BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     198 ANONYME,

      Résumé d'une prière spirituelle.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198. Anonyme, Résumé d'une prière spirituelle.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη βίβλος ἀνδρῶν ἁγίων πολιτείας καὶ κατορθώματα πρὸς ψυχικὴν προκοπὴν καὶ ὠφέλειαν ἀπαγγέλλουσα. Συγκεφαλαίωσις δ´ ἦν, ὡς ἔοικε, καὶ σύνοψις τοῦ μεγάλου καλουμένου Λειμωναρίου, ὃ ἀπαγγέλλει τοὺς βίους καὶ τὰ ἔργα τῶν περὶ Ἀντώνιον τὸν μέγαν ἀκμασάντων καὶ τῶν ἐφεξῆς, ὥσπερ καὶ τὸ καλούμενον Νέον Παραδείσιον τὰς τῶν ἔτι νεωτέρων μέχρις Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως καὶ μικρὸν ἔτι προσωτέρω τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνας ἀναγράφει.

Ἀλλ´ οὖν τὸ προκείμενον βιβλίον εἰς βʹ καὶ κʹ συγκεφαλαιούμενον ὑποθέσεις, ἑκάστης αὐτῶν καὶ τὸ χρήσιμον καὶ τὴν κτῆσιν διαφόροις διηγήμασιν ἐμφανίζει. Ὧν τὸ μὲν πρῶτον κεφάλαιον παραίνεσιν εἰς προκοπὴν τελειότητος ἐκ διαφόρων προσώπων περιέχει, τὸ δεύτερον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας δείκνυσι κέρδος, τὸ γʹ περὶ ἐγκρατείας διαλαμβάνει, καὶ ὡς δεῖ τὴν ἐγκράτειαν μὴ βρωμάτων μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν τῆς ψυχῆς κινημάτων ὁμοίως ποιεῖσθαι. Τὸ δὲ δʹ, πῶς δεῖ ἀσφαλίζεσθαι ἡμᾶς πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς πορνείας ἐπανισταμένους ἡμῖν πολέμους. Τὸ δὲ εʹ περὶ ἀκτημοσύνης καὶ ὡς δεῖ καὶ τὴν πλεονεξίαν φυλάττεσθαι. Περὶ ὑπομονῆς δὲ καὶ ἀνδρείας τὸ Ϛʹ, καὶ τὸ ζʹ ὅτι δεῖ μηδὲν πρὸς ἐπίδειξιν ποιεῖν, καὶ τὸ ηʹ ὡς οὐ  δεῖ τινα κρίνειν. Περὶ διακρίσεως δὲ τὸ θʹ. Τὸ δὲ ιʹ περὶ τοῦ δεῖν ἀεὶ νήφειν, καὶ τὸ ιαʹ ὅτι δεῖ ἀδιαλείπτως καὶ ἐν νήψει προσεύχεσθαι, καὶ τὸ ιβʹ ὡς φιλοξενεῖν δεῖ καὶ ἐλεεῖν ἐν ἱλαρότητι. Περὶ δὲ ὑπακοῆς ἐκδιδάσκει τὸ ιγʹ, τὸ δὲ ιδʹ περὶ ταπεινοφροσύνης, καὶ τὸ ιεʹ περὶ ἀνεξικακίας, περὶ ἀγάπης δὲ τὸ ιϚʹ. Τὸ μέντοι ιζʹ περὶ διορατικῶν, καὶ τὸ ιηʹ περὶ σημειοφόρων γερόντων· τὸ δὲ ιθʹ περὶ πολιτείας θεοφιλοῦς διαφόρων πατέρων. Καὶ λοιπὸν τὸ κʹ ἀποφθέγματα τῶν ἐν ἀσκήσει γηρασάντων, εἶτα τὸ αʹ καὶ κʹ διαλέξεις εἰσάγει γερόντων περὶ λογισμῶν πρὸς ἀλλήλους. Καὶ τὸ ἐπὶ πᾶσι βʹ καὶ κʹ Ἡσυχίου πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων γνώμας περιέχει. Ἐν οἷς καὶ ὁ σύμπας τοῦ βιβλίου ἀπηρτίζετο λόγος, χρειωδέστατος καθεστὼς εἴπερ τι ἄλλο, τοῖς ἐπὶ τῷ κλήρῳ τῶν οὐρανῶν τὸν βίον ἀσκουμένοις.

Ἔχει δὲ κατὰ τὴν ἀπαγγελίαν τὸ σαφές, καὶ τἆλλα, τοιοῦτος οἷος ἂν γένοιτο ἀνδράσιν ἁρμόζων πρὸς μὲν τὸν κατὰ λόγους ἀγῶνα μὴ ἐπεστραμμένοις, πάντα δὲ τὸν πόνον καὶ τὴν σπουδὴν εἰς τὴν ἐπὶ τοῖς ἔργοις ἄσκησιν ἀναδεδεγμένοις.

J’ai lu le Livre des saints hommes, qui raconte leurs vies et leurs hauts fait, pour promouvoir le fonctionnement des âmes et pour leur utilité. C’était, selon toute apparence, un sommaire et une vue d’ensemble du grand ouvrage appelé Pré spirituel qui raconte la vie et les œuvres de ceux qui ont vécu du temps du grand Antoine. De même l'ouvrage appelé Nouveau Paradis décrit les vies  et les exercices religieux des gens plus récents jusqu’au temps d'Héraclius et encore un peu plus tard.

Ce livre se résume en vingt-deux arguments ; pour chacun d’eux il montre, par diverses petites histoires, quelle est utilité de chacun d'eux et ce qu’on peut en retirer.

Le premier chapitre contient une exhortation au progrès dans la perfection d’après l’exemple de certains personnages ; le second montre le fruit de la vie tranquille et solitaire Le troisième traite de la retenue et enseigne qu’il ne doit pas s'appliquer seulementà la nourriture, mais aussi  dans tous les autres mouvements de l’âme. Le quatrième enseigne comment chacun doit se prémunir contre les luttes provenant de la fornication. Le cinquième traite de la pauvreté et comment il faut éviter l’avarice. Le sixième parle de laa patience et le courage. Le septième enseigne qu’il ne faut rien faire par ostentation. Le huitième qu’il ne faut juger personne. Le neuvième parle du discernement. Le dixième dit qu’il faut toujours être sobre. Le onzième qu’il faut prier sans cesse et avec application. Le douzième enseigne qu’il faut exercer l’hospitalité et se montrer misericordieux avec le sourire. Le treizième enseigne l'obéissance. Le quatorzième l’humilité.  Le quinzième de supporter le malheur. Le seizième de la charité. Le dix-septième des visionnaires. Le dix-huitième des vieillards qui ont été miraculés. Le dix-neuvième traite de la vie dans l’amour de Dieu de plusieurs saints Pères. Le vingtième rapporte des paroles de gens qui ont vieillis dans lex erxercices monastiques. Le vingt et unième contient des discussions de vieillards entre eux sur leurs conceptions et le vingt deuxième et dernier chapitre contient des sentences d’Hésychius, prêtre de Jérusalem.

Telle était le contenu de tout ce livre, très utile pour ceux qui organisent leur vie pour préparer l’héritage céleste.

Il a la clarté, qu'il avait annoncée, et, pour le reste, il est tel que peut être un livre en harmonie avec des hommes qui ne songent pas à rivaliser en paroles, mais ont voué tout leur labeur et tout leurs efforts à s'exercer aux labeurs.