BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     73 HÉLIODORE,

      Éthiopiques.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Héliodore, Éthiopiques

 

 

 

 

Ἀνεγνώσθη Ἡλιοδώρου Αἰθιοπικόν. Ἔστι δὲ τὸ σύνταγμα δραματικόν, φράσει δὲ πρεπούσῃ τῇ ὑποθέσει κέχρηται· καὶ γὰρ ἀφελείᾳ καὶ γλυκύτητι πλεονάζει. Καὶ πάθεσι δὲ τὰ μὲν παροῦσι τὰ δὲ ἐλπιζομένοις, τὰ δὲ καὶ ἀνελπίστοις διαποικίλλεται ἡ διήγησις, καὶ παραδόξοις ἐκ συμφορῶν σωτηρίαις, λέξεσί τε εὐσήμοις καὶ καθαραῖς. Καὶ εἴ που, ὡς εἰκός, καὶ ταῖς εἰς τροπὴν κλινούσαις ἀποχρήσαιτο, εὔσημοί τέ εἰσι καὶ ἐναργῶς παριστῶσαι τὸ προκείμενον. Περίοδοι σύμμετροι καὶ πρὸς τὸ βραχύτερον οἷα δὴ συστελλόμεναι. Καὶ ἡ συνθήκη δὲ καὶ τἄλλα τῷ λόγῳ ἀνάλογα.

Ἔρωτα μὲν ἀνδρὸς ὑφαίνει καὶ γυναικός, σωφροσύνης δὲ δείκνυσι πόθον καὶ φυλακὴν ἀκριβῆ. Καὶ ἔστιν αὐτῷ ἡ τοῦ δράματος ὑπόθεσις Χαρίκλεια καὶ Θεαγένης σώφρονες ἀλλήλων ἐρασταί, καὶ πλάνη τούτων καὶ αἰχμαλωσία παντοδαπὴ καὶ φυλακὴ τῆς σωφροσύνης.

Τὰ δὲ ἐμφερόμενα ὀνόματα καὶ ὡς ἐν κεφαλαίῳ τὰ πάθη καὶ αἱ πράξεις. Ἑορτὴ Ἀθηναίων καὶ Χαρίκλεια ἱερατεύουσα καὶ Θεαγένης σταδιοδρόμος, καὶ πρὸς ἀλλήλους ἔρως ἀπὸ τῆς ὄψεως, καὶ νόσος Χαρικλείας ἀπὸ τοῦ ἔρωτος, καὶ ἁρπαγὴ ταύτης ἑκούσης ἀπὸ Χαρικλέους, ὃς ἐνομίζετο αὐτῇ πατήρ. Θεαγένης δ´ ἦν ὁ ἡρπακὼς διὰ Καλασίριδος.

Ἀπόπλους καὶ κατάπλους ἐπὶ Ζάκυνθον, καὶ ἔρως τοῦ ναυάρχου πρὸς Χαρίκλειαν, καὶ πεπλασμένη παρὰ Καλασίριδος τοῦ γάμου ὑπόσχεσις, καὶ κατάλυσις παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῶν περὶ Χαρίκλειαν, καὶ μήνυσις παρὰ τοῦ ὑποδεξαμένου ἁλιέως ὅτι Τραχινὸς ὁ λῄσταρχος ἁρπαγὴν τῆς κόρης βουλεύεται, καὶ ἀπόπλους διὰ τοῦτο Καλασίριδος καὶ τῶν περὶ Χαρίκλειαν, καὶ ἐπιδίωξις Τραχινοῦ, καὶ κατάληψις τῆς νεώς, καὶ ἔρως Τραχινοῦ, καὶ ὑπόκρισις εἰς συγκατάθεσιν Χαρικλείας, καὶ ἐξαίτησις Θεαγένους ὡς ἀδελφοῦ, ὡς δὲ πατρὸς Καλασίριδος, καὶ ἐκπλήρωσις τῆς αἰτήσεως, καὶ τρικυμία θαλάσσης, καὶ διαφυγὴ ναυαγίων καὶ προσόρμησις μέρεσί τισι τῆς Αἰγύπτου, καὶ Τραχινὸς τοῦ γάμου Χαρικλείας μιμνῃσκόμενος, καὶ Καλάσιρις ὁ δῆθεν πατὴρ ὑπισχνούμενος, καὶ ἀπάτη, καὶ γαμήλιος εὐωχία, καὶ Πέλωρος ἔρως Καλασίριδος παροτρύνοντος, καὶ ἔρις Τραχινοῦ καὶ Πέλωρος περὶ Χαρικλείας, καὶ τέλος σφαγὴ καὶ ἀπώλεια παρ´ ἀλλήλων τῶν λῃστῶν συνεργούσης καὶ Χαρικλείας τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ τοῖς τοξεύμασι, καὶ θρῆνος Χαρικλείας ἐπὶ Θεαγένην τραύμασι κείμενον.

Λῃστῶν πάλιν ἄλλων ἔφοδος, καὶ τούτων ἐπὶ Χαρικλείᾳ ἔκπληξις, εἶτα σύλληψις αὐτῆς καὶ Θεαγένους, καὶ ἀπαγωγὴ πρὸς Θύαμιν, ὃς ἐπῆρχε τῶν βουκόλων λῃστῶν· τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ὄνομα, ὅσοι τὴν νῆσον ᾤκουν. Ἐρᾷ πάλιν Θύαμις Χαρικλείας, καὶ ὁ Θεαγένης εἰς ἀδελφὸν ὀνομάζεται. Ἐπιδρομὴ κατὰ τῶν βουκόλων καὶ πόλεμος, καὶ σφαγὴ τῶν βουκόλων, καὶ φυγὴ Θυάμιδος, καὶ φυγὴ Ἑρμούθιος.
Κνήμων καὶ Θεαγένης· καὶ ἐν τῷ σπηλαίῳ Χαρίκλεια, καὶ Θίσβη κατὰ τὰς εἰσόδους τοῦ σπηλαίου ἐσφαγμένη καὶ κειμένη νεκρά, καὶ Θεαγένους ὡς ἐπὶ Χαρικλείᾳ πένθος ἀφόρητον, ἕως ἔνδοθεν Χαρίκλεια ἀνεβόησε. Καὶ ἀπορία ἐπὶ τῆς Θίσβης τῇ σφαγῇ, καὶ Ἕρμουθις ἐπ´ αὐτῇ ὀδυρόμενος. Καὶ ἀποπορεία Κνήμωνος καὶ Ἑρμούθιος, καὶ δι´ ἑτέρας Χαρικλείας καὶ Θεαγένους, καὶ Κνήμων ἀπολιμπάνων Ἕρμουθιν. Καὶ συνάντησις Καλασίριδος καὶ Κνήμωνος, καὶ διήγησις τῶν συμπεσόντων ἀλλήλοις, Κνήμων μὲν περὶ Θίσβης καὶ Δημαινέτης τῆς μητρυιᾶς καὶ τοῦ ἐξοστρακισμοῦ καὶ τῆς ἄλλης δυστυχίας, Καλάσιρις δὲ περὶ Χαρικλέους καὶ περὶ Χαρικλείας καὶ Θεαγένους, καὶ θρῆνος ἐπὶ τούτοις. Εἶτα Κνήμων εὐαγγελιζόμενος ὅτι σῴζοιτο Χαρίκλεια καὶ Θεαγένης, καὶ ὅτι Θύαμις αὐτόν τε κἀκείνους εἶχε.
Ναυσικλῆς ἄγων Χαρίκλειαν, παρ´ ᾧ καὶ Καλάσιρις ᾤκει, ἐν ὀνόματι Θίσβης· καὶ ταραχὴ διὰ Θίσβην Κνήμωνος (ᾔδει γὰρ αὐτὴν τεθνηκυῖαν) καὶ χαρὰ ἐπὶ Χαρίκλειαν. Ἐπιζήτησις πρώτη Θεαγένους καὶ γάμος Κνήμωνος καὶ Ναυσικλείας. Καὶ ἀποδημία Καλασίριδος σὺν Χαρικλείᾳ ἐπὶ τὴν Θεαγένους ζήτησιν. Καὶ γραῦς καταλαμβανομένη ἐπὶ παιδὶ κατὰ πόλεμον πεσόντι κωκύουσα καὶ μαγγανείαις τὸν τοῦ παιδὸς ἐπερωτῶσα νεκρόν. Καὶ Χαρίκλεια καὶ Καλάσιρις ὁρῶντες τὰ ποιούμενα. Ἐρώτησις πάλιν βιαία πρὸς τὸν νεκρόν, εἰ περισωθείη αὐτῇ ὁ ἕτερος υἱός. Καὶ ἀρὰ κατὰ τῆς μητρὸς ὅτι βιάζεται καὶ ὅτι πράττει ἀθέμιτα καὶ ὅτι καὶ ὁ ἕτερος υἱὸς σφαγήσεται, αὐτὴ δὲ πρὸ ἐκείνου ἀνθ´ ὧν ἀθέμιτα εἰς τὸν νεκρὸν ἔδρασε. Καὶ σφαγὴ τῆς γραός, κλάσματι δορατίου ἀκούσης περιπεσούσης.

Θύαμις καὶ Θεαγένης καὶ τὸ ἄλλο λῃστρικὸν σύνταγμα ἐπὶ πόλιν Αἰγυπτίων Μέμφιν, ἐπὶ ἀναζητήσει τῆς ἱερωσύνης, ἣν αὐτὸν ἀφελὼν ὁ νεώτερος εἶχεν ἀδελφὸς Πετόσιρις· καὶ θόρυβος περὶ τὴν πόλιν. Καὶ Ἀρσάκη προκαθημένη καὶ παύειν ἐπιχειροῦσα τὸν πόλεμον, καὶ μονομαχεῖν ἀλλήλοιν τοῖν ἀδελφοῖν ἐπιτρέπουσα, καὶ τῷ νικῶντι τὴν ἱερωσύνην ἁρμόζειν δικάζουσα. Μάχη τῶν ἀδελφῶν καὶ ἄκοντος Πετοσίριος· ἄπειρος γὰρ οὗτος ἦν τοῦ πολέμου, Θύαμις δὲ ἐγεγόνει ἐμπειρότατος. Διὸ καὶ τρέπεται τὸν ἀδελφόν· ὁ δὲ πάντα ῥίψας φεύγει, καὶ ἐπιδιώκει Θύαμις, καὶ κυκλοῦται πολλάκις ἡ πόλις ὑπὸ τοῦ δρόμου. Καὶ παρέπεται Θεαγένης Θυάμιδι, καὶ ἐρᾷ τοῦτον ἰδοῦσα Ἀρσάκη ἡ Ὀροονδάτου γυνή. Καὶ καταλαμβάνει Καλάσιρις καὶ Χαρίκλεια. Καὶ ὁ μὲν ἰδὼν τοὺς παῖδας κατ´ ἀλλήλων φονῶντας (παῖδες γὰρ Καλασίριδι Θύαμις καὶ Πετόσιρις) προστρέχει, ἀναβοᾷ, μόλις ἐπέσχε τὸν θάνατον, μόλις τῶν παίδων αὐτὸν ἐπεγνωκότων, ἡ δὲ Χαρίκλεια ἐπιπίπτει Θεαγένει. Καὶ τοῦ πολέμου συσταλέντος δέχεται Θύαμις τὴν ἱερωσύνην παρὰ πατρός, αὐτὸς δὲ τελευτᾷ.

Ἄλλη πάλιν ἐπιβουλὴ Ἀρσάκης κατὰ τῶν νεανιῶν Θεαγένους καὶ Χαρικλείας, καὶ Κυβέλης τῆς θεραπαινίδος αὐτῆς πρόθυμος εἰς πάντα ὑπουργία, καὶ πρόσκλησις αὐτῶν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Ἀρσάκης, καὶ ἔρως αὐτῆς πρὸς Θεαγένην ἀκατάσχετος, καὶ μηχαναὶ πᾶσαι καὶ μέθοδοι κακώσεών τε καὶ θεραπειῶν, καὶ ἐπιβουλὴ Κυβέλης διὰ φαρμάκου κατὰ Χαρικλείας. Σωτηρία Χαρικλείας καὶ ἀναίρεσις δι´ ὧν ἀναιρεῖν ἐμελέτησε Κυβέλης.

Στρέβλωσις καὶ κάκωσις Χαρικλείας καὶ Θεαγένους, ὅτι μὴ συντίθεται πρὸς τὸν Ἀρσάκης ἔρωτα ὁ Θεαγένης· καὶ Χαρικλείας εἰς πῦρ καταδίκη, καὶ τοῦ πυρὸς διὰ τῆς παντάρβης τοῦ λίθου κατάσβεσις, καὶ τῆς Χαρικλείας τέως ἄφεσις, καὶ Ἀρσάκη μαινομένη καὶ θάνατον ἐς αὔριον Χαρικλείᾳ εὐτρεπίζουσα.

Ἀποστολὴ Ὀροονδάτου τοῦ τῆς Ἀρσάκης ἀνδρός, καὶ ἀνάληψις διὰ τῆς νυκτὸς τῶν νεανιῶν· τοῦτο γὰρ προσετέτακτο, ἐπεὶ ὁ παῖς τῆς Κυβέλης, ἀποτυχὼν τοῦ πρὸς Χαρίκλειαν γάμου, πάντα ὅσα τῇ Ἀρσάκῃ διεπέπρακτο, πρὸς τὸν δεσπότην ἀπάρας ἀπήγγειλεν.

Ἐπίθεσις τῶν Αἰθιόπων, καὶ ἁρπαγὴ Θεαγένους καὶ Χαρικλείας, καὶ πρὸς Ὑδάσπην τὸν βασιλέα τῶν Αἰθιόπων ἀπαγωγή. Εἶτα ἀφιέρωσις τούτων εἰς τὸ τυθῆναι, τὴν μὲν τῇ σελήνῃ, τὸν δὲ τῷ ἡλίῳ. Εἶτα ἀγῶνες καὶ θυσίαι, καὶ Σισιμίθρου τοῦ πρώτου τῶν γυμνοσοφιστῶν καὶ αὐτῶν παρουσία, καὶ Περσίνης τῆς γυναικὸς τοῦ βασιλέως. Καὶ αἴτησις Χαρικλείας ἵνα δικαιολογηθῇ Ὑδάσπῃ, καὶ δικαιολογία, καὶ κρίσις Σισιμίθρου καὶ μαρτυρία ὅτι Χαρίκλεια παῖς εἴη Ὑδάσπου καὶ Περσίνης. Πείθεται μόλις Ὑδάσπης. Ἀλλὰ καὶ οὕτως ἄγειν ἔμελλεν εἰς θυσίαν, τιμῶν τὸν πάτριον νόμον. Ὁ δὲ δῆμος ἀπηγόρευε, καὶ ἀφίεται Χαρίκλεια, καὶ χαρὰ πάντων ἐπὶ τῇ ἀφέσει. Ἀγὼν πάλιν ἄλλος Χαρικλείᾳ, Θεαγένης ἔτι δέσμιος ἐπὶ τῇ θυσίᾳ, καὶ λόγοι περὶ αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα πολλοὶ καὶ ποικίλοι, τοῦ δὲ πατρὸς ἀπόνευσις ἐπὶ τῇ ἀθωώσει Θεαγένους, καὶ ἀδημονία Χαρικλείας, καὶ πρὸς τὴν μητέρα ἐξαγόρευσις πάντων ὅσα αὐτῇ συνηνέχθη καὶ Θεαγένει.

Καὶ ἀριστεία Θεαγένους ἐπὶ τῷ ταύρῳ, καὶ τοῦ δήμου τέρψις. Ἔτι ἀριστεία ἐν τῇ πρὸς τὸν Αἰθίοπα τὸν μέγιστον πάλῃ, καὶ νίκη λαμπρά, καὶ κρότος τοῦ δήμου· ἀλλ´ ἔτι πρὸς τὴν θυσίαν καὶ μετὰ τοὺς στεφάνους Θεαγένης ἀγόμενος.

Χαρικλῆς ἀπὸ Ἀθηνῶν πρὸς αὐτὸ τὸ στάδιον ἐφιστάμενος, καὶ τὸν βασιλέα τὴν νομιζομένην αὐτῷ θυγατέρα αἰτούμενος. Καὶ συγκατάθεσις βασιλέως διδόναι, ἂν αὐτὸς εὕρῃ· ὁ δὲ οὐχ ηὕρισκεν. Ἁρπαγή τε ὑπ´ αὐτοῦ καὶ συρμὸς Θεαγένους, καὶ βοὴ ὡς οὗτός ἐστιν ὁ τὴν ἐμὴν ἁρπάσας ἐξ Ἀθηνῶν θυγατέρα, καὶ κρίσις, καὶ τέλος ἀθώωσις καὶ Θεαγένους Σισιμίθρου ἐπικρίναντος καὶ μηκέτι τὴν ἐπ´ ἀνθρώπων ὀλέθρῳ θυσίαν γίνεσθαι διατυπώσαντος.

Εὐφροσύνη ἁπάντων καὶ θυμηδία πολλή, καὶ Θεαγένης καὶ Χαρίκλεια μετὰ μυρίους κινδύνους ἀλλήλους ἀπολαμβάνοντες, καὶ τὰς ἱερωσύνας ἡ μὲν παρὰ τῆς μητρὸς ὁ δὲ παρὰ τοῦ κηδεστοῦ ἐκδεχόμενοι, καὶ θύοντες, καὶ πρὸς τοὺς γάμους εὐτρεπιζόμενοι.

Ταῦτα δὲ συνέγραψε Φοῖνιξ ἀνὴρ Ἐμισηνὸς Θεοδοσίου παῖς Ἡλιόδωρος· ἐν οἷς καὶ τὸ τέλος. Τοῦτον δὲ καὶ ἐπισκοπικοῦ τυχεῖν ἀξιώματος ὕστερόν φασιν.
 

J’ai lu les Ethiopiques d’Héliodore.[1] L’ouvrage est dramatique, et le style employé est adapté au sujet, plein de simplicité et de charme. Le récit est diversifié par la réalité, attendue, ou que des incidents imprévus faisant appel aux sentiments, par d’étrange échappades du danger, par une diction claire et pure. Si, comme il est naturel, il y a une tendance à utiliser des figures de style, elles sont faciles à comprendre, et illustrent vivement le sujet. Les périodes sont symétriques et organisées précisément avec pour souci la brièveté. La composition, à d'autres égards, correspond au sujet. L'histoire est celle de l'amour d'un homme et d’une femme, et elle montre une volonté du strict respect de la bienséance.

Les personnages sont Théagène et Chariclée, deux chastes amoureux qui, à travers toutes leurs errances et leurs fréquentes captivités, gardent intacte leur modestie.

Leurs noms, et un bref compte rendu de leur fortune et de leurs souffrances, sont donnés. Fête d'Athènes, au cours de laquelle Chariclée est prêtresse et Théagène concurrent dans le stade. Comment ils tombent amoureux l’un de l’autre en se voyant; la maladie qui en découle pour Chariclée ; comment elle est entraînée, avec son consentement, par Théagène et Calasiris hors de la maison de son estimé père, Chariclès.

Voyage à Zacynthe, au cours duquel le capitaine du navire tombe amoureux de Chariclée; Calasiris fait semblant d'accepter sa proposition de mariage. Chariclée et son parti sont reçus avec hospitalité sur le rivage, et informés par le pêcheur qui leur donne l’hébergement que Trachinus, commandant d'une bande de voleurs, a l'intention de l’enlever. Fuite de Calasiris et Chariclée, poursuite et capture du navire par Trachinus. Il tombe amoureux de Chariclée, qui prétend être disposée à l’épouser. Calasiris et Théagène, prétendant respectivement être son père et son frère, demandent [qu'ils soient autorisés à rester sur le bateau], et leur demande est acceptée. Tempête en mer; leur échappée du naufrage et leur arrivée sur la côte d'Égypte. Trachinus parle de son mariage prévu avec Chariclée. Le stratagème de son supposé père, Calasiris, et les arrangements pour la fête des noces. Pelorus est convaincu par Calasiris que Chariclée est amoureuse de lui, ce qui entraîne une querelle entre Pelorus et Trachinus à son sujet. Un bataille rangée a lieu, dans laquelle nombre de pirates s’entretuent,[2] plusieurs sont tués par Chariclée. Son chagrin de voir Théagène couvert de blessures.

Attaque des brigands égyptiens. Leur étonnement à la vue de Chariclée, qu'ils emportent avec Théagène à Thyamis, commandant de bord de la Bucoli,[3] comme sont appelés les brigands. Il tombe aussi amoureux de Chariclée, qui prétend à nouveau que Théagène est son frère. La Bucoli est à son tour attaquée et déroutée; fuite de Thyamis et d’Hermuthis,[4] suivie par Cnemon[5] et Théagène. Chariclée reste dans la grotte,[6] à l'entrée de laquelle se trouve le corps mort de Thisbé, dont la vue plonge Théagène[7] dans un insupportable chagrin, jusqu'à ce que Chariclée s’adresse à lui depuis la grotte. Mystère de la mort de Thisbé; chagrin d’Hermuthis. Départ de Cnemon et d’Hermuthis, Chariclée et Théagène. Cnemon, laissant Hermutis, rejoint Calasiris. Ils se racontent leurs aventures. Cnemon raconte l'histoire de Thisbé et de Demaenete sa belle-mère, son bannissement, et d'autres malheurs; Calasiris raconte ceux de Chariclès, Chariclée, et Théagène. Tous deux déplorent leurs malheurs. Cnemon transmet ensuite la bonne nouvelle : Théagène et Chariclée sont encore en vie, car il a lui-même été avec eux un compagnon-prisonnier aux mains de Thyamis. Nausicles, avec qui Calasiris vit, amène Chariclée au nom de Thisbé. Entendant ce nom, Cnemon, sachant que Thisbé est mort, est perplexe, mais sa perplexité se change en joie en découvrant que Chariclée est vivante. Première recherche de Théagène, et mariage de Cnemon et de Nausiclée. Calasiris part avec Chariclée pour trouver Théagène. Une vieille femme se lamente sur son fils tombé dans la bataille, et lui parle à l'aide de la magie, Calasiris et Chariclée la regardent entretemps. La vieille femme implore le cadavre de lui dire si son autre fils reviendra. Le fils, maudissant sa mère, coupable de violence et d’actes illicites, l’informe que son fils sera tué, mais qu'elle mourra avant lui, pour avoir insulté les morts. Sa mort accidentelle en tombant sur un morceau de lance.

Thyamis, Théagène, et le reste de la bande de voleurs partent pour Memphis, le premier nommé désirant récupérer le sacerdoce que son frère cadet, Pétosiris, a pris. Cela entraîne des troubles dans la cité. Arsace,[8] qui dirige la cité, offre de mettre  de les faire cesser en ordonnant aux deux frères de se rencontrer en combat singulier, le sacerdoce devant être donné au vainqueur. Le combat a lieu contre la volonté de Pétosiris, qui ne maîtrise pas l'usage des armes, alors que Thyamis est un soldat expérimenté. Thyamis fait tout de suite peur à son frère, qui jette loin ses armes et s’enfuit, poursuivi deux fois autour des murailles de la cité par son frère. Théagène --- de qui Arsace, l'épouse d’Oroondates, est tombée amoureuse --- aide Thyamis. Calasiris et Chariclée arrivent sur les lieux. Calasiris, voyant son fils engagé dans un combat mortel, court vers eux en criant et réussit à arrêter le combat avec difficulté, car ils ne le reconnaissent pas. Chariclée tombe dans les bras de Théagène. Les frères déposent les armes, et Thyamis est nommé à la prêtrise par son père, qui décède peu après.

Complot d’Arsace contre Théagène et Chariclée, dans lequel elle est assistée avec zèle par sa femme de chambre Cybèle, qui l’invite au palais. Incontrôlable amour d’Arsace pour Théagène, ses machinations, ses méthodes de mauvais traitements, ses charmes, et ses complots. Cybèle, qui a l'intention de donner une tasse de vin empoisonné à Chariclée, la boit par erreur et meurt. Théagène et Chariclée sont cruellement traités et torturés parce que Théagène rejette les avances d’Arsace. Chariclée est condamnée au bûcher, mais les flammes sont éteintes par la pierre pantarbe.[9] Ainsi Chariclée y échappe pour le moment, mais Arsace, dans sa rage, se prépare à la mettre à mort le lendemain. L’époux d’Arsace, Oroondates, envoie [son eunuque Bagoas] pour amener la nuit les amants dans son camp ; le fils de Cybèle, déçu dans son espoir d’épouser Chariclée, s'empresse d'informer son maître de l’inconduite de son épouse.

Attaque des Ethiopiens; Théagène et Chariclée emmenés devant Hydaspe, roi d’Ethiopie. Leur consécration pour le sacrifice : Théagène pour le soleil, Chariclée pour la lune. Des jeux et des sacrifices en présence de Sisimithres, chef des gymnosophistes,[10] et de Persine, l'épouse du roi. Chariclée demande à être autorisée à plaider sa cause devant le roi. Sa demande est accordée, Sisimithres est nommé juge, des témoins apportent la preuve que Chariclée est vraiment la fille d’Hydaspe et de Persine. Hydaspe est peu convaincu de cette vérité, et, obéissant à la coutume du pays, il reste déterminé à la sacrifier. Opposition du peuple et libération de Chariclée, à la joie de tous. Chariclée menacée d’un autre danger. Théagène est encore attaché pour le sacrifice et en dépit de pressantes supplications et de divers appels, son père refuse de le libérer. Chariclée, en pleine détresse, dit à sa mère tout ce qui est arrivé à elle et à Théagène. Exploit de ce dernier avec le taureau et réjouissance du peuple. Il défait également le plus puissant lutteur Ethiopien au milieu des cris et des applaudissements. Néanmoins, il est couronné et conduit au sacrifice.

Chariclès, qui est en fait présent, venu d'Athènes, supplie le roi de lui rendre sa fille supposée. Le roi promet de le faire s’il peut la trouver, mais il n'est pas en mesure de le faire. Chariclès saisit Théagène et le traîne devant le roi, s'exclamant: « C'est l'homme qui a pris ma fille à Athènes. » Une enquête est menée, Théagène est innocenté, avec l'approbation de Sisimithres, qui garantit l’abolition des sacrifices humains à l'avenir, dans une liesse générale.

Ainsi Théagène et Chariclée, après toutes leurs séparations et leurs périls, deviennent mari et femme. Chariclée est couronnée de la mitre de la prêtrise par sa mère, et Théagène par son beau-père. Sacrifice offert et préparations faites pour les rites mystiques nuptiaux.

Ce roman a été écrit par Héliodore, fils de Théodose, un phénicien d’Emèse. On dit que, par la suite, il fut évêque.


 
 

[1] Héliodore d’Emèse en Syrie, appartenant à une famille de prêtres du Soleil, vécut au troisième siècle après J.-C. Ce point de vue est soutenu par la mention de la Blemmyes (apparue vers 250), des traces d’influence néo-Pythagoricienne, et l'accent mis sur le culte du Soleil. L'historien ecclésiastique Socrate l’identifie à tort avec un évêque de Tricca, sous le règne de Théodose, ce dernier probablement confondu avec Théodose, père de l'auteur des Ethiopiques. L’ouvrage de référence sur les romanciers grecs est celui de K. Rohde, Der griechische Roman (1914), voir également Blackwood's Magazine, XLIV. (1892). L'ouvrage nous est parvenu dans son intégralité, et il serait difficile de comprendre la complexité de la trame à partir du résumé de Photius. Voir le roman sur ce site.

[2] Certains se rangent du côté de Trachinus, d’autres du côté de Pelorus, le commandant en second.

[3] Le nom de voleurs "bergers" peuplant la partie nord-ouest du delta du Nil dans le voisinage d'Alexandrie.

[4] Ou Thermuthis.

[5] Un jeune Athénien détenu par des brigands.

[6] Où elle avait été emportée.

[7] Pensant que c’était Chariclée.

[8] Son époux, Oroondates, étant absent sur une expédition militaire.

[9] Qu’elle portait à son doigt (voir Ctésias, Indica, p. III).

[10] Une secte indienne de philosophes qui vivaient une vie des plus ascétiques. Leur doctrine était une sorte de panthéisme, et ils croyaient en la transmigration des âmes. Par la mortification du corps, ils espéraient purifier leurs âmes. Ils ne portaient pas de vêtements, d'où leur nom (Gymnos, nu, sophistes, sage). Leur influence en Orient (et même dans le monde grec) fut importante, et Alexandre le Grand, au cours de ses campagnes, tenta de les persuader de se joindre à sa suite.