Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : VIE D'ARATUS.partie I - partie II

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie d'Artaxerxe    Vie d'Aratus partie II

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

ARATUS.

(De l’an 272 à l’an 214 avant J.-C.)

 

[1] Παροιμίαν τινὰ παλαιὰν ὦ Πολύκρατες, δείσας μοι δοκεῖ τὸ δύσφημον αὐτῆς, ὁ φιλόσοφος Χρύσιππος οὐχ ὃν ἔχει τρόπον, ἀλλ' ὡς αὐτὸς ᾤετο βέλτιον εἶναι, διατίθεται·

Τίς πατέρ' αἰνήσει, εἰ μὴ εὐδαίμονες υἱοί;

Διονυσόδωρος δ' ὁ Τροιζήνιος ἐλέγχων αὐτὸν ἀντεκτίθησι τὴν ἀληθινὴν οὕτως ἔχουσαν·

Τίς πατέρ' αἰνήσει, εἰ μὴ κακοδαίμονες υἱοί;

Καί φησι τοὺς ἀφ' αὑτῶν οὐδενὸς ἀξίους ὄντας, ὑποδυομένους δὲ προγόνων τινῶν ἀρετὰς καὶ πλεονάζοντας ἐν τοῖς ἐκείνων ἐπαίνοις, ὑπὸ τῆς παροιμίας ἐπιστομίζεσθαι. Ἀλλ' οἷς γε φύσει « Τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων » κατὰ Πίνδαρον ὥσπερ σοί, πρὸς τὸ κάλλιστον ἀφομοιοῦντι τῶν οἴκοθεν παραδειγμάτων τὸν βίον, εὔδαιμον ἂν εἴη τὸ μεμνῆσθαι τῶν ἀπὸ γένους ἀρίστων, ἀκούοντας περὶ αὐτῶν ἀεί τι καὶ λέγοντας. Οὐ γὰρ ἰδίων ἀπορίᾳ καλῶν ἐξαρτῶσιν ἀλλοτρίων ἐπαίνων τὴν δόξαν, ἀλλὰ τοῖς ἐκείνων τὰ οἰκεῖα συνάπτοντες, ὡς καὶ τοῦ γένους καὶ τοῦ βίου καθηγεμόνας εὐφημοῦσι. Διὸ κἀγὼ τὸν Ἀράτου τοῦ σοῦ πολίτου καὶ προπάτορος βίον, ὃν οὔτε τῇ δόξῃ τῇ περὶ σεαυτὸν οὔτε τῇ δυνάμει καταισχύνεις, ἀπέσταλκά σοι συγγραψάμενος, οὐχ ὡς οὐχὶ πάντων ἀκριβέστατά σοι μεμεληκὸς ἐξ ἀρχῆς ἐπίστασθαι τὰς ἐκείνου πράξεις, ἀλλ' ὅπως οἱ παῖδές σου Πολυκράτης καὶ Πυθοκλῆς οἰκείοις παραδείγμασιν ἐντρέφωνται, τὰ μὲν ἀκούοντες, τὰ δ' ἀναγινώσκοντες ἅπερ (οὖν) αὐτοὺς μιμεῖσθαι προσήκει· φιλαύτου γὰρ ἀνδρός, οὐ φιλοκάλου, πάντως ἀεὶ βέλτιστον <ἑαυτὸν> ἡγεῖσθαι.

[2] Ἡ Σικυωνίων πόλις ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἐκ τῆς ἀκράτου καὶ Δωρικῆς ἀριστοκρατίας ὥσπερ ἁρμονίας συγχυθείσης εἰς στάσεις ἐνέπεσε καὶ φιλοτιμίας δημαγωγῶν, οὐκ ἐπαύσατο νοσοῦσα καὶ ταραττομένη καὶ τύραννον ἐκ τυράννου μεταβάλλουσα, μέχρι οὗ Κλέωνος ἀναιρεθέντος εἵλοντο Τιμοκλείδαν ἄρχοντα καὶ Κλεινίαν, ἄνδρας ἐνδόξους τὰ μάλιστα καὶ ἐν δυνάμει τῶν πολιτῶν ὄντας. Ἤδη δέ τινα τῆς πολιτείας κατάστασιν ἔχειν δοκούσης, Τιμοκλείδας μὲν ἀπέθανεν, Ἀβαντίδας δ' ὁ Πασέου τυραννίδα πράττων ἑαυτῷ τὸν Κλεινίαν ἀπέκτεινε, καὶ τῶν φίλων καὶ οἰκείων τοὺς μὲν ἐξέβαλε, τοὺς δ' ἀνεῖλεν· ἐζήτει δὲ καὶ τὸν υἱὸν (αὐτοῦ) ἀνελεῖν Ἄρατον, ἑπταετῆ καταλελειμμένον. Ἐν δὲ τῇ περὶ τὴν οἰκίαν ταραχῇ συνεκπεσὼν τοῖς φεύγουσιν ὁ παῖς καὶ πλανώμενος ἐν τῇ πόλει περίφοβος καὶ ἀβοήθητος, κατὰ τύχην ἔλαθεν εἰς οἰκίαν παρελθὼν γυναικός, ἀδελφῆς μὲν Ἀβαντίδου, Προφάντῳ δὲ τῷ Κλεινίου ἀδελφῷ γεγαμημένης, ὄνομα Σωσοῦς. Αὕτη δὲ καὶ τὸ ἦθος οὖσα γενναία, καὶ σὺν θεῷ τινι τὸ παιδίον οἰομένη καταπεφευγέναι πρὸς αὐτήν, ἀπέκρυψεν ἔνδον, εἶτα νυκτὸς εἰς Ἄργος ὑπεξέπεμψεν.

[3] Οὕτω δ' ἐκκλαπέντι τῷ Ἀράτῳ καὶ διαφυγόντι τὸν κίνδυνον, εὐθὺς μὲν ἐνεφύετο καὶ συνηύξετο τὸ σφοδρὸν καὶ διάπυρον μῖσος ἐπὶ τοὺς τυράννους· τρεφόμενος δὲ παρὰ τοῖς ἐν Ἄργει ξένοις καὶ φίλοις πατρῴοις ἐλευθερίως, καὶ τὸ σῶμα βλαστάνον ὁρῶν εἰς εὐεξίαν καὶ μέγεθος, ἐπέδωκεν ἑαυτὸν ἀσκήσει τῇ περὶ παλαίστραν, ὥστε καὶ πένταθλον ἀγωνίσασθαι καὶ στεφάνων τυχεῖν. Ἐπιφαίνεται δ' ἀμέλει καὶ ταῖς εἰκόσιν ἀθλητική τις ἰδέα, καὶ τὸ συνετὸν τοῦ προσώπου καὶ βασιλικὸν οὐ παντάπασιν ἀρνεῖται τὴν ἀδηφαγίαν καὶ τὸ σκαφεῖον. Ὅθεν ἐνδεέστερον ἴσως ἢ πολιτικῷ προσῆκον ἦν ἀνδρὶ περὶ τὸν λόγον ἐσπούδασε· καίτοι γέγονε(ναι) κομψότερος εἰπεῖν ἢ δοκεῖ τισιν ἐκ τῶν ὑπομνημάτων κρίνουσιν, ἃ παρέργως καὶ ὑπὸ χεῖρα διὰ τῶν ἐπιτυχόντων ὀνομάτων ἁμιλλησάμενος κατέλιπε.

Χρόνῳ δ' ὕστερον Ἀβαντίδαν μὲν οἱ περὶ Δεινίαν καὶ Ἀριστοτέλη τὸν διαλεκτικόν, εἰωθότα τοῖς λόγοις αὐτῶν κατ' ἀγορὰν σχολαζόντων ἑκάστοτε παρεῖναι καὶ συμφιλονικεῖν, ἐμβαλόντες εἰς τοιαύτην διατριβὴν καὶ κατασκευάσαντες ἐπιβουλὴν ἀνεῖλον, Πασέαν δὲ τὸν Ἀβαντίδου πατέρα τὴν ἀρχὴν ὑπολαβόντα Νικοκλῆς δολοφονήσας ἑαυτὸν ἀνέδειξε τύραννον. Τοῦτον ἐμφερέστατον λέγουσι τὴν ὄψιν Περιάνδρῳ τῷ Κυψέλου γενέσθαι, καθάπερ Ἀλκμαίωνι μὲν τῷ Ἀμφιάρεω τὸν Πέρσην Ὀρόντην, Ἕκτορι δὲ τὸν Λακεδαιμόνιον νεανίσκον, ὃν ἱστορεῖ Μυρσίλος ὑπὸ πλήθους τῶν θεωμένων ὡς τοῦτ' ἔγνωσαν καταπατηθῆναι.

[4] Τοῦ δὲ Νικοκλέους τέσσαρας μῆνας τυραννοῦντος, ἐν οἷς πολλὰ κακὰ τὴν πόλιν ἐργασάμενος ἐκινδύνευεν ὑπ' Αἰτωλῶν ἐπιβουλευομένην αὐτὴν ἀποβαλεῖν, ἤδη μειράκιον ὁ Ἄρατος ὢν ἀξίωμα λαμπρὸν εἶχε δι' εὐγένειαν καὶ φρόνημα, ὃ διέφαινεν οὐ μικρὸν οὐδ' ἀργόν, ἐμβριθὲς δὲ καὶ παρ' ἡλικίαν ἀσφαλεστέρᾳ γνώμῃ κεκραμένον. Ὅθεν οἵ τε φυγάδες μάλιστα τὸν νοῦν ἐκείνῳ προσεῖχον, ὅ τε Νικοκλῆς οὐκ ἠμέλει τῶν πραττομένων, ἀλλ' ἀδήλως ἀπεθεώρει καὶ παρεφύλαττεν αὐτοῦ τὴν ὁρμήν, τόλμημα μὲν οὐδὲν τηλικοῦτον δεδιὼς οὐδ' ἔργον οὐδὲν οὕτω παρακεκινδυνευμένον, ὑποπτεύων δὲ τοῖς βασιλεῦσιν αὐτὸν διαλέγεσθαι φίλοις οὖσι καὶ ξένοις πατρῴοις. Καὶ γὰρ ἀληθῶς ὁ Ἄρατος ἐπεχείρησε τὴν ὁδὸν ἐκείνην βαδίζειν. Ὡς δ' Ἀντίγονος μὲν ὑπισχνούμενος ἠμέλει καὶ παρῆγε τὸν χρόνον, αἱ δ' ἀπ' Αἰγύπτου καὶ παρὰ Πτολεμαίου μακρὰν ἦσαν ἐλπίδες, ἔγνω δι' αὑτοῦ καταλύειν τὸν τύραννον.

[5] Πρώτοις δὲ κοινοῦται τὴν γνώμην Ἀριστομάχῳ καὶ Ἐκδήλῳ. Τούτων ὁ μὲν ἐκ Σικυῶνος ἦν φυγάς, ὁ δ' Ἔκδηλος Ἀρκὰς ἐκ Μεγάλης πόλεως, ἀνὴρ φιλόσοφος καὶ πρακτικός, Ἀρκεσιλάου τοῦ Ἀκαδημιακοῦ γεγονὼς ἐν ἄστει συνήθης. Δεξαμένων δὲ τούτων προθύμως, διελέγετο τοῖς ἄλλοις φυγάσιν, ὧν ὀλίγοι μὲν αἰσχυνθέντες ἐγκαταλιπεῖν τὴν ἐλπίδα μετεῖχον τῶν πραττομένων, οἱ δὲ πολλοὶ καὶ τὸν Ἄρατον ἐπειρῶντο κατακωλύειν ὡς ἀπειρίᾳ πραγμάτων θρασυνόμενον.

Βουλευομένου δ' αὐτοῦ χωρίον τι τῆς Σικυωνίας καταλαβεῖν, ὅθεν ὡρμημένος διαπολεμήσει πρὸς τὸν τύραννον, ἧκεν εἰς Ἄργος ἀνὴρ Σικυώνιος ἐκ τῆς εἱρκτῆς ἀποδεδρακώς· ἦν δὲ τῶν φυγάδων ἑνὸς Ξενοκλέους ἀδελφός· καὶ τῷ Ἀράτῳ προσαχθεὶς ὑπὸ τοῦ Ξενοκλέους, ἔλεγε τοῦ τείχους, καθ' ὃν ὑπερβὰς αὐτὸς ἐσώθη τόπον, ἐντὸς μὲν ὀλίγου δεῖν ἐπίπεδον εἶναι, προσπεφυκότα χωρίοις πετρώδεσι καὶ ὑψηλοῖς, τὸ δ' ἔξωθεν ὕψος ὑπὸ κλιμάκων οὐ πάνυ ἀνέφικτον. Ὡς δὲ ταῦτ' ἤκουσεν ὁ Ἄρατος, ἐκπέμπει μετὰ τοῦ Ξενοκλέους οἰκέτας ἰδίους δύο Σεύθαν τε καὶ Τέχνωνα κατασκεψομένους τὸ τεῖχος, ἐγνωκὼς εἰ δύναιτο κρύφα καὶ πρὸς ἕνα κίνδυνον ὀξέως τὸ πᾶν ἀναρρῖψαι μᾶλλον ἢ μακρῷ πολέμῳ καὶ φανεροῖς ἀγῶσιν ἰδιώτης ἀντικαθίστασθαι πρὸς τύραννον. Ὡς δ' ἐπανῆλθον οἱ περὶ τὸν Ξενοκλέα, τοῦ μὲν τείχους εἰληφότες μέτρα καὶ τοῦ τόπου τὴν φύσιν ἀπαγγέλλοντες οὐκ ἄπορον οὐδὲ χαλεπήν, τὸ δὲ λαθεῖν προσελθόντας ἐργῶδες εἶναι φάσκοντες ὑπὸ κηπουροῦ τινος κυναρίων, μικρῶν μέν, ἐκτόπως δὲ μαχίμων καὶ ἀπαρηγορήτων, εὐθὺς ἐνίστατο τὴν πρᾶξιν.

[6] Ἡ μὲν οὖν τῶν ὅπλων παρασκευὴ συνήθης ἦν, πάντων ὡς ἔπος εἰπεῖν τότε κλωπείαις χρωμένων καὶ καταδρομαῖς ἐπ' ἀλλήλους· τὰς δὲ κλίμακας Εὐφράνωρ ὁ μηχανοποιὸς ἀναφανδὸν ἐπήξατο, τῆς τέχνης αὐτῷ τὸ ἀνύποπτον διδούσης, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἦν τῶν φυγάδων. Ἄνδρας δ' αὐτῷ τῶν μὲν ἐν Ἄργει φίλων ἕκαστος ἐξ ὀλίγων δέκα παρέσχεν, αὐτὸς δὲ τῶν ἰδίων οἰκετῶν τριάκοντα καθώπλισεν. Ἐμισθώσατο δὲ καὶ διὰ Πρώτου <καὶ> Ξενοφίλου τῶν ἀρχικλώπων οὐ πολλοὺς στρατιώτας, οἷς διεδόθη λόγος ὡς ἐπὶ τὰς ἵππους τὰς βασιλικὰς εἰς τὴν Σικυωνίαν ἔξοδος ἔσοιτο. Καὶ προεπέμφθησαν οἱ πολλοὶ σποράδες ἐπὶ τὸν Πολυγνώτου πύργον, ἐκεῖ κελευσθέντες περιμεῖναι. Προεπέμφθη δὲ καὶ Καφισίας ὑπ' αὐτοῦ μετὰ τεσσάρων ἄλλων εὔζωνος, οὓς ἔδει πρὸς τὸν κηπουρὸν ἀφικέσθαι σκοταίους, φάσκοντας ὁδοιπόρους εἶναι, καὶ καταυλισαμένους αὐτόν τε συγκλεῖσαι καὶ τοὺς κύνας· οὐ γὰρ ἦν ἄλλῃ παρελθεῖν. Τὰς δὲ κλίμακας διαλυτὰς οὔσας ἐμβαλόντες εἰς ἀχάνας καὶ κατακαλύψαντες ἐφ' ἁμαξῶν προαπέστειλαν. Ἐν τούτῳ δὲ κατασκόπων τινῶν ἐν Ἄργει τοῦ Νικοκλέους φανέντων καὶ περιιέναι λεγομένων ἀδήλως καὶ παραφυλάττειν τὸν Ἄρατον, ἅμ' ἡμέρᾳ προελθὼν καὶ φανερὸς ὢν ἐν ἀγορᾷ διέτριβε μετὰ τῶν φίλων· εἶτ' ἀλειψάμενος ἐν τῷ γυμνασίῳ καὶ παραλαβών τινας ἐκ τῆς παλαίστρας τῶν εἰωθότων πίνειν καὶ ῥᾳθυμεῖν μετ' αὐτοῦ νεανίσκων ἀπῆγεν οἴκαδε· καὶ μετὰ μικρὸν ἑωρᾶτο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ δι' ἀγορᾶς ὁ μὲν στεφάνους φέρων, ὁ δὲ λαμπάδας ὠνούμενος, ὁ δὲ τοῖς εἰθισμένοις παρὰ πότον ψάλλειν καὶ αὐλεῖν γυναίοις διαλεγόμενος. Ταῦτα δ' οἱ κατάσκοποι πάνθ' ὁρῶντες ἐξηπάτηντο καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀναγελῶντες ἔλεγον· « οὐδὲν ἦν ἄρα τυράννου δειλότερον, εἰ καὶ Νικοκλῆς τηλικαύτην πόλιν ἔχων καὶ τοσαύτην δύναμιν ὀρρωδεῖ μειράκιον εἰς ἡδονὰς καὶ πότους μεθημερινοὺς τὰ τῆς φυγῆς ἐφόδια καταχρώμενον. » [7] Οἱ μὲν οὖν οὕτω παραλογισθέντες ἀπηλλάγησαν.

Ὁ δ' Ἄρατος εὐθὺς μετ' ἄριστον ἐξελθὼν καὶ συνάψας πρὸς τὸν Πολυγνώτου πύργον τοῖς στρατιώταις εἰς Νεμέαν προῆγεν, ὅπου τὴν πρᾶξιν ἐξέφηνε τοῖς πολλοῖς τότε πρῶτον, ὑποσχέσεις τε καὶ παρακλήσεις ἐποιήσατο. Καὶ σύνθημα παραδοὺς Ἀπόλλωνα ὑπερδέξιον, προῆγεν ἐπὶ τὴν πόλιν, συμμέτρως τῇ περιφορᾷ τῆς σελήνης ἐπιταχύνων καὶ πάλιν ἀνιεὶς τὴν πορείαν, ὥστε τῷ μὲν φωτὶ χρῆσθαι καθ' ὁδόν, ἤδη δὲ δυομένης περὶ τὸν κῆπον εἶναι πλησίον τοῦ τείχους. Ἐνταῦθα Καφισίας ἀπήντησεν αὐτῷ, τῶν μὲν κυναρίων οὐ κρατήσας -- ἔφθη γὰρ ἀποπηδήσαντα -- , τὸν δὲ κηπουρὸν ἐγκεκλεικώς. Ἀθύμους δὲ τοὺς πλείστους γενομένους καὶ κελεύοντας ἀπαλλάττεσθαι παρεθάρρυνεν ὁ Ἄρατος, ὡς ἀπάξων ἂν οἱ κύνες ἄγαν ἐνοχλῶσιν αὐτοῖς.

Ἅμα δὲ τοὺς τὰς κλίμακας φέροντας προπέμψας, ὧν Ἔκδηλος ἡγεῖτο καὶ Μνασίθεος, αὐτὸς ἐπηκολούθει σχολαίως, ἤδη τῶν κυναρίων εὐτόνως ὑλακτούντων καὶ συμπαρατρεχόντων τοῖς περὶ τὸν Ἔκδηλον. Οὐ μὴν ἀλλὰ προσέμειξάν τε τῷ τείχει καὶ προσήρεισαν τὰς κλίμακας ἀσφαλῶς. Ἀναβαινόντων δὲ τῶν πρώτων, ὁ τὴν ἑωθινὴν φυλακὴν παραδιδοὺς ἐφώδευε κώδωνι, καὶ φῶτα πολλὰ καὶ θόρυβος ἦν τῶν ἐπιπορευομένων. Οἱ δ' ὥσπερ εἶχον αὐτοῦ πτήξαντες ἐπὶ τῶν κλιμάκων, τούτους μὲν οὐ χαλεπῶς ἔλαθον, ἄλλης δὲ φυλακῆς ἐναντίας ταύτῃ προσερχομένης εἰς τὸν ἔσχατον κίνδυνον ἦλθον. Ὡς δὲ κἀκείνην διέφυγον παρελθοῦσαν, εὐθὺς ἀνέβαινον οἱ περὶ τὸν Μνασίθεον καὶ Ἔκδηλον, καὶ τὰς ἑκατέρωθεν ὁδοὺς τοῦ τείχους διαλαβόντες, ἀπέστελλον Τέχνωνα πρὸς Ἄρατον ἐπείγεσθαι κελεύοντες.

[8] Ἦν δ' οὐ πολὺ διάστημα ἀπὸ τοῦ κήπου πρὸς τὸ τεῖχος καὶ τὸν πύργον, ἐν ᾧ κύων μέγας ἐφρούρει θηρατικός. Αὐτὸς μὲν οὖν οὐκ ᾔσθετο τὴν ἔφοδον, εἴτε φύσει νωθὴς ὢν εἴτε μεθ' ἡμέραν κατάκοπος γεγονώς. Τῶν δὲ τοῦ κηπουροῦ κυναρίων κάτωθεν ἐκκαλουμένων αὐτόν, ὑπεφθέγγετο τυφλὸν καὶ ἄσημον τὸ πρῶτον, εἶτα μᾶλλον ἐπέτεινε παρερχομένων· καὶ κατεῖχεν ἤδη πολὺς ὑλαγμὸς τὸ χωρίον, ὥστε τὸν πέραν φύλακα κραυγῇ μεγάλῃ πυνθάνεσθαι τοῦ κυνηγοῦ, πρὸς τίνα τραχέως οὕτως ὁ κύων ὑλακτεῖ, καὶ μή τι γίνεται καινότερον. Ὁ δ' ἀπὸ τοῦ πύργου <πρὸς> αὐτὸν ἀντεφώνησε μηδὲν εἶναι δεινόν, ἀλλὰ τὸν κύνα πρὸς τὸ φῶς τῶν τειχοφυλάκων καὶ τὸν ψόφον τῶν κωδώνων παρωξύνθαι. Τοῦτο μάλιστα τοὺς Ἀράτου στρατιώτας ἐπέρρωσεν, οἰομένους τὸν κυνηγὸν ἐπικρύπτειν κοινωνοῦντα τῇ πράξει, εἶναι δὲ πολλοὺς καὶ ἄλλους ἐν τῇ πόλει τοὺς συνεργοῦντας. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ τείχει προσβαλόντων, χαλεπὸς ἦν ὁ κίνδυνος καὶ μῆκος ἐλάμβανε, τῶν κλιμάκων κραδαινομένων, εἰ μὴ καθ' ἕνα καὶ σχολαίως ἀναβαίνοιεν· ἡ δ' ὥρα κατήπειγεν, ἤδη φθεγγομένων ἀλεκτρυόνων καὶ ὅσον οὔπω τῶν ἐξ ἀγροῦ τι φέρειν εἰωθότων πρὸς ἀγορὰν ἐπερχομένων.

Διὸ καὶ σπεύδων ὁ Ἄρατος ἀνέβαινε, τεσσαράκοντα τῶν πάντων ἀναβεβηκότων πρὸ αὐτοῦ· καὶ προσδεξάμενος ἔτι τῶν κάτωθεν ὀλίγους, ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ τυράννου καὶ τὸ στρατήγιον ἀνῆλθεν· ἐνταῦθα γὰρ οἱ μισθοφόροι παρενυκτέρευον. Ἄφνω δ' ἐπιπεσὼν αὐτοῖς καὶ συλλαβὼν ἅπαντας, οὐδένα δ' ἀποκτείνας, εὐθὺς διεπέμπετο πρὸς τοὺς φίλους ἀνακαλούμενος ἕκαστον ἀπ' οἰκίας. Καὶ συνδραμόντων πανταχόθεν, ἡμέρα μὲν ὑπέλαμπεν ἤδη καὶ τὸ θέατρον ἦν ὄχλου μεστόν, ἔτι πρὸς τὴν ἄδηλον αἰωρουμένων φήμην καὶ σαφὲς οὐδὲν εἰδότων ὑπὲρ τῶν πραττομένων, πρίν γε δὴ προελθὼν ὁ κῆρυξ εἶπεν, ὡς Ἄρατος ὁ Κλεινίου παρακαλεῖ τοὺς πολίτας ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν. [9] Τότε δὲ πιστεύσαντες ἥκειν ἃ πάλαι προσεδόκων, ὥρμησαν ἀθρόοι πρὸς τὰς θύρας τοῦ τυράννου πῦρ ἐπιφέροντες. Ἤρθη δὲ φλὸξ μεγάλη καὶ καταφανὴς μέχρι Κορίνθου τῆς οἰκίας ἀναφθείσης, ὥστε θαυμάσαντας τοὺς ἐν Κορίνθῳ παρὰ μικρὸν ὁρμῆσαι πρὸς τὴν βοήθειαν. Ὁ μὲν οὖν Νικοκλῆς ἔλαθε διά τινων ὑπονόμων ὑπεκδὺς καὶ ἀποδρὰς ἐκ τῆς πόλεως, οἱ δὲ στρατιῶται καταπαύσαντες μετὰ τῶν Σικυωνίων τὸ πῦρ διήρπαζον τὴν οἰκίαν, καὶ οὔτε ταῦτ' ἐκώλυσεν ὁ Ἄρατος, τά τε λοιπὰ χρήματα τῶν τυράννων εἰς μέσον ἔθηκε τοῖς πολίταις. Ἀπέθανε δ' οὐδεὶς οὐδ' ἐτρώθη τὸ παράπαν τῶν ἐπελθόντων οὐδὲ τῶν πολεμίων, ἀλλὰ καθαρὰν καὶ ἄθικτον αἵματος ἐμφυλίου τὴν πρᾶξιν ἡ τύχη διεφύλαξε.

Κατήγαγε δὲ φυγάδας, τοὺς μὲν ὑπὸ Νικοκλέους ἐκπεπτωκότας ὀγδοήκοντα, τοὺς δ' ἐπὶ τῶν ἔμπροσθεν τυράννων οὐκ ἐλάττους πεντακοσίων, οἷς μακρὰ μὲν ἡ πλάνη καὶ ὁμοῦ τι πεντηκονταετὴς ἐγεγόνει. Κατελθόντες δ' οἱ πλεῖστοι πένητες, ὧν κύριοι πρότερον ἦσαν ἐπελαμβάνοντο, καὶ βαδίζοντες ἐπὶ τὰ χωρία καὶ τὰς οἰκίας δεινὴν ἀπορίαν τῷ Ἀράτῳ παρεῖχον, ἐπιβουλευομένην μὲν ἔξωθεν καὶ φθονουμένην ὑπ' Ἀντιγόνου τὴν πόλιν ὁρῶντι διὰ τὴν ἐλευθερίαν, ταραττομένην δ' ὑφ' αὑτῆς καὶ στασιάζουσαν. Ὅθεν ἐκ τῶν παρόντων ἄριστα κρίνας προσέμειξεν αὐτὴν φέρων τοῖς Ἀχαιοῖς, καὶ Δωριεῖς ὄντες ὑπέδυσαν ἑκουσίως ὄνομα καὶ πολιτείαν τὴν Ἀχαιῶν, οὔτ' ἀξίωμα λαμπρὸν οὔτε μεγάλην ἰσχὺν ἐχόντων τότε. Μικροπολῖται γὰρ ἦσαν οἱ πολλοί, καὶ γῆν οὔτε χρηστὴν οὔτ' ἄφθονον ἐκέκτηντο, καὶ θαλάττῃ προσῴκουν ἀλιμένῳ, τὰ πολλὰ κατὰ ῥαχίας ἐκφερομένῃ πρὸς τὴν ἤπειρον. Ἀλλὰ μάλιστα δὴ διέδειξαν οὗτοι τὴν Ἑλληνικὴν ἀλκὴν ἀπρόσμαχον οὖσαν, ὁσάκις τύχοι κόσμου καὶ συντάξεως ὁμοφρονούσης καὶ νοῦν ἔχοντος ἡγεμόνος, οἳ τῆς μὲν πάλαι τῶν Ἑλλήνων ἀκμῆς οὐδὲν ὡς εἰπεῖν μέρος ὄντες, ἐν δὲ τῷ τότε μιᾶς ἀξιολόγου πόλεως σύμπαντες ὁμοῦ δύναμιν οὐκ ἔχοντες, εὐβουλίᾳ καὶ ὁμονοίᾳ, καὶ ὅτι τῷ πρώτῳ κατ' ἀρετὴν ἐδύναντο μὴ φθονεῖν, ἀλλὰ πείθεσθαι καὶ ἀκολουθεῖν, οὐ μόνον αὑτοὺς ἐν μέσῳ πόλεων καὶ δυνάμεων τηλικούτων καὶ τυραννίδων διεφύλαξαν ἐλευθέρους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ὡς πλείστους ἐλευθεροῦντες καὶ σῴζοντες διετέλουν.

[10] Ἦν δ' Ἄρατος τῷ τρόπῳ πολιτικός, μεγαλόφρων, ἀκριβέστερος εἰς τὰ κοινὰ μᾶλλον τῶν ἰδίων, πικρῶς μισοτύραννος, ἔχθρας ὅρῳ καὶ φιλίας ἀεὶ τῷ κοινῷ συμφέροντι χρώμενος. Ὅθεν οὐχ οὕτως δοκεῖ γεγονέναι φίλος ἀκριβής, ὡς ἐχθρὸς εὐγνώμων καὶ πρᾶος, ὑπὸ τῆς πολιτείας ἐπ' ἀμφότερα τῷ καιρῷ <συμ>μεταβαλλόμενος, ὁμονοίας ἐθνῶν καὶ κοινωνίας πόλεων καὶ συνεδρίου καὶ θεάτρου μίαν φωνὴν ἀφιέντος ὡς οὐδενὸς ἄλλου τῶν καλῶν ἐραστής, πολέμῳ καὶ ἀγῶνι χρήσασθαι φανερῶς ἀθαρσὴς καὶ δύσελπις, κλέψαι δὲ πράγματα καὶ συσκευάσασθαι κρύφα πόλεις καὶ τυράννους ἐπηβολώτατος. Διὸ καὶ πολλὰ τῶν ἀνελπίστων κατορθώσας ἐν οἷς ἐτόλμησεν, οὐκ ἐλάττονα δοκεῖ τῶν δυνατῶν ἐγκαταλιπεῖν δι' εὐλάβειαν. Οὐ γὰρ μόνον ὡς ἔοικε θηρίων τινῶν ὄψεις, ἐνεργοὶ διὰ σκότους οὖσαι, μεθ' ἡμέραν ἀποτυφλοῦνται ξηρότητι καὶ λεπτότητι τῆς περὶ τὸν ὀφθαλμὸν ὑγρότητος, μὴ φερούσης τὴν πρὸς τὸ φῶς σύγκρασιν, ἀλλὰ καὶ δεινότης τίς ἐστιν ἀνθρώπου καὶ σύνεσις ἐν τοῖς ὑπαίθροις καὶ διακεκηρυγμένοις εὐτάρακτος φύσει, πρὸς δὲ τὰς ἐπικρύφους καὶ λαθραίους ἀναθαρσοῦσα πράξεις. Τὴν δὲ τοιαύτην ἀνωμαλίαν ἔνδεια λόγου φιλοσόφου περὶ τὰς εὐφυΐας ἀπεργάζεται, τὴν ἀρετὴν ὥσπερ καρπὸν αὐτοφυῆ καὶ ἀγεώργητον ἐκφερούσας δίχα τῆς ἐπιστήμης. Ταῦτα μὲν οὖν ἐξεταζέσθω τοῖς παραδείγμασιν.

[11] Ὁ δ' Ἄρατος ἐπεὶ κατέμειξε τοῖς Ἀχαιοῖς ἑαυτὸν καὶ τὴν πόλιν, ἐν τοῖς ἱππεῦσι στρατευόμενος ἠγαπᾶτο δι' εὐπείθειαν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων, ὅτι καίπερ συμβολὰς τῷ κοινῷ μεγάλας δεδωκὼς τὴν ἑαυτοῦ δόξαν καὶ τὴν τῆς πατρίδος δύναμιν, ὡς ἑνὶ τῶν ἐπιτυχόντων χρῆσθαι παρεῖχεν αὑτῷ τὸν ἀεὶ στρατηγοῦντα τῶν Ἀχαιῶν, εἴτε Δυμαῖος εἴτε Τριταιεὺς εἴτε μικροτέρας τινὸς ὢν τύχοι πόλεως. Ἧκε δ' αὐτῷ καὶ χρημάτων δωρεὰ παρὰ τοῦ βασιλέως πέντε καὶ εἴκοσι τάλαντα. Ταῦτ' ἔλαβε μὲν ὁ Ἄρατος, λαβὼν δὲ τοῖς ἑαυτοῦ πολίταις ἐπέδωκεν ἀπορουμένοις εἴς τε τἆλλα καὶ λύτρωσιν αἰχμαλώτων.


[12] Ἐπεὶ δ' οἱ φυγάδες ἦσαν ἀπαρηγόρητοι τοῖς ἔχουσι τὰς κτήσεις ἐνοχλοῦντες, ἥ τε πόλις ἐκινδύνευεν ἀνάστατος γενέσθαι, μίαν ὁρῶν ἐλπίδα τὴν Πτολεμαίου φιλανθρωπίαν, ὥρμησεν ἐκπλεῦσαι καὶ δεηθῆναι τοῦ βασιλέως, ὅπως αὐτῷ χρήματα συμβάληται πρὸς τὰς διαλύσεις. Ἀνήχθη μὲν οὖν ἀπὸ Μεθώνης ὑπὲρ Μαλέας, ὡς τῷ διὰ πόρου δρόμῳ χρησόμενος. Πρὸς δὲ μέγα πνεῦμα καὶ πολλὴν θάλασσαν ἐκ πελάγους κατιοῦσαν ἐνδόντος τοῦ κυβερνήτου, παραφερόμενος μόλις ἥψατο τῆς Ὑδρίας πολεμίας οὔσης· ἐκρατεῖτο γὰρ ὑπ' Ἀντιγόνου καὶ φυλακὴν εἶχεν· ἣν φθάσας ἀπέβη, καὶ τὴν ναῦν καταλιπὼν ἀπεχώρησε μακρὰν ἀπὸ θαλάσσης, ἔχων ἕνα τῶν φίλων σὺν αὑτῷ Τιμάνθη, καὶ καταβαλόντες ἑαυτοὺς εἴς τινα τόπον ὕλης γέμοντα χαλεπῶς ἐνυκτέρευον. Ὀλίγῳ δ' ὕστερον ὁ φρούραρχος ἐπελθὼν καὶ ζητῶν τὸν Ἄρατον, ὑπὸ τῶν θεραπόντων ἐξηπατήθη τῶν ἐκείνου, δεδιδαγμένων λέγειν ὡς εὐθὺς ἀποδρὰς εἰς Εὔβοιαν ἐξέπλευσε. Τὰ μέντοι κομιζόμενα καὶ τὴν ναῦν καὶ τοὺς θεράποντας ἀπέφηνε πολέμια καὶ κατέσχε. Μετὰ δ' ἡμέρας οὐ πολλὰς ἐν ἀπόροις ὄντι τῷ Ἀράτῳ γίνεταί τις εὐτυχία, Ῥωμαϊκῆς νεὼς παραβαλούσης κατὰ τὸν τόπον, ἐν ᾧ τὰ μὲν ἐπὶ σκοπὴν ἀνιών, τὰ δὲ κρυπτόμενος διῆγεν. Ἔπλει μὲν οὖν ἡ ναῦς εἰς Συρίαν, ἐπέβη δὲ πείσας τὸν ναύκληρον ἄχρι Καρίας διακομισθῆναι· καὶ διεκομίσθη κινδύνοις αὖθις οὐκ ἐλάττοσι χρησάμενος κατὰ θάλατταν. Ἐκ δὲ Καρίας χρόνῳ πολλῷ περαιωθεὶς εἰς Αἴγυπτον,

πατρόθεν τε τῷ βασιλεῖ διακειμένῳ πρὸς αὐτὸν οἰκείως ἐνέτυχε καὶ τεθεραπευμένῳ γραφαῖς καὶ πίναξιν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος, ἐν οἷς κρίσιν ἔχων οὐκ ἄμουσον ὁ Ἄρατος ἀεί τι τῶν τεχνικῶν καὶ περιττῶν, μάλιστα δὲ Παμφίλου καὶ Μελάνθου, συνάγων καὶ κτώμενος ἀπέστελλεν. [13] Ἤνθει γὰρ ἔτι δόξα τῆς Σικυωνίας μούσης καὶ χρηστογραφίας, ὡς μόνης ἀδιάφθορον ἐχούσης τὸ καλόν, ὥστε καὶ Ἀπελλῆν ἐκεῖνον ἤδη θαυμαζόμενον ἀφικέσθαι καὶ συγγενέσθαι τοῖς ἀνδράσιν ἐπὶ ταλάντῳ, τῆς δόξης μᾶλλον ἢ τῆς τέχνης δεόμενον μεταλαβεῖν. Διὸ τὰς μὲν ἄλλας εἰκόνας τῶν τυράννων ἀνεῖλεν εὐθὺς ὁ Ἄρατος ὅτε τὴν πόλιν ἠλευθέρωσε, περὶ δὲ τῆς Ἀριστράτου τοῦ κατὰ Φίλιππον ἀκμάσαντος ἐβουλεύσατο πολὺν χρόνον. Ἐγράφη μὲν γὰρ ὑπὸ (πάντων) τῶν περὶ τὸν Μέλανθον ἅρματι νικηφόρῳ παρεστὼς ὁ Ἀρίστρατος, Ἀπελλοῦ συνεφαψαμένου τῆς γραφῆς, ὡς Πολέμων ὁ περιηγητὴς ἱστόρηκεν. Ἦν δὲ τὸ ἔργον ἀξιοθέατον, ὥστε γνάμπτεσθαι τὸν Ἄρατον ὑπὸ τῆς τέχνης, αὖθίς τε μίσει τῷ πρὸς τοὺς τυράννους ἐξαγόμενον κελεύειν καθαιρεῖν. Τὸν οὖν ζωγράφον Νεάλκη φίλον ὄντα τοῦ Ἀράτου παραιτεῖσθαί φασι καὶ δακρύειν, ὡς δ' οὐκ ἔπειθεν, εἰπεῖν ὅτι τοῖς τυράννοις πολεμητέον, οὐ τοῖς τῶν τυράννων· « Ἐάσωμεν οὖν τὸ ἅρμα καὶ τὴν Νίκην, αὐτὸν δέ σοι παρέξω τὸν Ἀρίστρατον ἐγὼ παραχωροῦντα τοῦ πίνακος. »Ἐπιτρέψαντος οὖν τοῦ Ἀράτου, διήλειφεν ὁ Νεάλκης τὸν Ἀρίστρατον, εἰς δὲ τὴν χώραν φοίνικα μόνον ἐνέγραψεν, ἄλλο δ' οὐδὲν ἐτόλμησε παραβαλεῖν· τοὺς δὲ πόδας ἐξαλειφομένου τοῦ Ἀριστράτου διαλαθεῖν ὑπὸ τὸ ἅρμα λέγουσιν.

Ἔκ τε δὴ τούτων ὁ Ἄρατος ἠγαπᾶτο, καὶ διδοὺς πεῖραν ἔτι μᾶλλον ἥψατο τοῦ βασιλέως, καὶ δωρεὰν ἔλαβε τῇ πόλει πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν τάλαντα. Καὶ τούτων τεσσαράκοντα μὲν εὐθὺς μεθ' ἑαυτοῦ κομίζων εἰς Πελοπόννησον κατῆρε, τὰ δὲ λοιπὰ διελὼν εἰς δόσεις ὁ βασιλεὺς ὕστερον κατὰ μέρος ἀπέστειλεν. [14] Ἦν μὲν οὖν μέγα καὶ τὸ χρήματα τοσαῦτα πορίσαι τοῖς πολίταις, ὅσων μικρὸν μέρος ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ δημαγωγοὶ λαμβάνοντες παρὰ βασιλέων ἠδίκουν καὶ κατεδουλοῦντο καὶ προέπινον αὐτοῖς τὰς πατρίδας, μεῖζον δ' ἡ διὰ τῶν χρημάτων τούτων κατασκευασθεῖσα τοῖς μὲν ἀπόροις πρὸς τοὺς πλουσίους διάλυσις καὶ ὁμόνοια, τῷ δὲ δήμῳ παντὶ σωτηρία καὶ ἀσφάλεια, θαυμαστὴ δ' ἡ τοῦ ἀνδρὸς ἐν δυνάμει τοσαύτῃ μετριότης. Ἀποδειχθεὶς γὰρ αὐτοκράτωρ διαλλακτὴς καὶ κύριος ὅλως ἐπὶ τὰς φυγαδικὰς οἰκονομίας, μόνος οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλὰ πεντεκαίδεκα τῶν πολιτῶν προσκατέλεξεν ἑαυτῷ, μεθ' ὧν πόνῳ πολλῷ καὶ μεγάλαις πραγματείαις κατειργάσατο καὶ συνήρμοσε φιλίαν καὶ εἰρήνην τοῖς πολίταις. Ἐφ' οἷς οὐ μόνον κοινῇ σύμπαντες οἱ πολῖται τιμὰς ἀπέδοσαν αὐτῷ πρεπούσας, ἀλλὰ καὶ κατ' ἰδίαν οἱ φυγάδες εἰκόνα χαλκῆν ἀναστήσαντες ἐπέγραψαν τόδε τὸ ἐλεγεῖον·

Βουλαὶ μὲν καὶ ἄεθλα καὶ ἁ περὶ Ἑλλάδος ἀλκά
τοῦδ' ἀνδρὸς στάλᾳ πλάθεται Ἡρακλέους·
ἄμμες δ' εἰκόν' Ἄρατε τεὰν νόστοιο τυχόντες
στάσαμεν ἀντ' ἀρετᾶς ἠδὲ δικαιοσύνας,
σωτῆρος σωτῆρσι θεοῖς, ὅτι πατρίδι τᾷ σᾷ
δᾶμον ἴσον θείαν τ' ὤπασας εὐνομίαν.

[15] Ταῦτα διαπραξάμενος ὁ Ἄρατος τοῦ μὲν πολιτικοῦ φθόνου μείζων ἐγεγόνει διὰ τὰς χάριτας· Ἀντίγονος δ' ὁ βασιλεὺς ἀνιώμενος ἐπ' αὐτῷ, καὶ βουλόμενος ἢ μετάγειν ὅλως τῇ φιλίᾳ πρὸς αὑτὸν ἢ διαβάλλειν πρὸς τὸν Πτολεμαῖον, ἄλλας τε φιλανθρωπίας ἐνεδείκνυτο μὴ πάνυ προσιεμένῳ, καὶ θύων θεοῖς ἐν Κορίνθῳ μερίδας εἰς Σικυῶνα τῷ Ἀράτῳ διέπεμπε. Καὶ παρὰ τὸ δεῖπνον ἑστιωμένων πολλῶν εἰς μέσον φθεγξάμενος « ᾬμην » ἔφη « τὸν Σικυώνιον τοῦτον νεανίσκον ἐλευθέριον εἶναι τῇ φύσει μόνον καὶ φιλοπολίτην· ὁ δὲ καὶ βίων ἔοικε καὶ πραγμάτων βασιλικῶν ἱκανὸς εἶναι κριτής. Πρότερον γὰρ ἡμᾶς ὑπερεώρα, ταῖς ἐλπίσιν ἔξω βλέπων, καὶ τὸν Αἰγύπτιον ἐθαύμαζε πλοῦτον, ἐλέφαντας καὶ στόλους καὶ αὐλὰς ἀκούων, νυνὶ δ' ὑπὸ σκηνὴν ἑωρακὼς πάντα τὰ ἐκεῖ πράγματα τραγῳδίαν ὄντα καὶ σκηνογραφίαν, ὅλος ἡμῖν προσκεχώρηκεν. Αὐτός τ' οὖν ἀποδέχομαι τὸ μειράκιον ἐγνωκὼς εἰς ἅπαντα χρῆσθαι, καὶ ὑμᾶς ἀξιῶ φίλον  νομίζειν. » Τούτους τοὺς λόγους ὑπόθεσιν λαβόντες οἱ φθονεροὶ καὶ κακοήθεις, διημιλλῶντο ταῖς ἐπιστολαῖς <πρὸς> ἀλλήλους, πολλὰ καὶ δυσχερῆ κατὰ τοῦ Ἀράτου τῷ Πτολεμαίῳ γράφοντες, ὥστε κἀκεῖνον ἐγκαλοῦντα πέμψαι. Ταῖς μὲν οὖν περιμαχήτοις καὶ διαπύρῳ τοξευομέναις ἔρωτι φιλίαις βασιλέων καὶ τυράννων τοσοῦτον προσῆν φθόνου καὶ κακοηθείας.

[16] Ὁ δ' Ἄρατος αἱρεθεὶς στρατηγὸς τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν, τὴν μὲν ἀντιπέρας Λοκρίδα καὶ Καλυδωνίαν ἐπόρθησε, Βοιωτοῖς δὲ μετὰ μυρίων στρατιωτῶν βοηθῶν, ὑστέρησε τῆς μάχης, ἣν ὑπ' Αἰτωλῶν περὶ Χαιρώνειαν ἡττήθησαν, Ἀβοιοκρίτου τε τοῦ βοιωτάρχου καὶ χιλίων σὺν αὐτῷ πεσόντων. Ἐνιαυτῷ δ' ὕστερον αὖθις στρατηγῶν, ἐνίστατο τὴν περὶ τὸν Ἀκροκόρινθον πρᾶξιν, οὐ Σικυωνίων οὐδ' Ἀχαιῶν κηδόμενος, ἀλλὰ κοινήν τινα τῆς Ἑλλάδος ὅλης τυραννίδα, τὴν Μακεδόνων φρουράν, ἐκεῖθεν ἐξελάσαι διανοούμενος. Χάρης μὲν γὰρ ὁ Ἀθηναῖος ἔν τινι μάχῃ πρὸς τοὺς βασιλέως στρατηγοὺς εὐτυχήσας, ἔγραψε τῷ δήμῳ τῶν Ἀθηναίων, ὡς νενικήκοι τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης ἀδελφήν· ταύτην δὲ τὴν πρᾶξιν οὐκ ἂν ἁμάρτοι τις ἀδελφὴν προσειπὼν τῆς Πελοπίδου τοῦ Θηβαίου καὶ Θρασυβούλου τοῦ Ἀθηναίου τυραννοκτονίας, πλὴν ὅτι τῷ μὴ πρὸς Ἕλληνας, ἀλλ' ἐπακτὸν ἀρχὴν γεγονέναι καὶ ἀλλόφυλον αὕτη διήνεγκεν.

 Ὁ μὲν γὰρ Ἰσθμὸς ἐμφράσσων τὰς θαλάσσας εἰς ταὐτὸ συνάγει τῷ τόπῳ καὶ συνάπτει τὴν ἤπειρον ἡμῶν, ὁ δ' Ἀκροκόρινθος, ὑψηλὸν ὄρος ἐκ μέσης ἀναπεφυκὸς τῆς Ἑλλάδος, ὅταν λάβῃ φρουράν, ἐνίσταται καὶ ἀποκόπτει τὴν ἐντὸς Ἰσθμοῦ πᾶσαν ἐπιμειξιῶν τε καὶ παρόδων καὶ στρατειῶν ἐργασίας τε κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ ἕνα κύριον ποιεῖ καὶ ἄρχοντα τὸν κατέχοντα φρουρᾷ τὸ χωρίον, ὥστε μὴ παίζοντα δοκεῖν τὸν νεώτερον Φίλιππον, ἀλλ' ἀληθῶς ἑκάστοτε πέδας τῆς Ἑλλάδος τὴν Κορινθίων πόλιν προσαγορεύειν. [17] Πᾶσι μὲν οὖν περιμάχητος ἦν ὁ τόπος ἀεὶ καὶ βασιλεῦσι καὶ δυνάσταις, ἡ δ' Ἀντιγόνου σπουδὴ περὶ αὐτὸν οὐδὲν ἀπέλειπε πάθει τῶν ἐμμανεστάτων ἐρώτων, ἀλλ' ὅλος ἀνήρτητο ταῖς φροντίσιν, ὅπως ἀφαιρήσεται δόλῳ τοὺς ἔχοντας, ἐπεὶ φανερῶς ἀνέλπιστος ἦν ἡ ἐπιχείρησις.

Ἀλεξάνδρου γὰρ ὑφ' ὃν τὸ χωρίον ἦν ἀποθανόντος (ὡς λέγεται) φαρμάκοις ὑπ' αὐτοῦ, Νικαίας δὲ τῆς ἐκείνου γυναικὸς ἐπὶ τῶν πραγμάτων γενομένης καὶ φυλαττούσης τὸν Ἀκροκόρινθον, εὐθὺς ὑποπέμπων Δημήτριον τὸν υἱὸν αὐτῇ, καὶ γλυκείας ἐλπίδας ἐνδιδοὺς γάμων βασιλικῶν καὶ συμβιώσεως πρὸς οὐκ ἀηδὲς ἐντυχεῖν γυναικὶ πρεσβυτέρᾳ μειράκιον, αὐτὴν μὲν ᾑρήκει, τῷ παιδὶ χρησάμενος ὥσπερ ἄλλῳ τινὶ τῶν δελεασμάτων ἐπ' αὐτῇ, τὸν δὲ τόπον οὐ προϊεμένης, ἀλλ' ἐγκρατῶς φυλαττούσης, ἀμελεῖν προσποιούμενος ἔθυε γάμους αὐτῶν ἐν Κορίνθῳ, καὶ θέας ἐπετέλει καὶ πότους συνῆγε καθ' ἡμέραν, ὡς ἄν τις μάλιστα παίζειν καὶ σχολάζειν τὴν διάνοιαν ὑφ' ἡδονῆς καὶ φιλοφροσύνης ἀφεικώς. Ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἦν, ᾄδοντος Ἀμοιβέως ἐν τῷ θεάτρῳ, παρέπεμπε τὴν Νίκαιαν αὐτὸς ἐπὶ τὴν θέαν ἐν φορείῳ κεκοσμημένῳ βασιλικῶς, ἀγαλλομένην τε τῇ τιμῇ καὶ πορρωτάτω τοῦ μέλλοντος οὖσαν. Γενόμενος δὲ τῆς ὁδοῦ κατὰ τὴν ἐκτροπὴν τὴν ἄνω φέρουσαν, ἐκείνην μὲν ἐκέλευσε προάγειν εἰς τὸ θέατρον, αὐτὸς δὲ χαίρειν μὲν Ἀμοιβέα, χαίρειν δὲ τοὺς γάμους ἐάσας, ἀνῄει πρὸς τὸν Ἀκροκόρινθον ἁμιλλώμενος παρ' ἡλικίαν· καὶ κεκλεισμένην τὴν πύλην εὑρών, ἔκοπτε τῇ βακτηρίᾳ κελεύων ἀνοίγειν· οἱ δ' ἔνδον ἀνέῳξαν καταπλαγέντες. Οὕτω δὲ τοῦ τόπου κρατήσας, οὐ κατέσχεν αὑτόν, ἀλλ' ἔπινε παίζων ὑπὸ χαρᾶς ἐν τοῖς στενωποῖς, καὶ δι' ἀγορᾶς αὐλητρίδας ἔχων καὶ στεφάνους περικείμενος, ἀνὴρ γέρων καὶ τηλικαύταις πραγμάτων μεταβολαῖς κεχρημένος, ἐκώμαζε δεξιούμενος καὶ προσαγορεύων  τοὺς ἀπαντῶντας. Οὕτως ἄρα καὶ λύπης καὶ φόβου μᾶλλον ἐξίστησι καὶ σάλον παρέχει τῇ ψυχῇ τὸ χαίρειν ἄνευ λογισμοῦ παραγινόμενον. [18] Ἀλλὰ γὰρ Ἀντίγονος μὲν ὥσπερ εἴρηται κτησάμενος τὸν Ἀκροκόρινθον ἐφύλαττε, μετὰ τῶν ἄλλων οἷς ἐπίστευε μάλιστα καὶ Περσαῖον ἐπιστήσας ἄρχοντα τὸν (φιλόσοφον.

Ὁ δ' Ἄρατος ἔτι μὲν καὶ Ἀλεξάνδρου ζῶντος ἐπεχείρησε τῇ πράξει, γενομένης δὲ συμμαχίας τοῖς Ἀχαιοῖς πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον ἐπαύσατο. Τότε δ' αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς ἑτέραν ἔλαβε τῆς πράξεως ὑπόθεσιν τοιαύτην. Ἦσαν ἐν Κορίνθῳ τέσσαρες ἀδελφοὶ Σύροι τὸ γένος, ὧν εἷς ὄνομα Διοκλῆς ἐν τῷ φρουρίῳ μισθοφορῶν διέτριβεν. Οἱ δὲ τρεῖς κλέψαντες βασιλικὸν χρυσίον, ἦλθον εἰς Σικυῶνα πρὸς Αἰγίαν τινὰ τραπεζίτην, ᾧ διὰ τὴν ἐργασίαν ὁ Ἄρατος ἐχρῆτο. Καὶ μέρος μὲν εὐθὺς διέθεντο τοῦ χρυσίου, τὸ δὲ λοιπὸν εἷς αὐτῶν Ἐργῖνος ἐπιφοιτῶν ἡσυχῇ κατήλλαττεν. Ἐκ δὲ τούτου γενόμενος τῷ Αἰγίᾳ συνήθης, καὶ προαχθεὶς εἰς λόγον ὑπ' αὐτοῦ περὶ τῆς φρουρᾶς, ἔφη πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀναβαίνων παρὰ τὸ κρημνῶδες ἐντομὴν καθεωρακέναι πλαγίαν, <ἀν>άγουσαν ᾗ χθαμαλώτατον  ἐπῳκοδόμηται τῷ φρουρίῳ τὸ τεῖχος. Προσπαίξαντος δ' αὐτῷ τοῦ Αἰγίου καὶ εἰπόντος· « εἶτ' ὦ βέλτιστε διὰ σμικρὸν οὕτω χρυσίον ἀνασπᾶτε τὰς βασιλικὰς φράξεις, δυνάμενοι μίαν ὥραν πολλῶν ἀποδόσθαι χρημάτων; ἢ γὰρ οὐχὶ καὶ τοιχωρύχοις καὶ προδόταις ἁλοῦσιν ἅπαξ ἀποθανεῖν ὑπάρχει; » γελάσας ὁ Ἐργῖνος τότε μὲν ὡμολόγησεν ἀποπειράσεσθαι τοῦ Διοκλέους, τοῖς γὰρ ἄλλοις ἀδελφοῖς μὴ πάνυ τι πιστεύειν, ὀλίγαις δ' ὕστερον ἡμέραις ἐπανελθὼν συντίθεται τὸν Ἄρατον ἄξειν πρὸς τὸ τεῖχος, ὅπου τὸ ὕψος οὐ μεῖζον ᾖ πεντεκαίδεκα ποδῶν, καὶ τἆλλα συμπράξειν μετὰ τοῦ Διοκλέους.

[19] Ὁ δ' Ἄρατος ἐκείνοις μὲν ἑξήκοντα τάλαντα δώσειν κατορθώσας ὡμολόγησεν, ἢν δ' ἀποτύχῃ, σωθῇ δὲ μετ' ἐκείνων, οἰκίαν ἑκατέρῳ καὶ τάλαντον. Ἐπεὶ δ' ἔδει παρὰ τῷ Αἰγίᾳ τὰ ἑξήκοντα τάλαντα κεῖσθαι τοῖς περὶ τὸν Ἐργῖνον, ὁ δ' Ἄρατος οὔτ' αὐτὸς εἶχεν οὔτ' ἐβούλετο δανειζόμενος αἴσθησιν ἑτέρῳ τῆς πράξεως παρασχεῖν, λαβὼν τῶν ἐκπωμάτων τὰ πολλὰ καὶ τὰ χρυσία τῆς γυναικὸς ὑπέθηκε τῷ Αἰγίᾳ πρὸς τὸ ἀργύριον. (Ὁ δὲ) οὕτω γὰρ ἐπῆρτο τῇ ψυχῇ, καὶ τοσοῦτον ἔρωτα τῶν καλῶν πράξεων εἶχεν, ὥστε τὸν Φωκίωνα καὶ τὸν Ἐπαμεινώνδαν ἐπιστάμενος Ἑλλήνων δικαιοτάτους καὶ κρατίστους γεγονέναι δοκοῦντας ἐπὶ τῷ διώσασθαι δωρεὰς μεγάλας καὶ μὴ προέσθαι χρημάτων τὸ καλόν, αὐτὸς εἰς ταῦτα δαπανᾶσθαι κρύφα καὶ προεισφέρειν, ἐν οἷς ἐκινδύνευε μόνος ὑπὲρ πάντων οὐδ' εἰδότων τὰ πραττόμενα, <προ>ῃρεῖτο. Τίς γὰρ οὐκ ἂν θαυμάσειε καὶ συναγωνίσαιτ' ἔτι νῦν τῇ μεγαλοψυχίᾳ τοῦ ἀνδρός, ὠνουμένου χρημάτων τοσούτων κίνδυνον τηλικοῦτον καὶ τὰ τιμιώτατα δοκοῦντα τῶν κτημάτων ὑποτιθέντος, ὅπως παρεισαχθεὶς νυκτὸς εἰς τοὺς πολεμίους διαγωνίσηται περὶ τῆς ψυχῆς, ἐνέχυρον λαβὼν τὴν ἐλπίδα τοῦ καλοῦ παρ' αὐτῶν, ἄλλο δ' οὐδέν;

[20] Οὖσαν δὲ καθ' αὑτὴν ἐπισφαλῆ τὴν πρᾶξιν ἐπισφαλεστέραν ἐποίησεν ἁμαρτία τις εὐθὺς ἐν ἀρχῇ συμβᾶσα δι' ἄγνοιαν. Ὁ γὰρ οἰκέτης τοῦ Ἀράτου Τέχνων ἐπέμφθη μὲν ὡς μετὰ τοῦ Διοκλέους κατασκεψόμενος τὸ τεῖχος, οὔπω δ' ἦν τῷ Διοκλεῖ πρότερον ἐντετυχηκὼς κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν μορφὴν αὐτοῦ καὶ τὸ εἶδος δοκῶν κατέχειν, ἐξ ὧν ὁ Ἐργῖνος ἐπεσήμηνεν οὐλοκόμην καὶ μελάγχρουν καὶ ἀγένειον· ἐλθὼν οὖν ὅπου συνετέτακτο, τὸν Ἐργῖνον ὡς ἀφιξόμενον μετὰ τοῦ Διοκλέους ἀνέμενε πρὸ τῆς πόλεως πρὸ τοῦ καλουμένου Ὄρνιθος. Ἐν δὲ τούτῳ πρῶτος ἀδελφὸς Ἐργίνου καὶ Διοκλέους ὄνομα Διονύσιος, οὐ συνειδὼς τὴν πρᾶξιν οὐδὲ κοινωνῶν, ὅμοιος δὲ τῷ Διοκλεῖ, προσῄει κατὰ τύχην. Ὁ δὲ Τέχνων πρὸς τὰ σημεῖα τῆς μορφῆς τῇ ὁμοιότητι κινηθείς, ἠρώτησε τὸν ἄνθρωπον εἴ τι συμβόλαιον αὐτῷ πρὸς Ἐργῖνον εἴη. Φήσαντος δ' ἀδελφὸν εἶναι, παντάπασιν ὁ Τέχνων ἐπείσθη τῷ Διοκλεῖ διαλέγεσθαι, καὶ μήτε τοὔνομα πυθόμενος μήτ' ἄλλο μηδὲν προσμείνας τεκμήριον, ἐμβάλλει τε τὴν δεξιὰν αὐτῷ καὶ περὶ τῶν συγκειμένων πρὸς τὸν Ἐργῖνον ἐλάλει κἀκεῖνον ἀνέκρινεν. Ὁ δὲ δεξάμενος αὐτοῦ τὴν ἁμαρτίαν, πανούργως ὡμολόγει τε πάντα καὶ πρὸς τὴν πόλιν ἀναστρέψας ὑπῆγεν ἀνυπόπτως διαλεγόμενος. Ἤδη δὲ πλησίον ὄντος αὐτοῦ καὶ μέλλοντος ὅσον οὔπω τὸν Τέχνωνα διαλαμβάνειν, ἀπὸ τύχης αὖ πάλιν ὁ Ἐργῖνος αὐτοῖς ἀπήντησεν. Αἰσθόμενος δὲ τὴν ἀπάτην καὶ τὸν κίνδυνον, διὰ νεύματος ἐδήλωσε τῷ Τέχνωνι φεύγειν· καὶ ἀποπηδήσαντες ἀμφότεροι δρόμῳ πρὸς τὸν Ἄρατον ἀπεσώθησαν. Οὐ μὴν ἀπέκαμε ταῖς ἐλπίσιν ἐκεῖνος, ἀλλ' ἔπεμψεν εὐθὺς τὸν Ἐργῖνον, χρυσίον τε τῷ Διονυσίῳ κομίζοντα καὶ δεησόμενον αὐτοῦ σιωπᾶν. Ὁ δὲ καὶ τοῦτ' ἐποίησε καὶ τὸν Διονύσιον ἄγων μεθ' ἑαυτοῦ πρὸς τὸν Ἄρατον ἦλθεν. Ἐλθόντα δ' αὐτὸν οὐκέτι διῆκαν, ἀλλὰ δήσαντες ἐφύλαττον ἐν οἰκίσκῳ κατακεκλεισμένον· αὐτοὶ δὲ παρεσκευάζοντο πρὸς τὴν ἐπίθεσιν.

[21] Ἐπεὶ δ' ἦν ἕτοιμα πάντα, τὴν μὲν ἄλλην δύναμιν ἐκέλευσεν ἐπὶ τῶν ὅπλων νυκτερεύειν, ἀναλαβὼν δὲ λογάδας τετρακοσίους, οὐδ' αὐτοὺς εἰδότας τὰ πραττόμενα πλὴν ὀλίγων, ἦγε πρὸς τὰς πύλας παρὰ τὸ Ἡραῖον. Ἦν δὲ τοῦ ἔτους ἡ περὶ θέρος ἀκμάζον ὥρα, τοῦ δὲ μηνὸς πανσέληνος, ἡ δὲ νὺξ ἀνέφελος καὶ καταφανής, ὥστε καὶ φόβον τὰ ὅπλα παρέχειν ἀντιλάμποντα πρὸς τὴν σελήνην, μὴ τοὺς φύλακας οὐ λάθωσιν. Ἤδη δὲ τῶν πρώτων ἐγγὺς ὄντων, ἀπὸ θαλάσσης ἀνέδραμε νέφη καὶ κατέσχε τήν τε πόλιν αὐτὴν καὶ τὸν ἔξω τόπον ἐπίσκιον γενόμενον. Ἐνταῦθα δ' οἱ μὲν ἄλλοι συγκαθίσαντες ὑπελύοντο τὰς κρηπῖδας· οὔτε γὰρ ψόφον ποιοῦσι πολὺν οὔτ' ὀλισθήματα λαμβάνουσιν <οἱ> γυμνοῖς τοῖς ποσὶν ἀντιλαμβανόμενοι τῶν κλιμάκων· ὁ δ' Ἐργῖνος ἑπτὰ λαβὼν νεανίσκους ἐσταλμένους ὁδοιπορικῶς, ἔλαθε τῇ πύλῃ προσμείξας, καὶ τὸν πυλωρὸν ἀποκτιννύουσι καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ φύλακας. Ἅμα δ' αἵ τε κλίμακες προσετίθεντο, καὶ κατὰ σπουδὴν ὁ Ἄρατος ὑπερβιβάσας ἑκατὸν ἄνδρας, τοὺς δ' ἄλλους ἕπεσθαι κελεύσας ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα, τὰς κλίμακας ἀνασπάσας ἐχώρει διὰ τῆς πόλεως μετὰ τῶν ἑκατὸν ἐπὶ τὴν ἄκραν, ἤδη περιχαρὴς διὰ τὸ λανθάνειν ὡς κατορθῶν. Καί πως ἔτι πρόσωθεν αὐτοῖς ἀπήντα σὺν φωτὶ φυλακὴ τεσσάρων ἀνδρῶν οὐ καθορωμένοις· ἔτι γὰρ ἦσαν ἐν τῷ σκιαζομένῳ τῆς σελήνης, ἐκείνους δὲ προσιόντας ἐξ ἐναντίας καθορῶσι. Μικρὸν οὖν ὑποστείλας τειχίοις τισὶ καὶ οἰκοπέδοις, ἐνέδραν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας καθίζει· καὶ τρεῖς μὲν αὐτῶν ἐμπεσόντες ἀποθνῄσκουσιν, ὁ δὲ τέταρτος πληγεὶς ξίφει τὴν κεφαλήν, ἔφυγε βοῶν ἔνδον εἶναι τοὺς πολεμίους. Καὶ μετὰ μικρὸν αἵ τε σάλπιγγες ἐπεσήμαινον, ἥ τε πόλις ἐξανίστατο πρὸς τὰ γινόμενα, πλήρεις τ' ἦσαν οἱ (τε) στενωποὶ διαθεόντων, καὶ φῶτα πολλὰ τὰ μὲν κάτωθεν ἤδη, τὰ δ' ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ἄκρας περιέλαμπε, καὶ κραυγὴ συνερρήγνυτο πανταχόθεν ἄσημος.

[22] Ἐν τούτῳ δ' ὁ μὲν Ἄρατος ἐμφὺς τῇ πορείᾳ παρὰ τὸ κρημνῶδες ἡμιλλᾶτο, βραδέως καὶ ταλαιπώρως τὸ πρῶτον, οὐ κατακρατῶν, ἀλλ' ἀποπλανώμενος τοῦ τρίβου παντάπασιν ἐνδεδυκότος καὶ περισκιαζομένου ταῖς τραχύτησι, καὶ διὰ (τῶν) πολλῶν ἑλιγμῶν καὶ παραβολῶν περαίνοντος πρὸς τὸ τεῖχος. Εἶτα θαυμάσιον οἷον ἡ σελήνη λέγεται διαστέλλουσα τὰ νέφη καὶ ὑπολάμπουσα τῆς ὁδοῦ τὸ χαλεπώτατον σαφηνίζειν, ἕως ἥψατο τοῦ τείχους καθ' ὃν ἔδει τόπον· ἐκεῖ δὲ πάλιν συνεσκίασε καὶ ἀπέκρυψε νεφῶν συνελθόντων. Οἱ δὲ περὶ τὰς πύλας ἔξω περὶ τὸ Ἡραῖον ἀπολειφθέντες τοῦ Ἀράτου στρατιῶται τριακόσιοι τὸ πλῆθος ὄντες, ὥς ποτε παρεισέπεσον εἰς τὴν πόλιν θορύβου τε παντοδαποῦ καὶ φώτων γέμουσαν, οὐ δυνηθέντες ἐξανευρεῖν τὸν αὐτὸν τρίβον οὐδ' εἰς ἴχνος ἐμβῆναι τῆς ἐκείνων πορείας, ἔπτηξαν ἀθρόοι πρός τινι παλινσκίῳ λαγόνι τοῦ κρημνοῦ συστείλαντες ἑαυτούς, καὶ διεκαρτέρουν ἐνταῦθα περιπαθοῦντες καὶ δυσανασχετοῦντες.

Βαλλομένων γὰρ ἀπὸ τῆς ἄκρας ἤδη τῶν περὶ τὸν Ἄρατον καὶ μαχομένων, ἀλαλαγμὸς ἐναγώνιος ἐχώρει κάτω, καὶ κραυγὴ περιήχει διὰ τὴν ἀπὸ τῶν ὀρῶν ἀνάκλασιν συγκεχυμένη καὶ ἄδηλος ὅθεν εἴληφε τὴν ἀρχήν. Διαπορούντων δ' αὐτῶν ἐφ' ὅ τι χρὴ τραπέσθαι μέρος, Ἀρχέλαος ὁ τῶν βασιλικῶν ἡγεμὼν στρατιώτας ἔχων πολλοὺς μετὰ κραυγῆς ἀνέβαινε καὶ σαλπίγγων, ἐπιφερόμενος τοῖς περὶ τὸν Ἄρατον, καὶ παρήλλαττε τοὺς τριακοσίους. Οἱ δ' ὥσπερ ἐξ ἐνέδρας ἀναστάντες, ἐμβάλλουσιν αὐτῷ καὶ διαφθείρουσιν οἷς ἐπέθεντο πρώτοις, τοὺς δ' ἄλλους καὶ τὸν Ἀρχέλαον φοβήσαντες ἐτρέψαντο καὶ κατεδίωξαν ἄχρι τοῦ σκεδασθῆναι περὶ τὴν πόλιν διαλυθέντας. Ἄρτι δὲ τούτων νενικηκότων, Ἐργῖνος ἀπὸ τῶν ἄνω μαχομένων ἦλθεν, ἀγγέλλων συμπεπλέχθαι τοῖς πολεμίοις τὸν Ἄρατον ἀμυνομένοις εὐρώστως, καὶ μέγαν ἀγῶνα περὶ αὐτὸ τὸ τεῖχος εἶναι, καὶ τάχους δεῖν τῆς βοηθείας. Οἱ δ' εὐθὺς ἐκέλευον ἡγεῖσθαι, καὶ προσβαίνοντες ἅμα φωνῇ διεσήμαινον ἑαυτούς, ἐπιθαρρύνοντες τοὺς φίλους· ἥ τε πανσέληνος ἀπέφαινε τὰ ὅπλα πλείονα φαινόμενα τοῖς πολεμίοις διὰ τὸ μῆκος τῆς πορείας, καὶ τὸ τῆς νυκτὸς ἠχῶδες τὸν ἀλαλαγμὸν ἀπὸ πολλαπλασιόνων ἢ τοσούτων ἐποίει δοκεῖν φέρεσθαι. Τέλος δὲ συνερείσαντες ἐξωθοῦσι τοὺς πολεμίους, καὶ καθυπέρτεροι τῆς ἄκρας ἦσαν καὶ τὸ φρούριον εἶχον. Ἡμέρας <δ'> ἤδη διαυγούσης ὅ θ' ἥλιος εὐθὺς ἐπέλαμπε τῷ ἔργῳ, καὶ παρῆν ἐκ Σικυῶνος ἡ λοιπὴ δύναμις τῷ Ἀράτῳ, δεχομένων κατὰ πύλας τῶν Κορινθίων προθύμως καὶ τοὺς βασιλικοὺς συλλαμβανόντων.

[23] Ἐπεὶ δ' ἀσφαλῶς ἐδόκει πάντ' ἔχειν, κατέβαινεν εἰς τὸ θέατρον ἀπὸ τῆς ἄκρας, πλήθους ἀπείρου συρρέοντος ἐπιθυμίᾳ τῆς τ' ὄψεως αὐτοῦ καὶ τῶν λόγων οἷς ἔμελλε χρῆσθαι πρὸς τοὺς Κορινθίους. Ἐπιστήσας δὲ ταῖς παρόδοις ἑκατέρωθεν τοὺς Ἀχαιούς, αὐτὸς ἀπὸ τῆς σκηνῆς εἰς μέσον προῆλθε, τεθωρακισμένος καὶ τῷ προσώπῳ διὰ τὸν κόπον καὶ τὴν ἀγρυπνίαν ἠλλοιωμένος, ὥστε τῆς ψυχῆς τὸ γαυρούμενον καὶ χαῖρον ὑπὸ τῆς περὶ τὸ σῶμα βαρύτητος κεκρατῆσθαι. Τῶν δ' ἀνθρώπων ἅμα τῷ προελθεῖν αὐτὸν ἐκχυθέντων ταῖς φιλοφροσύναις, μεταλαβὼν εἰς τὴν δεξιὰν τὸ δόρυ, καὶ τὸ γόνυ καὶ τὸ σῶμα τῇ ῥοπῇ μικρὸν ἐγκλίνας καὶ ἐπερεισάμενος, εἱστήκει πολὺν χρόνον σιωπῇ δεχόμενος αὐτῶν τοὺς κρότους καὶ τὰς ἐπιβοήσεις, ἐπαινούντων μὲν τὴν ἀρετήν, ζηλούντων δὲ τὴν τύχην. Ὡς δ' ἐπαύσαντο καὶ κατέστησαν, συναγαγὼν ἑαυτὸν διεξῆλθε λόγον ὑπὲρ τῶν Ἀχαιῶν τῇ πράξει πρέποντα, καὶ συνέπεισε τοὺς Κορινθίους Ἀχαιοὺς γενέσθαι, καὶ τῶν πυλῶν τὰς κλεῖς ἀπέδωκε, τότε πρῶτον ἀπὸ τῶν Φιλιππικῶν καιρῶν ὑπ' ἐκείνοις γενομένας. Τῶν δ' Ἀντιγόνου στρατηγῶν Ἀρχέλαον μὲν ἀφῆκεν ὑποχείριον γενόμενον, Θεόφραστον δ' ἀνεῖλεν οὐ βουλόμενον ἀπαλλάττεσθαι· Περσαῖος δὲ τῆς ἄκρας ἁλισκομένης εἰς Κεγχρεὰς διεξέπεσεν. Ὕστερον δὲ λέγεται σχολάζων πρὸς τὸν εἰπόντα μόνον αὐτῷ δοκεῖν στρατηγὸν εἶναι τὸν σοφόν « ἀλλὰ νὴ θεούς » φάναι « τοῦτο μάλιστα κἀμοί ποτε τῶν Ζήνωνος ἤρεσκε δογμάτων· νῦν δὲ μεταβάλλομαι, νουθετηθεὶς ὑπὸ τοῦ Σικυωνίου νεανίου ». Ταῦτα μὲν περὶ Περσαίου πλείονες ἱστοροῦσιν.

[24] Ὁ δ' Ἄρατος εὐθὺς τό θ' Ἡραῖον ὑφ' ἑαυτῷ καὶ τὸ Λέχαιον ἐποιήσατο, καὶ νεῶν μὲν εἰκοσιπέντε βασιλικῶν ἐκυρίευσεν, ἵππους δὲ πεντακοσίους καὶ Σύρους τετρακοσίους ἀπέδοτο· τόν τ' Ἀκροκόρινθον ἐφύλαττον οἱ Ἀχαιοὶ τετρακοσίοις ὁπλίταις καὶ πεντήκοντα κυσὶ καὶ κυνηγοῖς ἴσοις ἐν τῷ φρουρίῳ τρεφομένοις. Οἱ μὲν οὖν Ῥωμαῖοι τὸν Φιλοποίμενα θαυμάζοντες Ἑλλήνων ἔσχατον προσηγόρευον, ὡς μηδενὸς μεγάλου μετ' ἐκεῖνον ἐν τοῖς Ἕλλησι γενομένου. Ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλληνικῶν πράξεων ταύτην ἐσχάτην καὶ νεωτάτην φαίην ἂν πεπρᾶχθαι, τοῦτο μὲν τόλμῃ, τοῦτο δὲ τύχῃ ταῖς ἀρίσταις ἐνάμιλλον, ὡς ἐδήλωσεν εὐθὺς τὰ γινόμενα. Μεγαρεῖς τε γὰρ ἀποστάντες Ἀντιγόνου τῷ Ἀράτῳ προσέθεντο, καὶ Τροιζήνιοι μετ' Ἐπιδαυρίων συνετάχθησαν εἰς τοὺς Ἀχαιούς, ἔξοδόν τε πρώτην θέμενος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐνέβαλε, καὶ τὴν Σαλαμῖνα διαβὰς ἐλεηλάτησεν, ὥσπερ ἐξ εἱρκτῆς λελυμένῃ τῇ δυνάμει τῶν Ἀχαιῶν ἐφ' ὅ τι βούλοιτο χρώμενος. Ἀθηναίοις δὲ τοὺς ἐλευθέρους ἀφῆκεν ἄνευ λύτρων, ἀρχὰς ἀποστάσεως ἐνδιδοὺς αὐτοῖς. Πτολεμαῖον δὲ σύμμαχον ἐποίησε, τῶν Ἀχαιῶν ἡγεμονίαν ἔχοντα πολέμου καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. Οὕτω δ' ἴσχυσεν ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς, ὥστ' <ἐπ>εὶ μὴ κατ' ἐνιαυτὸν ἐξῆν, παρ' ἐνιαυτὸν αἱρεῖσθαι στρατηγὸν αὐτόν, ἔργῳ δὲ καὶ γνώμῃ διὰ παντὸς ἄρχειν. Ἑώρων γὰρ αὐτὸν οὐ πλοῦτον, οὐ δόξαν, οὐ φιλίαν βασιλικήν, οὐ τὸ τῆς αὑτοῦ πατρίδος συμφέρον, οὐκ ἄλλο τι τῆς αὐξήσεως τῶν Ἀχαιῶν ἐπίπροσθεν ποιούμενον. Ἡγεῖτο γὰρ ἀσθενεῖς ἰδίᾳ τὰς πόλεις ὑπαρχούσας σῴζεσθαι δι' ἀλλήλων, ὥσπερ ἐνδεδεμένας τῷ κοινῷ συμφέροντι, καὶ καθάπερ τὰ μέρη τοῦ σώματος, ζῶντα καὶ συμπνέοντα διὰ τὴν πρὸς ἄλληλα συμφυΐαν, ὅταν ἀποσπασθῇ καὶ γένηται χωρίς, ἀτροφεῖ καὶ σήπεται, παραπλησίως τὰς πόλεις ἀπόλλυσθαι μὲν ὑπὸ τῶν διασπώντων τὸ κοινόν, αὔξεσθαι δ' ὑπ' ἀλλήλων, ὅταν ὅλου τινὸς μεγάλου μέρη γενόμεναι κοινῆς προνοίας τυγχάνωσιν.

[25] Ὁρῶν δὲ τοὺς ἀρίστους τῶν προσοίκων αὐτονομουμένους, Ἀργείοις δὲ δουλεύουσιν ἀχθόμενος, ἐπεβούλευεν ἀνελεῖν τὸν τύραννον αὐτῶν Ἀριστόμαχον, ἅμα τῇ τε πόλει θρεπτήρια τὴν ἐλευθερίαν ἀποδοῦναι φιλοτιμούμενος, καὶ τοῖς Ἀχαιοῖς προσκομίσαι τὴν πόλιν. Οἱ μὲν οὖν τολμῶντες εὑρέθησαν, ὧν Αἰσχύλος προειστήκει καὶ Χαριμένης ὁ μάντις, ξίφη δ' οὐκ εἶχον, ἀλλ' ἀπείρητο κεκτῆσθαι, καὶ ζημίαι μεγάλαι τοῖς κεκτημένοις ἐπῆσαν ὑπὸ τοῦ τυράννου. Κατασκευάσας οὖν ὁ Ἄρατος αὐτοῖς ἐν Κορίνθῳ μικρὰς παραξιφίδας ἐνέρραψεν εἰς σάγματα· καὶ ταῦτα περιθεὶς ὑποζυγίοις σκεύη τινὰ παρημελημένα κομίζουσιν εἰς Ἄργος ἀπέστειλε. Χαριμένους δὲ τοῦ μάντεως προσλαβόντος ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ἄνθρωπον, οἱ περὶ τὸν Αἰσχύλον ἠγανάκτουν καὶ δι' ἑαυτῶν ἔπραττον, τοῦ Χαριμένους καταγνόντες. Αἰσθόμενος δ' ἐκεῖνος ὀργῇ κατεμήνυσε τοὺς ἄνδρας ἤδη βαδίζοντας ἐπὶ τὸν τύραννον· ὧν οἱ πλεῖστοι φθάσαντες ἐξ ἀγορᾶς ἀπέφυγον καὶ διεξέπεσον εἰς Κόρινθον.

Οὐ μὴν ἀλλὰ χρόνου βραχέος διελθόντος, ἀποθνῄσκει μὲν ὑπὸ δούλων Ἀριστόμαχος, ὑπολαμβάνει δὲ τὴν ἀρχὴν φθάσας Ἀρίστιππος, ἐξωλέστερος ἐκείνου τύραννος. Ὅσοι δὴ τῶν Ἀχαιῶν ἐν ἡλικίᾳ παρόντες ἔτυχον, τούτους ἀναλαβὼν ὁ Ἄρατος ἐβοήθει πρὸς τὴν πόλιν ὀξέως, οἰόμενος εὑρήσειν τὰ τῶν Ἀργείων πρόθυμα. Τῶν δὲ πολλῶν ἤδη διὰ συνήθειαν ἐθελοδούλως ἐχόντων, καὶ μηδενὸς ἀφισταμένου πρὸς αὐτόν, ἀνεχώρησεν ἔγκλημα κατεσκευακὼς τοῖς Ἀχαιοῖς, ὡς ἐν εἰρήνῃ πόλεμον ἐξενηνοχόσι. Καὶ δίκην ἔσχον ἐπὶ τούτῳ παρὰ Μαντινεῦσιν, ἣν Ἀράτου μὴ παρόντος Ἀρίστιππος εἷλε διώκων, καὶ μνῶν ἐτιμήθη τριάκοντα. Τὸν δ' Ἄρατον αὐτὸν ἅμα καὶ μισῶν καὶ δεδοικώς, ἐπεβούλευεν ἀνελεῖν, συνεργοῦντος Ἀντιγόνου τοῦ βασιλέως· καὶ πανταχοῦ σχεδὸν ἦσαν οἱ τοῦτο <συμ>πράττοντες αὐτοῖς καὶ καιρὸν ἐπιτηροῦντες. Ἀλλ' οὐδὲν οἷον ἀληθινὴ καὶ βέβαιος εὔνοια φυλακτήριον ἀνδρὸς ἄρχοντος. Ὅταν γὰρ ἐθισθῶσιν οἵ τε πολλοὶ καὶ οἱ δυνατοὶ μὴ τὸν ἡγούμενον, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ ἡγουμένου δεδιέναι, πολλοῖς μὲν ὄμμασιν ὁρᾷ, διὰ πολλῶν δ' ὤτων ἀκούει καὶ προαισθάνεται τὰ γινόμενα.

Διὸ καὶ βούλομαι τὸν λόγον ἐπιστήσας ἐνταῦθά που διεξελθεῖν περὶ τῆς Ἀριστίππου διαίτης, ἣν ἡ ζηλοτυπουμένη τυραννὶς αὐτῷ καὶ ὁ τῆς μακαρίας καὶ περιβοήτου μοναρχίας ὄγκος περιέθηκεν. [26] Ἐκεῖνος γὰρ Ἀντίγονον μὲν ἔχων σύμμαχον, τρέφων δὲ πολλοὺς ἕνεκα τῆς τοῦ σώματος ἀσφαλείας, οὐδένα δ' ἐν τῇ πόλει ζῶντα τῶν ἐχθρῶν ὑπολελοιπώς, τοὺς μὲν δορυφόρους καὶ φύλακας ἔξω παρεμβάλλειν ἐκέλευεν ἐν τῷ περιστύλῳ, τοὺς δ' οἰκέτας ὁπότε δειπνήσαι τάχιστα πάντας ἐξελαύνων, καὶ τὴν μέταυλον ἀποκλείων, μετὰ τῆς ἐρωμένης αὐτὸς εἰς οἴκημα κατεδύετο μικρὸν ὑπερῷον, θύρᾳ καταρρακτῇ κλειόμενον· ἧς ὑπεράνω τὴν κλίνην ἐπιτιθεὶς ἐκάθευδεν, ὡς εἰκὸς καθεύδειν τὸν οὕτως ἔχοντα, ταραχωδῶς καὶ περιφόβως. Τὸ δὲ κλιμάκιον ἡ τῆς ἐρωμένης μήτηρ ὑφαιροῦσα κατέκλειεν εἰς ἕτερον οἴκημα, καὶ πάλιν ἅμ' ἡμέρᾳ προσετίθει καὶ κατεκάλει τὸν θαυμαστὸν τύραννον, ὥσπερ ἑρπετὸν ἐκ φωλεοῦ κατερχόμενον. Ὁ δ' οὐχ ὅπλοις κατὰ βίαν, νόμῳ δ' ὑπ' ἀρετῆς ἀκατάπαυστον ἀρχὴν περιπεποιημένος, ἐν ἱματίῳ καὶ χλαμυδίῳ τῷ τυχόντι, τῶν πώποτε τυράννων κοινὸς ἀποδεδειγμένος ἐχθρός, ἄχρι τῆς τήμερον ἡμέρας γένος εὐδοκιμώτατον ἀπολέλοιπεν ἐν τοῖς Ἕλλησιν. Ἐκείνων δὲ τῶν τὰς ἄκρας καταλαμβανόντων καὶ τοὺς δορυφόρους τρεφόντων καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰς πύλας καὶ τοὺς καταρράκτας προβαλλομένων ὑπὲρ τῆς τοῦ σώματος ἀσφαλείας ὀλίγοι τὸν ἐκ πληγῆς θάνατον ὥσπερ οἱ λαγωοὶ διέφυγον· οἶκος δ' ἢ γένος ἢ τάφος ἔχων τιμωμένην μνήμην οὐδενὸς λέλειπται.

suite

Le philosophe Chrysippe (1) mon cher Polycratès, citant un ancien proverbe, dans lequel il trouvait sans doute un mauvais sens, le rapporte non tel qu’il est, mais bien comme il a cru qu’il devait être :

Qui louera un père, sinon des fils heureux ?

Mais Dionysodore de Trézène (2) blâme ce changement, et rend le proverbe dans ses propres termes :

Qui louera un père, sinon des fils malheureux ?

Et il ajoute que le but de ce proverbe est de fermer la bouche à ceux qui, n’ayant aucun mérite personnel, se parent des vertus de leurs ancêtres, et ne cessent de les louer outre mesure. Quant à ceux en qui éclate naturellement, pour me servir des termes de Pindare, la noblesse transmise par leurs pères, ainsi qu’on la voit briller en toi, qui conformes ta vie aux plus parfaits modèles que t’ont laissés tes aïeux, ceux-là trouvent un véritable bonheur à se ressouvenir des hommes vertueux qui ont honoré leur famille, et à entendre raconter, ou à raconter eux-mêmes les belles actions qu’ils ont faites. Car ce n’est 558 point faute de vertus personnelles qu’ils font dépendre leur réputation de louanges étrangères, ajoutant leurs propres actions à celles de leurs ancêtres : ils les louent non-seulement comme étant les auteurs de leur race, mais encore comme les modèles de leur vie. Voilà pourquoi je t’envoie la Vie d’Aratus, ton concitoyen et l’un de tes ancêtres, dont tu honores la mémoire, et parla gloire que tu t’es acquise, et par le pouvoir dont tu es revêtu : non que je ne sois persuadé que, plus que personne, tu as eu soin de t’instruire en détail de tout ce qu’il a fait de bien, mais parce que je veux que tes deux fils Polycratès et Pythoclès soient élevés parmi ces exemples de vertus domestiques, en lisant eux-mêmes, ou en entendant raconter ce qu’ils doivent imiter. Car c’est le propre d’un homme amoureux de soi-même, et non du beau et de l’honnête, de se croire plus parfait que les autres.

Après que l’aristocratie pure et véritablement dorienne eut été détruite à Sicyone, ainsi qu’une harmonie qui tombe dans la confusion, et qu’elle eut fait place aux séditions, et aux intrigues ambitieuses des démagogues, la ville ne cessa d’être agitée de troubles et de maux politiques. Elle passa successivement d’un tyran à un autre tyran, jusqu’à ce que, Cléon ayant été mis à mort, les Sicyoniens eurent élu pour magistrats Timoclidès et Clinias, les deux personnages qui avaient le plus de réputation et d’autorité dans la ville. Le gouvernement commençait à se rétablir, lorsque Timoclidès mourut. Alors Abantidas, fils de Paséas, s’empara de la tyrannie,, et tua Clinias. Tous les amis et les parents de Clinias furent chassés ou mis à mort. Abantidas cherchait aussi Aratus, fils de Clinias, alors âgé de cinq ans, pour le faire périr ; mais cet enfant, à la faveur du désordre et de la confusion dont la maison était remplie, avait pris la fuite avec les autres. Après avoir erré par la ville, saisi de frayeur et 559 privé de tout secours, le hasard le fit entrer dans la maison d’une femme nommée Soso, sœur d’Abantidas, et mariée à Prophantès, frère de Clinias. Cette femme, naturellement généreuse, et persuadée d’ailleurs que cet enfant s’était réfugié chez elle par la volonté de quelque dieu, le cacha dans sa maison, et, pendant la nuit, l’envoya secrètement à Argos.

Aratus, échappé à un tel péril, sentit dès lors naître en lui une haine violente contre les tyrans, que l’âge ne fit qu’accroître et enflammer encore. Il reçut, à Argos, chez les hôtes et les amis de son père, une excellente éducation. Devenu grand et robuste, il s’adonna aux exercices de la palestre, et y devint si habile, qu’il lutta au pentathle (3), et emporta la couronne. Aussi reconnaît-on dans ses statues une figure d’athlète ; et, à travers l’air de prudence et de majesté qui éclate sur son visage, démêle-t-on la voracité et le hoyau du champion (4), Ce fut cette application aux exercices gymniques qui l’empêcha dé se former à l’éloquence autant qu’il convenait à un homme d’État. Toutefois, quelques auteurs prétendent qu’il fut plus éloquent qu’on ne l’a cru communément ; et ils en jugent par les Mémoires qu’il a laissés, lesquels ont été composés à la hâte, au milieu des plus importantes occupations, et dans les termes qui s’offraient tout d’abord à son esprit.

Dans la suite, Dinias et Aristotélès le dialecticien (5) firent périr Abantidas, qui avait coutume d’assister quelquefois et même de prendre part aux entretiens philo- 560 sophiques qu’ils avaient ensemble chaque jour sur la place publique, ce qui leur ménagea l’occasion de mettre à exécution le projet qu’ils avaient formé contre sa vie. Après la mort d’Abantidas, Paséas, son père, s’empara de la tyrannie ; mais il fut tué en trahison par Nieo-clès, qui, à son tour, prit sa place. On dit que ce Nicoclès ressemblait aussi parfaitement de visage à Périandre, fils de Cypsélus, qu’Orontès le Perse à Alcméon, fils d’Amphiaraus : on attribue également une ressemblance frappante avec Hector à ce jeune Lacédémonien qui, selon le rapport de Myrsile, fut écrasé par la foule de ceux que la curiosité attira pour le voir, dès que le bruit de cette conformité se fut répandu.

Il y avait à peine quatre mois que Nicoclès régnait et faisait souffrir aux Sicyoniens les maux les plus cruels, lorsque les Étoliens lui dressèrent des embûches, et faillirent le déposséder. Aratus, alors dans l’adolescence, s’attirait déjà, par sa générosité et son courage, une grande considération : on ne remarquait en lui ni petitesse ni lâcheté, mais une gravité au-dessus de son âge, et une prudence qui, en donnant du poids à ses conseils, fixait sur lui les espérances des bannis de Sicyone. Nicoclés lui-même surveillait sa conduite, et faisait observer secrètement toutes ses démarches : non qu’il craignit de sa part une entreprise périlleuse et hardie comme celle qu’il exécuta dans la suite, mais parce qu’il le soupçonnait de solliciter et d’aigrir contre lui les rois qui avaient été les hôtes et les amis de son père. En effet, Aratus tenta d’abord cette voie ; mais, comme Antigonus manquait aux promesses qu’il lui avait faites, et voyant que les espérances qu’il avait conçues sur le secours de l’Egypte et de Ptolémée étaient trop éloignées, il résolut, pour renverser le tyran, de n’employer que ses propres ressources.

Il communiqua d’abord son dessein à Aristomachus. 561 un des bannis de Sicyone, et à Ecdélus (6) Arcadien de Mégalopolis, homme à la fois versé dans la philosophie et plein d’activité, et qui avait été disciple d’Arcésilas l’académicien à Athènes. Puis, comme l’un et l’autre ils eurent reçu avec ardeur cette première ouverture, il en parla aux autres bannis : un petit nombre d’entre eux, par la honte de se refuser à cette espérance, s’associèrent à son entreprise ; mais la plupart cherchèrent à l’en détourner, disant que son inexpérience le rendait téméraire.

Pendant qu’il réfléchissait en lui-même sur les moyens de s’emparer de quelque poste voisin de Sicyone, d’où il pût, comme d’une place d’armes, faire la guerre au tyran, il arriva à Argos un Sicyonien échappé de prison, et qui était frère de Xénoclès, l’un des bannis. Cet homme, ayant été amené par Xénoclès à Aratus, lui dit que l’ouverture de la muraille par où il s’était sauvé était pratiquée, dans l’intérieur, presque au niveau du terrain de la ville, qui, de ce côté, était très-élevé et couvert de rochers escarpés, et qu’à l’extérieur on pouvait escalader le mur. Aratus, d’après ce rapport, envoie Xénoclès avec deux de ses esclaves, Seuthas et Technon, pour reconnaître la muraille, résolu qu’il était, si la chose était possible, de précipiter secrètement l’entreprise, et de tout hasarder plutôt que de se jeter dans une longue guerre et d’engager ouvertement, lui simple particulier, plusieurs combats contre le tyran. Xénoclès et les esclaves, après avoir pris la hauteur de la muraille, rapportèrent que le lieu n’était naturellement ni inaccessible, ni même difficile, mais qu’il serait malaisé d’en approcher, à cause de plusieurs petits chiens d’un jardinier, lesquels étaient très-ardents et impossibles à apprivoiser. Toutefois, malgré cet obstacle, Aratus se mit en devoir d’exécuter son projet.

562 Ce ne fut point chose nouvelle de leur voir faire des provisions d’armes, parce qu’alors on ne voyait, pour ainsi dire, que brigandages et courses continuelles des hommes les uns sur les autres. Euphranor, un des bannis, fit publiquement les échelles, son métier de charpentier éloignant de lui tout soupçon. Les amis qu’Aratus avait dans Argos lui fournirent chacun dix hommes, pris sur le petit nombre de leurs domestiques, et Aratus lui-même en arma trente des siens. Il prit aussi à sa solde plusieurs des bandits dont Xénophilus était le principal chef, auxquels il fit entendre qu’il les menait à Sicyone pour enlever les haras du roi, et il les envoya la plupart, par différents chemins, à la tour de Polygnote (7), avec ordre de l’y attendre. Ensuite il fit prendre les devants à Caphésias et à quatre autres, en habits de voyage, qui devaient arriver pendant la nuit chez le jardinier, comme des étrangers qui passent, et, après avoir pris un logement dans sa maison, l’enfermer lui et ses chiens ; car il n’y avait pas d’autre endroit pour approcher de la muraille, Ils cachèrent dans des tonneaux les échelles, qui se démontaient ; et, ayant chargé ces tonneaux sur des cha¬riots, ils les firent partir devant eux. Sur ces entrefaites, arrivèrent à Argos quelques espions de Nicoclès ; et le bruit se répandit qu’ils se promenaient déguisés dans la ville, pour observer Aratus, Le lendemain, à la pointe du jour, Aratus se rendit sur la place publique, où il s’entretint longtemps avec ses amis ; ensuite il entra dans le gymnase, et s’y fit frotter d’huile ; puis, emmenant de là quelques jeunes gens, avec lesquels il avait coutume de boire et de se divertir, il s’en retourna dans sa maison. Quelques moments après, on vit sur la place plusieurs de 6es domestiques, l’un portant des couronnes, l’autre achetant des flambeaux, et un troisième qui s’en- 563 tretetiait avec ces musiciennes qui ont coutume d’aller chanter et jouer des instruments dans les repas. Cette conduite donna le change aux espions de Nicoclès ; et ils se disaient en riant les uns aux autres : « Il est bien vrai que rien n’est plus timide qu’un tyran, puisque Nicoclès lui-même, qui est maître d’une si grande ville, et qui a sous ses ordres une nombreuse armée, redoute un jeune homme qui passe ses jours à dépenser en amusements et en festins ce qui devrait lui servir à s’entretenir dans son exil. » Et, après ces faux raisonnements, ils retournèrent à Sicyone.

Aratus ne fut pas plutôt sorti de table que, quittant Argos, il alla joindre les soldats qui l’attendaient à la tour de Polygnote, et les conduisit à Némée, où il découvrit son projet à la plupart d’entre eux. Ensuite il excite leur courage par de grandes promesses ; et* après leur avoir donné pour mot du guet Apollon favorable, il les mène droit à Sicyone, hâtant la marche à mesure que la lune baissait, puis la ralentissant, pour jouir de sa clarté pendant le reste du chemin, et n’arriver à la maison du jardinier, qui était proche de la muraille, que quand la lune serait couchée. Ce fut là que Caphésias vint à sa rencontre, et lui dit qu’il n’avait pu se rendre maître des chiens, parce qu’ils avaient pris la fuite à son approche ; mais qu’il avait enfermé le jardinier. Cet incident découragea tellement les soldats, qu’ils conseillèrent à Aratus d’abandonner son entreprise, et de se retirer ; mais il les rassura, en promettant de les ramener, si les chiens étaient trop importuns.

En même temps, il se fit précéder par ceux qui portaient les échelles, sous la conduite d’Ecdélus et de Mnasithéus, et les suivit à petits pas. Déjà les chiens aboyaient avec force, et entouraient en courant Ecdélus et sa troupe : néanmoins, ils approchèrent de la muraille, et plantèrent sans obstacle leurs échelles. Les premiers 564 commençaient à monter, lorsque l’officier qui devait être relevé le matin passa vis-à-vis d’eux avec une clochette (8), suivi d’un grand nombre de soldats portant des torches allumées et faisant grand bruit. Alors les gens d’Ecdélus se tapirent sur les échelles, sans changer de position, et se dérobèrent sans peine à la vue des ennemis. Mais la garde du matin, qui venait relever celle de nuit, les exposa à un danger plus grand que le premier : toutefois elle passa sans les apercevoir ; et, aussitôt après, Ecdélus et Mnasithéus, escaladant la muraille, s’emparèrent des deux côtés du chemin, et envoyèrent Technon auprès d’Aratus, afin qu’il se hâtât de venir.

La distance était peu longue du jardin à la muraille et à la tour, dans laquelle un grand chien de chasse faisait le guet : néanmoins, soit lâcheté naturelle, soit qu’il se fût trop fatigué pendant le jour, cet animal ne sentit pas l’approche d’Aratus ; mais, quand les chiens du jardinier, jappant d’en bas, l’eurent provoqué, il répondit d’abord par un aboi sourd et peu marqué ; puis, lorsque les gens d’Ecdélus passèrent devant la tour, il aboya avec tant de force, que tout le voisinage en retentit. Alors la sentinelle, qui était placée en avant, demanda tout haut au veneur, après qui donc son chien aboyait avec tant d’acharnement, et s’il ne se passait rien de nouveau. Le veneur répondit de la tour qu’il n’y avait rien dont on dût s’inquiéter ; que c’étaient les torches des gardes et le son de la clochette qui avaient irrité le chien. Ces paroles encouragèrent les soldats d’Aratus : ils crurent que le veneur voulait les cacher parce qu’il était d’intelligence avec leur chef et que beaucoup dans la ville favorisaient leur entreprise. Mais un nouveau danger se présenta, lorsqu’ils commencèrent à monter ; et ils virent que l’af- 565 faire allait tirer en longueur : les échelles pliaient, s’ils ne montaient doucement et un à un ; cependant l’heure pressait, car déjà le chant du coq se faisait entendre ; et puis bientôt on allait voir arriver les gens de la campagne, portant leurs denrées au marché.

Aratus donc se hâte de monter, après s’être fait précéder par quarante de ses soldats ; ensuite, attendant encore quelques-uns de ceux qui étaient restés en bas, il marche incontinent avec eux au palais du tyran. Les gardes de Nicoclès passaient la nuit sous les armes : il tombe sur eux à l’improviste, les fait tous prisonniers, sans en tuer un seul, et envoie sur-le-champ chez ses amis, pour les presser de sortir de leurs maisons et de le venir joindre. Ils accoururent de tous côtés, comme le jour commençait à paraître ; et en peu d’instants le théâtre fut rempli d’une grande multitude, attirée là par un bruit vague, et ignorant encore ce qui s’était passé. Mais, un héraut s’étant avancé au milieu de la foule, et ayant crié qu’Aratus, fils de Clinias, appelait les citoyens à la liberté, alors on ne douta plus que l’événement attendu depuis si longtemps ne fût arrivé ; et aussitôt le peuple courut au palais du tyran, pour y mettre le feu. Les flammes qui s’élevèrent de cet incendie furent aperçues de Corinthe ; et les Corinthiens, ne sachant ce que ce pouvait être, furent sur le point d’aller au secours des Sicyoniens. N¬coclès prit la fuite à travers des souterrains, et sortit de la ville ; quant à l’incendie, les soldats, avec l’aide des habitants, l’éteignirent, et pillèrent le palais. Aratus n’empêcha point ce pillage : il fit même apporter et mettre en commun ce qui restait des richesses du tyran, pour les partager à ses concitoyens. Il n’y eut pas un seul homme de tué ni de blessé parmi ceux qui escaladèrent la muraille, ni même du côté des ennemis : la Fortune prit soin que cette entreprise ne fût souillée par le sang d’aucun des citoyens.

566 Aratus rappela tous ceux qui avaient été bannis par Nicoclès, et qui étaient au nombre de quatre-vingts, ainsi que ceux qui l’avaient été par les autres tyrans, lesquels n’étaient pas moins de cinq cents. Ces derniers, après avoir erré loin de leur patrie pendant près de cinquante ans, revenaient pour la plupart dans une extrême misère : ils se remirent aussitôt en possession de leurs maisons, de leurs terres, et de tous les biens qu’ils avaient avant leur exil ; ce qui jeta Aratus dans un grand embarras. D’un côté, il voyait Antigonus porter un œil d’envie sur Sicyone, depuis qu’elle était libre, et épiant l’occasion de s’en emparer ; de l’autre, la ville en proie aux troubles et aux séditions. Il prit donc le meilleur parti que put lui suggérer la conjoncture présente : il associa Sicyone à la ligue des Achéens. Comme les Sicyoniens étaient d’origine dorienne, ils adoptèrent sans peine le nom et le gouvernement des Achéens, lesquels n’avaient alors ni beaucoup de considération, ni une grande puissance. Ils n’occupaient pour la plupart que de petites villes ; leur territoire était mauvais et peu fertile ; la côte qu’ils habitaient était sans ports, et bordée de rochers, entre lesquels la mer pénétrait dans le continent (9). Mais, malgré cet état de faiblesse, ils tirent voir, mieux qu’aucun autre peuple, que la force des Grecs est invincible, lorsqu’elle est dirigée par un général habile, qui sait faire observer une exacte discipline aux soldats, et les maintenir dans la concorde. Car les Achéens, qui n’étaient qu’une portion nulle, pour ainsi dire, de ces Grecs si florissants autrefois, et qui tous ensemble n’avaient pas alors la puissance d’une ville un peu considérable, vinrent à bout, par leur docilité aux bons conseils, en conservant l’union entre eux, en écoutant et en suivant, sans aucun sentiment d’en- 567 vie, celui que ses vertus élevaient au-dessus d’eux, non-seulement de se maintenir libres au milieu de tant de villes, de tant de souverains redoutables et d’un si grand nombre de tyrans, mais encore d’affranchir ou de préserver de la servitude la plupart des autres Grecs.

Aratus possédait toutes les qualités d’un homme d’État : il était généreux, magnanime, plus occupé du bien public que du sien propre, ennemi implacable des tyrans, et n’ayant d’autre mesure de ses amitiés et de ses haines particulières que l’utilité générale. Aussi parais-sait-il moins ami zélé qu’ennemi doux et facile ; car il variait souvent dans l’un et l’autre de ces deux sentiments, et toujours par des motifs d’intérêt politique. Les nations, les villes, les assemblées, les théâtres, s’accordaient à dire qu’Aratus n’aimait que ce qui était honnête, et que, s’il était timide et défiant dans les guerres ouvertes et les batailles rangées, il était, pour exécuter des desseins secrets et surprendre des villes et des tyrans, les plus rusé des hommes. De là vient qu’après avoir exécuté avec gloire des entreprises dont on n’osait espérer le succès, et dans lesquelles il fit preuve de la plus grande audace, il en manqua d’autres, par excès de précaution, qui n’étaient ni moins importantes, ni plus difficiles. Car, de même qu’il y a des animaux qui, voyant clair dans les ténèbres, sont aveugles pendant le jour, parce que la sécheresse et la ténuité de l’humeur aqueuse de leurs yeux ne peut supporter la lumière, de même aussi voit-on des hommes prudents et courageux se troubler aisément dans les périls qu’il faut braver ouvertement et en plein jour, tandis qu’ils montrent la plus grande assurance dans les entreprises secrètes qu’ils font, pour ainsi dire, à la dérobée. Cette inégalité, dans les caractères distingués, vient d’un défaut de philosophie : la nature seule, sans le secours de la science, produit en eux la vertu, comme ces fruits sauvages qui 568 viennent d’eux-mêmes et sans culture. C’est ce que nous allons rendre sensible par les exemples.

Aratus donc, après s’être joint, lui et les siens, à la ligue achéenne, servit dans la cavalerie, où il s’acquit, par son obéissance, l’amitié des généraux. Et, quoi qu’il eût contribué, par sa propre réputation et les forces de sa patrie, à affermir cette ligue, il se montra néanmoins tout aussi soumis que le dernier des soldats au chef qui commandait les Achéens, soit qu’il fût de Dymé, de Trita, ou de toute autre ville plus petite encore. Le roi d’Egypte(10) lui ayant envoyé vingt-cinq talents (11), il les accepta, et les distribua sur-le-champ aux citoyens pauvres, tant pour racheter leurs prisonniers que pour subvenir à leurs besoins.

Cependant les bannis qui étaient rentrés dans Sicyone ne se prêtaient à aucune conciliation, et pressaient vivement la restitution de leurs biens ; et cette division menaçait la ville d’une ruine prochaine. Aratus, voyant qu’il n’y avait de remède que dans la libéralité de Ptolémée, résolut d’aller trouver ce roi, et de lui demander l’argent nécessaire pour terminer ces différends. Il s’embarqua donc à Méthone (12), au-dessus de Malée, pour se rendre de là en Egypte ; mais il s’éleva un vent si impétueux, et qui poussait les vagues sur son vaisseau avec une telle violence, que le pilote, s’abandonnant aux flots, fut jeté hors de sa route, et n’aborda qu’à grand’-peine à Adria (13), ville ennemie et occupée par Antigonus. qui y tenait une garnison. Aratus, pour éviter cette ville, se hâta de débarquer ; et, laissant là le vaisseau, il s’éloi- 569 gna de la mer, accompagné d’un seul de ses amis, nommé Timanthès : ils se jetèrent tous deux dans un bois épais, et y passèrent la nuit fort mal à l’aise. Aratus ne fut pas plutôt sorti du vaisseau, que le commandant de la garnison y arriva pour l’arrêter ; mais les domestiques d’Aratus, à qui leur maître avait fait la leçon, le trompèrent en lui disant qu’il s’était enfui précipitamment du côté de l’Eubée. Alors le commandant saisit le navire, comme étant ennemi, et le retint avec les domestiques et les effets qu’il contenait. Quelques jours après, comme Ar¬tus se trouvait fort embarrassé sur le parti qu’il devait prendre, un vaisseau romain relâcha près du lieu où il se tenait, tantôt caché, tantôt épiant ce qui se passait. Ce navire faisait voile pour la Syrie : Aratus y monta, après avoir obtenu du patron qu’il le menât en Carie. Cette seconde traversée ne fut pas moins périlleuse que la première. De la Carie il passa en Egypte, où il n’arriva que longtemps après.

Il ne fut pas plutôt débarqué, que le roi lui donna audience : Aratus le trouva dans les meilleures dispositions, ayant gagné à l’avance son affection en lui envoyant de Grèce des ouvrages de peinture. Car Aratus, qui était bon connaisseur en ce genre, rassemblait les tableaux des meilleurs maîtres, principalement de Pamphilus et de Mélanthus, et les faisait ensuite passer à Ptolémée. Les arts florissaient encore à Sicyone ; la peinture surtout passait pour y avoir conservé sa beauté antique, sans la moindre altération ; jusque-là qu’Apelles, déjà généralement admiré, s’était transporté dans cette ville, et avait donné un talent (14) à Pamphilus et à Mélanthus, moins pour se perfectionner auprès d’eux dans son art, que pour partager leur réputation. Aussi, quand Aratus, après avoir rendu la liberté à Sicyone, fit enlever tous les por- 570 traits des tyrans, il fut longtemps indécis s’il ferait ôter ou non celui d’Aristratus, lequel avait régné du temps de Philippe. Cette peinture était l’œuvre des élèves de Mélanthus : ils avaient représenté le tyran debout sur un char de victoire ; et Apelles lui-même, au rapport de Polémon le géographe (15), y avait mis la main. Le tableau était admirable : Aratus, qui était sensible à la beauté de l’art, voulut d’abord le conserver ; mais bientôt la haine qu’il portait aux tyrans l’emporta, et il le fit enlever. Le peintre Néalcès, qui était son ami, lui demanda avec larmes la grâce de ce tableau ; et comme Aratus la lui refusait : « Faisons la guerre aux tyrans, lui dit Néalcès, et non à leurs monuments ; épargnons le char de victoire, et je ferai disparaître Aristratus du tableau. »  Aratus y ayant consenti, Néalcès effaça la figure d’Aristratus, et mit une palme à la place, sans oser y ajouter autre chose ; mais on dit que les pieds du tyran demeurèrent cachés au fond du char.

L’envoi de ces tableaux, ainsi que je l’ai dit, avait acquis à Aratus la bienveillance de Ptolémée ; mais, après que le roi eut goûté les charmes de sa conversation, il l’aima bien davantage encore, et lui donna pour sa ville cent cinquante talents (16). Aratus en emporta d’abord quarante (17), en retournant dans le Péloponnèse ; et le roi partagea le reste en plusieurs paiements, qu’il lui envoya aux termes fixés. C’était pour Aratus une grande gloire d’avoir su procurer à ses concitoyens une somme d’argent aussi considérable, tandis que la plupart des capitaines et des chefs du peuple, pour de bien moindres sommes qu’ils recevaient des rois, violaient toute justice, 571 livraient leurs villes, et les mettaient dans la plus honteuse dépendance. Mais, ce qui lui fut plus glorieux encore, c’est qu’il employa cet argent à apaiser les différends des pauvres avec les riches, à rétablir la concorde, et à rendre au peuple le repos et la sûreté. On ne peut trop admirer la modération dont il fit preuve dans une si grande puissance ; car, ayant été nommé seul arbitre absolu pour apaiser les querelles des bannis, il refusa un pouvoir aussi étendu, et s’adjoignit quinze des citoyens, avec lesquels il vint à bout, à grand’peine et après un long travail, de terminer toutes les dissensions, et de rétablir la paix et l’union dans la ville. En reconnaissance d’un aussi important service, non-seulement les citoyens lui décernèrent les honneurs qui lui étaient dus, mais les bannis en particulier lui érigèrent une statue de bronze, avec cette inscription en vers élégiaques :

Tes bons conseils, et tes combats, et la valeur, ont sauvé la Grèce ;
Et ton nom, ô héros, a retenti jusqu’aux colonnes d’Hercule
Nous t’avons dressé cette statue, Aratus, à notre retour de l’exil,
En l’honneur de ta vertu et de ta justice.
Sauveur des tiens, nous t’avons placé parmi les dieux sauveurs, parce qu’à ta patrie
Tu as donné des institutions sages, et qui font sa félicité.

Aratus, par ces belles actions, vainquit l’envie de ses concitoyens ; mais Antigonus, jaloux de sa gloire, et qui voulait, ou l’attirer à son parti, ou le rendre suspect à Ptolémée, lui donna des marques singulières d’affection, quoique Aratus ne les eût pas recherchées. Une fois, entre autres, ayant fait un sacrifice dans Corinthe, il lui envoya à Sicyone des portions de la victime ; et, pendant le festin, où les convives étaient nombreux, il dit tout haut : « Je croyais que ce jeune Sicyonien n’avait qu’une franchise généreuse, et n’aimait que la liberté de sa 572 patrie ; mais je vois aujourd’hui que c’est un excellent « juge du caractère et de la conduite des rois. Dans le « principe, il a fait peu de cas de nous : il portait ses espérances hors de la Grèce, et admirait les richesses tant vantées de l’Egypte, ses éléphants, ses flottes et sa cour fastueuse. Maintenant qu’il a vu l’intérieur de la scène, et qu’il a reconnu que tout cet éclat n’est qu’une vaine décoration de théâtre, il s’est tourné vers nous. Aussi ai-je accueilli avec plaisir ce jeune homme, bien résolu de m’en servir en toute occasion ; et je vous prie de le regarder comme votre ami. » Ces paroles ayant été recueillies avec soin par les envieux et les méchants, et leur ayant fourni un prétexte d’écrire à Ptolémée, à l’envi l’un de l’autre, afin de lui donner contre Aratus des préventions fâcheuses, Ptolémée envoya quelqu’un à Aratus, pour se plaindre de sa conduite. Voilà comment dans les amitiés si ardentes de ces rois, qui, tels que des amants jaloux, se disputaient Aratus, se mêlaient l’envie et la malignité.

Aratus, ayant été élu pour la première fois général des Achéens, alla ravager la Calydonie et la Locride, qui est en face de l’Achaïe, et au delà du golfe de Corinthe. Ensuite il partit de là avec dix mille hommes, pour aller au secours des Béotiens ; mais il n’arriva qu’après qu’ils eurent eu perdu la bataille contre les Étoliens auprès de Chéronée, où le béotarque, Abœocritus, fut tué avec mille des siens. L’année suivante, ayant été nommé chef militaire une seconde fois, il se proposa de reprendre l’Acrocorinthe : entreprise qui ne tendait pas seulement à affranchir Sicyone et l’Achaïe, mais encore à chasser la garnison macédonienne, qui tenait la Grèce entière sous un joug tyrannique. Charès, général des Athéniens, après avoir obtenu un grand succès sur les généraux du roi de Perse, écrivit au peuple d’Athènes qu’il venait de remporter une victoire qu’on pouvait ap- 572 peler la sœur de celle de Marathon (18). De même on peut dire, sans crainte de se tromper, que cette entreprise d’Aratus fut la sœur de celles de Pélopidas le Thébain et de Thrasybule l’Athénien, lorsqu’ils firent périr les tyrans ; avec cette différence, qui est toute à l’avantage de celle d’Aratus, qu’elle ne fut pas dirigée contre des Grecs, mais contre une puissance étrangère.

L’isthme de Corinthe, qui sépare les deux mers, joint lé continent de la Grèce à celui du Péloponnèse ; et l’Acrocorinthe, qui est une haute montagne et s’élève au milieu de la Grèce, quand elle est occupée par une garnison, rompt toute communication avec l’intérieur de l’isthme, empêche tout passage, même des gens de guerre, tout commerce parterre et par mer, et rend maître absolu de la Grèce celui qui est maître de la place. Aussi Philippe le jeune (19), roi de Macédoine, appelait-il sérieusement, et non sans vérité, la ville de Corinthe les fers de la Grèce. Cette place était l’objet de la convoitise générale ; mais le désir qu’avait Antigonus de la posséder ressemblait à une passion violente, à une véritable fureur : toutes ses pensées, tous ses soins tendaient à s’en emparer par surprise, ne pouvant se flatter de l’emporter de force.

Alexandre, qui occupait cette place, étant mort, à ce que l’on croit, par le poison qu’Antigonus lui fit donner, sa femme Nicéa prit en main le gouvernement des affaires, et garda soigneusement l’Acrocorinthe. Antigonus lui envoya d’abord son fils Démétrius, en lui donnant l’es- 574 pérance de le lui faire épouser ; et ce n’était pas chose peu flatteuse pour une femme de l’âge de Nicéa, que de lui faire espérer pour mari un prince jeune et bien fait. Il se servit donc de son fils comme d’un appât pour gagner Nicéa, et il y réussit quant au mariage ; mais, pour la citadelle, Nicéa, loin de l’abandonner, la garda avec plus de soin encore qu’auparavant. Antigonus feignit de ne s’en plus soucier : il fit célébrer à Corinthe les noces de son fils, et donna tous les jours des spectacles et des festins, comme s’il ne pensait qu’à se divertir et à faire bonne chère. Le jour où le musicien Àmœbéus devait chanter sur le théâtre, Antigonus fit orner une litière avec une magnificence royale, et conduisit lui-même Nicéa au spectacle. Nicéa, ravie de cet honneur, était loin de penser à ce qui l’attendait ; car, quand on fut arrivé au détour d’une rue qui montait au théâtre, Antigonus ordonna à ceux qui la portaient de l’y conduire : pour lui, laissant là Amœbéus et les plaisirs de la noce, il monta incontinent à la citadelle, avec une activité au-dessus de son âge. Ayant trouvé la porte fermée, il heurta avec son bâton, en ordonnant aux soldats de la lui ouvrir ; et ceux-ci, à qui sa présence imposait, lui obéirent. Antigonus, se voyant maître de la place, et ne pouvant contenir sa joie, se mit à boire au milieu des rues et dans la place publique, accompagné de musiciennes, et couronné de fleurs. Ou¬bliant son âge et les divers changements de fortune qu’il avait éprouvés, il courait comme un débauché, arrêtait les passants et les embrassait : tant la joie qui n’est pas modérée par la raison fait sortir l’homme hors de lui-même, et apte son âme plus que la tristesse et la crainte ! Antigonus, s’étant ainsi emparé de la citadelle, y mit une garnison d’hommes en qui il avait toute confiance, et en donna le commandement au philosophe Perséus (20).

Aratus, pendant qu’Alexandre vivait encore, avait formé le projet de s’en emparer ; toutefois il y renonça lorsque Alexandre fut entré dans la ligue achéenne. Mais alors il se présenta une occasion de tenter de nouveau l’entreprise. Il y avait à Corinthe quatre frères, Syriens de nation : l’un d’eux, nommé Dioclès, servait dans la garnison ; quant aux autres, ayant dérobé de l’argent appartenant au roi, ils s’étaient retirés à Sicyone, auprès du banquier Égias, lequel servait à Aratus dans les affaires qui concernaient l’État. Ils lui remirent d’abord une partie de cet argent : Erginus, l’un des trois frères, allait le voir souvent, et échangeait peu à peu le reste. Ce trafic établit une sorte de familiarité entre Erginus et le banquier ; et un jour que ce dernier avait amené la conversation sur la garnison de la citadelle, Erginus lui dit qu’en allant voir son frère Dioclès il avait remarqué, du côté le plus escarpé de la montagne, un sentier taillé obliquement dans le roc, lequel conduisait à un endroit où la muraille du château était très-basse. « Eh quoi ! mon ami, lui dit en riant Égias, tu vas pour si peu d’argent troubler les affaires du roi, lorsque tu pourrais vendre une heure de ton temps des sommes considérables ? Et si tu viens à être pris, ne seras-tu pas puni pour ce larcin comme si tu avais livré la citadelle ? » Alors Erginus, souriant à son tour, répondit qu’il sonderait Dioclès, parce qu’il ne se fiait pas trop à ses autres frères. Peu de jours après, il revint trouver Égias, et s’engagea à conduire Aratus à un endroit où la muraille n’avait pas plus de quinze pieds de hauteur, promettant en outre de le seconder dans son entreprise avec son frère Dioclès.

Aratus, de son côté, leur promit soixante talents (21) s’il 576 venait à bout de l’entreprise ; et si, au contraire, elle manquait, et qu’ils se sauvassent, lui et eux, il s’engageait à leur donner à chacun une maison et un talent  (22). Comme il fallait que les soixante talents fussent déposés chez Égias pour la sûreté d’Erginus, Aratus, qui ne les avait pas alors et ne voulait pas les emprunter, de peur qu’on ne soupçonnât son dessein, mit en gage, chez le banquier, la plus grande partie de sa vaisselle et des bijoux de sa femme. Plein de grandeur d’âme, amoureux du beau et de l’honnête, et sachant qu’Épaminondas et Phocion avaient passé pour les plus justes et les plus gens de bien de toute la Grèce, parce qu’ils avaient toujours refusé les présents qu’on leur offrait et n’avaient jamais rendu leur probité vénale, il alla plus loin encore : il dépensa secrètement son bien pour cette entreprise, quoiqu’il s’exposât seul au danger pour ses concitoyens, et sans qu’ils connussent même ce qu’il faisait pour eux. Qui n’admirerait une telle magnanimité ? Qui encore aujourd’hui ne s’intéresserait aux actions d’un homme qui achète si chèrement un tel péril, et met en gage ce qu’il a de plus précieux pour se faire mener la nuit au milieu des ennemis, où il combattra pour sa propre vie, sans d’autre gage que l’espérance d’une belle action ?

Cette entreprise, déjà si dangereuse en elle-même, le devint davantage encore par la faute qu’une méprise fit commettre dès le commencement. Aratus avait chargé Technon, son esclave, d’aller reconnaître la muraille avec Dioclès. Technon, qui ne connaissait pasDioclès de figure, mais qui croyait en avoir les traits suffisamment empreints dans son esprit d’après le portrait qu’Erginus lui en avait fait, en lui disant que son frère était brun, avait les cheveux frisés, et n’avait point de barbe ; Technon, dis-je, en arrivant au lieu du rendez-vous où devait venir. 577 Erginus avec Dioclès, les attendit près des portes de la ville, dans un endroit appelé Omis. En ce moment, le hasard fit passer là le frère aîné d’Erginus et de Dioclès, nommé Dionysius, lequel ignorait le complot et n’avait aucune intelligence avec ses frères. Comme il avait quelque ressemblance avec Dioclès, Technon ne l’eut pas plutôt aperçu que, croyant reconnaître en lui le portrait qu’on lui avait fait de Dioclès, il lui demanda s’il n’avait pas de relations avec Erginus. Dionysius répondit qu’il était son frère. Alors Technon, ne doutant plus qu’il ne parlât à Dioclès, sans lui demander son nom, sans attendre d’autre indice, l’entretient de son intelligence avec Erginus, et lui fait sur ce sujet beaucoup de questions. Dionysius reçoit avec adresse la confidence, et répond à Technon dans le même sens ; puis, reprenant avec lui le chemin de la ville, il lui parle de manière à ne lui’donner aucun soupçon. Comme ils approchaient des portes, et au moment où il s’apprêtait à saisir Technon, un nouveau hasard fit arriver Erginus, lequel, s’aperce-vant de la méprise de Technon et du danger où il était, lui fait signe de s’enfuir ; et, prenant tous deux leur course, ils se sauvent auprès d’Aratus. Cet accident ne fit rien perdre à Aratus de ses espérances : il envoie aussitôt Erginus porter de l’argent à son frère, pour l’engager à se taire. Erginus le va trouver, et le ramène à Aratus. Une fois maîtres de sa personne, ils ne le laissent pas repartir : ils le lient, l’emportent dans une petite maison, et se disposent ensuite à mettre leur projet à exécution.

Quand tout fut prêt, Aratus ordonna à ses troupes de passer la nuit sous les armes ; et lui-même, prenant quatre cents soldats d’élite, dont la plupart ignoraient ce qu’il allait faire, il les conduisit à une des portes de Corinthe, en longeant le temple de Junon. On était alors au milieu de l’été : la lune qui se trouvait dans son plein, par une nuit claire et sans nuage, et réfléchissait sa lumière 578 sur les armes brillantes, leur fit craindre d’être découverts par les gardes. La tète de la troupe touchait presque aux murailles, lorsque des nuages, s’élevant de la mer, couvrirent la ville et les environs, et y répandirent une profonde obscurité. Là, ils s’assirent pour se déchausser, d’abord pour faire moins de bruit, et ensuite parce qu’en montant sur des échelles avec les pieds nus on est moins sujet à glisser. Erginus, et avec lui sept jeunes gens déguisés en voyageurs, se glissèrent par la porte sans être aperçus, et tuèrent la sentinelle et les gardes. En même temps on dresse les échelles : Aratus monte d’abord avec cent hommes, en ordonnant aux autres de le suivre le plus promptement possible ; et, faisant aussitôt retirer les échelles, il descend dans la ville, puis, à la tête de ses cent hommes, il monte à la citadelle plein de joie, ne doutant plus du succès, puisqu’il n’a pas été découvert. En avançant ils rencontrèrent une patrouille composée de quatre hommes qui portaient de la lumière : ces hommes ne les aperçurent pas, parce qu’ils se trouvaient encore dans l’ombre des nuages qui cachaient la lune, au lieu que ceux-ci les distinguèrent très-bien à la clarté de leurs flambeaux. Aratus et les siens se tapirent le long de vieux murs et de masures en ruines, comme dans une embuscade ; et, lorsque ces hommes passèrent devant eux, ils les chargèrent si brusquement qu’ils en tuèrent trois : le quatrième, blessé à la tète d’un coup d’épée, prit la fuite en criant que les ennemis étaient dans la ville. Bientôt après les trompettes sonnent l’alarme ; et dans un instant toute la ville est sur pied. Déjà les rues sont pleines de gens qui courent çà et là : on éclaire les quartiers bas, ainsi que le haut de la citadelle ; de toutes parts s’élève un bruit confus, dont on ne peut démêler la cause.

Cependant Aratus poursuivait sa marche, et s’efforçait de gravir les rochers escarpés qui menaient à la citadelle, d’abord très-lentement et non sans de grandes difficultés, 579 ayant manqué le sentier, qui était enfoncé et caché sous les rochers, et qui aboutissait à la muraille par plusieurs détours ; mais tout à coup, et comme par miracle, la lune, dit-on, dissipant les nuages, fait briller sa lumière, et lui découvre les sinuosités du sentier, jusqu’à ce qu’il soit arrivé au pied de la muraille, à l’endroit qu’on lui avait désigné. Et alors les nuages, s’amoncelant de nouveau, dérobent encore la clarté de la lune, et replongent tout dans la même obscurité. Les trois cents soldats qu’Aratus avait laissés hors des portes, près du temple de Junon, entrèrent dans la ville ; mais, la trouvant éclairée de tous côtés, et ne pouvant découvrir le sentier qu’avaient pris les autres, ni les suivre à la trace, ils prirent le parti de se serrer sur le flanc d’un rocher, dont l’ombre les cachait, et d’attendre là des nouvelles de leur chef.

Déjà Aratus était aux prises avec les ennemis, qui faisaient pleuvoir sur lui une grêle de traits. Du pied de la citadelle on entendait les cris des combattants ; mais c’était un bruit confus, répété par les échos des montagnes, de sorte qu’on ne pouvait distinguer d’où il partait. Les trois cents hommes d’Aratus ne savaient donc de quel côté tourner, lorsque Archélaüs, qui commandait les troupes du roi, montant, à la tête d’un corps nombreux, vers la citadelle, avec de grands cris et un grand bruit de trompettes, pour aller charger Aratus en queue, passa près d’eux sans les apercevoir. Alors, se levant tout à coup comme d’une embuscade, ils tombent sur lui, tuent ceux qu’ils peuvent atteindre les premiers, et, donnant l’épouvante aux autres et à Archélaüs lui-même, ils les mettent en fuite, et les dispersent dans la ville, lis avaient à peine assuré leur victoire, qu’Erginus arrive, venant de la part de ceux qui combattaient au haut de la citadelle annoncer qu’Aratus est aux mains avec les ennemis ; que ceux-ci lui opposent la plus vigoureuse résistance, et qu’ayant à soutenir un rude combat au pied de la mu- 580 raille, il a besoin d’un prompt secours. Aussitôt les soldats demandent à y être conduits ; et, en gravissant la montagne, ils poussent de grands cris pour annoncer leur approche et encourager leurs compagnons. La lune donnait en plein sur leurs armes, et les faisait paraître plus nombreux qu’ils n’étaient en effet, le long du chemin qu’ils montaient ; et le silence de la nuit, rendant les échos plus sensibles en renforçant leurs cris, donnait l’idée d’une troupe beaucoup plus considérable que n’était la leur. Enfin ils rejoignent Aratus : ils firent, tous ensemble, de tels efforts, qu’ils parvinrent à repousser les ennemis ; alors ils s’établirent sur la muraille, et furent maîtres de la citadelle au point du jour : de sorte que les premiers rayons du soleil éclairèrent leur victoire. En même temps, le reste des troupes étant arrivé de Sicyone, les Corinthiens ouvrirent les portes sans difficulté, et aidèrent même les soldats à faire la garnison prisonnière.

Quand Aratus eut assuré le succès de son entreprise, il descendit de la citadelle au théâtre, où le suivit une multitude innombrable, attirée par le désir de le voir, et d’entendre le discours qu’il allait faire aux Corinthiens. Après avoir rangé les Achéens en une double haie sur les avenues du théâtre, Aratus sortit tout armé du fond de la scène, et s’avança au milieu de l’assemblée. Son visage était extrêmement changé par les fatigues et les veilles, et son corps tellement abattu, que la joie et la fierté de son âme étaient comme affaissées. Dès qu’il parut, le peuple l’entoura en faisant éclater les témoignages de la plus vive affection ; et lui passant sa pique à la main droite, et fléchissant le genou, il s’appuya sur elle, et demeura longtemps dans cette attitude, recevant en silence les acclamations et les applaudissements de cette multitude, qui exaltait sa vertu et le félicitait de sa fortune. Quand ils eurent cessé, et que le calme fut rétabli, il recueillit 581 ses forces, et fit aux Corinthiens, sur la ligue achéenne, un discours qui répondait bien à l’action qu’il venait de faire : il leur persuada de s’associer eux-mêmes à cette ligue, et leur rendit les clefs de la ville, qui n’étaient plus en leur pouvoir depuis la mort de Philippe. Quant aux officiers d’Antigonus, il mit en liberté Archélaüs, qu’il avait fait prisonnier, et fit mourir Théophraste, qui refusait de sortir de la ville. Pour Perséus, voyant la citadelle prise, il s’était sauvé à Cenchrées (23). Quelque temps après, comme il disputait sur la philosophie, quelqu’un lui ayant dit que le sage seul pouvait être bon général : « Il est vrai, répondit Perséus, qu’autrefois j’ai fort approuvé cette maxime de Zénon ; mais, depuis la leçon que m’a donnée ce jeune Sicyonien, j’ai beaucoup changé de sentiment. » Ce mot de Perséus est rapporté par la plupart des historiens.

Aratus, en sortant de l’assemblée, alla se saisir du temple de Junon ainsi que du port de Léchéum (24), où, s’étant rendu maître de vingt-cinq vaisseaux du roi, il prit cinq cents chevaux et quatre cents Syriens, qu’il fit vendre à l’encan. Les Achéens restèrent en possession de la citadelle, et y mirent une garnison de quatre cents hommes avec cinquante chiens et autant de veneurs, entretenus dans la place. Les Romains, pleins d’admiration pour Philopœmen, l’appelèrent le dernier des Grecs, pour marquer que depuis lui la Grèce n’avait pas produit un homme d’un aussi grand mérite. Quant à moi, je dirais volontiers de cet exploit d’Aratus, que c’est le dernier qu’aient fait les Grecs, et qu’en audace et en bonheur, il ne le cède pas même aux plus éclatants. Les événements qui suivirent en sont la preuve ; car les Mégariens quit- 582 tèrent aussitôt le parti d’Antigonus, et se joignirent à Aratus ; et les Trézéniens, ainsi que les Épidauriens, en-trèrent dans la ligue achéenne.
Aratus, à sa première sortie, se jeta dans l’Attique, et passa ensuite à Salamine : il mit cette ville au pillage, et se servit des Achéens comme d’un corps de troupes qu’il aurait tiré de prison pour l’employer à tout ce qu’il voulait entreprendre. Mais il renvoya sans rançon les prisonniers athéniens, afin de jeter dans Athènes des semences de révolte contre les Macédoniens. Il attira dans la ligue achéenne le roi Ptolémée (25), en lui laissant le commandement des troupes de terre et de mer ; et ce trait de politique acquit à Aratus une telle autorité parmi les Achéens que, ne pouvant l’élire chef militaire tous les ans, parce que la loi s’y opposait, ils le nommaient à cette charge de deux années l’une ; mais Aratus, par l’influence que lui donnaient ses actions et ses conseils, était réellement perpétué dans le gouvernement. Car on voyait que ni les richesses, ni la gloire, ni l’amitié des rois, ni l’intérêt de sa propre patrie, en un mot qu’aucun bien n’était à ses yeux préférable à l’accroissement de la ligue achéenne. Il pensait, et non sans raison, que des villes faibles par elles-mêmes, en se liant ensemble par un intérêt commun, se conservent au moyen de cette union réciproque. En effet, de même que les parties du corps humain tirent leur aliment et leur vie de l’union qu’elles ont entre elles, mais, dès qu’elles sont séparées, ne prennent plus de nourriture et finissent par se détruire ; de même aussi tout ce qui rompt la société des villes les conduit à leur dissolution : au lieu qu’elles s’accroissent lorsque, devenues parties d’un corps puissant, elles participent aux avantages d’une sagesse commune.

Aratus, qui voyait les principaux d’entre les peuples 583 voisins vivre ensemble sous leurs propres lois, s’indigna de la servitude dans laquelle languissaient les Argiens, et entreprit de les délivrer d’Aristomachus leur tyran : jaloux d’ailleurs de rendre à Argos sa liberté, comme le prix de l’éducation qu’il en avait reçue, il voulait l’associer à la ligue des Achéens. Il trouva des Argiens assez-hardis pour le seconder dans cette entreprise, et à la tête desquels étaient Eschylus et le devin Chariménès. Mais ils manquaient d’épées ; car il était défendu aux Argiens d’avoir des armes, et le tyran avait établi de très-fortes peines contre ceux à qui on en trouverait. Pour remédier à cet inconvénient, Aratus fit forger à Corinthe de petits poignards ; et, les ayant cachés dans des ballots de mauvaises hardes, dont il chargea des bêtes de somme, il les envoya à Argos. Mais le devin Chariménès avait associé à la conjuration un de ses amis : Eschylus et les autres conjurés en furent tellement irrités, qu’ils se séparèrent de Chariménès, et poursuivirent seuls l’entreprise. Celui-ci, qui s’en aperçut, fut si transporté de colère, qu’il alla les dénoncer, au moment où ils partaient pour aller assassiner le tyran. Toutefois, la plupart des conjurés eurent le temps de s’enfuir de la place publique, et se sauvèrent à Corinthe.

Cependant Aristomachus fut tué, peu de temps après, par ses propres domestiques ; mais, avant que les Argiens eussent pu mettre ordre aux affaires, Aristippe, homme plus cruel encore qu’Aristomachus, s’empara de la tyrannie. Aratus, à la tête de tous ceux des Argiens qui étaient en âge de porter les armes, se hâte de marcher au secours d’Argos, ne doutant point de trouver les Argiens disposés à le recevoir. Mais l’habitude avait façonné ce peuple à l’esclavage ; et personne ne se déclara pour lui : il se retira sans avoir rien fait, sinon qu’il attira aux Achéens le reproche d’avoir fait en pleine paix un acte d’hostilité ; ce qui les fit citer en justice devant 584 les Mantinéens. La cause fut plaidée sans qu’Aratus comparût ; et Aristippe la poursuivit avec tant de chaleur, qu’il fit condamner les Achéens à une amende de trente mines (26). Depuis lors, Aristippe, qui haïssait et craignait également Aratus, chercha les moyens de le faire périr ; et il fut secondé par Antigonus, qui s’associa à sa vengeance. Ils avaient partout des gens apostés, qui n’épiaient que l’occasion d’exécuter leur dessein. Mais il n’est point de garde plus sûre pour un chef que l’affection ferme et sincère de ceux qui lui sont soumis ; car, lorsque le peuple et les grands se sont accoutumés non point à craindre celui qui les commande, mais à craindre pour lui, alors toutes les oreilles, tous les yeux sont ouverts pour veiller à sa sûreté ; et en un instant il est instruit de tout ce qui se passe.

Je veux, à cette occasion, interrompre un instant le fil de ma narration, pour faire connaître le genre de vie auquel Aristippe s’était réduit par amour pour cette tyrannie si enviée, pour cette autorité absolue dont on vante tant le bonheur. Ce tyran, qui avait Antigonus pour allié, qui entretenait pour la sûreté de sa personne un si grand nombre de troupes, et qui n’avait laissé dans Argos aucun de ses ennemis vivant, ne souffrait pas même que ses propres satellites logeassent dans le palais, et les tenait dans les portiques extérieurs ; son souper était à peine servi, qu’il chassait tous ses domestiques, fermait lui-même la porte de sa cour, et se retirait, avec sa concubine, dans une chambre haute, fermée par une trappe sur laquelle il plaçait son lit, où il dormait comme peut dormir un homme dans un état continuel de trouble et de frayeur. Quand il était monté, la mère de sa concubine retirait l’échelle, qu’elle allait enfermer dans une autre pièce. Le lendemain matin, elle la rapportait, et 585 appelait cet heureux tyran, qui sortait alors de sa chambre comme un serpent de son repaire. Aratus, au contraire, qui avait acquis, non par la violence et les armes, mais par sa vertu et l’autorité des lois, une domination perpétuelle ; qui était toujours vêtu d’une robe et d’un manteau très-simples, et qui s’était déclaré l’ennemi commun de tous les tyrans, a laissé une postérité qui subsiste encore de nos jours, et qui est honorée de tous les Grecs (27). Mais, parmi ces usurpateurs qui occupent des forteresses, qui entretiennent des satellites, et qui, pour la sûreté de leur personne, s’entourent d’armes, de portes et de trappes, un bien petit nombre, ainsi que les lièvres, échappent à une mort violente ; mais il n’en est pas un seul qui laisse après lui une race, une maison, un tombeau, pour conserver de sa personne un souvenir honorable.

suite
 

(1)  C’est le célèbre stoïcien, qui fut chef du Portique après Zénon et Cléanthe.

(2) Écrivain inconnu d’ailleurs.

(3) Ce mot signifie les cinq combats ; ces cinq combats étaient, suivant l’opinion la plus commune, la lutte, la course, le saut, le disque et le javelot.

(4) La voracité des athlètes est proverbiale. Quant au hoyau, on sait que, pour fortifier les parties supérieures du corps, ils s’exerçaient à remuer la terre ou le sable du stade.

(5) Ces deux personnages sont à peu près inconnue d’ailleurs.

(6) Il est nommé ailleurs Ecdémus.

(7) Elle était située entre Argos et Némée.

(8) La clochette servait à reconnaître si les sentinelles veillaient : elles étaient obligées de héler de loin quand elles en entendaient le son.

(9) L’Achaïe s’étendait le long de la cote occidentale du Péloponnèse.

(10) Ptolémée Philadelphe.

(11)Environ cent cinquante mille francs de notre monnaie.

(12) Ville de la Messénie.

(13) Ce nom paraît corrompu ; et l’on croit qu’il faut lire Andros, car on va voir les domestiques d’Aratus dire qu’il vient de s’enfuir en Eubée : or, l’Eubée était peu éloignée de l’île d’Andros.

(14) Environ six mille francs de notre monnaie.

(15) Polémon avait fait un livre sur les peintres, dédié à Antigonus. Son surnom de géographe lui venait d’un autre ouvrage intitulé : Description de l’univers.

(16) Environ neuf cent mille francs de notre monnaie.

(17)  Environ deux cent quarante mille francs.

(18) On ne sait pas trop de quelle victoire il peut s’agir ici : Charès n’en a pas remporté dans sa vie qui vaille la peine d’être citée, et n’est guère connu que par sa défaite à la bataille de Chéronée contre Philippe, où il commandait les Athéniens. On pense que le nom de Charès n’est ici qu’une erreur de copiste.

(19) Celui qui fut vaincu par Flamininus, et qui fut père de Persée, en qui finit le royaume de Macédoine.

(20) C’était un stoïcien, qui avait d’abord été l’esclave de Zénon, et qui ensuite- était devenu son disciple. Antigonus, disciple lui même de Zénon, prit soin plus tard de la fortune de Perséus.

(21) Environ trois cent soixante mille francs de notre monnaie.

(22) Environ six mille francs.

(23)  D’après d’autres témoignages, Aratus l’aurait fait mourir. Cenchrées était un des ports de Corinthe.

(24) Autre port de Corinthe.

(25)  Ptolémée Évergète.

(26) Environ deux mille sept cents francs de notre monnaie.

(27) Au temps de Plutarque, cette race subsistait déjà depuis trois cent cinquante ans ; et Polycratès, à qui est dédiée cette Vie, avait deux fils pour la perpétuer après lui.