BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     77 EUNAPE,

      Chronique.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Eunape, Chronique.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Εὐναπίου χρονικῆς ἱστορίας τῆς μετὰ Δέξιππον, νέας ἐκδόσεως, ἐν βιβλίοις τεσσαρεσκαίδεκα.

Ἄρχεται μὲν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῆς Κλαυδίου βασιλείας, ἐς ὃν Δεξίππῳ ἡ ἱστορία καταλήγει, ἀποτελευτᾷ δὲ εἰς τὴν Ὁνωρίου καὶ Ἀρκαδίου τῶν Θεοδοσίου παίδων βασιλείαν, ἐκεῖνον τὸν χρόνον τέλος τῆς ἱστορίας ποιησάμενος ὃν Ἀρσάκιος μὲν τοῦ χρυσοῦ τῆς ἐκκλησίας στόματος Ἰωάννου ἀπελαθέντος εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν θρόνον ἀνηγμένος ἱεράτευεν, ἡ δὲ τοῦ βασιλεύοντος Ἀρκαδίου γυνὴ κατὰ γαστρὸς ἔχουσα καὶ ἀμβλώσασα τὸν βίον ἀπέλιπεν.

Οὗτος ὁ Εὐνάπιος Σαρδιανὸς μὲν γένος ἐστί (τὰς γὰρ ἐν Λυδίᾳ Σάρδεις ἔσχε πατρίδα), δυσσεβὴς δὲ τὴν θρησκείαν ὤν (τὰ Ἑλλήνων γὰρ ἐτίμα), τοὺς μὲν εὐσεβείᾳ τὴν βασιλείαν κοσμήσαντας παντὶ τρόπῳ καὶ ἀνέδην κακίζων διασύρει, καὶ μάλιστά γε τὸν μέγαν Κωνσταντῖνον, ἐξαίρει δὲ τοὺς δυσσεβεῖς, καὶ τῶν ἄλλων πλέον Ἰουλιανὸν τὸν παραβάτην, καὶ σχεδόν τι τὸ τῆς ἱστορίας αὐτῷ εἰς τὸ ἐκείνου ἐγκώμιον συντεθὲν ἐξεπονήθη.

 Ἔστι δὲ καλλιεπὴς τὴν φράσιν, εἰ περιέλοι τις αὐτοῦ τῶν λόγων τὸ ἀλεκτρυονῶδες καὶ ἐλαφωδέστερον καὶ συωδέστερον καὶ δέκα τοὺς ἱερακώδεις καὶ κορακώδεις καὶ πιθηκώδεις, καὶ τὸ ποταμῶδες δάκρυον, καὶ τὰ ὅμοια· τούτοις γὰρ καὶ τὴν ἄλλην τῶν ὀνο4μάτων περιλυμαίνεται καὶ διανοθεύει εὐγένειαν. Καὶ τροπαῖς μὲν κέχρηται παραβόλως, ὅπερ ὁ τῆς ἱστορίας οὐκ ἐθέλει νόμος· ἀφαιρεῖται δὲ τὸ λυποῦν ἡ τῆς λέξεως ἔμφασις τὰ πολλὰ καὶ ἀστειότης. Τῇ συνθήκῃ δὲ καὶ τῷ σαφεῖ πρὸς ἱστορίαν καὶ ταῖς περιόδοις συμμέτρως καὶ οἰκείως ἔχει· πλὴν ἐνιαχοῦ δικανικώτερον μᾶλλον ἢ ἱστορικώτερον μεστοῖ καὶ περιβάλλει τὸν λόγον. Νεωτερίζει δ´ οὐκ ὀλίγα καὶ περὶ τὰς συντάξεις, πλὴν οὐκ εἰς τὸ ἄχαρι οὐδ´ εἰς τὸ ταῖς μεθόδοις λαβὴν ἐπιδοῦναι.

Δύο δὲ πραγματείας τὴν αὐτὴν περιέχουσας ἱστορίαν συνεγράψατο, πρώτην καὶ δευτέραν. Καὶ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ πολλὴν κατὰ τῆς καθαρᾶς ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν πίστεως κατασπείρει βλασφημίαν, καὶ τὴν Ἑλληνικὴν ἀποσεμνύνει δεισιδαιμονίαν, πολλὰ τῶν εὐσεβῶν βασιλέων καθαπτόμενος· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ, ἣν καὶ νέαν ἔκδοσιν ἐπιγράφει, τὴν μὲν πολλὴν ὕβριν καὶ ἀσέλγειαν, ἣν κατὰ τῆς εὐσεβείας ἐσκέδαζεν, ὑποτέμνεται, τὸ δὲ λοιπὸν τῆς συγγραφῆς σῶμα συνείρας νέαν ἔκδοσιν, ὡς ἔφημεν, ἐπιγράφει, ἔτι πολλὰ τῆς ἐκεῖσε λύσσης ὑπο–
φαίνουσαν.

Ἀμφοῖν δὲ ταῖς ἐκδόσεσιν ἐν παλαιοῖς ἐνετύχομεν βιβλίοις, ἰδίως ἑκατέραν ἐν ἑτέρῳ τεύχει καὶ ἑτέρῳ συντεταγμένην· ἐξ ὧν αὐτῶν καὶ τὴν διαφορὰν ἀναλεξάμενοι ἔγνωμεν.

Συμβαίνει οὖν ἐν τῇ νέᾳ ἐκδόσει πολλὰ τῶν χωρίων διὰ τὰς γεγενημένας τῶν ῥητῶν περικοπὰς ἀσαφῶς ἐκκεῖσθαι, καίτοι φροντιστής ἐστι τοῦ σαφοῦς· ἀλλ´ ὅτῳ τρόπῳ λέγειν οὐκ ἔχω, μὴ καλῶς κατὰ τὰς περικοπὰς ἁρμόσας τοὺς λόγους ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐκδόσει τὸν νοῦν λυμαίνεται τῶν ἀναγινωσκομένων· ἐν οἷς
καὶ τὸ τέλος.

J’ai lu la nouvelle édition de la suite de la Chronique de Dexippe (1) par Eunape (2), en 14 livres.

Elle commence au règne de Claude où l'historien Dexippe avait fini et va jusqu’à l’époque d’Honorius et d’Arcadius, les fils de Théodose. L’ouvrage se termine en réalité à l’époque où Arsace, après le bannissement de saint Jean Chrysostome, fut nommé archevêque de Constantinople (3), et quand l’épouse d’Arcade mourut d’une fausse-couche.

Cet Eunape était un païen impie natif de Sardes en Lydie. Il calomnie et injurie n’importe comment sans limite tous ceux qui ont illustré l’empire par leur piété, en particulier Constantin le Grand; d’autre part, il fait tellement l’éloge de Julien l'apostat, qu'il semble n'avoir entrepris d'écrire que pour faire son panégyrique.

Son style est élégant, lorsqu’on a ôté des expressions telles que "comme une volaille," "plutôt comme un daim," "plutôt comme un porc," "tel un faucon," "comme une vache," "tel un singe," "une goutte comme une rivière," etc., qui dévalorisent et rabaissent la noblesse du reste du langage. Selon son bon plaisir, il fait largement usage de métaphores, une erreur à l’encontre de la règle de l’histoire, mais en général son style vigoureux combiné à la courtoisie compense l’imperfection. Sa méthode de composition, sa clarté et son usage de périodes sont très précis, convenant parfaitement à une narration historique ; parfois, cependant, son style est prolixe avec une tendance au langage judiciaire plutôt qu’au langage historique. Sa construction est quelquefois innovante, sans aller jusqu'à rendre son style désagréable ni fournir une raison d’attaquer ses méthodes.

Il écrivit deux volumes couvrant la même époque. Le premier est rempli d'invectives contre notre foi, de partialité en faveur du paganisme, de calomnies contre nos plus pieux empereurs. Dans le second volume, qu’il appelle une « nouvelle édition », il a diminué les traits outrageants contre le christianisme, et, ayant raccordé le reste du corps à l’ouvrage, l’a appelé, comme nous l’avons dit précédemment une « nouvelle édition » bien qu’elle fasse encore apparaître des traits importants de sa frénésie.

Nous avons examiné les anciennes copies des deux éditions, en volumes séparés et joints, et, ayant tout lu, pouvons estimer les différences.

Le résultat est que, dans la nouvelle édition, de nombreux passages, en raison de suppressions, sont tronqués et obscurs, quoique l’auteur cherche beaucoup à être clair. D’une façon ou d’une autre, il n’a pas repris, dans le récit de la seconde édition, les omissions effectuées, et en a ainsi diminué la compréhension du texte.


 

[1]   Cf. Cod. 82.

[2] De Sardes (~ 345-420), élevé à Athènes, il passa le reste de sa vie dans sa ville natale comme médecin et rhéteur. Ses « mémoires historiques » traite des événements de 270 à 414. Il était aussi l’auteur de Vies des Sophistes. Il fut un farouche opposant du christianisme et un néo-platonicien convaincu. Dans la "seconde édition" de la Chronique il supprima de nombreux traits véhéments contre les chrétiens.

[3]  404-405.