BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     254 ANONYME,

      Martyre de l'apôtre Timothée.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254. Anonyme, Martyre de l'apôtre Timothée.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη ἐκ τῆς μαρτυρικῆς Τιμοθέου τοῦ ἀποστόλου συγγραφῆς.

Ὅτι πρῶτον Τιμόθεον ἡ παροῦσα συγγραφή φησιν Ἐφέσου ἐπισκοπῆσαι, ῥοπάλοις δ´ ἀναιρεθῆναι, διότι τοὺς Ἐφεσίους διεκώλυε τὰς μυσαρὰς καὶ μιαιφόνους τῶν Ἑλλήνων ἐπιτελεῖν τελετάς, ὧν μία ἦν καὶ ἡ καλουμένη Καταγώγιον, καθ´ ἣν οὗτος, καὶ ὅτι ταύτην ἐξεκήρυττε, τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους ἠξίωται. Δομετιανὸς δὲ τηνικαῦτα τῆς Ῥωμαϊκῆς ἀρχῆς καθειστήκει τύραννος.

Τοῦ δὲ ἱεροῦ Τιμοθέου τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ τὸν βίον λιπόντος, καὶ Δομετιανοῦ ἐξ ἀνθρώπων ἀποφθαρέντος, Νέρβα δὲ τοῦ Ῥωμαϊκοῦ κράτους τὸ σκῆπτρον ἀναδεδεγμένου, ὁ θεολόγος Ἰωάννης τῆς ὑπερορίου φυγῆς ἀφεθεὶς κατάγεται πρὸς τὴν Ἔφεσον, ἧς καὶ πρότερον ὑπὸ Δομετιανοῦ πεφυγάδευτο. Καὶ γὰρ ἐν ταύτῃ διέτριβε ναυαγήσας μὲν περὶ τὸν αἰγιαλόν, ἐκβρασθεὶς δὲ τῆς θαλάσσης ἐμπνέων ἔτι, ἡνίκα Νέρων ὁ ἐμμανὴς τὸν κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἔπνει διωγμόν· ὅτε καὶ τοὺς τόμους, οἳ ἀνέγραφον διαφόροις γλώσσαις τὰ σωτήρια τοῦ δεσπότου πάθη τε καὶ θαύματα καὶ διδάγματα, τούτους παρὰ τῶν κομιζόντων δεξάμενος διέταξέ τε καὶ διήρθρωσε, καὶ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν τριῶν εὐαγγελιστῶν τὸ ὄνομα ἐνηρμόσατο. Ἀλλὰ γάρ, ὅπερ εἶπον, ψηφίσματι Νέρβα τῆς ὑπερορίας ἀνακληθεὶς τῇ Ἐφεσίων ἐπέστη μητροπόλει, καὶ αὐτὸς δι´ ἑαυτοῦ, ἑπτὰ συμπαρόντων ἐπισκόπων, τῆς Ἐφεσίων ἀντιλαμβάνεται μητροπόλεως, καὶ διήρκεσε τὸν τῆς εὐσεβείας κηρύσσων λόγον ἄχρι τῆς βασιλείας Τραιανοῦ. Ταῦτα δὴ καὶ τοιαῦθ´ ἕτερα διηγεῖται τὸ μαρτύριον ἁπλουστέρᾳ φράσει τοῦ ἁγίου Τιμοθέου.

Ὅτι ὁ ἀπόστολος Τιμόθεος ὑπὸ τοῦ μεγάλου Παύλου καὶ χειροτονεῖται τῆς Ἐφεσίων μητροπόλεως ἐπίσκοπος καὶ ἐνθρονίζεται.

Ὅτι ἡ παρὰ τοῖς Ἐφεσίοις δαιμονιώδης καὶ βδελυκτὴ ἑορτή, ἡ λεγομένη καταγώγιον, τόνδε τὸν τρόπον ἐτελεῖτο· προσχήματα μὲν ἑαυτοῖς ἀπρεπῆ περιετίθεσαν, πρὸς δὲ τὸ μὴ ἐπιγινώσκεσθαι προσωπείοις κατακαλύπτοντες τὰ ἑαυτῶν πρόσωπα, πολλά τε καὶ εἴδωλα ἐπιφερόμενοι καί τινα ᾄδοντες ᾄσματα, ἐπῄεσάν τε ἀνδράσι καὶ σεμναῖς γυναιξὶ κατὰ λῃστρικὴν ἔφοδον, καὶ φόνους εἰργάζοντο κατὰ τοὺς ἐπισήμους τόπους τῆς πόλεως, καὶ ἔπραττον προθύμως τὰ ἄθεσμα, ὡς ἐνθέσμοις ἔργοις τοῖς ἀθεμίτοις καλλωπιζόμενοι.

J’ai lu en partie le récit du Martyre de l’apôtre Timothée.

Le présent récit rapporte d’abord que Timothée fut le premier évêque d’Ephèse et qu'il fut tué à coups de massue parce qu'il avait empêché aux Ephésiens de célébrer les fêtes abominables et criminelles des Grecs ; l'une s’appelait Catagogion ( fête du Retour) : c'est parce qu'il voulait l'abroger, que Timothée eut l'honneur du martyre. C'était au temps où Domitien régnait en tyran sur l’empire romain.

Quand saint Timothée eut terminé sa vie de cette façon, comme nous l'avons dit, que Domitien fut mort et que Nerva lui eut succédé, Jean le Théologien revint libre de son exil à Ephèse d’où il avait été relégué auparavant par Domitien. (en effet il y habitait depuis qu’il avait fait naufrage près du rivage et qu’il avait été rejeté à peine vivant par la mer lorsque le cruel Néron sévissait contre les chrétiens). Alors, ayant reçu les morceaux détachés qui décrivaient en langues différentes la Passion salutaire du Maître et ses œuvres et ses enseignements, de la main de ceux qui les lui apportaient, il [Jean] les coordonna et les répartit ) et appliqua à chacun des écrits le nom des trois évangélistes. Mais comme je l’ai dit, rappelé d’exil par une décision de Nerva, il prit la tête du siège d’Ephèse et, le dirigea avec sept évêques et il y vécut annonçant la parole sainte jusqu’au règne de Trajan. C'est cela et d'autres choses, que contient le martyre de saint Timothée et c'est écrit dans un style fort simple.

L’apôtre Timothée avait été élu  et installé évêque du siège d’Ephèse par le grand Paul.

Il y a à Ephèse une fête abominable et maudite : elle s'appelel Catagogion (fête du Retour) et se célébrait de la façon suivante : les gens s’affublaient d’affreux oripeaux et, pour ne pas être reconnus, se recouvraient la face de masques ; ils portaient à la ronde de nombreuses idoles et, en chantant certaines chansons, ils attaquaient comme des brigands, les hommes et les honnêtes femmes, commettant des assassinats dans les lieux publics de la ville et commetant leurs crimes de tout leur cœur, se glorifiant de leurs crimes illégitimes comme s'ils étaient légitimes.