de cette oraison, & il nous la propose comme un modèle.

[13] L'antithèse est l’une des figures qui sent le plus l'affectation : elle déplaît par la raison même qu'elle cherche trop à plaire. Cette figure était fort à la mode du temps de Balzac, de Voiture, de S. Evremont, mais aujourd'hui que l'on fait plus de cas du style naturel, elle est presque bannie de l'éloquence française.

[14] Cet endroit de Photius est remarquable. Il nous apprend que dans tous les temps, il y a eu des critiques hardis, qui ont imposé à leurs contemporains, & qui se prévalant de l'empire qu'ils avaient sur leur esprit, ont condamné plusieurs écrits qui n'étaient pas de leur goût, quoique fort bons & fort dignes de passer à la postérité. De nos jours nous avons vu arriver pis ; des censeurs présomptueux ont entrepris de dégoûter leur siècle de la lecture des meilleurs ouvrages de l'antiquité, & ils n'y ont que trop réussi. Maïs depuis qu'on ne lit plus ces ouvrages, ou qu'on les lit moins, voyons-nous que les Belles-lettres y aient gagné ? voyons-nous que le style de nos écrivains français d'aujourd'hui, qui se sont éloignés de la manière de Cicéron, & des vrais modèles, en soit devenu meilleur ?

[15] Plutarque le fait originaire de Syracuse, mais né à Athènes, ce qui est beaucoup plus vraisemblable.

[16] Le texte de Plutarque porte avec trois autres, c’est une faute qui a passé ensuite dans le texte de Photius, il faut la corriger dans l'un & dans l'autre, & lire avec trois cents autres, sur la foi de Denys d'Halicarnasse & de Diodore.