BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     249 ANONYME,

      Extraits de la vie de Pythagore
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249. Anonyme Extraits de la vie de Pythagore


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Πυθαγόρου βίος.

1 Ὅτι ἔνατος ἀπὸ Πυθαγόρου διάδοχος γέγονε, φησι, Πλάτων, Ἀρχύτου τοῦ πρεσβυτέρου μαθητὴς γενόμενος, δέκατος δὲ Ἀριστοτέλης. Τῶν δὲ Πυθαγόρου οἱ μὲν ἦσαν περὶ τὴν θεωρίαν καταγινόμενοι, οἵπερ ἐκαλοῦντο σεβαστικοί, οἱ δὲ περὶ τὰ ἀνθρώπινα, οἵπερ ἐκαλοῦντο πολιτικοί, οἱ δὲ περὶ τὰ μαθήματα, γεωμετρικὰ καὶ ἀστρονομικά, οἵπερ ἐκαλοῦντο μαθηματικοί. Καὶ οἱ μὲν αὐτῷ τῷ Πυθαγόρᾳ συγγενόμενοι ἐκαλοῦντο Πυθαγορικοί, οἱ δὲ τούτων μαθηταὶ Πυθαγόρειοι, οἱ δὲ ἄλλως ἔξωθεν ζηλωταὶ Πυθαγορισταί. Ἀπείχοντο δὲ ἐμψύχων, καὶ κατὰ καιρὸν μόνον θυσιῶν ἐγεύοντο.

 2. Ὅτι ἑκατὸν καὶ τεσσάρων λέγεται ἐτῶν ἐζηκέναι τὸν Πυθαγόραν. Καὶ ὁ μὲν Μνήσαρχος εἷς τῶν υἱῶν αὐτοῦ λέγεται νεώτερος τελευτῆσαι, Τηλαυγὴς δὲ ὁ ἕτερος διεδέξατο, καὶ Αἰσάρα καὶ Μυῖα αἱ θυγατέρες. Καὶ ἡ Θεανὼ δὲ λέγεται οὐ μαθητρία μόνον ἀλλὰ καὶ μία τῶν θυγατέρων αὐτοῦ εἶναι.

 Ὅτι διαφέρειν ἔλεγον οἱ ἀπὸ Πυθαγόρου μονάδα καὶ ἕν. Μονὰς μὲν γὰρ παρ´ αὐτοῖς ἐνομίζετο ἡ ἐν τοῖς νοητοῖς οὖσα, ἓν δὲ τὸ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς· ὁμοίως δὲ καὶ δύο τὸ ἐν τοῖς ἀριθμητοῖς· ἔλεγον δὲ τὴν δυάδα ἀόριστον,

4. ὅτι ἡ μὲν μονὰς κατὰ τὴν ἰσότητα καὶ τὸ μέτρον λαμβάνεται, ἡ δὲ δυὰς καθ´ ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν· μεσότης μὲν οὖν καὶ μέτρον οὐ δύναται μᾶλλον καὶ ἧττον γενέσθαι· ἡ δὲ ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις ἐπειδὴ ἐπ´ ἄπειρον προχωρεῖ, διὰ τοῦτο ἀόριστον αὐτὴν ἔλεγον δυάδα.

Καὶ ἐπειδὴ πάντα εἰς τοὺς ἀριθμοὺς ἀνῆγον ἔκ τε τῆς μονάδος καὶ τῆς δυάδος, καὶ τὰ ὄντα πάντα ἀριθμοὺς προσηγόρευον, ὁ δὲ ἀριθμὸς συμπληροῦται τοῖς δέκα, ὁ δὲ δέκα σύνθεσις τῶν τεσσάρων κατὰ τὸ ἑξῆς ἀριθμούντων ἡμῶν, καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἀριθμὸν πάντα τετρακτὺν ἔλεγον.

5.  Ἔλεγον δὲ τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν ἑαυτοῦ βελτίω κατὰ τρεῖς τρόπους γίνεσθαι, πρῶτον μὲν τῇ ὁμιλίᾳ τῇ πρὸς τοὺς θεούς (ἀνάγκη γὰρ προσιόντας αὐτοῖς κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ χωρίζεσθαι αὐτοὺς πάσης κακίας, εἰς δύναμιν ὁμοιοῦντας ἑαυτοὺς τῷ θεῷ), δεύτερον ἐν τῷ εὖ ποιεῖν (θεοῦ γὰρ τοῦτο καὶ θείας μιμήσεως), τρίτον ἐν τῷ ἀποθνῄσκειν· εἰ γὰρ κατὰ ποσόν τι ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος ἐν τῷ ζῆν τὸ ζῷον χωριζομένη βελτίω γίνεται ἑαυτῆς, ἔν τε τοῖς ὕπνοις κατὰ τοὺς ὀνείρους καὶ ἐν ταῖς ἐκστάσεσι τῶν νόσων μαντικὴ γίνεται, πολλῷ μᾶλλον βελτιοῦται, ὅταν τέλεον χωρισθῇ ἀπὸ τοῦ σώματος.

7. Ὅτι τὴν μονάδα πάντων ἀρχὴν ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι, ἐπεὶ τὸ μὲν σημεῖον ἀρχὴν ἔλεγον γραμμῆς, τὴν δὲ ἐπιπέδου, τὸ δὲ τοῦ τριχῇ διαστατοῦ ἤτοι σώματος. Τοῦ δὲ σημείου προεπινοεῖται  ἡ μονάς, ὥστε ἀρχὴ τῶν σωμάτων ἡ μονάς· ὥστε τὰ σώματα πάντα ἐκ τῆς μονάδος γεγένηται.

6.  Ὅτι οἱ Πυθαγόρειοι τῶν ἐμψύχων ἀπείχοντο, τὴν μετεμψύχωσιν ἀφρόνως ὡς ἀληθῆ ὑπολαμβάνοντες, καὶ ὅτι τὰ τοιαῦτα τῶν βρωμάτων παχύνει τὸν νοῦν, τροφιμώτερα ὄντα καὶ πολλὴν ἀνάδοσιν ποιοῦντα. Διὰ τοῦτο καὶ τοῦ κυάμου ἀπείχοντο, ὅτι φυσώδης καὶ τροφιμώτατος. Καὶ ἄλλας δέ τινας αἰτίας πλείους ἀποδιδόασιν αἳ αὐτοὺς ἐνῆγον ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων.

 8. Ὅτι τὸν Πυθαγόραν πολλά φησι προειπεῖν, καὶ πάντα ἐκβῆναι.

9. Ὅτι τὴν μὲν θεωρητικὴν καὶ φυσικὴν Πλάτωνά φασι παρὰ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ Πυθαγορείων ἐκμαθεῖν, τὴν δὲ ἠθικὴν μάλιστα παρὰ Σωκράτους. Τῆς δὲ λογικῆς σπέρματα καταβαλεῖν αὐτῷ Ζήνωνα καὶ Παρμενίδην τοὺς Ἐλεάτας· καὶ οὗτοι δὲ τῆς Πυθαγορείου ἦσαν διατριβῆς.

10. Ὅτι ἡ ὄψις, κατὰ Πυθαγόραν καὶ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλην, τῶν δώδεκα χρωμάτων ἐστὶ κριτική, λευκοῦ καὶ μέλανος καὶ τῶν μεταξύ, ξανθοῦ, φαιοῦ, ὠχροῦ, ἐρυθροῦ, κυανοῦ, ἁλουργοῦ, λαμπροῦ, ὀρφνίνου· ἡ δὲ ἀκοὴ κριτική ἐστιν ὀξέος καὶ βαρέος φθόγγου· ἡ δὲ ὄσφρησις κριτικὴ εὐωδῶν καὶ δυσωδῶν ὀσμῶν καὶ τῶν μεταξὺ ἐκ σηπομένων τε καὶ βρεχομένων ἢ τηκομένων ἢ θυμιαζομένων· ἡ δὲ γεῦσις κριτική ἐστι γλυκέων τε καὶ πικρῶν χυμῶν καὶ τῶν μεταξὺ πέντε· ἑπτὰ γάρ εἰσιν οἱ χυμοὶ πάντες, γλυκύς, πικρός, ὀξύς, δριμύς, σομφός, ἁλυκός, στρυφνός. Ἡ δὲ ἁφὴ πλειόνων ἐστὶ κριτική, οἷον βαρέων, κούφων καὶ τῶν μεταξύ, θερμῶν τε καὶ ψυχρῶν καὶ τῶν μεταξύ, τραχέων καὶ λείων καὶ τῶν μεταξύ, ξηρῶν καὶ ὑγρῶν καὶ τῶν μεταξύ. Καὶ αἱ μὲν δʹ αἰσθήσεις ἔν τε τῇ κεφαλῇ εἰσι καὶ ἰδιάζουσι περικλείονται ὀργάνοις· ἡ δὲ ἁφὴ καὶ διὰ τῆς κεφαλῆς καὶ δι´ ὅλου τοῦ σώματος κεχώρηκε, καὶ ἔστι κοινὴ πάσης αἰσθήσεως, μᾶλλον δὲ κατὰ τὰς χεῖρας δηλοτέραν παρέχεται τὴν κρίσιν.

11. Ὅτι δώδεκα τάξεις φησὶν εἶναι ἐν τῷ οὐρανῷ, πρώτην καὶ ἐξωτάτω τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν, ἐν ᾗ ἐστιν ὅ τε πρῶτος θεὸς καὶ οἱ νοητοὶ θεοί, ὡς Ἀριστοτέλει δοκεῖ, κατὰ δὲ Πλάτωνα αἱ ἰδέαι· μετὰ δὲ τὴν ἀπλανῆ ὁ τοῦ Κρόνου τέτακται ἀστὴρ καὶ οἱ ἐφεξῆς πλάνητες ἕξ, ὁ τοῦ Διός φημι, ὁ τοῦ Ἄρεος, ὁ τῆς Ἀφροδίτης, ὁ τοῦ Ἑρμοῦ, ὁ τοῦ ἡλίου, ὁ τῆς σελήνης, εἶτα ἡ τοῦ πυρὸς σφαῖρα, ἑξῆς ἡ τοῦ ἀέρος, μετ´ αὐτὸν ἡ τοῦ ὕδατος, Λοιπὴ καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἡ γῆ.

Δώδεκα δὲ τάξεων οὐσῶν ἐν τῇ ἀπλανεῖ τὸ πρῶτον αἴτιόν ἐστι· καὶ ὅ τι ἂν ᾖ ἐγγὺς αὐτοῦ, τοῦτό φασι τετάχθαι βεβαίως καὶ ἀρίστως, τὰ δὲ πόρρωθεν ἧττον· τὴν δὲ τάξιν μέχρι σελήνης σῴζεσθαι, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην οὐκέτι ὁμοίως. Ἐξ ἀνάγκης δέ ἐστι καὶ ἡ κακία εἰς τὸν περὶ γῆν τόπον ἅτε δὴ πυθμένος λόγον ἐπεχούσης τῆς γῆς πρὸς πάντα τὸν κόσμον, καὶ πρὸς ὑποδοχὴν ὑποστάθμης οὔσης ἐπιτηδείας. Καὶ πάντα μὲν τὰ ἄλλα μέρη κατὰ τὴν πρόνοιαν καὶ τὴν βεβαίαν τάξιν καὶ τὴν εἱμαρμένην τοῦ θεοῦ ἑπομένην αὐτῷ φασι διοικεῖσθαι, τὰ δὲ μετὰ τὴν σελήνην τέσσαρσιν αἰτίαις, κατὰ θεόν, καθ´ εἱμαρμένην, κατὰ προαίρεσιν ἡμετέραν, κατὰ τύχην· οἷον τὸ μὲν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ναῦν ἢ μὴ εἰσελθεῖν ἐφ´ ἡμῖν ἐστι, τὸ μέντοι ἐν εὐδίᾳ χειμῶνα καὶ ζάλην ἐξαίφνης ἐπιγενέσθαι ἐκ τύχης, τὸ μέντοι βαπτιζομένην τὴν ναῦν παρ´ ἐλπίδα σωθῆναι προνοίας θεοῦ. Τῆς δ´ εἱμαρμένης πολλοί εἰσι τρόποι καὶ διαφοραί, διαφέρει δὲ τῆς τύχης, ὅτι ἡ μὲν εἱρμὸν ἔχει καὶ τάξιν καὶ ἀκολουθίαν, ἡ δὲ τύχη τὸ αὐτόματον καὶ τὸ ὡς ἔτυχεν· οἷον τὸ ἐκ παιδὸς εἰς μειράκιον ἐλθεῖν καὶ τὰς καθεξῆς ἡλικίας οἰκείως διελθεῖν, τοῦτο ἑνὸς τρόπου
τῆς εἱμαρμένης.

12. Ὅτι ὁ ζῳδιακὸς λοξῶς κινεῖται, ὡς ζητήσας εὑρεῖν ἔδοξεν Ἀριστοτέλης, ἕνεκεν τῆς γενέσεως τῶν περὶ γῆν τόπων πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ παντός. Εἰ γὰρ καταπαραλλήλως ἐκινεῖτο, ἀεὶ ἂν μία ὥρα ἦν τοῦ ἔτους, ἤτοι θέρος ἢ χειμὼν ἢ ἄλλη τις. Νῦν δὲ ἐκ τοῦ τὸν ἥλιον καὶ τοὺς ἄλλους πλάνητας μεταβαίνειν ἀπὸ ζῳδίου ἐπὶ ζῴδιον, γίνονται αἱ μεταβολαὶ τῶν ὡρῶν τέσσαρες, καὶ ἐκ τῆς τούτων εἰς ἄλληλα μεταβολῆς οἵ τε καρποὶ φύονται καὶ αἱ ἄλλαι γενέσεις τῶν ζῴων γίνονται.

13. Ὅτι ὁ μὲν ἥλιος, ὡς οὗτος οἰκείαν ἀποφαίνεται δόξαν, ἣν καὶ ἀληθῆ λέγει, ἑκατονταπλασίων ἐστὶ τῆς γῆς. Οἱ δὲ πολλοὶ οὐκ ἐλάττονα τοῦ τριακονταπλασίονα αὐτῆς φασιν.

14.  Ὅτι μέγαν ἐνιαυτὸν καὶ τὴν τοῦ Κρόνου περίοδόν φασιν ὅτι τῶν λοιπῶν ἓξ πλανωμένων ἐν ἐλάττονι χρόνῳ οὗτος ἐν τριάκοντα τὸν οἰκεῖον δρόμον ἀπαρτίζει. Καὶ γὰρ ὁ μὲν τοῦ Διὸς ἐν ιβʹ ἔτεσι τὸν ἴδιον διαπεραίνει κύκλον, ἐν δυσὶ δὲ ὁ Ἄρης, ὁ δ´ ἥλιος ἐνιαυτῷ· Ἑρμῆς δὲ καὶ Ἀφροδίτη ἰσοταχεῖς τῷ ἡλίῳ, σελήνη δὲ προσγειοτάτη καὶ ἐλάχιστον κύκλον περιιοῦσα ἐν μηνί.

Ὅτι πρῶτος Πυθαγόρας τὸν οὐρανὸν κόσμον προσηγόρευσε διὰ τὸ τέλειον εἶναι καὶ πᾶσι κεκοσμῆσθαι τοῖς τε ζῴοις καὶ τοῖς καλοῖς.

Ὅτι καὶ Πλάτων, φησι, καὶ Ἀριστοτέλης ἀθάνατον ὁμοίως λέγουσι τὴν ψυχήν, κἄν τινες εἰς τὸν Ἀριστοτέλους νοῦν οὐκ ἐμβαίνοντες θνητὴν αὐτὴν νομίζουσιν αὐτὸν λέγειν.

15. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος μικρὸς κόσμος λέγεται οὐχ ὅτι ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων σύγκειται (τοῦτο γὰρ καὶ ἕκαστον τῶν ζῴων καὶ τῶν εὐτελεστάτων), ἀλλ´ ὅτι πάσας ἔχει τὰς τοῦ κόσμου δυνάμεις. Ἐν γὰρ τῷ κόσμῳ εἰσὶ θεοί, ἔστι καὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἔστι καὶ τὰ ἄλογα ζῷα, ἔστι καὶ φυτά· πάσας δὲ ταύτας τὰς δυνάμεις ἔχει ὁ ἄνθρωπος. Ἔχει γὰρ θείαν μὲν δύναμιν τὴν λογικήν, ἔχει τὴν τῶν στοιχείων φύσιν, τὴν θρεπτικὴν καὶ αὐξητικὴν καὶ τοῦ ὁμοίου γεννητικήν. Ἐν ἑκάστῃ δὲ τούτων λείπεται, καὶ ὥσπερ ὁ πένταθλος πάσας ἔχων τὰς δυνάμεις τῶν ἀθλημάτων ἐν ἑκάστῃ ἥττων ἐστὶ τοῦ ἕν τι ἐπιτηδεύοντος, οὕτω καὶ ὁ ἄνθρωπος πάσας ἔχων τὰς δυνάμεις ἐν ἑκάστῃ λείπεται. Ἧττον μὲν γὰρ ἔχομεν τὴν λογικὴν δύναμιν ἤπερ οἱ θεοί, καὶ τὰ τῶν στοιχείων ὁμοίως ἧττον ἢ ἐκεῖνα, καὶ τὸν θυμὸν καὶ ἐπιθυμίαν ἐνδεέστερα τῶν ἐν τοῖς ἀλόγοις, καὶ τὴν θρεπτικὴν καὶ αὐξητικὴν δύναμιν ἐλαττουμένας τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς. Ὅθεν ἐκ ποικίλων δυνάμεων συνεστῶτες δύσχρηστον τὸν βίον ἔχομεν.

16. Ἕκαστον γὰρ τῶν ἄλλων ὑπὸ μιᾶς φύσεως οἰακίζεται, ἡμεῖς δὲ ὑπὸ τῶν διαφόρων δυνάμεων ἀντισπώμεθα, οἷον ποτὲ μὲν ὑπὸ τοῦ θείου ἀναγόμεθα ἐπὶ τὰ κρείττω, ποτὲ δὲ τοῦ θηριώδους ἐπικρατήσαντος ἐπὶ τὰ χείρω· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων.  Ἐὰν οὖν τις θεραπεύσῃ τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον, ὥσπερ ἡνίοχον ἐγρηγορότα καὶ ἐπιστήμονα ἐπιστήσας, δυνήσεται ἑκάστῃ τῶν ἄλλων δυνάμεων εἰς δέον χρήσασθαι, τῇ τε κράσει φημὶ τῶν στοιχείων καὶ τῷ θυμῷ καὶ τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ τῇ ὀρέξει.

Τὸ γοῦν γνῶθι σαυτόν, δοκοῦν ῥᾷστον εἶναι, πάντων ἐστὶ χαλεπώτατον· ὃ καί φασι τοῦ Πυθίου εἶναι Ἀπόλλωνος, εἰ καὶ εἰς Χίλωνα τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἕνα τὸ ἀπόφθεγμα ἀναφέρουσι. Παραινεῖ δ´ ἡμῖν γνῶναι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν. Τὸ δὲ γνῶναι ἑαυτὸν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὴν τοῦ σύμπαντος κόσμου φύσιν γνῶναι. Τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἄνευ τοῦ φιλοσοφεῖν· ὅπερ ἡμῖν ὁ θεὸς παραινεῖ.

 Ὅτι γνώσεως ὀκτώ φασιν ὄργανα, αἴσθησιν, φαντασίαν, τέχνην, δόξαν, φρόνησιν, ἐπιστήμην, σοφίαν, νοῦν. Τούτων κοινὰ μέν ἐστιν ἡμῖν πρὸς τὰ θεῖα τέχνη καὶ φρόνησις καὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς, πρὸς δὲ τὰ ἄλογα αἴσθησις καὶ φαντασία· ἴδιον δὲ ἡμῶν μόνον ἡ δόξα. Ἔστι δὲ αἴσθησις μὲν γνῶσις ψευδὴς διὰ σώματος, φαντασία δὲ κίνησις ἐν ψυχῇ, τέχνη δὲ ἕξις ποιητικὴ μετὰ λόγου (τὸ δὲ μετὰ λόγου πρόσκειται, ὅτι καὶ ὁ ἀράχνης ποιεῖ, ἀλλ´ οὐ μετὰ λόγου), φρόνησις δὲ ἕξις προαιρετικὴ τῆς ἐν τοῖς πρακτοῖς ὀρθότητος, ἐπιστήμη δὲ ἕξις τῶν ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων, σοφία δὲ ἐπιστήμη τῶν πρώτων αἰτιῶν, νοῦς δὲ ἀρχὴ καὶ πηγὴ πάντων τῶν καλῶν.

18. Ὅτι τρία μέρη εὐμαθίας, ἀγχίνοια, μνήμη, ὀξύτης. Μνήμη μὲν οὖν ἐστι τήρησις ὧν ἔμαθέ τις, ὀξύτης δὲ ἡ ταχύτης τῆς διανοίας, ἀγχίνοια δέ, ἐξ ὧν ἔμαθέ τις, ἃ μὴ ἔμαθε θηρεύων.

19. Ὅτι ὁ οὐρανὸς τριχῶς λέγεται, ἓν μὲν αὐτὴ ἡ ἀπλανὴς σφαῖρα, δεύτερον τὸ ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας μέχρι τῆς σελήνης διάστημα, τρίτον ὁ σύμπας κόσμος, ὁ οὐρανός φημι καὶ ἡ γῆ ἅμα.

20. Ὅτι πέφυκέ φησι τὰ τελεώτατα καὶ τὰ χείριστα ἀεὶ ἐνεργεῖν. Ταῦτα δέ ἐστι θεὸς καὶ φυτά. Ὅ τε γὰρ θεὸς κατὰ τὸν νοῦν καὶ τὸν λόγον ἀεὶ ἐνεργεῖ, καὶ τὰ πλησίον αὐτοῦ ὄντα, καὶ πάλιν τὰ φυτὰ ἀεὶ ἐνεργεῖ· τρέφεται γὰρ νύκτωρ τε καὶ μεθ´ ἡμέραν. Ὁ δὲ ἄνθρωπος οὐκ ἀεὶ ἐνεργεῖ, οὐδὲ τὰ ἄλογα ζῷα, ἀλλὰ σχεδὸν τὸν ἡμίση χρόνον καθεύδει τε καὶ ἡσυχάζει.

Ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀεὶ ἀμείνους τὰ ἤθη τῶν βαρβάρων, ὡς τὴν εὔκρατον οἰκοῦντες. Σκύθαι δὲ καὶ Αἰθίοπες, οἱ μὲν ὑπὸ κρύους ἐνοχλούμενοι, οἱ δὲ ὑπὸ θάλπους πυκνουμένης τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος, καὶ ἀπολαμβανομένου ἐντὸς τοῦ θερμοῦ πολλοῦ καὶ τοῦ ὑγροῦ, τὸ δύσκρατον ἐκληρώσαντο· συμβαίνει οὖν ἰτητικοὺς καὶ θρασεῖς εἶναι τοὺς οἰκοῦντας ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις. Ἀναλόγως δὲ καὶ οἱ τοῦ μέσου καὶ τῶν ἄκρων ἐγγυτέρω ὄντες τῆς κράσεως τῶν παρακειμένων αὐτοῖς μετέχουσι. Διὸ καί, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὅ τι ἂν καὶ παρὰ βαρβάρων μάθημα λάβωσιν οἱ Ἕλληνες, τοῦτο ἄμεινον ἐκφέρουσι, μάλιστα δὲ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων οἱ Ἀθηναῖοι.

Διόπερ καὶ στρατηγικοὶ γεγένηνται ἀρχῆθεν καὶ γραφικῆς εὑρετικοὶ καὶ πάσης τέχνης βαναύσου τε καὶ πολεμικῆς, ἔτι δὲ καὶ λόγων καὶ μαθημάτων. Διὸ καὶ οὐδ´ ἐπείσακτός ἐστιν, ὡς εἰπεῖν, ἡ παιδεία ἐν ταῖς Ἀθήναις, ἀλλ´ ἐκ φύσεως ὑπάρχουσα, τοῦ τοιούτου ἀέρος ἰσχνοτάτου ὄντος καὶ καθαρωτάτου, ὡς μὴ μόνον τὴν γῆν λεπτύνειν (δι´ ἣν αἰτίαν καὶ λεπτόγεως ἡ Ἀττική)  ἀλλὰ καὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων· συμβαίνει γὰρ τὸν λεπτὸν ἀέρα τὴν μὲν γῆν βλάπτειν, τὰς δὲ ψυχὰς ὠφελεῖν.

23.  Ὅτι οἱ ἐτήσιαι πνέουσι κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ ἀκμαιοτάτου θέρους δι´ αἰτίαν τοιαύτην. Ὁ ἥλιος μετεωρότερος καὶ ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν τόπων ἀρκτικώτερος γινόμενος λύει τὰ ὑγρὰ τὰ ἐν ταῖς ἄρκτοις· λυόμενα δὲ ταῦτα ἐξαεροῦται, ἐξαερούμενα δὲ πνευματοῦται, καὶ ἐκ τούτων γίνονται οἱ ἐτήσιαι ἄνεμοι, ἐκ τῶν πνευμάτων τῶν ἀπὸ τῆς λύσεως τῶν ἀρκτικῶν ὑγρῶν γινομένων. Φέρονται γοῦν ἐπὶ τοὺς ἐναντίους τόπους, τοὺς μεσημβρινούς. Ἐκεῖ δὴ ταῦτα ἐκφερόμενα προσπίπτει τοῖς ὑψηλοτάτοις ὄρεσι τῆς Αἰθιοπίας, καὶ πολλὰ καὶ ἀθρόα γινόμενα ἀπεργάζεται ὑετούς· καὶ ἐκ τῶν ὑετῶν τούτων ὁ Νεῖλος πλημμυρεῖ τοῦ θέρους, ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν καὶ ξηρῶν τόπων ῥέων. Καὶ τοῦτο Ἀριστοτέλης ἐπραγματεύσατο· αὐτὸς γὰρ ἀπὸ τῆς φύσεως ἔργῳ κατενόησεν, ἀξιώσας πέμψαι Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους καὶ ὄψει τὴν αἰτίαν τῆς τοῦ Νείλου αὐξήσεως παραλαβεῖν. Διό φησιν ὡς τοῦτο οὐκέτι πρόβλημά ἐστιν· ὤφθη γὰρ φανερῶς ὅτι ἐξ ὑετῶν αὔξει. Καὶ τὸ παράδοξον, ἐν τοῖς ξηροτάτοις τόποις τῆς Αἰθιοπίας, ἐν οἷς οὔτε χειμὼν οὔτε ὕδωρ ἐστί, ξυμβαίνει τοῦ θέρους πλείστους ὑετοὺς γίνεσθαι.

249. J'ai lu aussi la vie de Pythagore.

1. Platon fut un disciple d'Archytas et ainsi le neuvième successeur de Pythagore; le dixième étant Aristote. Les disciples de Pythagore adonnés à la contemplation s’appelaient Sebastici (σεβαστικοί), les vénérables, tandis que les politiques s’intéressaient aux affaires humaines et les contemplatifs étudiaient les disciplines géométrie et astronomie. On appela ceux qui étaient personnellement liés à Pythagore les Pythagoriques, alors que les simples imitateurs de ses enseignements furent nommés Pythagoristes. Tous s'abstenaient généralement de la chair des animaux; à une certaine époque ils ne goûtaient que la chair des victimes.

2. On dit que Pythagore vécut 104 ans; et que Mnésarque, l’un de ses fils, mourut jeune. Télaugès, était son autre fils, Sara et Myïa étaient ses filles. Théano, dit-on, n'était pas seulement sa disciple, mais une de ses filles.

3. 3. Les Pythagoriciens disent qu'il y a une différence entre la Monade et l’Un; la Monade appartient au monde des intelligibles, alors que l’Un existe dans les nombres. De même, le Deux existe parmi les choses dénombrables, alors que la Dyade est indéfinie.

4. La Monade exprime l'égalité et la mesure, la Dyade exprime l'excès et le défaut. La Moyenne et la Mesure ne peuvent admettre le plus ou le moins, tandis que l'excès et le défaut, qui découlent de l'infinité, l'admettent; c'est pourquoi la Dyade est nommée indéfinie.

Dès lors, par l’union de la Monade et de la Dyade, toutes les choses se rapportent au nombre ; les Pythagoriciens proclament que tout est nombre et que le nombre parfait est Dix. On obtient le nombre Dix en ajoutant dans l’ordre les quatre premiers chiffres; c'est pourquoi Dix est appelé Tetrachtys).

5. Ils affirment que l'homme peut se perfectionner de trois manières; premièrement, en conversant avec les Dieux, car personne ne peut s'en approcher à moins de s'abstenir du mal, et de s'assimiler à Dieu autant qu'il lui est possible; deuxièmement, en faisant le bien à l’imitation des Dieux; troisièmement par la mort; car si la séparation de l'âme légère du corps provenant de la discipline améliore l'âme pour qu'elle commence la divination, dans les rêves; et si les extases de la maladie produisent des visions, alors l'âme doit sûrement s'améliorer beaucoup plus quand elle est entièrement séparée du corps par la mort.

7. Les Pythagoriciens ont considéré la Monade comme le début de toutes choses, tout comme le point est le début de la ligne, la ligne celui de la surface et la surface celui du solide, qui constitue un corps. Un point implique une précédente Monade, pour que ce soit vraiment le principe des corps et tous proviennent de la Monade.

6. Les Pythagoriciens s’abstenaient de manger la chair des animaux, à cause de leur idée absurde de la métempsycose; mais aussi parce que cette nourriture fait trop digérer et trop grossir. Ils évitaient également les haricots, à cause de la flatulence, de la suralimentation et pour d'autres raisons encore.

8. On dit que les Pythagoriciens ont prédit beaucoup de choses et que les prédictions de Pythagore se sont toujours avérées justes.

9. On dit que Platon a appris ses doctrines spéculatives et physiques des Pythagoriciens dItalie; son éthique de Socrate; et sa logique de Zénon, Parménide et des Eléatiques. Mais tous ces enseignements proviennent de Pythagore.

10. Selon Pythagore, Platon et Aristote, la vision est le juge des dix couleurs; blanc et noir étant les extrêmes de toutes les autres, entre : jaune, fauve, pâle, rouge, bleu, vert, bleu clair et gris. L'ouïe est le juge de la voix, aiguë et grave. L’odorat juge les odeurs, bonnes et mauvaises, et la putridité, l'humidité, l’humidité et l'évaporation. Le goût juge les goûts, doux et amers et cinq entre eux: âcre, acide, frais, salé et épicé. Le toucher juge de beaucoup de choses entre les extrêmes : pesant et léger, chaud et froid; dur et mou; sec et moite, et de celles situées entre eux. Pendant que les quatre sens principaux sont confinés à leurs sens spéciaux dans la tête, le toucher est diffusé partout dans la tête et tout le corps pour être commun à tous les sens; mais il est spécialisé aux mains.

11. Pythagore enseigna qu’il y avait douze ordres au ciel: le premier et le plus éloigné étant la sphère des Fixes, où, selon Aristote, habitaient le plus haut Dieu et les divinités intelligibles; et où selon Platon se trouvaient ses idées. Viennent ensuite les sept planètes : Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, le Soleil et la Lune. Vient alors la sphère de Feu, celle d'Air, d’Eau, et en dernier la Terre.

Dans la sphère des Fixes de ces douze ordres se trouve la Première Cause et ce qui en est le plus proche est le mieux organisé et le meilleur, tandis que ce qui en est le plus éloigné est le pire. L'ordre constant est préservé aussi bas que la Lune; pendant que toutes les choses sublunaires sont en désordre. Le mal, donc, doit nécessairement exister dans le voisinage de la Terre; qui a été arrangé comme le plus bas, comme une base pour le monde et comme un réceptacle pour les choses les plus basses. Toutes les choses supralunaires sont gouvernées en ordre solide et par la Providence; et le décret de Dieu, qu'elles suivent; pendant que sous la lune opèrent quatre causes : Dieu, le Destin, notre Choix et la Fortune. Par exemple, aller à bord d'un navire, ou pas, est en notre pouvoir; mais les tempêtes et les tornades qui peuvent survenir tout à coup sur une mer calme, sont le résultat de la Fortune; et la conservation du navire, naviguant par les eaux, est dans les mains de la providence, de Dieu. Il y a beaucoup de différents modes du Destin. Il y a une distinction qui doit être faite entre le Destin, qui est déterminé, ordonné et conséquent, alors que la Fortune est spontanée et le fait du hasard. Par exemple, c'est l’un des modes du Destin qui guide la croissance d'un garçon; par tous les âges jusqu’à l'âge d'homme.

12. Aristote, qui était un chercheur consciencieux, approuvait les Pythagoriciens en disant que le Zodiaque se dirige obliquement, à cause des générations de ces [nobles] choses qui deviennent des compléments à l'Univers. Car si celles-ci ont bougeaient également, il n'y aurait aucun changement de saisons, d'aucune sorte. Maintenant le passage du soleil et des autres planètes de l'un [la lune] à l’autre affecte les quatre saisons de l'année, qui déterminent la croissance des plantes et la génération des animaux.

13. D'autres ont cru que la taille du soleil ne dépassait pas celle de la terre de plus de trente unités; mais Pythagore, è ce qu'on dit, enseigna qu’elle était au moins cent fois plus grande.

14. Pythagore a appelé la révolution de Saturne la grande année, vu que les autres planètes achèvent leur révolution en un temps plus court : Saturne, en trente ans; Jupiter, en douze ans; Mars en deux; le Soleil en un; Mercure et Vénus comme le Soleil. La lune, étant la plus proche de la Terre, a le plus petit cycle, un mois.

Pythagore fut le premier à appeler le ciel « cosmos » parce que c'est un ordre parfait, orné d’une infinie beauté et d’êtres vivants.

Platon et Aristote sont d’accord avec Pythagore, pour dire que l’âme est immortelle; bien que certains n'ont pas compris le νοῦς d'Aristote et déclarent qu'il enseignait que l'âme était mortelle.

15. Pythagore a dit que l'homme était un microcosme; ce qui signifie, un petit monde de l'univers non pas parce que, comme d'autres animaux, même le plus infime, il est constitué par les quatre éléments, mais parce qu'il contient tous les pouvoirs du monde. Car le monde contient les Dieux, les quatre éléments, les animaux et les plantes. L’homme recèle en lui tous ces pouvoirs. Il a la raison, qui est un pouvoir divin; il a la nature des éléments, les pouvoirs de mouvement, d’accroissement et de reproduction. Cependant, par chacun d'eux il est inférieur aux autres. Par exemple, un athlète qui pratique cinq sortes de sports et se détourne de ses pouvoirs vers cinq directions, est inférieur à l'athlète qui pratique un sport simple, ainsi l'homme ayant tous les pouvoirs, est inférieur dans chacun d’eux. Comparés aux Dieux, nous avons moins de pouvoirs de raisonnement; et moins de chacun des éléments que les éléments eux-mêmes. Notre colère et notre désir sont inférieurs aux passions des animaux irrationnels; alors que nos pouvoirs de nutrition et de croissance sont inférieurs à ceux des plantes. Constitué donc de différents pouvoirs, nous avons une vie difficile à mener.

16. Pendant que toutes les autres choses sont gouvernées par une seule nature seulement, nous sommes attirés par différents pouvoirs; comme par exemple, quand Dieu nous conduit à de meilleures choses, ou quand nous sommes attirés à de mauvaise par la prédominance de pouvoirs inférieurs. Celui qui, comme un conducteur de char attentif et spécialisé, cultive en lui l'élément divin, sera capable d'utiliser chacun de ses pouvoirs, je veux parler d'un mélange des éléments, de la colère, du désir et  de l'habitude, aussi loin qu'il lui sera nécessaire.

Se connaître soi-même [γνῶθι σαυτόν,] semble facile, mais c'est la plus difficile de toutes les choses. On dit que cela vient d’Apollon Pythien, bien que ce soit aussi attribué à Chilon, l’un des sept sages. Il nous exhorte, en tout cas, à découvrir notre propre pouvoir, qui s'élève à la connaissance de la nature du monde existant entier, qui, comme Dieu nous le conseille, est im-possible sans philosophie.

17. Il y a huit organes de la connaissance : le sens, l'imagination, l'art, l'opinion, la prudence, la science, la sagesse et l'esprit. Nous partageons l'art, la prudence, la science et l'esprit avec les Dieux; le sens et l'imagina-tion, avec les animaux irrationnels; mais l'opinion seule est notre caractéristique. Le sens est une connaissance fallacieuse issue du corps; l'imagination est une notion de l'âme; l'art est une habitude de coopérer avec la raison. Les mots « avec la raison, » sont ici ajoutés, car même une araignée agit, mais sans raison. La prudence est une habitude sélective de la justesse d'actes planifiés; la science est une habitude de ces choses qui restent identiques à la Similitude; la sagesse est une connaissance des premières causes; alors que l'esprit est le principe et la source de toutes les bonnes choses.

18. Le bon apprentissage est divisé en trois : la perspicacité, la mémoire et la vivacité. La mémoire garde les choses apprises; la vivacité est la rapidité de compréhension et la perspicacité est la capacité de déduire ce que l’on ne sait pas à partir de ce qu’on a appris à chercher.

19. Le ciel peut être divisé en trois : la première sphère; la seconde, la distance de la sphère fixe à la lune; la troisième, le monde entier, le ciel et la terre.

20. Les éléments extrêmes, le meilleur et le pire, agissent en continu. Dieu et les choses qui lui sont proches travaillent toujours selon l' esprit et la raison; et les plantes sont nourries continuellement jour et nuit. Mais l'homme n'est pas toujours actif, ni les animaux irrationnels qui se reposent et dorment la plupart du temps.

21. Les Grecs ont toujours surpassé les Barbares par leurs manières et leurs coutumes, à cause du climat doux dans lequel ils vivaient. Les Scythes sont perturbés par le froid et les Ethiopiens par la chaleur; qui détermine une vive chaleur intérieure et une humidité, ce qui les rend violents et audacieux. Semblablement, ceux qui vivent près de la zone médiane et des montagnes profitent à la douceur du pays qu'ils habitent. C'est pourquoi, comme Platon l’a dit, les Grecs et surtout les Athéniens ont amélioré l'enseignement qu'ils ont reçu des barbares.

22. (De chez eux étaient venus) la stratégie, la peinture, la mécanique, la polémique, l'art oratoire et la culture physique. Mais les sciences de ces disciplines ont été développées par les Athéniens, par suite des conditions naturelles favorables de lumière et de pureté de l'air, qui avaient le double effet d’assécher la terre, comme en Attique, en rendant subtils les esprits des hommes. Donc une atmosphère raréfiée est défavorable à la fertilité de la terre, mais favorable au développement mental.

23. Les vents étésiens soufflent lors des grandes chaleurs de l'été. Le soleil, au zénith passant du sud au nord, désagrège l'humidité vers l'Ourse et une fois cette humidité désagrégée, produit de l'air et ensuite les vents se lèvent. Parmi ceux-ci il y a les vents étésiens qui naissent du souffle engendré au septentrion par les humidités désagrégées. Ils se portent dans les régions méridionales opposées et de là l'humidité s'abat sur les hautes montagnes d'Éthiopie En se rassemblant et devenant plus forte, elle fait pleuvoir. Ces pluies en plein été, provoquent la crue du Nil et le font déborder, alors qu'il vient du sud et de régions arides.  C'est par ses recherches qu'Aristote trouva la solution. Celui-ci par la supériorité de son esprit, imagina tout en théorie. Il jugea bon qu'on envoie Alexandre de Macédoine dans ces régions, et de trouver, de visu, la cause de la crue du Nil. C'est pourquoi il dit que cela n'est plus un problème.  Il est évident qu'il est augmenté par ces pluies. Et il est certes étonnant que dans les lieux les plus secs de l'Éthiopie, où il n'y a jamais ni hivers, ni pluie, c'est en été qu'il y a le plus de pluie.