BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     213 AGATHARCIDE DE CNIDE,

      Sur la Mer Rouge.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213. Agatharchide de Cnide, Sur la Mer Rouge.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Ἀγαθαρχίδου ἱστορικόν· ἔνιοι δὲ αὐτὸν Ἀγάθαρχον ὀνομάζουσι. Τούτῳ πατρὶς μὲν ἡ Κνίδος ἦν, ἡ δὲ τέχνη γραμματικὸν ἐπεδείκνυτο· ὑπογραφέα δὲ καὶ ἀναγνωστὴν ὁ τοῦ Λέμβου Ἡρακλείδης δι´ ὧν αὐτῷ ἐξυπηρετεῖτο, παρέσχε γνωρίζεσθαι. Ἦν δὲ καὶ θρεπτὸς Κινναίου.

Γράψαι δὲ τὸν ἄνδρα τοῦτον τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἔγνωμεν ἐν βιβλίοις ιʹ· καὶ τῶν κατὰ ὴν Εὐρώπην δὲ εἰς θʹ καὶ μʹ παρατείνεται αὐτῷ ἡ ἱστορία· ἀλλὰ καὶ εʹ βιβλία τὴν Ἐρυθρὰν αὐτῷ πᾶσαν καὶ τὰ περὶ ταύτην ἐξιστοροῦσι.

Τὴν οὖν εἰρημένην ἅπασαν συγγραφὴν καὶ αὐτὸς ἐπὶ τέλει τοῦ εʹ λόγου εἰς μνήμην ἀνάγει, ἐν ᾧ καὶ πεπαῦσθαι τοῦ γράφειν διά τινάς τε αἰτίας ἄλλας, καὶ ὅτι τὰ τῆς ἡλικίας ἀποκλίνοι πρὸς τὸ ἔξωρον.

Πλήν γε εἰσὶν οἵ φασιν αὐτὸν καὶ ἑτέρας συγγεγραφέναι πραγματείας ὧν ἡμεῖς οὐδένα οὐδέπω ἴσμεν. Ἐπιτομὴν δὲ αὐτόν φασι τῶν περὶ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης ἀναγεγραμμένων ἐν ἑνὶ συντάξαι βιβλίῳ, καὶ μὴν καὶ περὶ Τρωγλοδυτῶν βιβλία εʹ, ἀλλὰ καὶ ἐπιτομὴν τῆς Ἀντιμάχου Λύδης, καὶ πάλιν ἄλλην ἐπιτομὴν τῶν συγγεγραφότων περὶ συναγωγῆς θαυμασίων ἀνέμων, ἐκλογάς τε ἱστοριῶν αὐτὸν συντάξαι, καὶ περὶ τῆς πρὸς φίλους ὁμιλίας.

 Ἔστι δέ, ἐξ ὧν τὸν ἄνδρα τοὺς λόγους αὐτοῦ διελθόντες ἐπέγνωμεν, μεγαλοπρεπής τε καὶ γνωμολογικός, καὶ τῷ μὲν τοῦ λόγου μεγέθει καὶ ἀξιώματι τῶν ἄλλων μᾶλλον χαίρων, λέξεσι μέντοι λογάσιν οὐ πάνυ προστεθειμένος, οὐδὲ διὰ τῶν ἐθίμων δὲ διὰ παντὸς πορευόμενος, γεννῶν δὲ αὐτὸς οὐ λέξεις, ἀλλ´ εἴ τις ἄλλος δημιουργὸς τῆς περὶ τὰς λέξεις χρήσεως, καινήν τινα μὴ καιναῖς κεχρημένος λέξεσι φαντασίαν πέμπουσαν ἀποτελεῖ τὴν φράσιν. Οὕτω δὲ προσφυῶς ὑποβάλλεται τὴν πρᾶξιν, ὡς τήν τε καινοτομίαν μὴ δοκεῖν εἶναι καινοτομίαν, καὶ τὸ σαφὲς οὐκ ἔλαττον τῶν ἐξ ἔθους λέξεων παρέχειν· κέχρηται δὲ καὶ γνώμαις τὸ νουνεχὲς καὶ δραστήριον ἐπιδηλούσαις.

Τροπὰς δὲ ὑπελθεῖν, εἴ τις ἄλλος ἄριστα παρεσκευασμένος τὸ μὲν ἡδὺ καὶ κηλοῦν καὶ τὴν ψυχὴν διαχέον λεληθότως δι´ ὅλου διασπείρει τοῦ γράμματος, εἰς τροπὴν δὲ ὅ τι παρενήνεκται, οὐδεμίαν λύπην δηλοῦσαν ἀφίησι. Ποιεῖ δὲ αὐτῷ τοῦτο μάλιστα οὐχὶ ἡ τῶν λέξεων αὐτὴ καθ´ ἑαυτὴν μεταβολή, ἀλλ´ ἡ ἀπὸ πραγμάτων ἑτέρων εἰς ἕτερα μετά τινος σοφῆς καὶ ἠρεμαίας μεταχειρίσεως μετάβασίς τε καὶ μετατροπή. Ἀλλὰ γὰρ ἀντιλαβεῖν μὲν ὄνομα ῥήματος, ἀμεῖψαι δὲ τὸ ῥῆμα εἰς ὄνομα, καὶ λῦσαι μὲν λέξεις εἰς λόγους, συναγαγεῖν δὲ λόγον εἰς τύπον ὀνόματος, οὐδενὸς ἀνεπιτηδειότερος ὧν ἴσμεν.

Καὶ ζηλωτὴς μέν ἐστι Θουκυδίδου ἔν τε τῇ τῶν δημηγοριῶν δαψιλείᾳ τε καὶ διασκευῇ, τῷ μεγαλείῳ δὲ μὴ δευτερεύων τοῦ λόγου τῷ σαφεῖ παρελαύνει τὸν ἄνδρα.

Ἀλλὰ γὰρ ὁ μὲν ἀνὴρ τοιοῦτος, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς γραμματικῆς ἔχων κλέος· εἰ δὲ καὶ τὸ τῆς ῥητορικῆς ἐπώνυμον αὐτῷ ἡ μὴ νήφουσα ψῆφος οὐκ ἐπέθετο, ἀλλὰ γὰρ ἔμοιγε δοκεῖ οὐδὲν ἔλαττον τῶν γραμματικῶν οὐ δεύτερος ἢ τῶν ῥητόρων, δι´ ὧν καὶ γράφει καὶ διδάσκει, καταφαίνεσθαι.

J’ai lu d’Agatharchide (1) un ouvrage historique; certaines personnes l'appellent aussi Agatharque. Sa patrie était Cnide, il fut grammairien de profession, scribe et occupa les fonctions de secrétaire auprès d’Héraclide Lembros. Il avait été un élève de Cinneos.

Agatharchide a écrit une Histoire de l’Asie en dix livres, de l'Europe en quarante-neuf livres, puis sur toute l'étendue de la Mer Rouge et de ses alentours en cinq livres. Il semble mentionner cela, dans le dernier de ses livres, où, entre autres raisons de ne plus avoir écrit, il précise qu’il a vieilli.

Certains prétendent qu’il composa d'autres ouvrages, mais je n'ai pas été en mesure de les voir. Il cite un abrégé qu'il avait écrit sur la mer Rouge, cinq livres Sur les Troglodytes, un Abrégé du poème de Lydé d'Antimaque de Colophon (2), un autre abrégé sur la réunion des vents extraordinaires, des extraits d’histoires, et un traité de l'Art de bien vivre avec ses amis.

Cet auteur, comme j’ai pu m’en rendre compte à la lecture de ses livres, est grave et riche en sentences; son discours a certainement plus de magnificence et de dignité que ceux des autres. Cet auteur ne court pas après des mots inusités, quoiqu'il possède parfaitement l'art de paraître nouveau par une tournure donnée à une phrase composée de mots usités ; pour quelqu’un qui utilise tant d’artifices, personne ne voit la nouveauté dans son style ; son discours n’en est pas moins clair que s’il utilisait des mots usuels.

Par son choix des sentences, il démontre autant de prudence que de talent ; quant à l'échange des mots, il se manifeste le plus talentueux des écrivains, en particulier dans l'ensemble de son ouvrage sans que l’on s’en aperçoive.

Quand il emploie les figures de rhétorique avec sobriété, leur sens n’est pas trop dur, cela ne signifie pas uniquement échanger des mots, il sait répandre dans ses écrits tout ce qui peut plaire et amuser avec douceur ; personne n’est plus habile à prendre un nom pour un verbe, un verbe pour un nom, et à simplifier une phrase en un nom.

Signalons aussi qu’imitateur de Thucydide dans les discours, il l'égale en grandeur et le surpasse en clarté.

C’est la grammaire qui valut la gloire à cet écrivain. Enfin, quoiqu'il ne soit pas surnommé le rhéteur, mais à mon avis aucun maître renommé ne lui a été supérieur, comme grammairien ou rhéteur ni en enseignant, ni en écrivant.
 

[1]  Wikipédia : Géographe de Cnide, né vers -150, il fut secrétaire et lecteur du roi Ptolémée Alexandre. On estime qu'il pourrait être l'auteur du Périple de la mer Érythrée, des Traités de l'Asie, de l'Europe, etc.

Il ne reste de lui que des fragments du Périple, recueillis par l'édition Hudsonianae dans ses Geographi minores, et commentés par Pas-cal-François-Joseph Gosselin dans ses Recherches sur la Géographie.

On le croit aussi l’auteur d'une Histoire de Perse, dont on trouve quelques fragments dans les Excerptæ historiæ (Francfort, 1559), et dans les Fragments historiques de la collection de Didot (1848).

[2] Wikipédia : Antimaque de Colophon ou de Claros est un poète et grammairien grec contemporain des guerres médiques. Il naît à Claros et séjourne à Colophon. Ses œuvres, alors réputées et parmi lesquelles on remarquait un poème épique, la Thébaïde, sont aujourd'hui perdues : on en possède seulement quelques fragments.