BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     69 HESYCHIUS (DE MILET) ILLUSTRIUS,

      Histoire.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Hésychius (de Milet) Illustrius

 

Histoire.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη μοι βιβλίον ἱστορικὸν ὡς ἐν συνόψει κοσμικῆς ἱστορίας. Ὁ δὲ συγγραφεὺς Ἡσύχιος ὁ  Ἰλλούστριος, Μιλήσιος μὲν ἐκ πατρίδος, παῖς δὲ Ἡσυχίου καὶ Φιλοσοφίας, καθ´ ὃ καὶ ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ βιβλίου μετὰ τοῦ ἱστορίας Ῥωμαϊκῆς τε καὶ παντοδαπῆς τυγχάνει.

 Ἄρχεται μὲν οὖν ἀπὸ τῆς τοῦ Βήλου τοῦ Ἀσσυρίων βασιλέως βασιλείας, κάτεισι δὲ μέχρι τῆς τελευτῆς Ἀναστασίου, ὃς Ῥωμαίων γέγονεν αὐτοκράτωρ.

Ἔστι δὲ σύντομος καὶ καλλιεπής. Λέξει τε γὰρ ἀνθηρᾷ καὶ εὐσήμῳ κέχρηται, καὶ ἡ συνθήκη τοῦ λόγου κατὰ λόγον αὐτῷ ἡρμοσμένη· κυριολογίᾳ μὲν μάλιστα χαίρων, εἰ δέ που καὶ τρέψοιτο, τῷ τε εὐσήμῳ καὶ ἐμφατικωτάτῳ τῆς λέξεως ἥδυνε μὲν τῇ τροπῇ τὸν ἀκροατήν, οὐδὲν δὲ ἧττον, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον σαφῶς τὸ πρᾶγμα, ἢ εἰ μὴ ἐτέτραπτο, παρεστήσατο.

Ὑπισχνεῖται δὲ καὶ ἀληθείας εἶναι φροντιστής. Διαιρεῖται δὲ αὐτῷ τὸ σπούδασμα εἰς τμήματα ἕξ, ὧν τὸ μὲν πρῶτον τμῆμα περιέχει τὰ πρὸ τῶν Τρωϊκῶν, τὸ δὲ δεύτερον τὰ ἀπὸ Ἰλίου ἁλώσεως ἕως τῆς κτίσεως Ῥώμης, τὸ δὲ τρίτον τὰ ἀπὸ τῆς κτίσεως Ῥώμης μέχρις ὅτου Ῥωμαίοις ἡ τῶν ὑπάτων εἰσήχθη ἡγεμονία καταλύσασι τοὺς βασιλέας κατὰ τὴν ὀγδόην καὶ ἑξηκοστὴν Ὀλυμπιάδα, τὸ δὲ τέταρτον, ἐξ οὗπερ Ῥωμαίων ἡγήσαντο ὕπατοι, ἤτοι ἀπὸ τῆς ὀγδόης καὶ ἑξηκοστῆς ὀλυμπιάδος, μέχρι δευτέρας καὶ ὀγδοηκοστῆς καὶ ἑκατοστῆς ὀλυμπιάδος, οὗ καὶ ἔληξεν ἡ τοιαύτη ἀρχὴ Ἰουλίου τοῦ Καίσαρος μοναρχήσαντος.

Τὸ δὲ πέμπτον τμῆμα περιέχει τὰ ἀπὸ τῆς Ἰουλίου τοῦ Καίσαρος μοναρχίας μέχρις ὅτου Βυζάντιον ἐπὶ μέγα δόξης ἰσχύος ἤρθη, ὀλυμπιάδος ἑβδόμης καὶ ἑβδομηκοστῆς καὶ διακοσιοστῆς ἱσταμένης. Τὸ δὲ ἕκτον, ἐξ οὗ βασιλέα Κωνσταντινούπολις εὐτύχησε Κωνσταντῖνον μέχρι τῆς Ἀναστασίου τελευτῆς, ὃν οὗτος ὁ συγγραφεὺς πρᾳότητι καὶ ἡμερότητι οὐκ οἶδ´ ὅπως πολλῶν ἀποσεμνύνει διενεγκεῖν· οὗ συνέπεσεν ἡ τελευτὴ κατὰ τὴν ἑνδεκάτην ἰνδικτιῶνα, Μάγνου μόνου ὑπατεύοντος. Ἡ δὲ περιοχὴ τῶν χρόνων χιλίων καὶ ἐνενήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐν οἷς καὶ ἡ συγγραφή.

Ἀνεγνώσθη δέ μοι καὶ ἑτέρα αὐτοῦ βίβλος ἐν ᾗ περιείχετο τά τε Ἰουστίνῳ πραχθέντα, ὅπως τε Ἀναστασίου τελευτήσαντος αὐτὸς ἀνερρήθη. Εἶτα καὶ τὴν Ἰουστινιανοῦ τοῦ μετὰ Ἰουστῖνον ἔστιν ἀνάρρησιν κατιδεῖν, καὶ τὰς ἄλλας πράξεις μέχρις ἐτῶν τινῶν τῆς αὐτοῦ βασιλείας. Καὶ τὸ λοιπὸν ὁ συγγραφεὺς ἐπεσχέθη, θανάτῳ τοῦ παιδὸς Ἰωάννου τὴν ψυχὴν καιρίαν βληθεὶς καὶ τῆς πρὸς τὸ γράφειν ὁρμῆς ἐκκοπείς.

J’ai lu l’Histoire d’Hésychius (1) Illustri(u)s, fils d’Hésychius et de Sophie, un Milésien de naissance. C’est un genre de résumé de l’histoire du monde, comme l’indique le titre — Histoire des Romains et Histoire Générale.

Il commence par le règne de Bélus, fondateur de l'empire assyrien, et va jusqu'à la mort de l'empereur byzantin Anastase

Son style est concis et élégant, son langage bien choisi et expressif, ses sentences sont bien disposées, ses figures vives et exactes. Son mode d’expression est distinct et emphatique, et il charme (2) son lecteur par ses figures de style qui, cependant, ne privent pas les événements d’une description aussi claire et même plus claire que s’il n’en faisait pas usage. Il déclare aussi son intention de ne rapporter que la vérité.

L’ouvrage est divisé en six époques. La première contient l’exposé des fait antérieurs à la guerre de Troie ; la seconde, les événements entre la prise de Troie et la fondation de Rome ; la troisième, va de la fondation de Rome jusqu'à l'abolition de la royauté et l'établissement du consulat, dans la 68e olympiade (3); la quatrième, les événements, depuis l'établissement du consulat jusqu'à la 182e olympiade, quand domine Jules César et que les consuls sont supprimés (4) ;

la cinquième, les événements qui se produisirent sous César jusqu'à ce que Byzance devienne la capitale de l'empire, dans la 277e olympiade (5). La sixième commence à l’époque où Byzance avait la chance d’avoir Constantin pour empereur, elle va jusqu’à la mort d’Anastase, que l’auteur (j’ignore pourquoi) loue comme supérieur à nombre de ses prédécesseurs, par sa clémence et sa modération. Sa mort se produisit pendant la onzième indiction (6), quand Magnus était seul consul. La période de temps couverte par l’histoire est de 190 ans.

J’ai lu aussi un autre livre du même auteur, c’est l’histoire du règne de Justin. Il indique comment, à la mort d’Anastase, Justin fut choisi pour lui succéder, et comment Justinien succéda à Justin, divers événements qui se produisirent pendant les premières années du règne de Justin. Une affliction domestique empêcha l’auteur d’écrire plus : ce fut la mort de son fils Jean ; elle l’affecta si profondément qu’il ne fut plus capable après de se consacrer à un ouvrage littéraire.
 

[1]   Il vivait sous Justinien et fut l’auteur d’une Histoire du monde jusqu’à la mort d’Anastase (518), dont la partie relative à l’histoire byzantine est conservée ; il fut l’auteur d’ouvrages sur Justin et sur les débuts du règne de Justinien ; d’un Onomatolo-gos (liste) des célébrités littéraires, une histoire générale de la littérature ancienne. Illustrius désigne un rang.

[2] La lecture est douteuse à cet endroit.

[3] 508-505 ap. J.-.C.

[4] 52-49 ap. J.-C.

[5] Byzance fut faite capitale de l’empire par Constantin, et son nom changé en Constantinople en 330.

[6] Une période de 15 ans, instituée par Constantin le Grand en 313 pour des raisons fiscales, adoptée généralement après comme une méthode utile de chronologie. Pour trouver une année d’indiction, ajoutez 3 à n’importe quelle date de notre ère, divisez par 15, le reste est l’indiction, ou s’il n’y a pas de reste, l’indiction est 15.