BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     181 DAMASCIUS DE DAMAS,

      Vie du philosophe Isidore.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181. Damascius de Damas,

 

Vie du philosophe Isidore.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Δαμασκίου Δαμασκηνοῦ εἰς τὸν Ἰσιδώρου τοῦ φιλοσόφου βίον. Ἔστι μὲν οὖν τὸ βιβλίον πολύστιχον, οἱονεὶ δὲ κεφαλαίοις ξʹ ἀπαρτίζεται. Γράφειν δὲ τὸν Ἰσιδώρου βίον προθέμενος, Θεοδώρᾳ τινὶ τὸ σύνταγμα προσπεφώνηκεν, Ἕλληνα μὲν καὶ αὐτῇ θρησκείαν τιμώσῃ, μαθημάτων δὲ τῶν τε κατὰ φιλοσοφίαν, καὶ ὅσα περὶ ποιητάς τε καὶ γραμματικὴν στρέφεται ἐμπειρίαν, οὐκ ἀπείρως ἐχούσῃ, ἀλλά γε καὶ πρὸς γεωμετρικήν τε καὶ ἀριθμητικὴν ἀνηγμένῃ θεωρίαν, αὐτοῦ τε Δαμασκίου καὶ Ἰσιδώρου τὴν διδασκαλίαν αὐτῇ τε καὶ ταῖς νεωτέραις ἀδελφαῖς κατὰ διαφόρους χρόνους πεποιημένων. Αὕτη θυγάτηρ ἐγεγόνει Κυρίνας καὶ Διογένους τοῦ Εὐσεβίου τοῦ Φλαβιανοῦ, ὃς εἷλκε τὸ γένος ἀπὸ Σαμψιγεράμου τε καὶ Μονίμου, εἰς οὓς ἀνάγεται καὶ Ἰάμβλιχος, ἄνδρας τὰ πρῶτα τῆς εἰδωλολατρούσης ἀσεβείας ἀπενεγκαμένους.

Τὴν μὲν οὖν βιογραφίαν Ἰσιδώρου ὁ Δαμάσκιος ταύτῃ προσφωνεῖ, ἧς καὶ ἡ ἀξίωσις, καὶ ἄλλων τινῶν συναιτίων γεγενημένων τῆς προτροπῆς, αἰτία κατέστη τῷ συγγραφεῖ, καθάπερ αὐτὸς ἐπιμαρτύρεται, τῆς σπουδῆς. Οὐ μήν γε μᾶλλον Ἰσιδώρου βίον ἢ πολλῶν ἄλλων, τῶν μὲν συνηκμακότων τἀνδρί, τῶν δὲ καὶ προγεγονότων συναναγράφει πράξεις τε καὶ διηγήματα τούτων συνδιατιθεὶς καὶ πλείστῃ χρώμενος καὶ κατὰ κόρον τῇ παρεκδρομῇ.

 Ἔστι δὲ τὴν μὲν περὶ τὰ θεῖα δόξαν εἰς ἄκρον δυσσεβής· καινῶν δὲ καὶ γραοπρεπῶν μυθαρίων αὐτόν τε τὸν νοῦν καὶ τοὺς λόγους πεπληρωμένος· διὸ καὶ τῆς ἱερᾶς ἡμῶν, εἰ καὶ δειλιώσῃ καὶ λαθραιοτέρᾳ κακοφροσύνῃ, ὅμως οὐκ ὀλιγάκις φαίνεται καθυλακτῶν εὐσεβείας. Πάντων δ´ ὅσους ἐξαίρει τοῖς λόγοις καὶ κρείττους ἢ κατ´ ἀνθρώπων φύσιν θειάζει γεγονέναι ταῖς τε τῶν ἐπιστημῶν τελεωτάταις θεωρίαις καὶ τῷ τάχει τῆς διανοίας, τούτων ἑκάστου κριτὴν ἑαυτὸν ἐπικαθιστῶν οὐκ ἔστιν ὅτου μὴ καθήψατο ἐφ´ ἑκάστου τῶν θαυμαζομένων μὴ ἐνδεέστερον ἔχειν, τοῦ μὲν εἰς ἀγχίνοιαν ἐξῃρμένου, ὅτι μὴ πάντα ἀγχίνους, τοῦδ´ εἰς ἐπιστήμας ἀπαραβλήτου, ὅτι μὴ πάντα ἐπιστήμων, καὶ δὴ καὶ τοῦ εἰς ἀρετὴν ἐγγίζοντος θεῷ ὅτι πολλῶν ἐνδεής.

Οὕτως ἐκείνων ἕκαστον οὓς ἄνω φέρων ἐξῄρει κατασύρων καὶ ῥίπτων χαμαί, τὸ κράτος ἑαυτῷ κατὰ πάντων καὶ ἐπὶ πᾶσι λεληθότως ἀναρτᾷ. Διὸ καὶ Ἰσίδωρον οὐχ ἧττον ἐπαινῶν ἢ ψόγοις περιβάλλων διατελεῖ. Καίτοι γε ἐξ ὧν ἀλλοτρίας τε λογικὰς ἀπορίας καὶ λύσεις ὡς δὴ θαυμασίους προκομίζει, καὶ ἃς αὐτὸς ἐπὶ τάχει νοῦ καὶ ἀκριβείᾳ ἐπιστήμης μέγα φρονῶν εἰς μέσον προάγει, οὔτε τι τῶν περὶ φιλοσοφίαν συνήθων ὑψηλότερον ἔστιν εὑρεῖν τὸν ἄνθρωπον κατωρθωκότα, οὔτε μὴν εἰς δεινότητα καὶ ἀγχίστροφον διανοίας τάχος, ὅση γε ἀνθρωπίνη, μὴ ὅτι γε δαιμονίᾳ, ἀνηγμένον, ἀλλ´ οὐδέ τινα τῶν μετρίως πως περὶ φιλοσοφίαν ἐχόντων, μήτι γε δι´ ἀκριβείας ἐντελοῦς ἠγμένων, οἷς ἐκεῖνος ἐλλαμπρύνεται, σεμνυνόμενον.

Τὴν μέντοι φράσιν ὁ ἀνὴρ κατά γε τὸ πλεῖστον αὐτοῦ τῶν λέξεων οὐ πόρρω τείνει τοῦ σαφοῦς. Ἔχει δέ τι καὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν, ὅσαι χαρακτηρίζονται λέξεσι, τήν τε τραχεῖάν φημι, δι´ ἧς τραχύνεται ἡ ἠχώ, καὶ δὴ καὶ ὅση πλατύνει τὴν φωνήν, καὶ τὴν εἰς τὸ ποιητικώτερον, εἰ καὶ σπανιάκις, ἐλευθεριάζουσαν. Καὶ αἱ τροπικαὶ δὲ διαμορφοῦσιν αὐτοῦ τοὺς λόγους, οὐκ εἰς ἄμουσον ψυχρολογίαν ἢ τροπὰς ἀποτόμους ἐκφερόμεναι, ἀλλ´ ἔκ γε τοῦ ἐπὶ πλεῖστον τὸ γλυκύ τε καὶ χαρίεν τὸ καθ´ ἑαυτὰς παρεχόμεναι. Ἀλλὰ σαφὴς ὢν τῷ πλείστῳ μέρει τῶν λέξεων, οὐκέτι καὶ τῇ ὅλῃ τοῦ λόγου οἰκονομίᾳ τοιοῦτος καθέστηκεν· ἥ τε γὰρ συνθήκη οὐ συνθήκη μᾶλλον ἢ καινοπρέπεια, καὶ ἡ περιβολὴ κόρον ἐμποιοῦσα συχνὸν τό τε εἰς σαφήνειαν ἐπηλυγάζει προφαινόμενον καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν τοῦ λόγου σπουδήν. Διὸ καὶ χαρίεις ἂν ἄλλως ὁ λόγος εἶναι δυνάμενος, τὴν ὅσην ἂν δυνατὸς ἦν κεκολασμένων τούτων χάριν παρασχεῖν τοῖς εἰρημένοις ἀφῄρηται.

Καὶ αἱ περιβολαὶ δὲ οὔτι γε δριμείας διανοίας οὐδ´ ἐπαφρόδιτοι, οὐδὲ τὸ γοργὸν ὑποτρέχουσαι, αἷς ἄν τις κατὰ τρόπον καὶ καλλωπίσαιτο, ἀλλὰ τούτων δὴ τῶν κοινῶν καὶ ἐπιπολαίων καὶ οὐδὲ τὸ ἀναγκαῖον τῇ χρήσει καὶ ταῖς περιστάσεσιν ἀναφαινόντων βλαστήματα. Τὰ δὲ σχήματα εἰ μὴ κατὰ τὸ πλεονάζον ἐπὶ μήκιστον ταῖς περιόδοις ἐξετείνετο, οὔτ´ ἂν αὐτὰ τὸ μὴ κατὰ τὸ μᾶλλον μεγεθύνεσθαι οὔτε τὸ μὴ τὸ ποικίλον ἀπενέγκασθαι οὐκ ἂν αὐτὰ τῆς συμμέτρου κράσεως καὶ τὸ πρέπον ἐχούσης ἰσχὺν εἶχεν ἀπάγειν.

Τὸ μέντοι εὔτονον καὶ πικρὸν περίεστι τῷ λόγῳ· ἀλλὰ καὶ τοῦτο πολλάκις ἐκλύεται, οὐ μίξει καὶ κράσει τῶν ἰδεῶν, ὅπερ ἄριστον, ἀλλ´ ἐπιλείψει καταβιαζόμενον τῶν τεινόντων τὴν φράσιν καὶ διογκούντων λέξεών τε καὶ τῶν ἄλλων μερῶν τῆς τοιαύτης ἰσχύος. Ὃ πολλοῖς μὲν τῶν γε τὴν τοιαύτην ἰδιοτροπίαν ἐπιτετηδευκότων συνέβη,  οὐ μὴν πρὸς ἐπαίνου γε τοῖς μὴ διασεσωκόσι τὸν ὑπὲρ ἰσχὺν ἠρμένον φόρτον ἀποβαίνει.

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν κρίσις ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς γε λόγου, τοῦ δὲ βίον γράφοντος τάχα ἂν εἴη καὶ ἕτερα πλείονα· τί γὰρ αὐτῷ δεήσει μορφὴ διὰ μεγέθους ἥκουσα; νομοθέτου γὰρ καὶ προστάττοντος τοῦτο λόγου. Τί δὲ τόνος καὶ περιβολὴ τοσαύτη καὶ τῆς συνθήκης τὸ ἄηθες; Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον.

Ὁ δὲ Δαμάσκιος τήν τε ῥητορεύουσαν τέχνην ὑπὸ Θέωνι τρία ἔτη ὅλα διεπόνησε καὶ προὔστη διατριβῶν ῥητορικῶν ἐπὶ ἔτη θʹ. Γεωμετρίας δὲ καὶ ἀριθμητικῆς καὶ τῶν ἄλλων μαθημάτων Μαρῖνον τὸν διάδοχον Πρόκλου ἐν Ἀθήναις ἔσχε διδάσκαλον. Τῆς τε φιλοσόφου θεωρίας ὅ τε Ζηνόδοτος αὐτῷ καθηγεμὼν Ἀθήνῃσι καὶ αὐτὸς ἐγεγόνει (διάδοχος δὲ καὶ οὗτος Πρόκλου, τὰ δεύτερα Μαρίνου φέρων) καὶ Ἀμμώνιος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὁ Ἑρμείου, ὃν οὐ μικρῷ μέτρῳ τῶν καθ´ ἑαυτὸν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ φησὶ διαφέρειν, καὶ μάλιστα τοῖς μαθήμασι. Τοῦτον καὶ τῶν Πλατωνικῶν ἐξηγητὴν αὑτῷ γεγενῆσθαι Δαμάσκιος ἀναγράφει, καὶ τῆς συντάξεως τῶν ἀστρονομικῶν Πτολεμαίου βιβλίων. Τῆς μέντοι διαλεκτικῆς τριβῆς τὰς Ἰσιδώρου συνουσίας τὴν ἰσχὺν αὑτῷ διατείνεται παρασχεῖν, ὃν καὶ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ τῶν λόγων δυνάμει πάντας ἀνθρώπους, ὅσους ὁ κατ´ ἐκείνην

J'ai lu l'ouvrage de Damascius le Damascène Sur la vie d'Isidore le philosophe. C’est un gros livre divisé en près de soixante chapitres. S'étant déterminé à écrire la Vie d'Isidore il dédia cet ouvrage était dédié à une dame, nommée Théodora, adonnée aux cultes helléniques, fort versée dans les sciences philosophiques et mathéma-tiques, et qui n'était pas restée étrangère à la poésie et aux lettres. Elle avait été instruite par Isidore lui-même et par Damascius, avec ses trois sœurs plus jeunes, à des époques différentes. Théodora était la fille de Cyrina et de Diogène, fils d'Eusèbe, fils de Flavien, qui tenait son origine de Zampsigéramos et de Monime, auxquels remonte aussi Iamblique ; « un des sectateurs les plus célèbres de l'impiété idolâtrique ».

C'est sur la prière de cette femme qui avait été son élève et pour d’autres raisons que Damascius entreprit d'écrire la biographie d'Isidore, comme il le dit lui-même. Ce n'est pаs plus la vie d'Isidore que celle de beaucoup d'autres philosophes, ses contemporains ou antérieurs à lui, qu'il nous raconte, car il digresse en abondance et même à satiété.

Son opinion des choses divines est d'une extrême impiété; d’étranges histoires de vieilles femmes remplis-sent son cœur et ses écrits; notre sainte religion est visiblement l'objet de fréquentes attaques de sa part, mais pas d'attaques franches, et sous une forme déguisée de malveillance. Pour tous ceux qu’il encense dans ses écrits et qu'il proclame supérieurs à la condition humaine pour l'excellence de leurs conceptions de la connaissance et de la vivacité de leur pensée, il en est le juge, et il n’y a pas un seul de ceux qu'il admire à qui il ne re-proche pas certains défauts: celui qu'il exalte pour son intelligence n'est pas intelligent sur tous les points, celui qui est incomparable pour sa connaissance ne sait pas tout, celui dont les vertus le rendent presque divin a beaucoup de défauts.

Ainsi, chacun de ceux qu'il a encensé est banalisée et ravili; de cette façon, il s'arroge lui-même, par des moyens détournés, la supériorité sur tous et en tout. Il travaille aussi, par le biais de sa vie d'Isidore, l'éloge et le blâme à tour de rôle. Néanmoins, dans les difficultés de la logique, dans les solutions qu'il emprunte et cite comme remarquables, enfin, avec ceux qu’il produit lui-même avec une grande fierté pour la vivacité de sa pensée et l'exactitude de ses connaissances, on ne peut trouver ni construction de cet auteur qui s'élève au-dessus de la moyenne philosophique ordinaire, ni quoi ce soit qui obtienne la capacité et la vivacité mentale du standard humain, peu importe le divin; ni quelqu'un prenant au sérieux la philosophie, surtout quand il est fort pointilleux, pour se glorifier de ce que celui-ci se glorifie

Quant à son style, pour ce qui est du vocabulaire, il n'est pas loin de la clarté : et a encore quelques formes qui s'expriment par des mots; je veux dire une certaine vigueur, qu'il appelle une prononciation plus vigoureuse et une voix presque plus étendue. De même il utilise rarement, mais avec beaucoup de liberté, des moyens poétiques. Ensuite, il met dans son discours des tropes, lesquels, loin de rendre son élocution rude ou froide, ou de rendre un passage difficile, apportent plus de douceur et de grâce. Il faut dire cependant que, pour se rendre clair, il concilie bien la plupart des voix, mais ce n’est pas le cas pour l'ensemble de son discours ; que sa composition a tout à fait une certaine innovation, et le tour qui il met est tel qu’il continue à satiété; non seulement il enlève l'espoir d’y trouver ce qui était tout à fait clair, mais il l’obscurcit avec le même soin que s'il l’utilisait pour mener à bien son discours. Et ce discours qui aurait autrement pu être grâcieux il  réussit par ce que nous avons dit à le dépouiller de toute grâce qu'il pourrait avoir s'il avait poli son style..

Les périodes, qui  pourraient embellir,  ne sont ni d'une pensée vive, ni jolies, ni remplies  d'impétuosité.  Ce n'est pas sans folie que quelqu'un s'en glorifierait.  Elles sont communes, superficielles, absolument inutiles à l'emploi. et augmentent les difficultés.  Les figures si elles ne vont pas jusqu'à la redondance, se déroulent en périodes et n'ont jamais ces forces qui, en gardant la juste mesure, donnent de la variété.

Il y a dans ses écrits langage de la vigeur et de l'âpreté, mais souvent il y a relachement, non par mélange et la mesure des idées, ce qui est très bon, mais par manque de mots ou d'autres parties qui ont la force de raffermir et gonfler la phrase. C'est ce qui arrive à beaucoup de ceux qui pratiquent une telle forme particulière de langage. On ne peut accorder de louange à ceux qui qui ne peuvent supporter un fardeau au dessus de leurs forces

Voilà le jugement, pour parler simplement, sur son mode d'expression ;  car chez celui qui a écrit la vie, il y a aussi sans doute beaucoup d'autres choses à observer. ? Pourquoi a-t-il eu besoin d'utiliser la forme accompagnée de la grandeur ? C'est le propre d'un discours de législateur et de prescripteur. Pourquoi cete tension, pourquoi une telle exagération, pourquoi cette étrangeté de composition ?  Mais assez dit..

Damascius pour l’élocution, fréquenta pendant trois ans Théon, et pendant près de neuf ans présida à des exercices des rhétorique. En géométrie et en arithmétique, et dans d’autres disciplines, il eut pour maître Marinus, successeur de Proclus à Athènes ; en philosophie il suivit les leçons de Zénodore à Athènes, après que Marinus ait succédé à Proclus ; et à Alexandrie il suivit les leçons d'Ammonius, fils d’Ermia, qui écrit-il était le meilleur de tous les philosophes de son époque, et spécialement en mathématiques. Damascius affirme être un disciple dans les disciplines platoniciennes, comme dans les grandes syntaxes de Ptolémée en astronomie. Il prétend avoir acquis la force de raisonner et l’usage de la dialectique grâce à la fréquentation d'Isidore, qu’il présente comme ayant obscurci/gâté le droit de contester à tous les hommes doctes de ce siècle.