Hippocrate

HIPPOCRATE

PRÉNOTIONS DE COS. 

CHAPITRE XVIII. DE LA PHTHISIE ET DES MALADIES DU FOIE - CHAPITRE XIX. DE L'HYDROPISIE. - CHAPITRE XX. DE LA DYSENTERIE. - CHAPITRE XXI. DE LA LIENTERIE. - CHAPITRE XXII. DES MALADIES DE LA VESSIE. - CHAPITRE XXIII. DE L'APOPLEXIE, DE LA PARALYSIE, DE LA PARAPLÉGIE, DE LA MANIE, DE LA MELANCOLIE.

Chapitres 16 et 17 - chapitres 24 à 27

 

HIPPOCRATE

 

 

 

 

 

 

 

433. Ὅσοι ἀφρῶδες αἷμα ἐμέουσι, πόνου μὴ ἐόντος κάτω τοῦ διαφράγματος, ἀπὸ τοῦ πλεύμονος ἐμέουσιν· καὶ οἷσι μὲν ἡ μεγάλη φλὲψ ἐν αὐτῷ ῥήγνυται, πολύ τε ἐμέουσι καί εἰσιν ἐπικίνδυνοι· οἷσι δὲ ἡ ἐλάσσων, ἔλασσόν τε ἀνάγουσι, καί εἰσιν ἀσφαλέστεροι.

434. Τῶν φθισικῶν οἷσιν ἐπὶ τοῦ πυρὸς ὄζει τὸ πτύαλον κνίσσης βαρὺ, καὶ αἱ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέουσιν, ἀπόλλυνται.

435. Τῶν φθισικῶν οἷσιν ἐπὶ θάλασσαν πτύουσιν ἐς τὸν πυθμένα βαδίζει τὸ πῦον, ὀλέθριον συντόμως· ἔστω δὲ ἐν χαλκῷ ἡ θάλασσα.

436. Ὅσοισι τῶν φθισικῶν αἱ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέουσιν, ὑπὸ διαῤῥοίης ἀπόλλυνται· καὶ ὅσοισι φθισικοῖσιν ἐπιγίνονται διάῤῥοιαι, θνήσκουσιν.

437. Αἱ ἐν φθινώδεσιν ἐπισχέσιες πτυάλων ἐξιστᾶσι ληρωδῶς· αἱμοῤῥοΐδα τούτοισιν ἐλπὶς ἐπιφανῆναι.

438. Φθίσιες ἐπικινδυνόταται, αἵ τε ἀπὸ ῥήξιος φλεβῶν τῶν παχειῶν, καὶ ἀπὸ κατάῤῥου τοῦ ἀπὸ κεφαλῆς.

439. Τῶν δὲ ἡλικιῶν ἐπικινδυνόταται πρὸς φθίσιν ἀπὸ ιη ἐτέων μέχρι ε καὶ λ.

440. Τὰ κνησμώδεα σώματα μετὰ κοιλίης στάσιν ἐν φθισικοῖσι, κακόν.

441. Ἐπὶ τῇσι φθινώδεσιν ἕξεσι μετὰ πυρετοῦ ἐς οὖλα καὶ ὀδόντας ῥεύματα ἐπιφαινόμενα, κακόν.

442. Ἐπὶ πᾶσιν ὑποχόνδρια μετέωρα, κακόν· κάκιστον δὲ ἐπὶ τοῖσι φθισικοῖσι τῶν μακρῶν·

443. ἐπὶ τοῖσι τετηκόσιν ὀλέθριον, ἔνιοι πρὸ τῶν τελευτῶν ἐπιῤῥιγοῦσιν.

444. Τὰ ἀμυχώδεα ἐξανθίσματα φθίσιν ἕξιος σημαίνει.

445. Οἱ δύσπνοοι ξηρῶς, ἢ πολλὰ ἄπεπτα ἀνάγοντες ἐν φθίσει, ὀλέθριοι.

446. Οἷσιν ἡπατικοῖσι πολὺ πτύαλον αἱματῶδες, εἴ τε ἐνυπόσαπρον, εἴ τε χολῶδες ἄκρητον, ὀλέθριον εὐθέως.

447. Ἐφ´ ἡπατικῷ τῆξις ἅμα βράγχῳ, κακὸν, ἄλλως τε κἢν ὑποβήσσῃ.

448. Οἱ καθ´ ἧπαρ ὀδυνώδεες, καρδιαλγικοὶ, καρώδεες, ῥιγώδεες, κοιλίαι ταραχώδεες, λεπτοὶ, ἀπόσιτοι, ἐφιδροῦντες πολλῷ, πυώδεα κατὰ κοιλίην προΐενται.

449. Τοῖσιν ἧπαρ ἐξαπίνης περιωδυνοῦσι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει.

450. Ὅσοι δὲ ἀφρῶδες αἷμα πτύουσι, πονέοντες ὑποχόνδριον δεξιὸν, ἀπὸ τοῦ ἥπατος πτύουσι, καὶ θνήσκουσιν.

451. Οἷσιν ἧπαρ καυθεῖσιν οἷον ἀμόργη ἔρχεται, θανάσιμον.

452. Οἱ δὲ ὕδρωπες οἱ ἐκ τῶν ὀξέων νοσημάτων, ἐπίπονοι γίνονται καὶ ὀλέθριοι· ἄρχονται δὲ οἱ πλεῖστοι μὲν ἀπὸ τῶν κενεώνων, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἥπατος.  Τοῖσι μὲν οὖν ἀπὸ τῶν κενεώνων ἀρχομένοισιν οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ διάῤῥοιαι πολυχρόνιοι παρακολουθοῦσιν, οὐ λαπάσσουσαι κοιλίην, οὐδὲ τὰς ὀδύνας λύουσαι τὰς ἐξ ὀσφύος καὶ κενεώνων. Ὅσοι δὲ ἀπὸ τοῦ ἥπατος, βῆξαί τε θυμὸς ἐγγίνεται, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ ἡ κοιλίη σκληρὰ διαδίδωσι καὶ πρὸς ἀνάγκην, οἰδήματά τε περὶ αὐτὴν γίνεται, τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ, τὰ δ´ ἐπ´ ἀριστερὰ, καὶ πάλιν καταπαύεται.

453. Ἐπὶ τοῖσι ξηροῖσιν ὑδρωπιώδεσι τὰ στραγγουρικὰ, μοχθηρόν· φλαῦρα δὲ καὶ τὰ μικρὰς ὑποστάσιας ἔχοντα.

454. Τοῖσιν ὑδρωπιώδεσιν ἐπιληπτικὰ ἐπιγενόμενα, ὀλέθριον, ἀλλήλων τε σημεῖον μοχθηρὸν, καὶ κοιλίας ἐξυγραίνουσιν.

455. Ἐν τοῖσι χολώδεσι κοιλίη ταραχώδης, διαδιδοῦσα σμικρὰ γονώδεα, μυξώδεα, καὶ πόνον περὶ ἦτρον ἐμποιέοντα, καὶ οὖρα οὐκ εὐλύτως ἰόντα, ἐς ὕδρωπα ἀποτελευτᾷ ἐκ τῶν τοιούτων.

456. Ὑδεριῶντι πυρετώδει οὖρον μικρὸν καὶ τεταραγμένον, ὀλέθριον.

457. Ἐπὶ δὲ ὑδέρῳ ἀρχομένῳ διάῤῥοια γενομένη ὑδατώδης, χωρὶς ἀπεψίης, λύει τὸ νόσημα.

458. Τοῖσι ξηροῖσιν ὑδρωπιώδεσι προσημαίνουσι στρόφοι περὶ τὸ λεπτὸν ἐμπίπτοντες, κακόν.

459. Τὰ ἐξ ὑδρωπικῶν ἐπιληπτικὰ, ὀλέθρια.

460. Ὕδερος πρὸς θεραπείην ἐνδιδοὺς, παλινδρομέων, ἀνέλπιστον.

461. Τοῖσιν ὑδρωπιώδεσι, κατὰ φλέβας ἐς κοιλίην ῥαγέντος τοῦ ὕδατος, λύσις.

462. Δυσεντερίη ἀκαίρως ἐπιστᾶσα ἀπόστασιν ἐν πλευροῖσιν, ἢ σπλάγχνοισιν, ἢ ἐν ἄρθροισι ποιέει· ἆρα ἡ μὲν χολώδης ἐν ἄρθροισιν, ἡ δὲ αἱματώδης ἐν πλευροῖσιν, ἢ σπλάγχνοισιν;

463. Δυσεντερικοῖσιν ἔμετος χολώδης ἐν ἀρχῇ, κακόν.

464. Οἷσιν ἐκ δυσεντερίης ὀξείης ἐς πυώδεα ἥκει τὸ ὑγρὸν, τὸ ἐφιστάμενον ἔκλευκον ἔσται καὶ πολύ.

465. Τὰ δυσεντεριώδεα, ὑπέρυθρα, ἰλυώδεα, λάβρα διαχωρήματα, ἐπὶ φλογώδεσιν ἐξερύθροισι χρώμασι λυόμενα, ἐλπὶς ἐκμανῆναι.

466. Δυσεντερίη σπληνώδεσι μὴ μακρὴ, χρήσιμον, μακρὴ δὲ, πονηρόν· ληγούσης γὰρ, εἰ ὕδρωπες ἢ λειεντερίαι γίνονται, θανάσιμον.

467. Ἐν λειεντερικοῖσι μετὰ θηρίων, ὀδύναι στρόφῳ λυόμεναι τὰ περὶ ἄρθρα μετεωρίζουσιν· ἐκ τοιούτων λέπια ἐξέρυθρα, φλυκταινούμενα· ἐφιδρώσαντες οὗτοι διαφοινίσσονται οἷα μάστιξιν.

468. Οἱ ἐν λειεντεριώδεσι μακροῖσιν ἅμα θηρίοισι στροφώδεες, ὀδυνώδεες, λυομένων, ἐποιδέουσι· τὸ ἐπιῤῥιγοῦν τούτοισι κακόν.

469. Λειεντερικὰ μετὰ δυσπνοίης, καὶ πλευροῦ [εἴ] τι κνήσει, ἐς φθίσιν ἀποτελευτᾷ.

470. Εἰλεώδεσιν ἔμετος καὶ κώφωσις, κακόν.

471. Κύστιες δὲ σκληραί τε καὶ ἐπώδυνοι, πάντως μὲν κακὸν, κάκιστον δὲ πυρετῷ συνεχεῖ· καὶ γὰρ οἱ ἀπ´ αὐτέων πόνοι, ἱκανοὶ ἀνελεῖν· καὶ κοιλίαι τουτέοισιν οὐ πάνυ διαχωρέουσιν· λύει δὲ τούτους οὖρον πυῶδες ἐλθὸν, λευκὴν καὶ λείην ἔχον ὑπόστασιν· μὴ λυομένων δὲ τούτων, μηδὲ τῆς κύστιος λαπασσομένης, ἐν τῇσι πρώτῃσι περιόδοισιν ἐλπὶς ἀπολέσθαι τὸν νοσέοντα· μάλιστα δὲ γίνεται τοῦτο τοῖσιν ἀπὸ ἑπτὰ ἐτέων μέχρι πεντεκαίδεκα.

472. Οἱ λιθιῶντες, σχηματισθέντες ὥστε τὸν λίθον μὴ προσπίπτειν πρὸς τὸν οὐρητῆρα, ῥηϊδίως οὐρέουσιν·

473. οἷσι δὲ φῦμα περὶ τὴν κύστιν ἐστὶ τὸ παρέχον τὴν δυσουρίην, παντοίως σχηματισθέντες ὀχλέονται· λύσις δὲ τούτου γίνεται, πύου ῥαγέντος.

474. Οἷσι λανθάνει τὸ οὖρον προσπῖπτον, καὶ τὸ αἰδοῖον ἕλκονται, ἀνέλπιστοι.

475. Ἐπὶ στραγγουρίῃ εἰλεὸς ἐπιγενόμενος ἑβδομαίους ἀπόλλυσιν, ἢν μὴ, πυρετοῦ ἐπιγενομένου, ἀθρόον οὖρον ἔλθῃ.

476. Νάρκαι καὶ ἀναισθησίαι γινόμεναι παρὰ τὸ ἔθος, ἀποπληκτικῶν συμβησομένων σημεῖον.

477. Ὅσοι ἐκ τρώματος ἀκρατέες γίνονται τοῦ σώματος, πυρετοῦ μὲν ἐπιγενομένου χωρὶς ῥίγεος, ὑγιάζονται· μὴ γενομένου δὲ, ἀποπληκτικοὶ γίνονται τὰ δεξιὰ ἢ τὰ ἀριστερά.

478. Ἀποπληκτικοῖσιν αἱμοῤῥοΐδες ἐπιγενόμεναι, χρήσιμον· ψύξιες δὲ καὶ ναρκώσιες, πονηρόν.

479. Ἐν τοῖσιν ἀποπληκτικοῖσιν ἐπὶ τῇ δυσφορίῃ τοῦ πνεύματος ἱδρὼς ἐπιγενόμενος, θανάσιμον· ἐν αὐτοῖσι δὲ πάλιν τούτοισιν ἢν πυρετὸς ἐπιγένηται, λύσις.

480. Τὰ ἐξαίφνης ἀποπληκτικὰ λελυμένως ἐπιπυρετήναντα, χρόνῳ ὀλέθρια.

481. Οἷσιν ἔκ τινος ἀῤῥωστίης ἐς ὕδερον περιίσταται, τούτοισι κοιλίαι ξηραὶ σπυραθώδεες ἔρχονται μετὰ περιτήξιος μυξώδεος καὶ οὔρου οὐ καλοῦ· διατάσιές τε περὶ ὑποχόνδρια, καὶ πόνοι καὶ ἐπάρματα περὶ κοιλίην, καὶ πόνοι περὶ κενεῶνας, καὶ περὶ τοὺς ῥαχιαίους μύας προσπίπτουσι, πυρετοί τε καὶ δίψαι καὶ βῆχες ξηραὶ παρακολουθοῦσι, καὶ δύσπνοια περὶ τὰς κινήσιας, καὶ σκελέων βαρύτης, σιτίων τε ἀφιστᾶσι, καὶ προσενεγκάμενοι μικρὰ πληροῦνται.

482. Τοὺς λευκοφλεγματοῦντας διάῤῥοια παύει· αἱ μετὰ σιγῆς ἀθυμίαι καὶ ἀπανθρωπίαι, ἐπιεικῶς αὐτῶν κατεργαστικαί.

483. Ὅσοι ἐκ φόβου μετὰ καταψύξιος ἐξίστανται, πυρετοὶ μεθ´ ἱδρώτων, καὶ ὕπνοι οἱ πάννυχοι ταῦτα λύουσιν.

484. Ἐκ μανίης ἐς βράγχον μετὰ βηχὸς ἀπόστασις.

485. Ἐν τοῖσι μανιώδεσι σπασμὸς προσγινόμενος ἀμαύρωσιν ἴσχει.

486. Αἱ σιγῶσαι ἐκστάσιες, οὐχ ἡσυχάζουσαι, ὄμμασι περιβλέπουσαι, πνεῦμα ἔξω ἀναφέρουσαι, ὀλέθριαι· ποιοῦσαι δὲ παραπληκτικὰ χρόνια· ἀτὰρ καὶ ἐκμαίνονται οὗτοι· ὅσοι δὲ ἐπὶ ταραχῇ κοιλίης οὕτω παροξύνονται, περὶ κρίσιν μέλανα διέρχεται.

 

CHAPITRE XVIII.

DE LA PHTHISIE ET DES MALADIES DU FOIE

433. Ceux qui vomissent un sang écumeux, sans douleur au-dessous du diaphragme, te rejettent du poumon ; ceux chez qui la grande veine se rompt dans le poumon, vomissent du sang en abondance et sont dans un danger imminent; ceux chez qui une plus petite vaine se rompt, rejettent moins de sang et sont plus en sûreté.

434. Les phtisiques dont les crachats jetés dans le feu exhalent une forte odeur de viande brûlée, et dont les cheveux tombent, sont perdus.

435. Quand les phtisiques crachent dans l'eau de mer, et que le pus tombe au fond, le danger est imminent. L'eau doit être dans un vase de cuivre.

436. Les phtisiques dont les cheveux tombent, périssent par la diarrhée : et tous les phtisiques chez lesquels la diarrhée survient, meurent.

437. La suppression des crachats dans les phtisies amène un délire loquace. Dans ce cas, on peut s'attendre à un flux de sang hémorroïdal.

438. Les phtisies les plus dangereuses sont celles qui viennent de la rupture des gros vaisseaux, et d'un catarrhe qui est. tombé de la tête.

439. L'âge le plus dangereusement exposé à la phtisie est celui de dix-huit à trente-cinq ans.

440. Chez les phtisiques quand le corps est le siège d'un prurit, après la suppression des selles, c'est mauvais.

441. Chez ceux qui ont une prédisposition constitutionnelle à la phtisie, des fluxions avec fièvre sur les dents et les gencives, c'est mauvais.

442. Chez tous les individus, le météorisme des hypocondres, c'est mauvais, mais c'est très mauvais chez les phtisiques.

443. Parmi [les phtisiques] depuis longtemps malades et qui se consument sans espoir de guérison, quelques-uns sent pris de frisson avant la mort.

444. Une éruption de boutons qui ont l'apparente d'écorchures, décèle une phtisie constitutionnelle.

445. Dans la phtisie, ceux qui ont de la dyspnée causée par la sécheresse et qui expectorent beaucoup de matières crues .sont dans un état pernicieux.

446. Chez les hépatiques, une expectoration abondante de crachats sanguinolents, ou purulents au centre, ou bilieux et sans mélange, devient promptement mortelle.

447. Chez les hépatiques, la colliquation avec enrouement, c'est mauvais, surtout s'il s'y joint un peu de toux.

448. Ceux qui ressentent de la douleur au foie et au cardia, qui sont pris de carus, de frissons, de perturbations du ventre, qui sont maigres, qui ont du dégoût et qui suent beaucoup, rendent du pus par les selles.

449. Chez les individus pris inopinément d'une vive douleur au foie, la fièvre survenant dissipe le mal.

450. Ceux qui crachent un sang écumeux, avec douleur à l'hypocondre droit, crachent des matières qui viennent du foie, et meurent.

451. Quand par suite de la cautérisation du foie il sort un liquide semblable à du marc d'huile, c'est mortel.

CHAPITRE XIX.

DE L'HYDROPISIE.

452. Les hydropisies qui naissent des maladies aiguës, sont très laborieuses et pernicieuses. La plupart tirent leur origine des cavités iliaques, quelques-unes du foie. Quand elles viennent des cavités iliaques, les pieds enflent, il y a des diarrhées très longues, qui n'amollissent pas le ventre et ne font pas cesser les douleurs qui partent des lombes et des cavités iliaques. Quand l'hydropisie tire son origine du foie, il survient bientôt de la toux, les pieds enflent, le ventre laisse échapper des matières dures et encore par l'action des remèdes : il se forme dans les hypocondres, soit à droite soit à gauche, des tumeurs qui s'élèvent et s'affaissent alternativement. ( Pronost. 8. )

453. Dans les hydropisies sèches, les urines rendues goutte à goutte, c'est fâcheux : sont également suspectes les urines qui donnent mi petit dépôt.

454. Chez les hydropiques, quand i! survient des attaques d'épilepsie, c'est pernicieux s'i! y a d'autres mauvais signes, et elles relâchent le ventre.

455. Chez les sujets bilieux, des perturbations du ventre avec déjections de matières petites, sémïniformes, muqueuses, causant des douleurs au bas ventre, et des urines qui ne coulent pas facilement, tout cela aboutit à une hydropisie.

456. Chez un hydropique qui a de la fièvre, des urines en petite quantité et troubles, c'est pernicieux.

457. Au commencement d'une hydropisie, une diarrhée aqueuse, sans crudité, la dissipe.

458. Quand il y a des signes avant-coureurs d'hydropisie sèche, des tranchées qui attaquent les intestins grêles, c'est mauvais.

459. A ta suite d'hydropisie, les attaques d'épilepsie sont pernicieuses.

460. L'hydropisie récidivant après avoir cédé au traitement, ne laisse plus d'espoir.

461. Chez les hydropiques, quand l'eau qui remplit les vaisseaux sanguins se décharge dans le ventre, c'est la solution de la maladie.

CHAPITRE XX.

DE LA DYSSENTERIE.

462. La dyssenterie intempestifement arrêtée, produit des dépôts dans la poitrine, ou dans les viscères [abdominaux], ou aux articulations; la dyssenterie bilieuse les produit aux articulations; la sanguine, dans la poitrine, ou dans les viscères [abdominaux].

463. Chez Ies dyssentériques, un vomissement bilieux au début, c'est mauvais.

464. Lorsque dans une dyssenterie aiguë, le liquide [rendu par les selles] dégénère en pus, ce qui surnage [les selles] sera très blanc et très abondant.

465. Les excréments dysentériques rougeâtres, bourbeux, abondants, délavés avec des matières enflammées et d'une couleur rouge, très foncée, font craindre la manie.

466. La dysenterie, chez ceux qui ont la rate grosse et dure, c'est utile, si elle ne dure pas longtemps, mais si elle se prolonge, c'est funeste, car lorsqu'elle cesse, s'il survient une hydropisie ou de la lienierie, le cas est mortel.

CHAPITRE XXI.

DE LA LIENTERIE.

467. Dans la lientérie avec ulcères malins, quand les douleurs sont dissipées par des tranchées, il s'élève des tumeurs aux articulations ; à la suite il se forme de petites écailles très rouges avec phlyctènes. Quand les malades ont eu des sueurs, ils sont marqués de vergetures comme par des coups de fouet.

468. Ceux qui dans une lientérie de long cours avec ulcères malins, oui des tranchées, des douleurs [d'intestins], enflent lorsque ces symptômes se dissipent. Avoir du frisson en pareil cas, c'est mauvais.

469. La lientérie avec dyspnée et douleur mordicante au côté, aboutit à la phtisie.

470. Le vomissement et la surdité dans l'iléus, c'est mauvais.

CHAPITRE XXII.

DES MALADIES DE LA VESSIE.

471. La tension inllammatoire et les douleurs à la vessie, c'est absolument mauvais ; c'est très mauvais quand il existe une fièvre continue : en effet, les douleurs de la vessie suffisent à dira seules pour tuer le malade : pendant toute leur durée le ventre ne laisse rien échapper. Un flux d'urines purulentes déposant un sédiment blanc et uni fait cesser ces douleurs. Si toutefois elles ne cessaient pas, si la vessie ne reprend pas sa souplesse, il est à craindre que le malade ne périsse dans les premières périodes. C'est ce qui arrive surtout depuis sept jusqu'à quinze ans. (Pronost. 19, in medio.)

472. Ceux qui ont une pierre dans la vessie, lorsqu'ils se placent de manière à ce qu'elle n'obstrue pas le canal de l'urètre, urinent facilement.

473. Ceux qui ont près de la vessie un abcès qui met obstacle à l'émission de l'urine, éprouvent une son sensation pénible, quelque position qu'ils prennent : l'éruption du pus fait cesser cet état.

474. Ceux qui ne s'aperçoivent pas quand l'urine traverse le canal de l'urètre, sont paralysés et sont dans un cas désespéré.

475. L'iléus survenant à la suite de la strangurie, tue en sept jours, à moins qu'un accès de fièvre n'amène des urines abondantes.

CHAPITRE XXIII.

DE L'APOPLEXIE, DE LA PARALYSIE, DE LA PARAPLÉGIE, DE LA MANIE, DE LA MELANCOLIE.

476. Ce narcotisme (la torpeur) et l'insensibilité inaccoutumée sont un présage l'apoplexie imminente.

477. Ceux qui à la suite d'une blessure éprouvent une impuissance de tout le corps, recouvrent la santé s'il survient une fièvre sans frisson : s'il n'en survient pas, ils deviennent apoplectiques (paralysés) du côté droit ou gauche.

478. Chez les apoplectiques, des hémorroïdes survenant, c'est utile; des refroidissements et de la torpeur, c'est funeste.

479. Chez les apoplectiques, s'il survient de la sueur par suite d'une grande difficulté de respirer, c'est mortel; mais en pareil cas le retour de la fièvre résout le mal.

480. Les apoplexies soudaines, quand elles sont accompagnées d'une fièvre faible et lente, sont pernicieuses. (Prorrh. 82.)

481. Chez ceux qui, par suite d'une maladie, tombent dans l'hydropisie, le ventre desséché rend des excréments semblables à des crottes de chèvre, avec une colliquation muqueuse et des urines peu louables. Il leur survient de la tension vers les hypocondres, de la douleur et de la tuméfaction au ventre, des douleurs aux flancs et aux muscles de l'épine. Ces symptômes sont accompagnés de fièvre, de soif, de toux sèche, de difficulté de respirer au moindre mouvement, de pesanteur aux jambes, d'aversion pour les aliments; et quand les malades eu prennent, la moindre quantité suffit pour les rassasier.

482. La diarrhée soulage les leuco-phlegmatiqnes. Mais le découragement avec taciturniié et la misanthropie, les consument insensiblement.

483. Ceux qui par suite de frayeur sont pris d'un délire violent avec refroidissement, un accès de fièvre avec des sueurs et un sommeil tranquille les délivrent.

484. Le dépôt de la manie est un enrouement avec de la toux.

485. Un spasme survenant chez ceux qui sont affectés de manie, obscurcit la vue.

486. Les extases silencieuses avec agitation, égarement des yeux et respiration anhélante, sont pernicieuses; elles causent des paraplégies qui se prolongent : bien plus, les malades tombent dans la manie. Ceux qui ont de telles exacerbatious avec des perturbations du ventre, rendent des selles noires vers la crise.

 
γχνοισιν;