Plutarque, traduit par R. Richard

PLUTARQUE

OEUVRES MORALES.

TOME ΙV :

DE LA MALIGNITÉ D'HÉRODOTE

 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ

Traduction française : D. RICHARD

 

 Abrégé de la comparaison entre Aristophane et Ménandre - Les opinions des philosophes

 

PLUTARQUE

 

209 DE LA MALIGNITÉ D'HÉRODOTE (01).

 

 

 

 

 

 

 

 

(854e) Πολλοὺς μέν, ὦ Ἀλέξανδρε, τοῦ Ἡροδότου καὶ ἡ λέξις ὡς ἀφελὴς καὶ δίχα πόνου καὶ ῥᾳδίωςἐπιτρέχουσα τοῖς πράγμασιν ἐξηπάτηκε· πλείονεςδὲ τοῦτο πρὸς τὸ ἦθος αὐτοῦ πεπόνθασιν. Οὐ γὰρ (854f) μόνον, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, τῆς ἐσχάτης ἀδικίας μὴ ὄντα δοκεῖν εἶναι δίκαιον, ἀλλὰ καὶ κακοηθείας ἄκρας ἔργον εὐκολίαν μιμούμενον καὶ ἁπλότητα δυσφώρατον εἶναι. *** μάλιστα πρός τε Βοιωτοὺς καὶ Κορινθίους κέχρηται μηδὲ τῶν ἄλλων τινὸς ἀπεσχημένος, οἶμαι προσήκειν ἡμῖν, ἀμυνομένοις ὑπὲρ τῶν προγόνων ἅμα καὶ τῆς ἀληθείας, κατ´ αὐτὸ τοῦτο τῆς γραφῆς τὸ μέρος· ἐπεὶ τά γ´ ἄλλα ψεύσματα καὶ πλάσματα βουλομένοις ἐπεξιέναι πολλῶν ἂν βιβλίων δεήσειεν. Ἀλλὰ

Δεινὸν τὸ τᾶς Πειθοῦς πρόσωπον,

(855a) ὥς φησιν ὁ Σοφοκλῆς, μάλιστα δ´ ὅταν ἐν λόγῳ χάριν ἔχοντι καὶ δύναμιν τοσαύτην ἐγγένηται τάς τ´ ἄλλας ἀτοπίας καὶ τὸ ἦθος ἀποκρύπτειν τοῦ συγγραφέως. Ὁ μὲν γὰρ Φίλιππος ἔλεγε πρὸς τοὺς ἀφισταμένους Ἕλληνας αὐτοῦ καὶ τῷ Τίτῳ προστιθεμένους, ὅτι λειότερον μὲν μακρότερον δὲ κλοιὸν μεταλαμβάνουσιν· ἡ δ´ Ἡροδότου κακοήθεια λειοτέρα μέν ἐστιν ἀμέλει καὶ μαλακωτέρα τῆς Θεοπόμπου, καθάπτεται δὲ καὶ λυπεῖ μᾶλλον, ὥσπερ οἱ κρύφα διὰ στενοῦ παραπνέοντες ἄνεμοι τῶν διακεχυμένων.

Δοκεῖ δέ μοι βέλτιον εἶναι τύπῳ τινὶ λαβόντας (855b) ὅσα κοινῇ μὴ καθαρᾶς μηδ´ εὐμενοῦς ἐστιν ἀλλὰ κακοήθους οἷον ἴχνη καὶ γνωρίσματα διηγήσεως, εἰς ταῦτα τῶν ἐξεταζομένων ἕκαστον, ἂν ἐναρμόττῃ, τίθεσθαι.

Πρῶτον μὲν οὖν ὁ τοῖς δυσχερεστάτοις ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν, ἐπιεικεστέρων παρόντων, ἐν τῷ λέγειν τὰ πεπραγμένα χρώμενος (ὥσπερ εἰ θειασμῷ προσκείμενον ἄγαν ἐξὸν εἰπεῖν τὸν Νικίαν ὁ δὲ θεόληπτον προσείποι, ἢ θρασύτητα καὶ μανίαν Κλέωνος μᾶλλον ἢ κουφολογίαν) οὐκ εὐμενής ἐστιν, ἀλλ´ οἷον ἀπολαύων τῷ † σοφῶς † διηγεῖσθαι τοῦ πράγματος.

(855c) Δεύτερον, ὅτῳ κακὸν πρόσεστιν ἄλλως τῇ δ´ ἱστορίᾳ μὴ προσῆκον, ὁ δὲ συγγραφεὺς ἐπιδράττεται τούτου καὶ παρεμβάλλει τοῖς πράγμασιν οὐδὲν δεομένοις, ἀλλὰ τὴν διήγησιν ἐπεξάγων καὶ κυκλούμενος, ὅπως ἐμπεριλάβῃ ἀτύχημά τινος ἢ πρᾶξιν ἄτοπον καὶ οὐ χρηστήν, δῆλός ἐστιν ἡδόμενος τῷ κακολογεῖν. Ὅθεν ὁ Θουκυδίδης οὐδὲ τῶν Κλέωνος ἁμαρτημάτων ἀφθόνων ὄντων ἐποιήσατο σαφῆ διήγησιν, Ὑπερβόλου τε τοῦ δημαγωγοῦ θιγὼν ἑνὶ ῥήματι καὶ μοχθηρὸν ἄνθρωπον προσειπὼν ἀφῆκε. Φίλιστος δὲ καὶ Διονυσίου τῶν πρὸς τοὺς βαρβάρους ἀδικιῶν ὅσαι μὴ συνεπλέκοντο τοῖς (855d) Ἑλληνικοῖς πράγμασιν ἁπάσας παρέλιπεν· αἱ γὰρ ἐκβολαὶ καὶ παρατροπαὶ τῆς ἱστορίας μάλιστα τοῖς μύθοις δίδονται καὶ ταῖς ἀρχαιολογίαις, ἔτι δὲ πρὸς τοὺς ἐπαίνους· ὁ δὲ παρενθήκην λόγου τὸ βλασφημεῖν καὶ ψέγειν ποιούμενος ἔοικεν εἰς τὴν τραγικὴν ἐμπίπτειν κατάραν,

Θνητῶν ἐκλέγων τὰς συμφοράς.

Καὶ μὴν τό γ´ ἀντίστροφον τούτῳ παντὶ δῆλον ὡς καλοῦ τινος κἀγαθοῦ παράλειψίς ἐστιν, ἀνυπεύθυνον δοκοῦν πρᾶγμα εἶναι, γινόμενον δὲ κακοήθως, (855e) ἄνπερ ἐμπίπτῃ τὸ παραλειφθὲν εἰς τόπον προσήκοντα τῇ ἱστορίᾳ· τὸ γὰρ ἀπροθύμως ἐπαινεῖν τοῦ ψέγοντα χαίρειν οὐκ ἐπιεικέστερον, ἀλλὰ πρὸς τῷ μὴ ἐπιεικέστερον ἴσως καὶ χεῖρον.

Τέταρτον τοίνυν τίθεμαι σημεῖον οὐκ εὐμενοῦς ἐν ἱστορίᾳ τρόπου τὸ δυοῖν ἢ πλειόνων περὶ ταὐτοῦ λόγων ὄντων τῷ χείρονι προστίθεσθαι. Τοῖς γὰρ σοφισταῖς ἐφεῖται πρὸς ἐργασίαν ἢ δόξαν ἔστιν ὅτε τῶν λόγων κοσμεῖν τὸν ἥττονα παραλαμβάνοντας· οὐ γὰρ ἐμποιοῦσι πίστιν ἰσχυρὰν περὶ τοῦ πράγματος (855f) οὐδ´ ἀρνοῦνται πολλάκις εἰς τὸ παράδοξον ἐπιχειρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀπίστων. Ὁ δ´ ἱστορίαν γράφων ἃ μὲν οἶδεν ἀληθῆ λέγων δίκαιός ἐστι, τῶν δ´ ἀδήλων τὰ βελτίονα δοκεῖν ἀληθῶς λέγεσθαι μᾶλλον ἢ τὰ χείρονα. Πολλοὶ δ´ ὅλως τὰ χείρονα παραλείπουσιν· ὥσπερ ἀμέλει περὶ Θεμιστοκλέους Ἔφορος μέν, εἰπὼν ὅτι τὴν Παυσανίου προδοσίαν ἔγνω καὶ τὰ πρασσόμενα πρὸς τοὺς βασιλέως στρατηγούς, « ἀλλ´ οὐκ ἐπείσθη, » φησίν, « οὐδὲ προσεδέξατο κοινουμένου καὶ παρακαλοῦντος αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἐλπίδας »· Θουκυδίδης δὲ καὶ τὸ παράπαν τὸν λόγον τοῦτον ὡς κατεγνωκὼς παρῆκεν.

Ἔτι τοίνυν ἐπὶ τῶν ὁμολογουμένων πεπρᾶχθαι, τὴν δ´ αἰτίαν ἀφ´ ἧς πέπρακται καὶ τὴν διάνοιαν ἐχόντων ἄδηλον, ὁ πρὸς τὸ χεῖρον εἰκάζων δυσμενής ἐστι καὶ κακοήθης· ὥσπερ οἱ κωμικοὶ (856a) τὸν πόλεμον ὑπὸ τοῦ Περικλέους ἐκκεκαῦσθαι δι´ Ἀσπασίαν ἢ διὰ Φειδίαν ἀποφαίνοντες, οὐ φιλοτιμίᾳ τινὶ καὶ φιλονεικίᾳ μᾶλλον στορέσαι τὸ φρόνημα Πελοποννησίων καὶ μηδενὸς ὑφεῖσθαι Λακεδαιμονίοις ἐθελήσαντος. Εἰ μὲν γάρ τις εὐδοκιμοῦσιν ἔργοις καὶ πράγμασιν ἐπαινουμένοις αἰτίαν φαύλην ὑποτίθησι καὶ κατάγεται ταῖς διαβολαῖς εἰς ὑποψίας ἀτόπους περὶ τῆς ἐν ἀφανεῖ προαιρέσεως τοῦ πράξαντος, αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ἐμφανῶς οὐ δυνάμενος ψέγειν (ὥσπερ οἱ τὸν ὑπὸ Θήβης Ἀλεξάνδρου τοῦ τυράννου φόνον οὐ μεγαλονοίας οὐδὲ μισοπονηρίας, ζήλου δέ τινος ἔργον (856b) καὶ πάθους γυναικείου τιθέμενοι· καὶ Κάτωνα λέγοντες ἑαυτὸν ἀνελεῖν δείσαντα τὸν μετ´ αἰκίας θάνατον ὑπὸ Καίσαρος), εὔδηλον ὅτι φθόνου καὶ κακοηθείας ὑπερβολὴν οὐ λέλοιπε.


 

 

 

(854e) Le style simple et facile d'Hérodote, mon cher Alexandre, sa diction naturelle et coulante, trompent la plupart des lecteurs qui jugent de son caractère par son style. (854f) C'est le comble de l'injustice, disait Platon, de paraître juste quand on ne l'est pas; c'est aussi l'excès de la méchanceté de cacher sous un dehors de candeur et de simplicité une malignité profonde. Comme il a dirigé surtout les traits de sa malice contre les Béotiens et les Corinthiens, sans épargner pour cela les autres peuples, je me crois obligé de défendre, contre cette partie de son histoire, l'honneur de mes ancêtres et celui de la vérité ; car si je voulais relever toutes les autres erreurs dans lesquelles il est tombé, il me faudrait écrire plusieurs volumes.

Un ton de vérité persuade aisément,

(855a) a dit Sophocle, surtout lorsqu'il est soutenu par un lan- 210 gage plein de grâce, et assez puissant pour couvrir les défauts d'un écrivain et déguiser les vices de son caractère. Philippe, roi de Macédoine, disait à ceux des Grecs qui passaient de son alliance dans celle de Flaminius, qu'ils prenaient un joug plus poli, mais beaucoup plus long (02). De même la malignité d'Hérodote, plus polie et plus douce que celle de Théopompe (03), est aussi plus piquante et plus vive, comme les vents qui pénètrent à travers des fentes étroites sont plus dangereux que ceux qui soufflent
en liberté.

Je crois convenable de marquer (855b) d'abord les différents caractères auxquels on peut reconnaître une narration injuste et maligne ; nous en rapprocherons ensuite les divers endroits de l'histoire d'Hérodote, pour en faire l'application.

Premièrement, un écrivain qui, dans le récit d'un fait, se sert d'expressions dures et offensantes, tandis qu'il peut en employer de plus douces ; qui, par exemple, au lieu de dire que Nicias était superstitieux, le traite de fanatique ; qui taxe d'emportement et de fureur l'inconsidération et la légèreté de Cléon dans ses discours (04) : un tel écrivain est un homme malintentionné, et qui se plaît à présenter ce qu'il raconte sous un jour défavorable.

(855c) Secondement, lorsqu'un historien use de circuits et de

211 détours pour faire entrer dans son histoire le récit d'un malheur ou d'une mauvaise action qui n'ont pas avec son sujet une liaison nécessaire, il est évident qu'il prend plaisir à médire. Thucydide n'expose jamais ouvertement les fautes de Cléon, quelque nombreuses qu'elles soient. En parlant du démagogue Hyperbolus, il dit simplement que c'était un méchant homme (05). Philistus a laissé à l'écart toutes les injustices de Denys envers les nations barbares, lorsqu'elles ne se trouvaient pas liées à l'histoire de la (855d) Grèce (06). On ne permet des digressions dans l'histoire que pour y amener des traits de fable et d'antiquité, ou même pour y insérer des éloges ; mais celui qui ne les fait que pour blâmer et pour médire encourt la malédiction prononcée par un poète tragique contre ceux qui ne font que l'histoire des malheurs des hommes.

Troisièmement, un trait de méchanceté opposé à celui-ci et qui n'est pas au fond moins répréhensible, c'est de passer sous silence des discours et des actions honnêtes (855e) qui devaient naturellement trouver place dans l'histoire. Il y a autant et peut-être plus de malice à supprimer les louanges qui sont dues, qu'à blâmer avec plaisir les choses répréhensibles.

Une quatrième marque d'une intention mauvaise dans un historien, c'est qu'entre plusieurs traditions sur un même fait, il choisisse la plus défavorable. Il est permis à des sophistes qui veulent ou gagner de l'argent ou faire preuve d'habileté, d'employer leur talent à soutenir une mauvaise cause. Comme ils ne dissimulent pas eux-mêmes le dessein (855f) qu'ils ont de rendre probables les opinions les  212 plus absurdes, on n'est pas persuadé par leurs discours. Mais l'historien doit toujours dire la vérité quand il la connaît; et lorsqu'il est partagé entre plusieurs traditions incertaines, il faut qu'il préfère celle qui est plus avantageuse aux personnes dont il parle. On en voit même qui suppriment totalement celles qui sont défavorables. Par exemple, Éphore, après avoir dit que Thémistocle avait eu connaissance des complots que Pausanias tramait avec les généraux du roi de Perse, ajoute qu'il ne se laissa point gagner par les sollicitations du Spartiate, et ne voulut pas s'associer à ses espérances. Thucydide même a omis entièrement ce fait, et par là il a montré qu'il le croyait faux (07).

Si dans les faits avoués de tout le monde, mais dont la cause et les motifs sont cachés, un historien forme des conjectures défavorables à ceux qui en sont les auteurs, il est malintentionné et porté à médire. Il ressemble à ces poètes comiques qui prétendaient (856a) que Périclès n'avait allumé la guerre du Péloponnèse que pour venger Aspasie et Phidias, et non par l'ambition juste et honnête d'abattre la fierté des peuples du Péloponnèse, et de ne le céder en rien aux Spartiates. C'est prêter à des actions généralement approuvées des motifs injustes, et, par des calomnies destituées de fondement, jeter des soupçons désavantageux sur des intentions cachées, quand on ne peut blâmer l'action. Ainsi ceux qui disent que Thébé, femme du tyran Alexandre, se défit de son mari, non par grandeur d'âme et par horreur pour ses vices, (856b) mais par jalousie contre une autre femme (08), et que Caton se tua parce qu'il craignait que César ne lui fit souffrir une mort  213 honteuse, ceux-là montrent une envie et une malice que rien ne peut égaler (09).

Δέχεται δὲ καὶ παρὰ τὸν τρόπον τοῦ ἔργου διήγησις ἱστορικὴ κακοήθειαν, ἂν χρήμασι φάσκῃ μὴ δι´ ἀρετῆς κατειργάσθαι τὴν πρᾶξιν, ὡς Φίλιππον ἔνιοι φάσκουσιν· ἂν σὺν οὐδενὶ πόνῳ καὶ ῥᾳδίως, ὡς Ἀλέξανδρον· ἂν μὴ φρονίμως ἀλλ´ εὐτυχῶς, ὡς Τιμόθεον οἱ ἐχθροί, γράφοντες ἐν πίναξιν εἰς κύρτον τινὰ τὰς πόλεις αὐτάς, ἐκείνου καθεύδοντος, ὑποδυομένας. Δῆλον γὰρ ὅτι τῶν (856c) πράξεων ἐλαττοῦσι τὸ μέγεθος καὶ τὸ κάλλος οἱ τὸ γενναίως καὶ φιλοπόνως καὶ κατ´ ἀρετὴν καὶ δι´αὑτῶν ἀφαιροῦντες.

Ἔστι τοίνυν τοῖς ἀπ´ εὐθείας οὓς βούλονται κακῶς λέγουσι δυσκολίαν ἐπικαλεῖν καὶ θρασύτητα καὶ μανίαν, ἐὰν μὴ μετριάζωσιν· οἱ δὲ πλαγίως οἷον ἐξ ἀφανοῦς βέλεσι χρώμενοι ταῖς διαβολαῖς, εἶτα περιιόντες ὀπίσω καὶ ἀναδυόμενοι, τῷ φάσκειν ἀπιστεῖν ἃ πάνυ πιστεύεσθαι θέλουσιν, ἀρνούμενοι κακοήθειαν ἀνελευθερίαν τῇ κακοηθείᾳ προσοφλισκάνουσιν. Ἐγγὺς δὲ τούτων εἰσὶν οἱ τοῖς ψόγοις ἐπαίνους τινὰς παρατιθέντες, ὡς ἐπὶ Σωκράτους Ἀριστόξενος, (856d) ἀπαίδευτον καὶ ἀμαθῆ καὶ ἀκόλαστον εἰπών, ἐπήνεγκεν « ἀδικία δ´ οὐ προσῆν. » Ὥσπερ γὰρ οἱ σύν τινι τέχνῃ καὶ δεινότητι κολακεύοντες ἔστιν ὅτε πολλοῖς καὶ μακροῖς ἐπαίνοις ψόγους παραμιγνύουσιν ἐλαφρούς, οἷον ἥδυσμα τῇ κολακείᾳ τὴν παρρησίαν ἐμβάλλοντες, οὕτω τὸ κακόηθες εἰς πίστιν ὧν ψέγει προϋποτίθεται τὸν ἔπαινον. Ἦν δὲ καὶ πλείονας καταριθμεῖσθαι τῶν χαρακτήρων· ἀρκοῦσι δ´ οὗτοι κατανόησιν τἀνθρώπου τῆς προαιρέσεως καὶ τοῦ τρόπου παρασχεῖν.

Πρῶτα δὴ πάντων ὥσπερ ἀφ´ ἑστίας ἀρξάμενος Ἰοῦς τῆς Ἰνάχου θυγατρός, ἣν πάντες Ἕλληνες (856e) ἐκτεθειῶσθαι νομίζουσι ταῖς τιμαῖς ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ καταλιπεῖν ὄνομα πολλαῖς μὲν θαλάτταις, πορθμῶν δὲ τοῖς μεγίστοις ἀφ´ αὑτῆς διὰ τὴν δόξαν, ἀρχὴν δὲ καὶ πηγὴν τῶν ἐπιφανεστάτων καὶ βασιλικωτάτων γενῶν παρασχεῖν· ταύτην ὁ γενναῖος ἐπιδοῦναί φησιν ἑαυτὴν Φοίνιξι φορτηγοῖς, ὑπὸ τοῦ ναυκλήρου διαφθαρεῖσαν ἑκουσίως καὶ φοβουμένην μὴ κύουσα φανερὰ γένηται. Καὶ καταψεύδεται Φοινίκων ὡς ταῦτα περὶ αὐτῆς λεγόντων. Περσῶν δὲ τοὺς λογίους μαρτυρεῖν φήσας, ὅτι τὴν Ἰοῦν μετ´ ἄλλων γυναικῶν οἱ Φοίνικες ἀφαρπάσειαν, (856f) εὐθὺς ἀποφαίνεται γνώμην τὸ κάλλιστον ἔργον καὶ μέγιστον τῆς Ἑλλάδος ἀβελτερίᾳ τὸν Τρωικὸν πόλεμον γενέσθαι διὰ γυναῖκα φαύλην. « Δῆλον γάρ, » φησίν, « ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο. » Καὶ τοὺς θεοὺς τοίνυν ἀβέλτερα ποιεῖν λέγωμεν, ὑπὲρ τῶν Λεύκτρου θυγατέρων βιασθεισῶν μηνίοντας Λακεδαιμονίοις καὶ κολάζοντας Αἴαντα διὰ τὴν Κασάνδρας ὕβριν· δῆλα γὰρ δὴ καθ´ Ἡρόδοτον ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ὑβρίζοντο. Καίτοι καὶ Ἀριστομένη φησὶν αὐτὸς ὑπὸ Λακεδαιμονίων ζῶντα συναρπασθῆναι, καὶ Φιλοποίμην ὕστερον ὁ τῶν Ἀχαιῶν στρατηγὸς (857a) ταὐτὸ τοῦτ´ ἔπαθε, καὶ Ῥηγοῦλον ἐχειρώσαντο Καρχηδόνιοι τὸν Ῥωμαίων ὕπατον· ὧν ἔργον εὑρεῖν μαχιμωτέρους καὶ πολεμικωτέρους ἄνδρας. Ἀλλὰ θαυμάζειν οὐκ ἄξιον, ὅπου καὶ παρδάλεις ζώσας καὶ τίγρεις συναρπάζουσιν ἄνθρωποι· Ἡρόδοτος δὲ κατηγορεῖ τῶν βιασθεισῶν γυναικῶν, ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν ἁρπασάντων.
 

 

On met encore de la méchanceté dans un récit historique par la tournure dont on se sert ; par exemple, si l'on attribue le succès d'une entreprise à l'argent répandu à propos plutôt qu'à la valeur, comme on l'a dit de Philippe (10) ; si l'on prétend que les victoires d'un conquérant ne lui ont presque coûté aucune peine, comme quelques historiens l'assurent de celles d'Alexandre (11), ou qu'elles sont l'effet du bonheur et non de la prudence : ainsi les ennemis de Timothée avaient fait peindre ce général endormi, et tenant un filet dans lequel les villes venaient d'elles-mêmes se prendre (12). Il est évident (856c) qu'attribuer de belles actions au hasard, au lieu de dire que la grandeur d'âme, le courage et la patience en ont été les principes, c'est en diminuer le mérite et la gloire.

Une censure directe, lorsqu'elle n'est pas adoucie par une grande modération, expose celui qui la fait à passer pour un critique violent et emporté. Afin d'éviter ce reproche, des écrivains se mettent comme en embuscade, pour lancer à la dérobée les traits de leurs calomnies ; ils s'avancent à couvert, se retirent ensuite; et par une dissimulation profonde, ils protestent de ne pas croire eux-mêmes ce qu'ils ont la plus grande envie de persuader aux autres. Mais en voulant se mettre à l'abri de la 214 réputation d'hommes méchants, ils passent pour des gens de mauvaise foi. On peut placer à côté de ceux-ci ces écrivains qui ne blâment jamais quelqu'un sans lui donner des louanges ; ainsi Aristoxène, après avoir dit que Socrate (856d) était un homme sans éducation, ignorant et débauché, ajouta qu'il n'était pas porté à l'injustice (13). Comme des flatteurs adroits mêlent de légers reproches à des louanges excessives, et par cette franchise apparente donnent à leurs flatteries une espèce d'assaisonnement, de même un écrivain médisant commence par donner des louanges, afin de rendre sa censure plus croyable. Il serait facile d'assigner encore d'autres signes de méchanceté dans un auteur ; mais ceux-ci suffisent pour faire connaître le caractère et les dispositions d'Hérodote.

Pour commencer, comme on dit, par Vesta, arrêtons-nous d'abord à Io, fille d'Inachus. Tous les Grecs (856e) croient qu'elle a reçu chez les nations barbares les honneurs divins, qu'elle a donné son nom à un grand nombre de mers et de ports célèbres, qu'elle est la tige et la source d'une foule de rois et de races illustres. Et ce véridique historien assure qu'elle s'abandonna à un capitaine de vaisseau phénicien, et que, pour cacher sa grossesse, elle se fit enlever. Il impute aux Phéniciens de débiter ces calomnies sur le compte d'Io. (856f) Il ajoute, d'après les historiens persans, que les Phéniciens l'enlevèrent avec plusieurs autres femmes, et tout de suite il fait connaître son opinion sur un des plus beaux et des plus glorieux exploits de la Grèce, en disant que la guerre de Troie avait été follement entreprise pour une femme méprisable. « Il est évident, dit-il, que si ces femmes n'y eussent consenti, on ne les aurait pas enlevées. » Disons donc aussi que les dieux ont eu tort de faire éclater leur colère contre les Lacédémoniens, pour venger les filles de Scédasus que 215 deux de leurs citoyens avaient violées à Leuctres, et de punir Ajax de l'outrage qu'il avait fait à Cassandre; car il est certain, d'après Hérodote, que ces filles n'ont été insultées que parce qu'elles l'ont bien voulu. Cependant il raconte lui-même qu'Aristhomène fut enlevé par les Lacédémoniens (14) ; longtemps après, Philopémen, chef de la ligue achéenne, (857a) éprouva le même sort (15), et le consul Régulus fut fait prisonnier en combattant. Il serait difficile de trouver des guerriers plus forts et plus courageux. Il ne faut pas s'en étonner, puisque les hommes prennent tout vivants les léopards et les tigres. Mais Hérodote rend les femmes responsables de leur enlèvement, et justifie leurs ravisseurs.

Οὕτω δὲ φιλοβάρβαρός ἐστιν, ὥστε Βούσιριν ἀπολύσας τῆς λεγομένης ἀνθρωποθυσίας καὶ ξενοκτονίας, καὶ πᾶσιν Αἰγυπτίοις ὁσιότητα πολλὴν καὶ δικαιοσύνην μαρτυρήσας, ἐφ´ Ἕλληνας ἀναστρέφει τὸ μύσος τοῦτο καὶ τὴν μιαιφονίαν. Ἐν γὰρ τῇ (857b) δευτέρᾳ βίβλῳ Μενέλαόν φησι παρὰ Πρωτέως ἀπολαβόντα τὴν Ἑλένην καὶ τιμηθέντα δωρεαῖς μεγάλαις ἀδικώτατον ἀνθρώπων γενέσθαι καὶ κάκιστον· ὑπὸ γὰρ ἀπλοίας συνεχόμενον « ἐπιτεχνήσασθαι πρᾶγμα οὐχ ὅσιον, καὶ λαβόντα δύο παιδία ἀνδρῶν ἐπιχωρίων ἔντομά σφεα ποιῆσαι· μισηθέντα δ´ ἐπὶ τούτῳ καὶ διωκόμενον οἴχεσθαι φεύγοντα τῇσι νηυσὶν ἐπὶ Λιβύης. » Τοῦτον δὲ τὸν λόγον οὐκ οἶδ´ ὅστις Αἰγυπτίων εἴρηκεν· ἀλλὰ τἀναντία πολλαὶ μὲν Ἑλένης πολλαὶ δὲ Μενελάου τιμαὶ διαφυλάττονται παρ´ αὐτοῖς.

Ὁ δὲ συγγραφεὺς ἐπιμένων Πέρσας μέν φησι (857c) παισὶ μίσγεσθαι παρ´ Ἑλλήνων μαθόντας. Καίτοι πῶς Ἕλλησι Πέρσαι διδασκάλια ταύτης ὀφείλουσι τῆς ἀκολασίας, παρ´ οἷς ὀλίγου δεῖν ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖται παῖδας ἐκτετμῆσθαι, πρὶν Ἑλληνικὴν ἰδεῖν θάλασσαν; Ἕλληνας δὲ μαθεῖν παρ´ Αἰγυπτίων πομπὰς καὶ πανηγύρεις, καὶ τὸ τοὺς δώδεκα θεοὺς σέβεσθαι·

Διονύσου δὲ καὶ τοὔνομα παρ´ Αἰγυπτίων Μελάμποδα μαθεῖν καὶ διδάξαι τοὺς ἄλλους Ἕλληνας· μυστήρια δὲ καὶ τὰς περὶ Δήμητρα τελετὰς ὑπὸ τῶν Δαναοῦ θυγατέρων ἐξ Αἰγύπτου κομισθῆναι. Καὶ τύπτεσθαι μὲν Αἰγυπτίους φησὶ καὶ πενθεῖν, ὃν δὲ θεὸν οὐ βούλεσθαι (857d) αὐτὸς ὀνομάζειν, ἀλλ´ εὐστόμως κεῖσθαι περὶ τῶν θείων.

Ἡρακλέα δὲ καὶ Διόνυσον οὓς μὲν Αἰγύπτιοι σέβονται, παλαιοὺς ἀποφαίνων ὄντας θεούς, οὓς Ἕλληνες δέ, ἀνθρώπους καταγεγηρακότας, οὐδαμοῦ ταύτην προύθετο τὴν εὐλάβειαν. Καίτοι καὶ τὸν Αἰγύπτιον Ἡρακλέα τῶν δευτέρων θεῶν γενέσθαι λέγει καὶ τὸν Διόνυσον τῶν τρίτων, ὡς ἀρχὴν ἐσχηκότας γενέσεως καὶ οὐκ ὄντας ἀιδίους· ἀλλ´ ὅμως ἐκείνους μὲν ἀποφαίνει θεούς, τούτοις δ´ ὡς φθιτοῖς καὶ ἥρωσιν ἐναγίζειν οἴεται δεῖν ἀλλὰ μὴ θύειν ὡς θεοῖς. Ταὐτὰ καὶ περὶ Πανὸς εἴρηκε, (857e) ταῖς Αἰγυπτίων ἀλαζονείαις καὶ μυθολογίαις τὰ σεμνότατα καὶ ἁγνότατα τῶν Ἑλληνικῶν ἱερῶν ἀνατρέπων. Καὶ οὐ τοῦτο δεινόν· ἀλλ´ ἀναγαγὼν εἰς Περσέα τὸ Ἡρακλέους γένος Περσέα μὲν Ἀσσύριον γεγονέναι λέγει κατὰ τὸν Περσῶν λόγον· « οἱ δὲ Δωριέων, » φησίν, « ἡγεμόνες φαίνοιντ´ ἂν Αἰγύπτιοι ἰθαγενέες ἐόντες, καταλέγοντι τοὺς ἄνω Δανάης καὶ Ἀκρισίου πατέρας. » Τὸν γὰρ Ἔπαφον καὶ τὴν Ἰὼ καὶ τὸν Ἴασον καὶ τὸν Ἄργον ὅλως ἀφῆκε, φιλοτιμούμενος μὴ μόνον ἄλλους Ἡρακλεῖς Αἰγυπτίους καὶ Φοίνικας ἀποφαίνειν, ἀλλὰ καὶ τοῦτον, ὃν αὐτὸς τρίτον γεγονέναι φησίν, (857f) εἰς βαρβάρους ἀποξενῶσαι τῆς Ἑλλάδος.

Καίτοι τῶν παλαιῶν καὶ λογίων ἀνδρῶν οὐχ Ὅμηρος οὐχ Ἡσίοδος οὐκ Ἀρχίλοχος οὐ Πείσανδρος οὐ Στησίχορος οὐκ Ἀλκμὰν οὐ Πίνδαρος Αἰγυπτίου ἔσχον λόγον Ἡρακλέους ἢ Φοίνικος, ἀλλ´ ἕνα τοῦτον ἴσασι πάντες Ἡρακλέα τὸν Βοιώτιον ὁμοῦ καὶ Ἀργεῖον. Καὶ μὴν τῶν ἑπτὰ σοφῶν, οὓς αὐτὸς σοφιστὰς προσεῖπε, τὸν μὲν Θάλητα Φοίνικα τῷ γένει τὸ ἀνέκαθεν ἀποφαίνεται βάρβαρον· τοῖς δὲ θεοῖς λοιδορούμενος ἐν τῷ Σόλωνος προσωπείῳ ταῦτ´ εἴρηκεν·  « Ὦ Κροῖσε, ἐπιστάμενόν με τὸ θεῖον πᾶν (858a) ἐὸν φθονερόν τε καὶ ταραχῶδες ἐπειρωτᾷς ἀνθρωπηίων πραγμάτων πέρι »· ἃ γὰρ αὐτὸς ἐφρόνει περὶ τῶν θεῶν τῷ Σόλωνι προστριβόμενος κακοήθειαν τῇ βλασφημίᾳ προστίθησι. Πιττακῷ τοίνυν εἰς μικρὰ καὶ οὐκ ἄξια λόγου χρησάμενος, ὃ μέγιστόν ἐστι τῶν πεπραγμένων τἀνδρὶ καὶ κάλλιστον, ἐν ταῖς πράξεσι γενόμενος, παρῆκε. Πολεμούντων γὰρ Ἀθηναίων καὶ Μυτιληναίων περὶ Σιγείου καὶ Φρύνωνος τοῦ στρατηγοῦ τῶν Ἀθηναίων προκαλεσαμένου τὸν βουλόμενον εἰς μονομαχίαν, ἀπήντησεν (858b) ὁ Πιττακὸς καὶ δικτύῳ περιβαλὼν τὸν ἄνδρα ῥωμαλέον ὄντα καὶ μέγαν ἀπέκτεινε· τῶν δὲ Μυτιληναίων δωρεὰς αὐτῷ μεγάλας διδόντων, ἀκοντίσας τὸ δόρυ τοῦτο μόνον τὸ χωρίον ἠξίωσεν ὅσον ἐπέσχεν ἡ αἰχμή· καὶ καλεῖται μέχρι νῦν Πιττάκειον. Τί οὖν ὁ Ἡρόδοτος, κατὰ τὸν τόπον γενόμενος τοῦτον; Ἀντὶ τῆς Πιττακοῦ ἀριστείας τὴν Ἀλκαίου διηγήσατο τοῦ ποιητοῦ φυγὴν ἐκ τῆς μάχης, τὰ ὅπλα ῥίψαντος· τῷ τὰ μὲν χρηστὰ μὴ γράψαι τὰ δ´ αἰσχρὰ μὴ παραλιπεῖν μαρτυρήσας τοῖς ἀπὸ μιᾶς κακίας καὶ τὸν φθόνον φύεσθαι καὶ τὴν ἐπιχαιρεκακίαν λέγουσι.
 

Au reste, cet historien aime tellement les Barbares, que, disculpant Busiris du reproche qu'on lui fait d'avoir immolé des victimes humaines et sacrifié ses hôtes, et qu'attribuant à tous les Égyptiens un grand amour pour les dieux et pour la justice, il fait retomber sur les Grecs la honte de ces sacrifices abominables. Il raconte dans (857b) le second livre de son histoire que Ménélas, à qui le roi Protée avait rendu Hélène en la comblant de présents, en agit à son égard comme le plus méchant des hommes. Retenu en Égypte par des vents contraires, il prit deux enfants du pays, qu'il immola aux dieux; et cette action barbare lui ayant attiré la haine des Égyptiens, il fut obligé de s'enfuir dans la Libye. J'ignore quel est le prêtre égyptien qui a instruit Hérodote de ce fait ; mais je sais qu'encore aujourd'hui on conserve en Égypte des monuments honorables à la mémoire de Ménélas et d'Hélène, bien loin qu'ils y soient détestés.

216 Cet historien, fidèle à ses principes, dit que les Perses (857c)ont appris des Grecs un amour infâme et contraire à la nature. Mais comment les Perses ont-ils pu prendre chez les Grecs ce goût détestable, puisqu'il est généralement reconnu que tous les enfants qu'on amenait de Perse étaient faits eunuques avant qu'ils eussent vu la mer de Grèce?

Il prétend que les Grecs ont puisé en Égypte leurs cérémonies religieuses, leurs fêtes publiques et le culte des douze grands dieux ; que Mélampus (16) apporta dans la Grèce la connaissance de Bacchus, et les filles de Danaüs les mystères de Cérès (17) ; que les Égyptiens se frappent la poitrine et font des lamentations en l'honneur de leurs dieux, mais qu'il veut taire (857d) les noms de leurs divinités (18).

Quant à Hercule et à Bacchus, il ose dire sans ménagement que ceux que les Égyptiens honorent sont de véritables dieux, mais que ceux de la Grèce sont des héros qui ont vieilli dans la condition humaine. Il dit cependant que l'Hercule égyptien n'est qu'un dieu du second ordre, et Bacchus du troisième ; qu'ils ont eu une origine connue et ne sont pas éternels. Il dit bien que ce sont des dieux, mais qu'étant d'une nature mortelle, il faut leur faire des libations comme à des héros, et non leur offrir des sacrifices. Il en dit autant de Pan, (857e) confondant ainsi les objets les plus augustes et les plus respectables de la religion des Grecs avec les fables vaines et  217 ridicules des Égyptiens (19). Non content de ces impiétés, il bannit Hercule de la Grèce et le relègue en Assyrie, en le faisant descendre de Persée, qui, selon les Perses, était Assyrien d'origine. Mais il dit ailleurs que les chefs des Doriens paraissent issus en droite ligne des Égyptiens, et remonter à Danaé, fille d'Acrisius. Il ne parle ni d'Épaphus, ni d'Io, ni de Jasus, ni d'Argus (20), dans la vue de montrer non seulement que les autres Hercules sont Égyptiens et Phéniciens, mais encore que celui qu'il a lui-même compté pour le troisième n'appartient point à la Grèce et (857f) doit être relégué chez les Barbares (21).

Cependant tous les poètes et les savants de l'antiquité, Homère, Hésiode, Archiloque, Pisandre, Stésychore, Alcman et Pindare, ne font nulle part mention d'un Hercule égyptien ou phénicien, et n'en connaissent qu'un seul, né en Béotie ou originaire d'Argos. Entre les sept sages qu'il appelle sophistes, il enlève Thalès à la Grèce pour le donner aux Barbares, en le faisant descendre d'une famille phénicienne. Ailleurs, insultant les dieux par la bouche de Solon, il fait dire à ce sage : «La question que vous me faites, Crésus, (858a) sur le sort des hommes en général, est d'autant plus embarrassante que je sais que tout ce qu'on appelle divinité est un 218 être envieux et qui se plaît dans le trouble. » En prêtant à Solon ses propres sentiments sur les dieux, il joint la méchanceté au blasphème. Il ne raconte de Pittacus que des actions peu intéressantes, et il passe sous silence le fait d'armes le plus glorieux de ce philosophe. Pendant la guerre des Athéniens et des habitants de Mitylène au sujet de la ville de Sigée, Phrynon, général des Athéniens, homme vigoureux et d'une grande taille, défia à un combat singulier le premier ennemi qui voudrait se présenter. Pittacus (858b) accepta le défi, et ayant enveloppé Phrynon d'un filet, il le tua. Les Mityléniens lui ayant offert des présents très considérables, il jeta son dard et ne demanda, pour toute récompense, qu'un champ de la même étendue, en carré, que l'espace que son trait avait parcouru. Ce champ porte encore le nom de Pittacus. Que fait Hérodote lorsqu'il en est à cette partie de son histoire? Au lieu de raconter l'exploit de Pittacus, il rapporte le trait de lâcheté du poète Alcée, qui jeta ses armes et s'enfuit du combat. En omettant ainsi les actions honorables pour publier des faits honteux, il a vérifié le proverbe qui dit que l'envie et la joie qu'on a du mal d'autrui ont pour tige commune la méchanceté.

(858c) Μετὰ ταῦτα τοὺς Ἀλκμεωνίδας, ἄνδρας γενομένους καὶ τὴν πατρίδα τῆς τυραννίδος ἐλευθερώσαντας, εἰς αἰτίαν ἐμβαλὼν προδοσίας δέξασθαί φησι τὸν Πεισίστρατον ἐκ τῆς φυγῆς καὶ συγκαταγαγεῖν ἐπὶ τῷ γάμῳ τῆς Μεγακλέους θυγατρός· τὴν δὲ παῖδα πρὸς τὴν μητέρα φράσαι τὴν ἑαυτῆς ὅτι  « Ὦ μαμμίδιον, ὁρᾷς; Οὐ μίγνυταί μοι κατὰ νόμον Πεισίστρατος. »  Ἐπὶ τούτῳ δὲ τοὺς Ἀλκμεωνίδας τῷ παρανομήματι σχετλιάσαντας ἐξελάσαι τὸν τύραννον.

Ἵνα τοίνυν μηδ´ οἱ Λακεδαιμόνιοι τῶν Ἀθηναίων ἔλαττον ἔχωσι τῆς κακοηθείας, τὸν ἐν αὐτοῖς μάλιστα θαυμαζόμενον καὶ τιμώμενον ὅρα πῶς (858d) διαλελύμανται, τὸν Ὀθρυάδαν·  « Τὸν δὲ ἕνα, » φησί, « τὸν περιλειφθέντα τῶν τριηκοσίων αἰσχυνόμενον ἀπονοστέειν ἐς Σπάρτην, τῶν συλλοχιτέων διεφθαρμένων, αὐτοῦ μιν ἐν τῇσι Θυρέῃσι καταχρήσασθαι ἑωυτόν. »  Ἄνω μὲν γὰρ ἀμφοτέροις ἐπίδικον εἶναι τὸ νίκημά φησιν, ἐνταῦθα δὲ τῇ αἰσχύνῃ τοῦ Ὀθρυάδου τὴν ἧτταν τῶν Λακεδαιμονίων κατεμαρτύρησεν· ἡττηθέντα μὲν γὰρ ζῆν αἰσχρὸν ἦν, περιγενέσθαι δὲ νικῶντα κάλλιστον.

Ἐῶ τοίνυν ὅτι τὸν Κροῖσον ἀμαθῆ καὶ ἀλαζόνα καὶ γελοῖον φήσας ἐν πᾶσιν, ὑπὸ τούτου φησίν, αἰχμαλώτου γενομένου, καὶ παιδαγωγεῖσθαι καὶ νουθετεῖσθαι τὸν Κῦρον, ὃς φρονήσει καὶ ἀρετῇ καὶ (858e) μεγαλονοίᾳ πολὺ πάντων δοκεῖ πεπρωτευκέναι τῶν βασιλένω· τῷ δὲ Κροίσῳ μηδὲν ἄλλο καλὸν ἢ τὸ τιμῆσαι τοὺς θεοὺς ἀναθήμασι πολλοῖς καὶ μεγάλοις μαρτυρήσας, αὐτὸ τοῦτο πάντων ἀσεβέστατον ἀποδείκνυσιν ἔργον. Ἀδελφὸν γὰρ αὐτοῦ Πανταλέοντα περὶ τῆς βασιλείας αὐτῷ διαφέρεσθαι, ζῶντος ἔτι τοῦ πατρός· τὸν οὖν Κροῖσον, ὡς εἰς τὴν βασιλείαν κατέστη, τῶν ἑταίρων καὶ φίλων τοῦ Πανταλέοντος (858f) ἕνα τῶν γνωρίμων ἐπὶ κνάφου διαφθεῖραι καταξαινόμενον, ἐκ δὲ τῶν χρημάτων αὐτοῦ ποιησάμενον ἀναθήματα τοῖς θεοῖς ἀποστεῖλαι. Δηιόκην δὲ τὸν Μῆδον ἀρετῇ καὶ δικαιοσύνῃ κτησάμενον τὴν ἡγεμονίαν οὐ φύσει γενέσθαι φησὶ τοιοῦτον, ἐρασθέντα δὲ τυραννίδος ἐπιθέσθαι προσποιήματι δικαιοσύνης.

Ἀλλ´ ἀφίημι τὰ τῶν βαρβάρων· ἀφθονίαν γὰρ αὐτὸς ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς πεποίηκεν. Ἀθηναίους τοίνυν καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἄλλων Ἰώνων ἐπαισχύνεσθαι τῷ ὀνόματι τούτῳ, μὴ βουλομένους ἀλλὰ φεύγοντας Ἴωνας κεκλῆσθαι, τοὺς δὲ νομίζοντας αὐτῶν γενναιοτάτους εἶναι καὶ ὁρμηθέντας ἀπὸ τοῦ πρυτανηίου τῶν Ἀθηναίων ἐκ βαρβάρων παιδοποιήσασθαι γυναικῶν, πατέρας αὐτῶν καὶ ἄνδρας καὶ παῖδας φονεύσαντας· διὸ τὰς γυναῖκας νόμον θέσθαι καὶ ὅρκους ἐπελάσαι καὶ παραδοῦναι ταῖς θυγατράσι, μήποτε ὁμοσιτῆσαι τοῖς ἀνδράσι μηδ´ ὀνομαστὶ βοῆσαι τὸν αὑτῆς ἄνδρα· καὶ τοὺς (859a) νῦν ὄντας Μιλησίους ἐξ ἐκείνων γεγονέναι τῶν γυναικῶν. Ὑπειπὼν δὲ καθαρῶς Ἴωνας γεγονέναι τοὺς Ἀπατούρια ἄγοντας ἑορτήν,  « Ἄγουσι δὲ πάντες, » φησί, « πλὴν Ἐφεσίων καὶ Κολοφωνίων. »  Τούτους μὲν οὕτως ἐκκέκλεικε τῆς εὐγενείας.

Πακτύην δ´ ἀποστάντα Κύρου φησὶ Κυμαίους καὶ Μυτιληναίους ἐκδιδόναι παρασκευάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον  « Ἐπὶ μισθῷ ὅσῳ δή, οὐ γὰρ ἔχω γε εἰπεῖν ἀτρεκέως »  (εὖ τὸ μὴ διαβεβαιοῦσθαι πόσος ἦν ὁ μισθός, τηλικοῦτο δ´ Ἑλληνίδι πόλει προσβαλεῖν ὄνειδος, ὡς δὴ σαφῶς εἰδότα)· Χίους (859b) μέντοι τὸν Πακτύην κομισθέντα πρὸς αὐτοὺς ἐξ ἱροῦ Ἀθηναίης πολιούχου ἐκδοῦναι, καὶ ταῦτα ποιῆσαι τοὺς Χίους τὸν Ἀταρνέα μισθὸν λαβόντας. Καίτοι Χάρων ὁ Λαμψακηνός, ἀνὴρ πρεσβύτερος, ἐν τοῖς περὶ Πακτύην λόγοις γενόμενος, τοιοῦτον οὐδὲν οὔτε Μυτιληναίοις οὔτε Χίοις ἄγος προστέτριπται· ταυτὶ δὲ κατὰ λέξιν γέγραφε,  « Πακτύης δὲ ὡς ἐπύθετο προσελαύνοντα τὸν στρατὸν τὸν Περσικὸν ᾤχετο φεύγων ἄρτι μὲν εἰς Μυτιλήνην, ἔπειτα δὲ εἰς Χίον· καὶ αὐτοῦ ἐκράτησε Κῦρος. »

Ἐν δὲ τῇ τρίτῃ τῶν βίβλων διηγούμενος τὴν Λακεδαιμονίων ἐπὶ Πολυκράτη τὸν τύραννον (859c) στρατείαν, αὐτοὺς μὲν οἴεσθαί φησι καὶ λέγειν Σαμίους, ὡς χάριν ἐκτίνοντες αὐτοῖς τῆς ἐπὶ Μεσσηνίους βοηθείας στρατεύσειαν, τούς τε φεύγοντας κατάγοντες τῶν πολιτῶν καὶ τῷ τυράννῳ πολεμοῦντες· ἀρνεῖσθαι δὲ τὴν αἰτίαν ταύτην Λακεδαιμονίους, καὶ λέγειν ὡς οὐ βοηθοῦντες οὐδ´ ἐλευθεροῦντες ἀλλὰ τιμωρούμενοι Σαμίους στρατεύσαιντο, κρατῆρά τινα πεμπόμενον Κροίσῳ παρ´ αὐτῶν καὶ θώρακα πάλιν παρ´ Ἀμάσιδος κομιζόμενον αὐτοῖς ἀφελομένους. Καίτοι πόλιν ἐν τοῖς τότε χρόνοις οὔτε φιλότιμον οὕτως οὔτε μισοτύραννον ἴσμεν ὡς τὴν Λακεδαιμονίων γενομένην· ποίου γὰρ ἕνεκα θώρακος ἢ τίνος κρατῆρος ἑτέρου Κυψελίδας μὲν (859d) ἐξέβαλον ἐκ Κορίνθου καὶ Ἀμπρακίας ἐκ δὲ Νάξου Λύγδαμιν ἐξ Ἀθηνῶν δὲ τοὺς Πεισιστράτου παῖδας ἐκ δὲ Σικυῶνος Αἰσχίνην ἐκ Θάσου δὲ Σύμμαχον ἐκ δὲ Φωκέων Αὖλιν ἐκ Μιλήτου δ´ Ἀριστογένη, τὴν δ´ ἐν Θετταλοῖς δυναστείαν ἔπαυσαν, Ἀριστομήδη καὶ Ἀγέλαον καταλύσαντες διὰ Λεωτυχίδου τοῦ βασιλέως; Περὶ ὧν ἐν ἄλλοις ἀκριβέστερον γέγραπται. Κατὰ δ´ Ἡρόδοτον οὔτε κακίας οὔτ´ ἀβελτερίας ὑπερβολὴν λελοίπασιν, εἰ τὴν καλλίστην καὶ δικαιοτάτην τῆς στρατείας ἀρνούμενοι πρόφασιν ὡμολόγουν διὰ μνησικακίαν καὶ μικρολογίαν ἐπιτίθεσθαι δυστυχοῦσιν ἀνθρώποις καὶ κακῶς πράττουσιν.

 

(858c) Il accuse de trahison les Alcméonides, ces citoyens généreux qui avaient délivré leur pays de la tyrannie. Il prétend qu'ils reçurent Pisistrate après son exil, et favorisèrent son retour à Athènes à condition qu'il épouserait la fille de Mégaclès. Cette jeune femme ayant dit à sa mère que Pisistrate violait à son égard la loi de la nature, les Alcméonides, indignés de cet outrage, chassèrent le tyran (22).

219 Pour faire sentir aux Spartiates aussi bien qu'aux Athéniens les traits de sa méchanceté, voyez comment (858d) il déshonore Othryade, ce citoyen si estimé, si honoré dans sa patrie. « Un des trois cents Spartiates, dit-il, resté seul sur le champ de bataille, et n'osant retourner à Sparte après la mort de tous ses compagnons, se tua lui-même dans le lieu du combat. » Il avait dit plus haut que la victoire était restée indécise entre les deux partis ; et dans la suite, en disant qu'Othryade fut honteux de retourner à Sparte, il fait croire que les Lacédémoniens ont eu le dessous. Car il est honteux de vivre après qu'on a été vaincu, et honorable de survivre à sa victoire.

Je ne ferai pas remarquer ici qu'après avoir représenté partout Crésus comme un homme ignorant, vain et ridicule, il le montre, lorsqu'il a été fait prisonnier par Cyrus, instruisant et reprenant ce prince, (858e) qui, par sa prudence, sa grandeur d'âme et sa vertu, surpassait tous les rois de son temps. Il donne pour tout mérite à Crésus son respect pour les dieux et les riches offrandes qu'il leur faisait; et ensuite, il rapporte de lui l'action la plus scélérate et la plus impie. Son frère Pantaléon lui avait disputé la couronne du vivant même de son père. Crésus ayant été déclaré roi, fit arrêter un des amis de Pantaléon, (858f) et le tua de la manière la plus cruelle (23). Il dit ailleurs que Déjocès, élevé au trône des Mèdes par sa justice et par sa sagesse, ne l'avait dû qu'à son hypocrisie (24).

220 Mais je laisse ce qui regarde les Barbares : ce qu'il raconte des Grecs nous offre assez d'exemples de sa malignité. Il dit que les Athéniens et plusieurs autres peuples ioniens d'origine rougissaient de ce nom et ne voulaient pas le porter ; que les plus nobles d'entre eux, qui sortaient des sénateurs mêmes d'Athènes, eurent des enfants de femmes barbares, dont ils avaient tué les pères, les maris et les enfants; qu'indignées de ces meurtres, ces femmes s'engagèrent, par un serment qu'elles firent aussi contracter à leurs filles, de ne jamais manger avec leurs maris et de ne pas leur adresser nommément la parole. On dit que les habitants (859a) actuels de Milet descendent de ces femmes (25). Après avoir dit formellement que les peuples ioniens célèbrent les fêtes Apaturies (26), il ajoute : «Et ils les célèbrent tous, excepté les Éphésiens et les Colophoniens, » dégradant ainsi ces deux peuples de la noblesse de leur origine.

Il raconte ailleurs que les habitants de Cumes et de Mitylène avaient consenti de livrer à Cyrus, pour une somme d'argent, Pactyas, un de ses généraux, qui s'était révolté contre lui (27) ; mais qu'il ne peut pas dire quelle était cette somme, parce qu'on ne l'assure pas. Il ne fallait donc pas infliger à une ville grecque cette note d'infamie, comme s'il eût été bien certain du fait (28). Il ajoute 221 que ceux de Chio (859b) arrachèrent Pactyas du temple de Minerve Tutélaire, et que, l'ayant livré aux Perses, ils reçurent de Cyrus, en récompense, le territoire d'Atarnée. Cependant Charon de Lampsaque, historien d'une très grande antiquité, en parlant de la révolte de Pactyas, n'impute ce sacrilège ni aux habitants de Chio ni à ceux de Mitylène. Il dit en propres termes : « Pactyas, informé de l'approche de l'armée persane, s'enfuit d'abord à Mitylène, puis à Chio, et tomba enfin entre les mains de Cyrus. »

En racontant dans son troisième livre l'expédition des Lacédémoniens contre Polycrate, (859c) il dit que l'opinion des Samiens était que les Spartiates, pour reconnaître les services que Samos leur avait rendus dans la guerre contre les Messéniens, voulurent rétablir les exilés dans leur patrie et faire la guerre au tyran ; mais que les Lacédémoniens disent au contraire que, loin d'avoir eu l'intention de secourir les Samiens et de les délivrer de la servitude, ils n'avaient entrepris cette guerre que pour les punir d'avoir enlevé une coupe d'or que leurs députés portaient à Crésus, et un corselet que le roi Amasis envoyait à Sparte (29). Cependant tout le monde sait qu'il n'y avait pas dans ce temps-là de ville plus avide de gloire et plus ennemie des tyrans que celle de Lacédémone. En effet, fût-ce pour un cratère ou pour un corselet qu'ils chassèrent les Cypsélides (859d) de Corinthe et d'Ambracie, 232 Lygdamis de Naxos, les Pisistratides d'Athènes, Eschine de Sicyone, Symmachus de Thasos, Aulis de Phocée, Aristogène de Milet ; qu'ils détruisirent la domination qu'Aristomède et Angélus avaient usurpée en Thessalie, et qu'ils tirent chasser ces tyrans par Léothychide, leur roi. D'autres historiens nous ont transmis ces faits avec de grands détails (30). Mais si nous en croyons le récit d'Hérodote, les Lacédémoniens, par un excès de folie et de méchanceté, au lieu d'alléguer un motif si honorable et si légitime de cette expédition, avouaient que c'était pour venger une petite injure et satisfaire un indigne ressentiment, qu'ils avaient voulu faire la guerre à un peuple malheureux et opprimé par un tyran.

(859e) Οὐ μὴν ἀλλὰ Λακεδαιμονίους μὲν ἁμωσγέπως ὑποπεσόντας αὐτοῦ τῷ γραφείῳ προσέχρωσε· τὴν δὲ Κορινθίων πόλιν, ἐκτὸς δρόμου κατὰ τοῦτον οὖσαν τὸν τόπον, ὅμως προσπεριλαβὼν ὁδοῦ, φασί, πάρεργον ἀνέπλησεν αἰτίας δεινῆς καὶ μοχθηροτάτης διαβολῆς.  « Συνεπελάβοντο γάρ, » φησί, « τοῦ στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον ὥστε γενέσθαι (859f) καὶ Κορίνθιοι προθύμως, ὑβρίσματος εἰς αὐτοὺς ὑπὸ Σαμίων πρότερον ὑπάρξαντος. Ἦν δὲ τοιοῦτο· Κερκυραίων παῖδας τριακοσίους τῶν πρώτων Περίανδρος ὁ Κορίνθου τύραννος ἐπ´ ἐκτομῇ παρ´ Ἀλυάττην ἔπεμπε· τούτους ἀποβάντας εἰς τὴν νῆσον οἱ Σάμιοι διδάξαντες ἐν ἱερῷ Ἀρτέμιδος ἱκέτας καθίζεσθαι καὶ τρωκτὰ προτιθέντες αὐτοῖς ὁσημέραι σησάμου καὶ μέλιτος περιεποίησαν. »  Τοῦθ´ ὕβρισμα Σαμίων εἰς Κορινθίους ὁ συγγραφεὺς προσαγορεύει καὶ διὰ τοῦτό φησι συμπαροξῦναι Λακεδαιμονίους κατ´ αὐτῶν ἔτεσιν οὐκ ὀλίγοις ὕστερον, ἔγκλημα ποιησαμένους ὅτι τριακοσίους παῖδας Ἑλλήνων ἐφύλαξαν ἄνδρας. Ὁ δὲ τοῦτο Κορινθίοις προστριβόμενος τοὔνειδος ἀποφαίνει τοῦ τυράννου μοχθηροτέραν τὴν πόλιν· ἐκεῖνος μέν γε τὸν υἱὸν αὐτοῦ Κερκυραίους ἀνελόντας ἠμύνατο, Κορίνθιοι δὲ τί παθόντες ἐτιμωροῦντο Σαμίους ἐμποδὼν στάντας ὠμότητι καὶ παρανομίᾳ τοσαύτῃ, καὶ ταῦτα μετὰ τρεῖς γενεὰς ὀργὴν καὶ μνησικακίαν ἀναφέροντες ὑπὲρ τυραννίδος, (860a) ἧς καταλυθείσης πᾶν τε μνῆμα καὶ πᾶν ἴχνος ἐξαλείφοντες καὶ ἀφανίζοντες οὐκ ἐπαύοντο, χαλεπῆς καὶ βαρείας αὐτοῖς γενομένης; Ἀλλὰ δὴ τὸ μὲν ὕβρισμα τοιοῦτον ἦν τὸ Σαμίων εἰς Κορινθίους· τὸ δὲ τιμώρημα ποῖόν τι τὸ Κορινθίων εἰς Σαμίους; Εἰ γὰρ ὄντως ὠργίζοντο Σαμίοις, οὐ παροξύνειν, ἀποτρέπειν δὲ μᾶλλον αὐτοῖς ἦν προσῆκον Λακεδαιμονίους ἐπὶ Πολυκράτη (860b) στρατευομένους, ὅπως μὴ τοῦ τυράννου καταλυθέντος ἐλεύθεροι Σάμιοι γένοιντο καὶ παύσαιντο δουλεύοντες.

Ὃ δὲ μέγιστόν ἐστι, τί δήποτε Κορίνθιοι Σαμίοις μὲν ὠργίζοντο βουληθεῖσι σῷσαι καὶ μὴ δυνηθεῖσι Κερκυραίων παῖδας, Κνιδίοις δὲ τοῖς σῴσασι καὶ ἀποδοῦσιν οὐκ ἐνεκάλουν; Καίτοι Κερκυραῖοι Σαμίων μὲν ἐπὶ τούτῳ λόγον οὐ πολὺν ἔχουσι, Κνιδίων δὲ μέμνηνται καὶ Κνιδίοις εἰσὶ τιμαὶ καὶ ἀτέλειαι καὶ ψηφίσματα παρ´ αὐτοῖς· οὗτοι γὰρ ἐπιπλεύσαντες ἐξήλασαν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοὺς Περιάνδρου (860c) φύλακας, αὐτοὶ δ´ ἀναλαβόντες τοὺς παῖδας εἰς Κέρκυραν διεκόμισαν, ὡς Ἀντήνωρ ἐν τοῖς Κρητικοῖς ἱστόρηκε καὶ Διονύσιος ὁ Χαλκιδεὺς ἐν ταῖς Κτίσεσιν. Ὅτι δ´ οὐ τιμωρούμενοι Σαμίους ἀλλ´ ἐλευθεροῦντες ἀπὸ τοῦ τυράννου καὶ σῴζοντες ἐστράτευσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, Σαμίοις αὐτοῖς ἔστι χρήσασθαι μάρτυσιν. Ἀρχίᾳ γὰρ ἀνδρὶ Σπαρτιάτῃ λαμπρῶς ἀγωνισαμένῳ τότε καὶ πεσόντι τάφον εἶναι δημοσίᾳ κατεσκευασμένον ἐν Σάμῳ καὶ τιμώμενον ὑπ´ αὐτῶν λέγουσι· διὸ καὶ τοὺς ἀπογόνους τἀνδρὸς ἀεὶ διατελεῖν Σαμίοις οἰκείως καὶ φιλανθρώπως προσφερομένους, ὡς αὐτὸς Ἡρόδοτος ταῦτα γοῦν ἀπομεμαρτύρηκεν.

Ἐν δὲ τῇ πέμπτῃ, τῶν ἀρίστων Ἀθήνησι καὶ πρώτων ἀνδρῶν Κλεισθένη μὲν ἀναπεῖσαί φησι (860d) τὴν Πυθίαν ψευδόμαντιν γενέσθαι, προφέρουσαν ἀεὶ Λακεδαιμονίοις ἐλευθεροῦν ἀπὸ τῶν τυράννων τὰς Ἀθήνας, καλλίστῳ μὲν ἔργῳ καὶ δικαιοτάτῳ προσάπτων ἀσεβήματος διαβολὴν τηλικούτου καὶ ῥᾳδιουργήματος, ἀφαιρούμενος δὲ τοῦ θεοῦ μαντείαν καλὴν καὶ ἀγαθὴν καὶ τῆς λεγομένης συμπροφητεύειν Θέμιδος ἀξίαν. Ἰσαγόραν δὲ τῆς γαμετῆς ὑφίεσθαι Κλεομένει φοιτῶντι παρ´ αὐτήν· ὡς δ´ εἰώθει, παραμιγνὺς πίστεως ἕνεκα τοῖς ψόγοις ἐπαίνους (860e) τινάς,  « Ἰσαγόρης δέ, » φησίν, « ὁ Τισάνδρου οἰκίης μὲν ἦν δοκίμου, ἀτὰρ τὰ ἀνέκαθεν οὐκ ἔχω φράσαι· θύουσι δὲ οἱ συγγενεῖς αὐτοῦ Διὶ Καρίῳ. » Εὔρυθμός γε καὶ πολιτικὸς ὁ μυκτὴρ τοῦ συγγραφέως, εἰς Κᾶρας ὥσπερ εἰς κόρακας ἀποδιοπομπουμένου τὸν Ἰσαγόραν. Ἀριστογείτονα μέντοι οὐκέτι κύκλῳ καὶ κακῶς, ἀλλ´ ἄντικρυς διὰ πυλῶν εἰς Φοινίκην ἐξελαύνει, Γεφυραῖον γεγονέναι λέγων ἀνέκαθεν· τοὺς δὲ Γεφυραίους οὐκ ἀπ´ Εὐβοίας (860f) οὐδ´ Ἐρετριεῖς, ὥσπερ οἴονταί τινες, ἀλλὰ Φοίνικας εἶναί φησιν, αὐτὸς οὕτω πεπυσμένος.

Ἀφελέσθαι τοίνυν Λακεδαιμονίους μὴ δυνάμενος τὴν Ἀθηναίων ἐλευθέρωσιν ἀπὸ τῶν τυράννων αἰσχίστῳ πάθει κάλλιστον ἔργον οἷός τ´ ἐστὶν ἀφανίζειν καὶ καταισχύνειν. Ταχὺ γὰρ μετανοῆσαι φησιν αὐτούς, ὡς οὐ ποιήσαντας ὀρθῶς, ὅτι  « Κιβδήλοισι μαντηίοισιν ἐπαρθέντες ἄνδρας ξείνους ὄντας αὐτοῖσι καὶ ὑποσχομένους ὑποχειρίας παρέξειν τὰς Ἀθήνας ἐξήλασαν ἐκ τῆς πατρίδος τοὺς τυράννους καὶ δήμῳ ἀχαρίστῳ παρέδωκαν τὴν πόλιν. »  Εἶτα μεταπεμψαμένους Ἱππίαν ἀπὸ Σιγείου κατάγειν εἰς τὰς Ἀθήνας· ἀντιστῆναι δὲ (861a) Κορινθίους αὐτοῖς καὶ ἀποτρέψαι, Σωκλέους διελθόντος ὅσα Κύψελος καὶ Περίανδρος κακὰ τὴν Κορινθίων πόλιν εἰργάσαντο τυραννοῦντες. Καίτοι Περιάνδρου σχετλιώτερον οὐδὲν οὐδ´ ὠμότερον ἔργον ἱστορεῖται τῆς ἐκπομπῆς τῶν τριακοσίων ἐκείνων, οὓς ἐξαρπάσασι καὶ διακωλύσασι παθεῖν ταῦτα Σαμίοις ὀργίζεσθαί φησι καὶ μνησικακεῖν Κορινθίους ὥσπερ ὑβρισθέντας. Τοσαύτης ἀναπίμπλησι ταραχῆς καὶ διαφωνίας τὸ κακόηθες αὐτοῦ τὸν λόγον, ἐξ ἁπάσης τῇ διηγήσει προφάσεως ὑποδυόμενον.

Ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς τὰ περὶ Σάρδεις διηγούμενος, ὡς ἐνῆν μάλιστα διέλυσε καὶ διελυμήνατο τὴν πρᾶξιν, ἃς μὲν Ἀθηναῖοι ναῦς ἐξέπεμψαν Ἴωσι τιμωροὺς ἀποστᾶσι βασιλέως ἀρχεκάκους τολμήσας (861b) προσειπεῖν, ὅτι τοσαύτας πόλεις καὶ τηλικαύτας Ἑλληνίδας ἐλευθεροῦν ἐπεχείρησαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων, Ἐρετριέων δὲ κομιδῇ μνησθεὶς ἐν παρέργῳ καὶ παρασιωπήσας μέγα κατόρθωμα καὶ ἀοίδιμον. Ἤδη γὰρ ὡς τῶν περὶ τὴν Ἰωνίαν συγκεχυμένων καὶ στόλου βασιλικοῦ προσπλέοντος, ἀπαντήσαντες ἔξω Κυπρίους ἐν τῷ Παμφυλίῳ πελάγει κατεναυμάχησαν· εἶτ´ ἀναστρέψαντες ὀπίσω καὶ τὰς ναῦς ἐν Ἐφέσῳ καταλιπόντες ἐπέθεντο Σάρδεσι καὶ Ἀρταφέρνην ἐπολιόρκουν εἰς τὴν ἀκρόπολιν καταφυγόντα, (861c) βουλόμενοι τὴν Μιλήτου λῦσαι πολιορκίαν· καὶ τοῦτο μὲν ἔπραξαν καὶ τοὺς πολεμίους ἀνέστησαν ἐκεῖθεν, ἐν φόβῳ θαυμαστῷ γενομένους· πλήθους δ´ ἐπιχυθέντος αὐτοῖς ἀπεχώρησαν. Ταῦτα δ´ ἄλλοι τε καὶ Λυσανίας ὁ Μαλλώτης ἐν τοῖς περὶ Ἐρετρίας εἴρηκε· καὶ καλῶς εἶχεν, εἰ καὶ διὰ μηδὲν ἄλλο, τῇ γοῦν ἁλώσει καὶ φθορᾷ τῆς πόλεως ἐπειπεῖν τὸ ἀνδραγάθημα τοῦτο καὶ τὴν ἀριστείαν. Ὁ δὲ καὶ κρατηθέντας αὐτοὺς ὑπὸ τῶν βαρβάρων φησὶν εἰς τὰς ναῦς καταδιωχθῆναι, μηδὲν τοιοῦτο τοῦ Λαμψακηνοῦ Χάρωνος ἱστοροῦντος, ἀλλὰ ταυτὶ γράφοντος κατὰ λέξιν· « Ἀθηναῖοι δ´ εἴκοσι τριήρεσιν (861d) ἔπλευσαν ἐπικουρήσοντες τοῖς Ἴωσι, καὶ εἰς Σάρδεις ἐστρατεύσαντο καὶ εἷλον τὰ περὶ Σάρδεις ἅπαντα χωρὶς τοῦ τείχους τοῦ βασιληίου· ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπαναχωροῦσιν εἰς Μίλητον. »

(859e) Il n'a peut-être diffamé ainsi les Spartiates que parce  qu'ils se sont trouvés sous sa plume. Mais les Corinthiens, qui, dans cet endroit de son histoire, n'étaient pas sur son chemin, il va les prendre, de dessein formé, pour les charger de la calomnie la plus odieuse. «Les Corinthiens, dit-il, favorisèrent avec ardeur les Spartiates (859f) dans cette expédition, pour venger un outrage qu'ils avaient reçu des Samiens quelques années auparavant. Voici le fait : Périandre, tyran de Corinthe, envoyait à Alyatte trois cents jeunes garçons des premières maisons de Corcyre, pour en faire des eunuques. Ils débarquèrent à Samos, dont les habitants leur conseillèrent de se réfugier, comme suppliants, dans le temple de Diane ; et, leur ayant fourni des aliments, ils les sauvèrent des mains de leurs conducteurs. » Voilà ce qu'Hérodote appelle une insulte des Samiens à l'égard des Corinthiens ; et c'est pour avoir sauvé de la mutilation trois cents jeunes Grecs, qu'il veut que les habitants de Corinthe aient excité les Spartiates à faire la guerre aux Samiens. Mais en imputant cette infamie aux Corinthiens, il les représente plus 223 scélérats que ne l'était leur tyran. Celui-ci se vengeait des Corcyréens qui avaient fait périr son fils (31). Mais quel tort les Corinthiens avaient-ils reçu des Samiens ? Devaient-ils les punir de s'être opposés à un tel acte de cruauté de la part de leur tyran, ou avaient-ils conservé pendant trois générations un assez vif ressentiment contre les Samiens pour vouloir venger les querelles de Périandre, dont la tyrannie avait été si dure et si pesante, qu'après s'en être affranchis, (860a) ils ne cessèrent d'en abolir les monuments et d'en effacer jusqu'aux moindres vestiges? Voilà quelle avait été l'insulte des Samiens envers les Corinthiens. Voyons maintenant quelle vengeance ces derniers en ont voulu tirer. Si les Corinthiens étaient véritablement irrités contre les habitants de Samos, loin d'exciter les Spartiates à faire la guerre à Polycrate, (860b) ils devaient plutôt les en détourner, afin que les Samiens, opprimés par leur tyran, gémissent toujours sous un dur esclavage.

Mais, ce qui est encore plus décisif, pourquoi les Corinthiens étaient-ils irrités contre les Samiens, qui, à la vérité, avaient voulu mais n'avaient pu sauver les enfants des Corcyréens, et qu'ils ne se plaignaient pas des Cnidiens, qui les avaient effectivement sauvés et rendus à leurs parents ? Aussi les Corcyréens n'ont-ils pas témoigné une grande reconnaissance aux Samiens, au lieu qu'ils ont, par des décrets publics, décerné aux Cnidiens 224 des honneurs et des immunités qui subsistent encore. C'est qu'en effet ce furent les Cnidiens qui, étant venus à Samos avec une flotte, chassèrent du temple les gardes de Périandre, (860c) embarquèrent les trois cents jeunes gens sur leurs vaisseaux et les transportèrent à Corcyre (32). Ce fait est attesté par Anténor de Crète et par Dionysius de Chalcis, dans son ouvrage sur les fondations des villes (33). Mais, pour prouver que les Lacédémoniens, en faisant la guerre à Polycrate, (860b) se proposaient d'affranchir les Samiens de la tyrannie et non de les punir, je ne veux que le témoignage des Samiens eux-mêmes. Ils disent qu'un Spartiate, nommé Archias, qui périt dans le combat en faisant des prodiges de valeur, reçut à Samos la sépulture aux dépens du public, et fut comblé d'honneurs. Aussi ses descendants ont-ils toujours conservé depuis une affection particulière pour les Samiens, comme l'atteste Hérodote lui-même.

Dans le cinquième livre de son histoire, il dit que Clisthène, l'un des principaux citoyens d'Athènes, (860d) corrompit la pythie, pour faire dire à plusieurs reprises aux Lacédémoniens de délivrer les Athéniens de leurs tyrans. C'est ainsi qu'il noircit l'action la plus glorieuse et la plus juste, par l'imputation calomnieuse d'une pareille impiété, et qu'il enlève à Apollon ce don prophétique que Thémis même se fait honneur de partager avec ce dieu. Il raconte qu'Isagoras portait la complaisance pour Cléomène jusqu'à lui céder sa femme, lorsqu'il 225 venait chez lui (34) ; et mêlant, suivant son usage, quelques louanges à sa censure, afin de la rendre plus croyable, (860e) il ajoute : « Cet Isagoras, fils de Tisandre, était d'une maison illustre, mais je ne puis rien dire sur son origine ; je sais seulement que sa famille sacrifie à Jupiter Carien (35). »  N'est-ce pas là une adroite et fine plaisanterie, que de renvoyer Isagoras aux Cariens, pour lui reprocher l'obscurité de son origine (36)? Pour Aristogiton, ce n'est pas par des sentiers détournés, mais ouvertement et, pour ainsi dire, par le grand chemin, qu'il le relègue en Phénicie, en le faisant descendre des Géphyriens, qu'il prétend, contre l'opinion de quelques auteurs, être des Phéniciens et non des Grecs de l'Eubée (860f) ou d'Érétrie (37).

Ne pouvant refuser aux Lacédémoniens la gloire d'avoir délivré Athènes de ses tyrans, il s'efforce de détruire le mérite de cette belle action par l'imputation la plus déshonorante. S'il faut l'en croire, ils se repentirent bientôt d'avoir, sur des oracles supposés (38), injustement 226 chassé de leur patrie des hommes qui leur étaient dévoués, et qui leur avaient promis de tenir Athènes dans leur dépendance, et cela pour rendre l'autorité à un peuple ingrat; ensuite ils firent venir Hippias de Sigée,. pour le rétablir dans Athènes; mais les (861a) Corinthiens S'y opposèrent, et Sosiclès réussit à les en détourner, en leur faisant le tableau des maux affreux que Corinthe avait eus à souffrir sous la domination tyrannique de Cypsèle et de Périandre. Or, dans tout le règne de Périandre, il n'y eut point d'action plus cruelle et plus atroce que le projet de mutiler les trois cents jeunes Corcyréens. Et cependant il ose dire que les Corinthiens étaient irrités contre les habitants de Samos, et conservaient un vif ressentiment parce qu'ils avaient empêché l'exécution de ce dessein barbare, tant sa méchanceté met de désordre dans le cours de sa narration, et le fait tomber dans les contradictions les plus frappantes !

Quand ensuite il raconte la prise de Sardes, il en affaiblit la gloire autant qu'il peut. Il va jusqu'à dire que les vaisseaux envoyés par Athènes au secours des Ioniens, qui s'étaient révoltés contre le roi de Perse, furent cause de tous les maux (861b)qui arrivèrent ensuite, parce qu'ils entreprirent d'affranchir de la servitude des Barbares tant et de si belles colonies grecques. Il ne parle qu'en passant des Erétriens, et supprime l'exploit le plus mémorable qu'ils aient fait dans cette guerre. Toute l'Ionie étant déjà troublée par l'approche de la flotte des Perses, ils allèrent à sa rencontre dans la mer de Pamphylie, et la délirent auprès de Chypre. Ensuite, retournant sur leurs pas, et laissant leurs vaisseaux dans le port d'Éphèse, ils mirent le siége devant Sardes, et tinrent Artapherne resserré dans la citadelle, où il s'était réfugié, et marchèrent à Milet, (861c) pour en faire lever le siége. Ils y réussirent, et ayant jeté la terreur parmi les Barbares, ils les forcèrent de se retirer; mais quand ils virent approcher une armée 227 très supérieure en nombre, ils s'éloignèrent (39). Voilà comment le fait est raconté par plusieurs historiens, et entre autres par Lysanias de Malles (40), dans son histoire d'Èrétrie ; et il eût été assez convenable, sinon par d'autre motif, du moins pour compenser la prise et la ruine de leur ville, de rapporter ce trait de leur courage. Mais au contraire, il dit qu'ils furent vaincus par les Barbares et repoussés jusque dans leurs vaisseaux, fait qu'on ne trouve point dans Charon de Lamsaque, qui dit en propres termes : « Les Athéniens mirent en mer une flotte de vingt galères, (861d) pour aller au secours des Ioniens; ils marchèrent à Sardes, dont ils se rendirent maîtres, excepté de la citadelle, et après ces exploits, ils s'en retournèrent à Milet. »

 

Ἐν δὲ τῇ ἕκτῃ διηγησάμενος περὶ Πλαταιέων, ὡς σφᾶς αὐτοὺς ἐδίδοσαν Σπαρτιάταις, οἱ δὲ μᾶλλον ἐκέλευσαν πρὸς Ἀθηναίους τρέπεσθαι  « Πλησιοχώρους ἐόντας αὐτοῖς καὶ τιμωρέειν οὐ κακούς, »  προστίθησιν οὐ καθ´ ὑπόνοιαν οὐδὲ δόξαν, ἀλλ´ ὡς ἀκριβῶς ἐπιστάμενος, ὅτι  « Ταῦτα συνεβούλευον οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐ κατ´ εὔνοιαν οὕτω τῶν Πλαταιέων, ὡς βουλόμενοι τοὺς Ἀθηναίους (861e) ἔχειν πόνους συνεστεῶτας Βοιωτοῖς. »
Οὐκοῦν εἰ μὴ κακοήθης Ἡρόδοτος, ἐπίβουλοι μὲν Λακεδαιμόνιοι καὶ κακοήθεις, ἀναίσθητοι δ´ Ἀθηναῖοι παρακρουσθέντες, Πλαταιεῖς δ´ οὐ κατ´ εὔνοιαν οὐδὲ τιμὴν ἀλλὰ πολέμου πρόφασις εἰς μέσον ἐρρίφησαν. Καὶ μὴν τὴν πανσέληνον ἤδη σαφῶς ἐξελήλεγκται Λακεδαιμονίων καταψευδόμενος, ἥν φησι περιμένοντας αὐτοὺς εἰς Μαραθῶνα μὴ βοηθῆσαι τοῖς Ἀθηναίοις. Οὐ γὰρ μόνον ἄλλας μυρίας ἐξόδους καὶ μάχας πεποίηνται μηνὸς ἱσταμένου, μὴ περιμείναντες (861f) τὴν πανσέληνον, ἀλλὰ καὶ ταύτης τῆς μάχης, ἕκτῃ Βοηδρομιῶνος ἱσταμένου γενομένης, ὀλίγον ἀπελείφθησαν, ὥστε καὶ θεάσασθαι τοὺς νεκροὺς ἐπελθόντες ἐπὶ τὸν τόπον. Ἀλλ´ ὅμως ταῦτα περὶ τῆς πανσελήνου γέγραφεν, « Ἀδύνατα δέ σφι τὸ παραυτίκα ποιέειν ταῦτα, οὐ βουλομένοισι λύειν τὸν νόμον· ἦν γὰρ ἱσταμένου τοῦ μηνὸς ἐνάτη· ἐνάτῃ δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθαι ἔφασαν, οὐ πλήρεος ἐόντος τοῦ κύκλου. Οὗτοι μὲν οὖν τὴν πανσέληνον ἔμενον. » Σὺ δὲ μεταφέρεις τὴν πανσέληνον εἰς ἀρχὴν μηνὸς ἐκ διχομηνίας, καὶ τὸν οὐρανὸν ὁμοῦ καὶ τὰς ἡμέρας καὶ πάντα πράγματα συνταράσσεις.

Καὶ (862a) τὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπαγγελλόμενος γράφειν ὡς μὴ ἀκλεᾶ γένηται, ἐσπουδακὼς δὲ περὶ τὰς Ἀθήνας διαφερόντως, οὐδὲ τὴν πρὸς Ἄγρας πομπὴν ἱστόρηκας, ἣν πέμπουσιν ἔτι νῦν τῇ ἕκτῃ χαριστήρια τῆς νίκης ἑορτάζοντες. Ἀλλὰ τοῦτό γε βοηθεῖ τῷ Ἡροδότῳ πρὸς ἐκείνην τὴν διαβολὴν ἣν ἔχει, κολακεύσας τοὺς Ἀθηναίους ἀργύριον πολὺ λαβεῖν παρ´ αὐτῶν. Εἰ γὰρ ἀνέγνω ταῦτ´ Ἀθηναίοις, οὐκ ἂν εἴασαν οὐδὲ περιεῖδον ἐνάτῃ τὸν Φιλιππίδην παρακαλοῦντα Λακεδαιμονίους (862b) ἐπὶ τὴν μάχην ἐκ τῆς μάχης γεγενημένον, καὶ ταῦτα δευτεραῖον εἰς Σπάρτην ἐξ Ἀθηνῶν, ὡς αὐτός φησιν, ἀφιγμένον· εἰ μὴ μετὰ τὸ νικῆσαι τοὺς πολεμίους Ἀθηναῖοι μετεπέμποντο τοὺς συμμάχους. Ὅτι μέντοι δέκα τάλαντα δωρεὰν ἔλαβεν ἐξ Ἀθηνῶν Ἀνύτου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἀνὴρ Ἀθηναῖος, οὐ τῶν παρημελημένων ἐν ἱστορίᾳ, Δίυλλος εἴρηκεν. Ἀπαγγείλας δὲ τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην ὁ Ἡρόδοτος *** ὡς μὲν οἱ πλεῖστοι λέγουσι, καὶ τῶν νεκρῶν τῷ ἀριθμῷ καθεῖλε τοὔργον. Εὐξαμένους γάρ φασι τοὺς Ἀθηναίους τῇ Ἀγροτέρᾳ θύσειν χιμάρους ὅσους ἂν τῶν βαρβάρων καταβάλωσιν, (862c) εἶτα μετὰ τὴν μάχην, ἀναρίθμου πλήθους τῶν νεκρῶν ἀναφανέντος, παραιτεῖσθαι ψηφίσματι τὴν θεόν, ὅπως καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀποθύωσι πεντακοσίας τῶν χιμάρων.

Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτ´ ἐάσαντες ἴδωμεν τὰ μετὰ τὴν μάχην·  « Τῇσι δὲ λοιπῇσι, » φησίν, « οἱ βάρβαροι ἐξανακρουσάμενοι, καὶ ἀναλαβόντες ἐκ τῆς νήσου ἐν τῇ ἔλιπον τὰ ἐξ Ἐρετρίης ἀνδράποδα, περιέπλεον Σούνιον, βουλόμενοι φθῆναι τοὺς Ἀθηναίους ἀφικόμενοι εἰς τὸ ἄστυ· αἰτίη δὲ ἔσχεν Ἀθηναίοισι ἐξ Ἀλκμεωνιδέων μηχανῆς αὐτοὺς ταῦτα ἐπινοηθῆναι· τούτους γὰρ συνθεμένους τοῖσι Πέρσῃσιν ἀναδεῖξαι ἀσπίδα ἐοῦσιν ἤδη ἐν τῇσι νηυσί· οὗτοι μὲν δὴ περιέπλεον Σούνιον. » Ἐνταῦθα (862d) τὸ μὲν τοὺς Ἐρετριέας ἀνδράποδα προσειπεῖν, οὔτε τόλμαν Ἑλλήνων οὐδενὸς οὔτε φιλοτιμίαν ἐνδεεστέραν παρασχομένους καὶ παθόντας ἀνάξια τῆς ἀρετῆς, ἀφείσθω· διαβεβλημένων δὲ τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, ἐν οἷς οἱ μέγιστοί τε τῶν οἴκων καὶ δοκιμώτατοι τῶν ἀνδρῶν ἦσαν, ἐλάττων λόγος· ἀνατέτραπται δὲ τῆς νίκης τὸ μέγεθος καὶ τὸ τέλος εἰς οὐδὲν ἥκει τοῦ περιβοήτου κατορθώματος, οὐδ´ ἀγών τις ἔοικεν οὐδ´ ἔργον γεγονέναι τοσοῦτον, ἀλλὰ πρόσκρουσμα βραχὺ τοῖς βαρβάροις ἀποβᾶσιν (ὥσπερ οἱ διασύροντες καὶ βασκαίνοντες λέγουσιν), εἰ μετὰ τὴν μάχην οὐ φεύγουσι κόψαντες (862e) τὰ πείσματα τῶν νεῶν, τῷ φέροντι προσωτάτω τῆς Ἀττικῆς ἀνέμῳ παραδόντες αὑτούς, ἀλλ´ αἴρεται μὲν ἀσπὶς αὐτοῖς προδοσίας σημεῖον, ἐπιπλέουσι δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐλπίζοντες αἱρήσειν, καὶ καθ´ ἡσυχίαν Σούνιον κάμψαντες ὑπεραιωροῦνται Φαλήρων οἱ δὲ πρῶτοι καὶ δοκιμώτατοι τῶν ἀνδρῶν προδιδόασιν ἀπεγνωκότες τὴν πόλιν. Καὶ γὰρ ἀπολύων ὕστερον Ἀλκμεωνίδας ἑτέροις τὴν προδοσίαν ἀνατίθησιν·  « Ἀνεδείχθη μὲν γὰρ ἀσπίς, καὶ τοῦτο (862f) οὐκ ἔστιν ἄλλως εἰπεῖν, »  φησὶν αὐτὸς ἰδών. Τοῦτο δ´ ἀμήχανον μὲν ἦν γενέσθαι, νενικηκότων κατὰ κράτος τῶν Ἀθηναίων· γενόμενον δ´ οὐκ ἂν ὑπὸ τῶν βαρβάρων συνώφθη, φυγῇ καὶ πόνῳ πολλῷ καὶ τραύμασι καὶ βέλεσιν εἰς τὰς ναῦς ἐλαυνομένων καὶ ἀπολιπόντων τὸ χωρίον, ὡς ἕκαστος τάχους εἶχεν.
 

Dans le sixième livre de son histoire, il raconte que les habitants de Platée s'étant donnés aux Lacédémoniens, ceux-ci leur représentèrent qu'ils devaient plutôt s'adresser aux Athéniens, qui étaient plus près d'eux et bien capables de les défendre. Après quoi il ajoute, non comme un soupçon ou une conjecture, mais comme s'il en eût eu une pleine certitude, que les Spartiates avaient donné ce conseil aux habitants de Platée, moins par un motif de bienveillance, qu'afin de voir les Athéniens (861e) dans l'embarras, lorsqu'ils se seraient unis aux Béotiens. Si ce n'est pas un trait de méchanceté de la part d'Hérodote, il faut que les Lacédémoniens aient été faux et trompeurs, et les Athéniens bien sots de ne pas voir qu'on les jouait; et que les Platéens aient été mis en avant, non par bonne volonté ou par égard pour eux, mais pour fournir un prétexte à la guerre. Il en a encore évidemment imposé sur le compte des 228 Lacédémoniens, en assurant qu'ils vinrent trop tard à Marathon au secours des Athéniens, pour n'avoir voulu se mettre en marche que le jour de la pleine lune. Non seulement ils sont entrés cent fois en campagne, où ils ont livré des combats les premiers jours du mois, (861f) sans attendre la pleine lune, mais à cette bataille même, qui se donna le 6 du mois de boédromion, leur retard fut si peu considérable, qu'ils virent encore les morts étendus sur le champ de bataille. Voici néanmoins ce que dit Hérodote au sujet de la pleine lune : « Il leur était impossible de partir sur-le-champ, parce qu'ils ne voulaient pas violer la loi qui leur défendait de se mettre en marche avant la pleine lune, et l'on n'était alors qu'au neuvième jour du mois (41) ; ils attendirent donc que la lune fût dans son plein. » Eh quoi ! Hérodote, tu transportes la pleine lune au commencement du mois, où cet astre est dans son premier quartier, et tu intervertis l'ordre du ciel et des jours, et le cours entier de l'univers !

(862a) Tu t'annonces pour écrire l'histoire de la Grèce ; tu affectes surtout le plus grand zèle pour les Athéniens, et tu ne dis pas un mot de la procession solennelle qu'ils font à Agra (42), pour rendre grâce à Hécate de cette victoire. Il est vrai que ce silence détruit l'imputation calomnieuse qu'on lui fait, d'avoir reçu beaucoup d'argent des Athéniens pour les flatter dans son histoire. S'il leur avait lu cet endroit, ils ne lui auraient pas laissé dire que Phidippide, après la bataille, (862b) était allé presser le départ des Lacédémoniens, et avait fait en deux jours le voyage de Sparte à Athènes (43) ; à moins que les Athéniens, après 229 la victoire, n'aient envoyé demander du secours à leurs alliés. Il est certain cependant que l'Athénien Diyllus (44), historien digne de foi, dit qu'Hérodote reçut des Athéniens, sur la proposition d'Anytus, la somme de dix talents (45). Au reste, bien des gens pensent qu'après avoir fait le récit de la bataille de Marathon, il en détruit tout le mérite par le nombre des morts qu'il suppose (46). Les Athéniens, dit-il, avaient fait vœu d'immoler à Diane Agrotère (47) autant de chèvres qu'ils tueraient d'ennemis; mais quand ils virent, (862c) après la bataille, que le nombre en était trop considérable, ils crurent s'acquitter envers la déesse en ordonnant, par un décret solennel, qu'on lui sacrifierait tous les ans cinq cents chèvres.

Mais laissons cela, et voyons ce qui se passa après la bataille. « Les Barbares, dit-il, s'étant mis en mer avec les autres vaisseaux, et ayant retiré de l'île les esclaves érétriens qu'ils y avaient déposés, ils doublèrent le cap Sunium, dans l'intention d'arriver à Athènes avant les Athéniens. On prétend qu'ils avaient pris ce parti par le conseil des Alcméonides, qui étaient, dit-on, convenus avec les Perses que lorsqu'ils seraient montés sur leurs vaisseaux, on leur montrerait un bouclier. Les Barbares doublèrent donc le cap Sunium, etc. » (862d) Je ne relèverai pas ici la qualification odieuse d'esclaves qu'il donne aux  230 Érétriens, quoiqu'ils eussent montré autant de courage et d'audace, autant de désir d'acquérir de la gloire qu'aucun autre peuple de la Grèce ; mais le succès ne couronna pas leurs efforts (48). Je ne lui ferai pas même un grand crime de la diffamation des Alcméonides, qui étaient alliés aux maisons les plus illustres d'Athènes, et avaient dans leur famille les hommes les plus estimables. Un reproche bien plus grave qu'on a à lui faire, c'est qu'il anéantit tout le mérite de celte victoire, et réduit à rien un des exploits les plus mémorables de la Grèce. Il semble, à l'entendre, que ce fut moins un vrai combat, une action générale,.qu'une simple escarmouche avec les Barbares, à la descente de leurs vaisseaux, comme le disent les envieux et les détracteurs de la gloire des Grecs. Voilà du moins ce qu'il en faut penser, s'il n'est pas vrai qu'après la bataille, les Barbares, (862e) coupant les câbles de leurs vaisseaux, se soient abandonnés aux vents, qui les portèrent dans l'intérieur de l'Attique; et qu'au contraire on leur ait montré un bouclier élevé, pour signal de trahison; qu'ils aient fait voile vers Athènes, dans l'espérance de la surprendre ; qu'ayant doublé paisiblement le cap Sunium, ils se soient présentés à la vue du port de Phalère, et que les plus illustres citoyens d'Athènes, désespérant de sauver la ville, aient voulu la leur livrer ; car, dans la suite, déchargeant les Alcméonides de cette trahison, il la fait tomber sur d'autres. « Il est certain, dit-il, qu'on éleva en l'air un bouclier, (862f) et on ne saurait le nier. » Comme s'il l'avait vu de ses propres yeux. Mais la  231 chose était impossible, puisque les Athéniens avaient l'emporté une pleine victoire ; et quand on aurait réellement montré le bouclier, les Barbares auraient-ils pu l'apercevoir, lorsqu'ils fuyaient en déroute, pleins d'effroi, couverts de blessures, poursuivis à coups de traits jusque dans leurs vaisseaux, et quittant le champ de bataille avec la plus grande précipitation ?

 

Ἀλλ´ ὅταν γε πάλιν ὑπὲρ τῶν Ἀλκμεωνιδῶν ἀπολογεῖσθαι προσποιῆται, μεθεὶς ἃ πρῶτος ἀνθρώπων ἐπενήνοχεν ἐγκλήματα, καὶ εἴπῃ  « Θῶμα δέ μοι καὶ οὐκ ἐνδέχομαι τὸν λόγον, Ἀλκμεωνίδας ἄν ποτε ἀναδεῖξαι Πέρσῃσιν ἐκ συνθήματος ἀσπίδα, βουλομένους ὑπὸ βαρβάροισί τε εἶναι Ἀθηναίους καὶ ὑπὸ Ἱππίῃ, »  κόμματός τινος ἀναμιμνήσκομαι παροιμιακοῦ·

Μένε, καρκίνε, καί σε μεθήσω.

Τί γὰρ ἐσπούδακας καταλαβεῖν, εἰ καταλαβὼν μεθιέναι (863a) μέλλεις; Καὶ σὺ κατηγορεῖς, εἶτ´ ἀπολογῇ· καὶ γράφεις κατ´ ἐπιφανῶν ἀνδρῶν διαβολάς, ἃς πάλιν ἀναιρεῖς, ἀπιστῶν δὲ σεαυτῷ δηλονότι· σεαυτοῦ γὰρ ἀκήκοας λέγοντος Ἀλκμεωνίδας ἀνασχεῖν ἀσπίδα νενικημένοις καὶ φεύγουσι τοῖς βαρβάροις. Καὶ μὴν ἐν οἷς περὶ Ἀλκμεωνιδῶν ἀπολογῇ σεαυτὸν ἀποφαίνεις συκοφάντην· εἰ γὰρ  « Μᾶλλον ἢ ὁμοίως Καλλίῃ τῷ Φαινίππου, Ἱππονίκου δὲ πατρί, φαίνονται μισοτύραννοι ἐόντες, »  ὡς ἐνταῦθα γράφεις, Ἀλκμεωνίδαι, ποῦ θήσεις αὐτῶν ἐκείνην τὴν συνωμοσίαν ἣν ἐν τοῖς πρώτοις γέγραφας; Ὡς ἐπιγαμίαν (863b) ποιησόμενοι Πεισιστράτῳ κατήγαγον αὐτὸν ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐπὶ τὴν τυραννίδα καὶ οὐκ ἂν ἐξήλασαν αὖθις, ἕως διεβλήθη παρανόμως τῇ γυναικὶ μιγνύμενος. Ταῦτα μὲν οὖν τοιαύτας ἔχει ταραχάς· ἐν μέσῳ γὰρ τῆς Ἀλκμεωνιδῶν διαβολῆς καὶ ὑπονοίας τοῖς Καλλίου τοῦ Φαινίππου χρησάμενος ἐπαίνοις καὶ προσάψας αὐτῷ τὸν υἱὸν Ἱππόνικον, ὃς ἦν καθ´ Ἡρόδοτον ἐν τοῖς πλουσιωτάτοις Ἀθηναίων, ὡμολόγησεν ὅτι μηδὲν τῶν πραγμάτων δεομένων, ἀλλὰ θεραπείᾳ καὶ χάριτι τοῦ Ἱππονίκου τὸν Καλλίαν παρενέβαλεν.

Ἐπεὶ δ´ Ἀργείους ἅπαντες ἴσασιν οὐκ ἀπειπαμένους τοῖς Ἕλλησι τὴν συμμαχίαν, ἡγεῖσθαι δὲ κατὰ τὸ ἥμισυ πάσης τῆς συμμαχίας ἀξιώσαντας, (863c) ὡς ἂν μὴ Λακεδαιμονίοις ἐχθίστοις καὶ πολεμιωτάτοις οὖσι ποιοῦντες ἀεὶ τὸ προστασσόμενον ἕπωνται, καὶ τοῦτ´ ἄλλως οὐκ ἦν, αἰτίαν κακοηθεστάτην ὑποβάλλεται, γράφων,  « Ἐπεὶ δέ σφεας παραλαμβάνειν τοὺς Ἕλληνας, οὕτω δὴ ἐπισταμένους, ὅτι οὐ μεταδώσουσι τῆς ἀρχῆς Λακεδαιμόνιοι, μεταιτέειν, ἵνα ἐπὶ προφάσεως ἡσυχίαν ἄγωσι. »  Τούτων δ´ ὕστερον ἀναμνῆσαί φησιν Ἀρταξέρξην ἀναβάντας εἰς Σοῦσα πρέσβεις Ἀργείων, κἀκεῖνον εἰπεῖν ὡς  « Οὐδεμίαν νομίζοι πόλιν Ἄργεος φιλιωτέρην »·
εἶθ´ ὑπειπών, ὥσπερ εἴωθε, καὶ ἀναδυόμενος οὐκ εἰδέναι φησὶ περὶ τούτων ἀτρεκέως, εἰδέναι δ´ ὅτι πᾶσιν ἀνθρώποις ἐστὶν (863d) ἐγκλήματα,  « Καὶ οὐκ Ἀργείοισιν αἴσχιστα πεποίηται. Ἐγὼ δὲ λέγειν ὀφείλω τὰ λεγόμενα, πείθεσθαί γε μὴν οὐ παντάπασι ὀφείλω, καί μοι τὸ ἔπος τοῦτο ἐχέτω ἐς πάντα τὸν λόγον. Ἐπεὶ καὶ ταῦτα λέγεται, ὡς ἄρα Ἀργεῖοι ἦσαν οἱ ἐπικαλεσάμενοι τὸν Πέρσην ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐπειδή σφιν πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους κακῶς ἡ αἰχμὴ ἑστήκεε, πᾶν δὴ βουλόμενοι σφίσι εἶναι πρὸ τῆς παρούσης λύπης. »

Ἆρ´ οὖν οὐχ, ὅπερ αὐτὸς τὸν Αἰθίοπά φησι πρὸς (863e) τὰ μύρα καὶ τὴν πορφύραν εἰπεῖν, ὡς δολερὰ μὲν τὰ χρίματα δολερὰ δὲ τὰ εἵματα τῶν Περσέων ἐστί, τοῦτ´ ἄν τις εἴποι πρὸς αὐτόν, ὡς δολερὰ μὲν τὰ ῥήματα δολερὰ δὲ τὰ σχήματα τῶν Ἡροδότου λόγων,

Ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιὲς ἀλλὰ πᾶν πέριξ,

ὥσπερ οἱ ζῳγράφοι τὰ λαμπρὰ τῇ σκιᾷ τρανότερα ποιοῦσιν, οὕτω ταῖς ἀρνήσεσι τὰς διαβολὰς ἐπιτείνοντος αὐτοῦ καὶ τὰς ὑπονοίας ταῖς ἀμφιβολίαις βαθυτέρας ποιοῦντος; Ἀργεῖοι δ´ ὅτι μὲν οὐ συναράμενοι τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἡγεμονίαν (863f) καὶ τῆς ἀρετῆς Λακεδαιμονίοις ἐκστάντες, κατῄσχυναν τὸν Ἡρακλέα καὶ τὴν εὐγένειαν, οὐκ ἔστιν ἀντειπεῖν. Ὑπὸ Σιφνίοις γὰρ ἦν καὶ Κυθνίοις ἄμεινον ἐλευθεροῦν τοὺς Ἕλληνας ἢ Σπαρτιάταις φιλονεικοῦντας ὑπὲρ ἀρχῆς ἐγκαταλιπεῖν τοσούτους καὶ τοιούτους ἀγῶνας. Εἰ δ´ αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἐπικαλεσάμενοι τὸν Πέρσην ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν κακῶς ἑστῶσαν αὐτοῖς αἰχμὴν πρὸς Λακεδαιμονίους, πῶς οὐκ ἐμήδιζον ἀναφανδὸν ἥκοντος οὐδ´, εἰ μὴ συστρατεύειν ἐβούλοντο βασιλεῖ, τὴν γοῦν Λακωνικὴν ὑπολειπόμενοι κακῶς ἐποίουν, ἢ Θυρέας ἥπτοντο πάλιν ἢ τρόπον ἄλλον ἀντελαμβάνοντο καὶ (864a) παρηνώχλουν Λακεδαιμονίοις, μέγα βλάψαι δυνάμενοι τοὺς Ἕλληνας, εἰ μὴ παρῆκαν εἰς Πλαταιὰς ἐκείνους ἐκστρατεῦσαι τοσούτοις ὁπλίταις;

Ἀλλ´ Ἀθηναίους γε μεγάλους ἐνταῦθα τῷ λόγῳ πεποίηκε καὶ σωτῆρας ἀνηγόρευκε τῆς Ἑλλάδος· ὀρθῶς γε ποιῶν καὶ δικαίως, εἰ μὴ πολλὰ καὶ βλάσφημα προσῆν τοῖς ἐπαίνοις. Νῦν δὲ προδοθῆναι μὲν ἂν λέγων ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων Λακεδαιμονίους,  « Μονωθέντας δ´ ἂν καὶ ἀποδεξαμένους ἔργα μεγάλα ἀποθανεῖν γενναίως, ἢ πρὸ τούτου ὁρῶντας καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας μηδίζοντας ὁμολογίῃ ἂν χρήσασθαι πρὸς Ξέρξεα, »  δῆλός ἐστιν οὐ τοῦτο λέγων εἰς τὸν Ἀθηναίων ἔπαινον, ἀλλ´ (864b) Ἀθηναίους ἐπαινῶν ἵνα κακῶς εἴπῃ τοὺς ἄλλους ἅπαντας. Τί γὰρ ἄν τις ἔτι δυσχεραίνοι, Θηβαίους ἀεὶ καὶ Φωκέας πικρῶς αὐτοῦ καὶ κατακόρως ἐξονειδίζοντος, ὅπου καὶ τῶν προκινδυνευσάντων ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος τὴν γενομένην μὲν οὐ, γενομένην δ´ ἄν, ὡς αὐτὸς εἰκάζει, καταψηφίζεται προδοσίαν; Αὐτοὺς δὲ Λακεδαιμονίους ἐν ἀδήλῳ θέμενος, ἐπηπόρησεν εἴτ´ ἔπεσον ἂν μαχόμενοι τοῖς πολεμίοις εἴτε παρέδωκαν ἑαυτούς, μικροῖς γε νὴ Δία τεκμηρίοις αὐτῶν ἀπιστήσας τοῖς περὶ Θερμοπύλας.

(864c) Διηγούμενος δὲ συμπεσοῦσαν ναυαγίαν ταῖς βασιλικαῖς ναυσὶ καὶ ὅτι  « Πολλῶν χρημάτων ἐκπεσόντων, Ἀμεινοκλῆς ὁ Κρητίνεω Μάγνης ἀνὴρ ὠφελήθη μεγάλως, χρυσία ἄφατα καὶ χρήματα περιβαλόμενος, »  οὐδὲ τοῦτον ἄδηκτον παρῆκεν. « Ἀλλ´ ὁ μὲν τἄλλα, » φησίν, « οὐκ εὐτυχέων εὑρήμασι μέγα πλούσιος ἐγένετο· ἦν γάρ τις καὶ τοῦτον ἄχαρις συμφορὴ λυπεῦσα παιδοφόνος. »  Τοῦτο μὲν οὖν παντὶ δῆλον, ὅτι τὰ χρυσᾶ χρήματα καὶ τὰ εὑρήματα καὶ τὸν ἐκβρασσόμενον ὑπὸ τῆς θαλάσσης πλοῦτον ἐπεισήγαγε τῇ ἱστορίᾳ χώραν καὶ τόπον ποιῶν, ἐν ᾧ θήσεται τὴν Ἀμεινοκλέους παιδοφονίαν.

(864d) Ἀριστοφάνους δὲ τοῦ Βοιωτοῦ γράψαντος ὅτι χρήματα μὲν αἰτήσας οὐκ ἔλαβε παρὰ Θηβαίων, ἐπιχειρῶν δὲ τοῖς νέοις διαλέγεσθαι καὶ συσχολάζειν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἐκωλύθη δι´ ἀγροικίαν αὐτῶν καὶ μισολογίαν, ἄλλο μὲν οὐδέν ἐστι τεκμήριον· ὁ δ´ Ἡρόδοτος τῷ Ἀριστοφάνει μεμαρτύρηκε, δι´ ὧν τὰ μὲν ψευδῶς, τὰ δὲ διὰ κολακείαν, τὰ δὲ ὡς μισῶν καὶ διαφερόμενος τοῖς Θηβαίοις ἐγκέκληκε. Θεσσαλοὺς μὲν γὰρ ὑπ´ ἀνάγκης ἀποφαίνεται (864e) μηδίσαι τὸ πρῶτον, ἀληθῆ λέγων· καὶ περὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων μαντευόμενος ὡς προδόντων ἂν Λακεδαιμονίους ὑπεῖπεν ὡς  « Οὐχ ἑκόντων ἀλλ´ ὑπ´ ἀνάγκης ἁλισκομένων κατὰ πόλεις. »  Θηβαίοις δὲ τῆς αὐτῆς ἀνάγκης οὐ δίδωσι τὴν αὐτὴν συγγνώμην. Καίτοι πεντακοσίους μὲν εἰς τὰ Τέμπη καὶ Μναμίαν στρατηγὸν ἔπεμψαν, εἰς δὲ Θερμοπύλας ὅσους ᾔτησε Λεωνίδας, οἳ καὶ μόνοι σὺν Θεσπιεῦσι παρέμειναν αὐτῷ, τῶν ἄλλων ἀπολιπόντων μετὰ τὴν κύκλωσιν. Ἐπεὶ δὲ τῶν παρόδων κρατήσας ὁ βάρβαρος (864f) ἐν τοῖς ὅροις ἦν καὶ Δημάρατος ὁ Σπαρτιάτης διὰ ξενίας εὔνους ὢν Ἀτταγίνῳ τῷ προεστῶτι τῆς ὀλιγαρχίας διεπράξατο φίλον βασιλέως γενέσθαι καὶ ξένον, οἱ δ´ Ἕλληνες ἐν ταῖς ναυσὶν ἦσαν, πεζῇ δ´ οὐδεὶς προσήλαυνεν, οὕτω προσεδέξαντο τὰς διαλύσεις ὑπὸ τῆς μεγάλης ἀνάγκης ἐγκαταληφθέντες. Οὔτε γὰρ θάλασσα καὶ νῆες αὐτοῖς παρῆσαν ὡς Ἀθηναίοις, οὔτ´ ἀπωτάτω κατῴκουν ὡς Σπαρτιᾶται τῆς Ἑλλάδος ἐν μυχῷ, μιᾶς δ´ ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἡμισείας ἀπέχοντι τῷ Μήδῳ συστάντες ἐπὶ τῶν στενῶν καὶ διαγωνισάμενοι μετὰ μόνων Σπαρτιατῶν (865a) καὶ Θεσπιέων ἠτύχησαν.
 

Mais ensuite il paraît disculper les Alcméonides des inculpations dont lui seul les a chargés. « Je ne puis croire, dit-il, que les Alcméonides aient été d'intelligence avec les Perses pour leur montrer un bouclier, et qu'ils aient voulu réduire Athènes sous la domination des Barbares et d'Hippias (49). » Ceci me rappelle le proverbe :

 Ou il ne faut pas saisir son ennemi, ou il ne faut pas le lâcher (50).

Pour toi, puis-je dire à Hérodote, tu accuses tout à la fois et tu justifies; (863a) tu avances des calomnies contre des personnages illustres, et tu les réfutes, manquant ainsi de confiance en toi-même. Tu as dit que les Alcméonides avaient montré un bouclier aux Barbares après leur défaite, au moment de leur fuite; et en les justifiant bientôt après, tu te déclares un calomniateur. S'il est vrai, comme tu le dis dans cet endroit de ton histoire, que les Alcméonides fussent autant ou même plus ennemis des tyrans que Callias, fils de Phénippe et père d'Hipponicus, sur quels motifs fonderas-tu la conjuration dont tu les accuses au commencement de ton ouvrage, quand tu dis qu'ils donnèrent une de leurs filles en mariage (863b) à Pisistrate, et qu'à la faveur de cette alliance, ils le rappelèrent de l'exil à la tyrannie, et qu'ils ne l'en auraient pas chassé de nouveau si sa femme ne se fût plainte qu'il violait à son égard la loi de la nature ? Voilà les contradictions où l'ont jeté  232 ses calomnies et ses soupçons contre les Alcméonides. Mais en y mêlant des louanges pour Callias, fils de Phénippe, et en rappelant son fils Hipponicus, qui, du temps d'Hérodote, était un des plus riches citoyens d'Athènes, il avoue tacitement que, sans y être engagé par son sujet, il a parlé de Callias par pure flatterie.

Tout le monde sait que les Argiens ne refusèrent pas d'entrer dans la confédération des Grecs; que seulement ils ne voulurent pas marcher sous les ordres des Spartiates, (863c) leurs plus grands ennemis et qu'ils ne pouvaient point ne pas haïr. Hérodote leur suppose un motif des plus vicieux. « Quand ils virent, dit-il, que les Grecs voulaient les comprendre dans la ligue, comme ils savaient bien que les Spartiates ne voudraient jamais partager le commandement avec personne, ils le demandèrent, afin d'avoir un prétexte de se tenir tranquilles. » Il ajoute que longtemps après, Artaxerxès rappela ce fait aux députés que les Argiens avaient envoyés à Suse, en leur disant qu'il regardait Argos comme la ville de la Grèce qui lui était le plus attachée. Ensuite, pour couvrir, suivant son usage, sa méchanceté, il dit : (863d) « Pour cela, je ne puis l'assurer positivement. Je sais seulement que tous les hommes sont sujets à faire des fautes, et que les Argiens ne sont pas ceux qui en ont commis de plus grandes. Mais je dois, sinon croire tout ce qu'on dit, du moins le rapporter; et j'en fais la réflexion une fois pour toutes. On dit même que c'étaient les Argiens qui avaient appelé les Perses en Grèce, parce qu'ils ne pouvaient résister aux Lacédémoniens, et que toute autre situation leur paraissait préférable à celle où ils étaient alors (51). »

233 N'est-ce pas là ce que disait un roi d'Éthiopie (863e) des parfums et de la pourpre des Perses, et que cet historien lui-même a rapporté, que leurs odeurs et leurs habillements étaient trompeurs (52) ? Ne peut-on pas dire aussi : les paroles d'Hérodote et ses tours de phrase sont trompeurs?

Chez lui tout est détours; rien n'est franc ni sincère (53).

Les peintres font ressortir par le contraste des ombres les traits les plus frappants de leurs tableaux. Hérodote, par ses désaveux affectés, renforce ses calomnies et donne plus de poids à ses soupçons par les tournures équivoques qu'il emploie. S'il est vrai que les Argiens, par ambition de commander ou par jalousie des Spartiates, aient refusé d'entrer dans la confédération des Grecs, (863f) on ne peut nier qu'ils n'aient déshonoré leur descendance d'Hercule. Il eût été sans doute plus honorable, même à des habitants de Siphnos et de Cythne (54), de défendre la liberté de la Grèce que de disputer aux Spartiates le droit de commander, et de manquer ainsi tant et de si glorieux combats. Mais si les Argiens avaient appelé les Perses dans la Grèce parce qu'ils ne pouvaient résister aux Lacédémoniens, pourquoi ne se déclarèrent-ils pas ouvertement contre eux lorsqu'ils y furent entrés? Or, s'ils ne voulurent pas servir sous un roi barbare, pourquoi, restés seuls dans leur pays, n'allaient-ils pas dévaster le territoire de la Laconie? Que ne s'emparaient-ils de nouveau de celui de Thyrée (55)? Que ne cherchaient-ils d'autres moyens de nuire aux (864a) Spar-  234 tiates, puisqu'en empêchant un si grand nombre de braves combattants de se rendre à Platée, ils auraient porté à toute la Grèce le coup le plus funeste ?

Il relève beaucoup, dans cette partie de son histoire, le mérite des Athéniens, qu'il appelle les sauveurs de la Grèce ; et l'on ne pourrait qu'applaudir à cet éloge s'il n'y mêlait des reproches amers contre d'autres peuples. Quand il dit que les Lacédémoniens, trahis et abandonnés par les Grecs, aimèrent mieux mourir glorieusement, après avoir fait les plus grands exploits, plutôt que de voir les autres peuples favoriser les Perses et faire alliance avec Xerxès, n'est-il pas évident qu'en faisant plus haut l'éloge des Athéniens, (864b) il voulait moins les louer qu'en, prendre occasion de blâmer !es autres Grecs? Après cela, qui pourrait se plaindre des injures sanglantes dont il accable les peuples de la Béotie et de la Phocide, quand il accuse d'une trahison que n'exista jamais que dans ses conjectures ceux qui se sont sacrifiés pour le salut de la Grèce (56) ? Par rapport aux Spartiates eux-mêmes, il donne lieu de douter s'ils sont morts en combattant ou s'ils se sont rendus à l'ennemi, ne les distinguant que par des marques bien faibles de ceux qui périrent aux Thermopyles.

(864c) En racontant le naufrage de la flotte des Perses, qui y perdirent des richesses immenses, il dit : « Aminoclès de Magnésie, fils de Crétine, gagna beaucoup à cet accident, par la quantité prodigieuse d'or et d'argent qu'il en recueillit. » Mais il n'a pu s'empêcher de lui lancer en passant un trait de sa malice. « Ce naufrage le rendit 235 très riche; jusqu'alors il n'avait pas été heureux; il était même dans une affliction cruelle, parce qu'il avait eu le malheur de tuer son fils. » Il est évident qu'il n'a parlé de ces trésors, de ces vases précieux, de toutes ces richesses que la mer avait rejetées sur le rivage, qu'afin d'avoir une occasion de placer dans sou histoire le meurtre qu'Aminoclès avait fait de son fils.

(864d) Aristophane le Béotien (57) a écrit qu'il avait demandé de l'argent aux Thébains, qui le lui avaient refusé; qu'ayant voulu ouvrir une école de littérature pour les jeunes gens de la ville, les magistrats l'en avaient empêché, tant ils étaient grossiers et ennemis des lettres. Il n'en donne d'ailleurs aucune autre preuve. Mais Hérodote confirme le rapport d'Aristophane; en chargeant les Thébains d'imputations dont les unes sont fausses, les autres dictées par la prévention, d'autres enfin par la haine et par l'envie de médire. Il dit que les Thessaliens, au commencement de la guerre, se trouvèrent dans la nécessité (864e) de favoriser les Perses ; et en cela il dit vrai. Par rapport aux autres Grecs, devinant qu'ils devaient abandonner les Lacédémoniens, il convient qu'ils y furent forcés, parce qu'on prenait leurs villes l'une après l'autre. Mais il n'excuse pas les Thébains par le même motif de nécessité, quoiqu'ils eussent envoyé cinq cents hommes à Tempé, sous la conduite du général Mnamias, et aux Thermopyles, autant [que Léonidas en avait demandé  (58). Ils furent les seuls, avec les Thespiens, qui tinrent ferme dans ce dernier poste; tous les autres abandonnèrent le roi de Sparte dès qu'ils virent que les Perses avaient fait le tour par les derrières. Les Barbares,  236 ayant forcé les passages, gagnèrent le haut des montagnes et entrèrent sur les terres (864f) des Thébains. Alors le Lacédémonien Démarate (59) fit connaître au roi de Perse Attaginus, son ami, chef du parti oligarchique, et lui obtint sa protection. Les Grecs étaient alors sur leurs vaisseaux, et il n'y avait sur terre aucun corps de troupes qui fît face à l'ennemi. Forcés de céder à cette nécessité pressante, ils firent un traité avec les Barbares. Ils n'avaient pas une mer ni des vaisseaux comme les Athéniens ; ils n'étaient pas, comme les Spartiates, situés dans l'endroit le plus reculé de la Grèce. Éloignés seulement d'une journée et demie de chemin du camp des Perses, ils s'étaient postés à l'entrée de leurs défilés, et y avaient combattu avec les Spartiates et les Thébains. (865a) Mais la fortune n'avait pas secondé leur courage.

Ὁ δὲ συγγραφεὺς οὕτως ἐστὶ δίκαιος, ὥστε  « Λακεδαιμονίους μὲν μονωθέντας καὶ γενομένους συμμάχων ἐρήμους τυχὸν ἄν, » φησιν, « ὁμολογίῃ χρήσασθαι πρὸς Ξέρξεα »· Θηβαίοις δὲ ταὐτὸ διὰ τὴν αὐτὴν ἀνάγκην παθοῦσι λοιδορεῖται. Τὸ δὲ μέγιστον καὶ κάλλιστον ἔργον ἀνελεῖν μὴ δυνηθεὶς ὡς οὐ πραχθὲν αὐτοῖς, αἰτίᾳ φαύλῃ καὶ ὑπονοίᾳ διαλυμαινόμενος ταῦτ´ ἔγραφεν· « Οἱ μέν νυν ξύμμαχοι ἀποπεμπόμενοι ᾤχοντό τε ἀπιόντες καὶ ἐπείθοντο Λεωνίδῃ· Θεσπιέες δὲ καὶ Θηβαῖοι κατέμειναν μοῦνοι παρὰ Λακεδαιμονίοισι.  (865b) Τούτων δὲ Θηβαῖοι μὲν ἀέκοντες ἔμενον καὶ οὐ βουλόμενοι· κατεῖχε γάρ σφεας Λεωνίδης ἐν ὁμήρων λόγῳ ποιεύμενος· Θεσπιέες δὲ ἑκόντες μάλιστα, οἳ οὐδαμᾶ ἔφασαν ἀπολιπόντες Λεωνίδην καὶ τοὺς μετὰ τούτου ἀπαλλάξεσθαι. » Εἶτ´ οὐ δῆλός ἐστιν ἰδίαν τινὰ πρὸς Θηβαίους ἔχων ὀργὴν καὶ δυσμένειαν, ὑφ´ ἧς οὐ μόνον διέβαλε ψευδῶς καὶ ἀδίκως τὴν πόλιν, ἀλλ´ οὐδὲ τοῦ πιθανοῦ τῆς διαβολῆς ἐφρόντισεν, οὐδ´ ὅπως αὐτὸς ἑαυτῷ τἀναντία λέγων παρ´ ὀλίγους ἀνθρώπους οὐ φανεῖται συνειδώς; Προειπὼν γὰρ ὡς  « Ὁ Λεωνίδης, (865c) ἐπεί τ´ ᾔσθετο τοὺς συμμάχους ἐόντας ἀπροθύμους καὶ οὐκ ἐθέλοντας συγκινδυνεύειν, κελεύσαι σφέας ἀπαλλάττεσθαι, » πάλιν μετ´ ὀλίγον λέγει τοὺς Θηβαίους ἄκοντας αὐτὸν κατασχεῖν, οὓς εἰκὸς ἦν ἀπελάσαι καὶ βουλομένους παραμένειν, εἰ μηδίζειν αἰτίαν εἶχον. Ὅπου γὰρ οὐκ ἐδεῖτο τῶν μὴ προθύμων, τί χρήσιμον ἦν ἀναμεμίχθαι μαχομένοις ἀνθρώπους ὑπόπτους; Οὐ γὰρ δὴ φρένας εἶχε τοιαύτας ὁ τῶν Σπαρτιατῶν βασιλεὺς καὶ τῆς Ἑλλάδος ἡγεμών, ὥστε  « Κατέχειν ἐν ὁμήρων λόγῳ »  τοῖς τριακοσίοις τοὺς τετρακοσίους ὅπλ´ἔχοντας καὶ προσκειμένων ἔμπροσθεν ἤδη καὶ ὄπισθεν ἅμα τῶν πολεμίων. Καὶ γὰρ εἰ πρότερον ἐν (865d) ὁμήρων λόγῳ ποιούμενος ἦγεν αὐτούς, ἔν γε τοῖς ἐσχάτοις εἰκὸς ἦν καιροῖς ἐκείνους τε Λεωνίδα μηδὲν φροντίσαντας ἀπαλλαγῆναι καὶ Λεωνίδαν δεῖσαι τὴν ὑπ´ ἐκείνων μᾶλλον ἢ τῶν βαρβάρων κύκλωσιν.

Ἄνευ δὲ τούτων, πῶς οὐ γελοῖος ὁ Λεωνίδας, τοὺς μὲν ἄλλους Ἕλληνας ἀπιέναι κελεύων ὡς αὐτίκα μάλα τεθνηξομένους, Θηβαίους δὲ κωλύων ὡς ὑπ´ αὐτοῦ φυλάττοιντο τοῖς Ἕλλησιν ἀποθνήσκειν μέλλοντος; Εἰ γὰρ ὡς ἀληθῶς ἐν ὁμήρων λόγῳ, μᾶλλον δ´ ἀνδραπόδων, περιῆγε τοὺς ἄνδρας, οὐ κατέχειν ὤφειλεν αὐτοὺς μετὰ τῶν ἀπολουμένων, ἀλλὰ παραδοῦναι τοῖς ἀπιοῦσι τῶν Ἑλλήνων. (865e) Ὃ δὲ λοιπὸν ἦν τῶν αἰτίων εἰπεῖν,  « ἴσως δὲ ἀπολουμένους κατεῖχε, »  Καὶ τοῦτ´ ἀνῄρηκεν ὁ συγγραφεύς, οἷς περὶ τῆς φιλοτιμίας τοῦ Λεωνίδου κατὰ λέξιν εἴρηκε·  « Ταῦτα δὲ δὴ ἐπιλεγόμενον Λεωνίδεα καὶ βουλόμενον καταθέσθαι κλέος μούνων Σπαρτιητέων ἀποπέμψαι τοὺς συμμάχους μᾶλλον ἢ τῇσι γνώμῃσι διενεχθέντας. »  Ὑπερβολὴ γὰρ εὐηθείας ἦν, ἧς ἀπήλαυνε δόξης τοὺς συμμάχους (865f) κατέχειν μεθέξοντας τοὺς πολεμίους. Ὅτι τοίνυν οὐ διεβέβλητο τοῖς Θηβαίοις ὁ Λεωνίδας, ἀλλὰ καὶ φίλους ἐνόμιζε βεβαίους, ἐκ τῶν πεπραγμένων δῆλόν ἐστι. Καὶ γὰρ παρῆλθεν εἰς Θήβας ἄγων τὸ στράτευμα καὶ δεηθεὶς ἔτυχεν οὗ μηδὲ εἷς ἄλλος, ἐν τῷ ἱερῷ κατακοιμηθῆναι τοῦ Ἡρακλέους, καὶ τὴν ὄψιν ἣν εἶδεν ὄναρ ἐξήγγειλε τοῖς Θηβαίοις· ἔδοξε γὰρ ἐν θαλάσσῃ πολὺν ἐχούσῃ καὶ τραχὺν κλύδωνα τὰς ἐπιφανεστάτας καὶ μεγίστας πόλεις τῆς Ἑλλάδος ἀνωμάλως διαφέρεσθαι καὶ σαλεύειν, τὴν δὲ Θηβαίων ὑπερέχειν τε πασῶν καὶ μετέωρον ἀρθῆναι πρὸς τὸν οὐρανὸν εἶτ´ ἐξαίφνης ἀφανῆ γενέσθαι· καὶ ταῦτα μὲν ἦν ὅμοια τοῖς ὕστερον χρόνῳ πολλῷ συμπεσοῦσι περὶ τὴν πόλιν.

(866a) Ὁ δ´ Ἡρόδοτος ἐν τῇ διηγήσει τῆς μάχης καὶ τοῦ Λεωνίδου τὴν μεγίστην ἠμαύρωκε πρᾶξιν, αὐτοῦ πεσεῖν πάντας εἰπὼν ἐν τοῖς στενοῖς περὶ τὸν Κολωνόν· ἐπράχθη δ´ ἄλλως. Ἐπεὶ γὰρ ἐπύθοντο νύκτωρ τὴν περίοδον τῶν πολεμίων, ἀναστάντες ἐβάδιζον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ τὴν σκηνὴν ὀλίγου δεῖν βασιλέως, ὡς ἐκεῖνον αὐτὸν ἀποκτενοῦντες καὶ περὶ ἐκείνῳ τεθνηξόμενοι· μέχρι μὲν οὖν τῆς σκηνῆς ἀεὶ τὸν ἐμποδὼν φονεύοντες, τοὺς δ´ ἄλλους τρεπόμενοι προῆλθον· ἐπεὶ δ´ οὐχ εὑρίσκετο Ξέρξης, (866b) ζητοῦντες ἐν μεγάλῳ καὶ ἀχανεῖ στρατεύματι καὶ πλανώμενοι μόλις ὑπὸ τῶν βαρβάρων πανταχόθεν περιχυθέντων διεφθάρησαν.

Ὅσα δ´ ἄλλα πρὸς τούτῳ τολμήματα καὶ ῥήματα τῶν Σπαρτιατῶν παραλέλοιπεν, ἐν τῷ Λεωνίδου βίῳ γραφήσεται· μικρὰ δ´ οὐ χεῖρόν ἐστι καὶ νῦν διελθεῖν. Ἀγῶνα μὲν γὰρ ἐπιτάφιον αὐτῶν ἠγωνίσαντο πρὸ τῆς ἐξόδου καὶ τοῦτον ἐθεῶντο πατέρες αὐτῶν καὶ μητέρες· αὐτὸς δ´ ὁ Λεωνίδας πρὸς μὲν τὸν εἰπόντα παντελῶς ὀλίγους ἐξάγειν αὐτὸν ἐπὶ τὴν μάχην « Πολλοὺς μέν, » ἔφη, « τεθνηξομένους »·  πρὸς δὲ τὴν γυναῖκα, πυνθανομένην ἐξιόντος εἴ τι λέγοι, (866c) μεταστραφεὶς εἶπεν·  « Ἀγαθοῖς γαμεῖσθαι κἀγαθὰ τίκτειν. »  Ἐν δὲ Θερμοπύλαις μετὰ τὴν κύκλωσιν δύο τῶν ἀπὸ γένους ὑπεξελέσθαι βουλόμενος ἐπιστολὴν ἐδίδου τῷ ἑτέρῳ καὶ ἔπεμπεν· ὁ δ´ οὐκ ἐδέξατο φήσας μετ´ ὀργῆς·  « Μαχατάς τοι, οὐκ ἀγγελιαφόρος, εἱπόμαν »· τὸν δ´ ἕτερον ἐκέλευεν εἰπεῖν τι πρὸς τὰ τέλη τῶν Σπαρτιατῶν· ὁ δ´ ἀπεκρίνατο, 〈« κρείσσων ἐγὼ μένων καὶ κρείσσον´ ἐμοῦ μένοντος〉 τὰ πράγματα, » καὶ τὴν ἀσπίδα λαβὼν εἰς τάξιν κατέστη.
 

Telle est l'impartialité de cet historien, qu'après avoir dit que les Spartiates, se voyant abandonnés de tous leurs alliés, auraient bien pti entrer en composition avec l'ennemi, il cherche ensuite à ternir par des soupçons injustes et des imputations odieuses l'exploit le plus brillant des Thébains, qu'il ne pouvait nier ni détruire. « Les alliés de Sparte, dit-il, que Léonidas avait congédiés, s'en retournèrent dans leur pays. Les Thespiens seuls et les Thébains restèrent avec les Spartiates. (865b) Les Thébains, il est vrai, le firent malgré eux: Léonidas les retint auprès de lui comme otages. Les Thespiens restèrent de leur plein gré ; ils déclarèrent qu'ils n'abandonneraient jamais Léonidas et les troupes qui marchaient sous ses ordres. » Ne décèle-t-il pas dans ce récit une inimitié formelle contre les Thébains, en les calomniant avec autant de fausseté que d'injustice, sans chercher même à rendre sa calomnie vraisemblable, sans craindre que sa conscience ne lui reproche les contradictions dans les- 237 quelles il tombe en si peu de lignes ? Après avoir dit que Léonidas, (865c) voyant que les alliés manquaient de courage et craignaient le danger, leur ordonna de se retirer, il ajoute presque aussitôt qu'il retint les Thébains malgré eux. Mais n'est-il pas plus vraisemblable qu'il les aurait congédiés quand même ils auraient voulu rester, s'il les eût soupçonnés de favoriser les Perses? Dès qu'il ne retenait pas ceux qui manquaient de courage, à quoi bon laisser parmi les combattants des gens dont la fidélité lui était suspecte? Un roi de Sparte, un général de la Grèce avait-il donc assez peu de sens pour retenir comme otages quatre cents hommes armés, tandis qu'il n'en avait lui-même que trois cents, et que les ennemis étaient prêts à l'attaquer en tête et en queue ? En supposant même que d'abord (865d) il les eût menés à sa suite pour lui servir d'otages, il est du moins très vraisemblable que dans cette dernière extrémité ils se seraient retirés, sans s'embarrasser de la défense de Léonidas, ou que Léonidas lui-même eût plus craint de se voir enveloppé par les Thébains que par les Barbares.

D'ailleurs n'eût-il pas été ridicule que Léonidas, qui voyait sa mort certaine, ordonnât aux autres Grecs de se retirer, et qu'il le défendit aux Thébains afin de les conserver aux Grecs? S'il les menait à sa suite comme autant d'otages ou plutôt comme des esclaves, il ne devait pas les retenir parmi ceux qui se destinaient à la mort, mais les remettre entre les mains des Grecs qui se retiraient. (865e) Il avait, dira-t-on, un autre motif; c'était de les faire périr avec lui ; mais Hérodote va au-devant de cette raison, en prêtant à Léonidas une autre ambition. «Léonidas, dit-il, faisant réflexion sur cet oracle, et voulant assurer aux Spartiates toute la gloire de ce combat, il renvoya les autres Grecs par ce seul motif, et non parce qu'ils étaient d'un avis différent du sien. » C'eût été le comble de la folie que de retenir des ennemis pour leur  238 faire partager une gloire dont il privait ses alliés. (865f) Au reste, il est certain, par les faits mêmes, que Léonidas, loin de suspecter les Thébains, les regardait comme des alliés fidèles, car il traversa avec son armée la ville de Thèbes, et on lui accorda de passer la nuit dans le temple d'Hercule, faveur que personne avant lui n'avait obtenue. Il leur raconta le matin la vision qu'il y avait eue. Il avait cru voir au milieu d'une mer très agitée les principales villes de la Grèce flotter d'une manière inégale ; celle de Thèbes s'élevait au-dessus de toutes les autres, et touchait presque aux cieux; mais elle avait disparu tout à coup. Ce fut une espèce de prédiction de ce qui arriva longtemps après à cette ville (60).

(866a) Hérodote, en racontant le combat de Léonidas, en diminue la gloire, en disant simplement qu'il périt avec tous ses soldats dans un défilé au pied d'une colline (61). Mais l'action se passa autrement. Les Grecs s'étant aperçus pendant la nuit que les ennemis les avaient enveloppés, ils marchèrent droit au camp des Barbares et pénétrèrent jusqu'à la tente du roi, à dessein de le tuer et de périr ensuite sur son corps. Ils arrivèrent en effet, massacrant ou mettant en fuite tout ce qui se rencontrait sur leur passage. Mais ayant inutilement cherché Xerxès (866b) dans un camp d'une étendue immense, ils s'égarèrent; et, enveloppés de tous côtés par les Barbares, ils furent avec peine accablés sous un monceau de traits.

Je rapporterai dans la Vie de Léonidas les actions de courage et les paroles mémorables des Spartiates ; mais  230 je veux, en attendant, en citer ici quelques uns. Avant leur départ de Lacédémone, ils célébrèrent des jeux funèbres, en présence même de leurs parents. Quelqu'un ayant dit à Léonidas qu'il menait bien peu de monde à cette expédition, il répondit qu'ils étaient bien nombreux pour aller mourir. Sa femme lui ayant demandé, comme il partait. s'il n'avait (866c) rien à lui dire : « Mariez-vous, lui dit-il, à un homme de bien, et ayez des enfants vertueux. » Lorsqu'aux Thermopyles il se vit enveloppé par les Barbares, il voulut sauver deux Spartiates de sa famille. Il chargea l'un d'une lettre pour Lacédémone ; mais il refusa la commission, en lui disant avec colère, qu'il était venu pour combattre et non pour servir de courrier. Il donnait à l'autre quelques avis à porter aux magistrats; il lui répondit que c'était la fonction d'un héraut ; et prenant son bouclier, il se mit dans les rangs.

Ταῦτ´ οὐκ ἄν τις ἐπετίμησεν ἄλλου παραλιπόντος· ὁ δὲ τὴν Ἀμάσιδος ἀποψόφησιν καὶ τὴν τῶν ὄνων τοῦ κλέπτου προσέλασιν καὶ τὴν τῶν ἀσκῶν ἐπίδοσιν καὶ πόλλ´ ἄλλα τοιαῦτα συναγαγὼν καὶ (866d) διαμνημονεύων, οὐκ ἀμελείᾳ δόξειεν ἂν καὶ ὑπεροψίᾳ προΐεσθαι καλὰ μὲν ἔργα καλὰς δὲ φωνάς, ἀλλ´ οὐκ εὐμενὴς ὢν πρὸς ἐνίους οὐδὲ δίκαιος. Τοὺς δὲ Θηβαίους πρῶτον μέν φησι  « Μετὰ τῶν Ἑλλήνων ἐόντας μάχεσθαι ὑπ´ ἀνάγκης ἐχομένους »· οὐ γὰρ μόνον Ξέρξης, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ καὶ Λεωνίδας μαστιγοφόρους εἶχεν ἑπομένους, ὑφ´ ὧν οἱ Θηβαῖοι παρὰ γνώμην ἠναγκάζοντο μαστιγούμενοι μάχεσθαι. Καὶ τίς ἂν ὠμότερος τούτου γένοιτο συκοφάντης, ὃς μάχεσθαι μὲν ὑπ´ ἀνάγκης φησὶ τοὺς ἀπελθεῖν καὶ φεύγειν δυναμένους, μηδίσαι δ´ ἑκόντας οἷς οὐδεὶς παρῆν βοηθῶν; Ἑξῆς δὲ τούτοις γέγραφεν ὅτι  « Τῶν ἄλλων ἐπειγομένων (866e) ἐπὶ τὸν Κολωνὸν ἀποσχισθέντες οἱ Θηβαῖοι χεῖράς τε προέτειναν καὶ ᾖσαν ἆσσον τῶν βαρβάρων, λέγοντες τὸν ἀληθέστατον τῶν λόγων, ὡς μηδίσειαν καὶ γῆν τε καὶ ὕδωρ ἔδοσαν βασιλεῖ, ὑπὸ δ´ ἀνάγκης ἐχόμενοι εἰς Θερμοπύλας ἀπικέατο καὶ ἀναίτιοι εἶεν τοῦ τρώματος τοῦ γενομένου βασιλεῖ· ταῦτα λέγοντες περιεγένοντο· εἶχον γὰρ καὶ Θεσσαλοὺς τούτων τῶν λόγων μάρτυρας. »  Ὅρα διὰ τοσούτων ἐν βαρβάροις κραυγαῖς καὶ παμμιγέσι θορύβοις καὶ φυγαῖς καὶ διώξεσιν ἀκουομένην δικαιολογίαν καὶ μαρτύρων ἀνάκρισιν καὶ Θεσσαλοὺς μεταξὺ τῶν φονευομένων καὶ πατουμένων ὑπ´ (866f) ἀλλήλων παρὰ τὰ στενὰ Θηβαίοις συνδικοῦντας, ὅτι τῆς Ἑλλάδος αὐτοὺς κρατοῦντας ἄχρι Θεσπιέων ἔναγχος ἐξήλασαν μάχῃ περιγενόμενοι καὶ τὸν ἄρχοντα Λατταμύαν ἀποκτείναντες. Ταῦτα γὰρ ὑπῆρχε Βοιωτοῖς τότε καὶ Θεσσαλοῖς πρὸς ἀλλήλους, ἐπιεικὲς δὲ καὶ φιλάνθρωπον οὐδέν.

Ἀλλὰ δὴ τῶν Θεσσαλῶν μαρτυρούντων, πῶς περιεγένοντο Θηβαῖοι;  « Τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτειναν οἱ βάρβαροι προσιόντας, »
ὡς αὐτὸς εἴρηκε,
« Τοὺς δὲ πλεῦνας, κελεύσαντος Ξέρξεω, ἔστιξαν στίγματα βασιλήια, ἀρξάμενοι ἀπὸ τοῦ στρατηγοῦ (867a) Λεοντιάδεω.«  Ἀλλ´ οὔτε Λεοντιάδης ἐν Θερμοπύλαις ἦν στρατηγός, ἀλλ´ Ἀνάξανδρος, ὡς Ἀριστοφάνης ἐκ τῶν κατ´ ἄρχοντας ὑπομνημάτων ἱστόρησε καὶ Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος· οὔτε γινώσκει τις ἀνθρώπων πρὸ Ἡροδότου στιχθέντας ὑπὸ Ξέρξου Θηβαίους. Ἐπεὶ μέγιστον ἦν ἀπολόγημα τῆς διαβολῆς καὶ καλῶς εἶχε τὴν πόλιν ἀγάλλεσθαι τοῖς στίγμασιν ἐκείνοις, ὡς Ξέρξου δικάσαντος ἐχθίστοις χρήσασθαι Λεωνίδῃ καὶ Λεοντιάδῃ· τοῦ μὲν γὰρ ᾐκίσατο πεπτωκότος τὸ σῶμα, τοῦ δὲ ζῶντος ἔστιξεν. Ὁ δὲ τὴν μὲν εἰς Λεωνίδαν ὠμότητα (867b) δήλωμα ποιούμενος, ὅτι μάλιστα δὴ ἀνδρῶν ὁ βάρβαρος ἐθυμώθη ζῶντι Λεωνίδῃ, Θηβαίους δὲ καὶ μηδίζοντας λέγων ἐν Θερμοπύλαις στιχθῆναι καὶ στιχθέντας αὖθις ἐν Πλαταιαῖς μηδίζειν προθύμως δοκεῖ μοι, καθάπερ Ἱπποκλείδης ὁ τοῖς σκέλεσι χειρονομῶν ἐπὶ τῆς τραπέζης, εἰπεῖν ἂν ἐξορχούμενος τὴν ἀλήθειαν·  « οὐ φροντὶς Ἡροδότῳ. » Ἐν δὲ τῇ ὀγδόῃ τοὺς Ἕλληνάς φησι καταδειλιάσαντας ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου δρησμὸν βουλεύεσθαι ἔσω εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ τῶν Εὐβοέων δεομένων ὀλίγον ἐπιμεῖναι χρόνον, ὅπως ὑπεκθοῖντο γενεὰς καὶ τὸ οἰκετικόν, ὀλιγωρεῖν, ἄχρι οὗ (867c) Θεμιστοκλῆς ἀργύριον λαβὼν Εὐρυβιάδῃ τε μετέδωκε καὶ Ἀδειμάντῳ τῷ Κορινθίων στρατηγῷ· τότε δὲ μεῖναι καὶ διαναυμαχῆσαι πρὸς τοὺς βαρβάρους. Ὁ μὲν Πίνδαρος, οὐκ ὢν συμμάχου πόλεως ἀλλὰ μηδίζειν αἰτίαν ἐχούσης, ὅμως τοῦ Ἀρτεμισίου μνησθεὶς ἐπιπεφώνηκεν·

Ὅθι παῖδες Ἀθαναίων ἐβάλοντο φαεννὰν
κρηπῖδ´ ἐλευθερίας.

Ἡρόδοτος δέ, ὑφ´ οὗ κεκοσμῆσθαί τινες ἀξιοῦσι τὴν Ἑλλάδα, δωροδοκίας καὶ κλοπῆς ἔργον ἀποφαίνει τὴν νίκην ἐκείνην γενομένην καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀκουσίως ἀγωνισαμένους, ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἐξαπατηθέντας ἀργύριον λαβόντων. Καὶ τοῦτο τὸ (867d) πέρας οὐ γέγονεν αὐτῷ τῆς κακοηθείας· ἀλλὰ πάντες μὲν ἄνθρωποι σχεδὸν ὁμολογοῦσι ταῖς ναυμαχίαις αὐτόθι κρατοῦντας τοὺς Ἕλληνας ὅμως ὑφέσθαι τοῦ Ἀρτεμισίου τοῖς βαρβάροις, τὰ περὶ Θερμοπύλας ἀκούσαντας· οὐδὲ γὰρ ἦν ὄφελος ἐνταῦθα καθημένους φρουρεῖν τὴν θάλασσαν, ἐντὸς Πυλῶν τοῦ πολέμου γεγονότος καὶ Ξέρξου τῶν παρόδων κρατοῦντος. Ἡρόδοτος δέ, πρὶν ἀπαγγελῆναι τὸν Λεωνίδου θάνατον, ἤδη ποιεῖ τοὺς Ἕλληνας βουλευομένους ἀποδιδράσκειν· λέγει δ´ οὕτως· « Τρηχέως δὲ περιεφθέντες, καὶ οὐχ ἥκιστα (867e) Ἀθηναῖοι, τῶν αἱ ἡμίσειαι τῶν νεῶν τετρωμέναι ἦσαν, δρησμὸν ἐβούλευον εἰς τὴν Ἑλλάδα. » Καίτοι τὴν πρὸ τοῦ ἀγῶνος ἀναχώρησιν οὕτως ὀνομάσαι, μᾶλλον δ´ ὀνειδίσαι, δεδόσθω· ὁ δὲ καὶ πρότερον δρασμὸν εἶπε καὶ νῦν δρασμὸν ὀνομάζει καὶ μετ´ ὀλίγον πάλιν ἐρεῖ δρασμόν· οὕτω πικρῶς τῷ ῥήματι προσπέφυκε.  « Τοῖς δὲ βαρβάροισιν αὐτίκα μετὰ ταῦτα πλοίῳ ἦλθεν ἀνὴρ Ἑστιαιεύς, ἀγγέλλων τὸν δρησμὸν τὸν ἀπ´ Ἀρτεμισίου τῶν Ἑλλήνων· οἱ δὲ ὑπὸ ἀπιστίης τὸν μὲν ἀγγέλλοντα εἶχον ἐν φυλακῇ, νέας δὲ ταχείας ἀπέστειλαν προκατοψομένας. » Τί σὺ λέγεις; Ἀποδιδράσκειν ὡς κεκρατημένους, (867f) οὓς οἱ πολέμιοι μετὰ τὴν μάχην ἀπιστοῦσι φεύγειν ὡς πολὺ κρατοῦντας;

Εἶτα πιστεύειν ἄξιον τούτῳ γράφοντι περὶ ἀνδρὸς ἢ πόλεως μιᾶς, ὃς ἑνὶ ῥήματι τὸ νίκημα τῆς Ἑλλάδος ἀφαιρεῖται καὶ τὸ τρόπαιον καθαιρεῖ καὶ τὰς ἐπιγραφάς, ἃς ἔθεντο παρὰ τῇ Ἀρτέμιδι τῇ Προσηῴᾳ, κόμπον ἀποφαίνει καὶ ἀλαζονείαν; Ἔχει δ´ οὕτω τοὐπίγραμμα·

Παντοδαπῶν ἀνδρῶν γενεὰς Ἀσίας ἀπὸ χώρας
παῖδες Ἀθηναίων τῷδέ ποτ´ ἐν πελάγει
ναυμαχίᾳ δαμάσαντες, ἐπεὶ στρατὸς ὤλετο Μήδων,
σήματα ταῦτ´ ἔθεσαν παρθένῳ Ἀρτέμιδι.

(868a) Ἐν μὲν οὖν ταῖς μάχαις οὐκ ἔταξε τοὺς Ἕλληνας οὐδ´ ἐδήλωσεν ἣν ἑκάστη πόλις ἔχουσα χώραν ἐναυμάχησε, κατὰ δὲ τὸν ἀπόπλουν, ὃν αὐτὸς δρασμὸν προσαγορεύει, πρώτους φησὶ Κορινθίους πλεῖνὑστάτους δ´ Ἀθηναίους. Ἔδει μὲν οὖν μηδὲ τοῖς μηδίσασιν Ἑλλήνων ἄγαν ἐπεμβαίνειν, καὶ ταῦτα Θούριον μὲν ὑπὸ τῶν ἄλλων νομιζόμενον αὐτὸν δὲ Ἁλικαρνασέων περιεχόμενον, οἳ Δωριεῖς ὄντες μετὰ τῆς γυναικωνίτιδος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας ἐστράτευσαν.
 

On pourrait passer à tout autre historien de pareilles réticences. Mais un écrivain qui a pris la peine de rapporter le trait du bassin d'Amasis (62), l'histoire du voleur qui conduisit des ânes chargés d'outres pleines de vin et qui fit boire les gardes (63), et plusieurs autres faits aussi peu 240 importants, (866d) ne peut être soupçonné d'avoir omis par négligence ou par mépris tant de beaux exploits, tant de paroles remarquables ; c'est de sa part injustice et mauvaise volonté. Pour en revenir aux Thébains, il dit que s'ils combattirent d'abord avec les autres Grecs, c'est qu'ils y furent forcés. Apparemment que, comme Xerxès, Léonidas avait aussi à sa suite des gens armés de fouets qui obligeaient les Thébains de combattre malgré eux. A l'entendre, ils étaient forcés de suivre les Grecs, tandis qu'ils avaient le pouvoir de se retirer et de s'enfuir; et ils étaient volontairement dans le parti des Perses, dont aucun cependant ne vint à leur secours. Il dit ailleurs que  241 les autres Grecs s'étant pressés (866e) de gagner le haut de la colline, les Thébains se séparèrent d'eux, tendirent les mains aux Barbares, allèrent à eux, et leur dirent avec la plus grande vérité qu'ils étaient dans leurs intérêts, qu'ils avaient accordé à leur roi la terre et l'eau, et que, forcés de suivre les Grecs aux Thermopyles, ils étaient innocents de l'échec que Xerxès y avait reçu. Cette réponse, dont les Thessaliens attestaient la vérité, satisfit le roi de Perse. Ainsi c'est au milieu des cris d'une multitude immense de Barbares, de ces bruits confus de soldats, qui, serrés dans un étroit défilé s'égorgeaient et se foulaient aux pieds les uns les autres, c'est parmi tant de fuites et de déroutes, que leur justification a été entendue et les témoins examinés, que les Thessaliens eux-mêmes (866f) ont plaidé la cause des Thébains, qui, peu de temps auparavant, les avaient chassés des contrées de la Grèce qu'ils avaient soumises jusqu'à Thespies, après avoir tué leur général Lattamias. Pouvait-il après cela y avoir entre ces deux peuples la bonne intelligence et l'amitié que le récit d'Hérodote suppose? D'ailleurs, comment peut-il dire que le témoignage des Thessaliens sauva les Thébains, puisque, selon ce qu'il rapporte au même endroit, les Barbares tuèrent les premiers qui s'approchèrent d'eux, et que le plus grand nombre, à commencer par Léontiadès, (867a) leur général, fut flétri par ordre de Xerxès?

Mais c'était Anaxandre et non Léontiadès qui commandait les Thébains aux Thermopyles, comme l'ont dit Aristophane, qui cite les registres publics, et Nicandre le Colophonien (64). Personne avant Hérodote n'avait su que Xerxès eût fait ainsi flétrir les Thébains. C'eût été pour eux une puissante apologie contre les calomnies de cet historien; et Thèbes eût pu se glorifier d'une flétrissure qui  242 aurait prouvé que Xerxès regardait Léonidas et Léontiadès comme ses plus grands ennemis, puisqu'il faisait mutiler l'un après sa mort et flétrir l'autre de son vivant. Hérodote regarde les indignités (867b) exercées sur le corps de Léonidas comme une preuve évidente que ce roi barbare haïssait mortellement Léonidas ; et cependant il dit que les Thébains, qui favorisaient les Mèdes, furent flétris aux Thermopyles, et que malgré cela ils combattirent pour eux avec ardeur à la bataille de Platée. Je crois que si quelqu'un lui disait, comme à Hippoclidès lorsqu'il eut dansé sur une table les jambes en l'air, que dans ce récit il s'est joué de la vérité, il répondrait comme lui  : Je ne m'en soucie guère (65).

Il dit, dans son huitième livre, que les Grecs, effrayés, avaient résolu de quitter le port d'Artémisium et de se retirer dans l'intérieur de la Grèce ; que les Eubéens les ayant priés de leur donner le temps de débarquer leurs femmes et leurs esclaves, ils n'eurent aucun égard à leur de,mande jusqu'à ce que Thémistocle (867c) eût donné à Eurybiade et à Adimante, général des Corinthiens, l'argent 243 qu'il avait reçu des Eubéens ; qu'alors les Grecs restèrent à Artémisium, et combattirent sur mer contre les Barbares (66). Cependant le poète Pindare, né dans une ville qui n'était pas entrée dans la confédération des Grecs, et qu'on accusait de favoriser les Mède's, s'écrie, en parlant d'Artémisium :

Les enfants de Cécrops ont posé dans ces lieux
De notre liberté les fondements heureux.

Mais Hérodote, qu'on prétend avoir écrit pour la gloire de la Grèce, regarde cette victoire comme l'effet de la corruption ; il veut que les Grecs y aient combattu malgré eux, trompés par leurs généraux, à qui l'on avait donné de l'argent. (867d) Il ne borne pas là sa méchanceté. Tout le monde sait que les Grecs, après avoir défait sur mer les Barbares, leur abandonnèrent le poste d'Artémisium lorsqu'ils apprirent la défaite des Spartiates aux Thermopyles. Il eût été inutile de rester à tenir la mer après que Xerxès avait forcé les passages et porté la guerre dans le sein de la Grèce. Mais Hérodote suppose que les Grecs, avant d'avoir su la mort de Léonidas, voulurent prendre la fuite: « Les Grecs, dit-il, ayant été fort maltraités, et surtout (867e) les Athéniens, dont la moitié des vaisseaux avaient été endommagés, délibérèrent s'ils ne s'enfuiraient pas précipitamment dans la Grèce. » Passons-lui de qualifier de fuite cette retraite avant le combat, et de faire aux Grecs une imputation odieuse. Il était si attaché à ce terme injurieux, qu'après l'avoir d'abord appelée fuite, il la nomme aussi fuite dans cet endroit, et qu'il répétera encore bientôt le mot de fuite. « Il vint, dit-il, sur un esquif un homme d'Estiée, apprendre aux Barbares que les Grecs s'étaient enfuis d'Artémisium ; et comme ils ne pouvaient le croire, 244 ils tinrent le messager sous bonne garde, et envoyèrent quelques vaisseaux légers à la découverte. » Y pensez-vous, Hérodote, de dire que les Grecs avaient pris la fuite comme s'ils eussent été vaincus, (867f) tandis que leurs ennemis, même après la bataille, ne peuvent croire à cette fuite, et les regardent encore comme beaucoup plus forts qu'eux ?

Et le moyen après cela d'ajouter foi à ce que dit d'un particulier ou d'une ville un historien qui d'un seul mot enlève à toute la Grèce une victoire si glorieuse, renverse le trophée élevé par les Grecs, et déclare que les inscriptions placées le long de la côte d'Artémisium en l'honneur de Diane n'étaient qu'une vaine jactance (67) ? Voici une de ces inscriptions:

Vainqueurs des nations qui, du fond de l'Asie,
Venaient pour asservir leur illustre patrie,
Les enfants de Cécrops, au milieu de ces flots,
Des Perses orgueilleux ont détruit les vaisseaux;
Et pour éterniser cet exploit mémorable,
Ils dressent à Diane un monument durable.

(868a) Quand il fait la description des batailles, il ne marque point dans quel ordre et dans quel rang chaque ville de la Grèce combattait. Mais dans cette retraite qu'il qualifie de fuite, il dit que les Corinthiens formaient l'avant-garde, et les Athéniens l'arrière-garde. Devait-il insulter à ce point ceux des Grecs qui tenaient pour les Perses, lui qu'on croit assez communément né à Thurium, et qui se dit d'Halicarnasse, cette ville d'origine dorienne, dont les  245 habitants vinrent avec leurs femmes faire la guerre aux Grecs (68)?

 

Ὁ δὲ τοσοῦτον ἀποδεῖ τοῦ πραότερον ὀνομάζειν (868b) τὰς τῶν μηδισάντων ἀνάγκας, ὥστε περὶ Θεσσαλῶν διηγησάμενος ὅτι Φωκεῦσιν, ἐχθροῖς καὶ πολεμίοις οὖσι, προσέπεμψαν ἐπαγγελλόμενοι τὴν χώραν αὐτῶν ἀβλαβῆ διαφυλάξειν, εἰ πεντήκοντα τάλαντα μισθὸν λάβοιεν, ταῦτα περὶ Φωκέων γέγραφεν αὐτοῖς ὀνόμασιν·  « Οἱ γὰρ Φωκεῖς μοῦνοι τῶν ταύτῃ ἀνθρώπων οὐκ ἐμήδιζον, κατ´ ἄλλο μὲν οὐδέν, ὡς ἐγὼ συμβαλλόμενος εὑρίσκω, κατὰ δὲ τὸ ἔχθος τὸ Θεσσαλῶν· εἰ δὲ Θεσσαλοὶ τὰ Ἑλλήνων ηὖξον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἐμήδιζον ἂν οἱ Φωκεῖς. »  Καίτοι μετὰ μικρὸν αὐτὸς ἐρεῖ τρισκαίδεκα πόλεις τῶν Φωκέων ὑπὸ τοῦ βαρβάρου κατακεκαῦσθαι, διεφθάρθαι (868c) τὴν χώραν, ἐμπεπρῆσθαι τὸ ἐν Ἄβαις ἱερόν, ἄνδρας ἀπολωλέναι καὶ γυναῖκας, ὅσοι μὴ διαφυγόντες ἔφθησαν εἰς τὸν Παρνασόν. Ἀλλ´ ὅμως τοὺς τὰ ἔσχατα παθεῖν ἐπὶ τῷ μὴ προέσθαι τὸ καλὸν ὑπομείναντας εἰς τὴν αὐτὴν ἔθετο κακίαν τοῖς προθυμότατα μηδίσασι· καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνδρῶν ψέξαι μὴ δυνηθείς, αἰτίας ἐκάθητο φαύλας καὶ ὑπονοίας ἐπὶ τοῦ γραφείου συντιθεὶς κατ´ αὐτῶν καὶ κελεύων οὐκ ἀφ´ ὧν ἔπραξαν, ἀλλ´ ἀφ´ ὧν ἔπραξαν ἂν εἰ μὴ ταῦτα Θεσσαλοῖς ἔδοξε, κρίνεσθαι τὴν διάνοιαν αὐτῶν, ὥσπερ χώρας ἀντειλημμένης (868d) ὑφ´ ἑτέρων τῆς προδοσίας ἀπολειφθέντας.

Εἰ τοίνυν Θεσσαλούς τις ἐπιχειρεῖ τοῦ μηδισμοῦ παραιτεῖσθαι, λέγων ὡς οὐ ταῦτ´ ἐβούλοντο, τῇ δὲ πρὸς Φωκέας διαφορᾷ τοῖς Ἕλλησι προστιθεμένους ὁρῶντες αὐτοὶ παρὰ γνώμην ἐμήδισαν, ἆρ´ οὐκ ἂν αἴσχιστα κολακεύειν ἔδοξε καὶ πρὸς ἑτέρων χάριν αἰτίας χρηστὰς ἐπὶ πράγμασι φαύλοις πορίζων διαστρέφειν τὴν ἀλήθειαν; Ἐγὼ μὲν οἶμαι. Πῶς οὖν οὐ περιφανέστατα δόξει συκοφαντεῖν ὁ μὴ δι´ ἀρετὴν τὰ βέλτιστα Φωκεῖς ἑλομένους ἀποφαινόμενος, ἀλλ´ ὅτι τἀναντία Θεσσαλοὺς ἔγνωσαν φρονοῦντας; (868e) Οὐδὲ γὰρ εἰς ἑτέρους, ὥσπερ εἴωθεν, ἀνάγει τὴν διαβολὴν ἀκηκοέναι λέγων ἀλλ´ αὐτὸς εὑρίσκειν συμβαλλόμενος. Εἰπεῖν οὖν ἔδει τὰ τεκμήρια, δι´ ὧν ἐπείσθη τοὺς ὅμοια πράττοντας τοῖς ἀρίστοις ταὐτὰ τοῖς φαυλοτάτοις διανοηθῆναι. Τὸ γὰρ τῆς ἔχθρας γελοῖόν ἐστιν· οὔτε γὰρ Αἰγινήτας ἐκώλυσεν ἡ πρὸς Ἀθηναίους διαφορὰ καὶ Χαλκιδεῖς ἡ πρὸς Ἐρετριέας καὶ Κορινθίους ἡ πρὸς Μεγαρέας τῇ Ἑλλάδι συμμαχεῖν· οὐδ´ αὖ πάλιν Θεσσαλοὺς μηδίζοντες οἱ πολεμιώτατοι Μακεδόνες τῆς πρὸς τὸν βάρβαρον φιλίας ἀπέστρεψαν. Τὰς γὰρ ἰδίας ἀπεχθείας ὁ κοινὸς ἀπέκρυψε κίνδυνος, ὥστε τῶν ἄλλων παθῶν ἐκπεσόντας ἢ τῷ καλῷ δι´ (868f) ἀρετὴν ἢ τῷ συμφέροντι δι´ ἀνάγκην προστίθεσθαι τὴν γνώμην.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀνάγκην ἐκείνην, ᾗ κατελήφθησαν ὑπὸ Μήδοις γενέσθαι, πάλιν μετεβάλοντο πρὸς τοὺς Ἕλληνας οἱ ἄνδρες, καὶ Λακράτης μὲν αὐτοῖς ὁ Σπαρτιάτης ἄντικρυς ἐμαρτύρησεν· αὐτὸς δ´ ὁ Ἡρόδοτος ὥσπερ ἐκβιασθεὶς ἐν τοῖς Πλαταιικοῖς ὁμολογεῖ καὶ Φωκέας παραγενέσθαι τοῖς Ἕλλησιν.

Οὐ δεῖ δὲ θαυμάζειν εἰ τοῖς ἀτυχήσασιν ἔγκειται πικρῶς, ὅπου καὶ τοὺς παραγενομένους (869a) καὶ συγκινδυνεύσαντας εἰς τὴν τῶν πολεμίων μερίδα καὶ προδοτῶν μετατίθησι.  « Νάξιοι γὰρ τρεῖς ἔπεμψαν τριήρεις συμμάχους τοῖς βαρβάροις, εἷς δὲ τῶν τριηράρχων Δημόκριτος ἔπεισε τοὺς ἄλλους ἑλέσθαι τὰ τῶν Ἑλλήνων. »  Οὕτως οὐδ´ ἐπαινεῖν ἄνευ τοῦ ψέγειν οἶδεν, ἀλλ´ ἵν´ εἷς ἀνὴρ ἐγκωμιασθῇ, πόλιν ὅλην δεῖ κακῶς ἀκοῦσαι καὶ δῆμον. Μαρτυρεῖ δ´ αὐτοῖς τῶν μὲν πρεσβυτέρων Ἑλλάνικος τῶν δὲ νεωτέρων Ἔφορος, ὁ μὲν ἓξ ὁ δὲ πέντε ναυσὶ τοὺς Ναξίους ἐλθεῖν τοῖς Ἕλλησι βοηθοῦντας ἱστορήσας. Αὐτὸς δὲ καὶ παντάπασιν ἑαυτὸν ὁ Ἡρόδοτος ἐξελέγχει ταῦτα πλαττόμενον.

(869b) Οἱ μὲν γὰρ Ναξίων ὡρογράφοι λέγουσι καὶ πρότερον Μεγαβάτην ἀπώσασθαι ναυσὶ διακοσίαις ἐπιπλεύσαντα τῇ νήσῳ, καὶ Δᾶτιν αὖθις τὸν στρατηγὸν ἐξελάσαι καταπρήσαντα 〈τὰ ἱερά, αὐτοὺς δὲ Ναξίους οὐδὲν ἐπιχειρήσαντα〉 ποιῆσαι κακόν. Εἰ δέ, ὡς Ἡρόδοτος εἴρηκεν ἀλλαχόθι, τὴν μὲν πόλιν αὐτῶν ἐμπρήσαντες διέφθειραν, οἱ δ´ ἄνθρωποι καταφυγόντες εἰς τὰ ὄρη διεσώθησαν, ἦπου καλὴν αἰτίαν εἶχον τοῖς ἀπολέσασι τὴν πατρίδα πέμπειν βοήθειαν, ἀλλὰ μὴ τοῖς ἀμυνομένοις ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας ἀμύνειν. Ὅτι δ´ οὐκ ἐπαινέσαι βουληθεὶς Δημόκριτον, ἀλλ´ ἐπ´ αἰσχύνῃ Ναξίων (869c) συνέθηκε τὸ ψεῦδος, δῆλός ἐστι τῷ παραλιπεῖν ὅλως καὶ παρασιωπῆσαι τὸ Δημοκρίτου κατόρθωμα καὶ τὴν ἀριστείαν, ἣν ἐπιγράμματι Σιμωνίδης ἐδήλωσε

Δημόκριτος τρίτος ἦρξε μάχης, ὅτε πὰρ Σαλαμῖνα
Ἕλληνες Μήδοις σύμβαλον ἐν πελάγει·
πέντε δὲ νῆας ἕλεν δηίων, ἕκτην δ´ ὑπὸ χεῖρα
ῥύσατο βαρβαρικὴν Δωρίδ´ ἁλισκομένην.

Ἀλλὰ τί ἄν τις ἀγανακτοίη περὶ Ναξίων; Εἰ γάρ εἰσιν ἀντίποδες ἡμῶν, ὥσπερ ἔνιοι λέγουσι, τῆς γῆς τὰ κάτω περιοικοῦντες, οἶμαι μηδ´ ἐκείνους ἀνηκόους εἶναι Θεμιστοκλέους καὶ τοῦ Θεμιστοκλέους βουλεύματος, ὃ βουλεύσας τῇ Ἑλλάδι ναυμαχῆσαι (869d) πρὸ τῆς Σαλαμῖνος ἱδρύσατο ναὸν Ἀριστοβούλης Ἀρτέμιδος ἐν Μελίτῃ, τοῦ βαρβάρου καταπολεμηθέντος. Τοῦτο μὲν τοῦ Θεμιστοκλέους ὁ χαρίεις συγγραφεὺς ὅσον ἐφ´ ἑαυτῷ παραιρούμενος καὶ τὴν δόξαν εἰς ἕτερον μεταφέρων ταῦτα γράφει κατὰ λέξιν·
« Ἐνταῦθα δὲ Θεμιστοκλέα ἀφικόμενον ἐπὶ τὴν νέα εἴρετο Μνησίφιλος ἀνὴρ Ἀθηναῖος, ὅ τι σφιν εἴη βεβουλευμένον· πυθόμενος δὲ πρὸς αὐτοῦ, ὡς ἐστὶ δεδογμένον ἀνάγειν τὰς νέας πρὸς τὸν Ἰσθμὸν καὶ πρὸ τῆς Πελοποννήσου ναυμαχέειν, εἶπε· ’Οὐκ ἄρα, ἢν ἀπαίρωσι τὰς νέας ἀπὸ Σαλαμῖνος, οὐδὲ περὶ μιῆς ἔτι πατρίδος ναυμαχήσεις· κατὰ γὰρ πόλεις ἕκαστοι τρέψονται‘ »

(869e) (καὶ μετ´ ὀλίγον)  « ’Ἀλλὰ εἴ τις ἔστι μηχανή, ἴθι τε καὶ πειρῶ διαχέαι τὰ βεβουλευμένα, ἤν κως δύνῃ ἀναγνῶσαι Εὐρυβιάδεα μεταβουλεύσασθαι ὥστε αὐτοῦ μενεῖν.‘ »

Εἶθ´ ὑπειπὼν ὅτι  « Κάρτα τῷ Θεμιστοκλεῖ ἤρεσεν ἡ ὑποθήκη, καὶ οὐδὲν πρὸς ταῦτα ἀμειψάμενος ἀφίκετο πρὸς τὸν Εὐρυβιάδην, »

πάλιν αὐταῖς λέξεσι γέγραφεν· « Ἐνταῦθα δὲ Θεμιστοκλῆς παριζόμενός οἱ καταλέγει κεῖνά τε πάντα (869f) ἃ ἤκουσε Μνησιφίλου ἑωυτοῦ ποιεύμενος, καὶ ἄλλα προστιθείς. »

Ὁρᾷς ὅτι κακοηθείας προστρίβεται τἀνδρὶ δόξαν, ἴδιον αὐτοῦ βούλευμα ποιεῖσθαι τὸ τοῦ Μνησιφίλου λέγων; Ἔτι δὲ μᾶλλον τῶν Ἑλλήνων καταγελῶν Θεμιστοκλέα μὲν οὔτε φησὶ φρονῆσαι τὸ συμφέρον ἀλλὰ παριδεῖν, ὃς Ὀδυσσεὺς ἐπωνομάσθη διὰ τὴν φρόνησιν, Ἀρτεμισίαν δὲ τὴν Ἡροδότου πολῖτιν, μηδενὸς διδάξαντος, αὐτὴν ἀφ´ ἑαυτῆς ἐπινοήσασαν Ξέρξῃ προειπεῖν, ὡς  « οὐχ οἷοί τε πολλὸν χρόνον ἔσονταί τοι ἀντέχειν οἱ Ἕλληνες, ἀλλά σφεας διασκεδᾷς, (870a) κατὰ πόλεις δὲ ἕκαστοι φεύξονται· καὶ οὐκ εἰκὸς αὐτούς, ἢν σὺ ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλαύνῃς τὸν πεζὸν στρατόν, ἀτρεμήσειν, οὐδέ σφιν μελήσειν πρὸ τῶν Ἀθηνέων ναυμαχέειν· ἢν δὲ αὐτίκα ἐπειχθῇς ναυμαχῆσαι, δειμαίνω μὴ ὁ ναυτικὸς στρατὸς κακωθεὶς καὶ τὸν πεζὸν προσδηλήσηται. »

Ταῦτα μὲν οὖν μέτρων ἐνδεῖ τῷ Ἡροδότῳ, Σίβυλλαν ἀποφῆναι τὴν Ἀρτεμισίαν τὰ μέλλοντα προθεσπίζουσαν οὕτως ἀκριβῶς. Διὸ καὶ Ξέρξης αὐτῇ παρέδωκε τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἀπάγειν εἰς Ἔφεσον· ἐπελέληστο γὰρ ἐκ Σούσων, ὡς ἔοικεν, ἄγειν γυναῖκας, εἰ γυναικείας ἐδέοντο παραπομπῆς οἱ παῖδες.

Mais bien loin d'avoir rapporté les circonstances (868b) qui forcèrent quelques uns des Grecs à se déclarer pour les Mèdes, il dit, au contraire, que les Thessaliens firent dire aux habitants de la Phocide, leurs ennemis jurés, que s'ils leur payaient cinquante talents d'argent, ils ne causeraient aucun dommage dans leur pays. Voici en propres termes ce qu'il écrit à ce sujet. « Les Phocidiens étaient le seul peuple de ces cantons qui ne favorisât pas les Mèdes ; et leur unique motif, autant que je puis le conjecturer, était leur haine contre les Thessaliens. Si ces derniers eussent été, pour les Grecs, je crois que les Phocidiens auraient embrassé le parti des Mèdes. » Cependant il va dire bientôt que treize villes de la Phocide furent brûlées par les Barbares, leur pays (868c) ravagé, le temple de la ville d'Abes réduit en cendres, les hommes et les femmes passés au fil de l'épée, à l'exception de ceux qui eurent le temps de gagner les hauteurs du Mont-Parnasse (69). Ainsi, il met au même rang ceux qui souffrirent toutes ces violences plutôt que de trahir leur devoir, et ceux qui se montrèrent les partisans les plus déclarés des Perses. Lorsqu'il ne peut blâmer les actions, il suppose des motifs criminels, et d'un trait de plume il donne naissance aux soupçons les plus odieux. Il veut qu'on juge de l'intention des Phocidiens, non par leur conduite, mais par leur op-  246 position de volonté avec les Thessaliens, comme s'il ne leur eût (886d) manqué pour être des traîtres, que. d'avoir été prévenus.

Si quelqu'un, pour excuser les Thessaliens d'avoir suivi le parti des Mèdes, disait qu'ils ne s'y étaient pas portés volontairement, mais que leur haine pour les Phocidiens, qu'ils voyaient dans la confédération des Grecs, leur avait fait embrasser, comme malgré eux, les intérêts des Mèdes, ne passerait-il pas pour un vil flatteur qui, voulant faire sa cour aux dépens de la vérité, prêterait à de mauvaises actions des motifs honnêtes? En aurait-on une autre idée? Peut-on donc ne pas regarder comme un calomniateur manifeste un auteur qui impute aux Phocidiens d'avoir embrassé le bon parti, non par un sentiment vertueux, mais parce que les Thessaliens suivaient le parti contraire? (868e) Encore il ne rejette pas sur d'autres cette calomnie, comme c'est son usage, en disant l'avoir appris d'autrui ; ce sont, dit-il, ses propres recherches qui l'ont conduit à penser ainsi. Il fallait donc rapporter les preuves d'après lesquelles il s'est persuadé qu'un peuple qui s'était si bien conduit avait eu les plus mauvaises intentions. Car le motif pris de leur haine contre les Thessaliens est ridicule. L'inimitié des Eginètes contre les Athéniens (70), celle des Chalcidiens contre ceux d'Érétrie, et des Corinthiens contre les habitants de Mégare, les a-t-elle empêchés d'entrer dans la confédération de la Grèce? Les Macédoniens, en punissant les Thessaliens, dont ils étaient les ennemis déclarés, les détachèrent-ils de l'alliance des Barbares? Le danger commun faisait taire les haines privées; et chacun, se dépouillant de toute autre passion, suivait ou le parti le plus honnête par (868f) vertu, ou le plus utile par nécessité.

 247 D'ailleurs, après ce moment de contrainte qui les entraîna malgré eux dans le parti des Mèdes, les Phocidiens revinrent à la confédération, comme Léocratès le Spartiate leur en rendit formellement témoignage ; et Hérodote lui-même, dans le récit de la bataille de Platée, est forcé d'avouer que les Phocidiens se joignirent à l'armée des Grecs.

Faut-il s'étonner qu'il se déchaîne avec tant d'amertume contre ceux qui ont éprouvé des malheurs, (869a) puisqu'il met au rang des ennemis et des traîtres ceux qui, dans les combats, avaient partagé les périls de la Grèce? Les Naxiens avaient envoyé trois galères au secours des Barbares, mais Démocrite, l'un des triérarques, persuada aux autres de se ranger du côté des Grecs. Il a si fort l'habitude de mêler le blâme aux louanges qu'il donne, qu'en faisant l'éloge d'un seul homme, il faut qu'il censure tout un peuple. Mais Hellanicus entre les anciens historiens, et Éphore parmi les nouveaux, disent, l'un, que les Naxiens vinrent au secours des Grecs avec six vaisseaux, et l'autre, avec cinq. Ainsi Hérodote est convaincu de toute part d'avoir inventé ce qu'il dit :

 (869b) car les historiens de Naxos rapportent que, bien auparavant, les Naxiens avaient repoussé Mégabate (71), qui était venu aborder à leur île avec deux cents vaisseaux, et ensuite Datis (72), qui avait mis le feu à leur ville; et s'il est vrai, comme Hérodote le dit lui-même ailleurs, que les Perses brûlèrent Naxos après que les habitants se furent réfugiés sur les montagnes, n'était-ce pas là un juste motif de donner du secours aux Barbares qui avaient ruiné leur patrie, et d'abandonner les 248 Grecs qui combattaient pour la liberté commune ? Mais ce qui prouve que c'est moins pour louer Démocrite que pour accuser les Naxiens (869c) qu'il a forgé ce mensonge, c'est qu'il a passé sous silence un exploit mémorable de ce triérarque, que Simonide a consigné dans cette épigramme :

Quand la flotte des Grecs auprès de Salamine
De la flotte persane acheva la ruine,
Démocrite enleva cinq vaisseaux ennemis,
Et seul reprit sur eux celui qu'ils avaient pris.

Mais ce n'est pas pour des Naxiens qu'il faut s'indigner contre lui. Si, comme on le dit, il existe des antipodes dans une partie de la terre opposée à la nôtre, je ne doute pas qu'ils n'aient entendu parler de Thémistocle, du conseil qu'il donna aux Grecs de combattre (869d) à Salamine, et pour lequel on bâtit, après la guerre, dans l'île de Mélite, un temple à Diane de Bon-Conseil. Ce bon historien enlève, autant qu'il est en lui, la gloire de ce conseil à Thémistocle, pour la transférer à un autre. Voici ce qu'il écrit à ce sujet. « Alors Thémistocle étant remonté sur son vaisseau, l'Athénien Mnésiphile lui demanda ce qu'on avait résolu, et apprenant qu'on avait arrêté de ramener la flotte vers l'isthme, afin de combattre devant le Péloponnèse : Soyez sûr, dit-il à Thémistocle, que si les Grecs quittent le poste de Salamine, vous ne combattrez plus nulle part pour la défense de votre patrie, et que chacun s'en retournera dans son pays, » (869e)

Il ajoute quelques lignes après : « S'il vous reste quelque moyen, faites changer cette résolution, et persuadez à Eurybiade de ne pas s'éloigner d'ici. »

Après avoir dit que cet avis fut agréé de Thémistocle, qui, sans rien répondre à Mnésiphile, alla sur-le-champ trouver Eurybiade, il ajoute : « Thémistocle, s'étant assis auprès d'Eurybiade, lui exposa l'avis (869f) de Mnésiphile, comme s'il venait de lui, et y joignit plusieurs 249 autres réflexions. » Voyez quel caractère de fausseté il prête à Thémistocle, en supposant qu'il se fait honneur d'un conseil qui lui avait été donné par Mnésiphile. Puis, se moquant des Grecs, il dit que Thémistocle n'avait pas vu dans cette occasion quel était le meilleur parti, lui à qui sa prudence avait fait donner le surnom d'Ulysse, tandis qu'Artémise, concitoyenne d'Hérodote (73), sans être avertie par personne, avait d'elle-même dit à Xerxès que les Grecs n'étaient pas en état de lui résister longtemps, qu'ils disparaîtraient devant lui, (870a) et se disperseraient chacun dans leur ville. « Il n'est pas vraisemblable, ajouta-t-elle, que si tu fais marcher ton armée de terre vers le Péloponnèse, ils t'attendent de pied ferme, et qu'ils veuillent combattre sur mer pour les Athéniens. Mais si tu te presses de donner une bataille navale, et que ta flotte reçoive un échec, je crains que sa défaite n'entraîne celle de l'armée de terre. »

Il n'a manqué à Hérodote que la mesure du vers pour faire de cette Artémise une sibylle, tant elle annonce l'avenir avec précision. Aussi Xerxès la chargea-t-il de ramener ses enfants à Éphèse. Il avait sans doute oublié d'amener des femmes de Suse afin de les reconduire, puisqu'il leur fallait absolument des femmes pour les escorter  (74).

 

Ἀλλ´ ὃ μὲν ἔψευσται, λόγος ἡμῖν οὐδείς· (870b) ἃ δέ γε κατέψευσται μόνον ἐξετάζομεν. Φησὶ τοίνυν Ἀθηναίους λέγειν, ὡς Ἀδείμαντος ὁ Κορινθίων στρατηγός, ἐν χερσὶ τῶν πολεμίων γενομένων, ὑπερεκπλαγεὶς καὶ καταδείσας ἔφευγεν, οὐ πρύμναν κρουσάμενος οὐδὲ διαδὺς ἀτρέμα διὰ τῶν μαχομένων, ἀλλὰ λαμπρῶς ἐπαιρόμενος τὰ ἱστία καὶ τὰς ναῦς ἁπάσας ἀποστρέψας· εἶτα μέντοι κέλης ἐλαυνόμενος αὐτῷ συνέτυχε περὶ τὰ λήγοντα τῆς Σαλαμινίας, ἐκ δὲ τοῦ κέλητος ἐφθέγξατό τις·  « σὺ μέν, ὦ Ἀδείμαντε, φεύγεις καταπροδοὺς τοὺς Ἕλληνας· (870c) οἱ δὲ καὶ δὴ νικῶσι, καθάπερ ἠρῶντο ἐπικρατῆσαι τῶν ἐχθρῶν. »  Ὁ δὲ κέλης οὗτος ἦν, ὡς ἔοικεν, οὐρανοπετής· τί γὰρ ἔδει φείδεσθαι μηχανῆς τραγικῆς, ἐν πᾶσι τοῖς ἄλλοις ὑπερπαίοντα τοὺς τραγῳδοὺς ἀλαζονείᾳ; Πιστεύσας οὖν ὁ Ἀδείμαντος  « Ἐπανῆλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον ἐπ´ ἐξειργασμένοις· αὕτη φάτις ἔχει ὑπὸ Ἀθηναίων· οὐ μέντοι Κορίνθιοι ὁμολογέουσιν, ἀλλὰ ἐν πρώτοισι σφέας αὐτοὺς τῆς ναυμαχίης νομίζουσι γενέσθαι· μαρτυρεῖ δέ σφι καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλάς. » Τοιοῦτός ἐστιν ἐν πολλοῖς ὁ ἄνθρωπος· ἑτέρας καθ´ ἑτέρων διαβολὰς καὶ κατηγορίας κατατίθησιν, (870d) ὥστε μὴ διαμαρτεῖν τοῦ φανῆναί τινα πάντως πονηρόν· ὥσπερ ἐνταῦθα περίεστιν αὐτῷ, ἀπιστουμένους Ἀθηναίους, πιστευομένης δὲ τῆς διαβολῆς Κορινθίους ἀδοξεῖν. Οἶμαι δὲ 〈μήτ´ Ἀθηναίων αὐτὸν ἀκοῦσαι κακιζόντων Κορινθίους〉 μήτε Κορινθίων Ἀθηναίους, ἀλλὰ τούτων ἀμφοτέρων ὁμοῦ καταψεύδεσθαι. Θουκυδίδης γοῦν, ἀντιλέγοντα ποιῶν τῷ Κορινθίῳ τὸν Ἀθηναῖον ἐν Λακεδαίμονι καὶ πολλὰ περὶ τῶν Μηδικῶν λαμπρυνόμενον ἔργων καὶ περὶ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας, οὐδεμίαν αἰτίαν προδοσίας ἢ λιποταξίας ἐπενήνοχε Κορινθίοις· οὐδὲ γὰρ εἰκὸς ἦν Ἀθηναῖον ταῦτα βλασφημεῖν περὶ τῆς Κορινθίων πόλεως, ἣν τρίτην μὲν ἑώρα μετὰ Λακεδαιμονίους καὶ μετ´ αὐτοὺς ἐγχαραττομένην (870e) τοῖς ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἀναθήμασιν. Ἐν δὲ Σαλαμῖνι παρὰ τὴν πόλιν ἔδωκαν αὐτοῖς θάψαι τε τοὺς ἀποθανόντας, ὡς ἄνδρας ἀγαθοὺς γενομένους, καὶ ἐπιγράψαι τόδε τὸ ἐλεγεῖον·

Ὦ ξεῖν´, εὔυδρόν ποτ´ ἐναίομεν ἄστυ Κορίνθου,
νῦν δ´ ἅμ´ Αἴαντος νᾶσος ἔχει Σαλαμίς.
Ἐνθάδε Φοινίσσας νῆας καὶ Πέρσας ἑλόντες
καὶ Μήδους, ἱερὰν Ἑλλάδα ῥυσάμεθα.

Τὸ δ´ ἐν Ἰσθμῷ κενοτάφιον ἐπιγραφὴν ἔχει ταύτην

Ἀκμᾶς ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ Ἑλλάδα πᾶσαν
(870f) ταῖς αὐτῶν ψυχαῖς κείμεθα ῥυσάμενοι.

Διοδώρου δέ τινος τῶν Κορινθίων τριηράρχων ἐν ἱερῷ Λητοῦς ἀναθήμασι κειμένοις καὶ τοῦτ´ ἐπεγέγραπτο·

Ταῦτ´ ἀπὸ δυσμενέων Μήδων ναῦται Διοδώρου
ὅπλ´ ἀνέθεν Λατοῖ, μνάματα ναυμαχίας.

Αὐτός γε μὴν ὁ Ἀδείμαντος, ᾧ πλεῖστα λοιδορούμενος Ἡρόδοτος διατελεῖ καὶ λέγων,

« Μοῦνον ἀσπαίρειν τῶν στρατηγῶν, ὡς φευξόμενον ἀπ´ Ἀρτεμισίου καὶ μὴ περιμενοῦντα, »

Σκόπει τίνα δόξαν εἶχεν·

Οὗτος Ἀδειμάντου κείνου τάφος, ὃν δία πᾶσα
Ἑλλὰς ἐλευθερίας ἀμφέθετο στέφανον.

(871a) Οὔτε γὰρ τελευτήσαντι τοιαύτην εἰκὸς ἦν ἀνδρὶ δειλῷ καὶ προδότῃ γενέσθαι τιμήν, οὔτ´ ἂν ἐτόλμησε τῶν θυγατέρων ὄνομα θέσθαι τῇ μὲν Ναυσινίκην τῇ δ´ Ἀκροθίνιον τῇ δ´ Ἀλεξιβίαν, Ἀριστέα δὲ καλέσαι τὸν υἱόν, εἰ μή τις ἦν ἐπιφάνεια καὶ λαμπρότης περὶ αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἔργων ἐκείνων. Καὶ μὴν ὅτι μόναι τῶν Ἑλληνίδων αἱ Κορίνθιαι γυναῖκες εὔξαντο τὴν καλὴν ἐκείνην καὶ δαιμόνιον εὐχήν, ἔρωτα τοῖς ἀνδράσι τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους μάχης (871b) ἐμβαλεῖν τὴν θεόν, οὐχ ὅπως τοὺς περὶ τὸν Ἡρόδοτον ἀγνοῆσαι πιθανὸν ἦν, ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἔσχατον Καρῶν· διεβοήθη γὰρ τὸ πρᾶγμα καὶ Σιμωνίδης ἐποίησεν ἐπίγραμμα, χαλκῶν εἰκόνων ἀνασταθεισῶν ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἀφροδίτης, ὃν ἱδρύσασθαι Μήδειαν λέγουσιν, οἱ μὲν αὐτὴν παυσαμένην τἀνδρός, οἱ δ´ ἐπὶ τῷ τὸν Ἰάσονα τῆς Θέτιδος ἐρῶντα παῦσαι τὴν θεόν. Τὸ δ´ ἐπίγραμμα τοῦτ´ ἐστίν·

Αἵδ´ ὑπὲρ Ἑλλάνων τε καὶ ἰθυμάχων πολιητᾶν
ἔσταθεν εὐξάμεναι Κύπριδι δαιμόνιαι.
Οὐ γὰρ τοξοφόροισιν ἐμήδετο δῖ´ Ἀφροδίτα
Μήδοις Ἑλλάνων ἀκρόπολιν προδόμεν.

(871c) Ταῦτ´ ἔδει γράφειν καὶ τούτων μεμνῆσθαι μᾶλλον ἢ τὴν Ἀμεινοκλέους ἐμβαλεῖν συμφορὰν καὶ παιδοφονίαν.

Τῶν τοίνυν αἰτιῶν τῶν κατὰ Θεμιστοκλέους ἀνέδην ἐμφορηθείς, ἐν οἷς κλέπτοντα καὶ πλεονεκτοῦντα λάθρα τῶν ἄλλων στρατηγῶν οὔ φησι παύσασθαι περὶ τὰς νήσους, τέλος αὐτῶν Ἀθηναίων τὸν στέφανον ἀφελόμενος Αἰγινήταις ἐπιτίθησι, γράφων ταῦτα·  « Πέμψαντες ἀκροθίνια οἱ Ἕλληνες εἰς Δελφοὺς ἐπηρώτων τὸν θεὸν κοινῇ, εἰ λελάβηκε πλήρεα καὶ ἀρεστὰ τὰ ἀκροθίνια· ὁ δὲ παρ´ Ἑλλήνων μὲν τῶν ἄλλων ἔφησεν ἔχειν, παρ´ (871d) Αἰγινητέων δὲ οὔ, ἀλλ´ ἀπαίτεε αὐτοὺς τὰ ἀριστεῖα τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας. »  Οὐκέτι Σκύθαις οὐδὲ Πέρσαις οὐδ´ Αἰγυπτίοις τοὺς ἑαυτοῦ λόγους ἀνατίθησι πλάττων, ὥσπερ Αἴσωπος κόραξι καὶ πιθήκοις, ἀλλὰ τῷ τοῦ Πυθίου προσώπῳ χρώμενος ἀπωθεῖ τῶν ἐν Σαλαμῖνι πρωτείων τὰς Ἀθήνας. Θεμιστοκλεῖ δὲ τῶν δευτερείων ἐν Ἰσθμῷ γενομένων διὰ τὸ τῶν στρατηγῶν ἕκαστον αὑτῷ μὲν τὸ πρωτεῖον ἐκείνῳ δὲ τὸ δευτερεῖον ἀποδοῦναι, καὶ τέλος τῆς κρίσεως μὴ λαβούσης, δέον αἰτιάσασθαι (871e) τὴν φιλοτιμίαν τῶν στρατηγῶν, πάντας ἀποπλεῦσαί φησι τοὺς Ἕλληνας ὑπὸ φθόνου μὴ βουληθέντας ἀναγορεῦσαι τὸν ἄνδρα πρῶτον. Ἐν δὲ τῇ ἐνάτῃ καὶ τελευταίᾳ τῶν βίβλων, ὅσον ἦν ὑπόλοιπον ἔτι τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους αὐτῷ δυσμενείας ἐκχέαι σπεύδων, τὸ παρ´ αὑτὸν ἀφείλετο τὴν ἀοίδιμον νίκην καὶ τὸ περιβόητον Πλαταιᾶσι κατόρθωμα τῆς πόλεως.

 Γέγραφε γὰρ ὡς πρότερον μὲν ὠρρώδουν τοὺς Ἀθηναίους, μὴ πεισθέντες ὑπὸ Μαρδονίου τοὺς Ἕλληνας ἐγκαταλίπωσι, τοῦ δ´ Ἰσθμοῦ τειχισθέντος ἐν ἀσφαλεῖ θέμενοι τὴν Πελοπόννησον ἠμέλουν ἤδη τῶν ἄλλων καὶ περιεώρων, ἑορτάζοντες οἴκοι καὶ τοὺς πρέσβεις τῶν Ἀθηναίων κατειρωνευόμενοι καὶ διατρίβοντες. (871f) Πῶς οὖν ἐξῆλθον εἰς Πλαταιὰς πεντακισχίλιοι Σπαρτιᾶται, περὶ αὑτὸν ἔχων ἀνὴρ ἕκαστος ἑπτὰ εἵλωτας; Ἢ πῶς κίνδυνον ἀράμενοι τοσοῦτον ἐκράτησαν καὶ κατέβαλον μυριάδας τοσαύτας; Ἄκουσον αἰτίας πιθανῆς·  « Ἔτυχε, » φησίν, « ἐν Σπάρτῃ παρεπιδημῶν ἐκ Τεγέας ἀνὴρ ὄνομα Χείλεως, ᾧ φίλοι τινὲς καὶ ξένοι τῶν ἐφόρων ἦσαν· οὗτος οὖν ἔπεισεν αὐτοὺς ἐκπέμψαι τὸ στράτευμα, λέγων ὅτι τοῦ διατειχίσματος οὐδὲν ὄφελός ἐστι Πελοποννησίοις, ἂν Ἀθηναῖοι Μαρδονίῳ προσγένωνται. » Τοῦτο Παυσανίαν ἐξήγαγεν εἰς Πλαταιὰς μετὰ τῆς (872a) δυνάμεως· εἰ δέ τι κατέσχεν οἰκεῖον ἐν Τεγέᾳ πρᾶγμα τὸν Χείλεων ἐκεῖνον, οὐκ ἂν ἡ Ἑλλὰς περιεγένετο. Πάλιν δὲ τοῖς Ἀθηναίοις οὐκ ἔχων ὅ τι χρήσαιτο, ποτὲ μὲν αἴρει ποτὲ δὲ καταβάλλει τὴν πόλιν ἄνω καὶ κάτω μεταφέρων, οὓς Τεγεάταις μὲν εἰς ἀγῶνα λέγει περὶ τῶν δευτερείων καταστάντας Ἡρακλειδῶν τε μεμνῆσθαι καὶ τὰ πρὸς Ἀμαζόνας πραχθέντα προφέρειν ταφάς τε Πελοποννησίων τῶν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ πεσόντων· καὶ τέλος εἰς τὸν Μαραθῶνα καταβαίνειν τῷ λόγῳ φιλοτιμουμένους καὶ ἀγαπῶντας ἡγεμονίας τυχεῖν τοῦ ἀριστεροῦ κέρως· (872b) ὀλίγον δ´ ὕστερον αὐτοῖς Παυσανίαν καὶ Σπαρτιάτας τῆς ἡγεμονίας ὑφίεσθαι, καὶ παρακαλεῖν ὅπως κατὰ Πέρσας ἀντιταχθῶσι τὸ δεξιὸν κέρας παραλαβόντες, αὐτοῖς δὲ παραδόντες τὸ εὐώνυμον ὡς ἀηθείᾳ τὴν πρὸς τοὺς βαρβάρους μάχην ἀπολεγομένους. Καίτοι γελοῖον, εἰ μὴ συνήθεις εἶεν οἱ πολέμιοι, μάχεσθαι μὴ θέλειν.

Ἀλλὰ τούς γ´ ἄλλους Ἕλληνας εἰς ἕτερον ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἀγομένους στρατόπεδον,  « Ὡς ἐκινήθησαν, » (872c) φησί, « φεύγειν ἀσμένως τὴν ἵππον πρὸς τὴν τῶν Πλαταιέων πόλιν, φεύγοντας δὲ ἀφικέσθαι πρὸς τὸ Ἡραῖον »·  ἐν ᾧ καὶ ἀπείθειαν καὶ λιποταξίαν καὶ προδοσίαν ὁμοῦ τι πάντων κατηγόρησε. Τέλος δὲ μόνους φησὶ τοῖς μὲν βαρβάροις Λακεδαιμονίους καὶ Τεγεάτας τοῖς δὲ Θηβαίοις Ἀθηναίους συμπεσόντας διαγωνίσασθαι, τὰς δ´ ἄλλας πόλεις ὁμαλῶς ἁπάσας τοῦ κατορθώματος ἀπεστέρηκεν· « Οὐδένα συνεφάψασθαι τοῦ ἀγῶνος, ἀλλὰ καθημένους πάντας ἐπὶ τῶν ὅπλων ἐγγὺς καταλιπεῖν καὶ προδοῦναι τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν μαχομένους· ὀψὲ δὲ Φλιασίους καὶ Μεγαρέας πυθομένους νικῶντα Παυσανίαν, προσφερομένους καὶ ἐμπεσόντας εἰς τὸ Θηβαίων ἱππικόν, οὐδενὶ λόγῳ διαφθαρῆναι· Κορινθίους δὲ τῇ μὲν μάχῃ μὴ παραγενέσθαι, μετὰ (872d) δὲ τὴν νίκην ἐπειγομένους διὰ τῶν λόφων, μὴ περιπεσεῖν τοῖς ἱππεῦσι τῶν Θηβαίων »· οἱ γὰρ Θηβαῖοι, τῆς τροπῆς γενομένης, προϊππεύοντες τῶν βαρβάρων προθύμως παρεβοήθουν φεύγουσιν αὐτοῖς, δηλονότι τῶν ἐν Θερμοπύλαις στιγμάτων χάριν ἀποδιδόντες. Ἀλλὰ Κορινθίους γε καὶ τάξιν ἣν ἐμάχοντο τοῖς βαρβάροις, καὶ τέλος ἡλίκον ὑπῆρξεν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ Πλαταιᾶσιν ἀγῶνος ἔξεστι Σιμωνίδου πυθέσθαι γράφοντος ἐν τούτοις·

Μέσσοι δ´ οἵ τ´ Ἔφυραν πολυπίδακα ναιετάοντες,
παντοίης ἀρετῆς ἴδριες ἐν πολέμῳ,
οἵ τε πόλιν Γλαύκοιο, Κορίνθιον ἄστυ, νέμοντες,
(872e) οἳ καὶ κάλλιστον μάρτυν ἔθεντο πόνων
χρυσοῦ τιμήεντος ἐν αἰθέρι· καί σφιν ἀέξει
αὐτῶν τ´ εὐρεῖαν κληδόνα καὶ πατέρων.

Ταῦτα γὰρ οὐ χορὸν ἐν Κορίνθῳ διδάσκων οὐδ´ ᾆσμα ποιῶν εἰς τὴν πόλιν, ἄλλως δὲ τὰς πράξεις ἐκείνας ἐν ἐλεγείᾳ γράφων ἱστόρηκεν.

Mais je ne prétends pas relever tous les mensonges d'Hérodote ;(870b)  je ne m'arrête qu'à ceux qui portent un caractère d'envie et de méchanceté. Les Athéniens, s'il faut l'en croire, disent qu'Adimante, général des Corinthiens, saisi de terreur au moment où l'action commençait, prit la fuite, non en se retirant insensiblement à travers les combattants et tenant tête à l'ennemi, mais en déployant ouvertement ses voiles, et faisant tourner la proue à tous  250 ses vaisseaux. Mais bientôt un esquif s'étant mis à sa suite, et l'ayant atteint à l'extrémité de la côte de Salamine, un de ceux qui le montaient lui parla ainsi : « Tu fuis, Adimante, et tu trahis les Grecs (870c) pendant qu'ils gagnent la bataille, et qu'au gré de leurs vœux, ils mettent leurs ennemis en déroute. » Cet esquif sans doute était descendu du ciel ; car rien n'empochait Hérodote d'avoir recours à un coup de théâtre, lui qui, partout ailleurs, surpasse tous les poètes tragiques par la hardiesse de ses inventions. Adimante donc, ajoutant foi à ce qu'on lui disait, revint à la flotte des Grecs après que tout fut terminé. « Tel est, poursuit Hérodote, le récit des Athéniens. Mais les Corinthiens, bien loin d'en convenir, disent au contraire qu'ils allèrent les premiers à l'attaque, et tout le reste de la Grèce leur rend ce témoignage. » Voilà comment Hérodote en agit dans mille endroits. Il entasse les calomnies (870d) les unes sur les autres, afin de ne pas manquer son coup, et qu'il y ait toujours quelqu'un qui se trouve coupable. Ainsi dans cette occasion, il s'est ménagé la double ressource que, si la calomnie est crue, les Corinthiens sont déshonorés; si elle ne l'est pas, ce sont les Athéniens. Mais croyons plutôt que les Athéniens n'ont pas calomnié les Corinthiens, et que c'est Hérodote qui calomnie l'un et l'autre peuple. Ce qu'il y a de certain, c'est que Thucydide, lorsque l'ambassadeur d'Athènes répond devant les Spartiates aux accusations du député de Corinthe, qu'il rappelle es hauts faits des Athéniens pendant la guerre médique, et. en particulier la bataille de Salamine, cet historienne lui met dans la bouche aucun reproche contre les Corinthiens d'avoir trahi les Grecs et abandonné leur poste. Est-il en effet vraisemblable que les Athéniens eussent fait une pareille imputation aux Corinthiens, dont ils voyaient les offrandes de leur portion des dépouilles enlevées aux Barbares consacrées au troisième rang après celles de Sparte et d'Athènes ; (870e) que d'ail- 251 leurs les Athéniens leur avaient permis d'enterrer à Salamine leurs morts, auprès de la ville, preuve certaine de l'idée qu'ils avaient de leur bravoure, et de mettre cette inscription sur leur tombeau :

Nés au sein de Corinthe en belles eaux fertile,
Nous avons pour tombeau les bords fameux d'une île
Où le Perse orgueilleux vit ses nombreux vaisseaux
Par la valeur des Grecs abîmés sous les eaux.
Ainsi d'un joug cruel sauvant notre patrie,
Nous avons à sa gloire immolé notre vie.

Le cénotaphe dressé sur l'isthme du Péloponnèse portait l'inscription suivante :

Pour arracher la Grèce au plus dur esclavage,
(870f) Nous avons tous péri non loin de ce rivage.

Un triérarque corinthien nommé Diodore en plaça une sur les offrandes, qu'il avait consacrées dans le temple de Latone, qui était conçue en ces termes :

Les dignes compagnons du brave Diodore
A la mère du dieu qu'à Délos on adore
Offrent ces dons guerriers que, sur les ennemis,
Dans un combat naval leur valeur a conquis.

Adimante lui-même, à qui Hérodote a reproché que seul d'entre les généraux grecs il prit honteusement la fuite et n'osa pas attendre le combat, voyez quelle opinion on avait de lui.

C'est ici le tombeau du célèbre Adimante ;
Par sa haute valeur la Grèce triomphante,
Repoussant les efforts du Mède détesté,
Voit briller sur son front l'heureuse liberté.

(871a) Est-il probable qu'on eût décerné un pareil honneur à un lâche et à un traître ou qu'il eût osé lui-même donner à ses trois filles les noms de Nausinicé, d'Acrothinium,  252 d'Alexibia, et à son fils celui d'Aristée (75), si les exploits qu'il fit dans cette journée ne l'eussent couvert de gloire ? Peut-on croire, je ne dis pas qu'Hérodote, mais que le dernier même des Cariens ait ignoré ce vœu si honorable, je dirais presque divin, que les femmes seules de Corinthe firent à Vénus, pour la prier d'inspirer à leurs maris un vif désir de combattre contre les Barbares? (871b) La renommée s'en est répandue partout, et Simonide a fait à ce sujet une épigramme qui est gravée sur des colonnes d'airain dressées dans le temple de Vénus, bâti, dit-on, par Médée, pour demander à la déesse, selon les uns, qu'elle cessât d'aimer Jason, et, selon d'autres, que Jason n'aimât plus Thétis. Voici l'épigramme :

Les femmes de Corinthe ont offert à Vénus
Ces présents que leur vœu promit à la déesse.
De leur reconnaissance ils sont les doux tributs ;
Pour la Perse Cypris n'a point trahi la Grèce.

(871c) Voilà ce qu'il fallait écrire et transmettre à la postérité, plutôt que le meurtre commis par Aminoclès sur son propre fils.

Après s'être, pour ainsi dire, rassasié de calomnies contre Thémistocle, qu'il accuse d'avoir pendant cette expédition pillé et dépouillé toutes les îles, à l'insu des autres généraux, il finit par ôter aux Athéniens le prix de la valeur pour le donner aux Eginètes. Voici ses propres paroles : « Les Grecs, ayant envoyé à Delphes les prémices du butin, demandèrent en commun au dieu s'il était content de la portion qu'on lui avait donnée. Il répondit qu'il l'était pour les autres Grecs, (871d) mais non pour les Eginètes, qui lui en devaient davantage pour le prix de la valeur qu'ils avaient remporté à Salamine. » Ce n'est plus   253 aux Perses, aux Scythes et aux Égyptiens qu'il prête ses propres fictions, comme Ésope fait parler les corbeaux et les signes ; il emprunte le nom même d'Apollon Pythien pour enlever aux Athéniens le prix de la valeur au combat de Salamine. Il dit ensuite que lorsqu'il fut question de décerner le prix de la valeur pour ce qui s'était passé dans l'isthme, chacun des généraux s'adjugea le premier à lui-même, et le second à Thémistocle. Il n'y eut point de jugement porté ; et au lieu de l'attribuer (871e) à l'ambition des généraux, il dit que les Grecs se séparèrent sans avoir voulu par envie déférer le premier prix à Thémistocle.

Il ne lui restait plus dans son neuvième et dernier livre qu'à distiller son venin sur les Spartiates, et sur la bataille de Platée, si glorieuse pour eux. Il dit que dans les commencements de la guerre, les Lacédémoniens craignirent que les Athéniens, gagnés par Mardonius, n'abandonnassent le reste des Grecs (76)  ; mais qu'après avoir fortifié l'isthme et mis le Péloponnèse en sûreté, ils s'embarrassèrent peu des autres peuples, et ne s'occupant plus chez eux que de fêtes, ils se moquaient des ambassadeurs athéniens, qu'ils retenaient sans leur donner de réponse. (871f) Mais comment donc fit-on sortir de la Laconie pour aller à Platée cinq mille Spartiates, dont chacun avait sept ilotes avec lui ? Et comment, affrontant avec courage un si grand péril, remportèrent-ils la victoire et firent-ils périr tant de milliers de Barbares? Écoutez les causes vraisemblables qu'il en donne : « Il y avait, dit-il, à Sparte un Tégéate nommé Chiléus qui était lié avec quelques uns des éphores. Ce fut lui qui leur persuada d'envoyer des troupes à Platée, parce que les fortifications du Péloponnèse deviendraient inutiles si une fois les Athéniens  254 s'étaient joints à Mardonius. Sur cet avis, Pausanias conduisit les Spartiates (872a) à Platée. » Si donc quelque affaire eût retenu ce Chiléus à Tégée, la Grèce n'aurait pas remporté la victoire. Puis, retombant de nouveau sur les Athéniens, et ne sachant comment il doit les traiter, il les abaisse et les relève tour à tour. Il prétend qu'ils disputèrent aux Tégéates le commandement d'une des ailes; que pour justifier leur prétention, ils rappelèrent les exploits des Héraclides contre les Amazones, la sépulture qu'ils avaient donnée aux Péloponnésiens morts auprès de la Cadmée, enfin la bataille de Marathon ; tant ils ambitionnaient de conduire l'aile gauche de l'armée (77) ! (872b) Bientôt après, il dit que Pausanias et les Spartiates leur cédèrent leur rang et les engagèrent à prendre le commandement de l'aile droite, et à leur laisser la gauche, afin qu'eux-mêmes n'eussent pas en tête les Barbares, contre lesquels ils ne s'étaient pas encore mesurés. N'est-il pas ridicule de supposer qu'on ne veuille combattre que contre des ennemis auxquels on ait déjà eu affaire ?

Ailleurs il dit que les généraux ayant voulu mener les Grecs dans un autre poste, au premier mouvement (872c) qu'on leur fit faire, la cavalerie se sauva volontiers vers la ville de Platée, et arriva au temple de Junon. Ainsi il accuse tous les Grecs de désobéissance, de trahison et de lâcheté. Il finit par dire que les Lacédémoniens et les Tégéates chargèrent seuls les Barbares, et que les Athéniens se battirent contre les Thébains. Il prive par là toutes les autres villes de la part qu'elles eurent à cet exploit glorieux, en disant qu'aucune d'elles ne se mêla du combat, qu'elles restèrent tranquillement appuyées sur leurs armes et   255 trahirent ainsi ceux qui combattaient pour leur conservation. Seulement, ajoute-t-il, sur la fin de l'action, les Phliasiens et les Mégariens, ayant appris que Pausanias était vainqueur, se mirent en mouvement, et ayant donné en désordre dans la cavalerie thébaine, ils furent facilement taillés en pièces ; les Corinthiens ne se trouvèrent pas à ce combat ; (872c) après la victoire, ils gagnèrent les hauteurs, et ne rencontrèrent pas les cavaliers thébains, qui, voyant les Barbares en déroute, se jetèrent devant eux et couvrirent leur fuite avec beaucoup d'ardeur. Sans doute ils voulaient témoigner aux Perses leur reconnaissance de la flétrissure qu'ils avaient reçue aux Thermopyles. Mais pour savoir quel poste les Corinthiens occupaient dans cette bataille et comment ils se conduisirent en combattant contre les Barbares, il ne faut qu'écouter Simonide :

Les braves citoyens de l'heureuse Corinthe,
Ville où régna Glaucus, et qui dans son enceinte
Voit la terre épancher les plus limpides eaux,
(872e) Voulant éterniser leurs belliqueux travaux,
Dressent ce monument dont la riche structure
Consacrera leur gloire à la race future.

Simonide n'a pas fait ces vers en donnant à Corinthe des leçons de son art, ou en composant un poème à la louange de cette ville, mais en racontant dans des vers élégiaques les exploits de cette guerre fameuse (78).

 

Ὁ δὲ προλαμβάνων τὸν ἔλεγχον τοῦ ψεύσματος (872f) τῶν ἐρησομένων,  « Πόθεν οὖν πολυάνδρια καὶ θῆκαι τοσαῦται καὶ μνήματα νεκρῶν, ἐν οἷς ἐναγίζουσιν ἄχρι νῦν Πλαταιεῖς τῶν Ἑλλήνων συμπαρόντων, » πρᾶγμα αἴσχιον, ὡς οἶμαι, τῆς προδοσίας τῶν γενεῶν κατηγόρηκεν ἐν τούτοις·  « Τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι καὶ φαίνονται ἐν Πλαταιῇσιν ἐόντες τάφοι, τούτους δέ, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, αἰσχυνομένους τῇ ἀπεστοῖ τῆς μάχης ἑκάστους χώματα χῶσαι κεινὰ τῶν ἐπιγινομένων εἵνεκ´ ἀνθρώπων. »  Ταύτην τὴν ἀπεστὼ τῆς μάχης προδοσίαν οὖσαν Ἡρόδοτος ἀνθρώπων μόνος ἁπάντων ἤκουσε, Παυσανίαν δὲ (873a) καὶ Ἀριστείδην καὶ Λακεδαιμονίους καὶ Ἀθηναίους ἔλαθον οἱ Ἕλληνες ἐγκαταλιπόντες τὸν κίνδυνον· καὶ οὔτ´ Αἰγινήτας Ἀθηναῖοι διαφόρους ὄντας εἶρξαν τῆς ἐπιγραφῆς, οὔτε Κορινθίους ἤλεγξαν, οὓς πρότερον νικῶντες φεύγειν ἀπὸ Σαλαμῖνος, ἀντιμαρτυρούσης αὐτοῖς τῆς Ἑλλάδος. Καίτοι Κλεάδας ἦν ὁ Πλαταιεύς, ὕστερον ἔτεσι δέκα τῶν Μηδικῶν Αἰγινήταις χαριζόμενος, ὥς φησιν Ἡρόδοτος, ὃς ἐπώνυμον ἔχωσεν αὐτῶν πολυάνδριον. Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι τί παθόντες εὐθὺς τότε πρὸς μὲν ἀλλήλους ὀλίγον ἐδέησαν εἰς (873b) χεῖρας ἐλθεῖν περὶ τοῦ τροπαίου τῆς ἀναστάσεως, τοὺς δ´ Ἕλληνας ἀποδειλιάσαντας καὶ ἀποδράντας οὐκ ἀπήλαυνον τῶν ἀριστείων, ἀλλ´ ἐνέγραφον τοῖς τρίποσι καὶ τοῖς κολοσσοῖς καὶ μετεδίδοσαν τῶν λαφύρων; Τέλος δὲ τῷ βωμῷ τοὐπίγραμμα τοῦτο γράφοντες ἐνεχάραξαν·

Τόνδε ποθ´ Ἕλληνες Νίκης κράτει, ἔργῳ Ἄρηος,
Πέρσας ἐξελάσαντες, ἐλευθέρᾳ Ἑλλάδι κοινὸν
ἱδρύσαντο Διὸς βωμὸν Ἐλευθερίου.

Μὴ καὶ τοῦτο Κλεάδας ἤ τις ἄλλος, ὦ Ἡρόδοτε, κολακεύων τὰς πόλεις ἐπέγραψε;

Τί οὖν ἐδέοντο τὴν γῆν ὀρύσσοντες διακενῆς ἔχειν πράγματα καὶ (873c) ῥᾳδιουργεῖν χώματα καὶ μνήματα τῶν ἐπιγινομένων ἕνεκ´ ἀνθρώπων κατασκευάζοντες, ἐν τοῖς ἐπιφανεστάτοις καὶ μεγίστοις ἀναθήμασι τὴν δόξαν αὑτῶν καθιερουμένην ὁρῶντες;

Καὶ μὴν Παυσανίας, ὡς λέγουσιν, ἤδη τυραννικὰ φρονῶν ἐπέγραψεν ἐν Δελφοῖς·

Ἑλλήνων ἀρχηγός, ἐπεὶ στρατὸν ὤλεσε Μήδων,
Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ´ ἀνέθηκε τόδε,

κοινούμενος ἁμωσγέπως τοῖς Ἕλλησι τὴν δόξαν ὧν ἑαυτὸν ἀνηγόρευσεν ἡγεμόνα· τῶν δ´ Ἑλλήνων οὐκ ἀνασχομένων ἀλλ´ ἐγκαλούντων, πέμψαντες εἰς Δελφοὺς Λακεδαιμόνιοι τοῦτο μὲν ἐξεκόλαψαν 〈ἀπὸ τοῦ τρίποδος τὸ ἐλεγεῖον, πασῶν δ´ ἀντεπέγραψαν〉 (873d) τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων, ὥσπερ ἦν δίκαιον. Καίτοι πῶς εἰκός ἐστιν ἢ τοὺς Ἕλληνας ἀγανακτεῖν τῆς ἐπιγραφῆς μὴ μετασχόντας, εἰ συνῄδεσαν ἑαυτοῖς τὴν ἀπεστὼ τῆς μάχης, ἢ Λακεδαιμονίους τὸν ἡγεμόνα καὶ στρατηγὸν ἐκχαράξαντας ἐπιγράψαι τοὺς ἐγκαταλιπόντας καὶ περιιδόντας τὸν κίνδυνον; Ὡς δεινότατόν ἐστιν, εἰ Σωφάνης μὲν καὶ Ἀείμνηστος καὶ πάντες οἱ διαπρεπῶς ἀγωνισάμενοι τὴν μάχην ἐκείνην οὐδὲ (873e) Κυθνίων ἐπιγραφομένων τοῖς τροπαίοις οὐδὲ Μηλίων ἠχθέσθησαν, Ἡρόδοτος δὲ τρισὶ μόναις πόλεσιν ἀναθεὶς τὸν ἀγῶνα τὰς ἄλλας πάσας ἐκχαράττει τῶν τροπαίων καὶ τῶν ἱερῶν.

Τεσσάρων δ´ ἀγώνων τότε πρὸς τοὺς βαρβάρους γενομένων, ἐκ μὲν Ἀρτεμισίου τοὺς Ἕλληνας ἀποδρᾶναί φησιν, ἐν δὲ Θερμοπύλαις, τοῦ στρατηγοῦ καὶ βασιλέως προκινδυνεύοντος, οἰκουρεῖν καὶ ἀμελεῖν Ὀλύμπια καὶ Κάρνεια πανηγυρίζοντας· τὰ δ´ ἐν Σαλαμῖνι διηγούμενος τοσούτους περὶ Ἀρτεμισίας λόγους γέγραφεν, ὅσοις ὅλην τὴν (873f) ναυμαχίαν οὐκ ἀπήγγελκε· τέλος δέ, καθημένους ἐν Πλαταιαῖς ἀγνοῆσαι μέχρι τέλους τὸν ἀγῶνα τοὺς Ἕλληνας, ὥσπερ βατραχομαχίας γινομένης, ἣν Πίγρης ὁ Ἀρτεμισίας ἐν ἔπεσι παίζων καὶ φλυαρῶν ἔγραψε, σιωπῇ διαγωνίσασθαι συνθεμένων, ἵνα λάθωσι τοὺς ἄλλους· αὐτοὺς δὲ Λακεδαιμονίους ἀνδρείᾳ μὲν οὐδὲν κρείττονας γενέσθαι τῶν βαρβάρων, ἀνόπλοις δὲ καὶ γυμνοῖς μαχομένους κρατῆσαι. Ξέρξου μὲν γὰρ αὐτοῦ παρόντος, ὑπὸ μαστίγων μόλις ὄπισθεν ὠθούμενοι προσεφέροντο (874a) τοῖς Ἕλλησιν, ἐν δὲ Πλαταιαῖς, ὡς ἔοικεν, ἑτέρας ψυχὰς μεταλαβόντες  « Λήματι μὲν καὶ ῥώμῃ οὐκ ἥσσονες ἦσαν, ἡ δὲ ἐσθής, ἔρημος ἐοῦσα ὅπλων, πλεῖστον ἐδηλήσατό σφεας· πρὸς γὰρ ὁπλίτας ἐόντες γυμνῆται ἀγῶνα ἐποιέοντο. » Τί οὖν περίεστιν ἔνδοξον ἢ μέγα τοῖς Ἕλλησιν ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἀγώνων, εἰ Λακεδαιμόνιοι μὲν ἀόπλοις ἐμάχοντο, τοὺς δ´ ἄλλους ἡ μάχη παρόντας ἔλαθε, κενὰ δὲ πολυάνδρια τιμώμενα τοῖς ἑκάστου, ψευστῶν δὲ γραμμάτων μεστοὶ τρίποδες ἑστᾶσι καὶ βωμοὶ παρὰ τοῖς θεοῖς, μόνος δὲ τἀληθὲς Ἡρόδοτος ἔγνω, τοὺς δ´ ἄλλους ἅπαντας ἀνθρώπους, (874b) ὅσοι λόγον Ἑλλήνων ἔχουσιν, ἐξηπάτηκεν ἡ φήμη τῶν τότε κατορθωμάτων, ὡς ὑπερφυῶν γενομένων;

Τί δῆτα; Γραφικὸς ἁνήρ, καὶ ἡδὺς ὁ λόγος, καὶ χάρις ἔπεστι καὶ δεινότης καὶ ὥρα τοῖς διηγήμασι,

Μῦθον δ´ ὡς ὅτ´ ἀοιδός, ἐπισταμένως

μὲν οὔ, λιγυρῶς δὲ καὶ γλαφυρῶς ἠγόρευκεν. Ἀμέλει ταῦτα καὶ κηλεῖ καὶ προσάγεται πάντας, ἀλλ´ ὥσπερ ἐν ῥόδοις δεῖ κανθαρίδα φυλάττεσθαι τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ καὶ κακολογίαν, λείοις καὶ ἁπαλοῖς (874c) σχήμασιν ὑποδεδυκυῖαν, ἵνα μὴ λάθωμεν ἀτόπους καὶ ψευδεῖς περὶ τῶν ἀρίστων καὶ μεγίστων τῆς Ἑλλάδος πόλεων καὶ ἀνδρῶν δόξας λαβόντες.

 

 

Hérodote, pour prévenir le reproche de mensonge qu'on pourrait lui faire (872f) en lui demandant d'où viennent ces tombeaux et ces monuments si nombreux auprès desquels les habitants de Platée font encore aujourd'hui des sacrifices d'expiation en présence des autres Grecs, Hérodote, dis-je, leur impute un crime plus honteux encore,  256 ce me semble, que celui de trahison, dont il accuse leurs ancêtres. « Pour les tombeaux qu'on voit autour de Platée, j'ai entendu dire que dans la suite les habitants de cette ville, honteux de la désertion de leurs pères, avaient fait élever ces cénotaphes, pour les disculper aux yeux de la postérité. » Hérodote est le seul entre tous les hommes qui ait entendu parler de cette absence et de cette désertion. Ni Pausanias, (873a) ni Aristide, ni les Spartiates, ni les Athéniens n'ont jamais su quels étaient les peuples qui avaient fui le péril. Les Athéniens n'ont pas empêché que les Eginètes, qu'ils n'aimaient pas, fussent compris dans l'inscription faite à cette occasion. Ils n'ont pas reproché aux Corinthiens de s'être enfuis de Salamine avant la victoire ; la Grèce leur rendait témoignage du contraire. Cependant cet historien prétend que dix ans après la guerre médique, un Platéen nommé Cléadas, pour faire plaisir aux Eginètes, éleva un cénotaphe qui portait leur nom. Mais comment est-il arrivé que les Athéniens et les Spartiates, qui manquèrent d'en venir aux (873b) mains les uns contre les autres pour l'érection du trophée, n'aient pas exclu de cette distinction glorieuse ceux qui, par lâcheté, avaient pris honteusement la fuite ? qu'ils aient souffert que leurs noms fussent inscrits sur les trophées et sur les colosses dressés à cette occasion? qu'ils leur aient laissé partager les dépouilles, et qu'enfin ils aient gravé cette inscription sur l'autel qu'ils avaient élevé :

Les Grecs, dont la valeur triompha de l'Asie,
Après avoir du joug préservé leur patrie,
Consacrant les bienfaits de leur dieu protecteur,
Ont dressé cet autel à Jupiter Sauveur?

Hérodote, est-ce Cléadas, ou bien quelque autre Grec, qui, pour flatter les villes de la Grèce, a fait aussi graver cette inscription ?

Mais quel besoin avaient les Grecs de creuser vaine- 257 ment la terre, de se donner tant de peine pour dresser (873c) des cénotaphes et des monuments aux yeux de la postérité, tandis qu'ils voyaient leur gloire consacrée par les plus belles et les plus illustres offrandes ? Pausanias, qui aspirait déjà à la tyrannie, fit, dit-on, graver à Delphes l'inscription suivante :

Pour consacrer des Grecs un exploit mémorable,
Pausanias, leur chef, au dieu dont la faveur
Dans les plaines de Mars seconda leur valeur,
Dans Delphes a dressé ce monument durable.

Quoiqu'il y fit partager la gloire du succès aux Grecs, dont il se disait le chef, cependant les peuples s'étant plaints de cette inscription, les Spartiates envoyèrent à Delphes pour l'effacer, (873d) et l'on en fit une autre, où furent inscrits, comme il était juste, les noms des villes qui avaient eu part à la victoire. Est-il vraisemblable ou que les Grecs se soient plaints de n'avoir pas été nommés dans cette inscription, s'ils se sentaient coupables d'une lâche désertion ; ou que les Lacédémoniens aient effacé le nom de leur général, pour y substituer ceux des villes qui les avaient trahis en se dérobant an péril commun? N'est-il pas indigne que, tandis que Socharès et Dipnistus (79), et tous ceux qui se conduisirent avec tant de valeur dans ce combat, ne se plaignirent pas qu'on eût inscrit sur les trophées, les noms des Cythniens (873e) et des Méliens, Hérodote ne fasse honneur de la victoire qu'à trois villes seulement, et qu'il efface toutes les autres des monuments et des offrandes consacrés à cette occasion (80) ?

258 Dans le récit qu'il fait des quatre batailles que les Grecs livrèrent alors aux Barbares, il dit qu'ils s'enfuirent d'Artémisium ; qu'aux Thermopyles, pendant que leur général et leur roi se sacrifiait pour eux, ils restaient tranquillement dans leurs villes, occupés à célébrer les jeux olympiques et carnéens (81). En racontant le combat naval de Salamine, il emploie plus de temps à parler d'Artémise (873f) qu'il n'en met au récit de l'action. Enfin dans celle de Platée, il dit que le plus grand nombre des Grecs se tinrent tranquilles dans leurs postes et ne surent le combat qu'après qu'il fut fini. Il semble que ceux qui combattirent fussent convenus de le faire en silence, afin que les autres n'en entendissent rien, comme Pigrès, le frère d'Artémise, le dit en plaisantant, dans un de ses poèmes,  259 des rats et des grenouilles (82). Il ajoute que les Spartiates n'étaient pas supérieurs en courage aux Barbares, et que ceux-ci ne furent vaincus que parce qu'ils étaient nus et presque sans armes (83). Cependant les Perses, sous les yeux même de Xerxès, n'allaient à l'ennemi qu'autant qu'on les y forçait à grands coups de fouet (84). (874a) Apparemment qu'à Platée ils prirent de nouvelles armes, et ne furent inférieurs aux Grecs ni en force ni en bravoure. Mais presque nus contre des ennemis bien armés, ils ne purent se défendre avec un avantage égal. Quelle gloire donc et quelle supériorité reste-t-il aux Grecs de ces différentes victoires, s'il est vrai que les Lacédémoniens aient combattu contre des gens sans armes, et que les autres Grecs n'aient rien su du combat quoiqu'ils fussent sur les lieux; si les monuments que chaque ville a dressés ne sont que de vains cénotaphes; si les trépieds et les autels consacrés aux dieux sont chargés d'inscriptions fausses et trompeuses ; si enfin Hérodote est le seul qui ait connu la vérité, et que tous les autres écrivains (874b) qui ont entendu parler des Grecs aient été trompés par l'opinion publique, qui aura exagéré ces exploits ?

Que faut-il donc penser d'Hérodote? Que c'est un écrivain plein de talent, dont le style a beaucoup de douceur, dont les récits sont remplis de grâce et de beauté. Si dans sa narration il montre peu de savoir, tel qu'un musicien agréable, il attire et charme par l'harmonie de ses discours; mais, comme en cueillant des roses on a souvent à craindre la piqûre des cantharides, de même en lisant 260

Hérodote, il faut être en garde contre ces calomnies et ces critiques (874c) amères qu'il cache sous des phrases si douces et si polies ; autrement on prendrait, sans s'en apercevoir, des peuples et des personnages les plus illustres de la Grèce, l'opinion la plus fausse et la plus absurde.

 

(01) Hérodote, en faisant le récit du combat que l'armée des Grecs avait livré à Platée contre celle des Perses, avait dit, en écrivain fidèle et impartial, que les Béotiens, non contents d'avoir lâchement trahi les intérêts de la Grèce, en faisant alliance avec Xerxès, s'étaient battus contre les autres Grecs avec autant d'acharnement que les Barbares eux-mêmes. Plutarque était Béotien; et trop sensible au déshonneur que ce récit faisait rejaillir sur ses ancêtres, il a voulu les venger, non en s'inscrivant en faux contre les faits rapportés par Hérodote ; ils étaient trop connus de toute la Grèce pour oser les contredire, il suit une autre route. Il entreprend une critique générale de l'histoire d'Hérodote, et recueillant tous les traits défavorables aux divers peuples de la Grèce, qui s'y trouvent racontés, il s'efforce de rendre suspect de partialité, de mauvaise foi, de méchanceté même, l'historien le plus fidèle et le plus équitable. Il voulait par là affaiblir le témoignage désavantageux qu'Hérodote avait rendu contre les Béotiens. Mais en cela il a montré aussi peu de jugement que de justice. L'emportement d'un philosophe, d'ailleurs si modéré, contre un historien qui jouit d'une estime générale, a dû en faire rechercher les motifs ; et il n'a pas été difficile de les découvrir. Plutarque n'a donc fait que réveiller l'attention de ses lecteurs sur la trahison des Béotiens, confirmer le témoignage d'Hérodote, qu'il n'a pu convaincre de fausseté, et constater d'une manière plus éclatante la honte de ses compatriotes, dont il voulait rétablir l'honneur.

(02) Ce Philippe fut l'avant-dernier roi de Macédoine, qui fut longtemps la guerre aux Étoliens, et qui, ayant conclu un traité d'alliance avec Annibal pour porter la guerre dans l'Italie, attira contre lui les armes romaines; et, après avoir été battu en plusieurs rencontres par Sulpicius et par Titus Quincllus Flaminius, fut contraint de faire avec les Romains une paix désavantageuse. 

(03) Théopompe, dont nous avons en plusieurs fois occasion de parler, et qui avait composé une histoire de la Grèce, citée par les anciens avec éloge, est accusé d'avoir parlé avec peu de ménagement de la plupart des personnes dont il racontait les actions, et en particulier de Philippe de Macédoine, père d'Alexandre. C'est à ce caractère de médisance que Plutarque fait ici allusion. 

(04) Nicias, retenu par une éclipse de lune, n'osa s'embarquer pour sortir de Sicile, et ce retard causa la perle de son armée. (Voyez ce que nous avons dit de Cléon. )

(05) Thucydide, rendant justice à l'éloquence de Cléon et à l'ascendant qu'il avait sur l'esprit du peuple, convient que c'était l'homme le plus violent qui fût à Athènes. 

(06) Philistus de Naucrate, ou de Syracuse, selon d'autres, fut contemporain des deux Denys, et écrivit l'histoire du premier, dont Cicéron fait un grand éloge. Il avait composé plusieurs autres ouvrages, et en particulier une histoire de Sicile qui le rendit très célèbre.

(07) Thucydide n'a point omis ce fail. Cet historien dit formellement que les Lacédémoniens envoyèrent des députés à Athènes pour accuser Thémistocle et demander sa mort.

(08) Xénophon, dans son histoire de la Grèce, rapporte aussi ce motif, mais il ne le donne que comme un ouï-dire, et ne parait pas l'adopter.

(09) Ce n'était pas sans doute la crainte de la mort que César eût pu lui faire souffrir qui détermina Caton à se tuer. Ce fut plutôt sa fierté, qui ne puise résoudre à recevoir la loi d'un vainqueur et à plier devant lui. La terre entière tut soumise, dit Horace, excepté l'âme fière de Caton.

(10) Il me semble que toute l'antiquité est assez d'accord sur cette conduite de Philippe. Il employait l'argent, sans scrupule, pour acheter des traîtres dans toutes les villes de la Grèce. Il disait lui-même qu'une ville n'était pas imprenable dès qu'un mulet chargé d'or pouvait y monter.

(11) Des historiens l'ont avancé d'Alexandre pour quelques forts de l'Inde qui, sans cela, eussent pu arrêter le cours de ses victoires.

(12) Ce Timothée est le fils de Conon, qui commanda avec Iphicrate dans la guerre sociale, et y eut de très grands succès.

(13) Aristoxène, auteur d'un traité sur la musique, qui nous est parvenu, avait écrit aussi une Vie de Socrate.

(14) Aristomène était chef des Messéniens dans la fameuse guerre que ce peuple eut avec les Spartiates.

(15) Ce fut dans la guerre des Achéens contre les Messéniens que Philopémen fut fait prisonnier et jeté dans un cachot à Messène, où Démocrate le fit périr par le poison.

(16) Rodope ayant exposé son fils Mélampus sur un lieu élevé aussitôt après sa naissance, le soleil ardent brûla ses pieds, la seule partie de son corps qui n'eût pas été couverte, et ils devinrent tout noirs, ce qui le fit appeler Mélampus, ou l'homme aux pieds noirs.

(17) Ces mystères, appelés Thesmophories, et que les Grecs célébraient à Éleusis avec la plus grande pompe, avaient pour objet de rappeler aux hommes l'institution de l'agriculture, source de la législation et de tout l'ordre civil.

(18) C'est une réserve dont Hérodote use souvent dans le cours de son histoire, en parlant des cérémonies religieuses des peuples dont il parle. Au reste, quoi qu'en dise Plutarque, il est certain que les Grecs devaient aux Égyptiens la plupart de leurs connaissances en tout genre.

(19) Hérodote dit qu'Hercule est très ancien en Égypte, et du nombre des douze dieux nés des huit premiers. Par rapport à Bacchus, c'est, selon lui, le même qu'Osiris. Il dit aussi que Pan, chez les Égyptiens, était un dieu fort ancien et du nombre des huit premiers ; mais que, chez les Grecs, ces trois divinités passaient pour très nouvelles. Ainsi Hérodote avait distingué ces dieux adorés anciennement en Égypte, de ceux que les Grecs avaient admis dans leur culte et qu'ils avaient empruntés des Égyptiens.

(20) Hérodote dit que Persée, fils de Jupiter et de Danaé, étant allé chez Céphée, fils de Bélus, épousa Andromède, sa fille, et en eut un fils qu' il nomma Persée. Il le laissa à la cour de son beau-père ; et comme celui-ci n'avait point d'enfants mâles, toute la nation prit le nom de Perses, de celui du fils de Persée. Hercule remontait à Persée par Amphitryon.

(21) Hérodote, pour prouver que ceux qui ont donné le nom d'Hercule au fils d'Amphitryon l'ont emprunté des Égyptiens, dit que le père et la mère de cet Hercule, Amphitryon et Alcmène, étaient Égyptiens d'origine.

(22) Pisistrate, profitant des troubles causés par les deux factions qui divisèrent Athènes, et dont l'une était commandée par Mégaelès, fils d'Alcméon, et l'autre par Lycurgue, usurpa la tyrannie d'Athènes, d'où il fut bientôt chaise par les deux factions réunies. Mais les querelles entre les deux partis ayant bientôt recommencé, Mégaclès, qui avait peine à résister à la faction contraire, fit proposer à Pisistrate de le rétablir dans sa première autorité s'il voulait épouser sa fille, Pisistrate accepta ses offres et  fut reçu par les Athéniens. L'outrage qu'il faisait à sa femme avait pour motifs 1° les fils qu'il avait d'une première femme, et qui étaient déjà grands; 2° la crainte d'en avoir de sa seconde femme, dont la famille passait pour être sous l'anathème, comme complice du meurtre des partisans de Cylon. Chassé de nouveau d'Athènes, il trouva moyen d'y rentrer.

(23) Il y a dans le texte de Plutarque qu'il le fit périr sur un tombeau ; et on lisait anciennement dans Hérodote que c'était chez un foulon.

(24) Hérodote donne bien à entendre par la manière dont Déjocès était parvenu à se faire roi, qu'il y avait mis de la finesse et de l'astuce; mais d'ailleurs il rend hommage à ses vertus et à la justice de son administration.

(25) Hérodote dit que ces femmes étaient Cariennes, et que la scène se passa à Milet.

(26) Cette fête, instituée à l'honneur de Jupiter Trompeur, pour immortaliser une action lâche de Mélanthus, qui, dans un combat singulier, avait tué par surprise Xanthus, roi de Béotie, qui était en guerre avec les Athéniens, se célébrait pendant trois jours au mois de pyanepsion ou de novembre. Les tribunaux vaquaient à Athènes pendant ces trois jours et les trois jours suivants.

(27) Il avait fait révolter les Lydiens contre Cyrus.

(28) Le doute de l'historien ne tombe pas sur le fait en lui-même, mais sur la somme offerte à ces peuples pour livrer Pactyas.

(29) Hérodote rapporte deux opinions au sujet de ce cratère. Les Lacédémoniens assuraient qu'il avait été enlevé par des Samiens sur les côtes de leur île. Les Samiens soutenaient que les députés chargés de ce cratère n'ayant pas fait assez de diligence, furent informes en route de la prise de Crésus, et qu'ils le vendirent à des particuliers de Samos, qui en firent une offrande au temple de Junon. Hérodote ajoute que peut-être aussi ceux qui l'avaient vendu dirent à leur retour à Sparte que les Samiens le leur avaient enlevé. Il donne la description de ce corselet, qui était fait de lin, orné d'un grand nombre de figures d'animaux tissues en or et en coton. Chaque fil de ce corselet, quoique très fin, était composé de trois cent soixante autres fils, tous très distincts.

(30) Les outrages de ces écrivains sont perdus, et la plupart des faits que Plutarque ne fait qu'indiquer ne sont pas parvenus, à notre connaissance.

(31) Lycophron, le plus jeune des fils de Périandre, instruit par son grand-père que Périandre avait tué leur mère, en conçut une telle douleur et fit éclater une haine si vive contre son père, qu'il le força à le chasser de chez lui et à le reléguer dans l'île de Corcyre, qui était de sa dépendance. Dans la suite, Périandre, que son âge mettait hors d'état de gouverner, et dont le fils aîné était stupide, envoya chercher Lycophron pour lui remettre l'autorité. Le fils ne daigna pas même répondre à son message; et après plusieurs tentatives inutiles, Périandre lui fil dire qu'il allait se retirer à Corcyre, et qu'il pouvait revenir a Corinthe prendre possession de la couronne. Le jeune prince accepta la proposition ; mais les Corcyréens, qui craignaient de voir Périandre dans leur île, assassinèrent son fils.

(32) Ce récit paraît au premier coup d'oeil, opposé à celui d'Hérodote, mais il ne le contrarie pas. Si les Cnidiens ont réellement concouru à sauver ces trois cents jeunes Corcyréens, ils ne l'ont fait qu'à la sollicitation des Samiens, puisqu'ils n'ont pu être avertis que par eux de leur débarquement à Samos ; ainsi les Samiens étaient toujours la première occasion de la délivrance de ces jeunes gens, et c'était principalement contre eux que les Corinthiens devaient être irrités.

(33) Anténor avait écrit une histoire de Crète; il était surnommé Délia, mot qui, en crétois, signifie bon; surnom qu'il avait mérité par la bonté de son caractère et par son amour pour sa patrie.

(34) Hérodote dit simplement que Cléomène, roi de Lacédémone, à qui Isagoras avait eu recours pour se soutenir contre la faction de Clisthène, s'était lié d'une étroite amitié avec cet Athénien, et qu'il passait pour rendre à sa femme de fréquentes visites. 

(35) Les Cariens étaient les premiers qui eussent fourni des troupes pour de l'argent, ce qui les avait fait tomber dans un grand mépris, en sorte qu'on les exposait toujours dans les endroits les plus périlleux, comme des âmes viles. De là le proverbe, faire l'essai sur un Carien. Ces peuples avaient un temple consacré à Jupiter Carien ; et les peuples voisins qui sacrifiaient à ce dieu se reconnaissaient pour être d'origine carienne. Ainsi c'est de la part d'Hérodote un trait satirique contre Isagoras, que de dire qu'il sacrifiait à Jupiter Carien ; c'était le faire descendre d'une famille carienne et obscure.

(36) Mot à mol, de le renvoyer aux Cariens, comme aux corbeaux. C'était une sorte d'imprécation, comme quand on dit à quelqu'un : Allez vous faire pendre!

(37) Voyez Hérodote ; il dit qu'Aristogiton et Harmodius, qui se disaient d'Érétrie, étaient de race phénicienne. 

(38) Ceux qui avaient plusieurs fois ordonné aux Spartiates de délivrer les Athéniens de la tyrannie des Pisistratides, et qu'on disait avoir été obtenus à prix d'argent par Clisthène.

(39) Hérodote raconte que les Érétriens, qui avaient résolu de ne point livrer de combat et de ne faire aucune sortie, furent attaqués par les Perses pendant six jours, et que le septième, deux des principaux citoyens livrèrent la ville aux ennemis. 

(40) Malles était une ville célèbre de Cilicie.

(41) Lucien, sur l'astrologie, chap. 25, prétend que cette loi était de Lycurgue. La pleine lune arrivait le «, parce que les mois étaient lunaires.

(42) C'était un canton de l'Attique sur les bords de l'Ilissus, où l'on célébrait les petits mystères en l'honneur de Bacchus.

(43) Ce Phidippide Hémérodrome, ou coureur de profession, lit en deux jours onze cent quarante stades, ce qui, à huit stades par mille, fait cent quarante-deux milles et demi. Quand Plutarque dit que ce courrier parti pour Sparte, après la bataille, c'est qu'il suppose qu'elle s'était donnée le 6 du mois, comme il rient de le dire, et Phidippide n'était parti que le 9.

(44) Il avait écrit une histoire de la Grèce depuis le pillage du temple de Delphes par Philomèle, lors de la guerre sacrée, jusqu'au temps de Drémétrius de Phalère.

(45) Environ 50,000 livres. Ce fait prouve contre Plutarque en faveur d'Hérodote. Il fallait que les Athéniens fussent bien contents de son histoire pour l'avoir récompensé si magnifiquement.

(46) Hérodote fait monter le nombre des morts, du côté des Barbares, à six mille quatre cents hommes, et à cent quatre-vingt-douze du côté des Athéniens.

(47) Meursius prétend qu'Hérodote a parlé de ce vœu dans le sixième livre de ton histoire ; mais il se trompe : cet historien n'en (ait aucune mention.

(48) Les Perses, s'étant emparés d'Érétrie, la réduisirent en cendre et en firent les habitants esclaves. Ils les avaient transportés ensuite dans l'île d'Égilia, située entre la Crête et le Péloponnèse. Hérodote parle d'après ce fait en les appelant esclaves, puisqu'ils avaient été réellement réduits en servitude. Au reste, Plutarque leur fait ici plus d'honneur qu'ils ne méritent; car, suivant Hérodote, qui, après tout, est plus croyable que lui sur l'histoire de celte guerre, il y eut des Érétriens qui livrèrent leur patrie aux Perses.

(49) A la bataille de Marathon, Hippias était dans l'armée des Perses ; ce fut lui qui les y fit aborder, et qui les rangea dans la plaine à mesure qu'ils débarquaient. 

(50) Ce proverbe se disait en particulier du loup, qu'il ne fallait pas saisir ou qu'il fallait bien se garder de lâcher quand une fois on le tenait.

(51) Les Argiens avaient été souvent en guerre contre les Spartiates, qui les traitèrent toujours avec beaucoup de dureté, principalement sous leur roi Cléomène. Aussi refusèrent-ils presque toujours d'entrer dans leurs querelles, et alors même ils gardèrent la neutralité arec les Perses, et dans la guerre du Péloponnèse, ils ne voulurent pas se joindre aux Lacédémoniens.

(52) C'est ce que dit le roi des Éthiopiens Macrobes aux députes, ou plutôt aux espions que Cambyse lui avait envoyés d'Égypte pour le surprendre. 

(53) Vers de l'Andromaque d'Euripide. 

(54) Siphnos et Cythne étaient deux îles, dont la première était voisine de celle de Crête, et l'autre une des Cyclades. Elles avaient été autrefois assez puissantes, mais depuis, l'état de faiblesse où elles étaient réduites les avaient rendues très méprisables. 

(55) C'était pour ce territoire que les Argiens et les Spartiates s'étaient fait pendant longtemps une guerre sanglante, qui se termina par ce fameux combat des Trois-Cents, dont nous avons parlé plus haut.

(56)  Hérodote, liv. VII, chap. 233, dit qu'aux Thermopyles, les Thébains commandés par Léontiadés, combattirent contre les Perses tant qu'ils ne purent faire autrement, mais dès qu'ils virent les Grecs qui étaient restés avec Léonidas se  retirer sur la colline, ils se séparèrent d'eux et tendirent les mains aux Barbares, à qui ils dirent qu'ils étaient attachés aux intérêts de leur roi, et que c'était malgré eux qu'ils s'étaient rendus aux Thermopyles.

(57) Il avait écrit l'histoire de la ville de Thèbes.

(58) Hérodote ne parle point en particulier de ces cinq cents hommes envoyés par les Thébains à Tempe; mais il dit qu'aux Thermopyles il vint de la Béotie sept cents Thespiens et quatre cents Thébains. Il ajoute ailleurs que les Thébains furent les seuls que Léonidas s'empressa de prendre avec lui, parce qu'on les soupçonnait fortement d'être dans les intérêts des Mèdes.

(59) Démarate, roi de Sparte, ayant été détrôné par les intrigues de Cléomène, son collègue, se retira auprès de Darius, et suivit Xerxès en Grèce.

(60) Cette prétendue prédiction, faite évidemment après coup, désigne la gloire que Thèbes acquit sous Épaminondas dans tes batailles de Leuctres et de Mantinée, gloire qui eut le brillant et la rapidité de l'éclair.

(61) Hérodote dit que les Grecs, voyant que les Barbares avaient franchi les montagnes, regagnèrent le plus étroit des déniés; qu'ils se tinrent tous, à l'exception des Thébains, sur la colline qui était à l'entrée de ce passage, et que les Perses, les chargeant de tous côtés, les ensevelirent sous un monceau de traits.

(62) Hérodote dit qu'Amasis, roi d'Égypte, se voyant méprisé à cause de t'obscurité de sa naissance, fit faire d'un bassin d'or qui lui servait à se laver les pieds une idole qu'il exposa à la vénération publique, et qu'il dit à ses courtisans que l'usage auquel cette idole avait d'abord servi ne les empêchant pas de se prosterner devant elle, ils ne devaient pas, sous le prétexte de sa naissance, se dispenser de lui obéir.

(63) Hérodote raconte que Rhampsinite, roi d'Égypte, voulant mettre en sûreté ses grondes richesses, fit élever un édifice en pierres, dont un des murs était hors de l'enceinte du palais. L'architecte, qui avait ses vues, arrangea une des pierres de telle manière qu'un seul homme pouvait facilement l'ôter. Lorsqu'il sentit approcher sa fin, il instruisit ses fils de sa ruse. Ceux-ci, après la mort du père, allèrent de nuit au palais, ôtèrent facilement la pierre, et emportèrent beaucoup d'argent. Le roi, s'étant aperçu que son trésor diminuai!, el ne sachant à qui s'en prendre fit tendre des piéges autour des vases où était l'argent. Un des voleurs se prend au piége; aussitôt appelant son frère, il lui dit de lui couper la tête et de l'emporter, ce que celui-ci exécuta. Le roi voit le lendemain le corps du voleur, sans apercevoir aucune trace d'entrée ni de sortie. Dans cet embarras, il fit pendre le cadavre sur la muraille et plaça des gardes auprès, avec ordre de lui amener celui qu'ils verraient touché de ce spectacle. La mère du voleur ordonne au fils qui lui restait de tout mettre en œuvre pour détacher le corps de son frère, avec menaces, s'il ne le faisait pas, de le dénoncer au roi. Ce jeune homme, forcé d'obéir, imagina de charger sur des ânes des outres remplies de vin; et lorsqu'il fut près des gardes, il délia deux ou trois de ces outres. Le vin s'étant mis à couler, il jeta de grands cris, comme un homme au désespoir. Les gardes accoururent pour recueillir le vin ; et le jeune homme, après avoir d'abord feint d'être en colère, finit bientôt par s'apaiser. Pendant qu'il referme ses outres, il lie conversation avec les gardes, leur donne une de ses outres, s'assit avec eux dans le lieu où ils se trouvaient, et, sur les instances qu'ils lui font de rester, il leur donne encore une outre. Les gardes ayant bu avec excès s'endormirent. Dés que ta nuit fut avancée, le jeune homme détacha le corps de son frère, et l'emporta. Le roi, informé du fait, et voulant absolument en découvrir l'auteur, s'avisa d'une chose qu'Hérodote regarde comme incroyable. Il prostitua sa propre fille, lui ordonna de recevoir tous ceux qui se présenteraient, mais avant d'accorder ses faveurs à quelqu'un, de l'obliger à lui dire ce qu'il avait fait dans sa vie de plus subtil et de plus méchant; et s'il s'en trouvait un qui se vantât d'avoir enlevé le corps du voleur, de l'arrêter. La fille obéit; et le jeune homme voulant montrer qu'il en savait plus que le roi, alla trouver sa fille avec le bras d'un homme nouvellement mort qu'il avait coupé, et qu'il portait caché sous son manteau. Il conte à la princesse tout ce qu'il avait fait; aussitôt elle se met en devoir de l'arrêter; mais comme ils étaient dans l'obscurité, il lui tend le bras du mort, qu'elle saisit, et il s'échappe. Le roi, extrêmement surpris de sa ruse et de sa hardiesse, fit publier qu'il lui accordait sa grâce, et que s'il voulait se faire connaître il lui donnerait de grandes récompenses. Le voleur, se fiant à sa parole, vint le trouver ; et le roi conçut pour lui une si grande admiration, qu'il lui donna sa fille en mariage.

(64) Nicandre fut grammairien, médecin et poète. Il avait écrit une histoire de Thèbes, et c'est vraisemblablement de cet ouvrage que Plutarque parle ici.

(65) Hérodote raconte que Clisthène, tyran de Sicyone, avait une fille nommée Agarisie, qu'il ne voulait marier qu'au plus accompli des Grecs. Il fit proclamer que quiconque se croirait digne de devenir son gendre vint à Sicyone dans soixante jours. Entre les concurrents qui s'y rendirent était Hippoclidès, fils de Tisandre, l'homme le plus riche et le mieux fait qu'il y eût à Athènes. Clisthène les retint un an chez lui afin d'éprouver leur mérite Ceux qui étaient venus d'Athènes, et surtout Hippoclidès, étaient le plus de son goût. Le jour qu'il avait fixé pour déclarer son choix, il fit un grand festin. Après le repas, on s'entretint de différents sujets. Pendant qu'on était occupé à boire, Hippoclidès se mit à danser au son de la flûte, et paraissait fort coûtent île sa danse. Mais Clisthène le regardait d'un œil irrité. Hippoclidès s'étant reposé quelque temps, fil apporter une table sur laquelle il exécuta des danses d'abord à la manière de Lacédémone, ensuite à celle d'Athènes. Enfin s'appuyant la tête sur la table, il gesticula avec les jambes, comme on gesticule avec les mains. Alors Clisthène ne pouvant plus se contenir : Fils de Tisandre, lui dit-il, votre danse a détruit votre mariage (mol à mot : vous avez dansé votre mariage). — Hippoclidès ne s'en soucie pas, reprit l'Athénien. Cette réponse était passée depuis en proverbe.

(66) Les Eubéens, dit Hérodote, pour attirer Thémistocle dans leur parti, lui firent présent de trente talents. Il en donna cinq à Eurybiade et trois à Adirmante, comme si c'eût été de son argent, et il triompha ainsi de leur opposition.

(67) La retraite prudente des Grecs du poste d'Artémisium, rapportée par Hérodote, ne diminue en rien le mérite de la victoire navale qu'ils y avaient remportée sur les Perses. Il a lui-même observé plus haut qu'il eût été inutile d'y tenir la mer lorsque Xerxès avait porté la guerre dans l'intérieur de la Grèce. Le mot dont l'historien s'est servi marque, il est vrai, une retraite précipitée ; mais elle était exigée par les circonstances, et c'est une pure déclamation de la part de Plutarque de vouloir qu'Hérodote, par ce seul mot, ait détruit la victoire et le trophée des Grecs.

(68) Hérodote était né à Halicarnasse, ville de Carie dans l'Asie-Mineure. Il était d'origine dorienne et d'une naissance illustre, suivant Suidas. Il se joignit à la colonie que les Athéniens envoyèrent à Thurium dans la Grande-Grèce, au commencement de la quatre-vingt-cinquième olympiade, et y fixa sa demeure. Ce fut la ce qui lui a fait donner le surnom de Thurien. Les Doriens avaient chassé les anciens habitants de la Carie, et s'y étaient établis : ainsi la ville d'Halicarnasse était d'origine dorienne. Les Doriens asiatiques, dit Hérodote, avaient fourni trente vaisseaux à Xerxès, et les Cariens seuls en avaient donné soixante-dix. 

(69) Le temple d'Abes, dédié à Apollon, était remarquable par ses richesses, ses trésors, et la grande quantité d'offrandes qu'on y portait de tous côtés.

(70) On peut voir dans Hérodote l'origine de l'inimitié des Eginètes contre les Athéniens. Le récit en est trop long pour l'insérer ici. Malgré cette haine, ils envoyèrent à l'armée des Grecs quarante-deux vaisseaux, et ils obtinrent le prix de la valeur à la journée de Salamine. Les Chalcidiens fournirent vingt vaisseaux, les Érétriens sept, et les Mégariens vingt.

(71) Mégabate commandait l'armée de mer que Darius envoya pour subjuguer l'Asie-Mineure. 

(72) Datis fut nomme par Darius pour marcher contre les Athéniens. Il aborda d'abord à Naxos, pour venger l'affront que Mégabate y avait reçu. les Naxiens s'étant enfuis sur les montagnes, les Perses mirent le feu à la ville, et réduisirent eu esclavage tous ceux qui tombèrent entre leurs mains.

(73) Artémise, fille de Lygdamis, était, suivant Hérodote, originaire d'Halicarnasse, du côté de son père ; elle vint trouver Xerxès avec cinq vaisseaux les mieux équipés de toute la flotte.

(74) Les enfants de Xerxès étaient accompagnés d'Hermotime, le premier des eunuques.

(75) Les trois noms des filles d'Adimante signifient : l'un, victoire navale; le second, prémices du butin ; le troisième, force secourable. Celui de son fils veut dire excellent.

(76) Hérodote raconte que les Lacédémoniens ayant su qu'Alexandre, roi de Macédoine, sollicitait les Athéniens de traiter avec les Perses, ils leur envoyèrent une députation pour les en détourner. Les Athéniens refusèrent les propositions d'Alexandre.

(77) Quand il fut question de ranger l'armée en bataille, dit Hérodote, les Tégéates et les Athéniens se disputèrent le commandement d'une des ailes; les Lacédémoniens commandaient de droit celle des deux qu'ils voulaient. Chaque parti allégua ses titres, et fit valoir les exploits qui avaient illustré leurs ancêtres respectifs. Mais tout le reste de l'armée prononça en faveur des Athéniens.

(78)  Nous avons déjà observé que les louanges de Simonide ne prouvaient rien en faveur de ceux à qui il les donnait, parce que ce poète vendait sa plume au plus offrant.

(79) Ces deux noms ne se trouvent pas dans Hérodote ; peut-être est-ce par une faute de copiste qu'ils sont défigurés dans Plutarque, et qu'il faut lire Sophanès et Almnestus, dont l'un se couvrit de gloire à Platée, suivant Hérodote, liv. IX.

(80) Hérodote ne compte parmi les peuples qui se distinguèrent à Platée que les Lacédémoniens, les Athéniens et les Tégéates. Plutarque lui en fait des reproches ici et dans la Vie d'Aristide, où il dit que le nombre des morts et les monuments dresses sur le champ de bataille attestent que la victoire fut commune à toute la Grèce. Il le prouve encore par cette inscription : C'est ici l'autel de Jupiter Eleuthérien,commun à la Grèce libre, que tes Grecs ont élevé après avoir chassé les Perses et remporté sur eux une victoire signalée. Mais outre qu'Hérodote, comme on l'a déjà observé, étant presque contemporain de cet événement, est plus croyable que Plutarque, qui vivait plusieurs siècles après, l'historien donne de bonnes raisons de l'absence des autres Grecs. Les uns ne se trouvèrent pas à la bataille, parce qu'en décampant pour aller à Platée, Ire troupes se débandèrent, excepté les Lacédémoniens, les Athéniens et les Tégéates, qui furent attaqués dans leur marche. Les Corinthiens et les Mégariens ne furent instruits de l'attaque qu'après la déroule des Perses. Comme ils s'avançaient pour les poursuivre, ils furent coupés par la cavalerie thébaine, qui leur tua beaucoup de monde el les força de te retirer. L'inscription de l'autel do Jupiter ne prouve point le sentiment de Plutarque. La victoire de Platée assurait la liberté commune de la Grèce ; c'est le seul sens que présente l'inscription.

(81) Hérodote dit que les Spartiates firent d'abord partir Léonidas avec trois cents hommes, afin d'engager par cette démarche les alliés à se mettre en chemin. La fête des jeux carnéens les empêchait alors de marcher avec toutes leurs forces ; mais ils comptaient partir aussitôt après. Les autres alliés avaient le même dessein; car le temps des jeux olympiques était arrivé dans cette circonstance, et comme ils ne s'attendaient pas à combattre sitôt aux Thermopyles, ils s'étaient contentés de faire prendre le devant à quelques troupes. Ou voit par ce récit quelle est la justice du reproche que Plutarque fait à Hérodote. Les jeux carnéens se célébraient a Sparte pendant neuf jours, à l'honneur d'Apollon.

(82) Pigrès d'Halicarnasse et frère d'Artémise, reine de Carie, passait pour être l'auteur de la Batracomyomachie d'Homère, ainsi que de son Margitès.

(83) Hérodote dit qu'à Platée, les Perses ne le cédèrent aux Grecs ni en force ni en audace ; mais qu'étant armes à la légère et n'ayant d'ailleurs ni la prudence ni l'habileté de leurs ennemis, ils se jetaient un à un, ou dix ensemble, ou même tantôt plus, tantôt moins, sur les Spartiates, qui les taillaient en pièces.

(84) C'était aux Thermopyles, comme on le voit dans Hérodote.