BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     96 GEORGES D'ALEXANDRIE,

      Vie de Saint Chrysostome..

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. Georges d'Alexandrie, Vie de Saint Chrysostome.

 

 

 

 

 Ἀνεγνώσθη βιβλίον τὰ περὶ τὸν Χρυσύστομον ἐπιγραφὴν ἔχον, Γεωργίου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας· ὅστις δ´ ἐστὶν οὗτος, οὐκ ἔχω σαφές τι παραστῆσαι.

Ἔστι μέντοι τὴν φράσιν ἁπλοῦς καὶ εἰς πολλὴν χυδαιότητα κατενηνεγμένος, μηδὲ τοῦτο δὴ τὸ παρὰ τοῖς γραμματικοῖς κατὰ χεῖρας, τὴν τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημάτων σύνταξιν ἠκριβωμένος. Λέγει δὲ ἔκ τε Παλλαδίου (ἐπίσκοπος δὲ ὁ Παλλάδιος, καὶ διαλογικῷ τύπῳ καλῶς τε καὶ ἐσπουδασμένως τὰ περὶ τὸν Χρυσόστομον ἀνεγράψατο), ἔκ τε οὖν τούτου φησὶ καὶ Σωκράτους καὶ διαφόρων ἄλλων τὴν ἱστορίαν ἀναλεξάμενον εἰς ἓν συναθροίσασθαι.

Φησὶν οὖν τὸν μέγαν Ἰωάννην παῖδα γενέσθαι Σεκούνδου καὶ Ἀνθούσης· ἐπιφανεῖς δὲ οὗτοι τῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ. Ἕλληνας δὲ αὐτοὺς τὴν θρησκείαν ὄντας ὁ ἐξ Ἀρμενίας Μελέτιος, τῇ Ἀντιοχέων ἐγκαταστὰς ἐκκλησίᾳ, ἐμύησέ τε καὶ τοῦ σωτηριώδους μετασχεῖν βαπτίσματος κατηξίωσε, τὸν υἱὸν πρότερον μυσταγωγήσας καὶ βαπτισάμενος.

Παραδίδοται τοίνυν ὁ μέγας Ἰωάννης φοιτᾶν εἰς διδασκάλου. Εἰς ἄκρον δὲ ταπεινοφροσύνην ἐκ παιδὸς ἤσκει· διὸ οὐδὲ παῖδας, οἷα εἰκὸς τοὺς πλούτῳ καὶ δόξῃ περιρρεομένους μαλακίζεσθαι, οὐ μὲν οὖν οὔτε τούτους αὐτῷ παρέπεσθαι, ἀλλ´ οὐδὲ ἱππάζεσθαι ἠνείχετο. Εἶτα ἐν Ἀντιοχείᾳ τὰ μὲν γραμματικὰ καὶ ῥητορικὰ παρὰ Λιβάνιον φοιτῶν ἐπαιδεύετο, παρὰ Ἀνδραγάθιον δὲ τὰ φιλόσοφα. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ πατρός, τοῦ πένθους ἦν τῇ μητρὶ παραμύθιον, πάντων ἀπεχόμενος παιγνίων τε καὶ ἡδονῶν, μόνοις δὲ προσανακείμενος τοῖς μαθήμασιν.

Ἀπαίρει γοῦν πρὸς τὰς Ἀθήνας, τὰ λείποντα προσλαβεῖν· καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πάντας ὑπερβαλόμενος διεφθονήθη Ἀνθεμίῳ, ὃς τηνικάδε ἱερεὺς Ἀθηνᾶς ἐχρημάτιζε καὶ πρῶτος τῶν ἐκεῖ σοφῶν ἐνομίζετο. Ὁ δὲ τῆς πόλεως ἔπαρχος (Δημοσθένης ὄνομα αὐτῷ) μετακαλεῖται πολυτελῶς τὸν σοφὸν Ἰωάννην· ὁ δὲ λίαν εὐτελῶς παραγίνεται, καὶ λόγων ῥαγέντων μεταξὺ αὐτοῦ τε καὶ Ἀνθεμίου, κρατεῖ ὁ Ἰωάννης τῇ τε σοφίᾳ καὶ συνέσει καὶ τῇ εὐσεβείᾳ. Καὶ πρῶτον ἐπιτελεῖται τότε θαῦμα, τὸ τὸν Ἀνθέμιον δαιμονίῳ τε ἁλῶναι καὶ ἀπαλλαγῆναι γλώσσῃ καὶ εὐχῇ Ἰωάννου· ὃς καὶ ὑπὸ τοῦ τῆς πόλεως ἐπισκόπου σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ ἐβαπτίσατο. Κατηχεῖται δὲ καὶ ὁ ἔπαρχος· πάλαι γὰρ ἦν οὗτος βαπτισθείς, καὶ ἄλλο δὲ πολὺ πλῆθος Ἑλλήνων προσέδραμεν.

Ὁ δὲ τῆς πόλεως ἐπίσκοπος ἔμελλε χειροτονεῖν τὸν Ἰωάννην, καὶ ἀνθ´ αὑτοῦ καταλιμπάνειν ἐπίσκοπον· ὅπερ γνοὺς ἐκεῖνος λάθρᾳ καὶ σπουδῇ πρὸς τὴν πατρίδα ἀπέπλευσε. Τῆς δὲ πόλεως Ἀντιοχείας ἐπὶ δικανικὴν τάξιν ἀγόντων αὐτόν, αὐτὸς μᾶλλον πρὸς τὸν μονήρη βίον ἀπέκλινε, δέκατον καὶ ὄγδοον τῆς ἡλικίας ἔτος ἀνύων. Τῶν δὲ συμφοιτησάντων αὐτῷ εἰς διδασκάλου πείθει τότε Θεόδωρον, ὃς ὕστερον Μοψουεστίας κατέστη ἐπίσκοπος, καὶ Μάξιμον (Σελευκείας δὲ καὶ οὗτος ἐπεσκόπησε) τὸν χρηματιστικὸν βίον διαπτύσαντας ἑλέσθαι τὸν λιτόν.

Τὰ δὲ πολλὰ Βασιλείῳ συνῆν τῷ μεγάλῳ, ἀλλ´ οὐχ, ὡς ἕτεροί φασιν, ἑτέρῳ· ὃν καὶ διάκονον ὁ Μελέτιος χειροτονεῖ, καὶ τῶν ἄλλων πλέον ὁ Ἰωάννης εἰς φιλίαν προὔκρινεν. Οὗτος προαποτάσσεται Ἰωάννου, καὶ προσκαλεῖται τὸν φίλον ἐφ´ ᾧ τῆς αὐτῆς μετασχεῖν πολιτείας· ἡ δὲ μήτηρ τέως ἐκώλυε. Ζήνων δὲ ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἐλθὼν ὁ ἐπίσκοπος ἀναγνώστην Ἰωάννην τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίας καθίστησι. Τελευτᾷ δὲ μετ´ οὐ πολὺ ἡ μήτηρ Ἰωάννου, καὶ οὗτος καλῶς τὸν πατρῷον σκορπίσας οἶκον, καὶ τὴν πόλιν λιπών, τοῖς ἔξω ταύτης μοναστηρίοις ἑαυτὸν ἐκδίδωσι, καὶ γίνεται αὐτὸς τύπος καὶ κανὼν τῶν μοναζόντων.µ

Ὅτι Ἡσύχιος μοναχός, Σύρος τῷ γένει, προγνώσεως ἀξιωθείς, θεωρεῖ ἄνδρας λευχειμονοῦντας, ὧν ὁ μὲν κατεῖχε τόμον, ὁ δὲ ἄλλος κλεῖς· καὶ ἐπεδίδουν ἑκάτερος αὐτῶν ταῦτα τῷ Ἰωάννῃ, ὁ μὲν ἑαυτὸν εἶναι τὸν ἀπόστολον Πέτρον, ὁ δὲ λέγων τὸν θεολόγον Ἰωάννην. Καὶ ταῦτα ἀναγγέλλει τοῖς ἐν τῇ μονῇ ἀσφαλισάμενος μὴ διαγνωσθῆναι τῷ Ἰωάννῃ, ἵνα μὴ διὰ ταπεινοφροσύνην ἄκραν ταύτης ἡμῶν, φησίν, ἀναχωρήσῃ τῆς μονῆς. Τότε καὶ μεγάλους αὐτὸν ἀσκητικούς φασι διαπαλαῖσαι ἀγῶνας, καὶ ἀσκητικοὺς συγγράψαι λόγους.

Γίνεται δὲ θαύματα ἐν τῷ μοναστηρίῳ παρ´ αὐτοῦ. Τις γὰρ τῶν τῆς πόλεως τὸ ἡμίκρανον τῆς κεφαλῆς ὑπεραλγῶν, ὥστε καὶ τὸν δεξιὸν ἐκκρεμάσθαι ὀφθαλμόν, προσελθὼν αὐτῷ παραχρῆμα τυγχάνει τῆς ἰάσεως. Καὶ Ἀρχέλαός τις τῶν ἐν ἀξιώματι καὶ πλούτῳ περίβλεπτος, λέπραν ἐν τῷ προσώπῳ ἔχων, κελεύσαντος ἐκ τοῦ λάκκου, οὗ οἱ ἀδελφοὶ ἔπινον, λούσασθαι ὑγιὴς γέγονεν· ὃς καὶ διαδοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἰάθη μοναστηρίῳ ἀπετάξατο, καὶ πολλοὶ δὲ ἕτεροι. Ἄλλος δέ τις ὀνόματι Εὔκλεος ἐκ δαιμονικῆς ἐνεργείας τὸν δεξιὸν ἀπολέσας ὀφθαλμὸν προσῆλθε μονάσαι καὶ ἀποκειρόμενος τὰς τρίχας προσευχομένου τοῦ ἁγίου ἀπείληφε τὸν ὀφθαλμόν. Γυνὴ δέ τις αἱμόρρους ἐπὶ ἔτη ἑπτὰ ἔτυχε τῆς ἰάσεως. Καὶ λέοντα δέ, ὥς φησι, πολλοὺς ὁδοιπόρους ἁρπάζοντα, τοῖς αἰτησαμένοις δοὺς τὸ τοῦ σταυροῦ σύμβολον, νεκρὸν ἔδειξεν ὑπὸ τῷ σταυρῷ.

Ὅτι μετὰ τετραετίαν διὰ τὸν ὄχλον τῶν προσιόντων ἐξέρχεται τῆς μονῆς, καὶ ἐπὶ ἔτη δύο ἔν τινι σπηλαίῳ ἄϋπνος τὰ πολλὰ διατελεῖ, μὴ ἀναπεσὼν ὅλον τὸν χρόνον τῆς διετίας. Ἐν ᾧ καὶ νεκρωθεὶς ὑπὸ τοῦ κρύους τὰ περὶ τὴν γαστέρα καὶ τοὺς νεφρούς, εἰσέρχεται διὰ τὴν νόσον ἐν τῇ πόλει ἐν ᾧ καὶ χειροτονεῖται ὑπὸ Μελετίου διάκονος, καὶ ὑπηρετεῖ τῷ θυσιαστηρίῳ ἔτη πέντε.

Γράφει δὲ τότε καὶ τοὺς πρὸς Σταγείριον τρεῖς λόγους καὶ τοὺς περὶ ἱερωσύνης καὶ τοὺς περὶ ἀκαταλήπτου. Τελευτήσαντος δὲ Μελετίου ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἀναχωρεῖ πάλιν ὁ θεῖος Ἰωάννης ἐν τῷ μοναστηρίῳ. Φλαβιανὸς δέ, ἀντὶ Μελετίου καταστάς, ἐκ θείας ἀποκαλύψεως χειροτονεῖ πρεσβύτερον, ἀπὸ τοῦ μοναστηρίου εἰς τὴν πόλιν αὐτὸν ἀγαγὼν τῆς ἀποκαλύψεως καὶ Ἰωάννην χειροτονηθῆναι καὶ Φλαβιανὸν χειροτονῆσαι ἐπιτρεπούσης· καὶ περιστερὰ δὲ ἐπιπτᾶσα καὶ ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ χειροτονουμένου στᾶσα ἐδήλου τὴν ἐπ´ αὐτῷ θείαν χάριν, ὅση ἔσται. Καὶ διέτριψεν ἐν τῷ τῆς Ἀντιοχείας ἱερατείῳ ἔτη ιβʹ. Ἦν δὲ διὰ ζῆλον σωφροσύνης ἐκ νέας ἡλικίας πικρός, καὶ θυμῷ μᾶλλον ἢ αἰδοῖ χαριζόμενος. Πολλὰς δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐγγράφους ἐποιήσατο ἐξηγήσεις, καὶ τοῦ ἐπισκόπου βιασαμένου καὶ αὐτοσχεδίως καθωμίλησε τῷ λαῷ ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος.

Ὅτι γυναικός τινος Εὐκλείας υἱὸς νόσῳ πυρεκτικῇ βληθεὶς ἀπεγνώσθη, ἔτυχε δὲ παρὰ Ἰωάννου τῆς ἰάσεως διὰ τοῦ ὕδατος, ὃ ἐκεῖνος σφραγίσας περιρρανθῆναι ἔδωκε. Καὶ γυνὴ δέ τις τῶν Μαρκιανιστῶν (ἀρχὰς δέ τινας τῶν ἐν τῇ πόλει ὁ ταύτης ἐχείριζεν ἀνήρ) δυσεντερικῇ περιπεσοῦσα νόσῳ ἀπέγνωστο, τυχοῦσα δὲ τῆς ἰάσεως, αὐτή τε καὶ ὁ ταύτης ἀνὴρ σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ πρὸς τὴν ὀρθοδοξίαν ἐπέστρεψε καὶ πολλοὶ ἄλλοι τῶν Μαρκιανιστῶν.

Ὅτι Νεκταρίου Κωνσταντινουπόλεως τελευτήσαντος μετάπεμπτος ἀπὸ Ἀντιοχείας ὁ Χρυσόστομος γίνεται, πολλὰ μὲν ἐναντιωθέντων τῶν Ἀντιοχέων (τὸ γὰρ οἰκεῖον ἀγαθὸν αὐτοὶ καὶ ἔχειν ἠξίουν) ἐκνικησάσης δὲ ὅμως τῆς βασιλικῆς μεταπέμψεως. Καὶ χειροτονεῖ τοῦτον ἄκων ὁ τῆς Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος· ἐπεσείοντο γὰρ αὐτῷ, εἰ μὴ πρὸς τὴν χειροτονίαν κατανεύσοι, οἱ τῶν ἐγκλημάτων λίβελλοι. Χειροτονεῖται γοῦν ψήφῳ κοινῇ, καὶ δαιμονῶν ἐξ αὐτῆς τῆς παρ´ αὐτοῦ τυγχάνει ἰάσεως.

Ὅτι ὁ μέγας Χρυσόστομος παραυτίκα τοὺς ἔχοντας συνεισάκτους τοῦ ἔθους ἐξέκοψε, καὶ κατὰ τῶν ἀδίκων καὶ γαστριμάργων καὶ φιληδόνων λόγους μακροὺς κατέτεινεν. Ἦν δὲ καὶ ἐλεήμων σφόδρα, ἐξ οὗ παρὰ πολλοῖς ὁ τῆς ἐλεημοσύνης ἐπεκλήθη Ἰωάννης· καὶ ἁπλῶς πᾶσαν μὲν ἀρετὴν ἐδίδασκε, πάσης δὲ κακίας ἀπέτρεπεν. Ἀπέστειλε δὲ καὶ εἰς Φοινίκην μοναχοὺς ἐφ´ ᾧ τοὺς ἔτι τῇ εἰδωλολατρείᾳ κατεχομένους ἀπαλλάξαι τῆς πλάνης· οὓς καὶ νόμοις ὁπλίσας βασιλικοῖς τοὺς ναοὺς τῶν εἰδώλων κατέστρεφε, τῶν ἀναλωμάτων τῶν ἐπὶ καταστροφῇ ἐκ τῶν εὐλαβῶν γυναικῶν παρεχομένων.

Καὶ τὸν Κελτικὸν δὲ ὅμιλον ἀρειανίζοντα, ὁμογλώσσους χειροτονήσας μετέστρεψεν εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν. Καὶ ἐπὶ τὸν Ἴστρον πέμψας τοὺς νομάδας Σκύθας ἐπὶ τὸν Χριστιανισμὸν ἑκόντας εἱλκύσατο, καὶ τὴν Μαρκίωνος αἵρεσιν κατὰ τὴν ἀνατολὴν φυομένην ἐξέτεμε. Καὶ τὰς νυκτερινὰς ψαλμῳδίας ἐπηύξησε. Μόνος δὲ ἤσθιεν, ὅτι τε οἶνον διὰ τὴν τῆς κεφαλῆς θέρμην οὐκ ἔπινεν, εἰ μή που ἐν τῷ θέρει τὸν διὰ ῥόδου, καὶ ὅτι κακόσιτος ὢν οὐκ ἐχρῆτο τοῖς παρακειμένοις αὐτῷ πολλάκις, ἀλλὰ ἀντ´ αὐτῶν ἄλλα ἐπεζήτει, καὶ τρίτον ὅτι πολλάκις σχολάζων ἄσιτος δι´ ἡμέρας ἔμενεν.

Ἐδόκει δὲ τῷ κλήρῳ μάλιστα σκληρὸς εἶναι καὶ τραχύς. Καὶ Σεραπίων δὲ ὁ διάκονος αὐτοῦ πολλοῦ μίσους αὐτῷ γέγονεν αἴτιος. Πολλοὺς δὲ καὶ Ἰωάννης ἄλλους δι´ ἄλλας αἰτίας τῆς ἐκκλησίας ἐξέβαλε. Προσκρούει δὲ Σεραπίων καὶ Σεβηριανῷ τῷ Γαβάλων, καὶ τίκτεται μεγάλη αὐτῷ πρὸς τὸν Ἰωάννην ἔχθρα, ἣν καὶ μέχρι τέλους συνετήρει. Ὁ δὲ λαὸς διὰ τοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ λόγους σφόδρα ἠγάπα τὸν Ἰωάννην. Ἠγάπα δὲ οὗτος τὰς τοῦ ἁγίου Παύλου ἐπιστολὰς λίαν, καὶ ἡρμήνευεν αὐτάς· ἐμφανίζεται δὲ Πρόκλῳ ἐπὶ τρεῖς νύκτας ἐμπνεόμενος ὁ μέγας Ἰωάννης ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰς τὴν τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ ἑρμηνείαν.

Ὅτι προσκρούει τῇ βασιλίδι διὰ Θεοδώριχον τὸν πατρίκιον. Τῆς μὲν γὰρ παραλόγου εἰσπράξεως, ἣν ἐποίει ἡ βασιλίς, μόλις ἀπαλλάσσει τὸν ἄνδρα· ὁ δὲ δίδωσι τῷ τῆς ἐκκλησίας πτωχείῳ εὐχαριστήριον τῷ Θεῷ τὸ πολὺ μέρος αὑτοῦ τῆς ὑπάρξεως, ὑφ´ οὗ πρὸς κακίαν καὶ διαβολὴν ἀναφλέγεται ἡ Εὐδοξία. Ὅτι Εὐτρόπιος νόμον εἰσάγει τοὺς πρόσφυγας τῆς ἐκκλησίας μὴ τυγχάνειν τοῦ τῆς ἀσυλίας προνομίου, καὶ μετ´ οὐ πολὺ καταφυγὼν αὐτὸς τῆς οἰκείας ἀπολαύει νομοθεσίας. Οὗ ὑπὸ τὸ θυσιαστήριον ἐρριμμένου λόγον ἐλεγκτικὸν διεξῆλθεν ὁ μέγας Ἰωάννης, καὶ πολλοὺς εἰς μῖσος ἐκίνησεν· ἐδόκει γὰρ ἀφιλανθρώπως λίαν ἐπιπλήττειν τὸν δυστυχοῦντα.

Ὅτι τῶν Ἀρειανῶν τὰς ἐκκλησίας ἀφείλετο καὶ τὸν βασιλέα αἰτησάμενος τῆς πόλεως ἐξέβαλε. Καὶ ἀντίφωνα ἐκείνων ἐπιτηδευσάντων εἰς ἐξαπάτην τῶν ἁπλουστέρων, αὐτὸς ὑπερέβαλε συναραμένης τῆς βασιλίδος, ὡς καὶ σταυροὺς ἀργυροῦς τοῖς ἀντιφώνοις παραπήγνυσθαι. Ἀρχὴν δέ φασι τῶν ἀντιφώνων Ἰγνάτιον γενέσθαι τὸν θεοφόρον, ἀγγέλους τὸ θεῖον ὑμνοῦντας τοῦτον τὸν τρόπον ἐκμιμησάμενον.
Ὅτι Γαϊνᾶς ὁ Ἀρειανὸς δυνατὸς ὢν ᾔτησε τῷ βασιλεῖ ἐκκλησίαν, καὶ ὁ Ἰωάννης παρὼν μετὰ πολλῆς ἐπετίμησε τῆς παρρησίας καὶ τὴν αἴτησιν ἀπεκρούσατο. Χρόνῳ δὲ ὕστερον χεῖρας ἀντάραντος βασιλεῖ μηδὲν μελλήσας ὁ Ἰωάννης, ἀξιούντων τοῦτο πάντων, πρὸς αὐτὸν παραγίνεται διαπρεσβεύσασθαι, καὶ παύει τότε τὴν ἐπανάστασιν.

Ὅτι Εὐσέβιος, ἀπὸ τοῦ Κελβιανοῦ ἐπίσκοπος Οὐαλεντινουπόλεως, κατὰ Ἀντωνίνου τοῦ Ἐφεσίων λιβέλλους ἐπιδίδωσι. Περιείχετο δὲ τοῖς βιβλίοις ἐγκλήματα ἑπτά, ἱεροσυλίας τρία, καὶ ὅτι παῖδα φονέα γεγονότα ἀνεπιτίμητον ἔχει μεθ´ ἑαυτοῦ, καὶ ὅτι τὸ διαφέρον τῇ ἐκκλησίᾳ τόπιον ὅπερ Βασιλίνα ἡ τοῦ Ἰουλιανοῦ μήτηρ κατέλιπε, πωλήσας ἐσφετερίσατο, καὶ ὅτι τῇ γυναικὶ ἀποταξάμενος συνήπτετο καὶ ἐπαιδοποίησεν ἐξ αὐτῆς, ἕβδομον δὲ ὅτι ἐπὶ χρήμασι χειροτονεῖ.

Ἐξετάζεται ὡς βαρύτερον τὸ ἕβδομον, καὶ τῆς δίκης ἐπὶ πολὺ παρατεινομένης (ἐχρηματίζετο γὰρ ἐθελοκακεῖν καὶ ὁ κατήγορος) ὁ μὲν Ἀντωνῖνος τελευτᾷ, ὁ δὲ μέγας Ἰωάννης πρὸς τὴν Ἔφεσον παραγίνεται, καὶ τοὺς ἐπὶ χρήμασι χειροτονηθέντας συγκαταθεμένους, ἓξ ὄντας τὸν ἀριθμόν, καθαιρεῖ. Καθαιρεῖ δὲ καὶ ἑτέρους ἓξ ἐν τῇ αὐτῇ Ἀσίᾳ διὰ τὴν αὐτὴν νόσον. Καὶ χειροτονεῖ ἀντὶ μὲν Ἀντωνίνου Ἡρακλείδην τὸν οἰκεῖον διάκονον, ἐφ´ ᾧ καὶ στάσις συμβαίνει, καὶ ἀντὶ τῶν λοιπῶν ἑτέρους εὐλαβείᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ πολὺ διαφέροντας. Ἀλλ´ οὗτοι πάντες ἐξορισθέντος τοῦ Χρυσοστόμου τῶν ἐπισκοπῶν ἀπηλάθησαν, τῶν κατεγνωσμένων καὶ ἐκβεβλημένων πάλιν τοῖς θρόνοις ἐγκαταστάντων.

Ὅτι Σεβηριανὸς ὁ Γαβάλων, μαθὼν Ἀντίοχον ἐν Κωνσταντινουπόλει παραγεγονότα καὶ χρήματα διὰ τὴν ῥητορείαν αὑτοῦ συλλεξάμενον, καὶ αὐτὸς παραγίνεται, διδάσκειν δὲ αὐτὸν ἀπαίρων εἰς Ἔφεσον ὁ μέγας Ἰωάννης ἀντ´ αὐτοῦ ἐπ´ ἐκκλησίας ἐπιτρέπει, ἐξ οὗ καὶ τῷ βασιλεῖ καὶ πᾶσι γνώριμος γίνεται.

Ὅτι Καλλιτρόπη ἡ χήρα γυνή τινος προναυκλήρου ζημίας εἰσπράττεται παραλόγως. Παυλάκιος δ´ ἦν ὁ τῆς Ἀλεξανδρείας Αὐγουστάλιος ὁ ταῖς ζημίαις ἐκτρίβων τὸ γύναιον, εἰς πεντακόσια δὲ νομίσματα ἐκεφαλαιοῦτο ἡ ζημία. Καὶ καταφεύγει αὕτη πρὸς τὴν βασίλισσαν, καὶ ἀπαιτεῖται ὁ Παυλάκιος χρυσίου λίτρας ἑκατόν· τὸ δὲ ἐκτετρυχωμένον γύναιον λαμβάνει μόνα λϛʹ νομίσματα. Προστρέχει τοίνυν τῷ κοινῷ τῶν χειμαζομένων λιμένι, τῷ μεγάλῳ Ἰωάννῃ. Ἄγεται παρ´ αὐτοῦ ὁ Παυλάκιος ἀπαιτούμενος τὰ πεντακόσια τῆς χήρας νομίσματα. Γίνεται πρὸς αὐτὸν ἡ Εὐδοξία δι´ ἔχθρας, ἀνεθῆναι τὸν Παυλάκιον σπεύδουσα καὶ οὐχ ὑπακουομένη. Ὅμως ἀπαιτήσας ὁ δίκαιος δίδωσι τὸ ἀδίκημα τῇ ἠδικημένῃ.
Ἐν ᾧ καὶ θαῦμα γίνεται· ἀποσπάσαι γὰρ πέμπει ἡ Εὐδοξία τὸν Παυλάκιον καὶ ἄκοντος Ἰωάννου, ἄγγελος δὲ λογχοφόρος φανεὶς καὶ φοβήσας τοὺς ἀποσταλέντας ἀπράκτους ἐποίησεν.

Ἐκ δὲ τούτων καὶ τῶν τοιούτων, Ἀκάκιος ὁ Βεροίας καὶ Θεόφιλος καὶ Ἀντίοχος καὶ Σεβηριανὸς συλλαμβανομένης Εὐδοξίας καὶ προκαταρχομένης σκευωροῦσι τὰ κατὰ τὸν Ἰωάννην, πολλῶν καὶ ἄλλων συνεπομένων, οὓς ἐλέγχων ἐλύπει. Ὅτι Θεόφιλος Πέτρον τὸν πρωτοπρεσβύτερον Ἀλεξανδρείας ἐν αἰτίᾳ ἐποιεῖτο ὡς γυναῖκα μανιχαίαν τῶν μυστηρίων μεταδόντα. Ὁ δὲ ἀπελογεῖτο καὶ μετατεθεῖσθαι αὐτὴν καὶ τῇ ἐκείνου ἐπιτροπῇ τῶν μυστηρίων αὐτὴν ἀξιῶσαι, καὶ παρῆγε τοῦ λόγου μάρτυρα Ἰσίδωρον τὸν πρεσβύτερον καὶ ξενοδόχον τῆς Ἀλεξανδρείας. Οὗτός ἐστιν ὁ διὰ τὴν αὑτοῦ ἀρετὴν παρὰ Θεοφίλου πρὸς Δαμασὸν σταλείς, καὶ κομίσας ἀπὸ Ῥώμης Φλαβιανῷ τὴν ἀποδοχὴν καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν κοινωνίαν, ἐπὶ ἔτεσιν εἴκοσι διαφερομένων τῶν δύο ἐκκλησιῶν πρὸς ἀλλήλας. Ὁ δὲ Ἰσίδωρος ἐμαρτύρει Πέτρῳ καὶ ὠργίζετο ὁ Θεόφιλος καὶ τὸν μὲν Πέτρον αὐτίκα τῆς ἐκκλησίας διώκει, κατὰ Ἰσιδώρου δὲ τοῦ θαυμασίου χάρτην ἀσελγείας συμπλάσας προκομίζει καὶ παῖδα κατήγορον μισθοῦται, καὶ τοῦ δράματος ἐλεγχθέντος εἰς πλείονα κακίαν ἐκκαίεται ὁ Θεόφιλος.
Συνῆπτε δὲ αὐτοῦ τὸ πάθος, ὅτι χρήματα λαβὼν μέχρι χιλίων νομισμάτων πτωχοῖς διανεῖμαι (Θεοδότη δ´ ἦν παρασχομένη) οὕτω καὶ ἐποίησε, μηδὲν τούτων Θεοφίλῳ προσαναθέμενος· φεύγει οὖν διὰ τὴν ἐπικειμένην ὀργὴν ἐπὶ τὸ τῆς Νιτρίας ὄρος, ἐν ᾧ καὶ πρὶν κελλίῳ ἡσύχαζε. Τῶν δὲ τῆς Αἰγύπτου μοναστηρίων Διόσκορος ἡγοῦντο καὶ Ἀμμώνιος καὶ Εὐθύμιος καὶ Εὐσέβιος ἀδελφοί, οὓς ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος ἀναδρομῆς μακροὺς ἐκάλουν.

Συνέβη δὲ τότε τὸ κατὰ τῶν Ἀνθρωπομορφιτῶν ἐκραγῆναι φιλονείκημα. Καὶ στασιαζόντων τῶν κατὰ τὴν Αἴγυπτον μοναχῶν ἀγραμμάτων ὄντων καὶ ἀγροίκων τῶν πολλῶν, ὁ Θεόφιλος, ἐπεὶ ἐπέστησαν αὐτῷ, δεδοικώς, ὡς ἐδόκει, κατασοφίζεται, καί φησι πρὸς αὐτούς· «Εἶδον τὰ πρόσωπα ὑμῶν ὡς πρόσωπον Θεοῦ». Τῶν δὲ καὶ Ὠριγένην, ὡς ἀσχημάτιστον τὸ θεῖον λέγοντα, ἀναθεματισθῆναι προσεπιζητούντων, ὑπέσχετο ποιήσειν καὶ τοῦτο, καὶ διέφυγε τὸν θάνατον.

Ταύτης δραξάμενος κατὰ τῶν μακρῶν τῆς προφάσεως (οὐ γὰρ ἐβούλοντο ἔτι, ὥσπερ πρότερον, αὐτῷ συνδιαιτᾶσθαι· οὗτοι δὲ τὸ θεῖον ἀσχημάτιστον, ὡς ὁ ὀρθὸς λόγος, ἐπρέσβευον) διαβάλλει τούτους πρὸς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ μοναχούς, καὶ κινεῖ κατ´ αὐτῶν τὸ ἀγελαῖον ἐκεῖνο πλῆθος, ἔτι δὲ καὶ κατὰ τοῦ προειρημένου Ἰσιδώρου, δι´ ὃν μᾶλλον καὶ πρὸς ἐκείνους ἐξεπεπολέμωτο.

Τέλος μετὰ πολλὰς κακώσεις καὶ ἐπιβουλὰς καὶ μετὰ τὸν ἐμπρησμὸν τὸν ἐκκαέντα κατὰ τῶν κελλίων αὐτῶν, φεύγουσιν ἐκεῖθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν. Ὁ δὲ συμπαθέστατος Ἰωάννης ὑποδέχεται μὲν αὐτοὺς καὶ ἄλλως φιλοφρονεῖται, οὐ μεταδίδωσι δὲ διὰ Θεόφιλον κοινωνίας. Γράφει δὲ αὐτῷ καὶ ἐπιστολήν, πρὸς εἰρήνην συμβιβάζων· ὁ δὲ παρακρούεται.
Ἐπιδιδοῦσιν οἱ μακροὶ κατὰ Θεοφίλου λιβέλλους. Πείθει καὶ ἐκεῖνός τινας κατ´ αὐτῶν ἐπιδιδόναι· ἀλλ´ ὕστερον μὲν οὗτοι μηδὲν ἀποδεικνύντες ἐφυλακίσθησαν, καὶ μαστιχθέντες ἱκανῶς οἱ μὲν τῇ φυλακῇ ἐναπέθανον, οἱ δὲ τὴν Προκόννησον οἰκεῖν ἐξορίᾳ κατεδικάσθησαν. Ὁ δὲ Ἰωάννης δηλοῖ Θεοφίλῳ περὶ τῶν κατ´ αὐτοῦ λιβέλλων· καὶ γράφει Θεόφιλος ὀργιζόμενος· «Οἶμαι μὴ ἀγνοεῖν σε τὸ διάταγμα τῶν ἐν Νικαίᾳ κανόνων, ὅπως θεσπίζουσιν ἐπίσκοπον ὑπερόριον μὴ κρίνειν δίκην. Εἰ δὲ ἀγνοεῖς, μαθὼν ἀπόσχου τῶν καθ´ ἡμῶν λιβέλλων». Ἀλλὰ τότε ταῦτα γράφων Θεόφιλος ὕστερον αὐτὸς ὑπερόριον τὴν κατ´ ἐκείνου ἔκρινε δίκην. Οἱ δὲ μοναχοὶ τῶν κατὰ Θεοφίλου λιβέλλων οὐκ ἀφίσταντο, καὶ ὁρίζεται παρὰ βασιλέως Θεόφιλος ἐπὶ τὴν δίκην ἐλθεῖν. Ὁ δὲ φθόνος κρατήσας ἐπὶ τὴν δίκην αὐτὸν Ἰωάννου καθίζει παραγεγονότα.

Ὅτι Θεογνώστου συγκλητικοῦ δημευθέντος καὶ κατὰ τὴν ἐξορίαν τελευτήσαντος ἡ γυνὴ τὸν ὑπολειφθέντα αὐτῇ ἀγρὸν ὑπὸ τῆς βασιλίδος ἀφαιρεῖται. Ἡ δὲ ἐπὶ τὸν τῶν χηρῶν καταφεύγει πρόμαχον. Ὁ δὲ πολλὰ παρρησιασάμενος ὑπὲρ τῆς χήρας οὐδὲν ἤνυσεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἔχθραν ἐκίνησε τὴν βασιλίδα. Προστάσσει δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῆς Ὑψώσεως (τεσσαρεσκαιδεκάτη ἐστὶν αὕτη τοῦ σεπτεμβρίου μηνός), ἐπειδὰν ἡ ἄδικος βασιλὶς προσέρχεσθαι μέλλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀποκλεισθῆναι κατ´ αὐτῆς τὰς πύλας. Καὶ πληροῦται τὸ πρόσταγμα, καὶ κατῃσχυμμένη καὶ περιωργισμένη ἀποπέμπεται ἡ βασιλίς· καὶ ἤδη ἡ κατὰ τοῦ ἁγίου καθαίρεσις συνεκροτεῖτο παρ´ αὐτῆς καὶ ἡ ἐξορία, καὶ εἴ τι ἄλλο δεινὸν ὁ θυμὸς ἐπέτρεπεν. Ὅτε δὲ τῇ ἐκκλησίᾳ προσιοῦσα τὰς πύλας κατ´ αὐτῆς ἀποκλεισθείσας ἐδέξατο, τότε τις τῶν σὺν αὐτῇ ξίφος κατὰ τῶν ἀποκλειόντων ἐνέτεινε, καὶ ἐξηράνθη τὴν χεῖρα· ὕστερον δὲ προσπεσὼν τῷ θαυμασίῳ Ἰωάννῃ ὑγιὴς γέγονεν.

Ὅτι Ἐπιφάνιος ὁ μέγας, ὃν ὁ Θεόφιλος κατὰ Ἰωάννου ἐξηπάτησε, παραγενόμενος ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀταξίας ἐποίησε· διάκονον γὰρ ἐν τῷ Ἑβδόμῳ (οὕτω καλεῖται ὁ τόπος) τῇ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἐκκλησίᾳ παρὰ τὸν κανόνα ἐχειροτόνησε, καὶ χωρὶς τῆς τοῦ Χρυσοστόμου γνώμης ἐλειτούργει, καὶ ἀπῄτει αὐτὸν τὰ Ὠριγένους ἀναθεματίσαι.

Φησὶ δὲ αὐτὸν ὁ συγγραφεύς, ὥσπερ καὶ ὁ βίος αὐτοῦ λέγει, μὴ συνευδοκῆσαι, καθὼς ἑτέροις ἔδοξε λέγειν, ἐπὶ τῇ τοῦ Χρυσοστόμου καθαιρέσει, καίτοι τῆς βασιλίδος ἐκβιαζομένης. Μνημονεύει δ´ οὖν ὅμως καὶ οὗτος τῶν ἀμοιβαίων ἀλλήλοις προφητειῶν, ἐν αἷς ἐδηλοῦτο μηδέτερον ἔτι τὸν οἰκεῖον ὄψεσθαι θρόνον. Πρὸ δὴ τῆς αὑτοῦ καταδίκης πυνθανόμενος ὀργᾶν τὴν Εὐδοξίαν, λόγον διεξέρχεται μακρὸν κατὰ γυναικῶν, καὶ τὸ πλῆθος ἥρπασε τὸ ῥηθὲν ἐκλαμβάνοντες εἰς τὴν βασιλίδα. Καὶ τοῦ Θεοφίλου παραγεγονότος ἀρτύεται τὰ κατὰ τοῦ μεγάλου ἀθλητοῦ, καὶ μὴ παρουσιάσαντος αὐτοῦ τῇ συνόδῳ τὴν ψῆφον οἱ περὶ Θεόφιλον ἤνεγκαν, καίτοι βοῶντος αὐτοῦ καὶ διαμαρτυρομένου ἕτοιμον εἶναι καὶ παραγενέσθαι καὶ ἀπολογεῖσθαι, εἰ τοὺς προφανεῖς ἐχθροὺς τοῦ συνεδρίου ἐκστήσωσι. Συνῆσαν δὲ αὐτῷ τεσσαράκοντα ἐπίσκοποι οἳ καὶ τοῖς περὶ Θεόφιλον ἀπεμάχοντο· ὁ δὲ τούτους ποτνιωμένους παρεμυθεῖτο, καὶ παρῄνει τῆς ἐκκλησίας μὴ σχίζεσθαι. Καθαιρεθεὶς δὲ ἐκπέμπεται εἰς τὸ τοῦ Βοσπόρου Ἱερόν, καὶ σεισμοῦ θεηλάτου γενομένου πάλιν ἐπὶ τὴν πόλιν κατάγεται, καὶ ἄκων εἰς τὸν θρόνον ἀνάγεται· οὐ γὰρ ἔφασκεν ἐθέλειν τῆς ποιμαντικῆς ἀρχῆς ἀπάρχεσθαι πρὶν ἂν εἰς ἐξέτασιν αὐτοῦ τὴν ἄδικον προτεθῆναι κρίσιν.
Τῆς δὲ Εὐδοξίας μετ´ οὐ πολὺν χρόνον ἀναφλεχθείσης, ὅτι ἐπετίμα αὐτῇ μετὰ πολλῆς παρρησίας διὰ τὸν ἀνδρίαντα, ὃς πλησίον τῆς ἐκκλησίας αὐτῇ ἀνεγήγερτο (θόρυβος γὰρ ἐκεῖθεν πολὺς τῇ ἐκκλησίᾳ ἐτίκτετο), πάλιν τὰ κατὰ τὸν μέγαν Ἰωάννην συσκευάζεται.

Ὁ δὲ Θεόφιλος ταύτῃ ἑρμαίῳ τῇ πράξει περιτυχών, αὐτὸς μὲν τὸ τῆς πόλεως μῖσος δεδιὼς οὐ παραγίνεται· ἐμισήθη γὰρ λίαν ὅτι μετὰ τὴν Ἰωάννου καθαίρεσιν καὶ τοῖς μακροῖς, δι´ οὓς ἐκείνῳ ἐπεβούλευεν, ἐκοινώνησε, καὶ τῶν Ὠριγενείων ἀναγνωσμάτων, ἐν οἷς ἐκεῖνον διέβαλλεν, οὐκ ἀπείχετο.

Οὐ παραγίνεται οὖν διὰ τὸ μῖσος, πέμπει δ´ ἀντ´ αὐτοῦ, μήδ´ εἰς κρίσιν ἔτι καλεῖν ἀποθεσπίζων Ἰωάννην, ὡς μετὰ τὴν καθαίρεσιν τολμήσαντα ἱεράσασθαι, τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ συνόδου τῷ μετὰ καθαίρεσιν ἑαυτῷ τὴν ἱερωσύνην ἐκδικήσαντι οὐδὲ τόπον ὑπολιπούσης ἀπολογίας. Οἱ δέ γε περὶ Ἰωάννην Ἀρειανῶν ἔλεγον εἶναι καὶ τὸν κανόνα καὶ τὴν σύνοδον, ἐπὶ συσκευῇ Ἀθανασίου ἐκτεθειμένον, ἣν οἱ ἐν Σαρδικῇ ἀπέφηναν ἄκυρον, Ἀθανάσιον οὐκ εἰς ἀπολογίαν μόνον ἀλλὰ καὶ εἰς ἱερωσύνην ἅμα Μαρκέλλῳ παραδεξάμενοι.

Κωλύεται μὲν οὖν τότε ὁ Χρυσόστομος ἱερᾶσθαι καὶ ὅλως πρὸς τὴν ἐκκλησίαν κατέρχεσθαι· ἡ δὲ τῶν Χριστοῦ γενεθλίων ἑορτὴ ἐνειστήκει καὶ ἔμεινε μέχρι τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς, καὶ ἔτι πρὸς ἡμέρας πέντε σχολάζων καὶ μηδὲν ὅλως ἐκκλησιαστικὸν διαπραττόμενος. Τότε δὲ τελείως καὶ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς πόλεως ἐξεβλήθη, καὶ ἐξωρίσθη εἰς Κουκουσόν, ὅτε καὶ τὸ πῦρ ἀναφθὲν τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἄμβωνος πολλὰ τῶν πέριξ κατενεμήσατο. Καὶ πολλοὶ δὲ τῶν κατὰ τοῦ ἁγίου παρεδειγματίσθησαν, ἢ νόσοις ἐξαισίοις ἢ συμφοραῖς θεηλάτοις τὸν βίον ἀπορρήξαντες.

Ἐξορισθεὶς δὲ εἰς Κουκουσόν, ὡς οὗτός φησι, καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐχειροτόνει πολλοὺς μὲν ἐπισκόπους, πλείους δὲ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους. Ἐπετέλει δὲ καὶ πολλὰ σημεῖα ἐν τῇ ἐξορίᾳ, ζῶν τε καὶ μετὰ θάνατον. Τελευτᾷ δὲ οὐ μετὰ πολὺν χρόνον, τοῦ ἐπισκόπου Κομάνων καὶ μάρτυρος Βασιλίσκου τὴν τελευτὴν αὐτῷ προμηνύσαντος, καὶ θάπτεται ἐν τῇ αὐτῇ τοῦ μάρτυρος λάρνακι.

Κατέκριναν δὲ οἱ περὶ Θεόφιλον καὶ Ἡρακλείδην τὸν Ἐφέσου ἀπόντα, καὶ Σεραπίωνα δὲ ποικίλαις ὑποβαλόντες τιμωρίαις καὶ τῆς ἐπισκοπῆς Ἡρακλείας, ἐν ᾗ αὐτὸν μετὰ τὴν πρώτην τῆς ἐξορίας ἐπάνοδον ἐτύγχανεν ὁ μέγας Ἰωάννης χειροτονήσας, καθεῖλον. Χειροτονοῦσι δὲ ἀντὶ Ἡρακλείδου τὸν τοῦ τριβούνου Βίκτορος εὐνοῦχον, ἄνδρα ὑπέραισχρον, καὶ ἄλλους δὲ ἐπισκόπους ἐγγὺς τῶν εἴκοσι κακώσαντες, ἀπήλασαν καὶ τῶν ἐπισκοπῶν, πρεσβυτέρους δὲ καὶ διακόνους πολλούς, καὶ λαϊκοὺς πλείους, ὅσοι προσκεῖσθαι Ἰωάννῃ διεβάλλοντο· καὶ γυναῖκας δὲ τῶν εὐλαβῶν, ὧν αἱ ἐπίσημοι Ὀλυμπιὰς καὶ Πενταδία καὶ Πρόκλη καὶ Σιλβανή.

Ὁ δὲ Ῥώμης Ἰνοκέντιος πολλὰ ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ἠγωνίσατο, εἰ καὶ ἄπρακτος αὐτοῦ γέγονεν ἡ σπουδή· καὶ γὰρ καὶ ἀποκρισιαρίους ἔπεμψεν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ κακῶς ἀπεπέμφθησαν, καὶ γράμματα ἔγραφεν, ἀλλ´ οὐδὲν ὧν ἔσπευδεν ἤνυεν. Ὕστερον δὲ Νεκτάριος μόλις ἐντάσσει αὐτοῦ τοῖς διπτύχοις τὸ ὄνομα. Καὶ Πρόκλος δὲ χρόνῳ ὕστερον εἰσάγει τῇ πόλει τὸ λείψανον. Καὶ ταῦτα μὲν ὧδε.

Ὁ δὲ συγγραφεὺς οὗτος οὐκ ὀλίγα φαίνεται παριστορῶν· ἀλλ´ οὐδὲν κωλύει τοὺς ἀναγινώσκοντας ἐκλεγομένους τὰ χρήσιμα τὰ λοιπὰ παρορᾶν.
 

J’ai lu l’ouvrage de Georges, évêque d'Alexandrie,[1] intitulée La vie de saint Chrysostome. Qui en est l'auteur ? je ne peux l’affirmer avec certitude.

Le style est simple, tombant parfois dans la bassesse et la vulgarité, il pèche par la construction des noms et des verbes, généralement observée même par les grammairiens.[2]. L'auteur déclare avoir rédigé son histoire sur les écrits de l’évêque Palladius,[3] auteur d’une vie admirable et consciencieuse de saint Jean Chrysostome sous forme d'un dialogue, de Socrate,[4] et d'autres écrivains.

Selon l'auteur, le grand Jean est né à Antioche de parents nobles, Sécundus et Anthusa. Meletius l’arménien, alors chef de l'Église d’Antioche,[5] les initia aux rites du christianisme et les prépara à recevoir la grâce salvatrice du baptême, après avoir d’abord initié et baptisé leur fils.

À un âge précoce, Jean alla à l'école. Dès l'enfance, il se distingua par sa modestie, ne montrant aucune effémination commune aux enfants riches et de haute naissance,[6] ne voulant même pas monter à cheval. À Antioche, il assista aux leçons de Libanius sur la grammaire et la rhétorique et à celles d’Andragathius sur la philosophie. Après la mort de son père, il fut le réconfort de sa mère, et, s'abstenant de tous les plaisirs et divertissements, se consacra entièrement à l'étude.

Il se rendit à Athènes afin d'améliorer ses connaissances, et dans un court laps de temps se montra tellement supérieur à tous les autres étudiants qu’Anthemius, prêtre du temple d'Athéna, considéré comme l'homme le plus sage d’Athènes, fut jaloux de lui. Démosthène, préfet de la cité, lui envoya une élogieuse invitation, à laquelle Jean se présenta avec beaucoup d'humilité. Dans une discussion qui eut lieu entre eux, Jean montra sa culture élevée, son intelligence, et sa piété. Un merveilleux résultat de cela, fut qu’Anthemius, finalement convaincu du caractère divin de l’éloquence et des prières de Jean, fut baptisé avec toute sa maisonnée par l'évêque de la ville. Le préfet, qui avait déjà été baptisé, reçut l'initiation des doctrines du christianisme, de concert avec un grand nombre de païens.

L'évêque de la ville voulut ordonner Jean et le laisser évêque de la cité à sa place, mais Jean, quand il en eut connaissance, prit secrètement un bateau à la hâte vers son propre pays. Ses amis et connaissances lui conseillèrent d'entrer dans la profession juridique, mais il était lui-même enclin à une vie monastique, n’ayant pourtant que dix-huit ans. Deux de ses camarades étudiants, Théodore, par la suite évêque de Mopsueste, et Maxime, par la suite évêque de Séleucie, rejetèrent une carrière publique, mercenaire et choisirent une vie simple et privée.

Jean fut très intime avec Basile le Grand (et non pas l’autre Basile, comme certains l'affirment), qui fut ordonné diacre par Meletius et que Jean estimait plus que tout autre de ses amis. Basile fit ses adieux à Jean et essaya de le persuader d'adopter le même genre de vie, mais à ce moment, sa mère s’y opposait. L’archevêque Zénon vint de Jérusalem[7] et nomma Jean lecteur de l'église d’Antioche. Peu de temps après, sa mère mourut, Jean distribua les biens de son père aux pauvres, quitta la ville, entra dans un monastère des environs, et se montra un modèle et un moine exemplaire.

Hésychius, un moine syrien, qui avait la réputation de connaître l'avenir, vit deux hommes en vêtements blancs, l'un tenant un livre et l’autre quelques clés, qu’ils donnèrent chacun à Jean. Ce dernier déclara que le second était l'apôtre Pierre, le premier était Jean le théologien. Hésychius dit cela aux gens du monastère, après avoir pris soin que cela n’atteigne pas les oreilles de Jean, de peur ou de crainte qu’en raison de sa grande modestie, il puisse quitter le monastère. Jean se livra alors à de sérieux exercices religieux et il composa plusieurs traités monastiques.

Il fit également des miracles pendant son séjour au monastère. Un citoyen avait une violente douleur d'un côté de sa tête d’où son œil droit sortait, mais après avoir consulté Jean, il fut immédiatement guéri. Un certain Archélaos, personne riche et distinguée, souffrait d’une lèpre sur le visage, on le fit se laver dans la piscine où buvaient les frères, et il retrouva la santé; après cela, il distribua sa fortune, dit adieu au monde, et entra au monastère, son exemple fut suivi par beaucoup d'autres. Une autre personne nommée Eucleus, qui avait perdu son œil droit à cause d'un esprit malin, se présenta au monastère pour y être admis ; sa tête fut rasée alors que l'homme de Dieu pria, et il recouvrit la vue. Une femme qui avait aussi un problème sanguin depuis sept ans fut guérie. Un lion, qu’on disait avoir emporté un certain nombre de voyageurs, après que Jean eut imprimé sur d'autres le signe de croix, fut tué grâce à cela.

Après quatre ans, en raison du nombre de personnes qui se présentaient à lui, il quitta le monastère, et passa deux ans dans une grotte dormant rarement et ne se couchant pas pendant toute la durée du temps. Ayant contracté un refroidissement dans l'estomac et dans les reins, il fut contraint de revenir à Antioche, où il fut ordonné diacre par Meletius et s'occupa de l'autel.

A cette époque, il écrivit trois traités pour Stagirius[8] et ceux Sur le sacerdoce et Sur l’incompréhensible. Après la mort de Meletius à Constantinople, saint Jean retourna au monastère. Flavien, qui avait succédé à Meletius, le ramena à la ville depuis le monastère à la suite d'une révélation divine et l’ordonna prêtre. Dans une vision, ordre fut donné à Flavien d’ordonner lui-même Jean. Une colombe tournant au-dessus de sa tête pendant la cérémonie fut la preuve de la grâce divine qu’il aurait avec lui. Il passa douze ans dans le sanctuaire. Les premières années, en raison de son zèle pour la vertu, il fut dur et sévère, et plutôt enclin à la colère que plein de considération pour autrui. Il écrivit plusieurs commentaires à Antioche, et à la demande pressante de l'évêque, s’adressa immédiatement au peuple depuis la chaire.

Le fils d'une femme nommée Euclée, souffrant d'une violente fièvre, et dont la vie était désespérée, fut guérie avec de l'eau bénite par Jean. Une femme appartenant à la secte des Marcionistes,[9] dont le mari avait tenu un poste dans la ville, était dans un état désespéré de dysenterie, mais après avoir été guérie par Jean, elle, son mari et toute sa famille, avec plusieurs autres Marcionistes revinrent à la vraie foi.

A la mort de Nectarius, archevêque de Constantinople,[10] Jean fut envoyé à d'Antioche, en dépit de l'opposition des habitants, qui le réclamaient comme leur propre bénédiction. Mais l’ordre de l'empereur prévalut, Jean fut consacré par Théophile, patriarche d'Alexandrie,[11] qui fut réticent à s'acquitter de la cérémonie, mais obligé de la faire, certains documents contenant des charges pesant sur lui comme une menace s’il n’y consentait pas. Quand Jean fut consacré au milieu de l'approbation générale, il libéra un homme possédé d'un esprit malin.

Le grand Chrysostome abolit alors immédiatement la coutume de recevoir des sœurs spirituelles et tint de longs discours contre l’injuste, le glouton, et l’amour du plaisir. Il était très charitable, de sorte que beaucoup l’appelèrent le « donneur d’aumônes ». En un mot, il enseigna la vertu à tous et les dissuada de tous les vices. Il envoya également des moines en Phénicie pour écarter de l'erreur ceux qui s’étaient adonnés à l'idolâtrie ; ces moines, armés de l'autorité impériale, renversèrent les temples idolâtres, les frais étant assumés par certaines femmes pieuses.

Un groupe de Celtes, infectés d'Arianisme, fut ramené à la vraie foi par des missionnaires parlant leur langue. Il ramena également les Scythes nomades volontairement au christianisme. Il élimina tout à fait l’hérésie Marcionite qui relevait sa tête à l'Est. Il augmenta le nombre de services de nuit avec le chant. Il prenait sa nourriture seul, pour trois raisons: abstinence totale de vin, car cela lui donnait des migraines (sauf quand il le buvait aromatisé à la rose en été), faiblesse de son estomac souvent telle qu’il ne pouvait pas manger les aliments mis devant lui, mais demandait autre chose, et quand à loisir il s’abstenait souvent de nourriture toute la journée.

Le clergé le considéra comme très sévère et très austère. Son diacre Sérapion nourrissait également une grande haine à son égard. Jean expulsa plusieurs membres du clergé de l'Eglise, pour diverses raisons. Sérapion se querella également avec Sévérien, évêque de Gabala, qui conçut une vive et longue haine pour Jean. Jean fut très aimé par le peuple en raison de ses discours. Il fut lui-même très friand de commentaires sur les épîtres de saint Paul, qui, selon Proclus, l'ami de Jean, lui rendit visite trois nuits et l’inspira dans l’interprétation de ses épîtres.

Jean offensa également l'impératrice dans le cas du patricien Théodoric, qu'il avait réussi à libérer de ses exactions injustes. Théodoric donna la plus grande partie de ses biens à la pauvre Eglise comme une offrande en remerciement à Dieu, ce qui enflamma Eudoxie de colère et de malveillance. Eutropius adopta une loi disant que les criminels cherchant refuge dans les Eglises ne devaient pas jouir du privilège de l'asile. Mais quand, peu après, il s’y réfugia lui-même, il récolta les fruits de sa propre législation. Bien qu'il resta prosterné devant l'autel, le grand Jean prononça un discours plein de reproches, qui braqua de nombreuses personnes contre lui, elles pensaient qu'il réprimandait les infortunés malheureux trop cruellement.

Il priva les Ariens de leurs églises et avec le consentement de l'empereur les expulsa hors de la ville. Comme ils avaient composé des antiennes pour tromper les simples d'esprit, il les vainquit, avec l'aide de l'impératrice, en affichant des croix d'argent quand les antiphones furent chantés. On dit qu’Ignace inspiré par Dieu introduisit pour la première fois les antiennes, à l'imitation des anges qui, de cette manière, chantaient les louanges de Dieu. L'influent Arien Gainas[12] exigea une église de l'empereur, mais Jean qui était présent exprima son désaccord avec une grande liberté, et persuada l'empereur de refuser. Peu de temps après, lorsque Gainas se rebella, Jean, sans retard et à la demande générale, alla en ambassade chez le barbare, et réprima la révolte.

Eusèbe, qui succéda à Celbianus évêque de Valentinopolis,[13] présenta un document contenant sept charges retenues contre Antonin, évêque d'Ephèse. Les trois premières l’accusaient de sacrilège ; la quatrième était d’avoir gardé à son service sans le réprimander un jeune qui avait commis un meurtre ; la cinquième, d’avoir pris possession et vendu certaines terres qui avaient été laissées par Basilina, la mère de Julien,[14] à l'Eglise ; la sixième, d’avoir repris son épouse, après avoir dit adieu au monde, et d’avoir eu un enfant d’elle; la septième, d’avoir accepté un paiement pour une consécration.

La dernière charge, étant considérée comme la plus grave, fut étudiée. Le procès se prolongea très longtemps, car l'accusateur lui-même négligea délibérément son devoir, et Antonin mourut avant qu’il prit fin. Jean alla donc à Éphèse, et démit de leurs sièges six évêques qui avaient payé des honoraires pour garantir la consécration et qui avouèrent leur culpabilité. Il en déposa également six autres en Asie pour la même raison. A la place d'Antonin il consacra son diacre Héraclides, ce qui entraîna des troubles. En lieu et place des six évêques d’autres furent nommés, qui se distinguaient par une plus grande piété et leur vertu. Quand Chrysostome fut banni, tous ceux-là furent privés de leur siège, alors que ceux qui en avaient été déchus furent rétablis.

Sévérien, évêque de Gabala, après avoir entendu qu’Antioche était à Constantinople et avait obtenu de considérables sommes d'argent grâce à ses discours, s’y rendit personnellement. Jean, quand il partit pour Ephèse, le recommanda comme son adjoint en chaire, et de cette manière Sévérien se fit connaître de l'empereur et du peuple.

Callitrope, veuve d'un capitaine, avait été injustement imposée, et Paulacius, préfet d'Alexandrie, réclamait durement à la pauvre femme le montant (500 pièces d'or). Elle en appela à l'impératrice, qui donna une amende de 100 livres d'or à Paulacius, dont la femme tristement affligée ne reçut que trente-six pièces. Elle prit en conséquence refuge dans le grand « port pendant la tempête, » le grand Jean, qui introduisit un recours contre Paulacius pour le paiement des 500 pièces à la veuve. Cela réveilla l'hostilité d’Eudoxie, soucieuse de libérer Paulacius. Elle ne fut pas écoutée cependant, et l'homme juste revendiqua et établit que la femme maltraitée avait été injustement victime d'une fraude.

Ensuite, une chose merveilleuse se produisit. Quand Eudoxie secourut Paulacius malgré Jean, un ange apparut porteur d’une lance et effraya ses messagers, de sorte que leur mission échoua.

En conséquence de ces actes et d’autres similaires de Jean, Acacius de Beroea, Théophile, Antiochus, Sévérien, et bien d'autres, qu'il avait offensés par ses reproches, avec l'aide et à l'instigation d’Eudoxie, commencèrent à comploter contre lui. Théophile accusa Pierre, prêtre en chef d'Alexandrie, d'avoir administré les sacrements à une femme qui était manichéenne, sa défense fut qu'elle s’était convertie et que c’était avec son autorisation qu'il l’avait admise à communier. Pour preuve il appela à témoigner Isidore le prêtre,[15] hospitalier d'Alexandrie. Cet Isidore, en raison de son caractère irréprochable, avait été envoyé à Damas[16] par Théophile, et avait rapporté de Rome à Flavien une offre d'amitié et d'alliance, après que les deux églises aient été en désaccord pendant vingt ans. La preuve d'Isidore suscita la colère de Théophile, qui expulsa Pierre de l'Eglise et accusa faussement Isidore d’une grande immoralité. Quand le mensonge fut découvert, Théophile fut poussé à d'autres infamies, les augmentant par l'incident suivant. Une certaine femme riche du nom de Theodota avait donné à Isidore 1.000 pièces d'argent à distribuer aux pauvres sans consulter Théophile, ce qu’avait fait Isidore. Pour éviter la colère de Théophile, il s’enfuit vers la montagne de Nitria,[17] où il avait vécu auparavant dans une cellule. Le chef des moines égyptiens avait été Dioscore, Ammonius, Euthymius, et Eusèbe, quatre frères, appelés « les longs » à cause de leur grande taille.

À cette époque, une querelle éclata avec les hérétiques Anthropomorphites. Lorsque certains moines ignorants et grossiers créèrent des troubles en Égypte, Théophile, apparemment inquiet quand ils l’insultèrent, tenta de les tromper par la flatterie, en disant: « J'ai vu vos visages comme celui de Dieu ». Mais quand ils exigèrent en outre qu’Origène, qui avait affirmé que la divinité était sans forme humaine, fut anathématisé, il y consentit, et échappa ainsi à la mort.

Saisissant ce prétexte contre les « frères longs » (car ils n’étaient plus associés avec lui comme avant, et niaient que Dieu eut une forme humaine), il les accusa chez les moines et il incité un troupeau d’ignorants à la révolte contre eux et aussi contre Isidore, parce que celui-ci leur était très hostile.

Enfin, après avoir été victimes d'intrigues et de mauvais traitements, leurs cellules incendiées, ils s’enfuirent à Constantinople. Jean les reçut aimablement et avec sympathie, mais ne les admit pas à la communion, de peur d'offenser Théophile, à qui il écrivit une lettre proposant la réconciliation, mais Théophile n'y prêta aucune attention. Dans l'intervalle, les « frères longs » présentèrent des documents contenant des charges retenues contre Théophile, et furent à leur tour accusés par d'autres à son instigation. Lorsque ces derniers ne furent pas en mesure de prouver quoi que ce soit, ils furent jetés en prison et fouettés, certains d'entre eux moururent et le reste fut condamné à l'exil dans l'île de Proconnèse.[18] Jean informa Théophile des charges pesant contre lui, ce à quoi Théophile répondit avec colère: « Je crois que vous êtes familiarisé avec les canons du Concile de Nicée, qui ordonne qu’aucun évêque n’exerce sa juridiction en dehors de sa propre province. Si vous ne l’êtes pas, alors familiarisez-vous avec eux et n’interférez pas avec les accusations portées contre moi ». Nonobstant, le même Théophile qui écrivit ces mots après, condamna Jean, bien qu'il appartint à un autre diocèse. Comme les moines ne renoncèrent pas à leurs accusations contre Théophile, l'empereur lui ordonna de se présenter au procès. Mais l’animosité contre Jean augmenta à un point tel qu’à son arrivée, Théophile fut nommé lui-même juge de Jean.

L'épouse du sénateur Théognoste, qui avait été proscrite et était morte en exil, avait été privée par l'impératrice d'un domaine qu’on lui avait laissé. Elle eut en conséquence recours à Jean, le champion des veuves, mais bien qu'il parla avec une grande liberté en son nom, ses efforts n'aboutirent pas et ne firent que susciter la haine de l'impératrice. Il ordonna en conséquence que, le jour de l'Exaltation de la Croix (14 Septembre), lorsque l'injuste impératrice serait sur le point d'entrer dans l'église, les portes lui soient fermées. Son ordre fut exécuté, l'impératrice se retira dans la honte et la colère, et à partir de ce moment commença à comploter pour bannir Jean, et toute autre misère que son indignation lui suggérait. Quand, passant à proximité, elle trouva les portes de l'église closes, l'un de ses gardes tira son épée contre ceux qui l’avait fermée ; après quoi sa main fut soudain flétrie, mais ensuite restaurée quand il rendit hommage à Jean.

Le grand Epiphane, que Théophile séduisit et incita contre Jean, créa des troubles à son arrivée à Constantinople. Il ordonna un diacre à l’Hebdomon[19] dans l’église de saint Jean contrairement à la loi, effectua l’office sans l'autorisation de Chrysostome, et exigea la condamnation des écrits d'Origène.

Notre auteur rapporte (comme c'est également indiqué dans la vie d’Épiphane), qu'en aucun cas il n’approuva la déposition de Chrysostome, comme d'autres crurent qu'il le fit, en dépit de l'importunité de l'impératrice. Il mentionna également leur prédiction à chacun qu’aucun ne reverrait son trône. Avant sa condamnation Jean, après avoir entendu qu’Eudoxie était en colère contre lui, prononça un long discours contre les femmes en général, que les gens interprétèrent comme une attaque contre l'impératrice. A l'arrivée de Théophile, les intrigues contre le grand combattant Jean commencèrent. Quand il n’apparut pas au Synode, Théophile et son parti prononcèrent une sentence contre lui, mais il protesta haut et fort disant qu'il était prêt à comparaître et se défendre seul, si ses ennemis avoués sortaient du Concile. Quarante évêques étaient prêts à soutenir Jean contre Théophile et son parti, mais quand ils protestèrent bruyamment, il les réconforta, et les pria de ne pas causer de dissensions dans l'Église. Après sa déposition, il fut banni à Hiéron,[20] mais, à la suite d'un grave tremblement de terre, attribué à la colère divine, on le rappela en ville et il fut à nouveau assis, contre son gré, sur le siège épiscopal. Il déclara qu'il ne souhaitait pas reprendre ses fonctions pastorales avant que la peine injuste contre lui ait fait l’objet d’une enquête. Peu de temps après, Eudoxie fut de nouveau très irritée car Jean l’avait attaquée faisant référence à une statue qu’elle s’était érigée en son honneur près de son église et avait été la cause de troubles internes, des intrigues furent à nouveau lancées contre lui.

Théophile, bien que cela fut une occasion inattendue de chance pour lui, ayant peur de la haine des citoyens, n’apparut pas. La cause de leur haine envers lui était que, après la déposition de Jean, il avait communiqué avec les « frères longs », par les moyens utilisés dans ses complots contre lui et qu'il ne s'abstenait pas lui-même de lire les écrits d'Origène, ce dont il accusait Jean.

Il n'assista donc pas personnellement, mais envoya d'autres déclarer que Jean ne devait même pas être traduit en justice, puisque après sa déposition, il avait osé effectuer les offices de l'Eglise, alors que le synode d'Antioche ne laissait pas de place pour la défense de celui qui le faisait après avoir été privé de sa charge. Ceux qui étaient avec Jean déclarèrent que le canon et le synode étaient entachés d'Arianisme, et que le canon avait visé Athanase; que le concile de Sardica[21] avait rejeté la validité du synode, et non seulement permis à Athanase de se défendre mais encore d’exercer les devoirs de la prêtrise avec Marcellus.

Il fut en conséquence interdit à Chrysostome d’officier dans l'église et même d'y entrer. Le festival de la naissance du Christ était proche, et jusqu'à la Pentecôte et pendant les cinq jours suivants, il ne prit pas part aux offices. Ensuite il fut finalement expulsé de la ville et de l'église et banni à Cucusus.[22] À cette époque, un incendie éclata dans la chaire et se propagea dans le reste de l'édifice. Bon nombre des ennemis de Jean furent cités en exemple, emportés par des maladies honteuses ou envoyés au ciel par des calamités.

Jean, après qu'il eut été expulsé vers Cucusus, donna à la fois des conférences en public et consacra plusieurs évêques, prêtres et diacres. Il effectua également de nombreux miracles lors de son bannissement et après sa mort, ce que Basiliscus, évêque de Comana et martyr,[23] lui étant apparu, prédisait. Il fut enterré dans la même tombe que le martyr.

Théophile et son parti condamnèrent Héraclides, évêque d'Ephèse, en son absence, et, après avoir subi des traitements cruels, Sérapion fut privé de l'évêché d'Héraclée, auquel Jean l’avait consacrée après son premier retour d'exil. Un eunuque du tribun Victor, homme de caractère désagréable, fut élu à sa place. D'autres évêques, environ une vingtaine, furent chassés de leurs sièges, ainsi qu’un grand nombre de prêtres, diacres, et laïcs, qui furent accusés de favoriser Jean, y compris des femmes pieuses, les plus éminentes d'entre elles étant Olympias,[24] Pentadia, Procle, et Silvane.

Innocent, évêque de Rome, soutint fermement la cause de Jean, bien que sans succès. Il envoya des messagers qui furent renvoyés avec insolence et écrivit des lettres, mais ses efforts furent vains. Par la suite, Arsacius fut amené avec difficulté à inscrire son nom sur les diptyques.[25] Quelque temps après, Proclus transporta ses restes à Constantinople.

Cet écrivain semble relater beaucoup de choses contraires à la vérité de l'histoire, mais rien n'empêche le lecteur de choisir ce qui lui est utile et de passer par dessus le reste.

 

 


 

[1] On attribue cet ouvrage avec assez de vraisemblance à Georges évêque catholique ou patriarche d'Alexandrie de 616 à 630. La Vie de saint Chrysostome, qui n'occupe pas moins de cent pages in-fol., abonde en détails oiseux. Oudin attribue, sans aucun fondement, au même écrivain la Chronique Pascale. L’ouvrage nous est parvenu en totalité ; il est considéré comme nul (voir la biographie de saint Jean Chrysostome par W. R. W. Stephens, 1872).

[2] Grammairiens doit signifier ici ceux dont la formation est élémentaire. Plus généralement = philologue, au sens d'étudiant en littérature.

[3] ~ 364-431, évêque d’Helenopolis en Bithynie, auteur de la Lausiaca, biographies d’ascètes.

[4] Voir le codex 28.

[5] ~ 360.

[6] Ajouter : « ne leur permettant pas de l’accompagner ».

[7] Il fut évêque de Majuma, le port de Gaza, célèbre pour sa vie ascétique et à la dévotion aux devoirs de sa vocation.

[8] Un jeune ami de Chrysostome qui, après avoir mené une vie agitée, entra au monastère. Il fut d'abord incapable de supporter les restrictions, fut pris de convulsions (considérées comme des attaques démoniaques), mais atteint progressivement à un état d'esprit plus religieux et plus doux. Les traités contiennent les conseils de Chrysostome à son ami.

[9] Ainsi appelé d’après Marcion de Sinope, hérésiarque du deuxième siècle après JC. Ses disciples croyaient en deux Christs, l'un envoyé par un Dieu inconnu pour sauver le monde entier, l'autre que le Créateur enverrait un jour sauver les Juifs. Ils niaient la résurrection de la chair, et maintenaient que le corps de Christ était comme le nôtre, en apparence mais pas dans la réalité.

[10] Il succéda à Grégoire de Nazianze, et fut archevêque de 381 à 397 (398).

[11] 385-412

[12] Général romain, Goth de naissance, commandant des troupes d’Arcadius. Il se révolta ensuite, fut déclaré ennemi de l'État, et riposta en ravageant le territoire de l'empire. Il fut tué en combattant les Huns (401), qui envoyèrent sa tête à Constantinople.

[13] Mod. Valenza en Ligurie.

[14] L’Apostat.

[15] Prêtre et moine (cinquième siècle après JC.). Il fut un grand ami et défenseur d’Athanase.

[16] Pape 366-384; Espagnol de naissance. Son secrétaire fut saint Jérôme.

[17] Dans le district de la Basse-Égypte, appelé les lacs Natron. Le natron (carbonate de sodium) abonde en Egypte, et particulièrement dans la vallée et le bassin des lacs Natron: suivant Berthollet il s'y forme journellement par la décomposition simultanée du muriate de soude et du carbonate de chaux, qui existent dans leurs eaux saumâtres. Il y a double échange de base et d'acide, formation de carbonate de soude, qui se précipite par l'évaporation naturelle, et de muriate de chaux, qui reste dissous dans les eaux de ce grand laboratoire naturel. (Dict. des sciences naturelles, F. G. Cuvier, 1825).

[18] Moderne : Marmara (de son marbre) dans la Propontide (mer de Marmara).

[19] Voir la note 46 du codex 65.

[20] A l'embouchure de l’Euxin.

[21] La moderne de Sofia, capitale de la Bulgarie. Le Concile se tint en 343 ou 347.

[22] Un village aux frontières de l'Arménie et de la Cilicie.

[23] 312.

[24] Voir la note 1 du codex 86.

[25] Littéralement, « une tablette à double pli » en bois, ivoire, ou métal. Dans l'Église initiale, c’étaient les tablettes sur lesquelles étaient inscrits les noms de ceux qui avaient spécialement commémoré la célébration de l'Eucharistie.

 

 

[1] Consulter JP Mahaffy, Alexanders Empire (1887) dans « Story of the Nations », et ER Bevan, The House of Seleucus (1902).

[2] Voir la note 7 du codex 82.

[3] Trébizonde.

[4] Un chapeau léger en feutre, à larges bords, porté par les Macédoniens pour se protéger de la chaleur brûlante du soleil.

[5] Arrhidée et le jeune Alexandre, fils de Roxane.

[6] La division « bouclier d'argent » de l'armée macédonienne.

[7] Plus correctement Polyperchon.

[8] Ou « bien-tourné. »