BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     165 HIMÉRUS,

      Déclamations.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165. Himérus, Déclamations.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη <Ἱμερίου> σοφιστοῦ μελέται καὶ ἄλλως λόγοι διάφοροι, ὧν συμβουλευτικαὶ μὲν δύο, δικανικαὶ δὲ μελέται τρεῖς· τούτων δὲ καὶ προθεωρίας ἐκτίθεται.

Καὶ τῶν συμβουλευτικῶν μὲν τὴν πρώτην εἰς Ὑπερείδην διατυποῖ δῆθεν ὑπὲρ Δημοσθένους συμβουλεύουσαν, τὴν δὲ εἰς Δημοσθένην αὐτὸν ὑπὲρ Αἰσχίνου τὴν συμβουλὴν σχηματίζοντα. Οἱ δὲ λοιποὶ τρεῖς, ὁ μὲν κατ´ Ἐπικούρου διαπλάττεται ἀσεβείας γραφὴν ὡσανεὶ φεύγοντος, ὁ δὲ κατὰ πλουσίου πένητος ἀνδρὸς οἰκίαν ὅλην μυσαροῖς κενώσαντος δράμασι, καὶ αὐτὸν εἰσάγει τὸν πένητα διαγωνιζόμενον. Ὁ δὲ τρίτος Θεμιστοκλέα παράγει βασιλεῖ Περσῶν ἀντιλέγοντα, ἐπειδὰν ὑποσχέσεις ἐκεῖνος προὔτεινεν ὑπὲρ τῆς τοῦ πολέμου καταλύσεως.

Οὗτοι δὴ αὐτῷ οἱ λόγοι τήν τε ἐν λόγοις ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τῶν νοημάτων τὸ ἀνθηρὸν καὶ ἧκον εἰς δύναμιν μᾶλλον τῶν ἄλλων δεικνύειν πως ἐμελετήθησαν· περιβολαῖς τε γὰρ κατὰ ζῆλον Δημοσθένους πλεονάζει, καὶ τῷ πολυσχηματίστῳ ποικίλλεται, καὶ ταῖς ἰδέαις καλῶς τοὺς λόγους κεράννυσι, τῷ μεγάλῳ μᾶλλον ὑψούμενος. Καὶ λέξει δὲ χρῆται, ὅσον μὲν εἰς τύπον καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὴν σημασίᾳ καὶ ἐμφάσει, οὐδὲν τοῦ σαφοῦς λειπομένῃ. Τὸ δὲ λύσεις αὐτὰς ὀνομάτων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶναι ξενίζει μὲν μετὰ τοῦ ἡδέος τὴν ἀκοήν, οὐ μέντοι τοῖς πολλοῖς ἐπ´ ἴσης παρέχεται τὴν κατάληψιν. Σαφὴς δὲ καὶ τοῖς τῆς εὐκρινείας ἰδιώμασι. Χρώμενος δ´, ὡς ἔφην, περιβολῇ τῇ τε κατ´ αἰτιολογίαν καὶ ἄλλως κεχρημένος φαίνεται· γοργοῖς μέντοι τοῖς σχήμασιν ἀποδιδοὺς τὴν ἐντεῦθεν ἀσάφειαν ἐκκαθαίρει. Καὶ ὑπερβατῷ δὲ καὶ τροπῇ, εἰ καὶ τῆς περιβολῆς ἐπ´ ἔλαττον, ὅμως ἐνταῦθα πολλῇ καὶ εὐφυῶς χρῆται. Καὶ σύντονος ἐν τούτοις καὶ γοργός, ὅπου δεήσοι. Ἀλλ´ ἐν μὲν τοῖς εἰρημένοις λόγοις τοιοῦτος. Ἐφεξῆς δὲ τούτων τάττει τὸν Πολεμαρχικόν, ὃς ἐγκώμιόν ἐστι τῶν ὑπὲρ ἐλευθερίας πρὸς Πέρσας ἐν μάχῃ πεσόντων καὶ πολέμου ἔπαινος. Μεθ´ ὅν ἐστιν ὁ Ἀρεοπαγιτικὸς ἢ καὶ ἐλευθερωτικὸς Ῥουφίνου τοῦ οἰκείου υἱοῦ· οὗτος οὐ πλασματικὸς οὐδ´ ὁ ἐφεξῆς, ἡ εἰς τὸν αὐτὸν υἱὸν τελευτήσαντα μονῳδία. Εἶτα ἐπιθαλάμιος εἰς ἑταῖρον Σεβῆρον· οὐδ´ οὗτος δὲ δῆλον ὅτι τῶν πλασματικῶν· τούτου δὲ πάλιν καὶ θεωρίαν προκαθίστησιν.

Ἐφ´ οἷς Διογένης ἢ προπεμπτικός· σεμνύνεται δὲ καὶ οὗτος προθεωρίᾳ, καί γε καὶ ὡς διαλόγῳ τυποῦται πλαττόμενος. Εἶτα πρὸς τοὺς ἑταίρους συνακτήριος, ὅτε ἐξῄει εἰς Κόρινθον. Πάλιν εἰς Φλαβιανὸν προπεμπτήριος, προαχθέντα τῆς Ἀσίας ὕπατον. Ἐφεξῆς εἰς τοὺς περὶ Πείσωνα νεηλύδας. Πάλιν προπεμπτικὸς ἢ Διογένης. Καὶ σχέδιον ἐφεξῆς ἐπὶ τῇ γενομένῃ στάσει ἐν τῇ διατριβῇ, εἴς τε τὴν τῶν Κυπρίων ἐπιδημίαν, καὶ εἰς τὸν πρῶτον ἐκ Καππαδοκίας αὐτοῦ ἀκροασάμενον. Εἶτα ἐπίδειξις, ὅτε ἀναβαλλόμενος εἰπεῖν ἀξιούμενος εἰς αὐτὸ τοῦτο διείλεκται, ὅτι σπάνια τὰ καλά. Καὶ εἰς Μουσώνιον δὲ τὸν ἀνθύπατον Ἑλλάδος, καὶ εἰς Σεβῆρον νέηλυν ἐπιστάντα συμπληγάδι, εἶτα λαλιὰ καὶ εἰς τὸν κόμητα Οὐρσάκιον, καὶ εἰς Σεβῆρον ἕτερον, καὶ εἰς Σκυλάκιον ἀνθύπατον Ἑλλάδος καὶ εἰς νεηλύδας Ἐφεσίους καὶ Μυσοὺς καὶ πολίτας τοῦ Λέοντος. Εἶτα εἰς τοὺς ἐκ πατρίδος ἑταίρους, καὶ εἰς Ἀθηναῖον κόμητα, καὶ εἰς Πριβᾶτον Ῥωμαῖον παιδεύοντα τὸν παῖδα Ἀμπελίου τοῦ ἀνθυπάτου, καὶ δὴ καὶ εἰς τὴν ἀπὸ Κορίνθου ἐπάνοδον, καὶ εἰς τὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ ἀνθυπάτου παῖδα Φοῖβον καὶ εἰς Ἀρκάδιον τὸν ἰατρὸν καὶ κόμητα, καὶ προπεμπτήριος εἰς τοὺς προσελθόντας ἑταίρους, προπεμπτικός τε εἰς Φλαβιανὸν καὶ ἐπιθαλάμιος ῥηθεὶς εἰς Παναθήναιον. Εἶτα λαλιά, ἑτέρα λαλιά, καὶ διάλεξις ἐν Φιλίπποις, ὅτε ἀπῄει παρὰ Ἰουλιανοῦ βασιλέως καλούμενος, εἶτα ῥηθεὶς ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰς αὐτήν τε τὴν πόλιν καὶ Ἰουλιανὸν τὸν βασιλέα, καὶ εἰς τὴν Μίθρου τελετήν.
Διάλεξις εἰς Σαλούστιον ἔπαρχον, ἧς ἔστι καὶ θεωρία. Εἰς Φλαβιανὸν πάλιν τὸν ἀνθύπατον, καὶ εἰς τὴν γενέθλιον τοῦ ἑταίρου, καὶ λαλιὰ εἰς τὸ ὑγιαίνειν τὸν ἑταῖρον. Ἔτι δὲ εἰς τοὺς ἐπιβουλεύοντας, καὶ εἰς τὸν ἀνθύπατον Βασίλειον, καὶ πάλιν εἰς τὸν αὐτὸν Βασίλειον, εἰς Ἑρμογένην τε τὸν τῆς Ἑλλάδος ἀνθύπατον, καὶ εἰς Πλοκιανὸν τὸν ἀνθύπατον, πάλιν εἰς Ἀμπέλιον τὸν ἀνθύπατον, καὶ εἰς τὸν ἀνθύπατον τῆς Ἑλλάδος Πραιτεκστάτον καὶ τοὺς ἑταίρους. Εἶτα πρὸς τὸν βασιλέα Ἰουλιανὸν ἀπαίρειν μέλλων, εἶτα ἐν Νικομηδείᾳ, προτραπεὶς ὑπὸ τοῦ ἐκεῖσε ἄρχοντος Πομπηϊανοῦ. Μεθ´ ὃν ὁ εἰς νεηλύδας· εἶτα εἰς νέηλυν· ἐπὶ τούτοις ὁ εἰς Ζήνωνα τὸν ἑταῖρον, καὶ μετ´ αὐτὸν εἰς Ἀφόβιον νέηλυν, καὶ εἰς τὸν ἐκ τοῦ χρησμοῦ τοῦ Ποσειδῶνος φοιτήσαντα, εἴς τε τοὺς ἀπὸ Ἰωνίας ἐπιδημήσαντας, καὶ εἰς τοὺς Ἴωνας ξένους, καὶ εἰς τοὺς ἑταίρους σχέδιον ῥηθέν, καὶ ἣν ἐξέδωκεν ἑταίρῳ Κωνσταντινουπολίτῃ.

Διάλεξίς τε ἐν τοῖς ἑταίροις μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς πατρίδος ἐπάνοδον, καὶ εἰς τὴν αὐτοῦ διατριβὴν ἐξ αὐτοσχεδίου διάλεξις. Καὶ ἐπίπληξις τοῖς ῥᾳθύμως ἀκροωμένοις τῶν λόγων, καὶ σχέδιον εἴς τινας τῶν φοιτώντων δόξαντας ἀφηνιάζειν, καὶ εἰς τοὺς περὶ Κυτιανὸν ἀτάκτως ἀκούσαντας, ὅτε τὸ σχέδιον εἶπε. Καὶ προτροπὴ πρὸς τὸ χρῆναι τὴν ἐν τοῖς λόγοις ποικιλίαν ἀσπάζεσθαι, καὶ ἡ μετὰ τὴν τοῦ τραύματος θεραπείαν διάλεξις. Εἶτα ὁ μετὰ τὴν ἀπὸ Κορίνθου ἐπάνοδον, εἴς τε τὸ γραφεῖον καὶ τοὺς ἑταίρους, καὶ εἰς τὴν Λακεδαιμονίων πόλιν, ὅτε ὀνείρατι πειθόμενος τῷ Ἀμυκλαίῳ θεῷ ἐφοίτησεν εὔξασθαι. Καὶ ὅτι οὐ δεῖ πάντως δημοσίᾳ τὰς ἀκροάσεις ἀπαγγέλλειν, καὶ λαλιὰ ὅτι δεῖ ἐν γυμνασίοις εἶναι, καὶ λαλιὰ ἐν Κορίνθῳ ἐκδεδομένη.
Τούτους οἶμαι τοὺς λόγους μόνους τοῦ σοφιστοῦ Ἱμερίου, περί που οʹ ὄντας, κατὰ πρόσωπον ἡμῶν τὴν σὴν φιλοπονίαν ἀνεγνωκέναι.

Ἐν οἷς ἐστι πᾶσι τὸν μὲν τῆς λέξεως τύπον καὶ τὸ αὐτὸ σχῆμα φυλάττων, τῇ τε περιβολῇ καὶ τῇ τροπῇ χρώμενος, εἰ καὶ τὸν κόρον οὐκ ἔτεκεν ἡ μετ´ εὐφυΐας χρῆσις καὶ οἰκείωσις τῆς τροπῆς· καὶ κατά γε ἐμὴν εἴδησιν οὐδεὶς οὕτως (οἶμαι) χρησάμενος τῇ τροπῇ καλῶς οὕτω καὶ ἡδέως ἀπήλλαξε. Παραδείγμασι δὲ ἐξ ἱστορίας τε καὶ ἐκ μύθων παντοδαπῶν μεστὰ αὐτοῦ τυγχάνει τὰ γράμματα, ἢ πρὸς ἀπόδειξιν ἢ πρὸς ὁμοιότητα ἢ πρὸς ἡδονὴν καὶ κάλλος ὧν λέγει, τούτοις ἀπευθύνων τὸν λόγον καὶ ποικιλλόμενος. Καὶ τὰ προοίμια δὲ καὶ οἱ ἐπίλογοι, ἔστι δὲ οὗ καὶ οἱ οἷον ἀγῶνες ἀπὸ τούτων αὐτῷ διασκευάζονται. Πολλῇ δὲ κέχρηται καὶ τῇ προδιατυπώσει. Ἀλλὰ τοιοῦτος ὢν ἐν τοῖς λόγοις ἀσεβής (ὡς δῆλόν) ἐστι τὴν θρησκείαν, εἰ καὶ τοὺς λαθραίους μιμεῖται τῶν κυνῶν καθ´ ἡμῶν ὑλακτῶν. Ἤκμασε δὲ ἐπὶ Κωνσταντίου καὶ τοῦ δυσσεβεστάτου Ἰουλιανοῦ, καὶ τοῦ ἐν Ἀθήνῃσι κατὰ ῥητορείαν προὔστη διδασκαλείου.
 

J’ai lu les Déclamations[1] et Discours divers d’Himérius le sophiste.[2] Deux du premier ouvrage sont des politiques, et trois des judiciaires, tous avec des introductions.

Des discours politiques, le premier est censé avoir été tenu par Hypéride pour aider Démosthène, le second par Démosthène au nom d’Eschine. Des trois autres, le premier se présente sous forme d'une attaque d’Epicure, censé être en procès pour impiété ; le second est écrit contre un homme riche qui a vidé l’énergie d'un homme pauvre par ses abominables actions, et introduit ce pauvre homme plaidant sa cause ; dans le troisième, Thémistocle déclame contre le roi de Perse, qui avait promis beaucoup espérant mettre fin à la guerre.[3]

Ces discours, plus que les autres, sont écrits de manière à montrer ce qui peut être fait grâce à l’excellence du style, l’éclat et la vigueur des idées. L'auteur utilise souvent des périodes longues,[4] imitant Démosthène, dans une variété de formes ; bien qu'il affectionne particulièrement un style élevé, il modifie habilement son langage en y introduisant d'autres formes. Sa diction, au moins dans le domaine de la phraséologie, du sens et de la force des mots, ne manque en aucun cas de clarté. La rupture fréquente des mots résonne curieusement à l'oreille, mais n'est pas déplaisante, même si elle rend leur sens moins intelligible pour le lecteur ordinaire. Une autre raison de la clarté générale du style de l'auteur, c'est qu'il emploie des expressions conduisant à la netteté. Comme je l'ai dit, il se sert de périodes longues[5] dans l'argumentation et à d'autres moments, mais en les éclairant de vigoureuses[6] figures de style, il clarifie son langage de toute l’ambiguïté qu’elles pourraient susciter. Il fait un usage fréquent et intelligent de l’hyperbaton[7] et d'autres figures de style, mais pas autant que des périodes. Il est vif et fort énergique si nécessaire. Les discours mentionnés le montrent ainsi.

A côté de ces discours se trouve le Polémarchique, un éloge de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille en luttant contre les Perses pour la liberté, et aussi une louange de la guerre ; l’Aréopagitique, affirmant la citoyenneté pour son fils Rufinus, qui n’est pas un discours fictif ; une monodie sur la mort du même fils; sur le mariage de son ami Sévère, de toute évidence non fictif, avec une introduction; Diogène ou Propemptique,[8] un discours respectable, également pourvu d’une introduction, et écrit sous la forme d'un dialogue ; Syntacterius, un discours d'adieu à ses amis à son départ pour Corinthe ; un Propempterius à Flavien, désigné proconsul d'Asie; à un nouvel étudiant du nom de Pison; un autre Diogène ou Propempticus ; un impromptu[9] sur un différend qui s’éleva dans l'école ; sur l'arrivée de certains Cypriens, sur son premier auditeur de Cappadoce ; un discours de démonstration,[10] qu’il refusa d'abord de tenir quand on lui demanda, dans lequel on discute de la thèse « Les belles choses sont rares »; sur Musonius, proconsul de Grèce; sur le nouvel élève Sévère, arrivé en scène au cours de l'échauffourée;[11] une brève allocution ;[12] sur le comte Ursacius ; sur un autre Sévère ; sur Scylacius, proconsul de Grèce ; sur certains nouveaux élèves, Éphésiens, Mysiens et citoyens de Léon;[13] sur les compagnons de son pays natal; sur le comte Athénée; sur le romain Privatus, tuteur du fils du proconsul Ampelius ; sur son retour de Corinthe; sur Phoebus, fils du proconsul Alexandre; sur le comte Arcadius, un médecin ; discours d'exhortation à ses élèves tout juste arrivés et un propemptique à Flavien ; sur le mariage de Panathenée ; deux allocutions courtes ; un discours[14] en quittant Philippi, obéissant à une injonction de l'empereur Julien ; un discours prononcé à Constantinople sur la ville elle-même, l'empereur Julien et les rites de Mithra ; un discours sur le préfet Salluste, avec une argumentation ; sur le proconsul Flavien ; sur l'anniversaire de son ami ; une courte allocution sur la récupération de son ami; sur les intrigants; sur le proconsul Basile (deux); sur Hermogène, Plocianus, Ampelius, Praetextatus, proconsuls de Grèce, et leurs compagnons ; sur son départ chez l'empereur Julien; discours prononcé en Nicomédie à l'exhortation du préfet Pompeianus; un discours sur les nouveaux étudiants ; sur un nouvel étudiant; sur son compagnon Zénon; sur Aphobinus, un nouvel élève ; sur celui qui arriva dans l'école suite à un oracle de Poséidon ; sur ceux qui arrivèrent d’Ionie; sur les étrangers Ioniens ; un discours ex tempore à ses auditeurs ; un discours en l'honneur d'un ami à Constantinople; une discussion avec ses élèves après son retour du pays ; un discours ex tempore sur sa (mauvaise) salle de conférences; une réprimande pour ceux qui écoutèrent indifféremment des discours ; un discours ex tempore sur certains qui assistèrent à ses conférences et avaient tendance à s’agiter; sur Cytianus et ses compagnons qui se comportèrent de manière agitée quand il parla ex tempore ; exhortation sur la nécessité de s'efforcer à garantir la variété dans le discours; discussion après la guérison de sa blessure[15] ; un discours après son retour de Corinthe ; sur le stylet (crayon) et ses élèves; sur Amyclae, une ville des Lacédémoniens, où, obéissant à un rêve, il se rendit pour offrir une prière au Dieu; que des conférences ne devraient pas être prononcées en public ; discours sur la nécessité de s’exercer ; un autre discours prononcé à Corinthe.[16]

Je pense que ce sont là tous les discours d’Himérius, environ soixante dix, que vous avez patiemment et laborieusement lus pendant que j’étais présent. Tout en préservant le même type de diction et le même genre de style, il se sert dans tous, de périodes longues et de figures de style de telle façon que leur habileté et  leur adaptation préviennent un sentiment de satiété. Autant que je le sache, je crois que personne n'a jamais utilisé des figures de style aussi admirablement ou plaisamment. Ses écrits abondent en exemples historiques et mythiques, pour démontrer, pour mener des parallèles, pour procurer l’agrément, pour embellir les sujets abordés, grâce auxquels il mène correctement et diversifie son langage, et grâce auxquels il construit ses exordes, ses épilogues, et ses arguments. Souvent il donne aussi une esquisse préliminaire du sujet et les modalités de la discussion. Mais, si tel est le caractère de ses discours, il est évident qu’il a eu des vues impies sur la religion et n'aboie contre nous que sourdement, à la façon des chiens craintifs. Il vécut à l'époque de Constance et de Julien l’Apostat, et fut le directeur de l'école de rhétorique d'Athènes.


 


 

 

[1] Μελεταί, élaborer des discours fictif écrits pour la pratique dans les écoles de rhétorique.

[2] Himérius, né vers 315, à Prusias en Bithynie, où son père Ameinas professait la rhétorique, fit ses études à Athènes ; plus tard il parcourut une partie de la Grèce pour prononcer des discours et gagner de l'argent, comme faisaient alors les sophistes ; il obtint ensuite la chaire d'Athènes, et son école fut fréquentée par un concours de jeunes gens de tous les pays où l'on parlait grec. St Basile et St Grégoire de Nazianze furent du nombre de ses disciples; il fut aussi nommé juge à l'aréopage. Il se rendit d'Athènes à Antioche, à l'invitation de Julien, qui désirait l'entendre. Ce prince en fut si satisfait qu'il se l'attacha et l'emmena avec lui dans son expédition de Perse. Malgré le crédit dont il jouissait auprès de Julien, et quelque attaché qu'il fût au paganisme, il ne parla du christianisme et des chrétiens qu'avec une modération que ceux-ci n'imitèrent pas lorsqu’ensuite ils devinrent les maîtres. Himérius mourut fort vieux vers 386 de l'épilepsie; il avait écrit plus de soixante-quinze Discours et Déclamations sur des sujets imaginaires, ou contenant des éloges, des compliments, etc. Photius nous a conservé des extraits de trente-sept de ces discours ; mais il nous reste vingt-quatre discours entiers, et dix qui sont tronqués : dans ce nombre il ne se trouve que treize de ceux dont Photius parle. Les déclamations d'Himérius sont dénuées de plan et d'intérêt; elles renferment cependant plusieurs particularités historiques dont on peut tirer quelque utilité. Son style est affecté, rempli d'emphase et surchargé d'érudition. Le plus intéressant des discours d'Himérius, sous le point de vue historique, est celui qu'il prononça en 362, à Constantinople, en l'honneur de cette ville et de l'empereur Julien (le septième du recueil). Après celui-là, l'Epithalame de Severus (premier du recueil) mérite encore d'être lu. Il n'existe proprement que trois manuscrits des discours d'Himérius : ils sont à Augsbourg, à Oxford et à Rome ; car le manuscrit de Vienne est une copie de celui d'Augsbourg, faite, en 1629, par Elie Ehinger; et Jean-Chph. Wolf est l'auteur des copies qui sont à Hambourg, et dont l'une est faite sur le manuscrit d'Augsbourg, et l'autre sur celui d'Oxford. Aucun des trois manuscrits n'est complet; car aucun ne renferme tous les trente-quatre discours entiers ou tronqués que nous connaissons aujourd'hui. Le manuscrit d'Augsbourg, original de l'édition de Majus, ne renferme que trois discours, mais deux de ces trois ne se trouvent pas ailleurs. On raconte que lorsque Léon Allazzi, conduisant à Rome la bibliothèque de Heidelberg, passa par Augsbourg, il fut extrêmement étonné de trouver dans une ville transalpine un manuscrit d'Himérius; il assura qu'il n'en existait pas en Italie, et qu'on n'y connaissait de ce sophiste que les extraits de Photius. Ce ne fut, en effet, que quelque temps après qu'on trouva le manuscrit du Vatican. C'est le plus complet des trois, puisqu'il renferme trente-deux discours entiers ou tronqués. Neuf de ces trente-deux déclamations se lisent aussi dans le manuscrit que Guill. Herbert, comte de Pembroke, donna, au dix-septième siècle, à la bibliothèque Bodléienne d'Oxford. (Histoire de la littérature Grecque profane, Frédéric Schoell, 1824.) Voir le codex 243.

 

[3] Thémistocle dissuada les Athéniens d'accepter son offre.

[4] Le mot utilisé (περιβολή) exprime la combinaison en une seule période d'une variété de diction, de sentiments, et de figures de style. L'équivalent latin est circumducta ou circumjecta oratio: cf. Quintilien, IX. 4, 124: cum sensus unus longiore ambitu circumducitur (« quand une seule pensée est attirée par une longue période »).

[5] Αἰτιολογία, en indiquant les causes ou les motifs de choses.

[6] Γοργός, "vigoureux", "fougueux", opposée à "langoureux", "sans esprit."

[7] Séparation de l'ordre habituel des mots ou des clauses dans une phrase, principalement pour des raisons d'emphase ou d’effet.

[8] Discours envoyé (comme le Propempterius).

[9] Σχέδιον, un court discours ex tempore.

[10] Επίδειξις, un discours prononcé dans un théâtre ou un lieu public pour démontrer les pouvoirs de rhétorique.

[11] Dans l'école. Pour lire Συμπληγάδι (avec une capitale Σ) et traduire "préfet de Symplegada" semble absurde.

[12] Λαλιά, une courte allocution complémentaire à un personnage réel.

[13] Le texte ne peut pas être correct (τοῦ Λέοντος). Τοῦ λέγοντος, « de l'orateur » (c'est-à-dire d’Himérius lui-même) est une autre lecture.

[14] Διάλεξις, une conférence ou une dissertation pour l'instruction des élèves.

[15] Reçues au cours de la perturbation (συμπληγάς) à l'école.

[16] Voir également l’Eclogue dans Photius (Codex 243) et les Orationes, éd. F. Dübner dans la série Didot (Paris, 1849).