BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     241 PHILOSTRATE,

      Vie d'Apollonius.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241. Philostrate, Vie d'Apollonius.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ εἰς τὸν Ἀπολλώνιον ἀπὸ φωνῆς Φιλοστράτου.

Ὅτι Βαβυλῶνά φησι τετειχίσθαι ὀγδοήκοντα καὶ τετρακόσια στάδια κύκλῳ· τεῖχος δὲ αὐτῆς τρία μὲν τὸ ὕψος ἡμίπλεθρα, πλέθρου δὲ μεῖον τὸ εὖρος. Ποταμῷ δὲ Εὐφράτῃ τέμνεται ξὺν ὁμοιότητι τοῦ εἴδους, ὃν ἀπόρρητος ὑποστείχει γέφυρα, τὰ βασίλεια τὰ ἐπὶ ταῖς ὄχθαις ἀφανῶς ξυνάπτουσα. Γυνὴ γὰρ λέγεται Μήδεια, τῶν ἐκείνῃ ποτὲ ἄρχουσα, τὸν ποταμὸν ὑποζεῦξαι τρόπον ὃν μήπω τις ποταμῶν ἐζεύχθη. Λίθους γὰρ δὴ καὶ χαλκὸν καὶ ἄσφαλτον, καὶ ὁπόσα ἐς ἔφυδρον ξύνδεσιν ἀνθρώποις εὕρηται, παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ νήσασα, τὸ ῥεῦμα εἰς λίμνας ἔτρεψε, ξηρόν τε ἤδη τὸν ποταμὸν ὤρυγεν, ὀργυιὰς ἐς δύο σήραγγα ἐργαζομένη κοίλην, ἵνα ἐς τὰ βασίλεια τὰ περὶ ταῖς ὄχθαις ὥσπερ ἐκ γῆς ἀναφαίνοιτο, καὶ ἤρεψεν αὐτὴν ἴσως τῷ τοῦ ῥεύματος δαπέδῳ. Οἱ μὲν δὴ θεμέλιοι ἐβεβήκεσαν καὶ οἱ τοῖχοι τῆς σήραγγος· ἅτε δὲ τῆς ἀσφάλτου δεομένης τοῦ ὕδατος ἐς τὸ λιθοῦσθαι καὶ πήγνυ–σθαι, ὁ Εὐφράτης ἐπαφείθη ὑγρῷ τῷ ὀρόφῳ, καὶ ὧδε ἔστη τὸ ζεῦγμα.

Τὰ δὲ βασίλεια χαλκῷ μὲν ἤρεπται καὶ ἀπ´ αὐτῶν ἀστράπτει· θάλαμοι δὲ καὶ ἀνδρῶνες καὶ στοαὶ τὰ μὲν ἀργύρῳ, τὰ δὲ χρυσοῖς ὑφάσμασιν, τὰ δὲ χρυσῷ αὐτῷ, καθάπερ γραφαῖς, ἠγλάϊσται· φασὶ δὲ φῆσαι τὸν Ἀπολλώνιον καὶ ἀνδρῶνι ἐντυχεῖν, οὗ τὸν ὄροφον εἰς θόλου ἀνῆχθαι σχῆμα, οὐρανῷ τινι εἰκασμένον· σαπφειρίνῃ δὲ αὐτὸν κατηρέφθαι λίθῳ. κυανωτάτη δὲ ἡ λίθος καὶ οὐρανία ἰδεῖν. Θεῶν τε ἀγάλματα οὓς νομίζουσιν, ἵδρυται ἄνω καὶ χρυσᾶ φαίνεται καθάπερ ἐξ αἰθέρος. Δικάζει μὲν δὴ ὁ βασιλεύς, χρυσαῖ δὲ ἴυγγες ἀποκρέμανται τοῦ ὀρόφου τέτταρες τὴν ἀδράστειαν αὐτῷ παρεγγυῶσαι καὶ τὸ μὴ ὑπὲρ τοὺς ἀνθρώπους αἴρεσθαι. Ταύτας οἱ μάγοι αὐτοί φασιν ἁρμόττεσθαι, φοιτῶντες εἰς τὰ βασίλεια· καλοῦσι δὲ αὐτὰς θεῶν γλώττας.

Ὅτι φησὶν Ἀπολλώνιον καὶ τοὺς μετ´ αὐτὸν ἐξιόντας τῆς Περσῶν ἀρχῆς καὶ προσιόντας τῷ Καυκάσῳ εὐωδεστέρας τῆς γῆς αἰσθέσθαι. Τὸ δὲ ὄρος τοῦτο ἀρχὴν ποιούμεθα τοῦ Ταύρου τοῦ δι´ Ἀρμενίας τε καὶ Κιλίκων ἐπὶ Παμφύλους τε καὶ Μυκάλην στείχοντος, ἣ τελευτῶσα εἰς θάλασσαν ἣν Κᾶρες οἰκοῦσι, τέρμα τοῦ Καυκάσου νομίζοιτ´ ἄν, ἀλλ´ οὐχ, ὡς ἔνιοί φασιν, ἀρχή· τό τε γὰρ τῆς Μυκάλης ὕψος οὔπω μέγα, καὶ αἱ ὑπερβολαὶ τοῦ Καυκάσου τοσοῦτον ἀνεστᾶσιν ὡς σχίζεσθαι περὶ αὐτὸν τὸν ἥλιον. Περιβάλλει δὲ Ταύρῳ ἑτέρῳ καὶ τὴν ὅμορον τῇ Ἰνδικῇ Σκυθίαν πᾶσαν, κατὰ Μαιῶτίν τε καὶ ἀριστερὸν Πόντον, σταδίων μάλιστα δισμυρίων μῆκος· τοσοῦτον γὰρ ἐπέχει μέτρον τῆς γῆς ὁ ἀγκὼν τοῦ Καυκάσου. Τὸ δὲ περὶ τοῦ ἐν τῇ ἡμεδαπῇ Ταύρου λεγόμενον, ὡς ὑπὲρ τὴν Ἀρμενίαν πορεύοιτο, χρόνῳ ἀπιστηθὲν πιστοῦνται λοιπὸν αἱ πορδάλεις ἃς οἶδα ἁλισκομένας ἐν τῇ Παμφύλων ἀρωματοφόρῳ· χαίρουσι γὰρ τοῖς ἀρώμασι, καὶ ἐκ πολλοῦ τὰς ὀσμὰς ἕλκουσαι φοιτῶσιν ἐξ Ἀρμενίας διὰ τῶν ὀρῶν πρὸς τὸ δάκρυον τοῦ στύρακος ἐπειδὰν οἵ τε ἄνεμοι ἀπ´ αὐτῶν πνεύσωσι καὶ τὰ δένδρα ὀπώδη γένηται. Καὶ ἁλῶναι ποτέ φασιν ἐν Παμφυλίᾳ πορδάλιον στρεπτῷ ἅμα ὃν περὶ τῇ δέρῃ ἔφερε· χρυσοῦν δὲ ἦν καὶ ἐπεγέγραπτο Ἀρμενίοις γράμμασι· «Βασιλεὺς Ἀρσάκης θεῷ Νυσίῳ». Βασιλεὺς μὲν δὴ Ἀρμενίας τότε ἦν Ἀρσάκης, καὶ αὐτὸς οἶμαι ἰδὼν τὴν πόρδαλιν ἀνῆκε τῷ Διονύσῳ διὰ μέγεθος τοῦ θηρίου· Νύσιος γὰρ ὁ Διόνυσος ἀπὸ τῆς ἐν Ἰνδοῖς Νύσσης Ἰνδοῖς τε ὀνομάζεται καὶ πᾶσι τοῖς πρὸς ἀκτῖνα ἔθνεσιν.

Ἡ δὲ χρόνον μέν τινα ὑπεζεύχθη ἀνθρώπῳ, καὶ χεῖρα ἠνέσχετο ἐπαφωμένην τε καὶ καταψῶσαν· ἐπεὶ δὲ ἀνοίστρησεν αὐτὴν ἔαρ, ἀνέθορεν ἐς τὰ ὄρη πόθῳ ἀρσένων ὡς εἶχε τοῦ κόσμου, καὶ ἥλω περὶ τὸν κάτω Ταῦρον ὑπὸ τοῦ ἀρώματος ἑλχθεῖσα. Ὁ δὲ Καύκασος ὁρίζει μὲν τὴν Ἰνδικὴν καὶ τὴν Μηδικήν, καθήκει δὲ ἐπὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἑτέρῳ ἀγκῶνι.

Ὅτι παραμείψαντας τὸν Καύκασον τετραπήχεις ἀνθρώπους ἰδεῖν φασιν οὓς ἤδη μελαίνεσθαι, καὶ πενταπήχεις δὲ ἑτέρους, ὑπὲρ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν ἐλθόντας.

Ὅτι ὑπερβάντας φησὶ τὸ ὄρος τὸν Καύκασον ἐντυχεῖν ἐπὶ ἐλεφάντων ἤδη ὀχουμένοις ἀνδράσιν. Εἰσὶ δ´ οὗτοι μέσοι Καυκάσου καὶ ποταμοῦ Κώφηνος, ἄβιοί τε  καὶ ἱππόται τῆς ἀγέλης ταύτης. Καὶ κάμηλοι δὲ ἐνίους ἦγον, αἷς χρῶνται Ἰνδοὶ ἐς τὰ δρομικά· πορεύονται δὲ χίλια στάδια διὰ τῆς ἡμέρας, γόνυ οὐδαμοῦ κάμψασαι.

Ὅτι Ἰνδὸν ἐπεραιώθησαν οἱ περὶ Ἀπολλώνιον σταδίους μάλιστα μʹ· τὸ γὰρ πλωϊμὸν αὐτοῦ τοσοῦτον. Ἄρχεσθαι δὲ αὐτόν φασιν ἐκ τοῦ Καυκάσου μείζω αὐτόθεν ἢ οἱ κατὰ τὴν Ἀσίαν ποταμοὶ πάντες, προχωρεῖν δὲ πολλοὺς τῶν ναυσιπόρων ἑαυτοῦ ποιούμενον.

 Ὅτι φησί, πορευθέντας αὐτοὺς ὑπὲρ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν ἦγεν ὁ παρὰ τοῦ σατράπου ἡγεμὼν εὐθὺ τῶν Ταξίλων, οὗ τὰ βασίλεια ἦν τῷ Ἰνδῷ. Στολὴν δ´ εἶναι τοῖς μετὰ τὸν Ἰνδὸν λίνου φασὶν ἐγχωρίου καὶ ὑποδήματα βύβλου. Καὶ βύσσῳ δὲ τοὺς φανερωτέρους αὐτῶν ἐστάλθαι· τὴν δὲ βύσσον φύεσθαι δένδρου φασὶν ὁμοίου μὲν τῇ λεύκῃ τὴν βάσιν, παραπλήσιον δὲ τῇ ἰτέᾳ τὰ πέταλα. Καὶ ἡσθῆναί φησι τῇ βύσσῳ ὁ Ἀπολλώνιος, ἐπειδὴ ἔοικε φαιῷ τρίβωνι. Τὰ δὲ Τάξιλα μέγεθος μὲν εἶναι κατὰ τὴν Νῖνον, τετειχίσθαι δὲ συμμέτρως ὥσπερ αἱ Ἑλλάδες, βασίλεια δὲ εἶναι ἀνδρὸς τὴν Πώρου ποτὲ ἀρχὴν ἄρχοντος.

Ὅτι αἱ πηγαὶ τοῦ Ὑφάσιος ποταμοῦ, ᾧ πλησιάσαι φησὶ τοὺς περὶ Ἀπολλώνιον τὸν Ὑδραώτην ὑπερβάντας καὶ πολλὰ διαμείψαντας ἔθνη, τούτου δὴ τοῦ ποταμοῦ αἱ πηγαὶ βλύζουσι μὲν ἐκ πεδίου ναυσίποροι αὐτόθεν, προϊοῦσαι δὲ καὶ ναυσὶν ἤδη ἄποροί εἰσιν· ἀκρωνυχίαι γὰρ παραλλὰξ πετρῶν ὑπανίσχουσι τοῦ ὕδατος, περὶ ἃς ἀνάγκη τὸ ῥεῦμα ἐλίττεσθαι καὶ ποιεῖν τὸν ποταμὸν ἄπλουν. Εὖρος δὲ αὐτῷ κατὰ τὸν Ἴστρον· ποταμῶν δὲ οὗτος δοκεῖ μέγιστος, ὁπόσοι δι´ Εὐρώπης ῥέουσι.

Δένδρα δ´ ὁ Ὕφασις προσόμοια φύει περὶ τὰς ὄχθας, καί τι καὶ μύρον ἐκδίδοται τῶν δένδρων, ὃ ποιοῦνται Ἰνδοὶ γαμικὸν χρίσμα. Καὶ τοὺς ἰχθῦς δὲ τοὺς ταὼς λεγομένους μόνος οὗτος ποταμῶν τρέφει· πεποίηνται δὲ αὐτοὺς ὁμωνύμους τοῦ ὄρνιθος, ἐπεὶ κυάνεοι μὲν αὐτοῖς οἱ λόφοι, στικταὶ δὲ αἱ φολίδες, χρυσᾶ δὲ τὰ οὐραῖα, καὶ ὁπότε βούλοιντο, ἀνακλώμενα.

Ἔστι δέ τι θηρίον ἐν τῷ ποταμῷ σκώληκι εἰκασμένον λευκῷ, τοῦτον δ´ οἱ τήκοντες ἔλαιον ποιοῦνται· πῦρ δὲ ἄρα τοῦ ἐλαίου τούτου ἐκδίδοται, καὶ στέγει αὐτὸ πλὴν ὑέλου οὐδέν. Ἁλίσκεται δὴ μόνῳ τῷ βασιλεῖ τὸ θηρίον τοῦτο πρὸς τειχῶν ἅλωσιν· ἐπειδὰν γὰρ θίγῃ τῶν ἐπάλξεων ἡ πιμελή, πῦρ ἐκκαλεῖται κρεῖττον σβεστηρίων ὁπόσα ἀνθρώποις πρὸς τὰ πυρφόρα εὕρηται.

Καὶ τοὺς ὄνους δὲ τοὺς ἀγρίους ἐν τοῖς ἕλεσι τούτοις ἁλίσκεσθαί φασιν. Εἶναι δὲ τοῖς θηρίοις τούτοις ἐπὶ μετώπου κέρας, ᾧ ταυρηδόν τε καὶ οὐκ ἀγεννῶς μάχονται. Καὶ ἀποφαίνειν τοὺς Ἰνδοὺς ἔκπωμα τὸ κέρας τοῦτο· οὐ γὰρ οὔτε νοσῆσαι τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὁ ἀπ´ αὐτοῦ πιών, οὔτε ἂν τρωθεὶς ἀλγῆσαι, πυρός τε διεξελθεῖν ἄν, καὶ μηδ´ ἂν φαρμάκοις ἁλῶναι, ὁπόσα ἐπὶ κακῷ πίνεται. Βασιλέων δὲ τὸ ἔκπωμα εἶναι, καὶ βασιλεῖ μόνῳ ἀνεῖσθαι τὴν θήραν. Μῦθον δὲ ἄρα δεικνύει ταῦτα τῶν ἐν Ἰνδοῖς βασιλέων καὶ νόσοι καὶ θάνατοι. Τὸ δὲ θηρίον, οἷον εἴρηται, τοιοῦτον ὁρᾶται.

Ἐντεῦθεν ὑπερβαλεῖν τοῦ Καυκάσου τὸ κατατεῖνον ἐς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν· εἶναι δὲ αὐτὸ συνηρεφὲς ἰδέαις ἀρωμάτων. Τοὺς μὲν δὴ πρῶνας τοῦ ὄρους τὸ κιννάμωμον φέρειν, προσεοικέναι δὲ αὐτὸ νέοις κλήμασι. Βάσανον δὲ τοῦ ἀρώματος τὴν αἶγα εἶναι· κινναμώμου γὰρ εἴ τις αἰγὶ ὀρέξειε, κνυζήσεται πρὸς τὴν χεῖρα καθάπερ κύων, ἀπιόντι τε ὁμαρτήσει τὴν ῥῖνα ἐς αὐτὸν ἐρείσασα, κἂν ὁ αἰπόλος ἀπάγῃ, θρηνήσει καθάπερ λωτοῦ ἀποσπωμένη.

Ἐν δὲ τοῖς κρημνοῖς τοῦ ὄρους λίβανοί τε ὑψηλαὶ πεφύκασι καὶ πολλὰ εἴδη ἕτερα. Καὶ τὰ δένδρα δὲ αἱ πεπερίδες, ὧν οἱ γεωργοὶ πίθηκοι, εἴκασται μὲν τῷ παρ´ Ἕλλησιν ἄγνῳ τά τε ἄλλα καὶ τὸν κόρυμβον τοῦ καρποῦ, φύεται δὲ ἐν τοῖς ἀποτόμοις, οὐκ ἐφικτὸς τοῖς ἀνθρώποις, οὗ λέγεται πιθήκων οἰκεῖν δῆμος ἐν μυχοῖς καὶ ὅ τι αὐτοῦ κοῖλον. Οὓς πολλοῦ ἀξίους οἱ Ἰνδοὶ νομίζοντες, ἐπειδὴ τὸ πέπερι ἀποτρυγῶσιν, τοὺς λέοντας ἀπ´ αὐτῶν ἐρύκουσι κυσί τε καὶ ὅπλοις. Ἐπιτίθεται δὲ πιθήκῳ λέων νοσῶν μὲν ὑπὲρ φαρμάκου (τὴν γὰρ νόσον αὐτῷ τὰ κρέα ἴσχει ταῦτα), γεγηρακὼς δὲ ὑπὲρ σίτου· τῆς γὰρ τῶν ἐλάφων καὶ συῶν θήρας ἔξωροι γεγονότες τοὺς πιθήκους λαφύσσουσιν, ἐς τοῦτο χρώμενοι τῇ λοιπῇ ῥώμῃ.

Τὰ δὲ περὶ τὰς πεπερίδας πραττόμενα ὧδε ἔχει. Προσελθόντες οἱ Ἰνδοὶ τοῖς κάτω μέρεσι καὶ τὸν καρπὸν ἀποθερίσαντες ἅλως ποιοῦνται μικρὰς περὶ τὰ δένδρα, καὶ τὸ πέπερι περὶ αὐτὰς ξυμφέρουσιν, οἷον ῥιπτοῦντες ὡς ἄτιμόν τι καὶ μὴ ἐν σπουδῇ τοῖς ἀνθρώποις. Οἱ δὲ ἄνωθεν κἀκ τῶν ἀβάτων καθεωρακότες ταῦτα, νυκτὸς ὑποκρίνονται τὸ τῶν Ἰνδῶν ἔργον, καὶ τοὺς βοστρύχους τῶν δένδρων περισπῶντες, ῥίπτουσι φέροντες ἐς τὰς ἅλως· οἱ δὲ Ἰνδοὶ ἀπόνως συλλέγουσιν.

Ὑπεράραντες δὲ τοῦ ὄρους πεδίον φασὶν ἰδεῖν λεῖον κατατετμημένον εἰς τάφρους πλήρεις ὕδατος· εἶναι δὲ αὐτῶν τὰς μὲν ἐπικαρσίους, τὰς δὲ ὀρθὰς διηγμένας ἐκ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Γάγγου, τῆς τε χώρας ὅρια οὔσας, τοῖς τε πεδίοις ἐπαγομένας, ὁπότε ἡ γῆ διψῴη. Τὴν δὲ γῆν ταύτην ἀρίστην φασὶ τῆς Ἰνδικῆς εἶναι, καὶ μεγίστην τῶν ἐκεῖ λήξεων, πεντεκαίδεκα ἡμερῶν ὁδοῦ μῆκος ἐπὶ τὸν Γάγγην, ὀκτωκαίδεκα δὲ ἀπὸ θαλάσσης ἐπὶ τὸ τῶν πιθήκων ὄρος, ᾧ ξυμπαρατείνει πεδιάς.

Μέλαινα πᾶσα ἡ χώρα καὶ πάντων εὔφορος· ἰδεῖν μὲν γὰρ στάχυας ἀνεστῶτας ὅσον οἱ δόνακες, ἰδεῖν δὲ κυάμους τριπλασίους τῶν Αἰγυπτίων τὸ μέγεθος, σήσαμόν τε καὶ κέγχρον, ὑπερφυᾶ πάντα, καὶ τὰ κάρυα φύεσθαί φασί. Τὰς δὲ ἀμπέλους φύεσθαι μικράς, καθάπερ Λυδῶν καὶ Μαιόνων, ποτίμους δὲ εἶναι καὶ ἀνθοσμίας ὁμοῦ τῷ ἀποτρυγᾶν. Ἐνταῦθα καὶ δένδρῳ φησὶν ἐντετυχηκέναι προσεοικότι τῇ δάφνῃ, φύεσθαι δὲ αὐτοῦ κάλυκα εἰκασμένην τῇ μεγίστῃ ῥοᾷ, καὶ μῆλον ἐγκεῖσθαι τῇ κάλυκι κυάνεον μὲν ὥσπερ τῶν ὑακίνθων αἱ καλαί, πάντων δὲ ἥδιστον ὁπόσα ἐξ ὡρῶν ἥκει.

Καταβαίνοντες δὲ τὸ ὄρος δρακόντων θήρᾳ περιτυχεῖν φασι· δρακόντων μὲν γὰρ δὴ ἀπείροις μήκεσι διέζωσται πᾶσα ἡ Ἰνδικὴ χώρα, καὶ μεστὰ μὲν αὐτῶν ἕλη, μεστὰ δὲ ὄρη, κενὸς δὲ οὐδεὶς λόφος. Οἱ μὲν δὴ ἕλειοι νωθροί τέ εἰσι καὶ τριακοντάπηχυ μῆκος ἔχουσι, καὶ κράνος αὐτοῖς οὐκ ἀνέστηκεν, ἀλλ´ εἰσὶ ταῖς δρακαίναις ὅμοιοι, μέλανες δὲ ἱκανῶς τὸν νῶτον, καὶ ἧττον φολιδωτοὶ τῶν ἄλλων.

Οἱ δὲ πεδινοὶ πλεονεκτοῦσι τῶν ἑλείων πάντα· καὶ γὰρ ἐς πλέον τοῦ μήκους ἐλαύνουσι, καὶ ταχύτεροι τῶν ὀξυτάτων ποταμῶν φέρονται, καὶ διαφεύγει αὐτοὺς οὐδέν. Τούτοις καὶ λοφιὰ φύεται, νέοις  μὲν ὑπανίσχουσα τὸ μέτριον, συναυξομένη δὲ τελεουμένοις καὶ ἀνίσχουσα ἐς πολύ, ὅτε δὴ πυρσῖται καὶ πριόνωτοι γίνονται. Οὗτοι καὶ γενειάσκουσι, καὶ τὸν αὐχένα ὑψοῦ αἴρουσι, καὶ τὴν φολίδα στίλβουσι δίκην ἀργύρου· αἱ δὲ τῶν ὀφθαλμῶν κόραι λίθος ἐστὶ διάπυρος· ἰσχὺν δὲ αὐτῶν ἀμήχανον εἶναί φησιν ἐς πολλὰ τῶν ἀποθέτων.

Γίνεται δὲ τοῖς θηρῶσιν ὁ πεδινὸς εὕρημα, ἐπειδὰν τῶν ἐλεφάντων τινὰ ἐπισπάσηται· τουτὶ γὰρ ἀπόλλυσιν ἄμφω τὰ θηρία. Καὶ κέρδος τοῖς ἑλοῦσι δράκοντας ὀφθαλμοὶ καὶ δορὰ καὶ ὀδόντες· εἰσὶ δὲ τὰ μὲν ἄλλα ὅμοιοι τοῖς τῶν μεγίστων συῶν, λεπτότεροι δὲ καὶ διάστροφοι καὶ τὴν αἰχμὴν ἄτριπτοι, καθάπερ οἱ τῶν μεγάλων ἰχθύων.

Οἱ δὲ ὄρειοι δράκοντες τὴν μὲν φολίδα χρυσοῖ φαίνονται, τὸ δὲ μῆκος ὑπὲρ τοὺς πεδινούς· γένεια δὲ αὐτοῖς βοστρυχώδη, χρυσᾶ κἀκεῖνα. Καὶ κατωφρύωνται μᾶλλον ἢ οἱ πεδινοί, ὄμματά τε ὑποκάθηται τῇ ὀφρύϊ δεινὸν καὶ ἀναιδὲς δεδορκότα. Ὑπόχαλκόν τε ἦχον φέρουσιν ἐπειδὰν τῇ γῇ ὑποκυμαίνωσιν. Ἀπὸ δὲ τῶν λόφων πυρσῶν ὄντων πῦρ αὐτοῖς ἄττει λαμπάδος πλέον. Οὗτοι καὶ τοὺς ἐλέφαντας αἴρουσιν.

Αὐτοὶ δὲ ὑπὸ τῶν Ἰνδῶν οὕτως ἁλίσκονται· κοκκοβαφεῖ πέπλῳ χρυσᾶ ἐνείροντες γράμματα, τίθενται πρὸ τῆς χειᾶς ὕπνον ἐγγοητεύσαντες τοῖς γράμμασιν, ὑφ´ οὗ νικᾶται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀτρέπτους ὄντας ὁ δράκων, καὶ πολλὰ τῆς ἀπορρήτου σοφίας ἐπ´ αὐτὸν ᾄδουσιν, οἷς ἄγεταί τε καὶ τὸν αὐχένα ὑποβαλὼν τῆς χειᾶς ἐπικαθεύδει τοῖς γράμμασι. Προσπεσόντες οὖν οἱ Ἰνδοὶ κειμένῳ πελέκεις ἐναράττουσι, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμόντες ληΐζονται τὰς ἐν αὐτῇ λίθους. Λίθοι δὲ τούτοις ἀπόκεινται τὸ μὲν εἶδος ἀνθηραὶ καὶ πάντα ἀπαυγάζουσαι χρώματα, τὴν δὲ ἰσχὺν ἄρρητοι κατὰ τὸν δακτύλιον ὃν γενέσθαι φασὶ τῷ Γύγῃ. Πολλάκις δὲ τὸν Ἰνδὸν αὐτῷ πελέκει καὶ αὐτῇ τέχνῃ συλλαβὼν ἐς τὴν αὐτοῦ χειὰν φέρων ᾤχετο, μόνον οὐ σείων τὸ ὄρος. Οὗτοι καὶ τὰ ὄρη τὰ περὶ τὴν ἐρυθρὰν οἰκεῖν λέγονται. Τὰ δ´ ἔτη τῶν θηρίων τούτων γνῶναί τε ἄπορον καὶ εἰπεῖν ἄπιστον.

Προϊόντες δέ φησιν αὐλοῦ μὲν ἀκοῦσαι δόξαι νομέως δή τινος ἀγέλην τάττοντος, ἐλάφους δὲ ἄρα βουκολεῖσθαι λευκάς· ἀμέλγουσι δὲ Ἰνδοὶ ταύτας, εὐτραφὲς ἡγούμενοι τὸ ἀπ´ αὐτῶν γάλα.

Ἐντεῦθεν ἡμερῶν τεττάρων πορευόμενοι δι´ εὐδαίμονος καὶ ἐνεργοῦ τῆς χώρας, προσελθεῖν φασι τῇ τῶν σοφῶν ἤτοι τῶν λεγομένων Βραχμάνων τύρσει, καὶ συγγενέσθαι αὐτοῖς ἐφ´ ἱκανόν· περὶ οὓς αὐτούς φασιν εἰρηκέναι τε καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἃ οὐδεὶς τῶν νοῦν ἐχόντων πιστεύσειε. Τὸ δὲ τῆς μετεμψυχώσεως βδελυκτὸν δόγμα ἐκεῖθεν δι´ Αἰγυπτίων ἔφασαν καὶ Πυθαγόρᾳ ἐνσκῆψαι. Κομῶσι δὲ οὗτοι οἱ Ἰνδοὶ ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι πάλαι καὶ Θούριοι, μίτραν τε ἀναδοῦνται λευκὴν καὶ γυμνὸν αὐτοῖς βάδισμα. Καὶ τὴν ἐσθῆτα ἐσχηματίζοντο παραπλήσιον ταῖς ἐξωμίσιν. Ἡ δὲ ὕλη τῆς ἐσθῆτος, ἔριον αὐτοφυὲς ἡ γῆ φύει, λευκὸν μὲν ὥσπερ τὸ Παμφύλων, μαλακώτερον δέ. Τοῦτο ἱερὰν ἐσθῆτα ποιοῦνται, καὶ μόνοις αὐτοῖς ἀνασπᾶται τῆς γῆς. Φοροῦσι δὲ καὶ δακτύλιον καὶ ῥάβδον.

J'ai lu  des extraits de la Vie d'Apollonius de Philostrate.

Les murailles de Babylone ont quatre cent quatre-vingts stades de tour, un plèthre et demi de hauteur, et un demi-plèthre d'épaisseur. L'Euphrate la traverse et la coupe en deux parties à peu prés égales; sous le lit de ce fleuve il y a une galerie souterraine, qui fait communiquer ensemble secrètement les habitations royales qui sont sur les deux rives. On dit qu'une ancienne reine de Babylone, Mède de naissance joignit ainsi les deux rives du fleuve par des moyens jusqu'alors inconnus. Elle fit amasser sur les rives des pierres, du cuivre, de l'asphalte, et tout ce dont se servent les hommes pour les constructions exposées à l'eau. Le fleuve fut ensuite détourné dans un lit provisoire, et, l'ancien lit étant resté à sec, on creusa un fossé de deux brasses, afin qu'on pût par là, comme par terre, pénétrer dans les palais des deux rives; la voûte de cette galerie fut faite de niveau avec le fond du lit de l'Euphrate; puis, quand les fondations et les murs furent terminés, comme le bitume a besoin d'eau pour prendre la solidité de la pierre, l'Euphrate fut ramené dans son lit, au-dessus de cette voûte encore humide, et la galerie prit consistance. Les palais des rois de Babylone sont couverts en cuivre, ce qui les fait étinceler au loin; les chambres des femmes, les appartements des hommes et les portiques ont, au lieu de peintures, des décorations en argent, en or plaqué ou même en or massif. Les desseins de leurs tapisseries sont empruntés aux traditions des Grecs; on y trouve des Andromèdes, des Amymones, et la figure d'Orphée y revient sans cesse. Les Babyloniens aiment beaucoup Orphée, peut-être en considération de sa tiare et de ses braies; car ce ne peut guère être à cause des chants et des accords par lesquels il charmait les hommes. On voit aussi sur ces tapisseries Datis saccageant l'ïle de Naxos, Artapherne assiégeant Érétrie, et les prétendues victoires dont s'enorguillissait Xerxès : c'était par exemple la prise d'Athènes, le passage des Thermopyles, et, ce qui est encore plus dans le goût des Mèdes, les fleuves taris, la mer enchaînée, et le mont Athos percé. Damis dit encore être entré avec Apollonius dans une salle dont la voûte, faite en dôme, représentait le ciel : cette voûte était en saphir, pierre qui, par sa couleur bleue, imite en effet celle du ciel ; tout en haut étaient sculptées en or les statues des dieux adorés dans ce pays, qui semblaient planer au milieu des airs. C'est là que le roi rend la justice : aux quatre coins de la voûte étaient suspendues quatre bergeronnettes, pour lui rappeler Némésis, et l'avertir de ne pas se croire plus qu'un homme. Les mages qui fréquentent le palais disent avoir eux-mêmes mis en cet endroit ces figures symboliques, qu'ils appellent les langues des dieux.

 Apollonius et d'autres après lui disent qu'en sortant de Perse et en arrivant au Caucase, Apollonius et ses compagnons, d'après la relation de Damis, remarquèrent que la terre avait comme un parfum nouveau pour eux. C'est à cette chaîne de montagnes que, selon nous, commence le Taurus, qui traverse l'Arménie, la Cilicie, et s'avance jusqu'en Pamphylie et au promontoire de Mycale, en Carie : ce promontoire doit être considéré comme l'extrémité du Caucase, et non, ainsi qu'on le dit quelquefois, comme son commencement. Il est certain que la hauteur du mont Mycale est peu considérable, tandis que les sommets du Caucase sont tellement élevés qu'ils interceptent les rayons du soleil. Avec l'autre partie du Taurus, le Caucase embrasse toute la Scythie, qui confine à l'Inde près des Palus Méotides et sur le côté gauche du Pont, sur un espace de vingt mille stades : telle est l'étendue des pays qu'enferme un des bras du Caucase. Quant à ce que nous disons, que notre Taurus s'étend au delà de l'Arménie, on a pu en douter autrefois, mais c'est un fait que confirme aujourd'hui la présence des panthères qui ont été prises dans la partie de la Pamphylie qui produit les aromates : les panthères, en effet, aiment les aromates, les sentent de fort loin, et, suivant les montagnes, quittent l'Arménie pour chercher les larmes du storax, lorsque le vent vient de ce côté et que les arbres distillent leur gomme. On dit même qu'on prit un jour en Pamphylie une panthère qui avait au cou un collier d'or, sur lequel étaient écrits ces mots en lettres arméniennes : « Le roi Arsace au dieu Nyséen. » Arsace était alors roi d'Arménie : il avait vu, je suppose , cette panthère, et, à cause de sa grosseur, il l'avait consacrée â Bacchus, que, dans l'Inde et dans tout l'Orient, on appelle Nyséen, du nom de la ville indienne de Nysa.

Cette bête avait été quelque temps apprivoisée et s'était laissé toucher et caresser; mais, étant entrée en chaleur au printemps, époque où les panthères mêmes cèdent à l'amour, elle était allée chercher des mâles dans les montagnes, et avait été prise avec son collier d'or dans le bas Taurus, où l'avait attirée l'odeur des aromates. Le Caucase marque la frontière de l'Inde et de la Médie, et, par un autre bras , descend jusqu'à la mer Rouge.

D'après leurs récits, nos voyageurs virent en passant le Caucase des hommes hauts de quatre coudées, dont le teint était un peu bruni; au delà de l'Indus, ils en trouvérent d'autres qui avaient cinq coudées.

Il dit qu'ayant dépassé la montagne, ils rencontrèrent des hommes montés sur des éléphants. Ce sont des peuplades qui habitent entre le Caucase et le fleuve Cophène; elles sont pauvres et se servent d'éléphants comme de chevaux. Quelques-uns conduisent des chameaux, dont les Indiens se servent pour la course; ces animaux font mille stades par jour sans se reposer.

Apollonius traversa ainsi l'Indus, qui a quarante stades de large, et voici ce qu'il rapporte de ce fleuve. L'Indus prend sa source au mont Caucase; dès le commencement de son cours, il est plus large que tous les fleuves d'Asie, et, à mesure qu'il s'avance, il reçoit les eaux de plusieurs rivières navigables.

Quand, dit-il,  ils eurent traversé le fleuve, le guide que le satrape leur avait donné les conduisit directement à Taxiles, où était le palais du roi de l'Inde. Les habitants du pays au delà de l'Indus ont des habits faits avec le lin que leur fournit leur terre; ils portent des chaussures en écorce d'arbre, et, lorsqu'il pleut, un chapeau. Les Indiens d'une condition élevée ont des vêtements de bysse; le bysse vient d'un arbre dont la partie inférieure ressemble à celle du peuplier, et les feuilles à celles du saule. Apollonius vit avec plaisir le bysse, parce que sa couleur rousse était celle de la robe qu'il portait. Le bysse est porté en Égypte, où l'on s'en sert pour plusieurs costumes sacrés. La ville de Taxiles est grande comme Ninive, mais elle a des murs d'une hauteur et d'une largeur modérée comme ceux des villes grecques : c'est la capitale où a régné Porus.

L'Hypase, dont Apollonius approchait, après avoir traversé l'Hydraote et rencontré de nombreuses peuplades, sort de terre dans une campagne : il est navigable à sa source, puis il devient impraticable aux vaisseaux : c'est que des roches énormes font saillie sous l'eau, y produisent des tourbillons et empêchent toute navigation. S'a largeur est celle de l'Ister, qui est considéré comme le plus large des fleuves de l'Europe.

Les rives sont aussi couvertes d'arbres semblables à ceux des rives de l'Ister, et ces arbres distillent un baume avec lequel les Indiens font ce qu'ils appellent l'onguent du mariage: quand un mariage a lieu sans que les époux se soient fait frotter de ce baume, il demeure imparfait et n'obtient pas l'agrément de Vénus. À cette déesse est consacré, selon nos voyageurs, le bois dont le fleuve est entouré, ainsi que des poissons appelés "paons", qu'on ne trouve que dans ce fleuve. Ou leur a donné le nom de "paons", parce qu'ils ont la crête bleue, les écailles de plusieurs couleurs, la queue dorée, et pouvant, lorsqu'ils le veulent, se relever.

Il y a aussi dans ce fleuve une espèce d'insectes semblables à des vers blancs, et qui, fondus, donnent de l'huile : cette huile produit un feu qui ne peut se garder que dans du verre. C'est pour le roi seul qu'on prend ces insectes, et ils servent dans les siéges : on jette cette huile sur les murailles, et aussitôt s'allume un incendie qui triomphe de tout ce que les hommes ont imaginé pour éteindre le feu.

Dans les marais qui bordent le fleuve on prend des onagres. Ces animaux ont sur le front une corne, dont ils se servent pour combattre à la manière des taureaux, et cela avec beaucoup de courage. Les Indiens font de ces cornes des coupes, et leur attribuent des propriétés merveilleuses : il suffit d'avoir bu dans une de ces cornes pour être pendant tout le jour à l'abri de toute maladie, pour ne pas souffrir d'une blessure, pour traverser impunément le feu, pour n'avoir rien à craindre des poisons les plus violents : ces coupes sont réservées aux rois, et les rois seuls font la chasse à l'onagre. Apollonius dit avoir vu un de ces animaux,

Après avoir quitté les rives de l'Hyphase, nos voyageurs franchirent la partie du Caucase qui s'étend vers la mer Érythrée, et qui est couverte d'arbustes aromatiques. Sur le sommet de ces montagnes croît le cinname, semblable à des sarments nouveaux. Cet aromate est indiqué par les chèvres : en effet, qu'un chevrier présente du cinname à une chèvre, elle lui léchera la main comme un chien; qu'il s'éloigne, elle le suivra en approchant les narines de l'aromate; qu'il la repousse, elle se plaindra comme s'il l'arrachait à un pâturage de lotos.

Sur les côtes escarpées du Caucase poussent des arbustes élevés qui produisent l'encens, et plusieurs autres espèces d'arbustes, parmi lesquels ceux qui donnent le poivre : ce sont les singes qui cultivent ces derniers. Nos voyageurs n'oublient pas de nous dire à quels arbustes ils ressemblent, et voici ce qu'ils rapportent à ce sujet. L'arbuste à poivre ressemble à "l'agnos" des Grecs, surtout par ses fruits en grappes; il vient dans les endroits escarpés et inaccessibles aux hommes; dans les cavernes et dans tous les creux de la montagne habitent des singes que les Indiens ont en grande vénération, parce qu'ils récoltent le poivre, et qu'ils protègent avec des chiens et des armes contre les attaques des lions. Le lion, en effet, poursuit ces singes, quand il est malade, pour se guérir, car leur chair est pour lui un remède souverain ; quand il est vieux, pour se nourrir, car lorsqu'il n'a plus assez d'agilité pour la chasse des cerfs et des sangliers, il fait usage contre les singes des forces qui lui restent.

Voici comment se fait la récolte du poivre : les Indiens s'approchent des arbres qui se trouvent au bas de la montagne, font en cet endroit de petites aires autour des arbres, et y entassent les fruits du poivrier, faisant semblant de les jeter comme chose sans valeur et sans prix pour les hommes. Les singes, du haut de leurs retraites inaccessibles, voient cela, et, pendant la nuit, îls imitent le travail des Indiens, arrachent les grappes des poivriers, et les jettent dans les aires; les Indiens les rassemblent sans peine.

Après avoir franchi le Caucase, nos voyageurs virent une plaine entrecoupée de fossés remplis d'eau. Les uns coulent obliquement, les autres tout droit; tous tirent leur eau du Gange. Ils marquent les limites des propriétés, et l'on se sert de leur eau pour arroser les champs, quand ils sont secs. C'est le pays le plus fertile de l'Inde, et le plus vaste de ses terrains cultivés : il y a quinze jours de marche le long du Gange, et dix-huit de la mer à la montagne des singes, jusqu'où elle s'étend.

 C'est une plaine continue, dont le sol est noir et fertile en toute sorte de productions. Ils y virent du blé droit comme des roseaux, malgré les épis dont il était chargé; des fèves trois fois plus grosses que celles d'Égypte, du sésame, du millet et d'autres plantes d'une grandeur surprenante. On y trouve de ces noix que nous suspendons ordinairement dans nos temples comme des choses merveilleuses. Les vignes sont petites, comme celles de Lydie et de Meonie, mais elles donnent un bon vin, et, mème pendant la vendange, exhalent un parfum délicieux. Nos voyageurs rencontrèrent en cet endroit un arbre semblable au laurier, dont le fruit est contenu dans un calice aussi large que la plus grosse grenade : c'est une pomme de couleur bleue, comme le calice de l'hyacinthe, et dont la saveur surpasse celle de tous les fruits que donnent les saisons.

 En descendant le Caucase, ils assistèrent à une chasse aux dragons. En effet, l'Inde entière est comme enveloppée dans les replis de dragons monstrueux : les montagnes et les marais en sont infestés, il n'y a pas une colline où il ne s'en trouve. Les dragons de marais ont trente coudées de longueur : ils sont lents, et leur tête n'est pas surmontée d'une crête; ils ressemblent aux femelles des autres dragons : leur dos est noirâtre, et ils ont moins d'écailles que les autres.

Les dragons des plaines sont supérieurs en tout aux dragons des marais : ils sont plus grands, ils surpassent en agilité les fleuves les plus rapides, et rien ne saurait leur échapper. Ils ont sur la tête une crête, qui est peu proéminente quand ils sont jeunes, puis qui croit et s'élève beaucoup à mesure qu'ils vieillissent : c'est alors qu'ils prennent une couleur rouge et que leur dos devient dentelé. Ces dragons ont aussi de la barbe, leur cou se dresse, leurs écailles brillent comme de l'argent, la prunelle de leurs yeux est une pierre étincelante, à laquelle sont attachées plusieurs vertus secrètes.

 Les Indiens qui vont à la chasse des dragons des plaines les prennent au moment où ils viennent de se jeter sur un éléphant: c'est une lutte qui devient funeste à l'un et à l'autre de ces animaux. Le prix de la chasse des dragons, ce sont leurs yeux, leur peau et leurs dents : ces dents sont semblables à celles des plus grands sangliers, mais elles sont plus minces, de plus elles sont recourbées, et la pointe en est très-aiguë, comme chez les grands poissons.

Quant aux dragons des montagnes, ils ont les écailles dorées, et sont plus grands que ceux des plaines; ils ont une barbe qui frise et qui est aussi dorée. Leur sourcil est plus saillant que celui des dragons des plaines, et au-dessous du sourcil se cache un oeil farouche et terrible. Lorsqu'iIs ondulent sur la terre, ils font entendre un bruit semblable à celui de l'airain. Leurs crêtes sont d'un rouge plus ardent que celui d'aucune lampe. Ils viennent à bout des éléphants,

mais voici comment ils sont pris par les Indiens. Les chasseurs étendent devant le repaire d'un dragon une étoffe rouge sur laquelle sont tracés des caractères magiques, qui doivent l'endormir, et qui domptent les yeux, d'ailleurs indomptables, de ce monstre. Puis ils le charment avec plusieurs enchantements. Le dragon, entraîné par une force invincible, passe alors la tète hors de sa caverne, et la couche sur les caractères magiques. Quand il est ainsi étendu, les Indiens s'élancent sur lui, le frappent à coups de hache, lui coupent la tète, et s'emparent des pierres précieuses qui s'y trouvent. On dit en effet que la tête des dragons renferme des pierres brillantes et de toutes couleurs, auxquelles sont attachées des propriétés merveilleuses, comme il y en avait d'attachées à la pierre du fameux anneau de Gygès. Il n'est d'ailleurs pas rare que le dragon emporte au fond de sa caverne l'Indien avec sa hache et son attirail magique, en ébranlant, ou peu s'en faut, toute la montagne. Il parait que ces dragons occupent aussi les montagnes qui bordent la mer Érythrée, que sur ces plages on entend leur sifflement terrible, et que quelquefois, entrant dans la mer, ils s'avancent assez loin à la nage. Quant à la durée de la vie de ces animaux, elle est difficile à déterminer, et si je répétais ce qu'on en dit, je ne serais pas cru.

Comme ils continuaient leur route, Apollonius et ses compagnons entendirent la flûte d'un berger qui rassemblait son troupeau. Or ce troupeau se composait de biches blanches. En effet, les Indiens traient les biches, et estiment leur lait comme très nourrissant.

Ils marchèrent encore quatre jours à travers un pays fertile et bien cultivé, puis arrivèrent à la citadelle des sages ou des Brachmanes et ils y restèrentassez longtemps. Ils disent avoir vu et entendu d'eux ce que personne de sain d'esprit  pourrait croire. Leur dogme impie de la transmogration des âmes, selon eux, vient d'Egypte et a été repris par Pythagoe. . Ils laissent croitre leur chevelure, comme autrefois les Lacédémoniens et  les Thuriens. Ils portent des mitres blanches et marchent nu-pieds. Leurs vétements ressemblent à nos "exomides" : l'étoffe de ces vètements leur est fournie par la terre ; c'est une sorte de lin qui vient de lui-même, qui est blanc comme celui de Pamphylie, mais plus mou. C'est avec ce lin qu'ils font leurs,vétements sacrés; et si quelque autre Indien veut en arracher, la terre n'en laisse pas enlever une seule tige. Les sages portent un anneau et une baguette.

Ὅτι λίθον φησὶ, παντάρβην ὄνομα, γίνεσθαι τὴν μεγίστην κατὰ ὄνυχα δακτύλου τοῦ ἀντίχειρος· κυΐσκεσθαι δὲ αὐτὴν ἐν γῇ κοίλῃ βάθος ὀργυαὶ τέσσαρες. Τοσοῦτον δὲ αὐτῇ περιεῖναι τοῦ πνεύματος, ὡς ὑποίδειν τὴν γῆν καὶ κατὰ πολλὰ ῥήγνυσθαι κυϊσκομένης ἐν αὐτῇ τῆς λίθου.

Οὐ πᾶσι δὲ ἀνασπᾶσθαι, ἀλλὰ τοῖς τὰς ἐπ´ αὐτῇ τελετὰς ἐπισταμένοις. Αὕτη νύκτωρ μὲν ἡμέραν ἀναφαίνει καθάπερ τὸ πῦρ (ἔστι γὰρ πυρσὴ καὶ ἀκτινώδης) εἰ δὲ μεθ´ ἡμέραν ὁρῷτο, βάλλει τοὺς ὀφθαλμοὺς μαρμαρυγαῖς μυρίαις. Τὸ δὲ ἐν αὐτῇ φῶς πνεῦμά ἐστιν ἀρρήτου ἰσχύος· λίθους γὰρ ὁπόσας βούλει καὶ σποράδην καὶ θαλάσσῃ διαρρίψας, καὶ ταύτην αὐταῖς καθιμήσας, ξυλλέγοις ἂν πάσας τῇ τοῦ πνεύματος διαδόσει· ὑποκείσονται γὰρ αὐτῇ βοτρυδὸν αἱ λίθοι, καθάπερ σμῆνος.

Καί φησιν ὁ μυθογράφος οὗτος Φιλόστρατος ὡς ταῦτα εἰπὼν Ἰάρχας τῷ Ἀπολλωνίῳ ἔδειξε τὴν λίθον αὐτὴν καὶ ὁπόσα ἐργάζεται.

Τοὺς δὲ Πυγμαίους φησὶν οἰκεῖν μὲν ὑπογείους, κεῖσθαι δὲ ὑπὲρ τὸν Γάγγην, ζῶντας τρόπον ὃς πᾶσιν εἴρηται.

Σκιάποδας δὲ ἀνθρώπους ἢ Μακροκεφάλους ἢ ὁπόσα Σκύλακος ξυγγραφαὶ περὶ τούτων ᾄδουσιν, οὔτε ἄλλοσέ ποι βιοτεύειν τῆς γῆς οὔτε ἐν Ἰνδοῖς.

Ὅτι φησίν, ὃν ὀρύττουσι χρυσὸν οἱ γρῦπες, πέτραι εἰσὶν οἱονεὶ σπινθῆρσιν ἐστιγμέναι ταῖς τοῦ χρυσοῦ ῥανίσιν, ἃς λιθοτομεῖν τὸ θηρίον τοῦτο τῇ τοῦ ῥάμφους ἰσχύϊ. Τὰ γὰρ θηρία ταῦτα εἶναί τε ἐν Ἰνδοῖς καὶ μέγεθος καὶ ἀλκὴν εἰκάσθαι αὐτοὺς τοῖς λέουσιν, ὑπὸ δὲ πλεονεξίας τῶν πτερῶν αὐτοῖς τε ἐκείνοις ἐπιτίθεσθαι καὶ τῶν ἐλεφάντων καὶ δρακόντων ὑπερτέρους εἶναι.

Πέτονται δὲ οὔπω μέγα, ἀλλ´ ὅσον οἱ βραχυπόροι ὄρνιθες· μὴ γὰρ ἐπτιλῶσθαι σφᾶς ὡς ὄρνισι πάτριον, ἀλλ´ ὑμέσι τοὺς ταρσοὺς ὑφάνθαι πυρσοῖς. Τὴν τίγριν δὲ αὐτοῖς ἀνάλωτον εἶναι μόνην ἐπειδὴ τὸ τάχος αὐτὴν ἐσποιεῖ τοῖς ἀνέμοις.

 Ὅτι περὶ τοῦ φοίνικος τῆς ὄρνιθος τὰ αὐτὰ καὶ οὗτος τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀναγράφει.

Ὅτι δʹ μῆνας τοῖς Ἰνδοῖς τὸν Ἀπολλώνιον συνδιατρίψαι φησίν.

 Ἐξ ἐκείνου δὲ ἐν δεξιᾷ μὲν τὸν Γάγγην ἔχοντα, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὸν Ὕφασιν κατιέναι ἐπὶ τὴν θάλατταν ἡμερῶν δέκα ὁδὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ὄχθου. Κατιοῦσι δὲ αὐτοῖς πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα φανῆναι, ἀτὰρ καὶ πιθήκων γένος ἕτερον παρὰ τοὺς ἐν ταῖς πεπέρισι· μέλανές τε γὰρ καὶ λάσιοι ἦσαν καὶ τὰ εἴδη κύνειοι καὶ μικροῖς ἀνθρώποις ἴσοι.

Ἀφίκοντο δὲ ἐπὶ τὴν θάλατταν τὴν ἐρυθράν. Ταύτην δ´ εἶναί φησιν οὗτος κυανωτάτην, λαχεῖν δὲ τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ Ἐρύθρα βασιλέως.

Ἐντεῦθεν ἐπιβάντες νεὼς ἐκομίζοντο λείῳ καὶ εὐφόρῳ πνεύματι, θαυμάζοντες τὸ στόμα τοῦ Ὑφάσιδος, ὡς φοβερῶς δι´ αὐτοῦ ἐκχεῖται· τελευτῶν γὰρ ἐς χωρία πετρώδη καὶ στενὰ καὶ κρημνοὺς ἐκπίπτει δι´ ὧν καταρρηγνὺς ἐς τὴν θάλασσαν ἑνὶ στόματι χαλεπὸς δοκεῖ τοῖς ἄγαν τῇ γῇ προσκειμένοις.

Καὶ μὴν καὶ τὸ τοῦ Ἰνδοῦ στόμα ἰδεῖν φασι· πόλιν δ´ ἐπ´ αὐτοῦ κεῖσθαι Πάταλα περίρρυτον τῷ Ἰνδῷ, εἰς ἣν τὸ ναυτικὸν τοῦ Ἀλεξάνδρου ξυνελθεῖν, οὗ Νέαρχος ἐπεστάτει. Ἃ δὲ  Ὀρθαγόρᾳ περὶ τῆς ἐρυθρᾶς εἴρηται, καὶ ὅτι μήτε ἡ ἄρκτος ἐν αὐτῇ φαίνοιτο, μήτε σημαίνοντο τὴν μεσημβρίαν οἱ πλέοντες, οἵ τε ἐπίδηλοι τῶν ἀστέρων ἐξαλλάττοιεν τῆς ἑαυτῶν τάξεως, ταῦτα δοκεῖ καὶ τούτοις.

Ὅτι νῆσόν φησιν εἶναι μικράν, ὄνομα Βίβλον, ἐν ᾗ τὸ τοῦ κογχυλίου μέγεθος καὶ οἱ μύες ὄστρεά τε καὶ  τὰ τοιαῦτα δεκαπλάσια τῶν Ἑλληνικῶν τὸ μέγεθος ταῖς πέτραις προσπέφυκεν. Ἁλίσκεται δὲ ἐκεῖ καὶ λίθος μαργαρὶς ἐν ὀστράκῳ λευκῷ καρδίας τρόπον ἔχουσα τῷ ὀστρέῳ.

Κατασχεῖν δέ φασιν καὶ ἐς Πηγάδα τῆς Ὠρειτῶν χώρας. Οἱ δὲ Ὠρεῖται, χαλκαῖ μὲν αὐτοῖς αἱ πέτραι, χαλκῆ δὲ ἡ ψάμμος, χαλκοῦν δὲ ψῆγμα οἱ ποταμοὶ ἄγουσι. Χρυσῖτιν δ´ ἡγοῦνται τὴν γῆν διὰ τὴν εὐγένειαν τοῦ χαλκοῦ.

Φασὶ δὲ καὶ τοῖς ἰχθυοφάγοις ἐντυχεῖν, οἷς πόλιν εἶναι Στόβηρα· διφθέρας δὲ τούτους ἐνῆφθαι μεγίστων ἰχθύων. Καὶ τὰ πρόβατα ἐκείνῃ ἰχθυώδη εἶναι (ἐξ αὐτῶν γὰρ τρέφεται) καὶ φαγεῖν ἄτοπα.

Καρμανοὶ δὲ Ἰνδοὶ, γένος ἥμερον, εὔϊχθυν οὕτω νέμονται θάλατταν ὡς μηδ´ ἀποθέτους ποιεῖσθαι τοὺς ἰχθῦς μηδὲ ταριχεύειν. εἶναι γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ χεῖρας τοὺς ἰχθῦς διὰ παντὸς ὅσους βούλονται.

Ὅτι προσπλεῦσαί φησιν αὐτοὺς καὶ Βαλάροις· ἐμπόριον δὲ τοῦτο εἶναι μεστὸν μυρίνων καὶ φοινίκων καὶ δαφνῶν καὶ κήπων παντοδαπὰ φερόντων. Προκεῖσθαι δὲ τοῦ χωρίου τούτου νῆσον ἱεράν, καὶ καλεῖσθαι Σέλιρα.

Ταύτης τῆς νήσου τὰ τετραμμένα πρὸς τὸ πέλαγός ἐστι μὲν ἄπειρος πυθμὴν θαλάσσης, φέρει δ´ ὄστρεον ἐν ἐλύτρῳ λευκῷ μεστὸν πιμελῆς· οὐδὲ γὰρ λίθον φύει οὐδένα. Γαλήνην δὲ ἐπιφυλάξαντες, καὶ τὴν θάλατταν αὐτοὶ τῇ ἐπιρροῇ τοῦ ἐλαίου λεάναντες, καταδύεταί τις ἐπὶ τὴν θήραν τοῦ ὀστρέου, τὰ μὲν ἄλλα κατασκευασάμενος ὥσπερ οἱ τὰς σπογγιὰς κείροντες, ἔστι δὲ αὐτῷ καὶ πλινθὶς σιδηρὰ καὶ ἀλάβαστρον μύρου.

Παριζήσας οὖν ὁ Ἰνδὸς τῷ ὀστρέῳ δέλεαρ αὐτοῦ τὸ  μύρον ποιεῖται· τὸ δὲ ἀνοίγνυταί τε καὶ μεθύει ὑπ´ αὐτοῦ, κέντρῳ τε διελασθὲν ἀποπτύει τὸν ἰχῶρα· ὁ δὲ ἐνδέχεται αὐτὸν τῇ πλινθίδι τύπους ὀρωρυγμένῃ. Λιθοῦται δὲ τὸ ἐντεῦθεν καὶ ῥυθμίζεται καθάπερ ἡ φύσει μαργαρίς, αἷμα λευκὸν ἐξ ἐρυθρᾶς τῆς θαλάσσης. Τὸ δὲ ἐντεῦθεν θηριώδη μὲν τὴν θάλασσαν εἶναι πᾶσαν, ἀγελάζεσθαι δὲ ἐν αὐτῇ τὰ κήτη, τὰς δὲ ναῦς ἔρυμα τούτου κωδωνοφορεῖν κατὰ πρύμναν τε καὶ πρώραν, τὴν δὲ ἠχὼ ἐκπλήττειν τὰ θηρία· καταπλεύσαντες δὲ εἰς τὰς ἐκβολὰς τοῦ Εὐφράτου φασὶν ἐς Βαβυλῶνα δι´ αὐτοῦ ἀναπλεῦσαι.

Ὅτι ὁ δʹ λόγος οὐδὲν ἄλλ´ ἢ μῦθοι καὶ πλάσματα ἐς τὸ Ἀπολλωνίῳ κεχαρισμένον καὶ σὺν ἐπαίνῳ θαυμαζόμενον τῷ Φιλοστράτῳ συγγέγραπται.

Ὅτι Εὐρώπης καὶ Λιβύης ἄκραι σταδίων ξʹ πορθμὸν ἐπέχουσαι τὸν Ὠκεανὸν ἐς τὰ ἔξω πελάγη φέρουσι· καὶ τὴν τῆς Λιβύης ἄκραν (ὄνομα δ´ αὐτῇ Ἄβιννα) λέοντες ὑπερνέμονται περὶ τὰς ὀφρῦς τῶν ὀρῶν, ἃ εἴσω ὑπερφαίνεται, συνάπτουσαν πρὸς Γαιτούλους τε καὶ Τίγγας, ἄμφω θηριώδη καὶ Λιβυκὰ ἔθνη. Παρατείνει δὲ ἐσπλέοντι τὸν Ὠκεανὸν μέχρι μὲν τῶν ἐκβολῶν τοῦ Σάληκος ἐννακόσια στάδια, τὸ δὲ ἐντεῦθεν οὐκ ἂν συμβάλλοι τις ὁπόσα· μετὰ γὰρ τὸν ποταμὸν τοῦτον ἄβιος ἡ Λιβύη καὶ οὐκέτι ἄνθρωποι. Τὸ δὲ Εὐρώπης ἀκρωτήριον, ὃ καλεῖται Κάλπις, δεξιὰ μὲν ἐπέχει τοῦ ἔσπλου σταδίων ἑξακοσίων μῆκος, λήγει δὲ ἐς τὰ ἀρχαῖα Γάδειρα.

Τὰς δὲ τοῦ Ὠκεανοῦ τροπὰς καὶ αὐτὸς μὲν περὶ Κέλτους, φησίν, εἶδον ὁποῖαι λέγονται· τὴν δὲ αἰτίαν ἐπὶ πολλὰ εἰκάζων, δι´ ἣν ἄπειρον οὕτω πέλαγος ἐπιχωρεῖ  τε καὶ ἀνασπᾶται, δοκῶ μοὶ τὸν Ἀπολλώνιον ἐπεσκέφθαι τὸ ὄν· ἐν μιᾷ γὰρ τῶν πρὸς Ἰνδοὺς ἐπιστολῶν τὸν Ὠκεανόν φησιν ὑφύδροις ἐλαυνόμενον πνεύμασιν ἐκ πολλῶν χασμάτων, ἃ ὑπ´ αὐτῷ τε καὶ περὶ αὐτὸν ἡ γῆ παρέχεται, χωρεῖν ἐς τὸ ἔξω, καὶ ἀναχωρεῖν πάλιν, ἐπειδὰν ὥσπερ ἆσθμα ὑπονοστήσῃ τὸ πνεῦμα. Πιστοῦται δὲ αὐτὸ κἀκ τῶν νοσούντων περὶ Γάδειρα· τὸν γὰρ χρόνον ὃν πλημμυρεῖ τὸ ὕδωρ, οὐκ ἀπολείπουσιν αἱ ψυχαὶ τοὺς ἀποθνῄσκοντας, ὅπερ οὐκ ἂν συμβαίνειν, εἰ μὴ καὶ πνεῦμα τῇ γῇ ἐπεχώρει.

Ἃ δὲ περὶ τὴν σελήνην φασὶ φαίνεσθαι τικτομένην τε καὶ πληρουμένην καὶ φθίνουσαν, ταῦτα περὶ τὸν Ὠκεανὸν οἶδα· τὰ γὰρ ἐκείνης ἄνεισι μέτρα, ξυμμινύθων αὐτῇ καὶ ξυμπληρούμενος.

Ἡμέρα δ´ ἐκδέχεται νύκτα καὶ νὺξ τὴν ἡμέραν περὶ Κέλτους μὲν κατ´ ὀλίγον ὑπαπιόντος τοῦ σκότους ἢ τοῦ φωτός, ὥσπερ ἐνταῦθα, περὶ Γάδειρα δὲ καὶ Στήλας ἀθρόως λέγονται τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐμπίπτειν, ὥσπερ αἱ ἀστραπαί. Φασὶ καὶ τὰς μακάρων νήσους ὁρίζεσθαι τῷ Λιβυκῷ τέρματι, πρὸς τὸ ἀοίκητον ἀνεχούσας ἀκρωτήριον.

Τὰ δὲ Γάδειρα κεῖται μὲν κατὰ τὸ Εὐρώπης τέρμα, περιττοὶ δέ εἰσι τὰ θεῖα. Γήρως οὖν βωμὸν ἵδρυνται, καὶ τὸν θάνατον μόνοι ἀνθρώπων παιωνίζονται. Βωμοὶ δὲ ἐκεῖ καὶ Πενίας καὶ Τέχνης καὶ Ἡρακλέους δὲ Αἰγυπτίου, καὶ ἕτεροι Θηβαίου· τὸν μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν ἐγγὺς Ἐρύθειαν ἐλάσαι φασίν, ὅτε δὴ τὸν Γηρυόνην τε καὶ τὰς βοῦς ἑλεῖν, τὸν δὲ σοφίᾳ δόντα γῆν τε ἀναμετρήσασθαι πᾶσαν ἐς τέρμα. Καὶ μὴν καὶ Ἑλληνικοὺς εἶναι φασι τὰ Γάδειρα, καὶ παιδεύεσθαι τὸν ἡμεδαπὸν τρόπον.

Καὶ δένδρα δέ φασιν ἐνταῦθα οἷα οὐχ ἑτέρωθι  τῆς γῆς· Γηρυόνεια μὲν γὰρ καλεῖσθαι αὐτά, δύο δὲ εἶναι, φύεσθαι δὲ τοῦ σήματος ὃ ἐπὶ τῷ Γηρυόνῃ ἕστηκε, παραλλάττοντα ἐκ πίτυός τε καὶ πεύκης ἐς εἶδος ἕτερον, λείβεσθαι δὲ αἵματι καθάπερ τῷ χρυσῷ τὴν ἡλιάδα αἴγειρον. Ἡ δὲ νῆσος ἐν ᾗ τὸ ἱερόν, ἔστι μὲν ὁπόση ὁ νεώς, πετρῶδες δὲ αὐτῆς οὐδέν, ἀλλὰ βαλβῖδι ξεστῇ εἴκασται. Ἐν δὲ τῷ ἱερῷ τιμᾶσθαι μὲν ἄμφω τὼ Ἡρακλέε φασίν, ἀγάλματα δὲ αὐτοῖν οὐκ εἶναι, βωμοὺς δὲ τοῦ μὲν Αἰγυπτίου δύο, χαλκοῦς καὶ ἀσήμους, ἕνα δὲ τοῦ Θηβαίου. Τὰς δὲ ὕδρας τε καὶ τὰς Διομήδους ἵππους καὶ τὰ δώδεκα Ἡρακλέους ἔργα ἐκτετυπῶσθαι λίθου ὄντα.

Ἡ Πυγμαλίωνος δὲ ἐλαία ἡ χρυσῆ (ἀνάκειται δὲ κἀκείνη ἐς τὸ Ἡράκλειον) ἀξία μέν, ὥς φασι, καὶ τοῦ θαλλοῦ θαυμάζειν ᾧ εἴκασται, θαυμάζεσθαι δ´ ἂν ἐπὶ τῷ καρπῷ μᾶλλον· βρύειν γὰρ αὐτὸν σμαράγδου λίθου. Καὶ Τεύκρου τοῦ Τελαμωνίου ζωστῆρα χρυσοῦν φασι δείκνυσθαι, πῶς δὲ ἐς τὸν Ὠκεανὸν πλεύσαντος ἢ ἐφ´ ὅ τι, οὔ φασιν εἰδέναι.

Τὰς δὲ ἐν τῷ ἱερῷ στήλας χρυσοῦ μὲν πεποιῆσθαι καὶ ἀργύρου, συντετηκότοιν εἰς ἓν χρῶμα, εἶναι δὲ αὐτὰς ὑπὲρ πῆχυν, τετραγώνου σχήματος, ὥσπερ οἱ ἄκμωνες, ἐπιγεγράφθαι δὲ τὰς κεφαλὰς οὔτε Αἰγυπτίοις οὔτε Ἰνδικοῖς γράμμασιν οὔτε οἵοις ξυμβαλεῖν. Ὁ δὲ Ἀπολλώνιος, ὡς οὐδὲν οἱ ἱερεῖς ἔφραζον· «Οὐ συγχωρεῖ μοι, ἔφη, ὁ Ἡρακλῆς ὁ Αἰγύπτιος μὴ οὐ λέγειν ὁπόσα οἶδα· Γῆς καὶ Ὠκεανοῦ ξύνδεσμα αἵδε αἱ στῆλαί εἰσιν· ἐγράψατο δὲ αὐτὰς ἐκεῖνος ἐν Μοιρῶν οἴκῳ, ὡς μήτε νεῖκος τοῖς στοιχείοις ἐγγένοιτο, μήτε ἀτιμάσειαν τὴν φιλότητα ἣν ἀλλήλων ἴσχουσιν».

 

Il dit que la plus grande des pierres appelées pantarbe est de la taille d'un ongle.   On la trouve dans des creux de la terre, à quatre brasses de profondeur; elle est si pleine de vent qu'elle fait gonfler la terre, et que la production de cette pierre amène souvent des crevasses.

Personne ne peut l'enlever à moins d'avoir été initié. La nuit, elle donne de la lumière, comme le feu, tant elle est brillante et étincelante; le jour, elle éblouit les yeux par des milliers de reflets. Cette pierre a une force d'aspiration incroyable : elle attire tout ce qui est proche. Que dis-je, ce qui est proche? Vous pouvez plonger des pierres où vous voudrez, dans une rivière, dans la mer, non pas près les unes des autres, mais çà et là, au hasard ; si vous enfoncez de ce côté la pantarbe, elle les attire, et en quelque sorte les aspire toutes, et vous les voyez suspendues à elle en grappe, comme un essaim d'abeilles. »

Après avoir parlé ainsi, le mythographe Apollonius montra à Iarchas la pantarbe et lui donna des preuves de ses propriétés.

Il lui dit encore : « Les Pygmées habitent sous terre et vivent au delà du Gange de la manière que l'on rapporte.

Quant aux Sciapodes, aux Macrocéphales, et à tout ce que content sur eux les Mémoires de Scylax, ils n'existent ni dans l'Inde ni dans aucune autre partie de la terre.

L'or qu'on dit que les griffons tirent de terre n'est autre chose que de la pierre parsemée de paillettes d'or, qui brillent comme des étincelles, pierre que cet animal brise avec son bec puissant. Cette sorte d'animal existe dans l'Inde. Pour la taille et la force ils ressemblent aux lions, et, comme ils ont sur eux l'avantage des ailes, ils ne craignent pas de les attaquer. Ils viennent à bout même des éléphants et des dragons.

Leur vol est peu élevé, et semblable à celui des oiseaux qui l'ont le plus court: c'est qu'ils n'ont pas de plumes, comme les oiseaux; les côtes de leurs ailes sont jointes par des membranes rouges, de manière à leur permettre de voler en tournant et de combattre en l'air. Le tigre est le seul animal qu'ils ne puissent vaincre, parce qu'il court comme le vent.

Il écrit les mêmes choses et d'autres sur  le Phénix.

Apollonius dit qu'il resta quatre mois aux Indes.

 De là il descendit vers la mer, ayant à sa droite le Gange, à sa gauche l'Hyphase. Ce voyage dura dix jours. Sur leur route, Apollonius et ses compagnons virent entre beaucoup d'autres choses des singes différents de ceux qu'ils avaient vus autour des arbres à poivre: ceux-là étaient noirs et velus; ils avaient la forme de chiens et la taille de petits hommes. T

Ils arrivèrent à la mer Érythrée, elle était,  nous disent-ils, très bleue, et son nom lui vient de l'ancien roi Érythras, qui le lui a donné lui-même.

Apollonius s'embarqua ensuite, et fit route par un vent doux et propice, admirant l'embouchure de l'Hyphase, qui se précipite dans la mer avec violence. J'ai dit en effet qu'à la fin de son cours il tombe dans des lieux pierreux, étroits, escarpés, à travers lesquels il se fraye un passage et se jette dans la mer par une embouchure unique, fort dangereuse pour ceux qui naviguent trop près de terre en cet endroit.

Les compagnons d'Apollonius rapportent aussi qu'ils ont vu l'embouchure de l'Indus, près de laquelle se trouve la ville de Patala qu'il baigne de tous côtés. C'est là que vint la flotte d'Alexandre, commandée par Néarque, cet amiral si expérimenté. On s'assura de la vérité de ce que dit Orthagoras, que l'on ne voit pas la grande Ourse dans la mer Erythrée, qu'à midi les navigateurs n'y jettent pas d'ombre, et que les étoiles qu'on y aperçoit n'apparaissent pas dans l'ordre où nous les connaissons; il faut donc croire qu'Orthagoras a bien observé et bien rapporté les particularités du ciel dans cette contrée.

 Ils parlent aussi d'une petite île, nommée Biblos, où l'on trouve attachés aux rochers des rats de mers, des huîtres et autres coquillages dix fois plus gros que ceux de la Grèce. On y trouve aussi des crustacés dont la coquille est blanche, et qui ont à la place du coeur une perle.

Ils prirent terre à Pagades, dans le pays des Orites, où les pierres et le sable sont de cuivre, où les rivières charrient des paillettes de cuivre. C'est un cuivre excellent, et qui fait croire aux Orites que leur pays produit de l'or.

 Ils arrivèrent chez les Ichthyophages, dont la ville s'apelle Stobéra. Ils ont pour vêtements des peaux de gros poissons. Leurs moutons ont goût de poisson, et on les engraisse d'une manière singulière.

Les Indiens qu'on nomme Carmans sont assez civilisés. La mer, près de leurs côtes, est si poissonneuse, qu'ils n'ont même pas de viviers pour y mettre le poisson, et qu'ils ne prennent pas la précaution d'en saler un certain nombre, car ils ont autant de poissons qu'ils veulent. 

Ils touchèrent aussi à Balara, ville commerçante, toute pleine de myrtes et de palmiers ; on dit qu'il y a aussi des lauriers et beaucoup de jardins. Au-devant de ce port est l'île sacrée de Sélère,

 Du côté de l'île qui regarde la haute mer est un immense gouffre sous-marin, qui porte des huîtres renfermées dans une coquille blanche ; elles sont pleines de graisse, mais n'ont pas, comme les autres, de pierre à l'intérieur. On attend que la mer soit calme, et l'on en rend la surface unie en y jetant de l'huile. Alors un plongeur s'en va à la pèche des huîtres équipé comme ceux qui vont à la pèche des éponges; il a de plus un moule en fer et une cassolette de parfums.

Arrivé près de l'huître, il se sert du parfum comme d'un appàt; l'huître s'ouvre et s'enivre de parfum: aussitôt elle est transpercée avec une pointe de fer, et de sa blessure sort une humeur que le plongeur reçoit dans son moule composé de petits creux ronds. La, cette humeur se pétrifie et prend la forme de la perle naturelle. Ainsi une goutte du sang blanc d'un crustacé de la mer Érythrée produit une perle. Toute cette mer est pleine de cétacés monstrueux qui s'y rassemblent par bandes ; pour les écarter, les navires portent, à la proue et à la poupe, des cloches, dont le bruit les effraye. Enfin nos voyageurs entrèrent dans l'Euphrate, et, en remontant ce fleuve, arrivèrent à Babylone.

Dans le quatrième livre Philostrate ne raconte rien d'autre que des affabulations et des mensonges à la gloire d'Apollonius et pour le louer.

 

Les deux promontoires qui terminent l'Europe et la Libye forment un détroit, large de soixante stades, par laquelle l'Océan entre dans le bassin des mers intérieures. Le promontoire de Libye, qu'on nomme Abinna, se compose de montagnes élevées, dont les sommets sont habitées par des lions, et qui s'étendent jusqu'au pays des Gétules et des Tingitains, peuples sauvages, comme tous ceux de la Libye; du côté de l'Océan, ces montagnes vont jusqu'à l'embouchure du fleuve Salec, à neuf cents stades du détroit. Elles se prolongent même plus loin, mais sur quelle étendue? Personne ne saurait le dire. Car, au delà de ce fleuve, la Libye est inhabitable et déserte. Le promontoire d'Europe s'appelle Calpis; il est à droite pour qui entre dans l'Océan, et il a une longueur de soixante stades; il se termine à l'antique ville de Gades.

 On parle beaucoup du flux et du reflux de l'Océan; j'ai moi-même été le témoin de ce phénomène chez les Celtes. Mais pourquoi la mer fait-elle tant de chemin en avant et en arrière ? C'est ce qu'Apollonius me paraît avoir parfaitement expliqué. Dans une de ses Lettres aux Indiens, il dit que ce qui fait que l'Océan s'avance et se retire, c'est qu'il est poussé par des vents sous-marins, sortis de plusieurs cavernes qui sont placées au-dessous de la mer ou sur ses bords; c'est un mouvement semblable à celui de la respiration qui produit le flux et le reflux. Apollonius confirme son opinion par une observation que lui ont fournie les malades de Gades : pendant tout le temps du flux, le souffle n'abandonne pas les mourants, ce qui ne s'explique que parce qu'alors le vent se répand sur la terre.

Ce qu'on remarque pour la lune, qui est tour à tour naissante, pleine et décroissante, se retrouve dans l'Océan : il suit les modifications de la lune; il croit et décroît avec elle.

 Chez les Celtes, comme chez nous, le jour succède à la nuit et la nuit au jour, par une progression insensible de la lumière ou de l'obscurité; mais à Gades et aux colonnes d'Hercule, nous disent nos voyageurs, l'obscurité et la lumière frappent les yeux tout d'un coup, comme des éclairs. Les îles des Bienheureux sont à l'extrémité de la Libye; non loin d'un promontoire inhabité.

Gades est à la limite de l'Europe. Les habitants de ce pays sont d'une religion minutieuse. Ils ont élevé un autel à la Vieillesse, ils sont les seuls hommes sur la terre qui chantent des hymnes à la Mort. Ils ont aussi des autels consacrés à la Pauvreté, à l'Art, a Hercule Egyptien, à Hercule Thébain; ils disent que le second alla jusqu'à l'lle Érythie, voisine de Gades, lorsqu'il vainquit Géryon et s'empara de ses boeufs; et que le premier, qui se voua à la science, parcourut la terre entière d'un bout â l'autre. Nos voyageurs nous disent que les habitants de Gades sont Grecs d'origine, et que leur éducation est la même que la nôtre;

Nos voyageurs virent dans ce pays des arbres tels qu'ils n'en avaient jamais vus, et qu'on appelle arbres de Géryon. Ils sont deux et sortent du tombeau de Géryon; ils tiennent du pin et du sapin, et distillent du sang comme les peupliers Héliades distillent de l'or. L'île où est le temple n'est pas plus grande que le temple même; on n'y trouve pas de pierre, on dirait partout un pavé taillé et poli. Les deux Hercules sont adorés dans ce temple. Ils n'ont pas de statue, mais Hercule Egyptien a deux autels d'airain, sans inscription ni figure, et Hercule Thébain a un autel en pierre, sur lequel on voit des bas-reliefs représentant l'hydre de Lerne, les chevaux de Diomède et les douze travaux d'Hercule.

Dans ce temple dédié aux Hercules se trouve aussi l'olivier d'or de Pygmalion : on en admire beaucoup le travail, qui est exquis, mais on admire surtout les fruits, qui sont en émeraude. On y montre aussi le baudrier d'or d'Ajax, fils de Télamon : comment et pourquoi ce héros navigua vers l'Océan,

Les colonnes d'Hercule, qu'on voit dans le temple, sont d'or et d'argent mêlés ensemble et formant une seule couleur ; elles ont plus d'une coudée de hauteur, elles sont quadrangulaires comme des enclumes, et leurs chapiteaux portent des caractères qui ne sont ni égyptiens ni indiens, ni de nature à être déchiffrés. Comme les prétres gardaient le silence à ce sujet, Apollonius leur dit : «Hercule Egyptien ne me permet pas de taire ce que je sais. Ces colonnes sont les liens de la Terre et de l'Océan. Ces caractères, c'est Hercule qui les a gravés dans la demeure des Parques, pour empêcher toute guerre entre les éléments, et maintenir inviolable la concorde qui les unit. »

Ὅτι τὸν Βαίτην τὸν ποταμὸν ἀναπλεῦσαί φασιν, ὃς δηλοῖ μάλιστα τὴν τοῦ Ὠκεανοῦ φύσιν· ἐπειδὰν γὰρ πλημμυρῇ τὸ πέλαγος, ἐπὶ τὰς πηγὰς ὁ ποταμὸς παλίρρους ἵεται, πνεύματος δήπου ἀπωθουμένου αὐτὸν τῆς θαλάττης. Τὴν δὲ ἤπειρον τὴν Βαιτικήν, ἧς ὁ ποταμὸς οὗτος ὁμώνυμος, ἀρίστην ἠπείρων φασί· πόλεών τε γὰρ εὖ ἔχειν καὶ νόμων, καὶ διῆχθαι τὸν ποταμὸν ἐς τὰ ἄστη πάντα, γεωργίας τε ξυμπάσης μεστὴν εἶναι, καὶ ὡρῶν οἷαι τῆς Ἀττικῆς αἱ μετόπωροι καὶ μυστηριώτιδες.

Ὅτι τοὺς περὶ τῆς Αἴτνης λόγους τῶν ποιητῶν ὡς μύθους παραιτεῖσθαί φησι τὸν Ἀπολλώνιον, ὧδε λέγοντα· «Ὁ γὰρ μῦθος, ὃν παραιτούμεθα, οὐ τῶν Αἰσώπου λόγων ἐστὶν ἀλλὰ τῶν δραματικωτέρων, καὶ ὧν οἱ ποιηταὶ θρυλοῦσιν. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ Τυφώ τινα ἢ Ἐγκέλαδον δεδέσθαι φασὶν ὑπὸ τῷ ὄρει, καὶ δυσθανατοῦντα ἀσθμαίνειν τὸ πῦρ τοῦτο. Ἐγὼ δὲ γίγαντας μὲν γεγονέναι φημί, καὶ πολλαχοῦ τῆς γῆς ἀναδείκνυσθαι τοιαῦτα σώματα ῥαγέντων τάφων, οὐ μὴν εἰς ἀγῶνα ἐλθεῖν τοῖς θεοῖς, ἀλλ´ ὑβρίσαι μὲν τάχα ἐς τοὺς νεὼς αὐτῶν καὶ τὰ ἕδη, οὐρανῷ δὲ ἐπιπηδῆσαι καὶ μὴ συγχωρεῖν τοὺς θεοὺς ἐπ´ αὐτοὺς εἶναι μανία μὲν λέγειν, μανία δὲ οἴεσθαι.

Καὶ μηδὲ ἐκεῖνος ὁ λόγος, καίτοι δοκῶν εὐφημότερος εἶναι, τιμάσθω ὡς Ἡφαίστῳ μέλει τοῦ χαλκεύειν ἐν τῇ Αἴτνῃ καὶ κτυπεῖταί τις ἐνταῦθα ὑπ´ αὐτοῦ ἄκμων.

Πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα ὄρη πολλαχοῦ τῆς γῆς ἔμπυρα, καὶ οὐκ ἂν φθάνοιμεν ἐπιφημίζοντες αὐτοῖς γίγαντας καὶ Ἡφαίστους.

Τίς οὖν ἡ τῶν τοιούτων ὀρῶν αἰτία; Γῆ κρᾶσιν ἀσφάλτου καὶ θείου παρεχομένη τύφεται μὲν καὶ παρ´ ἑαυτῆς φύσει, πῦρ δὲ οὔπω ἐκδίδωσιν· εἰ δὲ σηραγγώδης τύχοι καὶ ὑποδράμοι αὐτὴν πνεῦμα, φρυκτὸν ἤδη αἴρει· πλεονεκτήσασα δὲ ἡ φλόξ, ὥσπερ τὸ  ὕδωρ, ἀπορρεῖ τῶν ὀρῶν καὶ ἐς τὰ πεδία προχεῖται, χωρεῖ τε ἐπὶ θάλασσαν ἐκβολὰς ποιούμενον οἷαι τῶν ποταμῶν εἰσιν».

Αἰθιοπία τῆς μὲν ὑπὸ ἡλίῳ πάσης ἐπέχει τὸ ἑσπέριον κέρας, ὥσπερ Ἰνδοὶ τὸ πρὸς ἕω· κατὰ Μερόην δὲ Αἰγύπτῳ ξυνάπτουσα, καί τι καὶ τῆς ἀμαρτύρου Λιβύης ἐπελθοῦσα, τελευτᾷ εἰς θάλασσαν, ἣν Ὠκεανὸν οἱ ποιηταὶ καλοῦσι τὸ περὶ γῆν ἅπαν ὧδε ἐπονομάζοντες. Ποταμὸν δὲ Νεῖλον Αἰγύπτῳ δίδωσιν, ὃς ἐκ Καταδούπων ἀρχόμενος, ἣν ἐπικλύζει πᾶσαν Αἴγυπτον ἀπ´ Αἰθιόπων ἄγει.

Μέγεθος μὲν οὖν οὐκ ἀξία παραβεβλῆσθαι πρὸς Ἰνδοὺς ἥδε ἡ χώρα, ὅτι μηδ´ ἄλλη μηδεμία, ὁπόσαι κατὰ ἀνθρώπους ὀνομασταὶ ἤπειροι. Εἰ δὲ καὶ πᾶσαν Αἴγυπτον Αἰθιοπίᾳ ξυμβάλλοιμεν, τουτὶ δὲ ἡγώμεθα καὶ τὸν ποταμὸν πράττειν, οὔπω ξύμμετροι πρὸς τὴν Ἰνδῶν ἄμφω ξυντεθεῖσαι. Ποταμοὶ δὲ ἀμφοῖν ὅμοιοι λογισαμένῳ τὰ Ἰνδοῦ τε καὶ Νείλου.

Περαίνουσί τε γὰρ τὰς ἠπείρους ἐν ὥρᾳ ἔτους, ὁπότε ἡ γῆ ἐρᾷ τούτου, ποταμῶν τε παρέχονται μόνοι τὸν κροκόδειλον καὶ τὸν ἵππον.

Τὴν δὲ ὁμοιότητα τῶν ἠπείρων πιστούσθω μὲν καὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἀρώματα, πιστούσθωσαν δὲ καὶ οἱ λέοντες καὶ ὁ ἐλέφας ἐν ἑκατέρᾳ ἁλισκόμενός τε καὶ δουλεύων. Βόσκουσι δὲ καὶ θηρία οἷα οὐχ ἑτέρωθι, καὶ ἀνθρώπους μέλανας, ὃ μὴ ἄλλαι ἤπειροι· Πυγμαίων τε ἐν αὐταῖς ἔθνη. Γρῦπες δὲ Ἰνδῶν καὶ μύρμηκες Αἰθιόπων, εἰ καὶ ἀνόμοιοι τὴν ἰδέαν εἰσίν, ἀλλ´ ὅμοιά γε, ὥς φασι, βούλονται· χρυσοῦ
γὰρ φύλακες ἐν ἑκατέρᾳ ᾄδονται, τὸ χρυσόγεων τῶν ἠπείρων ἀσπαζόμενοι.

Αἰθιόπων δὲ καὶ Αἰγυπτίων ὅρια τὸ καλούμενον Συκάμινον οὗ παραγεγονότα τὸν Ἀπολλώνιον χρυσῷ τε ἀσήμῳ φησὶν ἐντυχεῖν καὶ λίνῳ καὶ ἐλέφαντι καὶ ῥίζαις καὶ μύρῳ καὶ ἀρώμασι, κεῖσθαι δὲ πάντα ἀφύλακτα ἐν ὁδῷ σχιστῇ. Ἡ δὲ αἰτία αὕτη· ἀγορὰν Αἰθίοπες ἀπάγουσιν ὧν Αἰθιοπία δίδωσιν· οἱ δὲ ἀνελόμενοι πᾶσαν ξυμφέρουσιν εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον ἀγορὰν Αἰγυπτίαν ἴσου ἀξίαν, ὠνούμενοι τῶν αὐτοῖς ὄντων τὰ οὐκ ὄντα. Οἱ δὲ τὰ ὅρια τῶν ἠπείρων οἰκοῦντες οὔπω μέλανες, ἀλλ´ ὁμόφυλοι τὸ χρῶμα· μελαίνονται γὰρ οἱ μὲν ἧττον Αἰθιόπων, οἱ δὲ μᾶλλον Αἰγυπτίων.

Ἐντεῦθέν φησι τὸν Ἀπολλώνιον χωρεῖν ἐπὶ Μέμνονος, ἡγεῖσθαι δὲ αὐτοῖς μειράκιον Αἰγύπτιον, Τιμασίων ὄνομα. Κακῶς δέ φησι πεπραχέναι Ἀπολλώνιον ἀφικόμενον ἐς τοὺς τῶν Αἰθιόπων γυμνούς, καὶ οὐχ ὅμοια ὧν ἐξενίσθη παρὰ τοῖς τῶν Ἰνδῶν Βραχμᾶσι.

Τὸ δὲ αἴτιον, φησίν, ὅτι Εὐφράτης τις φιλοσοφεῖν ἐπιτηδεύων καὶ εἰς διαφορὰν ἐλθὼν Ἀπολλωνίῳ, τὰς ἀκοὰς τῶν Γυμνῶν ταῖς κατὰ Ἀπολλωνίου προκατασχὼν διαβολαῖς, κακῶς αὐτοὺς πρὸς αὐτὸν διακεῖσθαι παρεσκεύασε.

Πολλῷ δὲ κρείττους ἐπὶ σοφίᾳ τε καὶ τοῖς ἄλλοις τοὺς παρὰ Ἰνδοῖς Βραχμᾶνας τῶν παρὰ Αἰθίοψι Γυμνῶν ἀποφαίνεται. Οἰκεῖν δὲ τοὺς Γυμνοὺς ὑπαιθρίους φησὶ καὶ ὑπὸ τῷ οὐρανῷ αὐτῷ, ἐπί τινος δὲ γηλόφου ξυμμέτρου, μικρὸν ἀπὸ τῆς ὄχθης τοῦ Νείλου. Ἐποιήσατο δὲ τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁδὸν Ἀπολλώνιος ἀπὸ θαλάσσης καὶ διὰ τοῦ Νείλου.

Συνδιατρίψας δὲ ἐπ´ ὀλίγον χρόνον τοῖς Γυμνοῖς καὶ προσειπὼν ἅμα τοῖς σὺν αὑτῷ, ἐπορεύοντο τὴν ἐς τὰ ὄρη τείνουσαν ἀριστεροὶ τοῦ Νείλου, τάδε ὁρῶντες λόγου ἄξια. Οἱ Κατάδουποι γεώδη ὄρη, παραπλήσια τῷ Λυδῷ Τμώλῳ· κατάρρους δὲ ἀπ´ αὐτῶν φέρεται Νεῖλος, ἣν ἐπισπᾶται γῆν ποιῶν Αἴγυπτον. Ἡ δὲ ἠχὼ τοῦ ῥεύματος καταρρηγνυμένου τῶν ὀρῶν, καὶ ψόφῳ ἅμα ἐς τὸν Νεῖλον ἐκπίπτοντος, χαλεπὴ δοκεῖ καὶ οὐκ ἀνεκτὴ ἀκοῦσαι· καὶ πολλοὶ τῶν πρόσω τοῦ μετρίου προσελθόντες ἀνέζευξαν ἀποβαλόντες τὸ ἀκούειν.

Προϊόντι δὲ τῷ Ἀπολλωνίῳ καὶ τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν μαστοὶ ὀρῶν ἐφαίνοντο παρεχόμενοι δένδρα, ὧν Αἰθίοπες τὰ φύλλα καὶ τὸν φλοιὸν καὶ τὸ δάκρυον καρπὸν ἡγοῦνται. Ἑώρων δὲ καὶ λέοντας ἀγχοῦ τῆς ὁδοῦ καὶ πορδάλεις καὶ τοιαῦτα θηρία ἕτερα· ἐπῄει δὲ οὐδὲν αὐτοῖς, ἀλλ´ ἀπεπήδα σφῶν ὥσπερ ἐκπεπληγμένα τοὺς ἀνθρώπους. Ἔλαφοι δὲ καὶ δορκάδες καὶ στρουθοὶ καὶ ὄνοι, πολλὰ μὲν καὶ ταῦτα ἑωρᾶτο, πλεῖστα δὲ οἱ βόαγροί τε καὶ οἱ βούτραγοι· σύγκειται δὲ τὰ θηρία ταῦτα, τὸ μὲν ἐλάφου τε καὶ τράγου, τὸ δὲ ἀφ´ οὗπερ τὴν ἐπωνυμίαν ᾕρηκε. Καὶ ὀστοῖς δὲ τούτων ἐνετύγχανον καὶ ἡμιβρώτοις σώμασιν· οἱ γὰρ λέοντες, ἐπειδὰν θερμῆς τῆς θήρας ἐμφορηθῶσιν, ἀτιμάζουσιν αὐτῆς τὰ περιττά, πιστεύοντες οἶμαι τῷ καὶ αὖθις θηράσειν.

Ἐνταῦθα νομάδες οἰκοῦσιν Αἰθίοπες ἐφ´ ἁμαξῶν πεπολισμένοι, καὶ πλησίον τούτων οἱ τοὺς ἐλέφαντας θηρῶντες· κατακόπτοντες δὲ αὐτοὺς ποιοῦνται ἀγοράν, ὅθεν ἐπώνυμοί εἰσι τῆς τῶν ἐλεφάντων βρώσεως. Νασαμῶνες δὲ καὶ Ἀνδροφάγοι καὶ Πυγμαῖοι καὶ Σκιάποδες, ἔθνη μὲν Αἰθιόπων καὶ οἵδε, καθήκουσι δὲ ἐς τὸν Αἰθίοπα Ὠκεανόν, ὃν μόνον ἐσπλέουσιν ἀπενεχθέντες ἄκοντες.

Nos voyageurs remontèrent le fleuve Bétis, où Apollonius trouve une des principales preuves de son explication du flux et du reflux. En effet, lorsque la mer est haute, le fleuve remonte vers sa source par l'effet des vents dont j'ai parlé, qui l'éloignent de la mer. La région qui, du nom de ce fleuve, s'appelle Bétique, est la plus riche de la terre; on y trouve partout des villes et des pâturages que traverse le Bétis; les champs y sont très-bien cultivés, et la température y est aussi agréable que celle de l'Attique à I'automne, au temps des mystères.

Tout ce que les poètes disent de l'Etna, dit Apollonius, on doit le considérer comme des affabulations :

 et voici que je me suis laissé entraîner à un éloge des fables d'Esope. Après tout, cette digression a son prix, car la fable que je réfute n'est pas une de celles d'Esope, mais une de celles qui retentissent sur le théâtre, et qui sont sans cesse répétées par les poètes. A les entendre, sous cette montagne gémit enchaîné quelque géant, Typhée ou Encelade, qui, dans sa longue agonie, vomit tout ce feu. J'accorde qu'il a existé des géants; car, en divers endroits, des tombeaux entr'ouverts nous ont fait voir des ossements qui indiquent des hommes d'une taille extraordinaire; mais je ne saurais admettre qu'ils soient entrés en lutte avec les Dieux : tout au plus peut-être ont-ils outragé leurs temples et leurs statues. Mais qu'ils aient escaladé le ciel et en aient chassé les Dieux, il est insensé de le dire, il est insensé d'y croire.

Une autre fable, qui paraît moins irrévérente envers les Dieux, et dont cependant nous ne devons pas faire plus de cas, c'est que Vulcain travaille à la forge dans les profondeurs de l'Etna, et qu'il y fait sans cesse retentir l'enclume. Il y a, sur différents points de la terre, d'autres volcans, et l'on ne s'avise guère de dire qu'il y ait autant de Géants et de Vulcains.

D'où viennent donc les feux qui sortent de ces montagnes? La terre, mêlée de bitume et de soufre, fume naturellement, mais sans flamme. Que si elle est pleine de cavités, si l'air pénètre à l'intérieur de ces cavités, elle élève comme une torche enflammée. Puis la flamme, comme un torrent grossi, se précipite des montagnes, se répand dans la plaine et va se jeter dans la mer en ruisseaux de feu.

 L'Éthiopie occupe la pointe occidentale de la terre exposée au soleil, comme l'Inde occupe la pointe orientale. Elle est limitrophe de l'Égypte du côté de Méroé, et, se prolongeant au delà de la partie inconnue de la Libye, elle a pour borne la mer que les poètes appellent Océan, nom qu'ils donnent à la mer qui entoure la terre entière. C'est l'Éthiopie qui donne à l'Égypte le Nil : ce fleuve vient des Catadupes, et apporte de l'Éthiopie tout le limon dont il couvre l'Égypte.

Cette contrée n'est pas, pour l'étendue, comparable à l'Inde, pas plus qu'aucune autre des terres que les hommes appellent des continents. Même en ajoutant l'Éthiopie à l'Égypte (le Nil ne les unit-il pas?) ces deux pays, comparés à l'Inde, qui est immense, sont encore loin de l'égaler. En songeant aux particularités de l'Indus et du Nil, on trouve entre ces deux fleuves de grands rapports de ressemblance : ils inondent la terre à l'époque de l'année où la terre a besoin d'eau; ce sont les seuls fleuves qui nourrissent des crocodiles et des hippopotames; les cérémonies religieuses y sont les mêmes, le Nil est l'objet d'un culte comme l'Indus.

Il y a aussi similitude entre les deux terres, témoin les plantes aromatiques qui y croissent, témoin les lions et l'éléphant, qui, dans l'Égypte comme dans l'Inde, subit la captivité et l'esclavage. Ces deux terres nourrissent des bêtes féroces qu'on ne trouve pas ailleurs, des hommes noirs que n'ont pas les autres continents, des pygmées, des cynocéphales et autres monstres. Les griffons de l'Inde et les fourmis de l'Éthiopie, sous des formes différentes, ont, dit-on, le même instinct : on prétend qu'ils aiment les terres où il y a de l'or, et que, dans chacune de ces deux terres ils sont préposés à la garde de ce métal.

Quand il fut arrivé aux frontières de l'Égypte et de l'Éthiopie, à l'endroit qu'on nomme Sycaminon, il trouva, au détour de deux routes, de l'or non monnayé, du lin, de l'ivoire, des racines, des parfums et des aromates. Toutes ces choses étaient là sans gardien. Je vais expliquer ce fait qui vient d'un usage conservé jusqu'à nous. Les Éthiopiens tiennent un marché de tous les produits de l'Éthiopie : les Égyptiens les emportent, et apportent au même lieu des objets de même valeur fournis par leur terre pour échanger ce qu'ils ont contre ce qui leur manque. Les peuples qui occupent la frontière des deux pays ne sont pas tout à fait noirs, ils tiennent de la couleur des Égyptiens et de celle des Éthiopiens, moins noirs que les Éthiopiens, plus noirs que les Égyptiens.

Ensuite il dit qu'Apollonius se rendit vers un lieu consacré à Memnon.  Il avait pour guide un jeune égyptien qui se nommait Timasion.Apollonius dit qu'il fut mal reçu par les gymnosophistes éthiopiens et ne reçut pas les mêmes honneurs qu'il avait reçu des Brachmanes. En voici le motif.  Le philosophe Euphratès, avait de l'inimitié contre Apollonius, diminua par ses calomnies la réputation d'Apollonius chez les gymnosophistes.

Il dit que les Btachmanes de l'Inde sont beaucouop plus sages que les gymnosophistes d'Ethiopie.  Il dit qu'ils vivent nus dehors, dansune caverne naturelle agréable, à peu de distance des rives du Nil. Apollonius arriva par mer et par le Nil chez eux.

Ayant passé peu de temps avec les gymnosophistest et discutant avec ses amis, il prit la route qui conduisait aux montagnes, à gauche du Nil. Voici ce qu'ils virent de remarquable. Les Catadupes sont des montagnes de terre, semblables au Tmolus, montagne de Lydie; le Nil en descend, et toute la terre qu'il entraîne, il la répand sur l'Égypte. Le bruit de ces eaux qui se précipitent du haut de ces montagnes et qui se jettent avec fracas dans le lit du Nil est assourdissant et on ne saurait le supporter; quelques-uns de ceux qui en ont approché trop pris en sont devenus sourds.

Apollonius et ses compagnons, poussant plus loin, virent des collines couvertes d'arbres, dont les Éthiopiens récoltent les feuilles, l'écorce et la résine. Sur leur chemin des lions, des panthères et d'autres bêtes féroces du même genre s'offrirent à leurs regards, mais sans les attaquer : ces animaux s'éloignaient précipitamment, comme si la vue des hommes leur eût fait peur. Ils virent aussi des cerfs, des chevreuils, des autruches, des onagres en grand nombre, mais surtout des bœufs sauvages et des "boutrages", animaux qui tiennent du bouc et du boeuf : de là leur nom. Souvent nos voyageurs rencontraient de leurs os et de leurs cadavres demi-rongés : c'est que les lions, quand ils se sont repus de proie fraîche, en dédaignent les restes, assurés qu'ils sont d'en trouver toujours une nouvelle.

Cette contrée est habitée par les Éthiopiens nomades, qui habitent sur des chars comme dans des villes. Près d'eux sont des peuplades qui font la chasse aux éléphants : il les coupent en morceaux qu'ils exposent en vente; comme ils se nourrissent d'éléphants, on les a nommés Éléphantophages. Parmi les autres peuplades de l'Éthiopie il y a aussi les Nasamons, les Androphages, les Pygmées, les Sciapodes: ces peuplades habitent sur les bords de l'Océan Éthiopique, où les voyageurs ne vont que malgré eux, et poussés par une tempête.

Διαλεγομένους δὲ ὑπὲρ τῶν θηρίων τοὺς ἄνδρας καὶ φιλοσοφοῦντας ὑπὲρ τῆς φύσεως ἄλλο ἄλλως βοσκούσης, ἠχὼ προσέβαλλεν οἷον βροντῆς οὔπω σκληρᾶς ἀλλὰ κοίλης ἔτι καὶ ἐν τῷ νέφει. Καὶ ὁ Τιμασίων· «Ἐγγύς, ἔφη, ὁ καταρράκτης ὁ πρῶτος μὲν ἀνιόντων, ὕστατος δὲ κατιόντων. Τέσσαρες δ´ ἄρα οἱ καταρράκται». Στάδια δὲ ἴσως προελθόντες δέκα ἰδεῖν φασι ποταμὸν ἐκδιδόμενον τοῦ ὄρους, μείω οὐδὲν ἢ ἐν πρώταις συμβολαῖς ὁ Μαρσύας καὶ ὁ Μαίανδρος. Χωροῦντες δὲ πρόσω θηρία μὲν οὐκέτι ὁρᾶν (ψοφοδεᾶ γὰρ φύσει ὄντα προσοικεῖν τοῖς γαληνοῖς ὕδασι μᾶλλον ἢ τοῖς ῥαγδαίοις τε καὶ ἐνήχοις), ἑτέρου δὲ καταρράκτου ἀκοῦσαι μετὰ πεντεκαίδεκά που στάδια, χαλεποῦ ἤδη καὶ οὐκ ἀνεκτοῦ ἀκοῦσαι· διπλάσιον μὲν γὰρ εἶναι αὐτὸν τοῦ προτέρου, ὀρῶν δὲ ὑψηλοτέρων ἐκπίπτειν.

Ἑαυτὸν μὲν οὖν καί τινας τῶν ἑτέρων οὕτω τι ἐγκτυπηθῆναι τὰ ὦτά φησιν ὁ Δάμις, ὡς αὐτός γε ἀναζεῦξαι τοῦ τε Ἀπολλωνίου δεῖσθαι μὴ πρόσω χωρεῖν.

Τὸν δὲ ἐρρωμένως ξύν τε τῷ Τιμασίωνι καὶ ἑτέρῳ τινὶ τοὔνομα Νείλῳ τοῦ τρίτου καταρράκτου ἔχεσθαι περὶ οὗ τάδε ἀπαγγεῖλαι ἥκοντα.

Ἐπικρεμᾶσθαι μὲν τῷ Νείλῳ κορυφὰς ἐκεῖ σταδίων μάλιστα ὀκτὼ ὕψος, τὴν δὲ ὄχθην τὴν ἀντικειμένην τοῖς ὄρεσιν, ὀφρὺν εἶναι λιθοτομίας ἀρρήτου, τὰς δὲ πηγὰς ἀποκρεμαννυμένας τῶν ὀρῶν ὑπερπίπτειν εἰς τὴν πετρώδη ὄχθην, ἀναχεῖσθαι δὲ ἐκεῖθεν ἐς τὸν Νεῖλον κυμαίνουσάς τε καὶ  λευκάς, τὰ δὲ πάθη τὰ περὶ αὐτὰς ξυμβαίνοντα πολλαπλασίας ἢ αἱ πρότεραι οὔσας, καὶ τὴν πηδῶσαν ἐκ τούτων ἠχὼ ἐς τὰ ὄρη δυσήκοον ἐργάζεσθαι τὴν ἱστορίαν τοῦ ῥεύματος. Τὴν δὲ πρόσω ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὰς πρώτας πηγὰς ἄγουσαν ἄπορον μὲν ἐλθεῖν φασιν, ἄπορον δὲ ἐνθυμηθῆναι· πολλὰ γὰρ καὶ περὶ δαιμόνων ᾄδουσιν, οἷα καὶ Πινδάρῳ κατὰ σοφίαν ὕμνηται περὶ τοῦ δαίμονος, ὃν ταῖς πηγαῖς ταύταις ἐφίστησιν ὑπὲρ ξυμμετρίας τοῦ Νείλου.

Ὅτι Δομετιανόν φησι τὸν βασιλέα νομοθετῆσαι εὐνούχους τε μὴ ποιεῖν καὶ ἀμπέλους μὴ φυτεύειν, ἀλλὰ καὶ τὰς οὔσας ἐκτέμνειν. Εἰπεῖν δὲ πρὸς ταῦτα τὸν Ἀπολλώνιον ὡς· «Ἐγὼ μὲν ἴσως οὔτε αἰδοίων δέομαι οὔτε οἴνου, λέληθε δὲ ὁ θαυμασιώτατος τῶν μὲν ἀνθρώπων φειδόμενος, τὴν δὲ γῆν εὐνουχίζων».

Ὅτι ἐν τῷ ζʹ καὶ ηʹ λόγῳ ὁ Φιλόστρατος τὴν πρὸς τοὺς τυράννους καὶ μάλιστα πρὸς Δομετιανόν, τοῦ Ἀπολλωνίου παρρησίαν ἐξυμνήσας, καὶ εἰπὼν ὅπως τε ἐγράφη καὶ ὅπως αὐτόκλητος ἐπὶ τὴν δίκην ἧκεν, ὅπως τε γέγονεν ἀδέσμῳ φρουρᾷ, καὶ ὅπως ὕστερον ἐδέθη καὶ ἐλύθη καὶ ἀπελογήσατο καὶ τοῦ δικαστηρίου ἀπέστη, ταῦτα εἰπών, καὶ μαγικῆς οὐδ´ ὁπωστιοῦν μετασχεῖν, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἄλλος μυσάττεσθαι ταύτην ἀπισχυρισάμενος, καίτοι πολλὰ τερατώδη γράφων περὶ αὐτοῦ, τὸν θάνατον ἄδηλον καὶ πολύφημον ἀναγράφει γενέσθαι, αὐτοῦ ἐκείνου τούτου καὶ ζῶντος ἐν μελέτῃ ποιουμένου. Φησὶ γὰρ αὐτὸν λέγειν ἀεί· «Λάθε βιώσας· εἰ δὲ μή, λάθε ἀποθανών». Ἀρεταῖς λέγει συνεζηκέναι τὸν ἄνδρα, καὶ τὴν Πυθαγόρου διὰ βίου σοφίαν ἐζηλωκέναι.

Οὗτος δ´ ὁ Φιλόστρατος ἀπαγγελίᾳ μὲν κέχρηται γλυκείᾳ καὶ ποικιλωτάτῃ καὶ λέξεσιν ἐμπρεπούσαις φράσει τοιαύτῃ, συντάξεσι μέντοι γε τοιαύταις οἵαις οὐκ ἄν τις ἄλλος ἐς τὸ συγγράφειν τεταγμένος· δοκοῦσι γάρ πως ἀσυνταξίαις μᾶλλον ἐοικέναι ἢ συντάξεως ὁτιοῦν μετέχειν. Οὗτος δ´ ἴσμεν ὁ ἀνὴρ ὡς πολυμαθέστατος ὢν οὐκ ἂν διαμαρτίᾳ τοῦ ὀρθοῦ εἰς ταύτην ἐξηνέχθη τὴν ἰδιότροπον τῶν συντάξεων καινοτομίαν, ἀλλ´ ἅ τισι τῶν ἀρχαιοτέρων σπανιάκις ἴσως εἴρηται, τούτοις οὗτος εἰς κόρον ἀπεχρήσατο, πεπαρρησιασμένην αὐτῶν τὴν χρῆσιν ἐπιδεικνύμενος, καὶ οὐδ´ εἰς μάτην, ἀλλὰ τοῦ ἡδέος χάριν· ἔχουσι γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν λόγων τὸ ἐπαγωγὸν καὶ ἐπαφρόδιτον.

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ βίου ὅσα παρεῖται κάλλει ῥημάων καὶ συνθήκης διαλάμποντα.

Καὶ Πυθαγόρας αὐτὸς καὶ Δημόκριτος ὁμιλήσαντες μάγοις, καὶ πολλὰ δαιμόνια εἰπόντες, οὔπω ὑπήχθησαν τῇ τέχνῃ. Καὶ τίς οὐκ οἶδε τὸν Ἀναξαγόραν Ὀλυμπιάσι μέν, ὁπότε ἥκιστα ὕοι, παρελθόντα ὑπὸ κωδίῳ εἰς τὸ στάδιον ἐπὶ προρρήσει ὄμβρου;

Ὑφ´ ᾧ ἔψαυσε τοῦ θεεῖς τε καὶ δαιμόνιος εἶναι.

Τῇ μάγῳ τέχνῃ.

Μετέχοντι δέ μοι τοῦ περὶ αὐτὴν κύκλου· καὶ γὰρ τοὺς ῥητορικοὺς πάντας λόγους ἐπῄνει καὶ ἠσπάζετο.

Παρ´ ὧν ὑπάρχει μαθεῖν ὡς ὑποθειάζων τὴν φιλοσοφίαν ἐγένετο.

Κύκνοι τοίνυν, οὓς ὁ λειμὼν ἔβοσκε, χορὸν στήσαντες περὶ τὴν Ἀπολλωνίου μητέρα καθεύδουσαν, καὶ τὰς πτέρυγας (ὥσπερ εἰώθασιν) ἄραντες, ἀθρόον ἤχησαν· καὶ γάρ τι καὶ ζεφύρου ἦν ἐν τῷ λειμῶνι. Ἡ δὲ ἐξέθορέ τε ὑπὸ τῆς ᾠδῆς καὶ ἀπέτεκεν.  Ἱκανὴ δὲ πᾶσα ἔκπληξις μαιεύσασθαι καὶ πρὸ τῆς ὥρας.

Ὀφθαλμοὶ δὲ πάντες ἐς αὐτὸν ἐφέροντο.

Σκωπτόλαι τε καὶ ὑβρισταὶ πάντες· καὶ δεδώκασι τῇ ὀθόνῃ μᾶλλον πάντες ἢ σοφίᾳ Ἀθηναῖοι.

Ἐν ᾧ κῆποι ἁπαλοὶ ἦσαν.

Comme Apollonius et ses compagnons dissertaient sur les animaux qu'ils avaient vus, et sur la Nature qui fournit aux différentes espèces d'animaux une nourriture différente, ils entendirent un bruit semblable à celui d'un tonnerre qui n'a pas encore éclaté, mais dont les premiers grondements retentissent dans la nue, « Compagnons, s'écria Timasion, nous approchons de la cataracte qui est la dernière en descendant, et la première en montant. » S'étant avancés à dix stades environ, ils virent le fleuve tomber d'une montagne avec un volume d'eau aussi considérable que le Marsyas et le Méandre à leur confluent. Ils allèrent encore plus loin, après avoir adressé des prières au Nil. Au delà ils ne rencontrèrent plus d'animaux : car les animaux craignent naturellement le bruit, et aiment mieux gîter près des eaux tranquilles que près de celles qui tombent avec fracas dans quelque précipice. A environ cinquante stades de là, ils entendirent une autre cataracte, mais celle-là faisait un bruit qui n'était plus supportable : l'eau tombait de montagnes plus élevées, et eu volume double de celui de la précédente.

Damis nous dit qu'il fut, ainsi qu'un des voyageurs, tellement assourdi qu'il revint sur ses pas et pria Apollonius de ne pas aller plus loin :

mais Apollonius, sans se laisser déconcerter, s'avança vers la troisième cataracte avec Nil et Timasion. A son retour, voici ce qu'il rapporta.

Au-dessus du Nil s'élèvent en cet endroit des montagnes de huit stades au plus, mais vis-à-vis de ces montagnes se trouve un rocher découpé d'une manière extraordinaire, sur lequel vient se briser l'eau qui tombe de la montagne; l'eau se jette ensuite dans le Nil toute blanche d'écume. Ce que l'on éprouve en présence de cette masse d'eau qui est plus considérable que les précédentes, le bruit qu'elle produit et que répercutent les montagnes, tout cela fait qu'on ne peut qu'avec peine contempler cette chute d'eau. Quant au chemin qui mène plus loin, vers les premières sources du Nil, il est difficile à parcourir et même à imaginer. On fait, sur des Dieux qui les fréquentent, plusieurs récits semblables à ceux qu'a faits le docte Pindare sur le Dieu qu'il représente présidant à ces sources pour régler le cours du Nil.

L'empereur Domitien, dit-il, défendit par décret de faire des eunuques, et de planter des vignes, avec ordre d'arracher celles qui étaient déjà plantées. Apollonius, qui arrivait chez les peuples de l'Ionie, leur dit : « Ces décrets ne me concernent pas : car, je suis peut-être le seul homme qui ne sente le besoin ni des parties génitales, ni du vin. Mais ce prince merveilleux ne voit pas qu'il épargne les hommes, et châtre la terre. »

Dans les livres sept et huit Philostrate vante la liberté de parole d'Apollonius envers les tyrans et surtout envers Domitien, et comment il fut accusé et se présenta spontanémént au tribunal. Comment il se retrouva en prison et comment il fut mis aux fers et se libéra et se défendit, et absous, quitta le tribunal. Après cela il assure q'Apollonius ne participe absolument pas à la magie et que personne ne l'avait plus en aversion que lui. mais il s'oppose à la condamner même s'il a écrit des choses merveilleuses cette magie. Il dit que sa mort fut obscure et fit beaucoup de bruit et que tant qu'il vécut il prit soin de sa mort. Philostrate avait 'habitude de dire : n'oublie pas de vivre caché, ou du moins n'oublie pas de mourir caché : il dit que celui-ci a étudié les vertus et qu'il a surtout imité la sagesse de Pythagore.

Philostrate a une diction douce et très variée et pour cela il utilise les mots qui conviennent et une construction que personne avant lui n'a utilisée chez les écrivains. Quelques uns parlent plus de négligence que d'ordre.  Nous savons qu'il fut très érudit et que sans s'écarter du bon usage, il a donné une nouvelle construction de phrase.  On sait aussi qu'il use jusqu'à la satiété d'archaïsmes peu employés même par les anciens Il démontre que cet usage est permis, et que ce n'est pas en vain, mais pour le charme du style.  Et ce faisant, son style est persuasif et charmant

 

De la même Vie, Extraits oubliés et qui valent la peine par la beauté des mots et par la compoistion.

Pythagore lui-même et Démocrite ont fréquenté des mages, ils ont dit beaucoup de choses divines; et cependant on n'en a pas encore fait des adeptes de ce genre de science. Qui ne connaît ces faits de la vie d'Anaxagore? Un jour, à Olympie, par un temps fort beau en apparence, il se présente dans le stade, enveloppé dans son manteau : la pluie, en effet, ne tarda pas à tomber.

Ce qui a valu à ce sage la réputation d'un être au-dessus de l'humanité, d'un être divin.

Il ne fit rien que par la magie.

Comme je faisais partie du cercle de cette princesse, qui aimait et protégeait tout ce qui tenait aux lettres,

Qui est un témoignage de l'esprit divin dont était animée toute sa philosophie.

Des cygnes, que nourrissait cette prairie, formèrent un choeur autour d'elle : battant des ailes, comme c'est leur coutume, ils faisaient entendre un chant mélodieux, qu'accompagnait un doux souffle de zéphyr. Réveillée par ce chant, elle se leva précipitamment et elle fut délivrée.  On sait, en effet, que toute émotion peut provoquer l'enfantement, même avant le terme.

Il attirait tous les regards par sa beauté.

.(Les habitants de Tarse) sont railleurs et insolents; ils tiennent plus à la parure que les Athéniens à la sagesse.

Qui renfermait des jardins délicieux

 

Ὅ τε Κιλίκιος λόγος «ποῖ τρέχεις; ἢ ἐπὶ τὸν ἔφηβον;» ἐπὶ Ἀπολλωνίῳ τε ἐλέγετο καὶ παροιμιώδη τιμὴν ἔσχε.

Τὴν δὲ οὐσίαν λαμπρὰν οὖσαν διέλαχε πρὸς τὸν ἀδελφόν.

 Φιλοσοφίας γὰρ πάσης ἠχὼ ἐν αὐτῷ ἦν.

Ὅτι ἐρομένου τὸν Ἀπολλώνιον τοῦ Εὐξένου τί δῆτα οὐ ξυγγράφοι, καίτοι ἀπαγγελίᾳ χρώμενος δοκίμῳ τε καὶ διεγηγερμένῃ· «Ὅτι οὔπω, ἔφη, ἐσιώπησα».

Καὶ λιμὸς ἦν, ὄροβοι δὲ ὤνιοι, καὶ τὰ εἰς βρῶσιν ἀναγκαῖα διέβοσκεν αὐτούς.

Κελαρύζει τῶν πηγῶν οὐδεμία.

Κυπαρίττου τι ἔρνος ἡ γῆ ἔδωκεν.

Ὅτι ὁ Ἀπολλώνιος λόγων ἰδέαν ἐπήσκησεν οὐ διθυραμβώδη καὶ φλεγμαίνουσαν ποιητικοῖς ὀνόμασιν, οὐδ´ αὖ κατεγλωττισμένηνκαὶ ὑπεραττικίζουσαν· ἀηδὲς γὰρ τὸ ὑπὲρ τὴν μετρίαν Ἀτθίδα ἡγεῖτο.

Καὶ αἱ δόξαι βραχεῖαι καὶ ἀδαμάντινοι· κύριά τε ὀνόματα καὶ προσπεφυκότα τοῖς πράγμασι· καὶ τὰ λεγόμενα ἠχὼ εἶχεν ὥσπερ ἀπὸ σκήπτρου θεμιστευόμενα.

Καὶ ἀφικνεῖται ἐς τὴν ἀρχαίαν Νῖνον, ἐν ᾗ ἄγαλμα ἵδρυται τρόπον βάρβαρον.

Ἔστιν Ἰὼ ἡ Ἰνάχου, καὶ κέρατα τῶν κροτάφων ἐκκρούει μικρὰ καὶ οἷα μέλλοντα.

 Ὁ μὲν δὴ Δάμις ὥσπερ δαίμονα τὸν Ἀπολλώνιον ἔβλεπε, συνῆν τε αὐτῷ ἐπιδιδοὺς τὴν σοφίαν καὶ ὅτι μάθοι μνημονεύων.

Φωνὴ δὲ ἦν τῷ Ἀσσυρίῳ συμμέτρως πράττουσα· τὸ γὰρ λογοειδὲς οὐκ εἶχεν.

Οἰκοῦσι γὰρ Ἐρετριεῖς ἐν τῇ Μηδικῇ, Βαβυλῶνος οὐ πολὺ ἀπέχοντες δρομικῷ ἀνδρί.

Οἱ πρόσοικοι τῷ λόφῳ βάρβαροι σπειρόντων τῶν Ἐρετριέων αὐτόν, ἐληΐζοντο τὰ φυόμενα περὶ τὸ θέρος ἥκοντες, καὶ πεινῆν ἔδει γεωργοῦντας ἑτέροις.

Φασὶ δὲ καὶ ἀνδρῶνι ἐντυχεῖν, οὗ τὸν ὄροφον ἐς θόλου ἀνῆχθαι σχῆμα, οὐρανῷ τινι εἰκασμένον.  Σαπφειρίνῃ δὲ αὐτὸν κατηρέφθαι λίθῳ· κυανωτάτη δὲ ἡ λίθος καὶ οὐρανία ἰδεῖν.

Ὁ δὲ βραχὺ ἐπισχών· «Αὔριον, ἔφη, ὦ Δάμι, μάθοις ἂν ὅτι καὶ εὐνοῦχοι ἐρῶσι, καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, ὅπερ εἰσάγονται διὰ τῶν ὀφθαλμῶν, οὐκ ἀπομαραίνεται σφῶν, ἀλλ´ ἐμμένει θερμόν τε καὶ ζώπυρον.

Εἰ δὲ καὶ τέχνη τις ἦν ἀνθρωπεία τύραννος καὶ δυνατὴ τὰ τοιαῦτα ἐξωθεῖν τῆς γνώμης.

Ἔζων γε ὑπὸ τοῖς τῆς ἀρετῆς ὀφθαλμοῖς.

Νῦν δὲ καὶ ξυγκατακείμενον εὑρηκέναι καὶ ἀνδριζόμενον ἐπὶ τὴν γυναῖκα».

Ἀλλὰ τοξεύσειε τὸν ὄρνιν, ὃν ἔβοσκεν ὁ Προμηθεὺς τοῖς σπλάγχνοις.

Ἐντυγχάνουσιν ἐπ´ ἐλεφάντων ὀχουμένοις ἀνθρώποις· εἰσὶ δ´ οὗτοι μέσοι Καυκάσου καὶ ποταμοῦ Κωφῆνος, ἄβιοί τε καὶ ἱππόται τῆς ἀγέλης ταύτης.

Ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἠσπάσαντο εὐωχεῖσθαι.

Καὶ τὴν Νύσσαν τῷ Διονύσῳ φησὶν ἐκφυτεῦσαι, ἀπάγοντα ἐκ Θηβῶν τὸ γόνυ τῆς ἀμπέλου.

Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος φιλότιμός τε ἦν καὶ ἀρχαιολογίας ἥττων.

Ὅτι οἱ ἐλέφαντες ὑπὲρ τὰ τπʹ ἔτη βιοῦσιν, ὡς δείκνυσιν ἡ πείρα.

Εἰ γὰρ φωράσειαν οἱ λέοντες τὰς λέαινας ἐκ τῶν πορδάλεων τεκεῖν, διασπῶνται τοὺς σκύμνους καὶ ξαίνουσι τὴν σπορὰν ὡς νόθον.

Ὡς μὴ προσδέξασθαι τριῶν ἡμερῶν σῖτον διὰ τὸν θάνατον τοῦ σκύμνου, καίτοι βορωτάτη θηρίων οὖσα.

Οἱ δὲ ἐλάττους τῶν ἐλεφάντων προπορευόμενοι οὐδὲν ἂν βλάπτοιεν τὴν τῶν μειζόνων διαπορείαν ἧττον ἐμβοθρεύοντες.

Ὅτι ὁ Ἀπολλώνιος ἀπαράδεκτον ἡγεῖται τὸν λόγον, ὃς λέγει τὰς ἐχίδνας τίκτεσθαι φθείρουσας τὴν μητρῷαν νηδύν.

Μηδὲ γὰρ δυνατὸν ὅλως τοῦτο ἐπί τινος ὁρᾶσθαι· καὶ ἥ τε φύσις ἀπαιτεῖ καὶ ἡ πεῖρα συνᾴδει.

Ὅτι ὁ Ἰνδὸς τρέφει ὄφεις πηχῶν ἑβδομήκοντα.

Καὶ τὸν κόσμον ἀγασθῆναι μᾶλλον ἢ τὰ ἐν Βαβυλῶνι φλεγμαίνοντα.

Οὔτε Ὁμήρου ἐπαινέτου ἔτυχεν, ὑφ´ οὗ πολλοὶ καὶ τῶν μὴ πάνυ σπουδαίων ἐς ὄνομα ἤχθησαν.

Λέγειν ἤδη παρεκελευσάμην, ὡς μηδὲν ἐλλείψων τοῦ πᾶς ἀνὴρ γενέσθαι σφίσιν.

Ἐκ τούτου μὲν δὴ ξυνῆκεν ὁ Ἀπολλώνιος ὡς βασιλεὺς ἐκεῖνος οὐκ ὀλίγῳ μέρει, φιλοσοφίᾳ δὲ πάσῃ τοῦ Φραώτου λείποιτο.

Ὅτι Ἀπολλώνιον ξυμφιλοσοφήσαντα τῷ Ἰάρχᾳ ξυγγράψαι μὲν ἐκεῖθεν περὶ μαντείας, ξυγγράψαι δὲ περὶ θυσιῶν.

Πολυμαθέστατόν τε καὶ φιλομαθείας ἥττω.

Ἰάρχας δὲ περὶ μαντικῆς πολλὰ μὲν ἀγαθὰ ἔλεγε τοὺς ἀνθρώπους εἰργάσθαι, μέγιστον δὲ τὸ τῆς ἰατρικῆς δῶρον· οὐ γὰρ ἄν ποτε τοὺς σοφοὺς Ἀσκληπιάδας ἐς ἐπιστήμην τούτου προελθεῖν, εἰ μὴ παῖς Ἀπόλλωνος Ἀσκληπιὸς γενόμενος, καὶ κατὰ τὰς ἐκείνου φήμας τε καὶ μαντείας ξυνθεὶς τὰ πρόσφορα ταῖς νόσοις φάρμακα, παισί τε αὑτοῦ παρέδωκε καὶ τοὺς ξυνόντας ἐδιδάξατο, τίνας μὲν δεῖ προσάγειν πόας ὑγροῖς ἕλκεσι, τίνας δὲ αὐχμηροῖς καὶ ξηροῖς, ξυμμετρίας τε ποτίμων φαρμάκων, ἀφ´ ὧν ὕδεροι ἀποχετεύονται αἷμά τε ἴσχεται καὶ τὰ ἄλλα ἰάσεως τυγχάνει.

Ὅτι τοὺς ἐν Ἰνδοῖς γρῦπας μέγεθος μὲν καὶ ἀλκὴν εἰκάσθαι φησὶ τοῖς λέουσιν, ὑπὸ δὲ πλεονεξίας τῶν πτερῶν αὐτοῖς τε ἐκείνοις ἐπιτίθεσθαι καὶ τῶν ἐλεφάντων δὲ καὶ δρακόντων ὑπερτέρους εἶναι.

Πέτονται δὲ οὔπω μέγα, ἀλλ´ ὅσον οἱ βραχυπόροι ὄρνιθες· μὴ γὰρ ἐπτιλῶσθαι σφᾶς ὡς ὄρνισι πάτριον, ἀλλ´ ὑμέσι τοὺς ταρσοὺς ὑφάνθαι πυρσοῖς, ὡς πέτεσθαί τε καὶ ἐκ μετεώρου μάχεσθαι.

Τὴν τίγριν δὲ αὐτοῖς ἀνάλωτον εἶναι μόνην ἐπειδὴ τὸ τάχος αὐτὴν ἐσποιεῖ τοῖς ἀνέμοις.

Ἀλλὰ ἀπαγγέλλεται ἥδιστος καὶ τῶν ἐν θαλαττουργίᾳ θαυμασιώτερος.

 

Et cela donna cours en Cilicie à un mot, qui passa en proverbe: «Où courez-vous si vite? Allez-vous voir le jeune homme?»

 Il partagea l'héritage, qui était considérable, avec son frère.

Car on n'y entendait que philosophie.

Euxène demandait un jour à Apollonius pourquoi il n'écrivait pas, bien qu'il eût de hautes pensées, et qu'il s'exprimât avec élégance et vivacité. «C'est, répondit Apollonius, que je n'ai pas encore gardé le silence. »

C'était la famine.  Les habitants se nourrissaient de vesces et de légumes grossiers qu'on ne mange que par nécessité.

Aucune fontaine ne faisait entendre le moindre murmure .

C'est là, assure-t-on encore, que poussa le premier cyprès,.

L'éloquence d'Apollonius n'avait pas une couleur dithyrambique, elle n'était pas boursouflée de mots empruntés à la poésie, ni semée d'expressions inusitées. Il n'avait rien d'outré dans son atticisme, car il ne voyait d'agrément que dans un atticisme modéré.

 Ses sentences étaient brèves et solides comme le diamant, ses expressions étaient d'une grande propriété et parfaitement appropriées aux choses, tout ce qu'il disait avait autant de retentissement que Ies édits d'un prince.

Apollonius, arrivé dans l'antique ville de Ninive, y vit une statue réprésentant une femme barbare

 C'était la statue d'Io, fille d'Inachus, qui avait sur le front deux petites cornes naissantes.

Damis se sentit saisi d'un respect religieux pour Apollonius, qu'il considéra comme un dieu. A partir de ce moment, il s'attacha à lui, gagnant chaque jour en sagesse, et gravant dans sa mémoire tout ce qu'il entendait.

Cet Assyrien parlait avec peu d'élégance : mais, si l'habileté de la parole lui faisait défaut,

Les Erétriens habitent dans la Médie, non loin de Babylone, à une distance d'un jour le marche pour un coureur.

Les Barbares voisins venaient en été et emportaient la moisson, et ceux qui avaient eu tout le mal se trouvaient réduits à la famine.

(Damis) dit encore être entré avec Apollonius dans une salle dont la voûte, faite en dôme, représentait le ciel . Cette voûte était en saphir, pierre qui, par sa couleur bleue, imite en effet celle du ciel.

 Demain, reprit Apollonius, après un moment de silence, vous apprendrez que les eunuques sont aussi capables d'aimer, et que les désirs, qui entrent dans le coeur par la vue, ne sont nullement éteints en eux, mais que le foyer en reste toujours chaud et brûlant.

 D'ailleurs, quand les hommes connaîtraient un art assez puissant, assez souverain pour extirper de l'esprit toute concupiscence,

Il vit sous les regards de la Vertu.

Il venait de le surprendre avec elle et consommant son crime.

(Hercule) aurait percé de flèches l'oiseau que ce malheureux nourrissait de ses entrailles.

Ils rencontrèrent des hommes montés sur des éléphants. Ce sont des peuplades qui habitent entre le Caucase et le fleuve Cophène; elles sont pauvres et se servent d'éléphants comme de chevaux.

(Damis et ses compagnons) furent heureux d'entendre ces paroles, et ils s'empressèrent de prendre un bon repas,

Selon eux, le mont Nysa aurait été planté de vignes par des Thébains qui auraient apporté des ceps de leur patrie,

 Alexandre poussé par son amour de la gloire et par son goût pour les traditions antiques,

Les éléphants comme l'expérience nous l'apprend vivent 300ans.

Si les lions attrapent des lionnes conçues conçues de léopars, elles tuent les petits et chassent la descendance comme adulterine.

Bien qu'appartenant à une race d'animaux très vorace, elle refusa pendant trois jours toute nourriture.

Le passage des petits (éléphants) ne peut nuire à celui des grands, parce qu'ils font des creux bien moins profonds.

Apollonius ne croit pas que les petits des vipères naissent en dévorant le ventre maternel.Cela ne se oeut pas, la nature ne le souffre pas, l'expérience ne l'approuve pas.

L'Indus nourrit des serpents longs de soixante-dix coudées.

Ils préférèrent cette simplicité au faste de Babylone.

Et ne lui a pas même valu les éloges d'Homère, qui a rendu célèbres même des hommes peu dignes de la célébrité,

. Je les engageai à parler, et leur donnai à entendre que je serais tout à eux.

 Apollonius comprit que ce roi était inférieur à Phraote, non sur un point de la philosophie, mais sur le tout :

Apollonius seul assistait avec Iarchas. Il en a profité pour les quatre livres qu'il a écrits sur l'astrologie, et pour un livre sur les sacrifices,

Combien il était savant et avide de s'instruire toujours

 Iarchas se remit à parler de la divination. Il dit qu'elle avait rendu aux hommes les plus grands services, et que le plus grand de tous était de leur avoir donné la médecine ; que jamais les savants fils d'Esculape n'auraient connu l'art de guérir, si Esculape lui-même, fils d'Apollon, n'avait, d'après les oracles et les prédictions de son père, composé et transmis à ses enfants les remèdes appropriés à chaque maladie; s'il n'eût dit à ses disciples les herbes qu'il faut mettre sur les ulcères humides ou sur les escarres sèches ; les proportions qu'il faut observer dans l'apprêt des potions pour produire une dérivation chez les hydropiques, pour arréter les hémorragies, pour guérir les phthisies et autres maladies internes

 En Inde, pour la taille et la force (les griffons) ressemblent aux lions, et, comme ils ont sur eux l'avantage des ailes, ils ne craignent pas de les attaquer. Ils viennent à bout même des éléphants et des dragons.

 Leur vol est peu élevé, et semblable à celui des oiseaux qui l'ont le plus court: c'est qu'ils n'ont pas de plumes, comme les oiseaux; les côtes de leurs ailes sont jointes par des membranes rouges, de manière à leur permettre de voler en tournant et de combattre en l'air.

Le tigre est le seul animal qu'ils ne puissent vaincre, parce qu'il court comme le vent.

Mais un récit au moins bien imaginé, et le plus merveilleux de tous ceux qu'on fait sur la mer.

 

Οὐχ ὥσπερ οἱ Σωκρατικοὶ τῶν μὲν ἄλλων ἀπάγων καὶ ἀποσπουδάζων, φιλοσοφίᾳ δὲ μόνῃ ξυμβουλεύων, ἀλλὰ καὶ ἑξῆς.

Καὶ εἰ καλλίστη πόλεων ὁπόσαι ὑπὸ ἡλίῳ εἰσί, καὶ τὸ πέλαγος οἰκειοῦται, ζεφύρου τε πηγὰς ἔχει, ἀλλὰ ἀνδράσιν αὐτὴν ἐστεφανῶσθαι ἥδιον.

Ὅτι Ἀπολλώνιος τὴν ὀρθῶς οἰκησομένην πόλιν ἔλεγεν ὁμονοίας δεῖσθαι στασιαζούσης.

Τοῦτο δὲ τοιοῦτόν ἐστι. Στάσις ἡ μὲν ἐπὶ ξίφη καὶ τὸ καταλιθοῦν ἀλλήλους ἄγουσα ἀπέστω πόλεως, ᾗ παιδοτροφίας τε δεῖ καὶ νόμων καὶ ἀνδρῶν, ἐφ´ οἷς λόγοι καὶ ἔργα. Φιλοτιμία δὲ ἡ πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ, καὶ πῶς ἂν ὁ μὲν γνώμης εἴποι βελτίω γνώμην, ὁ δὲ ἑτέρου ἄμεινον ἀρχῆς προσταίη, ὁ δὲ πρεσβεύσειεν, ἔρις οἶμαι αὕτη ἀγαθὴ καὶ στάσις ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ.

Εἰ δὲ ἓν τούτων εἷς ἐλλείψει τι τῶν ἑαυτοῦ ἔργων ἢ ἀμαθῶς τῆς ναυτικῆς ἅψεται, πονηρὸν πλευσοῦνται καὶ ὁ χειμὼν αὐτοὶ δόξουσιν.  Εἰ δὲ φιλοτιμήσονται πρὸς ἑαυτοὺς καὶ στασιάσουσι μὴ κακίων ἕτερος ἑτέρου δόξαι, καλοὶ μὲν ὁρμοὶ τῇ νηῒ ταύτῃ, μετὰ δὲ εὐδίας τε καὶ εὐπλοίας πάντα, Ποσειδῶν δὲ Ἀσφάλειος ἡ περὶ αὐτῆς εὐβουλία δόξει.

Καὶ γὰρ ἱκέτευε καὶ πολλὰ ἐπὶ ἐλέῳ ἔλεγεν.

Ὡς κολωνὸν  λίθων περὶ αὐτὸν χώσασθαι.

Εὐξυμβόλων ὀνειράτων τεύξονται.

Καὶ γὰρ μετόπωρον ἐτύγχανε, καὶ ἡ θάλαττα ἧττον βεβαία.

Ἐπεὶ δὲ Ὀρφεὺς ἔχρα μόνος, ἄρτι ἐκ Θρᾴκης ἥκουσα ἡ κεφαλή, ἐφίσταταί οἱ χρησμῳδοῦντι ὁ Ἀπόλλων, καί· «Πέπαυσο, ἔφη, τῶν ἐμῶν· καὶ γὰρ δὴ ᾄδοντά σε ἱκανῶς ἤνεγκα».

Ξυνῆκεν ὁ Ἀπολλώνιος ὅτι λόγον ἕτερον ὁ Δάμις σπουδάσαι βούλεται.

Δεῖξον ἡμῖν, Ἀχιλλεῦ, τὸ σεαυτοῦ εἶδος· καὶ γὰρ ἂν ὄναιο ἄγαν τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν, εἰ μάρτυσιν αὐτοῖς τοῦ εἶναι χρήσαιο.

Μουσῶν δὲ θρήνων καὶ Νηρηΐδων, οὓς ἐπ´ ἐμοὶ γενέσθαι φασί, Μοῦσαι μὲν οὐδ´ ἀφίκοντό ποτε ἐνταῦθα, Νηρηΐδες δὲ ἔτι φοιτῶσιν.

 Ἔτι δὲ ἔφη ὁ Ἀχιλλεὺς ὡς οὐδὲ οἱ βάρβαροι πολὺ ἡμῶν ἐλείποντο· οὕτως ἡ γῆ πᾶσα ἀρετῆς ἤνθησε.

Καὶ γὰρ δὴ καὶ ἀλεκτρύονες ἤδη ᾠδῆς ἥπτοντο.

Τὸ δὲ μειράκιον ὥσπερ ἀφυπνίσαν τούς τε ὀφθαλμοὺς ἔτριψε, καὶ πρὸς τὰς αὐγὰς τοῦ ἡλίου εἶδεν, αἰδῶ τε ἠσπάσατο πάντων ἐς αὐτὸ ἐστραμμένων, ἀσελγής τε οὐκέτι ἐφαίνετο.

Μεταβαλὼν δὲ τῶν χλανιδίων καὶ τῆς ἄλλης Συβαρίδος, εἰς ἔρωτα ἦλθεν αὐχμοῦ καὶ τρίβωνος, καὶ ἐς τὰ τοῦ Ἀπολλωνίου ἤθη ἀπεδύσατο.

Εἰ μὲν γὰρ λακωνικὴ ἡ ὄρχησις, συνορχήσομαι, εἰ δὲ ἁπαλὴ καὶ ἐς τὸ θῆλυ σπεύδουσα, οὐκέτι.

Γυναικομίμῳ (κατ´ Εὐριπίδην φάναι) μορφώματι.

Λόγων τε κρατῆρες ἵσταντο, καὶ ἠρύοντο αὐτῶν οἱ διψῶντες.

 Πηνίκα οἱ γάμοι; θερμοί, ἔφη, καὶ ἴσως αὔριον.

Σοφίαν δὲ αὐτοῦ κατεψεύδετο· καὶ χαλινὸς οὐκ ἦν ἐπὶ τῇ γλώττῃ.

Ἦν δὲ ὁ Φιλόλαος τὴν μὲν γλῶτταν ξυγκείμενος, μαλακώτερος δὲ καρτερῆσαί τι.

 

Non comme les disciples de Socrate, il s'efforça de les détacher de toute occupation et de tout travail autre que la philosophie, il les exhorta à s'attacher â elle seule.

Sans doute, (Smyrne) est la plus belle des villes qu'éclaire le Soleil, sans doute la mer est à elle, et elle renferme les sources du Zéphyre; mais n'est-elle pas plus heureuse d'avoir pour couronne une population d'hommes,...

Philostrate dit que pour qu'un État soit prospère, il faut qu'il y règne une concorde mêlée de désaccord.

Je m'explique. Il faut qu'une république soit exempte de ces discords qui portent les citoyens à lever le glaive les uns contre les autres ou à se lapider; car elle ne vit que par l'éducation, par les lois, par des hommes qui sachent parler et agir. Mais les rivalités au sujet du bien commun, les luttes ardentes pour surpasser les autres dans les conseils donnés au peuple, dans les magistratures, dans les ambassades, ... ne sont-ce pas là des querelles et des discords qui tournent au profit de la république?

 Qu'un seul de ces hommes manque si peu que ce soit à la tache qui lui est échue, ou qu'il y soit inexpérimenté, le vaisseau sera mal conduit, et c'est comme s'il recélait dans son sein la tempête. Qu'au contraire chacun y mette de l'émulation, qu'ils se disputent tous à qui l'emportera sur l'autre, d'abord ils sortiront heureusement du port, puis ils ne trouveront dans toute leur navigation que bon temps et vent favorable; leur prudence sera pour eux un Neptune tutélaire. »

Par ses prières, il s'efforçait de provoquer leur commisération.

Et l'ensevelissent sous un monceau de pierres.

(Il indiqua ce qu'il fallait faire) pour obtenir des songes contenant des présages favorables

C'est que l'automne approchait, et que la mer était peu sûre.

Orphée seul, dont la tète était récemment arrivée de Thrace, rendait des oracles à Lesbos. Mais Apollon vint l'interrompre : « Cesse d'empiéter, lui dit-il, sur mes attributions; il n'y a que trop longtemps que je souffre tes oracles. »

Apollonius comprit que Damis voulait qu'on tint des discours plus sérieux.

Offre-toi à mes regards, Achille,  sous la forme qui est aujourd'hui la tienne; tu seras assez payé de t'être montré à moi, si tu m'as pour témoin de ton existence présente.

 On dit que j'ai été pleuré par les Muses et les Néréides : la vérité est que les Muses n'ont jamais mis le pied ici, et que les Néréides y viennent souvent encore.

Mais, répondit Achille, les Barbares eux-mêmes nous cédaient à peine sur ce point, tant la bravoure florissait alors sur toute la terre.

Déjà les coqs commençaient à chanter.

 Le jeune homme parut sortir d'un profond sommeil : il se frotta les yeux, les tourna vers le soleil, et fut confus de voir tous les regards fixés sur lui; il n'y avait plus rien en lui d'immodeste.

Bientôt il quitta son manteau, les étoffes délicates dont il était couvert, et tout l'attirail de la mollesse; il s'éprit de l'extérieur négligé et du grossier manteau d' Apollonius, et embrassa tout son genre de vie.

Si vos danses ressemblaient à celles de Lacédémone, à la bonne heure, Mais comme c'est une danse molle et efféminée, non!

Comme dit Euripide; d'une coiffure de femme.

Sa parole était comme une coupe toujours remplie à laquelle on était libre de venir étancher sa soif.

A quand la noce? — A bientôt, à demain peut-être.

Cela ne l'empêchait pas de simuler la sagesse, et sa langue était d'une audace sans frein.

. Philolaüs était un parleur disert, mais il était peu ferme contre l'adversité.

Δείσας περὶ τοῖς νέοις.

Περὶ μὲν γὰρ θηρίων οὐκ  ἂν εἴποις ὅτι τὰς μητέρας αὑτῶν ἐδαίσαντο· Νέρων δὲ ἐμπεφόρηται τῆς βορᾶς ταύτης ἐπ´ Ὀρέστῃ καὶ Ἀλκμαίωνι.  Ἀλλ´ ἐκείνοις σχῆμα τοῦ ἔργου πατέρες ἦσαν, ὁ μὲν ἀποθανών, ὁ δὲ ὅρμου πραθείς. Οὗτος δὲ καὶ εἰσποιηθεὶς ὑπὸ τῆς μητρὸς γέροντι βασιλεῖ καὶ κληρονομήσας τὸ ἄρχειν.

Ἐπὶ κῶμον ἔρχεται, μεθύων ἄνθρωπος, οὐκ ἀγλύκως τῆς φωνῆς ἔχων.

Περιήθρει πᾶσιν ὀφθαλμοῖς, ὁπόσοις ἡ ἀρχὴ βλέπει.

Οἱ δὲ δὴ Αἰσώπου τί; Βάτραχοι, ἔφη, καὶ ὄνοι καὶ λῆροι γραυσὶν οἷοι μασᾶσθαι καὶ παιδίοις.

Ἐκ παίδων γὰρ οῖς λόγοις τούτοις ξυγγενόμενοι, καὶ ὑπ´ αὐτῶν ἐκνηπιωθέντες, δόξας ἀναλαμβάνομεν περὶ ἑκάστου τῶν ζῴων, τὰ μὲν ὡς βασιλικὰ εἴη, τάδ´ ὡς εὐήθη.

Καὶ τὰ ὦτα ἐπ´ Ἀπολλώνιον Αἰγυπτίοις ὀρθὰ ἦν.

Ὅτι Κλαύδιος τηλικόσδε ὢν πολλὰ μειρακιώδη ἔπαθε, καὶ μηλόβοτον γυναίοις τὴν ἀρχὴν ἀνῆκε.

 Κίβδηλος γὰρ ὁ χρυσὸς καὶ μέλας ἦν ἐκ δακρύων ἥκων.

 Ἤικαλλε.

Καὶ διῆλθε τὸν περὶ τῆς μητρυιᾶς λόγον ὑφειμένῳ τῷ τόνῳ.

Οὐδὲ ἀφροδισίων ἥττητο, οὐδὲ ἔρως ἐπ´ αὐτὸν οὐδεὶς ἐκώμασεν· ἀλλ´ ἦν τῆς ἀγροικοτέρας τε καὶ ἀτέγκτου μοίρας.

Ἐδόκει καὶ γυμναστικῆς ἐπαφροδίτως ἅψασθαι.

Ἀποχρῇ τῷ σοφῷ βρώσεώς τε καθαρῷ εἶναι ὁπόση ἔμπνους, ἱμέρου τε ὃς φοιτᾷ δι´ ὀμμάτων, φθόνου τε ὃς διδάσκαλος ἀδίκων ἐπὶ χεῖρα καὶ γνώμην ἥκει.

Θαυμασιουργίας τε καὶ βιαίου τέχνης μὴ δεῖσθαι ἀλήθειαν.

Ἡ μὲν κακία χρυσῷ τε κατεσκευασμένη καὶ ὅρμοις ἐσθῆτί τε ἁλιπορφύρῳ καὶ παρειᾶς ἄνθει καὶ χαίτης ἀναπλοκαῖς καὶ γραφαῖς ὀμμάτων· καὶ χρυσοῦν πέδιλον· γέγραπται γὰρ καὶ τούτῳ ἐνσοβοῦσα.  Ἡ δ´ ἀρετὴ πεπονηκυίᾳ μὲν προσφερής, τραχὺ δὲ ὁρῶσα, τὸν αὐχμὸν πεποιημένη κόσμημα.

Οὐδὲ ἔριον ὃ ἀπὸ ἐμψύχων ἐπέχθη.

Καί μοι ἔδοξεν ἀνδρῶν εἶναι περιττῶν τὰ θεῖα ψυχήν τε  ἄριστα ἐπεσκεμμένων, ἧς τὸ ἀθάνατόν τε καὶ ἀγέννητον πηγαὶ γενέσεως.

 

(Damis) craignit pour les plus jeunes disciples (d'Apollonius).

Vous ne pourriez dire d'aucune bête féroce qu'elle dévore sa mère ; Néron, lui, est gorgé de cette pâture. Cela s'est déjà vu dans Oreste et Alcméon . Si cela s'est déjà vu dans Oreste et Alcméon, ils avaient au moins pour excuse leurs pères, dont l'un avait été tué, l'autre avait été vendu pour un collier par sa propre femme. Mais Néron, que sa mère a fait adopter par le vieil empereur, qui doit à sa mère l'héritage du trône.

Au milieu de leur repas se présente un homme aviné, mais d'une voix agréable.

Il l'observa de tous ses yeux, je veux dire de tous ceux qui sont au service du pouvoir.

Et qu'est-ce que les fables d'Ésope? — Ce ne sont que grenouilles, ânes, et bagatelles de ce genre, véritable pâture de vieilles femmes et d'enfants.

Comme dès l'enfance nous avons été entretenus de ces fables, comme elles ont été nos institutrices, nous nous formons certaines idées sur le caractère de chacun des animaux : les uns nous semblent des esprits de rois, d'autres des intelligences vulgaires

Les oreilles des Égyptiens se dressaient au seul nom d'Apollonius.

(Claude) ce vieillard avait fait plusieurs actes de jeune homme, il avait laissé l'empire en proie à des femmes,

Car l'or qui vient des larmes est sans éclat et de mauvais aloi.

Il flattait.

Il conta à voix basse, aux disciples qui l'entouraient, l'histoire de sa belle-mère.

Et c'est probablement pour cela qu'il était fort contre la volupté, et que l'Amour ne venait pas jouer autour de lui : il était d'un caractère trop sauvage et trop rude.

Il paraissait de plus avoir pris des mouvements gracieux dans les exercices de la gymnastique.

 Il ajouta qu'il suffit au sage d'être pur de toute nourriture qui ait eu vie, des désirs qui s'allument par les yeux, de l'envie qui est la mère de l'injustice, et qui porte au crime l'esprit et la main.

Enfin, dit-il, la vérité n'a pas besoin de prodiges ni d'opérations magiques.

 La Volupté est parée de colliers d'or, elle porte une robe de pourpre, ses joues sont brillantes, sa chevelure est nouée avec art, ses yeux sont entourés de vermillon, et, pour compléter la magnificence de sa toilette, elle a des chaussures dorées. La Vertu a l'air d'une personne fatiguée, son regard a quelque chose de sévère ; elle se fait une parure de son extérieur négligé.

Iil ne se plaît pas à porter des vêtements faits avec la laine des animaux;

Il m'a semblé qu'elle vient de quelques hommes qui ont bien connu les choses divines et qui ont exercé leur âme : leur nature immuable et immortelle est la source d'où a jailli la philosophie

Ὁ Ἀπολλώνιός φησι, ταῦτά με πρὸ ὑμῶν ἐπ´ Ἰνδοὺς ἔτρεψεν, ἐνθυμηθέντα ὡς λεπτότεροι μὲν τὴν ξύνεσιν οἱ τοιοίδε ἄνθρωποι, καθαρωτέραις ὁμιλοῦντες ἀκτίσιν, ἀληθέστεροι δὲ τὰς περὶ φύσεως καὶ θεῶν δόξας, ἅτε ἀγχίθεοι καὶ πρὸς ἀρχαῖς τῆς ζωογόνου καὶ θερμῆς οὐσίας οἰκοῦντες.

Ἀλλὰ τὴν ψάμμον εἰδέναι φησὶν ὁ Ἀπόλλων, ὁπόσα ἀριθμῆσαι αὐτήν, καὶ τὰ τῆς θαλάσσης μέτρα ξυνειληφέναι πάντα.

Φαίνεσθαι δέ τινα καὶ περὶ τοὺς λοιποὺς ἔκπληξιν, ἐφ´ οἷς ἐρρωμένως τε καὶ σὺν εὐρροίᾳ διαλεγομένου Ἀπολλωνίου ἤκουσαν.

 Διαπραΰνων δὲ αὐτὸν ὁ Θεσπεσίων.

Λέγεται γὰρ καὶ τῶν Φραάτου λόγων ἀγάλματα ἀπὸ Ἰνδῶν ἄγειν.

Τὸν γὰρ καιρὸν τοῦτον καὶ οἱ Ἰνδοὶ πρὸς ἱεροῖς γίνονται.

Ἔοικας εὔσιτος εἶναι καὶ δεινὸς φαγεῖν.

Εἰ γὰρ τὰ παλαιὰ νόμιμα, καὶ πολιώτερα ἢ γινώσκειν αὐτά, πικρῶς ἐξετάζοιμεν, πολλοὶ καὶ ἄτοποι λόγοι ἀναφύονται.

Ἰσηλίκων.

Ἐπεὶ δὲ Τῖτος ᾑρήκει τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ νεκρῶν πλέα ἦν πάντα, τὰ ὅμορα ἔθνη ἐστεφάνουν αὐτόν. Ὁ δὲ οὐκ ἠξίου ἑαυτὸν τούτου· μὴ γὰρ αὐτὸς ταῦτα εἰργάσθαι, θεῷ δὲ ὀργὴν φήναντι ἐπιδεδωκέναι τὰς ἑαυτοῦ χεῖρας.

Τοὺς δὲ τοιούτους ὑποβλίττουσιν οἱ συκοφάνται, κέντρα ἐπ´ αὐτοὺς ἠρμένοι τὴν γλῶτταν.

Εἰς διδασκάλων ἐβάδιζεν, ὑφ´ ὧν καὶ ἡ γνώμη αὐτῷ καὶ ἡ γλῶττα ἴσχυσε.

Δεινὸν γάρ, ἔφη, χρηματιστὴν ὁρῶ. {—} Κακοδαίμονα μὲν οὖν, εἶπεν, ᾧ γε ἔστιν οὐδὲν πλὴν ὀλίγων, ἃ μὴ ἀπόχρη βόσκειν τὸν οἶκον.

Πείθει τὸν ἄνθρωπον ἀποδόσθαι οἱ δισμυρίων αὐτόν, εὕρημα ποιησάμενον τὰς πεντακισχιλίας.

Ὁ μὲν δὴ τοῦ θησαυροῦ ἐρῶν οὔπω ξυνίει τοῦ δώρου, ἀλλ´ οὐδ´ ᾤετο ἴσα ἔχειν, τοσούτῳ δ´ ἐλάττω, ὅσῳ τὰς μὲν δισμυρίας ἐν ταῖς χερσὶν οὔσας ἐφ´ ἑαυτῷ εἶναι ἄν, τὸν δ´ ἀντ´ αὐτῶν ἀγρὸν ἐπὶ πάχναις κεῖσθαι καὶ χαλάζαις καὶ τοῖς ἄλλοις ἃ τοὺς καρποὺς φθείρει.

Φιλοσοφία δὲ οὕτω τι ἔπτηξεν, ὡς ἀποβαλόντες τὸ σχῆμα οἱ μὲν ἀποδρᾶναι σφῶν ἐς τὴν Κελτῶν ἑσπέραν, οἱ δὲ ἐς τὰ ἔρημα Λιβύης τε καὶ Σκυθίας, ἔνιοι δὲ εἰς λόγους ἀπενεχθῆναι συμβούλους τῶν ἁμαρτημάτων.

Ἱζησάντων δὲ ὑπὸ πλατάνῳ οἱ μὲν τέττιγες ἐν ᾠδαῖς ἦσαν ὑποψαλλούσης αὐτοῖς τῆς ὥρας.

Ἡττηθεὶς δὲ ὁ Δάμις τῶν τοῦ Δημητρίου λόγων· «Ἀλλὰ σύ γε, ἔφη, φίλος ἀνδρὶ παρὼν γένοιο ἂν ἀγαθόν τι τούτῳ μέγα· ἐμοῦ γὰρ σμικρὸς λόγος, εἰ συμβουλεύοιμι αὐτῷ μὴ κυβιστᾶν ἐπ´ ὀρθὰ ξίφη, μηδ´ ἀναρρίπτειν πρὸς τυραννίδα, ἧς οὔπω χαλεπωτέρα».

Ὅ τι μὲν γὰρ ψηφιεῖται ἐπί σοι, οὐκ οἶδα· διάκειται δὲ ὥσπερ οἱ καταψηφίσασθαι μὲν ἐπιθυμοῦντες, αἰσχυνόμενοι δὲ τὸ μὴ ἐπ´ ἀληθέσι, καὶ πρόφασιν ἀπωλείας ὑπάτων ἀνδρῶν ποιεῖταί σε. Βούλεται μὲν γὰρ ἃ μὴ δεῖ, πράττει δὲ αὐτὰ καταρρυθμίζων εἰς τὴν τοῦ δικαίου δόξαν.

Ἔλεγε δ´ αὐτὰ μασώμενός τε καὶ ξυγγελῶν. Ὁ δὲ οὐκ ἀκηκοότι ὅμοιος διελέγετο πρὸς τὸν Δάμιν ὑπὲρ τοῦ Δέλτα, περὶ ὅ φασι τὸν Νεῖλον σχίζεσθαι.

Ἀλλ´ ὅμως, οὕτω μὲν χαρακώσαντες τὸν πλοῦτον, οὕτω δὲ ἀσφαλῶς τειχισάμενοι, κινδυνεύομεν περὶ αὐτῷ νῦν.

Οἰκίας τε ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν πέπανται.

Ἴστροι τε γὰρ αὐτοὺς καὶ Τανάϊδες ὁρίζουσιν, οὐ ῥᾴδιοι ποταμοὶ ὑπερβῆναι.

Apollonius dit : Ces paroles me décidèrent à visiter les Indiens avant vous: je me disais que de tels hommes devaient être d'un esprit plus subtil, comme ils vivaient au milieu d'une lumière plus pure, et qu'il devait y avoir plus de vérité dans leurs doctrines sur la nature et les Dieux, comme ils vivaient plus près des Dieux et habitaient non loin des principes de la substance éthérée et vivifiante.

Il dit même savoir le nombre des grains de sable de la mer, pour les avoir comptés; il dit avoir mesuré la mer entière.

Tous les autres furent saisis de la fermeté et de l'éloquence qu'Apollonius avait déployée.

Thespésion, d'une voix qui annonçait qu'il voulait calmer Apollonius.

 Car on dit que vous rapportez aussi de l'Inde l'empreinte profonde des  discours de Phraate.

Les Gymnosophistes, comme les Indiens, accomplissent à ce moment les cérémonies religieuses.

Vous êtes donc un bien grand mangeur.

 Si nous nous mettons à chercher le mauvais côté des institutions anciennes, et que leur ancienneté nous empêche de bien connaître,  cette manière de philosopher nous fera tomber dans une foule d'absurdités.

Camarade.

Lorsque Titus eut pris Jérusalem et rempli toute la ville de carnage, les populations voisines lui décrétèrent des couronnes : il les refusa, disant que ce n'était pas lui qui avait fait tout cela, et qu'il n'était que l'instrument de la colère de Dieu.

Les sycophantes sucent la substance en dardant contre eux leur langue acérée.

 Il fréquenta les écoles, et devint assez fort dans les combats d'esprit et de parole.

Je vois un homme bien avide de richesses. - Dites que vous voyez un pauvre misérable, qui n'a presque rien à lui, qui n'a pas de quoi nourrir sa famille.

Apollonius le décida à vendre ce champ vingt mille drachmes, ce qui lui fit un bénéfice de cinq mille.

L'homme qui soupirait après un trésor ne voyait pas bien ce qu'il gagnait à ce marché: il croyait même y avoir perdu, et y avoir perdu d'autant plus que les vingt mille drachmes qu'il avait eu main ne dépendaient que de lui, tandis que le champ qu'il recevait en échange était exposé aux gelées, aux grêles et aux autres accidents qui perdent les fruits de la terre.

L'effroi se répandit parmi les philosophes, au point que tous quittèrent leur manteau, et que les uns s'enfuirent vers l'Occident, chez les Celtes, ou dans les déserts de la Libye et de la Scythie, et que les autres en vinrent à se faire, dans leurs discours, les conseillers du crime.

 Ils s'assirent sous un platane. Les cigales chantaient, caressées par un doux zéphyr.

Damis fut entraîné par les raisons de Démétrius. Il lui dit : « La présence d'un ami tel que vous peut être d'un grand bien pour Apollonius. Car moi, je n'ai guère d'autorité, quand je lui conseille de ne pas se précipiter sur des épées dresses contre lui, de ne pas aller se heurter contre la tyrannie la plus cruelle qui fut jamais.

Ce qu'il décidera à votre sujet, je l'ignore; mais il est dans la situation d'esprit d'un homme qui désire condamner, mais qui rougirait de condamner sans raison: en réalité il désire que vous lui fournissiez un prétexte de perdre plusieurs consulaires. Il veut quelque chose d'injuste, et il s'efforce de couvrir son acte du voile de la justice.

Car il parlait ainsi en riant et en grimaçant. Apollonius fit semblant de ne pas l'entendre, et se mit à s'entretenir avec Damis sur le Delta que forment, en se partageant, les eaux du Nil.

Eh bien! j'ai eu beau entourer ma fortune de tous ces remparts et de tous ces retranchements, voici qu'elle me met en péril,

Ils ont sur leurs chariots comme des maisons,

Ils sont enfermés entre l'Ister et le Tanaïs, fleuves peu faciles à traverser.

Ἑώρων μὲν δὴ ἐς τὸν Ἀπολλώνιον πάντες· αὐτοῦ τε γὰρ τοῦ σχήματος ἀπεβλέπετο, καὶ θεία ἐδόκει ἡ περὶ τῷ εἴδει ἔκπληξις.

  Ὑπὲρ μὲν τῆς κουρᾶς· «Ἐλελήθειν, ὦ βασιλεῦ, ἔφη, περὶ ταῖς θριξὶ κινδυνεύων».

 Δεδεμένου τοῦ Ἀπολλωνίου ἀφικνεῖταί τις ἐς τὸ δεσμωτήριον τὸ προσελθεῖν αὐτῷ ἐωνῆσθαι φάσκων, ξύμβουλος δὲ σωτηρίας ἥκειν. Ἦν μὲν δὴ Συρακούσιος οὗτος, Δομετιανοῦ δὲ νοῦς τε καὶ γλῶττα.

Ἐγένετο Πύθων ὁ Βυζάντιος ἀγαθὸς ῥήτωρ τοῦ κακὰ πείθειν.

Ἢ τὴν κόμην ἕτερόν τι παρ´ ὅ ἐστιν· ἔστι δέ, οἶμαι, ἡλιῶσά τε καὶ ὑποφαίνουσα.

Ἐγὼ δὲ οὐ μόνον οὐ προσῄειν ὑπὲρ χρημάτων, ἀλλὰ κακείνους ἐώθουν ὡς οὐχ ὑγιαίνοντας. Διεβεβλήμην δὲ πρὸς χρήματα μειράκιον ἔτι ὤν. Τὰ γοῦν πατρῷα (λαμπρὰ δ´ ἦν οὐσία ταῦτα) μιᾶς μόνης ἰδὼν ἡμέρας ἀδελφοῖς τε τοῖς ἐμαυτοῦ ἀνῆκα καὶ φίλοις καὶ τῶν ξυγγενῶν τοῖς πένησι.

Σοφοῦ δὲ ἀνδρὸς κόμης φειδέσθω σίδηρος· οὐ γὰρ θεμιτὸν ἐπάγειν αὐτὸν οὗ πᾶσαι μὲν αἰσθητηρίων πηγαί, πᾶσαι δὲ ὀμφαὶ εὐχαί τε ἀναφαίνονται καὶ σοφίας ἑρμηνεὺς λόγος.

Νερούαν δὲ ἄξιον μὲν ἀρχῆς ἡγοῦμαι πάσης καὶ λόγου παντὸς εἰς εὐφημίαν ἥκοντος, ἀγωνιστὴν δὲ φροντίδων οὐ χρηστῶν ὁ Ἀπολλώνιός φησι.

Τῷ γὰρ Εὐφράτῃ ἐκ τοῦ κολακεύειν τοὺς δυνατοὺς τί λέγω χρήματα; Πηγαὶ μὲν οὖν εἰσι πλούτου κἀπὶ τῶν τραπεζῶν ἤδη διαλέγεται, κάπηλος, ὑποκάπηλος, τελώνης, ὀβολοστάτης, πάντα γινόμενος τὰ πωλούμενά τε καὶ πωλοῦντα. Ἐντετύπωται δ´ ἀεὶ ταῖς τῶν δυνατῶν θύραις, καὶ προσέστηκεν αὐταῖς πλέον ἢ οἱ θυρωροί.

Ἐπιτειχίζει δὲ τὸν ἑαυτοῦ πλοῦτον ἑτέροις τὸν Αἰγύπτιον τουτονὶ βόσκων  χρήμασι, καὶ ὀξύνων ἐπ´ ἐμὲ γλῶτταν ἀξίαν ἐκτετμῆσθαι.

Νεότης ἐγένετο θαυμάσαι ἄξιοι τοῦ πλήθους καὶ τῆς ἐς τὸ φιλοσοφεῖν ὁρμῆς.

Καὶ ἐν οὐδεμιᾷ τῶν πόλεων ἀηδὴς δοκῶν, ἀλλὰ καὶ ποθεῖσθαι ἄξιος.

Tous les regards étaient fixés sur Apollonius; son costume attirait tout d'abord l'attention; de plus, son air inspirait une sorte d'admiration religieuse

Tandis qu'on lui coupait les cheveux, Apollonius dit : « Prince, je ne savais pas que ce fût ma chevelure qui était en péril.»

Il était enchaîné, lorsqu'il se présenta à la prison un homme qui lui dit avoir acheté à prix d'argent la permission de lui parler, et qui annonça vouloir lui donner un conseil salutaire. C'était un Syracusain; Domitien ne pensait et ne parlait que par lui.

 Il y eut autrefois un orateur nominé Python, de Byzance, qui était fort habile à persuader même dans les mauvaises causes.

Ou bien les cheveux d'une autre couleur qu'ils ne sont en réalité, or ils sont d'un blond foncé et très brillant?

Et moi, non seulement je ne lui demandais rien, mais je les repoussais comme des esprits malsains. Dès ma jeunesse, j'avais conçu de l'aversion pour les richesses : mon  patrimoine, qui se composait d'une fortune considérable, je ne l'ai vu qu'un jour, et je l'ai cédé à mes frères, à mes amis, et à ceux de mes parents qui étaient sans fortune:

Le fer ne doit pas toucher à la chevelure d'un philosophe: car il n'est pas convenable de l'approcher de l'endroit qui est le foyer des sens, la source des voix sacrées, des prières et des paroles interprètes de la sagesse.

Je juge Nerva digne de tous les honneurs et de tous les éloges qu'on donne à un homme; mais je ne le crois pas propre à exécuter

Et cependant, combien ne gagne pu un philosophe à se faire le flatteur des puissants! Pour en juger, il suffit de voir les richesses d'Euphrate... Que dis-je? Ce ne sont pas des trésors qu'il a tirés de là, ce sont des sources de trésors. Le voici maintenant qui parle philosophie au milieu des comptoirs: il est trafiquant, revendeur, fermier des impôts, préteur à usure; il est tout, marchand et marchandise. Il est à demeure aux portes des puissants, et on l'y voit plus que leurs portiers

Entassant pour d'autres ses richesses, gorgeant d'or l'Égyptien Euphrate, et aiguisant contre moi une langue qui mériterait d'être coupée.

(ils se mêlèrent) avec la jeunesse grecque, et furent un objet d'admiration à la fois par leur nombre et par leur enthousiasme pour la philosophie

Dans toutes les villes il fut reçu avec plaisir, partout il parut digne d'être regretté.

ῥάβδον

ῥάβδον