BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     59

      Actes du Synode du Chêne.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Actes du Synode du Chêne.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη συνόδου τῆς παρανόμως κατὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου συγκροτηθείσης, ἐν ᾗ ὑπῆρχον κατάρχοντες Θεόφιλός τε ὁ Ἀλεξανδρείας, Ἀκάκιος ὁ Βεροίας, Ἀντίοχος ὁ Πτολεμαΐδος καὶ ὁ Σεβηριανὸς Γαβάλων καὶ Κυρῖνος ὁ Καλχηδόνος, οἱ τὰ μάλιστα δυσμενῶς ἔχοντες πρὸς τὸν ἄνδρα οἳ ἅμα πάντα καὶ κριταὶ καὶ κατήγοροι καὶ μάρτυρες ἦσαν. Ἐν ὑπομνήμασι δὲ ταῦτα ἐπράχθη ιγʹ· ἀλλὰ τὰ μὲν δυοκαίδεκα κατὰ τοῦ ἁγίου, τὸ δὲ τρισκαιδέκατον περιέχει τὰ κατὰ Ἡρακλείδου τοῦ εἰς Ἔφεσον ὑπ´ αὐτοῦ χειροτονηθέντος, οὗπερ οὐδὲ τὴν καθαίρεσιν ἴσχυσαν τελειῶσαι, ἑτέρων τινῶν κωλυσάντων.

Ὁ δὲ κατήγορος Ἡρακλείδου τῆς Μαγνητῶν πόλεως ἐπίσκοπος ἦν ὀνόματι Μακάριος. Ὁ δὲ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου προφανὴς ἐχθρὸς καὶ πρῶτος κατήγορος Ἰωάννης ὁ διάκονος αὐτοῦ ἦν. Κατηγόρει δὲ τοῦ Χρυσοστόμου ὅτι τε αὐτὸν ἠδίκησεν, ἀφορίσας αὐτόν, διότι τὸν οἰκεῖον παῖδα Εὐλάλιον ἔτυψε· δεύτερον δὲ ὅτι Ἰωάννης τις μοναχὸς ἐξ ἐπιτροπῆς τοῦ Χρυσοστόμου ἐτυπτήθη, ὥς φησι, καὶ ἐσύρη καὶ μετὰ τῶν δαιμονώντων ἐσιδηροφόρησε· τρίτον ὅτι τὰ κειμήλια πλῆθος πολὺ διέπρασε· τέταρτον ὅτι τὰ μάρμαρα τῆς ἁγίας Ἀναστασίας, ἃ Νεκτάριος εἰς μαρμάρωσιν τῆς ἐκκλησίας ἐναπέθετο, οὗτος διέπρασε· πέμπτον ὅτι τοὺς κληρικοὺς ἀτίμους καὶ διεφθαρμένους καὶ αὐτοπαραχρήτους καὶ τριοβολιμαίους ὑβρίζει· ἕκτον ὅτι τὸν ἅγιον Ἐπιφάνιον λῆρον ἐκάλει καὶ δαιμονιάριον· ἕβδομον ὅτι κατὰ Σεβηριανοῦ συσκευὴν ἐποιήσατο, κινήσας κατ´ αὐτοῦ τοὺς δεκανούς· ὄγδοον ὅτι καὶ κατὰ τοῦ κλήρου συκοφαντικὸν βιβλίον κατεσκεύασεν· ἔννατον ὅτι συγκροτήσας συνέδριον παντὸς τοῦ κλήρου ἔστησε τρεῖς διακόνους, Ἀκάκιον, Ἐδάφιον, Ἰωάννην, κατηγορήσας ὡς τὸ μαφόριον αὐτοῦ κλέψαντας, λέγων μὴ καὶ εἰς ἄλλο τι αὐτὸ ἔλαβον· δέκατον ὅτι Ἀντώνιον ἐλεγχθέντα τυμβωρύχον ἐχειροτόνησεν ἐπίσκοπον· ἑνδέκατον ὅτι Ἰωάννην τὸν κόμητα ἐν τῇ στάσει τῶν στρατιωτῶν αὐτὸς κατεμήνυσε· δωδέκατον ὅτι οὔτε προϊὼν ηὔξατο εἰς τὴν ἐκκλησίαν οὔτε εἰσιών· τρισκαιδέκατον ὅτι ἄνευ θυσιαστηρίου χειροτονίας διακόνων καὶ πρεσβυτέρων ἐποίησε· τεσσαρεσκαιδέκατον ὅτι ἐν μίᾳ χειροτονίᾳ τέσσαρας ἐπισκόπους ἐποίησε· πεντεκαιδέκατον ὅτι δέχεται γυναῖκας μονοπρόσμονα πάντας ἐκβάλλων ἔξω· ἑκκαιδέκατον ὅτι τὴν κληρονομίαν τὴν ἀπὸ Θέκλας καταλειφθεῖσαν πέπρακε διὰ Θεοδούλου· ἑπτακαιδέκατον ὅτι τὰ προσόδια τῆς ἐκκλησίας οὐδεὶς οἶδε ποῦ ἀπῆλθεν· ὀκτωκαιδέκατον ὅτι Σαραπίωνα ὑπὸ ἔγκλημα ὄντα πρεσβύτερον ἐχειροτόνησεν· ἐννεακαιδέκατον ὅτι τοὺς κοινωνικοὺς τῆς οἰκουμένης κατὰ γνώμην αὐτοῦ ἐγκλεισθέντας καὶ τελευτήσαντας ἐν τῇ φυλακῇ ὑπερεῖδε, καὶ οὐδὲ προπέμψαι τὰ σκηνώματα αὐτῶν κατηξίωσεν· εἰκοστὸν ὅτι τὸν ἁγιώτατον Ἀκάκιον ὕβρισε καὶ οὔτε λόγου μετέδωκεν αὐτῷ· εἰκοστὸν πρῶτον ὅτι Πορφύριον τὸν πρεσβύτερον παρέδωκεν Εὐτροπίῳ ἐξορισθῆναι· εἰκοστὸν δεύτερον ὅτι καὶ Βενέριον πρεσβύτερον παρέδωκε μεθ´ ὕβρεως πολλῆς· εἰκοστὸν τρίτον ὅτι αὐτῷ μόνῳ λουτρὸν ὑποκαίεται καὶ μετὰ τὸ λούσασθαι αὐτὸν Σαραπίων ἀπολύει τὴν ἔμβασιν ὥστε ἄλλον τινὰ μὴ λούεσθαι· εἰκοστὸν τέταρτον ὅτι πολλοὺς ἀμαρτύρως ἐχειροτόνησεν· εἰκοστὸν πέμπτον ὅτι μόνος ἐσθίει ἀσώτως ζῶν Κυκλώπων βίον· εἰκοστὸν ἕκτον ὅτι αὐτὸς κατηγορεῖ, αὐτὸς μαρτυρεῖ, αὐτὸς ἀποφαίνεται (καὶ δῆλον ἐκ τῶν περὶ Μαρτύριον τὸν πρωτοδιάκονον, καὶ ἐκ τῶν περὶ Προαιρέσιόν φασι τὸν Λυκίας ἐπίσκοπον)· εἰκοστὸν ἕβδομον ὅτι γρόνθον ἔδωκε Μέμνονι ἐν τοῖς Ἀποστόλοις, καὶ ῥέοντος τοῦ αἵματος ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ προσήνεγκε τὰ μυστήρια· εἰκοστὸν ὄγδοον ὅτι ἐν θρόνῳ ἀποδύεται καὶ ἐνδύεται καὶ πάστιλον τρώγει· εἰκοστὸν ἔννατον ὅτι καὶ χρήματα τοῖς ὑπ´ αὐτοῦ χειροτονουμένοις ἐπισκόποις δίδωσιν, ἵνα δι´ αὐτῶν καταπονῇ τοῦ κλήρου.

Τὰ μὲν κατὰ τοῦ ἁγίου κεφάλαια ταῦτα· ἐκεῖνος δὲ τέταρτον προσκληθεὶς οὐ παρεγένετο, δηλοποιήσας τοῖς προσκαλουμένοις ὅτι «εἰ τοὺς προφανεῖς ἐχθροὺς ἀπὸ τῆς τάξεως τῶν κρινόντων παραστέλλετε, ἕτοιμός εἰμι καὶ παραγενέσθαι καὶ ἀπολογεῖσθαι, εἴ τίς τί μου κατηγορεῖ· εἰ δὲ τοῦτο ποιεῖν οὐ βούλεσθε, ὁσάκις ἂν ἀποστείλητε, οὐδὲν πλέον ἀνυσθήσεται».

Ἐξήτασαν δέ, ὡς ἐνόμισαν, ἐκ τῶν κεφαλαίων τούτων τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον, εἶτα ἤρξαντο περὶ Ἡρακλείδου καὶ Παλλαδίου τοῦ Ἑλενουπόλεως τῶν ἐπισκόπων ἐξετάζειν· καὶ ἐπέδωκε λίβελλον πάλιν ὁ μοναχὸς Ἰωάννης, οὗ ὁ διάκονος Ἰωάννης ἐν ταῖς κατὰ τοῦ Χρυσοστόμου κατηγορίαις ἐμνήσθη, ἐγκαλῶν κατὰ Ἡρακλείδου ὅτι Ὠριγενειαστής ἐστι, καὶ ὅτι κλέπτης ἐφωράθη ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης, ἱμάτια τοῦ διακόνου Ἀκυλίνου κλέπτων, καὶ ὅτι αὐτόν, φησίν, ὁ ἐπίσκοπος Ἰωάννης τοιοῦτον ὄντα εἰς Ἔφεσον ἐχειροτόνησεν. Ἐνεκάλει δὲ καὶ κατὰ τοῦ Χρυσοστόμου ὡς πολλὰ κακὰ παθὼν χάριν τῶν Ὠριγενειαστῶν διὰ Σαραπίωνος καὶ παρ´ αὐτοῦ ἐκείνου. Εἶτα τούτων ἐξετασθέντων, ἐξητάσθη πάλιν τὸ ἔννατον κεφάλαιον τῶν ἐγκλημάτων, εἶτα τὸ εἰκοστὸν ἕβδομον.

Εἶτα πάλιν κατηγόρησεν Ἰσαάκιος ἐπίσκοπος τοῦ Ἡρακλείδου ὡς Ὠριγενειαστοῦ καὶ ὡς μὴ παραδεχθέντος Ἐπιφανίῳ τῷ ἁγιωτάτῳ μήτε εἰς εὐχὴν μήτε εἰς συνεστίασιν. Ἐπέδωκε δὲ ὁ αὐτὸς Ἰσαάκιος καὶ λίβελλον κατὰ τοῦ Χρυσοστόμου περιέχοντα ταῦτα, πρῶτον περὶ τοῦ πολλάκις μνημονευθέντος Ἰωάννου τοῦ μοναχοῦ, ὅτι ἐδάρη διὰ τοὺς Ὠριγενειαστὰς καὶ ὅτι ἐσιδηροφόρησε· δεύτερον ὅτι ὁ μακάριος Ἐπιφάνιος διὰ τοὺς Ὠριγενειαστὰς Ἀμμώνιον, Εὐθύμιον, Εὐσέβιον καὶ Ἡρακλείδην καὶ Παλλάδιον οὐκ ἠθέλησε κοινωνῆσαι· τρίτον ὅτι τὴν φιλοξενίαν ἀθετεῖ, μονοσιτίαν ἐπιτηδεύων· τέταρτον ὅτι ἐπ´ ἐκκλησίας λέγει τράπεζαν Ἐριννύων πεπληρωμένην· πέμπτον ὅτι καυχᾶται ἐπ´ ἐκκλησίας λέγων· «ἐρῶ, μαίνομαι», καὶ ὅτι ὀφείλει ἑρμηνεῦσαι τίνες εἰσὶν Ἐριννύες, καὶ τί ἐστι τὸ λέγειν· «ἐρῶ, μαίνομαι.» ἡ γὰρ ἐκκλησία οὐκ οἶδε ταῦτα· ἕκτον ὅτι ἄδειαν παρέχει τοῖς ἁμαρτάνουσι διδάσκων· «ἐὰν πάλιν ἁμάρτῃς, πάλιν μετανόησον, καὶ ὁσάκις ἂν ἁμάρτῃς, ἐλθὲ πρός με καὶ ἐγώ σε θεραπεύσω»· ἕβδομον ὅτι βλασφημεῖ ἐπ´ ἐκκλησίας, λέγων ὅτι ὁ Χριστὸς προσευξάμενος οὐκ εἰσηκούσθη ἐπεὶ μὴ δεόντως προσηύξατο· ὄγδοον ὅτι τοῖς λαοῖς ὑποβάλλει στασιάζειν κατὰ τῆς συνόδου· ἔννατον ὅτι Ἕλληνας πολλὰ κακὰ τοῖς Χριστιανοῖς διαθεμένους ὑπεδέξατο καὶ ἔχει ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ προΐσταται αὐτῶν· δέκατον ὅτι ἐπιβαίνει ἀλλοτρίαις ἐπαρχίαις καὶ χειροτονεῖ ἐπισκόπους· ἑνδέκατον ὅτι ὑβρίζει τοὺς ἐπισκόπους καὶ ἐκπιγγάτους κελεύει ἐκβληθῆναι τῆς οἰκίας αὑτοῦ· δωδέκατον ὅτι τοὺς κληρικοὺς ξέναις ὕβρεσιν ὑβρίζει· τρισκαιδέκατον ὅτι παραθήκας ἀλλοτρίας ἥρπασε βίᾳ· τεσσαρεσκαιδέκατον ὅτι ἄνευ συνεδρίου καὶ παρὰ γνώμην τοῦ κλήρου ποιεῖ τὰς χειροτονίας· πεντεκαιδέκατον ὅτι τοὺς μὲν Ὠριγενειαστὰς ἐδέξατο τοὺς δὲ κοινωνικοὺς τῆς ἐκκλησίας μετὰ συστατικῶν ἐλθόντας γραμμάτων καὶ ἐν τῇ φυλακῇ βληθέντας οὐκ ἐξείλετο, ἀλλὰ καὶ ἀποθανόντας ἐν αὐτῇ οὐδ´ ὅλως ἐπεσκέψατο· ἑκκαιδέκατον ὅτι δούλους ἀλλοτρίους μήπω ἐλευθερωθέντας, ἀλλὰ καὶ διαβεβλημένους ἐχειροτόνησεν ἐπισκόπους· ἑπτακαιδέκατον ὅτι αὐτὸν τοῦτον Ἰσαάκιον πολλὰ παρ´ αὐτῶν συνέβη κακωθῆναι.

Τούτων οὖν τῶν κατηγοριῶν τὸ μὲν πρῶτον ἅτε δὴ προεξετασθέν, ὡς ἐνόμιζον, οὐκέτι ἐξητάσθη, τὸ δὲ δεύτερον ἐξητάσθη καὶ τὸ ἕβδομον. Εἶτα ἐξητάσθη πάλιν τὸ τρίτον ἔγκλημα τῶν ὑπὸ τοῦ διακόνου Ἰωάννου ἐπιδοθέντων. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ κεφαλαίῳ καὶ Ἀρσάκιος ὁ πρωτοπρεσβύτερος, ὁ αὐτὸν τὸν Χρυσόστομον διαδεξάμενος, καὶ Ἀττικὸς ὁ πρεσβύτερος οὐκ οἶδ´ ὅπως μάρτυρες ἔστησαν καὶ τοῦ ἁγίου κατεμαρτύρησαν· καὶ Ἐλπίδιος δὲ ὁ πρεσβύτερος. Οἱ αὐτοὶ δὲ κατεμαρτύρησαν, καὶ σὺν αὐτοῖς καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἀκάκιος ἐπὶ τῷ τετάρτῳ κεφαλαίῳ.

Τούτων οὖν ἐξετασθέντων αὐτοί τε οἱ προειρημένοι πρεσβύτεροι καὶ Εὐδαίμων ἔτι καὶ Ὀνήσιμος ᾐτοῦντο ἐπιταχῦναι τῇ ἀποφάσει, καὶ πρῶτος τῆς συνόδου Παῦλος ὁ Ἡρακλείας ἠξίωσεν ἅπαντας ἀποφήνασθαι. Καὶ ἀπεφήναντο τὴν τοῦ ἁγίου ὡς ἔδοξαν ἑαυτοῖς, καθαίρεσιν, ἀρξαμένου Γυμνασίου ἐπισκόπου καὶ τελευτήσαντος Θεοφίλου τοῦ Ἀλεξανδρείας, οἱ πάντες τὸν ἀριθμὸν τεσσαράκοντα πέντε. Εἶτα ἐγράφη τῷ κλήρῳ Κωνσταντινουπόλεως, ὡς δῆθεν ἀπὸ συνόδου, περὶ τῆς τοῦ ἁγίου καθαιρέσεως· ἀνηνέχθη καὶ τοῖς βασιλεῦσιν. Ἐπεδόθησαν ἔτι καὶ λίβελλοι τρεῖς παρὰ Γεροντίου, παρὰ Φαυστίνου, παρὰ Εὐγνωμονίου, οἳ ἔλεγον ἑαυτοὺς ἀδίκως ὑπὸ Ἰωάννου καθῃρῆσθαι. Ἐγένετο καὶ ἀντιγραφὴ βασιλικὴ πρὸς τὴν σύνοδον. Ἐν οἷς καὶ ἡ δωδεκάτη πρᾶξις. Ἡ δὲ τρισκαιδεκάτη, ὡς ἐρρήθη, ἔχει τὰ περὶ Ἡρακλείδην τὸν Ἐφέσου ἐπίσκοπον.
 

J’ai lu les décisions du synode (1) qui a été illégalement convoqué contre Saint-Jean Chrysostome. Les présidents en ont été Théophile, évêque d'Alexandrie, Acacius de Béroé, Antiochus de Ptolémaïs, Sévérien de Gabala, et Cyrinus de Chalcédoine, qui étaient amèrement hostiles à Chrysostome, et cumulaient chacun les fonctions de juge, accusateur et témoin. Il y a eu treize séances: douze contre Chrysostome, la treizième contre Héraclides, que Chrysostome avait ordonné évêque d'Ephèse.

En raison de la pression d'autres entreprises, cependant, le témoignage d’Héraclides ne pouvait pas être ratifié. Son accusateur était Macaire, évêque de Magnésie.

L'ennemi juré et l’accusateur de Chrysostome était son diacre Jean. Il accusa tout d'abord Chrysostome de lui avoir fait du tort en le renvoyant pour avoir battu son propre serviteur Eulalius ; la deuxième charge était qu’un certain moine nommé Jean avait été fouetté par ordre de saint Jean Chrysostome, traîné et mis en chaînes, comme les possédés ; pour la troisième, il avait vendu des biens de l'Église ; la quatrième, qu'il avait vendu le marbre que Nectarius avait été mis de côté pour la décoration de l'église de Saint-Anastase ; la cinquième, qu'il avait vilipendé le clergé comme sans honneur, corrompu, inutile en soi (2), et sans valeur ; la sixième, qu'il avait appelé Saint Épiphane (3) un idiot et un démon ; la septième, qu'il avait intrigué contre Sévérien, et installé les decani (4) contre lui ; la huitième, qu'il avait écrit un livre diffamant sur le clergé ; le neuvième, qu’après avoir rassemblé les membres du clergé, il avait assigné trois diacres, Acacius, Edaphius, et Jean, sur une accusation de vol de sa capuche (5) ; et leur avait demandé s’ils l’avaient prise dans un autre but; la dixième, qu'il avait consacré Antoine évêque, bien qu'il ait été reconnu coupable de piller les tombes; la onzième, qu'il avait dénoncé le comte Jean lors d'une réunion séditieuse des troupes ; la douzième, qu'il ne priait, ni lors de sa marche vers l’église ni en y entrant ; la treizième, qu’il avait ordonné des diacres et des prêtres sans être debout devant l'autel ; la quatorzième, qu'il avait consacré quatre évêques immédiatement ; la quinzième, qu'il avait reçu la visite de femmes après avoir fait sortir tout le monde de la pièce ; la seizième, qu'il avait vendu, par le biais de Théodule, l'héritage laissé par Tecla ; la dix-septième, que personne ne savait comment les revenus de l'Eglise avaient été dépensés ; la dix-huitième, qu'il avait ordonné prêtre Serapion à un moment où il était accusé ; la dix-neuvième, qu'il avait pas tenu compte de ceux qui appartenaient à la communion du monde, qui avaient été emprisonnés sur ses ordres, et qui morts en prison n'avaient même pas pu prendre des dispositions pour l'inhumation de leur corps ; la vingtième, qu'il avait insulté le très saint Acacius, et avait refusé de lui accorder une entrevue ; la vingt et unième, qu'il avait livré le prêtre Porphyre à Eutrope pour le faire bannir ; la vingt-deuxième, qu'il avait également livré le prêtre Venerius et l’avait gravement insulté ; la vingt-troisième, qu’un bain n’était chauffé que pour lui, et qu’après ce bain, Serapion vidait la baignoire, afin que personne d'autre ne puisse l’utiliser ; la vingt-quatrième, qu'il avait fait des ordinations nombreuses sans témoins ; la vingt-cinquième, qu'il mangeait gloutonnement seul, vivant comme un cyclope ; la vingt-sixième, qu'il avait lui-même été accusateur, témoin et juge, comme en témoigne le cas de Martyrius le protodiacre, et celui de Proaeresius, évêque de Lycie ; la vingt-septième, qu'il avait frappé Memnon du poing dans l'église des Apôtres, et tandis qu’il saignait de la bouche, célébrait la communion ; la vingt-huitième, qu'il s’était habillé et déshabillé sur son trône, et mangeait un losange (6); la vingt-neuvième, qu'il avait soudoyé les évêques consacrés par lui pour opprimer le clergé.

Telles étaient les accusations portées contre ce saint homme. Il fut quatre fois convoqué, mais refusa de comparaître. Il déclara que, si le synode ôtait ses ennemis déclarés de la liste des juges, il était prêt à comparaî-tre et à se défendre contre toute accusation portée contre lui; s’ils refusaient de le faire, peu importait com-bien de fois ils le convoqueraient, ce serait en vain.

Les premier et deuxième chefs d'accusation furent ensuite examinés, après quoi le synode traita le cas des évêques Héraclides et Palladius d’Helenopolis. Le moine Jean, mentionné par le diacre Jean dans le second chef d'accusation contre Chrysostome, présenta un mémoire accusant Héraclides d'être un disciple d'Origène, et d'avoir été arrêté à Césarée en Palestine pour le vol des vêtements du diacre Aquilinus. Malgré cela, déclara-t-il, Chrysostome l’avait consacré évêque d’Ephèse. Il accusa en outre Chrysostome lui-même, qu'il blâma pour tout ce qu'il avait souffert des mains de Serapion et de Chrysostome en raison des Origénistes. Après ce-la, la neuvième et la vingt-septième charge furent examinées.

Puis l’évêque Isaac accusa à nouveau Héraclides d'être un disciple d'Origène, avec lequel le très saint Epiphane ne communiait pas, ni en prières ni aux repas. Il avait également présenté un mémoire contenant les charges suivantes contre Chrysostome: (1) que le moine Jean, déjà mentionné, avait été fouetté et mis en chaînes grâce aux Origénistes; (2) qu’Épiphane avait refusé de le fréquenter en raison de sa relation avec les Origénistes Ammonios, Euthymius, Eusèbe, Héraclides, et Palladius, (3) qu'il avait négligé les devoirs de l'hospitalité et mangeait toujours seul, (4) que dans l'Eglise, il avait utilisé une expression comme « la table est pleine de colères »; (5) qu’il criait haut et fort: « Je suis amoureux, je suis fou »; (6) qu'il devait ex-pliquer quelles "colères " il avait évoqué, et ce qu'il voulait dire par « Je suis amoureux, je suis fou », expres-sions inconnues de l'Eglise; (7) qu'il avait autorisé à tous de pécher, car il enseignait : « Si tu pèches encore, repens-toi encore », et « Aussi souvent que tu pèches, viens à moi et je te guérirai » ; (8) qu'il avait prononcé alors le blasphème dans l'Eglise, affirmant que la prière du Christ n'avait pas été entendue, car Il n'avait pas prié correctement; (9) qu'il avait poussé le peuple à rejeter l'autorité du synode, (10) qu'il avait accueilli avec satisfaction un certain nombre de païens qui avaient opprimé les chrétiens, les avait tenus dans l'église, et avait assuré leur protection; (11) qu'il avait empiété sur les provinces des autres et y avait consacré des évêques; (12) qu'il avait insulté des évêques, avait ordonné des évêques et . . (7) , d'être renvoyé de sa maison; (13) qu'il avait soumis le clergé à des insultes inouïes; (14) qu'il s’était violemment approprié des sommes d'argent laissées aux autres; (15) qu'il pratiquait des ordinations sans une réunion du clergé et sans son accord; (16) qu'il avait reçu les Origénistes, mais permis que ceux qui étaient en communion avec l'Église et étaient venus à lui par des lettres de recommandation fussent jetés en prison sans obtenir leur élargissement, car même si elles mou-raient là, il ne leur avait prêté aucune attention; (17) qu'il avait consacré comme évêques des esclaves étrangers non encore émancipés et, dans certains cas, accusés; (18) que lui-même (Isaac) avait souvent été maltraité par lui.

De ces charges, la première, ayant été déjà discutée, ne semble pas nécessiter un examen plus approfondi ; mais la deuxième et la septième, puis la troisième des accusations portées par Jean le Diacre, ont été étudiées. Dans cette dernière l’archiprêtre Arsacius, le successeur de Chrysostome, et les prêtres Atticus et Elpidius ou d'autres vinrent témoigner contre ce saint homme. Eux et le prêtre Acacius témoignèrent aussi contre lui sur la quatrième charge.

Après examen, les prêtres ci-dessus mentionnés, avec Eudaemon et Onésime, exigèrent que le synode accélère sa décision. En conséquence, Paul, évêque d'Héraclée, appela tous les participants à voter. Les membres présents, quarante-cinq en tout, enregistrèrent ensuite leur décision, commençant par l'évêque Gymnasius et terminant par Théophile d'Alexandrie. Il fut décidé à l'unanimité que Chrysostome serait déposé de son épiscopat. Une lettre sur sa déposition fut envoyée de la part du synode, au clergé de Cons-tantinople, et un rapport fut fait pour les empereurs. Gerontius, Faustinus, et Eugnomonius présentèrent éga-lement trois pétitions, se plaignant d'avoir été injustement privés de leurs épiscopats par Chrysostome. Les empereurs adressèrent un rescrit impérial en réponse au synode. Ce furent les travaux de la douzième session, la treizième, comme on l'a dit, s’occupa du cas d’Héraclides, évêque d'Ephèse.
 

[1]   Le synode "du Chêne"(403), un domaine près de Chalcédoine, de l'autre côté du Bosphore à Constantinople, appartenant à Rufinus, préfet impérial.

[2] Αὐτοπαραχρήτους. Une autre lecture est αὐτοπαρακλήτους, "auto-invité."

[3] Voir cod. CXX.

Fonctionnaires monastiques qui ont chacun dix moines sous leur contrôle. Le nom a également été accordée à la Copiatae ou Fossarii (creuseurs de tombes, fossoyeurs), qui devaient enterrer les pauvres pour rien.[4]

[5] Μαφόριον, une couverture pour la tête, le capuchon, la capuche, en particulier pour les femmes. Tel qu'utilisé par les moines, ce pourrait être le scapulaire. Une autre lecture est ὠμοφόριον, cape de l'épaule (du latin pallium).

[6] Chrysostome conseillait aux communiants de manger un losange (ou petit gâteau), afin d'éviter toute expulsion du sacrement.

[7]  Le mot omis est ἐκπιγγάτους, dont le traducteur n'a pas pu découvrir la signification. Ducange l'explique par Conciliabulum comme spécialement utilisé par le synode du Chêne.