BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     212 ÉNÉSIDÈME,

      Écrits pyrrhoniens.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212. Enésidème, Ecrits pyrrhoniens.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Αἰνησιδήμου Πυρρωνίων λόγοι ηʹ. Ἡ μὲν ὅλη πρόθεσις τοῦ βιβλίου βεβαιῶσαι ὅτι οὐδὲν βέβαιον εἰς κατάληψιν, οὔτε δι´ αἰσθήσεως, ἀλλ´ οὔτε μὴν διὰ νοήσεως· διὸ οὔτε τοὺς Πυρρωνίους οὔτε τοὺς ἄλλους εἰδέναι τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ἀλήθειαν, ἀλλὰ τοὺς μὲν κατὰ ἄλλην αἵρεσιν φιλοσοφοῦντας ἀγνοεῖν τε τἄλλα καὶ ἑαυτοὺς μάτην κατατρίβειν καὶ δαπανᾶν συνεχέσιν ἀνίαις, καὶ αὐτὸ δὲ τοῦτο ἀγνοεῖν, ὅτι οὐδὲν αὐτοῖς τῶν δοξάντων εἰς κατάληψιν ἐληλυθέναι κατείληπται.

Ὁ δὲ κατὰ Πύρρωνα φιλοσοφῶν τά τε ἄλλα εὐδαιμονεῖ, καὶ σοφός ἐστι τοῦ μάλιστα εἰδέναι ὅτι οὐδὲν αὐτῷ βεβαίως κατείληπται· ἃ δὲ καὶ εἰδείη, οὐδὲν μᾶλλον αὐτῶν τῇ καταφάσει ἢ τῇ ἀποφάσει γενναῖός ἐστι συγκατατίθεσθαι.

Ἡ μὲν ὅλη τοῦ βιβλίου διάληψις ὃ βούλεται, εἴρηται. Γράφει δὲ τοὺς λόγους Αἰνησίδημος προσφωνῶν αὐτοὺς τῶν ἐξ Ἀκαδημίας τινὶ συναιρεσιώτῃ Λευκίῳ Τοβέρωνι, γένος μὲν Ῥωμαίῳ, δόξῃ δὲ λαμπρῷ ἐκ προγόνων καὶ πολιτικὰς ἀρχὰς οὐ τὰς τυχούσας μετιόντι.

Ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ λόγῳ διαφορὰν τῶν τε Πυρρωνίων καὶ τῶν Ἀκαδημαϊκῶν εἰσάγων μικροῦ γλώσσῃ αὐτῇ ταῦτά φησιν, ὡς οἱ μὲν ἀπὸ τῆς Ἀκαδημίας δογματικοί τέ εἰσι καὶ τὰ μὲν τίθενται ἀδιστάκτως, τὰ δὲ αἴρουσιν ἀναμφιβόλως, οἱ δ´ ἀπὸ Πύρρωνος ἀπορητικοί τέ εἰσι καὶ παντὸς ἀπολελυμένοι δόγματος, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν τὸ παράπαν οὔτε ἀκατάληπτα πάντα εἴρηκεν οὔτε καταληπτά, ἀλλ´ οὐδὲν μᾶλλον τοιάδε ἢ τοιάδε, ἢ τότε μὲν τοῖα τότε δὲ οὐ τοῖα, ἢ ᾧ μὲν τοιαῦτα ᾧ  δὲ οὐ τοιαῦτα ᾧ δ´ οὐδ´ ὅλως ὄντα· οὐδὲ μὴν ἐφικτὰ πάντα κοινῶς ἤ τινα τούτων ἢ οὐκ ἐφικτά, ἀλλ´ οὐδὲν μᾶλλον ἐφικτὰ ἢ οὐκ ἐφικτά, ἢ τότε μὲν ἐφικτὰ τότε δ´ οὐκέτι, ἢ τῷ μὲν ἐφικτὰ τῷ δ´ οὔ. Καὶ μὴν οὐδ´ ἀληθινὸν οὐδὲ ψεῦδος, οὐδὲ πιθανὸν οὐδ´ ἀπίθανον, οὐδ´ ὂν οὐδὲ μὴ ὄν, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὡς εἰπεῖν οὐ μᾶλλον ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, ἢ πιθανὸν ἢ ἀπίθανον, ἢ ὂν ἢ οὐκ ὄν, ἢ τότε μὲν τοῖον τότε δὲ τοῖον, ἢ ᾧ μὲν τοιονδὶ ᾧ δὲ καὶ οὐ τοιονδί.

Καθόλου γὰρ οὐδὲν ὁ Πυρρώνιος ὁρίζει, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι οὐδὲν διορίζεται· ἀλλ´ οὐκ ἔχοντες, φησίν, ὅπως τὸ νοούμενον ἐκλαλήσωμεν, οὕτω φράζομεν. Οἱ δ´ ἀπὸ τῆς Ἀκαδημίας, φησί, μάλιστα τῆς νῦν, καὶ στωϊκαῖς συμφέρονται ἐνίοτε δόξαις, καὶ εἰ χρὴ τἀληθὲς εἰπεῖν, Στωϊκοὶ φαίνονται μαχόμενοι Στωϊκοῖς.

Δεύτερον περὶ πολλῶν δογματίζουσιν. Ἀρετήν τε γὰρ καὶ ἀφροσύνην εἰσάγουσι, καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν ὑποτίθενται, καὶ ἀλήθειαν καὶ ψεῦδος, καὶ δὴ καὶ πιθανὸν καὶ ἀπίθανον καὶ ὂν καὶ μὴ ὄν, ἄλλα τε πολλὰ βεβαίως ὁρίζουσι, διαμφισβητεῖν δέ φασι περὶ μόνης τῆς καταληπτικῆς φαντασίας. Διὸ οἱ μὲν ἀπὸ Πύρρωνος ἐν τῷ μηδὲν ὁρίζειν ἀνεπίληπτοι τὸ παράπαν διαμένουσιν, οἱ δ´ ἐξ Ἀκαδημίας, φησίν, ὁμοίας τὰς εὐθύνας τοῖς ἄλλοις φιλοσόφοις ὑπέχουσι, τὸ δὲ μέγιστον, οἱ μὲν περὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος διαποροῦντες τό τε σύστοιχον διατηροῦσι καὶ ἑαυτοῖς οὐ μάχονται, οἱ δὲ μαχόμενοι ἑαυτοῖς οὐ συνίσασι· τὸ γὰρ ἅμα τιθέναι τι καὶ αἴρειν ἀναμφιβόλως, ἅμα τε φάναι κοινῶς ὑπάρχειν καταληπτά, μάχην ὁμολογουμένην εἰσάγει, ἐπεὶ πῶς οἷόν τε γινώσκοντα τόδε μὲν εἶναι ἀληθὲς τόδε δὲ ψεῦδος ἔτι διαπορεῖν καὶ διστάσαι, καὶ οὐ σαφῶς τὸ μὲν ἑλέσθαι τὸ δὲ περιστῆναι; Εἰ μὲν γὰρ ἀγνοεῖται ὅτι τόδε ἐστὶν ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἢ τόδε μὲν ἀληθὲς τόδε δὲ ψεῦδος, καὶ τόδε μὲν ὂν τόδε δὲ μὴ ὄν, πάντως ὁμολογητέον ἕκαστον ἀκατάληπτον εἶναι· εἰ δ´ ἐναργῶς κατ´ αἴσθησιν ἢ κατὰ νόησιν καταλαμβάνεται, καταληπτὸν ἕκαστον φατέον.

Ταῦτα μὲν ἀρχόμενος τῶν λόγων καὶ τοιαῦθ´ ἕτερα τὴν διαφορὰν τῶν Πυρρωνίων καὶ Ἀκαδημαϊκῶν ὑποδεικνύς, ἀναγράφει ὁ Αἰνησίδημος ὁ ἐξ Αἰγῶν· ἐφεξῆς δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον πρῶτον καὶ τὴν ὅλην ἀγωγὴν ὡς τύπῳ καὶ κεφαλαιωδῶς τῶν Πυρρωνίων παραδίδωσι λόγων.

Ἐν δὲ τῷ βʹ κατὰ μέρος ἤδη ἀρχόμενος ἐπεξιέναι τὰ ἐν κεφαλαίῳ εἰρημένα, περί τε ἀληθῶν καὶ αἰτίων διαλαμβάνει καὶ παθῶν καὶ κινήσεως, γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς καὶ τῶν τούτοις ἐναντίων, κατὰ πάντων αὐτῶν τὸ ἄπορόν τε καὶ ἀκατάληπτον πυκνοῖς, ὡς οἴεται, ἐπιλογισμοῖς ὑποδεικνύς.

Καὶ ὁ γʹ δὲ αὐτῷ λόγος περὶ κινήσεως καὶ αἰσθήσεως καὶ τῶν κατ´ αὐτὰς ἰδιωμάτων, τὰς ὁμοίας περιεργαζόμενος ἐναντιολογίας, εἰς τὸ ἀνέφικτον καὶ ἀκατάληπτον ὑποφέρει καὶ αὐτά.

Ἐν δὲ τῷ δʹ σημεῖα μὲν ὥσπερ τὰ φανερά φαμεν τῶν ἀφανῶν, οὐδ´ ὅλως εἶναί φησιν, ἠπατῆσθαι δὲ κενῇ προσπαθείᾳ τοὺς οἰομένους· ἐγείρει δὲ τὰς ἐξ ἔθους ἐφεξῆς ἀπορίας περί τε ὅλης τῆς φύσεως καὶ κόσμου καὶ θεῶν, οὐδὲν τῶν εἰς κατάληψιν πεσεῖν ἐντεινόμενος.

Προβάλλεται αὐτῷ καὶ ὁ εʹ λόγος τὰς κατὰ τῶν αἰτίων ἀπορητικὰς λαβάς, μηδὲν μὲν μηδενὸς αἴτιον ἐνδιδοὺς εἶναι, ἠπατῆσθαι δὲ τοὺς αἰτιολογοῦντας φάσκων, καὶ τρόπους ἀριθμῶν καθ´ οὓς οἴεται αὐτοὺς αἰτιολογεῖν ὑπαχθέντας εἰς τὴν τοιαύτην περιενεχθῆναι πλάνην.

Καὶ ὁ Ϛʹ δὲ τὰ ἀγαθὰ καὶ κακά, καὶ μὴν καὶ τὰ αἱρετὰ καὶ φευκτά, ἔτι δὲ προηγούμενά τε καὶ ἀποπροηγούμενα, εἰς τὰς αὐτὰς ἐρεσχελίας ἄγει τό γε ἐπ´ αὐτῷ καὶ ταῦτα τῆς καταλήψεως ἡμῶν καὶ γνώσεως ἀποκλείων.

Τὸν μέντοι ζʹ κατὰ τῶν ἀρετῶν ὁπλίζει, διὰ κενῆς λέγων τοὺς φιλοσοφοῦντας περὶ αὐτῶν ἀναπλάσαι δόξας, καὶ ἑαυτοὺς ἀποβουκολεῖν ὡς εἰς τὴν τούτων εἴησαν πρᾶξίν τε καὶ θεωρίαν ἀφιγμένοι.

Ὁ δ´ ἐπὶ πᾶσι καὶ ηʹ κατὰ τοῦ τέλους ἐνίσταται, μήτε τὴν εὐδαιμονίαν μήτε τὴν ἡδονὴν μήτε τὴν φρόνησιν μήτ´ ἄλλο τι τέλος ἐπιχωρῶν εἶναι, ὅπερ ἄν τις τῶν κατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεων δοξάσειεν, ἀλλ´ ἁπλῶς οὐκ εἶναι τέλος τὸ πᾶσιν ὑμνούμενον.

Οἱ μὲν οὖν τοῦ Αἰνησιδήμου λόγοι πρὸς τοιοῦτον ἀγῶνα κονίζονται· ὅτι δὲ ματαιότης αὐτῶν καὶ πολλὴ λέσχη ἡ σπουδή, Πλάτωνί τε καὶ πολλοῖς ἄλλοις τῶν πρὸ ἡμῶν τὸν ἔλεγχον ἔδοσαν· καὶ ὅτι μηδὲν εἰς δόγμα συντελεῖ, καὶ τοῦτο κατάδηλον, ὅπου γε καὶ τὰς ἐνούσας δογματικὰς θεωρίας ἐλαύνειν ἡμῶν τῆς διανοίας ἐπεχείρησαν. Τοῖς μέντοι κατὰ διαλεκτικὴν μελέτην πονουμένοις, ἂν μὴ τὸ ἀστήρικτον αὐτῶν τοῖς λογισμοῖς ἐνεδρεύῃ καὶ ἡ κρίσις πρὸς ἀγχίνοιαν οὐ νενοθευμένη τὸ βιβλίον οὐκ ἄχρηστον.

J’ai lu un traité en huit livres d’Enésidème (1), Écrits Pyrrhoniens (Πυῤῥωνίων λόγοι). Tout le but de l'écrit d'Enésidème est d'établir que nous ne saisissons rien avec certitude, ni par les sens ni par l'intelligence; que la réalité nous échappe complètement. C’est pourquoi ni les Pyrrhoniens ni les autres ne connaissent la vérité qui est cachée dans les choses elles-mêmes ; les philosophes des autres sectes ignorent entre autres choses qu’eux-mêmes s’usent et se consument en vain en d’incessants tourments et bien plus ignorent qu’ils n’ont rien compris de ce qu’ils croient avoir compris ainsi.

Celui qui philosophe selon la mode de Pyrrhon, il connaît, entre autres félicités, la sagesse de savoir avant tout qu’il n’est en possession d’aucune certitude ; et pour ce qu’il saurait, il est homme à ne pas le sanctionner par l’affirmation plutôt que par la négation.

Ce à quoi veut aboutir le dessein de tout l’ouvrage, je viens de le dire. Enésidème a écrit ses livres et les a dédiés à un Lucius Tubéron, académicien, d’origine romaine, homme d’une ascendance illustre et qui avait été revêtu de grandes charges publiques.

Dans le premier livre, Enésidème distingue à peu près en ces termes le Pyrrhonisme de la doctrine Académique. Les philosophes de l'Académie sont dogmatiques (stoïciens); ils posent certains principes comme indubitables et en nient d'autres sans réserve. Au contraire, les pyrrhoniens sont sceptiques et entièrement dégagés de toute espèce de prétention dogmatique. Aucun d'eux ne dit que toutes choses soient incompréhensibles ou qu'elles soient compréhensibles ; mais à leur avis elles ne sont pas plus l'un que l'autre. Ils ne disent pas qu'elles soient tantôt ceci, tantôt cela, ou telles pour celui-ci, telles pour celui-là, et rien du tout pour un troisième ; ou toutes ensemble inintelligibles, ou quelques-unes seulement ; mais, suivant eux, elles ne sont pas plus intelligibles qu'inintelligibles, pas plus intelligibles maintenant que maintenant inintelligibles. Il n'y a pour eux ni vrai, ni faux, ni probable, ni être, ni non-être ; mais la même chose, pour ainsi parler, n'est pas plus vraie que fausse, probable qu'improbable, être que non-être; pas plus tantôt ceci que tantôt cela, pas plus telle pour celui-ci que telle pour celui-là.

Car, en général, le pyrrhonien ne définit rien, et pas cela même, que rien n'est défini. Mais, dit-il, c'est parce que nous n'avons pas de quoi exprimer notre pensée que nous parlons. Et les philosophes de l’Académie, dit-il, surtout ceux d’aujourd’hui, s'accordent parfois aux opinions stoïciennes et, s’il faut dire vrai, il semble que les Stoïciens combattent les Stoïciens.

Ensuite ils font des décrets sur beaucoup de sujets. En effet, ils mettent en avant vertu et folie et posent comme principes le bien et le mal et ils définissent avec force vérité et mensonge, probable et improbable, être et non-être et beaucoup d’autres notions. C’est pourquoi, les disciples de Pyrrhon, en ne définissant rien, restent entièrement irréprochables ; ceux de l’Académie, dit-il, doivent rendre les mêmes comptes que les autres philosophes. Mais le comble, c’est que alors qu'ils doutent sur tout ce qu'on leur objecte, ils  gardent leur bon ordre sans se contredire et ceux qui se contredisent ne s’en aperçoivent même pas. Car poser en même temps une donnée et la détruire sans hésiter et dire  en même temps qu’il existe des données communément saisissables et dire le contraire, c’est susciter une contradiction évidente : en effet, comment se fait-il que celui qui sait qu'une chose est vraie, une autre fausse soit dans l’indécision et le doute et non pas  embrasser l'une et réfuter l’autre ? Car si l’on ignore que ceci est bon ou mauvais et que ceci est vrai et ceci est faux, et que ceci existe et ceci non, il faut admettre décidemment que chacune de ces choses ne peuvent être comprises ; si d’autre part, on peut les atteindre clairement pas les sens ou par l'intelligence, il faut dire que chacune est saisissable.

Tels sont les raisonnements avec d’autres du même genre, par lesquels, au début de ses livres, Enésidème d’Aegé montre la différence entre Pyrrhoniens et Académiciens. Ensuite, dans le même premier livre, il expose sommairement la ligne générale du système pyrrhonien.

Dans son second livre, dès le début, il traite en détail ce qu’il a dit dans son résumé et il analyse les incompréhensibles notions du vrai, de la cause, de la passion, du mouvement, de la génération, de la mort et de leurs contraires ; contre tout cela, il montre, par des examens, selon lui, serrés, l'incertain et l'insaisissable.

Dans le troisième, il traite du mouvement et de la sensation et de leurs particularités ; il établit en particulier les contradictions attachées à l’idée de mouvement et à celle de la sensation, et il repousse aussi ces notions vers celles qui sont hors d’atteinte et incompréhensibles.

Au quatrième livre de son ouvrage, Enésidème déclare qu'il n'y a pas de signes visibles révélant les choses invisibles, et que ceux qui croient à leur existence sont dupes d'une vaine illusion ; il suscite ensuite à nouveau les difficultés habituelles sur l’ensemble de la nature, le monde et les dieux en s’efforçant de montrer qu’aucune de ces choses ne tombe dans la compréhension.

Son cinquième livre met en avant les occasions de doute relatives aux causes ; il professe que rien n’est cause de rien en disant que ceux qui discutent des causes sont dans l’erreur, et comptant les façons selon lesquelles, d’après lui, ils ont été amenés à raisonner sur les causes et entraînés à une telle erreur.

Le sixième livre discute de la même façon les biens et les maux, les choses désirables et celles qu'il faut fuir, et aussi les objets indifférents du premier ordre et du second ; et l'auteur retranche, autant qu'il est en lui, tout cela de notre intelligence et de notre connaissance.

Dans le septième livre, c'est aux vertus qu'il s'attaque. A l'entendre, ceux qui philosophent sur ce sujet s'abusent eux-mêmes quand ils se croient parvenus à la théorie et à la pratique des vertus, et n'ont dans l'esprit que de vaines et chimériques opinions.

Le dernier livre, qui est le huitième, est dirigé contre la destination. L'auteur y soutient qu'il n'y a ni bonheur, ni volupté, ni prudence, ni aucune des autres fins qu'on admet dans les diverses écoles de philosophie; en un mot, qu'il n'existe absolument pas de fin, quoique chacun se vante de la connaître.

Les écrits d’Enésidème luttent donc dans un tel combat ; que leur effort soit vanité et beaucoup de bavardage, ils en ont donné la preuve pour Platon et pour beaucoup d'autres avant nous ; qu’ils ne soient en rien utiles pour une opinion, cela paraît évident, là où ils ont entrepris de chasser de notre pensée les idées de principe qui s’y trouvaient. Mais, pour ceux qui s’exercent à la dialectique, cet livre n’est pas inutile, si leur esprit pas encore assez affirmé ne se laisse pas prendre à ses arguties et si le jugement n'altère pas la vivacité de leur esprit,
 

[1]   Enésidème, l'illustre auteur des arguments qui furent développés par les sceptiques de la seconde époque, avait exposé tous les motifs de doute dans un grand ouvrage intitulé Raisons des pyrrhoniens.

L’ouvrage analysé par Photius est malheureusement perdu.

Sur le scepticisme, l’ouvrage du XIXe siècle de Victor Brochard, Les sceptiques grecs, semble encore faire autorité. Cf. aussi Émile Saisset, Aenésidème, 1840 ; et les écrits de Sextus Empiricus.