BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

     Jugement sur les dix plus célèbres orateurs de la Grèce.

       Traduction françaisel'Abbé GEDOYN.

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

          

      265 DÉMOSTHÈNE.

          Discours.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265. Démosthène, Discours

 

 

Ἀνεγνώσθη Δημοσθένους λόγοι μικροῦ σύμπαντες· φέρονται δὲ αὐτοῦ οἱ γνήσιοι εʹ καὶ ξʹ, ὧν οἱ δημόσιοι μᾶλλον εἰς τὸ ἄριστον κατασκευάσθαι τοῖς πλείοσι κρίνονται.

Τινὲς μὲν οὖν τὸν περὶ Ἁλοννήσου λόγον (ὃς καὶ κατὰ Φιλίππου ἐπιγράφεται δεύτερος· καὶ γὰρ πρὸς τὴν ἐπιστολὴν ὁ ῥήτωρ ἀνταγωνίζεται τοῦ Φιλίππου) τοῦτον οὔ φασιν εἶναι γνήσιον Δημοσθένους, καὶ τεκμηριοῦσθαι τὴν δόξαν αὑτῶν ἐπιχειροῦσι τοῖς ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασι καὶ τῇ τῆς συνθέσεως ἁρμονίᾳ· πολὺ γὰρ ταῦτα λείπεσθαι τοῦ δημοσθενικοῦ τύπου, ἀνειμένην τε γὰρ εἶναι ταύτην καὶ λελυμένην, καὶ τῆς τοῦ ῥήτορος περὶ ταῦτα δυνάμεως ἐλαττουμένην τὴν φράσιν. Καὶ οἵ γε αὐτὸν ἀφαιρούμενοι τοῦ Δημοσθένους εἰς Ἡγήσιππον ἀναφέρουσιν. Ἐγὼ δὲ εἰδὼς πολλάκις καὶ λόγους διαφόρων γεννητόρων πολλὴν ἔχοντας τὴν ὁμοιότητα καὶ διάφορον ἐργασίαν λόγων τὸν αὐτὸν ἐγνωκότων γεννήτορα (οὐ γὰρ ἀεὶ καθέστηκεν ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος κατὰ πάντα, ὥσπερ οὐδὲ ἐν τοῖς ἄλλοις, οὕτως οὐδὲ κατὰ τοὺς λόγους ἡ ἀνθρωπίνη δύναμις), ἄλλως τε δὲ οὐδὲ ἐν τοῖς καιριωτάτοις τῶν ἰδιωμάτων τοῦ ῥήτορος, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐπ´ ὀλίγον ὁρῶν τὴν διαφοράν, οὐκ ἔχω θαρρεῖν ἀποφήνασθαι εἴτε Ἡγησίππου πόνος ὁ περὶ Ἁλοννήσου λόγος εἴτε τῆς Δημοσθενικῆς ἐλάττωμα καθέστηκε φύσεως. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν λόγον, ὃς ἐπιγράφεται περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν, Ὑπερείδῃ μᾶλλον ἢ Δημοσθένει προσνέμουσιν, ὅτιπερ πολλοῖς τε ἄλλοις ὁ Δημοσθένης πλεονεκτῶν τῶν λοιπῶν ῥητόρων καὶ τῇ τῶν ὀνομάτων ἐκλογῇ ἐπὶ τὸ ἄμεινον διενήνοχεν, ὁ δὲ νῦν λόγος ἔχει τι καὶ τῶν οὐ λογάδων φωνῶν, ὥσπερ τὸ νεόπλουτος καὶ τὸ βδελυρεύεσθαι καὶ ἕτερά τινα τοιαῦτα.

Εἰσὶ δὲ οἳ καὶ τοὺς δύο κατὰ Ἀριστογείτονος ὡς νόθους παραγράφονται. Ἀλλ´ οὗτοι καὶ ὀρφανοὺς αὐτοὺς ἀφιᾶσιν, οὐκ ἔχοντες εἰπεῖν τοὺς τεκόντας. Ὧν εἷς γέγονε καὶ Διονύσιος ὁ Ἁλικαρνασσεύς, οὐδὲν μέγα τεκμήριον τῆς ἰδίας ὑπολήψεως παρεχόμενος, οὐδὲ ἐκεῖνο συνιδεῖν ἐθελήσας, ὡς πολλῷ μείζων ἐστὶν ἤπερ ἡ ἐκείνου ἀπόφασις αὐτὸς ὁ Ἀριστογείτων ἀνομολογῶν Δημοσθένην κατ´ αὐτοῦ γεγραφέναι· καὶ γὰρ ἀπολογούμενος οὐκ ἐν τῷ παρέργῳ λέγων ἀλλ´ ἐπιμελῶς ἀνταγωνιζόμενος ἐν τῷ λόγῳ δείκνυται, ὃς ἐπιγέγραπται ἀπολογία πρὸς τὴν ἔνδειξιν Λυκούργου καὶ Δημοσθένους.

Καὶ ὁ κατὰ Μειδίου δὲ καὶ κατ´ Αἰσχίνου λόγος αἰτίαν ἔσχε τοῦ μὴ τὴν αὐτὴν κατὰ πάντα ἀρετὴν τῷ δημοσθενικῷ συνδιασώσασθαι χαρακτῆρι· καὶ γὰρ ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις λόγοις ἐκ διαλειμμάτων τινῶν ταῖς αὐταῖς ἐννοίαις ἐπιβάλλων ἁμιλλᾶσθαι δοκεῖ πρὸς ἑαυτόν, ὥσπερ ἀσκούμενος ἀλλ´ οὐκ ἐπ´ αὐτοῖς ἀγωνιζόμενος τοῖς ἔργοις. Διὸ καί τινες ἔφησαν ἑκάτερον λόγον ἐν τύποις καταλειφθῆναι, ἀλλὰ μὴ πρὸς ἔκδοσιν διακεκαθάρται· καίτοι καὶ τοῦτο εὐλαβέστερον οἱ ῥηθέντες λόγοι ποιοῦσιν.

Ἀλλ´ οἵ γε τούτους αἰτιώμενοι, τί ἂν φαῖεν περὶ Ἀριστείδου, ὃς καὶ κατακόρως τῷ ἰδιώματι τούτῳ φαίνεται κεχρημένος, ὥσπερ καὶ τῷ προιέναι κατὰ τὰς ἐργασίας πέρα τοῦ μετρίου, καὶ τῷ περίττῳ μᾶλλον ἢ τῷ μέτρῳ τῆς χρείας συμπαρεκτείνεσθαι; Μάλιστα δὲ ὁ κατ´ Αἰσχίνου λόγος παρέσχεν αἰτίαν ἐν ὑπομνήμασι καταλελεῖφθαι οὔπω τὴν ἐργασίαν ἀπειληφὼς τελείαν, διότι καὶ ἃ πρὸς τὴν κατηγορίαν πολλὴν ἔσχε τὴν ἀμυδρότητα καὶ κουφότητα, ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου παρέθετο· ὅπερ οὐκ ἂν περιεῖδεν ὁ ῥήτωρ, εἰς ἐξέτασιν ἀκριβεστέραν τῶν ἰδίων λόγων καταστάς. Ἀλλὰ γὰρ οὐχ οὕτω πρόεισιν ὁ Λυσίου κατὰ Μνησιπτολέμου λόγος, ἐν πᾶσι δὲ τοῖς δεομένοις μέρεσι τὸ παθητικὸν φυλάξας οὐδὲ παυόμενος τῆς ἐπιφορᾶς ἀπέστη, ἐπέτεινε δὲ μᾶλλον, οὐδὲ κατὰ τὸ τέλος τοὺς ἀκροατὰς ἀποστὰς παροξύνειν. Καὶ μέντοι καὶ τὸν παραπρεσβείας τινὲς ἐν ὑπομνήμασί φασι καταλειφθῆναι, ἀλλ´ οὐ πρὸς ἔκδοσιν οὐδὲ πρὸς τὸ τῆς ἐργασίας ἀπηρτισμένον γεγράφθαι. Διὰ τί; διότι μετὰ τὰ ἐπιλογικά, πολλά τε ὄντα καὶ σχεδὸν τὸ πλεῖστον μέρος ἐπέχοντα, πολλὰς πρὸ αὐτῶν ἀντιθέσεις εἰπών, πάλιν ἐπὶ ἀντιθέσεις ἐτράπετο· ὅπερ ἀνοικονόμητόν τέ ἐστι καὶ διερριμμένον.

Καὶ τὸν ὑπὲρ Σατύρου δὲ λόγον τῆς ἐπιτροπῆς πρὸς Χαρίδημον οἱ μὲν πρὸς τὴν κρίσιν ἔχοντες τὸ ἀσφαλὲς Δημοσθένους λέγουσιν εἶναι, ὁ δὲ Καλλίμαχος, οὐδ´ ἱκανὸς ὢν κρίνειν, Δεινάρχου νομίζει. Τινὲς δὲ αὐτὸν ὑπεβάλοντο Λυσίᾳ, καίτοι καὶ τὸν χρόνον ἔχοντες αὑτοῖς διαμαχόμενον καὶ τὸν τύπον ἅπαντα τῆς ἐργασίας καὶ τὰ πράγματα καὶ τὴν ἑρμηνείαν. Μαρτυρία δὲ τοῦ δημοσθενικὸν εἶναι τὸν λόγον καὶ ὁ πλαγιασμὸς καὶ ἡ συνέχεια τῶν περιόδων καὶ ἡ εὐτονία· ἐξ αὐτοῦ γὰρ τοῦ προοιμίου τούτοις ὁ λόγος διαποικίλλεται. Καὶ μὴν καὶ ἡ περὶ τῶν ὀνομάτων ἐκλογὴ εἰς τὸ ἄριστον ἀνηνέχθαι καὶ ἡ σύνθεσις εὖ ἔχειν πεφιλοτίμηται. Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ σχήματα· ἔστι γὰρ συνεστραμμένα μετὰ γοργότητος καὶ ποικιλίαν τῷ λόγῳ παρεχόμενα· καὶ γὰρ ἐρωτήσεις προβάλλεται καὶ ὑποστροφὰς καὶ τὸ ἀσύνδετον, οἷς μάλιστα Δημοσθένης χαίρει χρώμενος. Ἀλλὰ καὶ ἡ σύνθεσις ἐπιμελὴς καὶ τὴν ἐνάργειαν τῷ κόσμῳ οὐ διαφθείρουσα, αἵ τε περίοδοι τῷ ἀπηρτισμένῳ συναγόμεναι καὶ τὸ πρέπον πανταχοῦ διασῴζουσι.

Τὸ μὲν οὖν μηδενὸς φείδεσθαι συνθέσεως ἀλλὰ πάντα διειλῆφθαι περιόδοις ἔστι μὲν Ἰσοκράτους καὶ Λυσίου πρὸς Δημοσθένην κοινόν· ἡ δὲ κατὰ τὰς περιόδους ἐν τοῖς μεγέθεσι ποικιλία συμπληροῦσα τὰ κῶλα λαμβανομένη τὴν πρὸς ἐκείνους διαφορὰν ἀπεργάζεται, τοῦ μὲν Ἰσοκράτους ὡς τὰ πολλὰ μηκύνοντος τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, τοῦ δὲ Λυσίου συντέμνοντος. Ἐξ ἑκατέρου δὲ τούτων τῷ Δημοσθένει τὸ πρέπον διασῴζεται.

Ὁ δὲ περὶ τῆς εἰρήνης λόγος καὶ ἄλλοις μέν, μάλιστα δὲ Λιβανίῳ τῷ σοφιστῇ παρεσκευάσθαι μέν, οὐ μὴν εἰρῆσθαι δοκεῖ. Κατηγορῶν γὰρ ὁ ῥήτωρ Αἰσχίνου οὐδὲν ἔλαττον αὐτὸν καὶ ἐπὶ τούτῳ αἰτιᾶται, ὅτι συνεβούλευσεν Ἀθηναίοις Ἀμφικτύονα εἶναι ψηφίσασθαι Φίλιππον. Ἐν ᾧ οὖν ἐκεῖνον πικρῶς διέβαλλε, πῶς ἂν αὐτὸς ἐθάρρησε γενέσθαι σύμβουλος; Καὶ γὰρ ὁ περὶ τῆς εἰρήνης λόγος δῆλον ὅτι τὸν Φίλιππον Ἀμφικτύονα εἶναι συμβουλεύει.

Καὶ τὸν κατὰ Νεαίρας δὲ λόγον ὑπτιότητός τινες αἰτιώμενοι τῶν Δημοσθενικῶν ἀποκρίνουσι λόγων, ὥσπερ καὶ τὸν περὶ ἔρωτος αὐτῷ γεγραμμένον καὶ τὸν ἐπιτάφιον.

Φασὶ δὲ τὸν Δημοσθένην δʹ καὶ κʹ ἔτη γεγονότα τὸν περὶ τῶν ἀτελείων ἤτοι τὸν πρὸς Λεπτίνην φιλοπονήσασθαι λόγον, οὗ τὸ προοίμιον Λογγῖνος μὲν ὁ κριτικὸς ἀγωνιστικὸν νομίζει· ἐπὶ Κλαυδίου δὲ οὗτος ἤκμαζε, καὶ τὰ πολλὰ συνηγωνίζετο Ζηνοβίᾳ τῇ τῶν Ὀσροηνῶν βασιλίδι, τὴν ἀρχὴν κατεχούσῃ Ὀδενάθου τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς τετελευτηκότος, ἣν καὶ μεταβαλεῖν εἰς τὰ Ἰουδαίων ἔθη ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς δεισιδαιμονίας παλαιὸς ἀναγράφει λόγος· ἀλλὰ γὰρ ὁ μὲν Λογγῖνος τοιαύτην περὶ τοῦ προειρημένου προοιμίου ψῆρον ἐξάγει. Ἕτεροι δὲ οὐκ ὀρθῶς ἔφασαν τὸ προοίμιον ἠθικὸν εἶναι. Καὶ πολλοῖς οὗτος ὁ λόγος παρέσχεν ἀγῶνα κρίνεσθαι προτεθείς, ὥσπερ καὶ Ἀσπασίῳ τῷ ῥήτορι, ἅτε μηδ´ ἀφιγμένῳ τῆς τοῦ λόγου θεωρίας εἰς ἀκρίβειαν. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ κατὰ Μειδίου· καὶ γὰρ καὶ οὗτος οὐκ ὀλίγοις γέγονεν ἐν σπουδῇ, καὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητήσεως ἀφορμὰς παρέσχε. Καὶ οἱ μὲν τοῦ παθητικοῦ χαρακτῆρος εἰναί φασιν αὐτόν, μετὰ δεινώσεως ἐπεξειργασμένον, οἱ δὲ τοῦ πραγματικοῦ· καὶ ἁπλῶς τῶν τε ῥημάτων αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν καὶ κατὰ τὴν σύνθεσιν ἐναρμόνιον, καὶ ὡς τοῖς παθητικοῖς μὲν τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ ἐνθυμημάτων παθητικὴν καὶ τὴν ἀπαγγελίαν περιάπτει, τοῖς πραγματικοῖς δέ, ὅσα τούτοις ἐναρμόττει. Ἔχεται μὲν οὖν καὶ τοῦ ἤθους οὐκ ἐν τούτῳ μόνον τῷ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν πολλοῖς ἄλλοις. Ἀλλά γε χαλεπώτατόν ἐστι λόγων ἀγωνιστικῶν ἐργάτῃ διὰ τέλους φυλάξαι πρὸς τὸν ἀνταγωνιστὴν τὸ ἦθος, μάλιστα δὲ τοῖς ὅσοι φύσεως ἔτυχον πικροτέρας τε καὶ παθητικωτέρας, ἧς οὐχ ἥκιστα Δημοσθένης τε καὶ Ἀριστείδης μετέχει. Διόπερ πολλάκις ἐξάγονται τῆς προθέσεως ἐλαττουμένης ὑπὸ τῆς φύσεως· οὐδὲ γὰρ οὐδ´ ἔστιν ἱκανὴ τέχνη κατορθῶσαι τὸ βούλημα, μὴ σύνεργον ἔχουσα καὶ τὴν τῆς φύσεως ἰδιότητα. Ἐτῶν μέντοι γεγονὼς ὁ ῥήτωρ ηʹ καὶ λʹ, ἔπεισε δημηγορήσας τὸν δῆμον βοήθειαν Ὀλυνθίοις ἀποστεῖλαι πρεσβευσαμένοις κατὰ Φιλίππου.

Οὗτος ὁ Δημοσθένης υἱὸς μὲν γέγονεν ἐκ Κλεοβούλης Δημοσθένους, τὸν δῆμον Παιανιεύς. Καταλειφθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐτῶν ζʹ σὺν ἀδελφῇ μεταγενεστέρᾳ δυσὶν ἔτεσι, τὸν μὲν χρόνον τῆς ὀρφανίας παρὰ τῇ μητρὶ διῆγεν, Ἰσοκράτει σχολάζων τῷ ῥήτορι, ὡς δὲ οἱ πλείους λέγουσιν, Ἰσαίῳ τῷ Χαλκιδεῖ ἐν Ἀθήναις σοφιστεύοντι. Ὁ δὲ Ἰσαῖος Ἰσοκράτους γέγονε μαθητής, Θουκυδίδην ζηλῶν καὶ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον. Ἄλλοι δὲ ἄλλα περί τε τῆς παιδεύσεως Δημοσθένους καὶ τῶν αὐτοῦ διδασκάλων ἱστοροῦσιν. Εἰς ἡλικίαν δὲ καταστάς, καὶ ἐλάττω τὴν οὐσίαν παρὰ τῶν ἐπιτρόπων λαβών, ἐγράψατο αὐτοὺς ἐπιτροπῆς γʹ ὄντας, Ἄφοβον, Θηριππίδην καὶ Δημοφῶντα (οἱ δὲ ἀντὶ Δημοφῶντος Δημέαν εἰσάγουσι), τίμημα ιʹ ταλάντων ἑκάστῃ δίκῃ ἐπιγραψάμενος. Τῆς μέντοι καταδίκης οὐδὲν αὐτοὺς εἰσεπράξατο, τοὺς μὲν ἀφεὶς ἀργυρίου, τοὺς δὲ καὶ χάριτος. Αἱρεθεὶς δὲ χορηγός, Μειδίαν τε τὸν Ἀναγυράσιον, πλήξαντα αὐτὸν ἐν τῷ θεάτρῳ χορηγοῦντα, γραψάμενος εἰς κρίσιν κατέστησε, τρισχιλίας δὲ λαβὼν παρ´ αὐτοῦ τῆς δίκης ἀπέλυσε.

Λέγουσι δὲ αὐτὸν πολλὰ τῆς φύσεως ἐλαττώματα μελέτῃ διορθώσασθαι. Καὶ νέος μὲν ὢν εἰς σπήλαιον ἑαυτὸν ἐναπέκλεισε, κἀκεῖ διῆγε φιλοσοφῶν, τῆς κεφαλῆς ξυράμενος τὸ ἥμισυ, ἵνα μὴ αὐτῷ ἐξῇ τῆς ἀσχημοσύνης κωλυούσης ποιεῖσθαι μηδὲ βουλομένῳ τὴν πρόοδον. Δεύτερον δὲ ἐπὶ στενῆς αὐτόν φασι κλίνης κοιμᾶσθαι, ὡς ἔχειν διὰ ταχέων ἀνίστασθαι. Τῶν τε στοιχείων τὸ ῥῶ τῇ γλώττῃ μὴ πεφυκότα λέγειν πόνῳ προσλαβεῖν τὸ δύνασθαι. Ἀλλὰ καὶ τὸν ὦμον ἐν τῷ μελετᾶν ἀπρεπῶς κινοῦντα, ὀβελὸν ἐκ τῆς ὀροφῆς ἀπαρτήσαντα ἐν χρῷ τοῦ σώματος ἢ (ὡς ἔνιοι) ξιφίδιον, ὡς ἂν φόβῳ τοῦ παθεῖν τὴν ἠρεμίαν ἄγοι, ἀπαλλαγῆναι τοῦ συμπτώματος.

Πρὸς δὲ τοὺς τοῦ δήμου θορύβους ταραττόμενος, ἵνα μὴ τοῦτο πάσχοι, ἐπὶ τὸ Φαληρικὸν κατιὼν πρὸς τοὺς τῶν κυμάτων ἤχους τὰς μελετὰς ἐποιεῖτο, τῷ ἔθει τὴν φύσιν ἐπανορθούμενος. Ἀλλὰ καὶ κάτοπτρον ἑαυτῷ κατεσκευάσατο, ἴσον αὐτοῦ τῷ μεγέθει, εἰς ὃ τὰς σκέψεις ἀφορῶν ἐποιεῖτο, ἵνα εἴ τι εἴη παρημελημένον ἐν τῷ σχήματι λέγοντος, τοῦτο μανθάνων ἐπανάγοιτο πρὸς τὸ εὔσχημον.

Ἐνδεῶς δὲ τοῦ πνεύματος ἔχοντος αὐτῷ ὥστε μηδὲ δύνασθαι τὰς μακροτέρας τῶν περιόδων ἀπνευστὶ λέγειν, Νεοπτολέμῳ τῷ ὑποκριτῇ μυρίας ἔδωκεν, ἵνα αὐτῷ συνασκήσῃ τὸν τόνον τοῦ πνεύματος. Καὶ τῶν λεπτῶν δὲ τρημάτων δι´ ὧν ἀναπνέοντες τὸν ἀέρα διὰ τῆς ὑπερώας ἀναψύχομεν καὶ ὥσπερ αὔραις τισὶ τὸν θώρακα διαθερμαίνομεν, καὶ τὸ λιγνῶδες ἐκεῖθεν ἐκφέρομεν, στενωτέρων αὐτῷ παρὰ τὴν χρείαν κατεσκευασμένων, ἐπεὶ καὶ τοῦτο μέγα μέρος ἐστὶ τῆς λαμπροφωνίας, εἰς τὸ εὐρύτερόν τε καὶ κατὰ φύσιν ἐπανήγαγεν, ἔλαιον μὲν ἐμβάλλων τῷ στόματι, ἀνατρέχων δὲ πρὸς τὰ τῶν χωρίων ἀνάντη· δι´ ὧν τὸ ἔλαιον τῇ βίᾳ τῆς κινήσεως πρὸς τοὺς μυκτῆρας ἀναρροιβδούμενον τὴν παρὰ φύσιν τῶν πόρων συνίζησιν εἰς τὴν κατὰ φύσιν ἀποκατέστησε χρείαν.

Ἐπιδοὺς δὲ αὑτὸν εἰς τὸ πολιτεύεσθαι, ἐπεὶ τοὺς μὲν ἑώρα τῶν πολιτῶν φιλιππίζοντας, τοὺς δὲ πρὸς τὴν τῆς πόλεως ἐλευθερίαν δημηγοροῦντας, τῆς ἀμείνονος μοίρας γίνεται, καὶ συνεπολιτεύετο Ὑπερείδῃ καὶ Ναυσικλεῖ καὶ Πολυεύκτῳ καὶ Διοτίμῳ. Διὸ Θηβαίους μὲν Ἀθηναίοις συμμάχους κατέστησεν, ἀλλὰ καὶ Εὐβοεῖς καὶ Κερκυραίους καὶ Κορινθίους καὶ Βοιωτίους καὶ πολλοὺς ἄλλους.

Ἐπεὶ δέ ποτε δημηγορῶν ἐξέπεσε τοῦ θεάτρου καὶ ἀθυμῶν οἴκαδε ἀπῄει, Εὔνομος μὲν αὐτῷ ὁ Θριάσιος ἤδη πρεσβύτερος ὢν κατὰ τὴν ὁδὸν συνεκύρησε, καὶ μαθὼν τῆς ἀθυμίας τὸ αἴτιον θαρρεῖν τε προὐτρέψατο καὶ ἀνεκτήσατο· καὶ τούτου πλέον Ἀνδρόνικος ὁ ὑποκριτής, τοὺς μὲν λόγους εὖ ἔχειν καὶ ὡς ἄριστα φάμενος, ἐνδεῖν δὲ αὐτοῖς τὰ τῆς ὑποκρίσεως. Ὁ δὲ παραδίδωσί τε ἑαυτὸν τῷ Ἀνδρονίκῳ, καὶ τὴν τῆς ὑποκρίσεως τέχνην ἐκεῖθεν ἐξήσκησε. Διόπερ ἐρομένου ποτέ τινος αὐτὸν τί πρῶτον ἐν ῥητορικῇ, ἀνεῖπεν ὑπόκρισις· καὶ τί δεύτερον; ὑπόκρισις· τί δὲ τρίτον; ὑπόκρισις· δηλῶν μέγα μέρος εἶναι τῆς ἐν τῷ δήμῳ πειθοῦς τὴν ὑπόκρισιν. Ὤμνυ δέ, ὡς ὁ Φαληρεύς φησι, «Μὰ γῆν, μὰ κρήνας, μὰ ποταμούς, μὰ νάματα». Καὶ δὴ καί ποτε ὀμόσας τοὺς ὅρκους τούτους τῷ δήμῳ θόρυβον ἐνεποίησεν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῷ ὀμνύναι τὸν Ἀσκληπιόν, χρώμενος τῇ φωνῇ προπαροξυτόνως. Ὅμως οὖν σχολάσας τῷ Μιλησίῳ Εὐβουλίδῃ, ὃς τῶν διαλεκτικῶν οὐδενὸς τὰ δεύτερα ἔφερεν, ἐπανωρθώσατο πάντα ὅσα παρεῖχεν αἰτίαν ἁμαρτήματος.

Φασὶ δὲ τὸν Μακεδόνα Φίλιππον, ἐπεὶ τὰς κατ´ αὐτοῦ δημηγορίας τοῦ Δημοσθένους ἐδέξατο καὶ ἀνέγνω, μέγα θαυμάσαντα εἰπεῖν ὡς «Καὶ αὐτὸς ἄν, εἴπερ ἤκουσα κατ´ ἐμοῦ δημηγοροῦντος Δημοσθένους, ἐχειροτόνησα ἂν τὸν ἄνδρα πρὸς τὸν κατ´ ἐμοῦ πόλεμον». Ἐρομένου δὲ αὐτόν τινος τῶν συνήθων τίνες ἂν εἶεν πιθανώτεροι καὶ δυνατώτεροι λόγοι, Δημοσθένους ἢ Ἰσοκράτους, ἔφη ὡς οἱ μὲν Δημοσθένους στρατιώταις ἐοίκασι, πολεμικὴ γὰρ αὐτῶν καὶ σφόδρα ἡ δύναμις, οἱ δὲ Ἰσοκράτους τοῖς ἀθληταῖς· θεατρικὴν γὰρ αὐτοὺς παρέχειν τέρψιν.

Ἐπεὶ δὲ ἡ καταδίκη φυγὴν τῆς πατρίδος ἐπέβαλε τῷ Αἰσχίνῃ ἔφιππος καταδιώξας αὐτὸν τά τε ἄλλα παρεμυθήσατο, καὶ τάλαντον ἀργυρίου δέδωκε τἀναντία προσδοκῶντι Αἰσχίνῃ. Καὶ γὰρ θεασάμενος αὐτὸν ὁ Αἰσχίνης ἐπελαύνοντα, καὶ συλλαβεῖν αὐτὸν ἐπὶ κακῷ νομίσας, προσέπεσέ τε καὶ συγκαλυψάμενος ἐδεῖτο σωτηρίας· ὁ δέ, καθάπερ ἔφημεν, οὐ ῥήτορι μᾶλλον ἀλλ´ ἀνδρὶ πρέπον φιλοσόφῳ ἔργον εἰς αὐτὸν ἐπεδείξατο. Φέρειν δὲ γενναίως Δημοσθένους ὑποτιθεμένου αὐτῷ τὴν φυγήν· «Καὶ πῶς ἂν δυναίμην, Αἰσχίνης ἔφη, τοιαύτης ἀποστερούμενος πόλεως, ἐν ᾗ καὶ τοὺς δοκοῦντας ἐχθροὺς εἶναι τῶν ἀλλαχόθι φίλων χρηστότητι καὶ καλοκἀγαθίᾳ εὑρεῖν ἔστι διαφέροντας;» Σιτώνης μέντοι γε καταστὰς ὁ Δημοσθένης καὶ κλοπῆς αἰτιαθεὶς ἀπελύθη. Φιλίππου μέντοι τὴν Ἐλάτειαν καταλαμβάνοντος, τοῖς ἐν Χαιρωνείᾳ καὶ αὐτὸς συνεστρατεύσατο μαχεσαμένοις· ἐν ᾗ καὶ λιπὼν ἐφάνη τὴν τάξιν. Ἐπεὶ δὲ φεύγοντος αὐτοῦ τὸ φυτὸν ὁ βάτος ἐπελάβετο τῆς χλαμύδος, ἐπιστραφέντα λοιδορεῖται εἰπεῖν· «Ζώγρει». Ἡ δὲ ἀσπὶς αὐτοῦ ἐπίσημον ἔφερε τὴν Τύχην.

Τοὺς πεπτωκότας δὲ ἐν τῇ μάχῃ ἐκόσμησεν ἐπιταφίῳ, τῆς μὲν συμβάσης τύχης ἴσως οὐδὲν ἐνδεέστερον, τῆς δ´ ἄλλης αὐτοῦ περὶ λόγους δυνάμεως οὐκ ὀλίγῳ ἐνδεέστερον. Εἶτα τὰ τῆς πόλεως ἐπεσκεύασε τείχη· ἐπιμελετὴς δὲ τούτων καταστὰς ἀπὸ τῆς ἰδίας οὐσίας κατεβάλετο τὸ ἀνάλωμα, ἀργυρίου μνᾶς ἑκατόν. Καὶ θεωροῖς δὲ μυρίας ἐπέδωκεν. Ἀλλὰ καὶ τριήρους ἐπιβάς, τοὺς συμμάχους ἀργυρολογῶν περιέπλευσεν. Ἐφ´ οἷς καὶ χρυσῷ πολλάκις ἐστεφανώθη στεφάνῳ, τὰ πρῶτα μὲν ὑπὸ Δημοτελοῦς καὶ Ἀριστονίκου καὶ Ὑπερείδου, τελευταῖον δὲ ὑπὸ Κτησιφῶντος· γραφέντος δὲ τοῦ ὑστέρου ψηφίσματος παρανόμων ὑπὸ Διοδότου καὶ Αἰσχίνου, εἰς ἀπολογίαν καταστὰς ἐνίκησε.

Χρόνῳ δὲ ὕστερον ἐπὶ τὴν Ἀσίαν Ἀλεξάνδρου διαβεβηκότος, καὶ φυγόντος Ἀθήναζε μετὰ χρημάτων Ἁρπάλου, τὰ μὲν πρῶτα δημηγορῶν οὐκ εἴα τὸν ἄνδρα παραδέχεσθαι, ἐπεὶ δὲ εἰσέπλευσε, δαρεικοὺς χιλίους, ὥς φασι, λαβὼν πρὸς τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ λέγοντας μετετάξατο, καὶ βουλομένων Ἀθηναίων Ἀντιπάτρῳ προδοῦναι τὸν ἄνθρωπον ἀντεῖπε, τά τε ἁρπάλεια χρήματα εἰς ἀκρόπολιν ἔγραψεν ἀποθέσθαι, μηδὲ τῷ δήμῳ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἐπισημηνάμενος. Λέγοντος δὲ Ἁρπάλου ψʹ συγκατακομίσαι τάλαντα, τὰ ἀνενεχθέντα εἰς τὴν ἀκρόπολιν ηʹ καὶ τʹ ἢ ὀλίγῳ πλείονα εὑρέθη. Φυγόντος δὲ ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου Ἁρπάλου, οἱ μὲν εἰς Κρήτην φασίν, οἱ δὲ εἰς Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς, δωροδοκίας αἰτίαν παρέσχεν ὁ Δημοσθένης. Ἐπὶ ταύτῃ δὲ καταστὰς εἰς κρίσιν ὑπὸ Ὑπερείδου, Πυθέου, Μενεσαίχμου, Ἱμεραίου καὶ Προκλέους, οἳ καὶ τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν κατεσκεύασαν αὐτοῦ καταγνῶναι, ἑάλω, καὶ ἁλοὺς ἔφυγε, μὴ δυνάμενος ἀποτίσαι πενταπλάσια· ᾐτιῶντο δὲ αὐτὸν δωροδοκίας τάλαντα λʹ.

Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος ὃς οὐδὲ τὴν κρίσιν αὐτὸν ὑπομεῖναι λέγει, ἀλλὰ φυγεῖν τῶν μελλόντων κρίνειν αὐτὸν παρασκευαζομένων.

Χρόνῳ δὲ ὕστερον ὀλίγῳ Πολύευκτον ἔπεμψαν Ἀθηναῖοι πρὸς τὸ κοινὸν πρεσβεύσασθαι τῶν Ἀρκάδων, ἐφ´ ᾧ αὐτοὺς ἀποστῆναι τῆς τῶν Μακεδόνων συμμαχίας. Μηδὲν δὲ ἀνύοντος τοῦ Πολυεύκτου ἐπιφανεὶς Δημοσθένης καὶ συνειπὼν ἔπεισε. Διὸ καὶ θαυμασθέντα τῇ πράξει παρὰ τῶν Ἀθηναίων καθόδου τυχεῖν αὐτόν, ψηφίσματός τε γραφέντος καὶ τριήρους ἀποσταλείσης. Ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἀντὶ τῶν λʹ ταλάντων, ἃ ὤφειλε, τὸν τοῦ Διὸς βωμὸν τὸν ἐν Πειραιεῖ ἐπισκευάσασθαι. Καὶ ἦν πάλιν κατὰ τὸ πρότερον πολιτευόμενος.

Ἐπεὶ δὲ Ἀντίπατρος Φάρσαλον μὲν ἀνεῖλεν, ἠπείλει δὲ πολιορκήσειν τοὺς Ἀθηναίους, εἰ μὴ παραδοῖεν αὐτῷ τοὺς ῥήτορας, καταλιπὼν ὁ ῥήτωρ τὴν μηδ´ ἑαυτὴν δυναμένην σῶσαι πόλιν ἔφυγε. Καὶ πρῶτον μὲν Αἰγίνῃ ἐπέστη, εἶτα κἀκεῖ τὴν ὀργὴν Φιλίππου δεδιὼς εἰς Καλαβρίαν μετέστη. Ψῆφον δὲ θεμένων Ἀθηναίων ἐκδοῦναι τοὺς ῥήτορας, ἱκέτης ἐν τῷ τοῦ Ποσειδῶνος προσήδρευεν ἱερῷ. Ἀρχίου δὲ τοῦ ἐπίκλην φυγαδοθήρα προσελθόντος αὐτῷ, καὶ πείθειν ἐπιχειροῦντος ἀνίστασθαί τε τοῦ ἱεροῦ καὶ χρηστὰς ἐλπίδας ἔχειν ἐπ´ Ἀντιπάτρῳ, «Ἀλλ´, ὦ βέλτιστε, εἶπεν, οὔτε τραγῳδῶν ἔπεισάς με, οὔτε νῦν συμβουλεύων πείσεις». Ἐπιχειροῦτος δὲ αὐτὸν βιάζεσθαι, οἱ τῆς πόλεως αὐτὸν ἐπέσχον. Καὶ ὁ Δημοσθένης μάλα γενναίως καὶ φαιδρῶς ἔφη· «Οὐ σωτηρίας δεόμενος κατέφυγον εἰς Καλαβρίαν, ἀλλ´ ἐλέγξαι Μακεδόνας βουλόμενος ὡς καὶ τὰ τῶν θεῶν εἰσι βιάσασθαι παλαμναῖοι». Καὶ γραμματεῖον αἰτήσας γράψαι λέγεται τὸ ἐπὶ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ ἐλεγεῖον, ὅπερ ὕστερον ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐνεκολάφθη·

Εἴπερ ἴσην ῥώμην γνώμῃ Δημόσθενες εἶχες, οὔποτ´ ἂν Ἑλλήνων ἦρξεν Ἄρης Μακεδών. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν Δημήτριος ὁ Μάγνης λέγει· εἰσὶ δὲ οἵ φασι τὸ γραμματεῖον εὑρεθῆναι γράφον ἕτερον οὐδὲν πλὴν ὅτι Δημοσθένης Ἀντιπάτρῳ χαίρειν. Ἀποθανεῖν δὲ τὸν ῥήτορά φασιν οἱ μὲν φάρμακον ἐκπιόντα, οἱ δὲ γευσάμενον τοῦ ἐν τῷ καλάμῳ φαρμάκου· (καὶ γὰρ παρεσκεύαστο) δι´ οὗ τὴν ἐπιστολὴν ἔγραφεν. Ἄλλοι δὲ κρίκον αὐτοῦ τῷ βραχίονι περιάπτουσιν, ἐν ᾧ τὸ φάρμακον ἐναπέκειτο. Καὶ συσχόντα δ´ ἑαυτοῦ τὸ πνεῦμα ἄλλος λόγος ἀποθανεῖν λέγει, ὥσπερ ἄλλος διὰ τοῦ φαρμάκου ὃ τῇ σφενδόνῃ τοῦ δακτυλίου ἐναπετεθησαύριστο.

Ἐβίω δέ, ὡς μὲν οἱ τὰ πλείω λέγουσιν, ἔτη οʹ, ὡς δ´ οἱ τὰ ἐλάττω, ζʹ καὶ ξʹ. Ἐπολιτεύσατο δὲ βʹ καὶ κʹ ἔτη. Κατέλιπε δὲ δύο παῖδας ἐκ μιᾶς γυναικὸς τῶν ἐπιφανῶν. Ἔστι δὲ αὐτοῦ εἰκὼν ἐν τῷ πρυτανείῳ περιεζωσμένη ξίφος· οὕτω γὰρ αὐτὸν σκευασάμενον δημηγορῆσαι λέγεται κατὰ Ἀντιπάτρου, ὅτε τοὺς ῥήτορας λαβεῖν ἐξ Ἀθηνῶν ἐβιάζετο. Χρόνῳ μέντοι ὕστερον σίτησιν ἡ πόλις ἐν τῷ πρυτανείῳ τοῖς τοῦ ῥήτορος συγγένεσιν ἐδωρήσατο, καὶ ἄλλαις τιμαῖς ἐτίμησαν τελευτήσαντα, καὶ τὴν εἰκόνα ἀνέθεσαν ἐν τῇ ἀγορᾷ.

Φέρονται δὲ αὐτοῦ ἀποφθέγματα πλεῖστα καὶ γνωμολογίαι, ἅπερ αὐτὸς μὲν ἑκάστοτε πρὸς τὴν ἀνακύπτουσαν χρείαν ἁρμοττόμενος ἔλεγεν, οἱ δὲ ἀκούοντες μνήμῃ τε καὶ γραφῇ διεσώσαντο.

Οὗτός ποτε κωλυόμενος ὑπ´ Ἀθηναίων ἐν ἐκκλησίᾳ λέγειν βραχύ τι προσδιαλεχθῆναι αὐτοῖς ἔφη βούλεσθαι. Τῶν δὲ δεξαμένων· «Νεανίας τις, ἔφησεν, ὥρᾳ θέρους ἐξ ἄστεος ὄνον ἐμισθώσατο Μεγαράδε. Τῆς δὲ φλογὸς κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας ἐπὶ πλέον ἀναπτομένης, ἑκάτερος αὐτῶν ἔσπευδεν ὑπὸ τὴν ὄνου γενέσθαι σκιάν, ὁ μὲν λέγων μεμισθωκέναι τὸν ὄνον ἀλλ´ οὐκ ἐν σκιᾷ, ὁ δὲ μεμισθωμένος, ἕως ἂν αὐτὸν κύριον τοῦ σώματος ἀποφαίνῃ τὸ μίσθωμα, καὶ τὴν ἄλλην ἔχειν ἐξουσίαν τῶν συμβαινόντων διὰ τοῦ σώματος». Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπῄει, ὀργώσας αὐτῶν τὰς ἀκοὰς πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν διήγησιν ἀπολιπών. Ἐπισχόντων δὲ αὐτὸν Ἀθηναίων καὶ πέρας ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ δεομένων, ὑπολαβών· «Εἶτα, ἔφη, ὑπὲρ μὲν ὄνου σκιᾶς βούλεσθε ἀκούειν, ὑπὲρ δὲ σπουδαίων πραγμάτων καὶ συμφερόντων τῇ πόλει οὐ βούλεσθε;» Βάταλον δὲ ὀνομασθῆναι οἱ μὲν αὐτόν φασι, διότι νέος ὢν καὶ κωμάζων γυναικείοις ἐσθήμασιν ἀπεκέχρητο· οἱ δὲ ὑποκοριστικῶς αὐτὸν ἐπικληθῆναι τοῦτο ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τῆς τροφοῦ λέγουσι λοιδορούμενοι. Ἕτεροι δέ φασιν (οἷς καὶ Λιβάνιος ὁ σοφιστὴς ἠκολούθησεν) ὡς νέος ὢν ἀσθενῶς διέκειτο τῷ σώματι καὶ νοσώδης ἦν· διὸ μηδὲ φοιτᾶν εἰς παλαίστραν, ὡς πάντες οἱ τῶν Ἀθηναίων παῖδες εἰώθεσαν· διὰ τοῦτο καὶ ἀνδρωθεὶς εἰς μαλακίαν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἐσκώπτετο καὶ Βάταλος ἐπωνομάζετο. Ἱστόρηται γάρ τις Ἐφέσιος Βάταλος αὐλητὴς γενέσθαι, ὃς πρῶτος ὑποδήμασι γυναικείοις ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἐχρήσατο καὶ μέλεσι κατεαγόσι, καὶ ὅλως τὴν τέχνην ἐμαλάκισεν· ἀφ´ οὗ τοὺς ἐκλύτους καὶ ἀνάνδρους Βατάλους ἐπονομάζουσιν.

J'ai lu toutes les oraisons de Démosthène, ou peu s'en faut. Il y en a soixante cinq qui passent pour être de lui ; celles qu'il prononça devant le peuple l'emportent, au jugement de plusieurs, sur celles qu'il prononça devant le Sénat.

Son oraison sur Halonese, ou sa seconde contre Philippe, car elle porte aussi ce titre, est rejetée de quelques-uns, parce qu'elle ne s'accorde pas avec le discours que fit Démosthène au sujet de la lettre de Philippe aux Athéniens. Ces critiques s'appuient encore sur la diction, le style & la composition de cette pièce, qui de tous ces côtés leur paraît peu digne de Démosthène. A dire le vrai, le style en est lâche, décousu & fort diffèrent du style ordinaire de cet orateur : c’est pourquoi quelques-uns la donnent à Hégésippe. Pour moi je sais qu'assez souvent différents orateurs font des discours qui se ressemblent & que souvent aussi le même orateur en fait qui ne se ressemblent point, par la raison que la faculté de parler, non plus que les autres, n’est pas toujours égale & invariable, surtout dans ces discours que l'occasion ou la conjoncture fait naître. J'ai donc remarqué comme les autres, la différence de style qui se trouve dans cette seconde Philippique; mais je n'en suis pas plus en état de décider si elle est de Démosthène, ou d'Hégésippe. Il en est de même de l'oraison qui a pour titre, Des conditions à Alexandre ; on aime mieux l'attribuer à Hypéride, parce que Démosthène, supérieur à tous les orateurs dans les autres parties de son art, les surpasse encore plus dans le choix des mots. Or il se trouve dans cette oraison des termes, qui bien loin d'être choisis, ne sont nullement faits pour entrer dans un tel discours.

D'autres veulent que les deux oraisons contre Aristogiton ne soient point de Démosthène : mais ils ne nous disent point de qui elles sont ; ils en font, pour ainsi parler, des bâtards à qui ils ne donnent point de père : Denys d'Halicarnasse est un de ces censeurs, sans beaucoup s'embarrasser de dire sur quoi il appuie son préjugé. Cependant Aristogiton nous apprend lui-même que Démosthène a plaidé contre lui & son témoignage doit assurément l'emporter sur la preuve négative que l'on tire du sentiment de Denys. En effet, qu'Aristogiton se soit défendu & de toute sa force, on n'en peut douter après l'apologie qu'il publia contre l'accusation de Démosthène & de Lycurgue.

Il y en a qui rejettent aussi l'oraison contre Midias & l'oraison contre Eschine, parce qu'elles leur paraissent s'éloigner de la manière, ou plutôt du caractère de Démosthène. En effet, disent-ils, dans l'une & dans l'autre, il n'employé que des raisonnements faibles ; il semble moins combattre qu'escrimer : & par cette raison, quelques-uns prétendent que ni l'une ni l'autre n'a été faite pour voir le jour & qu'elles ne devaient jamais sortir de son cabinet ; en quoi ils marquent du moins plus de circonspection que les autres.

Mais que diront-ils donc d'Aristide, qui rebat les mêmes idées jusqu'au dégoût & qui au lieu de se renfermer dans de justes bornes, donne souvent dans l'excès, dans le superflu ? Cependant ils ont quelque raison de penser comme ils font, que Démosthène n'a pas mis la dernière main à son oraison contre Eschine ; car nous voyons en effet que les preuves les plus faibles & les moins claires, sont celles qu'il y traite les dernières : plus occupé, ce semble, des mots que des choses. Il est en cela bien différent de Lysias dans son oraison contre Mnésiptoleme, où cet orateur toujours également touchant, également prenant, conserve son feu & fait exciter l'indignation de l'auditeur encore plus fortement sur la fin, que dans les autres parties de son discours. Il y en a qui croient que l'oraison sur les prévarications d'Eschine dans son ambassade, quoique prononcée, n'a jamais été ni travaillée, ni entièrement écrite : ils la regardent comme une simple esquisse ; sur quel fondement ? Parce qu'après plusieurs épilogues dont ce discours est rempli, Démosthène revient à des objections qu'il a déjà réfutées & les réfute encore de nouveau : ce qui leur paraît être contre les règles & marquer du dérangement,

L'oraison pour Satyrus & pour sa tutelle contre Charidème, est attaquée par les uns & défendue par les autres ; les critiques les plus judicieux la croient de Démosthène : Callimaque moins éclairé l'attribue à Dinarque & quelques-uns la donnent à Lysias. Mais ni la circonstance du temps, ni le fond des choses, ni la manière dont tout ce discours est écrit, ne cadrent avec leur sentiment. Au contraire, ce style périodique & soutenu que l'on y remarque & ces traits obliques, accompagnés de tant de véhémence, font sentir que c’est Démosthène qui parle. On voit briller ces beautés dès l'exorde ; dans la suite un choix de mots qui ne se dément point & une composition extrêmement châtiée. A quoi on le reconnaît encore, c’est à ce fréquent usage qu'il aime tant à faire des figures & qui met tout à la fois tant de force & de variété dans le discours : car il employé tantôt l'interrogation, tantôt la subjection, tantôt cette figure qui entasse plusieurs choses les unes sur les autres & qui retranche les liaisons, afin de rendre le discours plus rapide; ajoutez à cela une diction toujours régulière, toujours, ornée, mais dont l'ornement ne nuit ni à la force, ni à la clarté ; enfin des périodes qui ont toujours toute leur perfection.

Car de ne négliger jamais sa composition & de renfermer tout dans des périodes,[18] c’est un mérite qui est commun à Démosthène, à Isocrate & à Lysias ; mais avec cette différence, qu'Isocrate donne peut-être un peu trop d'étendue à les périodes, que Lysias en donne trop peu aux siennes & que Démosthène seul tient ce juste milieu qui a tant de grâces.

 Le Sophiste Libanius[19] & quelques autres estiment que l'oraison concernant la paix, a été composée par Démosthène, mais qu'elle n'a jamais été prononcée. A dire le vrai, en accusant Eschine d'avoir conseillé aux Athéniens d'accorder le droit d'Amphictyonat à Philippe & en le reprenant aigrement, comme il fait, de cette démarche, il semble se condamner lui-même ; car il avoir donné le même conseil aux Athéniens, on n'en peut pas douter.

Il y en a suffi qui veulent que l'oraison contre Nééra, ne soit point de lui : ils la trouvait trop lâche, trop négligée. Ils rejettent pareillement son discours sur l'amour & cet éloge funèbre que nous avons sous son nom.

On prétend que Démosthène avoir vingt-quatre ans, quand il fit son oraison contre Leptine. Le critique Longin dit que l'exorde de cette pièce est du genre contentieux. Ce Longin vivait sous l'empire de Claude[20] : il était en grande réputation dans le temps que Zénobie régnait à Osroène & il l'aida de ses conseils après la mort de son mari Odénate. Quelques Anciens ont écrit que cette reine avait quitté la religion des Gentils pour embrasser celle des Chrétiens. Quoiqu'il en soit, Longin a jugé ainsi de cet exorde. D'autres veulent, contre toute raison, qu'il soit du genre moral. Car cette oraison contre Leptine a fourni aux Rhéteurs ample matière de discourir & surtout à Aspasius, qui, se me semble, n'est pas fort bien· entré· dans le plan de cette pièce. L'oraison contre Midias n'a pas moins causé de division parmi les critiques ; les uns la soutenant du genre pathétique & véhément ; les autres du genre propre aux affaires & qui tient plus des mœurs que des passions. Pour moi, je la crois mixte ; car aux endroits qui demandent du pathétique, je vois que le poids de l'expression, la force des arguments, le nombre & l'harmonie du discours, tout annonce une prononciation véhémente ; & aux endroits destinés à la discussion des faits, je vois de la modération, moins de passion que de sentiment : en un mot, ce que nous appelons des mœurs, caractère que· Démosthène garde dans cette oraison & dans plusieurs autres, mais qu'il garde à sa manière. Car il ne faut pas croire que dans une plaidoirie contentieuse, un orateur puisse toujours être humain, doux & modéré arec son adversaire ; il s'échappe quelques fois, particulièrement quand il y est entraîné par un naturel impétueux, comme il est arrivé à Aristide & à Démosthène. C’est que l'art dirige peu la volonté & qu'il ne corrige le naturel, qu'autant qu'il est souple & flexible. Démosthène fit ses Olynthiennes à trente-huit ans ; ce sont trois harangues au peuple d'Athènes, pour lui persuader d'envoyer contre Philippe du secours aux Olynthiens qui en demandaient par une ambassade.

Démosthène était fils d'un père de même nom : sa mère s'appelait Cléobule : il était de Péanie l'un des bourgs de l’Attique. A l'âge de sept ans, il perdit son père & il vécut avec une soeur cadette chez sa mère, qui le mit sous la discipline d'Isocrate, dès qu'il en fut capable : d'autres disent sous celle d'Isée, qui tenait alors une école à Athènes & qui se donnait pour l'émule de Thucydide & du philosophe Platon : car on parle différemment de son éducation & de ses maîtres. Quand il fut en âge, voyant son bien fort diminué, il plaida contre ses tuteurs ; ils étaient trois, Aphobus, Théripide & Démophon, ou Démeas, comme d'autres l'appellent. Il les fit condamner à lui payer chacun dix talents : mais dans la suite, il leur remit cette somme & les quitta même du remerciement. Quelque temps après il fut élu Surintendant du théâtre : dans l'exercice de cet emploi insulté & frappé par Midias, il le cita en justice & plaida lui-même la cause ; mais s'étant accommodé[21] avec l'agresseur pour la somme de trois mille drachmes, il se désista de son accusation.

On prétend que né avec plusieurs défauts qui auraient pu l'empêcher de parler en public ; il les surmonta tous par son application. A l'âge où les autres jeunes gens se livrent au plaisir, lui il s'enfermait dans un lieu souterrain, la tête à demi-rasée, afin de n'être pas même tenté d'en sortir & là il vaquait à l'étude & à la philosophie. Le lit le plus étroit & le plus dur, était celui qui lui plaisait davantage, parce qu'il le rendait plus matinal. Sa langue se refusait à la prononciation de l’r ; il sut si bien l'y accoutumer, qu'il la prononça ensuite comme un autre. On l'avertit qu'en déclamant il lui arrivait de hausser une épaule plus que l'autre : pour s’en corriger il attachait un fer pointu-au plancher & s'exerçait immédiatement dessous, afin que si ce mouvement irrégulier venait à lui échapper, il en fût puni sur l'heure.

Pour s'aguerrir contre ces assemblées tumultueuses du peuple, si capables d'intimider un orateur, il allait se promener au port de Phalère & déclamait sur le bord de la mer, dont le mugissement & les vagues sont une image assez naturelle de ce qui arrive dans ces assemblées. Souvent il déclamait devant un miroir de toute sa grandeur, afin d'observer ses gestes & de leur donner plus de grâce & de régularité.

Il était né avec une difficulté de respirer, qui ne lui permettait pas de prononcer de suite une longue période ; voulant vaincre cet empêchement, il donna mille drachmes au comédien Néoptoleme, qui entreprit de lui rendre l'haleine moins courte & qui y réussit. Car voyant que les conduits par où l'air extérieur entre & rafraîchit sans cesse le poumon, étaient fort serrés dans le jeune homme, il lui conseilla de tenir une olive dans sa bouche & de s'accoutumer à courir dans des lieux qui allaitent en pente. Le fruit de cette olive amollie par la salive & serrée dans la bouche par la rapidité du mouvement, passait du palais dans le nez & sortait par les narines : en forte que l'organe de la respiration & de la voix le trouvait insensiblement élargi & plus propre aux fonctions de l'orateur.

Lorsqu'il s'adonna à la politique, il trouva sa ville partagée entre deux factions : l'une était pour Philippe, l'autre pour la liberté. Il prit le parti le meilleur, celui d'un homme de bien, d'un bon républicain ; il suivit l'exemple d'Hypéride, de Nansiclès, de Polyeucte, de Diotime & en peu de temps il procura à Athènes des alliés puissants, tels que les Eubéens, les Thébains, les Béotiens, les Corcyréens, les Corinthiens & plusieurs autres.

Un jour qu'il avait été sifflé dans l'assemblée du peuple, comme il s'en retournait chez lui, triste & abattu, il fut rencontré par Eunomus, vénérable vieillard, qui fâchant le sujet de son chagrin, lui dit qu'il fallait se mettre au dessus de ces accidents & avoir bon courage. Andronic célèbre acteur, le consola aussi, en l'assurant que ses harangues étaient admirables & il s'y connaissait : seulement, ajouta-t-il, on y pourrait désirer quelque choie quant à l'action. Sur quoi Démosthène le pria de lui donner des leçons, jusqu'à ce qu'il fût content de sa manière de prononcer, qui en effet fut bientôt perfectionnée sous un si excellent maître. Aussi quand on lui demandait quelle était la première partie de l'art oratoire, il répondait toujours que c'était l'action. Et la seconde ? l'action. Et la troisième ? l'action : donnant par là à entendre que de toutes les parties de l'éloquence celle qui a le plus d'empire sur l'esprit de la multitude, c'est la prononciation & l'action. Mais afin que rien ne lui manquât non plus, du côté de la Dialectique, il voulut étudier aussi sous Eubulide de Milet qui passait pour le plus grand Dialecticien de son temps. Démétrius de Phalère rapporte que Démosthène avait coutume de jurer par la terre, par l'eau, par les fleuves, les fontaines & qu'un jour ce jurement ayant excité un grand murmure dans l'assemblée du peuple, il jura aussi par Esculape, dont il prononça le nom grec, en faisant l'antépénultième aiguë.

On dit que Philippe de Macédoine ayant lu quelques harangues que Démosthène avait prononcées contre lui, plein d'admiration avoua de bonne foi, que lui-même il se serait laissé entraîner & lui aurait donné l'armée à commander. Et quelqu'un lui demandant quelles oraisons il aimait le mieux, de celles de Démosthène, ou de celles d'Isocrate: Démosthène est un soldat, répondit-il & Isocrate un athlète.

Après le fameux jugement qui intervint au sujet d'une couronne décernée par Ctésiphon à Démosthène, Eschine condamné à l'exil, s'était déjà mis en chemin ; Démosthène courut à cheval après lui & l'ayant atteint, il l'embrassa, le consola, lui donna un talent & lui offrît toute sorte de services. Eschine demeura interdit, car voyant Démosthène galoper après lui, il n'avait pas douté que ce ne fût pour lui insulter dans son malheur. Se couvrant donc la tête, il était prêt à le jeter à ses genoux, quand Démosthène eut avec lui le procédé que je viens de dire, plus digne d'un philosophe que d'un orateur. Et comme il exhortait Eschine à supporter courageusement son exil, Ah, dit Eschine, comment puis-je ne pas regretter une ville où je trouve dans un ennemi plus de générosité qu'on n'en trouve ailleurs dans ses amis?

Démosthène chargé de pourvoir à l'abondance des vivres dans Athènes, fut accusé de malversation ; mais aussitôt il fut absous. Après la prise d'Elatée, il se trouva à la bataille de Chéronée & il y fit mal son devoir : car on dit qu'il quitta son rang & prit la fuite. On ajoute que sa tunique s'étant accrochée à un buisson, il se crut poursuivi par l'ennemi & lui cria La vie, la vie. On trouva sur le champ de bataille son bouclier, où il y avait une fortune pour symbole. Il fit ensuite l'oraison funèbre de ceux qui avaient péri dans le combat. Si l'on a égard à l'état où était alors Démosthène, cette pièce ne paraîtra pas absolument indigne de lui, mais elle est fort inférieure à ses autres harangues. Quelque temps après, il fut chargé de faire relever les murs d'Athènes ; il y mit du sien & beaucoup plus encore à la décoration des spectacles : il monta ensuite une galère & se transporta chez tous les alliés de la République, pour les engager à contribuer de leurs deniers aux dépenses communes de l'Etat. Par ces grands services, il mérita plusieurs fois d'être couronné d'une couronne d'or, à la réquisition de Démotele, d'Aristonic, d'Hypéride & en dernier lieu de Ctésiphon. A cette dernière fois le décret de Ctésiphon fut attaqué par Diotote & par Eschine, comme porté contre les lois : Démosthène en prit la défense, plaida lui-même[22] sa cause & la gagna.

Dans le temps qu'Alexandre passait en Asie, Harpalus[23] voulant se retirer à Athènes avec tous ses trésors, Démosthène ne fut pas d'avis qu'on l'y reçût ; mais Harpalus ne laissa pas d’y aborder & Démosthène le voyant arrivé, changea de sentiment : on a dit qu'il avait reçu de lui mille dariques. Les Athéniens voulaient livrer Harpalus à Antipater, Démosthène s'y opposa; il ordonna que ses richesses fussent mises en dépôt dans la citadelle d'Athènes : mais le peuple ne sut point à quelle somme elles montaient. Harpalus soutenait qu'il avait apporté sept cents talents & qu'ils avaient été portés dans la citadelle : cependant on n'y en trouva guère plus de trois cents. Après qu'Harpalus se fut sauvé de prison & qu'il eût passé en Crète selon quelques-uns & selon d'autres, à Tenare, ville de la Laconie, Démosthène fut accusé de s'être laissé corrompre. Hypéride, Pythéas, Menesechme, Himerée & Proclès le citèrent devant les Juges & sur leur accusation, il fut condamné par arrêt de l'Aréopage. Aussitôt il s'embarqua & se sauva, n'ayant pas le moyen de payer l'amende à laquelle il avoir été condamné & qui passait cinq fois la somme qu'on prétendait qu'il avait touchée : et on l'accusait d'avoir reçu trente talents.

Quelques-uns disent qu'il n'attendit pas le jugement & que voyant les Juges disposés à le condamner, il les avait prévenus par sa fuite.

Quelque temps après, les Athéniens députèrent Polyeucte aux Arcadiens, pour tâcher de les détacher de l'alliance de la Macédoine ; Polyeucte n'ayant pu les persuader, Démosthène prit la parole, harangua à son tour & leur persuada tout ce qu'il voulut. La renommée eut bientôt publié ce prodigieux effet de son éloquence ; au bout de quelques jours les Athéniens donnèrent un décret pour son rappel & envoyèrent une galère qui le ramena à Athènes. Ils ordonnèrent de plus, qu'au lieu d'exiger de lui les trente talents, on élèverait une statue à Jupiter dans le Pirée. Démosthène ainsi rappelé, gouverna sa République comme auparavant.

Mais dans la suite Antipater ayant pris Pharsale & menaçant les Athéniens d'assiéger leur ville s'ils ne lui livraient leurs orateurs : Démosthène prit le parti de chercher son salut dans la fuite & se réfugia d'abord à Egine. Ne s'y croyant pas en fureté & appréhendant toujours la colère d'Antipater, il vint à Calaurée. Là il apprit que les Athéniens avaient pris la résolution de livrer leurs orateurs & de le livrer lui-même : à cette nouvelle, il alla se réfugier dans le temple de Neptune, comme suppliant. Archias à qui son acharnement contre les exilés avait attiré le sobriquet de le Veneur, l'étant venu trouver, voulut l'engager à sortir du temple & à bien espérer de la bonté d'Antipater, mais Démosthène ne s'y fia pas : Mon ami, lui dit-il, tu ne m'as jamais persuadé quand tu faisais le personnage de Comédien. À présent que tu fais un autre métier, tu ne me persuaderas pas plus ; sur quoi Archias se prépara à lui faire violence : mais il en fut empêché par les habitants de Calaurée. Alors Démosthène avec un courage & une fermeté admirable, Calauréens, leur dit-il, je me suis réfugié dans votre temple, non pour y conserver ma vie, mais pour convaincre à jamais les Macédoniens d'impiété et de violence envers les Dieux. Là-dessus il demanda des tablettes & l'on dit qu'il y écrivit une inscription en deux vers, que les Athéniens firent mettre depuis à sa statue & dont voici à peu près le sens.

Si j’avais su aussi bien combattre que parler, ô ma chère Patrie, tu n'aurais pas subi le joug de Philippe. C’est du moins ainsi que le rapporte Démétrius Magnus. D'autres disent qu'il n'écrivit que ces mots, par où il semblait commencer une lettre : Démosthène à Antipater, salut. Presque tous conviennent qu'il s'empoisonna, soit en avalant une potion, soit en suçant le bout de la plume dont il écrivit & qu'il avait frotté de poison, soit en recourant à sa bague, ou à un bracelet où l'on prétend qu'il conservait du poison pour s'en servir dans la nécessité. Cependant quelques-uns ont dit qu'il s'était fait mourir à force de retenir son haleine & faute de respiration.

Il était âgé de soixante huit ou dix ans & il y en avait vingt-deux qu'il était à la tête des affaires. Il laissa d'une femme distinguée par son mérite deux enfants, qui peu après furent nourris aux dépens de l'Etat dans le Prytanée, où leur père était peint avec une épée à la ceinture, tel qu'il était lorsqu'il harangua contre Antipater, qui demandait qu'Athènes lui livrât ses orateurs. Les Athéniens n'oublièrent rien pour honorer sa mémoire & entre autres marques d'estime, ils lui élevèrent une statue dans la place publique. Nous avons de lui un bon nombre de sentences & d'apophtegmes, qu'il savait placer à propos & que ses amis ont transmis à la postérité.

Un jour que l'assemblée du peuple avait été fort tumultueuse, jusqu'à ne vouloir pas écouter l'orateur, Athéniens, leur dit Démosthène, je n'ai que deux mots à vous dire & deux mots absolument nécessaires. Par là s'étant fait prêter silence, Un jour d'été, continua-t-il, un jeune homme de Mégare loua un âne pour aller aux champs ; il monte dessus & part ; le maître de l’âne suivait à pied : sur le milieu du jour, ne pouvant plus l'un & l’autre apporter l’ardeur du Soleil, le jeune homme descend & se met à l’ombre sous un âne. Le maître lui dispute la place : vous avez loué mon âne, dit-il, mais non pas l’ombre qui est dessous. L'autre répond qu'il a loué l’âne avec toutes ses circonstances & dépendances, grand débat entre eux. Là, Démosthène voulut descendre de la Tribune ; le peuple le retint & le pria de continuer. Hé quoi, Athéniens, leur dit-il, quand je vous fais un conte d'enfant, vous ne vous lassez pas de m'entendre ; et quand je vous parle d'affaires sérieuses, où il s'agit de votre fortune et de votre liberté, vous ne m’écoutez pas ? On lui avoir donné le sobriquet de Batalus ; les uns disent, parce que dans son jeune âge il aimait à être paré comme une femme : les autres, parce que sa nourrice lui avait donné ce nom par mignardise ; d'autres, au nombre desquels est le Sophiste Libanius, parce qu'il était né délicat & valétudinaire. Aussi n'avait-il jamais voulu tâter des exercices de la gymnastique, à quoi les jeunes Athéniens s'adonnent du moins quelques années. Il n'en fallait pas davantage, pour lui mériter la réputation d'efféminé & pour le faire appeler Batalus. Car il y eut anciennement un joueur de flûte, nommé Batalus, qui porta le premier une chaussure de femme au théâtre & qui gâta la scène par ses airs mous & efféminés. De là vient que tout efféminé a depuis été appelé de ce nom.

[18] Le style favori des bons écrivains d'Athènes & de Rome, était le style nombreux & périodique. Tant que nos écrivains français se sont formés dans la lecture de ces grands modèles, ils ont imité leur manière. Balzac & Voiture font périodiques jusques dans leurs lettres. Vaugelas, Pélisson, Bossuet, Boileau ont écrit dans le même goût. Mais depuis que nos écrivains ne s'appliquent qu'a la littérature française, je vois que leur style même dans les discours d'apparat est un style coupé, haché, décousu, qui n'a ni grâce ni· soutien.

[19] Ce Libanius était d'Antioche, & il se rendit célèbre dans le quatrième siècle. Il fut le maître de S. Basile & de S. Jean Chrysostome, mais il n'en fut pas moins attaché au paganisme, ni moins cher à Julien l'apostat.

[20] C'est-à-dire de Marcus Aurelius Claudius, qui succéda à Gordien l'an 268. Longin eut Porphyre pour disciple ; c'était un des plus savants hommes de son temps ; il avait beaucoup écrit, mais de tous ses ouvrages le Traité du Sublime, si bien traduit par Boileau, est le seul qui soit venu jusqu'à nous. Zénobie, après l'avoir attiré à elle pour lui apprendre le Grec, le fit son principal ministre. L'Empereur Aurélien le crut auteur de la lettre hardie que cette princesse lui avait écrite, & le condamna à la mort l'an 173.

[21] Eschine dans son oraison contre Ctésiphon, dit fort plaisamment que Démosthène portait sur ses épaules, non une tête, mais une ferme, pour dire qu'il tirait du profit des insultes & des mauvais traitements qu'il recevait. Mais malgré cette plaisanterie, il est certain que les Grecs, peuple aussi brave qu'il y en ait eu, ne se croyaient point déshonorés pour avoir reçu un soufflet & ne s'en être pas fait raison eux-mêmes.

[22] Nous n'avons rien de plus éloquent que l'oraison d'Eschine contre Ctésiphon, ou pour mieux dire, contre Démosthène & que l’oraison de Démosthène pour Ctésiphon contre Eschine. Mais quelque admirables que soient ces deux harangues, elles ont un grand défaut, c’est d'être pleines d'injures atroces. Nous voyons que ce goût régnait dès le temps d'Homère, dont les héros se disent des injures de crocheteurs, & c’est l'une des choses qui a le plus autorisé quelques modernes à dégoûter leur siècle de la lecture de ce grand Poète. Mais ils devaient considérer que chaque peuple a son vice dominant, & que nous autres Français avec notre fureur pour le duel ; surtout telle qu'elle était il y a cent ans, nous avons mauvaise grâce de faire le procès aux Grecs sur les termes injurieux qu'ils le permettaient.

[23] L'un des Capitaines d'Alexandre, que ce prince avait fait gouverneur de Babylone & son trésorier. Il pilla le trésor dont il avait la garde, & vint à Athènes, mais poursuivi par Antipater, il se sauva en Crète, où il fut tué.