BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     238 FLAVIUS JOSÈPHE

      Antiquités judaïques.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη Ἰωσήπου ἡ ἀρχαιολογία· ἧς ἡ ἐκλογὴ ὅσα τε ἱστορεῖ περὶ Ἡρώδην καταλέγει, τήν τε ἀνοικοδομὴν τοῦ ναοῦ, ὅπως τε τὴν Ἰουδαϊκὴν ὑπεισῆλθε βασιλείαν, καὶ ὅπως αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν οἱ ἐκ γένους διεδέξαντο, ὅπως τε αὕτη εἰς ἀριστοκρατίαν καταλέλυται, τὴν προστασίαν τοῦ ἔθνους τῶν ἀρχιερέων ἀναδεξαμένων, καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις συνδιαπλέκεται.

Ὅτι Ἰώσηπος πρὸς τῷ τέλει τῆς ιεʹ κατὰ τὴν ἀρχαιολογίαν ἱστορίας, ὀκτωκαιδέκατον ἔτος τῆς βασιλείας Ἡρώδην ἀνύοντα τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεών, ὃν ἔκτισε Σολομὼν ὁ βασιλεύς, καταστραφέντα δὲ πάλιν οἱ ἐκ Βαβυλῶνος ἀναχθέντες αἰχμάλωτοι Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως συναραμένου αὐτοῖς ἀνέστησαν ἐν Ϛʹ ἔτεσι καὶ μʹ, τοῦτόν φησι τὸν περιώνυμον νεὼν μετὰ ἔτη ἑξακόσια, ἀνελόντα μὲν τοὺς ἀρχαίους θεμελίους, ἑτέρους δὲ καταβαλόντα ἐπ´ αὐτῶν τὸν Ἡρώδην διπλάσιον τοῦ προτέρου ἀναστῆσαι. Λείπεσθαι γὰρ τὸν ὑπὸ τῶν αἰχμαλώτων τοῦ Σολομωντείου μέτροις κατὰ τὸ ὕψος τισίν.

Εἶχε δὲ ὁ Ἡρώδου νεὼς μῆκος μὲν πήχεις ρʹ, ὕψος δὲ κʹ περιττοῖς, οὓς καὶ ὑπέβη τῷ χρόνῳ τῶν θεμελίων συνιζησάντων· ὃ καὶ κατὰ τοὺς Νέρωνος καιροὺς Ἰουδαῖοι ἐγνώκεισαν ἐπεγείρειν. Οἰκοδομηθῆναι δ´ Ἡρώδῃ τὸν ναὸν Ἰώσηπός φησιν ἐνιαυτῷ ἑνὶ καὶ μησὶν ἕξ, τὸν δὲ περὶ τὸν νεὼν οἶκον καὶ περίβολον ἔτεσιν ὅλοις ηʹ. Λίθους δ´, ἐξ ὧν ἠγείρετο ὁ νεώς, λευκοὺς μὲν εἶναι καὶ κραταιούς, ἔχειν δ´ ἕκαστον αὐτῶν μήκους μὲν πήχεις κʹ καὶ εʹ, ὕψους δὲ ηʹ καὶ εὔρους περὶ ιβʹ. Τελεσθῆναι δὲ τὸ ἔργον φησὶν ἐπινοίᾳ τοιαύτῃ. Ἡρώδῃ πολλή τις ἐγένετο περὶ τὸ ἔργον φιλοτιμία· ἀγείρει οὖν πρότερον ἅπασαν ὕλην, καὶ χίλιαι αὐτῷ ἅμαξαι λίθους ἄγειν εὐτρεπεῖς ἦσαν, ἐργάται δὲ ἄλλοι μὲν μύριοι, τῶν δὲ ἱερέων, οἳ τῶν ἀδύτων ἔργων ἔμελλον ἅπτεσθαι, χίλιοι· τοσούτους γὰρ οἰκοδομεῖν καὶ ξυλουργεῖν ἐξεπαίδευσεν, ἱερατικὰς αὐτοῖς ἅπασιν ὠνησάμενος στολάς. Καὶ ἥδε ἡ παρασκευὴ θᾶττον μὲν ἐλπίδος εἰς πέρας τὸ βούλημα ἤγαγε, μεγάλας δὲ καὶ πολλὰς ἀπὸ τοῦ πλήθους τὰς εὐχαριστίας ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀχθομένου Ἡρώδῃ προὐξένησε. Θύει δ´ Ἡρώδης ἅμα τοῦ συντελέσαι τὸν νεὼν βοῦς τριακοσίας· τῶν δ´ ἄλλων Ἰουδαίων ὅσα θύσειαν, οὐδ´ ἐγένετο λαβεῖν ἀριθμῷ.

Οὗτος Ἡρώδης ἐστὶν ὁ Ἀντιπάτρου τοῦ Ἰδουμαίου καὶ τῆς Ἀραβίσσης (Κύπρις δ´ ὄνομα αὐτῇ) παῖς, ἐφ´ οὗ καὶ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ ἡμετέρου γένους παρθενικῆς ἀποτίκτεται μήτρας· καθ´ οὗ καὶ μανεὶς Ἡρώδης τοῦ μὲν δεσπότου διήμαρτε, φονεὺς δὲ πολλῶν νηπίων γίνεται.

Εἰς ὠμότητα δὲ καὶ μιαιφονίαν πάντας ὅσοι τύραννοι ὑπερβαλέσθαι ἱστόρηται. Καὶ γυναικὸς δὲ τῆς Μαριάμμης (θυγάτηρ δ´ ἦν αὕτη Ἀλεξάνδρας τῆς Ὑρκανοῦ τοῦ ἀρχιερέως παιδός, ὥρᾳ σώματος οὐδενὶ χρόνῳ λείπουσα δεῖξαι ταύτης ἐφάμιλλον), ταύτης οὖν καὶ δύο τῶν ἐξ αὐτῆς αὐτῷ γεννηθέντων παίδων, Ἀριστοβούλου καὶ Ἀλεξάνδρου, οἳ κάλλει τε καὶ λόγων ἀσκήσει καὶ χειρῶν ἔργοις οὐδὲν ἧττον ἢ ὅτι βασιλέως ἦσαν παῖδες ἀνὰ πάντων ἐφέροντο στόμασι, τούτων συμπάντων διαβολαῖς Ἀντιπάτρου μανεὶς δήμιος γίνεται, πρῶτον μὲν τῆς γαμετῆς, εἶτα καὶ τῶν παίδων, καὶ τελευταῖον Ἀντιπάτρου καὶ αὐτοῦ, παιδὸς ἐκ προτέρας γυναικός. Νόσῳ δὲ πικρᾷ παραδοθείς (ἕλκωσις γὰρ ἐντέρων εἶχε τὸν δύστηνον ὄρθιόν τε ἆσθμα καὶ ποδῶν λευκοῦ φλέγματος οἴδημα, δειναί τε τοῦ κώλου ἀλγηδόνες, καὶ αἰδοίου σῆψις σκώληκας ἐμποιοῦσα, καὶ μυρία ἄλλα) μετὰ πέμπτην δ´ ἡμέραν τῆς Ἀντιπάτρου σφαγῆς τοῦ παιδὸς καὶ αὐτὸς τὸν βίον κατέστρεψε, διαβιοὺς μὲν ἔτη σύμπαντα οʹ, . βασιλεύσας δ´ ἐξ αὐτῶν ζʹ καὶ λʹ. Βασιλεύει δ´ οὗτος παρανόμως τε καὶ παρ´ ἐλπίδας καὶ αὐτοῦ ἐκείνου, σπουδῇ μὲν Ἀντωνίου τοῦ στρατηγοῦ Ῥωμαίων, χρήμασιν ὑπερητοῦντος, καὶ Αὐγούστου καταινέσει, ψήφῳ δὲ πρὸς ἀφοσίωσιν καὶ τῆς βουλῆς Ῥωμαίων.

Ὅτι Ἡρώδου τοῦδε, τοῦ πρώτου ἐξ ἀλλοφύλων παρὰ τοὺς νόμους βασιλεύσαντος Ἰουδαίων, τούτου πατὴρ ἦν Ἰδουμαῖος γένος ἐξ Ἀσκάλωνος πόλεως, παῖς Ἀντίπα, Ἀντίπας καὶ αὐτὸς ἐπικαλούμενος πρότερον, Ἀντίπατρος δ´ ἔπειτα. Οὗτος πολλῶν μὲν χρημάτων εὐπορῶν, δραστήριος δὲ τὴν φύσιν ὢν καὶ στασιαστής, Ὑρκανῷ τῷ Ἰουδαίων ἀρχιερεῖ δι´ εὐνοίας ἐτύγχανεν, Ἀριστοβούλῳ δὲ τἀδελφῷ Ὑρκανοῦ διάφορος· διὸ πείθει Ὑρκανόν, πολλάκις ἐνοχλήσας, τὴν βασιλείαν πάλιν ἀναζητεῖν ἅπασι τρόποις, ἣν ἐκείνου συγχωρήσαντος ἀφελόμενος Ἀριστόβουλος εἶχεν ὁ ἀδελφός.

Αὕτη τῶν ἀδελφῶν ἡ στάσις μεγάλη κακῶν αἰτία αὐτοῖς τε καὶ γένει καὶ τῷ Ἰουδαίων ἔθνει κατέστη, καὶ τῆς εἰς ἀλλοφύλους τῆς βασιλείας μεταπτώσεως. Ἐν τῇ στάσει ταύτῃ πολλὰ φαίνεται Ἀντίπατρος ὑπὲρ Ὑρκανοῦ κατ´ Ἀριστοβούλου πράξας. Τέλος δ´ Ἀριστόβουλος μὲν εἰς Ῥώμην ἅμα παισὶν αἰχμάλωτος ἄγεται, ἐκεῖθεν δὲ φυγὼν πάλιν εἰς τὰ περὶ τὴν Ἰουδαίαν παραγίνεται, πάλιν τε πολιορκηθεὶς ὑπὸ Ῥωμαίων ἅμα τῷ παιδὶ Ἀντιγόνῳ (οὗτος γὰρ ἔτυχεν ἐκ Ῥώμης τῷ πατρὶ συμφυγών), ἁλίσκεται καὶ εἰς Ῥώμην ἀναπέμπεται, καὶ δεθεὶς κατείχετο, βασιλεύσας μὲν καὶ ἀρχιερατεύσας ἔτη γʹ μῆνας Ϛʹ, λαμπρὸς δὲ καὶ μεγαλόψυχος ἐν τῇ ἀρχῇ γεγονώς.

Ὑρκανῷ δ´ ἡ μὲν ἀρχιερωσύνη δίδοται, οὐκέτι δ´ ἡ βασιλεία· ἀλλ´ ἦν τὸ ἔθνος αὐτονομούμενον, ἐθνάρχης ὅμως δ´ ἀντὶ βασιλέως τῆς δεδομένης αὐτῷ ἐξουσίας εἶχεν ὄνομα. Ἀντιπάτρῳ δ´ Ὑρκανοῦ ἀρχιερατεύοντος ἐπὶ πλεῖστον τὰ τῆς δυναστείας ηὔξετο. Ῥωμαίων τε γὰρ τοῖς στρατηγοῖς κατὰ τῶν ἀνθισταμένων συνεμάχει, καὶ τὸ Ἰουδαίων διὰ χειρός, τῇ ἀπραγμοσύνῃ καὶ τῷ συγκεχωρηκότι Ὑρκανῷ, αὐτὸς εἶχε πράγματα. Ἀριστόβουλον δὲ Ἰούλιος ὁ Καῖσαρ, λύσας τῶν δεσμῶν, εἰς Συρίαν κατὰ τῶν Πομπηΐου πέμπειν ἐγνώκει. Ἀλλ´ αὐτὸν φθάσαντες οἱ τὰ Πομπηΐου φρονοῦντες φαρμάκῳ φθείρουσι. Καὶ Σκιπίων δ´ ἐπιστείλαντος αὐτῷ Πομπηΐου τὸν Ἀριστοβούλου παῖδα Ἀλέξανδρον ἐπικαλοῦντος ἃ πρότερον εἰς Ῥωμαίους ἁμάρτοι, πελέκει διεχρήσατο.

Ἀποδείκνυται δὲ ὑπὸ Ἰουλίου Καίσαρος Ἀντίπατρος μετὰ τὴν κατὰ Πομπηΐου νίκην καὶ ἐπίτροπος Ἰουδαίας. Ὃς ἐπὶ ταύτην παραγεγονὼς Φασαήλῳ μὲν τῷ παιδὶ Ἱεροσολυμιτῶν καὶ τῶν πέριξ τὴν στρατηγίδα ἀρχὴν δίδωσι, τὸν δὲ μετ´ αὐτὸν Ἡρώδην νέον ὄντα κομιδῇ (πεντεκαίδεκα γὰρ αὐτῷ ἀπὸ γενέσεως ἔτη ἦν) τῆς Γαλιλαίας ἀποφαίνει ἐπίτροπον, οὐδὲν ὑπὸ τῆς νεότητος τὸ μὴ οὐχὶ τὸ δεινὸν αὐτοῦ καὶ γενναῖον ἐκφῆναι κωλυόμενον. Καὶ ταῦτα πράττων Ἀντίπατρος, καὶ θαυμαζόμενος οὐδὲν ἧττον ὑπὸ τοῦ ἔθνους ἢ κατὰ βασιλέα, ὅμως τῆς πρὸς Ὑρκανὸν τὸν ἀρχιερέα εὐνοίας καὶ πίστεως οὐδὲν ὅλως ἡλλοίωσεν. Ἀναιρεῖται δ´ Ἀντίπατρος, εὔρουν καὶ λαμπρὸν διὰ παντὸς ἀναφαίνων βίον, ἐξ ἐπιβουλῆς φαρμάκῳ, Μαλίχου τὸν οἰνοχόον χρήμασι πείσαντος στάξαι τῷ πόματι τοῦ φαρμάκου· Μάλιχος δ´ οὗτος Ἰουδαῖος μὲν ἦν, δεινὸς δὲ δόλον ῥάψαι καὶ δοθείσης ὑπονοίας ὅρκοις τὴν ὑπόνοιαν θεραπεῦσαι καὶ ὑποκρίσει φιλίας. Ἀλλ´ οὐδὲν ἧττον, ὡς ἔοικεν, Ἡρώδῃ τοιαῦτα μηχανᾶσθαι φύσιν λαχόντι ἢ καὶ δεινοτέρῳ περιτυχών, δίκην εἰσπραττομένῳ τοῦ πατρῴου φόνου, ξιφιδίοις κατακεντούμενος κτίννυται.

Ἀντίγονος δ´ ὁ Ἀριστοβούλου παῖς, Φαβίου χρήμασι θεραπευθέντος, καὶ Πτολεμαίου τοῦ Μεναίου διὰ τὸ κήδευμα (ἀδελφὴ γὰρ αὐτοῦ ἐγεγάμητο) συλλαμβανομένου καὶ ἑτέρων τινῶν, ἐπεχείρησε κατάγεσθαι ἐπὶ Ἰουδαίαν. Ἀλλ´ Ἡρώδης μάχῃ συμπλακεὶς νικᾷ καὶ τῆς Ἰουδαίων γῆς ἀπελαύνει, καὶ ὑπὸ Ἱεροσολύμων καὶ αὐτοῦ Ὑρκανοῦ λαμπρῶς ἐπὶ τῇ νίκῃ ἐδέχθη παραγεγονώς. Καὶ Ἀντώνιος χρήμασιν, ὁ Ῥωμαίων στρατηγός, Ἡρώδῃ καὶ τῷ ἀδελφῷ Φασαήλῳ τὰς τῶν Ἰουδαίων τετραρχίας δίδωσιν, οὐδὲν πρὸς ταῦτα δυσχεραίνοντος Ὑρκανοῦ. Τοῦ δὲ πλήθους τῶν περὶ Ἡρώδην κατηγορούντων οὐδὲν πλέον πλὴν τοῦ τιμωρίαν ὑπέχειν ἀντὶ τοῦ λαβεῖν ὧν ἐπεκάλουν ἐγίνετο διὰ τὸ χρήμασιν Ἀντώνιον διεφθάρθαι καὶ Ὑρκανὸν τοῖς περὶ Ἡρώδην τίθεσθαι· ἤδη γὰρ καὶ τὴν τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ παῖδα Μαριάμμην Ἡρώδης ἐγγεγύητο.

Πτολεμαίου δὲ τοῦ Μεναίου τὸν βίον λιπόντος ὁ παῖς λαμβάνει τὴν ἀρχὴν Λυσανίας. Καὶ Πάκορος δὲ ὁ βασιλέως παῖς καὶ Βαζαφαρμάνης σατράπης Πάρθος κατέσχον τὴν Συρίαν. Λυσανίας δὲ τὸν σατράπην ἔχων σὺν αὑτῷ ποιεῖται πρὸς Ἀντίγονον τὸν Ἀριστοβούλου φιλίαν· καὶ Ἀντίγονος ὑπισχνεῖται Πάρθοις χίλια τάλαντα δώσειν καὶ πεντακοσίας γυναῖκας, εἰ τὴν πατρῴαν ἀρχὴν αὐτῷ δώσουσιν Ὑρκανὸν ἀφελόμενοι καὶ τοὺς περὶ Ἡρώδην ἀνέλοιεν. Διὸ Πάκορος καὶ Βαζαφαρμάνης κατάγουσιν Ἀντίγονον, καὶ πολέμου αὐτοῖς ὑπὸ τῶν περὶ Ἡρώδην συστάντος πολλοὶ ἀφ´ ἑκατέρων κτείνονται, εὐδοκιμοῦντος μάλιστα τοῖς πόνοις Ἡρώδου. Τέλος Ὑρκανὸς καὶ Φασάηλος δόλῳ συλλαμβάνεται ὑπὸ Πάρθων· καὶ ὁ μὲν Φασάηλος τῶν ἐχθρῶν προφθάσας τὴν σφαγήν, πέτρᾳ τὴν κεφαλὴν προσαράξας ἔξεισι τοῦ βίου, Ὑρκανὸς δὲ δέσμιος εἴχετο. Καὶ οἱ Παρθοὶ λοιπὸν τὰ Ἱεροσόλυμα λαβόντες, μόλις αὐτοὺς Ἡρώδου δεινότητι γνώμης καὶ τάχει τοῦ προμηθοῦς καὶ χειρῶν ἀρετῇ γενναίᾳ διαφυγόντος, τὰ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν διήρπαζον χρήματα πλὴν τῶν Ὑρκανοῦ (πʹ δ´ ἦν τάλαντα) καὶ οὕτως εἰς τὴν πατρῴαν ἀρχὴν Ἀντίγονον ἐγκαθιστῶσιν. Ἀντίγονος δ´ Ὑρκανοῦ τοῦ θείου ὑπὲρ τοῦ μὴ πάλιν ἀναλαβεῖν τὴν ἱερωσύνην (τὸ γὰρ σεσινωμένον κατά τι τοῦ σώματος μέρος ἀπείρηται Ἰουδαίοις ἱερᾶσθαι) περιτέμνει τὰ ὦτα, καὶ Πάρθοις ἄγειν σὺν αὐτοῖς δίδωσιν.

Ἡρώδης δ´ οὐδαμῶς ἠρέμει, ἀλλὰ πρῶτον μὲν εἰς Μάλιχον τὸν Ἀράβων ἀπῄει βασιλέα, ἐπικουρίαν κατὰ πατρῴαν φιλίαν ἐλπίδας ἔχων εὑρεῖν· ἀποτυχὼν δ´ ἐπὶ Βρεντήσιον πρὸς Ἀντώνιον τὸν Ῥωμαίων στρατηγόν, κἀκεῖθεν εἰς Ῥώμην σὺν αὐτῷ ἀνάγεται, ἀπολοφυράμενος τὰ συνενεχθέντα καὶ τὸν τἀδελφοῦ θάνατον. Ἐποιεῖτο δὲ γνώμην τῷ τῆς γαμετῆς ἀδελφῷ, Ὑρκανοῦ δὲ θυγατρὸς παιδί, εἴ πως δύναιτο, τὴν βασιλείαν καταπράξασθαι· αὐτῷ γὰρ ἀνέλπιστον ἦν παντάπασιν ταύτην περιελθεῖν ἀλλοφύλῳ ὄντι.

Ἀλλ´ Ἀντώνιος καὶ Αὔγουστος, σύμψηφον λαβόντες τὴν βουλήν, καὶ βασιλέα Ἰουδαίων ἀποφαίνουσι, καὶ κατὰ Ἀντιγόνου πολλάκις αὐτῷ συμμαχήσαντες μετὰ πολλὰς σφαγὰς καὶ πολέμους Ἀντίγονον μὲν αἰχμάλωτον ἄγουσι, Σοσσίου στρατηγοῦ Ῥωμαίων τέλος τοῦτο τοῖς πολέμοις ἐπιθεμένου, αὐτῷ δὲ τὰ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ μᾶλλον κρατύνουσιν. Ἀντώνιος δὲ ὁ στρατηγὸς λαβὼν αἰχμάλωτον τὸν Ἀντίγονον δέσμιον ἔγνω μέχρι τοῦ θριάμβου φυλάττειν· μαθὼν δὲ νεωτερίζειν τὸ Ἰουδαίων ἔθνος ἐκ τοῦ πρὸς Ἡρώδην μίσους, τοῦτον ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐπελέκισεν. Ὑρκανὸς δ´ ἐπεὶ Ἡρώδην βασιλεύειν ἤκουσεν, ἐδεήθη Φραάτου βασιλέως, καὶ συνδεηθέντος Ἡρώδου ἀφίεται εἰς τὴν πατρίδα, πολλῶν ἐλπίσας παρὰ Ἡρώδῃ τυχεῖν. Ἡρώδης δὲ σχήματα μὲν εὐνοίας καὶ τιμῆς τῆς πρωτευούσης πολλὰ εἰς αὐτὸν ἐδείκνυ, ἐν ὑστέρῳ δὲ διαβολὰς ἐπενεγκὼν δωροδοκίας καὶ τῆς πρὸς Ἄραβας προδοσίας ἀνεῖλεν ἄνδρα ὑπὲρ τὰ πʹ ἔτη ἐνιαυτῷ ἑνὶ μετὰ πολλῆς καὶ ἀφάτου τῆς ἐπιεικείας καὶ ἀπραγμοσύνης βεβιωκότα. Καὶ Ἀριστόβουλον δὲ τὸν υἱωνὸν μὲν Ὑρκανοῦ, Μαριάμμης δὲ τῆς γαμετῆς ἀδελφόν, ἐνοχλησάσης Ἀλεξάνδρας τῆς τῶν παίδων μητρὸς καὶ αὐτῆς Μαριάμμης, ἀρχιερέα μὲν καθίστησιν ιζʹ ἔτος ἄγοντα, καὶ μετ´ ὀλίγον ἐν Ἱεριχοῦντι ταῖς ἐκεῖσε κολυμβήθραις ἐναποπνιγῆναι κατεπράξατο. Ἀλλ´ Ἡρώδης μὲν τοιοῦτος, καὶ οἷος εἶναι προείρηται.

Ὅτι τελευτῶν Ἡρώδης Ἀρχέλαον τὸν υἱὸν διατίθεται, Καίσαρος διδοῦντος, τῆς βασιλέας γενέσθαι διάδοχον. Καῖσαρ δέ (ὁ Αὔγουστος δ´ ἦν) τῆς ἡμισείας Ἀρχέλαον ἀποφήνας κύριον, καὶ βασιλείᾳ τιμήσειν εἶπεν εἰ ἐπιεικῶς καὶ δικαίως τὴν ἀρχὴν μάθοι χειρίζοντα· τὴν δ´ ἄλλην μοῖραν διελὼν τετράρχας Φίλιππον καὶ Ἀντίπατρον, καὶ αὐτοὺς Ἡρώδου παῖδας ὄντας, καθίστησιν. Ἀλλ´ Ἀρχέλαος ἐπεὶ ὠμῶς καὶ κατὰ τὸν πατέρα Ἰουδαίων ἦρχεν, Καίσαρος δεηθέντων τῶν τυραννουμένων δεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας ἐκπέπτωκε, καὶ Βίενναν οἰκεῖν τῆς Γαλλίας καταδικάζεται, καὶ μεταπίπτει ἐντεῦθεν Ἰουδαία ἐκ βασιλείας εἰς ἐπαρχίαν.

Ὅτι Ἡρώδης ὁ τετράρχης Γαλιλαίας καὶ Περαίας, παῖς Ἡρώδου τοῦ μεγάλου, ἠράσθη (ὡς Ἰώσηπός φησιν) ἀδελφοῦ Ἡρώδου γυναῖκα ὄνομα Ἡρωδιάδα· ἀπόγονος δ´ ἦν αὕτη τοῦ μεγάλου Ἡρώδου, Ἀριστοβούλῳ τῷ παιδί, ὃν ἐκεῖνος ἀνεῖλε γεγενημένη· ἦν δ´ αὐτῇ καὶ ὁ ἀδελφὸς Ἀγρίππας. Ταύτην Ἡρώδης τἀνδρὸς διαστήσας ἠγάγετο γυναῖκα. Οὗτός ἐστιν ὁ τὸν μέγαν ἀνελὼν Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, δεδιώς (Ἰώσηπός φησι) μὴ τὸ ἔθνος αὐτοῦ διαστήσει· πάντες γὰρ δι´ ὑπερβολὴν ἀρετῆς τοῖς Ἰωάννου λόγοις εἵποντο. Κατὰ τοῦτον καὶ τὸ σωτήριον ἐγεγόνει πάθος.

Ὅτι Ἀγρίππας ὁ Ἡρώδου μὲν ἀπόγονος τοῦ πρώτου, Ἀριστοβούλου δὲ τοῦ ἀνῃρημένου παῖς, ἀδελφὸς δ´ Ἡρωδιάδος, μυρίαις τυχαῖς καὶ μεταβολαῖς περιπεσὼν ὅμως ἐκ φυλακῆς καὶ δεσμῶν, οἷς αὐτὸν κατεχόμενον Τιβέριος Καῖσαρ τελευτῶν ἀπολελοίπει, ἐκ τούτων ἀπαλλαγεὶς Γαίου Καίσαρος προνοίᾳ καὶ βασιλεὺς χειροτονεῖται τετραρχίας Φιλίππου (Ἡρώδου δ´ ἦν οὗτος ἀδελφὸς τοῦ πρώτου), προσλαμβάνει δὲ καὶ τὴν Λυσανίου τετραρχίαν, καὶ ἀποπλεῖ πρὸς τὴν Ἰουδαίαν, πάντων ἐν ἐκπλήξει καὶ θαύματι τὸ τῆς μεταβολῆς ἀθρόον ποιουμένων. Μεθ´ ὧν καὶ Ἡρωδιὰς ἐκπεπλεγμένη καιρίαν δέχεται πληγὴν ἐκ φθόνου, καὶ οὐκ ἀνίει διενοχλοῦσα τὸν ἄνδρα, ἕως κατειργάσατο ἀνελθεῖν εἰς Ῥώμην καὶ βασιλείαν ἑαυτῷ σπουδὴν ποιεῖσθαι καταπράξασθαι. Ἀλλ´ ὁ μὲν ἀνῄει σὺν αὐτῇ, εἵπετο δ´ Ἀγρίππας καὶ καταλαμβάνει ἄρτι κατάραντας. Κατηγορήσας δ´ Ἡρώδην παρὰ Γαίῳ Καίσαρι ὡς δύσνους εἴη Ῥωμαίοις ἀεί (Τιβερίου μὲν γὰρ ἔτι περιόντος πρὸς Σηΐανον ἐχθρὸν ὄντα Ῥωμαίοις θέσθαι φιλίαν, καὶ νῦν δὲ πρὸς Ἀρτάβανον τὸν Πάρθων βασιλέα τὰ αὐτὰ φρονεῖν κατὰ Ῥωμαίων) παρασκευάζει ἀντὶ τῆς ὀνειροποληθείσης βασιλείας τῆς τε οἰκείας ἐκπεσεῖν τετραρχίας καὶ εἰς Λουγδούνων ἀϊδίῳ φυγῇ ζημιωθέντα ἐλαθῆναι. Καὶ Ἡρωδιὰς δ´ ἑκοῦσα τῷ ἀνδρὶ συμφυγαδεύεται· τὴν δὲ τετραρχίαν αὐτοῦ Γαΐος Ἀγρίππᾳ προστίθησιν. Τοῦτον τὸν Ἀγρίππαν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ υἱοῦ καὶ μέγαν Ἀγρίππαν καλοῦσι, καὶ εἰς τὸ μάλιστα κεχαρισμένον Ἰώσηπός φησιν Ἰουδαίων ἄρξαι. Οὗτος ἐκείνοις, ὡς ἔοικε, χαριζόμενος καὶ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ ἀνεῖλε, καὶ τὸν κορυφαῖον τῶν μαθητῶν Πέτρον ἐπεχείρησεν, εἰ καὶ διήμαρτεν, ἀνελεῖν. Οὗτος ἐσθῆτα ἀργύρου πεποιημένην περιθέμενος καὶ τῷ πλήθει δημηγορήσας, ἐπεὶ φωνὰς παρ´ αὐτῶν μετὰ τὸ ὑπερβολὴν κολακείας ἔχειν καὶ ἀσεβείας εἰς ἔσχατον ἥκειν ἀκούων οὐκ ἐπετίμησε, παραυτίκα δίκην δίδωσιν· ἀλγήματος γὰρ αὐτῷ κατὰ γαστέρα σφοδροῦ γεγονότος δι´ ἡμερῶν εʹ τὸν βίον κατέστρεψεν, ἄγων ἀπὸ γενέσεως ἔτος δʹ καὶ νʹ, τῆς δὲ βασιλείας ζʹ, ὧν δʹ Γαΐου βασιλεύοντος ἦρξε, τὰ μὲν γʹ τὴν Φιλίππου ἔχων τετραρχίαν, τῷ δʹ δὲ προσλαβὼν καὶ τὴν Ἡρώδου, τὰ δὲ λοιπὰ γʹ ἐπὶ Κλαυδίου, ἐν οἷς Ἰουδαίαν τε καὶ Σαμαρείαν καὶ Καισάρειαν Καίσαρος δόντος προσεκτήσατο.

Οὕτως Ἀγρίππας τελευτᾷ, τοῦ βουβῶνος (τοῦ πτηνοῦ δὲ γένους παρὰ Ῥωμαίοις ἐστὶν οὕτω καλούμενον ζῷον) πρὸ πέντε τῆς τελευτῆς ἡμερῶν ὑπὲρ κεφαλῆς φανέντος, ᾧ καὶ τὴν βασιλείαν προσαγγεῖλαι νομίζει Ἰώσηπος. Τελευτᾷ δ´ οὖν παῖδας λιπὼν δʹ, ἄρρενα μὲν Ἀγρίππαν, ιζʹ ἔτος ἄγοντα, θηλείας δὲ γʹ, Βερενίκην, Μαριάμμην καὶ Δρουσίλαν. Ὧν ἡ μὲν ἔτος ἄγουσα ιϚʹ Ἡρώδῃ πατρὸς ἀδελφῷ ἐγεγάμητο, Μαριάμμη δ´ ἠνύετο δέκατον καὶ Δρουσίλα ἑκτόν, ἃς οἱ Σεβαστηνοὶ κατ´ οὐδεμίαν ἄλλην πρόφασιν πλὴν τοῦ μανῆναι ἁρπάσαντες ἀθρόον καὶ πορνείοις ἐγκαταστήσαντες, πᾶσαν αὐταῖς ὕβριν ῥητὴν καὶ ἄρρητον ἐπεδείξαντο. Οἷς χαλεπήνας Κλαύδιος ὅμως οὐδὲν ἄξιον τῆς παρανομίας εἰσεπράξατο.
 

Ὅτι Ἀγρίππας ὁ τοῦ Ἀγρίππου παῖς τελευτήσαντος αὐτῷ τοῦ πατρὸς εἰς Ῥώμην ἀπαίρει· Κλαύδιος δ´ αὐτῷ τὴν πατρῴαν ἀρχὴν ἐγνώκει χειρίζειν, ἀνακοπεὶς δ´ ἐνίων βουλαῖς τὸ νέον τῆς ἡλικίας Ἀγρίππα αἰτιασαμένων, Φάδον μὲν ἐπίτροπον ἐκπέμπει τῆς Ἰουδαίας, Ἀγρίππαν δὲ Χαλκίδος, Ἡρώδου τελευτήσαντος τοῦ ταύτης ἔχοντος τὴν βασιλείαν, εἰς βασιλέα καθίστησι. Μετὰ δὲ τέταρτον ἔτος δωρεῖται αὐτὸν τῇ τε Φιλίππου τετραρχίᾳ καὶ Βαταναίᾳ, προσθεὶς αὐτῷ καὶ τὴν Τραχωνῖτιν· Λυσανίου δ´ αὕτη τετραρχία ἐγεγόνει. Καὶ ταῦτα δοὺς ἀφαιρεῖται τὴν Χαλκίδα.

Ἀγρίππας δὲ Δρουσίλαν τὴν ἀδελφὴν Ἀζιζῷ τῷ Ἐμέσων βασιλεῖ περιτμηθέντι δίδωσι γυναῖκα. Ἐπιφανὴς γὰρ Ἀντιόχου, καίτοι ὑποσχόμενος, οὐκ ἐδέχετο τὴν περιτομήν, ἐξ οὗ καὶ ἡ τῆς ἐγγυήσεως διάλυσις ἠκολούθει. Δρουσίλα δὲ καὶ Ἀζιζοῦ διαλύεται καὶ Φήλικι τῷ τῆς Ἰουδαίας ἐπιτρόπῳ, πολλὰ σπουδάσαντος ἐκείνου διὰ τὸ κάλλος, γαμεῖται. Καὶ Μαριάμμην δὲ δίδωσιν Ἀρχελάῳ παιδὶ τῷ Ἑλκιοῦ, ᾧ καὶ ζῶν ὁ πατὴρ ἡρμόσατο· ἐξ ὧν τίκτεται Βερενίκη. Κλαυδίου δὲ τελευτήσαντος Νέρων καταστὰς διάδοχος δωρεῖται Ἀγρίππαν μοίρᾳ τινὶ τῆς Γαλιλαίας, Τιβεριάδα καὶ Ταριχαίαν κελεύσας αὐτῷ ὑπακούειν, προστίθησι δὲ καὶ Ἰουλιάδα πόλιν τῆς Περαίας, καὶ κώμας τὰς περὶ αὐτὴν δέκα. Οὗτός ἐστιν Ἀγρίππας, ἐφ´ οὗ ὁ θεῖος Παῦλος Φήστου συνεδριάζοντος ἐδημηγόρησεν.

Ὅτι μετὰ Φάδον ἐπίτροπον Ἰουδαίας Κουμανὸς πέμπεται· μεθ´ ὃν εἰς Ῥώμην ἀναχθέντα ἐπ´ αἰτίαις Φήλιξ πέμπεται· μεθ´ ὃν Φῆστος, εἶτα Ἀλβῖνος, λοιπὸς Φλῶρος. Οὗ δευτέρῳ ἔτει διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῶν παρ´ αὐτῷ κακῶν ὁ πρὸς Ῥωμαίους Ἰουδαίων πόλεμος ἀρχὴν δέχεται, Νέρωνος ἔτος δωδέκατον ἐν τῇ ἀρχῇ διανύοντος.

Ὅτι Ἄνανος ὁ Ἀνάνου παῖς τὴν ἀρχιερωσύνην παραλαβών, ἀφαιρεθέντος αὐτὴν Ἰωσήπου, θρασὺς ἦν καὶ τολμητὴς διαφερόντως· αἵρεσιν γὰρ τὴν Σαδδουκαίων μετῄει· οὗτοι γὰρ ὠμοί τε περὶ τὰς κρίσεις καὶ πρὸς πᾶσαν αὐθάδειαν ἕτοιμοι. Οὗτος οὖν ὁ Ἄνανος, Φήστου μὲν ἐν Ἰουδαίᾳ τελευτήσαντος, Ἀλβίνου δὲ οὔπω καταλαβόντος, αὐθεντήσας καθίζει συνέδριον, καὶ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου σὺν ἑτέροις, παρανομίαν αἰτιασάμενος, λίθοις ἀναιρεθῆναι παρασκευάζει. Ἐφ´ ὧν τῶν Ἰουδαίων ὑπεραλγήσαντες οἱ ἐπιεικέστεροι, καὶ αὐτὸς Ἀγρίππας ὁ βασιλεύς, ἐκβάλλουσιν ἄρξαντα μηνὶ γʹ, Ἰησοῦν δ´ ἀντ´ αὐτοῦ τὸν Δάμνεον ἐγκατέστησαν.

Ὅτι Ἀαρὼν τελευτήσαντος, Μωυσέως ἀδελφοῦ, οἱ παῖδες ἐκδέχονται τὴν ἀρχιερωσύνην, εἶτα ἑξῆς οἱ τούτων ἔκγονοι· νόμος γὰρ μηδένα ἢ τὸν ἐξ αἵματος Ἀαρὼν τὴν ἀρχιερωσύνην εἰσδέχεσθαι πάτριος ἐκράτει. Ἐγένοντο οὖν ἀπὸ Ἀαρῶνος μέχρι Φανάσου τοῦ κατὰ τὸν πόλεμον ὑπὸ τῶν στασιαστῶν ἀναδειχθέντος ἀρχιερέως πγʹ ἔτη. Ἐκ τούτων ἀπὸ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγωγῆς, ἐν ᾗ καὶ ἡ σκηνὴ ἐπήγνυτο, μέχρι τοῦ νεὼ ὃν ἤγειρεν ὁ βασιλεὺς Σολομών, ἀρχιεράτευσαν δεκατρεῖς, τὴν ἀρχιερωσύνην διὰ βίου κατασχόντες ἕκαστος.

Ἐγένετο δὲ αὐτῶν ἀριστοκρατορικὴ μὲν ἡ πρώτη πολιτεία, εἶτα μοναρχία, εἶτα βασιλέων ἡ τρίτη. Ἀπὸ γοῦν τῆς ἀπ´ Αἰγύπτου ἐξόδου ἕως τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼ τῆς οἰκοδομῆς ἔτη γίνεται ιβʹ καὶ χʹ. Μετὰ δὲ τοὺς ιγʹ ἀρχιερεῖς καὶ τὴν οἰκοδομὴν τοῦ νεὼ ιʹ καὶ ηʹ τὴν ἀρχιερωσύνην ἔσχον ἀπὸ Σολομῶνος βασιλέως ἐν τῷ ναῷ ἱερούμενοι, ἕως Ναβουχοδονόσορ ὁ Βαβυλωνίων βασιλεὺς τὸν νεὼν ἐμπρήσας αἰχμαλώτους τὸ Ἰουδαίων ἔθνος εἰς Βαβυλῶνα μετήνεγκεν ἅμα Ἰωσεδὲκ τοῦ ἀρχιερέως. Τούτων χρόνος ἐστὶ τῆς ἀρχιερωσύνης τξϚʹ, μῆνες Ϛʹ ἡμέραι ιʹ. Μετὰ δὲ τὴν ἅλωσιν ἐτῶν οʹ διελθόντων, Κῦρος ὁ Περσῶν βασιλεὺς τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέλυσεν εἰς τὴν ἰδίαν ἐλθεῖν πατρίδα. Εἷς οὖν τῶν ἀναχθέντων αἰχμαλώτων λαμβάνει τὴν ἀρχιερωσύνην, καὶ ἐκεῖθεν οἱ ἐξ αὐτοῦ ἔκγονοι ιεʹ μέχρις Ἀντιόχου τοῦ Εὐπάτορος, πολιτείας οὔσης ἐν αὐτοῖς δημοκρατορικῆς. Καὶ τούτων δὲ χρόνος ἔτη υιδʹ.

Πρῶτος δ´ οὗτος Ἀντίοχος καὶ ὁ στρατηγὸς αὐτοῦ Λυσίας τὸν Ὀνίαν, ᾧ Μενέλαος ἐπίκλην, παύουσι τῆς ἀρχιερωσύνης, ἀνελόντες αὐτὸν ἐν Βεροίᾳ, καὶ ἀντικαθιστῶσιν Ἰάκιμον, γένους μὲν τοῦ Ἀαρῶνος, οὐ τῆς αὐτῆς δ´ οἰκίας. Διὰ τοῦτο καὶ Ἀνανίας ὁ τοῦ τελευτήσαντος Ὀνίου ἐξάδελφος, εἰς Αἴγυπτον ἀφικόμενος καὶ Πτολεμαίῳ τῷ Φιλομήτορι καὶ Κλεοπάτρᾳ τῇ γυναικὶ διὰ φιλίας ἐλθών, πείθει τούτους κατὰ τὸν Ἡλιουπολίτην νομὸν δειμάμενος τῷ Θεῷ παραπλήσιον τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις αὐτὸν ἀρχιερέα καταστῆσαι. Ὁ μέντοι Ἰάκιμος ἔτη γʹ ἀρχιερατεύσας τελευτᾷ· οὗ διάδοχος οὐδεὶς κατέστη ἐπὶ ἔτεσιν ἑπτά.

Πάλιν δὲ οἱ τῶν Ἀσαμωναίου παίδων ἔκγονοι τὴν προστασίαν τοῦ ἔθνους πιστευθέντες, καὶ Μακεδόσι πολεμήσαντες, Ἰωάννην ἀρχιερέα καθιστῶσιν, ὃς ἄρξας ἐνιαυτοὺς ἑπτὰ τελευτᾷ, Τρύφωνος ἐπιβουλαῖς διαμηχανηθείσης αὐτῷ τῆς τελευτῆς· οὗ διάδοχος Σίμων καθίσταται ὁ ἀδελφός. Καὶ τοῦτον δὲ δόλῳ παρὰ τὸ συμπόσιον διαφθαρέντα ὑπὸ τοῦ γαμβροῦ διαδέχεται παῖς Ὑρκανὸς ὄνομα· ὃς τελευτῶν Ἰούδᾳ τῷ καὶ Ἀριστοβούλῳ κληθέντι καταλείπει τὴν ἀρχήν. Κληρονομεῖ δὲ καὶ τοῦτον ἀδελφὸς Ἀλέξανδρος, ὑπὸ νόσου μὲν τελευτήσαντα, τὴν ἱερωσύνην δὲ κατασχόντα μετὰ τῆς βασιλείας (καὶ γὰρ διάδημα περιέθετο πρῶτος Ἰούδας) ἐνιαυτὸν ἕνα.

Βασιλεύσας δ´ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ἱερατεύσας ἔτη κζʹ καταστρέφει τὸν βίον, Ἀλεξάνδρᾳ δὲ τῇ γυναικὶ καταστῆσαι τὸν ἀρχιερατευσόμενον ἐπιτρέψας. Ἡ δὲ τὴν μὲν ἀρχιερωσύνην Ὑρκανῷ δίδωσι τῶν υἱῶν τῷ πρεσβυτέρῳ, αὐτὴ δὲ τὴν βασιλείαν ἔτη θʹ κατασχοῦσα τελευτᾷ· τὸν ἴσον δὲ χρόνον ἀρχιερατεύει καὶ Ὑρκανός. Μετὰ γὰρ τὸν ἐκείνης θάνατον ὁ νεώτερος παῖς πρὸς τὸν ἀδελφὸν πολεμήσας (Ἀριστόβουλος αὐτῷ ὄνομα) καὶ ἀφελὼν τὴν ἀρχιερωσύνην, ταύτην τε καὶ τὴν τῆς μητρὸς βασιλείαν αὐτὸς περιβάλλεται. Ἔτει δὲ τῆς ἀρχῆς τρίτῳ, καὶ πρὸς μησὶ τοῖς ἴσοις, Πομπήϊος ἐλθὼν καὶ τὴν πόλιν κατ´ ἄκρας ἑλών, αὐτὸν μὲν εἰς Ῥώμην μετὰ τῶν τέκνων δήσας ἔπεμψε, τῷ δ´ Ὑρκανῷ τὴν ἀρχιερωσύνην ἀποδοὺς τὴν μὲν τοῦ ἔθνους προστασίαν ἐπέτρεψε, διάδημα δὲ φορεῖν ἐκώλυσεν. Ἦρξε δὲ πρὸς τοῖς θʹ τοῖς πρώτοις ἔτη τέσσαρα καὶ εἴκοσι.

Βαζαφαρμάνης δὲ καὶ Πάκορος, οἱ τῆς Παρθυηνῆς δυνάσται, πολεμήσαντες Ὑρκανῷ αὐτὸν μὲν ζωγρίαν ἔλαβον, Ἀντίγονον δὲ τὸν Ἀριστοβούλου υἱὸν βασιλέα κατέστησαν. Γʹ δὲ ἔτη καὶ μῆνας γʹ ἄρξαντα τοῦτον Σόσσιος καὶ Ἡρώδης ἐξεπολιόρκησαν, Ἀντώνιος δὲ ἀναχθέντα ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐπελέκισε. Τὴν δὲ βασιλείαν Ἡρώδης παρὰ Ῥωμαίων ἐγχειρισθεὶς οὐκέτι ἐκ τοῦ Ἀσαμωναίου γένους καθίστησιν ἀρχιερεῖς, ἀσήμους δέ τινας καὶ μόνον ἐξ ἱερέων ὄντας, πλὴν ἑνός· Ἀριστόβουλος δ´ ἦν οὗτος, υἱωνὸς δ´ ἦν οὗτος ἐκ θυγατρὸς Ὑρκανοῦ τοῦ ὑπὸ Πάρθων ληφθέντος, οὗ καὶ τῇ ἀδελφῇ συνῴκει Μαριάμμη. Τοῦτον δὲ τὸν Ἀριστόβουλον δεδιώς, ἅτε γένους ὄντα λαμπροῦ καὶ αὐτὸν καθ´ ἑαυτὸν περίβλεπτον, μὴ τὸ πλῆθος νεύσῃ πρὸς αὐτόν, ἐν Ἰεριχοῖ κολυμβῶντα πνιγῆναι διεμηχανήσατο.

Περὶ δὲ τῆς τῶν ἱερέων καταστάσεως ὅμοια διεπράξατο Ἀρχέλαός τε ὁ παῖς αὐτοῦ καὶ μετ´ αὐτὸν οἱ τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες Ῥωμαῖοι.

Εἰσὶν οὖν ἀπὸ τῶν Ἡρώδου χρόνων ἀρχιερατεύσαντες μέχρι τῆς ἡμέρας ᾗ τὸν ναὸν καὶ τὴν πόλιν ἑλὼν ἐπυρπόλησεν, κʹ καὶ ηʹ· χρόνος δ´ αὐτῶν ἔτη πρὸς τοῖς ρζʹ. Καί τινες μὲν ἐπολιτεύσαντο ἐπὶ τῇ Ἡρώδου δηλονότι καὶ Ἀρχελάου βασιλείᾳ· μετὰ δὲ τοῦτο ἀριστοκράτεια μὲν ἦν ἡ πολιτεία, τὴν δὲ προστασίαν τοῦ ἔθνους οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιστεύοντο.
 

J’ai lu de Josèphe, Antiquités judaïques. Le choix présent expose ce qu'il dit à propos d'Hérode: la reconstruction du temple, la façon dont il usurpa le trône juif, comment ses descendants lui succédèrent au pouvoir et comment ce pouvoir disparut au profit d'une aristocratie lorsque les grand prêtres prirent la succession de la conduite du peuple et tous les autres événements qui y sont liés.[1]

Vers la fin du quinzième livre de ses Antiquités,[2] Josèphe dit que, la dix-huitième année de son règne, Hérode rebâtit le temple de Jérusalem, élevé par le roi Salomon et détruit, puis reconstruit quarante-six ans plus tard par les déportés revenus de Babylone, avec l'aide de Darius, roi de Perse. Ce temple avait été célèbre pendant six cent ans; Hérode détruisit les anciennes fondations afin d'en ériger d'autres et de mettre en place un bâtiment deux fois plus grand que le précédent. En effet, le temple construit par les prisonniers était moins élevé à certains endroits que celui de Salomon.

Le temple d'Hérode avait une centaine de coudées en longueur et de plus de vingt en hauteur, hauteur que diminua l'érosion avec le temps et que les Juifs voulaient restaurer à l'époque de Néron. Le sanctuaire, selon Josèphe, fut construit par Hérode en dix-huit mois et pour les bâtiments et l'enceinte qui entourait le sanctuaire, il fallut huit ans pleins. Les pierres qui servirent à mettre en place le temple étaient blanches et solides; chacune avait vingt-cinq coudées de longueur, huit de hauteur et douze d’épaisseur. Les travaux furent menés à bien conformément au plan qui suit. Hérode avait mis beaucoup d’amour-propre dans cette entreprise, il commença donc par rassembler tous les matériaux: il avait mille chariots à sa disposition pour le transport des pierres, il avait, en plus de dix mille ouvriers, des milliers de prêtres qui devaient faire le travail dans le Saint des Saints, car tel fut le nombre de ceux qu'il forma pour la construction et la menuiserie et pour lesquels il avait acheté tous les vêtements sacerdotaux. Ces préparations lui permirent de mener à bien son intention à long terme plus rapidement qu’on l’avait espéré et il accepta nombre de grandes marques de reconnaissance au nom du peuple qui, en outre, supportait mal Hérode. Il sacrifia, lors de l'achèvement du temple trois cent vaches; ce que les autres Juifs offrirent en sacrifice, il fut impossible d’en faire le compte.[3]

Cet Hérode est le fils d'Antipater l’Iduméen et de son épouse arabe Cypris, c'est sous son règne également que le Christ, notre Dieu, naquit de la Vierge pour le salut de notre espèce ; dans sa rage démente contre lui, Hérode ne toucha pas au Maître, mais se rendit coupable de l'assassinat de nombreux petits enfants.

En cruauté meurtrière, on dit qu'il surpassa tous les autres tyrans. Son épouse fut Mariamme, fille d'Alexandra, elle-même fille du grand prêtre Hyrcanus et dont la beauté ne connut jamais de rivale. Pour cette femme et ses deux enfants, Aristobule et Alexandre, dont les noms étaient sur toutes les lèvres en raison de leur beauté, leur éducation et leur condition physique autant que parce qu'ils étaient les fils du roi, Hérode, excité par les calomnies d’Antipater, se mit à tourmenter, d’abord son épouse,[4] puis ses enfants et enfin Antipater, fils né d’un précédent mariage. Il fut frappé d’un terrible mal : une ulcération de l'intestin tortura ce pauvre malheureux, sa respiration était courte et bruyants, ses pieds gonflaient pleins de pus blanc, il connut de terribles coliques, et la gangrène de sa verge provoqua des vers et il souffrit mille autres souffrances. Cinq jours après l'assassinat de son fils Antipater, sa vie s’acheva également ; après avoir vécu en tout soixante dix ans et dirigé trente-sept. Ce personnage devint roi d’une manière illégale et contre sa propre attente grâce à la faveur du chef romain Antoine, esclave de l'argent, et grâce à l'appui d'Auguste et d'un décret du sénat romain qui le confirma dans sa charge.

Cet Hérode, qui fut le premier étranger à régner sur les Juifs, contrairement à leurs lois, avait pour père un Iduméen d'Ascalon, fils d’Antipas, qui eut d'abord le surnom d’Antipas et plus tard celui d’Antipater. Cet homme était très riche, avait été un comploteur et un factieux ; il fut en bons termes avec Hyrcanus, grand-prêtre des juifs, et en désaccord avec Aristobule, frère d’[Hyrcanus] ; c'est pourquoi, à maintes reprises, il exerça sur Hyrcanus des pressions pour qu’il ôtât par tous les moyens la dignité royale qu’Aristobule détenait et lui avait prise avec son accord.

Ce désaccord entre frères fut la principale cause de leur misère, de celle de leur famille et du peuple juif ; il fit passer la royauté aux mains d’étrangers. Dans cette querelle, il est certain qu’Antipater fit beaucoup pour Hyrcanus et contre Aristobule. Enfin, Aristobule et ses enfants furent emmenés prisonniers à Rome; Aristobule s’en échappa et regagna la Judée ; à nouveau assiégé par les Romains et, avec son fils Antigone --- ce dernier ayant fui Rome avec son père --- il fut pris et ramené à Rome pour y être emprisonné ; il avait été roi et grand prêtre pendant trois ans et six mois et il avait dirigé avec compétence et grandeur.

La charge de grand prêtre fut donnée à Hyrcanus sans la royauté: le peuple se gouverna lui-même et le pouvoir donné à Hyrcanus fut appelé "ethnarchie" au lieu de royauté. Antipater, sous le pontificat d’Hyrcanus, accrut considérablement son pouvoir. Il combattit en effet aux côtés des généraux romains contre ceux qui leur résistaient et il eut en main la direction des affaires juives grâce à l'inertie complaisante d’Hyrcanus. Aristobule fut tiré de sa prison par Jules César qui avait formé l'intention de l’envoyer en Syrie contre les partisans de Pompée, mais ces derniers prirent l'initiative et l’empoisonnèrent. Scipion, à qui Pompée avait envoyé le fils d’Aristobule, Alexandre, lui reprocha ses anciennes fautes contre les Romains, et le fit décapiter.

Après sa victoire sur Pompée, Jules César proclama Antipater gouverneur de Judée. Ce dernier, à son arrivée dans le pays, confia à son fils Phasael le gouvernement militaire de Jérusalem et de sa région; son autre fils, Hérode, encore très jeune --- il venait d'atteindre sa quinzième année --- fut proclamé gouverneur de Galilée et sa jeunesse ne l'empêcha pas de montrer son talent et son courage. Et ces actions valaient à Antipater aux yeux du peuple beaucoup d'admiration comme s'il avait été roi, mais il ne s'écarta pas de son attitude favorable et honnête vis-à-vis du grand prêtre Hyrcanus. Antipater fut assassiné au moment où la vie lui promettait une vaste carrière remplie par la célébrité. Il fut empoisonné à la suite d'un complot: Malchus acheta son sommelier et lui ordonna d’empoisonner la boisson d’Antipater ; ce Malchus était un Juif habile à inventer une ruse et, quand il était suspect, à calmer les soupçons par des serments et de semblants d'amitié. Néanmoins, il trouva, semble-t-il, en Hérode un adversaire naturellement doué capable de machinations aussi habiles voire plus habiles que lui ; Hérode demanda un châtiment pour l'assassinat de son père, et Malchus fut poignardé à mort.

Antigone, fils d’Aristobule, corrompit Fabius, il obtint le soutien de Pompée, fils de Menaius, par son mariage --- car il avait épousé sa sœur --- et de quelques autres encore et il s'engagea à aller en Judée. Mais Hérode lui livre bataille, le vainquit et le repoussa loin du pays des Juifs ; lui-même fut accueilli avec éclat par la ville de Jérusalem et par Hyrcanus en personne lors de son arrivée après sa victoire. Et Antoine, le dirigeant romain, donna pour de l'argent les tétrarchies juives à Hérode et à son frère Phasael sans qu’Hyrcanus en conçut du mécontentement. Et quand le peuple accusa Hérode, il ne se passa rien d'autre que la sanction  des accusateurs au lieu de voir leurs allégations confirmées parce qu’Antoine avait été soudoyé et qu’Hyrcanus soutenait Hérode, parce que ce dernier avait déjà épousé sa petite-fille Mariamme.

Quand Ptolémée Menaius mourut, son fils Lysanias lui succéda. Pacorus, fils du roi, et Bazapharmanes, satrape parthe, s’emparèrent de la Syrie. Lysanias, allié au satrape, conclut un traité d'amitié avec Antigone, fils d’Aristobule, et Antigone promit aux Parthes mille talents et cinq cents femmes s'ils lui donnaient le royaume paternel à prendre à Hyrcanus en tuant les partisans d'Hérode. Donc Pacorus et Bazapharmanes ramenèrent Antigone ; Hérode leur déclara la guerre et il y eut de nombreux morts des deux côtés; Hérode fut le plus courageux dans l'action. Finalement, Hyrcanus et Phasael furent faits prisonniers grâce à une fausse négociation entre les Parthes et Phasael, devançant la mort qu’allaient lui donner des mains ennemies, sa tête fut écrasée en morceaux contre un rocher et il mourut; Hyrcanus fut retenu prisonnier. Les Parthes finirent par prendre Jérusalem ; Hérode, grâce à son habileté, à son opportunisme rapide et à son courage, leur échappa de justesse et ils pillèrent les biens du peuple de Jérusalem l'exception de ceux d’Hyrcanus qui avait quatre vingt talents; ainsi ils remirent Antigone sur le trône paternel. Antigone, afin que son oncle Hyrcanus ne puisse pas reprendre ses fonctions sacerdotales, la mutilation d'une partie du corps interdisant aux Juifs d'être prêtres, lui fit couper les oreilles et le livra aux Parthes, afin qu'ils le prennent avec eux.

Quant à Hérode, il ne se donna aucun répit, mais il se rendit d'abord chez Malik, roi des Arabes, avec l'espoir d'y trouver de l'aide au nom de l'amitié de son père ; déçu, il alla voir Antoine, le chef Romain à Brindes, et de là partit à Rome avec lui, il se plaignit de son sort et de la mort de son frère. Il chérissait le projet de faire passer le trône, s'il pouvait l’arranger, à son beau-frère, fils d'une fille d’Hyrcanus, parce que lui, un étranger, n’avait pas le moindre espoir de l'obtenir. Mais Antoine et Auguste, soutenus par un vote du Sénat, le proclamèrent roi des Juifs ; ils se battirent à ses côtés contre Antigone à plusieurs reprises et, après de nombreux massacres et de nombreuses batailles, ils capturèrent Antigone ; ce fut le général romain Sossius qui écrivit cet épilogue de la guerre ; ils renforcèrent le pouvoir d'Hérode.

Le chef romain Antoine, à qui Antigone avait été envoyé en captivité, proposa de le garder dans les fers jusqu'à son triomphe ; mais quand il apprit que le peuple juif s’était révolté dans sa haine contre Hérode, il décapita Antigone à Antioche. Hyrcanus, apprenant qu’Hérode était roi, adressa une demande au roi Phraatès et, comme Hérode en avait adressé d’autres de son côté, Hyrcanus fut renvoyé dans son pays ; il espérait obtenir beaucoup d’Hérode. Celui-ci lui témoigna apparemment la même faveur et le même respect qu’auparavant, plus tard, il l'accusa à tort de corruption et de trahison en faveur des Arabes et le fit mettre à mort âgé de quatre-vingt un ans, lui dont la grande bonté et l'humeur pacifiques, furent sans égale. Aristobule, petit-fils d’Hyrcanus et frère de Mariamme, épouse d’Hérode, à l'exemple d'Alexandra, la mère de ses enfants, et de Mariamme elle-même, fut proclamé grand prêtre à l'âge de dix sept ans par Hérode qui, un peu plus tard, le fit étrangler dans les bains de Jéricho. Tel fut Hérode, l'homme déjà décrit auparavant.

Juste avant sa mort, Hérode, avec l'accord de l'empereur, fit son testament, afin que son fils Archélaos lui succède sur le trône. Et César --- en l’occurrence Auguste --- proclama Archélaüs maître de la moitié du pays et dit qu'il lui conférerait la royauté s’il apprenait que sa charge s’exerçait avec modération et justice ; il divisa l'autre moitié et nomma tétrarques Philippe et Antipater, eux aussi fils d'Hérode. Mais, comme Archélaüs dirigeait les Juifs avec sévérité et à la manière de son père, ses sujets tyrannisés eurent recours à César et, la dixième année de son règne, il fut déposé et assigné à résidence à Vienne, en Gaule ; de ce fait, la Judée, d'un royaume qu’elle était, devint une province.

Hérode, tétrarque de Galilée et de Pérée, fils d'Hérode le Grand, rapporte Josèphe, s’éprit de la femme de son frère Hérode qui fut appelé Hérodias. Elle descendait également d’Hérode le Grand, née de son fils Aristobule qu’Hérode le Grand avait fait mettre à mort ; elle avait Agrippa pour frère. Hérode la prit à son mari et en fit son épouse. C'est lui qui assassina Jean le Précurseur de peur, dit Josèphe, qu’il soulevât le peuple contre lui parce que tous suivaient les enseignements de Jean liés à son exceptionnelle vertu.[5] C'est sous son règne que la Passion du Sauveur eut lieu.[6]

Agrippa, descendant du premier Hérode, fils d’Aristobule qui avait été mis à mort, et frère d'Hérodias, était tombé dans d'innombrables aventures et vicissitudes ; mais, alors qu'il était maintenu en prison où Tibère le destinait à la mort, il fut libéré par ordre de Caligula et il fut élu roi de la Tétrarchie de Philippe, frère du premier Hérode ; il accepta aussi la Tétrarchie de Lysanias et s'embarqua pour la Judée à l'immense stupeur et à l’étonnement de tous devant ce retour de bonne fortune. Hérodias, étonnée comme les autres, subit une blessure mortelle d’envie et elle cessa importuner son mari quand il la contraignit d’aller à Rome pour s'occuper activement à se faire donner le trône. Elle partit avec lui; Agrippa qui les avait suivis les rejoignit juste au moment où ils débarquèrent. Devant Caligula, il accusa Hérode d’hostilité permanente à l’égard des Romains ; en effet, du vivant de Tibère, il avait conclu un traité d'amitié avec Séjan, ennemi des Romains, et maintenant il méditait d’en faire autant contre eux avec Artaban, roi des Parthes. Il fit tant et si bien qu’à la place du royaume dont il avait rêvé, Hérode fut privé de sa propre tétrarchie et fut envoyé à Lyon, condamné à l'exil perpétuel. Hérodias suivit volontairement son mari en exil ; Caligula ajouta cette dernière tétrarchie à celles d’Agrippa. Cet Agrippa, qui, pour le distinguer de son fils, est appelé Agrippa le Grand, régna sur les Juifs, dit Josèphe, en les comblant de ses faveurs. Ce fut pour leur plaire, semble-t-il, qu’il tua par l'épée Jacques, frère de Jean, et qu'il essaya de tuer Pierre, le prince des Apôtres, mais il échoua dans son intention.[7] Agrippa, portant une robe brodée d'argent, parla au peuple et, écoutant sans les rejeter les paroles de la foule qui dépassa outrageusement les bornes de l’impiété par la flatterie, et fut puni immédiatement ; en effet, il lui vint une violente douleur au ventre et il mourut cinq jours plus tard ; il avait cinquante-quatre ans et était dans la septième année de son règne, dont quatre avaient eu lieu sous Caligula, trois à la tête de la tétrarchie de Philippe et la quatrième, avec, en outre, celle d'Hérode, les trois autres années, se passèrent sous le règne de Claude et à ce moment il acquit en outre la Judée, la Samarie et Césarée que l'empereur lui avait donnés.

Ainsi, Agrippa mourut, le "bubon" --- un oiseau que les Romains appellent ainsi --- apparut cinq jours avant sa mort au-dessus de sa tête ; cet oiseau lui avait également annoncé le trône, estime Josèphe. À sa mort, il laissa quatre enfants: un garçon, Agrippa, qui était dans son dix-septième année, et trois filles: Bérénice, Mariamme et Drusilla. La première avait seize ans et elle avait épousé Hérode, son oncle paternel; Mariamme avait dix ans, Drusilla six. Sans aucune autre raison que leur colère folle, les Sébastes les saisirent soudain, les enfermèrent dans des maisons de prostitution et leur firent connaître tous les affronts qu'on peut dire et ceux qu’on ne peut pas dire. Cela irrita Claude contre eux sans toutefois qu’il leur infligeât un châtiment approprié à leur crime.

Agrippa, fils d'Agrippa, se rendit à Rome après la mort de son père ; Claude décida de lui confier le royaume paternel, mais, influencé par les avis de certaines personnes qui soulignaient sa jeunesse, il nomma Phadus gouverneur de Judée, et il installa Agrippa roi de Chalcis dont Hérode, qui venait de mourir, avait été roi. Après quatre ans, il lui donna aussi la tétrarchie de Philippe et Batania, plus la Trachonitis qui représentait la tétrarchie de Lysanias. Quand il lui fit de ce don, il lui enleva Chalcis.

Agrippa donna en mariage sa sœur Drusilla à Azizos, roi d’Emèse, qui avait été circoncis, car Epiphane, fils d'Antiochos, bien qu'il eut promis, n'avait pas accepté la circoncision, ce qui conduisit à la rupture de la promesse de mariage. Drusilla fut séparée d’Azizos et donnée en mariage à Félix, gouverneur de Judée, qui se montra très empressé à cause de sa beauté. Quant à Mariamme, il la donna à Archélaos, fils d’Helcias, à qui son père l’avait destinée ; Bérénice naquit d’elle. Après la mort de Claude, Néron son successeur donna à Agrippa une partie de la Galilée, de Tibériade et Tarichée en exigeant son obéissance ; il y ajouta Julias, une ville de Pérée, et dix villages environnants. C’est sous cet Agrippa que saint Paul prit la parole devant Festus.

Après Phadus, gouverneur de Judée, on envoya Cumanus ; après lui, rappelé à Rome pour répondre d’une accusation, Félix fut envoyé ; après lui, ce fut Festus, puis Albinus, et finalement Florus. Ce fut durant la deuxième année de son administration, en raison des souffrances excessives qu’il infligea aux Juifs, que la guerre entre Juifs et Romains commença ; Néron était dans la douzième année de son règne.

Ananias fils d'Ananias prit la charge de grand prêtre, après en avoir dépouillé Joseph ; il était audacieux, déterminé et aimant le risque à l'extrême ; il fut, en effet, un adepte de la secte des Sadducéens et ceux-ci étaient difficiles dans leurs jugements et inclinés à chaque audace. Ainsi, cet Ananias, lorsque Festus était mort en Judée et avant qu’Albinus prit sa charge, réunit le Sanhédrin de sa propre autorité et accusa Jacques, le frère du Seigneur, et d'autres avec lui, de désobéissance aux lois et il ordonna leur mort par lapidation. Sur ce, les plus modérés des Juifs et le roi Agrippa lui-même, profondément touchés, le renvoyèrent après trois ans de charge et mirent à sa place Jésus fils de Damnès.

Ce fut après la mort d'Aaron, frère de Moïse, que ses fils, et leurs descendants après eux, se succédèrent dans la charge de grand prêtre, parce qu'il y avait en vigueur une loi ancestrale qui interdisait à quiconque n'était pas du sang d'Aaron d'obtenir la fonction de grand prêtre. Donc, il y eut quatre-vingt-trois ans, d’Aaron à Phanases qui fut élu grand prêtre au cours de la guerre par des Juifs révoltés. Puis, pendant le passage dans le désert, au cours duquel le Tabernacle fut fabriqué, jusqu’au temple que le roi Salomon édifia, il y eut treize grands prêtres qui exercèrent la fonction jusqu'à leur mort.

La première constitution juive fut aristocratique, puis ce fut une monarchie et le troisième régime fut celui des rois. De la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du temple de Jérusalem, il y a six cent douze ans. Après les treize grands prêtres et l’édification du temple, il y eut dix-huit grands prêtres consacrés dans le temple de Salomon jusqu’au moment où Nabuchodonosor, roi de Babylone, brûla le temple et déporta le peuple juif à Babylone avec le grand-prêtre Josedek. La durée du régime des grands prêtres fut de trois cent soixante-six ans, six mois et dix jours et, après soixante dix ans passés en captivité, Cyrus laissa les prisonniers retourner dans leur pays. L'un d'eux prit la charge de grand prêtre et il y eut après lui quinze de ses descendants jusqu'à Antioche Eupator, la population vivant sous un régime démocratique. Leur durée fut de quatre cent quatre-vingts années

C'est cet Antiochus, qui le premier, avec Lysias son général, mit fin à la prêtrise d’Onias appelé Ménélas en le tuant sur le coup dans Béroé; on installa alors Joachim qui était de la race d'Aaron, mais pas de la même famille. C'est pourquoi Ananias, neveu d’Onias, qui avait trouvé la mort, partit en Égypte ; grâce à l'amitié de Ptolémée Philométor et de son épouse Cléopâtre, il construisit dans le dème d'Héliopolis, en l'honneur de Dieu, un temple semblable à celui de Jérusalem et persuada les souverains de l’en faire grand prêtre. Quant à Joachim, il mourut après trois ans de sacerdoce et il n'eut pas de successeur pendant sept ans.

Ce furent de nouveau les descendants des enfants d’Asamon qui s'efforcèrent d’obtenir la direction du peuple; ils firent la guerre aux Macédoniens et élurent Jean grand prêtre, il mourut après avoir exercé sa charge pendant sept ans ; son décès fut le fait des ruses de Tryphon; son frère Simon lui succéda. Lorsque celui-ci eut été traîtreusement assassiné au cours d'un banquet par son gendre, son fils appelé Hyrcanus lui succéda ; ce dernier, en mourant, laissa sa charge à Judas qui fut appelé également Aristobule; celui-ci, à son tour, eut comme héritier son frère Alexandre: il mourut de maladie après avoir occupé la charge de grand prêtre et la royauté --- parce que Judas fut le premier à porter le diadème --- pendant un an

Alexandre fut roi et prêtre pendant 27 ans et il mourut après avoir confié à son épouse Alexandra la responsabilité d'élire le nouveau grand prêtre. Celle-ci donna le sacerdoce à son fils aîné Hyrcanus et occupa le trône elle-même pendant neuf ans, puis mourut, la durée de la prêtrise d’Hyrcanus fut la même. En effet, après la mort de leur mère, le fils cadet qui s’appelait Aristobule entra en conflit avec son frère et lui enleva sa charge de grand prêtre en même temps que la royauté maternelle lui revenait. Trois ans et trois mois après sa naissance, Pompée arriva ; il prit la ville et envoya Aristobule en captivité à Rome avec ses enfants ; il rendit son sacerdoce à Hyrcanus et lui confia le contrôle du peuple, mais il lui interdit de porter le diadème; Hyrcanus dirigea vingt-quatre ans en plus de ses neuf premières années de charge.

Bazapharmanes et Pacorus, chefs des Parthes, firent la guerre à Hyrcanus, le capturèrent et installèrent comme roi, Antigone, fils d’Aristobule. Après trois ans et trois mois, Sossius et Hérode lui prirent sa ville et Antoine l’emmena à Antioche et le fit décapiter. Hérode, à qui les Romains avaient confié le trône, ne choisit plus des grands prêtres descendant d’Asamon, mais d’humbles modestes et simplement pris parmi les prêtres, excepté un seul: Aristobule, fils d'une fille d’Hyrcanus, qui avait été pris par les Parthes et avec la sœur duquel vivait Mariamme. De peur qu’Aristobule, de glorieuse famille et de personnalité remarquable, put attirer le peuple de son côté, il s’organisa pour le faire étouffer dans les bains de Jéricho.

En choisissant les grands prêtres, son fils Archélaos procéda comme lui et les Romains, qui avait pris possession du royaume, firent de même après lui

On peut donc compter, depuis l’époque d'Hérode jusqu'à la prise et l’incendie du temple, vingt-huit grands prêtres pour une durée de près de cent sept ans. Certains d'entre eux exercèrent leur charge, à l'évidence, sous les règnes d'Hérode et d’Archélaüs; après, le régime fut une aristocratie où le contrôle du peuple fut confié aux prêtres.

 

 

 

 

[1] Cette section est basée sur des antiquités XIV-XX, comme Photius remonte aux origines du règne d'Hérode.

[2] En fait, le chapitre 11, le dernier du livre XV.

[3] Bien que le texte soit un résumé, il contient de nombreuses citations exactes du Cod. 238 indiquant une lecture attentive des Antiquités. Certaines scolies ont trouvé leur place dans le texte.

[4] En fait, Joseph ne rend pas d’Antipater responsable de la mort de Mariamne. (cf. XV, 202-236).

[5] XVIII, 116-119.

[6] Henry écrit: « Aucun éditeur de Josèphe n’a prêté attention à cette phrase. Elle n'est pas de l'auteur. Le fait que, comme je l'ai écrit plus tôt, Photius ne soit pas étonné du silence de Josèphe sur le Christ me porte à croire qu'il a trouvé cela dans son texte ou qu’une remarque interlinéaire s’était glissée dedans et est passée pour une phrase de Josèphe." Il se réfère ici à la déclaration de Photius dans son examen de Juste de Tibériade.

[7] Henry écrit: « Le fait est relaté dans Actes, 12, 1-18, mais j'hésite à croire que Photius a introduit cette mention dans son résumé lui-même, car, je le répète, nulle part il ne remarque comme il l'a fait pour Juste de Tibériade que Josèphe ne dit rien du christianisme ».