BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     99 HÉRODIEN,

      Histoire

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Hérodien, Histoire

 

 

 

 

:Ἀνεγνώσθη Ἡρωδιανοῦ ἱστορικοὶ λόγοι ὀκτώ. Ἄρχεται ἐξ οὗ Μάρκος ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς ἐτελεύτησε, καὶ διέξεισιν ὅπως τε Κομόδος ὁ Μάρκου υἱὸς ἐβασίλευσεν, ὅπως τε τῶν πατρῴων ἠθῶν ὑπὸ τῶν κολάκων ἐκδιαιτηθεὶς ὕστερον ὑπὸ Μαρκίας τῆς αὐτοῦ παλλακῆς καὶ Λαΐτου καὶ Ἐκλέκτου συσκευσαθεὶς ἀνῃρέθη.

Καὶ βασιλεύει Περτίναξ πρεσβύτης καὶ καλὸς τὰ ἤθη· ὃν οἱ στρατιῶται, ἀπεχθανόμενοι τὸ σῶφρον, εἰσδραμόντες ἐν τῇ βασιλικῇ κτείνουσιν οἰκίᾳ. Καὶ ὅπως Ἰουλιανὸς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν χρήμασι λαβὼν τὴν ἀρχήν, μετ´ οὐ πολὺ ταῖς αὐτῶν ἀνῃρέθη χερσίν. Ὅπως τε Νίγρος, ἀνὴρ ἐπιεικὴς εἶναι δοκῶν, ζῶντος ἔτι Ἰουλιανοῦ εἰς μοναρχίαν ἤρθη.

Καὶ Σεβῆρος δέ, ἀνὴρ ἀγχίνους τε καὶ πόνοις δεινὸς ἐγκαρτερεῖν καὶ βαθυγνώμων ἄλλως, ἀνῆλθέ τε εἰς τὴν βασίλειον ἀρχήν, καὶ Νίγρον μάχῃ νικᾷ καὶ ἀναιρεῖ, καὶ πᾶν τὸ ἀντιστατοῦν ἢ μάχαις βιαίοις ἢ τέχναις δυσδιαφύκτοις ὑπηγάγετο, καὶ τῶν ὑπηκόων ἐπὶ τὸ σοβαρώτερον ἦρξε προιϊών, καὶ τελευτᾷ νόσῳ τὸν πρὸς Βρεττανοὺς διαχειρίζων πόλεμον.
Καὶ Ἀντωνῖνος ὁ τῶν αὐτοῦ παίδων πρεσβύτερος σπονδὰς πρὸς αὐτοὺς θέμενος, ἀναχωρεῖ, καὶ συμβασιλεύοντα καὶ ἄκων λαμβάνει τὸν ἀδελφὸν Γέταν, καὶ μετ´ οὐ πολὺ Ἰουλίας τῆς αὐτῶν μητρὸς πρὸς τοῖς κόλποις τοῦτον ἀναιρεῖ, καὶ εἰς ὠμότητα καὶ αἰσχρότητα ὑπερβαλέσθαι πάντας φιλονεικήσας περὶ Συρίαν διάγων ἐπιβουλεύεται· Μακρῖνος δ´ ἦν ὁ τὴν ἐπιβουλὴν συσκευάζων, δεδιὼς καὶ αὐτὸς θάνατον καὶ προλαβεῖν ἀγωνισάμενος.

Ἐπεὶ δὲ ἀνῄρητο Ἀντωνῖνος βασιλεύει Μακρῖνος, ἀνὴρ πρεσβύτης καὶ μελλητὴς καὶ οὐδ´ ἐγκράτειαν ἀσκῶν, τὰ δ´ ἄλλα δοκῶν ἐπιεικής. Τῆς δὲ Μέσης, ἥτις ἦν Ἰουλίας ἀδελφή, δύο θυγατέρας ἐχούσης, Σοαιμίδα καὶ Μαμαίαν, καὶ τῆς μὲν ἐχούσης παῖδα ὄνομα Βασσιανόν, τῆς δὲ Ἀλεξῖνον, οἳ ἐξ Ἀντωνίνου λαθραίαις μίξεσιν ἐλέγοντο γεγενῆσθαι, τὸ στρατιωτικὸν μικρᾶς λαβόμενοι προφάσεως ἐν τῷ σφῶν ἀναγορεύουσι στρατοπέδῳ τὸν Βασσιανὸν μετονομάσαντες Ἀντωνῖνον· καὶ μάχαις ἡττηθεὶς Μακρῖνος καὶ φεύγων ἐκ τῶν μεθορίων Φοινίκης τε καὶ Συρίας τὴν Χαλκηδόνα κατέλαβε, πρὸς τὴν Ῥώμην ἐκεῖθεν ἀφικέσθαι διανοούμενος· ἀλλ´ ἐπικαταλαβόντες αὐτὸν οἱ τοῦ Ἀντωνίνου ἐπὶ τοῦτο ἀπεσταλμένοι, τέμνουσί τε τὴν κεφαλὴν καὶ ὀπίσω ἀποκομίζουσιν.

Ἀντωνῖνος δέ, ἕως μὲν ἐπείθετο τῇ μάμμῃ, ἐσωφρόνει καὶ ποιεῖται καὶ τὸν Ἀλεξῖνον υἱόν τε ἅμα καὶ Καίσαρα, εἰς Ἀλέξανδρον μετακληθέντα· ἐπεὶ δὲ τοῖς κόλαξιν ἑαυτὸν ἐξέδωκεν, οὐδεμίαν ὑπερβολὴν αἰσχρότητος καὶ ἀκρασίας ἀπέλιπεν. Ἐπιβουλεύειν δὲ καὶ Ἀλεξάνδρῳ ἐπιχειρήσας ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀνεκόπη· ὁ δὲ τούτους τιμωρήσασθαι διανοηθεὶς ὑπ´ αὐτῶν ἀνῃρέθη.
Ἐβασίλευσέ τε Ἀλέξανδρος ὁ Μαμαίας ἔτη ιδʹ, καὶ τό γε ἐπ´ αὐτῷ καλῶς τε καὶ ἐπιεικῶς ἄρξας, καὶ χωρὶς αἱμάτων ὅλως· τῆς δὲ μητρὸς Μαμαίας, ὥς φησιν, ἥ τε φιλοχρηματία καὶ τὸ μικρολόγον εἰς σφαγὴν αὐτὸν τὴν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν σὺν αὐτῇ, Μαξιμίνου ἀναρρηθέντος, ἀπήνεγκεν.

Ἦρχε δὲ Μαξιμῖνος ἐπὶ ἔτη τρία ἐμβριθῶς τε καὶ τυραννικῶς, ἀνὴρ ὑπερμεγέθης καὶ τὸ ἦθος ὠμός. Διόπερ τὸν Λιβύης ὑπάρχοντα ὑπ´ αὐτοῦ καταστάντα καὶ ὅμοιον ὄντα τοῖς τρόποις οἱ ἐκεῖσε στασιάσαντες καὶ ἀνελόντες, Γορδιανὸν ἀνθύπατον γεγονότα καὶ ὀγδοηκοστὸν ἄγοντα ἔτος χειροτονοῦσι καὶ ἄκοντα βασιλέα. Καὶ ἡ Ῥώμη περιχαρῶς αὐτοῦ τὴν ἀνάρρησιν δεξαμένη, πάσας τοῦ Μαξιμίνου τιμὰς καθεῖλε. Συνανεῖπον δὲ αὐτῷ καὶ υἱὸν Γορδιανοῦ Γορδιανὸν βασιλέα. Μαξιμίνου δὲ παρασκευαζομένου πρὸς πόλεμον, καὶ Γορδιανὸς ἅμα τῷ υἱῷ τὴν Καρχηδόνα καταλαβὼν καὶ ἐν ἀπογνώσει τῶν ὅλων γεγονὼς βρόχῳ ἀνεπαύσατο τοῦ βίου· ὁ δὲ παῖς τῆς πρὸς Μαξιμῖνον μάχης κροτουμένης ἀναιρεθεὶς ἠφανίσθη.

Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τῷ πάθει τούτων ὑπεραλγήσαντες καὶ δεδιότες καὶ μισοῦντες Μαξιμῖνον, ἀναγορεύουσιν ἐν Ῥώμῃ Βαλβῖνόν τε καὶ Μάξιμον· καθ´ ὧν στάσεως ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀνεγειρομένης, συμβασιλεύει τούτοις καὶ Γορδιανός, ἀπόγονος Γορδιανοῦ τοῦ πρώτου, κομιδῇ παῖς, θυγατρὸς υἱός. Καὶ Μαξίμου ἐξιόντος κατὰ Μαξιμίνου, ἀναρεῖται Μαξιμῖνος ὑπὸ τῶν οἰκείων στρατιωτῶν, καὶ κομίζεται πρὸς Μάξιμον ἡ κεφαλή, εἶτα καὶ πρὸς αὐτὴν Ῥώμην. Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ, καὶ οἱ στρατιῶται στασιάσαντες ἐξάγουσι τῶν βασιλείων Βαλβῖνον καὶ Μάξιμον, καὶ πᾶσαν αὐτοὺς αἰκίαν αἰκισάμενοι ἀναιροῦσι, μόνον ἀνειπόντες βασιλέα Γορδιανόν, περὶ ἔτη τρισκαίδεκα γεγονότα· ἐν οἷς καὶ ὁ ὄγδοος τελειοῦται λόγος.

Ἔστι δὲ τὴν φράσιν σαφὴς καὶ λαμπρὸς καὶ ἡδύς, καὶ λέξει χρώμενος σώφρονι, μήτε ὑπεραττικιζούσῃ καὶ τὴν ἔμφυτον ἐξυβριζούσῃ χάριν τοῦ συνήθους, μήτε πρὸς τὸ ταπεινὸν ἐκλελυμένῃ καὶ τὴν ἔντεχνον ὑπερορώσῃ γνῶσιν. Οὔτε δὲ περιττολογίαις ἐστὶ σεμνυνόμενος, οὔτε τι τῶν ἀναγκαίων παραλιμπάνων, καὶ ἁπλῶς ἱστορικῶν ἐν πάσαις ταῖς κατὰ τὴν ἱστορίαν ἀρεταῖς οὐ πολλῶν ἐστὶ δεύτερος.
 

J’ai lu les huit livres de l'Histoire d'Hérodien.[1] Commençant à la mort de Marc Aurèle, il relate comment son fils Commode, qui lui succéda, après s’être montré tout à fait dégénéré et complètement sous l'influence des flatteurs, fut mis à mort par sa concubine Marcia à la suite d’un complot de Laetus et d’Eclectus.

Il fut remplacé par Pertinax, vieil homme de caractère élevé, mais les gardes prétoriens, qui haïssaient la vertu, le tuèrent dans le palais. Julien, qui obtint le trône par la corruption des Prétoriens, fut peu de temps après mis à mort par eux. Niger,[2] qui semble avoir été un homme estimable, fut proclamé empereur, quand Julien était encore en vie.

Sévère,[3] esprit vif, astucieux, et résolu face aux dangers, après avoir vaincu et mis à mort son rival, monta sur le trône, vainquit Nigrus, et élimina tous ceux qui lui résistaient par une violence guerrière ou par son habileté à tendre des pièges. Il traita ses sujets avec la plus grande arrogance. Il mourut de maladie,[4] en campagne contre les Britanniques. Antonin,[5] l'aîné de ses deux fils, ayant fait un traité avec eux, revint en Italie.

Il accepta à contrecœur son frère Geta[6] comme coempereur, et l'assassina bientôt après dans les bras de sa mère. Désireux de surpasser tout le monde dans le vice et la cruauté, il tomba en Syrie victime d’un complot organisé par Macrin,[7] lui-même menacé de mort par l'empereur et impatient de l'en empêcher. Macrin, vieil homme, lent et manquant de sang-froid, mais à d'autres égards personne estimable, devint empereur après la mort d'Antonin. Maesa, sœur de Julia, avait deux filles, Soaemis et Mamaea ; la première avait un fils appelé Bassianus, ce dernier un fils appelé Alexianus, tous deux fils présumés d'Antonin. L'armée, sous un prétexte quelconque, proclama Bassianus[8] empereur dans le camp, et lui accorda le nom d'Antonin. Macrin, défait dans la bataille, s’enfuit des frontières de la Phénicie et de la Syrie et se retira à Chalcédoine, dans l’intention de repartir vers Rome ; mais il fut arrêté par les émissaires d'Antonin, qui le décapitèrent et remportèrent sa tête.

Antonin, tant qu’il suivit le conseil de sa mère, gouverna avec modération, adopta Alexianus comme son fils --- son nom fut changé en Alexandre[9] ---, et le choisit comme César. Mais après être tombé sous l'influence des flatteurs, aucun excès de vice et d'intempérance ne lui fut étranger. Sa tentative de complot contre Alexandre fut repoussée par les soldats, et quand il décida de les punir, ils le mirent à mort. Alexandre, fils de Mamaea, régna quatorze ans au mieux de sa compétence avec bonté, clémence et sans effusions de sang ; mais, dit-on, en raison de l'avarice et de la mesquinerie de sa mère, ils furent mis à mort tous deux, et Maximin[10] fut proclamé empereur.

Maximin, tyran brutal et oppresseur, homme de très haute stature et extrêmement cruel, régna presque trois ans. Les soldats d’Afrique se révoltèrent et massacrèrent le gouverneur, un homme de caractère similaire désigné par Maximin, et ils élurent empereur le préfet Gordien[11] (un homme de quatre-vingts ans) contre son gré. Rome accepta joyeusement son élection, déchut Maximin de tous ses honneurs, et en même temps déclara le fils du proconsul Gordien, empereur associé avec son père.[12] Tandis que Maximin se préparait à la guerre, Gordien, qui avait occupé Carthage avec son fils, voyant que sa position était désespérée, se pendit ; son fils fut défait par Maximin, et tomba sur le champ de bataille.

Les Romains, profondément affligés de leur mort, détestant et en même temps craignant Maximin, proclamèrent empereurs à Rome Balbin[13] et Maxime. Les soldats créèrent des troubles et exigèrent que Gordien,[14] le petit-fils de l’ancien Gordien, et le fils de sa fille, devenu jeune homme, leur fut associé dans l'empire. Tandis que Maxime avançait contre Maximin, ce dernier fut assassiné par ses propres soldats ; sa tête fut emportée à Maxime, puis à Rome. Peu de temps après, les soldats se révoltèrent encore, traînèrent Maxime et Balbin hors du palais et, après leur avoir infligé toutes les insultes, les mirent à la mort et accordèrent le trône au seul Gordien, alors âgé d’environ treize ans. C’est là que se termine le huitième livre.

Le style de cet écrivain est clair, plein de limpidité et d'agrément; il se sert d'expressions tempérées; il n'exagère pas l'élégance attique, qui trop souvent défigure la grâce native du langage vulgaire ; il ne tombe point non plus dans la trivialité qui semble fuir tout l'attrait de l'art. En outre, il ne s'enfle jamais d'ornements superflus et n'omet point le nécessaire. Pour le peindre d'un mot, il ne le cède qu'à un petit nombre pour la réunion de toutes les qualités de l'historien.

 


 

 


 
 

[1] Vécut en 238. Son histoire couvre la période allant de la mort de Marc Aurèle à la mort de Gordien. (180-238). Sa géographie et sa chronologie sont défectueuses. Pour l'histoire de la période voir Gibbon, ch. 4-7.

[2] Caius Pescennius Niger. Proclamé empereur par ses soldats, à Antioche (193), il fut battu et tué par Septime Sévère.

[3] Lucius Septime Sévère.

[4] En 208, l'empereur accompagné de toute sa petite famille, se rendit en (Grande-) Bretagne pour repousser une invasion des Calédoniens d'Écosse. C'est là qu'après une campagne une nouvelle fois victorieuse, il trouva la mort à Eboracum (York) le 4 février 211.

[5] Plus communément connu sous le nom de Caracalla.

[6] Caracalla assassina lui-même Geta d'un coup de glaive dans la gorge, au bout d'une année de règne commun et fit ensuite effacer son nom et son image de tous les monuments publics (notamment de l'arc de triomphe de Septime Sévère toujours debout au Forum romanum).

[7] Macrin est né vers 165 à Césarée (Cherchell) en Maurétanie césarienne (actuelle Algérie). Avocat de formation, il gravit petit à petit les échelons de l'administration fiscale, avant d'entrer dans le cercle d'un des plus riches sénateurs de l'époque.

Préfet du prétoire sous son prédécesseur Caracalla, il est souvent accusé d'avoir commandité son assassinat.

Macrin réussit là où ont échoué Séjan sous Tibère et Plautien sous Septime Sévère : il est le premier chevalier à accéder au trône impérial.

Il offre au Sénat de collaborer avec lui et lui promet la sécurité comme au temps de Marc-Aurèle. Il fait diviniser Caracalla (peut-être pour détourner les soupçons), traite Julia Domna avec honneur (elle se laisse mourir de faim à Antioche) et associe au trône son fils Diaduménien : il tente à la fois de se présenter comme l'héritier des Sévères tout en tentant de fonder sa propre dynastie. Son règne est trop court pour qu'il ait le temps de venir à Rome et il séjourne essentiellement à Antioche.

Son principal fait d'armes est la signature d'un traité de paix avec les Parthes, très favorable à ces derniers : Macrin doit leur verser une indemnité de deux cents millions de sesterces. Il se fit ensuite détester par l'armée en envisageant de revenir sur certains avantages accordés aux soldats par Caracalla.

La situation est exploitée par les princesses syriennes de la famille des Sévères, la sœur de Julia Domna, Julia Maesa et ses filles Julia Soaemias et Julia Mamaea. Elles disposent tout à la fois d'un prestige considérable fondé sur leurs liens avec la famille royale d'Émèse, d'immenses richesses, de la légitimité du sang et de deux héritiers, Élagabal et Sévère Alexandre, tous deux petit-cousins de Caracalla : elles parviennent à faire se soulever les légions de Syrie qui proclament Élagabal empereur.

Les deux armées s'affrontent près d'Antioche : Macrin est battu et assassiné quelques jours plus tard en Bithynie.

L'avènement de Macrin correspond au début d'une phase d'essor des nobles et notables maures, qui ont joué un grand rôle dans l'Empire au IIIe siècle. (Wikipédia)

[8] Varius Avitus Bassianus (après Marc-Aurèle Antonin) plus communément connu sous le nom d’Héliogabale, ou mieux Élagabal.

[9] Alexandre Sévère. Il régna de 222 à 235.

[10] Maximin le Thrace (v. 173 - 238) régna de 235 à 238.

[11] En 238, Gordien Ier, âgé de 80 ans, est proconsul de la province romaine d'Afrique proconsulaire, lorsque les propriétaires, lassés des impôts levée par Maximin le Thrace le désigne comme empereur. Immédiatement, du fait de son âge, il s'adjoint son fils Gordien II. Le Sénat romain ne tarde pas à les reconnaître.

[12] Gordien II dit aussi Gordien le Jeune (v.192 - 238), est empereur romain en 238.

[13] Balbin est empereur romain de février à mai 238, conjointement avec Maxime Pupien.

[14] Gordien III (v.224 - 244) est empereur romain de 238 à 244.