BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     253 ANONYME,

      Martyre des sept gisants d'Ephèse.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253. Anonyme, Martyre des septs gisants d'Ephèse.


 

 

 

  Ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ μαρτυρίου τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων· ἐξ οὗ κεφαλαιώδης διετυπώθη χρεία.

Ὅτι τὸ μαρτύριον τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων Μαξιμιανόν, Ἰάμβλιχον, Μάρτιμον, Διονύσιον, Ἐξακουστουδιανόν, Ἀντωνῖνον καὶ Ἰωάννην, τούτους τοὺς ἑπτὰ τῶν εὐπατριδῶν ὄντας καὶ τὰ τῆς εὐσεβείας φρονεῖν καὶ κρατύνειν ἐπιγνωσθέντας, ἀχθῆναι μὲν ἐπὶ Δεκίου ἀναγράφει τοῦ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν Θεοῦ παροράσει εἰς τυραννίδα διαφθείραντος, ἀχθέντας δὲ τὴν καλὴν ὁμολογίαν ὁμολογῆσαι, σχολῆς δέ τινος ἄλλης τὸν τύραννον μεθελκούσης ἄδειαν εὑρόντας καταφυγεῖν ἐπί τι σπήλαιον ἐν ὄρει πλησιάζοντι τῇ Ἐφεσίων διακείμενον μητροπόλει· καὶ διακονεῖσθαι αὐτοὺς ἐν ὅσοις ἡ σωματικὴ ἐβιάζετο χρεία ὑφ´ ἑνὸς αὐτῶν, ὃν προεῖπεν Ἰάμβλιχον ὁ λόγος· μετὰ δέ τινα βραχὺν χρόνον μαθόντα καὶ τὴν φυγὴν καὶ τὸ χωρίον τῆς διατριβῆς καὶ τὴν δίαιταν, καὶ ὀργῆς ἐμπλέω γεγονότα, ἀναφραγῆναι τὸ τοῦ σπηλαίου στόμα προστάξαι, ὡς ἂν λιμῷ διαφθαρεῖεν οἱ μάρτυρες.

Εἶτα μετὰ ἔτη δύο καὶ ἑβδομήκοντα καὶ τριακόσια, Θεοδοσίου μὲν τοῦ ἐκ τριγονίας τὴν βασίλειον ἀρχὴν διαδεξαμένου καὶ διέποντος, Μάρου δὲ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας τὰς ἱερὰς φροντίδας ἐγκεχειρισμένου, τὸ παράδοξον τοῦτο καὶ ὑπερφυέστατον θέαμα, ἐφάνησαν οἱ τοῦ Χριστοῦ καλλίνικοι μάρτυρες ἀναβεβιωκότες. Οἷς προσελθόντες ὅ τε βασιλεὺς καὶ ὁ ἐπίσκοπος (ἐκάλει γὰρ καὶ τὸν βασιλέα καὶ πόρρωθεν διατρίβοντα τὸ τοῦ θαύματος ὑπερθαύμαστον) μεθ´ ὧν καὶ ἄλλοι πολλοὶ προσέπεσάν τε τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ τῆς παρ´ αὐτῶν εὐχῆς ἠξιώθησαν καὶ εὐλογίας.

Συνεκάθισέ τε αὐτοῖς ὅ τε βασιλεὺς καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καί τινος ὁμιλίας προελθούσης, δι´ ἧς καὶ τὰ κατὰ τοὺς ἁγίους ἐπὶ μᾶλλον ἐβεβαιοῦτο καὶ τὸ ἀδίστακτον προσελάμβανε, κατενώπιον αὐτοῦ τε τοῦ βασιλέως καὶ τῶν παρόντων, ἐν αὐτῷ πάλιν τῷ σπηλαίῳ ἐν ᾧ καὶ κατέκειντο, ἀνεπαύσαντο ἅμα, τῆς ἀδιαιρέτου τελευτῆς αὐτῶν ὑπ´ ὄψιν πάντων γεγενημένης ἐπιμαρτυρούσης αὐτῶν καὶ τὴν οὐχ ὁραθεῖσαν πρότερον τῆς παρούσης ζωῆς κοινὴν ἀναχώρησιν.

Ὄγδοον δὲ καὶ τριάκοστον τηνικαῦτα Θεοδόσιος τῆς βασιλείας ἤνυεν ἔτος, ἡνίκα τὸ τῶν θαυμάτων ὑπερθαύμαστον τῇ οἰκουμένῃ ἀναδειχθῆναι τὸ θεῖον ᾠκονομήσατο. Ἐζήτει δὲ ἄρα καὶ ὁ τότε καιρὸς τοιοῦτον τεράστιον. Θεόδωρός τις, ὡς εἴθε μὴ ὤφελε, τῆς Αἰγέων πόλεως ἐπεσκόπει. Οὗτος οὐκ οἶδ´ ὅθεν τοῦ τῆς ἀπιστίας σπάσας βορβόρου φωνὰς δυσωδίας ἀπηρεύγετο, τῆς τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως καταψηφιζόμενος, καὶ πολλοὺς ἅμα τῶν σὺν αὐτῷ πρὸς τὴν οἰκείαν μεθέλκων ἀπόνοιαν, τοῦ δὲ θαύματος λαμπρὰς τὰς τῆς ἀναστάσεως ἀκτῖνας καθ´ ὅλην ἀφιέντος τὴν ὑφ´ ἡλίῳ, αὐτοί τε καὶ ὅσον Ἑλληνικὸν ὑπελείπετο, οἱ μὲν εἰς ἀμήχανον αἰσχύνην καὶ ἀφωνίαν κατεδύοντο, οἱ δὲ εἰς ἀμετάθετον ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως μετετίθεντο.

Τίς δ´ ὁ τρόπος τῆς τοῦ σπηλαίου ἀνοίξεως, Ἀδόλιος ὁ τοῦ ὄρους τότε κύριος, ἐν ᾧ τὸ σπήλαιον λελατόμητο, μάνδραν θρεμμάτων οἰκοδομῆσαι κελεύει τοὺς παῖδας· καὶ τὸ προσταχθὲν ἐπὶ ἡμέρας δύο διεπράττετο. Ἡ δ´ οἰκοδομὴ αὐτοῖς ἐτελεῖτο μετακομιζομένων τῶν λίθων οἳ τὸ τοῦ σπηλαίου στόμα ἀπέφραττόν τε καὶ ἀπετείχιζον. Καὶ οὕτω μὲν ἠνεώχθη τὸ σπήλαιον, οἱ δ´ ἐγκατακείμενοι αὐτῷ μάρτυρες τηνικαῦτα παραδόξῳ Θεοῦ κρίσει ἀναβεβιωκότες ἀποστέλλουσι τὸν συνήθως αὐτοῖς πάλαι ὑπηρετησάμενον Ἰάμβλιχον τροφὰς ὠνήσασθαι καὶ κομίσαι· ὃς τὴν Ἐφεσίων καταλαβὼν πόλιν συλλαμβάνεται δι´ ἃ ἐκόμιζε νομίσματα, ὡς θησαυρῶν ἀρχαίων εὑρετής. Κἀκεῖθεν τὸ κατὰ τοὺς μάρτυρας θαῦμα εἰς ἀκοὰς πάντων περιηχούμενον διηπλοῦτο καὶ εἰς θέαμα προὔκειτο.

J’ai lu en partie le Martyre des sept saints jeunes gens dont on a rédigé un sommaire utile.

C’est le martyre des sept saints jeunes gens : Maximin, Jamblique, Martimos, Denys, Exacustodianos, Antonin et Jean. Ces sept jeunes gens étaient patriciens et convaincus d'embrasser et d’amplifier la foi chrétienne. Ils furent arrêtés sous Dèce, qui, par mépris de Dieu, avait changé l’empire romain en tyrannie.  Après leur arrestation, ils proclamèrent leur remarquable profession de foi.  ; mais le tyran avait d'autres soucis, pour trouver la sécurité, ils se réfugièrent dans une grotte sur une montagne proche d’Éphèse ; ils étaient servis, pour les nécessités que réclamait leur corps, par l’un d’eux que le récit nomme Jamblique. Peu après, l’empereur, informé de leur fuite, de l’endroit où ils étaient et de leur façon de vivre, fou de colère, ordonna de murer l’entrée de la grotte pour que les martyrs meurent de faim.

Ensuite, après rois cent soixante douze ans, sous le règne de Théodose, troisième descendant d'une dignité royale et alors que Marus présidait la sainte Église d’Éphèse, apparurent (spectacle nouveau et surnaturel) les martyrs remarquable et victorieux du Christ, revenus à la vie. L’empereur et l’évêque se rendirent auprès d’eux (ce spectacle admirable avait fait venir l’empereur qui était au loin) et beaucoup d’autres s’y rendirent avec eux ; ils tombèrent à genoux et furent gratifiés de leurs prières et de leur bénédiction.

L’empereur et l’archevêque s’assirent auprès d’eux et ils eurent avec eux un entretien qui confirma ce qui était arrivé  aux martyrs et lui donna un caractère indubitable. Sous les yeux de César et de tous les gens présents, ils se reposèrent ensemble dans la grotte même où ils avaient été couchés et leur mort fut évidente aux yeux de tous et leur départ cette vie fut public, alors qu'il avait eu lieu une première fois sans témoins.

Théodose[1] régnait depuis trente huit ans[2] quand Dieu voulut révéler à l’univers ce très grand miracle. Cette époque-là exigeait un tel prodige. Un certain Théodore (plût au ciel qu'il en eût été autrement) était évêque d’Égée. Cet homme, je ne sais pour quelle raison, enfoncé dans la boue de l'infidélité, vomissait des propos immondes.  Il niait la résurrection des morts, entraînant beaucoup de gens de son entourage dans son erreur. Mais quand le miracle divulgua dans le monde entier le témoignage de la résurrection, eux-mêmes et tout ce qui restait de païens furent, ou bien confus de honte et se turent, ou bien ils conçurent l'espoir sûr et certain dans la résurrection.

Voilà la façon dont la grotte fut ouverte : Adolios, à qui appartenait  alors la colline où la grotte avait été creusée avait ordonné à ses esclaves de construire une étable pour son bétail  et ce fut achevé en jours. Pour édifier la construction, on transportait des pierres qui obstruaient et protégeaient l’entrée de la grotte. C’est ainsi qu’on ouvrit celle-ci et que les martyrs qui y gisaient ressuscitèrent par un ordre miraculeux de Dieu ; ils envoyèrent Jamblique, qui avait l'habitude de les servir autrefois, acheter et rapporter de la nourriture. Celui-ci, entré à Éphèse, fut arrêté à cause des pièces de monnaie qu’il portait, comme s'il avait découvert un trésor ancien. C’est ainsi que le miracle des martyrs se répandit aux oreilles de tous et leur fut offert en spectacle.

 


 


 

 

[1] Théodose II, 408-450.

[2] En 446.