BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     79 CANDIDUS,

      Histoire.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Candidus, Histoire.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Κανδίδου ἱστορίας λόγοι τρεῖς.

Ἄρχεται μὲν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῆς Λέοντος ἀναρρήσεως, ὃς ἦν ἐκ Δακίας μὲν τῆς ἐν Ἰλλυριοῖς στρατιωτικῷ παραγγείλας τάγματι καὶ τελῶν ἄρξας τῶν ἐν Σηλυμβρίᾳ, τὴν βασιλείαν σπουδῇ Ἄσπαρος ἐγχειρισθείς, ὃς ἦν Ἀλανὸς μὲν γένος, ἐκ νεαρᾶς δὲ στρατευσάμενος ἡλικίας, καὶ παιδοποιησάμενος ἐκ τριῶν γάμων Ἀρδαβούριον, Πατρίκιον, Ἐρμενάριχον, καὶ θηλείας δύο.

Ποιεῖται μὲν ὁ συγγραφεύς, ὡς εἴρηται, ἀρχὴν τῆς ἱστορίας τὴν ἀρχὴν τῆς Λέοντος βασιλείας, τελευτᾷ δὲ εἰς τὴν ἀναγόρευσιν Ἀναστασίου.

Ἔστι δὲ πατρίδος μὲν Ἰσαυρίας, ὡς αὐτός φησι, τῆς Τραχείας, ἐπιτήδευμα δὲ ἔσχεν ὑπογραφεὺς τῶν ἐν Ἰσαύροις πλεῖστον ἰσχυσάντων. Τὴν δὲ θρησκείαν χριστιανὸς ἦν καὶ ὀρθόδοξος· τήν τε γὰρ τετάρτην σύνοδον ἐπαίνοις στέφει, καὶ τοὺς κατ´ αὐτῆς καινοτομοῦντας καθάπτεται δικαίως.

Τὴν δὲ φράσιν οὐκ ἔχει πρέπουσαν λόγῳ ἱστορικῷ· ταῖς τε γὰρ ποιητικαῖς λέξεσιν ἀπειροκάλως τε κέχρηται καὶ μειρακιωδῶς, καὶ ἡ συνθήκη αὐτῷ εἰς τὸ τραχύτερον καὶ δύσηχον ἐκδιθυραμβοῦται, ὥσπερ αὖ πάλιν εἰς τὸ ἐκλελυμένον τε καὶ ἐκμελὲς ὑπτιάζει. Νεωτερίζει δὲ καὶ ταῖς συντάξεσιν, οὐκ εἰς τὸ γλαφυρὸν μᾶλλον καὶ ἐπαφρόδιτον, ὥσπερ ἕτεροι, ἀλλ´ ὥστε δυσχερὴς ἀκοῦσαι καὶ τοῦ ἡδέος ὑπερόριος. Πλὴν αὐτὸς ἑαυτοῦ πολὺ βελτίων ἐνιαχοῦ τοῖς λόγοις πάντα γενόμενος, συμμιγῆ τὴν ἱστορίαν καὶ ἐξ ἀνομοιοτάτων ἁρμόζων ἁλίσκεται. Οὗτος ἰσχυρίζεται τὴν Ἰσαυρίαν ἀπὸ τοῦ Ἡσαῦ λαβεῖν τὴν ἐπωνυμίαν.

Διέρχεται δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ λόγῳ τὴν Ἄσπαρος καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ δυναστείαν, τὴν ἀνάρρησιν διὰ τοῦ Ἄσπαρος Λέοντος, τὸν συμβάντα τῇ πόλει ἐμπρησμόν, καὶ ὅσα Ἄσπαρι περὶ τούτου ἐπὶ τὸ κοινῇ  συμφέρον διαπέπρακται. Καὶ περὶ Τιτιανοῦ καὶ Βιβιανοῦ καὶ ὡς περὶ αὐτῶν διηνέχθη Ἄσπαρ καὶ ὁ βασιλεύς, καὶ οἷα εἰς ἀλλήλους ἀπεφθέγξαντο. Καὶ ὡς ὁ βασιλεὺς διὰ τοῦτο ἡταιρίσατο τὸ Ἰσαύρων γένος διὰ Ταρασικοδίσσα Ῥουσουμβλαδεώτου, ὃν καὶ Ζήνωνα μετονομάσας γαμβρὸν ἐποιήσατο, τὴν προτέραν γυναῖκα θανάτου νόμῳ ἀποβαλόντα. Καὶ ὡς Ἀρδαβούριος ἐς τὸ ἐναντίον μελετῶν τῷ βασιλεῖ, καὶ αὐτὸς οἰκειοποιήσασθαι τοὺς Ἰσαύρους διενοήθη· καὶ ὅτι Μαρτῖνος, οἰκεῖος ὢν Ἀρδαβουρίου, μηνύει Ταρασικοδίσσᾳ ἅπερ Ἀρδαβουρίῳ κατὰ βασιλέως ἐτυρεύετο· καὶ ὡς ἐντεῦθεν εἰς τὸ τραχύτερον τῆς ἐς ἀλλήλους ἐπινοίας προϊούσης ἀναιρεῖ Λέων ὁ βασιλεὺς Ἄσπαρα καὶ τοὺς παῖδας Ἀρδαβούριον καὶ Πατρίκιον τὸν Καίσαρα. Ἀλλ´ ὁ μὲν Καῖσαρ τῶν πληγῶν ἀνενεγκὼν παραδόξως διεσώθη καὶ διέζησεν. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἕτερος τῶν παίδων Ἀρμενέριχος οὐ συμπαρὼν τῷ φύντι τὸν φόνον τότε διέφυγε.

Ταρασικοδίσσαν δὲ γαμβρὸν ἐπὶ θυγατρὶ Ἀριάδνῃ Λέων ὁ βασιλεὺς ποιεῖται, καὶ μετονομάζει Ζήνωνα, στρατηγὸν τῆς Ἕω χειροτονήσας. Καὶ τὰ κατὰ Ἀφρικὴν Βασιλίσκου εὐτυχήματα καὶ δυστυχήματα. Καὶ ὡς Λέων πολλὰ βουληθεὶς καὶ διαμηχανησάμενος Ζήνωνα τὸν γαμβρὸν ἀνειπεῖν βασιλέα, τῶν ὑπηκόων μὴ παραδεχομένων οὐκ ἴσχυσε, καὶ ὡς πρὸ τελευτῆς αὐτοῦ τὸν ἔγγονον μὲν αὐτοῦ ἐκ Ζήνωνος φύντα τῇ Ἀριάδνῃ· καὶ ὡς μετὰ τελευτὴν Λέοντος ὁ παῖς Λέων Ζήνωνα τὸν πατέρα, συναινέσει τῆς βουλῆς, βασιλέα ἔστεψε.

Λεπτομερής τε τῆς Ἰσαύρων γενεαλογίας ἀφήγησις· καὶ ὡς εἴησαν ἀπόγονοι τοῦ Ἡσαῦ, πολλὴ σπουδὴ καὶ διήγησις. Ὅπως τε Ζήνων ὑπὸ Βηρίνης ἀπατηθεὶς φεύγει γυναικὶ ἅμα καὶ μητρὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς βασιλείας· καὶ ὡς Βηρῖνα, ἐλπίδι τοῦ συναφθῆναι Πατρικίῳ τῷ μαγίστρῳ καὶ βασιλεύειν αὐτὸν, τὸν γαμβρὸν αὐτῆς φυγαδεύσασα ἐξ ἀπάτης, καὶ αὐτὴ τῆς ἐλπίδος ἐσφάλη, τῶν ἐν τέλει Βασιλίσκον τὸν αὐτῆς ἀδελφὸν ἀνειπόντων βασιλέα. Περί τε τῆς Ἰσαύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀμυθήτου σφαγῆς. Καὶ ὡς μετὰ Νέπωτα βασιλέα Ῥώμης Αὐγούστουλον ὁ πατὴρ Ὀρέστης Ῥώμης κατεπράξατο βασιλεύειν. Ταῦτα ὁ πρῶτος λόγος.

Ὁ δὲ δεύτερος, ὅπως Πατρίκιος ὁ μάγιστρος, ὁ Βηρίνῃ συμφθειρόμενος, ἐπαγανακτήσαντος αὐτῷ Βασιλίσκου ἀπεβίω, καὶ διὰ τοῦτο Βηρῖνα δι´ ἔχθρας πρὸς τὸν ἀδελφὸν καταστᾶσα καὶ Ζήνωνι διὰ χρημάτων τὴν τῆς βασιλείας ἀνάληψιν συμπράττουσα, τὰ ἔσχατα ἔπασχεν ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ εἰ μὴ διέκλεψεν αὐτὴν  Ἀρμάτος ἐκ τοῦ ναοῦ, τάχα ἂν καὶ διεφθάρη.

Ὡς Ἀρμάτος τῇ γαμετῇ συνδιαφθειρόμενος Βασιλίσκου ἐπὶ μέγα δυναστείας ἤρθη, καὶ ὡς ὕστερον τὸν κατὰ Ζήνωνος πιστευθεὶς πόλεμον, ἀπέκλινεν ἐπὶ συνθήκαις δι´ Ἴλλου πρὸς αὐτόν, καὶ εὐδοκιμῶν ἐπὶ Ζήνωνος, ὡς καὶ τὸν υἱὸν Βασιλίσκον Καίσαρα ἰδεῖν, ὕστερον ἐκρεουργήθη, καὶ ὁ παῖς ἐκ τοῦ Καίσαρος εἰς τοὺς ἐν Βλαχέρναις ἀναγνώστας ἐτέλεσεν.

Ὡς πρὸ τούτων Βασιλίσκος Μάρκον τὸν ἴδιον υἱὸν Καίσαρα ἀνεῖπεν, εἶτα καὶ βασιλέα. Καὶ ὡς Ἴλλους συνέβη Ζήνωνι εἰς φιλίαν, καὶ πάλιν ἀναλαβεῖν παρεσκεύασε τὴν βασιλείαν· καὶ ὡς καταστασιασθεὶς βασιλεὺς σὺν τῇ γυναικὶ Ζηνωνίδι καὶ  τέκνοις καταφεύγει εἰς τὴν ἐκκλησίαν, κἀκεῖθεν ἀπάτῃ Ἀρμάτου ἐκβληθεὶς ἐξορίζεται εἰς Καππαδοκίαν, εἶτα παγγενεὶ κατασφάζεται.

Ὡς Πέτρου τοῦ δυσσεβοῦς τὰς τῆς ἀνατολῆς ταράσσοντος ἐκκλησίας Καλανδίωνα Ζήνων ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ ἱερᾶσθαι Ἀντιοχείας ἀπέστειλε, καὶ δεόμενος χρημάτων ἐκ μηνυμάτων ἐπέτυχε, καὶ πολλοὶ νεωτερίσαντες κατ´ αὐτοῦ καὶ ἑαλωκότες δίκην ἔδοσαν.

Ὡς Ἴλλους πολλὰ τῇ Ῥωμαίων συνήνεγκε πολιτείᾳ ταῖς τε κατὰ πόλεμον ἀνδραγαθίαις καὶ ταῖς κατὰ πόλιν φιλοτιμίαις τε καὶ δικαιοπραγίαις.

Ὡς μετὰ τὴν ἀναίρεσιν τοῦ βασιλέως Νέπωτος Ῥώμης καὶ τὸν διωγμὸν τοῦ μετ´ αὐτὸν Αὐγουστούλου Ὀδόακρος Ἰταλίας καὶ αὐτῆς ἐκράτησε Ῥώμης· καὶ στασιασάντων αὐτῷ τῶν δυσμικῶν Γαλατῶν, διαπρεσβευσαμένων τε αὐτῶν καὶ Ὀδοάκρου πρὸς Ζήνωνα, Ὀδοάκρῳ μᾶλλον ὁ Ζήνων ἀπέκλινεν.

 Ὡς Ἀλανός τις Ἴλλουν ἀνελεῖν βουληθεὶς καὶ πλήξας Ἐπινίκιον εἶπεν, ὃς ἦν οἰκεῖος Βηρίνῃ, τὴν ἀναίρεσιν ὑποθέσθαι· καὶ ὡς ἐξεδόθη Ἐπινίκιος Ἴλλῳ καὶ ὡς ὑποσχέσει καὶ ἀμνηστίας καὶ εὐεργεσιῶν ἐξεῖπε πάντα Ἐπινίκιος ὅσα ἐπεβούλευε Βηρῖνα κατὰ Ἴλλου καὶ ὡς Ζήνων διὰ τοῦτο Βηρῖναν ἐκδίδωσιν, ὁ δὲ αὐτὴν εἰς φρούριον Κιλικίας ὑπερορίσας ἠσφαλίσατο.

Ὡς Παμπρεπίῳ τῷ δυσσεβεῖ διὰ Μάρσου Ἴλλους φιλωθεὶς ἅπαντα κατὰ μικρὸν συνέχει τὰ αὐτοῦ. Ὡς ἐμφύλιος συνέστη Ζήνωνι πόλεμος ἐξάρχοντος Μαρκιανοῦ καὶ Προκοπίου υἱῶν τοῦ βασιλεύσαντος Ῥώμης Ἀνθεμίου· καὶ κρατήσαντος Ζήνωνος δι´ Ἴλλου πρεσβύτερος μὲν Μαρκιανὸς ἐχειροτονήθη, ὁ δὲ Προκόπιος πρὸς Θεοδώριχον τὸν ἐν Θρᾴκῃ διέφυγε. Καὶ ὡς ὑπερορισθεὶς Μαρκιανὸς ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ διαφυγὼν ἐτάραξε τὴν κατὰ Ἄγκυραν Γαλατίαν, εἶτα συλληφθεὶς εἰς Ἰσαυρίαν διῳκίσθη. Καὶ ὡς ἡ πρὸς Ἴλλουν ἔχθρα τῷ βασιλεῖ συνέστη καὶ ηὐξήθη. Οὕτω καὶ ὁ δεύτερος.

 Ὁ δὲ τρίτος ἄλλα τε περιέχει καὶ ὡς εἰς τὸ ἐμφανὲς Ἴλλους ἐπαναστὰς Ζήνωνι βασιλέα Λεόντιον σὺν Βηρίνῃ ἀνεῖπεν, ὅπως τε δυσπραγήσαντες ἐπολιορκήθησαν καὶ ἁλόντες ἀπετμήθησαν, καὶ τἄλλα ἕως τῆς Ζήνωνος τελευτῆς.

J’ai lu l'Histoire de Candidus (1) en trois livres.

Elle commence à l'accession de Léon, natif de Dacia en Illyrie, tribun militaire et commandant des troupes de Selymbria (2), et qui devint empereur avec l'aide d’Aspar. Aspar était un Alain et un soldat de sa jeunesse. Il avait été trois fois marié, et avait trois fils, Ardaburius, Patricius, et Ermenarichus (3).

Le récit commence , comme je l'ai dit à l'accession de Léon et va jusqu’à la proclamation d’Anastase comme empereur.

L'auteur était originaire d’Isauria Tracheia (4), comme il nous le dit lui-même, et exerçait la profession de greffier auprès de certains Isauriens influents. Il était chrétien orthodoxe, ainsi qu'il ressort de son eulogie du quatrième synode et de son attaque bien-fondée contre les innovateurs.

Son style laisse à désirer pour un historien. Il fait usage d’expressions poétiques sans goût et comme un jeune auteur ; et malgré tout, l’effet est dur et déplaisant ten-dant à l’emphase dithyrambique ou dégénérant dans la négligence et l’inélégance. Il introduit de nouvelles constructions, qui, comme pour d'autres écrivains, n’apportent pas plus de douceur et de charme à l'ouvrage, mais en rendent la lecture désagréable et totalement inintéressant. Alors que son style s'améliore çà et là, son histoire est évidemment une mixture de matériaux très différents. Il soutient que le nom Isaurie provient d’Esaü.

Le premier livre décrit l'influence d'Aspar et de ses fils, l'élection de Léon au trône par Aspar, le grand in-cendie qui éclata à Constantinople, et les mesures d’Aspar pour le bien-être général. De Tatien et Vivien ; le différend d’Aspar et de l'empereur les concernant, et ce qu'ils se dirent l’un l'autre. Comment cela conduisit à une alliance entre l'empereur et les Isauriens via Tarasicodissas, fils de Rusumbladeotes, dont le nom fut chan-gé en Zénon quand il devint le gendre de Léon, après la mort de sa première épouse. Comment Ardaburius, pour s'opposer à l'empereur, s'efforça également de l’emporter sur les Isauriens. Comment un certain Martin, l'ami d’Ardaburius, informa Tarasicodissas du complot d’Ardaburius contre l'empereur, comment la suspicion mutuelle s’aggrava jusqu'à ce qu’en fin de compte l'empereur Léon décidât de mettre à mort Aspar et ses fils Ardaburius et le César Patricius. Aspar fut tué; Patricius, cependant, guérit étonnamment de ses blessures et Ermenarichus, le troisième fils d'Aspar, qui n’était pas au palais avec son père, réussit à s’enfuir.

Léon donna en mariage sa fille Ariadne à Tarasicodissas, qu’il appela alors Zénon, et le nomma général de l’Est. Succès et revers de Basiliscus en Afrique. Comment Léon, très désireux de déclarer Zénon son gendre Empereur, s’arrangea pour cela; mais ne put persuader ses sujets. Peu de temps avant sa mort, cependant, il proclama son petit-fils, appelé aussi Léon, le fils d'Ariadne ; celui-ci, après la mort de son grand-père et avec l’accord du sénat, mit la couronne sur la tête de son père.

Puis une généalogie détaillée des Isauriens suit, dans laquelle l'auteur fait de son mieux pour prouver qu'ils descendaient d'Esaü. Comment Zénon, déçu par Vérine, s’enfuit avec sa femme et sa mère, abandonnant la ville et le trône. Comment Vérine, espérant que Patricius le magister l’épouserait et se ferait empereur, chassa son gendre (5) par traîtrise, mais vit ses espoirs déçus, car le sénat éleva son frère Basiliscus au trône. Le terrible massacre des Isauriens à Constantinople. Nepos, empereur de Rome, dont le successeur fut Augustule, fils d’Oreste. C’est le contenu du premier livre.

Le deuxième livre raconte comment Patricius le magister, qui avait intrigué avec Vérine, fut tué par son frère indigne Basiliscus. Comment Vérine conçut pour cette raison une haine envers son frère, aida financièrement Zénon à récupérer le trône, fut persécutée par son frère, et, sans son frère Armatus (6), qui l’éloigna en secret de l'église, aurait probablement perdu la vie.

Armatus, qui avait intrigué avec la femme de Basiliscus, jouissait d’une grande influence et avait été chargé de diriger la guerre contre Zénon ; mais par la suite il conclut un accord avec Illus et rejoignit Zénon. Armatus était tenu en grande estime par Zénon, et son fils avait été nom-mé César. Néanmoins, il fut ensuite mis à mort, et son fils, déchu du titre de César, devint l'un des lecteurs des Blachernes.

 Basiliscus, avant tout cela, avait déclaré son fils Marcus César puis empereur. Illus, réconcilié avec Zénon, se prépara à l'aider à récupérer le trône. Basiliscus, lâché par ses propres alliés, s’enfuit avec ses enfants et sa femme Zenonis ; Armatus le poussa par traîtrise à quitter l'église dans laquelle il avait pris refuge ; il fut banni en Cappadoce, puis mis à mort avec toute sa famille.

Lorsque l'impie Pierre (7) créa des troubles dans les Eglises d'Orient, Zénon envoya Calandion pour être consacré patriarche d'Antioche. L'empereur ayant besoin d'argent, réussit à en obtenir par des méthodes qu’on lui suggéra (8). Nombre de ceux qui avaient comploté contre lui furent arrêtés et mis à mort.

Illus rendit de grands services à l'empire par son courage dans la guerre et ses succès militaires, par ses mesures politiques ambitieuses (9) et par ses relations équilibrées.

Après la mort de Nepos & l’expulsion de son fils Augustule, Odoacre (10)se rendit maître de l'Italie, & même de la ville de Rome. Il envoya ensuite une ambassade à l'empereur Zénon, à qui les Romains des Gaules, qui s'étaient déclarés contre ce roi des Goths, en avaient aussi envoyé une de leur côté. Mais Zénon se détermina en faveur d'Odoacre.

Un certain Alain essaya de tuer Illus, et après l’avoir blessé, déclara qu'il avait été soudoyé par Epinicius, un intime de Vérine. Epinicius fut livré à Illus ; après avoir obtenu une promesse qu'il serait pardonné et récompensé, il dévoila les manigances de Vérine contre Illus. Zénon livra Vérine à Illus, qui la bannit en Cilicie dans une forteresse, et garantit ainsi sa sécurité.

Illus, devenu très intime avec l'impie Pamprepius (11), que Marsus lui avait présenté, se ruina progresssivement. Marcien et Procope, fils de l'empereur romain Anthemius commencèrent une guerre civile contre Zénon. Après leur défaite, Marcien fut ordonné prêtre, et Procope se réfugia chez Théodoric en Thrace. Marcien, banni en Cappadoce, s’échappa et fomenta une révolte à Ancyre en Galatie jusqu'à ce qu’enfin il fut capturé et banni en Isaurie. Origine de la haine croissante de l'empereur en-vers Illus. C’est le contenu du deuxième livre.

Le troisième livre, entre autres choses, raconte comment Illus se révolta ouvertement contre Zénon, déclara Léontius empereur et Vérine impératrice ; comment la révolte échoua, comment Illus et Leontius furent assiégés (12), capturés et décapités. Il contient également un compte rendu des événements jusqu’à la mort de Zénon.
 

[1]  De lui on ne sait rien de plus que ce que nous dit Photius. Voir les notes du codex 78.

[2] Silivri (ou Selymbria), en grec: Σηλυβρία, est une ville situé sur la péninsule de Thrace, le long de la mer de Marmara en Turquie, à 67 kilomètres à l'ouest d'Istanbul. C'est la capitale du district de Selymbria. (Wikipédia)

[3] Ermenaric.

[4] Tracheotis, un district de l'Asie Mineure entre la Cilicie et la Pisidie.

[5] Zénon.

[6]  Harmatius, magister militum, neveu de Basiliscus, un jeune homme à la mode.

[7]  Pierre, surnommé le Foulon, patriarche d'Antioche, 471-488, un Monophysite.

[8] Ou "par des dénonciations", "extorsion de fonds".

[9] Le mot φιλότιμος est généralement utilisé dans un mauvais sens, mais apparemment pas ici.

[10] Odoacre, roi des Hérules, conquit Rome, en 476, amenant ainsi la soi-disant chute de l'empire occidental.

[11] De Panopolis (Chemmis) en Haute-Égypte, professeur de grammaire (philologie) à l'Université d'Athènes. Il a dit avoir écrit un Isaurica et un traité sur l’étymologie. Il fut un néo-platonicien, et un âpre adversaire du christianisme.

[12] Dans le château de Papirius en Isaurie. Il fut trahi par la belle-sœur d’Illus