BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     91 ARRIEN,

      Histoire du Règne d'Alexandre.

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Arrien, Histoire du Règne d'Alexandre

 

 

 

 

 Ἀνεγνώσθη Ἀρριανοῦ τὰ κατὰ Ἀλέξανδρον ἐν λόγοις ἑπτά, ἐν οἷς διεξέρχεται τάς τε πρὸς Ἀθηναίους σπονδὰς καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ἄνευ μέντοι Λακεδαιμονίων, καὶ τὴν ἐπὶ τὴν Ἀσίαν περαίωσιν, ὅπως τε μάχαις τρισὶ κατεστρέψατο Πέρσας, ἐν Γρανίκῳ μὲν τοὺς σατράπας Δαρείου στρατιὰν ἄγοντας δισμυρίους μὲν ἱππεῖς, πεζοὺς δὲ παρὰ μικρὸν ἴσους, τούτους σύμπαντας καταπολεμήσας, ἐν Ἰσσῷ δὲ αὐτόν τε Δαρεῖον καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτὸν κατὰ κράτος τρεψάμενος, καὶ συλλαβὼν αἰχμαλώτους παῖδας τε καὶ αὐτὴν γυναῖκα, ἐν Ἀρβήλοις δὲ ἤτοι ἐν Γαυγαμήλοις εἰς τέλος αὐτὸν ἐκνικήσας.

Ὅπως τε φεύγων Δαρεῖος ὑπὸ τῶν οἰκείων ἀνῃρέθη, ἀνερρήθη δὲ ἀντ´ αὐτοῦ ὑπὸ τῶν περὶ αὐτὸν εἰς βασιλέα Βῆσσος· ὅπως τε ὕστερον Βῆσσον Ἀλέξανδρος λαβὼν τῆς εἰς Δαρεῖον τόλμης ἐλωβήσατό τε καὶ ἀνεῖλεν. Ἔτι δὲ ὅπως ἐν μάχαις Ἀλέξανδρος ἑπτάκις ἐτρώθη· καὶ ὅπως εἷλε τὰ ἐν Παγασαῖς βασίλεια χρήματα· καὶ ὅτι πεισθεὶς ὡς Φιλώτας εἴη βουλὴν κατ´ αὐτοῦ μελετῶν, ἀνεῖλεν αὐτόν τε καὶ τὸν πατέρα Παρμενίωνα.

Ἐγένετο δὲ καὶ τῶν Σογδιανῶν βασιλείων κύριος, καὶ Σκύθας δὲ τοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ μάχῃ ἐκράτησεν. Ὅπως τε τὸ τοῦ Κλείτου πάθημα τῷ ποτῷ παρενεχθέντος Ἀλεξάνδρου συνέβη, καὶ οἷον πένθος ἀνανήψας ἐπεδείξατο. Ἔτι δὲ καὶ ἡ ἐκ παίδων κατ´ Ἀλεξάνδρου ἐπιβουλή, καὶ ἡ ἐπὶ τούτῳ κόλασις. Ὅπως τε ἡ ἐν τῇ Σογδιανῇ πέτρα ἑάλω καὶ ἡ γυνὴ Ὀξυάρτου, ὃς ταύτης τῆς χώρας ἐβασίλευεν, ἀλλὰ καὶ ἡ θυγάτηρ Ῥωξάνη, ἣν ὕστερον Ἀλέξανδρος γάμου νόμῳ γυναῖκα ἠγάγετο·

καὶ ὡς Ἀλέξανδρος ἐκ Βάκτρων ἐπὶ Ἰνδοὺς ἐλάσας μάχαις ἐκράτησε, καὶ πόλεις αὐτῶν πολιορκίᾳ πολλὰς εἷλεν· ἐν οἷς καὶ τὴν καλουμένην Ἄορνον παραλαβὼν εἰς τὴν Ἀσσακάνων χώραν ἐμβάλλει. Ἐζεύχθη δὲ αὐτῷ καὶ ὁ Ἰνδὸς ποταμὸς πλοίοις, καὶ διαβὰς Πῶρόν τε τὸν Ἰνδῶν βασιλέα ἐνίκησε μιᾷ μάχῃ καὶ εἷλε ζωγρίαν, εἶτα καὶ φιλοφρονησάμενος πλειόνων ἄρχειν ἢ πρόσθεν ἔδωκε. Λέγει δὲ ὅτι οἱ ἰνδοὶ ποταμοί, καθάπερ καὶ ὁ Νεῖλος, θέρους μὲν αὔξονται, χειμῶνος δὲ μειοῦνται.

Διαλαμβάνει δὲ καὶ ὅπως ἄλλον τινὰ Πῶρον, καὶ αὐτὸν Ἰνδῶν βασιλεύοντα, ὃν καὶ εἰς κακίαν ἐλάσαι λέγει, τοῦτον διώκων Ἀλέξανδρος τὸν Ὑδραώτην ποταμὸν ἐπεραιώθη, καὶ τοὺς ταύτῃ οἰκοῦντας Ἰνδοὺς ἐχειρώσατο, καὶ πόλεις αὐτῶν μεγάλας καὶ πολυανθρώπους ἐκπολιορκήσας ἐπὶ τὸν Ὕφασιν ποταμὸν ἐχώρει. Ἐπεὶ δὲ διαβαίνειν καὶ τοῦτον Ἀλέξανδρος ἔμελλεν, ἐς στάσιν ἐκινήθη τὸ πλῆθος, οὐ φέροντες ἔτι τοὺς πόνους καὶ τὴν ἀπέραντον ἐκστρατείαν· καὶ τοῦτο αἴτιον Ἀλεξάνδρῳ τῆς ἀπ´ Ἰνδῶν ὑποστροφῆς κατέστη.

Ἐν ᾧ καὶ ὁ πέμπτος τοῦ συγγραφέως ἀποπεραιοῦται λόγος. Ὑποστρέφοντι δὲ Ἀλεξάνδρῳ, ὡς ὁ ἕκτος ὑπολαμβάνει λόγος, μάχαι τε αὐτῷ καὶ νίκαι γίνονται λαμπραί· ἐν οἷς λαμπρῶς ἀγωνιζόμενος ἐπὶ ταῖς προτέραις πέντε πληγαῖς δύο ἔτι βάλλεται, ὧν ἐπὶ τῇ ἑβδόμῃ καὶ τελευτᾶν ἐδόκει, εἰ καὶ οὐ χαλεπῶς περιεγένετο.

Καὶ αὐτὸς μὲν ἐξ Ἰνδῶν ὑποστρέφων διὰ γῆς ἐποιεῖτο τὴν ἐπάνοδον, Νεάρχῳ δὲ στρατιὰν παρασχὼν ἐπέτρεψε τὴν διὰ θαλάσσης πορείαν. Καὶ συμβάλλουσιν ἀλλήλοις τὰ ἀπὸ γῆς καὶ θαλάσσης στρατόπεδα περὶ Καρμανίαν. Ἀπὸ Καρμανίας δὲ Ἀλέξανδρος μὲν ἐν Περσίδι, Νέαρχος δὲ ἐς τὴν Σουσιανῶν γῆν ἐπετράπη ἐπιπλεῖν καὶ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ τὰς ἐκβολάς. Καὶ διαλαμβάνει τὸν τοῦ Νεάρχου περίπλουν Ἰωνικῇ φράσει ἡ ἐπιγραφομένη αὐτῷ ἰδίως Ἰνδική.

Ἀλέξανδρος δὲ καὶ τὸν τοῦ Κύρου τάφον ἠμελημένον ἐπισκευάζει, καὶ Κάλανον τὸν γυμνοσοφιστὴν αἰτησάμενον εἰς πῦρ εἰσελθεῖν, ὅτι νόσος αὐτὸν ἠνώχλει, παρέσχε κατὰ τὰ πάτρια τελευτῆσαι. Ἐπιτελεῖ δὲ καὶ γάμους αὑτοῦ τε καὶ τῶν ἑταίρων λαμπρούς, αὐτὸς μὲν τὴν πρεσβυτάτην τῶν Δαρείου παίδων (Ἀρσινόη αὐτῇ ὄνομα) ἀγόμενος, καὶ τὴν νεωτάτην δὲ τῶν Ὤχου θυγατέρων (Παρύσατις ὠνομάζετο). Ῥωξάνη γὰρ ἤδη προηγμένη ἐτύγχανε. Τὴν μέντοι Δρυπέτιν, θυγατέρα καὶ αὐτὴν οὖσαν Δαρείου, Ἡφαιστίωνι δίδωσι, Κρατερῷ δὲ Ἀμαστρίνην, Πτολεμαίῳ δὲ καὶ Εὐμένει τὰς Ἀρταβάζου παῖδας Ἀρτακάμαν καὶ Ἀρτώνην, Νεάρχῳ δὲ τὴν Βαρσίνης καὶ Μέλτορος παῖδα, Σελεύκῳ δὲ τὴν Σπιταμένους, καὶ τοῖς ἄλλοις ἑταίροις τὰς δοκιμωτάτας τῶν Περσῶν καὶ Μήδων παῖδας, ἄχρι καὶ ἐς ὀγδοήκοντα. Καὶ οἱ γάμοι δὲ νόμῳ τῷ Περσικῷ ἐποιήθησαν.

Πέμπει δὲ καὶ τοὺς ἀπομάχους τῶν Μακεδόνων εἰς Μακεδονίαν, ἄλλους ἀντ´ αὐτῶν νεοσυλλέκτους ἀποφέρειν αὐτῷ προστάξας Ἀντίπατρον. Ἐν τούτῳ καὶ Ἅρπαλος τὰ βασιλικὰ λαβὼν ᾤχετο φεύγων χρήματα. Τελευτᾷ καὶ Ἡφαιστίων, ἐφ´ ᾧ μέγα πένθος Ἀλεξάνδρῳ ἐποιήθη, καὶ πολυδάπανος ἡ ἐπὶ τῷ σώματι πυρὰ καὶ κηδεία· ἐν ᾧ καὶ πρέσβεις Λιβύων τε καὶ Καρχηδονίων πρὸς αὐτὸν ἀφίκοντο. Καὶ Ἰταλῶν δὲ παραγένεσθαί φησι, καὶ ὅτι τὴν αὔξησιν τῶν Ἰταλῶν ἐς αὐτοὺς ἰδὼν προεῖπε καὶ ἀπεφήνατο.

Ὁρμᾷ δὲ καὶ ἐπὶ Βαβυλῶνα καὶ προλέγουσιν αὐτῷ οἱ μάντεις τὴν τελευτήν· καὶ ἐπικαθίζει τις αὐτοῦ τῷ θρόνῳ παραλόγως, ἐξ οὗ μᾶλλον ἐξοιώνιστο τοῖς μάντεσιν αὐτοῦ ἡ τελευτή. Παρεσκευάζετο δ´ αὐτῷ ὅμως τὸ ναυτικὸν ὡς ἐπὶ Ἄραβας τοὺς πολλούς, οἳ δύο μόνον σέβουσι θεούς, Οὐρανὸν καὶ Διόνυσον. Καὶ ταῦτα παρασκευαζόμενος, καὶ τῆς νόσου ἤδη ἐπικρατούσης, καταλύει τὸν βίον.

Ἡ δὲ τελευτὴ αὐτοῦ ἄλλοις ἄλλως ἀναγέγραπται, καὶ πολλαὶ περὶ αὐτὴν ἐξηνέχθησαν διαφωνίαι. Ἐβίω δὲ βʹ καὶ λʹ ἔτη καὶ τοῦ τρίτου μῆνας ἐπέλαβεν ὀκτώ· ἐβασίλευσε δὲ τούτων τούς τε ὀκτὼ μῆνας καὶ ἔτη ιβʹ. Ἐπαινεῖ δὲ αὐτὸν ἐπὶ πάσαις σχεδόν τι ταῖς ἀρεταῖς ἐς τὰ μάλιστα ὁ συγγραφεύς. Καὶ ὁ ἕβδομος ἀπαρτίζεται λόγος, ὃν ἐκδέχεται βιβλίον ἕν, ἡ Ἰνδική.
 

J’ai lu l'histoire du règne d'Alexandre par Arrien[1] en sept livres. Il raconte comment il fit un traité avec les Athéniens et le reste des Grecs à l'exception des Lacédémoniens, comment il passa en Asie et vainquit les Perses en trois batailles. Au Granique,[2] il mit en déroute les satrapes de Darius, qui avaient une armée de 20.000 cavaliers et presque autant d'infanterie ; à Issus[3] il mit Darius et son armée en fuite faisant prisonniers sa femme et ses enfants ; à Arbèles (ou Gaugamela)[4]

Darius finalement vaincu, fut pris et mis à mort par ses propres soldats en tentant de s'échapper. Bessos,[5] qui lui succéda, fut mutilé et tué par Alexander pour sa trahison envers Darius. Comment Alexandre fut blessé sept fois dans la bataille et comment il emporta le trésor royal à Pasargades.[6] Convaincu que Philotas conspirait contre lui, il le fit mettre à mort avec son père Parménion.[7]

Alexandre conquit la Sogdiane[8] et infligea une défaite aux Scythes asiatiques. Comment il assassina Clitus en état d'ivresse, son remords en redevenant sobre. Complot des serviteurs royaux contre Alexandre et leur châtiment. L’assaut de la roche de Sogdiane et de la femme d’Oxyarte, chef du district, avec sa fille Roxane, plus tard épouse légitime d'Alexandre. Comment Alexandre quitta la Bactriane[9] contre les Indiens, les battit dans plusieurs batailles, assiégea et prit plusieurs de leurs villes. Siège de la forteresse d’Aornos[10] et invasion du pays des Ascaniens. Après avoir jeté des ponts sur l’Indus, Alexandre le traversa, vainquit Pôros,[11] roi de l'Inde, en un seul engagement et le fit prisonnier. Alexandre le traita généreusement, il lui permit non seulement de conserver son royaume, mais en réalité l’agrandit. Comment les fleuves de l'Inde, comme le Nile, gonflent en été, mais diminuent en hiver. Il y avait aussi un autre Pôros,[12] monarque indien, un homme au mauvais caractère, qu’Alexander en le poursuivant franchit l’Hydaspe[13] et soumit les tribus indiennes voisines, prit par des sièges leurs grandes et populeuses villes, et alla jusqu’à l’Hyphase.[14] Alors qu'il se préparait à traverser ce fleuve, les soldats commencèrent à montrer des signes de mécontentement, se plaignant de leurs charges et de leurs marches interminables, ce qui força Alexandre à quitter l'Inde. Le cinquième livre se termine là.

Dans le sixième livre, les nombreuses batailles et les brillantes victoires d'Alexandre sur son chemin de retour sont relatées. Dans ces engagements, il reçut deux blessures en plus de celles déjà mentionnés, et bien que la septième plaie se révéla devenir fatale, en fin de compte il récupéra.

Il revint de l'Inde par la terre, Néarque,[15] s’en retournant par mer avec une partie de l'armée. Les deux divisions firent jonction en Carmanie,[16] d'où Alexandre marcha vers la Perse, Néarque ayant reçu l’ordre de faire voile vers la Susiane[17] et à l'embouchure du Tigre. Le voyage de Néarque est décrit par Arrien dans son Indica, écrit en dialecte ionique.

Alexandre répare le tombeau négligé de Cyrus, et permet au gymnosophiste Calanus,[18] atteint d’une maladie mortelle, de se mettre à mort sur un bûcher funéraire. Son splendide mariage et ceux de ses généraux. Ses épouses Roxane, Arsinoé, fille aînée de Darius, et Parysatis, la plus jeune fille d’Ochus. Drypetis, une autre fille de Darius, fut accordée à Héphaistion; Amastrine à Cratère;[19] Artacana et Artone, filles d’Artabaze, à Ptolémée et Eumène,[20] la fille de Barsine et Mentor à Néarque : la fille de Spitaménès à Séleucos. Ses autres amis reçurent en mariage les filles des Mèdes et des Perses les plus nobles, au nombre de quatre-vingts.

Les soldats macédoniens furent renvoyés chez eux, Antipater[21] recevant l’ordre de ramener quelques-unes des nouvelles recrues à leur place. Harpale[22] s’enfuit avec une vaste somme d’argent volée dans le trésor. La mort d’Héphaistion et la grande douleur d'Alexandre, ses magnifiques obsèques. Au même moment, des ambassadeurs vinrent de Libye et de Carthage, et même d'Italie, vers Alexandre, qui, quand il vit les Italiens, leur prédit la future grandeur de leur pays.

Quand il voulut avancer vers Babylone, les devins prédirent sa mort, et quand une personne inconnue s’assit sur son trône de façon inattendue, sa fin fut à nouveau considérée comme encore plus certaine. Néanmoins, il équipa une flotte pour opérer contre les nombreuses tribus arabes qui ne croyaient qu’en deux dieux, Uranus et Dionysos. Pendant les préparatifs, il devint malade et mourut.

Beaucoup d'histoires contradictoires ont été racontées sur sa mort. Il vécut trente-deux ans et huit mois, et régna douze ans et huit mois. Arrien le loue comme détenteur de presque toutes les vertus. Le septième livre se termine ici, étant continué par l'Indica, en un livre.


 
 

[1] Codex 58.

[2] 334 av. JC. Fleuve côtier de l'Asie Mineure, se jetant dans la Propontide.

[3] 333 av. JC. Ancienne ville de Cilicie, au fond du golfe d'Alexandrette.

[4] 331 av. JC. Ancienne ville d'Assyrie (aujourd'hui Arbil [en Iraq])

[5] Satrape de Bactriane et de Sogdiane (?-329 avant J.-C.). Il assassina Darius III en 330 avant J.-C. Alexandre le fit exécuter.

[6] La plus ancienne capitale de la Perse (aujourd'hui Meslied-i-Murghab), où Cyrus fut enseveli. Site iranien, à 78 km de Persépolis et 130 km de Chiraz. Mausolée de Cyrus le Grand, transformé en mosquée.

[7] Général macédonien (vers 400-Ecbatane vers 330 avant J.-C.), lieutenant de Philippe de Macédoine, puis d'Alexandre. Son fils Philotas, comme lui opposé à la politique orientale d'Alexandre, fut mis à mort, et Parménion exécuté peu après.

[8] Région ancienne de l'Asie centrale comprenant les plaines cultivées entre l'Oxus et l'Iaxarte. Ville principale Maracanda (aujourd'hui Samarkand).

[9] Ancienne région de l'Asie centrale, dans le N. de l'Afghanistan. Ce pays était occupé par une population iranienne et avait Bactres pour capitale. Premier foyer du zoroastrisme, il a joué un rôle commercial important sur la route de la soie reliant l'Occident à la Chine.

[10] "Sans oiseaux," si haut que les oiseaux ne peuvent pas atteindre son sommet. Les Grecs donnent ce nom à de nombreuses montagnes rocheuses Indiennes. Il s’agit du Pir-sar.

[11] Nom grec donné au roi indien Paurava (?-vers 317 avant J.-C.), l'un des principaux adversaires d'Alexandre dans l'Inde.

[12] Cousin du précédent (Diod. De Sicile, liv. XVII, XCI).

[13] Ancien nom d'une rivière de l'Inde, aujourd'hui le Jhelum (ou Jhelam), au Pendjab.

[14] Moderne : Sutlej. Sous-affluent de la rive gauche de l'Indus.

[15] Amiral d’Alexandre et l'un des principaux navigateurs de l'Antiquité. En 326, il fut chargé par Alexandre de ramener sa flotte des bouches de l'Indus jusqu'au fond de l'actuel golfe Persique. Il a laissé un récit de son périple.

[16] La bordure de la côte persane dans le golfe Persique et l'océan Indien, aussi loin que Gedrosia, maintenant Kerman.

[17] Grande satrapie Perse, la même que l’Elam, la seule ville d'importance étant Suse. Sa partie essentielle est la riche cuvette arrosée par le Karkheh et le Karun.

[18] Voir la dernière note du codex 73. Cela était leur coutume en cas de maladie (κατὰ τὰ πάτρια).

[19] Un des lieutenants d'Alexandre le Grand (?-en Phrygie ? 321 avant J.-C.). Il participa à toutes les campagnes d'Alexandre et fut chargé en particulier de reconduire les vétérans de l'armée en Macédoine. Après la mort du conquérant, il ne put arbitrer entre les diadoques. Il fut tué dans un combat contre Eumenês.

[20] Général grec (Cardia, Chersonèse de Thrace, vers 360- ? 316 avant J.-C.). Secrétaire de Philippe de Macédoine, puis d'Alexandre le Grand, il prit, à la mort du conquérant, le parti de Perdiccas. Gouverneur de la Cappadoce, de la Paphlagonie et du Pont, il combattit les autres diadoques. En 316, il fut livré par traîtrise à Antigonos, qui le fit égorger.

[21] Général macédonien (vers 397-319 avant J.-C.), lieutenant de Philippe et d'Alexandre, qui lui confia le gouvernement de la Macédoine durant l'expédition d'Asie. À la mort d'Alexandre (323 avant J.-C.), il réprima la révolte des cités grecques (guerre lamiaque, 323-222 avant J.-C.) et devint régent de Macédoine en 321 avant J.-C

[22] Ami ancien d’Alexandre et trésorier indélicat. Alexandre lui confia le gouvernement de Babylone et la garde du trésor royal. Harpale le dilapida en partie, s’enfuit de Babylone avec 5.000 talents avant le retour d’Inde d'Alexandre, et se réfugia à Athènes., où par des dons de maïs et d'argent, il réussit à gagner la faveur des habitants et leur protection contre Antipater, qui exigea son extradition. Un procès fut intenté dans lequel Démosthène fut compromis. Il se réfugia enfin en Crète, où il fut tué.