BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     107 BASILE DE CILICIE,

      Contre Jean de Scythopolis.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. Basile de Cilicie, Contre Jean de Scythopolis.


 

 

 

  Ἀνεγνώσθη Βασιλείου πρεσβυτέρου Κίλικος κατὰ Ἰωάννου τοῦ Σκυθοπολίτου, ὃν καὶ δικολόγον λέγει καὶ μυρία ἄλλα αὐτοῦ καταγράφει, ὅτι τε ἐν ὑπονοίᾳ γέγονε μανιχαϊσμοῦ, καὶ ὅτι τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστὴν εἰς τρεῖς ἑβδομάδας συγκλείων οὐδὲ ἐν ταύταις τῆς ἐκ τῶν πτηνῶν κρεοφαγίας ἀπείχετο καὶ ὡς ἑλληνικαῖς τελεταῖς συνήγετο, καὶ ὅτι ὡς ἐπίπαν ὑπὸ γαστριμαργίας ἐλαυνόμενος οὐδέποτε ἐκοινώνει τῆς ἱερουργίας τελειουμένης, ἀλλὰ μετὰ τὸ εὐαγγέλιον παισὶν ἅμα τῶν μυστηρίων μετελάμβανε, καὶ παραυτίκα πρὸς τὴν τράπεζαν ἀπέτρεχε.
Ταῦτα κατὰ τοῦ ἀνδρὸς σχεδόν τι δι´ ὅλης αὐτοῦ τῆς βίβλου κατασπείρων ἐνασελγαίνει.

Τὸ δὲ σύγγραμμα δραματικὸν ποιεῖται· προσφωνεῖ δὲ αὐτὸ πρός τινα Λεόντιον αἰτησάμενον. Τὰ δὲ τοῦ δράματος εἰσάγει πρόσωπα Λαμπάδιον μὲν ὑπερμαχοῦντα αὐτοῦ, Μαρῖνον δέ τινα ὡς δῆθεν ὑπὲρ τοῦ Ἰωάννου ἀγωνιζόμενον, ὃς καὶ μετά τινας διαλέξεις εἰσάγεται αὐτῷ καταγινώσκων μὲν οὗ ἐδόκει προσώπου ὑπερασπίζεσθαι, Λαμπαδίῳ δὲ προστιθέμενος· μεθ´ ὃν Ταράσιόν τινα τὸν ἀγῶνα ὑπεισελθεῖν ὑποκρίνεται, ἐκεῖνα δὴ τούτους καὶ ἐρωτᾶν κατασχηματίζων καὶ ἀποκρίνεσθαι ἃ συνοίσειν μὲν ἑαυτῷ, μῶμον δὲ καὶ ἀπορίαν τῷ συνηγορουμένῳ δῆθεν ἑώρα κατασκευάζοντα.

Ἑξκαίδεκα δὲ λόγοις τὸ σύγγραμμα διαιρεῖ, καὶ ἐν μὲν τοῖς τρισὶ καὶ δέκα τὸν διαλογικὸν εἰσάγει τύπον, κατὰ τοῦ πρώτου μόνου τῶν Ἰωάννου λόγων τοσαύτην σπουδὴν καὶ πόνον εἰσενεγκάμενος, ἐν δὲ τοῖς λοιποῖς τρισὶ καταδρομὴν ποιεῖται τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ τρίτῳ λόγῳ ῥηθέντων τῷ Ἰωάννῃ.

Ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ λόγῳ τὸν πρόλογον ἀπαρτίσας, κατὰ δύο κεφαλαίων ἵσταται, καθ´ ἑνὸς μὲν τοῦ ὅτι ὁ λόγος ἔπαθε σαρκί, καθ´ ἑτέρου δὲ τοῦ ὅτι ταὐτόν ἐστι τὸ λέγειν Χριστὸν τῷ λέγειν Θεόν.

Ἐν δὲ τῷ βʹ λόγῳ, ὅτι τε μάτην ἐλοιδορήθη πειρᾶται δεικνύναι, καὶ ὅτι τὸ «Ἀναβήσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί» κακῶς ὁ Σκυθοπολίτης Ἰωάννης ἐξελάβετο.

Ἐν δὲ τῷ γʹ ὡς δῆθεν συζητεῖ ὅπως δεῖ νοεῖν τὸ «Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ» καὶ τὰ ἑξῆς τοῦ ῥητοῦ.

Ἐν δὲ τῷ δʹ, πῶς ἴδιον λέγεται τοῦ θεοῦ τὸ σῶμα, καὶ περὶ ἑνώσεως, καὶ περὶ τοῦ «Ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου», καὶ περὶ τοῦ «Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν». Ἐν ᾧ λόγῳ καὶ ὁ Μαρῖνος τῆς ὡς δῆθεν ἀποστὰς ἀντιλογίας τῷ Λαμπαδίῳ συντίθεται.

Ἐν δὲ τῷ εʹ, ἔνθα καὶ ὁ Ταράσιος ἀναδέχεσθαι τὸν ἀγῶνα ἀντὶ Μαρίνου ὑποκρίνεται, τὰς κατὰ τοῦ Ἰωάννου κατηγορίας ἀναλαμβάνει πικρότερον, καὶ ὁ λόγος αὐτῷ σχεδόν τι ἐν ταύταις καταναλίσκεται.

Ἐν δὲ τῷ ζʹ δριμύτερόν πως κατατρέχει τῆς κατὰ Χριστὸν τὸν σωτῆρα ἡμῶν ἑνώσεως· καὶ περὶ τοῦ «Ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου» καὶ ὅπως ἡ κατ´ αὐτὸν ἐκκλησία περὶ τοῦ ἐσαρκώθη δοξάζει.

Ἐν δὲ τῷ ηʹ περὶ τοῦ «Ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο» εἰς ἀτοπίας πολλὰς ἐκτραχηλίζεται, καὶ περὶ τοῦ «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ».

Ἐν δὲ τῷ θʹ, περὶ τοῦ «Ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός», καὶ περὶ τοῦ «Ὄψεσθε τὴν ζωὴν ὑμῶν κρεμαμένην πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν», καὶ περὶ τοῦ «Ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται», πάντα ταῦτα δυσσεβῶς ἐκλαμβάνεται.

Ἐν δὲ τῷ ιʹ περὶ τοῦ «Ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ἀπεστάλη», καὶ περὶ τοῦ «Ὃς τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο», καὶ περὶ τοῦ «Αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς», καὶ περὶ τοῦ «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ» καὶ ἑξῆς.

Ἐν δὲ τῷ ιαʹ περὶ τοῦ «Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν». Εἶτα «Ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», καὶ περὶ τοῦ «Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γῆν», καὶ περὶ τοῦ «Ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα», καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ δύνασθαι τοὺς ἀποστόλους διὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀκουόντων διδάσκειν τἀληθές.

Ἐν δὲ τῷ ιβʹ, ὅτι εἷς τῆς τριάδος ὁ παθών, καὶ περὶ τοῦ «Εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν», καὶ πῶς οὐ λέγομεν δύο Χριστούς, ἀσθενῶς καὶ κακοτρόπως ἀπολογεῖται, πρὸς τὸ οἰκεῖον μέντοι συμβαίνουσαν βούλημα τὴν ἀπολογίαν προάγει.

Ἐν δὲ τῷ ιγʹ περὶ τοῦ πῶς οὐ δύο υἱοί· καίτοι ἐξ ὧν δοκεῖ ἀπολογεῖσθαι, ἀνάγκη λέγειν δύο υἱούς. Ἐν ᾧ καὶ ὁ Ταράσιος ὡς δῆθεν ἐκνενικημένος σιωπᾷ, καὶ παύει καὶ ὁ Βασίλειος ἤτοι ὁ Λαμπάδιος τῆς κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν σπουδῆς τὴν σχολήν, καὶ ποιεῖται τὸν ιδʹ, ιεʹ τε καὶ ιϛʹ λόγον διεξοδικωτέρῳ λόγῳ, καὶ κατατρέχει τῶν ἐν τῷ βʹ καὶ γʹ βιβλίῳ εἰρημένων τῷ Ἰωάννῃ.

Ἦν δ´ οὗτος ὁ Βασίλειος πρεσβύτερος, ὡς αὐτός φησι, τῆς κατὰ Ἀντιόχειαν ἐκκλησίας ἀρχιερατεύοντος μὲν τῶν ἐκεῖσε Φλαβιανοῦ, Ῥωμαίων δὲ Ἀναστασίου βασιλεύοντος.

Ἔστι δὲ τὴν φράσιν χυδαῖος, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς διαλογικοῖς αὐτοῦ οὐδὲ τῶν ἐκ τριόδου ῥημάτων ἀπέχεται. Ἀλλ´ οὐδὲ τὴν σύνταξιν ἀκριβής, ὥστε καὶ μέχρι τοῦ σφάλλειν καὶ σολοικισμοῖς κεχρῆσθαι πολλάκις ἐξάγεται· καὶ τὸ σαφὲς δέ, ὡς ἐν τοιούτοις ἐπετήδευσε.

Τοῖς μέντοι κατὰ τῆς εὐσεβείας ἐπιχειρήμασι, δριμύς τέ ἐστι καὶ ἐντριβής, καὶ τὸν ὅλον βίον τούτοις, ὡς ἔοικε, τοῖς ματαίοις κατὰ τῆς εὐσεβείας πόνοις ἐγκατασαπείς.

Καὶ τὴν αἵρεσιν δὲ Νεστορίου νοσῶν Νεστόριον μὲν οὐκ οἰκειοῦται, Διόδωρον δὲ καὶ Θεόδωρον ἐπιγράφεται πατέρας. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ θεσπεσίου Κυρίλλου εἰς πρόσωπον οὕτως ἀναισχύντως οὐ βλασφημεῖ· τὸν μέντοι γε Ἰωάννην, καθ´ οὗ τὴν γραφὴν ἐνεστήσατο, μηδενὶ ἄλλῳ ἢ τοῖς Κυρίλλου φησὶν ἐπερείδεσθαι ιβʹ κεφαλαίοις, καὶ τῷ δωδεκάτῳ φησὶ μάλιστα, ὃ παρεισάγει τὴν θεοπάθειαν.
Ἐν οἷς αὐτῷ καὶ τῆς ματαιοπονίας τὸ τέλος. Τὸ δὲ σύνταγμα αὐτῷ πρὸς Λεόντιον, ὡς ἔφημεν, ἐποιήθη, ὃν ὁσιώτατον καὶ θεοφιλέστατον καὶ πατέρα ἀποσεμνύνει.
 

107. Basile de Cilicie, Contre Jean de Scythopolis

J’ai lu les travaux du prêtre Basile de Cilicie,[1] écrit contre Jean de Scythopolis, qu'il nomme "chicaneur" et de plusieurs autres noms et injures. Par exemple, il affirme qu'il fut soupçonné : de manichéisme; d'avoir réduit le carême à trois semaines ; d'avoir permis qu'on mangeât de la volaille pendant ce temps-là; d'avoir observé des cérémonies païennes ; d'avoir trop donné à ses plaisirs ; de n'avoir pas attendu pour communier que le sacrifice fût achevé, et d'avoir pris les saints mystères aussitôt après l'Évangile, pour aller plutôt se mettre à table.

Telles sont les insultes et les remarques brutales éparpillées tout au long de la rédaction de l’écrit. L’ouvrage a un caractère dramatique, sous forme de dialogue, dédié à un certain Léontius, qui l’avait persuadé de l'entreprendre. Les personnages sont Lampadius, défenseur de Basile, et Marinus, défenseur de Jean. Marinus, pendant la discussion, est représenté condamnant son client et va vers Lampadius, un certain Tarasius étant alors introduit comme interlocuteur. Les contestataires posent des questions, y répondent afin qu’elles leur profitent, blâment et mettent dans l'embarras le défenseur adverse.

L'ensemble de l'ouvrage est divisé en seize livres: les treize premiers, sont en forme de dialogue, dans lequel l'auteur dépense beaucoup d'énergie et de travail en combattant seulement ce que Jean a dit dans son premier livre. Les trois derniers forment un discours suivi, dans lequel Basile attaque ce que Jean a dit dans ses second et troisième livres.

Dans le premier livre, après que la préface soit conclue, il prend position contre deux points majeurs, le premier étant « Le Christ a souffert dans la chair »,[2] le second que « Parler du Christ est comme parler de Dieu. »

Dans le deuxième livre, il tente de montrer qu'il a été injustement accusé et que Jean a mal compris les mots : « Un rameau sortira de la souche de Jessé.[3] »

Dans le troisième livre, il demande comment les mots: « Elle est venue l’heure où le fils de l'homme doit être glorifié[4] et Dieu a été glorifié en lui, » et le reste du passage doivent être compris.

Dans le quatrième livre, il se demande comment le corps est dit spécifique à Dieu, à propos de Son unité, et les mots: « Dieu, ton Dieu t'a oint,[5] » et « Je me consacre moi-même.[6] » Dans ce livre Marinus, abandonne le rôle d'opposant, et se range du côté de Lampadius.

Dans le cinquième livre, où Tarasius est présenté comme prenant partie pour Marinus, l'auteur porte encore contre Jean de plus sévères accusations, dont la presque totalité du livre est remplie.

Dans le sixième livre il attaque plus sévèrement l'union du Christ notre Sauveur. Il évoque également les mots « Dieu, ton Dieu, t'a oint », et l'attitude de l'Eglise envers l'expression « Il s'est fait chair.[7] »

Dans le huitième livre, il tombe la tête la première dans de nombreuses absurdités en discutant « Le Verbe s’est fait chair » et « Nul n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, même le Fils de l'homme.[8] »

Dans le neuvième livre, il parle de « Ce Rocher c’était le Christ,[9] » « Ta vie sera en suspens devant toi, … tu n’auras plus confiance[10] », « Cette porte restera fermée,[11] » et il donne de ces paroles une interprétation impie.

Le dixième livre traite de « C’est à nous que cette parole de ce salut a été envoyée[12] », de « Lui qui n’a pas épargné son propre Fils[13] » et « Du Verbe de vie », que tes mains ont touché, de « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique[14] » et ainsi de suite.

Dans le onzième livre il discute « C’est lui notre Dieu, et l’on n’en comptera pas d’autre que lui[15] », « Après cela, on la vit sur la terre et elle a vécu parmi les hommes[16]  », « Lève toi Dieu, sois le juge de la terre[17] », « Celui qui m’a a vu le Père[18] », et contre ceux qui affirmaient que les apôtres ne pouvaient enseigner la vérité en raison de la faiblesse de leurs auditeurs.

Dans le douzième livre, il enseigne que celui qui souffrit était l'un de la Trinité et discute « Car s’ils l’avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.[19] » Il met en avant un argument faible et pervers contre notre refus des deux Christ, dans lequel sa défense est motivée par ses souhaits. Dans le treizième livre, il se demande comment il se fait qu’il n'y ait pas deux Fils et, d’après son argument il semblerait que ce doive être le cas. Tarasius, comme incapable de répondre aux arguments avancés contre lui, reste silencieux, et Basile (alias Lampadius) abandonne ses questions zélées et ses réponses. Les trois derniers livres sont plus détaillés, et attaque les déclarations de Jean des deuxième et troisième livres.

Ce Basile, comme il nous le dit lui-même, était prêtre de l'Église d'Antioche à l’époque où Flavien était sur le siège de cette église, et Arcadius empereur de Rome.

Son style est bas, et en particulier dans les dialogues il diffère peu de la langue vulgaire. Sa composition n'est pas plus exacte, mais contient souvent plein de fautes et utilise des solécismes; dans le même temps, il s'efforce d'être clair.

Dans ses arguments à l'encontre de l'orthodoxie il est pénétrant et il se montre logicien pratique ; en fait, il semble avoir gâché toute sa vie par ses vaines attaques contre la vraie foi.

Bien qu'il soit entaché de nestorianisme, il ne défend pas Nestorius, mais il loue les pères Diodore[20] et Théodore.[21] Il ne condamne pas non plus clairement saint Cyrille; mais il dit que Jean, contre qui il écrit, s'appuie principalement sur les douze chapitres ou anathématismes de ce Père, particulièrement sur le douzième, dans lequel il parle de Dieu, comme ayant souffert la mort. Il conclut par là ses travaux futiles. Comme indiqué plus avant, l’ouvrage est dédié à un certain Léontius, qu'il appelle pompeusement le plus saint, le plus aimé de Dieu, et Père.

 

 

 

[1] Cf. codex 42. Basile de Cilicie est le même que celui que Suidas dit avoir été évêque d'Irénopolis, il faut lui attribuer encore un traité Contre Archélaüs, prêtre de Colonia. Suidas n'en dit pas le sujet; mais il assure que ce Basile ressemblait à celui de Césarée en esprit et en vertu ; ce qui, ce semble, est une preuve suffisante pour distinguer le Basile dont il parle, de Basile, prêtre d'Antioche, quoiqu'ils aient été l'un et l'autre de Cilicie ; l'un par sa naissance; l'autre, parce qu'il était évêque d'Irénopolis, ville de Cilicie.

[2] I Pierre iv. 1. 

[3] Isaïe xi. 1.

[4] Jean xii. 23.

[5] Psaumes xlv. 8. 

[6] Jean xvii. 19.

[7] Jean i. 14. 

[8] Jean iii. 13.

[9] I Cor. x. 4.

[10] Deutér. xxviii. 66.

[11] Ezéchiel xliv. 2. 

[12] Actes xiii. 26.

[13] Romains viii. 32.

[14] Jean iii. 16.

[15] Baruch iii. 36.

[16] Baruch iii. 38. Sous-entendu « la science ».

[17] Psaumes lxxxi. 8.

[18] Jean xiv. 9.

[19] I Cor. ii. 8.

[20] Diodore de Tarse.

[21] Théodore de Mopsueste.