Socrate le Scolastique

SOCRATE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

LIVRE VI

 

livre 5 - libre 7 1ere partie

 

 

HISTOIRE

 

D E

 

L'ÉGLISE.

 

Écrite par Socrate.

 

LIVRE SIXIEME.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τὸ μὲν ἐπίταγμά σου, ὦ ἱερὲ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε Θεόδωρε, ἐν πέντε τοῖς προλαβοῦσι βιβλίοις διεπονησάμεθα, ὡς οἷόν τε τὴν ἀπὸ τῶν Κωνσταντίνου χρόνων ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν συγγράψαντες. Ἴσθι δὲ ἡμᾶς μὴ ἐσπουδακέναι περὶ τὴν φράσιν, ἐννοήσαντας ὡς εἰ σπουδάσαιμεν καλλιλεξίᾳ χρήσασθαι, ἴσως μὲν καὶ ἀποπεσούμεθα τοῦ σκοποῦ. Εἰ δὲ καὶ ἐπιτευξόμεθα, οὐ τοιαῦτα πάντως δυνησόμεθα γράφειν, οἷα τοῖς παλαιοῖς συγγραφεῦσιν εἴρηται, δι´ ὧν αὔξειν τε καὶ χείρονα ποιεῖν νομίζοιτο ἄν τις τὰ πράγματα. Ἔπειτα δὲ καὶ οὐδαμῶς οἰκοδομήσει τοὺς πολλοὺς καὶ ἰδιώτας ὁ λόγος, οἳ τὰ πράγματα βούλονται μόνον εἰδέναι, οὐ τὴν λέξιν ὡς καλῶς συγκειμένην θαυμάσαι. Ἵνα μὴ οὖν ἀμφοτέροις ἀνόνητος ἡ πραγματεία γένηται, τοῖς μὲν εὐπαιδεύτοις, ὅτι μὴ ἀξία τῇ παλαιᾷ φράσει συγκρίνεσθαι, τοῖς δὲ ἰδιώταις, ὅτι μὴ δύνανται ἐφικέσθαι τῶν πραγμάτων καλυπτομένων ὑπὸ τῆς κομψείας τοῦ λόγου, τὴν σαφεστέραν μὲν δοκοῦσαν, ταπεινοτέραν δὲ φράσιν ἐπιτηδεύσαμεν.

Ἀρχόμενοι δὲ ὅμως τοῦ ἕκτου βιβλίου ἐκεῖνο προλέγομεν, ὅτι τῶν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἡλικίας γενομένων ἁπτόμενοι δεδοίκαμεν ἤδη, μὴ οὐκ ἀρέσκοντα τοῖς πολλοῖς δόξωμεν γράφειν· ἢ ὅτι κατὰ τὴν παροιμίαν, ’τὸ ἀληθές ἐστι πικρὸν,‘ ὅτι μὴ σὺν ἐγκωμίῳ τὰ ὀνόματα ὧν φιλοῦσι παραλαμβάνομεν· ἢ ὅτι μὴ τὰς πράξεις αὐτῶν μεγαλύνομεν. Καὶ οἱ μὲν τῶν ἐκκλησιῶν ζηλωταὶ καταγνώσονται, ὅτι μὴ τοὺς ἐπισκόπους λέγομεν ’θεοφιλεστάτους‘ ἢ ’ἁγιωτάτους,‘ ἢ τὰ τοιαῦτα. Ἄλλοι δὲ καὶ φιλοπραγμονήσουσιν ἔσθ´ ὅτε, ὅτι μὴ τοὺς βασιλεῖς ’θειοτάτους‘ καὶ ’δεσπότας,‘ καὶ ὅσα χρηματίζειν εἰώθασιν, ὀνομάζομεν. Ἐγὼ δὲ καὶ ἐκ τῶν τοῖς παλαιοῖς γεγραμμένων παραστήσειν ἔχων, καὶ δεικνύναι δυνάμενος, ὡς ὁ δοῦλος παρ´ αὐτοῖς ἐξ ὀνόματος εἴωθε τὸν δεσπότην καλεῖν, διὰ τὴν τῶν πραγμάτων χρείαν, παρ´ οὐδὲν τὸ ἀξίωμα θέμενος, καὶ τοῖς τῆς ἱστορίας νόμοις πειθόμενος, οἳ τὴν τῶν πραγμάτων ἀπαιτοῦσι διήγησιν καθαρὰν καὶ ἀληθῆ καὶ παντὸς ἀπηλλαγμένην ἐπικαλύμματος, ἐπ´ αὐτὴν βαδιοῦμαι λοιπὸν τὴν ἐξήγησιν, ἅ τε αὐτὸς ἐθεασάμην συγγράφων, ἅ τε παρὰ τῶν ἑωρακότων ἠδυνήθημεν μαθεῖν, δοκιμάζων τἀληθὲς, ἐκ τοῦ μὴ παραλλάττειν κατὰ τὴν ἀπαγγελίαν τοὺς διηγουμένους αὐτά. Ἐπιπόνως δέ μοι τὸ ἀληθὲς ἐγνωρίζετο, πολλῶν τε καὶ διαφόρων ἀπαγγελλόντων· καὶ τῶν μὲν παρεῖναι λεγόντων τοῖς πράγμασι, τῶν δὲ πάντων μᾶλλον ἀξιούντων εἰδέναι.

PREFACE

J'ai suivi vos ordres, très saint Théodore, et j'ai achevé les cinq premiers Livres de l'Histoire de de l'Eglise. Vous savez que je n'ai point recherché les ornements du discours. Si j'avais voulu les rechercher, je n'aurais peut-être pu réussir; et quand j'aurais pu y réussir, je n'aurais pas égalé les anciens, que l'on croit avoir été capables de relever et d'agrandir leur sujet. D'ailleurs ce genre d'écrire aurait été inutile aux simples, qui n'admirant point la beauté des termes ne s'arrêtent qu'à la vérité des choses. Ainsi j'en ai choisi un qui étant moins sublime, est plus clair et plus aisé, au lieu que si j'en avais affecté un autre, je n'aurais contenté ni les savants, qui l'auraient trouvé trop inférieur à celui des anciens, ni les ignorants, qui auraient eu peine à découvrir les choses qui auraient été comme enveloppées sous la magnificence des paroles.

Ayant que de commencer le sixième livre, je suis obligé d'avertir ceux qui prendront la peine de le lire que j'appréhende que la manière dont j'écris ne déplaise à plusieurs personnes, soit parce que la vérité est souvent fâcheuse, ou parce que je ne donne pas des éloges à ceux qu'ils aiment, et que je ne relève pas leurs actions par des paroles fort avantageuses. Ceux qui ont un zèle ardent pour notre Religion me reprendront peut-être de ce que je n'ai point donné aux Evêques le titre de très saints, ou de très chéris de Dieu, et d'autres trouveront mauvais que je n'aie point appelé les Empereurs Seigneurs, très divins, ou autrement. Il me serait aisé de faire voir par le témoignage des Anciens que quand un esclave parle de son maître, il le nomme simplement sans exprimer sa dignité. Je suivrai les règles de l'Histoire qui se contente d'une narration simple et fidèle. J'écrirai ou ce que j'ai vu, ou ce que j'ai appris de ceux qui l'ont vu. J'ai examiné avec soin leurs témoignages, et ne les ai reçus qu'autant que je les ai trouvés conformes, et ai pris beaucoup de peine à discerner la vérité des faits dont quelques-uns m'assuraient avoir été témoins, et dont d'autres prétendaient être mieux informés que qui que ce soit.

Ὡς τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου τελευτήσαντος, τῶν υἱῶν αὐτοῦ διανειμαμένων τὴν βασιλείαν, καὶ τοῦ στρατοῦ μετ´ ὀλίγον ἀπὸ τῆς Ἰταλίας ἐλθόντος, τοῦ τε Ἀρκαδίου αὐτοῖς ὑπαντήσαντος, Ῥουφῖνος ὁ ὑπάρχων πρὸς τοῖς ποσὶ τοῦ βασιλέως ὑπ´ αὐτῶν ἀναιρεῖται.

Τοῦ δὴ βασιλέως Θεοδοσίου τελευτήσαντος ἐν ὑπατείᾳ Ὀλυβρίου καὶ Προβίνου, τῇ ἑπτακαιδεκάτῃ τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὸς, οἱ αὐτοῦ υἱοὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν διαδέχονται· καὶ Ἀρκάδιος μὲν τῶν ἑῴων, Ὁνώριος δὲ τῶν ἑσπερίων εἶχε τὸ κράτος. Τῶν ἐκκλησιῶν δὲ κατὰ τούσδε τοὺς χρόνους προειστήκεισαν ἐν μὲν τῇ βασιλευούσῃ Ῥώμῃ Δάμασος· ἐν δὲ Ἀλεξανδρείᾳ Θεόφιλος· τῶν δὲ περὶ τὰ Ἱεροσόλυμα Ἰωάννης ἐκράτει· Φλαβιανὸς δὲ τὴν Ἀντιοχέων εἶχε· κατὰ δὲ τὴν νέαν Ῥώμην Κωνσταντινούπολιν Νεκτάριος εἶχε τὸν θρόνον, καθὰ καὶ ἐν τῷ προλαβόντι βιβλίῳ ἡμῖν ἱστόρηται. Περὶ δὲ τὴν ὀγδόην τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς, ἐν τῇ αὐτῇ ὑπατείᾳ, τὸ σῶμα Θεοδοσίου κομισθὲν τῇ νενομισμένῃ κηδείᾳ ὁ υἱὸς ἐτίμα Ἀρκάδιος. Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ μετὰ ταῦτα τῇ εἰκάδι ἑβδόμῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς καὶ ὁ στρατὸς παρῆν, ὁ ἅμα τῷ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ κατὰ τοῦ τυράννου στρατεύσας. Ὡς οὖν ὁ βασιλεὺς Ἀρκάδιος κατὰ τὸ εἰωθὸς πρὸ τῶν πυλῶν ἀπήντησε τῷ στρατῷ, τηνικαῦτα καὶ οἱ στρατιῶται Ῥουφῖνον τὸν ὕπαρχον τοῦ βασιλέως ἀπέκτειναν. Ὑπωπτεύετο γὰρ εἰς τυραννίδα ὁ Ῥουφῖνος· καὶ δόξαν εἶχεν, ὡς αὐτὸς εἴη τοὺς Οὕννους τὸ βάρβαρον ἔθνος ἐπικαλεσάμενος εἰς τὴν Ῥωμαίων χώραν. Καὶ γὰρ ἦσαν κατ´ ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ Ἀρμενίαν τε καί τινα μέρη τῆς ἑῴας κατατρέχοντες. Καθ´ ἣν μὲν οὖν ἡμέραν ὁ Ῥουφῖνος ἀνῄρητο, κατ´ αὐτὴν καὶ ὁ τῶν Ναυατιανῶν ἐπίσκοπος Μαρκιανὸς ἐτελεύτησε· καὶ διαδέχεται τὴν ἐπισκοπὴν Σισίννιος, οὗ καὶ ἀνωτέρω ἐμνημονεύσαμεν.

CHAPITRE PREMIER.

Rufin Préfet du Prétoire est tué aux pieds d'Arcadius.

Théodose étant mort au temps que nous avons marqué, Arcadius prit possession de l'Empire d'Orient, et Honorius de celui d'Occident. Damase gouvernait alors l'Eglise de Rome, Théophile celle d'Alexandrie, Jean celle de Jérusalem, Flavien celle d'Antioche, et Nectaire celle de Constantinople la nouvelle Rome, comme nous l'avons vu dans le livre précédent. Le corps de l'Empereur Théodose ayant été apporté à. Constantinople le huitième jour du mois de Novembre sous le même Consulat, Arcadius eut soin de la pompe funèbre. Le dix-septième jour du même mois, l'armée qui avait servi contre Eugène arriva. L'Empereur étant allé au devant selon la coutume, les soldats tuèrent Rufin à ses pieds, parce qu'il était soupçonné d'aspirer à la souveraine puissance, et d'avoir fait entrer sur les terres de l'Empire les Huns, qui couraient et ravageaient l'Arménie, et quelques autres Provinces d'Orient. Marcien Evêque des Novatiens mourut le même jour, et Sisinnius de qui nous avons parle ci-dessus lui succéda.

Περὶ τῆς τελευτῆς Νεκταρίου, καὶ τῆς Ἰωάννου χειροτονίας.

Ὀλίγου δὲ διελθόντος χρόνου, καὶ Νεκτάριος ὁ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος ἐτελεύτησεν ἐν ὑπατείᾳ Καισαρίου καὶ Ἀττικοῦ περὶ τὴν εἰκάδα ἑβδόμην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός. Εὐθὺς οὖν σπουδὴ περὶ χειροτονίας ἐπισκόπου ἐγίνετο· καὶ ἄλλων ἄλλον ἐπιζητούντων, περί τε τούτου πολλάκις προτεθείσης βουλῆς, τέλος ἐδόκει ἐκ τῆς Ἀντιοχείας μεταπέμπεσθαι Ἰωάννην τὸν τῆς Ἀντιοχείας πρεσβύτερον· φήμη γὰρ ἐκράτει περὶ αὐτοῦ, ὡς εἴη διδακτικὸς ἐν ταυτῷ καὶ ἐλλόγιμος. Ὀλίγου οὖν διαδράσαντος χρόνου, ψηφίσματι κοινῷ ὁμοῦ πάντων, κλήρου τε φημὶ καὶ λαοῦ, ὁ βασιλεὺς αὐτὸν Ἀρκάδιος μεταπέμπεται. Διὰ δὲ τὸ ἀξιόπιστον τῆς χειροτονίας παρῆσαν ἐκ βασιλικοῦ προστάγματος πολλοί τε καὶ ἄλλοι ἐπίσκοποι, καὶ δὴ καὶ ὁ τῆς Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος· ὅστις σπουδὴν ἐτίθετο διασύραι μὲν τὴν Ἰωάννου δόξαν, Ἰσίδωρον δὲ ὑπ´ αὐτῷ πρεσβύτερον πρὸς τὴν ἐπισκοπὴν προχειρίσασθαι, ὃν πάνυ ἠγάπα, ὅτι ὑπὲρ αὐτοῦ ποτὲ κινδυνῶδες ἐπίταγμα ἀνεδέξατο· τί δὲ τοῦτό ἐστιν, λεκτέον. Ἡνίκα ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος πρὸς τὸν τύραννον ἠγωνίζετο Μάξιμον, Θεόφιλος διὰ Ἰσιδώρου ξένια πέμπων βασιλεῖ, δισσὰς αὐτῷ ἐπιστολὰς ἐνεχείρισεν, ἐντειλάμενος προσενεγκεῖν τῷ νικήσαντι καὶ τὰ δῶρα καὶ τὰ γράμματα. Τούτοις διακονούμενος Ἰσίδωρος καταλαβὼν τὴν Ῥώμην τῇ νίκῃ ἐφέδρευεν· ἀλλ´ οὐκ εἰς μακρὰν τὸ γινόμενον ἔλαθεν, ἀναγνώστου τοῦ συνόντος αὐτῷ τὰς ἐπιστολὰς ἐπικλέψαντος. Οὗ ἕνεκεν ὁ Ἰσίδωρος ἐν φόβῳ γενόμενος, ὡς εἶχεν, ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἔφευγεν. Αὕτη πρόφασις ἦν Θεοφίλῳ τῆς ὑπὲρ Ἰσιδώρου σπουδῆς· οἱ μέντοι κατὰ τὰ βασίλεια τὸν Ἰωάννην προέκριναν. Ἐπειδὴ δὲ κατηγορίας κατὰ Θεοφίλου πολλοὶ ἀνεκίνουν, βιβλία τε κατ´ αὐτοῦ ἄλλος δι´ ἄλλην αἰτίαν τοῖς παροῦσιν ἐπισκόποις ἐδίδοσαν, ὁ προεστὼς τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος Εὐτρόπιος, λαβὼν τὰς ἐγγράφους κατηγορίας, ἐπέδειξεν τῷ Θεοφίλῳ, εἰπὼν, ’ἐπιλογὴν ἔχειν, ἢ χειροτονεῖν Ἰωάννην, ἢ τὰς κατ´ αὐτοῦ κατηγορίας εἰς ἔλεγχον ἄγεσθαι·‘ ταῦτα φοβηθεὶς ὁ Θεόφιλος τὸν Ἰωάννην ἐχειροτόνησε. Χειροτονηθεὶς οὖν πρὸς τὴν τῆς ἐπισκοπῆς ἱερωσύνην ἐνθρονίζεται τῇ εἰκάδι ἕκτῃ τοῦ Φεβρουαρίου μηνὸς, ὑπατείᾳ τῇ ἑξῆς, ᾗ ἐπετέλουν ἐν μὲν τῇ Ῥώμῃ ὁ βασιλεὺς Ὁνώριος, ἐν δὲ τῇ Κωνσταντινουπόλει Εὐτυχιανὸς, ὁ τότε τῶν βασιλέων ὕπαρχος. Ἐπεὶ δὲ ἐκφανὴς ὁ ἀνὴρ, ἐξ ὧν τε κατέλειπε λόγων, καὶ ἐξ ὧν πολλοῖς δεινοῖς περιέπεσεν, ἄξιον ἡγοῦμαι μὴ σιγῆσαι τὰ κατ´ αὐτὸν, ἀλλ´ ὡς οἷόν τε τὰ διὰ μακροτέρων λεχθησόμενα συστεῖλαι, εἰπεῖν τε ὅθεν ἦν καὶ ἐκ τίνων, καὶ ὅπως ἐπὶ τὴν ἱερωσύνην ἐκλήθη· ὅπως τε ἀφῃρέθη αὐτῆς, καὶ ὡς μετὰ θάνατον ἐτιμήθη μᾶλλον ἢ περιών.

CHAPITRE II.

Mort de Nectaire. Ordination de Jean.

Nectaire Evêque de Constantinople mourut bientôt après, le dix-septième jour du mois de Septembre sous le Consulat de Césaire, et d'Atticus. On songea incontinent à lui élire un successeur, et après que plusieurs eurent été proposés, on convint enfin de mander Jean Prêtre d'Antioche, fort célèbre par sa doctrine, et par son éloquence. L'Empereur Arcadius l'envoya quérir bientôt après, du contentement unanime du Clergé et du peuple, et pour rendre l'ordination plus solennelle, il souhaita que quantité d'Evêques y assistassent, et entre autres Théophile d'Alexandrie qui faisait tout son possible pour diminuer la réputation de Jean ; et pour élever sur le Siège de la Ville Impériale., Isidore Prêtre de son Eglise, qui lui était très-cher à cause d'une affaire fâcheuse et difficile qu'il avait entreprise pour les intérêts. Je dirai ce que c'était. Pendant que Théodose faisait la guerre à Maxime, Théophile envoya Isidore en Occident, avec une lettre et des présents pour celui qui remporterait la victoire. Quand Isidore fut a Rome il attendit l'événement de la guerre. Mais son dessein ne demeura pas longtemps caché ; car un Lecteur qui l'accompagnait lui prit secrètement la lettre, ce qui fut cause qu'il s'en retourna à Alexandrie. Voila le sujet pour lequel Théophile favorisait Isidore avec tant de passion. Toute la Cour se déclara pour Jean, et comme plusieurs accusaient Théophile, et qu'ils donnaient aux Evêques des mémoires contre lui, Eutrope Cétonite de l'Empereur les lui montra, et lui donna le choix, ou de répondre aux accusations, ou d'imposer les mains à Jean. Théophile étonné de ces mémoires ordonna Jean. Il prit possession de l'Eglise de Constantinople le seizième jour du mois de Février, sous le Consulat suivant, qui fut célèbre par les jeux que l'Empereur Honorius donna à Rome et par ceux qu'Eutychien Préfet du Prétoire donna à Constantinople. Comme les ouvrages qu'il a laissés, et les persécutions qu'il a souffertes l'ont rendu fort célèbre, je ne saurais me dispenser de parler de lui, de décrire la manière dont il avait été élevé, et de représenter comment il fut placé sur le Siège de l'Eglise de Constantinople, comment il en fut chassé depuis, et enfin comment il reçut plus d'honneur après sa mort, qu'il n'en avait reçu durant la vie.

Περὶ γένους καὶ ἀγωγῆς καὶ βίου Ἰωάννου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἐπισκόπου.

Ἰωάννης Ἀντιοχεὺς μὲν ἦν τῆς Κοίλης Συρίας, υἱὸς δὲ Σεκούνδου καὶ μητρὸς Ἀνθούσης, ἐξ εὐπατριδῶν τῶν ἐκεῖ· μαθητὴς δὲ ἐγένετο Λιβανίου τοῦ σοφιστοῦ, καὶ ἀκροατὴς Ἀνδραγαθίου τοῦ φιλοσόφου. Μέλλων δὲ ἐπὶ δικανικὴν ὁρμᾷν, καὶ συνιδὼν τὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις μοχθηρὸν καὶ ἄδικον βίον, ἐπὶ τὸν ἡσύχιον μᾶλλον ἐτρέπετο· καὶ τοῦτο ἐποίησε ζηλώσας Εὐάγριον, ὃς καὶ αὐτὸς φοιτῶν παρὰ τοῖς αὐτοῖς διδασκάλοις τὸν ἡσύχιον πάλαι βίον μετήρχετο. Εὐθύς τε καὶ μεταθεὶς τὸ σχῆμα καὶ βάδισμα, τοῖς ἀναγνώσμασι τῶν ἱερῶν γραμμάτων προσεῖχε τὸν νοῦν, καὶ συνεχεῖς ἐποιεῖτο τὰς ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν σπουδάς. Πείθει δὲ καὶ Θεόδωρον καὶ Μάξιμον, συμφοιτητὰς αὐτῷ ὄντας παρὰ τῷ σοφιστῇ Λιβανίῳ, καταλιπεῖν μὲν τὸν χρηματιστικὸν βίον, μετιέναι δὲ τὸν λιτόν. Ὧν Θεόδωρος μὲν ὕστερον Μοψουεστίας τῆς ἐν Κιλικίᾳ πόλεως ἐπίσκοπος γέγονε· Μάξιμος δὲ Σελευκείας τῆς ἐν Ἰσαυρίᾳ. Τηνικαῦτα οὖν οὗτοι σπουδαῖοι περὶ τὴν ἀρετὴν γενόμενοι, μαθητεύουσιν εἰς τὰ ἀσκητικὰ Διοδώρῳ καὶ Καρτερίῳ, οἵ τινες τότε μὲν ἀσκητηρίῳ προΐσταντο. Διόδωρος δὲ αὐτῶν ὕστερον ἐπίσκοπος Ταρσοῦ γενόμενος πολλὰ βιβλία συνέγραψε, ψιλῷ τῷ γράμματι τῶν θείων προσέχων γραφῶν, τὰς θεωρίας αὐτῶν ἐκτρεπόμενος. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων· Ἰωάννην δὲ ἅμα Βασιλείῳ, τῷ τότε μὲν διακόνῳ ὑπὸ Μελετίου κατασταθέντι, μετὰ ταῦτα δὲ γενομένῳ Καισαρείας τῆς Καππαδοκῶν ἐπισκόπῳ, τὰ πολλὰ συνδιάγοντα, Ζήνων ὁ ἐπίσκοπος ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων ὑποστρέφων ἀναγνώστην τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίας καθίστησιν. Ἐν τῇ τοῦ ἀναγνώστου οὖν τάξει καθεστὼς τὸν ’κατὰ Ἰουδαίων‘ λόγον συνέταξεν. Μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ τῆς τοῦ διακόνου ἀξίας παρὰ Μελετίου τυχὼν τοὺς ’περὶ ἱερωσύνης‘ λόγους συνέταξεν, καὶ τοὺς ’πρὸς Σταγείριον·‘ ἔτι μὴν καὶ τοὺς ’περὶ ἀκαταλήπτου,‘ καὶ τοὺς ’περὶ τῶν συνεισάκτων.‘ Μετὰ ταῦτα δὲ Μελετίου ἐν Κωνσταντινουπόλει τελευτήσαντος, —ἐκεῖ γὰρ παραγεγόνει διὰ τὴν Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ κατάστασιν, —ἀναχωρήσας Ἰωάννης τῶν Μελετιανῶν, καὶ μήτε Παυλίνῳ συγκοινωνῶν, ἐπὶ τρεῖς ὅλους ἐνιαυτοὺς ἡσύχως διῆγεν. Ὕστερον δὲ Παυλίνου τελευτήσαντος, ὑπὸ Εὐαγρίου τοῦ διαδεξαμένου Παυλῖνον χειροτονεῖται πρεσβύτερος. Αὕτη μὲν ἡ Ἰωάννου πρὸ τῆς ἐπισκοπῆς, ὡς συντόμως εἰπεῖν, διαγωγή. Ἦν δὲ ἄνθρωπος, ὥς φασι, διὰ ζῆλον σωφροσύνης πικρότερος, καὶ ’πλέον,‘ ὡς ἔφη τις τῶν οἰκειοτάτων αὐτῷ ἐκ νέας ἡλικίας, ’θυμῷ μᾶλλον ἢ αἰδοῖ ἐχαρίζετο·‘ καὶ διὰ μὲν ὀρθότητα βίου οὐκ ἀσφαλὴς πρὸς τὰ μελλόντα, δι´ ἁπλότητα δὲ εὐχερής· ἐλευθεροστομίᾳ τε πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας ἀμέτρως ἐκέχρητο· καὶ ἐν μὲν τῷ διδάσκειν πολὺς ἦν ὠφελῆσαι τὰ τῶν ἀκουόντων ἤθη, ἐν δὲ ταῖς συντυχίαις ἀλαζονικὸς τοῖς ἀγνοοῦσιν αὐτὸν ἐνομίζετο.

CHAPITRE III.

Naissance et éducation de Jean, Evêque de Constantinople.

Jean naquit à Antioche Ville de Syrie. II était issu d'une noble famille. Son père se nommait Second, et sa mère Antuse. Il étudia en Rhétorique sous Libanius, et en Philosophie sous Andragathe. Comme il était prêt de plaider il fit réflexion que la profession du barreau est une profession inquiète, et tumultueuse, et se résolut de choisir un genre de vie plus tranquille, à l'imitation d'Evagre qui ayant étudié sous les mêmes maîtres que lui, s'était déjà retiré. Ayant donc changé d'habit, et de manière de vivre, il s'adonna à la lecture de la sainte Ecriture, et se rendit fort assidu à l'Eglise. Il persuada aussi à Théodore et à Maxime qui avaient étudié avec lui sous Libanius, de renoncer à une profession qui n'avaient point d'autre fin que le gain. Théodore fut depuis Évêque de Mopsueste en Cilicie, et Maxime Evêque de Séleucie en Isaurie. Aspirant alors à la persécution de l'Evangile, ils s'appliquèrent aux exercices de la vie Monastique sous la conduite de Diodore, et de Cartère. Le premier fut depuis élevé à l'Evêché de la Ville de Tarse, et composa plusieurs livres où il ne rechercha que le sens littéral de l'Ecriture, sans s'arrêter aux allégories. Comme Jean demeurait avec Basile qui avait été ordonné Diacre en ce temps-là par Méléce, et qui fut depuis fait Évêque de Césarée en Cappadoce, Zénon Evêque de Jérusalem le fit lecteur de l'Eglise d'Antioche. Il composa dans cet Ordre un livre contre les Juifs, et ayant été bientôt après ordonné Diacre par Méléce, il écrivit les livres du Sacerdoce, les livres contre Stagire de l'incompréhensibilité de la Nature divine, et des femmes qui demeuraient avec les Ecclésiastiques. Méléce étant mort à Constantinople où il avait été pour l'ordination de Grégoire de Nazianze, Jean évita la société des Méléciens sans entrer dans la communion de Paulin, et passa trois années dans un profond repos. Paulin étant mort il fut ordonné Prêtre par Evagre son successeur. Voici ce que l'on a remarqué dans sa conduite avant qu'il fût parvenu à la dignité Episcopale. L'amour qu'il avait pour la tempérance le rendait d'une humeur fâcheuse, et incommode, et comme disait un de ses amis particuliers, il avait fait paraître dès sa jeunesse plus d'emportement, que de retenue. Comme il était irrépréhensible dans les mœurs, il ne se mettait pas assez en peine de l'avenir, et avait en toutes choses une trop grande facilité. Il parlait aussi avec trop de liberté. Quand il prêchait il ne se proposait point d'autre fin que de réformer la vie de ceux qui l'écoutaient. Dans la conversation particulière il paraissait fier, et orgueilleux à ceux qui ne le connaissaient pas.

Περὶ Σαραπίωνος τοῦ διακόνου, καὶ ὅπως δι´ αὐτὸν ὁ ἐπίσκοπος ἐχθρὸς τῷ κλήρῳ κατέστη καὶ πολέμιος.

Τοιοῦτος ὢν τὸ ἦθος, καὶ ἐπὶ τὴν ἐπισκοπὴν προβληθεὶς, μείζονι ἢ ἐχρῆν τῇ ὀφρύϊ κατὰ τῶν ὑπηκόων ἐκέχρητο, διορθοῦν τοὺς βίους τῶν ὑφ´ αὑτῷ κληρικῶν, ὡς ᾤετο, προαιρούμενος. Εὐθὺς οὖν ἐν ἀρχῇ φανεὶς τοῖς τῆς ἐκκλησίας τραχὺς, ὑπ´ αὐτῶν ἐμισεῖτο· πολλοί τε πρὸς αὐτὸν ἀπηχθάνοντο, καὶ ὡς ὀργίλον ἐξέκλινον· ἐνῆγε δὲ αὐτὸν πρὸς τὸ πᾶσι προσκρούειν Σαραπίων, διάκονος ὑπ´ αὐτῷ ταττόμενος. Καί ποτε παρόντων τῶν κληρικῶν, μεγάλῃ τῇ φωνῇ πρὸς τὸν ἐπίσκοπον τοιοῦτον λόγον ἐφθέγξατο· ’Οὔποτε, ὦ ἐπίσκοπε, τούτων κρατῆσαι δυνήσῃ, εἰ μὴ μιᾷ ῥάβδῳ πάντας ἐλαύνοις.‘ Τοῦτο λεχθὲν τὸ κατὰ τοῦ ἐπισκόπου μῖσος ἐξήγειρεν. Ὁ δὲ ἐπίσκοπος οὐκ εἰς μακρὰν πολλοὺς τῆς ἐκκλησίας ἄλλον δι´ ἄλλην αἰτίαν ἐξέβαλλεν· οἱ δὲ, οἷα φιλεῖ γίνεσθαι ἐν ταῖς τοιαύταις τῶν κρατούντων ὁρμαῖς, φατρίας συνίστασαν κατ´ αὐτοῦ, καὶ διαβολαῖς πρὸς τὸν δῆμον ἐκέχρηντο. Εἰς πίστιν δὲ ἦγεν τοὺς ἀκούοντας τὰ λεγόμενα τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν ἐπίσκοπον συνεσθίειν τινὶ, μηδὲ καλούμενον ἐφ´ ἑστίαν παραγίνεσθαι· ἐξ οὗ καὶ μάλιστα ἡ μείζων ἐκράτησε διαβολὴ κατ´ αὐτοῦ. Καὶ τίνι μὲν σκοπῷ συνεσθίειν οὐδενὶ προῄρητο, σαφῶς οὐδεὶς ἀπαγγεῖλαι δεδύνηται· οἱ μὲν γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπολογεῖσθαι βουλόμενοι ἔφασκον ὡς εἴη ἐμπαθὴς, καὶ δυσφόρως τὰ σιτία προσφέροιτο, καὶ διὰ τοῦτο μόνος ἐσθίει· ἄλλοι δὲ, ὅτι δι´ ὑπερβάλλουσαν ἄσκησιν τοῦτο ἐποίει. Ὅπως δὲ ἀληθείας ἂν εἶχε τὸ γινόμενον, οὐ μικρὰ συνεβάλλετο πρὸς διαβολὴν τοῖς κατηγοροῦσιν αὐτοῦ. Ὁ μέντοι λαὸς διὰ τοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ λεγομένους ὑπ´ αὐτοῦ λόγους σφόδρα συνεκρότει καὶ ἠγάπα τὸν ἄνθρωπον, μικρὰ φροντίζων τῶν κατηγορεῖν ἐπιχειρούντων αὐτοῦ. Ὁποῖοι δέ εἰσιν οἵ τε ἐκδοθέντες παρ´ αὐτοῦ λόγοι καὶ οἱ λέγοντος αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ὀξυγράφων ἐκληφθέντες, ὅπως τε λαμπροὶ, καὶ τὸ ἐπαγωγὸν ἔχοντες, τί δεῖ νῦν λέγειν, ἐξὸν τοῖς βουλομένοις αὐτοὺς ἀναλέγεσθαι, καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν καρποῦσθαι;

CHAPITRE IV.

Jean se rend odieux à ses Ecclésiastiques.

Quand il fut parvenu à la dignité Episcopale, il usa d'une trop grande sévérité pour réformer, comme il prétendait, la vie des Ecclésiastiques. Cela le rendit extrêmement odieux à plusieurs qui l'évitaient comme un homme fort sujet à la colère. Sérapion qu'il avait ordonné Diacre attira sur lui la haine des ecclésiastiques. Il lui dit une fois à haute voix en leur présence : Vous ne viendrez jamais à bout de tous ces gens-là, si vous ne les chassez avec une baguette. Il en chassa en effet plusieurs incontinent après pour divers sujets ; ceux qu'il avait chassés ne manquèrent pas de s'unir contre lui, comme l'on fait d'ordinaire, quand le gouvernement est trop rude, et de le décrier devant le peuple. Ce qui contribua le plus à donner quelque couleur aux plaintes qu'ils firent contre lui, est qu'il ne voulait jamais manger avec personne, lors même qu'il en était prié. Personne ne sait pour quelle raison il refusait de manger en compagnie. Ceux qui le voulaient défendre disaient que c'était qu'il avait l'estomac faible, et qu'il était délicat à son boire et à son manger. D'autres assuraient qu'il en usait de la sorte par l'amour de la tempérance. Enfin quelque motif qu'il eût, ceux qui ne l'aimaient pas en firent un des principaux chefs de leur plainte. Mais le peuple méprisant ces plaintes, estimait extrêmement les discours qu'il prononçait dans l'Eglise. Ce n'est pas ici le lieu de dire combien ceux qu'il a publiés, ou que d'autres ont écrits sous lui pendant qu'il les prononçait, sont éloquents et capables de charmer les esprits. Ceux qui désireront de le reconnaître les pourront lire, et ils tireront sans doute un grand fruit de leur lecture.

Ὅτι οὐ πρὸς τοὺς ἐν τῷ κλήρῳ μόνον Ἰωάννης ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἐν τέλει διεφέρετο· καὶ περὶ Εὐτροπίου τοῦ εὐνούχου.

Ἕως μὲν οὖν τῷ κλήρῳ μόνῳ προσέκρουεν, ἀσθενὴς ἦν ἡ σκευωρουμένη κατ´ αὐτοῦ μηχανή· ἐπειδὴ δὲ καὶ πολλοὺς τῶν ἐν τέλει πέρα τοῦ προσήκοντος ἐξελέγχειν ἐπειρᾶτο, τηνικαῦτα καὶ ὁ κατ´ αὐτοῦ φθόνος πλείων ἐξήπτετο. Καὶ πολλὰ μὲν ἐλέγετο κατ´ αὐτοῦ· τὰ πλεῖστα δὲ λοιπὸν καὶ πίστιν ἐνεποίει τοῖς ἀκούουσι· προσθήκην δὲ τῇ διαβολῇ ἐποίει ἡ κατὰ Εὐτροπίου τότε λεχθεῖσα ὑπ´ αὐτοῦ προσομιλία. Εὐτρόπιος γὰρ εὐνοῦχος, προεστὼς τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος, καὶ τὴν τοῦ ὑπάτου ἀξίαν πρῶτος εὐνούχων παρὰ βασιλέως λαβὼν, ἀμύνασθαί τινας προσφεύγοντας τῇ ἐκκλησίᾳ βουλόμενος, σπουδὴν πεποίητο νόμον παρὰ τῶν αὐτοκρατόρων προτεθῆναι, κελεύοντα μηδένα προσφεύγειν ταῖς ἐκκλησίαις, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἤδη προσφεύγοντας ἀφέλκεσθαι. Δίκη δὲ εὐθὺς ἐπηκολούθει· προὔκειτο γὰρ ὁ νόμος, καὶ μετ´ οὐ πολὺ προσκρούσας τῷ βασιλεῖ ὁ Εὐτρόπιος ἐν τοῖς πρόσφυξιν ἦν. Ὁ οὖν ἐπίσκοπος, τοῦ Εὐτροπίου ὑπὸ τὸ θυσιαστήριον κειμένου καὶ ἐκπεπληγότος ὑπὸ τοῦ φόβου, καθεσθεὶς ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος, ὅθεν εἰώθει καὶ πρότερον ὁμιλεῖν χάριν τοῦ ἐξακούεσθαι, λόγον ἐλεγκτικὸν ἐξέτεινε κατ´ αὐτοῦ. Ἐφ´ ᾧ πλέον ἐδόκει προσκρούειν τισὶν, ὅτι τὸν ἀτυχοῦντα οὐ μόνον οὐκ ἠλέει, ἀλλ´ ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ ἤλεγχεν. Εὐτροπίου μὲν οὖν τότε τὴν ὕπατον ἀξίαν χειρίζοντος, διά τινα πταίσματα ὁ βασιλεὺς τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι ἐκέλευσεν· ἐκ δὲ τοῦ καταλόγου τῶν ὑπάτων περιῃρέθη τὸ ὄνομα, καὶ μόνου τοῦ συνυπατεύσαντος Θεοδώρου ἐγγέγραπται. Λόγος δὲ, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Ἰωάννης καὶ Γαϊνᾶν τὸν τηνικαῦτα στρατηλάτην τῇ συνήθει παρρησίᾳ χρώμενος ἰσχυρῶς περιύβρισεν, ὅτε μίαν ἐκκλησίαν τῶν ἐντὸς τῆς πόλεως προσνεμηθῆναι τοῖς ὁμοθρήσκοις αὐτοῦ Ἀρειανοῖς παρὰ τοῦ βασιλέως αἰτῆσαι ἐτόλμησεν. Ἄλλον τε δι´ ἄλλην αἰτίαν τῶν κρατούντων ἐξήλεγχεν σὺν παρρησίᾳ πολλῇ, δι´ ἣν πολλοῖς διάφορος ἦν. Ὅθεν καὶ Θεόφιλος ὁ Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπος εὐθὺς μετὰ τὴν χειροτονίαν ἐπενόει ὅπως αὐτὸν σκευωρήσηται, καί τισι μὲν τῶν παρόντων περὶ τούτου κρυφαίως διελέγετο· πολλοῖς δὲ καὶ τῶν μακρὰν ἀπόντων τὴν οἰκείαν διήγγειλε βούλησιν. Ἐλύπει γὰρ αὐτὸν οὐ μόνον ἡ ὑπερβάλλουσα Ἰωάννου παρρησία, ἀλλ´ ὅτι καὶ Ἰσίδωρον τὸν πρεσβύτερον ὑπ´ αὐτῷ ταττόμενον εἰς τὴν ἐπισκοπὴν Κωνσταντινουπόλεως προβάλλεσθαι οὐκ ἴσχυσεν. Ἐν τούτοις μὲν τὰ κατὰ Ἰωάννην τὸν ἐπίσκοπον ἦν· καὶ εὐθὺς ἐν ἀρχῇ κατ´ αὐτοῦ ὤδινε τὸ κακόν· καὶ τὰ μὲν περὶ αὐτοῦ προϊόντες δηλώσομεν.

CHAPITRE V.

Jean Évêque de Constantinople offense quantité de personnes de grande qualité.

Tant que Jean Evêque de Constantinople n'attaqua que les Ecclésiastiques, les efforts que l'on fit contre lui ne furent que faibles et méprisables. Mais dès qu'il entrepris avec une trop grande véhémence les défauts de quelques personnes d'éminente qualité, la haine publique s'alluma contre lui avec une ardeur incroyable, et répandit des bruits désavantageux à sa réputation qui commencèrent à être crus. Le discours qu'il fit alors contre Eutrope contribua beaucoup à les confirmer. C'était un Eunuque qui avait soin de la chambre de l'Empereur, et qui entre tous les Eunuques avait été le premier honoré de la dignité de Consul. Ayant dessein de châtier quelques personnes qui s'étaient réfugiées aux Églises, il fit en sorte que l'Empereur publia une loi par laquelle il était défendu de s'y réfugier, et permis d'en tirer ceux qui s'y refugieraient. Mais il fut puni bientôt après ; car à peine la loi était-elle publiée, qu'il encourut les mauvaise grâces de l'Empereur, et qu'il fut obligé de rechercher le même asile que les autres. Comme il était caché sous l'Autel, et qu'il y tremblait de peur, Jean monta au pupitre d'où il avait accoutumé de prêcher pour être plus aisément entendu, et fit une inventive contre lui. Cette action choqua extrêmement plusieurs personnes qui ne pouvaient souffrir qu'il eût ainsi insulté à Eutrope dans le temps de sa disgrâce, au lieu d'en être touché de compassion. L'Empereur lui fit couper la tête et effacer son nom d'entre les Consuls, de sorte qu'il n'y demeura pour cette année-là que celui de Théodore son Collègue. On dit que Jean Evêque de Constantinople usant de sa liberté ordinaire, reprit injurieusement Gaïnas Maître de la milice, de ce qu'il avait demandé à l'Empereur une des Eglises de la Ville pour faire les assemblées des Ariens. Il reprit d'autres personnes de condition pour d'autres sujets, et eut avec eux des différends. Théophile Evêque d'Alexandrie rechercha incontinent après son ordination, les moyens de le perdre, en conféra secrètement avec ses amis, et en écrivit à ceux qui étaient éloignés. Il ne se souciait pas tant de la liberté excessive de Jean, qu'il soit fâché de n'avoir pu élever Isidore sur le Siège de l'Eglise de Constantinople. Voilà l'état des affaires de Jean Evêque de Constantinople, et le récit des peines qu'il eut à souffrir au commencement de son Pontificat. Nous en parlerons encore dans la suite de notre Histoire.

Περὶ τῆς τυραννίδος Γαϊνᾶ τοῦ Γότθου, καὶ τῆς ὑπ´ αὐτοῦ γενομένης ταραχῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει, καὶ περὶ τῆς ἀναιρέσεως αὐτοῦ.

Πρᾶγμα δὲ ἄξιον μνήμης ἐπὶ τῶνδε τῶν χρόνων γενόμενον διηγήσομαι, δεικνὺς ὅπως ἡ τοῦ Θεοῦ πρόνοια τὴν πόλιν καὶ τὰ Ῥωμαίων ἐκ μεγίστου κινδύνου παραδόξοις βοηθείαις ἐρρύσατο· τί δέ ἐστι τοῦτο λεκτέον. Γαϊνᾶς βάρβαρος μὲν ἦν τὸ γένος· ὑπὸ Ῥωμαίοις δὲ γενόμενος καὶ στρατείᾳ προσομιλήσας, κατὰ βραχὺ δὲ προκόψας, τέλος στρατηλάτης Ῥωμαίων ἱππικῆς τε καὶ πεζικῆς ἀναδείκνυται. Ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς τηλικαύτης δυναστείας ἑαυτὸν οὐκ ἐγίνωσκεν, οὐδὲ τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν κατέχειν ἠδύνατο· ἀλλὰ ’πάντα λίθον,‘ τὸ δὴ λεγόμενον, ’ἐκίνει,‘ ὅπως ἂν ὑφ´ ἑαυτῷ τὰ Ῥωμαίων ποιήσειε. Καὶ πᾶν μὲν τὸ Γότθων ἔθνος ἐκ τῆς αὐτοῦ χώρας μετεπέμψατο· τοὺς δὲ αὐτῷ ἐπιτηδείους τῶν στρατιωτικῶν ἀριθμῶν τούτους ἔχειν παρεσκεύαζεν. Τριβιγίλδου δὲ ἑνὸς τῶν αὐτοῦ συγγενῶν χιλιαρχοῦντος τῶν ἱδρυμένων ἐν τῇ Φρυγίᾳ στρατιωτῶν, καὶ γνώμῃ Γαϊνᾶ νεωτερίσαντος, καὶ τὰ Φρυγῶν ἔθνη παντάπασιν ἀνατρέποντος, αὐτὸς ἐπιτραπῆναι ἑαυτῷ κατασκευάζει τὴν τῶν ἐκεῖ πραγμάτων φροντίδα. Ἔπειτα ὁ βασιλεὺς Ἀρκάδιος οὐδὲν προϊδόμενος ἑτοίμως ἐπέτρεψεν· καὶ ὃς εὐθὺς ἐπορεύετο τῷ μὲν λόγῳ κατὰ Τριβιγίλδου, τῷ δὲ ἔργῳ τυραννῆσαι βουλόμενος· ἦγε δὲ μεθ´ ἑαυτοῦ Γότθων βαρβάρων οὐκ ὀλίγας μυριάδας· καὶ καταλαβὼν τὴν Φρυγίαν, πάντα ἀνέτρεπεν. Εὐθὺς οὖν ἐν ταραχῇ ἦν τὰ Ῥωμαίων, οὐ μόνον διὰ τὸ προσὸν τῷ Γαϊνᾷ πλῆθος βαρβάρων, ἀλλ´ ὅτι καὶ τὰ τῆς ἑῴας ἐπίκαιρα μέρη κινδυνεύειν ἔμελλε. Τότε δὴ ὁ βασιλεὺς γνώμῃ χρηστῇ πρὸς τὸν παρόντα καιρὸν χρησάμενος, τέχνῃ μετῆλθε τὸν βάρβαρον· διαπεμψάμενος γοῦν πρὸς αὐτὸν, πᾶσι λόγοις καὶ ἔργοις θεραπεύειν ἕτοιμος ἦν. Τούτου δὲ ἐξαιτοῦντος δύο τῶν πρώτων τῆς συγκλήτου ἄνδρας ἀπὸ ὑπάτων, οὓς ὑπενόει ἐκκόψειν αὐτοῦ τὰς ὁρμὰς, Σατορνῖνον καὶ Αὐρηλιανὸν, ἄκων αὐτοὺς τῇ ἀνάγκῃ τοῦ καιροῦ παρεῖχεν ὁ βασιλεύς. Καὶ οἱ μὲν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ προαποθνήσκειν αἱρούμενοι γενναίως τῇ τοῦ βασιλέως κελεύσει ὑπήκουον· καὶ πόρρω τῆς Χαλκηδόνος ἐν χωρίῳ ἱπποδρόμῳ ἀπήντων, ἕτοιμοι πάσχειν πᾶν ὁτιοῦν ὁ βάρβαρος ἤθελεν. Ἀλλ´ οὗτοι μὲν οὐδὲν φαῦλον ὑπέμειναν· ὁ δὲ ἀκκιζόμενος παρῆν ἐπὶ τὴν Χαλκηδόνα· ἀπήντα δὲ ἐκεῖσε καὶ ὁ βασιλεὺς Ἀρκάδιος. Γενόμενοί τε ἐν τῷ μαρτυρίῳ, ἔνθα τὸ σῶμα τῆς μάρτυρος Εὐφημίας ἀπόκειται, ὅρκοις ἐπιστοῦντο ἀλλήλους ὅ τε βασιλεὺς καὶ ὁ βάρβαρος, ἦ μὴν μὴ ἐπιβουλεύσειν ἀλλήλοις. Ἀλλ´ ὁ μὲν βασιλεὺς, εὔορκός τις ἀνὴρ καὶ διὰ τοῦτο θεοφιλὴς, τοῖς ὅρκοις ἐνέμεινε· Γαϊνᾶς δὲ παρεσπόνδει τε καὶ τοῦ οἰκείου σκοποῦ οὐκ ἐξέβαινεν, ἀλλ´ ἐμπρησμούς τε καὶ λαφυραγωγίας ἐμελέτα ποιήσασθαι κατά τε τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ καθ´ ὅλης εἰ δύναιτο τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς. Βεβαρβάρωτο οὖν ἡ πόλις ὑπὸ τῶν πολλῶν μυριάδων, καὶ οἱ αὐτῆς οἰκήτορες ἐν αἰχμαλώτων μοίρᾳ ἐγένοντο. Τοσοῦτος δὲ ἦν ὁ ἐπικρεμασθεὶς τῇ πόλει κίνδυνος, ὡς καὶ κομήτην μέγιστον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ μέχρι τῆς γῆς διήκοντα, καὶ οἷον οὐδεὶς ἐθεάσατο πρότερον, μηνύειν αὐτόν. Ὁ μέντοι Γαϊνᾶς πρῶτον μὲν ἐπειράθη ἀνέδην διαρπαγὴν τοῦ δημοσίᾳ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις πωλουμένου ἀργυρίου ποιήσασθαι. Ὡς δὲ φήμης προμηνυθείσης, ἐφυλάξαντο προθεῖναι ἐν ταῖς τραπέζαις τὸν ἄργυρον, αὖθις ἐπὶ ἑτέραν χωρεῖ βουλήν· καὶ νυκτὸς μὲν οὔσης, ἐκπέμπει πλῆθος βαρβάρων ἐπὶ τὸ ἐμπρῆσαι τὰ βασίλεια. Τότε δὴ καὶ ἐδείχθη περιφανῶς, ὅπως ὁ Θεὸς πρόνοιαν ἐποιεῖτο τῆς πόλεως· ἀγγέλων γὰρ πλῆθος ὤφθη τοῖς ἐπιβουλεύουσιν ἐν σχήματι ὁπλιτῶν μεγάλα ἐχόντων τὰ σώματα. Οὓς ὑποτοπήσαντες οἱ βάρβαροι ἀληθῶς εἶναι στρατὸν πολὺν καὶ γενναῖον, κατεπλάγησάν τε καὶ ὑπανεχώρησαν. Ὡς δὲ ἀγγελθὲν τοῦτο τῷ Γαϊνᾷ πέρα πίστεως κατεφαίνετο, — ἠπίστατο γὰρ μὴ παρεῖναι τὸ πολὺ τῶν Ῥωμαίων ὁπλιτικὸν, κατὰ τὰς πόλεις γὰρ ἐνίδρυτο, — πέμπει καὶ αὖθις ἑτέρους τῇ ἐχομένῃ νυκτὶ καὶ μετὰ ταῦτα πολλάκις. Ὡς δὲ καὶ διαφόρως ἀποστείλαντι τὰ αὐτὰ ἀπηγγέλλετο, —ἀεὶ γὰρ οἱ τοῦ Θεοῦ ἄγγελοι τὴν αὐτὴν τοῖς ἐπιβουλεύουσι παρεῖχον φαντασίαν, —τέλος αὐτὸς σὺν πλήθει πολλῷ προσελθὼν πεῖραν λαμβάνει τοῦ θαύματος. Ὑπονοήσας δὲ ἀληθῶς στρατιωτῶν εἶναι πλῆθος, καὶ τοῦτο δι´ ἡμέρας μὲν λανθάνειν, νύκτωρ δὲ πρὸς τὴν αὐτοῦ ἐπιχείρησιν ἀντέχειν, τεχνάζεται βούλησιν, ὡς μὲν ἐνόμιζεν, Ῥωμαίους βλάπτουσαν, ἐπωφελῆ δὲ, ὡς ἡ ἔκβασις ἔδειξεν. Ὑποκρινόμενος γὰρ δαιμονᾷν, ὡς εὐξόμενος τὸ μαρτύριον τοῦ ἀποστόλου Ἰωάννου, (ἑπτὰ δὲ σημείοις ἀπέχει τοῦτο τῆς πόλεως), καταλαμβάνει. Συνεξῄεσαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ βάρβαροι τὰ ὅπλα κρυφαίως ἐξάγοντες, τοῦτο μὲν κεράμοις κατακρύψαντες, τοῦτο δὲ καὶ ἑτέραις χρώμενοι μηχαναῖς. Ὡς δὲ οἱ φρουροὶ τῶν πυλῶν τὸν δόλον εὑρόντες ἐκφέρεσθαι τὰ βέλη διεκώλυον, οἱ βάρβαροι τὰ ξίφη σπασάμενοι τοὺς φρουροὺς διεχρήσαντο. Θόρυβός τε ἐντεῦθεν τὴν πόλιν εἶχε δεινὸς, καὶ πᾶσιν ὁ θάνατος παρεῖναι ἐδόκει. Ἀλλ´ ὅμως ἡ μὲν πόλις ἐν τῷ ἀσφαλεῖ τότε ἐγίνετο, τῶν πανταχῆ πυλῶν αὐτῆς ὠχυρωμένων. Γνώμῃ δὲ χρηστῇ ὁ βασιλεὺς ἐν καιρῷ ἐχρήσατο· καὶ φανερὸν πολέμιον κηρύξας εἶναι τὸν Γαϊνᾶν, κελεύει τοὺς ὑπολειφθέντας ἐν τῇ πόλει βαρβάρους ἀναιρεῖσθαι. Μιᾶς τε ἐν μέσῳ μετὰ τὴν τῶν πυλωρῶν ἀναίρεσιν διαγενομένης ἡμέρας, συμβάλλουσιν οἱ παρόντες στρατιῶται τοῖς βαρβάροις ἐντὸς τῶν πυλῶν περὶ τὴν ἐκκλησίαν τῶν Γότθων· ἐνταῦθα γὰρ πάντες οἱ ὑπολειφθέντες ἠθροίσθησαν. Καὶ αὐτὴν μὲν ἐμπιμπρῶσιν, ἀναιροῦσι δὲ αὐτῶν σφόδρα πολλούς· ὁ Γαϊνᾶς δὲ μαθὼν ἀνῃρῆσθαι τοὺς μὴ φθάσαντας ἐξελθεῖν τῶν πυλῶν, γνούς τε μηκέτι αὐτῷ προχωρεῖν τὰς ἀπάτας, ἄρας ἀπὸ τοῦ μαρτυρίου ἤλαυνεν ἐπὶ τὰ Θρᾴκια μέρη. Καὶ καταλαβὼν τὴν Χερρόνησον, ἐξ αὐτῆς διαπεραιοῦσθαι, καὶ καταλαμβάνειν τὴν Λάμψακον ἐσπούδαζεν, ὅπως ἂν ἐντεῦθεν τῶν ἑῴων μερῶν κρατῆσαι δυνήσηται. Ὡς δὲ ὁ βασιλεὺς ἔφθη δύναμιν ἀποστείλας διά τε γῆς καὶ θαλάσσης, ἐνταῦθα πάλιν τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας θαυμαστὸν ἔργον ἐδείκνυτο. Ὡς γὰρ οἱ βάρβαροι ἀποροῦντες πλοίων, σχεδίας συμπήξαντες ἐπ´ αὐτῶν ἐπεραιοῦντο, αἱ τῶν Ῥωμαίων στρατιωτικαὶ νῆες ὅσον οὐδέπω παρῆσαν, ἄνεμός τε Ζέφυρος πνεῖ σφοδρός. Καὶ οἱ μὲν Ῥωμαῖοι ταῖς ναυσὶ ῥᾳδίως διεξέπλεον· οἱ δὲ βάρβαροι ἅμα τοῖς ἵπποις ἐν ταῖς σχεδίαις ὑπὸ τοῦ κλύδωνος ἀναρριπτούμενοι ἐξελικμῶντο, καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ διεφθείροντο· πολλοὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἀπώλλυντο. Οὕτω μὲν οὖν τότε πλεῖστον πλῆθος τῶν βαρβάρων ἐν τῷ διέκπλῳ ἀπώλετο· Γαϊνᾶς δὲ ἀναζεύξας, καὶ διὰ τῆς Θρᾴκης φυγῇ χρώμενος, περιπίπτει ἑτέρᾳ δυνάμει Ῥωμαίων, καὶ ἀναιρεῖται ἅμα τοῖς σὺν αὐτῷ βαρβάροις. Καὶ ταῦτα μὲν ὡς ἐν ἐπιδρομῇ περὶ Γαϊνᾶ ἀποχρώντως λελέχθω. Εἰ δέ τῳ φίλον ἀκριβῶς μαθεῖν τὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ πολέμῳ γεγενημένα, ἐντυγχανέτω τῇ ’Γαϊνίᾳ‘ τοῦ σχολαστικοῦ Εὐσεβίου· ὃς ἐφοίτα μὲν τηνικαῦτα παρὰ Τρωΐλῳ τῷ σοφιστῇ, αὐτόπτης δὲ τοῦ πολέμου γενόμενος ἐν τέσσαρσι βιβλίοις ἡρωϊκῷ μέτρῳ τὰ γενόμενα διηγήσατο· καὶ προσφάτων ὄντων τῶν πραγμάτων, σφόδρα ἐπὶ τοῖς ποιήμασιν ἐθαυμάσθη. Καὶ νῦν δὲ ὁ ποιητὴς Ἀμμώνιος τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν ῥαψῳδήσας ἐν τῇ ἑκκαιδεκάτῃ ὑπατείᾳ τοῦ νέου Θεοδοσίου, ἣν ἅμα Φαύστῳ ἐπετέλει, ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος ἐπιδειξάμενος λαμπρῶς εὐδοκίμησε· Τέλος δὲ ἔσχεν οὗτος ὁ πόλεμος ἐν τῇ ὑπατείᾳ Στελίχωνος καὶ Αὐρηλιανοῦ. Τὴν δὲ ἑξῆς ὑπατείαν ἐδίδου Φραύϊτος, Γότθος μὲν καὶ αὐτὸς τῷ γένει, μεγάλῃ δὲ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς Ῥωμαίους χρησάμενος, μεγάλα δὲ καὶ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ ἀγωνισάμενος. Διὸ καὶ τῆς τοῦ ὑπάτου ἀξίας μετέσχεν· καθ´ ἣν τίκτεται τῷ βασιλεῖ Ἀρκαδίῳ υἱὸς, ὁ ἀγαθὸς Θεοδόσιος, τῇ δεκάτῃ τοῦ Ἀπριλλίου μηνός· τοσαῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων εἰρήσθω. Τηλικούτων δὲ τότε κατειληφότων τὰ Ῥωμαίων πράγματα, οἱ τὴν ἱερωσύνην πεπιστευμένοι τοῦ ῥάπτειν καθ´ ἑαυτῶν δόλους ἐφ´ ὕβρει τοῦ Χριστιανισμοῦ οὐδαμῶς ἀπείχοντο. Καὶ γὰρ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐπαναστάσεις ἐμελέτων κατ´ ἀλλήλων οἱ ἱερεῖς· ἀρχὴν δὲ τὸ κακὸν ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἐλάμβανε δι´ αἰτίαν τοιαύτην.

CHAPITRE VI.

Gainas entreprend d'usurper l'autorité Souveraine. Il remplit Constantinople de désordre, et est tué.

Je raconterai en cet endroit un événement singulier, par lequel on peut reconnaître le soin que la divine Providence prit de délivrer la Ville de Constantinople et tout l'Empire d'un péril évident, par des moyens extraordinaires Gainas était un étranger qui ayant suivi le parti des Romains, et ayant servi dans leurs armées, s'avança si fort en peu de temps, qu'il parvint jusqu'à la Charge de Maître de l'une et l'autre milice. Mais s'étant méconnu soi-même dans cette haute élévation, et n'ayant pu se modérer, il entreprit d'usurper un pouvoir absolu. Pour cet effet il fit entrer les Goths sur les terres de l'Empire, et donna toutes les Charges de l'armée à ses proches. Un de ses parents nommé Tribigilde, qu'il avait fait Tribun en Phrygie, ayant commencé à remplir ce pays-là de confusion et de désordre, l'Empereur Arcadius qui ne se défiait point de Gainas lui commanda de l'aller réprimer. Il partit en apparence pour ce dessein, à la tête d'une multitude incroyable de Goths, mais en effet pour établir son injuste domination; et dès qu'il fut arrivé en Phrygie il y renversa tout de fond en comble, de sorte que les Romains appréhendaient extrêmement que ce nombre innombrable d'Etrangers ne ruinassent ces riches Provinces d'Orient. L'Empereur prit un fort sage conseil pour la circonstance du temps, qui fut de vaincre Gainas par adresse. Il lui envoya donc proposer tout ce qu'il crut plus capable de l'adoucir. Gaïnas ayant demandé en otage Saturnin et Aurélien, deux des plus considérables du Sénat, qui avaient été Consuls, et .qu'il savait être les plus contraires à ses entreprises, l'Empereur les donna malgré lui. Ces deux grands hommes y consentirent, et s'exposèrent volontairement à la mort pour le bien de l'Empire. Ils allèrent au devant du Barbare, dans un champ nommé l'Hippodrome, allez loin de Calcédoine, résolus de souffrir tout ce qu'il lui plairait : mais ils ne souffrirent point de mal. Gaïnas ne se rendit à Calcédoine qu'à dessein de tromper. L'Empereur Arcadius s'y étant aussi rendu, ils entrèrent dans l'Eglise où repose le corps de sainte Euphémie martyre, et se promirent réciproquement avec serment, de ne se point tendre de piège. L'empereur qui était religieux observateur de ses serments, et pour cela fort chéri de Dieu, garda le lien. Mais Gaïnas au lieu de garder le sien, médita de mettre tout à feu et à sang aux environs de Constantinople et par toute l'étendue de l'Empire, s'il lui avait été possible. La Ville capitale était comme inondée par les barbares, et ses citoyens semblaient réduits à une condition aussi déplorable que celle des esclaves. Le danger qui menaçait cette maitresse de l'Univers avait été présagé par une comète d'une prodigieuse grandeur. Gainas entreprit d'abord de piller les boutiques et les banques des changeurs. Mais le bruit de ce dessein ayant empêché que les changeurs n'exposassent leur argent, selon leur coutume, il prit une autre résolution ; qui fut d'envoyer des soldats en pleine nuit mettre le feu au Palais. Dieu montra alors très clairement le soin qu'il prenait de la conservation de cette capitale de l'Empire. Car il envoya des Anges qui épouvantèrent de telle sorte les barbares par la hauteur de leur taille, et par l'éclat de leurs armes, qu'ils allèrent rapporter à Gainas, qu'ils avaient vu le Palais gardé par des gens de guerre. Cela lui parut incroyable, parce qu'il savait que les troupes Romaines étaient dispersées dans les Provinces. Il envoya donc d'autres soldats plusieurs nuits suivantes, et après qu'on lui eut toujours rapporté la même chose, il voulut être lui-même spectateur de ce miracle. S'étant imaginé que c'était une troupe de soldats Romains qui le cachaient le jour, et qui traversaient ses desseins la nuit, il prit une résolution qu'il croyait fort préjudiciable aux Romains, et qui par l'événement leur fut fort avantageuse. Il fit semblant d'être Energumène, et de vouloir aller faire sa prière dans l'Eglise de saint Jean l'Apôtre, qui est à sept milles de Constantinople. Les barbares qui étaient à sa suite cachèrent des armes dans des tonneaux. Mais les soldats qui gardaient les portes n'ayant pas voulu laisser passer ces armes, ils furent tués par les barbares, et il s'éleva un grand tumulte qui fit appréhender les dernières extrémités. Néanmoins les portes se trouvèrent si bien fermées que les citoyens ne souffrirent aucun mal. L'Empereur déclara Gaïnas ennemi de l'Etat, et commanda de faire main basse sur les Goths qui étaient enfermés dans Constantinople, et qui s'étaient retirés aux environs de leur Eglise. Le jour suivant les Romains en vinrent aux mains avec eux, en tuèrent un grand nombre, et mirent le feu à l'Eglise. Gainas ayant appris leur défaite, et reconnu que ses ruses lui réussissaient mal, partit de l'Eglise de saint Jean., alla vers la Chersonèse., à dessein de passer à Lampsaque et de s'emparer de l'Orient. Comme l'Empereur donnait les ordres .pour le poursuivre par mer et par terre, la divine Providence fit un miracle visible en notre faveur. Car les Goths ayant entrepris de passer la mer sur des barques, il s'éleva un vent favorable aux Romains qui poussa leur flotte contre eux, et leur donna le moyen d'en couler une partie à fond, et de faire passer l'autre au fil de l'épée. Une multitude incroyable de barbares étant péris dans ce passage, Gainas se retira en Thrace, où ayant rencontré d'autres troupes Romaines, il fut tué avec sa suite. Voila ce que j'avais à dire de lui comme en passant. Ceux qui désireront s'instruire des circonstances de cette guerre, peuvent lire la description qu'Eusèbe Scolastique (qui y avait été présent) a faite en vers héroïques, par lesquels il a acquis une grande réputation. Ammonius a composé depuis peu un autre Poème sur le même sujet, et l'a récité en présence de l'Empereur, sous le seizième Consulat du jeune Théodose, et le premier de Fauste. Cette guerre fut terminée sous le Consulat de Stilicon, et d'Aurélien. L'année suivante Fravitus fut élevé à cette dignité . en récompense de la fidélité qu'il avait gardée aux Romains, et des services qu'il avait rendus durant cette guerre, bien qu'il fût Goth de Nation. Le dixième jour du mois d'Avril de la même année, il naquit un fils à l'Empereur Arcadius, qui fut nommé Théodose. Pendant que la paix de l'Empire était troublée par cette guerre les Évêques firent des cabales les uns contre les autres, à la honte de la Religion.

Περὶ τοῦ γενομένου σχίσματος μεταξὺ τοῦ Ἀλεξανδρείας Θεοφίλου καὶ τῶν μοναζόντων τῆς ἐρήμου· καὶ ὡς τὰ Ὠριγένους ὁ Θεόφιλος βιβλία ἀνεθεμάτισε.

Ἦν μικρὸν ἔμπροσθεν ζήτησις κινηθεῖσα, πότερον ὁ Θεὸς σῶμα ἐστὶ καὶ ἀνθρώπου ἔχει σχῆμα, ἢ ἀσώματός ἐστιν καὶ ἀπήλλακται ἀνθρωπίνου τε καὶ παντὸς, ἁπλῶς εἰπεῖν, σωματικοῦ σχήματος. Ἐκ δὲ τούτου τοῦ ζητήματος ἔριδες καὶ φιλονεικίαι παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐγίνοντο· τῶν μὲν τούτῳ προστιθεμένων τῷ λόγῳ, τῶν δὲ τῷ ἑτέρῳ συνηγορούντων. Καὶ μάλιστα μὲν πολλοὶ τῶν ἁπλοϊκῶν ἀσκητῶν σωματικὸν καὶ ἀνθρωπόμορφον τὸν Θεὸν εἶναι ἐβούλοντο· πλεῖστοι δὲ τούτων καταγινώσκοντες ἀσώματον εἶναι τὸν Θεὸν ἔλεγον, καὶ πάσης ἐκτὸς εἶναι σωματικῆς μορφῆς ἀπεφῄναντο. Οἷς καὶ Θεόφιλος συνεφώνει ὁ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπος, ὡς καὶ ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ λαοῦ καταδραμεῖν μὲν τῶν ἀνθρωπόμορφον λεγόντων τὸ Θεῖον, ἀσώματον δὲ αὐτὸν δογματίσαι τὸν Θεόν. Ταῦτα μαθόντες οἱ Αἰγυπτίων ἀσκηταὶ καταλιπόντες τὰ μοναστήρια ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἔρχονται· καὶ κατεστασίαζον τοῦ Θεοφίλου, κρίναντες ὡς ἀσεβοῦντα, καὶ ἀνελεῖν βουλόμενοι. Τοῦτο γνοὺς ὁ Θεόφιλος εἰς ἀγῶνα καθίσταται, καὶ ἐπενόει τέχνην, ὅπως ἂν διαφύγῃ τὸν ἀπειλούμενον θάνατον. Καὶ ὀφθεὶς αὐτοῖς κολακείᾳ μετῆλθε τοὺς ἄνδρας, οὕτως εἰπὼν πρὸς αὐτούς· ’Οὕτως ὑμᾶς εἶδον, ὡς Θεοῦ πρόσωπον.‘ Τοῦτο λεχθὲν ἐχαύνωσε τοὺς μοναχοὺς τῆς ὁρμῆς. ’Ἀλλ´ εἰ ἀληθεύεις,‘ ἔφασαν, ’ὅτι τὸ τοῦ Θεοῦ πρόσωπόν ἐστιν ὡς καὶ τὸ ἡμέτερον, ἀναθεμάτισον τὰ Ὠριγένους βιβλία· ἐξ αὐτῶν γάρ τινες διαλεγόμενοι ἐναντιοῦνται τῇ δόξῃ ἡμῶν· εἰ δὲ μὴ τοῦτο ποιήσεις, τὰ τῶν ἀσεβούντων καὶ θεομάχων ἐκδέχου παρ´ ἡμῶν.‘ ’Ἀλλ´ ἐγὼ,‘ ἔφη Θεόφιλος, ’ποιήσω τὰ δεδογμένα ὑμῖν, καὶ μὴ χαλεπαίνετε πρὸς μέ· καὶ γὰρ ἐγὼ ἀπεχθῶς ἔχω πρὸς τὰ Ὠριγένους βιβλία, καὶ μέμφομαι τοὺς δεχομένους αὐτά.‘ Οὕτω μὲν οὖν τότε τοὺς μοναχοὺς ἀποκρουσάμενος, ἀπεπέμψατο· καὶ ἴσως δ´ ἂν ἡ περὶ τούτου ζήτησις ἄχρι τούτου προελθοῦσα ἐπαύσατο, εἰ μὴ ἐπισυνήφθη τούτῳ ἕτερον πρᾶγμα τοιόνδε τι. Τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἀσκητηρίων προεστήκεισαν τέσσαρες ἄνδρες εὐλαβεῖς, Διόσκορος, Ἀμμώνιος, Εὐσέβιος, Εὐθύμιος. Οὗτοι αὐτάδελφοι μὲν ἦσαν· ’οἱ Μακροὶ‘ δὲ ἐκ τοῦ σώματος ὠνομάζοντο· ἦσαν δὲ καὶ βίῳ καὶ λόγῳ ἐκπρέποντες· καὶ διὰ τοῦτο πολὺς ἦν ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ περὶ αὐτῶν λόγος. Θεόφιλός τε ὁ Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπος πάνυ ἠγάπα καὶ ἐτίμα τοὺς ἄνδρας· διὸ καὶ ἕνα μὲν αὐτῶν τὸν Διόσκορον ἐπίσκοπον καθιστᾷ Ἑρμουπόλεως, βίᾳ ἑλκύσας· δύο δὲ ἐξ αὐτῶν παρεκάλεσε συνεῖναι αὐτῷ, καὶ μόλις μὲν ἔπεισεν· ὡς ἐπίσκοπος δὲ ὅμως καὶ προσηνάγκασεν, καὶ τῇ τῶν κληρικῶν ἀξίᾳ τιμήσας, τὴν οἰκονομίαν τῆς ἐκκλησίας αὐτοῖς ἐνεχείρισεν. Οἱ δὲ τῇ ἀνάγκῃ μὲν ἔμενον, καλῶς τῇ οἰκονομίᾳ προσέχοντες· ἠνιῶντο δὲ ὅμως, ὅτι μὴ ἐφιλοσόφουν ὡς ἤθελον, τῇ ἀσκήσει προσκείμενοι. Ἐπεὶ δὲ προϊόντος τοῦ χρόνου, καὶ προσβλάπτεσθαι τὴν ψυχὴν ἐνόμιζον, ὁρῶντες τὸν ἐπίσκοπον χρηματιστικόν τε μετερχόμενον βίον, καὶ πολλὴν σπουδὴν περὶ χρημάτων κτῆσιν τιθέμενον, καὶ διὰ ταῦτα, τὸ δὴ λεγόμενον, ’πάντα λίθον κινοῦντα,‘ παρῃτοῦντό τε συνεῖναι αὐτῷ, τὴν ἐρημίαν ἀγαπᾷν εἰπόντες, καὶ ταύτην προτιμᾷν τῆς ἐν ἄστει διαγωγῆς. Ὁ δὲ, ἕως μὲν μὴ ἐγίνωσκε τὴν ἀληθῆ πρόφασιν, παρεκάλει προσμένειν· ἐπεὶ δὲ ἔγνω καταγινωσκόμενος ὑπ´ αὐτῶν, ὀργῆς ὑποπίμπλαται, καὶ πᾶν αὐτοῖς κακὸν ἠπείλει ποιεῖν. Τῶν δὲ μικρὰ φροντισάντων τῆς ἀπειλῆς καὶ εἰς τὴν ἔρημον χωρησάντων, θερμός τις, ὡς ἔοικεν, ὁ Θεόφιλος ὢν οὐ μικρὰν ἐποιεῖτο τὴν κίνησιν κατ´ αὐτῶν· ἀλλὰ σκευωρεῖσθαι πάσαις μηχαναῖς τοὺς ἄνδρας ἐσπούδαζεν. Ἐμίσει δὲ εὐθὺς καὶ τὸν αὐτῶν ἀδελφὸν Διόσκορον τὸν τῆς Ἑρμουπόλεως ἐπίσκοπον· ἐλύπει δὲ αὐτὸν ἱκανῶς τὸ προσκεῖσθαι αὐτῷ τοὺς ἀσκητὰς, καὶ περὶ αὐτὸν σέβας ἔχειν πολύ. Ἐγίνωσκέ τε ὡς οὐδενὶ τρόπῳ βλάψει τοὺς ἄνδρας, εἰ μὴ τοὺς μοναχοὺς ἐκπολεμώσει αὐτοῖς· μεθόδῳ οὖν χρῆται τοιαύτῃ. Εὖ ἠπίστατο τοὺς ἄνδρας πολλάκις ἅμα αὐτῷ περὶ Θεοῦ λόγους κεκινηκότας, ὡς εἴη ὁ Θεὸς ἀσώματος, καὶ οὐδαμῶς ἀνθρωπόμορφος· ἀκολουθεῖ γὰρ ἐξανάγκης τῷ ἀνθρωπομόρφῳ τὸ ἀνθρωποπαθές· καὶ τοῦτο γεγύμνασται παρά τε τῶν παλαιοτέρων, καὶ μάλιστα παρὰ Ὠριγένους. Οὕτως ἔχων καὶ φρονῶν περὶ Θεοῦ ὁ Θεόφιλος, διὰ τὸ ἀμύνασθαι τοὺς ἐχθροὺς ἀντιστρέφων τὰ καλῶς αὐτοῖς δεδογμένα οὐκ ὤκνησεν· ἀλλὰ συναρπάζει τοὺς πλείστους τῶν μοναχῶν, ἀνθρώπους ἀκεραίους μὲν, ’ἰδιώτας δὲ τῷ λόγῳ,‘ τοὺς πολλοὺς δὲ ἀγραμμάτους ὄντας. Καὶ διαπέμπεται τοῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ ἀσκητηρίοις, ’μὴ δεῖν πείθεσθαι Διοσκόρῳ μήτε τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, λέγουσιν ἀσώματον τὸν Θεόν. Ὁ γὰρ Θεὸς, φησὶν, κατὰ τὴν θείαν γραφὴν καὶ ὀφθαλμοὺς ἔχει, καὶ ὦτα, καὶ χεῖρας, καὶ πόδας, καθὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι· οἱ δὲ περὶ Διόσκορον Ὠριγένει ἀκολουθοῦντες βλάσφημον δόγμα εἰσάγουσιν, ὡς ἄρα ὁ Θεὸς οὔτε ὀφθαλμοὺς, οὔτε ὦτα, οὔτε πόδας, οὔτε χεῖρας ἔχει.‘ Τούτῳ τῷ σοφίσματι συναρπάζει τοὺς πλείστους τῶν μοναχῶν· καὶ γίνεται διάπυρος στάσις ἐν αὐτοῖς. Ὅσοι μὲν οὖν γεγυμνασμένον εἶχον τὸν νοῦν οὐ συνηρπάγησαν ὑπὸ τοῦ σοφίσματος· ἀλλὰ καὶ τοῖς περὶ Διόσκορον καὶ Ὠριγένην ἐπείθοντο. Οἱ δὲ ἁπλούστεροι, πλείους τε ὄντες καὶ ζῆλον ἔχοντες θερμὸν, κατὰ τῶν ἀδελφῶν εὐθέως ἐχώρουν. Ἦν οὖν διαίρεσις ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀλλήλους ὡς ἀσεβοῦντας διέσυρον· καὶ οἱ μὲν Θεοφίλῳ προσέχοντες ’Ὠριγενιαστὰς καὶ ἀσεβεῖς‘ ἐκάλουν τοὺς ἀδελφούς· οἱ δὲ ἕτεροι ’Ἀνθρωπομορφιανοὺς‘ τοὺς ὑπὸ Θεοφίλου ἀναπεισθέντας ὠνόμαζον. Ἐκ τούτου παρατριβὴ γίνεται οὐ μικρὰ, καὶ ἦν μεταξὺ τῶν μοναχῶν πόλεμος ἄσπονδος. Θεόφιλος δὲ ὡς ἔγνω προβάντα τὸν σκοπὸν, ἅμα πλήθει καταλαβὼν τὴν Νιτρίαν, ἔνθα εἰσὶ τὰ ἀσκητήρια, ἐξοπλίζει τοὺς μοναχοὺς κατά τε Διοσκόρου καὶ τῶν αὐτοῦ ἀδελφῶν· οἱ δὲ κινδυνεύσαντες ἀπολέσθαι μόλις διέφυγον. Ταῦτα κατὰ τὴν Αἴγυπτον γινόμενα ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Ἰωάννης τέως ἠγνόει· ταῖς διδασκαλίαις τε ἤνθει, καὶ διαβόητος ἐπὶ ταύταις ἦν. Ηὔξησε δὲ πρῶτος καὶ τὰς περὶ τοὺς νυκτερινοὺς ὕμνους εὐχὰς ἐξ αἰτίας τοιάσδε.

CHAPITRE VII.

Différend entre Théophile Evêque d'Alexandrie, et les Moines. Condamnation des Livres d'Origène.

Le désordre commença en Egypte. On avait agité un peu auparavant cette question : Si Dieu: est corporel et s'il a une figure humaine, où s'il est incorporel, et s'il n'a ni figure humaine, ni aucune autre. Plusieurs Moines impies et ignorants, assuraient qu'il a une figure corporelle, d'autres soutenaient qu'il n'a ni corps, ni figure. Théophile-Evêque d'Alexandrie était de ce sentiment, et réfuta un jour en prêchant l'opinion de ceux qui attribuaient à Dieu une figure corporelle. Les Moines en ayant eu avis, sortirent de leur solitude, allèrent à Alexandrie, accusèrent l'Evêque d'impiété, et menacèrent de le faire mourir. Théophile ne sachant que faire, s'avisa d'une ruse pour se délivrer du danger. Il alla au devant des Moines et leur dit : Quand je vous vois je crois voir la face de Dieu. Cette parole ayant un peu modéré leur impétuosité; S'il est vrai, lui dirent-ils, que le visage de Dieu est semblable au nôtre, condamnez les Livres d'Origène, d'où quelques-uns tirent des arguments pour réfuter notre opinion; sinon attendez-vous à être traité comme un impie, et un ennemi de Dieu. Ne vous fâchez point, repartit l'Evêque, je ferai ce qu'il vous plaira ; je n'approuve point les Livres d'Origène, et je blâme ceux qui les suivent. Il renvoya de la sorte les Moines, et le tumulte aurait été entièrement apaisé, s'il n'était rien survenu depuis. Mais voici ce qui survint. Les Monastères d'Egypte étaient gouvernés par quatre frères, Dioscore, Ammonius, Eusèbe, et Eutyme qui avaient été surnommés grands à cause de l'avantage de leur taille. Ils étaient tous quatre fort recommandables par la pureté de leur vertu, et par l'éminence de leur science, fort connus dans Alexandrie, et fort estimés par Théophile. Il ordonna Dioscore Évêque d'Ermopole, malgré qu'il en eût, et usa de son autorité pour en obliger deux autres à demeurer avec lui, à recevoir les ordres, et à prendre loin des affaires de l'Eglise. Ils s'acquittèrent très-bien de cet emploi, quoi qu'ils fussent fâchés de ne plus vaquer à la méditation, et aux autres exercices Monastiques, comme ils auraient souhaité. Ayant reconnu par la suite du temps que l'Evêque était extrêmement attaché à ses intérêts, et qu'il amassait du bien par toute sorte de moyens avec une avidité incroyable, ils lui déclarèrent qu'ils ne pouvaient plus demeurer avec lui sans blesser leur conscience, et qu'ils étaient résolus de renoncer au loin des affaires pour retourner dans leur solitude. Tant qu'il ignora le véritable motif de leur retraite, il les conjura de ne le point abandonner. Mais quand il sut qu'ils condamnaient sa conduite, il entra dans une furieuse colère, et menaça de les maltraiter. Ils ne laissèrent pas de se retirer sans le soucier de ses menaces. Alors Théophile, qui était d'un naturel fort prompt et fort ardent, excita une grande tempête contre eux, et commença à concevoir de l'aversion contre Dioscore Évêque d'Ermopole, pour qui les Moines avaient une estime et une vénération fort singulière. Jugeant qu'il ne leur pourrait rendre aucun mauvais office, tant qu'ils étaient soutenus par la multitude des Solitaires, il usa de cet artifice pour leur ôter cet appui. Il savait que Dioscore et ses frères, s'étant souvent entretenus de Théologie avec lui, lui avaient dit que Dieu n'a point de corps ni de figure humaine, et que s'il avait une figure, il aurait aussi les autres partions humaines, comme les anciens, et entre autres Origène, l'ont remarqué. Mais bien qu'il sût qu'ils étaient dans ce sentiment, et qu'il y eût toujours été lui-même, il renonça à la vérité pour satisfaire à sa vengeance, et ayant trompé des Moines impies et ignorants, entre lesquels plusieurs ne savaient pas lire, il les envoya publier dans les Monastères, qu'il ne fallait pas croire Dioscore, ni ses frères, qui disaient que Dieu n'a point de corps ; que l'Ecriture sainte témoigne qu'il a des yeux, des oreilles, des pieds et des mains ; et que les partisans de Dioscore soutenaient une doctrine impie après Origène, en disant que Dieu n'a point d'yeux, d'oreilles, de pieds, ni de mains. Ayant abusé de la sorte de l'ignorance de ces Moines, il excita parmi eux une grande contestation. Ceux qui avaient étudié ne donnèrent point dans ce piège, et demeurèrent attachés au sentiment de Dioscore, et d'Origène. Les autres qui faisaient le plus grand nombre étant transportés d'un zèle ardent, déchirèrent leurs frères, et les accusèrent d'impiété. Les uns étaient appelés Origénistes, et les autres Anthropomorphites. Théophile voyant que ses desseins réussissaient alla à  Nitrie, et anima de telle sorte les Moines contre Dioscore et contre ses frères, qu'ils furent obligés de s'enfuir. Jean Evêque de Constantinople n'entendit point le bruit de ces contestations qui troublèrent les habitudes d'Egypte. La réputation de sa science, et de son éloquence augmentait de jour en jour.

Περὶ τῶν συνάξεων τῶν νυκτερινῶν ὕμνων τῶν Ἀρειανῶν, καὶ τῶν τὸ Ὁμοούσιον πρεσβευόντων, καὶ περὶ τῆς γενομένης ἐν αὐτοῖς συμβολῆς· καὶ ὅτι ἡ τῶν ἀντιφώνων ὑμνῳδίᾳ ἀπὸ Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου τὴν ἀρχὴν ἔσχεν.

Οἱ Ἀρειανίζοντες, ὥσπερ ἔφημεν, ἔξω τῆς πόλεως τὰς συναγωγὰς ἐποιοῦντο. Ἡνίκα οὖν ἑκάστης ἑβδομάδος ἑορταὶ κατελάμβανον, φημὶ δὴ τό τε σάββατον καὶ ἡ Κυριακὴ, ἐν αἷς αἱ συνάξεις κατὰ τὰς ἐκκλησίας εἰώθασι γίνεσθαι, αὐτοὶ ἐντὸς τῶν τῆς πόλεως πυλῶν περὶ τὰς στοὰς ἀθροιζόμενοι, καὶ ᾠδὰς ἀντιφώνους πρὸς τὴν Ἀρειανὴν δόξαν συντιθέντες ᾖδον· καὶ τοῦτο ἐποίουν κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος τῆς νυκτός. Ὑπὸ δὲ ὄρθρον τὰ τοιαῦτα ἀντίφωνα λέγοντες διὰ μέσης τῆς πόλεως ἐξῄεσαν τῶν πυλῶν, καὶ τοὺς τόπους ἔνθα συνῆγον κατελάμβανον. Ἐπειδὴ δὲ ἐρεθισμοὺς κατὰ τῶν τὸ ’ὁμοούσιον‘ φρονούντων λέγοντες οὐκ ἐπαύοντο, — πολλάκις γὰρ καὶ τοιαύτην ᾠδὴν ἔλεγον, ’Ποῦ εἰσὶν οἱ λέγοντες τὰ τρία μίαν δύναμιν;‘ τότε δὴ καὶ Ἰωάννης εὐλαβηθεὶς, μή τις τῶν ἁπλουστέρων ὑπὸ τῶν τοιούτων ᾠδῶν ἀφελκυσθῇ τῆς ἐκκλησίας, ἀντιτίθησιν αὐτοῖς τοὺς τοῦ ἰδίου λαοῦ, ὅπως ἂν καὶ αὐτοὶ ταῖς νυκτεριναῖς ὑμνολογίαις σχολάζοντες ἀμαυρώσωσι μὲν τὴν ἐκείνων περὶ τούτου σπουδὴν, βεβαίους δὲ τοὺς οἰκείους πρὸς τὴν ἑαυτῶν πίστιν ἐργάσωνται. Ἀλλ´ ὁ μὲν σκοπὸς Ἰωάννου ἐδόκει εἶναι χρηστός· σὺν ταραχῇ δὲ καὶ κινδύνοις τὸ τέλος ἐδέξατο. Ὡς γὰρ λαμπρότεροι οἱ τοῦ ’ὁμοουσίου‘ ὕμνοι ἐν ταῖς νυκτεριναῖς ὑμνολογίαις ἐδείκνυντο, — ἐπινενόηντο γὰρ παρ´ αὐτοῦ σταυροὶ ἀργυροῖ φέροντες φῶτα ἐκ τῶν κηρίνων λαμπάδων, τῆς βασιλίδος Εὐδοξίας παρεχούσης τὴν εἰς αὐτὰ δαπάνην, — πλῆθος ὄντες οἱ Ἀρειανίζοντες καὶ ζηλοτυπίᾳ ληφθέντες ἀμύνεσθαί τε καὶ συμπληγάδας ἐπεχείρουν ποιεῖν. Ἔτι γὰρ ἐκ τῆς παραλαβούσης δυναστείας ἔνθερμοί τε πρὸς μάχην ἦσαν, καὶ κατεφρόνουν αὐτῶν. Μὴ μελλήσαντες οὖν ἐν μιᾷ τῶν νυκτῶν συγκρούουσι· καὶ βάλλεται μὲν λίθῳ κατὰ μετώπου Βρίσων ὁ τῆς βασιλίδος εὐνοῦχος, συγκροτῶν τότε τοὺς ὑμνῳδούς· ἀπόλλυνται δὲ καί τινες τοῦ λαοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Ἐφ´ οἷς κινηθεὶς ὁ βασιλεὺς διεκώλυσε τοὺς Ἀρειανοὺς τὰς ὑμνολογίας ἐν τῷ δημοσίῳ ποιεῖν· καὶ τὰ μὲν λεγόμενα τοιαῦτα ἦν. Λεκτέον δὲ καὶ ὅθεν τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν ἡ κατὰ τοὺς ἀντιφώνους ὕμνους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ συνήθεια. Ἰγνάτιος ὁ Ἀντιοχείας τῆς Συρίας, τρίτος ἀπὸ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου ἐπίσκοπος, ὃς καὶ τοῖς ἀποστόλοις αὐτοῖς συνδιέτριψεν, ὀπτασίαν εἶδεν ἀγγέλων διὰ τῶν ἀντιφώνων ὕμνων τὴν ἁγίαν Τριάδα ὑμνούντων, καὶ τὸν τρόπον τοῦ ὁράματος τῇ ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίᾳ παρέδωκεν. Ὅθεν καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις αὕτη ἡ παράδοσις διεδόθη· οὗτος μὲν οὖν ὁ περὶ τῶν ἀντιφώνων ὕμνων λόγος ἐστίν.

CHAPITRE VIII.

Jean Evêque de Constantinople augmente le nombre des prières qui se faisaient durant la nuit.

Il augmenta, pour le sujet que je vais dire, le nombre des prières qui se faisaient durant la nuit. Nous avons vu que les Ariens faisaient leurs assemblées hors de Constantinople. Ils s'assemblaient le Samedi et le Dimanche de chaque semaine aux environs des galeries publiques, et chantaient des Hymnes qu'ils avaient composées conformément à leur doctrine. Ils les chantaient encore le matin en partant en procession au milieu de la Ville pour aller au lieu où ils célébraient les Mystères. Mais, parce que ces Hymnes étaient injurieuses à ceux qui tiennent la doctrine de la Consubstantialité du Fils de Dieu, et qu'en chantant ils répétaient souvent, où sont ceux qui disent que trois ne font qu'une même puissance, Jean Evêque de Constantinople appréhendant que les impies ne fussent pervertis par le chant de ces Hymnes des Ariens, et ne sortissent de la communion de l'Eglise, choisit quelques personnes du peuple pour chanter d'autres Hymnes, pour ruiner ce que faisaient les Ariens, et pour confirmer la vérité de la foi. Bien que ce dessein  semblât fort bon, il ne laissa pas d'être  périlleux, et d'exciter de grands troubles. Comme les défenseurs de la Consubstantialité du Fils de Dieu chantaient leurs Hymnes durant la nuit avec plus de pompe et de magnificence que les Ariens, qu'ils portaient des croix d'argent, au haut desquelles il y avait des cierges allumés, et que l'Impératrice Eudoxie fournissait libéralement ce qui étaient nécessaire pour cette dépense, les Ariens qui se souvenaient du temps de leur crédit auquel ils possédaient les Eglises se résolurent de se venger; en étant donc venus aux mains dans l'obscurité de la nuit., ils blessèrent d'un coup de pierre au front,. Brison Eunuque de l'Impératrice, qui montrait au peuple le chant de ces Hymnes. Il y eut dans cette rencontre quelques personnes tuées de côté et d'autre, dont l'Empereur fut si fort fâché qu'il défendit aux Ariens de continuer à chanter des Hymnes durant la nuit. Je crois devoir remarquer en cet endroit l'origine de cette coutume. Ignace troisième Evêque d'Antioche, qui avait conversé familièrement avec les Apôtres, ayant un jour vu les Anges qui chantaient tour à tour des Hymnes en l'honneur de la sainte Trinité, introduira cette manière de. chanter à Antioche., d'où elle a passé aux autres Eglises.

Περὶ τῶν Μακρῶν καλουμένων μοναχῶν, καὶ ὅπως δι´ αὐτοὺς ἄσπονδον ἔχθραν ὁ Θεόφιλος πρὸς Ἰωάννην ἐσχηκὼς καθαιρῆσαι τοῦτον ἐσπούδαζεν.

Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ οἱ ἀπὸ τῆς ἐρήμου μοναχοὶ ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἔρχονται ἅμα Διοσκόρῳ καὶ τοῖς αὐτοῦ ἀδελφοῖς. Συνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Ἰσίδωρος, ὁ πάλαι Θεοφίλῳ τῷ ἐπισκόπῳ φιλαίτατος, τότε δὲ ἀπεχθέστατος γενόμενος δι´ αἰτίαν τοιάνδε. Πέτρος τις πρωτοπρεσβύτερος ἦν τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἐκκλησίας· πρὸς τοῦτον ἀπεχθῶς ἐσχηκὼς ὁ Θεόφιλος τῆς ἐκκλησίας αὐτὸν ἐκβαλεῖν ἐπενόησε. Καὶ μέμψιν αὐτῷ κατήνεγκεν, ὡς εἴη τινὰ γυναῖκα Μανιχαῖαν τὴν θρησκείαν εἰς τὰ ἱερὰ μυστήρια προσδεξάμενος, μὴ πρότερον τῆς Μανιχαϊκῆς αἱρέσεως ἀποστήσας αὐτήν. Ἐπεὶ δὲ ὁ Πέτρος ἔλεγε καὶ μετατίθεσθαι τῆς θρησκείας τὴν γυναῖκα, καὶ μηδὲ παρὰ γνώμην Θεοφίλου δεδέχθαι αὐτὴν, ἠγανάκτει ὁ Θεόφιλος, ὡς συκοφαντούμενος· μὴ γὰρ εἰδέναι τὸ γεγονὸς ἔλεγεν· ὁ οὖν Πέτρος Ἰσίδωρον ἐκάλει μαρτυρῆσαι αὐτῷ, ὡς οὐκ ἠγνόει τὰ περὶ τῆς γυναικὸς ὁ ἐπίσκοπος. Ἐτύγχανε δὲ κατ´ αὐτὸν τὸν καιρὸν ἐν τῇ βασιλευούσῃ Ῥώμῃ διάγων ὁ Ἰσίδωρος· ἐπέμπετο γὰρ παρὰ Θεοφίλου πρὸς Δάμασον τὸν Ῥώμης ἐπίσκοπον, ἐπὶ τῷ καταλλάξαι αὐτὸν πρὸς Φλαβιανὸν τὸν ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας. Διεκρίνοντο γὰρ οἱ Μελετίῳ προσκείμενοι πρὸς Φλαβιανὸν διὰ τὸν ὅρκον, ὥς μοι καὶ πρότερον εἴρηται. Ἐπανελθὼν τοίνυν ἐκ τῆς Ῥώμης ὁ Ἰσίδωρος, καὶ πρὸς μαρτυρίαν παρὰ τοῦ Πέτρου κληθεὶς, ἔλεγεν ὡς εἴη δεχθεῖσα ἡ Μανιχαία κατὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου· μεταδεδωκέναι τε αὐτῇ καὶ αὐτὸν τὰ μυστήρια. Ἐξάπτεται οὖν πρὸς ὀργὴν ὁ Θεόφιλος, καὶ ἀμφοτέρους πρὸς ὀργὴν ἀπήλασεν. Αὕτη πρόφασις γέγονε τοῦ καὶ Ἰσίδωρον ἅμα τοῖς περὶ Διόσκορον ἐλθεῖν ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει, ὅπως ἂν παρά τε τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ ἐπισκόπῳ Ἰωάννῃ τὰ κατ´ αὐτῶν ἐσκευωρημένα ἐξελεγχθήσηται. Μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ Ἰωάννης ἐν τιμῇ μὲν ἦγε τοὺς ἄνδρας· καὶ τῶν εὐχῶν μετέχειν οὐκ ἐκώλυσε, κοινωνίαν δὲ τῶν μυστηρίων οὐκ ἔφη πρὸ διαγνώσεως μεταδώσειν αὐτοῖς. Ἐν τούτοις καθεστῶτος τοῦ πράγματος, ἥκει εἰς τὰς ἀκοὰς Θεοφίλου λόγος ψευδὴς, ὡς εἴη Ἰωάννης καὶ εἰς τὰ μυστήρια δεξάμενος αὐτοὺς καὶ ἕτοιμος πρὸς τὸ ἐπικουρῆσαι αὐτοῖς. Καὶ παντοῖος ἐγίνετο, ὅπως ἂν μὴ μόνον τοὺς περὶ Διόσκορον καὶ Ἰσίδωρον ἀμύνηται, ἀλλὰ γὰρ καὶ Ἰωάννην κατενέγκῃ τοῦ θρόνου. Διαπέμπεται οὖν κατὰ πόλεις πρὸς τοὺς ἐπισκόπους ἐπιστολὰς, κρύπτων μὲν τὸν ἑαυτοῦ σκοπὸν, μόνοις δὲ τοῖς Ὠριγένους βιβλίοις δῆθεν μεμφόμενος· οἷς πρὸ αὐτοῦ Ἀθανάσιος μάρτυσι τῆς οἰκείας πίστεως ἐν τοῖς κατὰ Ἀρειανῶν λόγους ἐχρήσατο πολλάκις.

CHAPITRE IX.

Théophile Evêque d'Alexandrie entreprend de déposer Jean, Évêque. de Constantinople.

Quelque temps après Dioscore, ses frères, et quelques Moines quittèrent leur chère retraite pour aller à Constantinople. Isidore qui avait été autrefois ami intime de Théophile, et qui depuis était devenu son ennemi, s'y trouva aussi avec eux. Je dirai ici par quelle occasion ils devinrent ennemis, d'amis qu'ils étaient auparavant. Théophile étant en colère contre Pierre Prêtre de son Eglise, résolut de le chasser, et prit pour prétexte qu'il avait admis une Manichéenne à la participation des saints Mystères, sans l'avoir fait renoncer à son erreur. Pierre le défendit, en disant qu'elle n'avait été admise à la participation des Mystères, qu'après avoir abjuré l'hérésie des Manichéens, et que du consentement de Théophile. Comme Théophile st fâchait de ce que Pierre disait qu'il avait consenti que cette femme participât aux saints Mystères, et qu'il soutenait que c'était une calomnie, Pierre s'en rapporta au témoignage d'Isidore qui savait comment l'affaire s'était passée. Isidore était alors à Rome où Théophile l'avait envoyé pour remettre la bonne intelligence entre Damase, et Flavien Evêque d'Antioche, de qui ceux qui sui-aient Mélécee s'étaient séparés en haine de son parjure. Quand il fut de retour, et que Pierre l'eut pris à témoin, il déclara que Théophile avait admis cette femme à la communion et à la participation des saints Mystères, en haine de quoi il fut chassé avec Pierre. Ce dernier vint à Constantinople avec Dioscore et ses frères, pour faire voir à l'Empereur et à Jean, l'injustice et la violence avec laquelle Théophile les avait traités. Jean Evêque de Constantinople les reçut fort civilement, les admit à la communion de la prière, et différa de les admettre à la participation des Mystères, jusques à ce que leur affaire eût été examinée. Dans le même-temps cm rapporta faussement à Théophile, que Jean les avait admis à la participation des Mystères, et pris leur protection : ce qui fut cause qu'il se résolut non seulement de se venger d'Isidore, et de Dioscore, mais aussi de Jean, et de, le faire chasser de son Siège. Il écrivit pour cet effet à tous les Evêques, et cachant son intention, il condamna par ses lettres les livres d'Origène, bien qu'Athanase en eût tiré des arguments contre les erreurs d'Arius, pour l'établissement de la doctrine de l'Église.

Ὡς καὶ Ἐπιφάνιος ὁ Κύπρου ταῖς Θεοφίλου ἀπάταις συναπαχθεὶς, τῷ δοκεῖν κατὰ τῶν Ὠριγένους συγγραμμάτων ἐπισκόπων σύνοδον ἐν τῇ Κύπρῳ συναγαγὼν, Ἰωάννῃ διεμέμψατο, χρωμένῳ ταῖς βίβλοις Ὠριγένους.

Σπένδεται δὴ φιλίαν καὶ πρὸς Ἐπιφάνιον τὸν Κωνσταντίας τῆς Κύπρου ἐπίσκοπον, πρότερον διαφερόμενος πρὸς αὐτόν· ἐμέμφετο γὰρ Ἐπιφανίῳ Θεόφιλος ὡς μικρὰ φρονοῦντι περὶ Θεοῦ, ὅτι ἀνθρωπόμορφον αὐτὸν εἶναι ἐνόμιζεν. Οὕτως οὖν Θεόφιλος ἔχων περὶ Θεοῦ, καὶ μεμφόμενος τοῖς ἀνθρωπόμορφον τὸ Θεῖον νομίζουσι, διὰ τὴν πρὸς ἑτέρους ἀπέχθειαν ἠρνεῖτο μὲν ἐν τῷ φανερῷ ἃ ἐδόξαζεν· φιλοποιεῖται δὲ τότε τὸν Ἐπιφάνιον διαφερόμενος πρὸς αὐτὸν, ὡς ἐκ μετανοίας ὁμοφρονήσας κατὰ τὴν περὶ Θεοῦ δόξαν αὐτῷ. Καὶ παρασκευάζει σύνοδον ποιῆσαι τῶν ἐν Κύπρῳ ἐπισκόπων ἐπὶ τῷ διαβαλεῖν τὰ Ὠριγένους βιβλία. Ἐπιφάνιος δὲ δι´ ὑπερβάλλουσαν εὐλάβειαν ἁπλοϊκὸς ὢν τὸν τρόπον ταχέως ὑπήχθη ὑπὸ τῶν Θεοφίλου γραμμάτων. Καὶ καθίσας συνέδριον τῶν ἐν τῇ νήσῳ ἐπισκόπων ἀπαγορεύει μὲν τοῦ ἀναγινώσκειν τὰ Ὠριγένους βιβλία, διαπέμπεται δὲ καὶ γράμματα πρὸς Ἰωάννην, παραινῶν ἀπέχεσθαι μὲν τῶν Ὠριγενείων ἀναγνωσμάτων, συνάγειν δὲ καὶ αὐτὸν συνέδριον, καὶ σύμψηφον κατὰ τοῦτο γίνεσθαι. Θεόφιλος τοίνυν τὸν ἐπ´ εὐλαβείᾳ περιβόητον Ἐπιφάνιον συναρπάσας, καὶ γνοὺς προβάντα αὐτοῦ τὸν σκοπὸν, θαρρῶν καὶ αὐτὸς συνήγαγε πολλοὺς τῶν ἐπισκόπων. Καὶ παραπλησίαν τῷ Ἐπιφανίῳ κατὰ τῶν Ὠριγένους βιβλίων, τοῦ πρὸ διακοσίων καὶ περίπου ἐτῶν τελευτήσαντος, διαβολὴν ἐποιεῖτο· οὐ τοῦτον προηγουμένως ἔχων τὸν σκοπὸν, ἀλλὰ τοὺς περὶ Διόσκορον σπεύδων ἀμύνασθαι. Ἰωάννης δὲ μικρὰ φροντίσας τῶν μηνυθέντων αὐτῷ παρά τε Ἐπιφανίου καὶ αὐτοῦ Θεοφίλου, τῇ διδασκαλίᾳ τῶν ἐκκλησιῶν προσεῖχε τὸν νοῦν. Καὶ ἤνθει μὲν κατ´ αὐτήν· τῆς δὲ κατ´ αὐτοῦ γενομένης σκευωρίας οὐδένα λόγον ἐτίθετο. Ἐπεὶ δὲ Θεόφιλος καταφανὴς ἐγένετο τοῖς πολλοῖς σπουδάζων καθελεῖν τῆς ἐπισκοπῆς τὸν Ἰωάννην, τότε δὴ καὶ οἱ ἀπεχθῶς πρὸς Ἰωάννην ἔχοντες πρὸς τὴν κατ´ αὐτοῦ σκευωρίαν ἀνεκινοῦντο. Καὶ πολλοὶ μὲν τοῦ κλήρου, πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἐν τέλει κατὰ τὰ βασίλεια μέγιστον ἰσχύοντες, καιρὸν εὑρηκέναι λογιζόμενοι καθ´ ὃν Ἰωάννην ἀμύνωνται, μεγίστην ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει σύνοδον γενέσθαι παρεσκεύαζον, τοῦτο μὲν δι´ ἐπιστολῶν, τοῦτο δὲ καὶ ἀγράφως διαπεμπόμενοι.

CHAPITRE X.

Epiphane Évêque de Chypre assemble des Évêques pour condamner les livres d'Origène.

 Il se réconcilia avec Epiphane Évêque de Chypre, qu'il avait autrefois accusé de l'erreur des Antropomorphites, et bien qu'il crût que Dieu n'a point de corps, et qu'il blâmât ceux qui tiennent qu'il en a un, il renonça à la vérité qu'il connaissait, et persuada Epiphane d'assembler un Concile pour condamner Origène. Epiphane qui était un homme fort simple se laissa tromper par les lettres de Théophile, assembla un Concile où il défendit de lire les livres d'Origène, et écrivit à Jean Evêque de Constantinople pour l'exhorter à ne les plus lire, et à assembler un Concile pour ordonner la même chose. Théophile ayant surpris de la sorte Epiphane qui était en grande réputation de piété, et voyant que ses desseins lui réussissaient en devint plus hardi, et assembla un grand nombre d'Evêques par lesquels il fit prononcer la même condamnation contre Origène, prés de deux cents ans après la mort de cet Auteur, bien qu'il fût persuadé qu'ils ne contenaient aucune erreur, et qu'il ne cherchât qu'à se venger de Dioscore. Jean se fondant fort peu des avis d'Epiphane et de Théophile, prêchait à son ordinaire, acquerit de jour en jour une plus grande réputation, et méprisait les entreprises que l'on faisait contre lui. Lorsque le dessein que Théophile avait de faire déposer Jean eut éclaté, ceux qui ne l'aimaient pas en prirent occasion de former contre lui des accusations, et plusieurs tant du Clergé, que de la Cour, procurèrent la convocation d'un Concile à Constantinople.

Περὶ Σεβηριανοῦ καὶ Ἀντιόχου τῶν Σύρων, ὅπως Ἰωάννου ἀπέστησαν, καὶ διὰ τίνας αἰτίας.

Ηὔξησε δὲ τὸ κατὰ Ἰωάννου μῖσος καὶ ἕτερον ἐπισυμβὰν τοιόνδε· δύο ἐπίσκοποι κατ´ αὐτὸν ἤνθησαν Σύροι ὄντες τὸ γένος, Σεβηριανὸς καὶ Ἀντίοχος. Σεβηριανὸς μὲν Γαβάλων, πόλις δὲ αὕτη τῆς Συρίας· Ἀντίοχος δὲ Πτολεμαΐδος τῆς ἐν Φοινίκῃ ἐκκλησίας προειστήκει. Ἄμφω μὲν οὖν διὰ λόγων ῥητορικῶν ἤχθησαν· Σεβηριανὸς δὲ δοκῶν πεπαιδεῦσθαι, οὐ πάνυ τῇ φωνῇ τὴν Ἑλληνικὴν ἐξετράνου γλῶσσαν· ἀλλὰ καὶ Ἑλληνιστὶ φθεγγόμενος Σύρος ἦν τὴν φωνήν. Ἀντίοχος μὲν οὖν πρότερον ἐκ τῆς Πτολεμαΐδος ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐλθὼν, κατὰ τὰς ἐκκλησίας ἐπὶ χρόνον τινὰ πεπονημένως διδάξας, καὶ πολλὰ ἐκ τούτων χρηματισάμενος, ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀνέδραμε. Σεβηριανὸς δὲ πυθόμενος μετὰ ταῦτα πολλὰ τὸν Ἀντίοχον ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως συλλέξαντα, ζηλοῦν καὶ αὐτὸς τοῦτο ἐσπούδασεν. Ἀσκηθείς τε οὖν καὶ συντάξας λόγους συχνοὺς καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἔρχεται. Καὶ δεχθεὶς ἀσμένως ὑπὸ Ἰωάννου, μέχρι μέν τινος ὑπέτρεχε τὸν ἄνδρα καὶ ἐκολάκευε, καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἧττον ἀγαπώμενος καὶ τιμώμενος ἤνθει τε κατὰ τὰς διδασκαλίας, καὶ πολλοῖς τῶν ἐν τέλει καὶ δὴ καὶ αὐτῷ βασιλεῖ γίνεται γνώριμος. Ἐπειδὴ δὲ ἐν τοσούτῳ συνέβη τῆς Ἐφέσου τελευτῆσαι τὸν ἐπίσκοπον, ἀνάγκη κατέλαβε τὸν Ἰωάννην εἰς τὴν Ἔφεσον ἀπελθεῖν ἐπὶ τῷ χειροτονῆσαι ἐπίσκοπον. Καὶ γενόμενος ἐν αὐτῇ, ἄλλον τε ἄλλων προβάλλεσθαι σπουδαζόντων, καὶ σφόδρα διαπληκτιζομένων πρὸς ἑαυτοὺς περὶ ὧν ἕκαστος ἐψηφίζετο, συνιδὼν ὁ Ἰωάννης ἀμφότερα τὰ μέρη φιλονείκως διακείμενα, καὶ ἐν οὐδενὶ πείθεσθαι τῇ παραινέσει αὐτοῦ θέλοντα, ἐσπούδασεν ἀκοπιαστὶ τὴν τούτων ἔριν λῦσαι. Αὐτὸς τοίνυν Ἡρακλείδην τινα διάκονον ἑαυτοῦ, γένει Κύπριον, εἰς τὴν ἐπισκοπὴν προεβάλετο· καὶ οὕτω ἀμφότερα τὰ μέρη παυσάμενα τῆς πρὸς σφᾶς φιλονεικίας ἡσύχασαν. Ἀνάγκη οὖν γέγονε χρονίζειν τὸν Ἰωάννην κατὰ τὴν Ἔφεσον· παρέλκοντος δὲ αὐτοῦ κατ´ αὐτὴν, ὁ Σεβηριανὸς ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει ἐρασμιώτερος τοῖς ἀκροαταῖς ἐγίνετο. Καὶ ταῦτα οὐκ ἐλάνθανε μὲν τὸν Ἰωάννην, ταχέως γὰρ αὐτῷ τὰ γινόμενα διηγγέλλετο· Σαραπίωνος δὲ, οὗ καὶ πρότερον ἐποιησάμην μνήμην, ὑποβάλλοντος, καὶ ταράττεσθαι λέγοντος ὑπὸ Σεβηριανοῦ τὴν ἐκκλησίαν, πρὸς ζηλοτυπίαν ὁ Ἰωάννης προήχθη. Ὁδοῦ οὖν πάρεργον πολλὰς ἐκκλησίας Ναυατιανῶν καὶ Τεσσαρεσκαιδεκατιτῶν ἀφελὼν, ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἔρχεται. Καὶ αὐτὸς μὲν πάλιν τὴν προσήκουσαν κηδεμονίαν τῶν ἐκκλησιῶν ἐποιεῖτο· Σαραπίωνος δὲ τὴν ὀφρῦν καὶ τὴν ἀλαζονείαν οὐδεὶς ὑποφέρειν ἐδύνατο. Ἐπεὶ γὰρ πολλὴν τὴν παρρησίαν παρὰ τῷ ἐπισκόπῳ Ἰωάννῃ ἐκέκτητο, πέρα τοῦ καθήκοντος πᾶσι προσεφέρετο· διὸ καὶ τὸ κατὰ τοῦ ἐπισκόπου μῖσος πλέον ἐξήπτετο. Καί ποτε τοῦ Σεβηριανοῦ παριόντος, τὴν προσήκουσαν ἐπισκόπῳ τιμὴν οὐκ ἀπένειμεν, ἀλλὰ καθήμενος διετέλει, δεικνὺς μικρὰ φροντίζειν τῆς Σεβηριανοῦ παρουσίας. Ταύτην οὐκ ἤνεγκεν ὁ Σεβηριανὸς τὴν τοῦ Σαραπίωνος καταφρόνησιν· καὶ πρὸς τούτοις μέγα ἀνακέκραγεν εἰπὼν, ’Εἰ Σαραπίων Χριστιανὸς ἀποθάνοι, Χριστὸς οὐκ ἐνηνθρώπησε.‘ Ταύτης τῆς ἀφορμῆς ὁ Σαραπίων δραξάμενος φανερῶς ἐχθρὸν τὸν Σεβηριανὸν τῷ Ἰωάννῃ κατέστησεν, ἀποκρύψας μὲν τὸν προσδιορισμὸν τοῦ ’εἰ Σαραπίων Χριστιανὸς ἀποθάνοι·‘ μόνον δὲ εἰρηκέναι εἰπὼν τὸν Σεβηριανὸν, ’ἄρα Χριστὸς οὐκ ἐνηνθρώπησε·‘ καὶ τοῦ στίφους ἑαυτοῦ μάρτυρας, ὡς ἐπὶ εἰρημένῳ τούτῳ, παρῆγε. Μὴ μελλήσας οὖν ὁ Ἰωάννης ἐξελαύνει αὐτὸν τῆς πόλεως· καὶ γνοῦσα ταῦτα ἡ Αὐγοῦστα Εὐδοξία μέμφεται μὲν τῷ Ἰωάννῃ, παρασκευάζει δὲ ᾗ τάχος καλεῖσθαι τὸν Σεβηριανὸν ἐκ τῆς ἐν Βιθυνίᾳ Χαλκηδόνος. Καὶ ὁ μὲν ὅσον οὐδέπω παρῆν· Ἰωάννης δὲ τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν ἐξέκλινε, καὶ οὐδενὶ παραινοῦντι πειθήνιος ἦν· ὡς καὶ ἡ βασίλισσα Εὐδοξία ἐν τῇ ἐπωνύμῳ τῶν ἀποστόλων ἐκκλησίᾳ τὸν υἱὸν Θεοδόσιον τὸν νῦν εὐτυχῶς βασιλεύοντα, κομιδῆ τότε νήπιον ὄντα, εἰς τὰ γόνατα τοῦ Ἰωάννου ἐμβαλοῦσα, καὶ ὅρκους κατ´ αὐτοῦ πολλοὺς καθορκώσασα, μόλις τὴν πρὸς Σεβηριανὸν ἔπεισε φιλίαν ἀσπάσασθαι. Τοῦτον μὲν οὖν τὸν τρόπον οὗτοι κατὰ τὸ φανερὸν ἐφιλιώθησαν· ἔμενον δὲ οὐδὲν ἧττον τὴν γνώμην ὕπουλον πρὸς ἀλλήλους φυλάττοντες· ἡ μὲν οὖν ὑπόθεσις τῆς πρὸς Σεβηριανὸν λύπης, τοιαύτη τις ἦν.

CHAPITRE XI.

Sévérien et  Antiochus entrent en mauvaise intelligence avec Jean Évêque de Constantinople.

La haine que quelques-uns avaient conçue contre Jean Évêque de Constantinople s'accrut extrêmement par une occasion, dont je ferai ici le récit. Il y avait en ce temps-là deux Evêques fort célèbres, Sévérien et Antiochus, qui étaient tous deux Syriens de Nation. Le premier était Evêque de la ville des Gabaliens en Syrie, et le second de Ptolomaïde en Phénicie. Bien que Sévérien parût fort éloquent.il prononçait mal le Grec, et retenait quelque chose de l'accent Syriaque. Antiochus était venu le premier à Constantinople, et après y avoir prêché longtemps, et y avoir amassé de l'argent, il était retourné à son Eglise. Sévérien ayant appris qu'Antiochus s'était enrichies prêchant à la Cour, eut envie de l'imiter, et y vint avec quantité de Sermons qu'il avait préparés. Il y fut reçu très civilement par Jean, de qui il tâchait de gagner les bonnes grâces par ses caresses, et s'y fît connaître à plusieurs personnes de condition, et même à l'Empereur. L'Évêque d'Éphèse étant mort en ce temps,-là, Jean fut obligé d'aller à cette Ville-là, pour y donner un autre en sa place. Ayant trouvé que le peuple était divisé, et que les uns se déclaraient pour l'un et les autres pour l'autre , il se résolut d'apaiser leur contestations sans bruit, et pour cet effet il imposa ses mains à un de ses Diacres nommé Héraclide, natif de l'île de Chypre, et termina par là tous les différends. Mais cette affaire l'obligea de demeurer longtemps à Ephèse. Durant son absence Sévérien prêcha toujours à Constantinople, et gagna l'estime, et l'affection de ses Auditeurs. Sérapion, de qui nous avons déjà parlé, ayant mandé à Jean que Sévérien faisait beaucoup de bruit, et troublait la paix de l'Eglise, il en fut sensiblement touché ; et ayant ôté plusieurs Eglises aux Novatiens, et à ceux qui célébraient la Fête de Pâques le quatorzième jour de la Lune, il revint à Constantinople, et reprit le gouvernement de son Eglise, comme auparavant. Personne ne pouvait plus supporter l'orgueil de Sérapion, ni l'absence avec laquelle abusant du crédit que lui donnait l'amitié de Jean, il méprisait tout le monde. Jean qui le soutenait devint odieux à plusieurs pour ce sujet. Un jour que Sévérien parlait, Sérapion au lieu de s'élever par honneur, demeura à sa place, dont Sévérien ayant conçu de l'indignation, il dit à haute voix devant tout le monde, si Sérapion meurt Chrétien, Jésus Christ ne s'est point fait homme. Sérapion prit occasion de cette parole pour mettre la division entre Jean et Sévérien ; car en supprimant une partie, il l'accusa d'avoir dit simplement, Jésus Christ ne s'est point fait homme, et produisit plusieurs témoins de sa faction, qui déposèrent la même chose., sur la foi desquels Jean chassa Sévérien de Constantinople. L'Impératrice Eudoxie, blâma cette action de Jean, et. fit revenir Sévérien à Constantinople. Mais Jean ne le voulut point voir, et. quelque prière qu'on lui fît, il refusa constamment de se réconcilier avec lui, jusques à ce que l'impératrice mit à ses pieds dans l'Église des Apôtres, Théodose son fils qui était alors enfant, et qui gouverne  maintenant si heureusement l'Empire; et le conjura au nom de ce Jeune Prince de renoncer à la haine qu'il portait à Sévérien. Ils se réconcilièrent donc alors en apparence, et ne laissèrent pas de conserver tous deux de l'aversion l'un pour et l'autre.

Ὡς καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰσελθὼν ὁ Ἐπιφάνιος συνάξεις καὶ χειροτονίας ἐπετέλει παρὰ γνώμην τοῦ Ἰωάννου, Θεοφίλῳ χαριζόμενος.

Μετ´ οὐ πολὺ δὲ ἐκ τῆς Κύπρου ὁ ἐπίσκοπος Ἐπιφάνιος ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν πάλιν ἔρχεται, ταῖς ὑποθήκαις Θεοφίλου πεισθείς· ἐπικομιζόμενος ἐν ταὐτῷ τὰ καθαιρετικὰ τῶν Ὠριγένους βιβλίων, δι´ ὧν οὐκ αὐτὸν Ὠριγένην ἀκοινώνητον εἶναι ἀπέφῃνεν, ἀλλὰ τὰ βιβλία μόνον διέβαλλεν. Προσορμίσας οὖν τῷ ἐπὶ Ἰωάννην μαρτυρίῳ, (ἀπέχει δὲ τοῦτο ἑπτὰ σημεῖα τῆς πόλεως), καὶ ἐξελθὼν τῆς νεὼς, σύναξίν τε ἐπιτελέσας, καὶ διάκονον χειροτονήσας, αὖθις εἰς τὴν πόλιν εἰσέρχεται. Καὶ τὴν μὲν προτροπὴν Ἰωάννου ἐξέκλινε Θεοφίλῳ χαριζόμενος, ἐν ἰδιαζούσῃ δὲ καταλύει μονῇ· καὶ συγκαλῶν τοὺς ἐπιδημοῦντας τῶν ἐπισκόπων, τὰ καθαιρετικὰ τῶν βιβλίων Ὠριγένους ὑπανεγίνωσκεν· οὐκ ἔχων μέν τι λέγειν πρὸς αὐτὰ, δοκεῖν δὲ αὐτῷ καὶ Θεοφίλῳ ἐκβαλεῖν αὐτά. Καί τινες μὲν αἰδούμενοι τὸν Ἐπιφάνιον προσυπέγραφον· πολλοὶ δὲ τοῦτο ποιεῖν ἐξετρέποντο· ὧν ἦν καὶ Θεότιμος ὁ ἐπίσκοπος Σκυθίας, ὃς πρὸς τὸν Ἐπιφάνιον τοιάδε ἀπεκρίνατο· ’Ἐγὼ,‘ ἔφη, ’ὦ Ἐπιφάνιε, οὔτε τὸν πάλαι καλῶς κεκοιμημένον καθυβρίζειν αἱροῦμαι· οὔτε βλάσφημον ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα τολμῶ, ἐκβάλλων ἃ οἱ πρὸ ἡμῶν οὐκ ἠθέτησαν· ἄλλως τε, μήτε κακὴν εἶναι διδασκαλίαν ἐν τοῖς Ὠριγένους βιβλίοις εἰπών.‘ Προκομίσας τε βιβλίον Ὠριγένους, ὑπανέγνω, καὶ ἐδείκνυεν τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἐκθέσεις· καὶ μετὰ ταῦτα ἐπῆγε λέγων· ’Οἱ ταῦτα ὑβρίσαντες, εἰς τὰ περὶ ὧν οἱ λόγοι ἐξυβρίσαντες ἔλαθον ἑαυτούς.‘ Ταῦτα μὲν ὁ ἐπ´ εὐλαβείᾳ καὶ βίου ὀρθότητι περιβόητος Θεότιμος πρὸς Ἐπιφάνιον ἀπεκρίνατο.

CHAPITRE XII.

Epiphane fait des ordinations dans Constantinople, sans la permission de Jean.

Epiphane Evêque de Chypre vint bientôt après par le conseil de Théophile à Constantinople, et y apporta une copie de la Sentence, par laquelle, sans déclarer Origène retranché de la communion de l'Eglise, il avait condamne ses ouvrages. Quand il fut arrivé à l'Eglise de saint Jean, qui n'est qu'à sept milles de Constantinople ; il descendit de son Vaisseau, fit une assemblée, ordonna un Diacre, et entra dans la Ville. Il évita, par complaisance pour Théophile, de converser avec Jean, et au lieu d'accepter le logement qu'il lui offrait, il en prit un dans une maison particulière. Il assembla tous les Évêques qui étaient alors à Constantinople, leur lut la sentence qu'il avait prononcée contre les livres d'Origène, et n'en pût jamais rendre d'autre raison, qu'en disant que Théophile et lui avaient trouvé à propos de les condamner. Plusieurs signèrent cette sentence par respect pour Epiphane; mais d'autres refusèrent de la signer. Théotime Évêque de Scythie prit la liberté de lui dire, Je ne veux point déshonorer la mémoire d'un homme qui est mort saintement il y a longtemps, et je ne suis pas assez hardi pour condamner des ouvrages, que nos prédécesseurs n'ont point condamnés. Il ouvrit à l'heure-même un Livre d'Origène, le lut, et fit voir que la doctrine qu'il contenait était conforme à celle de l'Eglise. Il parla ensuite en ces termes : Quiconque déshonore ces Livres, ne prend pas garde qu'il déshonore la sainte Ecriture d'où leurs maximes sont tirées. Voila la réponse que Théotime, Prélat fort recommandable par sa piété, et par la sainteté de sa vie, fit à Epiphane.

Οἷα φησὶν ὁ συγγραφεὺς ὑπὲρ Ὠριγένους.

Ἐπειδὴ δὲ οἱ φιλολοίδοροι τοὺς πολλοὺς συνήρπασαν, ὡς βλασφήμῳ μὴ προσέχειν τῷ Ὠριγένει, μικρὰ διελθεῖν περὶ τούτων οὐκ ἄκαιρον εἶναι ἡγοῦμαι. Οἱ εὐτελεῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν μὴ δυνάμενοι φαίνεσθαι, ἐκ τοῦ ψέγειν τοὺς ἑαυτῶν κρείττονας δείκνυσθαι βούλονται. Τοῦτο πέπονθε πρῶτος Μεθόδιος, τῆς ἐν Λυκίᾳ πόλεως λεγομένης Ὀλύμπου ἐπίσκοπος· εἶτα Εὐστάθιος, ὁ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ πρὸς ὀλίγον ἐκκλησίας προστάς· καὶ μετὰ ταῦτα Ἀπολινάριος, καὶ τὸ τελευταῖον Θεόφιλος. Αὕτη τῶν κακολόγων τετρακτὺς, οὐ κατὰ ταὐτὸν ἐλθόντες, τὸν ἄνδρα διέβαλον· ἄλλος γὰρ δι´ ἄλλο ἐπὶ τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ἐχώρησαν, δεικνύντες ἕκαστοι, ὡς ὃ μὴ διέβαλλον, τοῦτο πάντως ἐδέξαντο. Ἐπειδὴ γὰρ ἄλλος ἄλλου δόγματος ὁ καθ´ εἷς ἐπελαμβάνοντο, δῆλον ὡς ἕκαστος ὃ μὴ ἔσκωπτεν, τοῦτο ὡς ἀληθὲς πάντως ἐδέχετο, τῷ ἀποσιωπᾷν ἐπαινῶν τοῦτο ὃ μὴ διέβαλε. Μεθόδιος μὲν οὖν πολλὰ καταδραμὼν τοῦ Ὠριγένους, ὕστερον ὡς ἐκ παλινῳδίας θαυμάζει τὸν ἄνδρα ἐν τῷ διαλόγῳ ᾧ ἐπέγραψε ’Ξενῶνα.‘ Ἐγὼ δέ τι καὶ πλέον ἐκ τῆς ἐκείνων αἰτιάσεως εἰς σύστασιν Ὠριγένους φημί. Οἱ γὰρ κινήσαντες ὅσαπερ ᾤοντο μέμψεως ἄξια, δι´ ὧν ὡς κακῶς δοξάζοντα περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος οὐδ´ ὅλως ἐμέμψαντο, δείκνυνται περιφανῶς τὴν ὀρθὴν εὐσέβειαν μαρτυροῦντες αὐτῷ. Οὗτοι μὲν οὖν διὰ τοῦ μὴ μέμψασθαι μαρτυροῦσιν αὐτῷ· Ἀθανάσιος δὲ, ὁ τῆς ’ὁμοουσίου‘ πίστεως ὑπερασπιστὴς, ἐν τοῖς κατὰ Ἀρειανῶν λόγοις μεγάλῃ τῇ φωνῇ μάρτυρα τῆς οἰκείας πίστεως τὸν ἄνδρα καλεῖ, τοὺς ἐκείνου λόγους τοῖς ἰδίοις συνάπτων, καὶ λέγων·

Ὁ θαυμαστὸς,‘ φησὶ, ’καὶ φιλοπονώτατος Ὠριγένης, τάδε περὶ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τῇ ἡμετέρᾳ δόξῃ μαρτυρεῖ, συναΐδιον αὐτὸν λέγων τῷ Πατρί.

Ἔλαθον οὖν ἑαυτοὺς οἱ λοιδορήσαντες Ὠριγένην βλασφημήσαντες καὶ τὸν ἐπαινέτην αὐτοῦ Ἀθανάσιον. Περὶ μὲν οὖν Ὠριγένους τοσαῦτα εἰρήσθω· ἑξῆς δὲ τῆς ἱστορίας ἐχώμεθα.

CHAPITRE XIII.

Défense d'Origène.

Ceux qui se plaisent à répandre des calomnies, ayant détourné plusieurs personnes de la lecture des Livres d'Origène, comme d'une lecture impie, j'ai cru er devoir dire ici quelque chose. Des gens qui n'ont rien que de bas et de méprisable, s'imaginent qu'ils se pourront élever en décriant ceux qui sont au dessus d'eux. Méthodius Evêque d'Olympe en Lycie, Eustate Évêque d'Antioche, Apollinaire, et Théophile ont été de cette humeur, et ils se sont efforcés de noircir Origène par leurs calomnies, bien qu'ils ne les aient pas répandues tous quatre de la même sorte. Ils ne l'ont accusé que chacun en un point, et ont fait voir par là qu'ils l'approuvaient dans les autres. Méthodius après l'avoir longtemps déchiré rétracte en quelque sorte toutes les injures dans le dialogue intitulé, Xénon, où il parle de lui comme d'un homme admirable. Pour moi, je trouve la justification d'Origène dans les accusations de ses ennemis. Car parmi tout ce qu'ils reprennent dans ses livres, ils ne reprennent rien touchant la sainte Trinité, et partant ils reconnaissent que ce qu'il en a écrit est orthodoxe. Athanase ce généreux défenseur de la Consubstantialité du Fils de Dieu, le cite comme un témoin de sa foi. Voici comme il en parle dans les Livres contre les Ariens.

Origène, cet homme si laborieux et admirable, confirme notre doctrine, quand il dit que le Fils de Dieu est coéternel à son Père.

Ceux donc qui s'efforcent de noircir Origène par leurs calomnies ne prennent pas garde qu'ils attaquent aussi Athanase, qui donné de grands éloges à Origène.

Ὡς Ἰωάννης προσκαλεσάμενος τὸν Ἐπιφάνιον μὴ ὑπακούσαντα ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἐν τῇ τῶν ἀποστόλων ἐκκλησίᾳ παρασυνάγοντα, δηλοῖ αὐτῷ μεμφόμενος, ὡς παρὰ κανόνας πολλὰ πράττοντι. Ὅθεν ὁ Ἐπιφάνιος εὐλαβηθεὶς ἀνεχώρησε.

Ἰωάννης οὐκ ἠγανάκτησεν, ἐφ´ οἷς παρὰ κανόνα ἐν τῇ αὐτοῦ ἐκκλησίᾳ Ἐπιφάνιος χειροτονίαν πεποίητο, ἀλλὰ παρεκάλει ἐν τοῖς ἐπισκοπικοῖς οἴκοις συμμένειν αὐτῷ. Ὁ δὲ ’οὐκ ἔφη οὐδὲ συμμένειν αὐτῷ, οὐδὲ συνεύξεσθαι, ἐὰν μὴ τοὺς περὶ Διόσκορον ἐξελάσῃ τῆς πόλεως, αὐτὸς δὲ καθυπογράψῃ τοῖς καθαιρετικοῖς τῶν Ὠριγένους βιβλίων.‘ Ἰωάννου δὲ ταῦτα ποιεῖν ὑπερτιθεμένου, καὶ λέγοντος ’μὴ δεῖν πρὸ καθολικῆς διαγνώσεως προπετές τι ποιεῖν,‘ ἐπὶ ἑτέραν βουλὴν οἱ ἀπεχθῶς πρὸς Ἰωάννην ἔχοντες τὸν Ἐπιφάνιον ἄγουσι. Κατασκευάζουσι γὰρ μελλούσης ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπωνύμῳ τῶν ἀποστόλων συνάξεως γίνεσθαι προελθεῖν τὸν Ἐπιφάνιον, καὶ ἐπὶ τοῦ λαοῦ παντὸς διαβαλεῖν μὲν τὰ Ὠριγένους βιβλία, ἀποκηρῦξαι δὲ τοὺς περὶ Διόσκορον, καὶ διασύραι Ἰωάννην, ὡς καὶ αὐτὸν ἐκείνοις τιθέμενον. Ταῦτα ἀνηγγέλη τῷ Ἰωάννῃ· καὶ τῇ ἑξῆς τῷ Ἐπιφανίῳ τὴν ἐκκλησίαν ἤδη κατειληφότι δηλοῖ διὰ Σαραπίωνος τάδε·

Παρὰ κανόνας πράττεις πολλὰ, ὦ Ἐπιφάνιε· πρῶτον μὲν χειροτονίαν ἐν ταῖς ὑπ´ ἐμὲ ἐκκλησίαις ποιησάμενος· εἶθ´ ὅτι μὴ προταγεὶς παρ´ ἐμοῦ ἐν αὐταῖς ἐλειτούργησας, οἰκείᾳ αὐθεντίᾳ χρησάμενος· πάλιν τε αὐτόθι προτραπεὶς παρῃτήσω, καὶ νῦν αὖθις ἐπιτρέπεις σαυτῷ. Φύλαξαι οὖν, μὴ ταραχῆς ἐν τῷ λαῷ διαγενομένης, τὸν ἐκ ταύτης κίνδυνον ἀναδέξῃ καὶ αὐτός.

Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἐπιφάνιος, εὐλαβηθεὶς ἀναχωρεῖ μὲν τῆς ἐκκλησίας· πολλὰ δὲ τῷ Ἰωάννῃ μεμφόμενος ἀπαίρειν ἐπὶ τὴν Κύπρον ἐστέλλετο. Λέγουσι δέ τινες ὅτι ἀπαίρειν μέλλων τῷ Ἰωάννῃ ταῦτα ἐδήλωσεν·

Ἐλπίζω σε μὴ ἀποθανεῖν ἐπίσκοπον.‘

Ὁ δὲ ἀντεδήλωσεν,

Ἔλπιζε μὴ ἐπιβῆναι τῆς σαυτοῦ πατρίδος.

Ταῦτα οὐκ ἔχω εἰπεῖν, εἰ ἀληθῆ ἔλεξαν οἱ ἐμοὶ ἀπαγγείλαντες· ἀμφότεροι δὲ ὅμως ταύτην ἔσχον τὴν ἔκβασιν. Οὔτε γὰρ Ἐπιφάνιος τῆς Κύπρου ἐπέβη, ἐν γὰρ τῷ πλοίῳ ἀπιὼν ἐτελεύτησεν· καὶ Ἰωάννης μικρὸν ὕστερον κατηνέχθη τοῦ θρόνου, ὡς προϊόντες δηλώσομεν.

CHAPITRE XIV.

Jean Evêque de Constantinople avertit Epiphane des entreprises qu'il faisait dans son Diocèse. Epiphane retourne à son Eglise.

Jean Évêque de Constantinople bien loin de s'emporter de colère de ce qu'Epiphane avait ordonné un Diacre dans son Diocèse, contre la disposition des Canons, le pria de venir loger avec lui dans la maison de l'Eglise.. Epiphane lui fit répondre que jamais il ne demeurerait, ni ne. prierait avec lui, qu'il n'eût auparavant chassé Dioscore et ses frères de Constantinople et signé la condamnation des ouvrages d'Origène. Comme, il différait de satisfaire à ces conditions, et qu'il disait qu'il ne fallait rien entreprendre légèrement avant la détermination d'un Concile général ; les. ennemis firent paraître Epiphane au milieu de l'Eglise des Apôtres, un jour que le peuple y était assemblé, où il condamna les livres d'Onglée, excommunia Dioscore, et reprit indirectement Jean de ce qu'il favorisait ses erreurs. Le jour suivant Sérapion l'alla trouver de sa part dans l'Eglise, et lui dit :

Vous contrevenez en plusieurs manières aux Canons. Premièrement vous avez ordonné un Diacre dans une Église soumise à ma juridiction. En second lieu, vous y avez célébré les saints Mystères sans ma permission. Lorsque je vous ai prié autrefois d'y venir, vous l'avez refusé, et vous y venez maintenant de vous-même. Prenez garde de ne point exciter un tumulte qui vous pourrait mettre en danger.

Epiphane étonné de ce discours sortit de l'Eglise en reprenant Jean avec beaucoup d'aigreur, et se prépara à retourner en Chypre. Quelques-uns disent qu'étant prêt de partir, il envoya dire à Jean:

J'espère que vous ne mourrez pas Evêque,

et que Jean lui fit répondre :

J'espère que vous ne retournerez jamais en votre pays.

Je ne sais si ceux qui m'ont rapporté cette circonstance m'ont rapporté la vérité. Mais enfin cela arriva à l'un et à l'autre. Car Epiphane mourut sur mer, et Jean fut chassé de son Siège, comme nous le verrons incontinent.

Ὡς μετὰ τὸν ἀπόπλουν Ἐπιφανίου λόγον κατὰ γυναικῶν Ἰωάννης δημηγορήσας, καὶ διὰ τοῦτο, σπουδῇ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης, συνόδου γενομένης ἐν Χαλκηδόνι κατ´ αὐτοῦ, τῆς ἐκκλησίας ἐξωθεῖται.

Ἀποπλεύσαντος γὰρ τοῦ Ἐπιφανίου, πυνθάνεται παρὰ τινῶν ὁ Ἰωάννης, ὡς ἡ βασίλισσα Εὐδοξία τὸν Ἐπιφάνιον ἐξώπλισε κατ´ αὐτοῦ. Καὶ θερμὸς ὢν τὸ ἦθος καὶ περὶ τὸν λόγον ἕτοιμος, μὴ μελλήσας διέξεισι ψόγον κοινῶς κατὰ πασῶν γυναικῶν ἐπὶ τοῦ λαοῦ. Ἁρπάζει τὸ πλῆθος τὸν λόγον ὡς αἴνιγμα κατὰ τῆς βασιλίδος λεχθέν· καὶ ὁ λόγος ἐκληφθεὶς ὑπὸ τῶν κακουργούντων εἰς γνῶσιν ἄγεται τῶν κρατούντων. Γνοῦσα δὲ ἡ Αὐγοῦστα, πρὸς τὸν βασιλέα τὴν οἰκείαν ὕβριν ὠδύρατο, αὐτοῦ ὕβριν εἶναι λέγουσα τὴν ἑαυτῆς. Παρασκευάζει οὖν τὸν Θεόφιλον ταχεῖαν ποιεῖσθαι σύνοδον κατ´ αὐτοῦ· συγκατασκευάζει δὲ ταῦτα καὶ Σεβηριανός· ἔτι γὰρ τὴν λύπην ἐφύλαττεν. Οὐ πολὺς οὖν ἐν μέσῳ χρόνος, καὶ παρῆν Θεόφιλος πολλοὺς ἐκ διαφόρων πόλεων ἐπισκόπους κινήσας· τοῦτο δὲ καὶ τοῦ βασιλέως ἐκέλευε πρόσταγμα. Μάλιστα δὲ συνέρρεον, ὅσοι πρὸς Ἰωάννην ἄλλος δι´ ἄλλην αἰτίαν λελύπηντο· παρῆσαν δὲ καὶ ὅσους τῆς ἐπισκοπῆς ἀπεκίνησε. Πολλοὺς γὰρ ὁ Ἰωάννης καθῃρήκει τῶν ἐν Ἀσίᾳ ἐπισκόπων, ὅτε διὰ τὴν Ἡρακλείδου χειροτονίαν ἀπεληλύθει ἐπὶ τὴν Ἔφεσον. Πάντες οὖν συμφωνήσαντες εἰς τὴν Χαλκηδόνα τῆς Βιθυνίας συνήρχοντο· τότε δὲ ἦν ἐπίσκοπος τῆς Χαλκηδόνος Κυρῖνος ὄνομα, γένει Αἰγύπτιος· ὅστις πολλὰ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους ἔλεγε, ’τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἀλαζόνα, τὸν ἀγόνατον‘ ἀποκαλῶν· ἥδοντο μὲν οὖν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις οἱ ἐπίσκοποι. Μαρουθᾶς δὲ Μεσοποταμίας ἐπίσκοπος ἄκων τὸν πόδα τοῦ Κυρίνου ἐπάτησεν· ὁ δὲ ὀδυνηρῶς ἐκ τούτου διατεθεὶς συνδιαβῆναι τοῖς ἐπισκόποις ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν οὐ δεδύνηται· ἀλλὰ μένει μὲν αὐτὸς ἐν τῇ Χαλκηδόνι· οἱ δὲ ἄλλοι διεπεραιώθησαν. Θεοφίλῳ δὲ οὐδενὸς τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀπαντησάντων, οὐδὲ τιμὴν τὴν εἰωθυῖαν παρεσχηκότων, φανερὸς γὰρ ἐχθρὸς ἐγινώσκετο, τῶν Ἀλεξανδρείων τὸ ναυτικὸν, —ἔτυχε γὰρ τότε παρεῖναι τὰ σιτηγοῦντα τῶν πλοίων, — ἀπαντήσαντα σὺν εὐφημίᾳ ἐδέξαντο. Ὁ δὲ παρῃτεῖτο μὲν ἐπὶ τὸν εὐκτήριον οἶκον εἰσελθεῖν· ἐν μιᾷ δὲ τῶν βασιλίδων οἰκίᾳ καταλύει, ᾗ προσωνυμία Πλακιδιαναί. Τότε ἐντεῦθεν ἀνεκινοῦντο κατὰ Ἰωάννου κατηγορίαι πολλαί· καὶ οὐκέτι μὲν τῶν Ὠριγένους βιβλίων μνεία τις ἦν· ἐπὶ ἑτέρας δὲ ἀτόπους κατηγορίας ἐτρέποντο. Τούτων δὲ οὕτω προκατεσκευασμένων, συνελθόντες οἱ ἐπίσκοποι ἐν προαστείῳ Χαλκηδόνος ᾧ ἐπώνυμον Δρῦς, καλοῦσιν εὐθὺς τὸν Ἰωάννην ἀπολογησόμενον περὶ ὧν κατηγορεῖτο. Ἐκέλευον δὲ παρεῖναι ἅμα αὐτῷ Σαραπίωνα, καὶ Τίγριν εὐνοῦχον πρεσβύτερον, καὶ Παῦλον ἀναγνώστην· καὶ γὰρ οὗτοι συγκατηγοροῦντο αὐτῷ. Ἐπεὶ δὲ ὁ Ἰωάννης τοὺς καλοῦντας ὡς ἐχθροὺς παρεγράφετο, οἰκουμενικὴν δὲ ἐπεκαλεῖτο σύνοδον, μὴ μελλήσαντες, τετράκις αὐτὸν ἐκάλεσαν. Τοῦ δὲ μὴ βουληθέντος ἀπαντῆσαι, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ λέγοντος, κατεψηφίσαντο καὶ καθεῖλον αὐτὸν, ἄλλο μὲν οὐδὲν αἰτιασάμενοι, μόνον δὲ ὅτι καλούμενος οὐχ ὑπήκουσε. Τοῦτο ἀπαγγελθὲν περὶ ἑσπέραν πρὸς μεγίστην στάσιν ἐξῆπτε τὸ πλῆθος. Καὶ διανυκτερεύοντες οὐ συνεχώρουν ἀφέλκεσθαι τῆς ἐκκλησίας αὐτόν· ἀλλ´ ἐβόων ’δεῖν κρίνεσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν ἐπὶ μείζονος συνεδρίου.‘ Τοῦ βασιλέως δὲ ἐκέλευε πρόσταγμα, ᾗ τάχος ἐξωθεῖσθαι αὐτὸν, καὶ ἐπ´ ἐξορίαν ἀπάγεσθαι. Τοῦτο γνοὺς ὁ Ἰωάννης τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν καθαίρεσιν περὶ τὸ μεσημβρινὸν ἑαυτὸν ἐξέδωκε, λαθὼν τὸ πλῆθος· ἐφυλάττετο γὰρ μή τις ταραχὴ γένηται δι´ αὐτόν· καὶ ὁ μὲν ἀπήγετο.

CHAPITRE XV.

Jean est chassé de son Eglise.

 Dés qu'Epiphane fut parti, quelques-uns rapportèrent à Jean que c'était l'Impératrice Eudoxie qui l'avait animé contre lui. Comme Jean était d'un naturel fort ardent, et qu'il était toujours prêt à parler en public, il fit un discours qui contenait une invective générale contre les femmes, et qui fut appliqué par le peuple à l'Impératrice. Dès qu'elle en eut été avertie elle en fit de grandes plaintes à l'Empereur, qui donna ordre à Théophile d'assembler un Concile contre Jean. Sévésien qui gardait toujours dans le fond de son cœur quelque reste d'aversion, poursuivait la convocation avec ardeur. Théophile arriva bientôt après avec plusieurs Evêques qui avaient reçu ses lettres et celles de l'Empereur. La plupart d'entre eux avaient des raisons particulières d'inimitié contre Jean. Ceux qu'il avait déposés lorsqu'il alla à Éphèse pour imposer les mains à Héraclide ne manquèrent pas de s'y trouver. Ils s'assemblèrent à Calcédoine Ville de Bithynie, dont Cyrin Egyptien de nation était Evêque en ce temps-là. Il tenait plusieurs discours fort désavantageux à Jean, l'appelant orgueilleux, impie, et inflexible, et ces discours-là ne plaisaient pas aux Evêques. Marutas Évêque de Mésopotamie, ayant marché sans y penser sur le pied de Cyrin, le blessa si fort qu'il ne pût venir avec les autres à Constantinople. Lorsque Théophile y entra, les Ecclésiastiques qui le connaissaient pour l'ennemi déclaré de Jean, n'allèrent point au devant de lui, et ne lui rendirent aucun honneur, mais les matelots d'Alexandrie qui avaient amené du blé sur leurs vaisseaux, le reçurent avec de grands cris de joie. II refusa d'entrer à l'Eglise, et alla loger à une maison de l'Empereur, nommée Placidienne. On commença à l'heure même à intenter diverses accusations contre Jean Evêque de Constantinople, sans y mêler Origène. et on ne proposa rien que d'impertinent, et de ridicule. Les Évêques étant assemblés dans le Faubourg du Chêne, qui est un Faubourg de Calcédoine, firent citer Jean Évêque de Constantinople pour répondre aux accusations, et firent encore citer Sérapion, Tigris Eunuque, Prêtre, et Paul Lecteur qui étaient accusés aussi bien que lui. Jean ayant récusé ses ennemis, et appelé à un Concile général, on lui fit quatre citations; et parce qu'il persista dans la même réponse sans vouloir comparaître, on le condamna par contumace, et on le déposa sans marquer le crime pour lequel on le déposait. Dès que ce jugement eut été rendu public le peuple s'assembla pour empêcher qu'on ne le tirât de l'Eglise, et cria qu'il le fallait juger dans une plus grande assemblée. Mais parce que l'Empereur avait commandé qu'il fût mené en exil, il le mit lui-même, trois jours après, entre les mains de ceux qui devaient exécuter cet ordre, de peur d'être cause d'une sédition.

Ὡς τοῦ λαοῦ στασιάσαντος διὰ τὴν ἀπαγωγὴν Ἰωάννου, Βρίσων ὁ τῆς βασιλίδος εὐνοῦχος ἀποσταλεὶς πάλιν αὐτὸν ἐπανήγαγεν ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Ὁ δὲ λαὸς ἀφόρητα ἐστασίαζεν. Οἷα δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις φιλεῖ γίνεσθαι, πολλοὶ τῶν ἀπεχθῶς πρὸς αὐτὸν ἐχόντων ἐπὶ οἶκτον μετεβάλλοντο, καὶ συκοφαντεῖσθαι ἔλεγον, ὃν μικρῷ ἔμπροσθεν καθῃρημένον ἐπεθύμουν θεάσασθαι. Πλείους οὖν καὶ διὰ τοῦτο ἐγίνοντο οἱ καταβοῶντες καὶ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς συνόδου τῶν ἐπισκόπων. Μάλιστα δὲ Θεοφίλῳ τῆς σκευωρίας τὴν αἰτίαν ἐτίθεσαν· οὐ γὰρ ἔτι λανθάνειν ἐπὶ τοῖς σκευωρημένοις ἐδύνατο· ἐκ πολλῶν μὲν οὖν καὶ ἄλλων τεκμηρίων, μάλιστα δὲ ὅτι τοῖς περὶ Διόσκορον τοῖς ἐπιλεγομένοις Μακροῖς εὐθὺς μετὰ τὴν Ἰωάννου καθαίρεσιν ἐκοινώνησε. Τότε δὴ καὶ Σεβηριανὸς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας διδάσκων εὐκαίρως ἔδοξε διασύρειν τὸν Ἰωάννην, φήσας, ’Εἰ καὶ διὰ μηδὲν ἄλλο κατέγνωστο Ἰωάννης, ἀλλ´ οὖν γε ἱκανὸν ἔγκλημα πρὸς καθαίρεσιν τὸ ἀλαζονικὸν ἦθος αὐτοῦ· πάντα μὲν γὰρ τὰ ἁμαρτήματα συγχωρεῖται τοῖς ἀνθρώποις, ὑπερηφάνοις δὲ ὁ Θεὸς ἀντιτάσσεται, ὡς διδάσκουσιν αἱ θεῖαι γραφαί.‘ Ταῦτα λεχθέντα φιλονεικότερον ἐποίει τὸ πλῆθος· διὸ τὴν ἀνάκλησιν ταχεῖαν ὁ βασιλεὺς ἐποίησε γενέσθαι. Πεμφθεὶς οὖν Βρίσων ὁ τῆς βασιλίδος εὐνοῦχος καταλαμβάνει αὐτὸν ἐν Πρενέτῳ, — ἐμπόριον δὲ τοῦτο καταντικρὺ τῆς Νικομηδείας κείμενον, — καὶ ἀναστρέφει αὐτὸν ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἐπεὶ δὲ ἀνακληθεὶς Ἰωάννης οὐ πρότερον εἰς τὴν πόλιν εἰσελθεῖν προῃρεῖτο, ἢ ἐν μείζονι δικαστηρίῳ ἀθῳωθῆναι, ἐν προαστείῳ ὃ καλεῖται Μαριαναὶ τέως ἐπέμενε. Παρέλκοντος δὲ αὐτοῦ, καὶ μὴ βουλομένου εἰς τὴν πόλιν ἐπανελθεῖν, ἠγανάκτει τὸ πλῆθος, καὶ ᾗ τάχος βλάσφημα κατὰ τῶν κρατούντων ἠφίεσαν ῥήματα· διὸ καὶ ἀνάγκην ἐπέθηκαν τῇ ἐπανόδῳ αὐτοῦ. Ἀπαντῆσαν οὖν τὸ πλῆθος σὺν πολλῇ σεβασμίῳ τιμῇ ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν εὐθὺς ἄγουσι· καὶ παρεκάλουν, ἔν τε τῷ ἐπισκοπικῷ θρόνῳ καθέζεσθαι, καὶ συνήθως τῷ λαῷ τὴν εἰρήνην ἐπεύξασθαι. Τοῦ δὲ παραιτουμένου, καὶ λέγοντος ὅτι ’τοῦτο δεῖ κρίσει γενέσθαι, καὶ δεῖν τοὺς καταψηφισαμένους πάλιν ἀποψηφίσασθαι,‘ ἐξεκαίετο τὸ πλῆθος, ἰδεῖν αὐτὸν καθήμενον ἐν τῷ θρόνῳ ποθοῦντες, καὶ πάλιν αὐτοῦ διδάσκοντος ἀκροᾶσθαι. Ἐξίσχυσεν ὁ λαὸς ταῦτα κατεργάσασθαι· καὶ καθίσας ὁ Ἰωάννης εἰς τὸν ἐπισκοπικὸν θρόνον συνήθως μὲν τὴν εἰρήνην τῷ λαῷ ἐπηύξατο· προσαναγκασθεὶς δὲ, καὶ ἐδίδαξε. Τοῦτο πραχθὲν τοῖς ἀπεχθῶς ἔχουσι πρὸς αὐτὸν ἑτέρας σκευωρίας παρέσχεν ὑπόθεσιν· ἀλλὰ περὶ τούτου μὲν τέως ἡσύχαζον.

CHAPITRE XVI.

Sédition du peuple. Retour de Jean Évêque de Constantinople.

Le peuple s'émut alors avec une fureur extraordinaire, et ceux qui n'avaient jamais aimé Jean, et qui avaient souhaité de le voir chassé de son Siège, eurent compassion de la disgrâce, s'élevèrent contre l'Empereur, contre les Evêques qui l'avaient condamné, et principalement contre Théophile, dont la calomnie, et l'injustice était d'autant plus visiblement reconnue, qu'il avait communiqué avec Dioscore et ses frères, aussitôt après que Jean avait été déposé. Sévérien prêchant dans l'Eglise déclama contre Jean, et dit que quand il n'aurait été coupable d'aucun autre crime, il aurait mérité par son orgueil d'être déposé, et ajouta que les autres péchés sont pardonnables, mais que Dieu résiste aux superbes selon le témoignage de l'Ecriture. Cette déclamation n'ayant servi qu'à aigrir encore davantage le peuple, l'Empereur commanda de le ramener. Brison Eunuque de l'Impératrice l'alla prendre à Prénete, qui est un marché assis à l'opposite de Nicomédie, et le ramena vers Constantinople. Il demeura au Faubourg de Mariane, et refusa d'entrer dans la Ville, jusques à ce qu'il fût justifié en présence d'une plus grande assemblée. Mais sa résistance ayant augmenté la sédition, et fait avancer aux séditieux quantité de paroles insolentes contre l'Empereur, il fut contraint de rentrer. Une multitude incroyable de peuple courut au devant de lui pour le conduire à l'Eglise, le conjurant de remonter sur son Siège, et de lui donner la bénédiction. Comme il répondait que cela ne se pouvait faire sans l'ordre d'une assemblée légitime, et sans que ceux qui l'avaient condamné révoquassent leur jugement, le peuple le pressa si fort, qu'il l'obligea de remonter sur son Siège, de lui donner sa bénédiction, et de prêcher. Cette action servit depuis à ses ennemis de matière d'une nouvelle accusation.

Ὡς διὰ τὸ βούλεσθαι Θεόφιλον τὰ καθ´ Ἡρακλείδου ἀπόντος ἐξετάζεσθαι, τοῦ Ἰωάννου ἀντιλέγοντος, συμπληγάδος γενομένης, πολλοὶ ἀπώλοντο μεταξὺ τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν καὶ τῶν Ἀλεξανδρέων· ἐφ´ οἷς φοβηθεὶς Θεόφιλος καί τινες τῶν ἐπισκόπων τῆς πόλεως ἐξεληλύθασι.

Πρότερον δὲ τὰ κατὰ τὴν χειροτονίαν Ἡρακλείδου ἀναζητεῖσθαι Θεόφιλος παρεσκεύαζεν, ὅπως, εἰ δύναιτο, ταύτην γοῦν ἀφορμὴν λάβοι πρὸς τὴν Ἰωάννου καθαίρεσιν. Ἡρακλείδης μὲν οὖν οὐ παρῆν· ἐκρίνετο δὲ ἀπὼν, ὡς εἴη τυπτήσας τινὰς ἀδίκως, ἀλύσει τε δήσας, καὶ πομπεῦσαι ποιήσας διὰ μέσης τῆς Ἐφεσίων πόλεως. Τῶν τοίνυν περὶ Ἰωάννου λεγόντων, μὴ δεῖν κατὰ ἀπόντων κριτήριον ποιεῖσθαι, οἱ ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐφιλονείκουν, δεῖν δέχεσθαι τοὺς κατηγοροῦντας Ἡρακλείδου, εἰ καὶ κατηγοροῦσιν ἀπόντος αὐτοῦ. Στάσις οὖν ἐντεῦθεν καὶ διαπληκτισμὸς μεταξὺ τῶν Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐγίνετο σύντονος. Καὶ γενομένης συμπληγάδος, πολλοὶ μὲν τραύματα ἔλαβον, ὀλίγοι δὲ καὶ ἀπώλοντο. Ταῦτα εἰδὼς Θεόφιλος εὐθὺς ὡς εἶχεν ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἔφυγε· τοῦτο δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἐποίουν ἐπίσκοποι, πλὴν ὀλίγων οἳ τὰ Ἰωάννου ἠσπάζοντο· καὶ πάντες εἰς τὰ ἑαυτῶν φυγῇ ἀπεχώρησαν. Τούτων οὕτω γενομένων, ἐν καταγνώσει μὲν τοῖς πᾶσιν ὁ Θεόφιλος ἦν· ηὔξησε δὲ τὸ κατ´ αὐτοῦ μῖσος τὸ αὖθις αὐτὸν μηδὲν ὑποστειλάμενον τὰ Ὠριγένους ἀσκεῖσθαι βιβλία. Ἐρωτηθεὶς οὖν ὑπό τινος, ’πῶς ἃ ἀπεκήρυξε, ταῦτα ἀσπάζεται πάλιν, ταῦτα ἀπεκρίνατο· ‘Τὰ Ὠριγένους ἔοικε βιβλία λειμῶνι πάντων ἀνθέων· εἴ τι οὖν ἐν αὐτοῖς ἐφεύρω καλὸν, τοῦτο δρέπομαι· εἰ δέ τι μοι ἀκανθῶδες φανείη, τοῦτο ὡς κεντοῦν ὑπερβαίνω.’ Τοιαῦτα Θεόφιλος ἀπεκρίνατο, μὴ λογισάμενος τὸ τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος, ὅτι ‘λόγοι σοφῶν ὡς τὰ βούκεντρα,’ καὶ οὐκ ὀφείλουσι λακτίζειν πρὸς αὐτοὺς οἱ ὑπὸ τῶν θεωρημάτων κεντούμενοι. Διὰ ταῦτα μὲν δὴ ἐν καταγνώσει παρὰ πᾶσιν ὁ Θεόφιλος ἦν. Διόσκορος δὲ, εἷς τῶν Μακρῶν, ὁ τῆς Ἑρμουπόλεως ἐπίσκοπος, ὀλίγον ὕστερον μετὰ τὴν Θεοφίλου φυγὴν ἐτελεύτησε· καὶ ταφῆς ἠξιώθη λαμπρᾶς, ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῷ ἐν τῇ Δρυῒ κηδευθεὶς, ἔνθα διὰ Ἰωάννην γέγονεν ἡ σύνοδος. Ἰωάννης δὲ ταῖς διδασκαλίαις ἐσχόλαζε, καὶ χειροτονεῖ Σαραπίωνα τῆς ἐν Θρᾴκῃ Ἡρακλείας ἐπίσκοπον, δι´ ὃν τὸ κατ´ αὐτοῦ μῖσος ἐγήγερτο· μετ´ οὐ πολὺ δὲ ταῦτα ἐπισυνέβη γενέσθαι.

CHAPITRE XVII.

Sédition entre les habitants de Constantinople, et ceux d'Alexandrie. Retraite de Théophile et des Evêques de son parti.

Théophile entreprit de faire examiner l'ordination d'Héraclide pour trouver moyen de déposer Jean. Héraclide était absent, et bien qu'absent, il était accusé d'avoir battu quelques personnes, et de les avoir fait traîner avec une corde dans les rues de la Ville d'Ephèse. Jean et ceux de son parti ayant soutenu qu'on ne devait point condamner un absent ; les habitants d'Alexandrie prétendirent au contraire, que les accusateurs devaient être écoutés. La contestation s'étant échauffée, on en vint aux mains, et plusieurs furent blessés, et quelques-uns tués de côté et d'autre. Théophile s'enfuit à l'heure-même à Alexandrie, et la plupart des Evêques, excepté ceux qui tenaient le parti de Jean. Théophile devint alors odieux à tout le monde, et l'assiduité avec laquelle il continua de lire les livres d'Origène, contribua beaucoup à exciter contre lui la haine publique. Quelqu'un lui ayant demandé pourquoi il lisait ces livres qu'il avait condamnés : Il répondit,

Les ouvrages d'Origène sont semblables à une prairie émaillée de toute sorte de fleurs : Je choisis les plus belles, et quand )'s trouve des épines qui piquent, je les laisse.

En faisant cette réponse, il ne songeait pas à ce que dit Salomon, que les paroles des sages sont comme des aiguillons, et que quand on est piqué, il ne faut pas regimber contre. Dioscore Evêque d'Ermopole mourut bientôt après le départ de Théophile, et fut enterré honorablement dans l'Eglise du Faubourg du Chêne, ou Jean Evêque de Constantinople avait été condamné. Il continuait cependant ses prédications. Il fit alors Sérapion Evêque d'Héraclée en Thrace.

Περὶ τῆς ἀργυρᾶς στήλης τῆς Εὐδοξίας, καὶ ὡς διὰ τοῦτο πάλιν Ἰωάννης τῆς ἐκκλησίας ἐξωσθεὶς εἰς ἐξορίαν ἀπήγετο.

Τῆς Αὐγούστης Εὐδοξίας ἀνδριὰς ἀνέστη ἀργυροῦς ἐπὶ κίονος πορφυροῦ, χλανίδα ἐνδεδυμένος· ἕστηκε δὲ οὗτος ἐπὶ βήματος ὑψηλοῦ, οὔτε ἐγγὺς οὔτε πόρρω τῆς ἐκκλησίας, ᾗ ἐπώνυμον Σοφία· ἀλλὰ διείργει ἄμφω μέση πλατείας ὁδός. Ἐπὶ τούτῳ συνήθως δημώδεις ἤγοντο παιδιαί· Ἰωάννης δὲ ὕβριν τὰ γινόμενα τῆς ἐκκλησίας νομίζων, τὴν συνήθη τε παρρησίαν ἀνακτησάμενος, πάλιν τὴν ἑαυτοῦ γλῶτταν κατὰ τῶν ταῦτα ποιούντων ἐξώπλιζε. Καὶ δέον τοὺς κρατοῦντας λόγῳ παρακλητικῷ πείθειν παῦσαι τῆς παιδιᾶς, ὁ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίει· καταφορικῇ δὲ τῇ γλώσσῃ χρησάμενος ἔσκωπτε τοὺς γενέσθαι ταῦτα κελεύσαντας. Ἡ δὲ βασίλισσα πάλιν εἰς ἑαυτὴν εἷλκε τὰ γενόμενα· καὶ ὕβριν ἑαυτῆς τοὺς ἐκείνου λόγους νομίζουσα, πάλιν παρασκευάζει σύνοδον ἐπισκόπων συνάγεσθαι κατ´ αὐτοῦ. Αἰσθόμενος δὲ ὁ Ἰωάννης τὴν περιβόητον ἐκείνην ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας διεξῆλθεν ὁμιλίαν, ἧς ἡ ἀρχή·

Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ζητεῖ λαβεῖν.’

Τοῦτο πλέον πρὸς ὀργὴν ἐξῆψε τὴν βασιλίδα. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ παρῆσαν οἱ ἐπίσκοποι, Λεόντιος ἐπίσκοπος Ἀγκύρας τῆς μικρᾶς Γαλατίας, Ἀμμώνιος Λαοδικείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, Βρίσων Φιλίππων τῶν ἐν Θρᾴκῃ, Ἀκάκιος Βεροίας τῆς ἐν Συρίᾳ, καὶ ἄλλοι τινές· παρόντων δὲ τούτων, ἀνεκινοῦντο οἱ πρώην κατήγοροι. Ἰωάννης μὲν οὖν ἐθάρρει ἐπὶ τούτοις, καὶ ἠξίου ἐπιζητεῖσθαι τὰ κατηγορούμενα· τῆς δὲ ἑορτῆς τῶν γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος ἐπελθούσης, ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν ἐκκλησίαν συνήθως οὐκ ἀπήντα· ἀλλὰ δηλοῖ τῷ Ἰωάννῃ, ὡς οὐ πρότερον αὐτῷ κοινωνήσει πρὶν ἂν πρότερον ἀποδύσηται τὰ ἐγκλήματα. Ἐπεὶ δὲ τοῦ Ἰωάννου θαρροῦντος οἱ κατήγοροι δειλότεροι ἐδείκνυντο, οἱ παρόντες ἐπίσκοποι ἄλλο μὲν ἐρεύνων οὐδέν· μόνον δὲ τοῦτο δεῖν εἰς κρίσιν ἄγεσθαι ἔλεγον, ὅτι μετὰ τὴν καθαίρεσιν, μὴ ψηφισαμένης τῆς συνόδου αὐτῷ, εἰς τὸν θρόνον εἰσεπήδησε. Τοῦ δὲ λέγοντος, ὡς ἑξηκονταπέντε ἐπίσκοποι κοινωνήσαντες αὐτῷ ἐψηφίσαντο, οἱ περὶ Λεόντιον ἀντεπῆγον· ‘Ἀλλὰ πλείους, ὦ Ἰωάννη, κατεψηφίσαντό σου ἐν τῇ συνόδῳ,’ Ἐπεὶ δὲ πάλιν ὁ Ἰωάννης τὸν κανόνα τοῦτον οὐ τῆς αὐτῶν ἐκκλησίας, ἀλλὰ τῶν Ἀρειανῶν εἶναι ἔλεγεν, — οἱ γὰρ ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ συνελθόντες ἐπὶ τῇ καθαιρέσει τῆς ‘ὁμοουσίου’ πίστεως, ἀπεχθείᾳ τῇ πρὸς Ἀθανάσιον τὸν κανόνα ἐξέδωκαν, —μὴ προσδεξάμενοι τὰς ἀπολογίας κατεψηφίσαντο· μὴ νοήσαντες, ὅτι τῷ κανόνι τούτῳ χρησάμενοι καὶ Ἀθανάσιον καθεῖλον. Ταῦτα πέπρακται ἐγγιζούσης τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα· δηλοῖ οὖν ὁ βασιλεὺς τῷ Ἰωάννῃ μὴ δύνασθαι εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐλθεῖν, ὅτι δύο αὐτοῦ κατεψηφίσαντο σύνοδοι. Ἤργει οὖν ὁ Ἰωάννης λοιπὸν, οὐδαμῶς τε εἰς τὴν ἐκκλησίαν κατήρχετο. Εὐθὺς οὖν πάντες οἱ αὐτῷ προσκείμενοι, ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἀναχωρήσαντες, τὸ μὲν Πάσχα ἐν τῷ δημοσίῳ λουτρῷ τῷ ἐν Κωνσταντιαναῖς ἐπετέλεσαν· σὺν αὐτοῖς δὲ πολλοὶ ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι καὶ ἄλλοι ἱερατικοῦ τάγματος. Ἐξ ἐκείνου τε κατ´ ἰδίαν τὰς συναγωγὰς ἐν διαφόροις τόποις ποιούμενοι ‘Ἰωαννῖται’ προσηγορεύθησαν. Ἰωάννης δὲ ἐπὶ δύο μῆνας οὐδαμοῦ προέβαινεν, ἕως ὅτου βασιλέως ἐκέλευε πρόσταγμα εἰς ἐξορίαν ἀπάγεσθαι. Καὶ ὁ μὲν ἀπήγετο τῆς ἐκκλησίας ἑλκυσθείς· τινὲς δὲ τῶν Ἰωαννιτῶν κατ´ αὐτὴν τὴν ἡμέραν τὴν ἐκκλησίαν ἐνέπρησαν. Καιομένης δὲ αὐτῆς, ἄνεμος ἀπηλιώτης πνεύσας καὶ τὸν οἶκον τῆς συγκλήτου γερουσίας κατέκαυσε. Τοῦτο γέγονε τῇ εἰκάδι τοῦ Ἰουνίου μηνὸς, ἐν ὑπατείᾳ Ὁνωρίου ἕκτῃ, ἣν σὺν Ἀρισταινέτῳ ἐδίδου. Ὅσα μὲν οὖν διὰ τὸν γεγενημένον ἐμπρησμὸν ὁ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὕπαρχος, ᾧ ὄνομα ἦν Ὀπτάτος, Ἕλλην τὴν θρησκείαν ὑπάρχων, καὶ διὰ τοῦτο τοὺς Χριστιανοὺς μισῶν, κατὰ τῶν φιλούντων τὸν Ἰωάννην ἔπραξε, καὶ ὡς πολλοὺς ἐξ αὐτῶν ἐκόλασεν, παραλιπεῖν μοι δοκῶ.

CHAPITRE XVIII.

Statue de l'Impératrice Eudoxie. Exil de Jean Evêque de Constantinople.

On avait élevé en ce temps-là, sur une colonne de Porphyre, une statue d'argent de l'Impératrice Eudoxie, couverte d'une longue robe, assez proche de l'Eglise de sainte Sophie, bien qu'il y eut une rue entre deux. On faisait des jeux à l'entour par lesquels Jean ayant cru que le respect dû à l'Eglise était blessé, il usa de sa liberté ordinaire, et déclama contre ceux qui les faisaient. Au lieu de remontrer avec douceur à l'Empereur, et à l'Impératrice qu'il ne devaient pas autoriser ces spectacles, il le laissa emporter au torrent de son éloquence, et fit contre eux une véhémente invective. L'Impératrice Eudoxie fut vivement piquée de ce discours de l'Evêque, et procura la convocation d'un nouveau Concile contre lui. Dès qu'il en eut avis, il fit un autre Sermon qu'il commença par ces paroles.

Hérodiade entre de nouveau en fureur, elle s'agite avec une nouvelle violence, elle danse, et demande une seconde fois qu'on lui apporte la tête de Jean sur un bassin.

La colère de l'Impératrice s'étant encore augmentée Léonce Evêque d'Ancyre en Galatie, Ainmonius Evêque de Laodicée en Pisidie, Brison Evêque de Philippes en Thrace, Acace Evêque de Bérée en Syrie, et quelques autres arrivèrent. Jean se présenta hardiment devant eux, et demanda qu'ils examinassent les accusations qui étaient formées contre lui. La Fête de la naissance du Sauveur étant arrivée, l'Empereur au lieu d'aller à l'Eglise selon sa coutume, fit dire à l'Evêque de Constantinople, qu'il ne communiquerait point avec lui, qu'il ne se fût justifié des crimes dont on l'accusait. L'assurance que Jean faisait paraître ayant ralenti l'ardeur de ses accusateurs, les Evêques sans s'arrêter aux autres accusations, dirent qu'il fallait examiner, si après avoir été déposé, il avait pu le remettre sur son Siège sans l'autorité d'un Concile. Jean ayant répondu, qu'il s'y était remis par l'autorité de soixante et quinze Evêques qui avaient communiqué avec lui ; Léonce lui repartit, que ceux qui l'avaient déposé étaient en plus grand nombre. Jean ayant soutenu que le Canon dont on se servait contre lui, avait été fait par les Ariens dans le Concile qu'ils avaient tenu à Antioche contre Athanase, pour ruiner la Consubstantialité du Fils de Dieu, les Evêques n'eurent aucun égard à ses défenses, et le condamnèrent sans considérer que c'était par le même moyen qu'Athanase avait été condamné. Cette condamnation ayant été prononcée un peu avant la Fête de Pâques, l'Empereur envoya dire à Jean qu'il ce ne pouvait aller à l'Eglise, parce qu'il avait été condamné par deux Conciles. Jean s'abstint depuis ce temps-là de s'y trouver, et ceux qui suivaient son parti célébrèrent la Fête de Pâques dans le bain de Constance, quantité d'Evêques, de Prêtres., et d'autres Ecclésiastiques qui s'y trouvèrent avec le peuple, et qui firent depuis leurs assemblées en divers lieux furent surnommés Joannites. Jean demeura deux mois sans paraître, jusques à ce qu'il fût mené en exil par le commandement de l'Empereur. Le jour qu' il partit quelques uns de ses amis mirent le feu à l'Eglise, qu'un vent de Levant qui régnait ce jour-là poussa vers le Sénat. Cet embrasement arriva le dixième jour du mois de Juin, sous le sixième Consulat d'Honorius, et le premier d'Aristénète. Je crois devoir passer sous silence les maux qu'Optat Gouverneur de Constantinople, Païen de Religion, et en cette qualité ennemi des Chrétiens, fit souffrir aux amis de Jean au sujet de cet incendie.

Περὶ Ἀρσακίου τοῦ μετὰ Ἰωάννην χειροτονηθέντος καὶ περὶ Κυρίνου τοῦ Χαλκηδόνος.

Ὀλίγων δὲ ἡμερῶν διελθουσῶν, χειροτονεῖται ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Ἀρσάκιος· ὃς ἀδελφὸς μὲν ἐγεγόνει Νεκταρίου, τοῦ πρὸ Ἰωάννου τὴν ἐπισκοπὴν καλῶς διοικήσαντος, γηραιὸς δὲ σφόδρα, ὑπὲρ γὰρ ὀγδοήκοντα ἔτη ἐτύγχανεν ὤν. Καὶ τούτου δι´ ὑπερβολὴν πρᾳότητος τὴν ἐπισκοπὴν ἡσύχως διέποντος, ὁ τῆς Χαλκηδόνος ἐπίσκοπος Κυρῖνος, οὗ τὸν πόδα ἄκων Μαρουθᾶς ὁ Μεσοποταμίας ἐπίσκοπος ἐπάτησεν, οὕτω κακῶς διετέθη, ὡς σηπεδόνα ποιῆσαι, καὶ γενέσθαι ἀνάγκην ὥστε ἀποπρισθῆναι τὸν πόδα. Οὐχ ἅπαξ δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἀλλὰ πλειστάκις ἀπεπρίζετο· ἐπενέμετο γὰρ τὸ πάθος καὶ ὅλον τὸ σῶμα, ὥστε καὶ τὸν ἕτερον πόδα μεταλαβόντα τοῦ κακοῦ τὸ αὐτὸ ὑπομεῖναι. Τούτου χάριν δὲ πεποίημαι μνήμην, ὅτι πολλοὶ ἔφασκον διὰ τὴν εἰς Ἰωάννην βλασφημίαν ταῦτα παθεῖν τὸν Κυρῖνον, ὅτι ‘ἀγόνατον’ αὐτὸν συνεχῶς ἀπεκάλει, ὥς μοι καὶ πρότερον εἴρηται. Ἐπειδὴ δὲ συνέβη καὶ χάλαζαν παμμεγεθεστάτην ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει καὶ περὶ τὰ αὐτῆς κατενεχθῆναι προάστεια, γέγονε δὲ τοῦτο ἐν τῇ αὐτῇ ὑπατείᾳ, περὶ τὴν τριακάδα τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὸς, τοῦτο ἔλεγον κατὰ Θεοῦ μῆνιν γενέσθαι ἐπὶ τῇ ἀκρίτῳ καθαιρέσει Ἰωάννου. Ηὔξησε δὲ τοὺς τοιούτους λόγους καὶ ἡ τῆς βασιλίδος ἐπιγενομένη τελευτή· τετάρτῃ γὰρ ἡμέρᾳ μετὰ τὸ κατενεχθῆναι τὴν χάλαζαν ἐτελεύτησεν. Ἄλλοι δὲ ἔφασκον δίκαια πεπονθέναι τὸν Ἰωάννην ἐπὶ τῇ καθαιρέσει, ὅτι πολλὰς ἐκκλησίας τῶν Ναυατιανῶν καὶ Τεσσαρεσκαιδεκατιτῶν καὶ ἄλλων τινῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Λυδίαν γενόμενος ἔλαβεν, ἡνίκα διὰ τὴν Ἡρακλείδου χειροτονίαν ἐπὶ τὴν Ἔφεσον ἐστάλη. Ἀλλὰ πότερον δικαία ἡ καθαίρεσις Ἰωάννου κατὰ τὸν λόγον τῶν λυπηθέντων ὑπ´ αὐτοῦ ἐγένετο, ἢ Κυρῖνος δικαίαν τῆς βλασφημίας ἐδίδου δίκην, καὶ πότερον διὰ Ἰωάννην ἡ χάλαζα κατηνέχθη, καὶ ἡ βασίλισσα ἐτελεύτησεν, ἢ ταῦτα δι´ ἑτέρους ἐγίνετο λόγους, ἢ καὶ δι´ ἀμφότερα, Θεὸς ἂν εἰδείη, ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστης, ὁ καὶ αὐτῆς τῆς ἀληθείας κριτὴς δίκαιος· ἐγὼ δὲ τὰ τότε θρυλούμενα ἔγραψα.

CHAPITRE XIX.

Ordination d'Arsace. Indisposition de Cyrin.

Arsace frère de Nectaire qui avait très bien gouverné l'Eglise de Constantinople avant Jean, fut sacré quelques jours après, bien qu'il eût plus de quatre-vingts ans. Pendant qu'il conduisait son peuple avec une singulière douceur, Cyrin Evêque de Calcédoine à qui Marutas Evêque de Mésopotamie avait sans y penser écrasé le pied, s'en trouva si mal que la gangrène s'y étant mise, il le fallut couper à plusieurs fois. Cette corruption lui courait de telle sorte par tour le corps, que l'autre pied s'en ressentait. J'ai cru devoir remarquer cette circonstance, à cause que quelques-uns attribuaient cette maladie aux injures qu'il avait dites à Jean Evêque de Constantinople, qu'il ne se pouvait lasser d'appeler dur, et inflexible. Une grêle extraordinaire étant tombée le dernier jour du mois de Septembre sous le même Consulat, quelques-uns la regardèrent comme un châtiment de l'injustice commise dans la déposition de Jean, et leur opinion sembla confirmée par la mort prompte et précipitée de l'Impératrice qui arriva quatre jours après. D'autres soutenaient que Jean avait mérité d'être déposé, pour les violences qu'il avait exercées en Asie et en Lydie contre les Novatiens, et contre ceux qui célèbrent la Fête de Pâques le quatorzième jour de la Lune, en s'emparant de leurs Eglises, lorsqu'il alla imposer les mains à Heraclide, et qu'il le sacra Evêque d'Éphèse. Dieu qui connaît les choses les plus cachées, et qui est le souverain juge de la vérité, sait si la déposition de Jean fut juste ; si la maladie de Cyrin fut un châtiment de sa médisance; si la grêle ou la mort de l'Impératrice arrivèrent en punition de ce qui avait été ordonné contre l'Evêque. Il ne m'appartient pas d'en juger. C'est assez que j'aie rapporté ce qu'on en a dit.

Ὡς μετὰ Ἀρσάκιον Ἀττικὸς τὸν Κωνσταντινουπόλεως θρόνον κατέσχεν.

Ἀρσάκιος δὲ οὐ πολὺν ἐπεβίω τῇ ἐπισκοπῇ χρόνον· τῇ γὰρ ἑξῆς ὑπατείᾳ, ἥτις ἦν Στελίχωνος τὸ δεύτερον καὶ Ἀνθεμίου, περὶ τὴν ἑνδεκάτην τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς ἐτελεύτησε. Περισπουδάστου δὲ πολλοῖς γενομένης τῆς ἐπισκοπῆς, καὶ διὰ τοῦτο πολλοῦ διαδραμόντος χρόνου, τῇ ἑξῆς ὑπατείᾳ, ἥτις ἦν Ἀρκαδίου τὸ ἕκτον, καὶ Πρόβου, προεβλήθη εἰς τὴν ἐπισκοπὴν ἀνὴρ εὐλαβὴς, ᾧ ὄνομα ἦν Ἀττικός· ὃς τὸ μὲν γένος ἐκ Σεβαστείας τῆς Ἀρμενίας κατῆγεν· ἀσκητικὸς δὲ τὸν βίον ἐκ νέας ἡλικίας, καὶ ἄλλως μετὰ τοῦ μετρίως πεπαιδεῦσθαι πλέον φυσικῶς φρόνιμος ἦν· ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου μικρὸν ὕστερον λέξω.

CHAPITRE XX.

Ordination d'Atticus.

Arsace ne jouit pas longtemps de sa dignité, étant mort l'onzième jour du mois de Novembre sous le Consulat suivant, qui était le second de Stilicon, et le premier d'Antème. Les brigues de ceux qui aspiraient à sa place la firent vaquer plus d'un an. Mais enfin Atticus homme d'une singulière piété fut choisi pour la remplir, sous le sixième Consulat d'Arcade, et le premier de Probus. Il était d'une famille de Sébaste Ville d'Arménie ; s'était adonne dès sa jeunesse aux exercices de la vie Monastique, n'avait acquis qu'une capacité médiocre, mais avait fort bon sens.

Περὶ τῆς Ἰωάννου ἐν ἐξορίᾳ πρὸς Κύριον ἀναλύσεως.

Ἰωάννης δὲ ἐπὶ τὴν ἐξορίαν ἀπαγόμενος ἐν Κομάνοις τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἐτελεύτησε, τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὸς, τῇ ἑξῆς ὑπατείᾳ, ἥτις ἦν Ὁνωρίου τὸ ἕβδομον καὶ Θεοδοσίου τὸ δεύτερον. Ἀνὴρ, ὡς καὶ πρότερον ἔφην, διὰ ζῆλον σωφροσύνης θυμῷ πλέον ἢ αἰδοῖ χαριζόμενος, καὶ διὰ σωφροσύνην παρρησιαιτέρᾳ διὰ βίου τῇ γλώσσῃ χρησάμενος. Θαυμάσαι δέ μοι ἔπεισι, πῶς τοσοῦτον ζῆλον σωφροσύνης ἀσκῶν ἐν προσομιλίαις αὐτοῦ καταφρονεῖν τῆς σωφροσύνης ἐδίδαξε. Μιᾶς γὰρ μετὰ τὸ βάπτισμα παρὰ τῆς συνόδου τῶν ἐπισκόπων μετανοίας τοῖς ἐπταικόσι δοθείσης, αὐτὸς ἀπετόλμησεν εἰπεῖν, ‘Χιλιάκις μετανοήσας εἴσελθε.’ Ἐφ´ ᾗ διδασκαλίᾳ πολλοὶ μὲν τῶν γνωρίμων αὐτοῦ κατέγνωσαν· μάλιστα δὲ Σισίννιος ὁ τῶν Ναυατιανῶν ἐπίσκοπος, ὃς καὶ λόγον ὑπεναντίον τοῦ λεχθέντος συνέγραψεν, καὶ γενναίως αὐτοῦ διὰ τοῦτο κατέδραμεν· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἤδη πρότερον ἐγεγόνει.

CHAPITRE XXI.

Mort de Jean Évêque de Constantinople.

Jean mourut en exil à Comanes, Ville assise sur le Pont-Euxin, le quatorzième jour du mois de Septembre, sous le septième Consulat d'Honorius, et le second de Théodose. L'amour de l'abstinence lui donna, comme je l'ai déjà dit, plus d'emportement que de retenue ; et la sévérité de la vertu, une trop grande liberté de parler. Je me suis souvent étonné comment ayant un zèle si ardent pour la rigueur de la discipline, et pour la perfection de la vie Evangélique, il enseignait dans ses Sermons à la mépriser ; car bien qu'un Concile n'ait accordé qu'une seule fois la pénitence pour les péchés commis depuis le Baptême, il n'a point fait de difficulté de dire quand vous auriez fait mille fois pénitence, venez encore la faire. Cette parole a été reprise par plusieurs de ses amis, et entre autres par Sisinnius Évêque des Novatiens, qui fit un livre exprès pour la réfuter.

{Περὶ Σισιννίου ἐπισκόπου Ναυατιανῶν, οἷα φησὶ προσωμιληκέναι πρὸς Ἰωάννην.

Περὶ δὲ Σισιννίου βραχέα διεξελθεῖν, οὐκ ἄκαιρον εἶναι ἡγοῦμαι. Ἀνὴρ ἦν, ὡς πολλάκις ἔφην, ἐλλόγιμος, καὶ τὰ φιλόσοφα ἄκρως μαθών· διαλεκτικῆς δὲ σφόδρα ἐπεμελεῖτο, καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα ἄκρως ἑρμηνεύειν ἠπίστατο· ὡς καὶ Εὐνόμιον τὸν αἱρετικὸν πολλάκις αὐτοῦ φυγεῖν τὴν ἐπὶ τῇ διαλέξει δεινότητα. Τὴν δὲ δίαιταν ἦν οὐ λιτός· ἀλλ´ ἐν ἄκρᾳ σωφροσύνῃ πολυτελεῖ ταύτῃ ἐκέχρητο· τρυφῶν τε ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, καὶ δὶς τῆς ἡμέρας ἐν λουτροῖς δημοσίοις λουόμενος διετέλει. Καὶ ποτὲ ἐρομένου αὐτὸν τινὸς, ‘τοῦ χάριν ἐπίσκοπος ὢν δὶς λούοιτο τῆς ἡμέρας,’ ‘Ἐπειδὴ τρίτον οὐ φθάνει,’ ἀπεκρίνατο. Ἄλλοτε δὲ Ἀρσάκιον τὸν ἐπίσκοπον κατὰ τιμὴν ὁρῶν, ἠρωτήθη ὑπό τινος τῶν περὶ Ἀρσάκιον, ‘διὰ τί ἀνοίκειον ἐπισκόπῳ ἐσθῆτα φοροίη, καὶ ποῦ γέγραπται λευκὰ τὸν ἱερωμένον ἀμφιέννυσθαι.’ Ὁ δὲ, ‘Σὺ πρότερον,’ ἔφη, ‘εἰπὲ ποῦ γέγραπται μέλαιναν ἐσθῆτα φορεῖν τὸν ἐπίσκοπον.’ Τοῦ δὲ ἐρωτήσαντος ἐν ἀπόρῳ γενομένου πρὸς τὴν ἀντερώτησιν, ἀπήγαγεν ὁ Σισίννιος· ‘Ἀλλὰ σὺ μὲν οὐκ ἂν,’ ἔφη, ‘δεῖξαι δυνήσῃ, ὡς δεῖ τὸν ἱερωμένον μέλανα ἀμφιέννυσθαι· ἐμοὶ δὲ καὶ ὁ Σολομὼν παρῄνεσε λέγων, "Ἔστωσάν σοι ἱμάτια λευκά·" καὶ ὁ Σωτὴρ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις λευκῇ φαίνεται ἐσθῆτι χρησάμενος· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Μωϋσῆν καὶ Ἡλίαν λευκοφοροῦντας τοῖς ἀποστόλοις ἔδειξεν.’ Ταῦτα δὴ καὶ ἄλλα πολλὰ ἑτοίμως εἰπὼν τὰ μέγιστα ἐπὶ τῶν παρόντων ἐθαυμάσθη. Λεοντίου δὲ τοῦ Ἀγκύρας τῆς ἐν τῇ μικρᾷ Γαλατίᾳ ἐπισκόπου Ναυατιανῶν ἐκκλησίαν ἀφαιρουμένου, καὶ τῇ Κωνσταντινουπόλει ἐπιδημοῦντος, ὁ Σισίννιος ἐλθὼν παρ´ αὐτὸν παρεκάλει ἀποδοῦναι τὴν ἐκκλησίαν. Ὁ δὲ θερμῶς ἀπήντησε καὶ φησὶ πρὸς αὐτόν· ‘Ὑμεῖς,’ φησὶν, ‘οἱ Ναυατιανοὶ οὐκ ὀφείλετε ἐκκλησίας ἔχειν, τὴν μετάνοιαν ἀναιροῦντες καὶ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ ἀποκλείοντες.’ Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πλείονα τοῦ Λεοντίου κακῶς τοὺς Ναυατιανοὺς λέγοντος, ἔφη ὁ Σισίννιος· ‘Καὶ μὴν οὐδεὶς οὕτω μετανοεῖ ὡς ἐγώ.’ Τοῦ δὲ πάλιν ἐπάγοντος, ‘Πῶς μετανοεῖς;’ ἔφη ὁ Σισίννιος, ‘Ὅτι σὲ εἶδον,’ ἀπεκρίνατο. Ἰωάννου δέ ποτε τοῦ ἐπισκόπου ἐγκαλοῦντος αὐτῷ, καὶ λέγοντος ὅτι ‘οὐ δύναται ἡ πόλις δύο ἐπισκόπους ἔχειν,’ ὁ Σισίννιος ἔφη, ‘Οὐδὲ γὰρ ἔχει.’ Τοῦ δὲ Ἰωάννου χαλεπῄναντος καὶ φήσαντος, ‘Ὁρᾷς ὅτι μόνος εἶναι βούλει ἐπίσκοπος,’ ὁ Σισίννιος, ‘Οὐ τοῦτο,’ ἔφη, ‘λέγω, ἀλλ´ ὅτι ἐγὼ παρὰ σοὶ μόνῳ οὐκ εἰμὶ ἐπίσκοπος, ὃς τοῖς ἄλλοις εἰμί.’ Ὁ δὲ Ἰωάννης πρὸς τὸ λεχθὲν ἀγανακτήσας, ‘Ἀλλ´ ἐγώ σε,’ ἔφη, ‘παύσω προσομιλεῖν· αἱρετικὸς γὰρ ὑπάρχεις.’ Πρὸς δὴ τούτῳ χαριέντως ὁ Σισίννιος ὑπήντησεν· ‘Ἀλλ´ ἐγὼ,’ ἔφη, ‘καὶ μισθοὺς παρέξω, εἴ με τηλικούτου καμάτου ἀπαλλάξειας.’ Διαμαλαχθεὶς δὲ ἐκ τῆς ἀποκρίσεως ὁ Ἰωάννης, ‘Ἀλλ´ οὐκ ἄν σε,’ ἔφη, ‘παύσω τοῦ προσομιλεῖν ἐγὼ, εἴ σε ὅλως τὸ λέγειν λυπεῖ.’ Οὕτω μὲν οὖν ἕτοιμος πρὸς τὰς ἀποκρίσεις καὶ χαρίεις ἦν ὁ Σισίννιος. Γράφειν δὲ ταῦτα καὶ ἀπομνημονεύειν τὰ εἰρημένα αὐτῷ, μακρὸν ἂν εἴη· διὸ καὶ δι´ ὀλίγων ἐπέδειξα οἷος ἦν, ἀρκεῖν ἡγησάμενος. Ἐκεῖνο δέ φημι, ὅτι διὰ παίδευσιν περιβόητος ἦν· καὶ διὰ ταύτην πάντες ἐφεξῆς οἱ ἐπίσκοποι ἠγάπων τε καὶ ἐτίμων αὐτόν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ τῆς συγκλήτου περιφανεῖς ἔστεργόν τε αὐτὸν καὶ ἐθαύμαζον. Καὶ πολλὰ μὲν αὐτῷ βιβλία συγγέγραπται· λεξιθηρεῖ δὲ ἐν αὐτοῖς, καὶ ποιητικὰς παραμίγνυσι λέξεις· λέγων δὲ μᾶλλον, ἢ ἀναγινωσκόμενος ἐθαυμάζετο· προσῆν γὰρ αὐτῷ χάρις τῷ τε προσώπῳ καὶ τῇ φωνῇ, καὶ τῷ σχήματι καὶ τῷ βλέμματι καὶ τῇ ὅλῃ κινήσει τοῦ σώματος. Ἠγαπᾶτο οὖν καὶ διὰ ταῦτα παρὰ πασῶν τε τῶν θρησκειῶν, καὶ μάλιστα παρὰ τοῦ ἐπισκόπου Ἀττικοῦ. Καὶ τὰ μὲν περὶ Σισιννίου ἐξαρκεῖν ἡγοῦμαι.

CHAPITRE XXII.

Réponses ingénieuses de Sisinnius.

Je crois qu'il ne sera pas hors du propos de dire ici quelque chose de ce Sisinnius. C'était un homme fort éloquent, et fort savant en Philosophie. Il s'était merveilleusement exercé en l'art de rationner, et avait acquis une connaissance fort profonde de la sainte Ecriture : de sorte qu'Eunome n'osa jamais entrer en conférence avec lui. Bien qu'il fût fort tempérant, il ne laissait pas de vivre dans une grande délicatesse, de s'habiller de blanc, et de se baigner tous les jours deux fois dans les bains publics. Quelqu'un lui ayant demandé pourquoi étant Evêque il se baignait tous les jours deux fois : il répondit, c'est que je ne saurais me baigner trois fois. Etant un jour allé voir Arsace, un des amis de cet Evêque lui demanda, pourquoi il n'avait pas l'habit Ecclésiastique, et où il avait trouvé écrit qu'un Prêtre dût être vêtu de blanc. On dit qu'il lui répondit, et vous dites-moi, où il est écrit qu'un Evêque doit être vêtu de noir? Celui à qui il parlait n'ayant rien pu lui répondre, il ajouta, vous ne sauriez me montrer qu'un Prêtre doive être vêtu de noir , mais Salomon m'apprend à me vêtir de blanc, quand il dit que vos vêtements soient blancs. Je trouve outre cela dans l'Evangile que le Sauveur était vêtu de blanc, et qu'il fit voir Moïse et Elie à ses Disciples, vêtus de blanc. Il se fit admirer par ces réponses, et par d'autres semblables qu'il fit sur le champ. Léonce Evêque d'Ancyre en Galatie ayant ôté une Eglise aux Novatiens, Sisinnius le vint trouver à Constantinople où il était alors, et le pria de la rendre. Léonce lui ayant refusé rudement sa demande, en lui disant : Vous autres Novatiens qui ruinez le Sacrement de Pénitence, et fermez aux hommes la porte de la Miséricorde Divine, ne devez point avoir d'Eglises : il lui répondit : Personne ne fait mieux pénitence que moi; et Léonce lui ayant demandé comment la faites-vous? il lui repartit: Je la fais de ce que je vous suis venu voir. Jean Evêque de Constantinople étant un jour entré eu contestation avec lui, et lui ayant dit, cette Ville ne saurait avoir deux Evêques, Sisinnius lui répondit : Elle n'en a pas aussi deux. Jean se mit en colère pour cette réponse en disant : Voyez-vous comme il prétend être seul Evêque : Sisinnius répartit : Je ne dis pas cela : mais c'est que je ne suis pas Evêque à votre jugement, bien que je le sois au jugement de tous les autres. Jean s'étant encore fâché de cette réponse, et lui ayant dit : Je vous empêcherai de prêcher. Car vous êtes hérétique, Sisinnius répartit gaiement : Je vous serai fort obligé, si vous me délivrez d'une aussi grande peine que celle-là. Jean s'étant un peu adouci, lui repartit : Je ne vous empêcherai point de prêcher puisque vous y trouvez de la peine. Je serais trop long, si je voulais rapporter tous les bons mots et toutes les réponses ingénieuses de Sisinnius. Celles-ci suffisent pour faire voir le caractère de son esprit. Je dirai seulement que sa rare érudition lui acquit l'estime et l'affection des Evêques, et des principaux du Sénat. Il a fait des livres où il a recherché avec trop d'affectation l'élégance du discours, et a employé des façons de parler trop Poétiques, et trop figurées. Ce qui a été cause qu'ils lui ont acquis moins de réputation que ses Sermons. Aussi les prononçait-il avec un ton, et un geste qui donnaient de l'admiration.

Περὶ τῆς Ἀρκαδίου τοῦ βασιλέως τελευτῆς.

Τελευτᾷ δὲ οὐ πολὺ μετὰ τὴν Ἰωάννου τελευτὴν ὁ βασιλεὺς Ἀρκάδιος, ἀνὴρ πρᾷος καὶ ἡσύχιος, καὶ πρὸς τῷ τέλει τῆς ζωῆς θεοφιλοῦς δόξαν κτησάμενος ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει οἶκος ἐστὶ μέγιστος, Καρύαν ἔχων ἐπώνυμον· ἔστι γὰρ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ οἴκου δένδρον καρύα, ἐφ´ ἧς κρεμασθῆναι λόγος τὸν μάρτυρα Ἀκάκιον καὶ τελειωθῆναι· δι´ ἣν αἰτίαν καὶ οἰκίσκος τῷ δένδρῳ παρῳκοδομήθη εὐκτήριος. Τοῦτον ἱστορῆσαι ὁ βασιλεὺς Ἀρκάδιος βουληθεὶς, εἰς αὐτὸν παρεγένετο· εὐξάμενός τε αὖθις ἀπεχώρει. Πάντες δὲ οἱ περιοικοῦντες τὸν εὐκτήριον οἶκον ἐπὶ τῷ θεάσασθαι τὸν βασιλέα συνέτρεχον. Καὶ οἱ μὲν ἔξω τῆς οἰκίας γενόμενοι προκαταλαβεῖν τὰς παρόδους ἐσπούδαζον, ἀφ´ ὧν φανερώτερόν τε τοῦ βασιλέως τὸ πρόσωπον καὶ τὴν περὶ αὐτὸν δορυφορίαν ἡγοῦντο θεάσασθαι· ἄλλοι δὲ ἐπηκολούθουν, ἕως ἅπαντες σὺν γυναιξὶ καὶ παιδίοις ἐκτὸς τοῦ οἴκου ἐγένοντο· καὶ μετὰ τοῦτο εὐθὺς ὁ περικείμενος τῷ εὐκτηρίῳ μέγιστος οἶκος ἅπας κατέπεσεν. Ἐκ δὴ τούτου βοὴ σὺν θαύματι ἐπηκολούθει, ὡς ἡ τοῦ βασιλέως εὐχὴ τοσούτους τῆς ἀπωλείας ἐρρύσατο· τοῦτο μὲν οὕτως ἐγένετο. Καταλιπὼν δὲ τὸν υἱὸν Θεοδόσιον ὀκταετῆ τυγχάνοντα ἐτελεύτησεν ἐν ὑπατείᾳ Βάσσου καὶ Φιλίππου, τῇ πρώτῃ τοῦ Μαΐου μηνός· τοῦτο δὲ ἦν ἔτος δεύτερον τῆς διακοσιοστῆς ἐνενηκοστῆς ἑβδόμης Ὀλυμπιάδος· συμβασιλεύσας μὲν τῷ πατρὶ Θεοδοσίῳ ἔτη δεκατρία, μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τοῦ πατρὸς ἔτη δεκατέσσαρα· ζήσας ἔτη τριακονταέν. Περιέχει ἡ βίβλος χρόνον ἐτῶν δώδεκα, μηνῶν ἕξ. Ἐν ἄλλοις ἀντιγράφοις εὕρηται ταῦτα κείμενα, οὐχ ὡς λείποντα, ἀλλὰ κατὰ τρόπον ἄλλον φράσεως ὄντα. Συνείδομεν οὖν ὡς καλόν ἐστι ταῦτα παραθέσθαι· τούτου χάριν ταῦτα παρεθήκαμεν ἐνταῦθα.

CHAPITRE XXIII.

Mort de l'Empereur Arcadius.

L'empereur Arcadius mourut bientôt après Jean, Evêque de Constantinople. Ce Prince était fort doux de son naturel. Un accident qui arriva durant son règne, fit juger qu'il était fort aimé de Dieu. Il y a une grande mai son à Constantinople, qui a été nommée Carya, à cause d'un noyer planté à l'entrée, où Acace souffrit autrefois le martyre. Proche de ce noyer est une petite Eglise bâtie en son honneur, où l'Empereur Arcadius alla un jour faire sa prière. Le peuple courut en foule dans les rues pour le voir passer, et ceux qui demeuraient dans la maison, dont je viens de parler, en sortirent pour le voir avec les autres. Ils n'en furent pas sitôt sortis qu'elle tomba, et tout le monde crut que leur conservation était un effet des prières de l'Empereur. Il mourut le premier jour du mois de Mai, sous le Consulat de Bassus et de Philippe, en la seconde année de la deux cent quatre-vingts dix-septième Olympiade, et en la trente et unième de son âge, et laissa Théodose son fils à l'âge de huit ans. Il régna treize ans avec Théodose son père, et quatorze depuis sa mort. Ce Livre contient l'Histoire de douze ans six mois.

Ἐπειδὴ δὲ ἐν τοσούτῳ συνέβη τῆς Ἐφέσου τελευτῆσαι τὸν ἐπίσκοπον, ἀνάγκη κατέλαβε τὸν Ἰωάννην εἰς τὴν Ἔφεσον ἀπελθεῖν ἐπὶ τὸ χειροτονῆσαι ἐπίσκοπον. Καὶ γενόμενος ἐν αὐτῇ, ἄλλων τε ἄλλον προβαλέσθαι σπουδαζόντων, αὐτὸς Ἡρακλείδην τινὰ διάκονον ἑαυτοῦ, γένει Κύπριον, εἰς τὴν ἐπισκοπὴν προεβάλετο. Γενομένης δὲ ἐπὶ τούτῳ στάσεως ἐν τῇ Ἐφέσῳ, ὡς οὐκ ἀξίου πρὸς τὴν ἐπισκοπὴν τοῦ Ἡρακλείδου, ἀνάγκη γέγονε χρονίζειν τὸν Ἰωάννην κατὰ τὴν Ἔφεσον. Παρέλκοντος δὲ αὐτοῦ κατ´ αὐτὴν, ὁ Σεβηριανὸς ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει ἐρασμιώτερος τοῖς ἀκροαταῖς ἐγίνετο. Καὶ ταῦτα οὐκ ἐλάνθανε τὸν Ἰωάννην· ταχέως γὰρ αὐτῷ τὰ γινόμενα διηγγέλλετο παρὰ Σαραπίωνος, ὃ πάνυ ἠγαπᾶτο παρὰ τοῦ Ἰωάννου, καὶ πᾶσαν τὴν περὶ τὸ ἐπισκοπεῖον φροντίδα ἐκεχείριστο, διὰ τὸ εὐλαβὲς αὐτοῦ καὶ ἐν πᾶσι πιστὸν καὶ περὶ πάντα νηφάλεον καὶ σπουδαῖον περὶ τὴν τοῦ ἐπισκόπου συγκρότησιν. Ἀλλ´ οὐκ εἰς μακρὰν Ἰωάννης ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἔρχεται. Καὶ αὐτὸς μὲν πάλιν τὴν προσήκουσαν κηδεμονίαν τῶν ἐκκλησιῶν ἐποιεῖτο· μεταξὺ δὲ Σαραπίωνος τοῦ διακόνου καὶ Σεβηριανοῦ τοῦ ἐπισκόπου πολλή τις ἦν μικροψυχία· τοῦ μὲν Σαραπίωνος ἀντικειμένου τῷ Σεβηριανῷ διὰ τὸ ἐθέλειν αὐτὸν ἐν ταῖς διαλέξεσι παρευδοκιμεῖν τοῦ Ἰωάννου, τοῦ δὲ Σεβηριανοῦ ζηλοῦντος τὸν Σαραπίωνα διὰ τὸ προσκεῖσθαι αὐτῷ Ἰωάννην τὸν ἐπίσκοπον, καὶ πᾶσαν τὴν φροντίδα ἐγχειρισθῆναι τοῦ ἐπισκοπείου. Οὕτω δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐχόντων, συνέβη τὴν κακίαν τοῦ μίσους ἐπὶ πλεῖον προελθεῖν ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Ποτὲ γὰρ τοῦ Σεβηριανοῦ παριόντος, τὴν προσήκουσαν ἐπισκόπῳ τιμὴν ὁ Σαραπίων οὐκ ἀπένειμεν· ἀλλὰ καθήμενος διετέλει, ἢ μὴ ἑωρακὼς αὐτὸν, ὡς ὕστερον ἐπὶ τοῦ συνεδρίου μεθ´ ὅρκων ἐβεβαιοῦτο, ἢ μικρὰ φροντίσας ὡς κατὰ ἐπισκόπου παρουσίας, καθὼς ἔλεγε Σεβηριανὸς, οὐκ ἔχω λέγειν· ὁ Θεὸς μόνος ἴστω. Τότε δὲ Σεβηριανὸς οὐκ ἤνεγκε τὴν τοῦ Σαραπίωνος καταφρόνησιν, ἀλλὰ παρ´ αὐτὰ καὶ πρὸ κοινῆς διαγνώσεως συνεδρίου, μεθ´ ὅρκου κατακρίνει τὸν Σαραπίωνα, καὶ οὐ μόνον τῆς ἀξίας τοῦ διακόνου ἀποκηρύττει, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκκλησίας αὐτῆς· μαθὼν ταῦτα Ἰωάννης βαρέως ἤνεγκεν. Τοῦ δὲ πράγματος μετὰ ταῦτα ζητουμένου ἐπὶ συνεδρίου, καὶ τοῦ Σαραπίωνος ἀπολογουμένου καὶ πιστουμένου τὸ μὴ ἑωρακέναι, ἀλλὰ καὶ μάρτυρας παράγοντος, τὸ μὲν κοινὸν τῶν συνεληλυθότων ἐπισκόπων συνεγίνωσκε, καὶ παρεκάλει τὸν Σεβηριανὸν δέξασθαι ἀπολογούμενον τὸν Σαραπίωνα. Ὁ δὲ ἐπίσκοπος Ἰωάννης πρὸς πληροφορίαν Σεβηριανοῦ ἀφορίζει τὸν Σαραπίωνα, ἑβδομάδα ἀποστήσας τῆς τιμῆς τοῦ διακόνου· καίτοι ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασι δεξιὰν χεῖρα ἔχων αὐτὸν, καὶ περὶ τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἀποκρίσεις ὀξύτατον καὶ σπουδαῖον ὄντα. Σεβηριανὸς δὲ οὐδ´ οὕτως ἐπείθετο· ἀλλὰ παντοῖος ἐγίνετο τελείως ἀποκηρυχθῆναι τῆς διακονίας τὸν Σαραπίωνα καὶ τῆς κοινωνίας. Λυπηθεὶς σφόδρα ἐπὶ τούτοις Ἰωάννης, καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τοῦ συνεδρίου, κατέλιπε τοῖς παροῦσιν ἐπισκόποις τὰ τῆς δίκης, εἰρηκὼς πρὸς αὐτοὺς, ‘Τὸ παριστάμενον ὑμῖν καταξιώσατε αὐτοὶ διαλαβόντες καὶ κρίναντες ὁρίσαι, ἐγὼ γὰρ παραιτοῦμαι τὴν μεταξὺ αὐτῶν διάγνωσιν.’ Τούτων λεχθέντων ὑπὸ Ἰωάννου, καὶ ἀναστάντος αὐτοῦ, ὁμοίως καὶ τὸ κοινὸν τοῦ συνεδρίου ἀναστὰν κατέλιπεν οὕτω τὰ τῆς δίκης, καταμεμφόμενοι μᾶλλον Σεβηριανὸν διὰ τὸ μὴ εἶξαι τοῖς ῥηθεῖσι παρὰ τοῦ ἐπισκόπου Ἰωάννου. Τοῦ λοιποῦ δὲ οὐκέτι εἰς συντυχίαν τὸν Σεβηριανὸν Ἰωάννης ἐδέξατο· ἀλλ´ εἰς τὴν πατρίδα τὴν αὐτοῦ ἐκδημεῖν αὐτὸν παρεκελεύετο, δηλώσας αὐτῷ τοιάδε· ‘Οὐκ ἔστι χρήσιμον,’ φησὶ, ‘ὦ Σεβηριανὲ, ἐν τοσούτῳ χρόνῳ τὴν ἐμπιστευθεῖσάν σοι παροικίαν ἀπρονόητον καὶ ἐκτὸς ἐπισκόπου τυγχάνειν· διὸ σπεύσας κατάλαβε τὰς ἐκκλησίας σου, καὶ μὴ ἀμέλει τοῦ χαρίσματος τοῦ ἐν σοί.’ Ἤδη δὲ στειλαμένου αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ὁδοιπορίαν, γνοῦσα ταῦτα ἡ Αὐγοῦστα Εὐδοξία μέμφεται μὲν τῷ Ἰωάννῃ· παρασκευάζει δὲ ᾗ τάχος καλεῖσθαι τὸν Σεβηριανὸν ἐκ τῆς ἐν Βιθυνίᾳ Χαλκηδόνος. Καὶ ὁ μὲν ὅσον οὐδέπω παρῆν· Ἰωάννης δὲ τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν ἐξέκλινε, καὶ οὐδενὸς παρακαλοῦντος ἐπείθετο. Ἕως ἡ βασίλισσα Εὐδοξία ἐν τῇ ἐπωνύμῳ τῶν ἀποστόλων ἐκκλησίᾳ τὸν υἱὸν Θεοδόσιον τοῦτον τὸν νέον, τότε κομιδῆ νήπιον ὄντα, εἰς τὰ γόνατα τοῦ Ἰωάννου ἐμβαλοῦσα, καὶ ὅρκους κατ´ αὐτοῦ πολλοὺς καθορκώσασα, μόλις τὴν πρὸς Σεβηριανὸν ἔπεισε φιλίαν ἀσπάσασθαι. Τοῦτον μὲν οὖν τὸν τρόπον· καὶ τὰ ἑξῆς.

On trouve en quelques Exemplaires ce qui suit.

L'Évêque d'Ephèse étant mort, Jean fut obligé d'aller en cette Ville pour en ordonner un autre. Quand il y fut, il y trouva de grandes contestations touchant l'élection, qui le portèrent à choisir Héraclide, un de ses Diacres, natif de l'île de Chypre, et à lui imposer les mains. Cette ordination augmenta le désordre ; parce que plusieurs jugeaient Héraclide indigne de cette place. Pendant que Jean demeura à Éphèse pour apaiser les esprits, Sévérien acquit une grande réputation à Constantinople par ses Sermons. Jean en fut averti par Sérapion son ami intime, homme d'une singulière piété, à qui il avait confié le soin de son Eglise durant son absence. Jean revint ensuite à Constantinople, et reprit la conduite de son peuple. Il s'émut alors un grand différend entre Sérapion Diacre, et Sévérien Évêque. Le premier s'opposait à Sévérien qui prétendait disputer à Jean la gloire de l'éloquence, et l'autre portait envie à Sérapion de ce qu'il était si avant dans les bonnes grâces de Jean, qu'il l'avait chois pour gouverner son Diocèse durant son voyage. Un jour que Sévérien passait, Sérapion ne se leva point pour le saluer, soit qu'il ne le vît point, comme il assura depuis avec serment dans une assemblée d'Evêques, ou qu'il le méprisât, comme Sévérien le prétendait. je ne dirai pas par quel motif il demeura en sa place au lieu de se lever, parce que je n'en sais rien. Dieu le sait. Sévérien piqué au vif de cette injure qu'il croyait avoir reçue, condamna Sérapion sans aucune assemblée d'Evêques, le déposa de l'ordre des Diacres, et le retrancha de la communion de l'Eglise. Jean fut très fâché de cette condamnation. L'affaire ayant depuis été examinée dans un Concile, Sérapion protesta qu'il n'avait point vu Sévérien lorsqu'il avait manqué de le saluer, et produisit des témoins. Les Evêques trouvèrent son excuse raisonnable, et prièrent Sévérien de s'en contenter. Jean pour lui donner une entière satisfaction suspendit Sérapion pendant une semaine des fonctions de Diacre, bien qu'il se servît de lui en toutes les affaires, et qu'il le trouvât fort propre à traiter les causes Ecclésiastiques. Sévérien n'ayant point voulu se laisser fléchir, et ayant insisté à ce que Sérapion fut déposé et retranché de la communion, Jean se leva en colère, et dit aux Evêques : Jugez cette affaire comme il vous plaira; pour moi je n'en veux point être Juge. Les Évêques se levèrent en même temps sans rien juger, et blâmèrent la dureté de Sévérien. Jean ne voulant plus parler depuis à Sévérien, lui envoya dire ce qui suit : il n'est pas juste que votre Eglise demeure si longtemps abandonnée et privée de la présence de son Évêque : Retournez la gouverner, et ne négligez point les dons que Dieu vous a faits. Dés que Sévérien fut parti, l'Impératrice Eudoxie le fit revenir de Calcédoine, et blâma Jean de l'avoir chassé. Quand Sévérien fut de retour, Jean refusa de le voir, et méprisa toutes les prières qu'on lui fit sur ce sujet, jusques à ce que l'Impératrice Eudoxie l'alla trouver dans l'Eglise des Apôtres, et ayant mis Théodose son fils à ses pieds, le conjura au nom de ce jeune Prince de se réconcilier avec Sévérien, et obtint enfin de lui cette grâce avec beaucoup de peine.

εν·