Eusèbe de Césarée  : Harangue

EUSÈBE DE CÉSARÉE

 

HARANGUE A LA LOUANGE DE L'EMPEREUR CONSTANTIN,

 

chapitres I à IX - chapitres X à XVIII


 

 

 

 

 

 

 
 

précédent

ὧδε θεοῦ κατεφαίνοντο πράξεις δι´ ἐνθέου ἀρετῆς τοῦ σωτηρίου σημείου, οὗ δὴ πέρι μακρὸς ἂν εἴη λόγος μύσταις θεολόγων ἀνδρῶν παραδεδομένος· καὶ γὰρ ἦν τουτὶ σωτήριον ἀληθῶς, θαῦμα μὲν εἰπεῖν πολὺ δὲ θαυμάσιον ἐννοῆσαι, ὡς πάντα μὲν τὰ ἐξ αἰῶνος περὶ θεῶν ἐψευσμένα μόνον ἐπὶ γῆς ἐκάλυψεν ὀφθὲν καὶ σκότῳ μὲν καὶ λήθῃ παραδέδωκεν τὴν πλάνην, φῶς δὲ νοερὸν ψυχαῖς ἀνθρώπων ἐκλάμψαν τὸν μόνον ἀληθῆ τοῖς πᾶσιν ἀνεκάλυψε θεόν. Διὸ δὴ πᾶς ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταβαλὼν νεκρῶν μὲν εἰδώλων καταπτύει προσώποις, πατεῖ δ´ ἄθεσμα δαιμόνων θέσμια, καὶ παλαιᾶς ἀπάτης πατροπαραδότου καταγελᾶ. Λόγων δ´ ἱερῶν ἁπανταχοῦ διατριβὰς ἄνθρωποι συστησάμενοι [ᾧ] σωτηρίοις μαθήμασιν ἐκπαιδεύονται, ὡς δὴ μηκέτι τὴν ὁρωμένην σαρκὸς ὀφθαλμοῖς ἐπτοῆσθαι κτίσιν μηδ´ ἄνω βλέποντας ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἀστέρας μέχρι τούτων ἱστάναι τὸ θαῦμα, τὸν δὲ τούτων ἐπέκεινα, τὸν ἀφανῆ καὶ ἀόρατον κτίστην τῶν ὅλων ὁμολογεῖν, μόνον αὐτὸν σέβειν δεδιδαγμένους. Τοσούτων δῆτα παραίτιον ἀγαθῶν ἀνθρώποις τὸ μέγα τουτὶ καὶ παράδοξον ἀναπέφανται σημεῖον, δι´ οὗ τὰ μὲν οὐκ〈έτ´〉 ἔστιν ὅσα φαῦλα, τὰ δὲ πρὶν οὐκ ὄντα νῦν παρὰ τοῖς πᾶσιν ἀκτῖσιν εὐσεβείας ἐκλάμπει. Λόγοι δ´ οὖν καὶ μαθήματα καὶ προτροπαὶ σώφρονος καὶ θεοσεβοῦς βίου εἰς ἐξάκουστον πᾶσιν ἔθνεσι κηρύττονται, κηρύττει τε βασιλεὺς αὐτός· τὸ δὲ μέγιστον θαῦμα ὅτι δὴ τοσοῦτος βασιλεὺς μεγίστῃ φωνῇ τῷ παντὶ κόσμῳ οἷά τις ὑποφήτης τοῦ παμβασιλέως θεοῦ κέκραγεν, πάντας ὁμοῦ τοὺς ὑπ´ αὐτῷ ποιμαινομένους ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος γνῶσιν ἀνακαλούμενος. Καὶ δὴ μέσοις βασιλείων οἴκοις οὐκ ἔθ´ ὡς τὸ πρὶν ἀνδρῶν ἀθέων φλήναφοι, ἱερεῖς δὲ καὶ θιασῶται θεοῦ βασιλικῆς ὕμνοις εὐσεβείας σεμνυνόμενοι πανηγυρίζουσιν, θεός τε εἷς αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων βασιλεὺς εἰς ἅπαντας καταγγέλλεται, ἀγαθῶν τε λόγος εὐαγγελικὸς τῷ τοῦ παντὸς βασιλεῖ τὸ τῶν ἀνθρώπων συνάπτει γένος, ἵλεων καὶ φίλον τὸν ἐπουράνιον πατέρα τοῖς κατὰ γῆν υἱοῖς εὐαγγελιζόμενος, χοροί τε παντοῖοι ᾠδαῖς ἐπινικίοις γεραίρουσι, καὶ πᾶν τὸ θνητὸν συνηχεῖ γένος τοῖς κατ´ οὐρανὸν ἀγγελικοῖς θιάσοις, ψυχαί τε λογικαὶ δι´ ὧν περιβέβληνται σωμάτων ὥσπερ διὰ μουσικῶν ὀργάνων τοὺς πρέποντας ὕμνους αὐτῷ καὶ τὰς ὀφειλομένας ἀναπέμπουσι θεολογίας· ὁμοῦ τε τοῖς κατ´ ἀνατολὰς οἰκοῦσιν οἱ τὰ πρὸς δυσμὰς λαχόντες ὑπὸ μίαν καιροῦ ῥοπὴν τοῖς αὐτοῦ μαθήμασιν ἐκπαιδεύονται, τοῖς τε κατὰ μεσημβρίαν οἱ τὴν ἀρκτῴαν διειληφότες λῆξιν σύμφωνα κελαδοῦσι μέλη, τοῖς αὐτοῖς τρόποις τε καὶ λόγοις τὸν θεοσεβῆ μεταδιώκοντες βίον, καὶ ἕνα μὲν τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν ἀνευφημοῦντες, ἕνα δὲ τὸν μονογενῆ σωτῆρα πάντων αἴτιον ἀγαθῶν ἐπιγραφόμενοι, ἕνα δὲ καὶ τὸν ἐπὶ γῆς διορθωτὴν βασιλέα παῖδάς τε τούτου θεοφιλεῖς γνωρίζοντες. Ὁ δ´ οἷα σοφὸς κυβερνήτης ὑψίζυγος ὑπὲρ πηδαλίων ὀχούμενος εὐθείᾳ περαίνων οἰακίζει, οὐρίῳ πνεύματι τοὺς ὑπ´ αὐτῷ πάντας ἐπὶ τὸν ἀσφαλῆ καὶ γαληνὸν ναυστολῶν ὅρμον, θεὸς δὲ αὐτὸς ὁ μέγας βασιλεὺς ἄνωθεν αὐτῷ δεξιὰν χεῖρα προτείνων τέως μὲν ἁπάντων ἐχθρῶν καὶ πολεμίων νικητὴν αὐτὸν καθίστησιν, μακραῖς ἐτῶν περιόδοις τὸ τῆς βασιλείας ἐπαύξων κράτος, μέλλει δὲ καὶ κρειττόνων ἀποφαίνειν κοινωνὸν ἀγαθῶν, ἔργοις εἰς αὐτὸν τὰς οἰκείας πιστούμενος ἐπαγγελίας, ἃς οὐκέθ´ ὁ παρὼν καιρὸς [οἷός τε] ἐπιτρέπει λέγειν, μένειν δὲ χρὴ τὴν ἐκεῖσε πορείαν, ὅτι δὴ θνητοῖς ὄμμασι καὶ σαρκὸς ἀκοαῖς οὐκ ἔχει φύσιν τὰ θεῖα καταλαμβάνεσθαι.

CHAPITRE X.

Voila comment la puissance de notre Dieu a été manifestée par le signe salutaire de la Rédemption. Ceux qui sont instruits des mystères de notre Religion savent, combien on peut dire de choses sur ce sujet. Ce que l'on peut dire de cet Étendard de notre salut est en effet merveilleux, et ce que l'on en peut penser l'est encore plus. Dés qu'il a paru sur la terre, il a découvert la fausseté de ce que l'on avait publié depuis plusieurs siècles touchant la nature des Dieux. Il a enseveli l'erreur dans l'oubli, et dans les ténèbres Il a éclairé les esprits raisonnables par une lumière spirituelle en leur montrant le vrai Dieu. Il n'y a personne qui 263 ne change de sentiment, et qui ne méprise les idoles, qui ne foule aux pieds les cérémonies impies des démons, qui ne se moque de l'erreur Si de l'aveuglement de ses-ancêtres. On court en foule à des Ecoles publiques, où l'on enseigne les préceptes de la foi. On ne regarde plus des créatures corporelles avec une crainte religieuse. On ne lève plus les yeux au Ciel pour y voir avec étonnement le Soleil, la Lune, et les Astres. On porte les yeux de l'esprit jusques à celui qui est au dessus du Ciel, et qui ne peut être vu par les sens, on le reconnaît pour l'Auteur de l'Univers, et on confesse qu'il mérite seul les hommages, et les adorations des hommes. Ce merveilleux signe nous a produit tous ces avantages. Il nous a délivré des maux que nous souffrions, et nous a procuré les biens dont nous étions privés. La tempérance, et la piété sont prêchées à toutes les Nations, et l'Empereur s'acquitte lui-même de ce ministère. II élève sa voix comme l'interprète ou comme le héraut du souverain Seigneur du monde . pour exhorter tous ses sujets à le reconnaître, et à l'adorer. On ne voit plus comme autrefois des impies célébrer dans son Palais les mystères de l'ancienne superstition. On n'y voit que des Evêques, et des Prêtres qui y chantent les louanges de Dieu. Le nom de ce Dieu qui a seul créé l'Univers est annoncé à tous les peuples, et l'Evangile par lequel il promet de leur être favorable se répand par toute la terre. Les hommes mêlent leur voix à celle des Anges pour l'honorer, et se servent de leur corps comme d'un instrument de musique pour former un concert à sa louange. Les nations d'Occident reçoivent sa doctrine avec le même zèle que celles d'Orient. Le Septentrion s'accorde parfaitement avec le Midi pour se soumettre à ses lois, pour célébrer sa grandeur pour confesser le nom du Sauveur Ion Fils unique, et pour té- 264 moigner la joie qu'il a de relever de la puissance de notre Empereur, et des Princes ses enfants. Cet Empereur tient le gouvernail de l'Etat, comme un habile l'ilote, et conduit heureusement son vaisseau au port, à la saveur du vent qui le pousse. Le souverain des Empereurs lui tend la main du haut du Ciel, lui donne la victoire sur ses ennemis, étend la durée de son règne, lui promet pour l'autre vie, des saveurs plus solides que celles de la vie présente, et lui donne des gages de ses promesses. Il saut attendre un autre temps pour parler de ces promettes parce que ni les yeux, ni les oreilles du corps ne peuvent sentir les dons de Dieu.

 

 Φέρε δή σοι, Νικητὰ Μέγιστε Κωνσταντῖνε, λόγων ἀπορρήτων μυήσεις ἐν τῷ βασιλικῷ τῷδε ἀμφὶ τοῦ παμβασιλέως τῶν ὅλων συγγράμματι παραθώμεθα, οὐ σὲ μυοῦντες τὸν ἐκ θεοῦ σεσοφισμένον οὐδὲ σοὶ τὰ ἀπόρρητα γυμνοῦντες, ᾧ καὶ πρὸ τῶν ἡμετέρων λόγων θεὸς αὐτὸς οὐκ ἐξ ἀνθρώπων οὐδὲ δι´ ἀνθρώπου δι´ αὐτοῦ δὲ τοῦ κοινοῦ σωτῆρος καὶ τῆς αὐτοῦ σοι πολλαχῶς ἐπιλαμψάσης θεϊκῆς ὄψεως τὰ κρύφια τῶν ἱερῶν ἐξέφηνέν τε καὶ ἀπεκάλυψεν, τοὺς δ´ ἀμαθεῖς ἀνθρώπους εἰς φῶς ἄγοντες καὶ τῶν σῶν τῆς εὐσεβείας ὁσίων ἔργων τὰς ὑποθέσεις καὶ τὰς αἰτίας τοῖς ἀγνοοῦσιν ὑποτιθέμενοι. Τὰ μὲν γὰρ εἰς τὴν τοῦ παμβασιλέως θεοῦ θεραπείαν τε καὶ τιμὴν ὁσημέραι καθ´ ὅλης τῆς ἀνθρώπων οἰκουμένης πρὸς τῆς 〈σῆς〉 ἀρετῆς κατορθούμενα πᾶν στόμα θνητῶν ἀνυμνεῖ, τὰ δ´ ἐπὶ τῆς ἡμεδαπῆς ἑστίας, φημὶ δὴ τοῦ Παλαιστινῶν ἔθνους, πόλεώς τε τῆσδε, ἔνθεν ὁ σωτήριος λόγος ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς εἰς πάντας ἀνώμβρησεν ἀνθρώπους, ἀνατεθέντα τῷ σῷ φύλακί τε καὶ σωτῆρι χαριστήρια, τρόπαιά τε τῆς κατὰ τοῦ θανάτου νίκης ἐν προσευκτηρίων οἴκοις καὶ ναῶν ἀφιερώμασιν ἀνεγηγερμένα, ὑψηλά τε καὶ περικαλλῆ βασιλικῆς διανοίας βασιλικὰ μεγαλουργήματα ἀμφὶ τὸ σωτήριον 〈μαρτύριον〉 τῆς ἀθανάτου μνήμης ἐπεσκευασμένα οὐ τοῖς πᾶσι πρόδηλον ἔχει τὴν αἰτίαν, ἀλλ´ οἱ μὲν τὰ θεῖα δυνάμει πνεύματος ἐνθέου πεφωτισμένοι ἴσασί τε καὶ γνωρίζουσι, καὶ σὲ τῆς ἐπὶ ταῦτα διανοίας τε καὶ ὁρμῆς οὐκ ἀθεεὶ κεκινημένης ἐνδίκως θαυμάζουσί τε καὶ μακαρίζουσιν, οἱ δὲ τῶν θείων ἀγνώμονες ψυχῆς ἀβλεψίᾳ χλεύην καὶ γέλωτα πλατὺν τίθενται τὸ πρᾶγμα, νεκρῶν σωμάτων μνημεῖα καὶ τάφους τοσούτῳ βασιλεῖ σπουδάζεσθαι ἀπρεπὲς εἶναι καὶ ἀνοίκειον ὑπειληφότες. Εἶτ´ οὐχὶ βέλτιον, φαίη ἄν τις αὐτῶν, τὰ πάτρια φυλάττειν καὶ τοὺς καθ´ ἕκαστον ἔθνος τιμωμένους ἥρωάς τε καὶ θεοὺς εὐμενίζειν μηδὲ ἀποπτύειν αὐτοὺς καὶ φεύγειν τῶν τοιῶνδε συμφορῶν ἕνεκα; ἀλλ´ ἢ κἀκείνους ὁμοίως τῷδε τῆς ὁμοπαθείας χάριν θειάζειν, ἢ εἰ ἀπόβλητοι διὰ τὰς ἀνθρωποπαθείας ἐκεῖνοι, καὶ τούτῳ δίκαιον εἶναι τὴν αὐτὴν ἀπονέμειν ψῆφον. Ταῦτα γοῦν αὐτῶν εἴποι τις ἂν εὖ μάλα τὰς ὀφρῦς συνάγων οἰήματί τε δοκησισόφῳ τὸν αὐτοῦ σεμνολογῶν τῦφον. Ὃν δὴ συγγνώμης ἀξιῶν τῆς ἀμαθίας οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ πάντα πεπλανημένον ὁ τοῦ παναγάθου πατρὸς φιλάνθρωπος λόγος, διατριβὰς καὶ διδασκαλεῖα καθ´ ὅλης τῆς τῶν ἐθνῶν οἰκουμένης πηξάμενος ἔν [τε] χώραις καὶ κώμαις ἀγροῖς τε καὶ ἐρημίαις ταῖς θ´ ἁπανταχοῦ πόλεσιν εἰς τὴν τῶν ἐνθέων μαθημάτων παίδευσιν ἀφθόνως ἐπικαλεῖται, Ἕλληνας ὁμοῦ καὶ βαρβάρους, σοφοὺς καὶ ἰδιώτας, πένητας καὶ πλουσίους, οἰκέτας ἅμα δεσπόταις, ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, ἀσεβεῖς ἀδίκους ἀμαθεῖς αἰσχροποιοὺς βλασφήμους ἥκειν καὶ σπεύδειν ἐπὶ τὴν ἔνθεον θεραπείαν οἷα φιλάνθρωπος σωτὴρ καὶ ψυχῶν ἰατρὸς παρακελευόμενος. Λαμπραῖς γοῦν φωναῖς προτέρων κακῶν ἀμνηστίαν τοῖς πᾶσιν ἀνακηρύττων ἐβόα·

Δεῦτε, πρός με“, λέγων, „πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς·“

Κκαὶ αὖθις·

 „ Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν·“

Καὶ προστίθησί γε τὸ αἴτιον φάσκων·

Οὐ γὰρ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ´ οἱ κακῶς ἔχοντες.“

Καὶ·

Οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὴν μετάνοιαν αὐτοῦ.“

νθένδε μόνῳ τῷ τὰ θεῖα πεπαιδευμένῳ, τὰς αἰτίας ἐκμαθόντι τῆς τῶν προκειμένων σπουδῆς, κρείττονα ἢ κατὰ ἄνθρωπον ἐπίπνοιαν τῷ ἡμετέρῳ βασιλεῖ συνομολογεῖν ἔπεισι καὶ τοῦ τρόπου τὸ θεοσεβὲς ἀποθαυμάζειν τήν τε περὶ τὸ μαρτύριον τῆς σωτηρίου ἀθανασίας σπουδὴν οὐκ ἀθεεὶ γεγονέναι πιστεύειν ἐξ ἐπιπνοίας δὲ ἀληθῶς τοῦ κρείττονος, οὗ θεράπων ἀγαθὸς ἀγαθῶν ὑπηρέτης εἶναι σεμνύνεται. Ταῦτά σοι, βασιλεῦ μέγιστε, φίλτατα καὶ προσήγορα εἶναι ἀληθῶς πεπεισμένος, τῶν σῶν φιλοθέων ἔργων τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ὁ παρών μοι λόγος 〈εἰς〉 τοὺς πάντας ἐκφῆναι βούλεται, ὑφερμηνευτής τις εἶναι τῆς σῆς διανοίας καὶ τῆς φιλοθέου ψυχῆς ἄγγελος ὑπάρχειν εὐχόμενος, διδάσκων πάντα ἃ δεῖ καὶ προσήκει παιδεύεσθαι πάντα, ᾧ πόθος ἐστὶ μανθάνειν τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ δυνάμεως τοὺς λόγους, δι´ οὓς καὶ πάλαι προὼν καὶ τοῦ παντὸς ἐπιμελόμενος ὀψέ ποτε οὐρανόθεν εἰς ἡμᾶς κατῄει, καὶ δι´ οὓς φύσιν ἀνθρωπείαν ὑπεδύετο, καὶ δι´ οὓς ἐπὶ τὸν θάνατον παρῄει, τῆς τε μετὰ ταῦτα ζωῆς ἀθανάτου καὶ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναβιώσεως τὰς αἰτίας οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ λογικὰς ἀποδείξεις ἐναργῆ τε διδάγματα τοῖς εἰσέτι τούτων δεομένοις ἀναγκαῖα. Ἀλλὰ γὰρ καὶ τούτων αὐτῶν ἐνθένδε ποθὲν ἄρξασθαι ὥρα. Οἱ τὸ σέβας τοῦ κοσμοποιοῦ καὶ πανηγεμόνος θεοῦ τῶν ὅλων τοῖς πρὸς αὐτοῦ γεννηθεῖσιν ἀντικαταλλαξάμενοι ἥλιόν τε καὶ σελήνην καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ κόσμου μέρη τά τε πρῶτα στοιχεῖα, γῆν, ὕδωρ, ἀέρα, πῦρ, τῇ ἴσῃ προσηγορίᾳ τῷ τούτων ποιητῇ καὶ δημιουργῷ τιμήσαντες καὶ θεοὺς ταῦτα προσειπόντες, ἃ οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἦν, οὐδ´ ὑπῆρχεν ἂν οὐδ´ ὠνόμαστο, εἰ μὴ τῷ κοσμοποιῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ παρέστη, οὔ μοι δοκοῦσι τούτων διαφέρειν, ὅσοι τὸν ἀρχιτέκτονα τῶν ἐν τοῖς βασιλικοῖς οἴκοις μεγαλουργημάτων παριόντες ὀρόφους καὶ τοίχους καὶ τὰς ἐν τούτοις πολυχρώμους καὶ πολυανθεῖς γραφὰς χρυσόφορα τε δαιδάλματα καὶ λίθων γλυφὰς ὑπερεκπλήττονται, τούτοις τε αὐτοῖς τῆς τοῦ τεχνίτου σοφίας ἀνατίθενται τὴν ἐπηγορίαν, δέον μὴ τοῖς ὁρωμένοις μόνῳ δὲ τῷ τούτων ἀρχιτέκτονι τὴν τοῦ θαύματος ἐπιγράφειν αἰτίαν, καὶ σοφίας ἔργα τὰ πολλὰ εἶναι ὁμολογεῖν σοφὸν δ´ ἐκεῖνον μόνον τὸν δὴ τοῖς πολλοῖς τοῦ τοιαδὶ εἶναι παρασχόντα αἰτίαν. Νηπίων γοῦν κομιδῆ παίδων διαφέροιεν ἂν οὐδὲν καὶ οἱ τῆς ἑπταχόρδου λύρας αὐτὸ δὴ τὸ μουσικὸν ὄργανον ἀλλ´ οὐ τὸν τῆς συντάξεως εὑρέτην τε καὶ ἐπιστήμονα τῆς σοφίας ἀποθαυμάζοντες, ἢ οἱ τὸν ἐν πολέμοις ἀριστέα παριόντες τὸ δὲ δόρυ καὶ τὴν ἀσπίδα ἐπινικίοις κοσμοῦντες στεφάνοις, ἢ οἱ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ τῷ τῆς μεγάλης καὶ βασιλικῆς παραιτίῳ πόλεως ἐξ ἴσου τιμῶντες ἀγορὰς καὶ πλατείας καὶ οἰκοδομήματα τεμένη τε ἄψυχα καὶ γυμνάσια, δέον μὴ κίονας μηδὲ λίθους τὸν δὲ τῶν σοφῶν μεγαλουργὸν καὶ νομοθέτην ὑπερεκπλήττεσθαι. Κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ σύμπαν τόδε σαρκὸς ὀφθαλμοῖς θεωμένους οὔτε ἡλίῳ οὔτε σελήνῃ οὔτ´ ἄλλῳ τῶν κατ´ οὐρανὸν ἀναθετέον τὴν αἰτίαν, σοφίας δ´ ἔργα τὰ πάντα προσῆκον ὁμολογεῖν, μηδὲ μὴν ὁμοίως τῷ τούτων ποιητῇ τε καὶ δημιουργῷ τιμᾶν τε καὶ σέβειν, ἐκ δὲ τούτων αὐτῶν τῆς ὄψεως τὸν μηκέτι σώματος ὀφθαλμοῖς μόνῳ δὲ νῷ διαυγεῖ καὶ καθαρῷ νοούμενον τὸν παμβασιλέα θεοῦ λόγον πάσῃ διαθέσει ψυχῆς θεολογεῖν τε καὶ προσκυνεῖν· ἐπεὶ καὶ 〈ἐπὶ〉 ἀνθρώπου σώματι οὐδεὶς πώποτε τοῦ σοφοῦ καὶ ἐπιστήμονος ὀφθαλμοὺς ἢ κεφαλὴν ἢ χεῖρας ἢ πόδας ἢ τὰς λοιπὰς σάρκας, πολλοῦ δεῖ τὴν ἔξωθεν τοῦ τρίβωνος περιβολὴν σοφὴν ἀνηγόρευσεν, οὐδὲ σοφὰ τῆς οἰκίας τὰ ἔπιπλα οὐδὲ [τοῦ φιλοσόφου] τὰ ὑπηρετικὰ σκεύη, τὸν δ´ ἀφανῆ καὶ ἀόρατον ἐν ἀνθρώπῳ νοῦν πᾶς τις ἔμφρων θαυμάζει. Ταύτῃ τοι καὶ μᾶλλον πρὸ τῶν ὁρωμένων δαιδαλμάτων τοῦ σύμπαντος κόσμου, σωμάτων ὄντων καὶ ἐκ μιᾶς ὕλης πεποιημένων, τὸν ἀφανῆ καὶ ἀόρατον λόγον τὸν δὴ τοῦ παντὸς εἰδοποιόν τε καὶ κοσμήτορα ὑπερεκπληκτέον, ὄντα τοῦ θεοῦ μονογενῆ, ὃν ὁ τῶν ὅλων ποιητὴς ὁ πάσης ἐπέκεινα καὶ ἀνωτάτω οὐσίας αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ γεννήσας ἡγεμόνα καὶ κυβερνήτην τοῦδε τοῦ παντὸς κατεστήσατο. Ἐπεὶ γὰρ μὴ οἷόν τε ἦν τὴν ῥευστὴν τῶν σωμάτων οὐσίαν τήν τε τῶν ἄρτι γενομένων λογικῶν φύσιν τῷ πανηγεμόνι θεῷ πελάζειν δι´ ὑπερβολὴν τῆς ἀπὸ τοῦ κρείττονος ἐλλείψεως· ὁ μὲν γὰρ ἦν ἀγέννητος, ἀνωτάτω τε καὶ ἐπέκεινα τῶν ὅλων, ἄρρητος ἀνέφικτος ἀπροσπέλαστος φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ᾗ φασὶν οἱ θεῖοι λόγοι· ἡ δ´ ἐξ οὐκ ὄντων προβεβλημένη πορρωτάτω τε διεστῶσα καὶ μακρὰν τῆς ἀγεννήτου φύσεως ἀπεσχοινισμένη· εἰκότως ὁ πανάγαθος καὶ θεὸς τῶν ὅλων μέσην τινὰ προεμβάλλει τὴν τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ λόγου θείαν καὶ παναλκῆ δύναμιν, ἀκριβέστατα μὲν ὡς ὅτι μάλιστα καὶ ἐγγύτατα τῷ πατρὶ προσομιλοῦσαν εἴσω τε αὐτοῦ τῶν ἀπορρήτων ἀπολαύουσαν, πραότατα δὲ συγκατιοῦσαν καὶ ἁμωσγέπως συσχηματιζομένην τοῖς τῆς ἄκρας ἀπολιμπανομένοις· ἄλλως γὰρ οὔτ´ εὐαγὲς οὔθ´ ὅσιον τὸν τῶν ὅλων ἐπέκεινα καὶ ἀνωτάτω ὕλῃ φθαρτῇ καὶ σώματι συμπλέκειν. Διὸ δὴ λόγος θεῖος ἀναμὶξ τόδε τὸ πᾶν ὑπελθὼν καὶ τὰς ἡνίας τοῦ παντὸς ἐνδησάμενος ἀσωμάτῳ καὶ θεϊκῇ δυνάμει ἄγει καὶ φέρει, πανσόφως ἡνιοχῶν ᾗ καλῶς ἔχειν αὐτῷ καταφαίνεται. Τοῦ δὲ λόγου σαφὴς ἡ ἀπόδειξις. Εἰ γὰρ δὴ αὐτὰ καθ´ ἑαυτὰ τὰ τοῦ κόσμου μέρη, ἃ δὴ καὶ πρῶτα στοιχεῖα καλεῖν εἰώθαμεν, γῆν, ὕδωρ, ἀέρα, πῦρ, ἅπερ ἐξ ἀλόγου συνέστηκε φύσεως, ὃ δὴ καὶ αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶμεν, 〈ἢ〉 εἰ μία τοῖς πᾶσιν ὑπόκειται οὐσία, ἣν δὴ καὶ πάνδοχον καὶ μητέρα καὶ τιθήνην τοῖς περὶ ταῦτα δεινοῖς ὀνομάζειν φίλον, ἄμορφός τε καὶ ἀνείδεος αὕτη πάντη τε ἄψυχος καὶ ἄλογος, πόθεν ἂν εἴποι τις τὸν ἐν αὐτῇ κόσμον ἐνυπάρχειν αὐτῇ; πόθεν ἡ τῶν στοιχείων διάκρισις; πόθεν ἡ τῶν ἐναντίων ἐπὶ ταὐτὸ συνδρομή; τίς τὸ βαρὺ τῆς γῆς στοιχεῖον ἐφ´ ὑγρᾶς οὐσίας ὀχεῖσθαι παρεκελεύσατο; τίς τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν κάτω ῥέουσαν ἀναστρέψας εἰς τοὐπίσω μετέωρον διὰ νεφῶν ἤγαγεν; τίς τὴν τοῦ πυρὸς δύναμιν πεδήσας ξύλοις φωλεύειν [καὶ] τοῖς ἐναντίοις τῇ φύσει συνεκεράσατο; τίς τὸν ψυχρὸν ἀέρα θερμῇ δυνάμει καταμίξας, τῆς πρὸς ἄλληλα μάχης αὐτὰ διαλύσας εἰς φιλίαν κατήλλαξεν; τίς τὸ θνητὸν γένος τῷ τῆς διαδοχῆς τρόπῳ μηχανησάμενος εἰς μακρὸν αἰῶνα ζωῆς ἀθανάτου [βίον] διεξήγαγεν; τίς ὧδε τὸ ἄρρεν 〈μὲν〉 μορφώσας τὸ δὲ θῆλυ σχηματίσας ἄμφω τε εἰς ἁρμονίαν συναγαγὼν μίαν, γενέσεως ἀρχὴν ἅπασι ζώοις ἐξεύρατο; τίς τὴν ῥοώδη καὶ σπερματικὴν γένεσιν τῆς φθαρτῆς καὶ ἀναισθήτου μεταβαλὼν ῥοῆς ζωογόνον ἀπέδειξεν; τίς ταῦτα πάντα καὶ μυρία τούτων ἐπέκεινα θαύματος καὶ ἐκπλήξεως κρείττονα εἰσέτι καὶ νῦν ἐνεργεῖ; τίς ἐφ´ ἑκάστης ἡμέρας καὶ ὥρας τὰς τούτων γενέσεις καὶ φθορὰς ἀφανεῖ καὶ ἀοράτῳ δυνάμει κατεργάζεται; ἀλλὰ γὰρ τούτων ἁπάντων ὁ παραδοξοποιὸς τοῦ θεοῦ λόγος αἴτιος ἂν ἐνδίκως ἀποφανθείη· λόγος γὰρ ὡς ἀληθῶς θεοῦ παντοδύναμος διὰ πάντων ἑαυτὸν ἁπλώσας, καὶ ἄνω τε πρὸς ὕψος καὶ κάτω πρὸς βάθος ἑαυτὸν ἀσωμάτως ἐκτείνας, πλάτη τε καὶ μήκη τοῦ παντὸς πλατείαις ὥσπερ ταῖς χερσὶ περιλαβών, συνήγαγεν τόδε τὸ πᾶν καὶ συνέσφιγξεν, ὄργανον τε τοῦτο παναρμόνιον αὐτὸς ἑαυτῷ συμπηξάμενος τὴν ἄλογον καὶ ἄμορφον καὶ ἀνείδεον τῶν σωμάτων οὐσίαν πανσόφῳ καὶ λογικῇ δυνάμει, εὖ μάλα τοῖς διατόνοις τὰ διεζευγμένα συνάπτων, ἀνακρούεται, ἥλιόν τε αὐτὸν καὶ σελήνην καὶ τὰ κατ´ οὐρανὸν φωσφόρα λόγοις διακυβερνῶν ἀρρήτοις ἐς τὸ χρήσιμον τῶν ὅλων ὁδηγεῖ. Ὁ δ´ αὐτὸς τοῦ θεοῦ λόγος καὶ κατὰ γῆν ἑαυτὸν βαθύνας παντοδαπῶν γένη ζώων φυτῶν τε πολύμορφα κάλλη συνεστήσατο· οὗτος αὐτὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος καὶ βυθῶν ἄχρι θαλάττης καταδὺς νηκτῶν ἐπενόησε φύσιν, πάλιν κἀνταῦθα μυρίας καὶ ἀναρίθμους ἰδέας καὶ παντοίων ζώων διαφορὰς ἐργασάμενος. Ὁ δ´ αὐτὸς οὗτος καὶ τὰ γαστρὸς κυούμενα ἔνδον ἐν τῷ τῆς φύσεως ἐργαστηρίῳ τελεσιουργῶν ζωοπλαστεῖ· οὗτος καὶ τῆς ὑγρᾶς οὐσίας τὴν ῥευστὴν καὶ βαρεῖαν φύσιν ἄνω μετέωρον ἀνακουφίσας κἄπειτα γλυκάνας τῇ μεταβολῇ, μέτρῳ μὲν εἰσάγει τῇ γῇ, χρόνοις δὲ ὡρισμένοις τὴν ἐπιχορηγίαν ἐκτελεῖ. Εἶθ´ οἷά τις γεωργὸς ἄριστος ἐποχετεύσας εὖ μάλα τὴν χώραν τῇ τε ξηρᾷ τὴν ὑγρὰν συγκερασάμενος, μεταρρυθμίζει παντοίως τοτὲ μὲν ὡραίοις ἄνθεσιν, τοτὲ δὲ σχήμασι παντοίοις, τοτὲ δὲ ὀδμαῖς ἡδείαις, τοτὲ δὲ καρπῶν ἐναλλαττούσαις διαφοραῖς, τοτὲ δὲ τῇ γεύσει παντοδαπὰς ἀπολαύσεις παρέχων. Τί με δεῖ τοῦ θείου λόγου τὰς δυνάμεις ἐπεξιέναι τολμᾶν καὶ ἀδυνάτοις ἐπιχειρεῖν, πᾶσαν θνητὴν διάνοιαν ὑπερνικώσης τῆς ἐνεργείας; ἄλλοι μὲν οὖν τοῦτον φύσιν τοῦ παντὸς ὠνομάκασιν, ἄλλοι δὲ τὴν καθ´ ὅλου ψυχήν, ἄλλοι δὲ εἱμαρμένην· οἱ δ´ αὐτὸν εἶναι τὸν ἐπέκεινα τῶν ὅλων θεὸν οὐκ οἶδ´ ὅπως τὰ πορρωτάτω διεστῶτα μιγνύντες ἀπεφήναντο, αὐτὸν τὸν πανηγεμόνα καὶ τὴν ἀγέννητον καὶ ἀνωτάτω δύναμιν κάτω βάλλοντες ἐπὶ γῆν, καὶ σώματι ὕλῃ τε φθαρτῇ συμπλέξαντες, ζώων τε ἀλόγων καὶ λογικῶν θνητῶν τε καὶ ἀθανάτων μέσον εἰλεῖσθαι φήσαντες. Ἀλλ´ οἱ μὲν ταῦτα.

CHAPITRE XI.

Permettez-moi maintenant, victorieux Empereur, de vous expliquer les mystères de Dieu dans ce discours que j'ai consacré à sa gloire. Ce n'est pas que j'aie la présomption de vous instruire, parce que je sais que Dieu même vous a instruit. Je n'entreprends pas de vous enseigner des vérités qui vous ont été révélées non par des hommes, ni par un homme, mais par le Sauveur commun de tous les hommes qui vous est souvent apparu. J'ai seulement dessein de présenter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, de montrer les rares effets de vôtre piété à ceux qui n'eu ont point de connaissance. Il n'y a personne qui ne sache les grandes entreprises que vous avez heureusement exécutées pour le service de Dieu dans toute l'étendue de l'Univers. Mais tout le monde n'est pas informé de la magnificence des monuments que votre reconnaissance a élevés en l'honneur du Sauveur dans notre pays, et au milieu de la Ville d'où les ruisseaux de la foi ont commencé à couler pour arroser toute la terre. Plusieurs ignorent la piété des motifs qui vous ont porté à ériger des trophées pour conserver la mémoire des victoires remportées par le Fils de Dieu sur la 265 mort. Ceux qui sont éclairez des lumières de l'Esprit saint ne sauraient se lasser d'admirer et de louer la serveur de votre zèle. Mais ceux qui n'ont aucun gout des choses de Dieu, se moquent de vos desseins et s'étonnent qu'un aussi grand Prince que vous Ce soit abaissé jusques à orner, et embellir des tombeaux qui semblent n'être destinés qu'à renfermer une corruption qui sait horreur à la nature. Ne serait-il pas plus à propos, disent-ils, d'observer religieusement les anciennes coutumes, et de révérer les Dieux et les demi-Dieux qui ont été reconnus dans chaque Province depuis une longue suite d'années ? N'est-il pas injuste de les mépriser sous prétexte qu'ils sont su jets à des faiblesses, et à des misères ? Ces faiblesses-là doivent exciter à les honorer aussi bien que celui que l'on honore sous le nom de Fils de Dieu, ou si l'on persiste à les rejeter, il le saut rejeter aussi bien qu'eux. Voila ce que quelqu'un d'entre ceux dont je parle, dira en fronçant les sourcils, et en affectant par une vanité qui n'est sondée que sur des paroles, de paraître beaucoup plus éclairé que les autres. Cependant le Verbe du Père de la miséricorde a la bonté de lui pardonner son ignorance, de la pardonner aussi à tous les autres qui s'éloignent comme celui-là, du chemin de la vérité, d'inviter les Grecs et les Barbares, les savants et les ignorants, les riches et les pauvres, les maitres et les esclaves, les princes et les sujets, enfin les plus injustes, les plus impies, et les plus criminels à entrer dans les écoles qu'il a établies aux Villes et à la Campagne, aux lieux les plus fréquentez, et aux lieux les plus déserts, et d'y écouter les divins enseignements de la science du salut. Il y a déjà longtemps qu'il promet à tous les hommes d'oublier leurs crimes, et qu'il leur crie à haute voix, Venez à moi vont tous qui êtes travaillés et qui êtes chargés, et je vous soula- 266 gerai.  Ce sont les pécheurs, et non pas les justes que je fuis venu appeler à la pénitence.

 Il en rend la raison quand il ajoute :

Ce ne font pas les saints, mais les malades qui ont besoin de Médecin.

Il dit en un autre endroit,

Je ne souhaite pas la mort du pécheur, mats je souhaite sa pénitence.

Voila pourquoi il n'y a que ceux qui ont été appelés à notre sainte Religion, et qui en ont appris les divins mystères, qui puissent juger sainement de l'application avec laquelle l'Empereur a travaillé aux ouvrages dont je parle, et reconnaître que ce n'a été que par l'inspiration de Dieu, qu'il tient à honneur de servir, qu'il a entrepris, et achevé ces édifices. J'explique d'autant p/as volontiers, très-religieux Empereur, l'intention par laquelle vous vous êtes porté à ces actions de piété, que je suis  persuadé que vous n'aurez-pas désagréable que je fois l'interprète de vos pensées. Je publierai donc ce que personne ne doit ignorer. Je représenterai la grandeur de la puissance de notre Sauveur qui étant plus ancien que le monde, et qui l'ayant toujours gouverné depuis qu'il l'a tiré du néant n'a paru que depuis peu de temps parmi nous. Je dirai les raisons pour lesquelles il a bien voulu fe revêtir d'un corps mortel, et se soumettre à la rigueur de la mort ; je dirai aussi ce qui l'a obligé à sortir du tombeau, et à triompher de la corruption, et je n'avancerai rien touchant ces mystères si sublimes, que je n'appuie sur des preuves convaincantes. Commençons :

Ceux qui rendent aux créatures le culte qui n'est dû qu'au Créateur, et qui déférent des honneurs divins au Soleil, à la Lune, aux Astres, au feu, à l'air, à la terre, à la mer et aux éléments qui n'ont reçu l'être que par un effet de la puissance du Verbe, ressemblent à ceux qui ad mirent l'architecture, la sculpture, la peinture, et les autres ornements d'un Palais, qui regardent avec éton- 267 nement ces merveilles de l'art, et qui ne conçoivent aucune estime, ni ne forment aucune pensée qui soit avantageuse à la réputation de l'Architecte et des ouvriers auxquels appartient toute la gloire de ces ouvrages. Ceux qui ne regarderaient qu'une lyre, et les sept cordes qui servent à en composer l'harmonie sans élever leur pensée jusques à celui qui a inventé un si bel instrument sembleraient aussi simples, et aussi ignorons que des enfants. Il faudrait mettre au même rang ceux qui au lieu de présenter des couronnes au Général après une victoire qu'il aurait remportée les présenteraient à un bouclier, ou à une lance ; ou ceux qui au lieu de rendre les témoignages de leurs respects à un Prince qui aurait sondé une Ville, les rendraient à la Ville même, et aux pierres insensibles dont ses Temples, ses Palais, ses Collèges, les Bains, et ses autres édifices publics seraient composés. Ainsi ceux qui voient le monde sensible, bien loin d'en attribuer la production au Soleil, à la Lune, ou à quelque cause qui soie sous le Ciel, doivent avouer qu'il est l'ouvrage de la sagesse éternelle, la regarder de l'œil de l'esprit, la révérer par préférence à toutes choses. Jamais personne n'a regardé la tête ou les yeux, les pieds ou les mains d'un homme savant et habile avec les mêmes sentiments d'estime et de vénération avec lesquels il a regardé son habileté et sa suffisance. Jamais il n'a admiré ses habits, ni ses meubles, comme s'ils avaient eu quelque part à sa sagesse. Ainsi nous admirons, et nous honorons au dessus de toutes les choies corporelles et visibles le Verbe invisible qui les a créées, et qui les gouverne. Le Père qui l'a produit de soi-même, l'a établi en qualité de Prince, et de chef de l'Univers. La distance qui est entre la grandeur du droit Père et les créatures sensibles ou raisonnables les empêche de s'approcher de lui. Comme il n'a 263 point été engendré il possède des perfections qui ne peuvent être expliquées. Il demeure selon le témoignage de l'Ecriture au milieu d'une lumière, à laquelle il n'y a nul accès. Voila pourquoi il a mis la puissance divine de son Sils entre lui, et les créatures. Elle est très-proche de son Père, elle habite au dedans de lui, et pénètre tous ses secrets. Et en même temps elle descend avec une bonté non pareille jusques aux êtres les plus éloignés de l'élévation, et de la majesté .du Père. Il n'y avait point d'apparence de joindre le Père à une matière corruptible. Ainsi le Fils s'est mêlé avec le monde pour le gouverner par sa puissance Divine. Il est aisé de produire des preuves convaincantes de ce que j'avance. Si les principales parties de l'Univers, la terre, l'eau, l'air, et le feu que nous comprenons sous le nom d'éléments. et qui sont privées de raison, comme il est aise de le reconnaître, en les regardant, n'ont qu'une matière commune que ceux qui savent les secrets de la nature appellent le réceptacle, la mère, et la nourrice de tous les corps ; si elles n'ont ni âme, ni connaissance, ni figure, ni beauté, d'où cette beauté leur est-elle venue l Comment ces éléments se sont-ils séparés ? Comment est-ce qu'ayant des qualités si contraires ils ne laissent pas de s'accorder, et de concourir à l'ornement du monde ? Qui est-ce qui a commandé ue la fluidité de l'eau soutînt la pesanteur de la terre ? Qui est-ce qui a renfermé dans les nues qui sont au haut de l'air, des eaux qui d'elles-mêmes descendent toujours et tendent vers les lieux les plus bas ? Qui est-ce qui a attaché le feu au bois, et aux autres matières qui semblent être d'une nature toute opposée à la sienne ? Qui est-ce qui a accordé la chaleur, avec la froideur de l'air ? Qui est-ce qui a inventé la multiplication par laquelle les hommes se conservent et se rendent en quel- 269 que sorte immortels, bien qu'ils soient sujets à la mort ? Qui est-ce qui a formé les deux sexes, et qui les a joints ensemble, pour n'en faire qu'un principe de la génération de leur espèce ? Qui est-ce qui a mis une source de vie dans les semences qui semblent ne procéder que de la corruption ? Qui est ce qui a produit, et qui produit encore chaque jour ces effets qui sont plus admirables qu'on ne les peut admirer ? Qui est ce qui dispose à chaque moment par une vertu invisible, le changement continuel-qui renouvelle la nature? Ces miracles si surprenants ne peuvent sans doute être attribués qu'à la puissance infinie du Verbe, qui s'étant mêlé dans toutes les parties de l'univers, et s'étant étendu en haut et en bas, d'une manière spirituelle et invisible, les a rangées dans l'ordre où nous les voyons. Il s'est sait un instrument d'une merveilleuse harmonie, et a touché avec raison et sagesse la matière qui d'elle-même n'a ni raison ni sagesse, ni forme, ni beauté. Il a disposé de telle sorte le soleil, la Lune, les étoiles et les autres astres qui brillent dans le Ciel, que leur lumière, et leurs influences procurent de grandes commodités au monde inférieur. Le même Verbe s'étant répandu sur la surface de la terre y a produit les espèces si différentes des plantes et des animaux, et étant aussi descendu jusques à la mer il a sait les poissons. II forme les petits dans le sein des mères comme dans la boutique de la nature. Il élève l'eau malgré sa pesanteur naturelle. Il l'adoucit dans les nues comme dans un alambic. Il la verse après cela sur la terre, la distribue par divers canaux comme un prudent Jardinier, et la mêle par un si juste tempérament avec la poussière, qu'il en tire la diversité des couleurs qui émaillent les prairies, des odeurs qui nous récréent, et des fruits qui nous nourrissent. Mais pourquoi est-ce gue. j'entreprends d'expliquer la grandeur de. la 270 puissance du Verbe, puisqu'elle est infiniment au dessus, non seulement de nos paroles, mais de nos pensées ? Quelques-uns l'ont appelé la Nature de l'Univers, d'autres l'Ame du monde, d'autres la destinée. D'autres ont assuré qu'il était un Dieu infiniment élevé au dessus de toutes ces choses J'avoue que je ne comprends pas comment l'esprit humain a été capable de concevoir sur le même sujet des idées si opposées. Comment il a confondu des choses si éloignées les unes des autres. Comment il a mêlé avec la corruption de la matière, une nature qui n'a point de commencement, comment il l'a placée comme au milieu entre les animaux qui ont la raison, et ceux qui ne l'ont point; entre les substances sujettes. à la mort, et celles qui en sont exemptes.

 

Ἡ δ´ ἔνθεος διδασκαλία τὸ τῶν ἀγαθῶν ἀνώτατον αὐτὸ δὴ τὸ πάντων αἴτιον ἐπέκεινα πάσης καταλήψεως εἶναί φησιν· διὸ δὴ ἄρρητον καὶ ἄλεκτον καὶ ἀνωνόμαστον καὶ φωνῆς οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐννοίας ἁπάσης ὑπέρτερον εἶναι, οὐκ ἐν τόπῳ περιληπτόν, οὐκ ἐν σώμασιν ὄν, οὐκ ἐν οὐρανῷ οὐκ ἐν αἰθέρι οὐδ´ ἔν τινι μέρει τοῦ παντός, ἀλλὰ πάντη καὶ πάντων ἐκτὸς ἐν ἀπορρήτῳ βυθῷ γνώσεως τεταμιευμένον. Τοῦτον μόνον ἀληθῆ θεὸν εἰδέναι τὰ θεῖα λόγια παιδεύει, πάσης κεχωρισμένον σωματικῆς οὐσίας, πάσης ἀλλότριον ὑπηρετικῆς οἰκονομίας· διὸ δὴ ἐξ αὐτοῦ τὸ πᾶν, οὐ μὴν δι´ αὐτοῦ φῦναι παραδέδοται. Ἀλλ´ αὐτὸς μὲν οἷα βασιλεὺς εἴσω που ἐν ἀρρήτοις καὶ ἀδύτοις καὶ ἀβάτοις φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον διὰ παντὸς μόνῃ τῇ θελητικῇ δυνάμει νομοθετεῖ καὶ διατάττεται· θέλοντος γὰρ ἔστιν ὅ τι καὶ ἔστιν, καὶ μὴ θέλοντος οὐκ ἔστιν, θέλει δὲ ἀγαθὰ πάντα, ὅτι δὴ καὶ αὐτοαγαθὸν τὴν οὐσίαν τυγχάνει. Ὁ δέ, δι´ οὗ τὰ πάντα, θεοῦ λόγος ἄνωθεν ἐξ ἀγαθοῦ πατρὸς ὡς ἐξ ἀενάου καὶ ἀπείρου πηγῆς ἀνομβρῶν λόγοις ἀρρήτοις ποταμοῦ δίκην πρόεισιν, ὅλος πλημμυρῶν ἐς τὸ κοινὸν τῆς τοῦ παντὸς σωτηρίας. Ὡς δὲ ἐπὶ τοῦ καθ´ ἡμᾶς παραδείγματος ὁ μὲν ἀόρατος καὶ ἀφανὴς ἐν ἡμῖν νοῦς, ὃν ὅστις ποτὲ καὶ ὁποῖος ὢν τὴν οὐσίαν ὑπάρχει οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἔγνω, βασιλεὺς [δ´] οἷα ἐν ἀπορρήτοις εἴσω τοῖς αὐτοῦ ταμείοις ὑπάρχων μόνος τὰ πρακτέα βουλεύεται, λόγος δ´ ἐξ αὐτοῦ πρόεισι μονογενής, οἷα πατρὸς ἐξ ἀδύτου μυχοῦ γεγεννημένος, ἀρρήτῳ λόγῳ καὶ δυνάμει ἀκατονομάστῳ, ὃς δὴ καὶ πρῶτος τῶν πατρικῶν τοῖς πᾶσι καθίσταται νοημάτων ἄγγελος εἰς φανερόν τε κηρύττει τὰ ἐν ἀπορρήτοις τῷ πατρὶ βεβουλευμένα, ἔργοις τε ἐπιτελεῖ τὰ βουλεύματα προϊὼν εἰς τὰς πάντων ἀκοάς, εἶθ´ οἱ μὲν τῆς ἐκ τοῦ λόγου μεταλαμβάνουσιν ὠφελείας, τὸν δ´ ἀφανῆ καὶ ἀόρατον νοῦν τὸν δὴ τοῦ λόγου πατέρα οὐδεὶς πώποτε εἶδεν ὀφθαλμοῖς· κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ μᾶλλον δὲ ἐπέκεινα πάσης εἰκόνος τε καὶ παραδείγματος ὁ τοῦ παμβασιλέως θεοῦ τέλειος λόγος, οἷα μονογενὴς πατρὸς υἱός, οὐ προφορικῇ δυνάμει συνεστώς, οὐδ´ ἐκ συλλαβῶν ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων τὴν φύσιν κατεσκευασμένος, οὐδ´ ἐν φωνῇ δι´ ἀέρος πληττομένῃ σημαινόμενος, θεοῦ δὲ τοῦ ἐπὶ πάντων ζῶν καὶ ἐνεργὴς ὑπάρχων λόγος, κατ´ οὐσίαν τε ὑφεστὼς οἷα θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία, πρόεισι μὲν τῆς πατρικῆς θεότητός τε καὶ βασιλείας, ἀγαθοῦ δὲ πατρὸς ἀγαθὸν τυγχάνων γέννημα κοινός τε ἁπάντων σωτὴρ ἐποχετεύει τὰ σύμπαντα, ζωῆς καὶ λόγου καὶ σοφίας καὶ φωτὸς καὶ πάντων ἀγαθῶν ἐκ τοῦ οἰκείου πληρώματος τοῖς πᾶσιν ἐπιλιμνάζων. Ἄρδει τε οὐ τὰ προσεχῆ μόνον καὶ ἐγγυτάτω, ἀλλὰ καὶ τὰ πόρρω διεστῶτα κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ εἴ τις ἑτέρα τούτων ἐν τοῖς οὖσιν τυγχάνει λῆξις· οἷς ὁμοῦ πᾶσιν ὅρους καὶ χώρας καὶ νόμους καὶ κλήρους διατάττεται κατὰ τὸ δικαιότατον, ἐξουσίᾳ βασιλικῇ τὰ πρόσφορα νέμων ἑκάστῳ καὶ χορηγῶν, καὶ τοῖς μὲν ὑπερκοσμίους ἁψῖδας τοῖς δ´ αὐτὸν οὐρανὸν οἰκεῖν, τοῖς δ´ αἰθερίους διατριβάς, τοῖς δ´ ἀέρα, τοῖς δὲ γῆν ἀφορίζων, κἄπειτα μεθιστῶν ἐνθένδε πάλιν ἀλλαχόσε, διακρίνων τε εὖ μάλα τοὺς ἑκάστων βίους, ἤθη τε καὶ τρόπων διαφορὰς ἀμειβόμενος, ζωῆς τε καὶ τροφῆς οὐ λογικῶν μόνον ἀλλὰ καὶ ζώων ἀλόγων ἐπὶ χρήσει τῶν λογικῶν ἐπιμελόμενος, καὶ τοῖς μὲν θνητῆς καὶ προσκαίρου ζωῆς ἀπόλαυσιν, τοῖς δ´ ἀθανάτου μετουσίαν παρέχων· πάντα τε αὐτὸς οἷα θεοῦ λόγος ἐνεργεῖ, τοῖς πᾶσιν ἐπιπαρὼν καὶ τὰ πάντα λογικῇ δυνάμει ἐπιπορευόμενος, ἄνω τε πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα βλέπων τοῖς ἐκείνου νεύμασι τὰ κάτω καὶ μετ´ αὐτὸν ἀκολούθως οἷα κοινὸς ἁπάντων σωτὴρ διακυβερνᾷ, μεσεύων ἁμηγέπη καὶ συνάγων πρὸς τὸν ἀγέννητον τὴν γεννητὴν οὐσίαν. Δεσμός τις οὗτος ἀρραγὴς θεοῦ λόγος μέσος τυγχάνει συνδέων τὰ διεστῶτα καὶ μὴ μακρὰν ἀποπίπτειν αὐτὰ συγχωρῶν, οὗτος ἡ καθόλου πρόνοια, κηδεμὼν οὗτος καὶ διορθωτὴς τοῦ παντός, οὗτος θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία, οὗτος μονογενὴς θεός, ἐκ θεοῦ γεγεννημένος λόγος·

ν ἀρχῇ γὰρ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεὸν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος· πάντα δι´ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονε“

Θεολόγων ἀνδρῶν ἱεραὶ διδάσκουσι φωναί· οὗτος ὁ κοινὸς ἁπάντων φυτουργός, δι´ ὃν ἡ τῶν ὅλων οὐσία φύει καὶ θάλλει, ὀμβρήμασι τοῖς ἐξ αὐτοῦ διὰ παντὸς ἀρδομένη, νεαράν τε εἰς ἀεὶ τὴν ἀκμὴν καὶ τὴν ὥραν περικαλλῆ τοῦ παντὸς παρεχομένη. Ὁ δὲ τῶν ἡνίων ἐπειλημμένος εὐθείᾳ περαίνει, πατρικῷ νεύματι τὸ μέγα τοῦ σύμπαντος κόσμου πηδαλιουχῶν σκάφος. Τοιοῦτον καλλιτέχνην υἱὸν μονογενῆ ὁ τῶν ὅλων ἐπέκεινα θεός, οἷα πατὴρ 〈ἀγαθὸς〉 ἀγαθὸν ἀπογεννήσας καρπόν, τῷδε τῷ κόσμῳ μέγιστον ἀγαθὸν ἐδωρήσατο, ἅτε ψυχὴν ἀψύχῳ σώματι, τῇ τῶν σωμάτων ἀλόγῳ φύσει τὸν αὐτοῦ λόγον ἐμβαλών, καὶ τὴν ἄμορφον καὶ ἀνείδεον ἄψυχόν τε καὶ ἀσχημάτιστον οὐσίαν θείᾳ δυνάμει λόγου φωτίσας τε καὶ ψυχώσας. Ὃν δὴ ἡμῖν καὶ γνωριστέον τε καὶ σεπτέον, ἐν ὕλῃ μὲν καὶ σωμάτων στοιχείοις διὰ παντὸς ἐπιχωριάζοντα καὶ τὰ πάντα ζωογονοῦντα, τὸν αὐτὸν δὲ φῶς καὶ γέννημα νοερὸν φωτὸς ἀλέκτου, καὶ ἕνα μὲν τὴν οὐσίαν, ὡς ἂν ἐξ ἑνὸς ὄντα πατρός, πολλὰς δὲ τὰς ἐν αὐτῷ κεκτημένον δυνάμεις. Οὐ γὰρ ἐπειδὴ πολλὰ μέρη κόσμου, διὰ τοῦτο καὶ πολλὰς δυνάμεις ἡγητέον, οὐδ´ ἐπεὶ πολλὰ τὰ πεποιημένα, ταύτῃ καὶ θεοὺς ὑφίστασθαι προσήκει πλείους. Δεινὴν δὲ οἷα νήπιοι τὰς ψυχὰς πολυθέων ἀνδρῶν παῖδες πλάνην ἐπλανήθησαν τὰ μέρη τοῦ παντὸς θεοποιήσαντες καὶ τὸν ἕνα κόσμον εἰς πολλὰ διελόντες, ὡς εἰ καὶ ἀνθρώπου συνεστῶτος ἑνὸς ἀπολαβών τις ἰδίως ὀφθαλμούς, ἄνθρωπον εἶναι λέγοι τούτους, καὶ ὦτα πάλιν ἄλλον ἄνθρωπον καὶ κεφαλὴν ὁμοίως, αὐχένα τε καὶ στέρνα καὶ ὤμους πόδας τε καὶ χεῖρας καὶ τὰ λοιπὰ κατακερματίσας μέλη, τάς τε τῶν αἰσθητηρίων δυνάμεις καταδιελὼν τῷ λόγῳ παμπόλλους λέγοι εἶναι ἀνθρώπους τὸν ἕνα, πλεῖον οὐδὲν ἢ μωρίας γέλωτα παρὰ τοῖς ἔμφροσιν ὀφλισκάνων. Τοιοῦτος ἂν εἴη καὶ ὁ μυρίους ἑαυτῷ θεοὺς ἐξ ἑνὸς κόσμου τῶν μερῶν ὑφιστάμενος, ἢ καὶ αὐτὸν εἶναι θεὸν τὸν γεν〈ν〉ητὸν τουτονὶ κόσμον πολλῶν ἐκ μερῶν ὑφεστῶτα νομίζων καὶ οὐκ εἰδὼς ὅτι θεία φύσις οὐκ ἄν ποτε ἐκ μερῶν συσταίη· εἰ δὲ σύνθετος γένοιτο, καὶ ἑτέρου δέοιτο ἂν τοῦ συνθήσοντος αὐτήν· οὐδ´ αὖ πολυμερὴς οὖσα ὑπάρχοι ἂν θεία· πῶς γάρ; ἐξ ἀνομοίων διαφορῶν, χειρόνων τε καὶ ἀμεινόνων ὑφεστῶσα. Ἁπλῆ δὲ καὶ ἀμερὴς καὶ ἀσύνθετος οὖσα, πάσης ἐπέκεινα τυγχάνει τῆς ὁρωμένης τοῦ κόσμου διατάξεως. Διὸ δὴ τῆς ἀληθείας ὁ κήρυξ ὧδέ πη λέγων διαρρήδην κέκραγεν· θεοῦ μὲν λόγος ὁ πρὸ πάντων μόνος ἂν εἴη λογικῶν πάντων σωτήρ, θεὸς δὲ ὁ ἐπέκεινα, λόγου γενεσιάρχης, μόνος ἁπάντων αἴτιος ὤν, αὐτοῦ μὲν οἷα μονογενοῦς κυρίως ἂν λεχθείη τοῦ λόγου πατήρ, αὐτὸς δ´ ἀνώτερον αἴτιον οὐκ ἐπιγράψεται· διὸ δὴ καὶ μόνος θεὸς αὐτός, μονογενὴς δ´ ἐξ αὐτοῦ πρόεισιν ὁ τῶν ὅλων σωτήρ, θεοῦ λόγος εἷς, ὁ διὰ πάντων. Ὁ μὲν οὖν αἰσθητὸς κόσμος, οἷά τις πολύχορδος λύρα ἐξ ἀνομοίων συνεστῶσα χορδῶν, ὀξειῶν τε καὶ βαρειῶν, τῶν τε ἀνειμένων καὶ ἐπιτεταμένων καὶ μέσων, εὖ δ´ ἡρμοσμένων ἁπασῶν τέχνῃ τῇ μουσικῇ, κατὰ ταῦτα δὴ καὶ ὅδε πολυμερὴς ὢν καὶ πολυσύνθετος ψυχρᾶς ὁμοῦ καὶ τῆς ἐναντίας ταύτης θερμῆς, ὑγρᾶς τε καὶ αὖ πάλιν τῆς ἐναντίας ταύτης ξηρᾶς οὐσίας, εἰς μίαν συνελθὼν ἁρμονίαν ὄργανον ἂν εἴη μέγα, μεγάλου θεοῦ δημιούργημα, λόγος δ´ ὁ θεῖος, οὐκέτ´ ἐκ μερῶν συνεστὼς οὐδ´ ἐξ ἐναντίων συγκείμενος, ἀμερὴς αὐτὸς ὢν καὶ ἀσύνθετος εὖ καὶ σοφῶς τὸ πᾶν ἀνακρούεται, τῷ αὐτοῦ πατρὶ καὶ βασιλεῖ τῶν ὅλων τὴν ὀφειλομένην καὶ αὐτῷ πρέπουσαν ἀποδιδοὺς μελῳδίαν. Ὡς 〈δ´〉 ὑφ´ ἑνὶ σώματι μέλη μὲν καὶ μέρη σπλάγχνα τε καὶ ἔγκατα συνῆκται μυρία, ψυχὴ δ´ ἀφανὴς ἥπλωται δι´ ὅλων μία καὶ νοῦς ἀμερὴς καὶ ἀσώματος εἷς, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τοῦδε, ἐκ μὲν πολλῶν μερῶν κόσμος συνέστηκεν εἷς, λόγος δὲ ὡσαύτως θεοῦ πολυδύναμος καὶ παντοδύναμος εἷς διὰ πάντων ἥκων καὶ τοῖς πᾶσιν ἀφανῶς ἐφηπλωμένος πάντων ἂν εἴη τῶν ἐν αὐτοῖς αἴτιος. Οὐχ ὁρᾷς ὀφθαλμοῖς τὸν σύμπαντα κόσμον, ὡς οὐρανὸς εἷς μυρίας περιλαμβάνει ἀμφὶ τοῦτον χορείας ἄστρων περιπολούσας; πάλιν εἷς ἥλιος, ἀλλ´ οὐ πλείους, τὰς ἁπάντων ὑπερβολῇ φωτὸς καλύπτει μαρμαρυγάς· οὕτω δῆτα ἑνὸς ὄντος πατρός, καὶ τὸν τούτου λόγον ἕνα χρὴ ἀγαθὸν ἀγαθοῦ πατρὸς εἶναι. Εἰ δ´ ὅτι μὴ καὶ πλείους ἐπιμέμψαιτό τις, ὥρα τὸν τοιοῦτον ὅτι μὴ καὶ ἡλίους συνίστη πλείους καὶ σελήνας καὶ κόσμους καὶ μυρία ἄλλα αἰτιᾶσθαι, μαινομένου τρόπον τὰ ὀρθὰ καὶ εὖ ἔχοντα τῆς φύσεως διαστρέφειν ἐπιχειροῦντα. Ἀλλ´ ὡς ἐν ὁρατοῖς ἥλιος εἷς τὸν αἰσθητὸν ἅπαντα καταλάμπει κόσμον, οὕτω δὴ καὶ ἐν νοητοῖς ἀφανῶς ἡμῖν καὶ ἀοράτως εἷς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος παντοδύναμος τὰ σύμπαντα καταυγάζει· ἐπεὶ καὶ ἐν ἀνθρώπῳ μία ψυχὴ καὶ μία λογικὴ δύναμις πλείστων ὁμοῦ γένοιτ´ ἂν δημιουργός, εἰ καὶ γεωργεῖν ἡ αὐτὴ καὶ ναυπηγεῖν καὶ κυβερνᾶν καὶ οἰκοδομεῖν πολλὰ μαθοῦσα ἐπιβάλλοιτο, καὶ εἷς νοῦς ἐν ἀνθρώπῳ καὶ λογισμὸς δέξαιτ´ ἄν ποτε μυρίων ἐπιστήμας, γεωμετρήσει τε ὁ αὐτὸς καὶ ἀστρονομήσει καὶ λόγους γραμματικῆς καὶ ῥητορικῆς παραδώσει καὶ ἰατρικῆς, ἔν τε μαθήμασι καὶ τοῖς κατὰ χεῖρα προστήσεται, καὶ οὔπω γε οὐδεὶς πώποτε πλείους ἐν ἑνὶ σώματι ψυχὰς ἡγήσατο εἶναι, οὐδὲ πολλὰς ἐθαύμασεν τὰς ἐν ἀνθρώπῳ οὐσίας διὰ τὴν τῶν πολλῶν μαθημάτων ὑποδοχήν. Εἰ δὲ καὶ ἄμορφον ὕλην πηλοῦ τις εὑρὼν κἄπειτα χερσὶν ἁπαλύνας ἐπιθείη ζώου μορφήν, ἄλλῳ μὲν σχήματι κεφαλήν, χεῖρας δὲ καὶ πόδας ἑτέρῳ, καὶ ὀφθαλμοὺς πάλιν ἄλλῳ καὶ παρειὰς ὡσαύτως, ὦτά τε καὶ στόμα καὶ ῥῖνας στέρνα τε καὶ ὤμους ὑποτυπωσάμενος τέχνῃ τῇ πλαστικῇ· ἀλλ´ οὐκ, ἐπεὶ πολλὰ σχήματα καὶ μέρη καὶ μέλη ὑφ´ ἑνὶ σώματι δεδημιούργηται, τοσούτους χρὴ καὶ τοὺς ποιητὰς ἡγεῖσθαι, ἀλλ´ ἕνα μόνον τὸν τοῦ παντὸς ἀθρόως τεχνίτην ἐπαινεῖν τὸν ἑνὶ λογισμῷ καὶ μιᾷ δυνάμει τὸ πᾶν τεκτηνάμενον· οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τοῦδε τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἑνὸς μὲν ὄντος ἐκ μερῶν δὲ πλείστων ὑφεστῶτος, οὐ πολλὰς χρὴ ὑποτίθεσθαι δημιουργικὰς δυνάμεις, οὐδὲ πολλοὺς ὀνομάζειν θεούς, μίαν δὲ θεολογεῖν τὴν πάνσοφον καὶ παναρμόνιον τὴν ὡς ἀληθῶς θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν, μιᾷ δυνάμει καὶ ἀρετῇ μιᾷ διὰ πάντων ἥκουσαν καὶ διὰ παντὸς τοῦ κόσμου χωροῦσαν καὶ τὰ πάντα ὑφισταμένην τε καὶ ζωοῦσαν, καθόλου τε τοῖς πᾶσι καὶ τοῖς κατὰ μέρος σώμασί τε καὶ στοιχείοις ποικίλην τὴν ἐξ αὐτῆς χορηγίαν ποιουμένην. Οὕτως καὶ φωτὸς ἡλίου μία καὶ ἡ αὐτὴ προσβολὴ ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ καταυγάζει μὲν ἀέρα, φωτίζει δὲ ὀφθαλμούς, ἁφὴν δὲ θερμαίνει, πιαίνει δὲ γῆν, [καὶ] αὔξει φυτά, χρόνον ὑφίστησιν, ἄστρων ἡγεῖται, οὐρανὸν περιπολεῖ, κόσμον φαιδρύνει, θεοῦ δύναμιν ἐναργῆ τῷ παντὶ συνίστησιν, ταῦτά τε πάντα μιᾷ ῥοπῇ φύσεως συντελεῖ, καὶ πυρὸς φύσις ὡσαύτως χρυσὸν μὲν καθαίρει, μόλιβδον δὲ τήκει, καὶ κηρὸν μὲν λύει, πηλὸν δὲ ξηραίνει, ὕλην δὲ φρύγει, μιᾷ τῇ καυστικῇ δυνάμει τοσαῦτα κατεργαζομένη. Ταύτῃ τοι καὶ ὁ παμβασιλεὺς τοῦ θεοῦ λόγος, ὁ διὰ πάντων ἥκων, ἐν πᾶσί τε ὢν καὶ πάντα ἐπιπορευόμενος, οὐράνιά τε καὶ ἐπίγεια, τὰ ἀφανῆ καὶ τὰ ὁρώμενα διακυβερνῶν, ἥλιόν [τε] αὐτὸν οὐρανόν τε καὶ τὸν σύμπαντα κόσμον ἀρρήτοις δυνάμεσιν ἡνιοχεῖ, δραστικῇ δυνάμει τοῖς πᾶσιν ἐπιπαρὼν καὶ διὰ πάντων χωρῶν, ἔτι αὐτῷ μὲν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις ἐξ οἰκείας πηγῆς ἀέναον φῶς ἐπομβρεῖ, οὐρανὸν δὲ οἰκείου μεγέθους προσφυεστάτην εἰκόνα ὑποστησάμενος εἰς αἰῶνα διακρατεῖ, τὰς δ´ ἐπέκεινα οὐρανοῦ καὶ κόσμου δυνάμεις ἀγγέλων καὶ πνευμάτων νοερῶν τε καὶ λογικῶν οὐσιῶν ζωῆς ὁμοῦ καὶ φωτὸς καὶ σοφίας καὶ πάσης ἀρετῆς καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ παντὸς ἐκ τῶν παρ´ αὐτῷ θησαυρῶν ἐμπίπλησιν, μιᾷ δὲ καὶ τῇ αὐτῇ δημιουργῷ τέχνῃ καὶ στοιχείοις οὐσίας οὔποτε διαλιμπάνει παρέχων καὶ τοῖς σώμασι μίξεις καὶ κράσεις καὶ εἴδη καὶ μορφὰς καὶ σχήματα, ποιότητάς τε μυρίας ἔν τε ζώοις καὶ φυτοῖς καὶ ψυχαῖς λογικαῖς τε καὶ ἀλόγοις ἄλλοτε ἄλλως καταποικίλλων καὶ πᾶσιν ὁμοῦ πάντα μιᾷ δυνάμει ἐπιχορηγῶν, διαρρήδην τε ἐπιδεικνὺς οὐχ ἑπτάχορδον οὔτε πολύχορδον λύραν, ἕνα δὲ κόσμον πολυαρμόνιον ἑνὸς λόγου κοσμοποιοῦ ἔργον.

CHAPITRE XII.

Voila les sentiments où ont été les hommes dont je parle. Mais selon la doctrine qui nous a, été révélée de Dieu, il faut tenir pour certain que le souverain bien qui est le principe de tous les biens est au dessus de nos pensées, et que nulle parole ne le peut exprimer. Il n'est renfermé dans aucun lieu. Il n'est resserré ni dans les corps terrestres, ni dans le Ciel, ni dans l'air. Il est hors de toutes ces choses, comme caché dans son propre sein. L'Ecriture nous enseigne qu'il doit être reconnu pour l'unique Dieu, dégagé de la matière. C'est pourquoi, on dit que toutes choies ont été faites de lui, et non pas par lui. Il est comme un Empereur dans son Palais, au milieu d'une lumière inaccessible, d'où il donne les ordres qu'il lui plait. Tout ce qui est produit, est produit parce qu'il le veut, et ce qui n'est pas produit, n'est pas produit, parce qu'il ne le veut pas. Il veut toujours le bien, parce qu'il est le souverain bien, de soi-même. Le Verbe sortant du sein de son Père, comme d'une source vaste et immense, se répand comme un large fleuve sur 271 toutes les créatures. L'esprit humain dont personne n'a jamais connu la substance, est comme un Prince au dedans de nous-mêmes, où il ordonne ce que nous devons faire. Ainsi le Verbe et le Fils unique de Dieu sort du sein de son Père, où il a été engendré d'une manière que nul ne peut exprimer, déclare ses pensées, et exécute ses desseins. L'usage de la parole est extrêmement utile aux hommes. Cette parole frappe les oreilles, mais l'esprit qui la produit, ne peut être vu. La très-parfaite parole de Dieu, qui est le souverain Seigneur de l'Univers, n'est point formée par le mouvement des lèvres,et par l'agitation de l'air. Elle ne consiste point en syllabes, mais elle est vivante et efficace. Elle subsiste personnellement. Elle procède de la Divinité et de la Royauté du Père, et elle est sa puissance et sa sagesse. Elle est la bonne production d'un bon Père. Elle conserve généralement toutes les créatures-, se répand au milieu de toutes, les éclaire par sa lumière, les conduit par sa raison, les anime par sa vie, et le communique non seulement à celles qui sont proches, mais à celles qui sont éloignées : non seulement à celles qui sont séparées de nous, par la vaste étendue des terres et: de» mers, mais aussi à celles qui sont dans une autre sphère que celle que nous habitons. Il leur a assigne à toutes des places, prescrit des bornes y et impose des lois avec une parfaite équité, et une souveraine puissance. Il a mis les unes au dessus du Ciel, les autres dans l'air, et les autres sur la terre. il transfère quelquefois les hommes d'un lieu à un autre, examine leurs actions et les punit ou les récompense avec une très-exacte justice. Il fournit des vivres en abondance et aux hommes, et aux animaux qui servent à l'usage des hommes.  Il n'accorde à ceux-ci que la jouissance d'une vie fort courte, au. lieu qu'il communique aux autres l'immortalité. 272 Enfin il exécute et consomme-tout comme le Verbe Eternel et infini. Il est présent en tous lieux par son immensité, et se répand par son opération continuelle dans toutes les parties de l'Univers. Il a les yeux fixement arrêtés sur son Père pour recevoir les ordres par lesquels il gouverne les créatures inférieures qui ont été produites depuis lui. Il est comme le milieu entre les substances qui ont en un commencement, et le Père qui n'a point été engendré. Il est le nœud qui unit ces deux termes si éloignés, et qui empêche qu'ils ne se séparent. Il est la providence qui veille sur tout, et qui a soin de tout. Il est la puissance et la sagesse de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu, et le Verbe qui procède de Dieu,.

Au commencement était le erbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien n'a été fait sans lui.

Comme disent les Théologiens. Il est comme le jardinier qui arrose toute la nature, et qui renouvelle sans cesse sa beauté et sa vigueur. Il est le Pilote qui tient en main le timon du monde,: et qui conduit ce vaste vaisseau selon l'intention et le commandement de son Père. Dieu le Père dont la grandeur et la bonté sont infinies, l'a engendré de sa propre substance comme un excellent Fils, et l'a donné au monde comme un riche présent. Il l'a répandu comme une âme dans les corps qui n'avoient point d'âme, et l'a communiqué comme une raison aux esprits qui n'avaient pas la raison. Nous devons le regarder dans la matière et dans les éléments, comme le principe de la génération des animaux, et le considérer dans les substances spirituelles, comme la lumière qui les éclaire en qualité de terme d'un entendement infini. Bien qu'il soit unique parce qu'il procède d'un Père unique, il ne laisse pas d'avoir plusieurs facultés et plusieurs puissances. Le monde est composé de plusieurs parties ; 273 mais il ne saut pas s'imaginer pour cela, qu'il soit sorti de plusieurs principes. Il y a une diversité prodigieuse de créatures. Il ne saut pas pour cela admettre la pluralité des Dieux. Ceux qui out adoré plusieurs Dieux, sont tombés dans une erreur très-grossiére comme des enfants qui n'ont que l'ignorance, et l'indiscrétion en partage, quand ils ont mis certaines parties du monde au rang des Dieux, et. que du monde qui est unique, ils en. ont voulu faire plusieurs. Si quelqu'un ne regardant dans l'homme que les yeux disait qu'ils sont l'homme, ou si ne regardant que les oreilles ou la tête, ou l'estomac, les pieds, les mains, et. les autres membres, il en disait la même chose, ou enfin si considérant séparément les facultés sensitives, il divisait un homme et en faisait plusieurs, il est certain qu'il se rendrait ridicule. Ceux-là ne le sont pas moins, qui de plusieurs parties du Monde sont plusieurs Dieux, ou qui croient que le Monde qui a été crée, et qui est composé de plusieurs parties, est un Dieu, et qui ne sauraient comprendre qu'il est impossible que la Nature Divine ait des parties. Si elle était composée de parties, elle aurait un principe de composition :et. si elle avait un principe de composition, elle. ne conserverait plus l'indépendance ni l'imperfection d'une Nature Divine. Ayant des parties inégales, elle en aurait de plus parfaites et de moins parfaites. La Nature Divine est donc simple et indivisible, également exempte de composition et de division, et infiniment élevée au dessus des objets qui tombent sous nos sens. Voila pourquoi le Héraut de la vérité crie à haute voix, que le Verbe de Dieu est avant toutes choses, et qu'il conserve seul toutes les créatures raisonnables. Le Père était le Principe de toute génération, l'Auteur de tous les êtres, est appelé proprement le Père de son Verbe unique. Il n'y a 274 qu'un Dieu, et qu'un seul Fils, et un seul Verbe de Dieu, qui se répand dans toutes les parties de l'Univers et qui les conserve. Le monde sensible est comme un instrument de Musique. .Les parties qui le composent, et qui ont des qualités si différentes,. la chaleur, la froideur, l'humidité, la sécheresse, sont comme les cordes dont les unes sont sort bandées, et les autres sont sort lâches, dont les unes ont un son aigu, et les autres ont un sou grave, et qui toutes ensemble forment une juste harmonie et un agréable concert en l'honneur du Créateur. Un corps n'est animé que d'un esprit, bien qu'il soit formé de plusieurs membres ; de même le Monde n'est gouverné que par le Verbe, bien qu'il soit composé de diverses parties, et ce Verbe se communique et se sait sentir en toutes ces parties par sa vertu toute-puissante. Ne voyez-vous pas quelle est la disposition de ce vaste Univers ? Ne vous apercevez-vous pas de la multitude des Etoiles qui sont attachées au Firmament, et du nombre innombrable des Astres dont le Soleil efface la splendeur ? Ainsi il n'y a qu'un Père, te qu'un Verbe. Un excellent terme d'un excellent principe. Que si quelqu'un se plaint de ce qu'il n'y a qu'un Père, et un Verbe, il se pourra plaindre avec autant de raison, de ce qu'il n'y a qu'un Soleil, une Lune, et un Monde, et il entreprendra (s'il veut) avec la dernière extravagance, de renverser l'ordre qui a été le plus sagement établi dans la Nature. Le Verbe Divin éclaire par une lumière intérieure toutes les substances intelligentes et raisonnables, comme le Soleil éclaire d''une lumière extérieure le monde sensible. Bien que l'âme de l'homme soit unique, elle ne laisse pas de produire quantité d'effets fort différent. Elle donne des préceptes et pour cultiver la Terre, et pour naviguer les Mers : pour bâtir, Se des maisons, et des Vaisseaux. Elle renferme un 275 grand nombre de disciplines et de sciences.  Elle fait l'Astronomie, la Géométrie, la Grammaire, la Rhétorique, la Médecine.  Elle invente les Arts qui conduisent les ouvrages des mains.  Personne ne s'avise pour cela d'assurer que le même corps est animé de plusieurs âmes.  Supposons que quelqu'un ayant trouvé du limon, l'a manié, et en a fait l'image d'un homme avec une tête, des yeux, des oreilles, un nez, un estomac, des bars, des jambes, des pieds et des mains. Bien que cette image eût divers membres de diverses figures, on ne dirait pas pas qu'elle aurait été faite par divers ouvriers.  Il faut faire le même jugement de l'Univers, qui est seul et unique, bien qu'il soit composé de plusieurs parties.  Il ne faut pas s'imaginer qu'il ait été produit par plusieurs puissances ni par plusieurs dieux ; mais reconnaître au contraire que la seule sagesse et la seule connaissance de Dieu qui est très excellente et très parfaite, se répand dans toutes les parties de la Nature, et leur communique tout ce qu'elles ont d'avantageux.  Le même rayon de Soleil illumine l'air, éclaire les yeux, échauffe tout le corps, rend la terre fécond, nourrit les fruits, parcouru le ciel, modère le mouvement des Astres, règle le temps et les saisons, et découvre la grandeur de la puissance divine.  Le feu purifie l'or, fond le plomb, amollit la cire, endurcit la boue et brûle le bois.  Ainsi le Verbe divin produit des effets fort différents dans toutes les parties de la Nature.  Il les remplit par son immensité, il les pénètre par sa subtilité, il les gouverne par son opération.  Il communique de sa lumière au Soleil, à la Lune, et aux Astres.  Il règle perpétuellement le mouvement de la vaste machine du Ciel, qu'il a formé afin qu'elle fût une des plus fidèles images de sa grandeur et de sa gloire.  il a accordé des perfections fort éminen-  276 tes aux Puissances qui sont au dessus du Ciel, aux purs Esprits, aux substances intelligentes et raisonnables, et les a enrichies par la participation de sa beauté, et de sa bonté, de sa lumière, de sa vie, de sa sagesse, et de sa force. Enfin il conserve l'Univers, il maintient les Eléments, il compose les corps naturels, il distingue les espèces, les formes, et les figures des plantes, des arbres, et des animaux, et fait voir que l'harmonie merveilleuse du Monde est son ouvrage.

 

Λέγωμεν δὴ τὰ ἑξῆς καὶ διασαφῶμεν τὴν αἰτίαν, δι´ ἣν ὁ τοσοῦτος τοῦ θεοῦ λόγος τὴν εἰς ἀνθρώπους κάθοδον ἐποιεῖτο. Τοῦτον δὴ τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς ἐπιστατοῦντα τοῦ θεοῦ λόγον, τὸν ἐξ αὐτῆς οἷα πηγῆς τῆς ἀνωτάτω πατρικῆς θεότητος γεγεννημένον, καὶ τῷδε μὲν ἀεὶ τῷ κόσμῳ παρόντα καὶ συνόντα, τῆς δ´ αὐτοῦ προνοίας καὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους κηδεμονίας ἐναργῆ παρεχόμενον τὰ γνωρίσματα, ἀνθρώπων ἀφρόνων γένος μὴ συλλογισάμενον, ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ αὐτῷ οὐρανῷ καὶ ἄστροις τὴν σεβάσμιον ἀνέθεντο προσηγορίαν. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστησαν, ἀλλὰ καὶ τὴν γεώδη φύσιν καὶ τοὺς ἀπὸ γῆς καρποὺς τροφάς τε σωμάτων παντοίας ἐθέωσαν, Δήμητραν καὶ Κόρην καὶ Διόνυσον καὶ ἀδελφά γε τούτων ἕτερα ἀνειδωλοποιήσαντες. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστησαν, ἀλλὰ καὶ τῆς σφῶν αὐτῶν διανοίας τοὺς λογισμοὺς καὶ αὐτὸν δὴ τὸν τούτων ἑρμηνέα λόγον θεοὺς ἀνειπεῖν οὐκ ἀπώκνησαν, Ἀθηνᾶν μὲν τὴν διάνοιαν τὸν δὲ λόγον Ἑρμῆν ἐπονομάσαντες καὶ τάς γε τῶν μαθημάτων ἐπηβόλους δυνάμεις Μνημοσύνην καὶ Μούσας ἀνειπόντες. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστησαν, ἐπὶ μεῖζον δ´ αὔξοντες ἀτοπίας ὑπερβολῇ δυσσεβείας τὰ οἰκεῖα πάθη, ἃ δὴ ἐχρῆν ἀποτρέπεσθαι καὶ λόγῳ σώφρονι θεραπεύειν, [οἵδε] ἐθέωσαν, αὐτήν τε τὴν σφῶν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἐμπαθῆ καὶ ἀκόλαστον τῶν ψυχῶν νόσον τά τε ὁλκὰ πρὸς αἰσχρουργίαν μέρη τε καὶ μέλη τοῦ σώματος καὶ ἔτι τὴν τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν ἀκράτειαν Ἔρωτα καὶ Πρίηπον καὶ Ἀφροδίτην καὶ ἄλλ´ ἄττα συγγενῆ τούτοις ἀνειπόντες. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστησαν, ἀλλὰ καὶ ἀμφὶ τὰς σωμάτων γενέσεις καὶ τὸν κάτω θνητὸν βίον καταπεσόντες, ἀνθρώπους θνητοὺς ἐξεθείασαν καὶ μετὰ τὸν κοινὸν θάνατον ἥρωας καὶ θεοὺς ἐπεφήμισαν, ἀμφὶ μνήματα καὶ τάφους τὴν ἀθάνατον καὶ θείαν οὐσίαν ὑποτοπήσαντες εἰλεῖσθαι. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστησαν, ἀλλὰ καὶ ζώων ἀλόγων παντοῖα γένη ἑρπετῶν τε τὰ βλαπτικώτατα τῇ σεβασμίῳ προσηγορίᾳ τετιμήκασιν· καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστησαν, ἀλλὰ καὶ δρῦς κατακόψαντες καὶ πέτρας ἐκτεμόντες γῆς τε μέταλλα, καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ τῆς ἄλλης ὕλης, διερευνησάμενοι, θηλειῶν τύπους καὶ ἀρρένων [ἀνδρῶν] σχήματα θηρίων τε μορφὰς καὶ ἑρπετῶν ἀνεπλάσαντο, κἄπειτα τούτοις τιμὰς περιτεθείκασιν. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστησαν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐμφωλεύουσι τοῖς ξοάνοις σκοτίοις τε μυχοῖς ἐγκαταδεδυκόσι δαίμοσι πονηροῖς ἀμφὶ τὰς τῶν θυσιῶν λοιβάς τε καὶ κνίσας λιχνεύουσιν τὴν αὐτὴν τῶν θεῶν ἀνέθηκαν ἐπηγορίαν. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστησαν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς καταδέσμοις τισὶν ἀπειρημένης γοητείας, ἐκθέσμοις τε καὶ ἐπανάγκοις ᾠδαῖς καὶ ἐπῳδαῖς, δυνάμεις ἀφανεῖς ἀμφὶ τὸν ἀέρα ποτωμένας παρέδρους ἑαυτοῖς ἐφειλκύσαντο. θνητούς γε μὴν ἄνδρας ἐθέωσαν ἑτέρους ἕτεροι· παῖδες μὲν γὰρ Ἑλλήνων Διόνυσον καὶ Ἡρακλέα καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ἀπόλλωνα ἄλλους τέ τινας ἀνθρώπους τῇ τῶν ἡρώων καὶ θεῶν τετιμήκασι προσηγορίᾳ, Αἰγύπτιοι δὲ Ὧρον καὶ Ἶσιν καὶ Ὄσιριν καὶ τούτοις παραπλησίους πάλιν ἀνθρώπους θεοὺς νενομίκασιν· οὐδὲ μὴν καθ´ ὑπερβολὴν σοφίας γεωμετρίας τὴν εὕρεσιν ἀστρονομίας τε καὶ ἀριθμητικῆς αὐχοῦντες [οὐκ] ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν οἱ σοφοὶ σταθμήσασθαι παρ´ ἑαυτοῖς καὶ λογίσασθαι μέτρα θεοῦ δυνάμεως θνητῆς τε καὶ ἀλόγου διαφορὰν φύσεως. Διὸ δὴ πᾶν εἶδος εἰδεχθῶν κνωδάλων καὶ παντοίων ζώων γένη ἑρπετά τε ἰοβόλα καὶ θῆρας ἀγρίους θεοὺς προσειπεῖν οὐκ ἀπώκνησαν, Φοίνικες δὲ Μελκάθαρον καὶ Οὔσωρον καί τινας ἄλλους ἀτιμοτέρους θνητοὺς πάλιν ἄνδρας θεοὺς ἀνηγόρευσαν, ὡς καὶ παῖδες Ἀράβων Δούσαρίν τινα καὶ Ὄβοδον, καὶ οἱ Γέται τὸν Ζάμολξιν καὶ τὸν Μόψον Κίλικες, καὶ τὸν Ἀμφιάρεων Θηβαῖοι, καὶ παρ´ ἑτέροις [ἄλλοι] πάλιν ἑτέρους, τὴν φύσιν οὐδὲν τῶν θνητῶν διαλλάττοντας αὐτὸ δὲ μόνον ἀληθῶς ἀνθρώπους. Ὁμοῦ δὴ οὖν πάντες Αἰγύπτιοι, Φοίνικες, Ἕλληνες, καὶ πᾶν τὸ θνητὸν γένος, ὅσον ἡλίου βολαὶ φωτίζουσι, τὰ μέρη τοῦ κόσμου καὶ τά γε στοιχεῖα τούς τε ἀπὸ γῆς βλαστοῦντας καρπούς, καὶ τὰ σφῶν αὐτῶν πάθη ναὶ μὴν καὶ τὰς δαιμονικὰς μανίας τε καὶ φαντασίας, καὶ πρό γε τούτων ἄνδρας θνητοὺς ἀνθρωπείαις χρησαμένους συμφοραῖς, καὶ οὐτ´ ἀρετῆς διδασκαλεῖα καθ´ ὃν ἔζων χρόνον συστησαμένους, οὔτε σώφρονος βίου μαθήματα ἀνθρώποις ἐπιπονήσαντας, οὐ φιλόσοφα δόγματα καταδείξαντας, οὐκ ὀνησιφόρον ἔργον ἐπιδεδειγμένους, οὐ μαθητὰς τῆς ἀρετῆς καταλείψαντας, οὐ λόγους, οὐ συγγράμματα πρὸς εὐζωίαν συντείνοντα παραδόντας, ἠσχολημένους δὲ περὶ γύναια καὶ αἰσχρὰς ἡδονάς, εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχεν οὐκ οἶδ´ ὁποίας δαιμονικῆς ἐνεργείας πλάνῃ θεοὺς 〈καὶ〉 ἥρωας ἀνηγόρευσαν θυσίαις τε καὶ τελεταῖς σὺν γοητικαῖς ἀπάταις ἐτίμησαν, νεὼς [μὲν] αὐτοῖς καὶ ἱερὰ κατὰ πόλεις καὶ κατὰ χώρας δειμάμενοι, τὸν δ´ ἐπέκεινα τοῦ κόσμου μόνον ἀληθῆ τοῦ θεοῦ λόγον παμβασιλέα καὶ ποιητὴν τῶν ὅλων ἐν οὐδενὶ τέθεινται. Οἱ δ´ εἰς τοσοῦτον ἤλαυνον μανίας τε καὶ φρενοβλαβείας ὡς ἐν ταὐτῷ τούσδε τινὰς τοὺς τυχόντας ἄνδρας θεοὺς ἀναγορεύειν, καὶ παραχρῆμα τοῖς αὐτοῖς θνητῶν συνάπτειν πάθη, ἔρωτάς τε παρανόμους καὶ πράξεις αἰσχρὰς ζωῆς τε καταστροφὰς καὶ θανάτους τοῖς αὐτοῖς ἀνατιθέναι. Εἶτα τοιαῦτα οὐχ ὑφ´ ἑτέρων διαβαλλόμενα φάσκοντες, αὐτοὶ δὲ μάρτυρες τούτων ὄντες, πλάνας τε καὶ πένθη καὶ θανάτους καὶ πρό γε τούτων μοιχείας αὐτῶν καὶ ἀρρένων φθορὰς γυναικῶν τε ἁρπαγὰς ὁμολογοῦντες, οὐδὲν ἧττον πόλεις πάσας καὶ κώμας καὶ χώρας ναοῖς καὶ ἀγάλμασι καὶ ἱεροῖς ἐπλήρουν, τῇ τῶν θεῶν ὁμοιοτροπίᾳ τὰς ἑαυτῶν προσαπολλύντες ψυχάς. θεοὺς δὴ τοίνυν καὶ θεῶν παῖδας ἥρωάς τε κἀγαθοὺς δαίμονας λόγῳ μὲν ἦν παρ´ αὐτοῖς ἀκούειν, ἔργῳ δὲ πᾶν τοὐναντίον· τἀναντία γοῦν τοῖς ἐναντίοις ἐσέμνυνον, ὡς εἰ καὶ ἥλιόν τις καὶ φῶτα τὰ κατ´ οὐρανὸν δεῖξαί τῳ βουληθεὶς ἄνω μὲν εἰς ὕψος μὴ ἐπαίροι τὰς ὄψεις, κάτω δὲ εἰς γῆν τὰς χεῖρας βαλὼν καὶ χαμαὶ εἰς ἔδαφος ῥίψας ἐν πηλῷ καὶ βορβόρῳ τὰς οὐρανίους δυνάμεις ἐπιζητοίη. Οὕτω δὴ καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος φρενοβλαβείᾳ καὶ δαιμόνων ἀπάτῃ πονηρῶν τὴν ἐπέκεινα οὐρανοῦ τε καὶ κόσμου θείαν καὶ νοητὴν οὐσίαν κάτω που ἐν σωμάτων γενέσει καὶ θνητῶν πάθεσί τε καὶ θανάτοις ἐπέπειστο εἶναι. Οἱ δ´ εἰς τοσοῦτον ἤλαυνον ἀνοίας, ὡς καὶ τὰ φίλτατα θύειν αὐτοῖς μηδὲ φειδὼ ποιεῖσθαι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἤδη καὶ τὰ μονογενῆ καὶ ἀγαπητὰ τῶν τέκνων μανίᾳ καὶ διανοίας ἐκστάσει κατασφάττειν. Καὶ τί γὰρ ἂν γένοιτο τούτου μανικώτερον θύειν ἀνθρώπους καὶ τὰς πόλεις ἁπάσας καὶ τοὺς αὐτῶν οἴκους ἐμφυλίοις μολύνειν φόνοις; ἢ οὐ ταῦτα Ἑλλήνων παῖδες μαρτυροῦσι καὶ πᾶσά γε ἡ ἱστορία τῆς τούτων μνήμης πεπλήρωται; Κρόνῳ μὲν γὰρ Φοίνικες καθ´ ἕκαστον ἔτος ἔθυον τὰ ἀγαπητὰ καὶ μονογενῆ τῶν τέκνων, τῷ δ´ αὐτῷ τούτῳ καὶ ἐν Ῥόδῳ μηνὶ Μεταγειτνιῶνι ἕκτῃ ἱσταμένου ἀνθρώπους ἔσφαττον. Ἐν δὲ Σαλαμῖνι ὑφ´ ἕνα περίβολον Ἀθηνᾶς Ἀγραύλιδος. Καὶ Διομήδους ἐλαυνόμενός τις ἀνὴρ τρὶς περιέθει τὸν βωμόν, ἔπειτα ὁ ἱερεὺς αὐτὸν λόγχῃ ἔπαιεν κατὰ τοῦ στομάχου, καὶ οὕτως αὐτὸν ἐπὶ τὴν νησθεῖσαν πυρὰν ὡλοκαύτιζεν. Ἐγίγνοντο δὲ καὶ ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου πλεῖσται ὅσαι ἀνθρωποκτονίαι, ἐθύοντό τε τῇ Ἥρᾳ ἐν Ἡλίου πόλει τῆς ἡμέρας τρεῖς, ἀνθ´ ὧν Ἀμώσης ὁ βασιλεὺς τὸ δεινὸν συνιδὼν κηρίνους τοὺς ἴσους ἐκέλευσεν ἐπιτίθεσθαι. Καὶ ἐν Χίῳ δὲ τῷ Ὠμαδίῳ Διονύσῳ ἄνθρωπον διασπῶντες ἔθυον, καὶ ἐν Τενέδῳ δὲ ὡσαύτως, ἐν δὲ Λακεδαίμονι τῷ Ἄρει τὴν δι´ ἀνθρώπων ἐτέλουν θυσίαν. Καὶ ἐν Κρήτῃ δὲ αὐτὸ τοῦτ´ ἔπραττον, ἀνθρωποθυτοῦντες τῷ Κρόνῳ. Ἀθηνᾷ δὲ παρθένος κατ´ ἔτος ἐθύετο ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Συρίας, νῦν δὲ ἔλαφος. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Λίβυες καὶ Καρχηδόνιοι ταῖς ἀνθρωποθυσίαις τοὺς ἑαυτῶν ἱλεοῦντο θεούς. Καὶ Δουματηνοὶ δὲ τῆς Ἀραβίας καθ´ ἕκαστον ἔτος ἔθυον παῖδα, ὃν ὑπὸ τὸν βωμὸν ἔθαπτον, κοινῶς δὲ πάντας Ἕλληνας, πρὶν ἐπὶ πολέμους ἐξιέναι, ἀνθρωποκτονεῖν ἡ ἱστορία διδάσκει, Θρᾷκας τε καὶ Σκύθας ὁμοίως. Ἀθηναῖοι δὲ τὰς Λεὼ κόρας καὶ τὴν Ἐρεχθέως θυγατέρα σφαγιασθεῖσαν μνημονεύουσιν. Ἀλλ´ ἔτι καὶ νῦν τίς ἀγνοεῖ κατὰ τὴν μεγάλην πόλιν τῇ τοῦ Λατ[ρ]ιαρίου Διὸς ἑορτῇ σφαγιαζόμενον ἄνθρωπον; ταῦτα μὲν φιλοσόφων οἱ καὶ δοκιμώτατοι μεμαρτυρήκασιν οὕτως ἔχειν, Διόδωρος δὲ ὁ τὰς βιβλιοθήκας ἐπιτεμὼν φησὶ τῷ Κρόνῳ διακοσίους τῶν ἐπιφανεστάτων παίδων δημοσίᾳ θῦσαι τοὺς Λίβυας, οὐκ ἐλάττους δὲ ἐπιδοῦναι τῇ θυσίᾳ τριακοσίους ἑτέρους, ὁ δὲ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἱστορίας συγγραφεὺς Διονύσιος αὐτὸν ὀνομαστὶ τὸν Δία καὶ τὸν Ἀπόλλωνα αἰτῆσαι ἀνθρωποθυσίας ἐν Ἰταλίᾳ παρὰ τῶν καλουμένων Ἀβοριγινῶν. Τοὺς αἰτηθέντας οὖν φησι καρπῶν μὲν ἁπάντων τὸ λάχος ἀποθῦσαι τοῖς θεοῖς· ὅτι δὲ μὴ καὶ ἀνθρώπους ἔθυσαν, παντοίαις περιπεσεῖν συμφοραῖς, μὴ πρότερόν τε κακῶν παῦλαν σχεῖν ἢ δεκατεῦσαι ἑαυτούς· οὕτω δ´ οὖν ἀνθρώπων δεκάτας ἀφαιρουμένους τε καὶ θύοντας ἐρημίας αἰτίους γενέσθαι τῇ χώρᾳ. Τοσούτοις κακοῖς τὸ πᾶν τῶν ἀνθρώπων γένος πάλαι πρότερον κατετρύχετο. Οὐκ ἤρκει δ´ ἐπὶ τούτοις τὸ κακῶς πράττειν, μυρίαις δὲ καὶ ἄλλαις ἀνηκέστοις καταδεδούλωτο συμφοραῖς. Ὁμοῦ γὰρ τὰ καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἔθνη, Ἕλληνά τε καὶ βαρβάρα, ὡς ὑπὸ δαιμονικῆς ἐνεργείας οἰστρούμενα δεινῇ καὶ χαλεπωτάτῃ νόσῳ διεστασίαζεν, τῷ ἄμικτον εἶναι καὶ ἀκατάλλακτον αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ὧδε κἀκεῖσε τοῦ μεγάλου σώματος τῆς κοινῆς φύσεως διεσπασμένου, ἐφ´ ἑκάστῃ γωνίᾳ γῆς ἀποστατούντων ἀνθρώπων νόμοις τε καὶ πολιτείαις διαμαχομένων ἀλλήλοις, καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξαγριουμένων πυκναῖς ταῖς κατ´ ἀλλήλων ἐπαναστάσεσιν, ὥστ´ ἀεὶ καὶ διὰ παντὸς τοῦ βίου μάχαις ταῖς κατ´ ἀλλήλων καὶ πολέμοις σχολάζειν, μὴ ἐξεῖναί τέ ποι τῷ βουλομένῳ στέλλεσθαι μὴ πολεμίου τρόπον καθωπλισμένῳ, κατ´ ἀγρούς τε καὶ κατὰ κώμας ξιφηφορεῖν τοὺς γεωπόνους καὶ μᾶλλον τῶν πρὸς γεωργίαν ὀργάνων τὰς ἐνόπλους κεκτῆσθαι παρασκευάς, τό τε ληΐζεσθαι καὶ ἀνδραποδίζεσθαι τοὺς ἐκ γειτόνων ἐπ´ ἀρετῆς τίθεσθαι μέρει. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῶν, ὧν ἐλογοποίησαν περὶ τῶν οἰκείων θεῶν, αἰσχρᾶς καὶ παρανόμου ζωῆς ἐφόδια προσλαβόντες, παντοίοις τρόποις ἀκολασίας ὁμοῦ τοῖς σώμασι καὶ τὰς αὐτῶν ψυχὰς προσδιέφθειραν. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὅρους ὑπερβάντες, τῆς φύσεως ἐπέκεινα ἐχώρουν ἀρρητοποιΐας καὶ τὰ ἀκοαῖς ἄπιστα κατ´ ἀλλήλων ἐμπαροινοῦντες· „ἄρρενές τε ἐπ´ ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες,“ ᾗ φασὶν ἱεροὶ λόγοι. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς περὶ θεοῦ φυσικὰς ἐννοίας παρατρέψαντες ἀπρονόητα μὲν καὶ ἀνεπιτρόπευτα τὰ τῇδε πάντα ἡγοῦντο, ἀλόγῳ δὲ καὶ αὐτομάτῳ φύσει εἱμαρμένης τε ἀνάγκῃ τὴν τοῦ παντὸς οὐσίωσίν τε καὶ σύστασιν ἀνετίθεσαν. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς σφῶν ψυχὰς αὐτοῖς συνδιαφθείρεσθαι τοῖς σώμασιν ὑπολαμβάνοντες θηριώδη ζωὴν καὶ βίον ἀβίωτον διῆγον, οὐ ψυχῆς οὐσίαν διερευνώμενοι, οὐ θείας κρίσεως δικαιωτήρια προσδοκῶντες, οὐκ ἀρετῆς ἔπαθλα, οὐκ ἀδίκου βίου τιμωρίας ἐν νῷ βαλλόμενοι, ἤδη δὲ καὶ ὅλα ἔθνη πολυτρόποις κακίας εἴδεσι θηριώδει κατετήκοντο βίῳ, οἱ μὲν μητράσι μιγνύμενοι μίξιν ἔκθεσμον καὶ παρανομωτάτην, οἱ δὲ τὰς ἀδελφὰς αὐτῶν γαμοῦντες, οἱ δὲ τὰς αὐτῶν θυγατέρας διαφθείροντες, καὶ οἱ μὲν τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους κατασφάττοντες, οἱ δὲ καὶ κρεῶν ἀνθρωπείων ἀπογευόμενοι, οἱ δ´ ἀγχόνῃ τοὺς γεγηρακότας ἀποπνίγοντες κἄπειτα τούτοις ἑστιώμενοι, οἱ δὲ κυσὶν ἔτι ζῶντας παραβάλλοντες. Ἐπιλείψει με ὁ χρόνος τὰ πάντα τῆς παλαιᾶς νόσου τῆς δὴ τὸ πᾶν τῶν ἀνθρώπων γένος κεκρατηκυίας διηγούμενον, ταῦτα καὶ ἀδελφὰ τούτοις μυρία, ὧν δὴ χάριν ὁ φιλάνθρωπος τοῦ θεοῦ λόγος, τῆς ἐν ἀνθρώποις λογικῆς ἀγέλης οἶκτον λαβών, πάλαι μὲν διά τινων αὐτοῦ προφητῶν καὶ ἔτι πάλαι πρότερον δι´ ἑτέρων θεοφιλῶν ἀνδρῶν καὶ μετὰ τούτους διὰ τῶν μετέπειτα γνωρίμων ἐπὶ τὴν σφῶν θεραπείαν ἀνεκαλεῖτο τοὺς ἀπεγνωσμένους, νόμοις καὶ παραινέσεσι ποικίλαις διδασκαλίαις τε παντοίαις προοίμι´ ἄττα καὶ στοιχεῖα θεοσεβείας εἰς ἀνθρώπους καταβαλλόμενος. Ὡς οὖν οὐκέτ´ ἀνθρωπείας δυνάμεως κρείττονος δὲ ἢ κατὰ ἄνθρωπον ἐδεῖτο βοηθοῦ τὸ θνητὸν γένος, ὧδε κἀκεῖσε πλανώμενον ἀφειδῶς τε σπαραττόμενον οὐχ ὑπὸ λύκων καὶ θηρίων ἀτιθάσων, δεινῶν δὲ καὶ ἀγρίων ὑπὸ δαιμόνων καὶ πνευμάτων ἀπηνῶν καὶ ψυχοφθόρων, ἧκεν λοιπὸν ἡμῖν αὐτὸς μάλα προθύμως καὶ παρῆν ἐφ´ ἡμετέρας παρεμβολὰς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, πατρὸς παναγάθου πειθαρχῶν νεύματι. Αἰτία δ´ ἦν αὐτῷ τῆς ἐνταυθοῖ παρουσίας τὰ δεδηλωμένα, ὧν δὴ ἕνεκα πάντων εἰς θνητῶν ὁμιλίας παριὼν οὐχ ὅπερ αὐτῷ σύνηθες ἦν τοῦτ´ ἔπραττεν, ἀσωμάτῳ μὲν ὄντι καὶ τὸν ἅπαντα κόσμον ἀφανῶς ἐπιπορευομένῳ ἔργοις δ´ αὐτοῖς οὐρανίοις τε καὶ τοῖς κατὰ γῆν τὰς αὐτοῦ μεγαλουργίας ἐκφαίνοντι, καινοτέρῳ δὲ καὶ τὸν συνήθη παραλλάττοντι τρόπῳ. Δι´ ὀργάνου γάρ τοι θνητοῦ τὰς πρὸς τοὺς θνητοὺς ὁμιλίας τε καὶ διατριβὰς ὑπῄει, τὸ θνητὸν διὰ τοῦ ὁμοίου σῶσαι προμηθούμενος.

CHAPITRE XIII.

Je crois devoir expliquer maintenant les rayons qui ont excité ce Verbe Divin à descendre sur la Terre. Les hommes ne l'ayant point connu, bien qu'il soit sorti du sein de son Père, comme d'une source inépuisable pour soutenir le monde par sa présence, et pour y donner des preuves continuelles de sa Providence et de sa bonté ; ils sont tombés dans un si étrange aveuglement, et dans une si déplorable extravagance, que de donner le nom de dieux au Soleil, et à la Lune, au Ciel, et aux Astres. Ils se sont abaissés jusques à rendre un souverain culte à la Terre, et aux fruits qu'elle produit ; et c'est de-là que sont venus les noms et les statues de Cérès, de Proserpine, et de Bacchus. Leur superstition a été encore plus loin. Ils ont révéré leurs pensées et leurs paroles. Ils ont donné à l'esprit le nom de Minerve ; au discours celui de Mercure ; aux facultés par lesquelles on apprend les disciplines et les sciences, celui de Monnaie et de Muses. En chérissant de jour en jour sur leur impiété, ils ont consacré leurs passions au lieu de les réprimer, et ont honoré sous le nom de Cupidon, de Priape, et de Vénus, les mouvements les plus déréglés et les plus infâmes, par lesquels la concupiscence nous porte au plaisir. Ils ont placé des hommes dans le Ciel après leur mort, et les ont mis au rang des Héros et des Dieux. Leur folie ne s'est pas terminée à ce point, 277 ils ont adoré diverses .sortes d'animaux, et entre autres les serpents les plus venimeux lls.ont coupé les arbres dans les forêts, tiré les pierres des carrières, fondu les métaux pour faire des statues d'hommes, de femmes, de bêtes, et pour leur rendre en suite des honneurs divins. Ils ont déféré le titre de dieux à des esprits impurs qui s'étaient cachés dans ces statues, et qui y recevaient avec joie de l'encens et des sacrifices. Ils ont tâché de se rendre propices, par des enchantement et par d'abominables Cérémonies, ces puissances invisibles qui volent dans l'air. Il saut néanmoins avouer qu'ils n'ont pu s'accorder dans le choix des hommes, auxquels ils ont attribué la Divinité. Les Grecs ont préféré Bacchus, Hercule, Esculape, Apollon. Les Egyptiens, ont reconnu Herus, Isis, et Osiris; et quoi qu'ils se vantent d'avoir inventé la Géométrie, l'Astronomie et l'Arithmétique, ils n'ont pu apercevoir la distance qu'il y a entre la bassesse de l'homme et l'élévation de Dieu, Se ont respecté les plus sales et les plus méprisables espèces des animaux, les plus dangereuses et les plus terribles, comme si elles avaient eu quelque choie de Divin. Les Phéniciens ont dressé des Autels à Melcatare, à Usore, et à quelques autres hommes encore moins considérables. Les Arabes en ont dressé à Dusare et à Obodas. Les Gètes à Zamolxis, les Ciliciens à Mopstus, les Thébains à Amphiaraüs, et d'autres peuples à d'autres qui n'avaient rien au dessus de notre nature. Les Egyptiens, les Phéniciens, les Grecs, et presque toutes les Nations qui sont éclairées des rayons du Soleil, sont convenues de rendre un culte religieux aux éléments et aux biens que la terre produit pour notre usage ou pour notre plaisir. Et ce qui est plus surprenant, quoi qu'ils avouent que ces dieux-la se sont souillés de toutes sortes de débauches, qu'ils ont enlevé des 278 femmes, et commis avec elles des adultères, ils n'ont pas laissé de remplir les Villes et la Campagne de leurs statues, et de leurs Temples, et d'imiter leurs débordements. On les entend souvent, qui en parlant des enfants de leurs dieux,. les appelait des Héros, et d'heureux Génies. Mais si l'on examine ces termes, on trouvera qu'ils sont diversement opposés à la vérité. Ils ressemblent à peu près à ceux qui voulant montrer à d'autres le Soleil et les Astres, abaisseraient leurs yeux et leurs mains vers la terre. Ainsi les hommes trompés par leur propre malice, et par l'artifice des démons, se sont faussement persuadés que la Nature divine, qui est infiniment plus élevée que le Ciel, consiste dans des corps sujets à la naissance et à la mort, et à un grand nombre d'autres faiblesses et d'autres misères. Ils sont montés à cet excès d'extravagance, que de leur sacrifier leurs enfants, et d'égorger aux pieds de leurs statues un fils unique qui leur soit fort cher. Quelle plus étrange fureur, que d'immoler des hommes, que de souiller sa Ville et sa maison du sang de ses proches? Les Grecs ne fournissent-ils pas des exemples de cette monstrueuse impiété, et leur Histoire n'en est-elle pas remplie ? Les Phéniciens sacrifiaient tous les ans à Saturne les enfants qui leur étaient d'autant plus chers, qu'ils étaient uniques. Les habitants de l'île de Rodes sacrifiaient des hommes au même dieu, le même jour du mois Métagitnion. C'étrait autrefois une coutume à Salamine, qu'un homme tournait trois fois autour de l'Autel de Minerve et de Diomède, pendant que les autres le poursuivaient, que le Prêtre lui enfonçait ensuite une lance dans l'estomac, et le brulait sur un bucher Il n'y avait rien de si commun en Egypte que ces cruels sacrifices. On immolait autrefois trois hommes chaque jour à Junon dans la Ville d'Héliopole. Le 279 Roi Amosis détestant avec raison une si inhumaine coutume, ordonna que l'on immolerait trois hommes de cire, au lieu d'en immoler de véritables. Dans l'île de Chio, et dans celle de Ténéde, on sacrifiait un homme à Bacchus. A Lacédémone on en sacrifiait un à Mars. En Crète on en sacrifiait un à Saturne. A Laodicée Ville de Syrie, on sacrifiait tous les ans une fille à Minerve, maintenant on ne lui sacrifie plus qu'une Biche. Les habitants d'Asrique et de Carthage répandent aussi le sang des hommes, pour se rendre les dieux favorables. Les Dumaténiens peuples d'Arabie, avaient accoutumé d'égorger tous les ans un enfant, et de l'enterrer sous l'Autel. L'Histoire sait foi que les Grecs ne partaient jamais de leur pays pour aller à la guerre, qu'auparavant ils n'eussent immolé un nomme. On dit que les Thraces et les Scythes observaient la même coutume. Les Athéniens témoignent eux-mêmes, que les filles de Lée, et la fille d'Eryctée, ont été sacrifiées parmi eux. Chacun sait que l'on immole encore aujourd'hui à Rome un homme le jour de la fête du Jupiter du Latium. Les plus célèbres d'entre les Philosophes ont confirmé par leur témoignage la vérité de ce que j'avance. Diodore qui a sait un abrégé des Bibliothèques, rapporte que les Africains immolèrent à Saturne deux cents jeunes hommes des meilleures familles, et que les pères en offrirent jusques à trois cents autres pour être immolés. Denys l'un des plus fameux écrivains de l'Histoire Romaine, assure que Jupiter et Apollon demandèrent aux peuples qui habitaient autrefois au lieu où Rome a été depuis sondée, et que l'on appelait Aborigènes, qu'ils sacrifiassent des hommes; que ces peuples n'ayant offert que les premiers de leurs fruits, ils furent accablés de toutes sortes de calamités, qui ne cessèrent qu'après qu'ils se furent dé- 280 cimés. Cette décimation désola extrêmement le pays. Voila une fidèle image des malheurs sous la pesanteur desquels les hommes gémissaient en ce ternps-là. Toutes les Nations étaient agitées par le démon, et ébranlées pas des séditions si furieuses, qu'elles rie conservaient plus entre elles aucune société. Elles étaient tellement aigries les unes contre les autres, qu'elles ne quittaient point les armes. Les laboureurs les retenaient en cultivant la terre, et avaient un plus grand soin d'en acheter, que d'acheter les instruments qui servent à l'agriculture. Ils croyaient que c'était une sort belle action que d'enlever le bien d'autrui, et de charger de chaînes des personnes libres. Les fables qu'ils avaient inventées touchant les débauches de leurs dieux, ont autorisé leur licence. Ils ont violé toutes les lois de la Nature, et l'ont outragée par les plus monstrueuses abominations. Les hommes remettant l'alliance des deux sexes qui est selon la Nature, ont été embrasés d'un désir brutal les uns envers les autres, et ont ainsi reçu en eux-mêmes la juste peine qui était due à leur erreur et à leur impiété, comme parle l'Ecriture. Ils ont nié la Providence, et ont attribué au hasard, à la nécessité, et à la destinée, la production et le gouvernement de l'Univers. S'étant persuadés que la fin de heur corps serait aussi celle de leur âme, ils ont mené une vie semblable à celle des bêtes, sans attendre le Jugement de Dieu, sans espérer de récompense, sans appréhender de châtiment. Des peuples entiers ont été sujets à une effroyable corruption. Quelques-uns ont commis des incestes avec leurs mères, d'autres avec leurs sœurs, et d'autres avec leurs filles; Quelques-uns ont coupé la tête aux étrangers qui arrivaient en leur pays. Quelques-uns ont mangé des hommes, et il s'en est trouvé qui ont étranglé leurs pères lors qu'ils étaient dans une extrê- 285 me vieillesse, et qui les ont en suite mangés. D'autres au lieu de les tuer pour les manger, les ont exposés tous vivants. aux chiens. Je n'ai pas assez de loisir pour décrire tous les symptômes de la funeste maladie qui s'était alors emparée du genre humain. Je me contente de dire qu'il était tourmenté par un grand nombre de semblables maux qui donnèrent au Verbe de Dieu des sentiments de tendresse et de compassion pour des sujets.  quoique rebelles, et le portèrent à susciter premièrement des Prophètes, et ensuite des hommes éminents en sainteté et en vertu, qui posèrent les fondements de la véritable Religion. Mais comme le gente humain était engagé en des erreurs déplorables, et exposé à la fureur non des bêtes cruelles, mais des démons qui ne respiraient que sa ruine ; le Verbe. jugea que de si extrêmes maux avaient besoin d'un secours tout puissant, et suivant les intentions de son Père, descendit sur la terre. J'ai déjà expliqué les motifs de son avènement. Il n'a pas agi conformément à la majesté de sa Nature divine, quand. il s'est rendu visible, et qu'il a conversé familièrement avec nous. Auparavant n'ayant point de corps, il étroit par son immensité dans le Ciel et sur la terre, et y faisait éclater par ses œuvres la grandeur de sa puissance. Il a pris depuis une méthode toute extraordinaire. Il s'est revêtu d'un corps pour conférer avec des. hommes corporels. à dessein de les sauver.. Je m'arrêterai un peu en cet endroit, pour exposer les raisons de ce Mystère, et pour déduire les motifs qui ont porté le Verbe invisible à.se rendre visible.

 

Φέρε δὴ μετὰ ταῦτα καὶ δι´ ἣν αἰτίαν ὀργάνῳ σώματι χρησάμενος εἰς ἀνθρώπων διατριβὰς παρῄει ὁ ἀσώματος τοῦ θεοῦ λόγος ἐξείπωμεν. Καὶ πῶς ἂν ἄλλως θεία καὶ ἀναφὴς ἄυλός τε καὶ ἀόρατος οὐσία τοῖς ἐν γενέσει τὸν θεὸν καὶ ἐπὶ γῆς κάτω ζητοῦσιν, ἄλλως τε οὐ δυναμένοις ἢ μὴ βουλομένοις τὸν τῶν ἁπάντων γενεσιουργόν τε καὶ ποιητὴν ἐποπτεύειν, ἢ δι´ ἀνθρωπείου σχήματός τε καὶ εἴδους ἑαυτὴν ἔφηνεν; ὅθεν δι´ ὀργάνου θνητοῦ, καταλλήλου βοηθήματος, τοῖς θνητοῖς εἰς ὁμιλίαν κατῄει, ὅτι δὴ τοῦτ´ αὐτοῖς φίλον ἦν· τὰ ὅμοια γοῦν, φασί, τοῖς ὁμοίοις φίλα. Τοῖς δῆτα χαίρουσι τῇ τῶν ὁρωμένων αἰσθήσει, ἐν ἀγάλμασί τε καὶ ξοάνων ἀψύχων γλυφαῖς θεοὺς ἀναζητοῦσιν, ἐν ὕλῃ τε καὶ σώμασιν τὸ θεῖον εἶναι φανταζομένοις, θνητούς τε ἄνδρας τὴν φύσιν θεοὺς ἀναγορεύουσιν, καὶ ταύτῃ πη ἑαυτὸν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἐδείκνυ. Διὸ δὴ νεὼν πανάγιον αὐτὸς αὐτῷ σωματικὸν ὄργανον κατεσκευάσατο, λογικῆς δυνάμεως αἰσθητικὸν οἰκητήριον, ἄγαλμα σεμνὸν καὶ πανίερον, ξοάνου παντὸς ἀψύχου προτιμότερον. Τὸ μὲν γὰρ ἐξ ὕλης ἀψύχου δείκηλον, χερσὶ βαναύσων ἀνδρῶν ἐν εἰκόνι χαλκοῦ καὶ σιδήρου χρυσοῦ τε καὶ ἐλέφαντος λίθων τε καὶ ξύλων ἐν ὕλῃ τετεχνασμένον, προσφυὲς ἂν εἴη δαιμόνων οἰκητήριον· τὸ δ´ ἔνθεον ἄγαλμα σοφίας ἐνθέου δυνάμει πεποικιλμένον ζωῆς μετεῖχεν καὶ νοερᾶς οὐσίας, ἄγαλμα πάσης ἀρετῆς ἔμπλεων, [ἄγαλμα] θείου λόγου οἰκητήριον νεώς τε ἅγιος ἁγίου θεοῦ. Οὗ δὴ ὁ ἔνοικος λόγος θνητοῖς μὲν διὰ τοῦ συγγενοῦς συνῆν τε καὶ ἐγνωρίζετο, οὐ μὴν ὑπέπιπτε ταῖς ὁμοιοπαθείαις, οὐδ´ ἀνθρώπου ψυχῆς τρόπον τῷ σώματι κατεδεσμεῖτο, οὐδέ γε χείρων αὐτὸς αὐτοῦ γενόμενος τῆς οἰκείας θεότητος μετεβάλλετο. Ὡς γὰρ οὐδ´ ἡλίου φωτὸς πάθοιεν 〈ἄν〉 τι ἀκτῖνες, τὰ πάντα πληροῦσαι καὶ σωμάτων νεκρῶν καὶ οὐ καθαρῶν ἐφαπτόμεναι, ταύτῃ πολὺ πλέον ἡ ἀσώματος τοῦ θεοῦ λόγου δύναμις οὔτ´ ἂν πάθοι 〈τι〉 τὴν οὐσίαν οὔτ´ ἂν βλαβείη οὐδ´ ἂν χείρων ποτὲ ἑαυτῆς γένοιτο, σώματος ἀσωμάτως ἐπαφωμένη. Οὕτω δῆτα ὁ κοινὸς ἁπάντων σωτὴρ εὐεργετικὸν ἑαυτὸν τοῖς πᾶσι καὶ σωτήριον παρέσχε δι´ ὀργάνου οὗ προβέβλητο ἀνθρωπίνου, οἷά τις μουσικὸς ἀνὴρ διὰ τῆς λύρας τὴν σοφίαν δεικνύμενος. Ὀρφέα μὲν δὴ μῦθος Ἑλληνικὸς παντοῖα γένη θηρίων θέλγειν τῇ ᾠδῇ ἐξημεροῦν τε τῶν ἀγρίων τοὺς θυμούς, ἐν ὀργάνῳ πλήκτρῳ κρουομένων χορδῶν, παραδίδωσιν, καὶ τοῦθ´ Ἑλλήνων ᾄδεται χορῷ, καὶ πιστεύεται ἄψυχος λύρα τιθασεύειν τοὺς θῆρας καὶ δὴ καὶ [τὰ δένδρα] τὰς φηγοὺς μεταβάλλειν μουσικῇ εἴκοντα. Τοιγαροῦν ὁ πάνσοφος καὶ παναρμόνιος τοῦ θεοῦ λόγος ψυχαῖς ἀνθρώπων πολυτρόποις κακίαις ὑποβεβλημέναις παντοίας θεραπείας προβαλλόμενος, μουσικὸν ὄργανον χερσὶ λαβών, αὐτοῦ ποίημα σοφίας, τὸν ἄνθρωπον, ᾠδὰς καὶ ἐπῳδὰς διὰ τούτου λογικοῖς ἀλλ´ οὐκ ἀλόγοις θηρσὶν ἀνεκρούετο, πάντα τρόπον ἀνήμερον Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων πάθη τε ἄγρια καὶ θηριώδη ψυχῶν τοῖς τῆς ἐνθέου διδασκαλίας φαρμάκοις ἐξιώμενος, καὶ νοσούσαις γε ψυχαῖς ταῖς τὸ θεῖον ἐν γενέσει καὶ σώμασιν ἀναζητούσαις οἷά τις ἰατρῶν ἄριστος συγγενεῖ καὶ καταλλήλῳ βοηθήματι θεὸν ἐν ἀνθρώπῳ παρίστη. Κἄπειτα σωμάτων οὐχ ἧττον ἢ ψυχῶν ἐπιμελόμενος, σαρκὸς μὲν ὀφθαλμοῖς .. Ὁρᾶν θαύματά τινα παράδοξα καὶ θεϊκὰς τερατείας τε καὶ δυνάμεις, ἀκοαῖς δὲ πάλιν σαρκὸς τὰς διὰ γλώττης καὶ σαρκὸς ὑπήχει διδασκαλίας, πάντα δ´ ἐπετέλει δι´ οὗ ἀνείληφεν ἀνθρώπου τοῖς οὐκ ἄλλως ἢ μόνως οὕτως τῆς τοιαύτης θεότητος συναισθέσθαι δυναμένοις. Καὶ ταῦτα ταῖς πατρικαῖς βουλαῖς διηκονεῖτο, μένων πάλιν αὐτὸς ἄυλος, οἷος καὶ πρὸ τούτου παρὰ τῷ πατρὶ ἦν, οὔτι μεταβαλὼν τὴν οὐσίαν, οὐδ´ ἀφανισθείσης τῆς αὐτοῦ φύσεως, οὐδέ γε τοῖς τῆς σαρκὸς δεσμοῖς πεδηθείς, οὐδ´ ὧδε μὲν ἔνθα ἦν αὐτῷ τὸ ἀνθρώπειον σκεῦος τὰς διατριβὰς ποιούμενος, ἐν ἑτέροις δὲ εἶναι τοῦ παντὸς κεκωλυμένος. Ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐν τῷ τότε, καθ´ ὃ ἐν ἀνθρώποις ἐπολιτεύετο, τὰ πάντα ἐπλήρου, καὶ τῷ πατρὶ συνῆν, καὶ ἐν αὐτῷ γε ἦν, καὶ τῶν πάντων ἀθρόως καὶ ἐν τῷ τότε τῶν τε κατ´ οὐρανὸν καὶ ἐπὶ γῆς ἐπεμέλετο, οὐδαμῶς τῆς πανταχόσε παρουσίας ὁμοίως ἡμῖν ἀποκλειόμενος οὐδὲ τὰ θεῖα πράττειν συνήθως παραποδιζόμενος, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ παραδιδοὺς τῷ ἀνθρώπῳ τὰ δ´ ἐκ τοῦ θνητοῦ μὴ ἀντιλαμβάνων, καὶ τῆς μὲν ἐνθέου δυνάμεως τῷ θνητῷ χορηγῶν τῆς δ´ ἐκ τοῦ θνητοῦ μετουσίας μὴ ἀντεπαρυόμενος. Οὔκουν ἐμολύνετο τικτομένου τοῦ σώματος, οὐδὲ τὴν οὐσίαν ἔπασχεν ὁ ἀπαθὴς τοῦ θνητοῦ πάλιν αὐτῷ διαιρουμένου· ἐπεὶ μηδὲ τῆς λύρας εἰ οὕτω τύχοι κοπτομένης ἢ τῶν χορδῶν διασπωμένων πάσχειν εἰκὸς τὸν ἀνακρουόμενον, οὐδέ γε σοφοῦ τινος ἀνδρὸς τιμωρουμένου σώματος τὴν ἐν τῷ σοφῷ σοφίαν ἢ τὴν ἐν τῷ σώματι ψυχὴν κόπτεσθαι ἢ κάεσθαι φαίημεν ἂν εἰκότως. Ταύτῃ τοι πολὺ πλέον οὐδὲ τὴν τοῦ λόγου δύναμιν βλάβος τι ἐκ τῶν τοῦ σώματος παθῶν ἀποφέρεσθαι φάναι εὔλογον, ὅτι μηδὲ τὸ τοῦ φωτὸς ἡμῖν ὑπόδειγμα χραίνεσθαι τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας ἐπὶ γῆς οὐρανόθεν ἐκπεμπομένας πηλοῦ τε καὶ βορβόρου καὶ μιασμοῦ παντὸς ἐφαπτομένας συνεχώρει· φωτίζεσθαι μὲν γὰρ καὶ ταῦτα ἐκ τῶν τοῦ φωτὸς αὐγῶν οὐδὲν ἂν κωλύοι λέγειν, τὸ δέ γε μὴν φῶς οὐκέτι πηλοῦσθαι οὐδὲ τὸν ἥλιον μολύνεσθαι ἐκ τῆς τῶν σωμάτων ἐπιμιξίας. Καὶ μὴν ταῦτά γε τῆς φύσεως οὐκ ἂν εἴη ἀλλότρια. Ὁ δέ γε σωτὴρ καὶ ἀσώματος τοῦ θεοῦ λόγος, αὐτοζωὴ τυγχάνων καὶ αὐτοφῶς νοερόν, παντὸς οὗ δἂν ἐφάψηται ἐνθέῳ καὶ ἀσωμάτῳ δυνάμει, ζῆν τοῦτο ἀνάγκη καὶ ἐν λογικῷ διάγειν φωτί· ταύτῃ τοι καὶ σώματος οὗ δ´ ἂν ἐφάψηται, ἡγίασται τοῦτο καὶ πεφώτισται αὐτίκα, πᾶσά τε νόσος αὐτῷ καὶ ἀρρωστία καὶ πάθος ὑπεξίσταται, ἀντιλαμβάνει δὲ τῆς ἐξ αὐτοῦ πληρώσεως τὰ ἐν στερήσει. Διὸ δὴ τὸν πάντα βίον ταύτῃ πη διετέλει, τότε μὲν τοῦ σωματικοῦ ὀργάνου τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμοιοπάθειαν ὑποδεικνύς, τότε δὲ τὸν θεὸν λόγον ὑποφαίνων, μεγαλουργῶν καὶ παραδοξοποιῶν ὡς θεός, καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι προαναφωνῶν τὰς προρρήσεις, καὶ τὸν μὴ τοῖς πολλοῖς ὁρώμενον θεοῦ λόγον τοῖς ἔργοις αὐτοῖς ἐπιδεικνύμενος ἐν τεραστίαις πράξεσι, θαύμασί τε καὶ σημείοις καὶ παραδόξοις δυνάμεσι, ναὶ μὴν καὶ διδασκαλίαις ἐνθέοις ἄνω πρὸς τὸν ὑπερουράνιον τόπον τὰς ψυχὰς παρασκευάζεσθαι προαγούσαις.
 

CHAPITRE XIV.

La Nature Divine qui étant spirituelle ne peut tomber sous les sens, pouvait-elle se manifester aux hommes d'une autre manière, qu'en prenant au corps sensible et palpable ? Il n'y avait point de moyen plus convenable de s'accommoder à no- 282 tre faiblesse. Il fallait se rendre semblable à nous pour converser avec nous, puisqu'il n'y a rien qui nous plaise si fort, que ce qui nous est semblable. Le Verbe s'est montré d'une manière grossière et sensible actes hommes charnels, qui ne se conduisaient que par les sens, et qui cherchaient la Divinité dans des Corps, dans des statues insensibles, et dans les ouvrages de leurs mains. Le Verbe Divin s'est fait un corps comme un instrument dont il se voulait servir pour accomplir l'ouvrage de notre Rédemption, comme un Temple qu'il voulait consacrer à la gloire de son Père, comme un Palais où il désirait loger la Sagesse, comme une Statue vivante, et infiniment plus excellente que celles que les Païens ont adorées. Celles-ci n'étant que d'une matière insensible, de cuivre, de fer,. d'or, d'ivoire, de bois, de pierres, et n'étant taillées ou jetées en moule que par des hommes qui n'ont que la faiblesse et la misère en partage ; elles sont fort propres à servir de retraite des esprits aussi impurs, et aussi infâmes que sont les démons. Cette Statue qui a été faite par la Sagesse Divine est pleine de vie et d'esprit : elle renferme toutes les vertus et Dieu même. Le Verbe l'ayant choisie comme un Instrument par lequel il pouvait se communiquer aux hommes, il ne s'est pas assujetti à toutes les imperfections de leur nature. Il ne s'est pas renfermé dans son Corps, de la même sorte que les âmes des hommes sont renfermées dans les corps qu'elles animent. Il n'a rien perdu de sa grandeur en se faisant homme. Sa Nature Divine est demeurée Spirituelle et impassible quand il s'est joint à la Nature humaine, de la même sorte que le rayon du Soleil demeure pur et incorruptible, quand il touche la boue, et la corruption. Le Sauveur commun de tous les hommes a répandu de la sorte ses grâces, et a procuré le salut de la Nature corrompue par le péché. Il s'est 283 servi de son Corps pour opérer ces guérisons miraculeuses, comme un Musicien se sert de sa lyre pour faire paraître l'excellence de son art. Les Grecs rapportent dans leurs fables, qu'Orphée adoucit autrefois par ses chansons les bêtes les plus farouches. On dit communément parmi eux, qu'un Instrument inanimé eut la force de changer le naturel des animaux, et de transporter les arbres d'un lieu à un autre, et le peuple est assez simple pour croire des contes si incroyables. Le Verbe de Dieu qui fait une musique et une harmonie infiniment plus excellente, ayant résolu d'apporter un remède salutaire aux maladies de l'homme, quelqu'impliquées qu'elles fussent, prit en main un Instrument que sa Sagesse avait inventé, un Corps et une Ame, et touchant cet Instrument avec une adresse non pareille, il enchanta non les bêtes, mais les hommes, apprivoisa les Grecs et les Barbares, et donna leurs passions. Comme ils étaient malades d'une vieille maladie qui leur faisait chercher la Divinité en des Natures corporelles et sensibles, il les guérit par un remède spécifique, en leur montrant le vrai Dieu dans un homme. N'ayant pas moins de charité pour les corps que pour les âmes, il opéra des guérisons miraculeuses. Il enseigna une doctrine céleste, et fit par le moyen de l'humanité à laquelle il s'était uni, tout ce qui était nécessaire pour prouver la Divinité. Il accomplit ces Mystères suivant la volonté et l'intention de son Père, demeurant toujours immatériel et incorporel, comme il était auparavant, sans souffrir aucun changement dans sa substance, sans rien perdre de l'excellence de sa Nature Divine, sans se renfermer dans l'étendue du corps qu'il avait pris volontairement. Car bien qu'il fût dans le Corps qu'il avait pris pour converser avec les hommes, il remplissait tout le monde par son immensité, il reposait dans le sein de son 284 Père, et prenait soin de tout ce qui se passait dans le Ciel et sur la Terre. Il n'était point renfermé, comme nous, dans un petit espace, et ne trouvait aucun obstacle aux desseins de sa puissance. Il communiqua ses perfections à la Nature humaine, sans se charger de ses défauts Il ne contracta aucun péché en naissant et ne souffrit aucune douleur en mourant. Quand la corde d'une lyre se rompt, le Musicien qui la touche n'en sent aucun mal. Quand le corps d'un homme sage est exposé aux tourments, la sagesse ou l'âme même qui est dans le corps n'est pas tourmentée. Elle n'est ni entamée par le fer, ni brulée par le feu. S'il est permis de répéter l'exemple dont je me suis déjà servi, le Soleil ne se salit point quand il répand ses rayons sur le fumier et sur la boue. Ces sales matières reçoivent l'impression de la lumière, sans lui rien laisser de leur infection. Quand le Verbe Divin qui est la vie essentielle, et une lumière spirituelle, touche quelque chose, il la rend vivante et intelligente. Quand il touche un corps il le rend sain, et le délivre de toutes les indisposition» qui poudroient altérer son tempérament Il soulage la disette des créatures, et subvient à leurs besoins. Voila pourquoi il a affecté pendant tout le cours de sa vie, de faire paraitre qu'il avoir un corps sujet aux mêmes faiblesses et aux mêmes infirmités que les nôtres, et de donner d'un autre côté des preuves convaincantes de sa Divinité par la grandeur de ses Miracles, par la clarté de ses Prophéties, par la force de sa Prédication, et par la manière toute Divine dont il exhortait ses auditeurs à se rendre dignes de la demeure qui est préparée dans le Ciel aux âmes saintes.

 

Τί δὴ λείπεται ἐπὶ τούτοις ἀλλ´ 〈ἢ〉 αὐτὸ δὴ τὸ τοῦ παντὸς κεφάλαιον ὁποίαν ἔσχε τὴν αἰτίαν ἐξειπεῖν, λέγω δὴ τὸ πολυθρύλητον τοῦ βίου τέλος καὶ τοῦ πάθους τὸν τρόπον 〈καὶ〉 τῆς μετὰ τὸν θάνατον ἀναβιώσεως αὐτοῦ τὸ μέγα θαῦμα. Μετὰ δὲ τὴν τούτων θεωρίαν τὰς ἀποδείξεις πάντων δι´ ἐναργῶν πιστωσόμεθα μαρτυριῶν. Ὀργάνῳ μὲν οὖν θνητῷ δι´ ἃς προείπομεν αἰτίας οἷα δὴ ἀγάλματι θεοπρεπεῖ κεχρημένος τούτῳ τε αὐτῷ οἷα μέγας βασιλεὺς δι´ ἑρμηνέως τὸν ἀνθρώπειον διεξελθὼν βίον, πάντ´ ἐπαξίως θεϊκῆς δυνάμεως διεπράξατο. Εἰ μὲν οὖν ἄλλως πως μετὰ τὰς ἐν ἀνθρώποις διατριβὰς ἀφανὴς γεγονὼς ἐξαίφνης ἀπέπτη, ὑποκλέψας λάθρα τὸν ἑρμηνέα καὶ τὸ οἰκεῖον ἄγαλμα φυγῇ τὸν θάνατον διαδρᾶναι σπουδάσας, κἄπειτά που τὸ θνητὸν αὐτὸς δι´ ἑαυτοῦ φθορᾷ καὶ ἀπωλείᾳ συμψήσας, φάσματι ἂν ἐῴκει τοῖς πᾶσι καὶ οὔτ´ ἂν αὐτὸς αὐτῷ τὰ πρέποντα διεπράξατο, ζωὴ μὲν τυγχάνων καὶ θεοῦ λόγος καὶ θεοῦ δύναμις· φθορᾷ δὲ καὶ ἀπωλείᾳ τὸν αὐτὸς αὐτοῦ παραδοὺς ἑρμηνέα, οὔτ´ ἂν τὰ κατὰ δαιμόνων αὐτῷ πεπραγμένα διὰ τῆς τοῦ θανάτου συμπλοκῆς τέλους ἠξιοῦτο, οὔτ´ ἂν ἐγνώσθη ὅπη ποτὲ ὑπῆρχεν χωρήσας, οὔτ´ ἂν ἐπιστεύθη τοῖς μὴ παρειληφόσιν, οὔτ´ ἂν θανάτου τὴν φύσιν ἐφάνη κρείττων, οὔτ´ ἂν τὸ θνητὸν τῆς οἰκείας ἠλευθέρου φύσεως, οὔτ´ ἂν καθ´ ὅλης τῆς ἀνθρώπων οἰκουμένης ἠκούσθη, οὔτ´ ἂν θανάτου καταφρονεῖν τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς ἔπεισεν, οὔτ´ ἂν τῆς μετὰ τὸν θάνατον παρὰ θεῷ ζωῆς τὴν ἐλπίδα τοῖς τὴν αὐτοῦ διδασκαλίαν μετιοῦσι παρεστήσατο, οὔτ´ ἂν τῶν αὐτοῦ λόγων τὰς ἐπαγγελίας ἐπλήρου, οὔτ´ ἂν ταῖς προφητικαῖς περὶ αὐτοῦ προρρήσεσι σύμφωνα παρεῖχε τὰ ἀποτελέσματα, οὔτ´ ἂν τὸν ὕστατον ἁπάντων ἀγῶνα διῆλθεν· οὗτος δ´ ἦν ὁ κατὰ τοῦ θανάτου. Διὸ δὴ τούτων ἕνεκα πάντων, ἐπειδὴ ἐχρῆν ἐξ ἅπαντος τὸ θνητὸν ὄργανον μετὰ τὴν αὐτάρκη διακονίαν, ἣν τῷ θείῳ λόγῳ διηκονήσατο, τέλους θεοπρεποῦς τυχεῖν, ταύτῃ πη καὶ αὐτῷ ὁ θάνατος οἰκονομεῖται. Δυεῖν γὰρ λειπομένων τῷ τέλει, ἢ φθορᾷ καὶ ἀπωλείᾳ παραδοῦναι τὸ πᾶν καὶ τοῦ παντὸς δράματος αἰσχίστην ποιήσασθαι τὴν [τοῦ βίου] καταστροφήν, ἢ θανάτου ἑαυτὸν κρείττονα ἀποφῆναι θεϊκῇ δυνάμει τὸ θνητὸν ἀθάνατον παραστησάμενον, τὸ μὲν πρῶτον ἀνοίκειον ἦν τῆς ἐπαγγελίας. Οὐ γὰρ δὴ πυρὸς οἰκεῖον τὸ ψύχειν, οὐδὲ φωτὸς τὸ σκοτίζειν· οὕτως οὐδὲ ζωῆς τὸ θανατοῦν, οὐδὲ θείου λόγου τὸ παραλόγως ἐνεργεῖν. Ποῖον οὖν εἶχε λόγον τὸν ἑτέροις ζωὴν ἐπαγγελλόμενον τὸ οἰκεῖον ὄργανον φθειρόμενον παριδεῖν ἀπωλείᾳ τε παραδοῦναι τὸ αὐτοῦ ἄγαλμα, καὶ τὸν τῆς θεότητος αὐτοῦ ἑρμηνέα θανάτῳ λυμήνασθαι τὸν τοῖς πρόσφυξιν ἀθανασίαν προμνώμενον; οὐκοῦν τὸ δεύτερον ἀναγκαῖον ἦν, λέγω δὴ τὸ θανάτου κρείττονα ἑαυτὸν φῆναι; πῶς οὖν ἐχρῆν τοῦτο ποιήσασθαι; λαθραίως ἄρα καὶ κλοπιμαίως ἢ τοῖς πᾶσιν ἀριπρεπῶς καὶ ἀριδήλως; ἀλλὰ σκότιον μὲν καὶ κρυφαῖον αὐτῷ πραχθὲν τὸ κατόρθωμα μηδενί τε γνωσθὲν οὐδένα ἂν ὤνησεν· βοηθὲν δὲ καὶ ἀκουσθὲν εἰς ἅπαντας τοῖς πᾶσι τὴν ἐκ τοῦ θαύματος παρεῖχεν ὠφέλειαν. Εἰκότως ἄρα, ἐπειδὴ ἐχρῆν τὸ αὐτοῦ ὄργανον κρεῖττον θανάτου φῆναι καὶ τοῦτο πρᾶξαι μὴ εἰς τὸ λεληθὸς ἀλλ´ ἐπ´ ὄψεσιν ἀνθρώπων, οὐ φεύγει μὲν τὸν θάνατον· ἦν γὰρ ἂν δειλὸς καὶ θανάτου χείρων ἐνομίσθη· διὰ δὲ τῆς πρὸς τὸν θάνατον συμπλοκῆς οἷα πρὸς ἀνταγωνιστὴν τὸ θνητὸν ἀθάνατον παρίστη, τὸν ἀγῶνα τοῦτον ὑπὲρ τῆς ἁπάντων σωτηρίας [ζωῆς τε] καὶ ἀθανασίας ἀναδεδεγμένος. Ὥσπερ δὲ εἴ τις ἄκαυστον ἡμῖν καὶ πυρὸς κρεῖττον σκεῦός τι δεῖξαι ἠθέλησεν, οὐκ ἂν ἄλλως τὸ θαῦμα παρεστήσατο ἢ τῷ πυρὶ παραδοὺς τὸ μετὰ χεῖρας κἄπειτα αὐτὸ σῶον καὶ ἀδιάφθορον τοῦ πυρὸς ἐξελών, κατὰ ταῦτα δὴ καὶ ὁ τῶν ὅλων ζωοποιὸς τοῦ θεοῦ λόγος τὸ θνητὸν ὄργανον, ᾧ πρὸς ἀνθρώπων κέχρητο σωτηρίαν, κρεῖττον θανάτου δεῖξαι βουληθεὶς κοινωνόν τε ἀποφῆναι τῆς οἰκείας ζωῆς τε καὶ ἀθανασίας, εὖ μάλα χρησίμην ὑπῄει τὴν οἰκονομίαν, τὸ [μὲν] σῶμα πρὸς βραχὺ καταλιπὼν καὶ τὸ θνητὸν τῷ θανάτῳ παραδίδους εἰς ἔλεγχον τῆς οἰκείας φύσεως, εἶτ´ οὐκ εἰς μακρὸν αὐτὸ τοῦ θανάτου πάλιν ὑφαιρούμενος, εἰς παράστασιν τῆς ἐνθέου δυνάμεως, δι´ ἧς παντὸς θανάτου κρείττονα τὴν πρὸς αὐτοῦ καταγγελθεῖσαν ζωὴν ἀΐδιον ἔφαινεν. Ἡ δ´ αἰτία πρόδηλος καὶ σαφής. Ἐπειδὴ γὰρ τοῖς αὐτοῦ φοιτηταῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν ἀναγκαῖον ἦν ζωῆς τῆς μετὰ θάνατον ἐναργῆ τὴν παλιγγενεσίαν, ἐφ´ ἣν τὰς αὐτῶν ἐλπίδας ἀναρτᾶν αὐτοὺς ἐδίδασκεν, κρείττονας εἶναι θανάτου παρασκευάζων, εἰκότως τοῦτ´ αὐτοῖς ὁρᾶν ὀφθαλμοῖς παρεῖχεν· ἐχρῆν γὰρ τοὺς μέλλοντας εὐσεβῆ μετιέναι βίον τοῦτο πρῶτον πάντων ἀναγκαιότατον μάθημα δι´ ἐναργοῦς ὄψεως παραλαβεῖν καὶ πολὺ μᾶλλον ἐκείνους τοὺς εἰς ἅπασαν τὴν οἰκουμένην μέλλοντας αὐτὸν ὅσον οὔπω κηρύττειν καὶ τὴν ὑπ´ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι προβληθεῖσαν θεογνωσίαν εἰς πάντας καταγγέλλειν ἀνθρώπους. Οὓς δὴ πεῖσμα μέγιστον ἀναλαβεῖν ἐχρῆν τῆς μετὰ τὸν θάνατον ζωῆς, ὡς ἂν ἀδεεῖς καὶ ἄφοβοι θανάτου τὸν κατὰ τῆς τῶν ἐθνῶν πολυθέου πλάνης ἀγῶνα προθύμως ἀναδέξοιντο· μὴ γὰρ θανάτου καταφρονεῖν μελετήσαντες, οὐκ ἂν πώποτε πρὸς τὰ δεινὰ παρεσκευάζοντο. Διὸ δὴ ἀναγκαίως ὁπλίζων αὐτοὺς κατὰ τῆς τοῦ θανάτου δυναστείας, οὐ ῥηματίοις καὶ φωναῖς παρεδίδου τὸ μάθημα, οὐδὲ λόγοις ὁμοίως ἀνθρωπίνοις τὸν περὶ ψυχῆς ἀθανασίας πιθανῶς καὶ ἐξ εἰκότων συντάττων, αὐτῷ δὲ ἔργῳ τὰ κατὰ τοῦ θανάτου ἐπεδείκνυ αὐτοῖς τρόπαια. Πρώτη μὲν οὖν αὕτη καὶ μεγίστη αἰτία τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν κατὰ τοῦ θανάτου παρατάξεως· τὸν γοῦν φοβερὸν τοῖς πᾶσι θάνατον τοῖς αὐτοῦ φοιτηταῖς τὸ μηδὲν ὄντα ἐδείκνυ, καὶ τὴν ἐπηγγελμένην πρὸς αὐτοῦ ζωὴν τοῖς αὐτῶν ὀφθαλμοῖς δι´ ἐναργοῦς ὄψεως παρίστη, ἀπαρχὴν τῆς κοινῆς ἡμῶν ἐλπίδος ζωῆς τε τῆς παρὰ θεῷ καὶ ἀθανασίας αὐτὴν ἐκείνην πεποιημένος. Δευτέρα δ´ ἂν εἴη αἰτία τῆς ἀναβιώσεως τῆς ἐν σώματι κατοικησάσης ἐνθέου δυνάμεως ἔνδειξις. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ πρότερον τοὺς ὑπὸ 〈τοῦ〉 θανάτου νενικημένους ἄνδρας θνητοὺς ἐθείαζον ἄνθρωποι, ἥρωάς τε καὶ θεοὺς ὠνόμαζον τοὺς ὑπὸ τοῦ θανάτου κεκρατημένους, κἀκεῖ εἰκότως ἑαυτὸν ταύτης ἕνεκα τῆς αἰτίας ἔφηνεν ὁ φιλάνθρωπος τοῦ θεοῦ λόγος, κρείττονα θανάτου φύσιν ἀνθρώποις δεικνύς, καὶ τὸ μὲν θνητὸν μετὰ τὴν λύσιν ἐπὶ τὴν δευτέραν ζωὴν ἄγων, τρόπαιον δὲ ἀθανασίας κατὰ τοῦ θανάτου τοῖς πᾶσι παρέχων ὁρᾶν, καὶ μόνον τοῦτον ἐν θανάτῳ θεὸν ἀληθῆ εἶναι διδάσκων ὁμολογεῖν τὸν τὰ βραβεῖα τῆς κατὰ τοῦ θανάτου νίκης ἀναδησάμενον. Ἔχοιμ´ ἄν σοι καὶ τρίτην ὑπογράφειν αἰτίαν τοῦ σωτηρίου θανάτου. Ἱερεῖον ἦν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ γένους ἀναπεμπόμενον τῷ παμβασιλεῖ θεῷ [τῶν ὅλων], ἱερεῖον ὑπὲρ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἀγέλης καθιερούμενον, ἱερεῖον δαιμονικῆς πλάνης ἀποτρόπαιον. Ἱερείου δῆτα ἑνὸς καὶ μεγάλου θύματος, τοῦ πανιέρου σώματος τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ὑπὲρ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους σφαγιασθέντος καὶ πάντων ἐθνῶν τῶν πρὶν ἀσεβείᾳ δαιμονικῆς πλάνης ἐνεσχημένων ἀντίψυχον ἀνενεχθέντος, πᾶσα λοιπὸν ἡ τῶν ἀνάγνων καὶ ἀνιέρων δαιμόνων δύναμις καθῄρητο, ἐλέλυτό τε καὶ παρεῖτο αὐτίκα δυνάμει κρείττονι πᾶσα γεώδης καὶ ἀπατηλὸς πλάνη. Τὸ μὲν οὖν ἐξ ἀνθρώπων σωτήριον θῦμα, αὐτὸ δὴ τὸ τοῦ λόγου σωματικὸν ὄργανον, ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀνθρώπων ἀγέλης καθιεροῦτο, καὶ τοῦτ´ ἄρα ἦν τὸ τῷ θανάτῳ παραβεβλημένον σφάγιον, περὶ οὗ λόγων ἱερῶν βοῶσι φωναί, τοτὲ μὲν ὧδέ πη λέγουσαι·

δε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου,“

τοτὲ δὲ ὧδε προαναφωνοῦσαι·

 „ς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος,“

καὶ τό γε αἴτιον διδάσκουσιν ἐπιλέγουσαι·

Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει, καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται. Καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ καὶ ἐν κακώσει, αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ ἐμαλακίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν· παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ´ αὐτόν. Τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν· πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν, ἕκαστος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπλανήθη. Καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν.“

Τὸ μὲν οὖν ὄργανον τὸ ἀνθρώπειον τοῦ θείου λόγου διὰ ταύτας καθιεροῦτο τὰς αἰτίας, οὗτος δὲ ὁ μέγας ἀρχιερεὺς ὁ τῷ πανηγεμόνι καὶ παμβασιλεῖ θεῷ ἱερωμένος, ἕτερος ὢν παρὰ τὸ ἱερεῖον, θεοῦ λόγος, θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία, τὸ θνητὸν οὐκ εἰς μακρὸν ἀνεκαλεῖτο τοῦ θανάτου, καὶ τοῦτο τῷ πατρὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας τὴν ἀπαρχὴν παρίστη, τρόπαιον ἐπινίκιον κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τῆς δαιμονικῆς παρατάξεως τῶν τε πάλαι συντελουμένων ἀνθρωποθυσιῶν ἀποτρόπαιον τοῦτο ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων ἀνεγείρας.
 

CHAPITRE XV.

Que me reste-t-il maintenant, si ce n'est de rapporter les raisons de la principale et de la dernière action de sa vie, du genre de sa mort dont on parle tant, et du miracle de sa Résurrection ; et d'a- 285 jouter les preuves certaines et convaincantes de ces Mystères? Le Verbe de Dieu ayant pris pour les raisons que nous avons dites, un Corps mortel comme un Instrument fort propre à l'accomplissement des Temps, il s'en est servi d'une manière convenable à la divine Puissance. Que si après avoir conversé visiblement avec les hommes, il était disparu tout d'un coup, et avait dérobé son corps à la violence de ses persécuteurs, pour le laisser mourir dans un autre temps d'une mort naturelle, tout le monde l'aurait pris pour un fantôme. Il n'aurait pas lui-même accompli de cette sorte ce qu'il désirait d'accomplir : car étant la puissance de Dieu, il aurait fait paraître de la faiblesse, et étant la vie, il aurait abandonné son corps à la mort. Il n'aurait pas terminé par un combat livré à la mort, les entreprises qu'il avait faites contre le démon. On n'aurait point su où il le serait retiré, et ce que l'on en aurait pu dire n'aurait point trouvé de créance dans l'esprit de ceux qui n'en auraient point été témoins. Il ne serait point constant qu'il eut un pouvoir absolu sur la mort, ni qu'il eût délivré la Nature humaine de sa tyrannie. Jamais sa doctrine n'aurait été reçue par toute la terre. jamais il n'aurait persuadé à ses Disciples de mépriser la mort, ni d'espérer une autre vie. Jamais il n'aurait accompli ni ses promesses ni les prédictions des Prophètes. Enfin jamais il n'aurait donné le dernier combat qu'il gagna contre la mort. Voila les raisons pour lesquelles, après qu'il a accompli par le ministère de son Corps, les desseins qu'il s'était proposés, il a permis qu'il ait été détruit de la manière dont il l'a été. Il ne pouvait terminer sa vie qu'eu l'une de ces deux façons, ou en abandonnant entièrement son Corps à la mort et à la corruption, ou en le retirant du sein de la mort et de la corruption même, et en le rendant immortel et incorruptible. 286 La première façon était contraire et à ses promesses, et à sa grandeur. Ce n'est point le propre de la vie de donner la mort, ni de la souveraine raison d'agir au hasard comme ce n'est point le propre du feu de rafraîchir, ni de la lumière d'aveugler. Comment celui qui avait promis l'immortalité à ses sectateurs, aurait-il livré à la mort l'Instrument de ses combats et de ses victoires, II fallait donc qu'il terminât sa vie de l'autre façon. Mais la devait-il terminer en cachette et comme à la dérobée, ou en public et à la vue de tout le monde ? Une action aussi importante que celle-là serait demeurée inutile, si elle avait été secrète ; au lieu qu'elle devait être très-utile étant publique. II a eu donc raison de ne point éviter la mort, puisqu'en l'affrontant il a triomphé d'elle à la face de toute la Terre. S'il l'avait évitée, il aurait fait paraître ou de la faiblesse ou de la crainte. Mais en la combattant, il a procuré l'immortalité à un Corps qui de sa Nature était mortel. Si quelqu'un voulait faire voir qu'un vase a la force de résister à l'activité du feu, il faudrait qu'il le mit dans un brasier, et qu'après l'y avoir laissé quelque temps, il l'en retirât aussi entier qu'il l'y aurait mis. C'est ce que le Verbe Divin a fait quand il a voulu montrer que l'Instrument dont il s'était servi pour travailler au salut des hommes, était plus puissant que la mort. Il l'a abandonné pour un peu de temps, pour faire voir que de sa nature il était mortel, puis l'ayant retiré d'entre les mains de la mort, il l'a rendu immortel, et a montré que la vie qu'il promet est égale à l'Eternité. Il fallait que ses Disciples pour mépriser la mort, vissent un exemple de la Résurrection dans laquelle ils mettaient leur espérance. Que si ce gage et cette assurance de la vie future était nécessaire à tous ceux qui embrassaient sa doctrine, elle l'était encore plus à ceux qui la devaient publier, puis qu'ils devaient moins 287 apprehender la mort que les autres, et s'exposer avec une courage intrépide aux violences des idolâtres. C'est pourquoi le Verbe ne s'est pas contenté de leur faire des discours touchant l'immortalité; il leur a montré les dépouilles qu'il avait remportées sur la mort, et les a convaincus par leurs propres yeux de cette vérité, que la mort qui paraît si formidable n'est rien. Il avait encore une autre raison de ressusciter, pour faire éclater la puissance de la Nature Divine, qui avait été comme cachée sous le voile de son humanité. Comme les hommes avaient consacré d'autres hommes après leur mort, et les avaient mis au rang des Héros et des Dieux, le Verbe de Dieu eut la bonté de les désabuser, en leur découvrant le pouvoir qu'il exerçait sur la mort, et que nul autre que lui n'avait jamais exercé. Voila pourquoi après que son corps eut subi cette loi, il lui rendit la vie, et le fit paraître comme un trophée, et comme va sigue de sa victoire. Je pourrais rapporter une troisième raison pour laquelle le Verbe a bien voulu mourir. C'est qu'il était comme une victime offerte à Dieu pour la rédemption du genre humain, et l'extirpation de l'idolâtrie. Depuis que cette victime très-pure et très-sainte eut été immolée au souverain Seigneur de l'Univers, au lieu de tous les hommes qui avoient mérité la mort par l'impiété du culte qu'ils avoient rendu aux démons, la puissance des esprits impurs a été détruite, et l'erreur abolie. C'est la victime qui a été choisie entre les hommes, et qui a été sacrifiée pour le salut de tous les hommes. C'est d'elle dont l'Ecriture parle, quand elle dit :

Voilà l'Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.

Et dans un autre endroit :

II sera mené à la mort comme une brebis qu'on va. égorger. Il demeurera dans le silence sans ouvrir la bouche, comme un agneau est muet devant celui qui le tond.

Elle en rend la raison quand elle ajou- 288 te :

Il a pris véritablement nos langueurs sur lui, et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Le châtiment qui nous devait procurer la paix est tombé sur lui, et, nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous-nous étions tous égarés comme des brebis errantes. Chacun s'était détourné pour suivre sa propre voie, et Dieu l'a chargé lui seul de l'iniquité de nom tous.

Le Corps auquel le Verbe s'était uni, fut immolé comme une victime, pour les raisons que je viens de dire. Mais parce que ce verbe était distingué de la victime, qu'il était le souverain Pontife, la parole de Dieu, la sagesse, et la puissance du Père, il retira bientôt ce Corps d'entre les bras de la mort, et le remplit d'une vie nouvel/e, comme les prémices de notre rédemption, comme des dépouilles remportées sur le démon, comme une expiation des sacrilèges commis contre lui par les peuples Idolâtres.

 

Ἀλλὰ γὰρ τούτων ὧδε ἐχόντων, ὥρα καὶ ἐπὶ τὰς ἀποδείξεις ἐλθεῖν, εἰ δὴ ἀποδείξεως δεῖ τῆς τούτων ἀληθείας, καὶ εἰ δὴ ἐναργῶν πραγμάτων ἀναγκαῖον πιστώσασθαι τὰς μαρτυρίας· δέχου δὲ ταύτας εὐγνώμονα τῷ λόγῳ τὴν ἀκοὴν παρασκευάσας. Διῄρητο μὲν πάντα τὰ πάλαι ἐπὶ γῆς ἔθνη, καὶ τὸ πᾶν τῶν ἀνθρώπων γένος εἰς ἐπαρχίας καὶ ἐθναρχίας καὶ τοπαρχίας τυραννίδας τε καὶ πολυαρχίας κατετέτμητο, ἐξ ὧν μάχαι συνεχεῖς καὶ πόλεμοι δῃώσεις τε καὶ ἀνδραποδισμοὶ κατ´ ἀγροὺς καὶ κατὰ πόλεις οὔποτ´ αὐτοὺς διελίμπανον, ἱστοριῶν τε ὑποθέσεις μυρίαι, μοιχεῖαί τε καὶ γυναικῶν ἁρπαγαί, ἔνθεν τὰ Ἰλίου κακὰ καὶ αἱ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις μνημονευόμεναι τῶν παλαιῶν τραγῳδίαι. Τούτων δ´ οὐκ ἂν ἁμάρτοις τὰς αἰτίας τῇ πολυθέῳ πλάνῃ προσγράφων. Ὡς δὲ τὸ σωτήριον ὄργανον, αὐτὸ δὴ τὸ πανάγιον τοῦ Χριστοῦ σῶμα, τὸ κρεῖττον ἁπάσης δαιμονικῆς πλάνης καὶ ἐνεργείας ὀφθὲν κακίας τε τῆς δι´ ἔργων καὶ λόγων ἀλλότριον, νικητήριον τρόπαιον κατὰ δαιμόνων παλαιῶν τε κακῶν ἀποτρόπαιον ἀνυψοῦτο, ἐλύετό τε αὐτίκα πάντα δαιμόνων ἔργα καὶ οὐκέτ´ ἦσαν τοπαρχίαι καὶ πολυαρχίαι, τυραννίδες τε καὶ δημοκρατίαι, αἵ τε διὰ ταῦτα συνιστάμεναι κατὰ πόλεις καὶ κατὰ χώρας δῃώσεις καὶ πολιορκίαι, ἀλλὰ θεὸς μὲν 〈εἷς〉 εἰς πάντας ἐκηρύττετο· ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ βασιλεία μία τοῖς πᾶσιν ἡ Ῥωμαίων ἐπήνθει, ἀνῄρητό τε ἀθρόως ἡ ἐξ αἰῶνος ἄσπειστος καὶ ἀκατάλλακτος τῶν ἐθνῶν ἔχθρα. Ὡς δὲ ἑνὸς θεοῦ γνῶσις πᾶσιν ἀνθρώποις παρεδίδοτο καὶ τρόπος εἷς εὐσεβείας σωτήριός τε ἡ Χριστοῦ διδασκαλία, κατὰ ταῦτα καὶ βασιλέως ἑνὸς ὑφ´ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν χρόνον καθ´ ὅλης τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ὑποστάντος εἰρήνη βαθεῖα τὰ σύμπαντα διελάμβανεν· ὁμοῦ τε καὶ ὑφ´ ἑνὶ καιρῷ ὥσπερ ἐξ ἑνὸς θείου νεύματος ἀνεφύοντο εἰς ἀνθρώπους ἀγαθῶν δύο βλαστοί, ἥ τε Ῥωμαίων ἀρχὴ καὶ ἡ εὐσεβὴς διδασκαλία. Πρό γε μὴν ταύτης οἱ μὲν ἀφωρισμένως Συρίας ἐκράτουν, οἱ δὲ τῆς Ἀσίας ἐβασίλευον, ἄλλοι δὲ Μακεδονίας, τὴν δὲ Αἴγυπτον ἀποτεμόντες ἕτεροι κατεῖχον, καὶ χώραν τὴν Ἀράβων ὡσαύτως ἄλλοι, ναὶ μὴν καὶ Παλαιστινῶν τὸ Ἰουδαίων ἐκράτει γένος, 〈καὶ〉 κατὰ κώμας τε καὶ κατὰ πόλεις καὶ κατὰ πάντα τόπον ὥσπερ ὑπό τινος παραπληξίας κατ´ ἀλλήλων φονῶντες καὶ δαιμονῶντες ἀληθῶς πολέμοις καὶ μάχαις ἐσχόλαζον. Ἀλλὰ γὰρ ἀθρόως ἅπαντα ὥσπερ ἀπὸ νύσσης μιᾶς δύο μεγάλαι προελθοῦσαι δυνάμεις ἡμέρωσάν τε καὶ εἰς φιλίαν συνήγαγον, ἥ τε Ῥωμαίων ἀρχὴ μόναρχος ἐξ ἐκείνου φανθεῖσα καὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ διδασκαλία, ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ συνακμάσασαι ἀλλήλαις. Ἡ μέν γε τοῦ σωτῆρος ἡμῶν δύναμις τὰς τῶν δαιμόνων πολυαρχίας τε καὶ πολυθεΐας καθεῖλε, μίαν βασιλείαν θεοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις καὶ τοῖς μέχρι τῶν ἐσχατιῶν τῆς γῆς κηρύττουσα· ἡ δὲ Ῥωμαίων ἀρχή, ὡς ἂν προκαθῃρημένων τῶν τῆς πολυαρχίας αἰτιῶν, τὰς ὁρωμένας ἐχειροῦτο, εἰς μίαν ἕνωσιν καὶ συμφωνίαν τὸ πᾶν γένος συνάπτειν σπεύδουσα, καὶ τὰ πολλὰ μὲν παντοίων ἐθνῶν συναγαγοῦσα, μέλλουσα δὲ ὅσον οὔπω καὶ αὐτῶν ἄχρι τῶν ἄκρων τῆς οἰκουμένης ἐφάπτεσθαι, τῆς σωτηρίου διδασκαλίας σὺν θεϊκῇ δυνάμει προεξευμαριζούσης αὐτῇ τὰ πάντα καὶ ὁμαλὰ καθιστώσης. Τοῦτό γέ τοι ἂν εἴη τὸ μέγα θαῦμα τοῖς φιλαλήθως τὸν νοῦν ἐφιστῶσι καὶ μὴ τοῖς καλοῖς βασκαίνειν ἐθέλουσιν· ὁμοῦ τε γὰρ ἡ τῶν δαιμόνων ἀπηλέγχετο πλάνη, ὁμοῦ καὶ ἡ ἐξ αἰῶνος ἔχθρα καὶ μάχη τῶν ἐθνῶν διελύετο, καὶ πάλιν ὁμοῦ θεὸς εἷς καὶ μία τούτου γνῶσις εἰς πάντας ἐκηρύττετο, ὁμοῦ καὶ βασιλεία μία ἐν ἀνθρώποις ἐκρατύνετο, καὶ τὸ πᾶν ὁμοῦ τῶν ἀνθρώπων γένος εἰς εἰρήνην καὶ φιλίαν μεθηρμόζετο, ἀδελφούς τε ὡμολόγουν ἀλλήλους οἱ πάντες καὶ τὴν οἰκείαν φύσιν ἐγνώριζον. Αὐτίκα γοῦν ὥσπερ ἐξ ἑνὸς φύντες πατρὸς ἑνός τε θεοῦ οἷα παῖδες καὶ μητρὸς μιᾶς, τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας, εἰρηνικῶς ἀλλήλους ἠσπάζοντό τε καὶ ἀπελάμβανον, ὡς μηδὲν ἀποδεῖν ἐξ ἐκείνου τὴν σύμπασαν οἰκουμένην μιᾶς εὐνομουμένης οἰκετείας τε καὶ συγγενείας, ἐξεῖναί τε πορείας ὅτῳ φίλον στέλλεσθαι ἀποδημεῖν τε ὅπη τις θέλοι σὺν πάσῃ ῥᾳστώνῃ, καὶ τοὺς μὲν ἀπὸ δυσμῶν ἀκινδύνως ἐπὶ τὰ ἑῷα παριέναι, τοὺς δὲ ἐνθένδε πάλιν ἐκεῖσε ὡς ἐπὶ πατρίδας οἰκείας στέλλεσθαι, πληροῦσθαί τε παλαιῶν χρησμῶν λόγια καὶ προφητῶν ἀναφωνήσεις, μυρίας μὲν καὶ ἄλλας ἃς οὐ νῦν παρατίθεσθαι σχολή, ἀτὰρ δὲ καὶ τὰς ἀμφὶ τοῦ σωτηρίου λόγου ὧδέ πη βοώσας·

Κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ ποταμῶν ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης.“

Καὶ αὖθις·

νατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης.“

„καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα, καὶ τὰς ζιβύνας εἰς δρέπανα. Καὶ οὐ μὴ λήψεται ἔθνος ἐπ´ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν.“

Ταῦτα προὐλέγετο καὶ φωναῖς Ἑβραίων ἐξ αἰῶνος μακροῦ προεκηρύττετο· ταῦτα τοῖς ἔργοις καθ´ ἡμᾶς αὐτοὺς ὁρώμενα τῶν παλαιῶν φωνῶν πιστοῦται τὰς μαρτυρίας. Σὺ δὲ δὴ εἰ ποθεῖς ἑτέρων ἀποδείξεων περιουσίας, μὴ λόγοις ἀλλ´ ἔργοις ταύτας λάμβανε. Διάνοιξον τῆς σαυτοῦ διανοίας τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ τοῦ λογισμοῦ τὰς πύλας ἀναπέτασον, πολύ τε ἐπισχὼν παρὰ σαυτῷ λόγισαι, αὐτός τε σαυτὸν ἐρώτα, καὶ ὡς παρ´ ἑτέρου πυνθάνου, ὧδέ πη τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν διερευνώμενος· τίς πώποτε τῶν ἐξ αἰῶνος βασιλεὺς ἢ ἄρχων ἢ φιλόσοφος ἢ νομοθέτης ἢ προφήτης Ἑλληνικὸς ἢ βάρβαρος τοσοῦτον ἀρετῆς ἀπηνέγκατο, οὔτι γε μετὰ θάνατον ἀλλ´ ἔτι ζῶν καὶ ἐμπνέων καὶ πολλὰ δυνάμενος, ὡς πάντων τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων ἀκοὴν καὶ γλῶτταν ἐμπλῆσαι τῆς αὐτοῦ προσηγορίας; ἀλλὰ τοῦτό γε οὐδεὶς ἢ μόνος εἷς ὁ ἡμέτερος σωτὴρ μετὰ τὴν κατὰ τοῦ θανάτου νίκην διεπράξατο, τοῖς αὐτοῦ γνωρίμοις λόγον εἰπὼν καὶ ἔργῳ τελέσας,

 „Πορευθέντες γοῦν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ ὀνόματί μου“

φήσας αὐτοῖς. Προειπών τε καὶ προαποφηνάμενος, ὡς ἄρα δεῖ τὸ εὐαγγέλιον αὐτοῦ κηρυχθῆναι ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, ἅμα λόγῳ τοὔργον ἐπήγαγεν. Αὐτίκα δ´ οὖν καὶ οὐκ εἰς μακρὸν ἡ σύμπασα οἰκουμένη τῶν αὐτοῦ λόγων ἐπληροῦτο. Τί οὖν ἔχοι ἂν πρὸς τοῦτο εἰπεῖν ὁ κατ´ ἀρχὰς τοῦ λόγου ἡμῖν ἐπιμεμψάμενος, ὁπότε παντὸς λόγου κρείττων ἡ διὰ τῆς ὄψεως τυγχάνει μαρτυρία; ἀλλὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ προτέρου μεταβάς, ἐλθὲ καὶ ἐφ´ ἕτερον καὶ σκέψαι παρὰ σαυτῷ· τίς πώποτε ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος νόμους εὐσεβεῖς καὶ σώφρονας λόγῳ μόνῳ δίχα πάσης γραφῆς διαταξάμενος, τούτους διὰ τῶν αὐτοῦ φοιτητῶν ἀπὸ περάτων γῆς καὶ εἰς ἄκρα τῆς ὅλης οἰκουμένης, διδασκαλεῖα πανταχοῦ γῆς ἀνοίξας, εἰς ἐπήκοον ἀνθρώποις πᾶσι βαρβάροις ὁμοῦ καὶ Ἕλλησιν ἀναγινώσκεσθαι ῥᾳδίως ἐκράτυνεν; ἀλλ´ οὐκ ἂν εὕροις ἐπιζητήσας ἄλλον. Καὶ τοῦτο δὴ μόνου τοῦ ἡμετέρου σωτῆρος ἔργον ἦν, ὃ δὴ μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ πεπραγμένον τῆς ἐνθέου ζωῆς τε καὶ δυνάμεως αὐτοῦ παραστατικὸν ἂν εἴη. Ἀλλ´ οὐδὲ τοῦτο πείθει τὸν ἀπειθῆ. Οὐκοῦν ἡμῖν αὐτὸς λεγέτω ποθοῦσι μαθεῖν, [ἢ] τίς ποτε ἄλλος τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐπὶ σοφίᾳ βοηθέντων ἔθη βάρβαρα καὶ ἀνήμερα βαρβάρων ἐθνῶν τοῖς φιλανθρωποτάτοις αὐτοῦ παρέλυσε νόμοις, ὡς μηκέτι τοὺς αὐτῷ μαθητευομένους ἐν Σκύθαις ἀνθρωποβορεῖν, μηδ´ ἐν Πέρσαις μητρογαμεῖν, μηδ´ ἄλλους κυσὶ παραβάλλειν τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, μηδ´ ἑτέρους ἀγχόνῃ παραδιδόναι τοὺς γεγηρακότας, μηδ´ ἕτερα τούτων ἀδελφὰ ὠμὰ καὶ θηριώδη παρ´ ἑτέροις ἐπιτελεῖσθαι. Ἀλλὰ μικρὰ ταῦτα τυγχάνει δείγματα τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν μετὰ τὸν θάνατον ἐνθέου ζωῆς. θέα δὴ καὶ ἕτερα τούτων μείζω, σκεψάμενος τίς πώποτε ἐν ἀνθρώποις τοσούτοις δὴ χρόνοις ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ἀρχόντων τε καὶ βασιλέων, πολιτῶν τε καὶ στρατοπέδων, δήμων τε καὶ ἐθνῶν, πολεμηθεὶς καὶ εἰς ἀεὶ πολεμούμενος τὴν ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀρετὴν ἐπεδείξατο, ὡς ἀνθεῖν ὁσημέραι καὶ νεάζειν διὰ παντὸς τοῦ βίου. Τίς δὲ καὶ ἄλλος τῶν ἐξ αἰῶνος ὁμοίως τῷ ἡμετέρῳ σωτῆρι ἔθνος τὸ μηδ´ ἀκουσθὲν ἄλλοτέ ποτε ἐπ´ ὀνόματι τῷ αὐτοῦ συστήσασθαι βουληθείς, τοῦτο οὐκ ἐν γωνίᾳ ποι γῆς λεληθὼς ἀλλὰ καθ´ ὅλης τῆς ὑφ´ ἥλιον ἱδρύσατο, δυνάμει θεϊκῆς ἐξουσίας πέρας ἐπιθεὶς τῷ αὐτοῦ βουλήματι; θεὸν δὲ μόνον τὸν ἐπέκεινα οὐρανοῦ καὶ τοῦ παντὸς κόσμου γνωρίζειν τε καὶ σέβειν πάντα τὰ ἔθνη τίς πώποτε διδάξαι προὔθετο; κἄπειτα τοιοῦτον προθέμενος σκοπὸν εἰς ἔργον ἤγαγε τὸ κατόρθωμα, μόνον οὐχὶ δι´ αὐτῆς ἐνεργείας φιλόθεον ἀποφήνας τὸ πεπραγμένον· ὃ δὴ καὶ μάλιστα πᾶν ἄθυρον ἀπέφραξε στόμα, ὅτι δὴ τὸν ἀνωτάτω κηρύξας θεὸν καὶ τοῦτον μόνον ἀληθῆ γνωρίζειν τοῖς πᾶσιν ἔθνεσιν ἐγκελευσάμενος, ὡς ἂν τὰ φίλα τῷ θεῷ βουληθείς, τῆς πρὸς αὐτοῦ τοῦ πρεσβευομένου συνεργίας τε καὶ βοηθείας ἠξιώθη. Τὰ δ´ ἐπὶ τῷ τοιούτῳ κηρύγματι συμπαραληφθέντα μαθήματα καὶ πᾶσιν εἰς ἐπήκοον παραδοθέντα ἔργῳ τε κρατυνθέντα ὁποῖα τυγχάνει, θέα καὶ σκέψαι. ἢ τίς καὶ ἄλλος τῶν πώποτε, τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς λογικῷ φωτὶ καταλάμψας, καταγελάσαι τῆς πατρίου πλάνης αὐτοὺς παρεσκεύασεν, ὡς μηκέτι λίθοις καὶ ξύλοις μήδ´ ἀψύχῳ ὕλῃ τὴν θείαν περιάπτειν προσηγορίαν. Αἰγυπτίους δὲ τοὺς πάντων δεισιδαιμονεστάτους, ἀφ´ ὧν καὶ εἰς Ἕλληνας τὰ τῆς πολυθέου πλάνης προῆλθεν, τίς ἄλλος πλὴν τοῦ ἡμετέρου σωτῆρος μηκέτ´ ἀφρονεῖν ἔπεισεν, μηδέ γε θηρσὶ καὶ ἑρπετοῖς καὶ ζώων ἀλόγων τοῖς ἀτιμοτάτοις τὴν σεβάσμιον ἀπονέμειν τιμήν, μόνον δὲ τὸν ἐπὶ πάντων γνωρίζειν θεόν, 〈καὶ〉 διὰ παντοίων θανάτων ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἀγωνίζεσθαι. Τίς δὲ ἐξ αἰῶνος τὸ βλαπτικὸν καὶ ὀλέθριον δαιμόνων φῦλον, τὸ πάλαι πᾶσαν ἀνθρώπων φύσιν ἐπινεμόμενον καὶ διὰ τῆς τῶν ξοάνων κινήσεως πολλὰς ἐν ἀνθρώποις γοητείας ἐπιδεικνύμενον, ἀοράτῳ καὶ κραταιᾷ χειρὶ οἷα θῆρας δεινοὺς τῆς ἀνθρώπων ἀπεδίωξεν ἀγέλης; τίς δ´ ἕτερος ὡς ὁ ἡμέτερος σωτὴρ διὰ τῆς εἰς αὐτὸν ἐπικλήσεως καθαρωτάταις εὐχαῖς ταῖς δι´ αὐτοῦ πρὸς τὸν τῶν ὅλων θεὸν ἀναπεμπομέναις τὰ λείψανα τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἐξ ἀνθρώπων ἀπελαύνειν ἐπ´ ἐξουσίας ἔδωκεν τοῖς καθαρῶς καὶ ἀπλάστως μετερχομένοις τὸν βίον τῆς ὑπ´ αὐτοῦ παραδοθείσης φιλοσοφίας; ἀναίμους δὲ καὶ λογικὰς θυσίας τὰς δι´ εὐχῶν καὶ ἀπορρήτου θεολογίας τοῖς αὐτοῦ θιασώταις τίς ἐπιτελεῖν παρέδωκεν ἄλλος ἢ μόνος ὁ ἡμέτερος σωτήρ; διὸ καθ´ ὅλης τῆς ἀνθρώπων οἰκουμένης θυσιαστήρια συνέστη ἐκκλησιῶν τε ἀφιερώματα, νοερῶν τε καὶ λογικῶν θυσιῶν ἱεροπρεπεῖς λειτουργίαι μόνῳ τῷ παμβασιλεῖ θεῷ πρὸς ἁπάντων τῶν ἐθνῶν ἀναπεμπόμεναι. Τὰς δὲ δι´ αἱμάτων καὶ λύθρων καπνοῦ τε καὶ πυρὸς ἐπιτελουμένας θυσίας τάς τε ὠμὰς ἐκείνας καὶ μανιώδεις ἀνδροκτασίας τε καὶ ἀνθρωποθυσίας τίς ἀφανεῖ τε καὶ ἀοράτῳ δυνάμει σβεσθῆναι καὶ μηκέτι ὑπάρχειν παρεσκεύασεν, ὡς μαρτυρεῖσθαι πρὸς αὐτῆς γε τῆς Ἑλλήνων ἱστορίας; ἐπειδὴ οὐ πρότερον ἀλλ´ ἢ μετὰ τὴν ἔνθεον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίαν κατὰ τοὺς Ἀδριανοῦ χρόνους πᾶσαι αἱ πανταχοῦ γῆς κατελύθησαν ἀνθρωποθυσίαι. Τοσούτων ἐναργῶν ἀποδείξεων τὴν μετὰ τὸν θάνατον ἀρετήν τε καὶ δύναμιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πιστουμένων, τίς οὕτω σιδήρεος τὴν ψυχήν, ὡς μὴ συμμαρτυρεῖν τῇ ἀληθείᾳ καὶ τὴν ἔνθεον αὐτοῦ ζωὴν ὁμολογεῖν; ζώντων γὰρ ἀλλ´ οὐ νεκρῶν τὰ κατορθώματα, ὄψεις τε ἀδήλων φασὶν εἶναι τὰ φαινόμενα. Αὐτίκα δ´ οὖν χθὲς καὶ πρώην θεομάχων γένος τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ἐκύκα, ἦγέν τε καὶ ἀπῆγεν καὶ πολλὰ ἴσχυεν. Ἐπεὶ δὲ ἐξ ἀνθρώπων ἀπηλλάγη, 〈ἐ〉κεῖτο δὴ μετὰ ταῦτα ἐπὶ γῆς σκυβάλων ἐκβλητότερον, ἄπνουν ἀκίνητον ἄναυδον, καὶ οὐκέτ´ αὐτῶν λόγος οὐδείς, οὐ μνήμη· φύσις γὰρ αὕτη νεκρῶν, καὶ ὁ μηκέτ´ ὢν οὐδείς ἐστιν. Ὁ δὲ μηδεὶς ὢν 〈οὐδ´ ἂν〉 πράξειέν τι; ὁ δ´ ἐνεργῶν καὶ πράττων καὶ πλείονα τῶν ζώντων δυνάμενος πῶς ἂν ὑποληφθείη μὴ ὤν; εἰ δ´ ἀφανὴς εἴη σαρκὸς ὀφθαλμοῖς, ἀλλ´ οὐκ ἐν αἰσθήσει τὸ κριτήριον, οὐδὲ τεχνικοὺς λόγους οὐδ´ ἐπιστημονικὰς θεωρίας αἰσθήσει σωμάτων καταμανθάνομεν, οὐδὲ νοῦν τὸν ἐν ἀνθρώποις μήτι γε θεοῦ δύναμιν εἶδεν τις πώποτε ὀφθαλμοῖς, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἔργων τὰ τοιάδε πέφυκεν ἐπινοεῖσθαι. Διὸ δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡμετέρου σωτῆρος τὴν ἀφανῆ δύναμιν αὐτοῦ προσήκοι ἂν ἐκ τῶν ἔργων ἐπισκοπεῖν καὶ διακρίνειν, εἴτε χρὴ ζῶντος ὁμολογεῖν τὰ εἰσέτι δεῦρο πρὸς αὐτοῦ κατορθούμενα, εἴτε καὶ μὴ ὄντος εἶναι λέγειν· ἢ μωρὸν καὶ ἀσύστατον τὸ ἐρώτημα· τὸν γὰρ μὴ ὄντα πῶς ἄν τις εὐλόγως εἴποι ἂν εἶναι; τὸ γὰρ μὴ ὂν πάσαις ψήφοις οὐκ εἶναι ἀποπέφανται οὐδέ τι δύνασθαι οὔτ´ ἐνεργεῖν οὔτε πράττειν. Αὕτη γὰρ φύσις νεκρῶν ζώντων δὲ ἡ ἐναντία.

CHAPITRE XVI.

 Il est temps maintenant de produire les preuves de ces vérités, si toutefois des vérités aussi évidentes que celles-là, ont besoin de preuves. Je vous supplie de les écouter avec votre attention ordinaire. Les peuples étant autrefois répandus en divers pays, et soumis à différentes formes de gouvernement entrèrent en guerre, et ruinèrent le pays les uns des autres. C'est de-là que sont venus les événements si surprenants qui sont renfermés dans leurs Histoires, les enlèvements des femmes, et les adultères, le siège et la ruine de Troie, et d'autres accidents tragiques, que l'on peut attribuer (sans se tromper) au culte de plusieurs Dieux. Mais depuis que l'Instrument de notre salut, que l'humanité du Sauveur dont la puissance surpassait la malice du démon, et dont la sainteté était très-éloignée de toute action et de toute parole infectée du moindre pêché, a été élevée comme un monument de la défaite des ennemis invisibles, et comme un rempart allure contre 289 leurs incursions, toutes leurs œuvres ont été dissipées. Les Etats dont le gouvernement était fort différent, ont été détruits au même temps, et on n'a plus vu de Toparchies, de Polycraties, de Monarchies, de Républiques, de Démocraties, ni de guerres, de désolations, ou de sièges, comme l'on en avait vu pendant que chaque peuple se conduisait selon l'une de ces formes. L'unité de Dieu a été prêchée, la Majesté de l'Empire reconnue, et la haine invétérée des Nations assoupie. La paix a été solidement établie sur la terre, dès que le vrai Dieu y a été adoré, que la doctrine du Sauveur y a été reçue, et que l'Empire Romain a été gouverné par un seul Prince. L'autorité de l'Empire, et la sainteté de la Religion, ont été comme deux sources d'où Dieu a sait couler des fleuves de prospérité et de bonheur. Avant ce temps-là chaque pays était sous la domination de divers Seigneurs. La Syrie relevait de la puissance d'un Prince, l'Asie de celle d'un autre, et la Macédoine d'un autre. L'Egypte avait été usurpée par un Seigneur qui y commandait avec un pouvoir absolu. L'Arabie avait eu un sort tout pareil. La Palestine était réduite à l'obéissance des Juifs. Les habitants de chaque Ville et de chaque Bourg étant comme transportés de fureur, et comme agités par le démon, ne respiraient que les armes. Mais deux grandes puissances, l'Empire Romain, et la Religion Chrétienne ayant paru en un même temps, ont apaisé la fureur de ces Nations ; la doctrine du Sauveur a ruiné la Polycratie des démons, et la multitude des Dieux, en annonçant aux Grecs, aux Barbares, et aux Nations les plus reculées, la Monarchie du vrai Dieu. L'Empire Romain a réuni les peuples en les assujettissant, et d'ennemis qu'ils étaient les a rendus amis et alliés, en abolissant un grand nombre de petits Etats, dont les intérêts différents étaient une 290 source inépuisable de haines et d'inimitiés continuelles. Il a déjà réconcilié en très-peu de tems plusieurs peuples. II embrassera bientôt les plus éloignés, et s'étendra jusqu'aux extrémités de là terre à la faveur de la doctrine céleste de l'Evangile, qui rend l'exécution de toutes ses entreprises aisées. Quiconque considérera sans préoccupation de si grands événements avouera qu'ils sont tout-à-sait merveilleux. En un même temps l'erreur a été convaincue, la superstition abolie, la guerre éteinte, la paix rappelée, l'unité de Dieu reconnue, la Majesté de l'Empire Romain établie. Tous les hommes ont commencé alors à s'embrasser comme des enfants nés du même Père qui est Dieu, et de la même Mère qui.est l'Eglise. Le monde n'a plus été qu'une famille dont tous les membres étaient unis par une parfaite intelligence. Tous les peuples.ont voyagé en sureté .d'Orient en Occident., et d'Occident .en Orient, selon les anciennes Prophéties qui ont été faites  touchant le Verbe.

Sa domination, dit l'Ecriture, s'étendra depuis la mer jusques à l'autre mer ; et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités du monde. Les justes fleuriront sous son règne, la paix y régnera avec abondance.

Dans un autre endroit elle dit ce qui suit.

Ils forgeront de leurs épées des socs de charrue et de leurs lances des faux.. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un peuple, et ils ne s'exerceront plus à combattre l'un contre l'autre.

Il y a plusieurs siècles que ces Prophéties .ont été écrites en langue Hébraïque, et l'accomplissement que nous en avons vu en nos jours en confirme la vérité. Que si vous désirez d'autres preuves, au lieu d'attendre de moi des paroles, considérez les choses mêmes. Ouvrez les yeux de vôtre esprit, faites réflexion sur vous-même, interrogez-vous, et vous demandez quel Roi ou quel Prince, quel Philosophe, ou quel Législateur, quel Prophète, soit Grec ou Barbare, a 291 jamais acquis un si absolu pouvoir, et une si haute réputation, que de faire publier ses louanges durant la vie, par la bouche de tous les peuples ? Notre Sauveur a sans doute eu seul cet avantage, lors qu'après avoir vaincu la mort, il a dit à ses Disciples :

Allez enseigner toutes les nations en mon, nom.

 Il leur a prédit que son Evangile serait publié par toute la terre, et a accompli incontinent sa prédiction. Ceux qui condamnaient le commencement de mon discours dans le secret de leur cœur peuvent-ils reprocher ce témoignage que leurs propres yeux rendent contre eux-mêmes? Qui est-ce qui a exterminé la troupe pernicieuse des démons qui dévoraient depuis plusieurs siècles tous les peuples, et qui leur imposaient par les mouvements qu'ils imprimaient aux statues, Qui est-ce qui a donné à ceux qui observent fidèlement les préceptes de notre Religion, le pouvoir de chasser par leurs prières les restes de ces esprits impurs ? n'est-ce pas nôtre Sauveur ? Y ' a-t-il quelqu'autre que lui qui ait enseigné à ses sectateurs à offrir des sacrifices raisonnables, et non sanglants, qui ne consistent qu'en la pureté des prières, et en l'invocation du nom de Dieu ? Qui a élevé par toute la terre des Eglises et des Autels, et établi de Saints Ministres pour offrir à Dieu seul des Sacrifices spirituels ou l'on ne répand point de sang, où l'on n'allume point de feu, on l'on ne sent point de fumée ? Qui a aboli les immolations cruelles et meurtrières qui étaient en usage parmi toutes les Nations ? Les Histoires des Païens témoignent que la coutume d'égorger des victimes ne fut abolie qu'au temps du règne de l'Empereur Adrien. La puissance du Divin Sauveur ayant éclaté après sa mort par des miracles si évidents, y a-t-il encore quelqu'un assez opiniâtre pour révoquer en doute la vérité de sa résurrection. ? Les grandes actions que nous  292 voyons de nos propres yeux, sont des ouvrages qui ne peuvent appartenir qu'à des personnes vivantes, et non à des personnes mortes. Jugeons par les choses que nous voyons, de celles que nous ne saurions voir. Il n'y a que deux jours que l'insolence et la fureur des impies troublait la tranquillité publique, et faisait de tout l'Univers un funeste théâtre de confusion et de désordre. La fin de leur vie a été aussi celle de leur réputation, et depuis qu'ils ont été enlevés du monde, leur nom a été en horreur. Voila l'état où la mort a réduit les hommes. On ne considère point ceux qui ne sont plus, parce que ceux qui ne sont plus ne peuvent rien faire. Que si quelqu'un agit, et qu'il agisse avec un pouvoir plus absolu que ceux qui vivent, comment pourrait-on croire qu'il ne serait plus ? Il est vrai qu'on ne saurait le voir par les yeux du corps. Mais l'esprit a beaucoup de connaissances qu'il n'acquiert pas par le ministère des yeux. Jamais personne n'a rien vu des préceptes des sciences. Jamais personne n'a vu ni son âme, ni la nature de Dieu. Ce sont des substances qui ne se font connaître que par leurs opérations. La puissance du Sauveur étant invisible de la même sorte, on ne peut juger d'elle que par les œuvres qu'elle produit. Il saut examiner si les illustres exploits qu'elle sait encore aujourd'hui sont les exploits d'une personne qui est, ou d'une personne qui n'est plus, ou plutôt si ce n'est pas la dernière extravagance de proposer sérieusement cette question, et d'en témoigner le moindre doute. Comment attribuerait-on des actions si merveilleuses et si éclatantes à une personne qui ne serait plus, puisque du consentement de tout le monde, il faut être pour agir ? Les morts sont en cet état, et ceux qui vivant sont en un état tout contraire.

 

 Ἔνθα δὴ καιρὸς ἐπιθεωρῆσαι τοῦ ἡμετέρου σωτῆρος τὰ καθ´ ἡμᾶς ἀποτελέσματα καὶ ζῶντος θεοῦ ζῶντα ἔργα συνιδεῖν· ἦ γὰρ οὐ ζῶντος καὶ θεοῦ ζωὴν ὡς ἀληθῶς ζῶντος ἔργα ζῶντα τυγχάνει τὰ τοιαδὶ κατορθώματα; τίνα δὴ ταῦτα, ἐρωτᾶς; μάνθανε. θεομάχοι τινὲς πρώην τῶν αὐτοῦ προσευκτηρίων τὰς οἰκοδομὰς σὺν πλείονι φιλονεικίᾳ καὶ σὺν μείζονι δυνάμει τε καὶ χειρὶ ἐκ βάθρων ἀνορύττοντες καθῄρουν ἀφανεῖς τε αὐτοῦ καθίστων τὰς ἐκκλησίας, πάσαις τε μηχαναῖς τὸν μὴ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρώμενον ἐπολέμουν βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες μυρίαις λόγων βολαῖς, ὁ δ´ ἀφανὴς ἀφανῶς ἠμύνατο. Εἶθ´ οἱ μὲν οὐκέτ´ ἦσαν ἑνὶ θεοῦ νεύματι οἱ πρὸ μικροῦ τρυφηλοὶ καὶ τρισευδαίμονες, οἱ ἰσόθεοι παρὰ τοῖς πᾶσιν ἀνυμνούμενοι, οἱ μακραῖς ἐτῶν περιόδοις διαπρεπῶς τὴν ἀρχὴν εὐθύναντες, ὅτε δὴ τὰ πρὸς τὸν ὕστερον πολεμηθέντα φίλα τε ἦν αὐτοῖς καὶ εἰρηναῖα· ὡς δὲ μεταβαλλόμενοι θεομαχεῖν ἐτόλμων, τοὺς αὐτῶν θεοὺς προμάχους καὶ προασπιστὰς ἀντιπαρατάττοντες τῷ ἡμετέρῳ, αὐτίκα μιᾷ ῥοπῇ καὶ θεοῦ νεύματι καὶ δυνάμει τοῦ πολεμουμένου δίκας ὑπεῖχον οἱ ἅπαντες τῶν τετολμημένων, ὡς παραχωρεῖν τῷ πολεμουμένῳ καὶ νῶτα δόντες αὐτῷ [τῇ θεότητι] συνομολογεῖν συγχωρεῖν τε καὶ ἐπιτρέπειν τἀναντία τοῖς πρὶν τετολμημένοις. Ὁ δὲ τρόπαια νικητήρια παραχρῆμα πανταχοῦ γῆς ἀνίστη, ναοῖς τε ἁγίοις καὶ προσευκτηρίων σεμνοῖς ἀφιερώμασι τὴν σύμπασαν οἰκουμένην αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς κοσμήσας, κατὰ πόλεις τε καὶ κώμας χώρας τε πάσας καὶ τὰς τῶν βαρβάρων ἐρήμους ἱερὰ καὶ τεμένη ἑνὶ τῷ πάντων βασιλεῖ θεῷ, τῷ δὴ καὶ τῶν ὅλων δεσπότῃ, καθιερώσας, ἔνθεν καὶ τῆς τοῦ δεσπότου προσηγορίας ἠξίωται τὰ καθιερωμένα, οὐκ ἐξ ἀνθρώπων τυχόντα τῆς ἐπικλήσεως, ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ τῶν ὅλων κυρίου, παρὸ καὶ κυριακῶν ἠξίωνται τῶν ἐπωνυμιῶν. Παρελθὼν οὖν εἰς μέσον ὁ βουλόμενος διδασκέτω, τίς μετὰ τὴν τοσαύτην καθαίρεσίν τε καὶ ἐρημίαν ἱδρύματα ἐξ ἐδάφους εἰς ὕψος ἀνήγειρεν, τίς τὰ πάσης ἐλπίδος ἀφῃρημένα δευτέρας ἠξίωσεν πολὺ κρείττονος τῆς ἔμπροσθεν ἀνανεώσεως, καὶ ἀνενεώσατο, αὐτὸ δὴ τὸ τοῦ λόγου μέγιστον θαῦμα, οὐ μετὰ τὴν τῶν θεομάχων ἐκείνων τελευτήν, ἀλλ´ ἔτι τῷ βίῳ περιόντων αὐτῶν δὴ τῶν καθῃρηκότων, ὡς δι´ αὐτῶν στόματος καὶ δι´ αὐτῶν γραφῆς τὴν παλινῳδίαν τῶν τετολμημένων αὐτοῖς ᾀσθῆναι, καὶ τοῦτο πρᾶξαι αὐτοὺς οὐκ ἐν θυμηδίαις ὄντας (φιλανθρωπίας λογισμῷ τάχα ἄν τις νομίσειεν), θεηλάτοις δὲ μάστιξιν ἐλαυνομένους. Τίς μετὰ τοσούσδε τοῦ διωγμοῦ χειμῶνας καὶ ἐν αὐτῇ γε τῇ τῶν δεινῶν ἀκμῇ φιλοσόφου βίου ζηλωτὰς καὶ θεραπευτὰς τοῦ θεοῦ μυρίους ἄνδρας γυναικῶν τε ἱερείας καὶ χοροὺς ἀειπαρθένων ἁγνείᾳ παντελεῖ τὸν πάντα τῆς ζωῆς αὐτῶν χρόνον ἀναθείσας τοῖς τῆς ἐνθέου διδασκαλίας αὐτοῦ μαθήμασι καθ´ ὅλης συνίστη τῆς οἰκουμένης τροφῶν [δ´] ἀποχαῖς ἀσιτίαις τε καὶ ἀνοινίαις πολυημέροις προθυμότατα διακαρτερεῖν ἐγκρατείᾳ τε καὶ ῥώμῃ βίου στερροῦ χρῆσθαι μετὰ σωφροσύνης; τίς γύναια καὶ μυρία πλήθη ἀνδρῶν ἀναπέπεικεν λογικὰς τροφὰς ψυχαῖς λογικαῖς καταλλήλους δι´ ἐνθέων ἀναγνωσμάτων ἀντικαταλλάξασθαι τῶν τοῦ σώματος τροφῶν; τίς βαρβάρους καὶ ἀγροίκους ἄνδρας γύναιά τε καὶ παῖδας καὶ οἰκετῶν γένη πλήθη τε μυρία μυρίων ἐθνῶν θανάτου μὲν καταφρονεῖν ἐδίδαξεν ἀθάνατον δὲ πεπεῖσθαι εἶναι τὴν αὐτῶν ψυχήν, καὶ δίκης ὀφθαλμὸν ὑπάρχειν ἔφορον τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων εὐσεβῶν τε καὶ ἀσεβῶν, δικαιωτήρια 〈τε〉 θεοῦ προσδοκᾶν, καὶ τούτων ἕνεκα δικαίου καὶ σώφρονος δεῖν ἐπιμελεῖσθαι βίου; μὴ γὰρ οὕτω διατεθέντας ἀδύνατον ἄλλως εἶναι τὸν τῆς θεοσεβείας ὑποδῦναι ζυγόν· ὁ δὴ μόνῳ τῷ ἡμετέρῳ σωτῆρι εἰσέτι καὶ νῦν κατορθοῦται. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν παρῶμεν, φέρε δὲ ἄλλως τὸν τὴν διάνοιαν λελιθωμένον καὶ ἐκ τῶν τοιωνδὶ προσαγάγωμεν ἐρωτήσεων, ὧδέ πη αὐτοῦ πυνθανόμενοι. Ἄγε δή, οὗτος, φωνὴν λογικὴν ἀφείς, μὴ ἐξ ἠλιθίου καρδίας ψυχῆς δὲ νοερᾶς καὶ λογικῆς καρπὸν προβαλλόμενος, λέγε δή, παρὰ σαυτῷ πολλάκις ἐπισκεψάμενος, τίς ἄλλος πώποτε τῶν ἐξ αἰῶνος βοηθέντων σοφῶν ὁμοίως τῷ ἡμετέρῳ σωτῆρι προφητικαῖς ἄνωθεν πρὸ μυρίων χρόνων φωναῖς ἐγνώσθη τε καὶ προεκηρύχθη παρὰ τοῖς πρόπαλαι θεοφιλέσιν Ἑβραίων παισίν; οἳ καὶ τὸν τόπον αὐτοῦ τῆς γενέσεως καὶ χρόνους τῆς ἀφίξεως καὶ τρόπον τοῦ βίου καὶ δυνάμεις καὶ λόγους καὶ κατορθώματα αὐτοῦ προλαβόντες βίβλοις ἱεραῖς καταβεβλήκασιν. ἢ τίς οὕτω ταχὺς ἔκδικος τῶν εἰς αὐτὸν τετολμημένων ἀποδέδεικται, ὡς ἅμα τῇ κατ´ αὐτοῦ δυσσεβείᾳ τὸ πᾶν Ἰουδαίων ἔθνος ἀοράτῳ δυνάμει μετελθεῖν, ἄρδην τε τὸν βασιλικὸν αὐτῶν τόπον ἐκ βάθρων ἀρθῆναι, αὐτό τε τὸ ἱερὸν ἅμα τοῖς ἐν αὐτῷ σεμνοῖς εἰς ἔδαφος κατενεχθῆναι; τίς δὲ προρρήσεις αὐτῶν τε τούτων πέρι τῶν ἀσεβῶν ἀνδρῶν ἀμφί τε τῆς πρὸς αὐτοῦ καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης ὑποστάσης ἐκκλησίας καταλλήλους τοῖς πράγμασιν ἀποφθεγξάμενος, πιστὰς ἔδειξε ταύτας τοῖς ἔργοις, ὡς ὁ ἡμέτερος σωτήρ; περὶ μὲν τοῦ τῶν ἀσεβῶν ἱεροῦ φήσας·

φίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος·“

καί·

Οὐ μὴ μείνῃ λίθος ἐπὶ λίθον ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ·“

Περὶ δὲ τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας·

πὶ τὴν πέτραν οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύουσιν αὐτῆς.“

Τὸ δὲ ἄνδρας εὐτελεῖς καὶ ἀγροίκους ἐξ ἁλείας μεταγαγεῖν τὴν ἀρχὴν καὶ τούτους νομοθέτας καὶ νομοδιδασκάλους ἀποφῆναι τῆς ἀνθρώπων οἰκουμένης, οἷόν σοι εἶναι δοκεῖ; τὸ δὲ ἐπαγγείλασθαι καὶ λόγῳ μὲν εἰπεῖν ἔργῳ δὲ ποιῆσαι αὐτοὺς ἁλιέας ἀνθρώπων, καὶ τοσαύτην αὐτοῖς ἀρετήν τε καὶ δύναμιν παρασχεῖν, ὡς καὶ γραφὰς συντάξαι καὶ βίβλους παραδοῦναι, καὶ ταύτας εἰς τοσοῦτον κρατῦναι, ὡς καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης παντοίᾳ γλώσσῃ βαρβάρων τε καὶ Ἑλλήνων μεταβαλλομένας παρὰ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι μελετᾶσθαι, καὶ πιστεύεσθαι θεῖα εἶναι λόγια τὰ ἐν αὐταῖς καταβεβλημένα. Οἷον δὲ καὶ τὸ αὐτὸν προφητεῦσαι τὸ μέλλον καὶ τοῖς μαθηταῖς προμαρτύρασθαι, ὡς ἄρα ἐπὶ βασιλέων καὶ ἡγεμόνων μέλλοιεν ἄγεσθαι τιμωρεῖσθαί τε καὶ τὰς ἐσχάτας ὑπομένειν κολάσεις, οὐ διά τινα πρᾶξιν ἄτοπον διὰ μόνην δὲ τὴν εἰς τοῦτον ὁμολογίαν; τὸ δὲ καὶ προθύμως αὐτοὺς ταῦθ´ ὑπομεῖναι παρασκευάσαι εὐσεβείας τε ὅπλοις οὕτω φράξαι, ὡς ἀδάμαντος τὰς ψυχὰς κραταιοτέρους ἐν τοῖς πρὸς τοὺς ἀντιπάλους ἀγῶσι διαφαίνεσθαι, ποῖον οὐκ ἂν ὑπερβάλοιτο λόγον; τὸ δὲ μὴ μόνον ἐκείνους τοὺς αὐτῷ παρηκολουθηκότας, ἀλλ´ ἤδη καὶ τοὺς ἐκείνων διαδόχους καὶ αὖθις τοὺς μετέπειτα γενομένους καὶ τοὺς εἰσέτι δεῦρο καθ´ ἡμᾶς αὐτοὺς οὕτω τῆς ψυχῆς νευρῶσαι τὰς δυνάμεις, ὡς μηδὲν ἄξιον θανάτου πράξαντας παντοίας κολάσεις καὶ πᾶν εἶδος στρεβλωτηρίων μεθ´ ἡδονῆς ὑπομένειν εὐσεβείας χάριν τῆς εἰς 〈τὸν〉 τῶν ὅλων θεόν, ποῖον οὐκ ἂν ὑπερβάλοιτο θαῦμα; ἀλλὰ βασιλέων εἰς τοσοῦτον αἰῶνα τίς πώποτε κρατῶν διετέλεσεν; τίς δ´ οὕτω στρατηγεῖ μετὰ θάνατον καὶ τρόπαια κατ´ ἐχθρῶν ἵστησι, καὶ πάντα τόπον καὶ χώραν καὶ πόλιν, Ἑλλάδα τε καὶ βάρβαρον, ὑποτάττει, ἀοράτῳ καὶ ἀφανεῖ δεξιᾷ τοὺς ἀντιπάλους χειρούμενος; τό γε μὴν κεφάλαιον τῶν εἰρημένων, ἡ πανταχοῦ γῆς διὰ τῆς αὐτοῦ δυνάμεως πρυτανευθεῖσα εἰρήνη, περὶ ἧς τὰ εἰκότα προλαβόντες εἰρήκαμεν, ποῖον οὐκ ἂν συκοφαντῶν ἀποφράξειε στόμα, οὕτω μὲν ἔργῳ συνδραμούσης τῇ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίᾳ καὶ τῷ καταβληθέντι ὑπ´ αὐτοῦ τῷ παντὶ κόσμῳ κηρύγματι τῆς τῶν ἐθνῶν πάντων ὁμονοίας τε καὶ συμφωνίας, οὕτω δὲ πρόπαλαι ὑπὸ τῶν τοῦ θεοῦ προφητῶν προαναπεφωνημένης τῆς κοσμικῆς τῶν ἐθνῶν εἰρήνης τοῦ τε πρὸς αὐτοῦ καταβληθέντος τοῖς ἔθνεσι λόγου; ἐπιλείψει με, βασιλεῦ, τὸ πᾶν τῆς ἡμέρας μῆκος τὰς ἐναργεῖς ἀποδείξεις τῆς ἐνθέου δυνάμεως τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τὰς ἐκ τῶν εἰσέτι νῦν ὁρωμένων ὑφ´ ἓν πειρώμενον συνάγειν καὶ συνιστᾶν, ὅτι μηδεὶς πώποτε τῶν ἐξ αἰῶνος μήτε παρ´ Ἕλλησι μήτε παρὰ βαρβάροις τοσαύτην ἀρετῆς ἐνθέου δύναμιν ἐπιδέδεικται, ὅσην ὁ σωτὴρ ὁ ἡμέτερος. Τί δὲ λέγω ἀνδρῶν, ὁπότε μηδ´ αὐτῶν τῶν παρὰ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσι θεολογουμένων τοιαύτη τις πέφηνεν ἐπὶ γῆς φύσις· ἢ δεικνύτω ὁ βουλόμενος, παρίτω δὲ πᾶς φιλόσοφος καὶ ἡμῖν λεγέτω, τίς ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἤκουσέν ποτε θεὸς καὶ ἥρως αἰωνίου ζωῆς οὐρανίου τε βασιλείας μαθήματα πρόξενα παραδεδωκὼς ἀνθρώποις, οἷα ὁ ἡμέτερος σωτήρ, φιλοσόφοις δόγμασιν μυρία πλήθη καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης συνασκεῖσθαι ποιήσας, οὐρανόν τε πείσας μεταδιώκειν καὶ τὰς ἐν οὐρανῷ διατριβὰς θεοφιλέσι ψυχαῖς ἀποκειμένας ἐλπίζειν; τίς πώποτε θεὸς ἢ καὶ ἥρως [ἄνθρωπος] τὴν ἀφ´ ἡλίου ἀνίσχοντος μέχρι δυομένου, μόνον οὐχὶ τὸν ἴσον ἡλίῳ διϊππεύσας δρόμον, ταῖς λαμπροτάταις τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας αὐγαῖς κατηύγασέν τε καὶ ἐφώτισεν, ὡς πανταχοῦ γῆς ἑνὶ θεῷ πᾶν ἔθνος μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιτελεῖν λατρείαν; τίς πώποτε θεὸς ἢ καὶ ἥρως πάντας θεούς τε καὶ ἥρωας Ἑλληνικοὺς καὶ βαρβάρους παραγκωνισάμενος, μηδένα μὲν ἐκείνων θεὸν εἶναι νομίζειν ἐνομοθέτησεν καὶ νομοθετήσας ἔπεισεν· ἔπειτα πολεμηθεὶς ὑπὸ πάντων, εἷς ὢν αὐτὸς τὸ πᾶν τῶν ἐναντίων στρατόπεδον καθεῖλεν, τῶν ἐξ αἰῶνος ἁπάντων θεῶν τε καὶ ἡρώων κρατῶν, [ἀπὸ περάτων] ὡς καθ´ ὅλης τῆς ἀνθρώπων οἰκουμένης θεοῦ παῖδα μόνον αὐτὸν πρὸς τῶν ἐθνῶν ἁπάντων ἀναγορεύεσθαι; τίς τοῖς τὸ μέγα στοιχεῖον τῆς γῆς οἰκοῦσι τοῖς τε κατὰ γῆν καὶ τοῖς κατὰ θάλατταν ἐφ´ ἑκάστης ἑβδομάδος τὴν κυριακὴν χρηματίζουσαν ἡμέραν ἑορτὴν ἄγειν ἐπὶ ταὐτὸν συνιόντας παραδέδωκεν, καὶ οὐ τὰ σώματα πιαίνειν τὰς δὲ ψυχὰς ἐνθέοις παιδεύμασιν ἀναζωπυρεῖν παρεσκεύασεν; τίς θεὸς ἢ καὶ ἥρως οὕτω πολεμηθεὶς ὡς ὁ ἡμέτερος σωτὴρ τρόπαια νικητήρια κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἤγειρεν; οἱ μὲν γὰρ οὐ διέλιπον ἐξ ἀρχῆς καὶ εἰς τέλος αὐτοῦ τὰ μαθήματά τε καὶ τὸν λαὸν πολιορκοῦντες, ὁ δ´ ἀφανὴς ἀφανῶς τοὺς οἰκείους αὐτοῖς ἱεροῖς οἴκοις ἐπὶ μέγα δόξης προῆγεν. Καὶ τί δεῖ λόγοις τὰς παντὸς λόγου κρείττονας ἐνθέους δυνάμεις τοῦ σωτῆρος ἡμῶν φιλοτιμεῖσθαι συνάγειν, ὅτε καὶ σιωπώντων ἡμῶν αὐτὰ βοῶσι τοῖς ὦτα ψυχῆς κεκτημένοις τὰ πράγματα, τοῦτο ξένον ἀληθῶς καὶ παράδοξον καὶ ἓν μόνον 〈ἐξ αἰῶνος〉 τὸν κόσμον ἀνθρώπων ἐνηνοχέναι, [καὶ] τὸ ἀληθῶς παῖδα θεοῦ [μόνον ἐξ αἰῶνος] 〈τοῖς〉 ἐπὶ γῆς ὦφθαι.

CHAPITRE XVII.

Considérons maintenant les glorieux exploits 293 que que le Divin Sauveur a entrepris, et exécutés en notre temps, et voyons si ce ne sont pas les exploits d'un Dieu. Quelqu'un demandera peut-être quels sont ces exploits. Je vous les expliquerai si vous avez agréable de m'honorer de vôtre attention ordinaire. Il n'y a pas longtemps que les ennemis de Dieu ont eu l'insolence de tirer contre lui les traits empoisonnés de leur langue impie, de prendre les armes pour démolir les Églises, et pour renverser les Autels. Mais il les a châtiés. II les a enlevés au milieu de leurs délices ; et en les privant de la vie, il les a privés de l'autorité souveraine, et de tous les honneurs qui l'accompagnent. Dès qu'ils eurent pris les armes contre lui, et qu'ils se furent rangés en bataille sous la conduite des faux Dieux qu'ils adoraient, ils surent défaits et contraints de prendre la suite, d'avouer là Divinité de celui qu'ils avaient si témérairement attaqué, et de permettre l'exercice de notre Religion, qu'ils avaient interdite sous des peines très-rigoureuses. Le Sauveur éleva à l'heure-méme dans toutes les parties de la terre des monuments de sa victoire. Il remplit les villes, la campagne, et les pays les plus déserts, d'Eglises consacrées en l'honneur du seul Roi, et du seul Seigneur du monde ; Et c'est pour cela qu'elles portent son nom, et que l'on les appelle les maisons du Seigneur. Que ceux qui voudront s'avancent au milieu de cette assemblée, et qu'ils nous disent qui sont ceux qui ont tiré les Églises de leurs ruines, et qui les ont élevées jusques au comble. Qui sont ceux qui leur ont donné plus de beauté et de magnificence qu'elles n'en avaient jamais eue, et qui sont venus à bout d'un si grand dessein, non depuis la mort des ennemis de la piété, mais durant leur vie, et au temps qu'ils révoquaient leurs Edits, non par aucun sentiment d'humanité et de douceur, mais par la force des 294 châtiments qu'ils avaient déjà reçus du Ciel. Qu'ils nous disent qui est celui qui a eu le pouvoir de retenir dans sa Religion, durant la chaleur des persécutions, et au milieu des plus terribles dangers, un nombre innombrable d'hommes qui faisaient profession de la véritable sagesse, de saintes femmes et de sacrées vierges qui avoient renoncé à tous les plaisirs des sens. Qui leur avait enseigné à vivre, selon les régies de la tempérance, à s'abstenir plusieurs jours de boire et de manger, et à user envers eux-mêmes d'une très-grande sévérité. Qui leur a appris à mépriser le pain, et à chercher le pain spirituel de la parole, qui est la véritable nourriture de l'âme. Qui a inspiré à des peuples barbares, à des hommes grossiers, à des femmes faibles, à des esclaves et à des enfants, un courage allez élevé et assez intrépide pour affronter la mort, pour se promettre l'immortalité, pour attendre le Jugement où Dieu récompensera toutes les vertus, et punira tous les vices, et pour s'acquitter exactement de tous les devoirs de la justice, et de la piété. Il est clair que quiconque sera dans une disposition différente de celle ou se trouvaient ces personnes, ne fera jamais profession de la vertu. Il n'y a jamais eu que le Sauveur qui ait fait, ni qui fasse encore tout ce que je viens de dire. Tâchons d'émouvoir les plus insensibles, et de convaincre les plus opiniâtres. Répondez à ce que je vous demanderai, et répondez-y raisonnablement; et après avoir examiné sérieusement vôtre réponse. Y a-t-il eu quelqu'un de ceux qui dans les siècles passés se sont rendes célèbres par l'étude de la Philosophie, qui ait été annoncé comme notre Sauveur par les Prophètes et prêché au peuple Juif, qui était le seul peuple chéri de Dieu? Ils ont su par la voie de la révélation le pays où il devait naître, le tems auquel il devait s manifester aux hommes, les miracles 295 qu'il opérerait, la doctrine qu'il leur enseignerait, et ils ont récrit toutes ces choses. Qui est-ce qui a jamais puni les crimes commis contre lui, par un aussi prompt châtiment, qu'a été celui qui a ébranlé la Nation entière des Juifs, et renversé de fond en comble leur Temple, un peu après qu'ils eurent attenté à la vie du Sauveur ? Qui est-ce qui a prédit aussi clairement l'avenir, qui a marqué aussi précisément toutes les circonstances du châtiment des impies, et de la fondation de l'Eglise, et qui a confirmé par des effets aussi sensibles la vérité de ses prédictions ? En parlant du Temple des impies il avait dit;

Le temps s'approche que vos maisons demeureront toutes désertes. Elles seront tellement détruites, qu'il n'y demeurera pas pierre sur pierre.

Et en parlant de son Eglise, il dit :

Sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'Enfer ne prévaudront point contre elle.

Quel jugement ferez-vous du changement qu'il a-opéré dans ses Disciples, quand il les a tirés de la pêche pour les établir Docteurs et Législateurs de l'Univers ? La promesse qu'il leur fit de les rendre pêcheurs d'hommes, et l'accomplissement de cette promesse, ne sont-ce pas de fortes preuves de sa Divinité? La capacité qu'il leur a donnée d'écrire des livres, n'en est-elle pas une très-évidente, et surtout des livres qui ont été traduits en toutes les langues, appris par tous les peuples, et révérés comme des oracles ? Que dirons-nous de ce qu'il a averti ses Disciples de toutes qui leur devait arriver, de ce qu'ils seraient conduits devant les Rois et les Princes, et punis des plus rigoureux: supplices, non pour aucuns crimes qu'ils auraient commis, mais pour la fidélité et la hardiesse avec laquelle ils auraient confessé son nom ? Où pourrions-nous trouver des paroles qui approchaient de la force qu'il leur inspira, de résister à leurs ennemis, sans être plus émus de leur violence, 296 que les rochers le font de celle des vagues ? Y a-t-il rien de si admirable que la constance, non seulement des Apôtres, mais aussi de leurs successeurs, et des fidèles de notre siècle, qui bien qu'ils fussent très-innocents, ont souffert avec joie les plus cruels supplices, plutôt que de renoncer à la piété? Quel Prince a jamais prolongé son règne l'espace de tant de siècles ? Qui a jamais sait la guerre de la sorte après sa mort ; et qui a jamais réduit tant de Nations à son obéissance par une force secrète et invisible ? La calomnie, pour impudente qu'elle puisse être, n'est elle pas confondue par la paix que sa puissance a rendue à toute la terre? Ce qui l'a réduit à un honteux silence, c'est que cette paix cst rendue au même tems que la doctrine du Sauveur est: publiée, comme les Prophètes avoient prédit que ces deux notables événements arriveraient conjointement. Le jour finirait avant que j'eusse fini mon discours, très-religieux Empereur, si je voulais ramasser toutes les preuves que les choses qui se font en nos jours me pourraient souffrir, de la grandeur de la puissance du Verbe. Il est certain que jamais Grec ni Barbare n'en fit paraître une semblable dans tous les siècles passés.

Ceux mêmes que les Païens appellent des Dieux, n'ont rien pu faire d'approchant. Si ce que je dis n'est pas véritable, je consens que quelqu'un m'interrompe, et qu'il me convainque d'imposture. Paraissez ici Philosophes, et me dites si depuis le commencement du monde on a entendu parler d'un Dieu ou d'un Héros, qui ait donné des préceptes pour arriver à la vie éternelle, et pour acquérir le Royaume du Ciel, semblable à ceux que notre Sauveur nous a donnés ? Qui a pu persuader comme lui les hommes de faire profession d'une sainte Philosophie, et d'aspirer au bonheur qui est préparé après cette vie à la vertu ? Quel Dieu, quel Héros, ou quel homme a jamais passé d'O- 297 rient en Occident d'un pas égal à celui du Soleil, et qui a répandu les rayons d'une doctrine céleste, qui enseigne à rendre à Dieu le culte qui n'est du qu'à lui ? Quel Dieu ou quel Héros a mis sous le joug les Dieux des Grecs et des Barbares, a aboli leur culte, a défait par la force de ses armes le parti qu'ils protégeaient, et a excité tous les peuples a reconnaître la puissance et la Divinité du Fils unique de Dieu? Qui a commandé aux peuples de l'Univers de s'assembler toutes les semaines pour honorer le jour du Seigneur, et pour célébrer une Fête, non par des festins qui chargent le corps, mais par lia lecture et par la méditation qui nourrissent l'âme ? Quel Dieu, ou quel Héros a été attaqué par un aussi grand nombre d'ennemis que notre Sauveur, et qui les a réduits comme lui à son obéissance ? Ces ennemis n'ont jamais cessé de combattre sa doctrine, et ses Disciples. Et il  n'a jamais cessé de protéger invisiblement ses serviteurs, et depuis peu de jours il a rendu sort célèbres les lieux de leurs assemblées. Qu'est-il besoin que je fasse ici son éloge, puis qu'il est au dessus de l'éloquence des hommes ? Ses actions parlent d'elles-mêmes, et se sont assez entendre à ceux qui n'ont pas les oreilles de l'âme bouchées. C'est sans doute un miracle nouveau, et inouï, que le Fils de Dieu, qui de toute éternité était dans le sein de son Père, soit venu converser visiblement avec les hommes, et les ait comblés de tant de grâces.

 

 

Περιττὰ δ´ ἂν καὶ ἄλλως 〈σοὶ〉 εἴη τὰ παρ´ ἡμῶν εἰσακουόμενα, ὃς αὐτῇ τῇ πείρᾳ τῆς σωτηρίου θεότητος συναίσθησιν πολλάκις εἰληφώς, οὐ λόγοις ἀλλ´ ἔργοις αὐτοῖς κήρυξ ἅπασι τῆς ἀληθείας καθέστηκας· σὺ γὰρ ἡμῖν αὐτός, βασιλεῦ, σχολῆς δοθείσης εἴποις ἂν βουληθεὶς μυρίας τοῦ σοῦ σωτῆρος θεοφανείας, μυρίας καθ´ ὕπνους παρουσίας, οὐ τὰς ἀπορρήτους ἡμῖν ὑποβολὰς αὐτοῦ φημι, τὰς δ´ ἐν αὐτῷ σοι λογισμῷ καταβαλλομένας καὶ περὶ τῆς τῶν ὅλων προνοίας τὰ κοινωφελῆ καὶ τὰ πάντη χρήσιμα παρατιθεμένας· ἐπαξίως δ´ ἂν ἡμῖν τοῦ σοῦ προασπιστοῦ γε καὶ φύλακος θεοῦ διελεύσῃ τὰς ἐναργεῖς ἐν πολέμοις ἐπικουρίας, τὰς ἐχθρῶν καὶ ἐπιβούλων φθοράς, τὰς ἐν κινδύνοις δεξιώσεις, τὰς ἐν ἀπόροις εὐπορίας, τὰς ἐν ἐρημίαις ἀντιλήψεις, τὰς ἐν ἀμηχάνοις εὑρέσεις, τὰς τῶν μελλόντων προγνώσεις, τὰς περὶ τῶν καθόλου προμηθείας, τὰς περὶ τῶν ἀδήλων σκέψεις, τὰς περὶ τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεις, τὰς πολιτικὰς οἰκονομίας, τὰς τῶν στρατοπέδων διοικήσεις, τὰς καθ´ ἕκαστον διορθώσεις, τὰς περὶ τῶν κοινῶν διατάξεις, τὰς βιωφελεῖς νομοθεσίας. Καταριθμήσεις δ´ ἂν ἀπαραλείπτως ἕκαστα τῶν ἡμᾶς μὲν λανθανόντων, σοὶ δ´ αὐτῷ μόνῳ γνωριζομένων καὶ ταῖς σαῖς βασιλικαῖς μνήμαις οἷα θησαυροῖς ἐν ἀπορρήτοις τεταμιευμένων. Ὧν δὴ χάριν ἁπάντων εἰκότως, αὐτοῖς δὴ τούτοις λαμπροῖς τεκμηρίοις τῆς σωτηρίου δυνάμεως χρησάμενος, οἶκον εὐκτήριον τρόπαιον τῆς κατὰ τοῦ θανάτου νίκης αὐτοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις πιστοῖς ἅμα καὶ ἀπίστοις ἀνέδειξας, νεών τε ἅγιον ἁγίου θεοῦ, ζωῆς τε ἀθανάτου καὶ βασιλείας ἐνθέου λαμπρὰ καὶ μεγάλα [περικαλλῆ] ἀφιερώματα, [τὰ] πρέποντά γε εὖ μάλα καὶ οἰκεῖα βασιλεῖ νικητῇ, τοῦ παμβασιλέως σωτῆρος ἀναθήματα ἃ δὴ τῷ τῆς ἀθανάτου ζωῆς μαρτυρίῳ τε καὶ μνήματι περιβέβληκας, τὸν οὐράνιον τοῦ θεοῦ λόγον νικητὴν καὶ τροπαιοῦχον βασιλικοῖς χαρακτῆρσιν ἐκτυπούμενος, πᾶσι τοῖς ἔθνεσι λαμπραῖς καὶ ἀνεπισκιάστοις φωναῖς, ἔργῳ τε καὶ λόγῳ, τὴν εὐσεβῆ καὶ φιλόθεον ὁμολογίαν προκηρύττων.
 

CHAPITRE XVIII.

Tout ce que je dis ici est très-inutile pour vous,  très-religieux Empereur, qui ayant reconnu par des effets qui sont plus forts que mes paroles, la Divinité du Fils de Dieu, l'avez toujours depuis publiée. Vous nous raconterez quand vous l'aurez agréable à vos heures de loisir, combien de fois il est apparu visiblement devant vous, combien de fois il vous a déclaré ses intentions durant vo- 298 tre sommeil. Je ne parle pas des mystères qu'il vous a révélés et qui sont au dessus de nos pensées. Je ne parle que des préceptes qu'il vous a donnés pour le gouvernement des peuples, et pour le bien commun de l'Univers. Vous nous direz quand il vous plaira, la protection visible dont il vous a favorisé dans les combats en vous découvrant les ruses de vos ennemis, en vous retirant du milieu des dangers, eu vous accompagnant dans la solitude, en vous éclairant dans vos doutes, en vous assurant dans vos craintes, en vous avertissant de l'avenir. Vous nous direz les conseils qu'il vous a inspirés pour former et pour conduire les plus importantes entreprises, pour ranger vos armées, pour pourvoir aux besoins de l'Etat, pour publier de saintes lois. Vous nous apprendrez quand il vous plaira., toutes ces choses que nous ignorons, que vous savez parfaitement, et dont vous conservez des idées fort claires et fort distinctes dans le trésor de votre mémoire. Ce sont sans doute ces effets sensibles de la bonté du Sauveur, et ces preuves illustres de sa puissance qui vous ont porté à élever cette Eglise, afin qu'elle servît d'un monument public pour avertir les fidèles et les infidèles de la victoire qu'il a remportée sur la mort, et pour représenter sur la terre une image de l'empire, et de la gloire dont ses serviteurs jouiront dans le Ciel.