BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     92 ARRIEN,

      Continuation.

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Arrien, Continuation.

 

 

 

 

 Συνεγράφη δὲ αὐτῷ καὶ τὰ μετὰ Ἀλέξανδρον ἐν λόγοις δέκα, ἐν οἷς διαλαμβάνει τήν τε στάσιν τῆς στρατιᾶς καὶ τὴν ἀνάρρησιν Ἀρριδαίου, ὃς ἐκ Φιλίνης τῆς Θεσσαλῆς Φιλίππῳ τῷ Ἀλεξάνδρου πατρὶ ἐγεγέννητο, ἐφ´ ᾧ καὶ Ἀλέξανδρον, ὃν ἔμελλεν ἐξ Ἀλεξάνδρου τίκτειν Ῥωξάνη, συμβασιλεύειν αὐτῷ· ὃ καὶ γέγονεν εἰς φῶς ἀχθέντος τοῦ παιδός. Τὸν Ἀρριδαῖον δὲ ἀνειπόντες μετωνόμασαν Φίλιππον.
Διεφέρετο δὲ ἐς ἀλλήλους τὸ πεζὸν καὶ τὸ ἱππικόν, ὧν οἱ μέγιστοι τῶν ἱππέων καὶ τῶν ἡγεμόνων Περδίκκας ὁ Ὀρόντου καὶ Λεόννατος ὁ Ἄνθους καὶ Πτολεμαῖος ὁ Λάγου, τῶν δὲ μετ´ ἐκείνους Λυσίμαχός τε ὁ Ἀγαθοκλέους καὶ Ἀριστόνους ὁ Πεισαίου καὶ Πίθων ὁ Κρατεύα καὶ Σέλευκος ὁ Ἀντιόχου καὶ Εὐμένης ὁ Καρδιανός. Οὗτοι μὲν ἡγεμόνες τῶν ἱππέων, Μελέαγρος δὲ τῶν πεζῶν. Εἶτα διαπρεσβεύονται πρὸς ἀλλήλους πολλάκις, καὶ τέλος συμβαίνουσιν οἵ τε τὸν βασιλέα ἀνειπόντες πεζοὶ καὶ οἱ τῶν ἱππέων ἡγεμόνες, ἐφ´ ᾧ Ἀντίπατρον μὲν στρατηγὸν εἶναι τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην, Κρατερὸν δὲ προστάτην τῆς Ἀρριδαίου βασιλείας, Περδίκκαν δὲ χιλιαρχεῖν χιλιαρχίας ἧς ἦρχεν Ἡφαιστίων (τὸ δὲ ἦν ἐπιτροπὴ τῆς ξυμπάσης βασιλείας), Μελέαγρον δὲ ὕπαρχον Περδίκκου.

Περδίκκας δὲ τὸν στρατὸν καθᾶραι σκηψάμενος τοὺς ἐπιφανεστάτους τῆς γενομένης συνέλαβε στάσεως, καὶ συλλαβὼν ὡς ἐκ προστάξεως Ἀρριδαίου, αὐτοῦ παρόντος ἀνεῖλε, δέος ἐμποιήσας τῷ λοιπῷ πλήθει· ἀναιρεῖ δὲ καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ Μελέαγρον. Ἐξ ὧν Περδίκκας ὕποπτος ἐς πάντας ἦν καὶ αὐτὸς ὑπώπτευεν. Ὅμως ἐς σατραπείας ἀνειπεῖν οὓς ὑπώπτευεν, ὡς Ἀρριδαίου κελεύοντος, ἔγνω. Καὶ δὴ Πτολεμαῖος μὲν ὁ Λάγου Αἰγύπτου καὶ Λιβύης, καὶ ὅσα τῆς Ἀράβων γῆς ξύνορα Αἰγύπτῳ ἄρχειν ἐπετάχθη, Κλεομένης δὲ ὁ ἐξ Ἀλεξάνδρου τῆς σατραπείας ταύτης ἄρχειν τεταγμένος Πτολεμαίῳ ὕπαρχος εἶναι· τῆς δὲ ἐπὶ ταύτῃ Συρίας Λαομέδων, Φιλώτας δὲ Κιλικίας καὶ Πίθων Μηδίας, Εὐμένης δὲ ὁ Καρδιανὸς Καππαδοκίας καὶ Παφλαγονίας, καὶ ὅσα τοῦ Πόντου τοῦ Εὐξείνου σύνορα ἔστε ἐπὶ πόλιν Ἑλλάδα Τραπεζοῦντα, Σινωπέων ἄποικον. Παμφύλων δὲ καὶ Λυκίων καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης Ἀντίγονος, Καρῶν δὲ Κάσανδρος, Λυδῶν δὲ Μένανδρος, τῆς δὲ ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ Φρυγίας Λεόννατος, ἣν ἐξ Ἀλεξάνδρου μὲν Κάλας ὄνομα κατέχει, ἔπειτα Δήμαρχος ἐπετέτραπτο. Τὰ μὲν κατὰ τὴν Ἀσίαν ὧδε ἐνεμήθη.

Τῶν δὲ κατὰ τὴν Εὐρώπην, Θρᾴκης μὲν καὶ Χερρονήσου καὶ ὅσα Θρᾳξὶ σύνορα ἔθνη, ἔστε ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ἐπὶ Σαλμυδησσὸν τοῦ Εὐξείνου πόντου καθήκοντα, Λυσιμάχῳ ἡ ἀρχὴ ἐπετράπη· τὰ δὲ ἐπέκεινα τῆς Θρᾴκης ὡς ἐπὶ Ἰλλυριοὺς καὶ Τριβαλλοὺς καὶ Ἀγριᾶνας, καὶ αὐτὴ Μακεδονία καὶ ἡ Ἤπειρος ὡς ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Κεραύνια ἀνήκουσα, καὶ οἱ Ἕλληνες σύμπαντες, Κρατερῷ καὶ Ἀντιπάτρῳ ἐνεμήθη.

Καὶ ἡ μὲν νέμησις οὕτω· πολλὰ δὲ καὶ ἀδιανέμητα ἔμεινεν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἀρχόντων, ὡς ἐτάχθησαν ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ἐχόμενα.

Ἐν τούτῳ καὶ Ῥωξάνη κύει καὶ τίκτει, καὶ εἰς βασιλέα τὸ τεχθὲν ἀνεῖπε τὸ πλῆθος. Στάσεων δὲ μετὰ τὸν Ἀλεξάνδρου θάνατον πάντα ἐπληροῦτο. Καὶ πολεμεῖ Ἀντίπατρος πρός τε Ἀθηναίους καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας Λεωσθένους αὐτοῖς στρατηγοῦντος· καὶ τὰ πρῶτα ἡττώμενος καὶ εἰς ἀπορίαν συγκλειόμενος ὕστερον ἐκράτει. Ἀλλὰ πίπτει καὶ Λεόννατος ἐπιβοηθεῖν δοκῶν Ἀντιπάτρῳ. Καὶ Λυσίμαχος δὲ Σεύθῃ τῷ Θρᾳκὶ πολεμῶν ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς παραβόλως (σὺν ὀλίγοις γάρ) καὶ εὐδοκιμῶν ὅμως ἀνῃρέθη.

Πολεμεῖ δὲ καὶ Περδίκκας Ἀριαράθῃ τῷ Καππαδοκίας, ὅτι Εὐμένει ἄρχειν ἐπιτετραμμένῳ τῆς ἀρχῆς οὐκ ἐξίστατο. Καὶ δυσὶ νικήσας μάχαις καὶ συλλαβὼν ἐκρέμασεν, Εὐμένει τὴν ἀρχὴν ἀποκαταστήσας. Κρατερὸς δὲ συμμαχῶν Ἀντιπάτρῳ κατὰ τῶν Ἑλλήνων αἴτιος τῆς νίκης ἧς ἐνίκησαν αὐτοὺς γέγονεν· ἐξ οὗ καὶ ἅπαντα, ἅπερ ἂν αὐτοῖς Κρατερὸς ἐπέταττε καὶ Ἀντίπατρος, ἀπροφασίστως ἐπράττετο. Καὶ ταῦτα μέχρι τοῦ πέμπτου βιβλίου.

Ἐν δὲ τῷ ἕκτῳ διαλαμβάνει ὅπως ἐξ Ἀθηνῶν οἱ ἀμφὶ Δημοσθένην καὶ Ὑπερείδην ἔφυγον, Ἀριστόνικός τε ὁ Μαραθώνιος καὶ Ἱμεραῖος ὁ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως ἀδελφός, τὰ μὲν πρῶτα εἰς Αἴγιναν· ἐκεῖ δὲ διαγόντων θάνατον αὐτῶν κατέγνω τὸ Ἀθηναίων πλῆθος εἰπόντος Δημάδου, καὶ Ἀντίπατρος εἰς ἔργον ἤγαγε τὸ ψήφισμα.

Καὶ ὡς Ἀρχίας ὁ Θούριος εἰς τὸν θάνατον αὐτῶν ὑπουργήσας, ἐν ἐσχάτῃ πενίᾳ καὶ ἀτιμίᾳ κατατρίψας ἐτελεύτησε τὸν βίον. Καὶ ὡς Δημάδης οὐ πολλῷ ὕστερον ἐς Μακεδονίαν ἀχθεὶς ὑπὸ Κασάνδρου ἐσφάγη, τοῦ παιδὸς ἐν τοῖς κόλποις προαποσφαγέντος· αἰτίαν δ´ ἐπῆγε Κάσανδρος ὅτι τὸν αὐτοῦ πατέρα ἐξυβρίσειεν ἐν οἷς ἔγραψε Περδίκκᾳ σῴζειν τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ σαπροῦ καὶ παλαιοῦ στήμονος ἠρτημένους, οὕτω τὸν Ἀντίπατρον ἐπιχλευάζων. Δείναρχος δὲ ὁ Κορίνθιος ὁ κατήγορος ἦν. Ἀλλ´ ὅ γε Δημάδης τῆς αὑτοῦ δωροδοκίας καὶ προδοσίας καὶ ἐς πάντα ἀπιστίας τὴν ἀξίαν ἀπέτισε δίκην.

Διαλαμβάνει δὲ καὶ ὡς Θίβρων ὁ Λακεδαιμόνιος Ἅρπαλον τὸν τὰ Ἀλεξάνδρου χρήματα ζῶντος ἐκείνου ἁρπάσαντα καὶ φυγόντα πρὸς τὰς Ἀθήνας, τοῦτον ἐκεῖνος ἀποκτείνας, καὶ ὅσα ὑπελείπετο λαβὼν χρήματα, πρῶτα μὲν ἐπὶ Κυδωνίας τῆς ἐς Κρήτην ἐστάλη, ἔνθεν δὲ ἐς Κυρήνην διέβαλε μετὰ στρατιᾶς εἰς ἑξακισχιλίους συντελούσης. Ἐπῆγον δὲ αὐτὸν τῶν ἐκ Κυρήνης καὶ Βαρκέων οἱ φυγάδες. Ἐν οἷς πολλαῖς μὲν μάχαις πολλαῖς δὲ ἐπιβουλαῖς ἄλλοτε μὲν κρατῶν ἐνίοτε δὲ ἡττώμενος, τέλος φεύγων ὑπὸ Λιβύων τινῶν συνωρίδας ἀγόντων συνελήφθη, καὶ παρὰ Ἐπικύδην ἄγεται τὸν Ὀλύνθιον εἰς Τεύχειρα, ᾧ τὴν πόλιν ἐκείνην Ὀφελλὰς ἐπετετρόφει, ἀνὴρ Μακεδών, ὃς ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ Λάγου ἐπὶ βοηθείᾳ τῶν Κυρηναίων ἐτύγχανε σταλείς. Οἱ δὲ Τευχειρῖται, Ὀφελλᾶ τὴν ἐξουσίαν δόντος, ᾐκίσαντό τε τὸν Θίβρωνα καὶ εἰς τὸν τῶν Κυρηναίων ἔπεμψαν κρεμασθῆναι λιμένα. Ἔτι δὲ τῶν περὶ Κυρήνην στασιαζόντων Πτολεμαῖος ἐπελθὼν καὶ πάντα καταστησάμενος ὀπίσω ἀπέπλευσε.

Περδίκκας δὲ Ἀντιγόνῳ ἐπιβουλεύων εἰς δικαστήριον ἐκάλει· ὁ δὲ εἰδὼς ἐπιβουλεύεσθαι οὔτε ὑπήκουσε, καὶ εἰς ἔχθραν ἀλλήλοις κατέστησαν. Ἐν τούτῳ δὲ παρὰ τὸν Περδίκκαν ἐκ Μακεδονίας ἧκον Ἰόλλας τε καὶ Ἀρχίας, ἄγοντες αὐτῷ τὴν Ἀντιπάτρου παῖδα Νίκαιαν εἰς γυναῖκα. Ἀλλά γε καὶ Ὀλυμπιάς, ἡ Ἀλεξάνδρου μήτηρ, ἔπεμπε παρ´ αὐτὸν κατεγγυωμένη τὴν θυγατέρα Κλεοπάτραν. Καὶ ὁ μὲν Εὐμένης ὁ Καρδιανὸς συνεβούλευεν ἄγειν Κλεοπάτραν, Ἀλκέτᾳ δὲ τῷ ἀδελφῷ εἰς Νίκαιαν ἔτεινεν ἡ συμβουλή· καὶ νικᾷ τὸ Νίκαιαν μᾶλλον ἀγαγεῖν.

Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον καὶ τὸ περὶ Κυνάνην πάθος συνηνέχθη, ὃ Περδίκκας τε καὶ ὁ ἀδελφὸς Ἀλκέτας διεπράξαντο. Ἡ δὲ Κυνάνη Φίλιππον μὲν εἶχε πατέρα, ὃν καὶ Ἀλέξανδρος, ἐκ δὲ μητρὸς Εὐρυδίκης ἦν, γυνὴ δὲ Ἀμύντου, ὃν ἔφθη Ἀλέξανδρος κτεῖναι, ὁπότε εἰς τὴν Ἀσίαν διέβαινεν. Οὗτος δὲ Περδίκκου παῖς ἦν, ἀδελφὸς δὲ Φιλίππου Περδίκκας, ὡς εἶναι Ἀμύνταν τὸν ἀνῃρημένον Ἀλεξάνδρου ἀνεψιόν. Ἦγε δὲ ἡ Κυνάνη Ἀδέαν τὴν αὑτῆς θυγατέρα, ἥτις ὕστερον Εὐρυδίκη μετωνομάσθη, τῷ Ἀρριδαίῳ εἰς γυναῖκα· ἣν καὶ ὕστερον ἠγάγετο Περδίκκα διαπραξαμένου ἐφ´ ᾧ παῦσαι τὴν Μακεδόνων στάσιν, ἥτις ἐπὶ τῷ Κυνάνης πάθει ἀναφθεῖσα ἐπὶ μέγα κακοῦ προεχώρει. Ἀντίγονος δὲ ἐς Μακεδονίαν παρὰ Ἀντίπατρον καὶ Κρατερὸν ἔφυγε, καὶ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιβουλήν, ἣν Περδίκκας ἐβούλευε, διηγήσατο, καὶ ὡς κατὰ πάντων ἡ αὐτὴ αὐτῷ μελέτη σπουδάζεται. Ἀνεδίδαξέ τε καὶ τὸ τῆς Κυνάνης ἐκτραγῳδήσας πάθος. Καὶ ταῦτα διαθέμενος εἰς πόλεμον αὐτῷ τούτους κατέστησε. Καὶ Ἀρριδαῖος δέ, ὁ τὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου σῶμα φυλάσσων, παρὰ γνώμην αὐτὸ Περδίκκου λαβών, πρὸς Πτολεμαῖον παραγίνεται τὸν Λάγου, ἀπὸ Βαβυλῶνος διὰ Δαμασκοῦ ἐπ´ Αἴγυπτον ἐλαύνων, ὃς πολλὰ μὲν ὑπὸ Πολέμωνος τοῦ προσῳκειουμένου Περδίκκᾳ κωλυθεὶς ἐνίκησεν ὅμως εἰς τὸ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἔργῳ ἐξενεγκεῖν.

Ἐν τούτῳ καὶ Εὐμένης παρὰ Περδίκκου δῶρα πρὸς Κλεοπάτραν ἐς Σάρδεις ἐκόμισε, καὶ ὅτι ἐγνωσμένον εἴη Περδίκκᾳ Νίκαιαν μὲν ἐκπέμπειν, ἀντ´ ἐκείνης δὲ ταύτην ἄγεσθαι. Οὗ μηνυθέντος (Μένανδρος δὲ ὁ Λυδίας σατράπης ἐμήνυεν Ἀντιγόνῳ) καὶ δι´ αὐτοῦ τοῖς περὶ Ἀντίπατρον καὶ Κρατερὸν δημοσιευθέντος, ἐπὶ μᾶλλον αὐτοῖς τὰ πρὸς Περδίκκαν ἐξεπολέμωτο. Περαιοῦται δὴ Ἀντίπατρος καὶ Κρατερὸς ἀπὸ τῆς Χερρονήσου τὸν Ἑλλήσποντον, τοὺς τὸν πόρον φυλάσσοντας διὰ πρεσβείας ὑπαγόμενοι.

Πρεσβεύονται δὲ καὶ πρὸς Εὐμένη καὶ πρὸς Νεοπτόλεμον, τοὺς ὑπὸ Περδίκκᾳ· καὶ Νεοπτόλεμος μὲν πείθεται, Εὐμένης δὲ οὐκ ἀνέχεται. Ὑποπτεύεται Εὐμένει Νεοπτόλεμος, καὶ συγκροτεῖται πρὸς ἀλλήλους πόλεμος, καὶ νικᾷ κατὰ κράτος Εὐμένης. Φεύγει δὲ Νεοπτόλεμος παρὰ Ἀντίπατρον καὶ Κρατερὸν σὺν ὀλίγοις, καὶ πείθει τούτους ἐπὶ συμμαχίαν κατὰ Εὐμένους ἐλθεῖν αὐτῷ Κρατερόν· καὶ πολεμοῦσιν ἄμφω Εὐμένῃ. Καὶ πάντα ποιήσας Εὐμένης ὥστε λαθεῖν τοὺς σὺν αὐτῷ Κρατερὸν αὐτῷ πολεμεῖν ἵνα μὴ τῇ περὶ αὐτὸν ἁλόντες φήμῃ ἢ προσχωρήσωσιν αὐτῷ ἢ καὶ μένοντες ἀτολμότεροι εἶεν, καὶ κρατήσας τοῖς τεχνάσμασι, κρατεῖ καὶ τῷ πολέμῳ· καὶ πίπτει μὲν Νεοπτόλεμος τῇ αὐτοῦ Εὐμένους τοῦ γραμματέως δεξιᾷ, ἀνὴρ στρατιωτικὸς καὶ πολέμοις ἠριστευκώς, Κρατερὸς δὲ ὑπό τινων Παφλαγόνων, ἀφειδῶς πρὸς πάντα μαχόμενος καὶ χωρῶν ὥστε γνωσθῆναι· ἀλλ´ ἔφθη πεσὼν μὴ γνωσθεὶς καίτοι καὶ τὴν καυσίαν τῆς κεφαλῆς ἀφελών. Ἡ μέντοι πεζὴ στρατιὰ σῷα πρὸς Ἀντίπατρον ἐκ τοῦ πολέμου παρεγένετο, ὃ καὶ τὸ πολὺ τῆς ἀθυμίας ἐπεκούφισε.

Παραγίνεται ἀπὸ Δαμασκοῦ Περδίκκας ἐπ´ Αἴγυπτον σὺν τοῖς βασιλεῦσι καὶ τῇ δυνάμει Πτολεμαίῳ πολεμῆσαι. Κατηγορήσας δὲ Πτολεμαίου, κἀκείνου ἐπὶ τοῦ πλήθους ἀπολυομένου τὰς αἰτίας, καὶ δόξας μὴ δίκαια ἐπικαλεῖν, ὅμως καὶ τοῦ πλήθους οὐχ ἑκόντος πολεμεῖ. Καὶ δὶς ἡττηθεὶς καὶ τραχὺς πρὸς τοὺς παρὰ Πτολεμαῖον ἐθέλοντας χωρῆσαι λίαν καταστάς, καὶ τἆλλα τῇ στρατιᾷ ὑπερογκότερον ἢ κατὰ στρατηγὸν προσφερόμενος, ὑπὸ τοῦ οἰκείου πλήθους τῶν ἱππέων ἀναιρεῖται, μαχόμενος καὶ αὐτός.

Πτολεμαῖος δὲ μετὰ τὴν ἀναίρεσιν Περδίκκου πρός τε τοὺς βασιλεῖς ἐπεραιώθη τὸν Νεῖλον, καὶ δώροις φιλοφρονησάμενος καὶ τῇ ἄλλῃ θεραπείᾳ, οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ τοὺς ὅσοι ἐν τέλει Μακεδόνων. Ὁ δὲ καὶ τοῖς Περδίκκου φίλοις συναχθόμενός τε δῆλος ἐγένετο, καὶ ὅσοις τι κινδύνου ἔτι ἐκ Μακεδόνων ὑπελείπετο, καὶ τούτους ἀπαλλάξαι τοῦ δέους παντὶ τρόπῳ διεσπούδασεν· ἐφ´ οἷς παραυτίκα τε καὶ ἐς τὸ ἔπειτα εὐδοκιμῶν ἐγινώσκετο·

συνεδρίου δὲ κροτηθέντος ἄρχοντες μὲν τῆς πάσης δυνάμεως ἀντὶ Περδίκκου Πίθων καὶ Ἀρριδαῖος ἐν τῷ τέως ἀνερρήθησαν, τῶν δὲ περὶ Εὐμένη καὶ Ἀλκέταν ἐς πεντήκοντα κατεγνώσθησαν μάλιστα ἐπὶ τῇ Κρατεροῦ ἀναιρέσει τῶν Μακεδόνων πρὸς αὐτοὺς ἐκπολεμωθέντων.

Μετεκαλεῖτο δὲ καὶ Ἀντίγονος ἐκ Κύπρου καὶ Ἀντίπατρος δὲ ἐπιταχῦναι πρὸς τοὺς βασιλέας. Οὔπω δὲ καταλαβόντων ἡ Εὐρυδίκη Πίθωνα καὶ Ἀρριδαῖον μηδὲν ἄνευ αὑτῆς ἠξίου πράττειν. Οἱ δὲ τὰ πρῶτα μὲν οὐκ ἀντεῖπον, ἔπειτα δὲ μηδὲν αὐτὴν ἐπικοινωνεῖν τοῖς δημοσίοις ἀντέλεγον πράγμασιν· αὑτοῖς γάρ, ἕως Ἀντίγονος καὶ Ἀντίπατρος παραγένωνται, μελήσειν περὶ πάντων.

Ὧν παραγεγονότων, εἰς Ἀντίπατρον ἡ δυναστεία περιίσταται. Καὶ ὁ στρατὸς αἰτεῖ τὰ παρὰ Ἀλεξάνδρου ὑποσχεθέντα αὐτοῖς ἐπὶ τῇ συστρατείᾳ χρήματα, καὶ Ἀντίπατρος παραυτίκα μὲν μηδὲν ἔχειν ἀποκρίνεται φράζειν ἀκριβές, ἐξετάσας δὲ τούς τε βασιλείους θησαυροὺς καὶ τοὺς ὅσοι ἀλλαχόθι που κείμενοι ὦσι, τηνικαῦτα τὸν δυνατὸν τρόπον μὴ ἂν αὐτοῖς ἐπίμεμπτος νομισθῆναι· ἐφ´ ᾧ οὐχ ἡδέως ἡ στρατιὰ ἤκουσεν. Εὐρυδίκης δὲ συλλαμβανούσης ταῖς κατὰ Ἀντιπάτρου διαβολαῖς τῷ ἀπὸ τοῦ πλήθους ἄχθει στάσις γίνεται. Καὶ δημηγορεῖ Εὐρυδίκη κατ´ αὐτοῦ, τοῦ γραμματέως Ἀσκληπιοδώρου ὑπηρετησαμένου τῷ λόγῳ, καὶ Ἄτταλος δέ. Καὶ ῥύεται μόλις Ἀντίπατρος τῆς σφαγῆς, Ἀντιγόνου καὶ Σελεύκου τῇ παρακλήσει Ἀντιπάτρου ἀντιδημηγορησάντων ἐν τῷ πλήθει· οἳ καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦτο ἐγγὺς ἐγένοντο τοῦ κινδύνου. Ῥυσθεὶς δὲ Ἀντίπατρος τοῦ θανάτου πρὸς τὸ οἰκεῖον ὑπεχώρησε στρατόπεδον· καὶ οἱ ἵππαρχοι Ἀντιπάτρου καλοῦντος πρὸς αὐτὸν ἧκον, καὶ μόλις τῆς στάσεως πεπαυμένης Ἀντίπατρον πάλιν, ὡς καὶ πρόσθεν, ἄρχειν εἵλοντο.

Καὶ ποιεῖται νέμησιν καὶ αὐτὸς τῆς Ἀσίας, τὰ μὲν τῆς προτέρας νεμήσεως ἐπικυρῶν, τὰ δὲ τοῦ καιροῦ βιαζομένου νεωτερίζων. Αἴγυπτον μὲν γὰρ καὶ Λιβύην καὶ τὴν ἐπέκεινα ταύτης τὴν πολλήν, καὶ ὅ τι περ ἂν πρὸς τούτοις δόριον ἐπικτήσηται πρὸς δυομένου ἡλίου, Πτολεμαίου εἶναι, Λαομέδοντι δὲ τῷ Μιτυληναίῳ Συρίαν ἐπιτετράφθαι. Φιλόξενον δὲ ἐπὶ Κιλικίας ἔταξεν, ἣν καὶ πρῶτον εἶχε. Τῶν δὲ ἄνω σατραπειῶν τὴν μὲν μέσην τῶν ποταμῶν γῆν καὶ τὴν Ἀρβηλῖτιν Ἀμφιμάχῳ τῷ τοῦ βασιλέως ἀδελφῷ ἔνειμε, Σελεύκῳ δὲ τὴν Βαβυλωνίαν προσέθηκεν. Ἀντιγένει δὲ τῷ πρώτῳ μὲν ἐπιθεμένῳ Περδίκκᾳ, τῶν δὲ ἀργυρασπίδων Μακεδόνων ἡγουμένῳ, τῆς Σουσιανῆς συμπάσης ἄρχειν. Πευκέστᾳ δὲ ἐβεβαίου τὴν Περσίδα· Καρμανίαν δὲ Τληπολέμῳ ἔνειμε, καὶ Μηδίαν Πίθωνι ἔστ´ ἐπὶ πύλας τὰς Κασπίους, Φιλίππῳ δὲ τὴν Παρθυαίων γῆν. Ἀρείων δὲ καὶ τῆς Δραγγηνῶν χώρας Στάσανδρον καθίστη ἡγεμόνα, τῆς δὲ Βακτριανῆς καὶ Σογδιανῆς Στασάνορα τὸν Σόλιον, Ἀραχώτων δὲ Σιβύρτιον· καὶ Παραπαμισάδας Ὀξυάρτῃ τῷ Ῥωξάνης πατρί, τῆς δὲ Ἰνδῶν γῆς τὰ μὲν ξύνορα Παραπαμισάδαις Πίθωνι τῷ Ἀγήνορος, τὰς δὲ ἐχομένας σατραπείας, τὴν μὲν παρὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν καὶ Πάταλα, τῶν ἐκείνῃ Ἰνδῶν πόλεων τὴν μεγίστην, Πώρῳ τῷ βασιλεῖ ἐπεχώρησε, τὴν δὲ παρὰ τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν Ταξίλῃ καὶ τούτῳ Ἰνδῷ, ἐπεὶ μηδὲ ῥᾴδιον μετακινῆσαι αὐτοὺς ἐξ Ἀλεξάνδρου τε ἐπιτετραμμένους τὴν ἀρχὴν καὶ δύναμιν ἱκανὴν ἔχοντας. Τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ Ταύρου ὄρους ὡς ἐπὶ τὴν ἄρκτον φερόντων, Καππαδόκας μὲν Νικάνορι ἐπέτρεψεν, ἐπὶ δὲ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ ἐπὶ Λυκάοσί τε καὶ Παμφύλοις καὶ Λυκίοις, ὡς καὶ πρόσθεν, Ἀντίγονον· Καρίαν δὲ Ἀσάνδρῳ ἔνειμε, Λυδία δὲ Κλείτῳ ἐδόθη, καὶ Ἀρριδαίῳ Φρυγία ἡ πρὸς Ἑλλησπόντῳ, τῇ δὲ κατακομιδῇ τῶν ἐν Σούσοις χρημάτων Ἀντιγένην ἔταξε, καὶ τούτῳ τῶν στασιασάντων Μακεδόνων τοὺς μάλιστα τρισχιλίους παρέδωκε.

Σωματοφύλακας δὲ τοῦ βασιλέως Αὐτόλυκόν τε τὸν Ἀγαθοκλέους παῖδα καὶ Ἀμύνταν τὸν Ἀλεξάνδρου παῖδα Πευκέστου δὲ ἀδελφόν, καὶ Πτολεμαῖον τὸν Πτολεμαίου καὶ Ἀλέξανδρον τὸν Πολυσπέρχοντος, Κάσανδρον δὲ τὸν ἑαυτοῦ παῖδα χιλιάρχην τῆς ἵππου, τῆς δυνάμεως δὲ τῆς πρόσθεν ὑπὸ Περδίκκᾳ τεταγμένης Ἀντίγονον ἡγεμόνα ἀπέφηνε, καὶ τούτῳ τοὺς βασιλέας φρουρεῖν τε καὶ θεραπεύειν προστάξας, τὸν πόλεμον ἅμα πρὸς Εὐμένη διαπολεμῆσαι αὐτῷ αἱρουμένῳ ἐπέτρεπεν. Ἀντίπατρος δὲ αὐτὸς πολλὰ ὑπὸ πάντων ἕνεκα πάντων ἐπαινούμενος, ἐπ´ οἴκου ἀνεχώρει. Ἐν οἷς καὶ ὁ θʹ λόγος.

Ὁ δὲ δέκατος διαλαμβάνει ὡς Εὐμένης τὰ περὶ Περδίκκαν μαθών, καὶ ὅτι πολέμιος ἐψηφίσθη Μακεδόσιν, ἐπὶ πόλεμον παρεσκευάζετο. Καὶ ὡς Ἀλκέτας ὁ Περδίκκου ἀδελφὸς διὰ ταῦτα ἔφυγε. Καὶ Ἄτταλος, ὁ τῆς κατὰ Ἀντιπάτρου στάσεως οὐδενὸς φέρων τὰ δεύτερα, καὶ αὐτὸς φυγὼν συνέμιξε τοῖς ἄλλοις φυγάσι. Καὶ συνήχθη Ἀττάλῳ στρατός, πεζοὶ μὲν μύριοι, ἱππεῖς δὲ ὀκτακόσιοι. Καὶ ὡς Ἄτταλος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ἐπιθέσθαι Κνίδῳ καὶ Καύνῳ καὶ Ῥοδίοις ἐπιχειρήσαντες, ὑπὸ Ῥοδίων κρατερῶς ἀπεκρούσθησαν Δημαράτου ναυαρχοῦντος αὐτοῖς.

Διαλαμβάνει δὲ καὶ ὡς Εὐμένης Ἀντιπάτρου ἐς Σάρδεις ἰόντος ἐς χεῖρας ἐλθεῖν ἐγγὺς ἦν, Κλεοπάτρα δέ, ἡ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀδελφή, ἵνα μὴ ἐς τὸ τῶν Μακεδόνων πλῆθος ἐν διαβολῇ γένηται ὡς αὐτὴ τὸν πόλεμον αὐτοῖς ἐπάγουσα, παραινεῖ καὶ πείθει Εὐμένη ἀναχωρῆσαι τῶν Σάρδεων. Ἀλλ´ ὅμως οὐδὲν ἧττον ὁ Ἀντίπατρος παραγενόμενος αὐτὴν ἐπωνείδιζε τῆς ἐς Εὐμένη καὶ Περδίκκαν φιλίας. Ἡ δὲ πρός τε ταῦτα κρεῖσσον ἢ κατὰ γυναῖκα ἀπελογεῖτο, καὶ πολλὰ ἄλλα ἀντεπεκάλει· τέλος δὲ εἰρηνικῶς ἀλλήλων ἀπηλλάγησαν.

Ὅτι Εὐμένης ἐπελθὼν ἀπροσδόκητος τοῖς οὐχ ὑπ´ αὐτῷ προσχώροις, καὶ λείαν πολλὴν καὶ χρήματα συλλαβών, τὸν οἰκεῖον στρατὸν κατεπλούτει. Διαπρεσβεύεται δὲ καὶ πρὸς Ἀλκέταν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐς ταὐτὸν τὰς δυνάμεις συναγαγεῖν ἀξιῶν, καὶ οὕτω τοῖς κοινοῖς ἐχθροῖς μάχεσθαι· οἱ δέ, ἄλλων ἄλλα συμβουλευσαμένων, τέλος οὐ πείθονται.

Ὅτι Ἀντίπατρος Εὐμένει μὲν πολεμεῖν τέως οὐκ ἐθάρρει, κατὰ δὲ Ἀττάλου καὶ Ἀλκέτα πέμπει πολεμήσοντα Ἄσανδρον· καὶ ἀγχωμάλου τῆς μάχης γεγενημένης, ἡττᾶται Ἄσανδρος.

Ὅτι διαφέρεται Κάσανδρος πρὸς Ἀντίγονον, καὶ παύεται Κάσανδρος τῆς κατὰ Ἀντιγόνου ἀταξίας Ἀντιπάτρου τοῦ πατρὸς διακωλύσαντος.

Ὅμως οὖν ὁ Κάσανδρος, περὶ Φρυγίαν συμβαλὼν τῷ πατρί, ἀναπείθει μήτε πόρρω τῶν βασιλέων ἀποχωρεῖν καὶ Ἀντίγονον δι´ ὑπονοίας ἔχειν. Ὁ δὲ τῇ τε μετριοφροσύνῃ καὶ τῇ ἄλλῃ θεραπείᾳ καὶ ἀρετῇ τὸν δυνατὸν τρόπον διέλυσε τὴν ὑπόνοιαν. Καὶ Ἀντίπατρος ἐπικλασθεὶς τῆς τε ξυνδιαβάσης αὐτῷ ἐς τὴν Ἀσίαν δυνάμεως πεζοὺς μὲν ἐπιτρέπει αὐτῷ Μακεδόνας ὀκτακισχιλίους καὶ πεντακοσίους, καὶ ἱππέας τῶν ἑτέρων ἴσους ἐλέφαντας δὲ τῶν πάντων τοὺς ἡμισέας οʹ, ὡς ῥᾷον διαπολεμήσειν τὸν πρὸς Εὐμένη πόλεμον. Καὶ Ἀντίγονος μὲν τοῦ πολέμου ἥπτετο, Ἀντίπατρος δὲ ἀναλαβὼν τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν ἄλλην δύναμιν ᾔει ὡς περαιωσόμενος ἐπὶ Μακεδονίαν.
Καὶ στασιάζει πάλιν ὁ στρατὸς αἰτῶν τὰ χρήματα. Ἀντίπατρος δέ, ἐπειδὰν ἔλθῃ εἰς Ἄβυδον, ὡμολόγησε ποριεῖν αὐτὰ καὶ δώσειν τυχὸν μὲν πάντα ὅση ἡ δωρεά, εἰ δὲ μή, τήν γε πλείστην. Καὶ ταύταις αὐτοὺς ταῖς ἐλπίσιν ἀναρτήσας, ἀστασίαστον τὸ λοιπὸν καταλαμβάνει τὴν Ἄβυδον. Ἐκεῖ δὲ τέχνῃ τούτους παρακρουσάμενος, νυκτὸς ἅμα τοῖς βασιλεῦσι περαιοῦται τὸν Ἑλλήσποντον παρὰ Λυσίμαχον. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ καὶ αὐτοὶ ἐπεραιώθησαν, ὑπὲρ τῆς ἀπαιτήσεως τῶν χρημάτων παραυτίκα ἡσυχάσαντες. Ἐν οἷς καὶ τοῦ δεκάτου λόγου τὸ τέλος.

Ἔστι μὲν οὖν ὁ ἀνὴρ οὐδενὸς τῶν ἄριστα συνταξαμένων ἱστορίας δεύτερος· ἀπαγγεῖλαί τε γὰρ καὶ μετὰ συντομίας κράτιστος, καὶ παρεκτροπαῖς ἀκαίροις οὐδὲ παρενθήκαις τὸ συνεχὲς τῆς ἱστορίας οὐδαμοῦ λυμαινόμενος, καινοπρεπὴς δὲ συνθήκῃ λόγου μᾶλλον ἢ λέξει, καὶ οὕτως ὥστε μὴ ἂν ἄλλως μήτε σαφέστερον μήτε ἐναργέστερον τὸ διήγημα δηλωθῆναι. Εὐσήμῳ δὲ καὶ εὐήχῳ καὶ τῷ τῶν λέξεων ἀποκεχρημένος στρογγύλῳ, καὶ τὸ λεῖον ἔχει τῷ μεγέθει συγκιρνάμενον. Καὶ ἡ καινότης τῶν λέξεων, οὐχὶ εἰς τὸ πόρρω νεωτερίζεται, ἀλλ´ ἔγγιστά τε καὶ εἰς τὸ ἐμφατικώτατον, ὡς σχηματισμὸν εἶναι λέξεως ἀλλ´ οὐχὶ ἐναλλαγὴν συνήθους ὀνόματος. Διὸ καὶ τὸ σαφὲς συνεφέλκεται οὐκ ἐν τούτῳ μόνον, ἀλλὰ κἀν τῇ διασκευῇ καὶ τάξει καὶ καταστάσει μάλιστα τοῦ διηγήματος· ὅπερ ἐστὶ καὶ τῆς σαφηνείας τὸ ἔντεχνον· ἡ γάρ τοι χρῆσις ἡ κατὰ τὰς εὐθείας τῶν περιόδων καὶ τοῖς ἰδιώταις πρόσεστι μάλιστα, καὶ εἰς ὑπτιότητα καὶ ταπεινότητα λίαν καταβιβάζει τὸν λόγον, ἄκρατος μάλιστα γινομένη· ὅπερ οὗτος, εἰ καὶ τοῦ σαφοῦς εἶναι δοκεῖ, οὐ προσήκατο. Καὶ τῷ ἐλλείποντι δὲ τῶν τρόπων οὕτω κέχρηται, οὐ κατὰ τὰς περιοδικὰς ἐλλείψεις τοῦτο ποιῶν, ἀλλὰ κατά γε τὰς τῶν λέξεων, ὥστε μηδ´ ἐλλείπειν διδόναι συναίσθησιν· καὶ εἴ τις τὸ λεῖπον ἐπιχειροίη προσθεῖναι, εἰς τὸ παρέλκον ἂν ἐπιτεῖναι δόξαι, ἀλλὰ μὴ τοῦ ἐλλιποῦς ἐξευρεῖν τὴν ἀναπλήρωσιν. Ἄριστα δὲ αὐτοῦ καὶ τὸ πολυσχημάτιστον ἔχει, οὐκ ἀθρόον μεταβαλλόμενον ἀπὸ τῆς αὐτοσχηματίστου χρήσεως, ἀλλ´ ἠρέμα καὶ ἐξ ἀρχῆς συμπλεκόμενον, ὡς μήτε τῷ προσκορεῖ ἀνιᾶν μήτε τῷ ἀθρόῳ ποιεῖν ἐκταράσσεσθαι. Καὶ ἁπλῶς, εἴ τις κατ´ αὐτὸν ἐπὶ τοὺς ἱστορικοὺς ἀναχθείη λόγους, πολλοὺς καὶ τῶν ἀρχαίων ἴδοι τῆς αὐτοῦ τάξεως ἱσταμένους ταπεινότερον.
 

Le même auteur a également écrit un compte rendu de ce qui se passa après la mort d'Alexandre, en dix livres.[1] Il décrit la sédition de l'armée, la proclamation d’Arrhidée (fils du père d’Alexandre, Philippe, par une femme thrace du nom de Philinna) à condition que l’enfant de Roxane, lorsqu'il serait né et si c’était un fils, devrait partager le trône avec lui. Arrhidée fut ensuite à nouveau proclamé sous le nom de Philippe. Une querelle éclata entre les soldats de l'infanterie et de la cavalerie. Le chef et les commandants les plus influents de ces derniers était Perdiccas, fils d'Oronte, Leonnatus, fils d’Anthes, Ptolémée, fils de Lagus, Lysimaque, fils d’Agathoclès, Ariston, fils de Pisée, Pithon, fils de Crateuas, Séleucos, fils d'Antiochus, et Eumène de Cardia. Méléagre commandait l'infanterie. Un accord fut conclu entre eux, et finalement, il fut convenu entre l'infanterie, qui avait déjà choisi un roi, et la cavalerie, qu’Antipater devrait être général des forces en Europe, que Cratère s’occuperait du royaume d’Arrhidée, que Perdiccas serait chiliarque[2] des troupes qui avaient été sous le commandement d’Hephaestion, ce qui revenait à lui confier la garde de l'empire tout entier ; et que Méléagre serait son lieutenant. Perdiccas, sous prétexte d’une revue de l'armée, fit arrêter les meneurs de troubles, et on les mit à mort en présence d’Arrhidée, comme si ce dernier l’avait ordonné. Cela sema la terreur parmi tous les autres, et Méléagre fut assassiné peu après.

Après cela Perdiccas fut l'objet d’une suspicion générale et soupçonna lui-même tout le monde. Néanmoins, il nomma des gouverneurs pour différentes provinces, comme si Arrhidée en avait donné l’ordre. Ptolémée, fils de Lagus, fut nommé gouverneur d'Egypte et de Libye, et de cette partie de l'Arabie qui borde l'Egypte, avec pour adjoint Cléomène, ancien gouverneur de l'Égypte sous Alexandre. La partie de la Syrie voisine fut accordée à Laomédon; la Cilicie à Philotas; la Médie à Pithon; la Cappadoce, la Paphlagonie, et le pays de la rive de l’Euxin jusqu’à Trapezus[3] (une colonie grecque de Sinope), à Eumène de Cardia; la Pamphylie, la Lycie, et la grande Phrygie à Antigone; la Carie à Cassandre; la Lydie à Ménandre; la Phrygie Hellespontique à Leonnatus. Cette Phrygie avait été donnée auparavant par Alexandre à un certain Galas et par la suite fut remise à Démarque. Telle fut la répartition de l'Asie.

En Europe, la Thrace, la Chersonèse, et les pays riverains de la Thrace, jusqu’à Salmydessus sur l’Euxin, furent attribués à Lysimaque; le pays au-delà de la Thrace, jusqu’aux Illyriens, Triballiens, et Agrianiens, la Macédoine elle-même, l'Épire jusqu’aux montagnes Cérauniennes, et l'ensemble de la Grèce, à Cratère et à Antipater. Telle fut la répartition de l'Europe.

En même temps, plusieurs provinces restèrent avec leurs souverains, selon les dispositions déjà prises par Alexandre, et elles ne furent pas attribuées.

Entretemps, Roxane accoucha d’un fils, qui fut immédiatement proclamé roi par les soldats. Après la mort d'Alexandre, il y eut de nombreux troubles. Antipater fit la guerre aux Athéniens et aux autres Grecs commandés par Léosthène. Il fut d’abord battu et en situation difficile, mais victorieux par la suite. Leonnatus, toutefois, qui vint à son secours, tomba au combat. Lysimaque également, combattant imprudemment contre Seuthes le Thrace avec une force inférieure, fut battu, malgré le grand courage ses troupes.

Perdiccas fit également la guerre à Ariarathe, roi de Cappadoce, parce qu'il refusait de laisser son royaume à Eumène, à qui il avait été attribué. Après l’avoir vaincu en deux batailles et l’avoir fait prisonnier, il le fit pendre et rétablit Eumène. Cratère, par l'aide qu'il fournit à Antipater contre les Grecs, contribua largement à leur défaite, après quoi ils obéirent sans hésitation à Cratère et à Antipater. Voilà le contenu des cinq premiers livres.

Le sixième livre raconte comment Démosthène et Hypéride, Aristonicus de Marathon et Himérée, frère de Démétrios de Phalère, s’enfuirent à Egine, et, pendant ce séjour, furent condamnés à mort par les Athéniens sur la motion de Démade, et comment Antipater procéda à la sentence.

Comment Archias le Thurien, qui les mit à mort, mourut dans l'extrême pauvreté et la honte. Comment Démade fut envoyé peu après en Macédoine, où il fut mis à mort par Cassandre, après que son fils eut été assassiné dans ses bras. Cassandre prit prétexte que Démade avait insulté son père, Antipater, dans une lettre écrite à Perdiccas, lui demandant de secourir les Grecs, qui étaient seulement retenus ensemble par un vieux fil pourri, comme il avait injurieusement appelé Antipater. Dinarque de Corinthe fut l'accusateur de Démade, qui paya le juste prix de sa vénalité, sa trahison, et sa traîtrise.

L'auteur raconte comment Harpale, qui, pendant la durée de vie d'Alexandre vola l'argent lui appartenant, s’enfuit à Athènes, et fut tué par Thibron le Lacédémonien. Thibron prit tout l'argent restant, et partit pour Cydonia en Crète, d’où il traversa vers Cyrène avec un corps de 6.000 hommes, à la demande de certains exilés de Cyrène et Barca. Après de nombreux engagements et intrigues réciproques, parfois heureux parfois infructueux, il fut finalement capturé au cours de sa fuite par des pilotes libyens, et conduit à Teuchira devant Epicyde l’Olynthien, qui avait la charge de cette ville par Ophellas, un Macédonien que Ptolémée, fils de Lagus, avait envoyé pour aider les Cyrénéens.

Les habitants, avec la permission d’Ophellas, torturèrent d’abord Thibron puis l’envoyèrent au port de Cyrène pour le faire pendre. Mais comme les Cyrénéens persistaient dans leur révolte, Ptolémée en personne se rendit sur place, et après avoir rétabli l'ordre, rentra chez lui par la mer.

Perdiccas, intriguant contre Antigone, le cita à comparaître, mais Antigone, conscient du complot, refusa. Cela créa une hostilité entre eux. Dans le même temps Iollas et Archias vinrent chez Perdiccas de Macédoine, accompagnés de Nicée, fille d'Antipater, avec une proposition de mariage. Olympias, mère d'Alexandre le Grand, lui envoya également sa fille Cléopâtre, lui offrant sa main. Eumène de Cardia lui suggérait Cléopâtre, mais son frère Alcétas le persuada d'accepter Nicée.

Peu de temps après Cynane fut mise à mort par Perdiccas et son frère Alcétas. Cette Cynane était la fille de Philippe, père d'Alexandre, sa mère étant Eurydice, épouse d’Amyntas, qu’Alexandre avait mis à mort juste avant de partir pour l'Asie. Cet Amyntas était le fils de Perdiccas, frère de Philippe, de sorte qu'il était le cousin d'Alexandre. Cynane emmena sa fille Adea (ci-après appelée Eurydice) en Asie et offrit sa main à Arrhidée. Le mariage eut lieu ensuite, avec l'approbation de Perdiccas, pour apaiser l'indignation croissante de la soldatesque, suscitée par la mort de Cynane. Antigone, entretemps, se réfugia chez Antipater et Cratère en Macédoine, les informa des intrigues de Perdiccas à son égard, déclarant qu’il les dirigeait contre tous de la même façon. Il décrivit également la mort de Cynane en termes si exagérés qu'il les persuada de faire la guerre à Perdiccas. Arrhidaios, qui conservait le corps d'Alexandre, contrairement à la volonté de Perdiccas, l’emmena de Babylone à Damas chez Ptolémée, fils de Lagus, en Egypte, et bien que son voyage fut souvent contrarié par Polémon, ami de Perdiccas, il réussit néanmoins à mener à bien son intention.

Pendant ce temps, à Sardes, Eumène offrit à Cléopâtre les dons de Perdiccas, car ce dernier avait décidé de répudier Nicée et d’épouser Cléopâtre. Lorsqu’Antigone le sut par Ménandre, gouverneur de Lydie, il informa Antipater et Cratère, plus que jamais déterminés à faire la guerre à Perdiccas. Antipater et Cratère, à partir de la Chersonèse, traversèrent l'Hellespont, après avoir envoyé des messagers pour tromper ceux qui surveillaient le passage. Ils envoyèrent également des ambassadeurs à Eumène et Néoptolème, qui soutenaient Perdiccas; Néoptolème passa chez eux, mais Eumène refusa.

Néoptolème, soupçonné par Eumène, la guerre éclata entre eux, et Eumène fut victorieux. Néoptolème s’enfuit avec une poignée d'hommes chez Antipater et Cratère, et il réussit à persuader ce dernier de se joindre à lui, afin que tous deux fassent la guerre à Eumène. Eumène fit de son mieux pour empêcher ses propres hommes de savoir que Cratère se battait contre lui, de peur qu’influencés par sa grande réputation, ils désertent pour lui, ou, s’ils lui restaient fidèles, se découragent. Heureux dans ses intrigues, il le fut aussi dans la bataille. Néoptolème tomba de la main même du scribe d’Eumène, après s’être révélé un courageux soldat et commandant. Cratère, qui combattit courageusement contre tous ceux qui s'opposaient à lui et se découvrit ouvertement pour être reconnu, mais il fut tué par quelques Paphlagoniens avant cela, après avoir ôté sa coiffe.[4] Toutefois, l'infanterie put s’échapper et retourner chez Antipater, qui la rassura considérablement.

Perdiccas, partant pour Damas faire la guerre à Ptolémée, fils de Lagus, atteignit l'Egypte avec les rois,[5] et une puissante force. Il éleva de nombreuses accusations contre Ptolémée, qui s’innocenta publiquement, afin que ces accusations semblent infondées. Perdiccas, nonobstant l'opposition permanente de ses troupes, décida de continuer la guerre. Il fut deux fois vaincu, et, après qu’il eut traité très sévèrement des déserteurs potentiels vers Ptolémée, et se fut comporté à d'autres égards dans le camp avec plus d'arrogance qu’un général, sa propre cavalerie le tua au cours d'un engagement.

Après sa mort, Ptolémée traversa le Nil pour rendre visite aux rois, il leur accorda des dons et il les traita avec la plus grande amabilité et attention, eux et les autres nobles Macédoniens. En même temps, il montra ouvertement sa sympathie pour les amis de Perdiccas, et fit tout son possible pour apaiser les appréhensions de ces Macédoniens qui s’imaginaient être en danger, de sorte qu’immédiatement, et même plus tard, on le tint en grande estime.

Lors d’un conseil de guerre intégral, Pithon et Arrhidée ayant été nommés commandants en chef de toutes les forces à ce moment, une cinquantaine de partisans d'Eumène et d’Alcétas furent condamnés, surtout parce que Cratère avait trouvé la mort dans la guerre civile.

Antigone fut convoqué de Chypre, et Antipater ordonna à tous les rois de se hâter. Avant leur arrivée, Eurydice refusa d'autoriser Pithon et Arrhidée à faire quoi que ce soit sans son autorisation. Au début, ils n'insistèrent pas, mais après ils lui dirent qu'elle n'avait pas à s’occuper des affaires publiques, et qu'eux-mêmes se chargeraient de tout jusqu'à l'arrivée d'Antigone et d’Antipater.

Quand ceux-ci arrivèrent, Antigone fut nommé stratège en chef. Quand l'armée exigea la solde promise pour la campagne, Antipater répondit simplement qu'il n'avait pas d'argent, mais que, pour éviter de subir leur reproche, il chercherait profondément dans le trésor et ailleurs où que l'argent puisse être caché. Ces paroles suscitèrent le mécontentement de l'armée. Lorsqu’Eurydice se joignit aux accusations contre Antipater, les gens furent indignés, et des troubles eurent lieu. Eurydice prononça alors un discours contre lui, au cours duquel elle fut assistée par le scribe Asclépiodore et soutenue par Attale. Antipater sauva sa vie de justesse : il fit une demande pressante à Antigone et à Séleucos de s’adresser au peuple en son nom et ils faillirent presque perdre la leur. Antipater, ayant ainsi échappé à la mort, se retira dans sa propre armée, où il convoqua les commandants de cavalerie, et après avoir difficilement résorbé les troubles, il fut de nouveau réintégré dans son commandement.

Il divisa alors l'Asie, en partie en confirmant la précédente répartition et en partie en la modifiant selon les circonstances nécessaires. L'Égypte, la Libye, la grande étendue de pays au-delà, et l'ensemble du territoire conquis à l'ouest, fut donné à Ptolémée; la Syrie à Laomédon le Mytilénéen; la Cilicie à Philoxène, qui l’avait auparavant. Des hautes provinces, la Mésopotamie et l’Arbelitis furent donnés à Amphimaque, frère du roi; Babylone à Séleucos. A Antigène, commandant des Argyraspides[6] macédoniens, qui avait d'abord attaqué Perdiccas, on donna l'ensemble de la Susiane; à Peuceste la Perse, à Tlépolème la Carmanie; à Pithon la Médie jusqu’aux portes de la mer Caspienne, à Philippe la Parthie; à Strasandre le territoire d’Arie et la Drangiane; à Stasanor de Soli, la Bactriane et la Sogdiane, à Siburtius l’Arachosie; à Oxyartes, père de Roxane, le Parapamisus; à Pithon, fils d'Agénor, la part de l'Inde bordant le Parapamisus. Parmi les provinces adjacentes, celles du fleuve Indus, avec Patala, la plus grande ville de l'Inde dans ces régions, au roi Porus, et celles sur la rivière Hydaspe à l'Indien Taxilus, car il n'aurait pas été facile de les déplacer, puisqu’ils avaient été confirmés dans leur gouvernement par Alexandre, et que leur force avait considérablement augmentée. Parmi les pays au nord du Mont Taurus, la Cappadoce fut attribuée à Nicanor; la Grande Phrygie, la Lycaonie, la Pamphylie, et la Lycie, à Antigone comme avant; la Carie à Asandre; la Lydie à Clitus; la Phrygie Hellespontique à Arrhidaios. Antigène fut nommé collecteur des recettes dans le district de Suse, et on lui envoya 3.000 Macédoniens qui étaient enclin à se révolter.

Comme gardes du corps du roi Antipater nomma Autolycus, fils d’Agathoclès, Amyntas, fils d'Alexandre et frère de Peuceste, Ptolémée, fils de Ptolémée, et Alexandre, fils de Polysperchon.[7] Il nomma son propre fils Cassandre chiliarque de la cavalerie, tandis qu’Antigone reçut le commandement des forces qui avaient auparavant été sous Perdiccas, de concert avec le soin et la sécurité de la personne des rois et, à sa propre demande, la tâche de terminer la guerre avec Eumène. Antipater, après avoir obtenu l'approbation générale de tout cela, rentra chez lui. Ce neuvième livre se conclut ainsi.

Le dixième livre raconte comment Eumène, après avoir entendu ce qui avait abattu Perdiccas, et que lui-même avait été déclaré l’ennemi des Macédoniens, fit tous les préparatifs de guerre ; comment Alcétas, frère de Perdiccas, se refugia chez lui à cause de cela ; comment Attale, qui avait été l'un des chefs de file de l'insurrection contre Antipater, rejoignit aussi les exilés avec une force de 10.000 fantassins et 800 cavaliers ; comment Attale et ses troupes attaquèrent Cnide, Caunus, et Rhodes. Le Rhodiens, avec leur amiral Demaratus, les repoussèrent complètement.

Comment Eumène en vint presque aux mains avec Antipater lors de son arrivée à Sardes, mais Cléopâtre, sœur d'Alexandre, pour empêcher le peuple macédonien de l’accuser d'être la cause de la guerre, persuada Eumène de quitter Sardes. Nonobstant, Antipater la vilipenda pour son amitié avec Eumène et Perdiccas. Elle se défendit plus vigoureusement que ce qu'on aurait pu attendre d’une femme, amenant des contre-témoignages contre lui, et finalement, ils se séparèrent à l'amiable.

Eumène, après avoir attaqué de façon inattendue ceux qui ne reconnaissaient pas son autorité, recueillit un gros butin et de l'argent qu'il distribua à ses soldats. Il envoya également des messages à Alcétas et à ses amis, les priant de rassembler toutes leurs forces dans un même lieu afin de pouvoir attaquer groupés leur ennemi commun. Mais des divergences d'opinion s’élevèrent entre eux, et finalement ils refusèrent.

Antipater, n’osant pas encore s’engager contre Eumène, envoya Asandre contre Attale et Alcétas; l’issue de la bataille resta longtemps indécise, mais Asandre fut battu.

Cassandre était opposé à Antigone, mais par ordre de son père, Antipater, il abandonna cette attitude.

Néanmoins, Cassandre, quand il rencontra son père en Phrygie, lui conseilla de ne pas trop s’éloigner des rois, et de surveiller Antigone, mais celui-ci, par son comportement tranquille, sa courtoisie, et de bonnes qualités, fit tout ce qu’il pouvait pour éliminer les soupçons. Antipater, apaisé, le nomma stratège des forces qui avaient traversé l'Asie avec lui --- 8.500 macédoniens d'infanterie, le même nombre de cavaliers étrangers, et la moitié des éléphants (c’est-à-dire soixante-dix) --- pour l'aider à mettre fin à la guerre contre Eumène. Ainsi Antigone commença la guerre. Antipater, avec les rois et le reste de ses forces, fit semblant de passer en Macédoine, mais l'armée se révolta de nouveau et exigea sa solde. Antipater promit qu'il les paierait une fois arrivé à Abydos, ou leur laisserait, sinon tout, du moins la plus grande partie de leur solde. Après avoir ainsi encouragé leurs espoirs, il arriva à Abydos sans problème, mais après avoir trompé les soldats, il traversa l'Hellespont de nuit, avec les rois, vers Lysimaque. Le lendemain, les soldats traversèrent également, et alors n’exigèrent rien de leur rémunération. C’est comme cela que le dixième livre se termine.

Arrien doit être mis au rang des meilleurs historiens. Il est très fort dans les descriptions concises, et ne rompt jamais la continuité de l'histoire par des digressions intempestives ou des parenthèses ; il est original plutôt dans la structure que dans la diction, qu’il emploie d'une manière telle qu'il serait impossible pour le récit d’être énoncé plus clairement et avec plus de perspicacité. Son style est spécifique, euphonique, et laconique,[8] caractérisé par une combinaison de douceur et de noblesse. Ses nouveautés de langage ne sont pas seulement des innovations tirées par les cheveux, mais sont évidentes et emphatiques, les figures de style sont réelles, et pas seulement un remplacement des mots ordinaires. Le résultat est que non seulement, à cet égard, la clarté est garantie, mais aussi dans la structure, l'ordre, et la nature du récit, qui est l'essence artistique de la perspicacité. Car des périodes simples sont utilisées, même par ceux qui ne sont pas des spécialistes, et si cela est fait sans rien pour les soulager, le style devient plat et bas, ce dont, en dépit de sa clarté, il n'y a pas de traces chez notre auteur. Il fait usage de l'ellipse, non pas pour les périodes, mais pour les mots, de sorte que cette ellipse ne se remarque même pas; toute tentative de fournir ce qui est omis, semblerait indiquer une tendance à faire des ajouts sans intérêt, et ne servirait pas vraiment à combler le manque. La variété de ses figures de rhétorique est admirable ; car elles ne s’éloignent pas immédiatement tout à fait de la forme simple et de l'usage, mais sont progressivement imbriquées, dès le début, afin de ne pas saturer ni créer une confusion par un changement soudain. En un mot, quiconque le compare à d'autres historiens, trouvera que de nombreux écrivains classiques lui sont inférieurs par la composition.

 


 
 

[1] Consulter JP Mahaffy, Alexanders Empire (1887) dans « Story of the Nations », et ER Bevan, The House of Seleucus (1902).

[2] Voir la note 7 du codex 82.

[3] Trébizonde.

[4] Un chapeau léger en feutre, à larges bords, porté par les Macédoniens pour se protéger de la chaleur brûlante du soleil.

[5] Arrhidée et le jeune Alexandre, fils de Roxane.

[6] La division « bouclier d'argent » de l'armée macédonienne.

[7] Plus correctement Polyperchon.

[8] Ou « bien-tourné. »