BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

     Jugement sur les dix plus célèbres orateurs de la Grèce.

       Traduction française : l'Abbé GEDOYN.

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

          

     267 DINARQUE.

          Discours.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


267. Dinarque, Discours

 

 

Ἀνεγνώσθη Δεινάρχου λόγοι διάφοροι. Φέρονται δὲ αὐτοῦ δʹ καὶ ξʹ, οὓς οἱ πλεῖστοι τῶν κριτικῶν γνησίους τιθέασιν· εἰσὶ δὲ οἵ τινας ἐξ αὐτῶν εἰς Ἀριστογείτονα Ὑπερείδῃ συνακμάσαντα μεταφέρουσιν.

Οἱ δὲ λόγοι αὐτοῦ τοῖς μὲν τοῦ Ὑπερείδου ἰδιώμασιν ἔσθ´ ὅτε διαμορφοῦνται, μᾶλλον δὲ πρὸς Δημοσθένην ἀποκεκλικότες φαίνονται, ἐν οἷς τὸ παθητικὸν αὐτοῦ καὶ σφοδρὸν καὶ τῶν σχημάτων τὸν τύπον καὶ τὴν ποικιλίαν σπουδὴν ἔσχον ἐκμιμήσασθαι.

Οὗτος υἱὸς μὲν ἦν Σωκράτους ἢ Σωστράτου, Ἀθηναῖος τὴν πατρίδα, ὡς δ´ ἄλλοις ἐρρήθη, Κορίνθιος. Ἀφικόμενος δὲ εἰς Ἀθήνας ἔτι νέος ὢν Θεοφράστου ἠκροάσατο· Ἀλέξανδρος δὲ τηνικαῦτα ἐπὶ τὴν Ἀσίαν διέβαινεν. Ὁμιλητὴς δὲ καθέστηκε Δημητρίου τοῦ Φαληρέως. Μετὰ δὲ τὴν Ἀντιπάτρου τελευτήν, ἐπεὶ τῶν ῥητόρων οἱ μὲν ἔφυγον οἱ δὲ ἀνῃρέθησαν, αὐτὸς ἐδείχθη πολιτευόμενος. Εἰς φιλίαν δὲ Κασάνδρῳ τῷ Μακεδόνων ἡγεμόνι συνάψας, καὶ χρήματα τῶν λόγων εἰσπραττόμενος οὓς τοῖς δεομένοις συνέταττεν, ἐπὶ πλεῖστον εὐδαιμονίας ἀφίκετο.

Ἀντετάττετο δὲ πρὸς τοὺς ῥήτορας οὐκ εἰς τὸν δῆμον αὐτὸς παριών (οὐ γὰρ οἷός τε ἦν), τοῖς ἐναντιουμένοις δὲ τοὺς λόγους παρεχόμενος. Διὸ καὶ Ἁρπάλου διαφυγόντος ἐξ Ἀθηνῶν πλείστους λόγους τοῖς κατηγόροις ἐξέδωκε κατὰ τῶν δωροδοκῆσαι λαβόντων αἰτίαν. Χρόνῳ δὲ ὕστερον ἐμπεσὼν εἰς αἰτίαν ὡς Κασάνδρῳ κοινολογεῖται κατὰ τῆς πόλεως, τὰ πλεῖστα τῆς περιουσίας εἰς ἀργύριον μεταβαλὼν ἔφυγεν εἰς Χαλκίδα. Ἐπὶ δὲ τῆς φυγῆς διαμείνας ἐγγὺς ἔτη δέκα πέντε, καὶ πολλὴν οὐσίαν περιβαλόμενος, πραξάντων αὐτῷ τὴν κάθοδον τῶν περὶ Θεόφραστον συγκατῆλθεν ἅμα τοῖς ἄλλοις φυγάσι.

Παρὰ δὲ Προξένῳ τῷ αὑτοῦ καταλύσας ἑταίρῳ καὶ τὸ χρυσίον ἀπολωλεκώς, ἤδη γηραιὸς ὢν καὶ τὰς ὁράσεις ἀσθενὴς λαγχάνει τῷ Προξένῳ δίκην, καὶ τότε πρῶτον ὤφθη λέγων ἐν δικαστηρίῳ.

Φέρεται δὲ αὐτοῦ καὶ ὁ κατὰ Προξένου λόγος. Τῶν μὲν οὖν θʹ ῥητόρων οἱ λόγοι, ὧν ἐποιησάμεθα τὴν ἀνάγνωσιν, ἐν τούτοις περιγράφεται ἡ μνήμη.

Enfin j'ai lu aussi toutes les Oraisons de Dinarque. On en compte soixante quatre, qui, au jugement de la plupart des critiques, sont toutes de lui. Les autres en donnent quelques-unes à Aristogiton, qui florissait en même temps qu'Hypéride.

Il paraît que Dinarque avait pris Hypéride pour son modèle & encore plus Démosthène, dont la véhémence & le style animé & varié par l'usage des figures, convenait plus à son génie.

Son père avait nom Socrate ; d'autres disent, Sostrate : il était Athénien selon les uns & selon les autres, de Corinthe. Etant venu jeune à Athènes, dans le temps qu'Alexandre menait son armée en Asie, il fut disciple de Théophraste & se lia d'amitié avec Démétrius de Phalère. Après la mort d'Antipater, il trouva la République privée de la plupart de ses orateurs : les uns avaient perdu la vie, les autres étaient en fuite ; dans cette conjoncture, il prit le timon des affaires. Il sut gagner l'amitié de Cassandre, l'un des Capitaines d'Alexandre ; par ce moyen & en y rendant des plaidoyers à ceux qui en avaient besoin, il acquit beaucoup de bien.

Il eut pour antagonistes les plus célèbres orateurs de son temps, non qu'il plaidât contre eux, cela ne lui était pas permis ; mais en vendant sa plume aux personnes qui avaient à se défendre en justice. Après qu'Harpalus se fut enfui d'Athènes, Dinarque fit plusieurs oraisons contre ceux qui étaient accusés de s'être laissé corrompre : mais dans la suite accusé lui-même d'avoir entretenu des intelligences avec Cassandre contre les intérêts de l'Etat, il vendit tous ses effets, en fît une bonne somme & se sauva dans la Chalcide. Il amassa encore là de grandes richesses & au bout de quinze ans il revint à Athènes par le crédit & les bons offices de Théophraste, qui procura son rappel & celui des autres exilés.

En revenant il alla loger chez Proxène son ami, où il fut volé. Quoique vieux & presque aveugle, il lui intenta procès & pour la première fois il plaida sa cause en personne ;

nous avons encore ce plaidoyer contre Proxène. Voilà ce que j'avais à dire des neuf orateurs, dont j'ai lu les oraisons.