BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

     Jugement sur les dix plus célèbres orateurs de la Grèce.

       Traduction françaisel'Abbé GEDOYN.

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

          

      260 ISOCRATE.

          Discours.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260. Isocrate, Discours

 

 

Ἀνεγνώσθησαν <Ἰσοκράτους> λόγοι διάφοροι. Φέρονται δὲ αὐτοῦ τὸν ἀριθμὸν ξʹ, ὧν ἐκρίθησαν γνήσιοι κατὰ μὲν Διονύσιον ἐπὶ τοῖς εκʹ, κατὰ δὲ Καικίλιον ηʹ καὶ κʹ. Γεγραφέναι δὲ αὐτὸν καὶ τέχνην ῥητορικὴν λέγουσιν, ἣν καὶ ἡμεῖς ἴσμεν τοῦ ἀνδρὸς ἐπιγραφομένην τῷ ὀνόματι· οἱ δὲ συνασκήσει μᾶλλον ἢ τέχνῃ χρήσασθαι κατὰ τοὺς λόγους τὸν ἄνδρα φασί. Γέγονε δὲ κατὰ τὴν πʹ καὶ Ϛʹ Ὀλυμπιάδα, νεώτερος μὲν Λυσίου ἐπὶ δυσὶν ἔτεσι καὶ κʹ, Πλάτωνος δὲ πρεσβύτερος ιʹ δεόντων τριῶν. Ἦν δὲ παῖς Θεοδώρου Ἐρχιέως, ἑνὸς τῶν μετρίων πολιτῶν.

Ἐν παισὶ μὲν οὖν τελῶν, ἠκροάσατο Προδίκου τε τοῦ Κείου καὶ Γοργίου τοῦ Λεοντίνου καὶ Τισίου τοῦ Συρακουσίου καὶ τοῦ ῥήτορος Θηραμένους. Εἰς ἄνδρας δὲ τελέσας πραγμάτων μὲν ἀναχωρεῖ τῶν πολιτικῶν, ὅτι τε τὴν φωνὴν ἰσχνὸς ἦν καὶ τὸν τρόπον εὐλαβής· τὰ πατρῷα μέντοι ἀποβεβληκὼς ἐν τῷ πρὸς Λακεδαιμονίους πολέμῳ, ἕνα μόνον τὸν τῆς ἀντιδόσεως λόγον εἰπὼν ἀπέστη τῆς τοιαύτης προαιρέσεως, ἰδίαν δὲ διατριβὴν ὑποστησάμενος ἐπὶ τὸ φιλοσοφεῖν καὶ γράφειν ὥρμησε, καὶ ὅ τε πανηγυρικὸς αὐτῷ λόγος συνετάγη καί τινες ἄλλοι τῶν συμβουλευτικῶν ἡγουμένῳ ταῖς παραινέσεσι τοὺς Ἕλληνας φρονεῖν ἐκδιδάξαι τὰ συμφέροντα. Ἀποτυχὼν δὲ τῆς γνώμης τούτου μὲν ἀπέστη τοῦ ἐπιτηδεύματος, σχολῆς δὲ σοφιστικῆς ἡγεῖτο, ὡς μέν τινές φασι τὰ πρῶτα ἐπὶ Χίου, μαθητὰς ἔχων ἐννέα, ἡνίκα καὶ τὸν μισθὸν ἰδὼν τῆς διδασκαλίας ἀριθμούμενον φάναι δακρύσαντα ὡς· «Νῦν ἐμαυτὸν ἔγνων τούτοις πεπραμένον».

Ἠκροάσαντο δὲ αὐτοῦ ἄλλοι τε πολλοί, ὡς καὶ εἰς ἑκατὸν συντελέσαι, καὶ δὴ καὶ Τιμόθεος ὁ Κόνωνος, μεθ´ οὗ καὶ πολλὰς ἐπιὼν πόλεις τὰς πρὸς Ἀθηναίους ἐπιστολὰς συνετίθει, αἳ τὸν Τιμόθεον ἐπεγράφοντο· ὅθεν ἐκεῖνος ταλάντῳ αὐτὸν ἐδωρήσατο. Γεγόνασι δὲ αὐτοῦ ἀκροαταὶ καὶ Ξενοφῶν ὁ Γρύλλου καὶ Θεόπομπος ὁ Χῖος καὶ Ἔφορος ὁ Κυμαῖος, οἷς καὶ ταῖς ἱστορικαῖς συγγραφαῖς προὐτρέψατο χρήσασθαι, πρὸς τὴν ἑκάστου φύσιν ἀναλόγως καὶ τὰς ὑποθέσεις τῆς ἱστορίας αὐτοῖς διανειμάμενος· ἐπὶ τούτοις καὶ Ἀσκληπιάδης, ὃς τὰ τραγῳδούμενα μὲν συνεγράψατο, Θεοδέκτης δὲ ὁ Φασηλίτης, καὶ αὐτὸς ὕστερον τραγῳδίας συνταξάμενος· ἀλλὰ καὶ Λαοδάμας ὁ Ἀθηναῖος καὶ Λάκριτος ὁ νομοθετήσας Ἀθηναίοις, ὡς δέ φασιν ἄλλοι, καὶ Ὑπερείδης καὶ Ἰσαῖος. Δημοσθένης δὲ προσῆλθε μὲν αὐτῷ μετὰ σπουδῆς, καὶ χιλίας μέν, ἃς εἰσεπράττετο, οὐκ ἔχειν ἔφη παρασχεῖν, διακοσίας δὲ ἐφ´ ᾧ τὸ πέμπτον μέρος ἐκμαθεῖν δώσειν· πρὸς δὲ ταῦτα τὸν Ἰσοκράτην ἀποκρίνασθαι ὡς· «Οὐ τεμαχίζομεν τὴν πραγματείαν, ἀλλ´ εἰ βούλοιο, ὁλόκληρόν σοι ἀποδώσομαι τὴν τέχνην».

Τὸν μὲν οὖν περὶ τῆς ἀντιδόσεως καὶ τὸν πανηγυρικὸν καί τινας τῶν συμβουλευτικῶν εἴρηταί μοι ὅπως τε καὶ ὅτε συνέταξε. Συνέθηκε μέντοι τὸν πανηγυρικὸν οἱ μὲν ἔτεσί φασι ιʹ, οἱ δὲ ἐπὶ τούτοις ἕτερα εʹ. Καίτοι Γοργίου τοῦ Λεοντίνου καὶ Λυσίου τῶν ἐνθυμημάτων καὶ ἐπιχειρημάτων μικροῦ μεταβολὴ καθέστηκε καὶ μετάθεσις ὁ πανηγυρικὸς Ἰσοκράτους λόγος.

Διατρῖψαι δ´ ἄν τις οἰηθείη μακρὸν οὕτω χρόνον τοῦ πανηγυρικοῦ προσεδρεύοντα τὸν ῥήτορα τῇ συνθήκῃ διὰ τὸ τῆς λέξεως κατεσκευασμένον καὶ περιττόν, καὶ διὰ τὴν εἰς ἀκρίβειαν τῶν ὀνομάτων ἐκλογήν, καὶ δὴ καὶ τῆς πρὸς ἄλληλα τούτων συνθήκης. Ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν κώλων καὶ περιόδων ἐπὶ τοσοῦτον ἀκρίβεια ἱκανὴ καταναλῶσαι χρόνον. Μάλιστα δὲ αὐτῷ ἡ τῶν πραγμάτων εὕρεσις καὶ διοίκησις τὴν τοσαύτην ἀσχολίαν ἐνεποίησε· τὰ γὰρ κεφάλαια καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, οἷς ὁ λόγος οἰκονομούμενος ἀπαρτίζεται, εἴ τις ἐπιμελῶς καὶ καθ´ ἕκαστον μέρος ἐπισκέψοιτο, εὑρήσει συντελεσθῆναι πολλοῦ δεόμενα χρόνου. Διὸ καὶ πολλοῖς πολλὰς παρέσχε τῶν κριτικῶν διατριβὰς μὲν καθ´ ἑαυτούς, διαφωνίας δὲ πρὸς ἀλλήλους, τῶν μὲν ἐμβαθυνομένων τῇ μελέτῃ καὶ διασκέψει τοῦ λόγου, τῶν δὲ κατὰ τὸ ἐπιπόλαιον τὴν ἀνάγνωσιν ποιουμένων· ἔστι δ´ εἰπεῖν καὶ διότι τοῖς μὲν ἔνεστι φύσις εὖ ἔχουσα πρὸς τὰς κρίσεις, τοὺς δὲ ὁ ἐλαττούμενος ἐπιγινώσκει λόγος.

Τὸν δὲ λεγόμενον Παναθηναϊκὸν πρὸ ἐνιαυτοῦ τῆς τελευτῆς αὑτοῦ ἔγραψεν, ἢ ὥς τινές φασι, πρὸ τεσσάρων· καὶ τοὺς πρὸς Φίλιππον δὲ ὀλίγῳ πρότερον τοῦ θανάτου. Ἐβίω δέ, ὡς μέν τινές φασιν, ἔτη ρʹ, ὡς δὲ ἕτεροι, δυοῖν δεόντων μόνον. Ἐτελεύτησε δὲ ἀπαγγελθέντος αὐτῷ τοῦ περὶ Χαιρώνειαν πάθους, ἐξαγαγὼν ἑαυτὸν τοῦ βίου τέτρασιν ἡμέραις ἀσιτήσας, ἅτε δὴ μὴ ὑπομείνας ἰδεῖν τετράκις δουλουμένην τὴν Ἑλλάδα. Εὐπόρησε δὲ ἀργύριον ἱκανόν, οὐ τοὺς γνωρίμους εἰσπράττων μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ Νικοκλέους, ὃς ἐβασίλευε τῶν Κυπρίων (Εὐαγόρου δὲ ἦν οὗτος υἱός), ὑπὲρ τοῦ πρὸς αὐτὸν γραφέντος συμβουλευτικοῦ λόγου τάλαντα λαβὼν εἴκοσιν. Ἐφ´ οἷς φθόνον ἐφελκύσας τριηραρχεῖν προεβλήθη, καὶ δὶς μὲν ἀσθένειαν σκηψάμενος διὰ τοῦ παιδὸς παρῃτήσατο, τὸ δὲ τρίτον ἀναστὰς ἀνήλωσεν οὐκ ὀλίγα.

Οὗτος πρὸς τὸν πυνθανόμενον διὰ τί μὴ δυνατὸς ὢν δημηγορεῖν ἄλλους ποιεῖ δημηγόρους, ὅτι καὶ αἱ ἀκόναι, ἔφη, αὐταὶ μὲν τέμνειν οὐ δύνανται, τὸν δὲ σίδηρον τμητικὸν ποιοῦσι. Καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα δὲ πατέρα ὡς οὐδὲν ἄλλο ἢ ἀνδράποδον συνέπεμψε τῷ οἰκείῳ παιδί· «Τοιγαροῦν ἄπιθι, ἔφη, δύο γὰρ ἀνθ´ ἑνὸς ἕξεις ἀνδράποδα». Ἐπὶ δὲ τῷ Σωκράτους θανάτῳ λίαν ἐλυπήθη, καὶ μελανειμονῶν προῆλθε τῇ ὑστεραίᾳ.

Δύο δὲ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ συνέστησαν αὐτῷ ἀγῶνες, πρότερος μὲν εἰς ἀντίδοσιν προκαλεσαμένου αὐτὸν Μεγακλείδου, πρὸς ὃν οὐκ ἀπήντησε διὰ νόσον, τὸν δὲ θετὸν υἱὸν ἀνθ´ αὑτοῦ προβαλλόμενος Ἀφαρέα ἐνίκησε· δεύτερος δὲ Λυσιμάχου προκαλεσαμένου αὐτὸν περὶ τριηραρχίας εἰς ἀντίδοσιν, ἐν ᾧ καὶ ἡττηθεὶς τὴν τριηραρχίαν ὑπέστη. Τῶν δὲ λόγων αὐτοῦ τὸ εὐκρινὲς καὶ σαφὲς καὶ μεμελετημένον πᾶσι δῆλον, καὶ ὡς ἐπανθεῖ αὐτοῖς οὐ μόνον ἔμφυτον ἀλλὰ καὶ κομμωτικὸν κάλλος. Οὐ μέντοι γε πολυσχήμων ὁ ἀνήρ, οὐδὲ ταῖς κατὰ τὸ σχῆμα τροπαῖς ποικιλλόμενος· διὸ καὶ δι´ ἔνδειαν τῆς ἐν τούτοις μεταβολῆς οὐδ´ ἐναγώνιος. Ἰσοκρατικὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τοῖς λόγοις ὑποστάσεων ἡ συνέχεια. Τάχα δ´ ἄν τις αὐτὸν αἰτιάσαιτο κλοπῆς, ἐξ ὧν ἐν τῷ πανηγυρικῷ λόγῳ αὐτοῦ πολλὰ τῶν κατὰ τοὺς ἐπιταφίους λόγους εἰρημένων Ἀρχίνῳ τε καὶ Θουκυδίδῃ καὶ Λυσίᾳ ὑπεβάλετο. Ἀλλ´ οὐδὲν κωλύει παραπλησίων ἀνακυπτόντων πραγμάτων ταῖς ὁμοίαις ἐξεργασίαις κεχρῆσθαι καὶ τοῖς ἐνθυμήμασιν, οὐχ ὑποβαλλόμενον τὰ ἀλλότρια, ἀλλὰ τῆς τῶν πραγμάτων ἀναβλαστανούσης φύσεως τοιαῦτα οἷα καὶ τοῖς προλαβοῦσι προβαλλομένη ἐπιδείκνυται.

Ἐτάφη δὲ τελευτήσας λαμπρῶς ἅμα πατρὶ καὶ μητρὶ καὶ ἀδελφῇ καὶ τῇ ἄλλῃ συγγενείᾳ. Ἀνάκειται δὲ αὐτοῦ καὶ ἐν Ἐλευσινίῳ εἰκὼν χαλκῆ, ἐπιγραφὴν ἔχουσα Τιμόθεος φιλίας τε χάριν σύνεσίν τε προτιμῶν Ἰσοκράτους εἰκὼ τήνδ´ ἀνέθηκε θεῷ Κλεοχάρους ἔργον, καὶ ἑτέραν δὲ εἰκόνα ἔστησεν αὐτοῦ πρὸς τῷ Ὀλυμπιείῳ ἐπὶ κίονος χαλκῆν ὁ θετὸς παῖς αὐτοῦ Ἀφαρεύς, υἱὸς γεγονὼς Λαγίσκης ἑταίρας τινός, ἣν ἔχουσαν τρεῖς παῖδας ὕστερον Ἰσοκράτης ἠγάγετο, ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ Ἀφαρεὺς ὁ τὴν εἰκόνα στησάμενος καὶ ἐπιγράψας Ἰσοκράτους Ἀφαρεὺς πατρὸς εἰκόνα τήνδ´ ἀνέθηκε Ζηνὶ θεούς τε σέβων καὶ γονέων ἀρετήν.  

J'ai lu aussi les soixante oraisons d'Isocrate ; car il y en a autant sous son nom, quoique Denys d'Halicarnasse en admette seulement vingt-cinq & Cecilius vingt-huit. On dit qu'il avait composé un traité de Rhétorique & nous savons qu'il y en a eu un qui portait son nom. Mais d'autres estiment qu'Isocrate avait moins d'art que d'exercice & de pratique. Il naquit vers la 86e Olympiade, plus jeune que Lysias de vingt-deux ans, plus vieux de sept que Platon. Il était fils de Théodore, dont l'état & la fortune étaient médiocres.

Dans son jeune âge il eut pour maîtres Prodicus de Chio, Gorgias de Leuntium, Tisias de Syracuse & Théramène le Rhéteur. Quand il eut atteint l'âge d'homme, il ne voulut point se mêler des affaires de la République : la faiblesse de sa voix & sa timidité naturelle l'en empêchèrent. Comme il avait perdu une grande partie de son bien dans la guerre des Athéniens contre les Lacédémoniens, il fit un plaidoyer où il prétendait prouver qu'il ne devait pas payer une taxe qu'on exigeait de lui pour l'entretien des Galères,[7] & ce fut le seul plaidoyer qu'il prononça. Renfermé chez lui, il s’occupait à écrire & à philosopher. Il composa l’oraison qui porte le titre de Panégyrique & plusieurs autres dans le genre délibératif, pour exciter les Grecs à la vertu & à tous les devoirs d'un bon citoyen ; mais peu content du succès, il s'en tînt là. Quelque temps après, il alla ouvrir une école à Chio, où l'on dit qu'il eut d'abord tout au plus neuf auditeurs, par conséquent peu de profit. Sur quoi il s'écriait, Que je suis malheureux de m'être vendu à ces gens-ci.

Mais dans la suite, il en eut jusqu'à cent, au nombre desquels était Timothée fils de Conon, avec qui il alla visiter plusieurs villes, d'où il écrivait aux Athéniens ces lettres, qui ont paru sous le nom de Timothée; il était son Secrétaire & cette fonction lui valut un talent. On comptait encore parmi ses auditeurs Xénophon fils de Gryllus, Théopompe de Chio, Ephorus de Cumes : il exhorta ces trois à s'appliquer à l'Histoire & leur proposa des sujets conformes à leur génie. Je ne dois pas oublier Asclépiade, qui devint célèbre par ses tragédies, Théodecte de Phazelis, qui écrivit dans le même genre, Léodamas d'Athènes & Lacrite qui donna des lois aux Athéniens. On dit qu'Hypéride & Isée furent aussi du nombre ; que Démosthène lui-même songeant déjà à devenir ce qu'il fut depuis, vint trouver Isocrate & que ne pouvant pas lui donner les mille drachmes[8] qu'il prenait pour enseigner la Rhétorique, il lui en offrit deux cents, pour apprendre seulement la cinquième partie de l'art oratoire ; à quoi Isocrate répondit que son art ne se morcelait point & qu'il ne lui en laisserait rien ignorer, s'ils convenaient du prix.

Ce fut en ce temps-là qu'il fit cette harangue, dont j'ai parlé, pour se défendre de payer une taxe qu'on lui demandait & ce Panégyrique si célèbre, avec plusieurs autres discours du genre délibérant. Il employa, selon quelques-uns, dix ans à composer ce Panégyrique & quinze, selon d'autres. Cet ouvrage n’est point écrit à la manière de Gorgias & de Lysias : les enthymèmes & les épichérèmes y sont autrement traités, qu'ils ne l'étaient par ces Rhéteurs.

On pourrait croire que ce qui lui a tant coûté, a été le choix des mots, l'extrême soin de la diction, l'élégance du style, l'arrondissement des périodes & la juste proportion de leurs parties ; toutes choses en effet qui demandent beaucoup de temps : mais l'invention & la disposition en demandaient encore davantage. Car si l'on considère l'économie & la distribution de tout l'ouvrage, les arguments & la manière dont il les traite, on sentira qu'un temps si long n'a pas été mal employé à un tel discours. Aussi a-t-il produit divers effets sur les gens du métier ; les uns examinant le fond des choses, les autres s'en tenant à la superficie, je veux dire au style & à la diction ; les uns approfondissant tout, les autres se contentant de lire pour le plaisir de lire, chacun selon son caractère & son goût, ou suivant qu'il était plus ou moins propre aux fonctions de la tribune & du barreau.

Isocrate fit son oraison Panathénaïque un an avant sa mort, d'autres disent quatre ans. Pour ses lettres à Philippe, il les écrivit peu avant que de mourir. Il vécut cent ans selon quelques-uns & quatre-vingt-dix-huit, selon d'autres : ce qui est certain, c’est qu'ayant appris la défaite des Grecs à Chéronée, il prit la résolution de mourir, s'abstint de manger durant quatre jours & finit ainsi sa vie, ne pouvant se résoudre à voir la Grèce pour la quatrième fois dans la servitude. Il avait amassé un bien assez considérable, non seulement en prenant de l'argent de ceux à qui il se rendait utile, mais encore plus par la libéralité de Nicoclès, fils d'Evagoras & roi de Chypre, qui lui donna vingt talents, pour la belle oraison qu'il lui avait adressée & où il lui donnait des conseils excellents. Sa fortune lui suscita des envieux, qui le firent nommer trois fois Triérarque ou Capitaine de Galère. Les deux premières fois il s'excusa par le ministère de son fils, alléguant ses infirmités ; mais la troisième fois il fut obligé d'accepter cet emploi, où il dépensa une partie de son bien.

Comme on lui demandait pourquoi lui, qui enseignait aux autres à haranguer le peuple, il ne le haranguait pas lui-même : il répondit qu'il était comme la pierre à aiguiser, qui ne coupe pas & rend le fer propre à couper. Un père lui disant qu'il avait envoyé son fils voyager avec un esclave pour toute compagnie, Bon, dit-il, pour un seul esclave, il vous en reviendra deux. Il fut si affligé de la mort de Socrate, que le lendemain il parut en habit de deuil:

Il n'eut en toute sa vie que deux affaires fameuses, l'une contre Mégaclide, qui l'attaqua sur cette taxe destinée à l'entretien des Galères ; il était alors malade & ne pouvant se défendre lui-même, il s'en remit à son fils Apharée, qui plaida si bien la cause de son père, qu'il la gagnât. L'autre fut contre Lysimaque, qui l’entreprit sur l'intendance des galères ; il se défendit, mais il perdit son procès & fut condamné à passer par ces emplois. Au reste la beauté du style d’Isocrate est connue de tout le monde ; on sait combien il est clair, doux & correct ; il a des grâces qui paraissent naturelles, quoique régulier & châtié jusques dans ses moindres parties. Ce n’est point un orateur véhément qui anime son discours par de fréquentes figures ; au contraire il en est dénué & ce défaut le rendait peu propre aux exercices contentieux de la tribune & du barreau : mais ce qui lui est propre & particulier, c’est une suite d'arguments enchaînés les uns aux autres, qui le rend infiniment persuasif. On pourrait peut-être l'accuser d'avoir été plagiaire, parce que dans son Panégyrique, il semble avoir emprunté plusieurs traits des oraisons funèbres d'Archinus, de Thucydide & de Lysias : mais quand on traite des sujets qui ont été traités par d'autres, il est permis d'avoir les mêmes pensées & d'user des mêmes arguments, sans être réputé plagiaire, parce qu'on ne les prend pas dans l'écrivain qui a précédé, mais dans le sujet même.

Après sa mort, il fut porté avec pompe dans la sépulture de sa famille & Timothée lui érigea une statue de bronze, où il fit graver cette inscription : Timothée en considération de l'amitié & de l'hospitalité qui le liaient avec Isocrate, lui a érigé cette statue, ouvrage de Cléocharès. Apharée son fils adoptif lui en érigea aussi une près du temple de Jupiter Olympien ; elle est ado liée contre une colonne avec cette inscription : Apharée,[9] fils d'Isocrate, lui a consacré ce monument pour honorer Jupiter, les Dieux & la vertu de son père. Apharée était né d'une amie d'Isocrate, appelée Lagisca, qu'Isocrate épousa & qui avait trois enfants, du nombre desquels était celui-là.

[7] Pour entendre cela, il faut savoir 1° Que tout citoyen d'Athènes contribuait de son bien à l'entretien des galères, 2° que celui dont le bien montait à dix talents ou dix mille écus de notre monnaie, pouvait être nommé Triérarque, c'est-à-dire, Capitaine de galère ; auquel cas il était obligé d'équiper une galère, & avait droit de la commander ; 3° que ceux dont le bien était au-dessous de dix talents, se joignaient plusieurs ensemble jusqu'à la concurrence du nombre nécessaire, & se cotisaient pour contribuer à frais communs à l'armement d'une galère ; 4° que la charge de Triérarque étant fort onéreuse, il était permis à ceux qui étaient nommés d'indiquer quelqu'un qui fut plus riche qu'eux, & de demander qu'on le mît à leur place, pourvu qu'ils fussent prêts à changer de bien avec lui, & à faire la fonction de Triérarque après cet échange. Cette loi était de Solon, & s'appelait la loi des échanges. C’était précisément de quoi il s'agissait dans ce plaidoyer d’Isocrate.

[8] Environ cinq cents livres Tournois.

[9] Pausanias à l’occasion de cette statue qu'il avait vue à Athènes, fait d'Isocrate un éloge, qui joint à ce qu'en dit Photius, donne une idée complète de cet orateur. Parmi ces antiquités, dit-il, je mets encore une colonne où est une statue d'Isocrate, homme digne de mémoire, et qui laisa trois grands exemples à la postérité ; le premier de confiance, en ce qu'à l’âge de 98 ans, il n'avait pas encore cessé d’enseignner, m d'avoir des disciples ; le second d’une modestie rare, qui le tint toujours éloigné des affaires publiques & des soins du gouvernement ; le troisième d'un grand amour pour la liberté, car sur la nouvelle de la défaite des Athéniens à Chéronée, il finit ses jours volontairement.