BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     138 EUNOMIUS,

      Contre Basile et Lettres.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138. Eunomius, Contre Basile et Lettres.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη τοῦ αὐτοῦ δυσσεβοῦς Εὐνομίου βιβλίον, ἐν λόγοις τρισίν, ὡς δῆθεν τῶν ἀποδεδειγμένων κατὰ τῆς βλασφημίας αὐτοῦ τῷ θείῳ βασιλείῳ ἀτόπων ἔλεγχος.

Ταύτην τὴν βίβλον ὠδίνοντα πολλάς φασιν αὐτὸν ἐτῶν ὀλυμπιάδας κατατρίψαι, ἐν οἰκίσκῳ ἑαυτὸν καθειργνύντα, καὶ λαθραίαις μίξεσι τὸ πονηρὸν ἐκεῖνο τέρας κύοντα μόλις εἰς φῶς δι´ ἐτῶν ἀμβλωθρίδιον ἐκτρῶσαι, θάλπειν τε ἐκεῖθεν, καὶ μόλις καὶ αὐτοῖς τοῖς συμμύσταις ἐπιδεικνύναι τὸ κύημα, δεδιότα μάλιστα μή πως καὶ αὐτὸ ταῖς Βασιλείου χερσὶ περιπεσόν, πρὶν ἢ πῆξιν λαβεῖν διασπασθῇ καὶ πρὸ τοῦ ἀνθῆσαι ξηράνθῃ ἄωρον ἀποφθαρέν. Διόπερ ἐπιμελῶς καὶ ὥσπερ ὁ τοῦ Κρόνου μῦθος τὸ γέννημα καταπιὼν ἔκρυπτέ τε καὶ συνεκάλυπτε, μέχρις ἂν ἡ Βασιλείου ζωὴ τῷ ἐπικήρῳ παρατεινομένη βίῳ τὸν φόβον ἐπέσειεν. Ἐπεὶ δὲ ὁ θεῖος ἐκεῖνος ἀνὴρ τὴν παροικίαν λιπὼν εἰς τὸν οἰκεῖον καὶ οὐράνιον κλῆρον ἀνέδραμε, τοῦ πολλοῦ λυθέντος δέους ὀψὲ τοῦ καιροῦ, δημοσιεύειν οὐδὲ τότε πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς φίλοις ἐθάρρησεν· ᾧ περιτυχόντες Θεόδωρος καὶ ὁ Γρηγόριος Νύσσης καὶ Σωφρόνιος, ὧν ἐμνήσθημεν ἄνωθεν, πολλαῖς αἰκίαις λόγων λωβησάμενοι οὐδὲν ἧττον τοῦ προτέρου νεκρὸν καὶ πάσης ἀπόζον ἀκαθαρσίας τῷ γεγεννηκότι ἀπέρριψαν.

Τὰ μὲν τῆς ἀσεβείας οὕτως ἔδωκε δίκην, ὁ δὲ τοῦ λόγου χαρακτὴρ χάριτος μὲν καὶ ἡδονῆς οὐδ´ εἴ τίς ἐστιν οὐδ´ ἐγγὺς γέγονε τοῦ εἰδέναι, κόμπον δέ τινα τερατώδη καὶ δύσηχον ἦχον φιλοτιμεῖται ψοφεῖν τῶν τε συμφώνων τῇ ἐπαλληλίᾳ καὶ τῶν λέξεων ταῖς δυσεκφράστοις καὶ πολυσυμφώνοις καὶ τοῦ ποιητικοῦ τύπου, ἢ μᾶλλον ἀκριβέστερον εἰπεῖν, τοῦ διθυραμβικοῦ εἴδους τυγχανούσαις.

Συνθήκη τε αὐτῷ ἐκβεβιασμένη καὶ συμπεπιεσμένη καὶ ἔκκροτος, ὡς ἀνάγκην εἶναι τῷ ἀναγινώσκοντι τὰ ἐκείνου τύπτειν σφοδρῶς τὸν ἀέρα τοῖς χείλεσιν, εἰ μέλλοι τρανῶς ἀπαγγέλλειν ἃ περιτραχύνων καὶ συστρέφων συνθλίβων τε καὶ παρεμβάλλων καὶ ἀκρωτηριάζων ἐκεῖνος μόλις συνέταττε. Μακραί τε ἐνίοτε εἰς ἀμετρίαν περίοδοι ἐκτεινόμεναι, καὶ τὸ σκοτεινόν τε καὶ ἄδηλον δι´ ὅλου κεχυμένον τοῦ συγγράμματος, ἵνα δοκῇ τε τοῖς πολλοῖς δυνάμει δεινότητος ἐκφεύγειν αὐτῶν τὴν κατάληψιν, καὶ ὅσον ἀσθενὲς τῶν νοηθέντων (καὶ γάρ ἐστι πολύ) τῷ ἀσαφεῖ καὶ δυσκαταλήπτῳ ἐπισκιάζειν ἔχῃ καὶ κρύπτειν τῆς διανοίας τὰ ἀρρωστήματα. Δοκεῖ δὲ καὶ ταῖς λογικαῖς ἐπερείδεσθαι μεθόδοις, ἄλλους τε διασύρων ἐπὶ τούτῳ, καὶ αὐτὸς προθυμούμενος μὲν ἀποκεχρῆσθαι τούτοις ὅτι μάλιστα, ὀψιμαθὴς δὲ κἀν τούτοις καὶ οὐδ´ εἰς τὸ βάθος αὐτῶν ἐλθὼν ἐν πολλοῖς πολλάκις ἐλεγχόμενος.

Ἀνεγνώσθη δὲ καὶ ἐπιστολαὶ αὐτοῦ πρὸς διαφόρους μέχρι τεσσαράκοντα. Ἀλλὰ καὶ ἐν ταύταις τὸ αὐτὸ τῶν λόγων εἶδος λεπτουργῶν, παντελῶς τοῦ τῶν ἐπιστολῶν χαρακτῆρος οὐδὲ τοὺς νόμους ἀκούσας, μή τί γε τριβεὶς ἐν αὐτοῖς, εἰς τὸ στηλιτευθῆναι διέπεσεν.
 

J’ai lu un ouvrage du même homme impie en trois livres, qui est, pour ainsi dire, une réfutation des  absurdités prouvées par saint Basile contenues dans ses écrits blasphématoires.

Eunome avait passé, disait-on, quelques Olympiades,[1] renfermé dans son cabinet, pour produire cet ouvrage; & qu'enfin après beaucoup d'années il avait enfanté cet avorton, qu'il l'avait caché toujours depuis, sans le montrer qu'à peine même à ses disciples, de peur que tombant entre les mains de saint Basile avant que d'être assez fort, il ne se brisât comme le premier, & que cette fleur encore trop tendre ne se flétrît avant que de s'être ouverte.

Donc, soigneusement comme un autre Kronos[2] de la fable qui avala sa progéniture,  il eut donc grand soin de couvrir & de cacher la production ; & cela tant que Basile vécut Mais quand cet homme divin eut achevé son pèlerinage, & qu'il fut retourné en sa céleste patrie, alors Eunome dissipant un peu sa frayeur, montra avec liberté ce rare chef-d'œuvre, mais seulement à ses amis. Il tomba néanmoins entre les mains de Théodore, de Grégoire de Nysse, & de Sophrone (déjà mentionné), qui le traitèrent si mal à coups de plume, qu'ils le renvoyèrent à son auteur plus mort que vif, & qui ne sentait plus que l'odeur infâme de son impiété.

Le style est marqué par une telle absence de grâce et de charme que l'auteur ne semble pas avoir eu la moindre idée de leur existence. Il affiche une prodigieuse jactance et produit des sons discordants en amoncelant des consonnes, et en employant des mots difficiles à prononcer car contenant plusieurs consonnes, dans un style poétique, ou, pour parler plus précisément, dithyrambique. La composition est forcée, compressée, et dure, de sorte que le lecteur de ses ouvrages est obligé de battre l'air de ses lèvres avec véhémence, s'il souhaite prononcer clairement les mots que l'auteur, par excès de dureté, de compression et de densité, d'interpolation et de mutilation, a composés avec difficulté. Ses périodes traînent en longueur démesurément, et l'ensemble de l'ouvrage est imprégné par l'obscurité et un manque de clarté, son objet étant de convaincre la majorité par la force de son éloquence qu'il va au-delà de leurs capacités, et aussi pour couvrir les faiblesses de ses pensées (ce qui est loin d'être négligeable) par cette inintelligibilité et cette obscurité, et pour dissimuler la pauvreté de ses idées. Il semble avoir grande confiance dans les arguments logiques, attaquant les autres sur ce chef d'accusation et faisant preuve d'une grande volonté à les employer lui-même, bien que, depuis qu'il fit des études tardives et ne se dota pas d’une connaissance approfondie du sujet, il puisse souvent être déclaré coupable d’erreurs de raisonnement.

J’ai lu également ses Lettres à différentes personnes, 40 au total. Alors qu’il affecte dans celles-ci la même subtilité de forme, car il est ignorant des lois du style épistolaire et ne les a pas pratiquées, il a reçu publiquement la marque d'infamie.


 


 


 
 


[1] Périodes de quatre ans.

[2] Saturne. Il avait entendu dire qu’il serait tué par un de ses fils, et, en conséquence, il dévora ses enfants dès qu'ils naquirent. Zeus, Poséidon et Pluton furent sauvés, leur mère Rhéa les ayant remplacé par des pierres, que Saturne avala avec la même avidité.