BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     82 DEXIPPE,

      Histoire, Epitomé historique.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Dexippe, Histoire, Epitomé historique.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Δεξίππου τὰ μετὰ Ἀλέξανδρον ἐν λόγοις τέσσαρσιν. Ἀνεγνώσθη δὲ αὐτοῦ καὶ ἕτερον σύντομον ἱστορικὸν μέχρι τῆς Κλαυδίου ἐπιτρέχον τὰς κεφαλαιώδεις πράξεις βασιλείας. Ἀνεγνώσθη δὲ αὐτοῦ καὶ τὰ Σκυθικά, ἐν οἷς αἱ Ῥωμαίων αὐτῷ καὶ Σκυθῶν ἀναγράφονται πρὸς ἀλλήλους μάχαι τε καὶ ἀξιόλογοι πράξεις.

Ἔστι δὲ τὴν φράσιν ἀπέριττός τε καὶ ὄγκῳ καὶ ἀξιώματι χαίρων, καὶ (ὡς ἄν τις εἴποι) ἄλλος μετά τινος σαφηνείας Θουκυδίδης, μάλιστά γε ἐν αῖς σκυθικαῖς ἱστορίαις.

Ἄρχεται δὲ ἐν τοῖς μετὰ Ἀλέξανδρον ἀπ´ αὐτῆς τῆς τοῦ βασιλέως τελευτῆς, καὶ διέξεισιν ὅπως εἰς τὸν ἀδελφὸν Ἀλεξάνδρου, τὸν Ἀριδαῖον, ὃς ἦν ἐκ Φιλίνης τῆς Λαρισαίας τῷ Φιλίππῳ γεγενημένος, ἡ τῶν Μακεδόνων ἀρχὴ περιέστη, εἰς αὐτόν τε καὶ εἰς τὸν μέλλοντα Ἀλεξάνδρου παῖδα τίκτεσθαι ἐκ Ῥωξάνης (ἐν γαστρὶ γὰρ ἔχουσα κατελέλειπτο) καὶ εἰς τοὺς ἀμφὶ Περδίκκαν, οἳ κρίσει τῶν Μακεδόνων ἐπετρόπευον αὐτοῖς τὴν ἀρχήν.

Διέξεισι καὶ ὅπως ἡ τοῦ Ἀλεξάνδρου διενεμήθη ἀρχή. Τὰ μὲν οὖν τῆς Ἀσίας οὕτω· Πτολεμαῖος ὁ Λάγου Αἰγύπτου πάσης καὶ Λιβύης καὶ τῆς ἐπέκεινα γῆς, ὁπόση Αἰγύπτῳ συνάπτει, ἄρχειν ἐτάχθη.

Ὁ δὲ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξάνδρῳ ἐπὶ τῇ σατραπείᾳ ταύτῃ τεταγμένος Κλεομένης ὕπαρχος Πτολεμαίῳ ἀποκατέστη. Λαομέδων δὲ ὁ Μιτυληναῖος Σύρων ἡγεῖσθαι ἀπεφάνθη, καὶ Φιλώτας μὲν Κιλικίας Πίθων δὲ  Μηδίας, Εὐμένης δὲ Καππαδοκίας τε καὶ Παφλαγονίας καὶ τῶν ἐπὶ τὸν Εὔξεινον πόντον κατιόντων μέχρι καὶ ἐς Τραπεζοῦντα, Ἀντίγονος δὲ Παμφύλων καὶ Κιλίκων μέχρι Φρυγίας, Καρῶν δὲ Ἄσανδρος, Μένανδρος δὲ Λυδῶν, Λεόννατος δὲ τῆς ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ Φρυγίας.

Καὶ τῶν μὲν Ἀσιανῶν οὕτω, τῶν δ´ Εὐρωπαίων Θρᾴκης μὲν καὶ Χερρονήσου Λυσίμαχος, Ἀντίπατρος δὲ ἐπὶ πᾶσι Μακεδόσι καὶ Ἕλλησι καὶ Ἰλλυριοῖς καὶ Τριβαλλοῖς καὶ Ἀγριᾶσι καὶ ὅσα τῆς ἠπείρου ἐξέτι Ἀλεξάνδρου στρατηγὸς αὐτοκράτωρ ἐτέτακτο. Τὴν δὲ κηδεμονίαν καὶ ὅση προστασία τῆς βασιλείας, Κρατερὸς ἐπετράπη, ὃ δὴ πρώτιστον τιμῆς τέλος παρὰ Μακεδόσι. Περδίκκας δὲ τὴν Ἡφαιστίωνος χιλιαρχίαν.

Ἦσαν δὲ ἄρχοντες Ἰνδῶν μὲν ἁπάντων Πῶρος καὶ Ταξίλης· ἀλλ´ ὁ μὲν Πῶρος οἳ ἐν μέσῳ Ἰνδοῦ ποταμοῦ καὶ Ὑδάσπου νέμονται, Ταξίλης δὲ τῶν λοιπῶν. Πίθων δέ τις τῶν τούτοις ὁμόρων ἡγεῖτο πλὴν Παραμισάδων. Οἱ δὲ συνάπτοντες Ἰνδοῖς, ὅσοι ὑπὸ τοῖς Καυκασίοις ὄρεσι νέμονται, Ὀξυάρτῃ τῷ Βακτρίῳ, ὃς ἦν Ῥωξάνης πατήρ, εἰς ἀρχὴν ἀπενεμήθησαν· ἧς ἐτέχθη παῖς μετὰ τὸν τοῦ πατρὸς Ἀλεξάνδρου θάνατον, ᾧ τὸ Μακεδόνων πλῆθος τοῦ πατρὸς τὴν προσηγορίαν Ἀλέξανδρον ἔθεντο· Ἀραχωσίων δὲ καὶ Γεδρωσίων ἐπῆρχε Σιβύρτιος, καὶ Στασάνωρ ὁ Σόλιος Ἀρείων καὶ Δράγγων ἡγεῖτο. Φιλίππου δὲ ἦν ἀρχὴ Σογδιανοὶ καὶ Ῥαδαφέρνους Ὑρκάνιοι καὶ Νεοπτολέμου Καρμανία. Πέρσαι δὲ ὑπὸ Πευκέστῃ ἐτάχθησαν. Τὴν δὲ Σογδιανῶν βασιλείαν Ὀρώπιος εἶχεν, οὐ πάτριον ἔχων ἀρχὴν ἀλλὰ δόντος αὐτοῦ Ἀλεξάνδρου· ἐπεὶ δὲ τύχη τις αὐτῷ συνέπεσεν, ἐπαναστάσεως αἰτίαν φεύγοντι παραλυθῆναι τῆς ἀρχῆς, τότε κοινῶς αὐτῶν τὴν ἀρχὴν εἶχε. Βαβυλωνίων δὲ καὶ τῆς μέσης τῶν ποταμῶν Τίγρητος καὶ Εὐφράτου, τῶν μὲν Σέλευκος, τῆς δὲ Μεσοποταμίας Ἀρχέλαος ἦρχε.

Τοσόσδε ἀριθμὸς ἐθνῶν τε καὶ ἔθνεσιν ἀρχόντων ἦν ὅτε Περδίκκας μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν τὰς ἀρχὰς ἔνειμε. Καὶ τὰ ἄλλα διέξεισιν ἐν πολλοῖς, ὡς κἂν τούτοις, Ἀρριανῷ κατὰ τὸ πλεῖστον σύμφωνα γράφων.

J’ai lu une Histoire des événements survenus après la mort d’Alexandre le Grand de Dexippe (1), en quatre livres; ainsi que son Epitomé historique, une chronique allant jusqu’à l'empereur Claude (le Goth) (2), et une description de la guerre contre les Scythes. J’ai lu aussi son Scythique, décrivant les guerres entre les Scythes (3) et Romains et d'autres choses remarquables.

Son style est libre de redondances, massif (4), et noble, on aurait pu l’appeler « un second Thucydide », bien qu’il écrive plus clairement. Ses caractéristiques apparaissent surtout dans le dernier ouvrage mentionné.

Dans son compte rendu des événements situés après la mort d'Alexandre, il raconte comment le trône échut à son frère Arrhidaeus, fils de Philippe de Macédoine et de Philinna de Larissa. L'enfant à naître de Roxane et d’Alexandre, si c’était un fils, devait lui être associé dans le gouvernement, de concert avec Perdiccas, qui avait été choisi par les Macédoniens pour administrer les affaires de l'empire.

La division de l'empire d'Alexandre. En Asie, Ptolémée Lagide obtint le gouvernement de l'Égypte, de la Libye, et du pays lointain voisin de l'Égypte ; Cléomène, nommé par Alexandre, satrape de ce district, lui fut subordonné.

Laomédon de Mytilène obtint la Syrie; Philotas la Cilicie; Pithon la Médie; Eumène la Cappadoce, la Paphlagonie, et les rives de l’Euxin aussi loin que Trapezus (Trébizonde); Antigone la Pamphylie et la Cilicie, aussi loin que la Phrygie; Asander la Carie; Ménandre la Lydie; Leonnatus l'Hellespont phrygien.

En Europe, Lysimaque obtint la Thrace et la Chersonèse; Antipater l'ensemble de la Macédoine, la Grèce, l'Illyrie, le pays des Triballi (5) et des Agrianes (6), et tout le territoire pour lequel il avait été nommé seul gouverneur du temps d'Alexandre. Cratère obtint la charge générale des affaires et de la défense du royaume; Perdiccas obtint la chiliarchie (7) d’Hephaestion, la plus haute dignité parmi les Macédoniens.

Porus et Taxilus dirigèrent l'Inde, Porus récupérant les territoires entre l'Indus et l’Hydaspe, le reste fut pour Taxilus. Pithon reçut le pays des peuples voisins, exception faite des Paramisades (8). Les districts proches des monts du Caucase, frontaliers de l'Inde, furent donnés à Oxyartes de Bactriane, le père de Roxane, dont le fils, né après la mort de son père, avait aussi été appelé Alexandre. Siburtius dirigeait les Arachosiens et Gé-drosiens; Stasanor de Soli, les Arei et les Drangi; Philippe les Sogdiens; Radaphernes les Hyrcaniens; Néoptolème les Carmaniens; Peucestes les Perses. Oropius la Sogdiane, non par héritage de son père, mais suite à une faveur d'Alexandre. Quand, après une révolte, il fut accusé et menacé de perdre son royaume, il le géra conjointement avec Philippe. Babylone fut donnée à Séleucos, et la Mésopotamie à Archélaüs.

Tels furent les pays attribués et leurs dirigeants nommés par Perdiccas après la mort d'Alexandre. Dans cette partie du récit et ailleurs, Dexippe est généralement d’accord avec Arrien (9).

 

[1]  Publius Herennius D. (vécut en 254-278), rhéteur, homme d'État et historien, originaire d'Athènes, où il s’y distingua contre les Goths (269) quand ils attaquèrent la ville. De ses fragments préservés, le principal est une invective aux soldats d'Athènes (voir Gibbon, ch. 10, I. 265, 266, de l'édition Bury)..

[2] 268

[3] Les Goths.

[4] Ou « grave » (ὄγκος), « digne ».

[5] Un ancien peuple de la Thrace.

[6] Une autre peuplade de la Thrace, cf. Strabon, VII, 5.

[7] Commandement du corps de cavalerie d’élite appelé Ἑταῖροι, un genre de gardes du corps.

[8] « Le territoire des Paropamisades est bordé à l'Ouest par celui des Arii, comme l'Arachosie et la Gédrosie le sont par le territoire des Dranges. » Strabon, XV, 2.

[9]   Voir le codex 92.