BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     162 EUSÈBE DE THESSALONIQUE,

      Contre les Aphthartodocètes.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162. Eusèbe de Thessalonique,

 

Contre les Aphthartodocètes (1).


 

 

 

ἈἈνεγνώσθη <Εὐσεβίου> τινός (ἐπίσκοπος ἦν τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν πίστιν ὀρθόδοξος) τούτῳ λόγοι ιʹ κατὰ Ἀνδρέου τινὸς ἐγκλειστοῦ συνεγράφησαν, τὴν αἰτίαν λαβόντες ἐκ τοῦ εἰρημένου ἐγκλειστοῦ. Οὗτος γὰρ ἔγραψεν ἐπιστολὴν Εὐσεβίῳ (παραναγνωστικὸν δὲ καλεῖ τὴν ἐπιστολήν), ὅρκοις αὐτὸν εἰς τὴν ταύτης ἀνάγνωσιν ἐκκαλούμενος· ἣν Εὐσέβιος ἀναγνοὺς πρῶτον μὲν τὸν ἄνθρωπον ἐπιτιμᾷ, ἀμαθίαν ἅμα καὶ θράσος ἐπικαλῶν, καὶ δεικνὺς καὶ περὶ αὐτὰς πταίοντα τὰς συλλαβάς, καὶ ὅτι μηδένα στίχον ἀσόλοικον εἰπεῖν δεδυνημένος, ὁ δὲ καὶ ἐπὶ τὸ συγγράφειν ἤρθη, τοῦ ἐπαγγέλματος καὶ τῆς ἐν ἀσκήσει ἡσυχίας ἐπιλελησμένος. Εἶτα τὸ αἱρετικὸν αὐτοῦ φρόνημα διὰ πολλῶν ἀπελέγχει, ἦν δὲ ἄρα τῶν λεγομένων ἀπὸ τῆς φαύλης δόξης τῶν ἐχόντων Ἀφθαρτοδοκητῶν.

Καὶ πρῶτον μὲν δείκνυσιν αὐτὸν εὐθύνας ὑπέχοντα ὅτι μονοσήμαντον τὸ τῆς φθορᾶς ἐξειληφὼς ὄνομα, ἐπὶ μόνης ἁμαρτίας οἴεται τάττεσθαι, τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, δι´ ὧν ταῖς φωναῖς ἀπεχρήσαντο, κατὰ διαφόρων πραγμάτων τοῦτο τὸ ὄνομα φέρεσθαι παραδεδωκότων.

Βʹ· ὅτι ἀθάνατον καὶ ἀπαθὲς καὶ ἄφθαρτον ἐξ αὐτῆς ἑνώσεως τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου, ὥσπερ ὁ Ἰουλιανός, ἐτόλμησεν ἀποφήνασθαι, καίτοι διατεινόμενος ἐν αὐτῷ τῷ γράμματι κατὰ Σεβήρου καὶ Ἰουλιανοῦ τὸν τοιοῦτον αὐτῷ διαπεπονῆσθαι πόνον ἅτε δύο φύσεις ἢ δύο οὐσίας ἐπὶ Χριστοῦ εἰπεῖν ἐκείνων οὐκ ἀνεχομένων, οὐδὲ δύο ἰδιότητας, οὐδὲ δύο ἐνεργείας.

Γʹ· ὅτι πρὸ τῆς παραβάσεως τὸ τοῦ Ἀδὰμ σῶμα οὔτε θνητὸν λέγει διαπεπλάσθαι οὔτε φθαρτὸν φύσει, ἵν´ ἐκ τούτου καθ´ ὁδὸν αὐτῷ χωρήσῃ τὸ καὶ τὸν Χριστὸν ἐξ αὐτῆς ἑνώσεως σῶμα ἄφθαρτον ἀνειληφέναι καὶ ἀπαθές, δέον καὶ νοεῖν καὶ λέγειν ὡς τὸ τοῦ Ἀδὰμ σῶμα θνητὸν ἦν φύσει καὶ παθητόν, θείᾳ δὲ χάριτι ἀθάνατον διεφυλάττετο καὶ ἀπαθές, μέχρις ἂν αὐτὸ ἡ παράβασις τῆς φυλακῆς ἀπεγύμνωσεν. Οὕτω γὰρ καὶ ὁ τῶν ἁγίων χορὸς ἀποφαίνεται.

Δʹ· ὅτι τὸν πάροντα κόσμον ἄφθαρτον καὶ ἀνώλεθρον λέγει, δέον εἰδέναι ὅτι φθαρτός ἐστι καὶ ἀλλοιωτός. Ἕτερα δὲ σὺν τούτοις κεφάλαια κατὰ τὴν πρώτην ἀντιγραφὴν ὁ ἐπίσκοπος, τὰ μὲν ἀσαφῶς τὰ δὲ βλασφήμως ἀπελέγξας ἔχοντα, διορθωθῆναι παρηγγυήσατο τὸν Ἀνδρέαν.

Ὁ δὲ δεξάμενος τὴν ἐπὶ τῇ διορθώσει παραίνεσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀπέκλινε, καὶ βιβλίον δεύτερον συνέταξεν, ἐν ᾧ καὶ τὰ προγεγραμμένα αὐτῷ πλατύτερον καί (ὡς οἴεται) δι´ ἀποδείξεων συγκροτεῖ. Καθ´ οὗ δὴ καὶ τὴν εἰρημένην δεκάλογον ὁ εὐσεβὴς Εὐσέβιος συντάττει, δι´ ἧς ἐλέγχει μὲν αὐτὸν ὡς μὴ ἀρεσθέντα τῷ τῆς πίστεως ὅρῳ ὃν αἱ ἅγιαι ἐξέθεντο σύνοδοι, ἰδίαν δέ τινα τολμηρῶς συνταξάμενον ἔκθεσιν πίστεως· εἶτα δὲ καὶ ὅτι πολλὰ τῶν ἁγίων ἀποσπαράξας ῥητὰ καὶ παραποιησάμενος εἰς τὴν ἰδίαν ὑπόληψιν ἐξεβιάσατο καὶ ὅτι ἐναντιοῦται τῇ τε νέᾳ καὶ παλαιᾷ γραφῇ καὶ τοῖς ἁγίοις ἡμῶν πατράσιν ἄφθαρτον καὶ ἀνώλεθρον τὸν κόσμον δοξάζων.
Ἔτι δὲ καὶ ὅτι τὴν ἀλλοίωσιν καὶ μεταστοιχείωσιν καὶ ῥεῦσιν εὐδιάβλητα εἶναι λέγει ὥσπερ τὰ ἀπὸ κακίας πάθη, καὶ δὴ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀναλλοίωτον καὶ ἀπαθὲς καὶ ἄφθαρτον καὶ ἄρρευστον ἀναλαβεῖν σῶμα.

Καὶ πάλιν εἰπόντα διελέγχει ἀΐδιον καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον τὸν κόσμον, τὴν δὲ λεγομένην πρὸς τὸ ἀΐδιον αὐτοῦ μεταστοιχείωσιν μὴ παραδεχόμενον, ἅτε καὶ αὐτῆς τῶν εὐδιαβλήτων παθῶν παρ´ αὐτῷ δογματιζομένης.

Καὶ ὅτι τοῦ Ἀδὰμ ἄφθαρτον καὶ ἀθάνατον κατὰ φύσιν καὶ ἀπαθὲς διαπλασθῆναι λέγει τὸ σῶμα, καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλ´ ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ χοῦς ἄφθαρτος ἦν, ἐξ οὗ τὸ σῶμα διεπλάσθη.

Πάλιν ἐλέγχει αὐτὸν μονοσήμαντον τὸ τῆς φθορᾶς ὄνομα ἐξειληφότα, ἐν ᾧ καὶ δείκνυσιν ὅτι οὔτε φθορᾶς οὔτε θανάτου οὔτε τοῦ κατὰ κακίαν πάθους ἀλλ´ οὐδὲ τῶν ἁμαρτητικῶν λογισμῶν οὐδενὸς τούτων δημιουργὸς ὑπάρχει ὁ θεός, εἰ καὶ τῶν φθαρτῶν καὶ τῶν θνητῶν οὐσιῶν καθέστηκε δημιουργός· ἐκεῖνα γὰρ τῶν ἀνυπάρκτων ἐστὶ καὶ καθ´ ἑαυτὰ μὴ ἐχόντων ὑπόστασιν.
Ἔτι δὲ διελέγχει αὐτὸν τὸ Κυριακὸν σῶμα ἐξ αὐτῆς ἑνώσεως ἀπαθὲς καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀναλλοίωτον ἀποφαινόμενον· ὅπερ ἵνα συστήσῃ, ὡς ἐνόμισε, δείκνυσιν αὐτὸν καὶ τὴν ἄλλην ἀτοπίαν περί τε τοῦ κόσμου καὶ τοῦ Ἀδὰμ ἀποφθέγξασθαι. Δείκνυσι δ´ ἐν ταὐτῷ ὁ Εὐσέβιος καὶ τὸ τῆς φθορᾶς καὶ καταφθορᾶς καὶ δὴ καὶ τῆς διαφθορᾶς ὄνομα ἐπὶ τίνων καὶ πόσων σημαινομένων ἡ θεία γραφὴ ἀποδέχεται, καί φησιν ὅτι φέρεται μὲν ἐπὶ τῶν φυσικῶν καὶ ἀδιαβλήτων παθῶν καὶ ἐπί τε τῶν ἀπὸ κόπου καὶ καμάτου καὶ γήρους· καὶ γὰρ φθορὰ μὲν τὸ γῆρας νεότητος καὶ οἱ κόποι δὲ καὶ κάματοι τοῦ σωματικοῦ τόνου, ἔτι δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ σώματος ἐν ἀσκήσει καὶ πνευματικοῖς ἀγῶσι ταπεινώσεως· καὶ γάρ φησιν ὁ ἀπόστολος· «Εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος φθείρεται, ἀλλ´ ὁ ἔσω ἀνακαινοῦται» καὶ ἑξῆς. Φέρεσθαι δέ φησι καὶ ἐπὶ τῆς ἐγγινομένης τῷ σώματι ταπεινώσεως ἤτοι τηκεδόνος ἀπό τινων αἰκιῶν καὶ κολάσεων· ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ τῆς βλάβης τῆς ἐγγινομένης τοῖς ζῴοις καὶ σπέρμασι καὶ φυτοῖς, τῆς τε μερικῆς καὶ τῆς καθόλου. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπ´ αὐτοῦ τοῦ θανάτου τὸ ὄνομα φέρεσθαι, καὶ ἔτι χωρὶς τῶν εἰρημένων, ἐπὶ τῆς διαλύσεως καὶ ῥεύσεως τῶν σωμάτων τῆς ἐν τοῖς τάφοις συμβαινούσης· ἀλλὰ καὶ παρὰ ταῦτα ἐπὶ τοῦ κατὰ κακίαν πάθους ἤτοι τῶν ἁμαρτημάτων.

Τοσαυταχῶς οὖν τῆς φθορᾶς καὶ καταφθορᾶς καὶ διαφθορᾶς λαμβάνεσθαι δυναμένης, εἰκότως διεσφάλθαι δεικνύει τὸν Ἀνδρέαν ὡς μονοσήμοις ἀποκεχρημένον ταῖς λέξεσι. Παρατίθησι δὲ τὰς κατὰ τοὺς ἐλέγχους ἀποδείξεις ἔκ τε τῆς θείας γραφῆς παλαιᾶς τε καὶ νέας, καὶ ἐκ τῶν λογάδων πατέρων Ἀθανασίου καὶ τῶν τριῶν Γρηγορίων, τοῦ θαυματουργοῦ λέγω καὶ τοῦ θεολόγου καὶ τοῦ θεσπεσίου Νύσσης, Βασιλείου τε τοῦ Καισαρείας καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Κυρίλλου τε τοῦ Ἀλεξανδρείας καὶ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλου, ἀλλὰ δὴ καὶ Μεθοδίου τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Κοδράτου· ὧν ἐνίων καὶ ῥήσεις τινὰς ὁ Ἀνδρέας ἀποσπαράξας καὶ παραπλασάμενος, ἃ δὲ καὶ κακούργως ἢ καὶ ἀνοήτως ἐξειληφώς, ἐκεῖθεν (ὡς ᾤετο) τὴν οἰκείαν πλάνην ἐκράτυνεν. Ἀλλὰ πάντων ἕνεκεν τῶν εἰρημένων Εὐσεβίῳ δίδωσι δίκας, τῆς τε παραποιήσεώς φημι καὶ κακουργίας ἢ καὶ ἀνοίας, καὶ ὅτι αἱρετικῶν ῥητά τινα παραλεξάμενος τοῖς ἁγίοις ἡμῶν πατράσιν ἐτόλμησεν ἀναθεῖναι ταῦτα.

Ἐπὶ τούτοις δείκνυσιν αὐτόν, ἐξ ὧν ἐματαιολόγει, δοξάζοντα ὅτι μὴ ἀλλοιωθεὶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τῆς ἀναστάσεως ἐκ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν ὡσαύτως ἐστὶν ἀπαθὴς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα ὥσπερ ἐστὶν ἀπαθὴς καὶ κατὰ τὴν θεότητα. Καὶ ὅτι ἐτόλμησε βλασφήμους ἀποκαλέσαι τοὺς φρονοῦντας καὶ λέγοντας θνητῷ καὶ παθητῷ σώματι τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν τῷ κόσμῳ πολιτεύσασθαι, αὐτὸς οὐκ ἐρυθριῶν μετὰ νίκην παθῶν καὶ θανάτου καὶ φθορᾶς ἀναίρεσιν, παθητὸν τὸ Κυριακὸν τερατεύεσθαι σῶμα, καὶ ὁ φθαρτολάτρας ἐνυβρίζων τοὺς ὀρθοδόξους λέληθεν αὑτὸν δι´ ὧν λέγει παθητολάτρης ἀληθῶς ἀπελεγχόμενος.

Ἐντεῦθέν τε παρατίθησι πάλιν φωνὰς πατρικάς, καὶ παρίστησι παθητὸν καὶ θνητὸν καὶ κατὰ τοῦτο φθαρτὸν τὸ Κυριακὸν σῶμα ἕως τῆς αὐτοῦ ἐνδόξου ἀναστάσεως, ἐκεῖθεν δὲ δι´ αὐτῆς μεταβληθὲν εἰς ἀθανασίαν καὶ ἀπάθειαν. Λέγει δὲ ὡς ματαιολογεῖ φθαρτολάτρας ὁ Ἀνδρέας ἐπιφημίζων τοὺς ὀρθοδόξους· Ἀρείῳ γὰρ καὶ Ἀετίῳ καὶ Εὐνομίῳ Ἀπολλιναρίῳ τε καὶ Νεστορίῳ, ἀλλ´ οὐ τοῖς εὐσεβέσι κατάλληλος καὶ οἰκεία ἡ τοιαύτη κλῆσις. Δογματίζει δὲ καὶ τοῦτο, ὡς ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν τὰ φυσικὰ μὲν καὶ ἀδιάβλητα πάθη ὡς τῆς φύσεως δημιουργὸς ἀνεδέξατο (ἃ οὐδὲ κυρίως πάθη ἀλλ´ ἔργα ἂν οἰκειότερον καλοῖτο τῆς φύσεως), τῶν δὲ κυρίως παθῶν ἤτοι τῶν ἀπὸ κακίας παντελῶς ἀνεπίδεκτος ἦν· καὶ ὅτι οὐχ ὡς πρὸ τῆς ἀναστάσεως ἤσθιε καὶ ἔπινεν, οὕτω καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν συνέφαγε καὶ συνέπιε τοῖς μαθηταῖς, ἀλλὰ τὸ μὲν ἔπραττε νόμῳ φύσεως, τὴν ῥέουσαν σάρκα βρώσει καὶ πόσει ὡς ἀληθῶς ἀνακτώμενος καὶ περικρατῶν, τὸ δὲ ἐτέλεσεν ὑπερφυῶς δι´ οἰκονομίαν, ἵνα τοῖς μαθηταῖς πιστώσηται, καὶ δι´ αὐτῶν πᾶσι πιστοῖς, ὡς αὐτὸ τὸ πεπονθὸς καὶ σταυρωθὲν ἀνέστη σῶμα, ἀλλ´ οὐχ ἕτερον παρ´ ἐκεῖνο, εἰ καὶ πρὸς ἀφθαρσίαν καὶ ἀπάθειαν μετεστοιχειώθη. Ταῦτα φιλοθέως ἐπιδογματισάμενος τέλος ἐπιτίθησι τῇ δεκαλόγῳ.

Ἔστι δὲ σαφὴς καὶ ἁπλοῦς τὴν φράσιν, καθαρότητι χρώμενος, καὶ εἴ που δέοι, καὶ εὐκρινείᾳ.
 

J’ai lu un ouvrage en dix livres d’un certain Eusèbe (2), un évêque de la foi orthodoxe, écrit contre un moine nommé André, et suscité par sa conduite. Il a écrit une lettre à Eusèbe, qu'il appelle une lettre pastorale, l’implorant de la lire. Eusèbe, l'ayant fait, réprimande en premier lieu André pour son ignorance et sa témérité, montrant qu'il avait fait beaucoup d'erreurs dans l'orthographe et ne pouvait pas écrire une ligne sans faire d’erreur, mais que, nonobstant, il avait eu l'audace d'écrire, oublieux de sa promesse et du repos d'une vie monastique. Il réfute ensuite longuement les opinions hérétiques d’André, qui fait partie de la secte appelée Aphthartodocètes (3), nom tiré de la doctrine soutenue.

Il fait d'abord remarquer qu’André doit expliquer pourquoi il n’a utilisé le mot φθορά (corruption) que dans un seul sens, en pensant qu'il ne concernait que le péché, alors que nos saints Pères, dans leur usage des mots, l’ont traditionnellement appliqué à des choses différentes.

Deuxièmement, il lui reproche d’avoir osé déclarer, comme Julien, que le corps du Seigneur était immortel, impassible, et incorruptible grâce à l'union (des deux natures), bien que dans cette même lettre, il affirme avoir entrepris de s'opposer à Sévère et à Julien, qui nient dans le Christ les deux natures ou les deux substances, les deux propriétés ou les deux énergies.

Troisièmement, parce qu’il a insisté sur le fait que le corps d'Adam avant le péché originel n’était ni entièrement mortel ni corruptible par nature, ce dont selon lui, il s'ensuivrait que le Christ avait assumé de l'Union même une corps incorruptible et impassible ; alors qu’en réalité, il aurait dû penser et dire que le corps d'Adam était par nature passible et mortel, mais fut maintenu par la grâce divine immortel et impassible, jusqu'à ce que sa transgression le privât de cette protection. Tel est l'avis unanime des saints Pères.

Quatrièmement, parce qu'il a appelé le monde présent incorruptible et indestructible, alors qu'il aurait dû le tenir pour corruptible et modifiable. Dans sa première réponse, l'évêque a exhorté André à se rétracter sur de nombreux autres points, le condamnant en même temps pour l’obscurantisme et le blasphème de son langage.

André, après avoir reçu cette exhortation à s’amender, alla de mal en pis, et écrivit un autre ouvrage dans lequel il avança à nouveau plus longuement l’opinion précédemment exprimée et, qui comme il l'imagine, établit sa vérité. Comme nous l'avons dit, le pieux Eusèbe écrivit, pour combattre ces propositions, dix livres dans lesquels il montre qu’André, peu satisfait de la définition de la foi établie par le Saint-Synode, en a audacieusement établi sa propre explication; qu’il a extrait de nombreux passages des Pères, les a falsifiés et violemment appuyés pour soutenir son opinion ; qu'il a contredit à la fois le Nouveau et l’Ancien Testament et de nos saints Pères en affirmant que le monde est incorruptible et indestructible ; qu’il a dit que ce changement, cette transformation, ce flux, peuvent facilement être mal interprétés, tout comme les souffrances qui ont leur origine dans le mal, et que notre Seigneur Jésus-Christ a assumé un corps immuable, impassible, incorruptible, et sans flux.

Là encore, Eusèbe le dénonce parce qu'il affirme que le monde est éternel, incorruptible, et incréé, et n’admet pas la transformation des éléments contribuant à son éternité, puisqu’il enseigne que c’est l'une des passions qui  peuvent facilement mal interprétées;

que le corps d'Adam a été créé incorruptible, immortel, et impassible par nature, et pas seulement cela, mais aussi que l'argile dont il a été formé est incorruptible.

Eusèbe le dénonce aussi car il prend le mot « corruption » dans un seul sens, pour montrer que Dieu n'est pas l'auteur de la corruption ou de la mort ou de toute passion pernicieuse, mais pas même de pensées pécheresses, bien qu’il soit l'auteur des substances corruptibles et mortelles, car celles-là n'appartiennent pas à des choses existantes et n’ont pas de substance en elles-mêmes. Il lui reproche également d'avoir dit que le corps du Seigneur issu de l'union est impassible, incorruptible et immuable, et afin de le prouver, comme il l’imagine, il montre qu'il doit s’appuyer sur ses autres idées absurdes du monde et d’Adam. Dans le même ouvrage, Eusèbe montre pourquoi et dans combien de nombreux sens les mots φθορά, καταφθορά et διαφθορά sont utilisés dans les Écritures : des affections physiques qui ne sont en aucun cas répréhensibles, et celles qui résultent du travail, de la fatigue et de la vieillesse, vieillesse corruption de jeunesse, comme travail et fatigue sont les corruptions de tout le corps ; de l'humiliation du corps intégral dans l’ascétisme et les luttes spirituelles, car l'apôtre a dit: « Si chez nous l’homme extérieur s’en va en ruines, l’homme intérieur se rénove de jour en jour (4)» ; de l'affliction et du dépérissement du corps par des coups et des sanctions ; de la blessure, partielle ou totale, dans le cas des animaux, des semences et des plantes ; et même de la mort, et, en plus de cela, de la dissolution et du flux des corps au tombeau ; enfin, des affections pernicieuses ou des péchés. Dès lors, le mot « corruption » pourrait être utilisé de bien des façons, Eusèbe se justifie en affirmant qu’André a tort en ne lui attachant qu’une seule signification.

Il confirme ses arguments par des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, de certains Pères choisis : Athanase, les trois Grégoire (le Thaumaturge, le Théologue, et de Nysse), Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Cyrille d'Alexandrie, Proclus de Constantinople (5), Méthode (6), le saint martyr, et Quadratus (7) ; de certains de leurs écrits par lesquels André, qui a arraché et falsifié des passages et en les expliquant, soit par malveillance délibérée soit par ignorance, pour soutenir sa propre opinion, imaginait confirmer ses propres opinions fautives. Mais il paie la peine de tout ce qui a été mentionné par Eusèbe, pour sa lettre trafiquée, sa méchanceté, et sa folie, pour avoir mis ainsi certains passages d’écrits hérétiques et avoir osé les attribuer à nos saints Pères.

Des énoncés insensés d’André, Eusèbe montre également qu'il est d'avis que notre Seigneur Jésus-Christ, inchangé par la résurrection de la corruption à l’incorruptibilité, est tout aussi impassible en tant qu’homme qu’en tant que Dieu ; qu'il a osé appeler blasphémateurs ceux qui ont pensé et dit que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre avec un corps mortel et passible, alors qu'il n’a pas honte, après Sa victoire sur la souffrance, l'abolition de la mort et de la corruption, d'affirmer monstrueusement que le corps du Seigneur est passible, oubliant qu’en insultant les orthodoxes, qualifiés de Phthartolatres (8), il se reconnaît clairement comme étant Pathetolatres (9).

Il ajoute ensuite à nouveau quelques passages des Pères, et montre que le corps du Seigneur était passible, mortel, et par conséquent corruptible, jusqu'à Sa résurrection glorieuse, et qu’alors par soi-même, il devint immortel et impassible. Il montre également qu’André parle négligemment en appelant orthodoxes les Phthartolatres, un nom approprié pour Arius, Aetius, Eunomius, Apollinarius, et Nestor, mais pas pour les chrétiens orthodoxes. Eusèbe établit également la doctrine que notre Seigneur et Dieu, puisque Lui, architecte de la nature, assumait nos passions naturelles et en aucun cas répréhensibles (incorrectement appelées passions, mais peut-être plus exactement « travaux de la nature »), fut en mesure de prendre sur Lui les passions ainsi nommées, provenant du mal ; qu'Il ne mangea ni ne but avec ses disciples pareillement après et avant la Résurrection ; dans ce dernier cas, Il a agi selon la loi naturelle, rafraîchissant et contrôlant la chair véritable par de la nourriture et de la boisson, dans le premier Il a accompli l'acte surnaturellement par des prérogatives, pour inspirer à ses disciples, et au travers d’eux tous ses fidèles, la conviction que le corps qui souffrit et fut crucifié, ressuscita d'entre les morts, identique et inchangé, bien que transformé pour devenir incorruptible et impassible. Eusèbe termine son dixième livre après avoir établi ces doctrines d'une manière agréable à Dieu.

Le style est clair, simple, pur, et caractérisé par la clarté là où elle est indispensable.
 

[1]   L’ouvrage est perdu.

[2] Evêque de Thessalonique, ~ 600.

[3]  Une secte monophysite, qui jugeait que la nature du Christ n'était pas soumise à la corruption (ἄφθαρτος), de la compréhension par la corruption (φθορά), non seulement la corruption suivant la mort et la dépravation morale, mais à tous les besoins du corps, souffrances, et faiblesses, contre lesquels aucun reproche ne pouvait être fait (ἀδιάβλητα). Le partie docetae du composé semble signifier que le corps du Christ n'était pas ce qu'il semblait être, car ils ne semblent pas l’avoir considéré comme un fantasme, un corps en apparence seulement. Ils ont admis qu'il était réel et substantiel.

[4]   II Cor. IV. 16.

[5] Patriarche de Constantinople, mort en 447. C’était un ami et élève de saint Jean Chrysostome, et certains de ses sermons et de ses lettres existent encore.

[6] Evêque d'Olympus et de Patara en Lycie au quatrième siècle. Il n'est pas certain qu'il subit le martyre. Voir Cod. 234-237.

[7] Apologiste chrétien pendant le règne d'Hadrien.

[8]   De φθαρθός (corruptible) et λατρεία (culte). Ils tenaient que le corps humain du Christ était soumis à la corruption ordinaire naturelle.

[9] Qui croient en un Christ passible.