BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     179 AGAPIUS,

      Pamphlets manichéens.   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179. Agapius, Pamphlets manichéens.


 

 

 

ἈἈνεγνώσθη τοῦ μισητοῦ καὶ δυσσεβοῦς <Ἀγαπίου> βιβλίον, λογύδρια περιέχον γʹ καὶ κʹ καὶ ἕτερά τινα κεφάλαια δῆθεν βʹ καὶ ρʹ, ἐν οἷς ἅπασι δείκνυσι μὲν ἑαυτὸν ὑποκρινόμενον ὄνομα τὸ Χριστιανῶν, οὐδεὶς δ´ οὕτω δι´ αὐτῶν ἐκείνων ἐλέγχεται μισόχριστος ὤν. Προσφωνεῖ δὲ ταῦτα Οὐρανίᾳ τινὶ τοὔνομα γυναικί, συμφιλόσοφον ἀποσεμνύνων αὐτήν.

Πάντα γοῦν τἀναντία δογματίζων καὶ κρατύνων Χριστιανοῖς, ἀρχὴν πονηρὰν αὐθυπόστατον ἀντανίστησιν ἐξ ἀϊδίου τῷ Θεῷ, ἥν ποτε μὲν φύσιν, ἄλλοτε δ´ ὕλην, καὶ ἄλλοτε δὲ Σατανᾶν καὶ διάβολον καὶ ἄρχοντα τοῦ κόσμου καὶ θεὸν τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ μυρίοις ἄλλοις ἀποκαλεῖ. Ἀνάγκῃ τε καὶ ἄκοντας τοὺς ἀνθρώπους πταίειν διατείνεται, καὶ τὸ σῶμα τῆς φαύλης μοίρας εἶναι, τῆς θείας δὲ τὴν ψυχήν, καὶ ὁμοούσιον (φεῦ τῆς μανίας) τῷ θεῷ. Τὴν δὲ παλαιὰν γραφὴν κωμῳδεῖ, Μωϋσέα τε αὐτὸν καὶ τοὺς προφήτας καὶ δὴ καὶ τὸν πρόδρομον ὁ τρισάθλιος δυσφημῶν· ἀνάπτει τε τούτους καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ παλαιᾷ λελεγμένα τε καὶ πεπραγμένα (ὦ τῆς ἀθεότητος) τῇ χείρονι καὶ ἀντικειμένῃ τῷ Θεῷ ἀρχῇ.

Καὶ τὸ ἐν παραδείσῳ φυτὸν τὸν Χριστὸν εἶναι τερατολογεῖ, ὃν καὶ χείλεσι μὲν τιμᾶν ὁμολογεῖ, ἔργοις δὲ καὶ δόξαις οὐδ´ ἔστι λόγοις παραστῆσαι ὅσον βλασφημεῖ. Καὶ Τριάδα δὲ ὁμοούσιον ὁ κατάρατος λέγει μὲν ὁμολογεῖν, ἀλλὰ δυσσεβῶς καὶ κακούργως, ἵνα μόνον κλέψῃ τῆς εὐσεβείας τοῖς ῥήμασι τοὺς ἁπλούστερον αὐτῷ ἢ ἀμαθέστερον προσιόντας, καὶ τὸν ὀλέθριον τοῦ δόγματος ἰὸν τούτοις οἷον γλυκάνας καὶ κερασάμενος ἀθρόον τῆς αὐτοῦ πληρώσῃ λύμης. Οὕτω δὴ καὶ σῶμα λέγει τιμᾶν καὶ κηρύσσειν Χριστοῦ, καὶ Χριστὸν ἐσταυρωμένον, καὶ σταυρὸν καὶ βάπτισμα καὶ ταφὴν Χριστοῦ καὶ ἀνάστασιν καὶ νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ κρίσιν· καὶ ἁπλῶς σχεδὸν ἅπαντα τὰ τῆς εὐσεβείας καὶ παρὰ Χριστιανοῖς ὀνόματα, ἐπ´ ἄλλαις ἢ ἐκτόποις καὶ βδελυκταῖς ἢ ἀλλοκότοις καὶ μωραῖς ἢ ἀναρμόστοις καὶ ἀνακολούθοις ἐννοίαις μεταφέρων καὶ περιτιθείς, οὕτω τὴν οἰκείαν ἀσέβειαν πειρᾶται κρατύνειν. Καὶ τοσοῦτον αὐτῷ τὸ ἄθεον μετὰ τοῦ δολίου μεμελέτηται, ὥστε μῖσος ἄσχετον καὶ πόλεμον ἄσπονδον ἔχοντι κατὰ τῆς ἀεὶ παρθένου Μαρίας καὶ μητρὸς τοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ὅμως συμπλάττεται αὐτῷ καὶ Μαρίας ὄνομα, καὶ μητέρα Χριστοῦ τερατολογεῖν αὐτὸ οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ οὐδέ τις ὅλως αἰσχύνη. Διὸ καὶ τὸν τίμιον καὶ σωτήριον τοῦ Χριστοῦ σταυρὸν μυρίαις ὕβρεσι βάλλων, καὶ ἀμυντήριον Ἰουδαίων δυσφημῶν, ὅμως ἀναισχυντεῖ λέγων τιμῆς ἀξιοῦν καὶ σεβασμιότητος τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, ἄλλα πράγματα ἑτέροις ὀνόμασι κακούργως ὑποδηλῶν.

Οὕτω καὶ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ οὐχ ὃ ἴσμεν οἱ Χριστιανοί, ἀλλ´ ὃ ἡ λυσσώδης αὐτοῦ καὶ μανικὴ διάνοια ἀνεπλάσατο, μυθολογεῖ, τὰς μὲν τῶν εὐσεβῶν λέξεις συνομολογῶν, κατὰ δὲ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ὑλακτῶν, ἥλιον δὲ καὶ σελήνην ἀναισχύντως θεολογεῖ καὶ ὁμοούσια κηρύττει Θεῷ, οὐκ αἰσθητὸν αὐτῶν τὸ φῶς ἀλλὰ νοητὸν ὁ ἀναίσθητος τερατευόμενος· διὸ καὶ ἀσώματα καὶ ἀσχημάτιστα καὶ ἀχρωμάτιστα αὐτὰ ἐξυμνῶν τὸ σέβας αὐτοῖς ἀνάπτει.

Νηστείαν δὲ κρεῶν καὶ γάμων ἀποχὴν ὡς βδελυρῶν ὁ βδελυρώτατος ὑποκρίνεται, καὶ τὸν οἶνον δὲ οἷα δὴ μεθυστικὸν ἀποστρέφεται, οὐ συνορῶν ὡς οὐχ ὁ οἶνός ἐστι μεθυστικὸς ἀλλ´ ἡ ἄμετρος καὶ παρὰ τὸ πρέπον χρῆσις, ὥσπερ καὶ τροφῆς ἁπάσης καὶ ὕδατος ἡ παρὰ τὸ μέτρον χρῆσις βλαβερόν.

Θεολογεῖ δὲ ὁ δυστηνὸς καὶ τὸν ἀέρα, κίονα αὐτὸν καὶ ἄνθρωπον ἐξυμνῶν. Τὸ πὺρ δὲ μυσάττεται καὶ τὴν γῆν, εἰς τὴν χείρονα μοῖραν συντάττων αὐτά· καὶ ἄλλους λήρους καὶ φληνάφους πολλοὺς ἔκ τε τῆς ἑλληνικῆς ἐρανισάμενος δεισιδαιμονίας καὶ ἐκ τῆς ἰδίας ἀναπλασάμενος τερατείας, φορυτὸν κακῶν καὶ ἀσεβείας ἔσχατον τὸ οἰκεῖον παρίστησι δόγμα.

Ἀποσπαράσσων δὲ ῥητά τινα τοῦ θείου εὐαγγελίου καὶ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ θεσπεσίου Παύλου, πειρᾶται στρεβλοῦν αὐτὰ καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν δυσσέβειαν ἕλκειν· καὶ ταῖς λεγομέναις δὲ πράξεσι τῶν δώδεκα ἀποστόλων, καὶ μάλιστα Ἀνδρέου πεποιθὼς δείκνυται, κἀκεῖθεν ἔχων τὸ φρόνημα ἠρμένον. Κρατύνει δὲ καὶ τὰς μετεμψυχώσεις, τοὺς μὲν εἰς ἄκρον ἀρετῆς ἐληλακότας εἰς θεὸν ἀναλύων, τοὺς δ´ εἰς ἔσχατον κακίας πυρὶ διδοὺς καὶ σκότῳ, τοὺς δὲ μέσως πως πολιτευσαμένους πάλιν εἰς σώματα κατάγων.

Κέχρηται δὲ μάρτυσιν ἀπηρυθριασμένως καὶ τοῖς τὴν ἕλληνα θρησκείαν ἠγαπηκόσι, μάλιστα δὲ Πλάτωνι, πρὸς σύστασιν τῆς ἰδίας θεομαχίας, θείους αὐτοὺς καὶ ἱερούς, ὥσπερ καὶ τὸν παρ´ αὐτῷ Χριστὸν καὶ σωτῆρα, ἀποκαλῶν· καὶ ἄλλα δὲ πολλῆς ἀνοίας καὶ δόλου καὶ ἀθεότητος ἔμπλεα.

Μάχεσθαι δὲ δοκεῖ πρὸς τὴν Εὐνομίου κακοδοξίαν, αὐτὸς οὐδ´ ἔστιν εἰπεῖν ὅσον ἐκείνου ἀθεώτερον βλασφημῶν.

Ἔστι δὲ τὴν λέξιν καὶ φράσιν ἐνιαχοῦ μὲν οὐκ ἀδόκιμος καὶ μάλιστα ἔκφρασίν τινος εἴ που μελετῴη, ἐν δέ τισιν εὐτελὴς καὶ οὐδὲν διενηνοχὼς τῶν ἐκ τριόδου. Μετεῖχε δὲ καὶ φιλοσόφων τινῶν ὁ ἄθλιος μαθημάτων, οὐδ´ ἐκείνοις τὸ ἀνόθευτον καὶ γνήσιον διασῴζων, ἀλλὰ πάντα κυκῶν καὶ συμφύρων. Καὶ κακουργῆσαι μὲν τἀληθὲς καὶ εὐθὲς οὐ πόρρω τοῦ δραστηρίου καὶ δεινότητος, ἐξευρεῖν δὲ καὶ κατανοῆσαι παντελῶς εὐήθης καὶ ἠλίθιος. Χρησιμεύει δὲ τὸ ἀθεώτατον αὐτοῦ καὶ ἀχρηστότατον σύνταγμα εἰς ἔλεγχον μόνον καὶ αἰσχύνην τῶν τῇ δυσσεβεστάτῃ καὶ ἀθέῳ δόξῃ τῶν Μανιχαίων καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ προσανακειμένων. 

179. Agapius, Pamphlets manichéens (1)

J’ai lu un ouvrage contenant 23 petits livres et 202 autres chapitres de cette détestable impiété, Agapius,[1] où il montre que le nom de chrétien n’est pour lui qu’une façade ; et nul ne se permet de laisser éclater sa haine envers le Christ autant que lui dans ses écrits. Il les dédie à une femme du nom d’Ourania, qu'il proclame être sa compagne en philosophie.

Il enseigne donc et appuie tout ce qui est opposé au christianisme: il place face à Dieu un principe du mal existant par soi-même éternellement ; il l'appelle parfois « nature », parfois « matière », parfois encore « Satan », « diable », « Maître du monde », « dieu de l'âge », et il lui donne plusieurs autres noms. C’est, par nécessité, et malgré eux, comme il le prétend, que les hommes pèchent ; le corps appartient au domaine du mal, et l'âme à celui de Dieu et il est (quelle folie!) consubstantiel avec Dieu. Il répand la dérision sur l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes ; il va si loin, le malheureux, jusqu'à médire du Précurseur, les met dans le même sac avec tous les dits et faits de l'Ancien Testament (O l'impiété!) du côté du principe du mal opposé à Dieu.

L'arbre du Paradis, imagine-t-il, est le Christ qu’il prétend honorer, mais avec ses lèvres [seulement], alors qu’on saura jamais dire jusqu’à quel point il blasphème, par ce qu'il fait et par les croyances qu'il professe. Quant à la Trinité consubstantielle, cette âme damnée affirme qu'il la reconnaît, mais que c’est une petite chose impie de malice uniquement conçue par les mots de piété, pour séduire ceux qui viennent à lui trop d’ignorante simplicité et pour insérer, par ce genre de mélanges, la trame fatale de son enseignement, totalement ancré dans le poison de son erreur. Ainsi, il affirme qu’il honore et qu’il prêche le corps du Christ, le Christ crucifié, la Croix, le Baptême, la descente du Christ au tombeau et sa résurrection, la résurrection des morts et le jugement: en un mot, il transpose tout le vocabulaire propre à la vraie foi employé par les chrétiens, et l'applique à d'autres notions qui sont soit très bizarres, abominables, étrangères, vides de sens ou inappropriées, et qui sont incohérentes. Il tente ainsi de fortifier sa propre hérésie. Et son impiété s’exerce avec tant de ruse que, tout en portant une haine violente et implacable à la Sainte Vierge et Mère du Christ notre Dieu, et menant une guerre sans pitié contre elle, cet hypocrite s’empare néanmoins du nom de Marie ; en l’appelant fallacieusement la Mère de Dieu, il ne montre ni la crainte de Dieu ni aucune espèce de honte. En outre, il accable de mille outrages la précieuse et rédemptrice Croix du Christ, l'appelant par blasphème l'épouvantail des Juifs, et il ne rougit pas de dire qu'il estime la croix digne d'honneur et de vénération, mais sous les noms de nos dogmes, il désigne malicieusement des choses toutes différentes.[ii]

Il raconte des monstruosités sur le corps et le sang du Christ, non tels que nous autres chrétiens les connaissons, mais comme se les figure son esprit furieux et extravagant. Il emploie les mêmes mots que les chrétiens, mais il les sépare des vraies réalités. Il déifie le soleil et la lune, et dit que leur lumière est consubstantielle avec Dieu. Mais il s'explique en disant que cette lumière consubstantielle n'est pas une lumière visible, mais une lumière intellectuelle. C'est pourquoi il les appelle incorporelles, sans forme ni couleur, et dignes de vénération.

Il pense qu'il faut s'abstenir de viande et de rapport conjugal et comme si c’étaient des choses infâmes ; lui, le plus tristement infâme de tous! En rejetant également le vin parce qu'il conduit à l'ivresse, notre auteur ne discerne pas que ce n'est pas le vin qui enivre, mais son usage démesuré ou sans égard pour la décence, de même que l'abus de toute nourriture ou d'eau soit nuisible.

Pauvre fou, il adore aussi l'air, auquel il fait des hymnes, l’appelant une colonne et un homme. Il tient en aversion le feu et la terre, qu'il met du côté du mal. Après avoir rassemblé plus de bavardages et un certain nombre de ses propres pièges depuis la superstition païenne et les avoir arrangés selon sa propre imagination, il fournit un bourbier de maux qu’il le remplit de l'impiété que constitue son propre dogme.

Il tire également quelques mots du saint Evangile et des lettres de Saint Paul et il essaie d’en pervertir le sens pour les transformer en mots destinés à son hérésie. Quant aux soi-disant Actes des Apôtres, ceux d’André surtout, il montre qu'il compte sur eux pour appuyer sa revendication. Il veut également renforcer sa croyance en la migration des âmes: celles qui sont parvenues à la perfection de la Vertu retournent vers Dieu; celles qui ont porté la Méchanceté jusqu'au comble sont livrées au feu et aux ténèbres ; et celles qui ont eu des mœurs moyennes entre ces deux extrémités, passent en d'autres corps.

Il ne rougit pas d'invoquer le témoignage de ceux qui ont embrassé le paganisme et surtout de Platon, il les appelle saints et divins, noms qu'il donne aussi au Christ notre Sauveur ; beaucoup de ses autres observations sont encore plus folles, de malicieuses et impies.

Il semble attaquer l’erreur d’Eunomius, mais il est impossible de dire lequel des deux blasphème plus que l’autre.

Dans son vocabulaire et son style, il n'est pas sans mériter parfois un certain respect, surtout quand il entreprend une description ; à certains endroits, il est vulgaire et prend le langage de la rue. Ce malheureux possède même une connaissance philosophique, n’en laisse rien d'original, mais mêle et confond tout. Et, pour rendre illégitime la vérité et la droiture, il ne manque ni d'énergie ni d’habileté: dans l'invention ou la réflexion, il est le plus obtus et le plus stupide sans surpassement possible. L'utilité de son traité sans valeur et impie est uniquement d’amener la confusion et la honte chez ceux qui sont attachés à la croyance impie des Manichéens et à la sienne.

 


 


 

 

 


 
  

[i] Les travaux de ce disciple direct de Manès sont perdus. Cf. Jülicher, s. v. Agapios (n. 2), P. W., vol. I (1894), col. 735. Il a parfois été suggéré que deux œuvres d’Agapius sont examinées ici, mais Henry ne le pense pas.

[ii] Mani lui-même se proclamait « apôtre de Jésus-Christ par la providence de Dieu le père », et en même temps lui-même s’appelait le Paraclet, qui avait été promis d'être l'auteur d'une véritable révélation. Voir les ouvrages anti-manichéens d'Augustin. Cf. G. Welter, Histoire des sectes chrétiennes, Paris, Payot, 1950, p. 36.

(1) C'est vraisemblablement en Asie mineure que vécut Agapius, docteur manichéen, connu seulement par le court résumé que Photius nous a laissé. Faute de renseignements, son rôle reste pour nous en partie énigmatique, mais le peu que nous en savons suffit pour faire reconnaître en lui un théologien original; comme il fut engagé dans les querelles de l'arianisme et qu'il y prit parti contre Eunome. Il doit donc avoir vécu au IV e siècle ou au commencement du cinquième.