BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     57 APPIEN,

      Histoire romaine.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Appien, Histoire romaine.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Ἀππιανοῦ Ῥωμαϊκὴ ἱστορία, ἐν μὲν τεύχεσι τρισί, λόγοις δὲ κδʹ. Ὧν ὁ μὲν πρῶτος τόμος τῶν ἑπτὰ βασιλέων, Ῥωμύλου, Νουμᾶ Πομπιλίου, Ἀγκοῦ Ὁστιλίου καὶ Ἀγκοῦ ἑτέρου τοῦ καὶ Μαρκίου, ἐπιγόνου Νουμᾶ, Ταρκυνίου, Ἑρουίου Τυλλίου, καὶ Ταρκυνίου Λευκίου τοῦ Ταρκυνίου· τούτων τῶν ἑπτὰ ἔργα τε καὶ πράξεις περιέχει.

Ὧν ὁ πρῶτος κτιστής τε Ῥώμης καὶ οἰκιστὴς γεγονώς, ἄρξας τε πατρικῶς μᾶλλον ἢ τυραννικῶς, ὅμως ἐσφάγη, ἢ ὡς ἄλλοι φασίν, ἠφανίσθη.

 Ὁ δὲ δεύτερος οὐδὲν ἧττον βεβασιλευκώς, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον, τὸν ἑαυτοῦ βίον ἐτελεύτησε ζήσας. Ὁ δὲ τρίτος ἐκεραυνώθη· νόσῳ δὲ τὸν βίον ὁ τέταρτος ὑπεξῆλθεν· ὁ δὲ πέμπτος ὑπὸ ποιμένων ἐσφάγη, καὶ ὁ ἕκτος ὁμοίως σφαγῇ κατέστρεψε τὸν βίον· ὁ δὲ ἕβδομος καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς βασιλείας παρανομῶν ἐξηλάθη· ἐξ οὗ τῆς βασιλείας καταλυθείσης εἰς τοὺς ὑπάτους τὰ τῆς ἀρχῆς  μετετέθη. Ἃ μὲν ὁ πρῶτος λόγος περιέχει, ταῦτά ἐστιν· ἐπιγράφεται δὲ Ῥωμαϊκῶν βασιλική.

 Ὁ δὲ δεύτερος τὰ εἰς τὴν ἄλλην Ἰταλίαν χωρὶς τῆς παρὰ τὸν κόλπον τὸν Ἰόνιον· οὗ ἡ ἐπιγραφὴ Ῥωμαϊκῶν Ἰταλική.

Ὁ δὲ ἐφεξῆς περιέχει τὸν πρὸς τοὺς Σαυνίτας Ῥωμαίων πόλεμον, ἔθνος μέγα τε καὶ χαλεπὸν πολέμοις γεγονός, ὅπερ ἐν ἔτεσιν ὀγδοήκοντα Ῥωμαῖοι πολεμοῦντες μόλις ὑπηγάγοντο, σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ ὅσα αὐτοῖς συνεμάχει ἔθνη· ἐπιγράφεται δὲ Ῥωμαϊκῶν Σαυνιτική.

Ὁ δὲ τέταρτος, ἐπεὶ τὸν πρὸς Κελτοὺς περιέχει Ῥωμαίων πόλεμον, ἐπιγράφεται Ῥωμαϊκῶν Κελτική.

Καὶ οἱ λοιποὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ὁ μὲν πέμπτος Ῥωμαίων Σικελικὴ καὶ νησιωτική, ἐπεὶ πρὸς Σικελοὺς καὶ νησιώτας, ὁ δὲ ἕκτος Ῥωμαϊκῶν Ἰβηρική, ὁ δὲ ἕβδομος Ῥωμαϊκῶν Ἀννιβαϊκή, ἐπεὶ τὸν πρὸς τὸν Ἀννίβαν τὸν Καρχηδόνιον περιέχει πόλεμον, ὁ ὄγδοος Ῥωμαϊκῶν Λιβυκὴ, Καρχηδονικὴ καὶ Νομαδική, ὁ δὲ ἔνατος Ῥωμαϊκῶν Μακεδονική, ὁ δὲ δέκατος Ῥωμαϊκῶν Ἑλληνικὴ καὶ Ἰωνική, ὁ δὲ ἑνδέκατος Ῥωμαϊκῶν Συριακὴ καὶ Παρθική, ὁ δὲ δωδέκατος Ῥωμαϊκῶν Μιθριδάτειος.

Καὶ τὰ μὲν πρὸς ἀλλοφύλους Ῥωμαίοις ἐπιδεδειγμένα ἔργα τε καὶ οἱ πόλεμοι ἐν τούτοις καὶ οὕτω τυγχάνει τοῖς λόγοις ἐνταῦθα διῃρημένα· ὅσα δὲ αὐτοὶ Ῥωμαῖοι πρὸς ἀλλήλους ἐστασίασαν καὶ ἐπολέμησαν αἱ ἐφεξῆς βίβλοι δηλοῦσιν, ἐπιγραφὴν δεξάμεναι ἐμφυλίων πρώτη, ἐμφυλίων δευτέρα, καὶ ἑξῆς  μέχρι τῆς ἐμφυλίων μὲν ἐνάτης, τῆς δὲ ὅλης ἱστορίας εἰκοστῆς πρώτης.

Ὁ δὲ εἰκοστὸς δεύτερος λόγος ἐπιγράφεται ἑκατονταετία, ὁ δὲ ἐφεξῆς Δακική, καὶ ὁ εἰκοστὸς τέταρτος Ἀράβιος. Οὕτω μὲν τῆς ὅλης ἱστορίας ἡ διαίρεσις.

 Ἐμπεριέχεται δὲ τοῖς ἐμφυλίοις πρῶτον μὲν τὰ περὶ Μάριον καὶ Σύλλαν ἀλλήλοιν ἐκπολεμησάντοιν, ἔπειτα τὰ περὶ Πομπήϊον καὶ Ἰούλιον τὸν Καίσαρα, καὶ τούτοιν ἐς ἀλλήλους στασιασάντοιν καὶ μεγάλαις μάχαις προσραγέντοιν, ὅτε καὶ ἡ τύχη πλέον Ἰουλίῳ ῥοπὴν παρασχοῦσα ἐς νῶτα καὶ φυγὴν Πομπήϊον ἔτρεψεν. Ἐφεξῆς δὲ τὰ περὶ Ἀντώνιον καὶ Ὀκτάυϊον Καίσαρα, τὸν καὶ Αὔγουστον, πρὸς τοὺς ἀνδροφόνους τοῦ προτέρου Καίσαρος, καθ´ ὃν καιρὸν καὶ πολλοὶ τῶν ἐπισήμων Ῥωμαίων δίκης ἁπάσης χωρὶς τὴν ἐπὶ θανάτῳ ἀπήχθησαν. Τελευταῖον δὲ ἃ ἐς ἀλλήλους συνέπεσεν, Ἀντώνιόν φημι καὶ Αὔγουστον, οἳ πολέμοις κρατεροῖς ἀλλήλους διεπολέμησαν καὶ πολλῶν στρατοπέδων φθορὰν ἐνειργάσαντο, εἰ καὶ Αὐγούστῳ ὕστερον ἡ νίκη ἐμβλέψασα ἔρημον συμμάχων εἰς Αἴγυπτον φυγάδα τὸν Ἀντώνιον ἤλασεν, ἐφ´ ἧς καὶ αὐτοχειρίᾳ τὸν βίον κατέστρεψεν· ᾥτινι τῶν ἐμφυλίων ὄντι λόγῳ τελευταίῳ καὶ Αἴγυπτος δηλοῦται, ὡς ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐγένετο καὶ τὰ Ῥωμαίων ἐς μοναρχίαν καὶ Αὔγουστον ἐπανέδραμεν.

Ἄρχεται μὲν οὖν τῆς ἱστορίας ἀπὸ Αἰνείου τοῦ Ἀγχίσου τοῦ Κάπυος· ὃς ἐν τῷ Τρωϊκῷ ἤκμαζε πολέμῳ, μετὰ δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας ἔφυγε, καὶ μετὰ μακρὰν  πλάνην κατέπλει ἔς τινα τῆς Ἰταλίας αἰγιαλόν, Λώρεντον ἐπικαλούμενον, ἔνθα καὶ στρατόπεδον αὐτοῦ δείκνυται, καὶ τὴν ἀκτὴν ἀπ´ ἐκείνου Τροίαν καλοῦσιν. Ἦρχε τότε Ἀβοριγίνων τῶν τῇδε Ἰταλῶν Φαῦνος ὁ τοῦ Ἄρεως, ὃς καὶ ζεύγνυσιν Αἰνείᾳ τὴν θυγατέρα αὑτοῦ Λαουϊνίαν, καὶ γῆν δίδωσιν ἐκ περιόδου σταδίων τετρακοσίων. Ὁ δὲ πόλιν ἔκτισε, καὶ ἀπὸ τῆς γυναικὸς Λαουΐνιον ἐπωνόμασε. Τρίτῳ δὲ ἔτει, τοῦ Φαύνου τελευτήσαντος, ἐκδέχεται τὴν ἀρχὴν ὁ Αἰνείας κατὰ τὸ κῆδος, καὶ τοὺς Ἀβοριγίνας ἀπὸ τοῦ κηδεστοῦ Λατίνου Φαύνου Λατίνους ἐπωνόμασε.

Τρίτῳ δὲ ἔτει πάλιν διὰ Λαουϊνίαν τὴν γυναῖκα ὑπὸ Ῥουτούλων τῶν Τυρρηνῶν προμνηστευθεῖσαν αὐτῶν τῷ βασιλεῖ, ἀναιρεῖται πολέμου νόμῳ ὁ Αἰνείας, καὶ τὴν ἀρχὴν διεδέξατο Εὐρυλέων, Ἀσκάνιος μετονομασθείς, ὃς ἐγεννήθη τῷ Αἰνείᾳ ἐκ Κρεούσης τῆς Πριάμου, τῆς ἐν Ἰλίῳ γενομένης αὐτῷ γυναικός· οἱ δὲ ἐκ τῆς Λαουϊνίας Ἀσκάνιον αὐτῷ γεννηθῆναί φασι, τὸν διάδοχον τῆς ἀρχῆς.

Ἀσκανίου δὲ τελευτήσαντος ἔτει τετάρτῳ μετὰ τὴν Ἄλβης οἴκισιν (καὶ γὰρ καὶ οὗτος ἔκτισε πόλιν, Ἄλβην καλέσας, καὶ ἀπὸ Λαουϊνίας τὸν λαὸν μετῴκισεν) ἐκδέχεται τὴν ἀρχὴν Σιλούϊος. Καὶ Σιλουΐου παῖδα Αἰνείαν Σιλούϊόν φασιν Αἰνείου δὲ Λατῖνον Σιλούϊον, τοῦ δὲ Κάπυν, Κάπυος δὲ Κάπετον γενέσθαι, Καπέτου δὲ Τιβερῖνον, τοῦ δὲ Ἀγρίππαν, τοῦ δὲ Ῥωμύλον. Καὶ τόνδε μὲν βληθῆναι κεραυνῷ· οὗ γενέσθαι παῖδα Αὐεντῖνον, Αὐεντίνου δὲ Πρόκαν γενέσθαι. Καὶ πᾶσι δὲ τὸν Σιλούϊον ἐπώνυμον εἶναι.

Τῷ δὲ Πρόκᾳ δύο ἐγενέσθην υἱοί· πρεσβύτερος μὲν Νεμέτωρ, νεώτερος δὲ Ἀμούλιος. Λαβόντος δὲ τοῦ πρεσβυτέρου παρὰ τοῦ πατρὸς τελευτῶντος τὴν ἀρχήν, ὁ νεώτερος ὕβρει καὶ βίᾳ κατέσχεν ἀφελόμενος. Καὶ τὸν μὲν παῖδα τοῦ ἀδελφοῦ Ἔγεστον κτείνει, τὴν θυγατέρα δὲ Ῥέαν Σιλουΐαν ἱέρειαν, ἵνα ἄπαις διαμείνῃ, καθίστησι· τὸν μέντοι Νεμέτορα τῆς εἰς τὸ σῶμα ἐπιβουλῆς ἡ τῶν ἠθῶν ἐξεῖλε πραότης καὶ ἡ πολλὴ ἐπιείκεια. Ἀλλ´ ἡ Σιλουΐα ἔκυε παρὰ τὸν νόμον καὶ τὴν μὲν Ἀμούλιος ἐπὶ κολάσει συνελάμβανε, δύο δὲ παῖδας ἐκ τῆσδε γενομένους ποιμέσιν ἔδωκεν, εἰς τὸν πλησίον ποταμὸν ἐμβαλεῖν τὰ βρέφη· Θύβρις ἦν ὄνομα τῷ ποταμῷ, Ῥῶμος δὲ καὶ Ῥωμύλος οἱ παῖδες, ἐξ Αἰνείου ἕλκοντες μητρόθεν τὸ γένος· τὸ γὰρ τοῦ φύντος ἄδηλον.

Ἄρχεται μὲν οὖν, ὡς εἴρηται, ἡ ἱστορία ἐν ἐπιδρομῇ ἀπὸ Αἰνείου ἄχρι τῶν παίδων· ἀπὸ δὲ Ῥωμύλου τοῦ οἰκιστοῦ λεπτομερῶς ἅπαντα διεξιοῦσα, καὶ κάτεισι μέχρι τοῦ Σεβαστοῦ, σποράδην δὲ καὶ ἐξ ἐπιδρομῆς καὶ ἕως Τραιανοῦ.

Οὗτος δὲ ὁ Ἀππιανὸς τὸ μὲν γένος ἦν Ἀλεξανδρεύς, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὰ πρῶτα δίκαις συνηγόρει, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλέων ἐπιτροπεύειν ἠξιώθη.

Ἔστι δὲ τὴν φράσιν ἀπέριττος καὶ ἰσχνός, τὴν δὲ ἱστορίαν, ὡς οἷόν τ´ ἐστί, φιλαλήθης, καὶ στρατηγικῶν διὰ τῆς ἱστορίας μεθόδων, εἰ καί τις ἄλλος, ὑποφήτης, ἐπᾶραί τε λόγοις τεταπεινωμένον φρόνημα στρατοῦ καὶ διαπραῧναι φλεγμαῖνον καὶ πάθος δηλῶσαι καὶ εἴ τι ἄλλο λόγοις ἐκμιμήσασθαι ἄριστος. Ἤκμασε δὲ ἐν τοῖς χρόνοις Τραϊανοῦ καὶ Ἀδριανοῦ.

J’ai lu l’Histoire romaine d’Appien (1), en trois parties et vingt-quatre livres. La première parle des sept rois, Romulus, Numa Pompilius, Ancus Hostilius (2), Ancus Marcius (petit-fils de Numa), Tarquin (Priscus), Servius Tullius, Tarquin Lucius, fils de Tarquin (3), dont on a un compte rendu des faits et gestes.

Le premier d'entre eux, le fondateur et l’oekist (4) de la ville, malgré sa règle patriarcale plutôt que tyrannique, fut néanmoins assas-siné, ou, selon d'autres, disparut.

Le deuxième, un roi en aucun cas inférieur à son prédécesseur, peut-être même meilleur, mourut à l'âge de ... Le troisième fut frappé par la foudre. Le quatrième succomba à la maladie. Le cinquième fut assassiné par des bergers. Le sixième fut également assassiné. Le septième fut déposé et chassé de la ville pour sa tyrannie. Après cela, la monarchie fut abolie, et ses pouvoirs transférés aux consuls. Tel est le contenu du premier livre, intitulé Le Livre des Rois.

Le deuxième livre, intitulé Italica, rend compte de l'histoire de l'Italie, exception faite de la partie située sur la mer Ionienne.

Le livre suivant, Samnitica, concerne les guerres des Romains contre les Samnites (5), une puissante nation et un ennemi difficile à conquérir ; il fallut quatre-vingts ans aux Romains pour les maîtriser eux et leurs alliés.

Le quatrième livre, Celtica, concerne les guerres des Romains contre les Celtes (Gaulois).

Les autres livres sont appelés de même. Le cinquième contient l'histoire de la Sicile et des autres îles, le sixième rend compte des affaires ibériques, le septième des guerres puniques, le huitième des affaires libyennes (traitant de la Numidie et de Carthage), le neuvième des affaires macédoniennes, le dixième des affaires Grecque et Ionienne, le onzième des affaires syrienne et parthe, le douzième de la guerre contre Mithridate.

Jusque là les relations et les guerres des Romains avec les nations étrangères sont énoncées dans l’ordre indiqué. Les livres qui suivent décrivent les guerres civiles et les troubles chez les Romains eux-mêmes. Ils sont intitulés premier et deuxième livres des guerres civiles et ainsi de suite jusqu'au neuvième, qui est le vingt et unième livre de l'ensemble.

Le vingt-deuxième livre est appelé Hekatontaetia (l'histoire de cent ans), le vingt-troisième, Dacica, traite des affaires de la Dacie, le vingt-quatrième, Arabica, porte sur les affaires arabes.

Telles sont les divisions de l'ouvrage dans son ensemble. Le compte rendu des guerres civiles contient d'abord la guerre entre Marius et Sylla, puis celle entre Pompée et Jules César, après que leur rivalité ait pris une forme d’hostilités violentes, jusqu'à ce que la fortune favorise César, Pompée vaincu devant s’enfuir. Ensuite, il décrit les faits d'Antoine et d’Octave César (également connu sous le nom d’Auguste) contre les assas-sins de Jules César, au moment où de nombreux Romains de l’élite furent mis à mort sans procès. Enfin, le conflit désespéré entre Antoine et Auguste, accompagné de massacres épouvantables, dans lequel la victoire revint à Auguste. Antoine, abandonné par ses alliés, s’enfuit en Egypte, où il mourut de sa propre main. Le dernier livre des guerres civiles décrit la manière dont l'Egypte entra sous la domination des Romains, et comment Auguste devint le seul dirigeant de Rome.

L'histoire commence avec Enée, fils d’Anchise, fils de Capys, qui vivait à l'époque de la guerre de Troie. Après la capture de Troie, Enée s'enfuit, et après beaucoup d'errance aboutit sur la côte de l'Italie à un endroit appelé Laurentum, où l'on montre encore son camp, et la côte fut appelée après lui Troja. Faunus, fils de Mars, qui était à l'époque le dirigeant des habitants italiens locaux, donna sa fille Lavinia en mariage à Énée et une par-celle de terre de 400 stades de circonférence, sur laquelle Enée construisit une ville qu’il appela Lavinium du nom de son épouse. Trois ans plus tard, Faunus mourut, et Enée, qui lui succéda sur le trône par droit de parenté, donna aux autochtones (6), le nom de Latins tiré de son beau-père Latinus Faunus.

Après une période de trois ans, Enée fut tué dans la bataille contre les Rutuliens de Tyrrhénie, dont le roi avait eu auparavant Lavinia pour fiancée. Il fut remplacé par Euryléon, surnommée Ascanius, fils d'Enée et de Créuse, fille de Priam, qui avait été son épouse à Troie. Selon d'autres, toutefois, l’Ascanius qui lui succéda était aussi le fils de Lavinia.

Ascanius mourut quatre ans après la fondation de la ville d'Alba par un groupe de colons de Lavinium, et Silvius devint roi. On dit que le fils de ce Silvius était Enée Silvius, et le fils de Latinus Enée Silvius. Ses descendants furent Capys, Capetus, Tiberinus, et Agrippa, que l’on dit le père de Romulus, et qui fut tué par un éclair, laissant un fils Aventinus, qui avait un fils nommé Procas. Tous auraient été surnommés Silvius.

Procas eut deux enfants, l'aîné nommé Numitor, le jeune Amulius. A la mort de leur père, l'aîné succéda au trône, mais le jeune en prit possession par la force et la criminalité, tuant le fils de son frère Egeste, et faisant de sa fille Rhéa une prêtresse, afin qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants. Mais la douceur et la gentillesse de Numitor le sauvèrent d’un complot mortel. Silvia cassa ses vœux et tomba enceinte (7), elle fut châtiée par Amulius, et ses deux fils donnés à des bergers pour qu’ils les jettent dans le Tibre très proche. Les nourrissons, Romulus et Romus (8), descendaient d’Enée par leur mère, le nom de leur père étant inconnu (9).

Comme on l’a déjà dit, l'histoire commence par un rapide compte rendu d’Enée et de ses descendants, mais à partir de la date de Romulus, l’oekist de la ville, elle donne des détails complets des événements jusqu’au règne d'Auguste, et, çà et là, jusqu’au règne de Trajan.

Appien était natif d’Alexandrie, et au début avocat à Rome ; il fut élevé à la dignité de procurateur (10) sous les empereurs.

Son style est sec et exempt de redondances ; comme historien, il est digne de confiance de son mieux, et d'une excellente autorité sur les questions militaires ; les discours qu’il introduit sont admirablement pesés : pour insuffler le moral à des soldats découragés, pour les restreindre quand ils sont trop ardents, pour exprimer et représenter fidèlement les émotions et les sentiments. Il a vécu sous le règne de Trajan et d’Hadrien.
 

[1] D’Alexandrie, il vécut à Rome pendant le règne de Trajan, d’Hadrien, et Antonin le Pieux (98-161). Sur les vingt-quatre livres de l'Histoire romaine, qu’avait Photius avant lui, seulement onze (en dehors de la Préface) sont intégralement préservés, les autres sont totalement perdus, ou seulement en fragments.

[2] Généralement connu sous le nom de Tullus Hostilius.

[3] Généralement connu sous le nom de Tarquin le Superbe.

[4] Le mot grec οἰκιστής (oekist) indique le fondateur d'une colonie et le chef d'un groupe de colons.

[5] Les plus importantes sont les trois suivantes: 343-341, 326-304, parmi lesquelles la catastrophe des Fourches Caudines; la période 298-290, dans lequel les Samnites perdirent de façon décisive la bataille de Sentinum (295).

[6]  Les essais d'identification de ces personnes se sont révélés insatisfaisants. Le nom dérive diversement ab origine, les habitants primitifs, les enfants du sol = αὐτοχθονες; de aberrare, les nomades, ou de βορείγενοι, les habitants des montagnes

[7] Du dieu Mars.

[8] Rémus.

[9] Un ms. a un paragraphe élargi: "car, détestant leur père inconnu, ils se firent plutôt une fierté personnelle de descendre d’Enée".

[10]  Probablement d'Égypte. D’autres disent: « Il a été jugé digne de la gestion des affaires des empereurs ».