BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     242 DAMASCIUS,

      Vie du philosophe Isidore.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242. Damascius, Vie du philosophe Isidore.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ Ἰσιδώρου βίου τοῦ φιλοσόφου.

1. Αἰγύπτιοι τοίνυν ὅτι μὲν παλαίτατοι ἀνθρώπων εἰσίν, ὧν ἀκοῇ γινώσκομεν, ὀλίγου τι πάντων, οὐδεὶς οὕτως ἐστὶν ὀψιμαθὴς ὃς οὐχὶ πολλῶν ἀκήκοε λεγόντων τε καὶ γραφόντων.

2. Εἴσω δὲ ἡ τοιαύτη σοφία κρυπτομένη ἐν τῷ ἀδύτῳ τῆς μυθολόγου ταύτης ἀληθείας, οὕτως ἠρέμα παραγυμνοῦται κατὰ βραχὺ τῷ δυναμένῳ πρὸς θεὸν ἀνακλῖναι τὴν ἱερὰν αὐγὴν τῆς ψυχῆς.

3. Ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι ἔσεβον θεῶν μάλιστά φησιν Ὄσιρίν τε καὶ Ἶσιν, τὸν μὲν ἅπαντα δημιουργεῖν νομίζοντες, εἴδεσί τε καὶ ἀριθμοῖς τὴν ὕλην διακοσμοῦντα, τὴν δὲ κατάρδουσάν τε καὶ πιαίνουσαν τὴν τούτου δημιουργίαν ἀενάου ζωῆς ὀχετοῖς ἀμετρήτοις.

4. Ἐκ τρίτων ἀντὶ τοῦ τρίτον.

5. Καὶ τοῦτ´ ἂν εἴη θεοκρασία, μᾶλλον δὲ ἕνωσις παντελής, ἐπάνοδος τῶν ἡμετέρων ψυχῶν πρὸς τὸ θεῖον ἐπιστρεφομένων καὶ συναθροιζομένων ἀπὸ τοῦ πολλοῦ μερισμοῦ καὶ τί γὰρ οὐ λέγω σπαραγμοῦ διαρρήδην, ὃν ἐνταῦθα ῥυεῖσαι καὶ σῶμα γήϊνον λαβοῦσαι διεσπάσθησαν αὐταὶ ἀφ´ ἑαυτῶν, καὶ πολλαχῇ διῳκίσθησαν ὑπὸ τῶν Τυφωνείων τῷ ὄντι καὶ ἄλλως γηγενῶν παθημάτων, ὄντων γε οὐ κατὰ τὸν Τυφῶνα μόνον, ἀλλ´ ἔτι οἶμαι καὶ τούτου πολυπλοκωτέρων.

6. Ἀλλ´ οὗ δὴ ἕνεκα τὸν λόγον ἅπαντα τοῦτον ἠγείραμεν, καιρὸς ἂν εἴη προσαποδοῦναι, καὶ ἅμα ἀνακαλέσασθαι τὴν διήγησιν ἔξω φερομένην τῆς ὑποθέσεως.

7. Καὶ ἔχεται αὕτη καταπτᾶσα τῆς οὐρανίας ἁψῖδος τοῦ χθονίου βίου.

8. Ἀλλὰ τάχα ἄν τις ὑπολάβοι τὸ λεγόμενον ᾄδειν μακαρίας. Ἕτοιμον γὰρ εἰς ἐρώτησιν· πόθεν, ὦ ἑταῖρε, δῆλον, εἴποι τις ἄν, ὅτι ὁ σὸς φιλόσοφος ἀπὸ τοῦδε τοῦ ἔθνους ὥρμητο τῶν ψυχῶν; Ἐγὼ δὲ πρὸς ταῦτα ἀποκρινοῦμαι οὔτι γε μαχητικῶς ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ, ἀλλὰ πρᾳότερον, οὐδέ γε διὰ σπουδῆς οἵας ἐν διαλέκτῳ πρὸς τὸ ἀκριβέστατον ἁμιλλωμένης, ἀλλ´ οἷα μέτρα βιογραφίας, αὐτὰ μόνα, ἅπερ ἀληθῆ εἶναι πιστεύω καὶ τοῦ ἐμοῦ καθηγεμόνος ἀκήκοα, προφερόμενος.

9. Ἦν δ´ ὁ Σεβῆρος Ῥωμαῖος καὶ Ῥωμαίων πατὴρ κατὰ τὴν τοῦ νόμου ἀξίωσιν· ὃς ἔλεγε καὶ λίθον ἰδεῖν ἐν ᾧ σελήνης ἐγίνετο σχήματα μεταμορφουμένης παντοῖα μέν, ἄλλοτε δὲ ἄλλα, πρὸς ἥλιον αὐξομένης καὶ μειουμένης, ἐνόντα τῷ λίθῳ καὶ αὐτὸν τὸν ἥλιον.

10. Ὁ γοῦν Ἰσίδωρος ἐῴκει μὲν τὸ ζητούμενον εἰδότι, λέγειν δ´ οὐκ ἠβούλετο.

11. Καὶ τοῦτο δὲ μαθεῖν ἐξ ὀνείρου θαυμασίου τινὸς ἐναργέστατα διετείνετο.

12. Καὶ γὰρ ἦν ὁ μέγας Ἰσίδωρος εἰς τοσοῦτον εὖ ἥκων φύσεώς τε καὶ τύχης ὀνειρωττούσης, ὥστε ἔμοιγε θαυμάζειν ἔπεισι πολλάκις, ἀποπειρωμένῳ τῶν ἔργων ἀποβαινόντων, τῆς τοιαύτης αὐτοῦ προρρήσεως. Εἰσὶ μὲν δὴ καὶ Ἀλεξανδρεῖς ὀλίγου πάντες εὐφυεῖς τε καὶ εὐτυχεῖς ὀνειροπολεῖσθαι· καὶ τοὺς ὀνείρους ἐκεῖνοι διὰ τοῦτο καὶ νῦν χρησμοὺς ὀνομάζουσιν.

13. Ἐγρηγορότι μὲν τῷ Ἰσιδώρῳ οὐ παρῆν ἡ ἄρρητος αὐτοψία· οὐ γὰρ οὕτω λαμπρὰν οὐδὲ βαθεῖαν παρείχετο τὴν μαρμαρυγήν, ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ θάτερα ἀνταυγούντων ἐπηλυγαζομένην εἴσω ὅμως ἀνάπτεσθαι καὶ διαλάμπειν. Ἀλλ´ ὅτε ἔξω τούτων καθίστατο ἡ ψυχή, μηκέτι τῆς αἰσθήσεως ἐνεργούσης, ἤδη δὲ παρειμένης ὑπὸ τοῦ ὕπνου, τότε μονουμένη καθ´ ἑαυτὴν ἡ ἀεὶ ἔνδον ἑστῶσα τοῦ θείου ἀστραπή, καὶ ἀπαλλαττομένη τῶν ἐμποδίων, ἐπὶ μᾶλλον ἀνεζωπυρεῖτο καὶ ἐξεχεῖτο πρὸς τὸ ἐκτὸς ἐπὶ πλεῖστον, ἕως ἂν καὶ αὐτὴν καταστράψειεν ἐπ´ ἐσχάτῳ τὴν φαντασίαν.

14. Ὅτι διττὸν ἔλεγεν ἐκ τούτου τὸν τρόπον τῶν θείων αὐτοψιῶν, τὸν μὲν αἰσθητικὸν τῶν ἐγρηγορότων, φαντασιώδη δὲ τῶν καθευδόντων, ἀληθῆ δὲ ἑκάτερον.

15. Ἀπαλλαγὴν ᾔτει τοῦ κατακλύζοντος ὀχετοῦ τῆς γενέσεως.

16. Ἦν δὲ ἰδεῖν ὁ Ἰσίδωρος ἔμφρων καὶ πρεσβυτικός, ἔτι δ´ ἐμβριθὴς καὶ βεβαιότροπος. Τὸ μὲν πρόσωπον ὀλίγου τετράγωνον ἦν, Ἑρμοῦ λογίου τύπος ἱερός· οἱ δὲ ὀφθαλμοί, πῶς μὲν ἂν φράσαιμι τὴν ἐν αὐτοῖς ἱδρυμένην χαρίεσσαν ἀληθῶς Ἀφροδίτην, πῶς δ´ ἀπαγγείλαιμι τὴν ἐνοῦσαν αὐταῖς Ἀθηνᾶν σοφωτάτην;

 Οὐκ ἂν δὲ φθάνοιμι λέγων αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἐναντίων εἰς τὸ αὐτὸ συνηρμοσμένους ἓν εἶδος ἀμήχανον, ἑστῶτας ἅμα βεβαίους καὶ ἐπίτροχα κινουμένους πῶς φάναι τὸ πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ τὸ αὐτὸ δινουμένους, ἅμα μὲν τὸ σεμνὸν ἅμα δὲ τὸ χαρίεν ἐπιφαίνοντας, βαθυτέρους τοὺς αὐτοὺς καὶ ἁπλουστέρους εἶναι βουλομένους. Ἁπλῶς δ´ εἰπεῖν, ἀγάλματα ἦσαν ὀφθαλμοὶ ἐκεῖνοι τῆς ψυχῆς ἀκριβῆ, οὐ μόνης γε, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐνοικούσης αὐτῇ θείας ἀπορροῆς.

17. Αἱ δέ γε αἰσθήσεις μετρίως αὐτῷ διέκειντο, πρὸς μόνην ὑπηρετοῦσαι τὴν χρείαν. Καὶ οὐχὶ αἱ αἰσθήσεις μόναι, ἀλλὰ καὶ τὸ κήρινον ἐκμαγεῖον, ἡ φαντασία, οὔτε πρὸς μνήμην τι τῶν πολλῶν διαφέρουσα, καὶ τῆς λήθης οὐ τὸ παράπαν ἀπηλλαγμένη. Καὶ γὰρ ἠβουλήθη αὐτὸν ὁ θεός, ὡς ἔοικε, ψυχὴν μᾶλλον ὄντα ἐπιδεῖξαι ἢ τὸ συναμφότερον μετὰ τοῦ σώματος, καὶ τὴν φιλοσοφίαν οὐ τῷ συναμφοτέρῳ ἐναποθεῖναι, ἀλλ´ αὐτῇ μόνῃ τῇ ψυχῇ ἐνιδρύσαι. Ὡς ἔγωγε ἐνίοις ἤδη περιτετύχηκα τὰ μὲν ἔξω φιλοσοφοῦσι λαμπρῶς ἔν τε μνήμῃ βαθείᾳ πολλῶν δοξασμάτων καὶ ἐν ἀγχιστρόφῳ δεινότητι συλλογισμῶν ἀπεράντων καὶ ἐν δυνάμει συχνῇ δαιμονίας αἰσθήσεως, εἴσω δὲ τὰ τῆς ψυχῆς ἀποροῦσι καὶ πενομένοις ἀληθοῦς ἐπιστήμης.

18. Εἰ δέ που θυμούμενος ἑωρᾶτο καὶ ἀγανακτῶν, ἀλλὰ τοῦ λογισμοῦ ἡγουμένου καὶ ὁ θυμὸς δὴ κατόπιν εἵπετο. Οὐδὲ γὰρ οἷός τε ἦν γίνεσθαι πρᾷος οὐδὲ ἄθυμος ἐν τῷ ἐλέγχῳ τῶν ἀνθρωπίνων πονηρευμάτων. Ὢν γὰρ ἑτοιμότατος εἰς εὐεργεσίαν, ἔτι καὶ τούτου προχειρότερος ἦν εἰς ἐπιτίμησιν τῆς πονηρίας. Διὸ καὶ θαμὰ δὴ πολλοῖς προσέκρουεν, οὐκ ἀνεχόμενος αὐτῶν τὴν κακίαν ὑποκορίζεσθαι, οὐδὲ μελετῶν ἀντὶ τῆς ἀληθινῆς φιλίας τὴν πολυάρατον κολακείαν.

19. Οὔτε φιλαιτίως οὔτε ἐθελέχθρως πρὸς οὐδένα διέκειτο.

20. Τοιαῦτα ὁ ἡμέτερος ἐπεπόνθει φιλόσοφος ὑπ´ ἔρωτος μὲν τῆς περὶ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα διορθώσεως, ἔχθρας δὲ καὶ μίσους ἀδιαλλάκτου τῶν κακοήθων ἐπιτηδευμάτων.

21. Ἀγχίνους δὲ ὢν καὶ ἐπιστρεφὴς ὅμως τι καὶ εὐπαράγωγον ἐπεδείκνυτο. Τῶν μὲν γὰρ ἐπιεικῶν εἶναι προσποιουμένων ῥᾳδίως ἄν τις αὐτὸν παρήγαγεν, ἅτε οὐκ ἐπιφέροντα ἐπὶ τοῦτον ἀκριβῆ ἐξέτασιν διὰ τὸ τῆς ἐπιεικείας ἀνύποπτον· ὁ δὲ τῆς προλαμβανούσης ὑποψίας ἄξιος οὐκ ἂν αὐτὸν ἔλαθεν ἐνεδρεύων οὐδὲ πλέκων δόλους.

22. Τριῶν δὲ ὄντων μερῶν ἢ εἰδῶν τῆς ψυχῆς, ἢ ὅπως ἄν τις ἐθέλοι καλεῖν, τριττὴν ἔφασκε γίνεσθαι πολιτείαν, ἔχουσαν μὲν ἑκάστην τὰς τρεῖς, ἀλλὰ τῷ κρατοῦντι ἑνὶ τὸ πᾶν μορφουμένην· καὶ τὴν μὲν προϊέναι μάλιστα κατὰ λόγον, ἣν ἄν τις οἶμαι τὸν ἐπὶ Κρόνου βίον ἐπονομάσειεν ἢ τὴν χρυσῆν γενεὰν ἢ τὸ θεῶν ἀγχίσπορον γένος, οἷα ἐν σχήματι μύθου σεμνύνουσιν ἐν τῷ τρίποδι τῆς Μούσης καθήμενοι ποιηταί.

23. Ὁ δὲ πρὸς τῇ ἀφελείᾳ οὕτω καὶ τὴν ἀψευδείαν ἠγάπα, ὥστε καὶ εὐθύγλωττος εἶναι πέρα τοῦ δέοντος ἐδοξάζετο, καὶ οὐδ´ ὁτιοῦν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ προσποιούμενον. Πολλοῦ γε καὶ ἐδέησε τοῦτο παθεῖν.

24.  Οὐκ ἦν φιλοχρήματος ἀλλ´ οἰκονομικὸς κατὰ φύσιν· ἦν γὰρ καὶ τὰ ἄλλα πάντα σοφὸς οἴκου διαθέτης, καὶ πολύ τι τῆς ἡμέρας εἰς ταῦτα ἀνήλισκε μέρος, τὰ μὲν αὐτουργῶν, τὰ δὲ διατάττων.

25. Καὶ ὁ μὲν διαναστάς, ἐπειδὴ ἕως ἐγεγόνει, ἔτι τὴν ψυχὴν ὑπὸ τῆς ὀμφῆς κατεχόμενος διηγεῖτο τὸν ὄνειρον. Ἐγὼ δὲ οὐκ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος, ἀντὶ δὲ ἀληθείας ἀλήθειαν, ἐγρηγορυῖαν ἀντὶ ὑπνωττούσης ἐπεδίδουν, ἅπερ ἀκήκοα διεξιών.

26. Ὑποπεσὼν δὲ συμφορᾷ δημευούσῃ τὰ ὄντα ὁ πρὶν τὴν παραθήκην ἀποστερήσας, κἀκείνην καὶ τῶν αὑτοῦ ὅσα ἠδύνατο προλαβὼν παρέθετο τῷ πιστοτάτῳ τῶν πολιτῶν. Ὡς δὲ παρεδέξατο ὁ Ἐπιδαύριος μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἣν ἀπεστέρητο παραθήκην, καὶ ἐπέγνω ταύτην, ἦσαν μὲν οἳ συνεβούλευον κατέχειν τὰ οἰκεῖα καὶ μὴ ἀποδοῦναι τῷ κατ´ ἀρχὰς ἀπεστερηκότι, ὁ δὲ ἐν οἷς ἐπιστεύθη οὐκ ᾤετο δεῖν ἄπιστος γενέσθαι, οὐδὲ καταρρυπαίνειν τὴν πασῶν ἀρετῶν ὠφελιμωτάτην πιστότητα διὰ τῆς εὐλόγου φαινομένης ἀπιστίας, οὐ δοκεῖν δὲ δίκαιος ἀλλ´ εἶναι ἤθελε, βαθεῖαν τῷ ὄντι καὶ αὐτὸς αὔλακα διὰ φρενῶν καρπούμενος.

27. Ἐπιδείξει δὲ ὅσον οὐκ ἤδη τὸ τοιοῦτον ἡ τῶν καθ´ ἕκαστα τοῦ λόγου διέξοδος.

28. Ἐφθέγγετο μὲν ἐλάχιστα, τὰ πολλὰ δὲ ἠκροᾶτο λόγων γεγηρακότων.

29. Ὁ μέγας ἀνὴρ οὐδένα μικρὸν ἀγῶνα προσίεται, ἀλλ´ ὅπου φυγάδες οἱ ἄλλοι δι´ ἀνανδρίαν ἀποδιδράσκουσιν, ἐνταῦθα καταβαίνει παραβαλλόμενος, ἔνθα ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν κατὰ τὸν ποιητήν.

30. Καὶ δὴ ἐδόκει τῷ ὄντι δίκαια μέμφεσθαι τῷ γε ἀκριβεῖ λογισμῷ. Τῷ δὲ συνήθει καὶ ἀνθρωπίνῳ πολλαχῇ τὸ μέτριον ἔδοξεν ἂν ὑπερβαίνειν. Καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ πολλοῖς οἱ ἐγκαλούμενοι, καὶ ὡς φιλαιτίου περὶ αὐτοῦ διέκειντο τὰς γνώμας. Ὁ δὲ παράδειγμα ἀληθινὸν ὁμονοίας ἀληθινῆς ἐν ἑαυτῷ περιφέρων πρὸς τοῦτο τοὺς ἄλλους ἔκρινε.

31. Τρία πάντες ὁμολογοῦσι πρῶτα καὶ μέγιστα στοιχεῖα τῆς τῶν ὄντων φιλοθεάμονος ἱστορίας, ἔρωτα τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν δεινότατον ἰχνευτήν, ὀξεῖαν καὶ ἀγχίνουν φύσεως δύναμιν, ἐπὶ πολλὰ δι´ ὀλίγου φέρεσθαι δυναμένην, ἑτοιμοτάτην συνιέναι καὶ γνωρίζειν τὰ ἴχνη τῶν θηραμάτων, ὅσα τε ἀληθῆ καὶ ὅσα ψευδῆ ἐστι πρὸς τὴν ἄγραν· ἐκ δὲ αὖ τρίτων φιλοπονίαν ἄτρυτον, οὐκ ἐῶσαν τὴν ψυχὴν ἠρεμεῖν ἕως ἂν ἐπὶ τέλος ἔλθῃ τοῦ κυνηγεσίου, ὅ ἐστι τῆς ἀληθείας ἡ εὕρεσις.

32. Ὅτι ἀγχίνοιαν καὶ ὀξύτητα ὁ Ἰσίδωρος, φησίν, ἔλεγεν οὐ τὴν εὐκίνητον φαντασίαν, οὐδὲ τὴν δοξαστικὴν εὐφυΐαν, οὐδὲ μόνην (ὡς ἄν τις οἰηθείη) διάνοιαν εὔτροχον καὶ γόνιμον ἀληθείας· οὐ γὰρ εἶναι ταύτας αἰτίας, ἀλλὰ τῇ αἰτίᾳ δουλεύειν εἰς νόησιν· τὴν δὲ εἶναι θείαν κατοκωχήν, ἠρέμα διανοίγουσαν καὶ ἀποκαθαίρουσαν τὰ τῆς ψυχῆς ὄμματα, καὶ τῷ νοερῷ φωτὶ καταλάμπουσαν, εἰς θέαν καὶ γνώρισιν τοῦ ἀληθοῦς καὶ τοῦ ψεύδους. Εὐμοιρίαν ταύτην ἐκεῖνος ὠνόμαζε καὶ ὡς οὐδὲν γένοιτ´ ἂν ὄφελος ἄνευ εὐμοιρίας, ὡς οὐδὲ ὀφθαλμῶν ὑγιαινόντων ὄφελος ἄνευ τοῦ οὐρανίου φωτός, διετείνετο.

33.Τὸ ὑψηλόνουν καὶ τελεσιουργὸν εἶχεν οὐ περὶ τὰ κάτω στρεφόμενον, ἀλλ´ εὐθὺς ἀναθρῷσκον ἀπὸ μικρᾶς ἀφορμῆς ἐπὶ τὰ πρεσβύτατα τῶν θεαμάτων· αὐταῖς γε ταῖς Πλάτωνος ἀκηράτοις ἐννοίαις οὐ κατὰ τὰς συνήθεις τῶν πολλῶν φιλοσόφων ἐπιβολὰς ἐνεφύετο, μετὰ δέ γε Πλάτωνα καὶ ταῖς θαυμασταῖς Ἰαμβλίχου περινοίαις.

34. Ὅτι οὐκ ὀλίγους τῶν φιλοσοφούντων ὁρῶμεν καὶ ἀκούομεν τοὺς μὲν ἄβατον εἶναι τὸν Ἰάμβλιχον οἰομένους, τοὺς δὲ αὐθάδει μεγαληγορίᾳ λόγων τὸ πλέον ἢ ἀληθείᾳ πραγμάτων ἐπαιρόμενον.

35.  Ῥητορικῆς καὶ ποιητικῆς πολυμαθίας μικρὰ ἥψατο, εἰς δὲ τὴν θειοτέραν φιλοσοφίαν ἐξώρμησε τὴν Ἀριστοτέλους. Ὁρῶν δὲ ταύτην τῷ ἀναγκαίῳ μᾶλλον ἢ τῷ οἰκείῳ νῷ πιστεύουσαν, καὶ τεχνικὴν μὲν ἱκανῶς εἶναι σπουδάζουσαν, τὸ δὲ ἔνθεον ἢ νοερὸν οὐ πάνυ προβαλλομένην, ὀλίγον καὶ ταύτης ὁ Ἰσίδωρος ἐποιήσατο λόγον. Ὡς δὲ τῶν Πλάτωνος ἐγεύσατο νοημάτων, οὐκέτι παπταίνειν ἠξίου πόρσιον, ὡς ἔφη Πίνδαρος, ἀλλὰ τέλος ἔχειν ἤλπιζεν, εἰ τῆς Πλάτωνος διανοίας εἴσω τῶν ἀδύτων δυνηθείη διαβαλεῖν, καὶ πρὸς τοῦτο ὁ πᾶς αὐτῷ δρόμος ἐτέτατο τῆς σπουδῆς.

36. Ὅτι τῶν μὲν παλαίτατα φιλοσοφησάντων Πυθαγόραν καὶ Πλάτωνα θειάζει, καὶ τῶν ἐπτερωμένων ἐκείνων ψυχῶν εἶναι, αἳ εἰς τὸν ὑπερουράνιον τόπον, εἰς τὸ πεδίον τῆς ἀληθείας, εἰς τὸν λειμῶνα τῶν θείων νέμονται εἰδῶν, τῶν νεωστὶ δὲ Πορφύριον καὶ Ἰάμβλιχον καὶ Συριανὸν καὶ Πρόκλον· καὶ ἄλλους δὲ ἐν μέσῳ τοῦ χρόνου πολὺν θησαυρὸν συλλέξαι λέγει ἐπιστήμης θεοπρεποῦς. Τοὺς μέντοι θνητὰ καὶ ἀνθρώπινα φιλοπονουμένους ἢ συνιέντας ὀξέως ἢ φιλομαθεῖς εἶναι βουλομένους οὐδὲν μέγα ἀνύτειν εἰς τὴν θεοπρεπῆ καὶ μεγάλην σοφίαν. Τῶν γὰρ παλαιῶν Ἀριστοτέλη καὶ Χρύσιππον εὐφυεστάτους γενομένους, ἀλλὰ καὶ φιλομαθεστάτους γεγονότας, ἔτι δὲ καὶ φιλοπόνους, οὐκ ἀναβῆναι ὅμως τὴν ὅλην ἀνάβασιν. Τῶν δὲ νεωτέρων Ἱεροκλέα τε καὶ εἴ τις ὅμοιος, οὐδὲν μὲν ἐλλείποντας εἰς τὴν ἀνθρωπίνην παρασκευὴν, τῶν δὲ μακαρίων νοημάτων πολλαχῇ πολλῶν ἐνδεεῖς γενομένους φησίν.

37. Ὅτι καὶ τῶν βιβλίων τὸν ὁμαδὸν παρῃτεῖτο, πολυδοξίας μᾶλλον αἴτιον ὄντα ἢ πολυνοίας. Ἑνὶ δὲ μόνῳ τῷ διδασκάλῳ ἐπαναπαυόμενος, πρὸς μόνον ἐκεῖνον ἀπετύπου ἑαυτόν, τὰ παρ´ αὐτοῦ λεγόμενα ἀπογραφόμενος. Δῆλος δ´ ἦν οὐκ ἀγαπῶν τὰ παρόντα οὔτε τὰ ἀγάλματα προσκυνεῖν ἐθέλων, ἀλλ´ ἤδη ἐπ´ αὐτοὺς τοὺς θεοὺς ἱέμενος εἴσω κρυπτομένους, οὐκ ἐν ἀδύτοις ἀλλ´ ἐν αὐτῷ τῷ ἀπορρήτῳ, ὅτι ποτέ ἐστι, τῆς παντελοῦς ἀγνωσίας.

38. Πῶς οὖν ἐπ´ αὐτοὺς ἵετο τοιούτους ὄντας; Ἔρωτι δεινῷ, ἀπορρήτῳ καὶ τούτῳ. Καὶ τίς δὲ ἄλλος ἢ ἄγνωστος καὶ ὁ ἔρως; Καὶ τίνα τοῦτόν φαμεν, ἴσασιν οἱ πειραθέντες, εἰπεῖν δὲ ἀδύνατον, καὶ νοῆσαί γε οὐδὲν μᾶλλον ῥᾴδιον.

39. Εἶπεν ἄν τις οὐ λόγους αὐτὸν ἀλλὰ πραγμάτων φθέγγεσθαι οὐσίας.

40. Ἦν δὲ καὶ εὑρετὴς ἑτοιμότατος ὧν τε αὐτὸς ἠπόρει πρὸς ἑτέρους καὶ ὧν ἕτεροι πρὸς αὐτόν, οὐ πολυμαθίᾳ καὶ ἀλλοτρίων δοξασμάτων ἱστορίᾳ καταχωννὺς μὲν τὴν ἀλήθειαν, ἐπιστομίζων δὲ τοὺς ἀποροῦντας· ἀλλὰ ῥώμῃ γενναίας φύσεως καὶ θεῶν ἀγχισπόρου, πόθῳ τε ἀμηχάνῳ τῆς περὶ τὸ θεῖον βακχείας, οἷον ἀπομαντευομένῳ ἐῴκει τὴν τῆς ἀληθείας εὕρεσιν.

41. Ἦν δ´ ἱκανὸς διιδεῖν ὅπῃ τε σαθρὸν φθέγγεται ὁ λόγος καὶ ὅπῃ ὑγιές.

42. Μαρῖνος δὲ ὁ Πρόκλου διάδοχος, ὁ καὶ Ἰσιδώρου (μετὰ καὶ ἄλλων) τῶν Ἀριστοτέλους λόγων διδάσκαλος, ὑπόμνημα πολύστιχον εἰς Φίληβον συντάξας τοῦ Πλάτωνος, οὗτος τῷ Ἰσιδώρῳ ἐντυχεῖν τε τῷ ὑπομνήματι κελεύει, καὶ ἐπικρῖναι εἰ ἐξοιστέον. Ὁ δὲ ἀναγνοὺς οὐδὲν ἀπεκρύψατο τῶν αὐτῷ δοκούντων, οὐ μέντοι οὐδὲ ἄμουσον ἀφῆκε φωνήν, τοσοῦτον δὲ μόνον ἔφη, ἱκανὰ εἶναι τὰ τοῦ διδασκάλου. Ὁ δὲ Μαρῖνος συνεὶς πυρὶ διέφθειρε τὸ βιβλίον.

43. Ἐξαίρετον δ´ ἦν αὐτῷ περὶ τοὺς ἄλλους καὶ τοῦτο φιλοσόφους, οὐκ ἠβούλετο συλλογισμοῖς ἀναγκάζειν μόνον οὔτε ἑαυτὸν οὔτε τοὺς συνόντας ἐπακολουθεῖν τῇ ἀληθείᾳ μὴ ὁρωμένῃ, κατὰ μίαν ὁδὸν πορεύεσθαι συνελαυνομένους ὑπὸ τοῦ λόγου, οἷον τυφλοὺς τὴν ὀρθὴν ἀγομένους πορείαν. Ἀλλὰ πείθειν ἐσπούδαζεν ἀεὶ καὶ ὄψιν ἐντιθέναι τῇ ψυχῇ, μᾶλλον δὲ ἐνοῦσαν διακαθαίρειν.

44. Ὑπηρεσίαν ἐτέλει, ᾗ πρὸς τάχος ἐπετέτακτο γράφειν τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων προσταττόμενα.

45. Περὶ οὗ ἐρῶ κατὰ τὸν ἱκνούμενον λόγον. Ὃ εἰδὼς οὐ λέγω, ὡς μηδὲ ἀκοῦσαι ὤφελον.

46. Ὁ δὲ Λεόντιος ἄριστα βεβουλεῦσθαι νομίζων οἴκαδε ἐπανῄει μετὰ παρρησίας ἀτυχοῦς καὶ κακοδαίμονος, οὐ πλουτήσας οὐδὲ σωθείς, ὡς ᾤετο, ἀλλὰ ζημιωθεὶς μὲν εὐσεβείας θεοφιλοῦς, πανωλεθρίᾳ δὲ τὴν ψυχὴν διαφθαρείς.

47. Ὁ μὲν οὖν οὕτω διήντλησε πάντα τὸν βίον ἐν συμφοραῖς.

48.  Οὐδεὶς δ´ οὕτως ἦν τὴν ψυχὴν ἀτεράμων καὶ βάρβαρος, ὃς οὐκ ἐπείθετο καὶ κατεκηλεῖτο τοῖς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ στόματος ἐκείνου ῥέουσι λόγοις· τοιάδε τις ἐπεκάθητο πειθὼ τοῖς χείλεσι τοῦ ἀνδρός, οὐκ ἀνθρώπειόν τι χρῆμα, ἀλλὰ θειότερον.

49. Φύσιν ἀξιάγαστος, μέγας μὲν τὸ σῶμα καὶ εὐμήκης ἰδεῖν, καλὸς δὲ καὶ ἀγαθὸς τὴν ὄψιν, τῆς δ´ ἡλικίας ἐν τῷ φρονιμωτάτῳ τότε γεγονώς, εὐόμιλός τε καὶ ἡδύς, ἱκανὸς καὶ ὠφέλιμος τοῖς ἐντυγχάνουσι.

50. Καὶ τὴν τροφὴν ἐκληρώσατο μετρίαν τινὰ καὶ ἄθρυπτον, οὔτε κακουργοῦσαν διὰ πενίαν, οὔτε διὰ πλοῦτον βλακεύουσαν, ἀλλὰ μέσην καὶ μουσικήν, τὸν δώριον τρόπον τῆς τύχης ὡς ἀληθῶς ἡρμοσμένην.

51. Μόνος δὲ ἀνθρώπων, ὧν ἀκοῇ ἴσμεν, τὴν παλαιὰν παροιμίαν ἔργῳ διήλεγξεν, οὐχ ἥλιξιν ἀλλὰ πρεσβύταις καὶ πρεσβυτικοῖς λόγοις τερπόμενος. Εἴποις δ´ ἂν καὶ μόνος ἀνθρώπων οὓς ἀκοῇ ἔσχεν ἢ ἔγνω ἢ καὶ οὕτως, οἳ πρὸς ἀκοὴν ἦλθον, ἢ ὧν εἰς κατάληψιν ἀκοὴ ἧκεν, ἢ οὓς δι´ ἀκοῆς ἴσμεν, ἢ οὓς διασῴζει μνήμη, ἢ οὓς οὐκ ἔσβεσε λήθη, καὶ πολλὰ τοιαῦτα.

52. Ὅτι φυλακεῖα οἱ Ἀλεξανδρεῖς ἐκάλουν τὰ ἐκμαγεῖα τῶν γυναικείων μολυσμῶν.

53. Οὐκ ἦν δὲ γνήσιος ὁ γάμος, εἰ μὴ ὁ ἱερεὺς ὁ τῆς θεοῦ ἐν τοῖς γαμικοῖς συμβολαίοις ὑπεσημήνατο χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ.

54. Ὅτι Ἱεροκλῆς, ὁ τὰς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ διατριβὰς ὑψηλοφροσύνῃ καὶ μεγαληγορίᾳ κοσμήσας, μετὰ τοῦ ἀτρέπτου καὶ μεγαλοπρεποῦς, εὔρους τε τὴν διάνοιαν εἰς ὑπερβολὴν ἦν καὶ διαφέρων εὐγλωττίᾳ καὶ εὐπορίᾳ τῶν καλλίστων ὀνομάτων καὶ ῥημάτων κατέπληττε πανταχῇ τοὺς ἀκροωμένους, πρὸς τὴν Πλάτωνος ἁμιλλώμενος ἀεὶ καλλιρρημοσύνην καὶ πολύνοιαν. Οὗτός ποτε τὸν Πλάτωνος Γοργίαν τοῖς ἑταίροις ἐξηγεῖτο· εἷς δέ τις τῶν ἀκροατῶν, Θεοσέβιος, ἀπεγράψατο τὴν ἐξήγησιν. Πάλιν δ´, οἷα εἰκός, ἐκ δευτέρου τοῦ Ἱεροκλέους εἰς τὸν Γοργίαν καταβαλλομένου μετά τινα χρόνον τὴν ἐξήγησιν ὁ αὐτὸς ταύτην ἀπεγράψατο, καὶ ἀντιπαραβαλὼν τὰ πρότερα καὶ τὰ ὕστερα εὗρεν οὐδὲν τῶν αὐτῶν ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἑκάτερα δὲ ὅμως, ὃ καὶ παράλογον ἀκοῦσαι, τῆς Πλάτωνος ἐχόμενα καθ´ ὅσον οἷόν τε προαιρέσεως. Τούτῳ μὲν οὖν ἐπιδείκνυται τοῦ ἀνδρὸς ἡλίκον ἦν ἄρα τὸ τῶν φρενῶν πέλαγος.

55. Γυναῖκα παιδοποιὸν ἄγεται.

56. Ὡς δ´ οὐκ ἐπείθετο τὸ δαιμόνιον τῆς γυναικὸς ἐξελθεῖν λόγοις ἡμερωτέροις, ὅρκῳ αὐτὸ ἐπηνάγκαζεν ὁ Θεοσέβιος, καίτοι οὔτε μαγεύειν εἰδὼς οὔτε θεουργίασμά τι μελετήσας. Ὥρκιζε δὲ τὰς τοῦ ἡλίου προτείνων ἀκτῖνας καὶ τὸν Ἑβραίων Θεόν. Ὁ δὲ ἀπελήλατο ὁ δαίμων ἀνακραγὼν εὐλαβεῖσθαι μὲν τοὺς θεούς, αἰσχύνεσθαι δὲ καὶ αὐτόν.

57. Πάντα οὖν κάλων ἐκίνει καὶ πάντα ἔπραττε καὶ ἔλεγε πείθων καὶ παρακαλῶν, οἷος ἐκείνου θυμός, οὐδὲν ἄπρακτον ἀπολιπεῖν ἀνεχόμενος ἐφ´ ὅ τι ἂν ὁρμήσειεν.

58. Ἔλεγε μὲν ὁ Θεοσέβιος τὰ πολλὰ ἀπὸ τῶν Ἐπικτήτου σχολῶν, τὰ δὲ καὶ αὐτὸς ἐπετεχνᾶτο τῆς ἠθοποιοῦ διανοήματα Μούσης.

59. Ὁ δὲ πάντων σωφρονέστατος Θεοσέβιος καὶ τὴν πρὸς γυναῖκα παιδοποιὸν ὁμιλίαν ἐδέξατο. Ἐπεὶ δὲ παῖδας οὐκ ἐγεννάτην, κατασκευασάμενος ὁ Θεοσέβιος τὸν τῆς σωφροσύνης δακτύλιον· «Ὦ γύναι, φησὶ τῇ γυναικί, πάλαι μέν σοι ἐπιδέδωκα δακτύλιον ἁρμοστὴν παιδουργοῦ συμβιώσεως· τὰ νῦν δὲ τοῦτον ἐπιδίδωμί σοι σωφρονιστήν, ἐπικουρόν σοι παρεσόμενον ἀεὶ τῆς σώφρονος οἰκουρίας, εἰ μὲν οὖν δυνήσῃ τε καὶ θελήσεις ἐμοὶ συμβιῶναι τὸν καθαρώτερον τρόπον· εἰ δὲ μή, ἔξεστιν ἀπαλλάττεσθαι πρὸς ἕτερον εὐμενῶς καὶ πρᾴως ἐκδιδομένην παρὰ φίλου φίλην». Ἡ δὲ ἠσμένισεν.

 60. Ὁ δὲ Ἀμμωνιανὸς ἠγάπα τὴν ἐπὶ ποιητῶν ἐξηγήσει καὶ διορθώσει τῆς Ἑλληνικῆς λέξεως καθημένην τέχνην. Οὗτος ἦν Ἀμμωνιανὸς ᾧ συνέβη κεκτῆσθαι ὄνον, ὅν φασιν ἀκροώμενον τῶν ποιητικῶν μαθημάτων πολλάκις τροφῆς ἀμελεῖν, καίτοι καὶ ἐκ παρασκευῆς καὶ λιμώττειν ἠναγκασμένον· οὕτως ὤφθη φιλομαθίας ποιητικῆς ἁλοὺς ὁ ὄνος.

61. Ὅτι φησὶ μετρίως μετέσχε τῶν ποιητικῶν ὁ Ἰσίδωρος, οὐ λίαν σπουδάσας περὶ αὐτά, ἅτε οὐχ ἁπτόμενα τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ μέχρι φαντασίας καὶ γλώσσης ἱστάμενα, τὰ δὲ αὐτῶν καὶ μαχόμενα ταῖς ὁμολογουμέναις ἐννοίαις· διὸ καὶ ἐνδεέστερος ἦν ἐν τούτοις. Ὅθεν καὶ ὕμνους ὅσους ἔγραψεν, εὕροι τις ἂν τὸ μὲν ὑψηλόνουν καὶ τελεσιουργὸν ἐπιφαίνοντας, τοῖς δ´ ἔπεσιν οὐ πάνυ συνηρμοσμένους.

62. Ἦν δὲ ὁ Θέων οὐ μάλα ἀγχίνους οὐδὲ ὀξύς, φιλομαθὴς δὲ καὶ φιλόπονος, εἴ τις ἄλλος. Διὸ καὶ ποιητῶν καὶ ῥητόρων ἐμπειρότατός τε καὶ μνημονικώτατος γέγονε καὶ τεχνικῆς ἀκριβείας ἑκατέρων εἰς ἄκρον ἥκειν ἐδόκει. Γράφειν δὲ μέτρα ἢ λόγους, καίτοι λίαν ἐρῶν, ἀδύνατος ἦν.

63. Ὅτι μάχης πρὸ τοῦ Ῥώμης ἄστεως γεγενημένης Ῥωμαίων πρὸς Σκύθας οὓς Ἀττίλας ἦγεν, Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ μετὰ Ὁνώριον Ῥώμης βασιλεύοντος, φόνος ἐρρύη ἑκατέρωθεν τοσοῦτος ὡς μηδένα τῶν συμπλακέντων τῇ μάχῃ μηδετέρου μέρους περισωθῆναι, πλὴν τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν περὶ αὐτοὺς ὀλίγων δορυφόρων. Τὸ δὲ παραλογώτατον, ὅτι φασίν, ἐπειδὴ πεπτώκασιν οἱ μαχόμενοι τοῖς σώμασιν ἀπειπόντες ἔτι ταῖς ψυχαῖς ἵσταντο πολεμοῦντες ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ὅλας καὶ νύκτας, οὐδὲν τῶν ζώντων εἰς ἀγῶνα ἀπολειπόμενοι, οὔτε κατὰ χεῖρας οὔτε κατὰ θυμόν. Ἑωρᾶτο γοῦν καὶ ἠκούετο τὰ εἴδωλα τῶν ψυχῶν ἀντιφερόμενα καὶ τοῖς ὅπλοις ἀντιπαταγοῦντα. Καὶ ἀρχαῖα δὲ ἄλλα τοιαῦτα φάσματα πολέμων μέχρι νῦν φαίνεσθαί φησι, πλὴν ὅτι ταῦτα τὰ μὲν ἄλλα, ὅσα ζῶντες ἄνθρωποι κατὰ πόλεμον δρῶσιν, οὐδὲν ὑστερεῖν, φθέγγεσθαι δὲ οὐκ ἐπὶ μικρόν. Καὶ ἓν μὲν ἐπιφαίνεσθαι ἐν τῷ περὶ Σόγδαν ποτὲ λίμνην οὖσαν πεδίῳ, φαίνεσθαι δ´ ὑπὸ τὴν ἕω τὸ φάσμα, φωτὸς ἤδη τὴν γῆν ὑπαυγάζοντος, δεύτερον δ´ ἐν Κούρβοις χωρίῳ τῆς Καρίας· ἐν τούτῳ γὰρ φαίνεσθαι οὐ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ἀλλ´ ἐνίοτε διαλείποντα ὀλίγας τινάς, οὐδὲ ὡρισμένας γε ταύτας, περὶ ὄρθρον ἕως ἡλίου λαμπρᾶς ἀνατολῆς ἐν ἀέρι διαφοιτῶντα ψυχῶν ἄττα σκιοειδῆ φαντάσματα πολεμοῦντα ἀλλήλοις. Καὶ ἐν τοῖς καθ´ ἡμᾶς δὲ χρόνοις πολλοὶ διηγήσαντο, οὐχ οἷοί τε ὄντες ψεύδεσθαι, κατὰ Σικελίαν ἐν τῷ λεγομένῳ πεδίῳ τετραπυργίῳ καὶ ἐν ἄλλοις οὐκ ὀλίγοις αὐτῆς μέρεσιν ὁρᾶσθαι ἱπποτῶν πολεμίων ἐπελαυνόντων φάσματα κατὰ τὸν τοῦ θέρους μάλιστα καιρόν, μεσημβρίας σταθηρᾶς ἱσταμένης.

64. Ὅτι τὸν Σεβήρου ἵππον φησί (Ῥωμαῖος δ´ ἦν οὗτος, καὶ Ἀνθεμίου παρασχόντος ἐλπίδας ὡς ἡ Ῥώμη πεσοῦσα πάλιν δι´ αὐτοῦ ἀναστήσεται, ἐπὶ Ῥώμην, ταύτης προαναχωρήσας, ἐπανῆκε καὶ τιμῆς ὑπατικῆς ἔτυχε) τούτου τοίνυν ὁ ἵππος, ᾧ τὰ πολλὰ ἐχρῆτο, ψηχόμενος σπινθῆρας ἀπὸ τοῦ σώματος πολλούς τε καὶ μεγάλους ἠφίει, ἕως αὐτῷ τὸ τέρας εἰς τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν ἐν τῇ Ῥώμῃ κατηνύσθη. Ἀλλὰ καὶ Τιβερίῳ ὄνος, ὡς Πλούταρχος ὁ Χαιρωνεύς φησιν, ἔτι μειρακίῳ ὄντι καὶ ἐν Ῥόδῳ ἐπὶ λόγοις ῥητορικοῖς διατρίβοντι, τὴν βασιλείαν διὰ τοῦ αὐτοῦ παθήματος προεμήνυσεν. Ἀλλὰ καὶ τῶν περὶ Ἀττίλαν ἕνα ὄντα τὸν Βαλίμεριν ἀπὸ τοῦ οἰκείου σώματος ἀποβάλλειν σπινθῆρας· ὁ δὲ ἦν ὁ Βαλίμερις Θευδερίχου πατήρ, ὃς νῦν τὸ μέγιστον ἔχει κράτος Ἰταλίας πάσης. Λέγει δὲ καὶ περὶ ἑαυτοῦ ὁ συγγραφεὺς ὡς· «Καὶ ἐμοὶ ἐνδυομένῳ τε καὶ ἐκδυομένῳ, εἰ καὶ σπάνιον τοῦτο συμβαίνει, συμβαίνει δ´ οὖν σπινθῆρας ἀποπηδᾶν ἐξαισίους, ἐσθ´ ὅτε καὶ κτύπον παρέχοντας, ἐνίοτε καὶ φλόγας ὅλας καταλάμπειν τὸ ἱμάτιον, μὴ μέντοι καίουσας». Καὶ τὸ τέρας ἀγνοεῖν εἰς ὃ τελευτήσει. Ἰδεῖν δὲ λέγει καὶ ἄνθρωπόν τινα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀφιέντα σπινθῆρας, ἀλλὰ καὶ φλόγα ἀνάπτοντα ὅτε βούλοιτο, ἱματίῳ τινὶ τραχεῖ παρατριβομένης.

65. Ἤλαυνε τὸν ἵππον, ὅσον εἶχε τάχους· εἶχε δὲ τῶν ἄλλων ἐνδεέστερον.

66. Τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἀποτυχὼν ἐπὶ τὸν ἡσύχιον καὶ ἀπράγμονα βίον ἐτράπετο, μίσει τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ δυσχερασμάτων.

67.  Ἧκον δὲ πρὸς τὸν Σεβῆρον καὶ Βραχμᾶνες κατὰ τὴν Ἀλεξανδρείαν, καὶ ἐδέξατο σφᾶς οἴκῳ ἰδίῳ καὶ θεραπείᾳ τῇ προσηκούσῃ· οἳ κατὰ χώραν ἐπ´ οἴκου μάλα σεμνῶς ἔμενον, οὔτε λουτρῶν δεόμενοι δημοσίων οὔτε ἄλλης ἐπόψεως οὐδεμιᾶς τῶν κατὰ ἄστυ γινομένων, ἀλλὰ τὸ θυραῖον ἐξετρέποντο. Ἐσιτοῦντο δὲ φοίνικας καὶ ὄρυζαν, καὶ ἦν αὐτοῖς πόμα τὸ ὕδωρ. Ἦσαν δὲ οὗτοι οὔτε τῶν ἐν ὄρεσι διατριβόντων Βραχμάνων οὔτε τῶν ἐν πόλεσι κατῳκημένων Ἰνδῶν, ἀλλ´ ἀτεχνῶς ἀμφίβιοι τοῖς Βραχμάνοις ὑπηρετούμενοι τὰ πρὸς τὰς πόλεις εἴ που δεήσειεν, καὶ ταῖς πόλεσιν αὖ τὰ πρὸς τοὺς Βραχμᾶνας. Ἔλεγον δὲ καὶ οὗτοι περὶ τῶν ὀρείων Βραχμάνων ὅσα οἱ συγγραφεῖς περὶ αὐτῶν θρυλοῦσιν, ὄμβρους τε καὶ ἀνομβρίας εὐχαῖς καταπράττειν καὶ λιμῶν καὶ λοιμῶν ἀποδιώξεις ἄλλων τε κακῶν ἀποτροπάς, ὅσα μὴ ἀνίατον ἔχει τὴν εἱμαρμένην. Ἔλεγον δὲ οὗτοι καὶ μονόποδας ἀνθρώπους παρὰ σφίσιν ἱστορῆσαι, καὶ δράκοντας ἐξαισίους κατὰ μέγεθος ἑπτακεφάλους, καὶ ἄλλα ἄττα πολὺ τὸ παράλογον ἔχοντα.

68. Ὅτι ἔλεγεν ὁ Σεβῆρος τεθεᾶσθαι γοργονιάδα βοτάνην, ἧς εἶναι τὴν ῥίζαν ἄντικρυς ὁμοίαν παρθένῳ τὴν κεφαλὴν ἐχούσῃ κατηρεφῆ δρακοντείοις πλοκάμοις.

69. Ὅτι τὴν διὰ τῶν νεφῶν μαντικὴν οὐδαμῶς τοῖς παλαιοῖς οὐδ´ ἀκοῇ ἐγνωσμένην Ἄνθουσάν τινα γυναῖκα ἐξευρεῖν ἐν ταῖς ἡμέραις Λέοντος τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως· ἐξ Αἰγῶν δὲ κατήγετο τῶν Κιλικίων ἡ γυνή, τὸ δὲ ἀνέκαθεν ἀπὸ τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ κατῳκισθέντων ἐπὶ τὸν Κομανὸν τὸ ὄρος Ὀρεστιάδων· καὶ ἀνάγειν τὸ γένος εἰς Πέλοπα. Αὕτη φροντίζουσα περὶ τἀνδρὸς ἐπιτετραμμένου στρατιωτικήν τινα ἀρχὴν καὶ ἐπὶ τὸν κατὰ Σικελίαν ἀπεσταλμένου μετὰ καὶ ἄλλων πόλεμον, εὔξατο προϊδεῖν ὀνείρῳ τὰ συμβησόμενα, εὔξατο δὲ πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα. Ὁ δὲ πατὴρ ὄναρ αὐτῇ ἐπιστὰς ἐκέλευε καὶ πρὸς δυόμενον εὔξασθαι. Καὶ εὐχομένης ἐξ αἰθρίας τινὸς νέφος συστῆναι περὶ τὸν ἥλιον, ἐκεῖθεν δ´ αὐξηθῆναι καὶ εἰς ἄνθρωπον διατυπωθῆναι· ἕτερον δ´ αὐτοῦ νέφος ἀποσπασθὲν ἐπεδίδου τε εἰς μέγεθος ἶσον καὶ εἰς λέοντα διεσχηματίζετο θηρίον· ὁ δὲ ἠγρίαινε, καὶ μέγα χάσμα πεποιημένος ὁ λέων καταπίνει τὸν ἄνθρωπον. Γότθῳ ἐῴκει τὸ ἀνθρώπειον καὶ νεφοποίητον εἴδωλον. Ἐπὶ δὲ τοῖς φάσμασιν ὀλίγον ἔπειτα τὸν ἡγεμόνα τῶν Γότθων Ἄσπερα βασιλεὺς Λέων ἐδολοφόνησεν αὐτὸν καὶ παῖδας. Ἐξ ἐκείνου οὖν τοῦ χρόνου διέμεινεν ἡ Ἄνθουσα ἄχρι δεῦρο ἀεὶ ἐπιτηδεύουσα τὸν τρόπον τῆς διὰ τῶν νεφῶν μαντικῆς προγνώσεως.

70. Ὅτι τὴν Σῶθιν Αἰγύπτιοι τὴν Ἶσιν εἶναι θεολογοῦσιν, οἱ δὲ Ἕλληνες εἰς τὸν Σείριον ἀνάγουσι τοῦτο τὸ ἄστρον, καὶ ὡς κύνα τὸν Σείριον, ὀπαδὸν τοῦ Ὀρίωνος ὄντα κυνηγετοῦντος, οὕτω διαζωγραφοῦσι, μᾶλλον δὲ ἐντετυπωμένον τῷ οὐρανῷ δεικνύουσιν.

71. Τινὲς δὲ ἔλαθον τὸ ἱέρωμα κατάξαντες καὶ διαφθείραντες, καὶ ἀπορούμενοι τελεστικῆς βοηθείας οἱ ἐπιχώριοι ἀνθρωπίνῃ σπουδῇ καὶ τέχνῃ τὸν λιμένα μόλις ἑαυτοῖς περισῴζουσιν οἱ Αἰγύπτιοι.

72. Οἱ δὲ ἐδίωκον, οἱ τῆς γυναικὸς θεράποντες, τὸν κύνα φεύγοντα, τῆς Λιβυκῆς στρουθοῦ τὰ κρέα ἁρπάσαντα.

73. Ὀρυττόντων δὲ ἀνακύπτει καὶ ἐκφαίνεται παλαιτάτου νεὼ ἀέτωμα.

74. Ὅτι ὁ Ἑρμείας γένος μὲν ἦν Ἀλεξανδρεύς, πατὴρ δ´ Ἀμμωνίου καὶ Ἡλιοδώρου. Οὗτος ἐπιεικὴς ἦν τὴν φύσιν καὶ ἁπλοῦς τὸ ἦθος, ἠκροάσατο δὲ καὶ Συριανοῦ σὺν Πρόκλῳ. Φιλοπονίᾳ μὲν οὗτος οὐδενὸς ἦν δεύτερος, ἀγχίνους δὲ οὔτι σφόδρα ἦν οὐδὲ λόγων εὑρετὴς ἀποδεικτικῶν, οὐδὲ γενναῖος ἄρα ζητητὴς ἀληθείας· οὔκουν οὐδ´ οἷός τε ἐγεγόνει πρὸς ἀποροῦντας κατὰ τὸ καρτερὸν ἀνταγωνίζεσθαι, καίτοι ἐμέμνητο ὡς εἰπεῖν πάντων ὧν τε ἀκηκόει τοῦ διδασκάλου ἐξηγουμένου καὶ τῶν ἐν βιβλίοις ἀναγεγραμμένων. Ἀλλὰ τὸ αὐτοκίνητον οὐ προσήνθει τῇ πολυμαθίᾳ. Τὰ δὲ πρὸς ἀρετὴν εὖ ἤσκητο, ὥστε μηδ´ ἂν τὸν Μῶμον αὐτὸν ἐπιμωμήσασθαι μηδὲ μισῆσαι τὸν Φθόνον. Οὗτος ἰδιώτου ποτὲ πωλοῦντος αὐτῷ βιβλίον, καὶ ἔλαττον ἤπερ ἦν ἄξιον αἰτοῦντος, ἐπηνώρθωσέ τε τὴν πλάνην καὶ πλείονος ἐωνήσατο. Καὶ οὐχ ἅπαξ τὴν δικαιοσύνην ταύτην, ἧς τοῖς ἄλλοις οὐδέ τις ἦν ἐπιστροφή, ἀλλὰ πολλάκις, ὁσάκις συνέβαινεν ἀγνοεῖν τὸν πιπράσκοντα τὸ δίκαιον τίμημα, ἐπεδείκνυτο, οὐ κατὰ τοὺς ἄλλους ἀγαπῶν τὸ ἕρμαιον, οὐδὲ οἰηθεὶς ἄρα μηδὲν ἀδικεῖν εἰ ἑκὼν παρὰ ἑκόντος ὁτιοῦν ἐωνήσατο. Καὶ γὰρ ἔνεδράν τινα ἐνεῖναι τῷ πράγματι καὶ ἀπάτην, οὐ λέγουσαν τὸ ψεῦδος ἀλλὰ σιωπῶσαν τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἀδικίαν οὖσαν λανθάνειν τοὺς πολλούς, οὐ βίαιον ἀλλὰ κλοπιμαίαν, οὐδ´ ἐπικίνδυνόν τινα λῃστοῦ δίκην κλέπτουσαν, ἀλλ´ ὑπὸ μὲν τοῦ νόμου ἀφειμένην, τὸ δὲ δίκαιον ἀνατρέπουσαν.

75. Ὅτι ὁ ἀδελφὸς Ἑρμείου Γρηγόριος ἅπαν ἦν τοὐναντίον, ὀξύτατος μὲν εἰς ὑπερβολὴν καὶ εὐκίνητος ἐπὶ τὰς ζητήσεις καὶ τὰς μαθήσεις, ἄλλως δὲ οὐχ ἡσύχιος οὐδὲ γαλήνην ἐν τοῖς ἤθεσι φέρων τινά, ἀλλά τι καὶ παρακεκινηκώς· ὕστερον δὲ καὶ τῇ νόσῳ ἑάλω ἐπὶ πλέον, ὥστε δύσχρηστον αὐτοῦ τοῖς λογισμοῖς καὶ πολὺ παραλλάττον γενέσθαι τὸ ὄργανον.

76. Ὅτι τῷ Ἑρμείᾳ ἐκ τῆς Αἰδεσίας πρεσβύτερον τῶν φιλοσόφων υἱέων τίκτεται παιδίον, καὶ ἡ Αἰδεσία τῷ υἱεῖ ἑπτὰ μῆνας ἀπὸ γενέσεως ἄγοντι προσέπαιζέ τε οἷα εἰκός, καὶ βάβιον ἢ καὶ παιδίον ἀνεκάλει, ὑποκορίζουσα τὴν φωνήν. Ὁ δὲ ἀκούσας ἠγανάκτησε καὶ ἐπετίμησε τὸν παιδικὸν τοῦτον ὑποκορισμόν, τορὰν καὶ διηρθρωμένην τὴν ἐπιτίμησιν ἐξενεγκών. Καὶ ἄλλα δὲ πολλὰ περὶ τοῦ παιδὸς τούτου τερατολογεῖ, καὶ ὅτι οὐκ ἀνεχόμενος τὴν ἐν σώματι ζωὴν ἑπτὰ ἐτῶν τοῦ βίου ἀπέστη· οὐ γὰρ ἐχώρει αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ὁ περὶ γῆν ὅδε τόπος. Βάβια δὲ οἱ Σύροι, καὶ μάλιστα οἱ ἐν Δαμασκῷ, τὰ νεογνὰ καλοῦσι παιδία, ἤδη δὲ καὶ τὰ μειράκια ἀπὸ τῆς παρ´ αὐτοῖς νομιζομένης Βαβίας θεοῦ.

77 Ἤδη γὰρ ἐνίοις τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων καὶ ἅμα διεφθαρμένων τὰς διανοίας εἰς κωμῳδίαν ἐτράπη καὶ γέλωτα πολὺν τὰ τῆς φιλοσοφίας ἀπόρρητα.

78. Ὅτι Πανικόν τι ζῷον διακομιζόμενον θεάσασθαί φησιν ὁ Ἱέραξ ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὁ συνακμάσας Ἀμμωνίῳ, ἐξ Αἰθιοπίας εἰς τὸ Βυζάντιον, ἐοικὸς ἀκριβῶς τοῖς γραφομένοις καὶ τυπουμένοις· ἀκηκοέναι τε αὐτοῦ τῆς φωνῆς διὰ τῆς Ἀλεξανδρείας φερομένου οἱονεὶ τριζούσης.

79. Ὅτι ὁ Ἀμμώνιος φιλοπονώτατος γέγονε, καὶ πλείστους ὠφέλησε τῶν πώποτε γεγενημένων ἐξηγητῶν· μᾶλλον δὲ τὰ Ἀριστοτέλους ἐξήσκητο, ἔτι δὲ διήνεγκεν οὐ τῶν καθ´ ἑαυτὸν μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ Πρόκλου ἑταίρων, ὀλίγου δὲ ἀποδέω καὶ τῶν πώποτε γεγενημένων εἰπεῖν, τὰ ἀμφὶ γεωμετρίαν τε καὶ ἀστρονομίαν.

80. Καὶ ὁ Πρόκλος ἐθαύμαζε τὸ Ἰσιδώρου πρόσωπον, ὡς ἔνθεον ἦν καὶ πλῆρες εἴσω φιλοσόφου ζωῆς· οἵ τε ὀφθαλμοὶ τὸ τῆς διανοίας εὔτροχον ἀποσαφοῦντες, καὶ ἅμα αὐτοῖς ἐπιθέουσα σεμνότης ἡδεῖα καὶ ἄπλαστος αἰδὼς ἐπέστρεφε πρὸς αὐτὸν τὸν φιλόσοφον.

81. Ὅτι Εὐνόϊος ὁ ῥήτωρ βραδύνους ἦν.

82. Ἤδη νεανικοῦ φρονήματος ὑπόπλεως καὶ σοβῶν ἐν λόγοις.

83. Ὅτι Σουπηριανὸς τριάκοντα ἐτῶν τῶν ῥητορικῶν ἀρξάμενος, καίτοι τὴν φύσιν ὑπονωθέστερος ὤν, ὅμως δι´ ὑπερβολὴν φιλοπονίας ὕστερον ἐν ταῖς λιπαραῖς καὶ ἀοιδίμοις Ἀθήναις ἀνηγορεύετο σοφιστής, οὐ πάνυ τῆς Λαχάρου δόξης ἀπολειπόμενος.

84. Ὅτι καὶ Λαχάρης ἐξ ἐπιμελείας μᾶλλον ἢ φύσεως ἔδοξε κατὰ τὴν ῥητορικὴν εὐδοκιμῆσαι. Δηλοῖ δὲ αὐτοῦ τὸ τῆς φύσεως ἀγεννέστερον καὶ τὰ συγγράμματα αὐτοῦ.

85.  Ἄνδρα ἱερὸν καὶ περὶ τὰ θεῖα βακχεύοντα μεγαλοπρεπῶς.

86. Ὅτι Μητροφάνης ὁ σοφιστὴς ἔκγονος ἦν Λαχάρου.

87. Ὅτι φησὶν ὁ συγγραφεὺς ἄγαλμα τῆς Ἀφροδίτης ἰδεῖν ἱδρυμένον Ἡρώδου τοῦ σοφιστοῦ ἀνάθημα. «Τοῦτο οὖν, φησί, θεασάμενος ἵδρωσα μὲν ὑπὸ θάμβους καὶ ἐκπλήξεως, οὕτω δὲ τὴν ψυχὴν διετέθην ὑπὸ τῆς εὐφροσύνης, ὥστε οὐχ οἷός τε ἦν οἴκαδε ἐπανιέναι, πολλάκις δὲ ἀπιὼν ἐπαναστρέφειν ἐπὶ τὸ θέαμα· τοσοῦτον αὐτῷ κάλλος ἐνεκέρασεν ὁ τεχνίτης, οὐ γλυκύ τι καὶ ἀφροδίσιον, ἀλλὰ βλοσυρόν τε καὶ ἀνδρικόν, ἔνοπλον μέν, οἷον δὲ ἀπὸ νίκης ἐπανηγμένης καὶ τὸ γεγηθὸς ἐπιφαινούσης».

88. Ὅτι Ἱέριον τὸν Πλουτάρχου, ὑπὸ Πρόκλῳ φιλοσοφοῦντα, ἐς τὴν Κυρίνου λεγομένην οἰκίαν θεάσασθαί φησι μικρὰν οὕτω κεφαλὴν μόνην ἀνθρώπου, τό τε μέγεθος καὶ τὸ εἶδος οὐδὲν ἐρεβίνθου διαφέρουσαν· διὸ καὶ ἐρέβινθον αὐτὴν καλεῖσθαι· τὰ δ´ ἄλλα κεφαλὴν ἀνθρωπείαν εἶναι, ὀφθαλμούς τε ἔχειν καὶ πρόσωπον καὶ τρίχας ἄνω καὶ στόμα πᾶν, καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος φωνὴν ἀφιέναι, ὅσον ἀνθρώπων χιλίων, τοσοῦτον μεγάλην. Τοῦτο τερατευσάμενος περὶ τοῦ ἐρεβίνθου ὁ συγγραφεὺς τῆς κεφαλῆς, καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτῆς ἄξια Δαμασκίῳ τῷ δυσσεβεῖ καὶ γράφειν καὶ πιστεύειν προστερατεύεται.

89. Ὁ Σαλούστιος κυνίζων οὐ τὴν εἰθισμένην ὁδὸν ἐπορεύετο τῆς φιλοσοφίας, ἀλλὰ τὴν κεχαραγμένην πρὸς ἔλεγχόν τε καὶ λοιδορίαν καὶ τὸν μάλιστα δὴ πόνον ὑπὲρ ἀρετῆς. Ὑπεδέδετο δ´ οὗτος σπανιάκις, ἢ τὰς Ἀττικὰς ἰφικρατίδας ἢ τὰ συνήθη σάνδαλα περιδεδεμένος. Ἐφαίνετο δὲ οὐδέποτε ἐπὶ πλεῖστον χρόνον οὔτε ἀρρωστῶν τὸ σῶμα οὔτε ταλαιπωρούμενος τὴν ψυχήν, ἀλλά (τὸ λεγόμενον) εὐλόφῳ αὐχένι τὴν ἄσκησιν ὑπέμενε.

90. Καλὰ καὶ ἀξιέπαινα πολιτεύματα, καὶ ὅσα τοιαῦτα φιλανθρωπεύματα.

91. Ὁ Καρχηδονίων βασιλεὺς Γεζέριχος, ἀκούσας ὡς οἱ Ῥωμαῖοι τὸν σύμμαχον αὐτοῖς κατ´ αὐτοῦ Μαρκελλῖνον δόλῳ καὶ παρὰ τοὺς ὅρκους ἀνεῖλον, ἥσθη τε ἄγαν ἐπὶ ταῖς ἐλπίσι τῆς νίκης, καὶ ἔδοξεν εἰρηκέναι λόγον οὐ Καρχηδονίῳ προσήκοντα ἀλλὰ Ῥωμαίῳ βασιλεῖ· τοὺς γάρ τοι Ῥωμαίους ἔφατο τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ ἀποκόψαι τὴν δεξιάν. Ὁ δὲ Μαρκελλῖνος τῆς Δαλμάτων ἦν χώρας αὐτοδέσποτος ἡγεμών, Ἕλλην τὴν δόξαν.

92. Ὅτι ὁ Σαλούστιος εἰς τοὺς τῶν ἐντυγχανόντων ὀφθαλμοὺς ἀφορῶν προέλεγεν ἑκάστοτε τὴν βίᾳ γενησομένην ἑκάστῳ τελευτήν. Τὴν δ´ αἰτίαν τῆς προγνώσεως οὐδ´ αὐτὸς εἶχε φράζειν· καίτοι ἐπειρᾶτο ἐρωτώμενος τὸ σκοτεινὸν τῶν ὀφθαλμῶν αἰτιᾶσθαι καὶ ἀχλυῶδες καὶ νοτισμοῦ μεστόν, οἷον ἐπὶ πένθεσι ταῖς κόραις αὐταῖς ἐμφερόμενον. Καὶ Οὐράνιόν τινα ὄνομα, Ἀπαμείας τῆς ἐν Συρίᾳ πολίτην καὶ ἄρξαντα Καισαρείας τῆς ἐν Παλαιστίνῃ, ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν γνωρίζειν τὸν ὅμοιον τρόπον τοὺς πολυαράτους γόητάς φησι. Καὶ Νόμον δέ τινα τοὔνομα, πολίτην ἴδιον, ὁ συγγραφεὺς λέγει ἀπὸ τῆς κατὰ τὰ ὄμματα τῶν ἐντυγχανόντων θέας τοὺς λανθάνοντας ἐπιγινώσκειν φονέας.

93. Ὁ δὲ τὸν Αἰγαῖον διαπεραιωθείς, ὁ Ἰσίδωρος, καὶ αὐτὸς δὲ Ἀσκληπιάδης, ἔφασκεν ἑωρακέναι πλόκαμον ἐν τῷ Νείλῳ ποταμῷ δαιμόνιον τὸ μέγεθος καὶ τὸ κάλλος. Αὖθις δέ ποτε παρὰ τὸν Νεῖλον ἑστιωμένοις ἀμφοτέροις (παρῆν δὲ ἐκ τρίτων καὶ ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος) ἀνέδραμεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ πλόκαμος ὡς ἰδεῖν πεντάπηχυς. Καὶ πολλὰ τοιαῦτα φάσματα λέγει.

94. Ὅτι κατὰ τὴν Ἡλιούπολιν τῆς Συρίας εἰς ὄρος τὸ τοῦ Λιβάνου τὸν Ἀσκληπιάδην ἀνελθεῖν φησι, καὶ ἰδεῖν πολλὰ τῶν λεγομένων βαιτυλίων ἢ βαιτύλων, περὶ ὧν μυρία τερατολογεῖ ἄξια γλώσσης ἀσεβούσης. Λέγει δὲ καὶ ἑαυτὸν καὶ τὸν Ἰσίδωρον ταῦτα χρόνῳ ὕστερον θεάσασθαι.

95. Ἡ δὲ ἱερὰ γενεὰ καθ´ ἑαυτὴν διέζη βίον θεοφιλῆ καὶ εὐδαίμονα, τόν τε φιλοσοφοῦντα καὶ τὸν τὰ θεῖα θεραπεύοντα.

96. Ἀνέκαιον ὁσίῳ πυρὶ τοὺς βωμούς.

97. Ὅτι ἡ πάρδαλις ἀεί, φησί, διψῇ, ὁ ἱέραξ οὐδέποτε· διὸ σπανιάκις ὁρᾶται πίνων.

98. Ὁ ἱπποπόταμος ἄδικον ζῷον, ὅθεν καὶ ἐν τοῖς ἱερογλυφικοῖς γράμμασιν ἀδικίαν δηλοῖ· τὸν γὰρ πατέρα ἀποκτείνας βιάζεται τὴν μητέρα.

99. Ὁ σοῦχος δίκαιος· ὄνομα δὲ κροκοδείλου καὶ εἶδος ὁ σοῦχος. οὐ γὰρ ἀδικεῖ ζῷον οὐδέν.

100. Τὰς δώδεκα ὥρας ἡ αἴλουρος διακρίνει, νύκτας καὶ ἡμέρας οὐροῦσα καθ´ ἑκάστην ἀεί, δίκην ὀργάνου τινὸς ὡρογνωμονοῦσα. Ἀλλὰ καὶ τῆς σελήνης, φησίν, ἀπαριθμεῖται τὰ φῶτα τοῖς οἰκείοις γεννήμασι. Καὶ γὰρ τὴν αἴλουρον ζʹ μὲν τὸν πρῶτον, ϛʹ δὲ τὸν δεύτερον τόκον, τὸν τρίτον εʹ, καὶ δʹ τὸν τέταρτον, καὶ γʹ τὸν πέμπτον, ἐφ´ οἷς δύο τὸν ἕκτον καὶ ἕνα ἐπὶ πᾶσι τὸν ἕβδομον· καὶ εἶναι τοσαῦτα γεννήματα τῆς αἰλούρου, ὅσα καὶ τὰ τῆς σελήνης φῶτα.

101. Ὁ κῆβος (ἔστι δὲ πιθήκου εἶδος) ἀποσπερμαίνει κατὰ τὴν σύνοδον ἡλίου καὶ σελήνης.

102. Ὁ ὄρυξ τὸ ζῷον πταρνύμενος ἀνατέλλειν διασημαίνει τὴν Σῶθιν.

103. Ἕως οἱ ἡγεμόνες αὐτῶν διέστησαν εἰς ἔριν πολιτοφθόρον.

104. Καὶ προέλεγε κατὰ τὴν ἀπόρρητον θέαν.

105. Ὁ δ´ ἐν τῷ τοίχῳ τοῦ φωτὸς φανεὶς ὄγκος οἷον παγεὶς εἰς πρόσωπον διεμορφοῦτο, πρόσωπον ἀτεχνῶς θεσπέσιον δή τι καὶ ὑπερφυές, οὐ γλυκείαις χάρισιν ἀλλὰ βλοσυραῖς ἀγαλλόμενον, κάλλιστον δὲ ὅμως ἰδεῖν καὶ οὐδὲν ἧττον ἐπὶ τῷ βλοσυρῷ τὸ ἤπιον ἐπιδεικνύμενον.

106. Ὃν Ἀλεξανδρεῖς ἐτίμησαν Ὄσιριν ὄντα καὶ Ἄδωνιν κατὰ τὴν μυστικὴν θεοκρασίαν.

107. Ὅτι ἐνῆν, φασί, τῇ τοῦ Ἡραΐσκου τοῦ φιλοσόφου φύσει καί τι τοὺς μολυσμοὺς τῆς γενέσεως ἀναινόμενον· εἰ γοῦν αἴσθοιτο φθεγγομένης ὅπως δὴ καὶ ὅθεν γυναικὸς ἀκαθάρτου τινός, ἤλγει παραχρῆμα τὴν κεφαλήν. Οὕτω μὲν ζῶντι συνῆν ἀεί τι θεοειδές· ἀποθανόντι δὲ ἐπειδὴ τὰ νομιζόμενα τοῖς ἱερεῦσιν ὁ Ἀσκληπιάδης ἀποδιδόναι παρεσκευάζετο, τά τε ἄλλα καὶ τὰς Ὀσιριάδας ἐπὶ τῷ σώματι περιβολάς, αὐτίκα φωτὶ κατελάμπετο πανταχῇ τῶν σινδόνων ἀπόρρητα διαγράμματα, καὶ περὶ αὐτὰ καθεωρᾶτο φασμάτων εἴδη θεοπρεπῶν. Ἦν δὲ αὐτοῦ καὶ ἡ πρώτη γένεσις ἱερὰ καὶ μυστική. Λέγεται δὲ κατελθεῖν ἀπὸ τῆς μητρὸς εἰς τὸ φῶς ἐπὶ τοῖς χείλεσιν ἔχων τὸν κατασιγάζοντα δάκτυλον, οἷον Αἰγύπτιοι μυθολογοῦσι γενέσθαι τὸν Ὧρον, καὶ πρὸ τοῦ Ὥρου τὸν Ἥλιον. Καὶ ἐπεὶ συνεπεφύκει τοῖς χείλεσιν ὁ δάκτυλος, ἐδεήθη τομῆς, καὶ διέμεινεν ἀεὶ τὸ χεῖλος ὑποτετμημένον ἰδεῖν, φανεροῦν τὸ σημεῖον τῆς ἀπορρήτου γενέσεως. Λέγεται δὲ καὶ ὁ Πρόκλος ἑαυτοῦ ἀμείνονα τὸν Ἡραΐσκον ὁμολογεῖν· ἃ μὲν γὰρ αὐτὸς ᾔδει, καὶ ἐκεῖνον εἰδέναι, ἃ δὲ Ἡραΐσκος, οὐκέτι Πρόκλον.

108. Ὅτι Ἀνθέμιον οὗτος τὸν Ῥώμης βασιλεύσαντα ἑλληνόφρονα καὶ ὁμόφρονα Σεβήρου τοῦ εἰδώλοις προσανακειμένου λέγει, ὃν αὐτὸς ὕπατον χειροτονεῖ, καὶ ἀμφοῖν εἶναι κρυφίαν βουλὴν τὸ τῶν εἰδώλων μύσος ἀνανεώσασθαι.

109. Ὅτι καὶ Ἴλλουν οὗτος καὶ Λεόντιον, ὃν ἐκεῖνος ἀντιχειροτονεῖ Ζήνωνι βασιλέα, τὰ αὐτὰ καὶ φρονεῖν καὶ βούλεσθαι πρὸς ἀσέβειαν, Παμπρεπίου πρὸς ταύτην αὐτοὺς ἑλκύσαντος, διατείνεται.

110. Ὅτι περὶ Παμπρεπίου τὸ τερατολόγον καὶ ἀπιστότατον φίλοις, καὶ τὸν βίαιον θάνατον ὁμοίως τοῖς ἄλλοις καὶ αὐτὸς ἱστορεῖ· ἦν δ´ Αἰγύπτιος γένος, τέχνην γραμματικὸς ὁ Παμπρέπιος.

111. Οὐκ εἰμὶ πρόθυμος πρᾶγμα λέγειν καὶ ἄδηλον εἰς ἀλήθειαν καὶ πρόχειρον εἰς φιλαπεχθημοσύνην.

112. Βούλομαι δὲ καὶ ἀφεὶς ἤδη τὸν Πύθιον ἐπὶ τὸν Ἡραΐσκον ἐπανελθεῖν τὸν Εὐβοέα.

113. Ἀνεβόα μέγιστον ὅσον.

114. Τῆς κεφαλῆς αἱ κόμαι καθεῖντο μέχρι τῶν ὤμων.

115. Ὅτι Φοίνικες καὶ Σύροι τὸν Κρόνον Ἢλ καὶ Βὴλ καὶ Βωλαθὴν ἐπονομάζουσιν.

116. Ἐνέβησαν μὲν εἰς τὸ ῥεῖθρον τοῦ Μαιάνδρου διανήξασθαι ποταμοῦ αὐτός τε καὶ ὁ Ἀσκληπιόδοτος ὁ πάλαι γεγονὼς παιδαγωγὸς αὐτοῦ· ὁ δὲ σφᾶς ἐν μέσαις ταῖς δίναις ἀπολαβών, ὁ Μαίανδρος, ὑποβρυχίους ἐποίει, ἕως ὁ Ἀσκληπιόδοτος ἐπὶ μικρὸν ἀναδύς, ὅσον θεάσασθαι τὸν ἥλιον, «ἀποθνῄσκομεν» ἔφη, καί τι προσθεῖναι καὶ ἀπόρρητον ἠδυνήθη. Τότε δὲ ἐξαίφνης, ἀπ´ οὐδεμιᾶς φανερᾶς προμηθείας, ἐπὶ τῆς ὄχθης ἔκειντο τοῦ ποταμοῦ ἡμιθνῆτες· εἶτα ἀνακτησάμενοι τὰς ψυχὰς ἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῶν τῶν γε τοῦ Ἅιδου ῥευμάτων. Οὕτως ἔνθεον ἐκτήσατο δύναμιν ὁ Ἀσκληπιόδοτος, καὶ ταῦτα μετὰ τοῦ σώματος ἔτι ὤν.

117. Ἀπόλλωνος αὐλὰς τοῦτο δὴ τὸ χωρίον οἱ Κᾶρες καλοῦσιν. Ὁ Ἀσκληπιόδοτος τοίνυν ἀπὸ τῶν αὐλῶν εἰς Ἀφροδισιάδα οἴκαδε ἐπανερχόμενος, ἤδη μὲν ὁ ἥλιος ἐδεδύκει, ὁ δὲ παραχρῆμα ἀνατέλλουσαν ἐθεάσατο τὴν σελήνην οἷα πανσέληνον οὖσαν καίτοι οὐκ ἦν ἐν τῷ διαμετροῦντι ζῳδίῳ τὸν ἥλιον.

118. Ἀλλὰ δὴ καὶ τοῦτο τὸ ἄγαλμα καθεῖλεν ἡ πάντα τὰ ἀρχαῖα καθελοῦσα ἀνάγκη.

119. Ἀλεξανδρεὺς ἦν τὸ γένος, οὐκ ἐπιφανῶν γονέων τὰ ἀπὸ τῆς τύχης, ἐπιεικῶν δὲ ἄλλως καὶ ἱερῶν.

120. Ὅτι περὶ Ἰακώβου τοῦ ἰατροῦ, ὃς ἐγγὺς μὲν τὸ γένος Ἀλεξανδρεὺς ἦν, πορρώτερον δ´ ἐκ Δαμασκοῦ, υἱὸς δ´ ἰατροῦ μʹ ἔτη τῇ πείρᾳ σχολάσαντος καὶ μικροῦ τὴν οἰκουμένην ἐπὶ γυμνασίᾳ καὶ κρίσει τῆς τέχνης ἐπελθόντος, ὃς καὶ τὸν Ἰάκωβον τὴν ἰατρικὴν τὸν παῖδα ἐπὶ ἔτη τὰ ἶσα ἐδιδάξατο· περὶ τοίνυν τοῦδε τοῦ Ἰακώβου, ὥσπερ καὶ ἄλλοι, πολλὰ παράδοξα λέγει, καὶ ὡς ἀκούσας γυναῖκα πταρεῖσαν ἀθροώτερον πάντας ἀποβαλεῖν τοὺς ὀδόντας, ἐκ τούτου μόνου τοῦ συμβεβηκότος ἀνειπεῖν τὰ περὶ τῆς γυναικὸς ἅπαντα, εἶδός τε καὶ χρῶμα σώματος καὶ μέγεθος καὶ τῆς ψυχῆς ὅσα φυσικώτερα τῶν ἠθῶν.

121. Ὅτι ὁ τοῦ Ἰακώβου πατὴρ μετὰ τὴν πολλὴν τῆς οἰκουμένης πλάνην ἦλθε καὶ εἰς τὸ Βυζάντιον, φησί, καὶ τοὺς ἐνταῦθα κατέλαβεν ἰατροὺς οὐδὲν ἄρα τῆς τέχνης ἐπισταμένους ἀκριβὲς οὐδὲ αὐτόπειρον ἀλλ´ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων δοξασμάτων οὐ θεραπεύοντας ἀλλὰ φλυαροῦντας. (Ἄμφω δέ, καὶ ὁ παῖς καὶ ὁ φύς, ἀσέβεε ἤστην). Ὅτι ἐχρῶντο κατὰ τῶν νόσων οὗτοι καθαρσίοις πολλοῖς καὶ βαλανείοις, χειρουργεῖν δὲ σιδήρῳ καὶ πυρὶ οὐ λίαν ἦσαν ἕτοιμοι, ἀλλὰ καὶ τὰ μοχθηρότερα τῶν ἑλκῶν διαίτῃ κατηγωνίζοντο· φλεβοτομίαν δ´ οὐ προσίετο. Ἔπειθεν ὁ Ἰάκωβος τοὺς πλουσίους ἰατρεύων βοηθεῖν τῇ νοσούσῃ πενίᾳ, καὶ αὐτὸς προῖκα ἰάτρευε, τῷ δημοσίῳ μόνῳ ἀρκούμενος σιτηρεσίῳ. Ὅτι φησὶν ὁ συγγραφεύς· «Εἶδον εἰκόνα τοῦ Ἰακώβου Ἀθήνῃσι, καί μοι ἔδοξεν ὁ ἀνὴρ εὐφυὴς μὲν οὐ πάνυ εἶναι, σεμνὸς δὲ καὶ ἐμβριθής». Οὗτος δὲ ὁ Ἰάκωβος Πρόκλῳ νοσοῦντι, ἐν Ἀθήναις διατρίβων καὶ θαυμαζόμενος, προσέταξεν ἀπέχεσθαι μὲν κράμβης, ἐμφορεῖσθαι δὲ τῶν μαλαχῶν· ὁ δὲ κατὰ τὸν Πυθαγόρειον νόμον οὐκ ἠνέσχετο μαλάχης ἐσθίειν. Ἦν δὲ ὁ Ἀσκληπιόδοτος οὐχ ὁλόκληρος τὴν εὐφυΐαν, ὡς τοῖς πλείστοις ἔδοξε τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´ ἀπορεῖν μὲν ὀξύτατος, συνεῖναι δὲ οὐ λίαν ἀγχίνους οὐδὲ αὐτὸς ἑαυτῷ ὅμοιος, ἄλλως τε καὶ τὰ θειότερα τῶν πραγμάτων, ὅσα ἀφανῆ καὶ νοητὰ καὶ τῆς Πλάτωνος ἐξαίρετα διανοίας. Πρὸς δὲ τὴν Ὀρφικήν τε καὶ Χαλδαϊκὴν τὴν ὑψηλοτέραν σοφίαν, καὶ τὸν κοινὸν φιλοσοφίας νοῦν ὑπεραίρουσαν, ἔτι μᾶλλον ἐλείπετο. Πρὸς δὲ φυσιολογίαν τῶν καθ´ ἑαυτὸν πάντων ἦν ἐρρωμενέστατος· ὡσαύτως καὶ ἐν τοῖς μαθήμασιν, ἀφ´ ὧν καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα τὸ μέγα τῆς φύσεως ἀπηνέγκατο κλέος. Ἐν τοῖς περὶ ἠθῶν δὲ καὶ ἀρετῶν, ἀεί τι καινουργεῖν ἐπεχείρει, καὶ πρὸς τὰ κάτω καὶ τὰ φαινόμενα συστέλλειν τὴν θεωρίαν, οὐδὲν μὲν (ὡς ἔπος εἰπεῖν) τῶν ἀρχαίων νοημάτων ἀποικονομούμενος, πάντα δὲ συνωθῶν καὶ κατάγων εἰς τήνδε τὴν φύσιν τὴν περικόσμιον. Ὅτι εὐφυέστατος ὁ Ἀσκληπιόδοτος περὶ μουσικὴν γεγονώς, τὸ ἐναρμόνιον γένος ἀπολωλὸς οὐχ οἷός τε ἐγένετο ἀνασώσασθαι, καίτοι ἄλλα δύο γένη κατατεμὼν καὶ ἀνακρουσάμενος, τό τε χρωματικὸν ὀνομαζόμενον καὶ τὸ διατονικόν. Τὸ δὲ ἐναρμόνιον οὐχ εὗρε καίτοι μαγάδας, ὡς ἔλεγεν, ὑπαλλάξας καὶ μεταθεὶς οὐκ ἐλάττους εἴκοσι καὶ διακοσίων. Αἴτιον δὲ τῆς μὴ εὑρέσεως τὸ ἐλάχιστον μέτρον τῶν ἐναρμονίων διαστημάτων, ὅπερ δίεσιν ὀνομάζουσι. Τοῦτο δὴ ἀπολωλὸς ἐκ τῆς ἡμετέρας αἰσθήσεως καὶ τὸ ἄλλο γένος τὸ ἐναρμόνιον προσαπώλεσεν. Ὅτι Ἰακώβῳ τὰ κατὰ τὴν ἰατρικὴν μαθητευθεὶς ὁ Ἀσκληπιόδοτος, καὶ κατ´ ἴχνη βαίνων ἐκείνου, ἔστιν οἷς καὶ ὑπερεβάλετο· καὶ γὰρ καὶ τοῦ λευκοῦ ἐλλεβόρου πάλαι τὴν χρῆσιν ἀπολωλυῖαν καὶ μηδ´ Ἰακώβῳ ἀνασωθεῖσαν αὐτὸς ἀνεκαίνισε, καὶ δι´ αὐτοῦ ἀνιάτους νόσους παραδόξως ἐξιάσατο.

119. Ὅτι ὁ Ἀσκληπιόδοτος τῶν μὲν νεωτέρων ἰατρῶν τὸν Ἰάκωβον μόνον ἀπεδέχετο, τῶν δὲ πρεσβυτέρων μετὰ τὸν Ἱπποκράτην Σωρανὸν τὸν Κίλικα τὸν Μαλλώτην. Τοιγάρτοι καὶ ἀπετέλεσεν ὁ Ἀσκληπιόδοτος τὴν Δαμιανὴν αἰδημονεστάτην καὶ παράλογον οὖσαν, τὴν ἑαυτοῦ γαμετὴν ὑψηλόφρονα καὶ ἀνδρόβουλον εἰς οἰκονομίαν, ὥσπερ σώφρονα καὶ ἄθρυπτον εἰς συμβίωσιν. Ὅτι ἐν Ἱεραπόλει τῆς Φρυγίας ἱερὸν ἦν Ἀπόλλωνος, ὑπὸ δὲ τὸν ναὸν καταβάσιον ὑπέκειτο θανασίμους ἀναπνοὰς παρεχόμενον. Τοῦτον τὸν βόθρον οὐδ´ ἄνωθέν ἐστιν ἀκίνδυνον οὐδὲ τοῖς πτηνοῖς τῶν ζῴων διελθεῖν, ἀλλ´ ὅσα κατ´ αὐτὸν γίνεται, ἀπόλλυται. Τοῖς δὲ τετελεσμένοις, φησί, δυνατὸν ἦν κατιόντας καὶ εἰς αὐτὸν τὸν μυχὸν ἀβλαβῶς διάγειν. Λέγει δ´ ὁ συγγραφεὺς ὡς αὐτός τε καὶ Δῶρος ὁ φιλόσοφος, ὑπὸ προθυμίας ἐκνικηθέντες, κατέβησάν τε καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ἀνέβησαν. Λέγει δ´ ὁ συγγραφεὺς ὅτι «Τότε τῇ Ἱεραπόλει ἐγκαθευδήσας ἐδόκουν ὄναρ ὁ Ἄττης γενέσθαι, καί μοι ἐπιτελεῖσθαι παρὰ τῆς μητρὸς τῶν θεῶν τὴν τῶν Ἱλαρίων καλουμένων ἑορτήν· ὅπερ ἐδήλου τὴν ἐξ Ἅιδου γεγονυῖαν ἡμῶν σωτηρίαν. Διηγησάμην δὲ τῷ Ἀσκληπιοδότῳ, ἐπανελθὼν εἰς Ἀφροδισιάδα, τὴν τοῦ ὀνείρου ὄψιν. Ὁ δὲ ἐθαύμασέ τε τὸ συμβεβηκός, καὶ διηγήσατο οὐκ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος, ἀλλὰ θαῦμα μεῖζον ἀντὶ ἐλάττονος. Νεώτερος γὰρ ἔλεγεν εἰς τὸ χωρίον ἐλθεῖν τοῦτο καὶ ἀποπειραθῆναι αὐτοῦ τῆς φύσεως. Δὶς οὖν καὶ τρὶς ἐπιπτύξας τὸ ἱμάτιον περὶ τὰς ῥῖνας ἵνα, κἂν ἀναπνέῃ πολλάκις, μὴ τὸ διεφθαρμένον καὶ λυμαντικὸν ἀέρα ἀναπνῇ, ἀλλὰ τὸν ἀπαθῆ καὶ σωτήριον, ὃν ἔξωθεν εἰσήγαγε παραλαβὼν ἐν τῷ ἱματίῳ, οὕτω πράξας εἰσῄει τε ἐν τῇ καταδύσει, τῇ ἐκροῇ τῶν θερμῶν ὑδάτων ἐπακολουθῶν, ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ἀβάτου μυχοῦ, οὐ μὴν εἰς τέλος ἀφίκετο τῆς καταβάσεως· ἡ γὰρ εἴσοδος ἀπερρώγει πρὸς βάθος ἤδη πολὺ τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνθρώπῳ γε οὐ διαβατὸν ἦν, ἀλλ´ ὁ καταιβάτης ἐνθουσιῶν ἐφέρετο μέχρι τοῦ πέρατος. Ὁ μέντοι Ἀσκληπιόδοτος ἐκεῖθεν ἀνῆλθε σοφίᾳ τῇ αὑτοῦ κακῶν ἀπαθής· ἀλλὰ καὶ πνοὴν παραπλησίαν ὕστερον τῇ θανασίμῳ ἐκ διαφόρων εἰδῶν κατασκευασάμενος ἐμηχανήσατο». Χωρὶς τὰ φιλοσόφων καὶ τὰ τῶν ἱερέων ὁρίσματα, οὐδὲν ἧττον ἢ τὰ λεγόμενα Μυσῶν καὶ Φρυγῶν. Ἀλλ´ ὅμως ὁ Πατρίκιος ἐτόλμησε, παρὰ νόμον τὸν φιλοσοφίας, ἐπὶ ταῦτα ῥυείς. Ἡ δὲ ἔφη, ἐγὼ χωρῖτίς εἰμι καὶ ἄγροικος. Ἀλλὰ διαναστὰς ἀπὸ τοῦ ὕπνου καὶ διαγκωνισάμενος ἐπὶ τοῦ σκίμποδος ἔφη. Ἀστεῖός τε ἦν καὶ εὐόμιλος, οὐ μόνον πρὸς τὴν σπουδάζουσαν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν παίζουσαν ἐνίοτε συνουσίαν, ὥστε καὶ ἥδιστος εἶναι τοῖς πλησιάζουσι πρὸς τῷ ὠφελίμῳ. Τὸν θεὸν προὐκαλεῖτο ἐπὶ πάθει περιωδύνῳ τῆς τῶν ὀπισθίων ὀχετῶν ἀφέσεως. Ἐπίτεκα οὖσαν τὴν γαμετὴν συνεπῆγεν. Ἐπὶ τῆς κλίνης ἀνακειμένῳ ἐξαπίνης τὴν Δίκην ἰδεῖν συνέβη, λαμπρὰν κόρην, εὔζωνον, κολοβὸν χιτῶνα μηλινόχρουν ἀνεζωσμένην, πορφυροῖς πλατέσι σημαδίοις κεκοσμημένον, ἀναδεδεμένην μὲν τὴν κεφαλὴν ἀναδέσμῃ, γυμνὴν δὲ περιβολαίου, βλοσυρόν τι ὁρῶσαν καὶ συνωφρυωμένον, οὔτι γε πρὸς αὐτὸν ἀλλὰ πρὸς τὴν εἴσοδον. Ὅτι Ἀσκληπιόδοτος ὁ φιλόσοφος, ὁ Πρόκλου μαθητής, ἐν σκότῳ βαθεῖ γράμματά τε ἀνεγίνωσκε, φησίν, ἄνευ φωτὸς καὶ τοὺς παρόντας τῶν ἀνθρώπων διεγίνωσκεν. Κεφαλὴν γοῦν ποτὲ δρακοντείαν ἐν Καρίᾳ εἰς ἀγρὸν πεσοῦσαν Πυθέου τοῦ Καρός, ἐνεχθεῖσαν δὲ αὐτῷ τῷ Πυθέᾳ, καὶ αὐτὸς ἔφη θεάσασθαι μέγεθος οὖσαν ταύρου μεγίστου κατὰ κεφαλήν. Ἰδεῖν δὲ τὸν Ἀσκληπιόδοτον καὶ ζῶντα δράκοντα μετέωρον ἐν ἀέρι συννεφεῖ πεπηγότα καὶ συνειλημμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ἐν τῇ πυκνότητι τῶν νεφῶν ἀκίνητον ἑστῶτα, ὅσον δὴ κοντόν τινα μέγαν ἀποτεταμένον· ἰδεῖν τε τοῦτον, καὶ ἐπιδεῖξαι καὶ τοῖς παροῦσι, πυκνωθέντων δὲ ἐπὶ μᾶλλον τῶν νεφῶν ἀφανισθῆναι τὸ θήριον. Ὅτι ὁ διάδοχος Πρόκλου, φησίν, ὁ Μαρῖνος, γένος ἦν ἀπὸ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Νέας Πόλεως, πρὸς ὄρει κατῳκισμένης τῷ Ἀργαρίζῳ καλουμένῳ. Εἶτα, βλασφημῶν ὁ δυσσεβής φησιν ὁ συγγραφεύς· «Ἐν ᾧ Διὸς ὑψίστου ἁγιώτατον ἱερόν, ᾧ καθιέρωτο Ἄβραμος ὁ τῶν πάλαι Ἑβραίων πρόγονος, ὡς αὐτὸς ἔλεγεν ὁ Μαρῖνος». Σαμαρείτης οὖν τὸ ἀπ´ ἀρχῆς ὁ Μαρῖνος γεγονὼς ἀπετάξατο μὲν πρὸς τὴν ἐκείνων δόξαν, ἅτε εἰς καινοτομίαν ἀπὸ τῆς Ἀβράμου θρησκείας ἀπορρυεῖσαν, τὰ δὲ Ἑλλήνων ἠγάπησεν. Ὅμως φιλοπονίᾳ τε καὶ ἀτρύτοις πόνοις ἐγκείμενος εὐφυεστέρων ἤδη πολλῶν καὶ τῶν πρεσβυτέρων κατέχωσε δόξας τῷ ἑαυτοῦ ὀνόματι ὁ Μαρῖνος. Οὐκ εἴα δὲ αὐτὸν ἐρωτᾶν ὁ Ἰσίδωρος ἀσθενείᾳ σώματος ἐνοχλούμενον, εὐλαβείᾳ τοῦ ὀχλώδους. Πλὴν ὁ Μαρῖνος ἐξ ὧν τε διελέγετο καὶ ἐξ ὧν ἔγραψεν (ὀλίγα δὲ ταῦτά ἐστι) δῆλος ἦν οὐ βαθεῖαν αὔλακα τῶν νοημάτων καρπούμενος, ἐξ ὧν τὰ σοφὰ βλαστάνει θεάματα τῆς τῶν ὄντων φύσεως. Ὁ ἄριστος ἡγεμὼν Πτολεμαῖος τῆς ἀστροθεάμονος ἐπιστήμης. Τὰ ἀρέσκοντα τοῖς ἐξηγηταῖς ἀπεγράφετο, εἰς τὸ τῆς λήθης γῆρας, ὡς ἔφη Πλάτων, ὑπομνήματα καταλιπὼν ἑαυτῷ καὶ ἀποθησαυριζόμενος. Καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀπορροὴν βλέπων ὁ Πρόκλος ἐδεδίει περὶ τῷ νεανίσκῳ. Ὁ τοίνυν τεθνηκώς, ὁ εὐτυχὴς οὗτος νῦν, ἡ ψυχή φημι καὶ τὸ τῆς ψυχῆς εἴδωλον, παρέστη μοι ἀναφανδὸν ἐπὶ τοῦδε τοῦ σκίμποδος ἀνακειμένῳ. Ἀπιστεῖν δὲ οὐ δίκαιον τῷ λόγῳ βεβαιουμένῳ θέᾳ τε ἐναργεῖ τοῦ κορυφαίου σοφοῦ καὶ ἀκοῇ προσφάτῳ, τοῦ δευτέρου μετ´ ἐκεῖνον πρὸς ἀλήθειαν, καὶ ἔτι τῷ τρίτῳ βήματι καὶ εἰς ταύτην καταβεβηκότι τὴν συγγραφὴν ὑπὸ τῇ φιλαλήθει πομπῇ τῆς ἐμῆς ἀγγελίας. Καὶ ὁ Πρόκλος ἐπεδίδου ταῖς εἰς αὐτὸν ὁρώσαις ἐλπίσι μηδὲ τὸ τοῦ Πλάτωνος ἀτιμάζειν ἀξίωμα, μηδὲ τὴν Ἰαμβλίχου κρίσιν μηδὲ τὴν Πλουτάρχου κατανωτίζεσθαι, μηδ´ αὖ μεῖζον φρονεῖν τῆς κοινωφελοῦς προαιρέσεως. Ἀλλ´ ὅσῳ ηὔξετο τῆς διαδοχῆς τὸ μέγεθος ἐν τῷ λόγῳ, τοσούτῳ μᾶλλον ὁ Ἰσίδωρος πρὸς τὴν πειθὼ συνεστέλλετο μεῖζόν γε ὂν ἢ καθ´ ἑαυτὸν ἄρασθαι φορτίον. Δεδιὼς δ´ ὁ Πρόκλος περὶ τῇ Πλάτωνος χρυσῇ τῷ ὄντι σειρᾷ, μὴ ἡμῖν ἀπολίπῃ τὴν πόλιν τῆς Ἀθηνᾶς. Δεδιὼς δὲ ἐπὶ τῷ Μαρίνῳ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν. Ἀληθινὸς ἔρως ἐμφυτεύεται φιλοσοφίας· καὶ πάντα γηγενῆ δεσμὸν ἀπορρήξας, ἐλπίδας τε πάσας ὁμοῦ τιμῶν τε καὶ χρημάτων καταπατήσας, ἀφικνεῖται Ἀθήναζε. Ἀλλά γε τοιοῦτος καὶ ὁ φιλόσοφος ἱστορεῖται Ζηνόδοτος, παιδικὰ τοῦ Πρόκλου καλεῖσθαι μόνος ἀξιωθείς, ἐφ´ ᾧ δὴ καὶ τὰς μάλιστα ἐπεῖχεν ἐλπίδας. Καὶ οὐκ ἦν τις ἄρα πρὸς αὐτὸν ἀλαζὼν οὐδὲ σκαιὸς οὐδὲ σοβαρὸς τὴν ἔντευξιν. Τῇ τε ἐξ ἀρχῆς εὐγενείᾳ καὶ τῇ μεγαλειότητι τῶν τρόπων καὶ τῇ περὶ λόγους διαφανεῖ σπουδῇ τε καὶ ἐπιμελείᾳ. Πρὸς γάρ τοι τοὺς ἄλλους τοὺς εἰς βουλὴν τὴν μεγάλην συγκαλουμένους οὐ μόνον τὰ ἄλλα διαφέρων ἄνθρωπος ἦν ὁ Θεαγένης, ἀλλ´ ἤδη τις καὶ φιλόσοφος. Ἡ τῶν διαδόχων οὐσία οὐχ ὡς οἱ πολλοὶ νομίζουσι Πλάτωνος ἦν τὸ ἀνέκαθεν· πένης γὰρ ἦν ὁ Πλάτων, καὶ μόνον τὸν ἐν Ἀκαδημίᾳ ἐκέκτητο κῆπον, οὗ ἡ πρόσοδος νομισμάτων τριῶν, ἡ δὲ τῆς οὐσίας ὅλης χιλίων ἢ καὶ ἔτι πλειόνων ὑπῆρχεν ἐπὶ Πρόκλου, πολλῶν τῶν ἀποθνῃσκόντων κτήματα τῇ σχολῇ καταλιμπανόντων. Ἤδη τοίνυν κρουώμεθα πρύμναν ἐπὶ τὸν λόγον ὃν ἀπελίπομεν. Ὁ μὲν Ἀσκληπιόδοτος ἐκοσμεῖτο πᾶσι τοῖς τοῦ βίου λαμπροῖς, ὁ δὲ Ἰσίδωρος οὐδενὶ τούτων, οὐ προβεβλημένος τὴν γαμικὴν προβολήν, ἀλλὰ μόνον ἦν τῷ ὄντι φιλόσοφος· ἐπ´ ἄκρον ἑκάτερος ἥκων, ὁ μὲν ἰθυβόλου φύσεως, ὁ δ´ ἐπὶ θυγατρὶ γαμβρὸς τοῦ μεγάλου Ἀσκληπιοδότου Ἀσκληπιόδοτος, ἣν ἤδη ἐμνήστευεν, ἐπιμελοῦς ἀκριβείας. Πηγὴ ἀναδίδωσιν ὕδωρ ἱερόν τε καὶ εὔποτον. Ὥστε ποιητικὸς ἀνὴρ ἔφη ἂν τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ τὸ ἄλλο πρόσωπον οἰκητήριον εἶναι αὐτῶν τῶν Χαρίτων. Εἴ ποτε γὰρ καὶ αὐτοί τινος ἠπορήθησαν, ᾔεσαν αὐτίκα παρ´ αὐτὸν φίλοι παρὰ φίλον. Ὁ Ἰσίδωρος πολὺ διαφέρων ἦν τῆς Ὑπατίας, οὐ μόνον οἷα γυναικὸς ἀνήρ, ἀλλὰ καὶ οἷα γεωμετρικῆς τῷ ὄντι φιλόσοφος. Στερρὸς δὲ τὸ ἦθος ὁ Σεβηριανὸς ὤν, καὶ ἅπερ ἂν διανοηθείη, ταῦτα πράττειν ἐσπουδακώς, ἔφθανε τῷ πρακτικῷ τὸ βουλευτικόν, καὶ διὰ τοῦτο ὁ βίος αὐτῷ πολλαχῇ διεσφάλη. Οὐ γὰρ ἐπιδιδόναι ῥᾳδίως, οὐδὲ ἦν αὔξεσθαι κατὰ πῆχυν, ὥσπερ Θεόδωρος ὁ Ἀσιναῖος ηὐξήθη ὑπὸ τῷ Πορφυρίῳ. Ὥστε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὰ ἀναγκαῖα μόνα προσφέρειν τῷ σώματι, ἀφροδισίων δὲ ἄχραντον εἶναι διὰ βίου παντός. Ὁ Παμπρέπιος ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ λογιμώτατος εἶναι ἔδοξε καὶ πολυμαθέστατος· οὕτω διεπονεῖτο περὶ τὴν ἄλλην προπαιδείαν, ὅσην ποιητική τε καὶ γραμματικὴ σοφίζει παιδεύουσα. Αἰγύπτιος δ´ ἦν, καὶ τὴν ποιητικὴν ἐν τῇ πατρίδι ἀσκήσας εἶτα Ἀθήναζε παρεγένετο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι γραμματικὸν αὐτὸν ἐποιήσαντο, καὶ ἐπὶ νέοις διδάσκαλον ἔστησαν. Δειλὸς δὲ ὢν ὁ Ζήνων φύσει καὶ τὸν Ἴλλουν ὁρῶν ἐν δίκῃ ἀγαπώμενον καὶ μέγα ἤδη δυνάμενον, εὐλαβεῖτο περὶ αὐτῷ, καὶ δι´ ἀπιστίαν οὐχ οἷός τε ἦν ἠρεμεῖν, ἀλλὰ πάσας ὁδοὺς διεξῄει καὶ πάσας ἔπλεκε μηχανὰς ὅπως ἂν ἐκποδὼν ποιήσοιτο τὸν Ἴλλουν ὁ Ζήνων. Ὁ δὲ τῶν κρατούντων τῆς πολιτείας ἡγεμὼν τὴν δόξαν ἐπισκοπεῖν εἰληχώς, ὄνομα Πέτρος, ἀνὴρ ἰταμὸς ὢν καὶ περιπόνηρος. Ἀλλ´ ἴσως καὶ ἐνταῦθα ἐκράτουν οἱ Παμπρεπίου χρησμοὶ βλακεύοντες ἀεὶ καὶ ἀναβάλλοντες εἰς χρόνους τὸν πόλεμον. Ὁ δὲ Παμπρέπιος κατὰ τὴν Αἴγυπτον παραγεγονὼς Ἰσιδώρῳ παρέσχεν ἐκ τῶν λόγων αἴσθησιν ὡς οὐχ ὑγιαίνοι πρὸς Ἴλλουν. Ἀλλ´ ἤδη προδωσείοντι ἔοικε, καὶ μέντοι καὶ περιορωμένῳ τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν. Ἡ πέτρα αὕτη τὰ μὲν ἄνωθεν ἐκπεπετασμένη πολὺ εἰς εὖρος, τὰ δὲ κάτωθεν ἀποστενουμένη τοσοῦτον ὅσον ὑπερείδειν τὴν ἐπικρεμαμένην εὐρύτητα μετέωρον, πολλαχῇ ὑπερέχουσαν τῆς ὑποκειμένης καὶ ἀνεχούσης κρηπῖδος ὀρείας· εἰκάσαις ἂν αὐτὴν αὐχένι μεγάλῳ, φέροντι κεφαλὴν ὑπερμεγέθη τινὰ καὶ ἀξιοθέατον. Πάλιν δ´ ἐπὶ τὸν Ἰσίδωρον ἀνακαλεσώμεθα τὴν συγγραφήν. Οὐκ ἦν τετυφωμένος ὁ Ἰσίδωρος οὔτε δυσόμιλος οὐδὲ ἠγνόει τὴν στωϊκὴν συμπεριφορὰν λεγομένην. Καὶ ἦν τότε αὐτὸν θεάσασθαι φαιδρόν τε καὶ γεγηθότα, τό τε σῶμα ἀνθοῦντα, καὶ τὴν ψυχὴν ὑψοῦ διεγηγερμένον ἔτι, καὶ ταῦτα τῶν περὶ θανάτου φροντίδων ὑπολειπομένων. Πονηρὸν δὲ ἄνθρωπον καὶ τὸν βίον ἐπίρρητον. Πρὸς τὸν ἐπισκοποῦντα τὸ τηνικαῦτα τὴν κρατοῦσαν δόξαν Ἀθανάσιον. Ἐνέβαλλον αὐτὰ τοῖς Ἰουλιανοῦ σκευαρίοις. Ὁ δὲ Ἰσίδωρος τό τε κιβώτιον καὶ τὰ ἄλλα σκευάρια διέθηκεν ἕτοιμα εἶναι καὶ πρόχειρα, ὡς ἀποπέμψων εἰς τὸ ἐμπόριον. Στῖφος ἀνδρῶν συγκεκροτημένον εἰς ἔφοδον. Ὁ δὲ καὶ ξύστρας ἤδη ἅπτεσθαι διεκελεύετο τοὺς ὑπηρέτας. Καὶ τοὺς φιλοσόφους εἰς τὸ δεσμωτήριον πάλιν ἐνέβαλεν ἐπὶ ψήφῳ δευτέρων ἐλέγχων. Ὁ δὲ Ἰουλιανὸς σιωπῇ ἐδέξατο καρτερῶν τὰς πολλὰς ἐπὶ τοῦ νώτου διὰ τῶν τυμπάνων πληγάς· καὶ γὰρ πολλαῖς ἐπαίετο βακτηρίαις, μηδὲν ὅλως φθεγξάμενος. Ἰδὼν τὰ σκευάρια συνδούμενα πρὸς τὸν ἀπόπλουν «Τί τοῦτο, ἔφη, ποιεῖς ἄνθρωπε; ἁλώσῃ δὲ ὑπὸ τῶν λιμενιτῶν φυλακτήρων». Ἀφίκετο τοίνυν οὐ πολλῷ ὕστερον, καὶ ἐν ἐμοῦ τῷ οἴκῳ διῃτᾶτο. Ἀφίκετο μὲν Ἀθήναζε τότε τῷ Πρόκλῳ ἐπὶ ταφῆς ὄντι τὴν θυμιατρίδα φέρων. Ἡ μὲν ἐσχάτη κακία καὶ ἀβοήθητος ἀξία τῆς παραυτίκα κολάσεως, ἡ δὲ ἐπ´ ὀλίγον παρατετραμμένη ἀξία καὶ αὐτὴ τῆς ταχίστης ἐπαφῆς· πλείστοις δὲ τῶν μέσων ἀναβάλλεται ἡ δίκη τὰ τῶν παθῶν ἰατρεύματα, ἤτοι ὡς βοήθειαν ἔχουσιν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς, εἴ πως ἐκφύγοιεν μᾶλλον τὰς τομὰς καὶ τὰς καύσεις, ἢ ὡς ἀναξίοις τοῦ παραυτίκα φαρμάκου διὰ κακίας μέγεθος, ἢ ὀφείλεται ἐνίοις πρὸ τῆς τῶν κακῶν ἡ ἀμοιβὴ τῶν ἀγαθῶν. Ἡ τῶν φιλοσόφων ὑπεροψία τῆς παρακλήσεως ἱκανὴ ἐκτραχύνειν ἄνδρα βάρβαρον· ἀλλ´ ὅμως οἱ φιλόσοφοι καρτερεῖν ᾤοντο δεῖν καὶ τὰ συμβαίνοντα φέρειν εὐλόφως. Καὶ γυναικὶ ἐνέτυχεν ἱερᾷ θεόμοιρον ἐχούσῃ φύσιν παραλογωτάτην. Ὑδὼρ γὰρ ἀκραιφνὲς ἐγχέασα ποτηρίῳ τινὶ τῶν ὑαλίνων, ἑώρα κατὰ τοῦ ὕδατος εἴσω τοῦ ποτηρίου τὰ φάσματα τῶν ἐσομένων πραγμάτων, καὶ προὔλεγεν ἀπὸ τῆς ὄψεως αὐτά, ἅπερ ἔμελλεν ἔσεσθαι πάντως. Ἡ δὲ πεῖρα τοῦ πράγματος οὐδὲ ἡμᾶς παρελήλυθε. Τὸν δὲ Ἰωάννην ὁ Ἀνατόλιος αἰκισάμενός τε καὶ τῶν ὑπαρχόντων γυμνώσας. Αὐτίκα μέντοι καὶ οὗτος ἀπέρρηξε τὸν βίον. Ἐνέτυχον ἐξ ἀνάγκης τῷ Ἐμεσίωνι· οὐ γὰρ ἄν ποτε ἑκὼν ἠνεσχόμην τῆς αὐτοῦ ὑηνείας, ἀλλ´ ἡ πρεσβεία με διηνάγκασε. Τῆς Ἀραβίας τὸ Στυγαῖον ὕδωρ κατειβόμενον. Ἀπεδήμησεν εἰς τὰ Βόστρα τῆς Ἀραβίας, πόλιν μὲν οὐκ ἀρχαίαν (ὑπὸ γὰρ Σεβήρου τοῦ βασιλέως πολίζεται), φρούριον δὲ παλαιόν, ἐπιτετειχισμένον τοῖς πέλας Διονυσιεῦσιν ὑπὸ τῶν Ἀραβικῶν βασιλέων. Ἀκούσας τὴν Ἰὼ θρυλουμένην καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως εἰς τὸν οἶστρον τῆς βοὸς ἀναλυόμενον, ἠγάπησε τὴν συνέχειαν τῆς περὶ τὴν Ἰὼ πλάνης μυθευομένης. Ἔγνω δὲ ἐνταῦθα τὸν Θεανδρίτην, ἀρρενωπὸν ὄντα θεόν, καὶ τὸν ἄθηλυν βίον ἐμπνέοντα ταῖς ψυχαῖς. Λέγεται δὲ καὶ τοῦτο τὸ ὕδωρ εἶναι Στύγιον. Τὸ δὲ χωρίον, ἐν ᾧ ἐστί, πεδίον τῆς Ἀραβίας, ἀνηπλωμένον ἀπὸ τῆς ἕω μέχρι Δίας τῆς ἐρήμου πόλεως. Εἶτα ἐξαίφνης ἀναρρήγνυται χάσμα εἰς ἄβυθον πέτραις πανταχόθεν συνηρεφὲς καί τισιν ἀγρίοις φυτοῖς τῶν πετρῶν ἀποφυομένοις· κάθοδος ἐξ ἀριστερᾶς κατιόντι στενὴ καὶ τραχεῖα (πρὸς γὰρ τῷ πετρώδει καὶ φυτοῖς ἀνημέροις καὶ ἀτάκτοις δασύνεται), μακρὰ δὲ ὅσον ἐπὶ σταδίους πεντεκαίδεκα· πλὴν καταβαίνουσιν αὐτὴν οὐ μόνον ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν αἱ εὐζωνότεραι. Κατελθόντι δὲ κῆποι καὶ γεωργίαι πολλαί εἰσιν ἐν τῷ διαδεχομένῳ αὐλῶνι. Τὸ δ´ οὖν ἄκρον αὐτοῦ καὶ στενώτατον ὑποδοχὴν ἔχει τῶν καταλειβομένων ἐν κύκλῳ Στυγίων ὑδάτων· καὶ διὰ τὴν ἀπὸ πολλοῦ ὕψους φορὰν εἰς ἀέρα σκεδαννυμένων, εἶτα αὖ πάλιν εἰς τὸ κάτω συμπηγνυμένων, θέαμα τοῦτο καὶ φύσεως ἔργον σεμνὸν καὶ φρικῶδες· οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ἀνὴρ ὃς ἰδὼν οὐκ ἂν πληρωθείη σεβασμίου φόβου. Τῶν δὲ ῥιπτουμένων τῷ ὕδατι ἀναθημάτων τὰ μὲν καταδύεται εἰς ἄβυθον, κἂν ἐλαφρὰ ᾖ, οἷς εὐμενῶς ἔχει τὸ θεῖον· οἷς δὲ μή, ταῦτα δὲ ἄρα, κἂν βαρύτατα ᾖ, ἐπιπολάζει καὶ εἰς τὸ ἐκτὸς ἀποπτύεται θαυμαστόν τινα τρόπον. Τὸ δὲ ὅρκιον τοῦ τε χωρίου καὶ τῶν ὑδάτων πεφρίκασι διὰ πείρας οἱ ἐπιχώριοι, διὸ καὶ ἥκιστα ὀμνύουσιν. Εἰ δέ ποτέ τις ἐπιορκήσει, εἴσω ἐνιαυτοῦ ἀπόλλυται, φασί, φυσηθεὶς ὑδέρῳ τὸ σῶμα, καὶ οὐδεὶς τὴν δίκην διέφυγεν. Ὅτι Διόνυσος, φησί, Λυκοῦργον καὶ τοὺς ἑπομένους αὐτῷ Ἄραβας κατηγωνίσατο οἴνῳ ἀπ´ ἀσκοῦ καταρράνας τὴν πολεμίαν στρατιάν· ἐξ οὗ καὶ τὴν πόλιν ἐκάλεσε Δαμασκόν. Οἱ δὲ τὴν ἐπωνυμίαν διδόασι τῇ πόλει ἀπὸ γίγαντός τινος, ᾧ ὄνομα Ἀσκός, ὃν ὁ Ζεὺς ἐδάμασεν ἐνταῦθα. Ἄλλοι δὲ καὶ ἄλλας λέγουσι τῆς ἐπωνυμίας αἰτίας. Ὁ δὲ συγγραφεὺς ἐκ ταύτης ὥρμητο τῆς πόλεως. Ὡς ἡ ἀσχολία τοῦ ῥητορεύειν δεινή, στρέφουσα μὲν περὶ στόμα καὶ γλῶτταν τὴν ὅλην μου σπουδήν, ἀποστρέφουσα δὲ τῆς ψυχῆς καὶ τῶν ἀποκαθαιρόντων αὐτὴν μακαρίων τε καὶ θεοφιλῶν ἀκουσμάτων. Ταῦτα δ´ ἐννοῶν, φησὶν ὁ συγγραφεύς, ἐνίοτε διεκοπτόμην τῶν ῥητορικῶν ἐξηγήσεων. Ἔνατον ἔτος οὕτω μοι διεληλύθει. Συνδιήγομεν ἀλλήλοις ὅσαι τε ἡμέραι καὶ ὅσαι νύκτες, ἐπὶ μῆνας ηʹ. Εἶδον, φησί, τὸν βαίτυλον διὰ τοῦ ἀέρος κινούμενον, ποτὲ δ´ ἐν τοῖς ἱματίοις κρυπτόμενον, ἤδη δέ ποτε καὶ ἐν χερσὶ βασταζόμενον τοῦ θεραπεύοντος. Ὄνομα δ´ ἦν τῷ θεραπεύοντι τὸν βαίτυλον Εὐσέβιος, ὃς καὶ ἔλεγεν ἐπελθεῖν αὐτῷ ποτε ἀδόκητον ἐξαίφνης προθυμίαν ἀποπλανηθῆναι τοῦ ἄστεος Ἐμίσης ἐν νυκτὶ μεσούσῃ σχεδὸν ὡς πορρωτάτω πρὸς τὸ ὄρος αὐτό, ἐν ᾧ τῆς Ἀθηνᾶς ἵδρυται νεὼς ἀρχαιοπρεπής· ἀφικέσθαι δὲ τὴν ταχίστην εἰς τὴν ὑπωρείαν τοῦ ὄρους, καὶ αὐτόθι καθίσαντα ἀναπαύεσθαι ὥσπερ ἐξ ὁδοῦ· σφαῖραν δὲ πυρὸς ὑψόθεν καταθοροῦσαν ἐξαίφνης ἰδεῖν, καὶ λέοντα μέγαν τῇ σφαίρᾳ παριστάμενον· τὸν μὲν δὴ παραχρῆμα ἀφανῆ γενέσθαι, αὐτὸν δὲ ἐπὶ τὴν σφαῖραν δραμεῖν ἤδη τοῦ πυρὸς ἀποσβεννυμένου καὶ καταλαβεῖν αὐτὴν οὖσαν τὸν βαίτυλον, καὶ ἀναλαβεῖν αὐτόν, καὶ διερωτῆσαι ὅσου θεῶν ἂν εἴη, φάναι δ´ ἐκεῖνον εἶναι τοῦ Γενναίου (τὸν δὲ Γενναῖον οἱ Ἡλιουπολῖται τιμῶσιν ἐν Διὸς ἱδρυσάμενοι μορφήν τινα λέοντος), ἀπαγαγεῖν τε οἴκαδε τῆς αὐτῆς νυκτὸς οὐκ ἐλάττω σταδίων δέκα καὶ διακοσίων, ὡς ἔφη, διηνυκώς. Οὐκ ἦν δὲ κύριος ὁ Εὐσέβιος τῆς τοῦ βαιτύλου κινήσεως, ὥσπερ ἄλλοι ἄλλων· ἀλλ´ ὁ μὲν ἐδεῖτο καὶ ηὔχετο, ὁ δὲ ὑπήκουε πρὸς τὰς χρησμῳδίας. Ταῦτα ληρήσας καὶ πολλὰ τοιαῦτα, ὁ τῶν βαιτυλίων ὡς ἀληθῶς ἄξιος, τὸν λίθον διαγράφει καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ. Σφαῖρα μὲν γάρ φησιν ἀκριβὴς ἐτύγχανεν ὤν, ὑπόλευκος δὲ τὸ χρῶμα, σπιθαμιαία δὲ τὴν διάμετρον κατὰ μέγεθος· ἀλλ´ ἐνίοτε μείζων ἐγίνετο καὶ ἐλάττων. Καὶ πορφυροειδὴς ἄλλοτε. Καὶ γράμματα ἀνεδίδαξεν ἡμῖν ἐν τῷ λίθῳ γεγραμμένα, χρώματι τῷ καλουμένῳ τιγγαβαρίνῳ κατακεχρωσμένα, καὶ ἐν τοίχῳ δὲ † ἐγκρούσας †· δι´ ὧν ἀπεδίδου τὸν ζητούμενον τῷ πυνθανομένῳ χρησμόν, καὶ φωνὴν ἀφίει λεπτοῦ συρίσματος ἣν ἡρμήνευεν ὁ Εὐσέβιος. Τερατολογήσας οὖν τὰ εἰρημένα ὁ κενόφρων οὗτος καὶ μυρία ἄλλα παραλογώτερα περὶ τοῦ βαιτύλου, ἐπάγει· «Ἐγὼ μὲν ᾤμην θειότερον εἶναι τὸ χρῆμα τοῦ βαιτύλου, ὁ δὲ Ἰσίδωρος δαιμόνιον μᾶλλον ἔλεγεν· εἶναι γάρ τινα δαίμονα τὸν κινοῦντα αὐτόν, οὔτε τῶν βλαβερῶν, οὔτε τῶν ἄγαν προσύλων, οὐ μέντοι τῶν ἀνηγμένων εἰς τὸ ἄϋλον εἶδος οὐδὲ τῶν καθαρῶν παντάπασι». Τῶν δὲ βαιτύλων ἄλλον ἄλλῳ ἀνακεῖσθαι, ὡς ἐκεῖνος δυσφημῶν λέγει, θεῷ, Κρόνῳ, Διί, Ἡλίῳ, τοῖς ἄλλοις. Ὅτι Μαξιμῖνος, φησίν, (Ἕλλην δ´ οὗτος ἦν τὸ σέβας) τὰς βολὰς τῶν ὀμμάτων ἀφιεὶς οὕτω φοβερόν τι καὶ βλαβερὸν ἐνέβλεπεν ὥστε τῶν ὁρώντων ἀποστρέφειν τὰς ὄψεις· καὶ τοῦτο, φησίν, ἐκεῖνος συνειδὼς ἑαυτῷ τὰ πολλὰ κάτω καὶ οὐ πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας ἔβλεπεν. Ἀλλὰ καὶ πολλῶν οὗτος φασμάτων ἐγίνετο θεατής, ἄλλοις οὐχ ὁρωμένων. Ἱκανὸς δὲ ἦν καὶ δαίμονας ἐπιπέμπειν φθοροεργούς, καὶ ἄλλοθεν ἐπιπεμπομένους ἀναστέλλειν. Πλὴν δυσσεβῶν ἁλοὺς κατὰ τὸ Βυζάντιον τὴν διὰ ξίφους οὐκ ἐξέφυγε δίκην. Οὔτε φιλόσοφον βίον ἐννοήσας. Εἴ τις ὢν τῶν πολλῶν ὑβρίζει ὕβρεις τὰς ἐξ ἀνθρώπων. Ἄπειρος ὢν τῶν πληκτικῶν τούτων καὶ ἀνιάτων πραγμάτων. Ἡ ἀναβολὴ μακροτέρα αὐτῷ γέγονε τῶν τε εἰς Καρίαν καὶ τῶν Ἀθήναζε σπευδουσῶν ἐλπίδων. Καὶ πρὸς θεοῦ λιπαρήσεις ἔρχομαι. Τοῦ Κυλληνίου βλακεύοντος καὶ τὰ πράγματα ἀναβάλλοντος οὐδὲν ἤνυτεν ὁ Ἰσίδωρος. Οὐ φεισάμενος τοῦ πολυτελεστάτου τῷ ὄντι δαπανήματος, τοῦ χρόνου, κατὰ τὸν εἰπόντα σοφόν.
Ὁρῶν δὲ ἐμαυτὸν τῷ θείῳ φωτὶ περιρρεόμενον, πῶς οἴει σφόδρα τὴν ψυχὴν ἐτανυσκόμην; Ἐκμανὴς γενόμενος, ἀνελὼν τὸν πέλεκυν, ἀποτέμνει τὴν αὐτὸς ἑαυτοῦ παιδοσπόρον φύσιν. Καὶ ἐγὼ ταῦτα ἀπήγγειλα τῷ Ἰσιδώρῳ σοφήν τε καὶ ἔνθεον ἀεὶ προτείνοντι πρὸς τοὺς μύθους τοὺς ἱεροὺς ἀκοήν. Οἰηθέντα περὶ τῷ σώματι κινδυνεύσειν. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν τῆς ἰδιώτιδος ἄρα δεῖγμα προαιρέσεως. Ὀλίγα ἀντὶ πολλῶν ἀποδιδόντι χαρίσια. Ἐναυστολούμεθα πρὸς τὴν Σάμον. Τὸ σῶμα δὲ ἐφυσᾶτο, κάτωθεν ἀρξάμενον ἀπὸ τῶν ποδῶν ἕως ἤδη τῶν βουβώνων καὶ τῆς αἰδοῦς. Κατεκοιμήθην ἐπὶ τῆς νεώς, καὶ πῶς ἀφροδισιάζομαι τοῖς ὀνείρασι. Κρήδεμνον, φωσσώνιον, ὀράριον ῥωμαϊκῶς, προσώπου ἐκμαγεῖον, ἡμιτύβιον. Εἰς τοσοῦτον γὰρ ἀκηκόαμεν φιλοσοφίαν καταφρονηθεῖσαν οὐδὲ πώποτε Ἀθήνῃσιν, ὅσον ἑωράκαμεν ἀτιμαζομένην ἐπὶ Ἡγίου. Ὁ δὲ Ἀρχιάδας τὸ μὲν ὅλον τοῦ πατρὸς οὐκ ὀλίγῳ ἦν διαφέρων καὶ πολλῶν ἄλλων εἰς ἀρετήν, τὰ δὲ εἰς φιλοσοφίαν ἄγοντα παρειμένος, ἅτε πρὸς ταῦτα ἀνάγωγος ὢν διὰ τὴν οὐκ ἀκολάκευτον πατρῷαν οὐσίαν, ἱερὰν δὲ ζωὴν προβεβλημένος, εἴπερ τις ἕτερος. Ὁ μὲν οὖν Εὐπείθιος εὐφυέστερος μὲν ἐγένετο, τὰ δὲ ἤθη ἐπισεσυρμένος εἰς ἰδιωτισμόν, ἤδη δὲ καὶ ἀτοπώτερον ἔχων ἢ κατ´ ἰδιώτην. Ἀσθενῶν αὐτὸς τὸ σῶμα καὶ οὐ πόρρω τείνων θανάτου. Ὁ δὲ πρὸς μὲν τὸ παραυτίκα δυσχερῶς ἤκουσε τῆς ἀπολογίας, ἅτε μὴ κατ´ ἐλπίδας αὐτῷ πραττούσης τῆς ἀγαθοειδοῦς προαιρέσεως. Τοιαῦτα πολλὰ λέγων τε καὶ ἐπᾴδων ἔπεισε τὸν Ἰσίδωρον ὁ Μαρῖνος δέξασθαι τὸ ψήφισμα τῆς διαδοχῆς· καὶ ἐψηφίσθη διάδοχος ἐπ´ ἀξιώματι μᾶλλον ἢ πράγματι τῆς Πλατωνικῆς ἐξηγήσεως. Εἰ δὲ θειότερον χρῆμα, ὡς σὺ φῄς, ὦ Ἡγία, ἔλεγε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰσίδωρος, ἡ ἱερατικὴ πραγματεία, φημὶ μὲν τοῦτο κἀγώ· ἀλλὰ πρῶτον ἀνθρώπους γενέσθαι τοὺς ἐσομένους θεοὺς δεῖ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πλάτων ἔφη μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀνθρώπους μεῖζον ἀγαθὸν φιλοσοφίας. Ἀλλὰ τοῦτο συμβέβηκε νῦν ἐπὶ ξυροῦ ἑστάναι οὐ τῆς ἀκμῆς, τοῦ δὲ ἐσχάτου γήρως ὡς ἀληθῶς. Ἐλάνθανε δὲ ἑαυτὸν ἀνίατα πράγματα καὶ πόρρω μοχθηρίας προβεβηκότα διορθώσασθαι ἐπιχειρῶν· ἤνυτε δὲ οὐδὲν ἐπὶ πλέον. Ἦρι δὲ ἀρχομένῳ, τοῦ Μαρίνου τὸ σῶμα ἀπολιπόντος, ἐβουλεύετο τὰς Ἀθήνας ἀπολιπεῖν ὁ Ἰσίδωρος. Παρῄνει δὲ Συριανὸν καὶ Ἡγίαν ὁ Ἰσίδωρος ὡς χρεὼν εἴη φιλοσοφίαν ὑπορρέουσαν ἀνασώσασθαι.
{Ὅσα παρεῖται χρεὼν ταῖς ἐκλογαῖς συντετάχθαι καλλιέπειαν ἔχοντα.} Διὰ μηχανῆς τινὸς ἀπόρου καὶ ἀνθρωπίνης ἐλπίδος ἔξω καθεστηκυίας ἐν ἀπορρήτοις τὰ ἀπόρρητα διαμηχανωμένους ὑπέρ τε σφῶν αὐτῶν τῆς οὐρανίας ἐλπίδος καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων Αἰγυπτίων τῆς ὅλης εὐθημοσύνης. Ἀλλ´ ἐντεῦθέν ποθεν ἀπὸ τῆς τρίτης καὶ περικοσμίου γενέσεως ἀναδήσασθαι τὰ πείσματα τῆς ἀναγώγου σωτηρίας. Καὶ δὴ Σεβῆρος, ἀνὴρ τῆς Ῥώμης πατρίκιος, ἄλλα τε διηγεῖτο ἐν Ἀλεξανδρείᾳ συνδιαιτώμενος, καὶ ὅτι λίθον ἐθεάσατο ἐν ᾧ σελήνης ἐγίνετο σχήματα μεταμορφουμένης παντοῖα μέν, ἄλλοτε δ´ ἄλλα πρὸς ἥλιον αὐξομένης καὶ μειουμένης ἐνόντα τῷ λίθῳ καὶ αὐτὸν τὸν ἥλιον· ὅθεν ἡ φήμη τοὺς τοιούτους λίθους καλεῖ συνοδίτας. Καὶ ἡλίτην δὲ λίθον ἔλεγεν ἑωρακέναι, οὐχ οἷον οἱ πολλοὶ ἑωράκαμεν, ἀκτῖνας διαφαίνοντα ἀπὸ τοῦ βάθους χρυσίτιδας, ἀλλὰ δίσκον ἡλιοειδῆ κείμενον μέσον τοῦ λίθου, σφαῖραν αὐτόθεν πυρὸς ὡς ἰδεῖν· ἀπ´ αὐτῆς δὲ τὰς ἀκτῖνας ἐκθρώσκειν ἕως ἐπὶ τὴν ἴτυν· εἶναι γὰρ σφαιροειδῆ καὶ ὅλον τὸν λίθον. Ἰδεῖν δὲ καὶ σεληνίτην, οὐ τὸν ὕδατι τεγγόμενον, εἶτα ἐκφαίνοντα τὸν μηνίσκον, καὶ διὰ τοῦτο ὑδροσεληνίτην καλούμενον, ἀλλὰ κατὰ φύσιν τὴν ἑαυτοῦ τρεπόμενον ὅτε καὶ ὅπως ἡ σελήνη τρέποιτο, θαυμάσιον χρῆμα τοῦτό γε φύσεως. Τυφλῆς δὲ καὶ ἀσαφοῦς τῆς φήμης περιπλανωμένης. Ὁ μὲν οὖν πλεῖστος λόγος ἀπολωλέναι τὸν Αἰγύπτιον, διεφέρετο δὲ ὅμως καὶ σωτηρίας τις ἄγγελος φήμη. Καὶ τάχα ἂν ἥδε ἡ πάθη ἀπροαίρετος ἂν εἴη, καὶ διὰ τοῦτο συμβαίνοι ἂν ἴσως καὶ ταῖς ἀκηράτοις. Τὰ βέλτιστα παραινῶν, καὶ παροξύνων τῷ λόγῳ τοὺς ἐν τῷ ἔργῳ βλακεύοντας. Ὅτι τριῶν ὄντων εἰδῶν τῆς ψυχῆς τριττὴ καὶ ἡ πολιτεία, καὶ ἔχει μὲν ἑκάστη τὰς τρεῖς, ἀλλ´ ἑνὶ διαμορφοῦται καὶ ὀνομάζεται τῷ ἐπικρατοῦντι. Καὶ λόγῳ μὲν ἰθύνεται, ὡς ὁ ἐπὶ Κρόνου βίος, ἡ λεγομένη χρυσῆ γενεά, ἢ τὸ θεῶν ἀγχίσπορον γένος, οἷα ἐν σχήματι μύθου σεμνύνουσιν οἱ ἐν τῷ τρίποδι τῆς Μούσης καθήμενοι ποιηταί. Θυμῷ δὲ διανισταμένην πολιτείαν τὴν ἐπὶ πολέμους καὶ μάχας, καὶ ὡς ἐπίπαν φάναι, τὴν περὶ πρωτείων καὶ δόξης ἀγωνιζομένην, οἵαν γενέσθαι τὴν ἐπὶ τῆς ἱστορίας ἑκάστοτε θρυλουμένην ἀκούομεν. Ἐπιθυμίᾳ δὲ τὴν πανταχῇ διαρρέουσαν καὶ ὑπὸ τρυφῆς ἀκολάστου διεφθαρμένην, ταπεινὰ καὶ γυναικεῖα φρονοῦσαν, δειλίᾳ σύνοικον καὶ ἐν πάσῃ ὑηνείᾳ καλινδουμένην, φιλοχρήμονα, μακροπρεπῆ, δουλεύειν ἀσφαλῶς ἐθέλουσαν, οἵα τῶν ἐν τῇ νῦν γενέσει πολιτευομένων ἡ ζωή. Προθυμότατος εἰς ἀποδημίαν οὐ τὴν μάταιον καὶ τρυφῶσαν, εἰς ἀνθρώπινα οἰκοδομήματα καὶ μεγέθη καὶ κάλλη πόλεων διαχαίνουσαν· ἀλλ´ εἴ πού τι θαυμαστὸν ἀκήκοεν ἢ ἱεροπρεπὲς ἢ ἀφανὲς ἢ φανόν, αὐτόπτης ἠβούλετο γενέσθαι τοῦ θαύματος. Αὐτὴν δὲ τὴν ψυχὴν ἐν ταῖς ἱεραῖς εὐχαῖς πρὸς ὅλον τὸ θεῖον πέλαγος ἔλεγε, τὰ μὲν πρῶτα συναγειρομένην ἀπὸ τοῦ σώματος εἰς ἑαυτήν, αὖθις δὲ ἐξισταμένην τῶν ἰδίων ἠθῶν καὶ ἀναχωροῦσαν ἀπὸ τῶν λογικῶν ἐννοιῶν ἐπὶ τὰς τῷ νῷ συγγενεῖς, ἐκ δ´ αὖ τρίτων ἐνθουσιῶσαν καὶ παραλλάττουσαν εἰς ἀήθη τινὰ γαλήνην θεοπρεπῆ καὶ οὐκ ἀνθρωπίνην. Τοῦτον ἐπαινῶν Ἰσίδωρος ὁ φιλόσοφος κατὰ στόμα εἶχε. Μετριωτέρα γὰρ πειθὼ καὶ παραίνεσις τῆς ἀπὸ τῶν ἄλλων λόγων τοῖς πολλοῖς ἡ ἀπὸ τῆς ἱστορίας, καὶ μᾶλλον τῆς παλαιοτέρας ἡ ἀπὸ τῆς νεωτέρας καὶ τοῖς ἀκροωμένοις φέρουσά τι γνωριμώτερον. Οἱ δὲ καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις φιλοσοφήμασι τὸν Ἰσίδωρον συνεργὸν καὶ συγκυνηγέτην παρελάμβανον τῆς ἐν βυθῷ κεκρυμμένης ὡς ἀληθῶς ἱερᾶς ἀληθείας· καὶ πολλαχοῦ φῶς ἀνῆπτεν αὐτοῖς ἐν ταῖς ζητήσεσι τῆς ἀρχαιοτρόπου σοφίας. Τὸ δὲ σύμπαν αὐτῷ τῆς εὐπορίας οὐκ ἀπὸ βιβλίων καὶ δοξασμάτων ἐπορίζετο ἀλλοτρίων διὰ μνήμης, ἀλλ´ ἕξιν τινὰ βεβαίαν καὶ πάμφορον ἀληθείας τῆς γε τοιαύτης ἀπ´ ἀρχῆς ἐκτήσατο. Καὶ δύσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἅτε οὐ δυναμένοις αὐτοῦ φέρειν τὴν θείαν ἀνατολήν. Ἠναγκάζετο ἐπιμελεῖσθαι τῆς τῶν παίδων εὐαγωγίας. Καὶ μὴν καὶ ἐν ταῖς ἐξηγήσεσιν ἐνδεέστερος τῷ λόγῳ ἢ ὥστε ἑρμηνεύειν τὰ δοκοῦντα ἀποχρώντως. Οὐ μὴν οὐδὲ ἐνταῦθα ἀβοήθητος ἦν ὑπὸ τῆς φύσεως καὶ τῆς ἄλλης μελέτης, ἀλλὰ κατεβάλλετο μὲν σπουδὴν πρὸς τὴν σαφήνειαν, τὴν δὲ τῶν ὀνομάτων εὐρυθμίαν ἀφιεὶς ἑτέροις, πρὸς ἐπίδειξιν εἴχετο τῶν πραγμάτων, οὐ λόγους τὸ πλέον ἢ νοήσεις φθεγγόμενος, οὐδὲ νοήσεις μᾶλλον ἢ τὰς οὐσίας αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἄγων εἰς φῶς. Τὴν περὶ τὸ θεῖον ἁγιστεύουσαν θέμιν. Εὐφραίνετο δὲ ὁρῶν τὸν Πρόκλον ὁ Ἰσίδωρος αἰδοῖόν τε ἅμα καὶ δεινὸν ἰδεῖν, αὐτὸ δοκῶν ἐκεῖ ὁρᾶν τὸ φιλοσοφίας τῷ ὄντι πρόσωπον. Ἐπεὶ καὶ ὁ Πρόκλος ἐθαύμαζε τοῦ Ἰσιδώρου τὸ εἶδος ὡς ἔνθεον καὶ πλῆρες εἴσω φιλοσόφου ζωῆς. Ὁ δὲ Σαλούστιος οὐκέτι τῷ δικανικῷ ἀλλ´ ἤδη τῷ σοφιστικῷ βίῳ προσεῖχε τὸν νοῦν. Ἐξέμαθε δὲ καὶ τοὺς δημοσίους ἅπαντας τοῦ Δημοσθένους λόγους. Καὶ δὴ λέγειν ἦν ἱκανός, οὐ τοὺς νέους μιμούμενος σοφιστάς, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἀρχαῖον τόνον τῆς λογογραφίας ἁμιλλώμενος. Ἀμέλει καὶ ἔγραψε λόγους οὐ πολύ τι ἐκείνων λειπομένους. Ἀνυπόδετος περιιὼν τὴν οἰκουμένην, ὡς φάναι λόγον, ἅπασαν. Ὅτι τὰ ἕδη καὶ ἐπὶ αὐτῶν λαμβάνει τῶν τεμενῶν, τάττεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀγαλμάτων· λέγεται δὲ ἕδος καὶ τὸ ἔδαφος τοῦ νεώ. Ὄναρ μὲν μυριάκις παρῆν ὡς φάναι τὸ ἔπος, ἅπαξ δὲ καὶ ὕπαρ ἐφάνη τὸ φάσμα. Περιορώμενον τὸν ἄνθρωπον ἀντὶ τοῦ ἐμβλέπον ἀκριβῶς, ἐπισκοποῦν, ἐναντίως τῆς τῶν πολλῶν χρήσεως. Ἀκώλυτοι διέμενον ὑπὸ τῶν εἰωθότων κατὰ τὸ ἀνθρώπινον κωλυμάτων. Οὐδείς ἐστιν οὕτω τὸ θεῖον ἐκκεκωφημένος, ὃς οὐκ αἰσθάνεται αὐτοῦ τῆς ἐνεργείας πάσης μέν, οὐχ ἥκιστα δὲ τῆς κολαζούσης τοὺς ἁμαρτάνοντας. Οὐκ ἂν ἁμάρτοι Μούσης ἀληθοῦς, ἢ οὐκ ἂν ἁμάρτοι ἀληθείας ἱερᾶς. Οἱ τῆς ἀλλοφύλου δόξης ἑταῖροι καὶ συστασιῶται.
Καὶ πρὸς φιλοσοφίαν ἔρρωντο, καίτοι ἀρχὴν ἀτυχοῦντες εὐαγωγίας φιλοσόφου. Καὶ τῇ εὐχῇ χρησάμενος εἰς τὴν συνήθη καὶ ἀνθρωπίνην αἴσθησιν ἀπὸ τῶν ἀλλοκότων ὄψεων ἐπανῆλθε. Καὶ δὴ ἐξέδωκεν ἱκνουμένῳ τῷ τοῦ γάμου καιρῷ. Ἀλλὰ καὶ τρίβωνα φιλοσοφίας περιβαλών, ὡς φιλόσοφον, τὴν νύμφην. Τῆς περὶ τὰ θεῖα διατριβούσης θρησκείας, ὅση τε ῥητὴ καὶ ὅση ἀπόρρητος. Οὐδ´ εἰς Ἀφροδισιάδα μετεχώρησε παρακληθείς. Ἄπαιδα βίον τῇ γυναικὶ συμβεβίωκεν.
Ὁ δὲ Ἱλάριος φιλοσοφῶν μέν, ἐκδεδιῃτημένος δὲ τὰς ὑπογαστρίους ἡδονάς, οὐκ ἔτυχε Πρόκλου διδασκάλου. Πεπεῖσθαι ἔλεγε πολυχρονιώτερόν οἱ γενέσθαι τὸν μετὰ τοῦ σώματος βίον διὰ τὴν δεξιότητα τῆς γυναικός. Καὶ ταῦτα ἔλεγεν οὐ χάριν ὁμολογῶν, ὡς ἄν τῳ δόξειεν, ἀλλὰ δυσχεραίνων πρὸς τὴν ἐν σώματι διατριβήν, καὶ εἰς ἐκείνην ἀναφέρων, ὅσα γε εἰς ἄνθρωπον, τὴν τοῦ θανάτου ἀναβολήν. Καὶ τῆς γυναικὸς ἐπῄνει τὴν εὐαγωγίαν καὶ συνήδετο. Κατελεήσας τοῦ γάμου τὰς πρώτας ἐλπίδας ὁ θεὸς ἐδίδου σύμβολον τῆς ἐσομένης γονῆς· καὶ τὴν γαμετὴν λοιπὸν ἑώρα ἐπίτεκα οὖσαν ὁ ἀνήρ. Καὶ οὐδὲν ἐμποδὼν πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν τῷ Ἀσκληπιοδότῳ ὁ σκότος ἐγίνετο. Διηγεῖτο δὲ ἄλλα τε ὧν ἀκήκοε, καὶ δὴ καὶ τῆς αὐτοῦ ὄψεως οὐκ ὀλίγα θαύματος ἄξια. Ἡ δ´ ἄγνωστος φωνὴ ὅτου εἴη τὴν ναῦν ἀνακωχάζειν ἐκέλευε. Τοῦ ὀμμακοΐου τῆς αὐτοψίας καὶ ἀκοῆς ἅμα. Καὶ διετέλεσεν ἄχρι θανάτου ἀμιγὴς παντὸς σώματος. Οὐδ´ ἔστιν ὅστις ἐσυκοφάντησεν αὐτὸν ἐπὶ τοιαύταις διαβολαῖς, οὐδὲ τῶν ἐχθίστων. Ὁ δὲ Μαρῖνος τῷ ἀτόνῳ τῆς φύσεως οὐδὲ τοῦ Παρμενίδου τὴν ὑπεραίρουσαν ἐξήγησιν τοῦ διδασκάλου ἤνεγκεν, ἐπὶ τὰ εἴδη δὲ τὴν θεωρίαν κατήγαγεν ἀπὸ τῶν ὑπερουσίων ἑνάδων, ταῖς Φίρμου καὶ Γαληνοῦ τὸ πλέον ἐννοίαις ἐπισπώμενος ἢ ταῖς ἀκηράτοις ἐπιβολαῖς τῶν μακαρίων ἀνδρῶν. Ἐθεράπευε τὰ δίκαια καὶ φιλοσοφίᾳ πρέποντα, ἀλλ´ οὐ τὸν θῶπα τρόπον καὶ βάναυσον. Διὰ τὴν στάσιν ὁ Μαρῖνος ἐξ Ἀθηνῶν εἰς Ἐπίδαυρον ἀνεχώρησε, τὰς ἄχρι τοῦ σώματος ἐκβαινούσας ἐπιβουλὰς ὑφορώμενος. Ὁ δὲ Μαρῖνος, καὶ αὐτὸς ὁ Πρόκλος, οὐ τῇ ἑτέρᾳ μόνον ἀλλ´ ἀμφοῖν τοῖν χεροῖν τοῦ Ἰσιδώρου περιείχοντο.
Ὁ δὲ Πρόκλος ὁρῶν αὐτοῦ τὴν προθυμίαν ἄτρυτον οὖσαν καὶ τὴν φιλομάθειαν ἀκόρεστον, πηγὰς λόγων εἰς τὴν ἐκείνου ψυχὴν ἀφιεὶς ἱερῶν τε καὶ φιλοσόφων, γαννύμενος αὐτῷ διετέλει πλατεῖαν ὑπέχοντι καὶ ἀριήκοον τὴν τῆς διανοίας ὑποδοχήν. Εἶξε δεδιὼς τὴν ἑκατέρου ἐπιτίμησιν καὶ ἅμα λύπην ἀγανακτοῦσαν. Ἔσεισεν ὑπερφυῆ τινα σεισμὸν καὶ οὐ φύσεως ἔκγονον. Ἦν ἄρα τις Ἀττικὴ γυνή, πολλὰς εἰδυῖα μηχανὰς εἰς πειθώ, ὡς διέδειξεν. Οὐ μιᾷ χειρὶ δωρούμενος ἀλλ´ ἀμφοῖν, κατὰ τὴν παροιμίαν. Τοιοῦτος ἦν τό τε σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ὥστε καταπληγνύναι τῇ συννοίᾳ τοὺς ἐντυγχάνοντας, ἡνίκα καιρὸς ἦν σεμνότητος καὶ ἐμβριθεστέρων ἠθῶν τε καὶ λόγων· χαρίεις δ´ αὖ πρὸς τοὺς χαρίεντας. Ἀντὶ γὰρ φιλοσοφίας καὶ ἀπραγμοσύνης εὐδαίμονος εἰς πολιτείαν ἑαυτὸν καὶ εἰς ἀρχὰς ἐξέωσε φέρων. Φύσει δὲ ὢν φιλόνεικος καὶ ἀήττητος ἐφ´ ὅ τι ἂν ὁρμήσειε, καὶ φιλόδοξος ὡς οὐκ οἶδ´ ἕτερος, ἐπὶ τιμίοις ἔργοις τε καὶ λόγοις καὶ τὴν ἀρετὴν εἰς τὸ ἔξω προάγουσι τῆς ψυχῆς, προσκρουστικὸς ἀεὶ καὶ ἁμιλλητικὸς πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας ἦν. Ἠβούλετο δὲ μόνον ἀξιωθῆναι ὁ δεόμενος τῆς τὸν ἄρχοντα προσκυνούσης ἐντεύξεως. Οἱ δὲ πλεῖστοι ὠρθοῦντο πρὸς τὰ ἀρχαῖα ταῖς ἐλπίσιν. Ὄργανον ὁ Παμπρέπιος ἐπιτήδειον τῆς πρὸς τὸ κάλλιον ἀντιπνεούσης ἀνάγκης ἦν. Κατὰ τὸν ἱκνούμενον χρόνον, ἀντὶ τοῦ κατὰ τὸν ἐπιόντα. Ὅτι τοὺς κατὰ τῆς ἱερᾶς ἡμῶν καὶ ἀκαταλύτου πίστεως ἐπιλυττήσαντας ὁ Δαμάσκιος ἀριθμούμενος καὶ ἄκων καὶ ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν ἐνάργειαν ἀληθείας βιαζόμενος τάδε ἀναγράφει· «Ἐπεχείρησε μὲν γὰρ Ἰουλιανὸς ὁ βασιλεύς, ἀλλ´ ἐτέων οὐκ ἐπέβη πισύρων, ἐπεχείρησε δὲ χρόνοις ὕστερον καὶ Λούκιος, ἀνὴρ ἐν Βυζαντίῳ τὴν στρατηγίδα ἀρχὴν ὑπὸ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ κοσμῶν, ὃς πειραθεὶς τὸν βασιλέα ἀνελεῖν εἴσω τῶν βασιλείων παρῆλθε, καὶ τρὶς θελήσας ἐξελκύσαι τοῦ κολεοῦ τὸ ξίφος ἀπετρέπετο καταπεπληγμένος· ἑώρα γὰρ ἐξαίφνης γυναῖκα μεγάλην καὶ βλοσυρὰν περιπτυσσομένην κατὰ νώτων Θεοδόσιον. Μετὰ ταῦτα ὁ μέγας τῆς Ἕω στρατηλάτης ἐπεχείρησεν, ἀλλ´ ἐπεσχέθη βίαιον εὑράμενος θάνατον· ἀπὸ γὰρ τοῦ ἵππου πεσὼν καὶ τὸ σκέλος κακῶς διατεθεὶς ἐτελεύτησε τὸν βίον. Εἶτα Σεβηριανός, φησίν, ὁ πολίτης ἡμῶν ἐν τοῖς καθ´ ἡμᾶς χρόνοις μετὰ καὶ ἄλλων συχνῶν· ἀλλ´ ὀλίγου δεῖν θανάτῳ ἐζημιώθη δι´ ἀπιστίαν τῶν συνειδότων, ἄλλων τε ἴσως, καὶ Ἑρμενερίχου τοῦ Ἄσπερος παιδὸς ἐξειπόντος τὴν συνωμοσίαν τῷ Ζήνωνι. Πρὸς οἷς Μάρσος καὶ Ἴλλους· ὧν ὁ μὲν Μάρσος ἐν αὐτῇ τῇ ἐπαναστάσει νόσῳ τέθνηκεν, ὁ δὲ Ἴλλους συλληφθεὶς ξίφει τὸν βίον κατέστρεψεν». Ἀκοντίζει τὴν κεφαλὴν εἰς τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον, ἄνωθεν ἀπὸ τῆς πέτρας ἀποδισκεύσας. Ὁ δὲ Ἀμμώνιος αἰσχροκερδὴς ὢν καὶ πάντα ὁρῶν εἰς χρηματισμὸν ὁντιναοῦν, ὁμολογίας τίθεται πρὸς τὸν ἐπισκοποῦντα τηνικαῦτα τὴν κρατοῦσαν δόξαν. Γρυμαία ἔκειτο παντοδαπῶν βιβλίων. Ὅταν ἀφροδισιάζῃ ἐπὶ παιδοποιίᾳ πολιτικῇ. Λόγους, φησὶν ὁ συγγραφεύς, ἐπεδεικνύμην πρότερον, τὸν ἐπὶ ῥητορικῇ τρίβωνα περιθέμενος, ὥστε ἦν καὶ τρίβων ῥητορικός, ὡς καὶ φιλόσοφος. Πεφύκασι δὲ ἄνθρωποι τῇ μισοπράγμονι ζωῇ τὴν ἀρετὴν ἐπιφημίζειν, οὐχ οὕτως ἔχον κατά γε τὴν ἐμὴν κρίσιν. Ἡ γὰρ ἐν μέσῃ τῇ πολιτείᾳ διὰ τῶν πολιτικῶν ἔργων τε καὶ λόγων ἀναστρεφομένη ἀρετὴ γυμνάζει τε τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ ἐρρωμενέστερον, καὶ βεβαιοῦται μᾶλλον ἐπὶ τῆς πείρας ὅσον αὐτῆς ὑγιές τε καὶ ὁλόκληρον· ὅσον δὲ κίβδηλον καὶ ἐπίπλαστον ἐμφωλεύει ταῖς ἀνθρωπίναις ζωαῖς, τοῦτο πᾶν διελέγχεται καὶ ἑτοιμότερον καθίσταται πρὸς διόρθωσιν. Τὸ δὲ ἀγαθοεργόν τε καὶ ὠφελητικὸν ὅσον ἐστὶν ἐν τοῖς πολιτεύμασι; Τὸ δὲ θαρραλέον καὶ βέβαιον, ἡλίκον; Τοιγαροῦν οἱ ἐν γωνίᾳ καθήμενοι λόγιοι, καὶ πολλὰ φιλοσοφοῦντες εὖ μάλα σεμνῶς περὶ δικαίου καὶ σωφροσύνης, ἐκβαίνειν ἐπὶ τὰς πράξεις ἀναγκαζόμενοι δεινὰ ἀσχημονοῦσιν. Εἰς Ἀθήνας καὶ Πρόκλον ἀπαίρει ἔτι διακρατούμενον ἐν τῷ σώματι. Σεμνὸς ὢν ἅμα καὶ εὐόμιλος ὁ Ἀγάπιος, τήν τε ἀρχαίαν γλῶτταν ὑπὲρ τὸν ἰδιώτην μελετήσας, ἐπέστρεψεν εἰς ἑαυτὸν τοὺς ἐν Βυζαντίῳ ἀνθρώπους, θαῦμα δὲ ἑαυτοῦ παρέσχετο καὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τοῖς λογιμωτέροις· ὥρμητο γὰρ ἀπὸ πάσης τῆς παιδείας, ζητητικός τε καὶ κριτικὸς ἠβούλετο εἶναι γραμματικῶν τε καὶ ῥητορικῶν, καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, ἐδόκει τετράγωνος εἶναι καὶ ἦν τὴν σοφίαν. Καὶ εἰς κλέος ὁ Γέσιος μέγα ἀνέβη, οὐ μόνον ἰατρικῆς εἵνεκα παρασκευῆς, τῆς τε διδασκαλικῆς καὶ τῆς ἐργάτιδος, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης πάσης παιδείας. Διαλεκτικαῖς συνουσίαις ἀρδόμενος τὴν ψυχήν. Ὅτι ἀγαγομένῳ Ἰσιδώρῳ Δόμναν γυναῖκα τίκτεται αὐτῷ παῖς ἐξ αὐτῆς· Πρόκλον τὸ παιδίον ἐπωνόμασε. Καὶ ἡ Δόμνα ἐπί γε τῷ τόκῳ πέμπτῃ ὕστερον ἡμέρᾳ ἀποθνῄσκει, κακοῦ θηρίου καὶ πικροῦ συνοικεσίου ἐλευθερώσασα τὸν φιλόσοφον ἑαυτῆς. Ὅτι ὁ ἐν Βηρυτῷ, φησίν, Ἀσκληπιὸς οὐκ ἔστιν Ἕλλην οὐδὲ Αἰγύπτιος, ἀλλά τις ἐπιχώριος Φοῖνιξ. Σαδύκῳ γὰρ ἐγένοντο παῖδες, οὓς Διοσκούρους ἑρμηνεύουσι καὶ Καβείρους. Ὄγδοος δὲ ἐγένετο ἐπὶ τούτοις ὁ Ἔσμουνος, ὃν Ἀσκληπιὸν ἑρμηνεύουσιν. Οὗτος κάλλιστος ὢν θέαν καὶ νεανίας ἰδεῖν ἀξιάγαστος, ἐρώμενος γέγονεν, ὥς φησιν ὁ μῦθος, Ἀστρονόης θεοῦ Φοινίσσης, μητρὸς θεῶν. Εἰωθώς τε κυνηγετεῖν ἐν ταῖσδε ταῖς νάπαις, ἐπειδὴ ἐθεάσατο τὴν θεὸν αὐτὸν ἐκκυνηγετοῦσαν καὶ φεύγοντα ἐπιδιώκουσαν καὶ ἤδη καταληψομένην, ἀποτέμνει πελέκει τὴν αὐτὸς αὑτοῦ παιδοσπόρον φύσιν. Ἡ δὲ τῷ πάθει περιαλγήσασα, καὶ Παιᾶνα καλέσασα τὸν νεανίσκον, τῇ τε ζωογόνῳ θέρμῃ ἀναζωπυρήσασα θεὸν ἐποίησεν, Ἔσμουνον ὑπὸ Φοινίκων ὠνομασμένον ἐπὶ τῇ θέρμῃ τῆς ζωῆς. Οἱ δὲ τὸν Ἔσμουνον ὄγδοον ἀξιοῦσιν ἑρμηνεύειν ὅτι ὄγδοος ἦν τῷ Σαδύκῳ παῖς. Ἐν σκότῳ διωλυγίῳ πολὺ φῶς ἀνάψας. Τοῦτον ἀπεδέξαντο τοῦ νεανίσκου τὸν λόγον καὶ ἠγάσθησαν οἱ ἀμφὶ τὸν Μαρῖνον, πῶς οἴει σφόδρα. Οὔπω ἐξερρώγει τὰ δύσκολα τῆς ὑποθέσεως. Ἐμὲ δὲ ἐπεσπάσατο ἡ ῥύμη τοῦ λόγου πρὸς τὰ μετὰ ταῦτα ἐκβεβηκότα ποιήσασθαι τὴν ἐκβολήν, ἐπακολουθήσαντα παριόντι τῷ βίῳ τῶν διαδόχων, οὓς εἵλετο Πρόκλος. Ὃ δὲ καὶ παράδοξον ἀκοῦσαι, μετὰ σεμνότητος εὐγενοῦς καὶ βεβαίας ἐφαίνετο τοῖς παροῦσι χαρίεις, τὰ μὲν πολλὰ σπουδάζων εἰς τὸ κοινὸν τοῖς ἀκούουσιν ὄφελος, ἀνιεὶς δὲ ἐνίοτε τῷ παίζοντι τὴν σπουδήν, καὶ σκώπτων εὐφυῶς τοὺς ἁμαρτάνοντας, ὥστε ἐπικαλύπτειν τῷ γελοίῳ τὸν ἔλεγχον.
Εἰς ὕψος καὶ μῆκος οἷον θαυμάσιον. Ὥστε τὰ ἀρχαῖα καὶ πρὸς τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα μηκέτι ἄπιστα εἶναι. Καὶ ᾔτει παρ´ ἐμοὶ ὑποδοχὴν λανθάνουσαν. Ὁ δὲ Θεοσέβιος τὸν τῆς σωφροσύνης δακτύλιον, ὃν ὁ Χαλδαῖος εἰσιὼν παραδίδωσι, τοῦτον οὗτος κατασκευασάμενος, προσελθὼν τῇ γυναικὶ ἔφη· «Πάλαι μέν σοι ἐπιδέδωκα δακτύλιον ἁρμοστὴν παιδουργοῦ συμβιώσεως· τὰ νῦν δὲ τοῦτον ἐπιδίδωμί σοι σωφρονιστήν, ἐπίκουρον παρεσόμενον τῆς σώφρονος οἰκουρίας». Ἡ δὲ ἀσμένως ἐδέξατο, καὶ συνέζησε τῷ ἀνδρὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἄνευ σωματικῆς κοινωνίας. Τῷ δὲ φυλακτηρίῳ τούτῳ τὸ δραστήριον οὐκ ἐπὶ τῇ γαμετῇ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐφ´ ἑαυτοῦ πάλαι εἰώθει μαρτυρεῖν· καὶ γὰρ ὅτε νεώτερος ἦν, ὡμολόγει καὶ αὐτὸς ἀγωνιεῖσθαι τὸν παιδείας ἀγῶνα πρὸς τοὺς γενεσιουργοὺς πολεμίους, τούς τε ἔξωθεν ἐπιτιθεμένους καὶ τοὺς ἔνδον προδιδόντας. Καταβοῶν δὲ τῶν αἰσθήσεων πασῶν, μᾶλλον τῶν ἄλλων τῆς ἁπτικῆς κατεβόα· εἶναι γὰρ αὐτὴν τῷ ὄντι χθονίαν καὶ ἀντίτυπον καὶ κατασπῶσαν τὴν ψυχὴν εἰς τὸν τῆς γενέσεως ἀέναον ὀχετόν.
 

242. Damascius, Vie du philosophe Isidore.

 

J’ai lu, en partie, la Vie du philosophe Isidore.[1]

1. Les Égyptiens, tout le monde le sait, sont les plus anciens des hommes que l'on connaisse, il n’est pour ainsi dire personne d’assez arriéré pour ne pas l’avoir entendu dire ou lu chez nombre d’auteurs.

2. Leur science, comme eux ancienne, cachée par la profondeur de la mythologie qui en recouvre la vérité, ne se dévoile qu'à demi, et peu à peu, à celui qui peut lever vers Dieu la sainte lumière de l'âme.

3. Les Égyptiens adorent surtout Osiris et Isis, lorsqu'ils révèrent le Démiurge du tout, qui a mis l'ordre et la beauté dans la matière, en lui imprimant les espèces et les nombres, et Isis qui arrose et engraisse son œuvre, en y faisant couler par mille canaux la vie éternelle.

4. « En troisième lieu » à la place de « troisièmement ».

5. Cette doctrine est une Théocrasie, ou plutôt une union parfaite, une remontée de nos âmes retournant vers le divin, se rassemblant alors qu'elles étaient toutes divisées, à ce déchirement qu'elles ont éprouvé quand elles se sont précipitées ici-bas et ont pris un corps de terre, vivant les unes à part des autres, dispersées en mille lieux par les passions inspirées par Typhon, et d'autres passions qui sont nées de la terre.

6. Mais la raison pour laquelle nous avons entrepris tout ce discours, ce serait l'occasion de la donner et en même temps de ramener à sa démarche notre exposé qui sort de son sujet.

7. Et, dans son vol, elle descend de la voûte céleste et s'unit à la vie terrestre.

8. Mais aussitôt on pourrait estimer que ce qui est dit chante les béatitudes. Mais alors on demande : pourquoi, mon ami, est-il manifeste, dirait quelqu’un, que ton philosophe était issu de cette race d’âmes ? Je répondrai à cela  non pas d'une façon combattive, comme devant un tribunal, mais avec douceur et non pas en rivalisant comme dans une discussion où on rivalise pour la plus grande précision, mais selon les lois de la biographie et ne produisant que ce que j’ai entendu de mon maître.

9. L'empereur Sévère,[2] était Romain et père de Romains selon la prescription de la loi, prétendait qu'il avait vu une pierre sur laquelle étaient représentées les figures de la lune changeant constamment et la lune croissait ou décroissait au soleil,  et que le soleil lui-même se trouvait sur la pierre.

10. Isidore avait l’air de quelqu’un qui sait  l'objet de la recherche, mais il ne voulait pas parler.

11. Et cela, il prétendait l'avoir appris très soigneusement lors d'un songe merveilleux.

12. En effet, le grand Isidore réussisait tellement par sa nature et son art des rêves qu’il m’arrive souvent, après l’événement, de m’étonner des résultats qui ont répondu à ses prédicitions. D’ailleurs presque tous les Alexandrins sont bien doués pour interpréter les rêves et c’est pour cela que, maintenant encore, ils appellent les rêves des oracles.

13. Lorsqu'il était éveillé, Isidore n’avait pas cette vision ineffable, car il n'émanait pas de lui une lumière assez claire ni assez profonde pour s’allumer et briller néanmoins quand elle réverbérée ailleurs loin des choses sensibles. Mais quand son âme était située en dehors du monde sensible et que sa sensibilité était inactive, relâchée par la force du sommeil, alors, isolée en elle-même et libre de tout obstacle, la lumière de Dieu qui était toujours en lui brillait d’un feu plus vif et se répandait le plus souvent au dehors jusqu’à illuminer l’imagination elle-même.

14. A la suite de quoi il disait qu’il existe deux sortes de visions divines: l’une sensible chez les gens en état de veille, l’autre imaginaire chez les gens qui dorment. Toutes les deux vraies.

15. Il demandait un moyen d’échapper au flux engloutissant du devenir.

16. Isidore avait l’aspect d’un homme sage et âgé, grave aussi et ferme de caractère. Son visage était un peu carré, portrait sacré d'Hermès, l'éloquent ; ses yeux comment dire la grâce divine d’Aphrodite qui se trouvait en eux et comment faire sentir la souveraine sagesse d’Athéna qu’ils contenaient.

Je ne m’avancerais pas en disant qu’ils réalisaient le mélange harmonieux des contraires dans une même image impossible à tracer, vu qu’ils étaient à la fois posés et rapides à se mouvoir, tournoyant tout à la fois, pour ainsi dire au même point et autour du même point ; ils reflétaient à la fois la gravité et la grâce, tantôt profonds, tantôt candides à volonté. Pour le dire en un mot, ces yeux-là reflétaient fidèlement son âme et non pas elle seule, mais aussi l’influx divin qui l’habitait.

 

17. Ses sentiments étaient modérés, ne servant que dans la seule nécessité ; tels étaient non seulement ses sens mais aussi cette cire molle qui est l’imagination : sa mémoire n'était pas supérieure au vulgaire, mais elle n'était pas tout à fait exempte d'oublis. On dirait, en effet, que Dieu avait voulu montrer qu’il était une âme plutôt qu’une âme et un corps, et qu’il n’avait pas voulu placer la philosophie dans l'un et l'autre, mais l’ériger dans l’âme seule. Ainsi ai-je déjà trouvé certaines gens qui, extérieurement pratiquaient la philosophie avec éclat et se servaient d'une mémoire remplie d'opinions et capables de dérouler facilement des syllogismes inexplicables et ayant une grande faculté de sensibilité divine, alors que, en eux-mêmes, ils manquaient d'âme, et étaient dénués et pauvres du vrai savoir.

18. Même quand il était emporté et fâché, la raison l'emportait, et la colère n'en était que la suite. Car il ne pouvait être doux et chasser sa colère en s'attaquant aux vices des hommes. En effet, il était très prompt à pratiquer le bien et encore plus prompt à s'atatquer à la méchanceté : c'est pourquoi il offensait souvent l'esprtit de beaucoup de gens parce qu’il ne supportait pas d'atténuer leurs crimes par des paroles flatteuse, ni de montrer une détestable flatterie en place de la véritable amitié.

19. Il n'était envers personne ni querelleur ni chicanier.

20. Voilà ce qu’avait éprouvé notre philosophe à cause de son zèle à corriger les moeurs humaines et à cause de l'hostilité et de la haine avec lesquelles il poursuivait les méfaits des hommes.

21. Il était intelligent et attentif, il se montrait cependant facile et doux. On l’aurait en effet facilement compté parmi les indulgents car, à cause de sa bonté il était peu soupçonneux et ne prêtait pas une attention exacte à l’interlocuteur ; mais si quelqu'un méritait d’avance le soupçon, si quelqu'un lui dressait des embûches ou cherchait à ruser avec lui, il n’aurait pas réussi à le tromperi.

22.[3] Comme il y a trois parties dans l’âme ou qu’il y en a trois aspects --- ou selon qu’on veuille les appeler --- il disait qu’il existe un triple genre de vie dont chacun contenait les trois genres, mais qui se conforme dans son ensemble à un seul qui les domine. Le premier l'emporte sur les autres surtout par la raison ; c’est celui qu’on pourrait nommer, je crois, la vie du temps de Cronos, qui se composait d'une race d'hommes proches des dieux, et est la plus magnifiquement célébrée par des poètes qui étaient assis sur le trépied de la Muse.

23. Et lui, en plus de la simplicité, aimait seulement la vérité à un tel point qu’il semblait un homme franc au-dessus de la mesure et qu'il ne contenait en lui rien de factice.

24. Il n'aimait pas l'argent mais il avait un don inné pour tenir une maison. Il prenait soin, en effet, en toutes choses, de sa maison et il consacrait à cette tâche une grande partie de sa journée, tantôt pour travailler lui-même, tantôt pour donner des ordres.

25. Quand l’aurore se levait, il se levait l’âme encore possédée par les oracles et racontait son rêve. Et moi, ce n’est pas « un songe pour un songe » mais une vérité pour une vérité, une vérité d’homme éveillé et non une vérité onirique que je livrais en racontant ce que j’avais entendu.

26. Comme il était tombé dans un telle calamité qu'il fut obligé  mettre en vente ses biens, celui qui l’avait auparavant frustré d’un dépôt, prenant le devant, confia ce dépôt même et tout ce qu’il put de ses biens au plus digne de foi de ses concitoyens. Et quand l’homme d’Epidaure fut en possession, avec les autres biens, du dépôt détourné et qu’il le reconnut, il se trouva des gens pour le persuader de garder les biens domestiques et de ne rien donner à celui qui l’avait dépouillé. Il ne crut pas devoir être infidèle quand on lui avait fait confiance ni contaminer la plus utile de toutes les vertus, la bonne foi, par un manquement soi-disant bien fondé à la parole donnée .  Il ne voulait pas paraître juste, mais l’être en creusant réellement lui-même un abondant sillon pour son esprit.

27. L’exposé des choses les unes après les autres montrera qu’il n’en était pas ainsi désormais…

28. Il parlait très peu et la plupart du temps, il écoutait des paroles anciennes (qui avaient vieilli).

29. Le grand homme n’accepta aucun petit combat mais, là où par lâcheté les autres fuient et désertent, lui descend dans l’arène où, selon le Poète, « on voit le courage des hommes. »

30. En effet, pour celui qui raisonne exactement, il semblait formuler réellement de justes reproches. Mais pour celui qui raisonne  normalement et humainement, il aurait souvent semblé dépasser la mesure. Ceux qu’il blâmait s’en étonnaient fréquemment et avaient pour lui des avis qu’on a pour un homme ami de la dispute. Mais lui, qui portait vraiment en lui-même un exemple de vraie concorde, jugeait les autres d’après cela.

31. Tous reconnaissent trois principes premiers et très grands de la connaissance contemplative des êtres : d’abord l’amour, le plus habile pisteur du Beau et du Bien ; ensuite, la faculté aiguë et naturelle de l'intelligence qui peut se porter en peu de temps vers beaucoup d’objets et très apte à comprendre et à reconnaître les traces des choses recherchées et ce qui est vrai et faux à obtenir ; de ces trois naît un amour indéfectible du travail qui ne permet pas à l’âme de se reposer avant qu’elle ait atteint le terme de son investigation, qui est la découverte de la vérité.

32. Isidore disait que l'’intelligence et la vivacité , ce n’est ni la l’imagination mobile, ni le talent de former des opinions, ni (comme on pourrait le croire), la seule pensée agile et génératrice de vérité; car elles ne sont pas des causes mais qu'elles sont esclaves de la cause vers (qui mène à) la pensée ; et cette cause est une possession divine qui ouvre et purifie doucement les yeux de l'âme et les éclaire de la lumière intelligible pour les mener à la contemplation et à la connaissance du vrai et du faux. Isidore appelait cette vertu la « bonne part (Εὐμοιρίαν) » et il prétendait que sans cette Bonne-Part, on n'a besoin de rien, qu'on n'a pas besoin de bons yeux sans la lumière du ciel.

33. Il avait l’esprit apte à la spéculation et à l'action; ne se penchant pas vers les choses inférieures mais l'élevant aussitôt d’un point de départ ténu jusqu’aux contemplations les plus remarquables. Il était attaché aux notions parfaites de Platon, mais non selon les efforts habituels de la plupart des autres philosophes. Mais après Platon, aux subtilités étonnantes de Jamblique.

34. Nous voyons et entendons beaucoup de philosophes dont les uns pensent que Jamblique est difficile à comprendre et les autres qu’il se laisse aller plus à une grandiloquence orgueilleuse qu'à  la vérité des choses.

35. Il toucha peu aux arts (πολυμαθία) poétiques et rhétoriques, mais se tourna vers la plus divine philosophie d’Aristote ; puis voyant que celle-ci croyait plus à la logique qu'à son propre l’esprit, et qu’elle s’efforçait d’être suffisament pratique et n'utilisait pas du tout le divin ou l’intelligence, Isidore fit assez peu de cas de cette philosophie aussi. Mais quand il goûta aux pensées de Platon, il estima, comme le dit Pindare, qu’il ne devait pas « regarder plus loin », mais il espérait atteindre au but s’il pouvait pénétrer dans les mystères de la pensée de Platon et c’est vers cela que se tendit tout son effort.

36. Parmi les philosophes anciens, il honore comme des dieux Pythagore et Platon il pense que leurs âmes ailées qui se sont élevées dans un lieu supra céleste, dans la plaine de la vérité et dans la prairie paissent avec les formes divines. Il dit que parmi les penseurs récents, Porphyre, Jamblique, Syrianus, Proclus et d’autres ont, dans l’intervalle, ont rassemblé un grand trésor de science divine. Mais, ceux qui s’appliquent aux études caduques et humaines ou qui veulent comprendre trop vite ou savoir trop n’atteignent guère à la sublime et divine sagesse. Car, parmi les anciens, Aristote et Chrysippe, les plus doués et aussi les plus avides de sciences et qui en plus étaient travailleurs, n'arrivèrent jamais au sommet. Parmi les plus jeunes, Hiéroclès et ses emblables, qui le leur étaient pas inférieurs dans leur formation humaine, ont été, dit-il, fort déficients sur de nombreux points dans les notions divines.

37. Il avait toujours condamné l’abondance des livres qui est cause de plus d'opinions que de connaissances. Il s’en tenait à son seul maître ; il l'imitait en prenant note de ce qu’il disait. Il était clair qu’il n’aimait pas les idées de son temps et qu’il ne voulait pas adorer les statues, disant qu'il allait à la rencontre des dieux cachés en lui-même, non pas dans les lieux réservés des sanctuaires mais dans le secret même, quel qu’il soit, du mystère absolu.

38. Et comment donc les atteignait-il alors que qu'elles étaient ainsi ? Par un amour véhément et lui aussi secret. Y-a-t-il un autre amour qu'un amour caché ? Et ce que nous disons qu’il est, ceux qui en ont fait l’épreuve le savent, mais nous ne pouvons le dire ni même le concevoir.

39. On pourrait dire qu’il disait non des mots mais l’essence des choses.

40. Il était un inventeur paré [aux réponses] à la fois pour les problèmes qu’il fixait aux autres et pour ceux que les autres lui proposaient, et n'enterrant ni ne dissimulant la vérité ni faisant taire les interlocuteurs par l'érudition et la récitation d’autres opinions ; mais par la force d’une nature noble et presque divine et par un désir immense de scruter la divinité, il ressemblait, dans la recherche de la vérité, à un devin.

41. Il était capable de distinguer ce que la parole gardait caché et ce qui était vrai.

42. Marinus,[4] le successeur de Proclus, qui enseigna (avec d'autres) à Isidore l’œuvre d’Aristote, lui montra un commentaire composé par lui très longuement sur le Philèbe de Platon ; il lui demanda de le lire et de le critiquer, [pour décider] si le livre devait être publié. Lorsqu’il [Isidore] lut attentivement, il ne cacha aucune de ses opinions, ne prononçant cependant aucun mot inconvenant, mais il dit seulement que le commentaire du maître sur le dialogue était suffisant. Marinus comprit immédiatement et détruisit le livre.

43. Isodore l'emportait encore sur les autres philosophes : il ne voulait pas se forcer lui-même et il ne voulait pas forcer ses disciples par la seule force des syllogismes à accepter une vérité qu’ils ne voyaient pas, étant poussés par ce raisonnement à ne suivre qu’un seul chemin comme des aveugles conduits sur la bonne voie. Il s’employait au contraire à persuader et à donner une vue à l’âme, ou plutôt purifier celle qu’elle a en elle.

44. Il exerçait une charge dans laquelle on lui avait assigné de mettre rapidement par écrit les ordonnances des magistrats.

45. J’en parlerai dans la suite de mon exposé…. Le sachant, je ne le dis pas ; plût au ciel que je ne l'aie pas entendu.

46. Et Léontius,[5] qui pensait avoir pris un excellent parti, rentra chez lui avec une liberté de langage malheureuse et mal inspirée; il n'était devenu, comme il le pensait, ni riche, ni n'était en sécurité, mais privé de la piété divine et son âme était vraiment corrompue et perdue.

47. Cet homme donc passa toute sa vie dans le malheur.

48.[6] Personne n’avait une âme assez dure et assez barbare pour ne pas être persuadé et charmé par les paroles qui coulaient de la bouche sacrée, d'Isidore, tant était grande la persuasion qui habitait les lèvres de cet homme ; c’était moins l'oeuvre d’un homme que d’un dieu.

49. Son naturel était digne d'admiration ; il était grand et agréable à voir ; il avait l’aspect d’un homme de bien ; quand il fut arrivé à l'âge mûr, il fut sociable et agréable, efficace et utile à ceux qui le rencontraient.

50. Il utilisait une nourriture médiocre , sans excès, qui ne lui nuisait pas par son insuffisance ni ne l’amollissait par sa richesse, mais qui était équilibré et harmonieux et réellement réglé sur le mode dorien de la Fortune.

51. Seul parmi les hommes dont nous avons entendu parler, il démentit en fait l’ancien proverbe en se plaisant non parmi ceux de son âge, mais chez des gens âgés et aux aproles des gens âgés. On pourrait donc dire aussi « seul parmi les hommes dont il retint le souvenir par ouï-dire » ou encore ainsi « ceux qui lui viennent à la mémoire » ou « ceux dont le renom vint à sa connaissance » ou « ceux que notre mémoire a gardés » ou « ceux que l’oubli n’a pas effacés » et beaucoup d’expressions du même type.

52. Et les Alexandrins avaient l’habitude d’appeler φυλάκια les linges souillés des femmes.

53. Et le mariage n’était pas légitime si le prêtre du dieu n’avait pas, de sa propre main, signé le contrat.

54. Hiéroclès, qui dirigea l’école d’Alexandrie avec élévation de pensée et magnificence, par son esprit élevé, son l'abondance de beaux mots, sa facilité de parler et son abondance ravissait sur lui l'admiration de ses auditeurs en rivalisant toujours avec la beauté du style de Platon et la richesse de sa pensée. Celui-ci avait composé pour ses amis un commentaire sur le Gorgias ; un de ses auditeurs, Théosébius prit note du commentaire. Une autre fois, comme cela arrive, Hiéroclès donna une seconde explication du Gorgias après un certain temps et le même auditeur prit encore note de son commentaire et, rassemblant les premières notes et les dernières, il n’y retrouva pour ainsi dire rien de semblable ; cependant, les unes et les autres (ce qui est vraiment étonnant) contenaient d’aussi près que possible la pensée de Platon. Voilà qui démontre quel était la magnifique étendue des avis d’Hiéroclès.

55. Il ne se maria pour faire des enfants.[7]

56. Sa femme devint possédée. Comme le démon ne se laissait pas persuader de s'écarter par de bonnes paroles, son disciple Théosébius l’y obligea par un serment, mais il ne comprenait ni la magie, ni la théurgie: mais il l’adjura par les rayons du soleil, et par le Dieu des Hébreux. Sur quoi le démon partit, en criant qu’il révérait les dieux et lui en particulier.

57. Il mettait donc toutes les voiles, faisait et disait tout par persuasion et exhortation ; telle était l’ardeur de son tempérament qui ne désirait rien laisser inachevé, quand il l''avait entrepris.

58. Le philosophe Théosébius tirait la plus grande partie des sujets de ses discours des Entretiens d’Epictète mais il en élabora d'autres soi-même, comme les inventions d'une Muse.

59. Et Théosébius, le plus chaste des hommes, l’avait l’épousée uniquement pour avoir des enfants. Ce Théosébius, ayant vu que son épouse était stérile, fit une bague de chasteté : Femme, dit-il, je vous fis présent autrefois, lui dit-il, d'un anneau pour nous procurer de nombreux enfants; mais je vous donne aujourd'hui un anneau de continence qui vous aidera toujours à vous comporter chastement: demeurez avec moi, si vous voulez, ou si vous pouvez vous contenir; que si cette condition ne vous accommode pas, je consens de tout coeur que vous épousiez un autre homme comme le fait un ami envers son amie. Elle accepta volontiers la condition.

60. Ammonianus se consacra à l'art qui se fonde sur l'exégèse des poètes et la correction de la diction grecque. C'est cet Ammonianus qui acquit un âne dont on (dit) qu’il négligeait souvent son alimentation pour écouter des leçons de poésie, même quand il avait délibérément faim ; telle était le souhait de l'âne, le désir de connaissance de la poésie

61. L’auteur dit qu’Isidore ne pratiqua guère la poésie ; il s’y était peu intéressé parce qu'elle n'élève pas l'âme mais reste seulement dans l’imagination et le langage et qu'elle combat le sens commun ; c’est pourquoi il était assez faible dans ce domaine. Aussi, si on regarde les hymnes qu’il a écrits : le contenu est sublime et divin, mais ce ne sont que des apaprences de vers.

62. Théon n’était ni très intelligent ni très futé, mais plus qu'un autre il était studieux et travailleur. Il connaissait à fonds  les poètes et les orateurs, les avait en mémoire et il semblait en être venu au plus haut degré dans l’un et l’autre art ; mais malgré son amour pour la poésie et la prose, il était incapable d'écrire..

63. À l'époque de Valentinien [le troisième] qui succéda à Honorius, Attila livra une bataille aux Romains, aux portes de Rome[8] : ce fut un tel massacre des deux côtés, qu'aucun n’en réchappa, à l'exception des généraux, et de quelques-uns de leurs gardes. Et, ce qui est très étrange, dit-il, c’est le récit que voici : quand les corps furent tombés, leurs âmes restèrent debout, et continuèrent l'action pendant trois jours et trois nuits entiers : ces guerriers ne combattirent pas avec moins d'ardeur morts que vivants tant par leurs bras que par leur courage. On voyait donc et on entendait les fantômes des combattants de jeter les uns sur les autres et entrechoquer leurs armes à grand fracas. Et on a vu, dit l’auteur, d’anciennes visions de combats du même genre se manifester jusqu’à aujourd’hui, à ceci près que, dans ces combats, il se passe tout ce que feraient des vivants à la guerre, hormis que les combattants ne font pas entendre l moindre petit son de voix. Et il se produit une apparition de ce genre dans la plaine de Sogda qui était autrefois un marécage ; elle se manifeste vers l’aube quand le soleil commence déjà à éclairer la terre ; une seconde apparition a lieu à Couboi en Carie ; là, en effet, non pas quotidiennement, mais parfois à quelques jours d’intervalle, sans que ces intervalles soient réguliers, de la première aube jusqu’au moment où le soleil se lève dans toute sa lumière, des « fantômes ombreux d’âmes » qui se battent entre eux. Et de notre temps, des gens incapables de mensonge ont raconté qu’en Sicile, dans la plaine dite « des quatre tours », et dans de nombreux autres endroits de ce pays, on voit des fantômes de cavaliers ennemis qui chargent, et c’est surtout l’été, en plein midi.

64. (Damascius) dit que le cheval de Sévère, (ce Sévère était un Romain : Anthémius lui avait fait espérer que Rome serait renversée et que ce serait lui qui la relèverait de nouveau. Il était revenu à Rome qu’il avait quittée et il avait obtenu le consulat) ce cheval donc était celui dont il se servait la plupart du temps, émettait de nombreuses et fortes étincelles quand on le maniait; ce prodige dura jusqu’au moment où cette merveille conduisit Sévère au consulat à Rome. Il y eut aussi, à ce que raconte Plutarque de Chéronée, Tibère qui, encore enfant, lorsqu'il étudiait la rhétorique à Rhodes, avait un âne qui par le même phénomène lui annonçait le pouvoir impérial. Mais Balimer, compagnon d'Attila émettait lui-même des étincelles de son  corps. Ce Balimer était le père du grand Théodoric, qui maintenant est maître de toute l'Italie. Il m'arrive à moi-même, quoique rarement, continue Damascius, lorsque je prends ou quitte mes vêtements, d'en voir partir des étincelles nombreuses, qui quelquefois font entendre un petit bruit; quelquefois même mes vêtements semblent couverts de flammes qui éclairent sans brûler, et je ne sais où aboutiront ces prodiges. Damascius témoignait encore avoir vu un homme qui, en se frottant la tête avec une pièce de drap rude, en faisait sortir des étincelles et même des flammes.

65. Il poussait son cheval le plus rapidement qu'il pouvait, mais il était plus faible que les autres.

66. Malheureux dans ses ambitions politiques, il se tourna vers la vie calme et oisive par haine pour les aléas de la politique.

67. Vinrent chez Sévère des brachmanes à Alexandrie.  Il les reçut dans sa propre maison avec les égards qui leur étaient dus. Ceux-ci vivaient très dignement suivant les moeurs de leurs nations ; ils restèrent enfermés dans la maison de leur hôte, ne voulant voir ni le pays, ni la ville, ni ses plus beaux monuments, pas même les bains, méprisant toute vie extérieure, το θυραΐον. Ils se nourrissaient des fruits du palmier et de riz et ne buvaient que de l'eau. Ces visiteurs appartenaient à une caste intermédiaire entre les Brahmanes qui vivent dans les villes et ceux qui vivent dans les montagnes, et étaient chargés de maintenir des relations entre ces deux castes. Ils attribuaient aux Brahmanes montagnards des dons miraculeux, de produire par leurs prières la pluie, la sécheresse, et l'art d'écarter la peste, la famine, et tous les maux inévitables qui affligent l'humanité. Ils parlaient aussi chez eux des unijambistes et de grands serpents à sept têtes, et d'autres merveilles étranges.

68. Sévère disait avoir vu la plante de gorgone dont la racine était toute pareille à une jeune fille ayant la tête couverte de serpents en guise de chevelure.

69. La divination par les nuées, dont les Anciens n'avaient aucune connaissance, avait été inventée par une femme, qui vivait du temps de Léon Empereur de Rome. On la disait née à Aegé de Cilicie: elle prétendait être descendue des Cappadoces, qui habitaient près de Comane, au mont Orestiade, et elle faisait remonter son origine jusqu'à Pélops. Inquiète du sort de fon mari, qui avait un emploi militaire, & qui avait été envoyé avec d'autres à la guerre de Sicile, elle pria en songe, qu'elle pût connaître l'avenir, & fit sa prière en se tournant vert l'Orient; mais son père l'avertit en songe, de prier aussi en se tournant vers le soleil couchant. Il arriva donc, que pendant qu'elle était en prière, il se forma une nuée autour du soleil, quoique le temps fût serein, & cette nuée s'étant augmentée, prit la forme d'un homme. En même temps, il se forma une autre nuée, qui devint de la même grandeur que la première, & fut changée en un lion d'une apparence terrible, qui dévora l'homme : cet homme avait aussi la ressemblance d'un Goth. Peu après l'Empereur Léon fit mourir en trahison Asper, chef des Goths, & ses fils; & depuis ce temps-là Anthuse était continuellement à réfléchir sur les moyens de prédire l'avenir par la divination des nuées.

70. Les Egyptiens font de l'étoile Sôthis la déesse Isis, que les Grecs rattachent à l'étoile Sirius et qu'ils représentent Sirius sous la forme du chien d'Orion et de plusla  montrent peinte dans le ciel.

71. Des gens, en cachette, avaient brisé et détruit l’objet sacré ; privés du secours divin, les Egyptiens du pays conservèrent avec peier leur port grâce au travail et à l’art des hommes.

72. Les serviteurs de la femme poursuivaient le chien qui s’enfuyait après avoir dérobé les chairs de l’oiseau de Libye.

73. Tandis qu’ils creusaient, ils virent sortir du sol et apparaître à leurs yeux le fronton d’un temple très ancien.

74. Hermeias[9] était d'Alexandrie et il avait pour fils Ammonius et Héliodore. Ce philosophe [était] de nature agréable et droit dans son caractère ; il fut, avec Proclus, disciple de Syrianus. C’était un homme très laborieux, mais n’avait ni une grande intelligence ni une grande capacité logique, il n’était donc pas davantage un remarquable chercheur de vérité.  C'est pourquoi il ne pouvait discuter avec vigueur contre ceux qui élevaient des objections,  telle qu'il récitait tout ce qu’il avait entendu expliquer par son maître et tout ce qu’il avait trouvé écrit dans les livres. Mais il était plus déficient que précis en ce qui concerne la parole, mais pratiquait dans la vertu, si bien que pas même Momus lui-même ne lui aurait trouvé une faute, ni l'envie ni la haine. Un jour, comme un homme ordinaire demandait pour un livre un prix inférieur à sa valeur, Hermeias corrigea son erreur, l'en avertit, et lui en paya plus. Et ce ne fut pas le seul cas où il montra cette justice dont les autres ne se souciaient pas, mais souvent, chaque fois que le vendeur ignorait le juste prix, n’aimant pas une bonne affaire comme les autres et il ne croyait même pas ne commettre aucune injustice pour avoir fait un achat librement à quelqu’un qui vendait de son plein gré. Il pensait qu'il ce n'était pas le fait de montrer l'erreur mais de cacher la vérité qui était une sorte de guet-apens et de tromperie dans l'affaire. Puisque cette injustice n'était pas vilolente mais fortuite, elle était cachée à la plupart des gens et elle volait sans danger, comme des brigands : elle échappait à la sanction de la loi, mais elle corrompait la justice

75. Grégoire, frère d'Hermias était tout à fait le contaire d’Hermeias: plus vif pour les excès, et instable dans ses recherches et ses cours, et surtout ce n'était pas un esprit ; il n'avait aucun calme dans ses habitudes, mais plutôt quelque peu perturbé. Grégoire tomba ensuite malade assez gravement au point que sa raison en fut fortement atteinte.

76. Hermias eut d’Aidésia un enfant qui naquit avant ceux de ses fils qui furent philosophes et Aidésia qui, comme c’est naturel, jouait avec l’enfant âgé de sept mois, l’appelait « bébé » et « mignon » pour lui donner de petits noms gentils. L’enfant, en l’entendant, témoigna de l’humeur et blâma ce langage puéril et il exprima son blâme d’une vois claire et bien articulée. L’auteur raconte encore beaucoup d’autres merveilles à propos de cet enfant et notamment que, parce qu’il ne supportait pas de vivre dans un corps, il quitta la vie à sept ans, car ce séjour terrestre ne pouvait suffire à son âme.  Les gens de la Syrie, et en particulier ceux de Damas, appellent les enfants en bas-âge Babia, et ils les appellent également par le même nom, quand ils sont déjà plus âgés. On fait ainsi référence à Babia qui, dans cette partie du monde, est une déesse adorée.

77. Car déjà, certains qui ont des oreilles bouchées et l'esprit corrompu, tournent en dérision les secrets de la philosophie et en rient beaucoup.

78. Hiérax d’Alexandrie, le contemporain d’Ammonius, dit avoir vu une « bête de pan » (apportée) d’Ethiopie à Byzance ; elle ressemblait exactement à celles qui étaient peintes et sculptées ; il dit avoir entendu sa voix  alors qu'on on la transportait à travers Alexandrie ; on aurait dit celle d’un oiseau.

79. Ammonius aimait le travail et aida la plupart des exégètes qui avaient fleuri jadis. Il s'était surtout occupé d'Aristote ; il se distingua, non seulement parmi ses contemporains mais aussi parmi les compagnons plus âgés de Proclus, et je dirais presque parmi ceux qui ont existé en ce qui concerne la géométrie et l’astronomie.

80. Proclus admirait le visage d’Isidore le considérant divin et rempli à l'intérieur de vie philosophique ; ses yeux montraient une rapidité de pensée et, en même temps, une agréable gravité en ressortait, et une pudeur sincère attirait les regards sur le philosophe.

81 Le rhéteur Eunoius avait l’esprit lent.

82. Il était plein d’esprit juvénil et excessiv dans ses discours.

83. Superianus était un étudiant plutôt tardif, débutant quand il avait 30 ans, et néanmoins un peu terne de nature, à cause de son infatigable travail il fut plus tard proclamé sophiste dans la brillante et illustre Athènes, à peine en deçà de la gloire de la gloire de Lacharès.

84. Je sais que Lacharès devint aussi sophiste plus par application que par sa capacité naturelle, car j'ai rencontré ses discours, et il me semble (à en juger par son style) être très consciencieux, mais manquer de noblesse naturelle.

85. C’était [Laccharès] un homme particulièrement pieux et animé de grands transports à l’égard des choses divines.

86. Le sophiste Métrophane était un descendant de Lacharès.

87. Selon Damascius le sophiste Hérode (Atticus) avait élevé une statue d’Aphrodite en offrande. Donc, dit-il, quand j’ai vu cette statue, j’en ai eu des sueurs de stupeur et d'admiration ; j'en avais une telle joie que je ne pouvais rentrer chez moi; et chaque fois que je m'en allais, je revenais pour la revoir, tant l'artiste lui avait donné une beauté qui n'était pas douce et voluptueuse, mais terrible et comme virile ; elle était armée comme si lle revenait heureuse d’une victoire.

88. L’auteur dit qu’Hiérius, fils de Plutarque,[10] qui étudiait la philosophie sous la conduite de Proclus, vit, dans la maison dite de Cyrinus, une tête humaine, grosse comme un pois chiche, d'où il tirait son nom. Par ailleurs, c’était bien avec des cheveux, des yeux, un visage, et une bouche, et qui avait une voix aussi forte que mille hommes ensemble. Après avoir rapporté cette merveille sur la tête grosse comme un petit pois, l'auteur ajoute à son sujet nombre d’autres détails innombrables dignes d’être écrits et crus par l’impie Damascius.

89. Sallustius fut un philosophe de la secte cynique, de celle qui ne suit pas les sentiers battus, qui rompt en visière au genre humain, et s'exerce à la vertu par de rudes épreuves. Il était rarement chaussé ou il portait des iphicratides (chaussures légères) attiques ou des sandales ordinaires. On ne le voyait jamais longtemps le corps malade ou l’âme affligée, mais il assumait la pratique de la sagesse, la tête haute.

90. De belles actions politiques dignes d’éloges et autant d'autres choses philanthropiques de la même qualité.

91. Le roi de Carthage, Genséric, apprenant que les Romains avaient fait mettre à mort par ruse et contre les serments Marcellin, qui avait combattu contre lui avec eux, fut transporté de joie en espérant la victoire et il parla d'une façon digne moins d’un Carthaginois que d’un empereur romain, il dit, en effet, que les Romains s’étaient coupé la main droite avec la main gauche. Marcellin, chef de la Dalmatie, est indépendant et c’est un païen

92. Sallustius regardait les gens aux yeux, et leur prédisait une mort violente. Mais la cause de sa précognition, il ne pouvait la dire lui-même. Toutefois, quand on l’interrogeait, il prétendait que c'était à cause de l’obscurité de ses yeux, leur aspect trouble et parce qu'ils étaient remplis d'humeurs comme quand elle se porte dans les pupilles mêmes des gens affligés. Damascius rapporte également qu'il y avait de son temps à Césarée, un juge nommé Uranius, citoyen d’Apamée, qui reconnaissait au regard seul les sorciers et les sorcières. Et un certain Nomus, citoyen, reconnaissait, dit l’auteur, à la vue des yeux des passants, ceux qui cachaient un homicide.

93. Isidore ayant traversé l’Egée avec Asclépiade lui-même, dit avoir dans le Nil une boucle de cheveux d’une grandeur et d’une beauté admirables. Une autre fois, alors qu’ils mangeaient l'un et l'autre au bord du Nil (notre philosophe était le troisième homme) une boucle de cheveux qu’on estimait à l’œil de cinq coudées s’éleva du fleuve. Et il rapporte d'autres phénomènes semblables.

94. Juste à côté d’Héliopolis en Syrie, Asclépiade, dit l’auteur, escalada le mont Liban et y vit beaucoup (de pierres) appelées bétylies ou bétyles, au sujet duquel il relate pas mal d’étrangetés dignes d’une bouche impie.

95. Et la race sainte vivait par elle-même, une vie agréable aux dieux, bienheureuse et philosophique et recherchait le service des dieux.

96. Ils brûlèrent les autels d’un feu pur.

97. La panthère, dit l’auteur, a toujours soif, le milan jamais ; c’est pourquoi on le voit rarement boire.

98. L'hippopotame est un animal injuste et c’est pourquoi, dans les hiéroglyphes, il représente l’injustice : en tuant son père, il viole sa mère.

99. Le souchos [11]est juste ; c’est le nom d'une espèce de crocodile. Il ne nuit en effet à aucune bête.

100. La chatte marque les douze heures : nuit et jour, elle urine régulièrement à toutes les heures qu’elle marque comme une horloge. Mais elle compte aussi, dit l’auteur, les jours de de la lune par ses portées mêmes. La chatte, en effet, a sept petits à sa première portée, six à la deuxième, cinq à la troisième, quatre à la quatrième, trois à la cinquième, deux à la sixième et, pour finir, un à la septième et les chatons sont aussi nombreux que la lune a de jours.

101. Le cèbe (c’est une race de singes) féconde au moment de la conjonction du soleil et de la lune.

102. (Les Égyptiens me racontent) qu’Oryx remarque en éternuant le premier le lever de Sôthis.

103.[13] Jusqu’au moment où leurs chefs se divisèrent dans une querelle destructrice de citoyens.

104. Il faisait ses prédictions selon une vision secrète.

105. Il apparaît, sur la paroi du temple, une masse de lumière qui semble d'abord très éloignée; elle se transforme, comme en se resserrant, en un visage évidemment divin et surnaturel, d'un aspect sévère mais mêlé de douceur, et très beau à voir.

106. Celui que les Alexandrins honorent comme Osiris et Adonis dans leur mystique Théocrasie.[14]

107. Le philosophe Héraïscus avait en horreur les souillures que laissent échapper les organes sexuels, dans l’acte de la génération, à tel point que s'il entendait la voix d'une femme, quand elle était à l'époque de sa menstruation, il était immédiatement saisi de violentes douleurs céphaliques. Ainsi durant sa vie, il eut toujours quelque chose de divin. Quand il fut mort, Asclépiade se disposait à accomplir en son honneur les rites coutumiers pour les prêtres, notamment à envelopper son corps dans les bandelettes d’Osiris ; aussitôt une lumière se mit à éclairer de partout les signes secrets tracés sur la toile et, autour d’eux, on voyait des images d’apparitions divines. Sa naissance était toute mystique : il était sorti du sein de sa mère avec un doigt, le doigt du silence, τον σιγάζοντα, sur les lèvres, comme était né, d'après la théologie égyptienne, Horus, et, avant Horus, Hélios. On dit de lui qu'il vint au monde tenant son doigt sur sa bouche, tel que les Egyptiens peignaient Horus, et avant lui le soleil, au moment de leur naissance. En conséquence, le doigt fut depuis soudé à ses lèvres, il fallut une chirurgie, et sa vie s’écoula avec une cicatrice sur sa lèvre, signe clair rappelant à chacun son extraordinaire naissance. Proclus reconnaissait la supériorité de ce philosophe sur lui-même ; car, disait-il, il savait tout ce que lui, Proclus, savait, et Héraïscus savait des choses que lui, Proclus, ne savait pas.

108. Anthemius, l'empereur romain était de religion grecque, et de la même opinion que Sévère, un idolâtre qu’il nomma consul, et qu'il consulta secrètement ensemble pour rétablir l'exécrable culte de l'idolâtrie.

109. Damascius prétend qu’Illus[15] et Leontius, que le premier proclama empereur pour remplacer Zénon, étaient du même avis et avait le même dessein en faveur de l'impiété, Pamprepius[16] les y ayant conduits.

110. A propos de Pamprepius, l’auteur note, comme les autres historiens, son gout pour le fantastique, son infidélité envers ses amis et sa mort violente; il était Egyptien d’origine, grammairien de metier.

111. Je n'ai pas d'empressement à avancer un fait dont la vérité est douteuse, et dont le souvenir peut exciter les passions

112. Je veux maintenant laissant le dieu pythien revenir à Héraïscus l'Eubéen.

113. Il avait la voix très forte

114. Il laissait croître ses cheveux jusque sur ses épaules

115. Les Phéniciens et les Syriens surnomment Cronos, El, Bel et Bolathès.

116. Lui-même et Asclépiodote son ancien maître entrèrent dans le courant du Méandre pour traverser le fleuve à la nage,  ; le Méandre les emmenant dans ses tourbillons les emporta sous l'eau jusqu’au moment où Asclépiodote revint à un instant à la surface pour voir le soleil. « Nous allons mourir », dit-il, et il put ajouter une parole mystérieuse. Alors soudain, sans aucune aide visible, ils se retrouvèrent gisants à demi-morts sur la rive du fleuve, puis, revenus à eux, ils s’éloignèrent des flots mêmes de l’Hadès. Telle était la puissance divine qu’Asclépiodote possédait, et cela alors qu’il était encore enchaîné à son corps.

117. Les Cariens appellent cette région les « Demeures d’Apollon ». Asclépiodote donc revenait des « Demeures » à Aphrodisias (la ville de Vénus) au coucher du soleil. Il vit tout à coup la lune qui se levait comme si c'était pleine lune quoi qu’elle ne fût pas dans le signe à l’opposé du soleil.

118. La nécessité qui détruit tout ce qui est vieux détruisit aussi cette statue.

119. Asclépiodote était Alexandrin de naissance, né de parents qui ne brillaient pas par les biens de la fortune mais qui, par ailleurs, étaient honnêtes et pieux.

120. Au sujet de Jacques[17] le médecin (son ascendance proche était d’Alexandrie et celle plus lointaine de Damas), il dit que c’était le fils d’un médecin qui avait une expérience de quarante ans et avait parcouru presque le monde entier pour l’exercice et l’étude de son art. Il enseigna la médecine à son fils Jacques pendant le même nombre d’années ; sur ce Jacques, Damascius raconte tout comme d’autres, de nombreuses merveilles et notamment que, pour avoir entendu dire d’une femme qui éternuait trop souvent qu’elle avait perdu toutes ses dents, il aurait, d’après ce seul accident, révélé tout ce qui attendait cette femme : son allure, son teint, la taille de son corps et toutes les caractéristiques naturelles de son âme.

121. Le père de Jacques/ Jacob, après sa longue course par le monde, arriva également à Byzance, dit l’auteur, et il trouva les médecins de cette ville dépourvus de connaissances précises dans leur art ; ils n’avaient aucune expérience personnelle mais ils se fondaient sur l’opinion d’autrui, non pour prodiguer leurs soins mais pour discuter à vide. Père et fils étaient tous deux païens.

122. Ils utilisaient pour combattre les maladies de nombreux remèdes dépuratifs, des bains, et ils n’utilisaient, le couteau et la cautérisation qu’avec parcimonie, mais ils combattaient même les ulcères les plus malins par un régime et ils n’admettaient pas la phlébotomie.

123. Jacques/ Jacob, quand il soignait les riches, les persuadait de venir en aide aux pauvres et lui-même soignait gratuitement en se contentant de la seule allocation qu’il recevait de la ville.

124. L’auteur dit : « J’ai vu une statue de Jacques/ Jacob en Athènes et l’homme ne m’a pas paru fort bien fait mais grave et digne.

Internet site Persée

125. Au cours de son séjour dans Athènes où on l’admirait beaucoup, Damascius raconte qu'un jour qu'il était malade Proclus reçut la recommandation de Jacques/ Jacob de s'abstenir de consommer du chou et de se remplir de mauve. Mais Proclus ne put accepter de renoncer au régime pythagoricien ; il évita par conséquent de manger de la mauve, demeurant ainsi fidèle à la loi pythagoricienne

126. Asclépiodote n’était pas, sous le rapport des dons naturels, un homme accompli ; ainsi en ont jugé la plupart des gens ; en revanche, il était prompt à objecter mais non très vif pour comprendre en ce qui concerne les notions relatives au domaine divin qui sont invisibles et intelligibles et qui sont les données par excellence de la pensée de Platon. Et vis-à-vis de la sagesse sublime, il négligeait en philosophie les traditions orphiques et chaldéennes, dont il n'avait pas d'ailleurs une intelligence suffisante/ qui dépasse le niveau de la philosophie ordinaire, sa faiblesse était encore plus accusée. Dans l’étude des sciences naturelles au contraire, il était le plus fort de ses contemporains ; il en allait de même pour les mathématiques et c’est par là qu’il s’attira le renom de grand génie même dans les autres domaines. Sur le terrain de la morale et de la vertu, il tentait toujours des innovations et il essayait de réduire la connaissance eux choses d’ici-bas et eux phénomènes visibles, sans faire sienne, pour ainsi dire, aucune des idées anciennes mais en refoulant ensemble tous les problèmes pour les ramener au niveau de la nature du monde qui nous entoure.

Je mets ici au § 127, un texte français d’Internet complet et concis, je mettrai l’original après

127. Le philosophe Asclépiodote, quoique très heureusement né pour la musique, ne fut cependant pas capable de sauver le genre enharmonique, alors perdu. Il eut beau subdiviser et rapetisser les intervalles du chromatique et du diatonique, il ne put parvenir à retrouver le genre enharmonique, quoiqu'il eût déplacé et changé au moins deux cents vingt chevalets. La cause de son manque de succès fut la petitesse excessive de l'intervalle enharmonique appelé diésis. C'est cet intervalle qui, perdu pour notre oreille, dit-il, a entraîné la perte du genre enharmonique lui-même.

Voici l’original du § 127, je le trouve un peu lourd bien qu’il soit d’un ami musicien du traducteur, dixit Henry

127. Malgré ses dons remarquables pour la musique, Asclépiodote, ne réussit pas à ressusciter le genre enharmonique, qui avait cessé d’être vivant (à son époque). Et pourtant, il y avait réussi pour les deux autres genres, le chromatique --- comme on dit --- et le diatonique ; il avait pour cela pratiqué la division (du monocorde) et fait sonner la corde en la grattant. Mais l’enharmonique, il ne le retrouva pas bien qu’il eut fait insensiblement glisser, et cela à différentes places, jusqu’à deux cents vingt chevalets, comme il disait. S’il ne l’a pas retrouvé, la cause en est dans la dimension très réduite des intervalles qui caractérisent l’enharmonique --- il s’agit de l’intervalle appelé diésis. Notre oreille a cessé de le percevoir cet intervalle sorti de l’usage et cela a entraîné la disparition de tout le genre enharmonique

128. Initié à la médecine par Jacques/ Jacob, tout en marchant sur ses traces, dépassa son instructeur dans certains domaines : il aurait rétabli l'usage de l’hellébore blanc, perdu depuis longtemps, et que Jacques/ Jacob lui-même n’avait pas sauvé ; au moyen de ce remède, il guérit contre toute attente des maladies incurables.

129. Asclépiodote, parmi les médecins d’époque récente, ne reconnaissait de valeur qu’à Jacques/ Jacob et, parmi les anciens, après Hippocrate, au Cilicien Soranus de Mallos.[18]

130. Donc Asclépiodote ayant épousé la pudique et peu raisonnable Damiane/Damianè, fit d’elle une compagne pleine de bon sens et d’énergie pour la gestion de sa maison tout comme elle était sage et ferme dans la vie commune.

131. À Hiéropolis en Phrygie, le temple d'Apollon était placé près d'une caverne remplie de sources chaudes, et d'où s'exhalait au loin une vapeur léthifère/mortelle. Il est impossible de passer sans danger même par-dessus ce gouffre, impossible même pour les oiseaux : tout être qui parvient dans ces parages meurt. Mais, dit l’auteur, les seuls initiés pouvaient pénétrer impunément dans la crevasse même et y séjourner sans dommage. Damascius dit qu’il y descendit avec un de ses compagnons, le philosophe Dorus, et ajoute qu'ils sortirent de là sains et saufs. L’auteur dit : « Je m’étais alors endormi à Hiérapolis et j’eus un rêve dans lequel je m'imaginais être Attis, et assister à la fête des Hilaries,[19] que célébrait en son honneur la mère des dieux ; ce songe signifiait notre affranchissement de l'empire des puissances des ténèbres ou de l'enfer. De retour à Aphrodisias, je racontai à Asclépiodote la vision que j’avais eue en songe. Et lui, plein d’admiration pour ce qui m’était arrivé, me raconta non « un songe pour un songe » mais une grande merveille en échange d’une petite. Il disait, en effet que, dans sa jeunesse, il était allé à cet endroit et en avait étudié la nature. Il avait enroulé deux et trois fois son manteau devant afin, même en cas de fréquentes inspirations, d’aspirer, non pas l’air vicié et délétère, mais l’air pur et salutaire qu’il avait apporté du dehors capté dans son manteau. En procédant ainsi, il était entré dans la descente en suivant le courant des eaux chaudes qui en sort et cela sur la plus grande longueur de l’inaccessible crevasse ; toutefois il n’avait pas atteint le bas de la descente, car l’accès du fond était déjà coupé par l’abondance des eaux et le passage était impossible à un homme ordinaire, mais le « descendeur », possédé par la divinité était porté jusqu’au fond. Asclépiodote donc remonta de ce lieu sans dommage grâce à son ingéniosité ; plus tard, il parvint à produire, par la combinaison de diverses substances, un gaz semblable à celui de la caverne sacrée/tenta même d’obtenir au moyen d’ingrédients divers de l’air pareil à l’exhalaison mortelle.

132. Ce n'est pas le fait d'un philosophe de professer et de pratiquer l'art de la prophétie, ni aucune autre discipline sacrée ; car les limites des philosophes et celles des prêtres ne sont pas moins distinctes que celles, dit-on des Mysiens et des Phrygiens. Cependant Patricius osa, en enfreignant la règle philosophique, se lancer dans l’autre domaine.

133. Et elle dit : je suis paysanne et de mœurs campagnardes.

134. Il s’éveilla, s’appuya du coude sur son lit et dit….

135. Il était distingué et d’un commerce agréable non seulement avec des gens sérieux mais parfois aussi avec des gens qui plaisantaient, de sorte qu’il était très agréable à ceux qui l’approchaient, en plus du bien qu’il leur faisait.

136. Il appelait le dieu à l’aide dans les douleurs atroces que les évacuations lui provoquaient à l’anus.

137. Il amenait avec lui sa femme qui se trouvait sur le point d’accoucher.

138. Tandis qu’il était étendu sur son lit, il lui arriva soudain de voir la Justice : c’était une élégante jeune fille vêtue d’une tunique courte de couleur vert pomme ornée de larges bandes de pourpre ; elle avait la tête ceinte d’un bandeau, elle ne portait pas de manteau et elle avait une certaine sévérité dans le regard et fronçait le sourcil non pas à son adresse, mais en direction de l’entré.

139. Le philosophe Asclépiodote, disciple de Proclus, lisait, dit l’auteur, aussi facilement au milieu des plus épaisses ténèbres, qu'en plein midi et il identifiait les gens qui étaient là.

140. Une tête de serpent tomba un jour en Carie dans le champ du Carien Pythéas et on l’apporta à Pythéas ; Isidore disait l’avoir vue et elle avait la grosseur d’une énorme tête de taureau. Asclépiodote aurait même vu entre ciel et terre un serpent vivant ; il était immobile dans le ciel nuageux et, pris par le vent dans l’épaisseur des nuages, il restait sans bouger étendu de tout son long, comme une longue perche ; Asclépiodote, quand il le vit, le montra même aux gens qui étaient là puis, comme les nuages se faisaient plus denses, le monstre disparut.

Le texte suivant est un composé de divers textes d’Internet, peu être trop résumé.

141. Marinus, successeur de Proclus, était, dit l’auteur, originaire de Neapolis en Palestine, près de la montagne Garizin/du mont appelé Argarizos. Cet auteur ajoute ensuite en blasphémant, qui est la montagne la plus sacrée du temple au très haut Jupiter/où se trouve le sanctuaire très saint de Zeus Hypsistos, dont Abraham, le père des ancien hébreux, fut prêtre, comme Marinus le dit lui-même: Marinus, donc, qui était à l'origine un Samaritain, abandonna leur doctrine, comme étant une déviation de la religion d’Abraham, et embrassa la religion grecque/des Hellènes.

142. Néanmoins, par son amour du travail et son application à des tâches continuelles, Marinus éclipsa par son propre renom la gloire de beaucoup de gens mieux doués et plus âgés que lui.

143. Isidore ne permettait pas qu’on interrogeât Marinus gêné par sa faiblesse physique de peur qu’on ne l’importunât.

144. Toutefois Marinus, d’après ses entretiens et d’après ses écrits --- lesquels sont peu nombreux --- montrait qu’il ne moissonnait pas au sillon profond d’où germent les vues savantes sur la nature des êtres.

145. Ptolémée, le meilleur guide dans la science de la contemplation des astres.

146. Il mettait par écrit les opinions des commentateurs et, en prévision de la perte de mémoire qu’amène la vieillesse, selon le mot de Platon il gardait un trésor de notes à son propre usage.

147. En voyant l’épuisement de son corps, Proclus craignait pour le jeune homme.[20]

148. Et le mort, celui qui est heureux maintenant, je veux dire son âme et l’image de son âme, se présentèrent à moi nettement tandis que j’étais installé sur ce lit.

149. On n’a pas le droit de refuser créance au récit : il est attesté par la vision bien distincte du sage qui est notre maître ; il l’est parce qu’on a entendu ce qui vient en second lieu après lui pour garantir la vérité ; au troisième degré, il aboutit au présent écrit sous la garantie véridique de mon message.

150. Et Proclus ajoutait aux espoirs qu’on mettait en lui de ne pas voir mésestimer Platon ni mépriser le jugement de Jamblique ou celui de Plutarque et de n’avoir pas d’ambition plus haute que celle d’être utile à la communauté. Mais plus la grandeur de la succession se faisait sentir dans ses propos, plus Isidore était porté à croire qu’il avait assumé une charge plus lourde que celle qu’il pouvait porter.

151. Proclus craignait pour la véritable « chaîne d’or » de Platon qu’elle ne quittât la cité d’Athéna.

152. Il craignait pour Marinus à cause de sa faiblesse physique.

153. Un véritable amour de la philosophie s’implante en lui ; il rompt tous liens terrestres, foule aux pieds toute espérance d’honneurs aussi bien que de richesse et il arrive à Athènes.

154. Mais tel fut aussi, raconte-t-on, le philosophe Zénodote, seul digne d’être appelé le mignon/les délices de Proclus : c’est sur lui qu’il fondait les plus grandes espérances.

155. Et à son égard, nul n’était ni suffisant ni grossier ni arrogant en l’abordant.

156. Par sa noblesse de vieille souche, par ses manières de grand seigneur et par le zèle et le soin manifestes qu’il avait pour l’éloquence.

157. En effet, vis-à-vis des autres appelés au grand conseil, Théagène n’était pas seulement un homme supérieur mais aussi dans un certain sens un philosophe.

158. Les recettes de l'école n'étaient pas alors telles qu'elles l’étaient à l'époque de Platon, comme certains l'imaginent: car Platon fut pauvre, et n'avait qu'un seul jardin, qui était dans l'académie, et un petit revenu de trois couronnes. Mais à l'époque de Proclus la recette était d'un millier de couronnes, ou plus, beaucoup de gens ayant fait de sympathiques legs à l'école.

159. Retournons désormais à notre proue vers le propos que nous avions abandonné.

160. Asclépiodote était paré de tout ce qui fait l’éclat d’une vie ; l’autre, Isidore, n’avait aucun de ces avantages, lui qui ne pouvait se prévaloir d’une alliance mais qui n’était qu’un vrai philosophe ; tous deux allaient s’élevant : l’un étant d’une nature droite ; l’autre, Asclépiodote, gendre du grand Asclépiodote dont il avait déjà épousé la fille, étant d’une minutieuse exactitude.

161. Source qui donne une eau sacrée et bonne à boire.

162. En sorte qu’un poète aurait dit de sa bouche et de tout son visage que les Grâces elles-mêmes en avaient fait leur demeure.

163. Car si eux-mêmes éprouvaient quelque difficulté, ils allaient aussitôt chez lui en amis qui vont chez un ami.

164. Isidore différait beaucoup d’Hypatie, non seulement comme un homme diffère d’une femme, mais comme un vrai philosophe diffère d’une femme versée en géométrie.

165. Sévérien était d’un caractère énergique et, dans sa hâte à réaliser tout ce à quoi il pensait, l’action, chez lui, devançait la réflexion et, de ce fait, sa vie connut plus d’un échec.

166. Car il n’était pas possible de progresser aisément ni d’avancer coudée par coudée comme Théodore d’Asinée le fit comme un élève /sous la direction de Porphyre.

167. De sorte que, dès sa jeunesse, il n’accorda à son corps que le strict nécessaire et resta toute sa vie à l’abri des plaisirs charnels.

168. En peu de temps, Pamprepius apparut l’homme le plus remarquable et le plus érudit tant il s’appliquait à la formation préliminaire que la poétique et la grammaire dispensent dans l’éducation. Il était Egyptien. Il avait étudié la poésie dans son pays natal, et ensuite il vint à Athènes. Les Athéniens firent de lui un grammairien et le nommèrent professeur pour les jeunes.

169. Zénon était d’un caractère faible et voyant qu’Illus s’était fait légitimement aimer et qu’il avait déjà beaucoup d’influence, il se mit à s’entourer de précautions à son égard ; sa méfiance ne lui laissait aucun repos, mais il cherchait toutes les voies et traversait toutes les machinations possibles pour se débarrasser d’Illus.

170. Le chef de ceux qui avaient alors la majorité dans l’Etat et à qui il était échu de surveiller leur croyance s’appelait Pierre ; c’était un homme sans vergogne et pervers.

171. Mais sans doute à ce moment encore, les oracles de Pamprepius l’emportèrent-ils : ils poussaient à l’inaction et faisaient sans cesse reporter la guerre à plus tard.

172. Pamprépius, à son arrivée en Egypte, donna à Isidore par ses discours l’impression qu’il n’était pas honnête à l’égard d’Illus.

173. Mais il a déjà l’air de quelqu’un qui va trahir et qui observe la situation dans l’empire romain avec attention.

Le § suivant désigne la forteresse où s’était retranché Illus

174. Ce rocher a une grande surface à sa partie supérieure ; sa base est étroite mais suffit à soutenir la partie large qui est suspendue en l’air, celle-ci dépasse de beaucoup la base de montagne qui est sous elle et qui la soutient. On pourrait comparer ce rocher à un long cou qui porte une tête d’une grosseur démesurée et qui fait l’étonnement de ceux qui la voient.

175. Ramenons notre propos à Isidore. C’est après le § 167 que l’auteur a dévié d’Isidore

176. Isidore n’était ni aveuglé par l’orgueil ni d’un commerce désagréable et il n’ignorait pas ce qu’on appelle la condescendance stoïcienne.

177. Et on pouvait le voir à ce moment-là, épanoui et joyeux, en pleine forme physique, l’âme exaltée, et cela tandis que le souci de la mort était toujours présent.

178. Un méchant et d’une existence mal famée.

179. … avec Athanase[21] qui était alors le censeur/l’évêque de la doctrine dominante.

180. Ils les jetaient dans les bagages de Julien.[22]

181. Isidore disposa le coffret et les autres bagages de manière à ce qu’ils fussent prêts à portée de main comme pour les envoyer à l’embarcadère.

182. Une troupe d’hommes rassemblés pour l’attaque.

183. Et lui ordonnait aux serviteurs de saisir aussitôt les racloirs.

184. Et il emprisonna de nouveau les philosophes après qu’on eut décidé d’autres enquêtes.

185. Et Julien reçut en silence et avec endurance la volée de coups de bâtons qui s’abattait sur son dos. En effet, on le bâtonnait à grands coups sans qu’il fît entendre le moindre son de voix.

186. Voyant les bagages prêts pour l’embarquement : « Pourquoi fais-tu cela, l’homme, dit-il, tu seras pris par les gardiens du port. »

187. Il arriva donc peu après et il vivait dans ma maison.

188. Il arriva alors à Athènes et apporta la cassolette pour Proclus qu’on allait enterrer.

189. La malice extrême et incurable mérite le châtiment immédiat ; celle qui ne s’est que peu corrigée mérite aussi ma répression la plus rapide. Pour la plupart des pécheurs moyens toutefois la justice retarde le remède à leurs fautes, soit parce qu’ils trouvent une aide dans leur courage s’ils échappent au fer et au feu, ou bien parce que l’énormité du mal les rend indignes du remède immédiat ou parce que quelques-uns méritent la récompense de leurs bonnes actions avant le châtiment de leurs fautes.

190. Le mépris des philosophes pour la convocation qu’on leur avait adressée suffisait pour exaspérer un barbare ; néanmoins les philosophes estimaient qu’il fallait supporter ce qui leur arrivait la tête haute.

Texte français d’Internet

191. Il rencontra une femme sacrée qui possédait d’une manière extraordinaire un don naturel de divination. En versant de l'eau pure dans une coupe en verre, elle voyait apparaître dans l'eau de la coupe les événements futurs, et à partir de cette vision, elle prédisait tout ce qui se passerait. Mais nous avons pu profiter d’une telle expérience.

192. Anatolius fit mutiler Jean et le fit dépouiller de ses biens.

193. Toutefois, lui aussi mourut aussitôt.

194. Je rencontrai Emésion par nécessité, car je n’aurais pas supporté de plein gré sa grossièreté, mais ma mission m’y obligea.

195. En Arabie où coule aussi l’eau du Styx.

196. Il [c'est-à-dire Isidore] alla à Bostra en Arabie, une ville qui n'est pas très ancienne, car l'empereur Sévère l’avait fondée, mais c’est un ancien poste fortifié par les rois d’Arabie contre leurs voisins les Dionysiens.

197. Quand il eut appris que la légende d’Io était très répandue et qu’on expliquait le nom de la ville par celui de l’aiguillon qui torturait la génisse, il apprécia la relation entre le nom de la ville et cette fable de la course errante d’Io.

198. Il apprit qu’il y avait dans ce pays un dieu appelé Théandrites ayant le visage mâle et inspirant des sentiments virils/ inspirant aux âmes un mode de vie rien moins qu’efféminé.

199. Cette eau est, dit-on, de l’eau du Styx.[23] L’endroit même où on la trouve est une plaine d’Arabie qui s’étend toute unie depuis le Levant jusqu’à la ville abandonné de Dia/Dium.[24] Ensuite s’ouvre brusquement une crevasse/ un abîme, toute hérissée de rochers et de plantes sauvages, qui poussent parmi les pierres. Pour y descendre, il y a, sur la gauche, un sentier en pente, étroit et malaisé car, outre qu’il est pierreux, il est aussi encombré d’une végétation sauvage, touffue et désordonnée ; il est long d’environ quinze stades ; pourtant il attirer les pèlerins, hommes et celles des femmes qui sont les plus agiles. Celui qui y descend découvre des jardins et de nombreuses cultures dans la plaine qu’on atteint plus loin. Donc, à son sommet, à sa partie la plus étroite, cette crevasse a un bassin où s’écoulent les eaux du Styx qui se déversent sur tout son pourtour ; à cause de la hauteur de la chute, ces eaux rejaillissent en l’air et se rassemblent ensuite en masse au fond du gouffre donnant le spectacle d’une masse imposante et effrayante de la nature ; il n’est homme qui l’ait vu sans être rempli d’une crainte religieuse./ Il parle de la « sainte peur » ressentie par les pèlerins. Parmi les offrandes que les gens jettent à l’eau, les unes coulent à pic, même légères, si la divinité est favorable à ceux qui les font ; quand elle ne l’est pas, même si les offrandes sont très pesantes, elles flottent et sont rejetées de façon étonnante. La phrase suivante est plutôt un résumé de la précédente Les offrandes enfonçaient quand elles étaient bien reçues par la divinité, elles surnageaient dans le cas contraire. Le serment prononcé par ce lieu et par ces eaux, les gens du pays le redoutent à cause de l’expérience qu’ils en ont ; aussi le font-ils fort peu souvent. Celui qui viole son serment meurt dans l’année, Un homme parjuré meurt d’hydropisie dans l’année, disent-ils : l’hydropisie enfle son corps et personne n’échappe au châtiment./ La mort par hydropisie qui lui enfle tout le corps est le châtiment du parjure.

200. Dionysos, dit l’auteur, vainquit le farouche Lycurgue et son armée d'Arabes qui l'accompagnaient, en les inondant du vin qu'il épancha de sa coupe sacrée /par le moyen du vin tiré d’une outre en aspergeant l’armée ennemie d’où la cité prit son nom de / et c’est pourquoi il appela la ville Damaskos. D’autres expliquent le nom par celui du géant Askos que Zeus dompta à cet endroit ; mais il existe des variantes à cette appellation. Damascius, était originaire de cette ville

201. Car l’étude de l’art oratoire m’était dure : elle concentrait toute mon attention sur ma bouche et sur ma langue et elle la détournait de mon âme et des enseignements bienheureux et divins qui la purifient. Ces réflexions, dit l’auteur, m’arrachaient de temps à autre des commentaires des rhéteurs. Neuf de mes années se passèrent ainsi.

202. Nous fîmes un séjour dans cette ville pendant huit mois.

Traduction de l’anglais

203. J'ai vu, dit l’auteur, le Bétyle se déplacer dans l'air, tantôt dissimulé dans ses vêtements, et tantôt porté dans les mains de son fidèle gardien. Et le nom du gardien était Eusèbe ; il dit qu'il avait eu envie tout à coup, une fois, surmonté par un élan inattendu d’errer loin de la ville d’Emèse, à minuit, presque jusqu’à la colline sur laquelle l'ancien et célèbre temple d'Athéna est construit. Il atteignit rapidement le pied de la colline, et là s’arrêta fatigué de la marche. Soudain, il vit un globe de feu venir d'en haut, et un grand lion debout à côté de du globe. Le lion, en effet, disparut immédiatement, mais lui-même courut vers le globe quand l'incendie venait juste de s’éteindre, et vit que c’était le Bétyle. Et il la ramassa et demanda auquel des dieux elle appartenait, et le Bétyle répondit « à Gennaeos » (c'est-à-dire au Noble). Maintenant, les natifs d’Héliopolis adorent Gennaeus, et ont établi une image en forme de lion comme lui dans le temple de Zeus. La même nuit, dit-il, je suis retourné chez moi à pas moins de 210 stades. Mais Eusèbe n'était pas maître des mouvements du Bétyle, comme d'autres (les prêtres), des leurs. Mais, alors qu’il offrait des pétitions et des prières, elle fournit des réponses comme des oracles.

C’était, dit-il, un globe de couleur blanchâtre, d’une palme de longueur pour diamètre, bien qu’elle fut parfois plus grande, parfois plus petite, et parfois d’aspect pourpre. Et il nous indiqua des lettres écrites sur la pierre, peints avec un pigment appelé Tingibarine (vermillon). Et l'on frappa un mur, après quoi elle fournit au demandeur la réponse qu'il voulait, et poussa un faible bruit de sifflement, qu’Eusèbe interpréta. Cet homme sans cervelle, alors, raconte ces miracles, et ajoute:

Quant à moi, j'estime que le « Bétyle » est un présage d'origine divine. Isidore cependant lui reconnaissait plutôt un caractère démoniaque. Il prétendait, en effet, que cette pierre était mise en mouvement (jetée) par un démon, n'appartenant ni aux mauvais génies corporels, ni aux génies incorporels, ni aux esprits purs (?). D'autres disent d'ailleurs que les « Bétyles » étaient consacrés à une divinité, à Cronos, à Zeus, à Hélios, ou à d'autres.

204. Maximin, dit l’auteur, était un païen ; cet homme avait le regard si perçant et si malfaisant, que ceux qui osaient le regarder en face ne pouvaient supporter la maligne influence de ses yeux, demeuraient tous éperdus, et étaient obligés de détourner promptement la vue. Maximin, qui connaissait le pouvoir de ses regards, et qui en craignait la conséquence, cachait son visage le plus qu'il lui était possible lorsqu'il se montrait en public, et évitait de regarder les personnes qu'il rencontrait. C'était aussi, ajoute encore Damascius, un sorcier fort habile, qui voyait beaucoup de spectres et de lutins que les autres ne pouvaient apercevoir ; il avait, en outre, le pouvoir d'envoyer des esprits malins, des grêles et des tempêtes sur les terres et labourages d'autrui, pour gâter et détruire les récoltes. Maximin fut enfin dénoncé à Constantinople comme un sorcier dangereux et méchant; son procès lui ayant été fait, il fut condamné à perdre la tête.

205. … car il n’avait pas compris ce qu’est la vie philosophique. Si quelqu’un du commun se porte aux excès d’origine humaine …

206. Il était étranger à ces actions brutales et irréparables.

207. Le délai fut plus long que les espérances qui le portaient vers la Carie et vers Athènes.

208. Je vais invoquer le dieu.

209. Comme le Cyllénien se comportait mollement et remettait les affaires à plus tard, Isidore n’aboutissait à aucun résultat.

210. Sans avoir évité la dépense la plus coûteuse, le temps, comme a dit le sage.

211. En me voyant entouré de la lumière divine, quel fut, penses-tu, l’élan de mon âme ?

212. Il perdit la tête, prit sa hache et se coupa les partie génitales.

213. Et moi je rapportai le fait à Isidore qui accordait aux fables sacrées une attention sage et inspirée.

214. Croyant que ma vie allait être en danger.

215. Mais c’est là sans doute la marque du mode de vie d’un profane.

216. ….pour témoigner peu de reconnaissance en échange de beaucoup de bienfaits.

217. Nous voguions vers Samos.

218. Le corps enflait par le bas à partir des pieds jusqu’à l’aine et aux parties.

219. Je m’étais endormi sur le bateau et j’éprouvai des émotions voluptueuses en songe.

220. Serre-tête, en latin orarium, linge pour essuyer le visage.

221. Car aussi loin que remontent nos souvenirs, on n'avait jamais vu laisser tomber la philosophie à un tel degré d'abaissement comme nous l’avons vu sous Hégias.

222. Archiadas, dans l’ensemble, l’emportait de beaucoup sur son père et sur quantité d’autres dans la vertu, mais il suivait avec indolence les voies de la philosophie, car il ne se sentait aucun attrait pour elle, vu la fortune de son père qui ne manquait pas de lui attirer des flatteurs ; mais il avait choisi plus que quiconque la voie d’une vie pure.

223. Eupeithios[25] était plus talentueux, mais, dans ses habitudes, il fut attiré par la vulgarité, et, quelquefois, son comportement était encore plus quelconque que celui d’un profane.

224. Le corps affaibli et bien près de mourir.

225. Et lui, sur le moment, écouta sa défense avec déplaisir parce que sa bonne intention ne répondait pas à son attente.

226. Avec tant de propos de ce genre et d’adjurations, Marinus convainquit Isidore de se laisser élire pour lui succéder ; Isidore se laissa porter à cette succession plus pour l’honneur que pour le fait d’expliquer Platon.

227. Et si, comme tu l'affirmes toi-même, Hégias, disait Isidore, une chose divine que la pratique de la théurgie, je le dis, moi aussi ; mais il faut que ceux qui seront des dieux soient d’abord des hommes. C’est pourquoi Platon disait, lui aussi, que, chez les hommes, il n’était pas advenu de bien plus grand que la philosophie. Mais il se fait maintenant que ce bien n’est plus à son moment critique mais dans son extrême vieillesse.

228. Il ne voyait pas que la situation était sans remède et que sa dégradation était extrême alors qu’il essayait en vain de la redresser.

229. Au début du printemps, quand Marinus fut mort, Isidore méditait de quitter Athènes.

230. Isidore fortifiait Syrianus et Hégias dans l’idée qu’il était urgent fr restaurer la philosophie en décadence.

 

Morceaux qui ont été laissés de côté et qu’il faut ajouter aux extraits pour la beauté de leur expression.

 

231. Par un moyen difficile et qui se situe au-delà de ce que les hommes peuvent attendre, il cherchait à atteindre les secrets dans les choses secrètes pour réaliser leur propre espérance du ciel et pour les bien général des autres Egyptiens.

232. Mais quelque part, à la troisième cause universelle, accrocher les amarres du salut spirituel.

233.[26] Et Sévère, un patricien romain prétendait qu'il avait vu, au cours d’un séjour à Alexandrie avec Isidore, une pierre sur laquelle étaient représentées les figures de la lune/ apparaissaient tous les aspects de la phase de la lune ; elles changeaient constamment et la lune croissait ou décroissait au soleil, qui figurait lui-même sur la pierre. C’est pourquoi, en langage courant, on appelle ces pierres « pierres de conjonction ». traduction valable selon Henry, il y a donc un doute Il disait aussi avoir vu une pierre solaire, non pas du genre de celles que beaucoup d’entre nous ont vue, et de l’épaisseur de laquelle émanent des rayons d’or, mais un disque ayant la forme du soleil occupait le centre de la pierre, ce qui lui donnait l’apparence d’un globe de feu ; les rayons qui en sortaient perçaient jusqu’à la surface extérieure car la pierre entière aussi était sphérique. Il aurait vu aussi une pierre de lune, non pas celle qui, mouillée d’eau fait apparaître ainsi le croissant et que, pour cette raison, on appelle une hydrosélénite, mais une pierre qui changeait naturellement au moment où la lune changeait et de la même façon qu’elle ; c’était là une merveille de la nature.

234. Le bruit, obscur et vague, se répandait.

235. L’opinion la plus répandue était que l’Egyptien était mort, mais il courait un bruit différent selon lequel il était sauf.

236. Et peut-être cette affection échapperait-elle au domaine de la volonté et atteindrait-elle de ce fait les âmes pures.

237. Prodiguant les meilleurs conseils et stimulant par la parole ceux qui étaient mous dans l’action.

238.[27] De même qu’il y a trois sortes d’âmes, il existe aussi un triple genre de vie et chacun contient les trois genres mais il est modelé par le seul genre qui domine. C’est la raison qui dirige la vie pareille à celle du temps de Cronos, ou l’âge d’or, ou la génération parente des dieux que célèbrent sous forme de fables les poètes assis sur le Tripos/trépied de la Muse. Le genre de vie qui relève d’un tempérament ardent voué aux guerres et aux combats et qui, en général, lutte pour les premiers rangs et pour la gloire, a été, comme nous l’entendons dire, celle dont on parle en toute occasion dans l’histoire. Et celle qui se laisse aller tout entière à la passion, corrompue par une mollesse sans frein, au milieu de pensées basses et indignes d’un homme, compagne de la veulerie, vautrée dans la fange, avide de richesses, avec un idéal terre à terre et résignée à une sécurité d’esclave ressemble à la vie que mènent les gens de notre génération.

239. Il aimait beaucoup les voyages ; non point l’inutile voyage de luxe qui va béer d’étonnement devant les édifices humains et l’étendue et les beautés des villes ; mais, s’il avait entendu parler quelque part d’une merveille sacrée, secrète ou accessible, il voulait la voir de ses propres yeux.

240. L’âme elle-même, dans les prières sacrées, face à tout l’océan du divin, commence, disait-il, par se séparer du corps pour se concentrer sur elle-même ; ensuite, elle sort de son propre comportement et s’écarte des pensées rationnelles pour aller vers celles qui sont du même monde que l’esprit et, en troisième lieu, elle est possédée par le divin et se transporte dans une sérénité insolite qui est divine et non humaine.

241. C’est pour le louer que le philosophe Isidore avait son nom à la bouche.

242. Car pour la plupart des gens, les moyens de persuasion qu’on cherche dans l’histoire sont plus efficaces que ceux qu’on tire d’autres récits, et ceux qu’on cherche dans l’histoire récente, qui apportent aux auditeurs des faits mieux connus d’eux, le sont plus que les arguments qu’on tire de l’histoire ancienne.

243. Et ceux-ci, même dans les questions égyptiennes, prenaient Isidore comme compagnon de travail et de chasse dans la poursuite de la vérité authentiquement sainte cachée dans un abîme. Et souvent, il les éclairait dans leur quête de l’antique sagesse. Et toute son habileté ne lui venait pas de livres et d’opinions d’autrui qu’il avait en mémoire, mais il possédait de puis toujours une aptitude sûre et largement dispensatrice de vérité, en tout cas dans cet ordre de vérité-là.

244. Et elle disparaîtra aux yeux des homes parce qu’ils sont incapables de supporter sa divine montée.

245. Il était contraint de s’occuper de la bonne éducation de ses enfants.

246. D’ailleurs, dans ses commentaires, il parlait trop peu pour expliquer suffisamment ses opinions. Pourtant, dans ce domaine-là non plus, il ne manquait ni de dons naturels ni de pratique ; mais il mettait tous ses soins à la poursuite de la clarté et, laissant à d’autres les heureux agencements de mots, il s’attachait à mettre les faits en relief et, le plus souvent, ce n’étaient pas des phrases qu’il faisait entendre mais des pensées et encore moins des pensées que les essences mêmes des choses qu’il mettait en lumière.

247. La loi qui règle les rites envers la divinité.

248. Et Isidore éprouvait de la joie à regarder Proclus dont l’aspect était à la fois vénérable et impressionnant ; il croyait voir vraiment en lui le visage de la philosophie.

249. Car Proclus, de son côté, admirait le visage d’Isidore qui avait un air inspiré Isidore avait d'abord séduit Proclus par la noblesse de son visage et l'expression de son regard inspiré et qui resplendissait de la sagesse qui vivait en lui.

Internet trado de la Souda

250. Et Sallustius ne s’occupait plus du domaine juridique, mais de la vie sophistique. Il savait tout Démosthène par cœur; c’était aussi un bon orateur, n’imitant pas les plus récents sophistes, mais s'associant avec l'ancienne patine du discours écrit. Et en effet, il écrivit des discours, qui ne s’éloignaient pas de beaucoup de cela. / n’étaient pas tellement inférieurs à ceux des anciens orateurs.

251. Parcourant pour ainsi dire le monde entier à pieds nus.

252. Il emploie le mot « sièges » pour désigner les lieux sacrés eux-mêmes. On l’emploie aussi dans le sens de « statues ». On appelle aussi « siège » l’assise /les fondations du temple.

253. En songe, les manifestations de la parole ne se comptaient pour ainsi dire plus, mais elle ne se manifesta qu’une seule fois durant la veille.

254. « Observant l’homme » au lieu de « regardant avec soin, examinant » à l’encontre de l’usage courant.

255. Ils restaient libres des entraves habituelles à l’être humain.

256. Personne n’est assez aveugle à l’égard de la divinité pour ne pas se rendre compte de toute son action et surtout des châtiments qu’elle envoie aux pécheurs.

257. « Il ne s’écarterait pas de la Muse véridique. »

258. Les disciples et sectateurs de la doctrine étrangère.

259. Et ils s’appliquaient de toutes leurs forces à la philosophie bien que, à leurs débuts, ils eussent manqué d’une bonne initiation dans ce domaine.

260. Et quand il eut prié, il revint au sentiment commun et humain des choses après ses visions étranges

261. Et il la donna en mariage au moment venu.

262. Mais il mit sur l’épousée le manteau du philosophe.

263. Le culte relatif aux choses divines, le culte non secret aussi bien que le culte secret.

264. Il ne partit pas pour Aphrodisias quoiqu’on l’eût invité.

265. Il vécut avec sa femme sans avoir d’enfant.

266. Hilaire, qui était philosophe mais aimait les plaisirs du ventre, n’avait pas eu Proclus pour maître.

267. Il était convaincu, disait-il, que sa vie physique serait allongée par les bons soins de sa femme. Et il le disait, non pas, comme on pourrait le croire, en homme qui exprimait de la reconnaissance mais en homme qu’impatientait son séjour dans un corps et il la rendait responsable, dans la mesure des possibilités humaines, de son trépas retardé.

268. Il louait l’humeur facile de sa femme et il partageait sa joie.

269. Par pitié pour les premières espérances de son mariage, la divinité lui donna un signe d’une prochaine naissance et, de ce moment, le mari vit sa femme enceinte.

270.[28] Et pour Asclépiodote, l’obscurité n’était pas un obstacle à la lecture.

271. Il racontait d’autres choses qu’il avait entendues et bien d’autres encore qu’il avait vues lui-même et qui étaient étonnantes.

272. Et la voix dont on ne sait qui ordonnait au vaisseau de rester à l’ancre.

273. « Ομμακοίου » se dit de la vision et de l’audition simultanée.

274. Et il vécut jusqu’à sa mort sans contact avec un corps et il n’y eut personne, même parmi ses pires ennemis, pour lui intenter une accusation fondée sur de telles calomnies.

275. Marinus, avec son naturel sans vigueur, était incapable de comprendre l'interprétation que celui-ci avait donnée du Parménide et des unités surnaturelles,[29] il rabaissa son attention aux formes en se laissant entraîner plus souvent par les idées de Firmus[30] ou de Galien que par les pures conceptions des hommes bienheureux.

276. Il menait une vie juste et conforme à la philosophie, exempte de flatterie et de vulgarité.

277. A cause des troubles, Marinus s’en alla d’Athènes à Epidaure parce qu’il craignait des attentats contre sa vie.

278. Marinus et Proclus lui-même retenaient Isidore non d’une main mais des deux.

279. Et Proclus, voyant son zèle infatigable et son amour insatiable de l’étude, ouvrit à son âme les ressources des saints discours de la philosophie et poursuivit, heureux de le voir posséder un esprit vaste et docile à recevoir sa pensée.

280. Il céda parce qu’il redoutait de leur part à tous deux un blâme en même temps que leur chagrin courroucé.

281. … suscita un tremblement de terre extraordinaire et qui n’était pas l’œuvre de la nature.

282. Il y avait une femme d’Attique qui connaissait beaucoup de moyens de persuasion comme elle le fit voir.

283. Donnant, non d’une main, mais des deux comme dit le proverbe.

284. Tels étaient chez cet homme les dons du corps et de l’âme : à ceux qu’il rencontrait, il en imposait par son air méditatif quand c’était le moment de la sévérité et de la gravité dans les attitudes et dans les propos ; en revanche il était charmant avec ceux qui l’étaient.

285. En effet, délaissant la philosophie et une vie bienheureuse étrangère aux affaires, il se tourna vers la politique et les charges publiques. D’un naturel combattif, incapable d’admettre un échec quel que fût le but à atteindre, fier plus que quiconque d’actions et de paroles qui honorent leur auteur et mettent en relief la vertu de l’âme, il fut toujours prêt à lutter et à rivaliser avec ceux qui étaient au-dessus de lui.

286. Mais le requérant ne voulait que l’honneur de rencontrer le gouverneur pour lui présenter ses hommages.

287. La plupart, dans leurs espérances, se retournaient vers les choses anciennes.

288. Pamprepius était vraiment l’instrument de la Nécessité ennemie du meilleur parti.

289. « Dans le temps qui arrive » au lieu de « dans le temps qui suit ».

Internet trado anglais

290. En effet l'empereur Julien fit également une tentative, mais il ne resta pas quatre ans. Et un bon moment après Lucius, capitaine des gardes à Byzance, sous l'empereur Théodose, tenta la même chose ; voulant tuer l'empereur, il entra dans le palais, et après s’être trois fois efforcé de dégainer son épée, eut peur d'exécuter son dessein car, en même temps, il vit une femme d'un aspect grand et terrible derrière Théodose, l’embrassant. Après cela, le grand général de l'Orient/l’Anatolie se destina au même but, mais en fut empêché par une mort violente. Tombant de cheval, il se cassa une jambe, et mourut à cause de cela. Ensuite, dit-il, à notre époque Sévérien, notre concitoyen, fit de même avec d'autres complices, mais il y laissa presque sa vie, à cause de la trahison de ceux qui étaient avec lui, et peut-être des autres, et d’Americus/Herménérich, fils d’Aspar, qui parla du complot à Zénon. Et en outre, il y eut Marsus et Illus; Marsus mourut de maladie pendant l’insurrection; Illus fut arrêté et décapité.

Internet trado anglais

291. Après quoi sa tête fut jetée d’un rocher dans le camp ennemi.

Internet

292. Ammonius, honteusement avide d'argent et ne regardant qu'à s'en procurer d'une façon quelconque, fit un arrangement avec celui qui veillait alors (comme évêque) sur la croyance prépondérante.

293. Il y avait là un sac de livres de toute sorte.

294. Quand tu brûleras du désir de procréer des enfants pour l’Etat.

295. Je faisais autrefois, dit l’orateur, des discours sous le manteau d’orateur, en sorte que le manteau était, aussi bien que celui du rhéteur, celui du philosophe.

296. Les hommes donnent naturellement volontiers un renom de vertu à la vie qui fuit l’action alors que, selon moi du moins, elle ne le mérite pas. Car la vertu qui se débat en pleine vie publique dans l’action et les discours politiques exerce l’âme à acquérir plus de force et affermit par l’expérience ce qu’elle a de sain et d’accompli ; et tout ce qui se cache de faux et d’artificiel dans les existences humaines est tout entier révélé et mis sur la voie du redressement. Et combien n’y a-t-il pas d’occasions, dans les affaires publiques, d’agir dans le sens du bon et de l’utile ? Et combien n’y faut-il pas d’assurance et de fermeté ? C’est pourquoi les doctes qui restent assis dans leur coin à philosopher gravement et longuement sur la justice et la sagesse, quand ils sont forcés d’en venir à l’action, font piètre figure.

297. Il gagne Athènes auprès de Proclus qui se maintenait encore dans son corps.

Traduit de l’Italien

298. Agape, homme sérieux ensemble et bien élevé, appelé lui-même aux yeux des Byzantins, préférant la langue ancienne à la langue vernaculaire. Il fut un objet d'émerveillement pour tous les hommes éloquent d'Alexandrie, étant cultivé dans tous les arts. Il voulait examiner et juger les grammairiens et rhéteurs, et pour tout dire en un mot, il semble un tétragone en sagesse, et il l’était de fait.

Traduit de l’Italien

299. Gésius acquit un grand renom, non seulement par ce qu'il valait dans l'art médical, en l'enseignant et en le pratiquant, mais encore parce qu'il était très érudit dans chaque autre domaine, s'instruisant en dialectique.

300. Rafraîchissant son âme dans les discussions.

301. Isidore, ayant épousé Domna eut un fils à qui il a donné le nom de Proclus. Domna mourut le cinquième jour après la naissance ; le philosophe fut libéré d'une mauvaise bête, et le mari d'une compagne amère.

Trado de l’anglais Internet et français en dessous

302. L'Asclépios de Berytus/Beyrouth de la Syrie n'est ni grec, ni égyptien, mais d'origine phénicienne, car des fils sont nés à Sadyk/Saducus,[31] appelés Dioscures et Cabires, et le huitième d'entre eux fut Esmun, qui est considéré comme Asclépios. Esmun, était très beau jeune homme. La mère des dieux, Astronoé, l'ayant rencontré à la chasse, voulut son amour : il s'enfuit, se mutila et mourut; la déesse le réveilla de la mort par la chaleur qui donne la vie et pour cela le nomma Esmun et lui donna place parmi les dieux // Astronoé, qu'il identifie avec la mère des Dieux et qui fut éprise du fils d'un mortel, Saducos — qu'il identifie avec Esculape. Le jeune homme voulant garder sa pureté, se mutila lui-même. A ses cris de douleur, la déesse accourt, lui rend la chaleur de la vie et en fait un Dieu que les Phéniciens nomment Esmoun, soit à cause de la chaleur de la vie qu'elle lui avait rendue, soit parce qu'il était le huitième enfant de son père.

Pour ce même § un autre texte français est complet sur Internet

Asclépios ou Esculape, que l'on honore à Béryte, n'est ni Grec ni Égyptien, mais Phénicien ; car Sydyk eut des enfants qu'on appela Dioscures ou Cabyres (et Curettes). Le huitième était Esmunus, c'est-à-dire Esculape. C'était un jeune homme d'une si grande beauté, qu'Astronoé, reine de Phénicie, mère des dieux, soupira pour lui, s'il faut en croire la fable. Celui-ci, qui ne prenait plaisir qu'à tendre des pièges aux animaux des forêts, s'apercevant que la déesse lui en tendait à lui-même, et qu'il ne pouvait lui échapper par la fuite, s'eunuquisa avec une hache. La déesse, affligée de cet événement, donna à ce jeune homme le nom de Payan ; et lui rendant sa chaleur vivifiante, elle le mit au rang des dieux. C'est à cause de cette chaleur vitale qu'il est appelé Esmunus par les Phéniciens, quoique d'autres estiment que ce fut parce que ce mot signifie huitième, et que ce nom lui fut donné à cause qu'il était le huitième fils de Sydyk.

Internet

303. C'est lui qui portait la lumière au milieu des ténèbres.

304. Les compagnons de Marinus reçurent cette explication du jeune homme et ils l’admirèrent en plus.

305. Les difficultés du sujet n’étaient pas encore apparues.

306. Pour moi, l’élan de mon exposé m’a entraîné à une digression sur des événements qui s’étaient produits plus tard en suivant le cours de la vie des successeurs que Proclus avait choisis.

307. Et lui --- c’est paradoxal --- en même temps qu’il était d’une noble et ferme gravité, se montrait charmant pour ceux qui le fréquentaient. Il s’inquiétait surtout de l’utilité commune de ses auditeurs en détendant parfois son sérieux dans une plaisanterie et en se moquant si finement de ceux qui se trompaient qu’il dissimulait la réprimande sous le rire.

308. A une hauteur et à une étendue étonnantes.

309. A tel point que les vieux récits en forme de fable n’étaient plus incroyables.

310. Et il me demandait d’être accueilli en cachette chez moi.

311.[32] Et Théosébius prépara l’anneau de chasteté que le Chaldéen lui avait donné en entrant : « Autrefois je t’ai donné un anneau destiné à sceller une union féconde en enfants. A présent, je t’offre celui-ci en gage de chasteté pour qu’il sauvegarde notre vie de chasteté. » Et la femme l’accepta avec joie et elle vécut le reste de sa vie avec son mari sans commerce charnel. Et c’était pour lui une vieille habitude d’attester l’efficacité de ce talisman non seulement sur sa femme mais aussi sur lui-même ; il reconnaissait, en effet, que, quand il était plus jeune, il menait lui-même le combat pour son éducation contre les ennemis qui poussent aux œuvres de la chair, tant ceux qui attaquent du dehors que ceux qui trahissent du dedans.

312. Tout en décriant tous les sens, il décriait surtout celui du toucher en disant qu’il est en effet réellement d’origine terrestre, qu’il est rétif et qu’il entraîne l’âme dans le flux incessant du monde de la génération.

 

 

 


 

[1] L’édition la plus récente de cet ouvrage est celle de Clemens Zintzen, Damascius: Vitae Isidori reliquiae.

[2] Nommé consul à Rome en 470 par l’empereur Anthémius.

[3] Ce paragraphe est quasi identique au § 238.

[4] Marinus de Néapolis. Philosophe et rhéteur. Né aux alentours de 440 ap. J. C. Elève du philosophe Proclus, et son successeur. Il écrivit une vie de son maître Proclus tant en prose qu’en vers épiques, et un certain nombre d'autres questions philosophiques. Marinus Palaestinus, vel Neapolitanus (Samariae) Néoplatonicien - Élève de Proclus, auquel il succéda. La Vie de Proclus, traduite par A Chaignet.

[5] Inconnu.

[6] Il s’agit vraisemblablement d’Olympos dont la Souda reproduit le texte du § 48 (en anglais): “No one had so hard and barbarous a soul that he was not persuaded and charmed by the words which flowed from his sacred mouth; for such a kind of persuasion sat on the lips of the man, not a human quality but rather divine.”

[7] Néoplatonicien - Disciple de Plutarque d'Athènes. On ne doit plus le confondre avec son homonyme stoïcien, ni avec Sossianus Hiéroclès. Sur sa position philosophique au sein du platonisme et sur le fait de déterminer s'il a subi une influence chrétienne, les avis sont très partagés.

[8] Qui est le sujet? cela n’est pas évident comme dans de nombreux paragraphes ailleurs.

[9] Les Champs Catalauniques en 451.

[10] Hermias, disciple de Syrianus et condisciple de Proclus, vers 435 à l'école néoplatonicienne d'Athènes, auteur d'un Commentaire sur le 'Phèdre' de Platon.

[11] Il s’agit ici de Plutarque d'Athènes (350-430), à ne pas confondre avec l’auteur des Vies parallèles ; c’était un philosophe grec néoplatonicien qui enseigna à Athènes au début du Ve siècle de notre ère. Il eut pour maître Nestorius le Hiérophante, hiérophante à Éleusis de 355 à 380. Il devint vers 400 le fondateur et le premier scolarque, recteur, de l'école néoplatonicienne d'Athènes, qui se rattachait à l'Académie de Platon, pourtant disparue en 86 av. J.-C. Il a écrit des commentaires d'Aristote et de Platon. Il eut pour disciple Syrianus, qui lui succéda en 432 comme deuxième scolarque de l'école d'Athènes. Il fut aussi le maître de Hiéroclès d'Alexandrie, qui sans doute fonda ou fut le premier scolarque de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie. Il enseigna brièvement Proclus, qui devint le troisième scolarque en 438 et le tenait pour son "grand-père", tandis que Syrianus était son "père".

Plutarque chargea Hiérius et Asclepigénie des philosophies néoplatoniciennes de son école, et après sa mort, ils continuèrent son enseignement avec leur collègue, Syrianus. (Wikipédia)

[12] Le nom de suchos avait été donné aux crocodiles élevés en domesticité et placés au rang des divinités.

[13] Damascius mentionne Pierre Mongus, évêque Arien d’Alexandrie, de la façon suivante: “Mais lui, qui fut évêque de la religion dominante, était un impudent et un homme mauvais, se comportant comme tel. » Pierre fut ordonné évêque en 477.

[14] Le personnage concerné semble être un certain Aion, par recoupement avec la Souda.

[15] Illus, général byzantin. Il soutint la révolte de Basiliscus contre Zénon, puis changea de camp, en soutenant le retour de Zénon (475-476). Illus servit fidèlement Zénon, battit l'usurpateur Marcien, mais eut des problèmes avec l’impératrice Vérine, et soutint la révolte de Léontius, mais la rébellion échoua et Illus fut tué.

[16] Pamprepius Panopolitanus, néoplatonicien. - poète d'obédience néoplatonicienne, il fut l'élève de Proclus. Cf. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology by William Smith, 1867, p. 103-104.

[17] Le père : Jacob, comte des archiatres, surnommé le Psychreste ou Psychristus, médecin très populaire, vanté par Alexandre de Tralles. L’un des médecins de l’empereur Léon Ier. Ce surnom de Psychriste, qui signifie « rafraîchissant », lui avait été donné parce qu’il prescrivait aux hommes d’affaires, aux bureaucrates et aux intellectuels de la capitale, un régime alimentaire accompagné de bains froids.

[18] Médecin de la ville de Mallos en Cilicie, qui vécut, suivant toutes les apparences, peu de temps après Hippocrate.

[19] Fête qui se célébrait à Rome tous les ans avec beaucoup de pompe et de réjouissance, le huitième avant les calendes d'Avril, c'est-à-dire le 25 mars, en l'honneur de la mère des dieux. Pendant la durée de la fête, qui était de plusieurs jours, il y avait trêve de tout deuil et cérémonies funèbres.

[20] Marinus.

[21] Athanase, qui succéda à Pierre Mongus à Alexandria, en 490.

[22] Le frère de Damascius.

[23] Le Yarmouk.

[24] Ville qui avait appartenu à la Décapole.

[25] Archiadas et Eupeithios étaient fils d’Hégias (cf. Souda)

[26] Presque identique au § 9 pour le début.

[27] Voir aussi le § 22.

[28] Voir le § 139.

[29] Les Hénades, pluralité d'unités qui sont au-dessus de l'être, de la vie, de la raison, de la connaissance, et constituent les dieux au sens le plus élevé du mot. Marinus avait abandonné la théorie des hénades, pour revenir aux Idées de Platon, ce que Damascius considère presque comme une trahison, tant cette doctrine, imaginée par Proclus, lui paraissait caractéristique de l'école.

[30] Néoplatonicien - Disciple « hérétique » mais fidèle de Plotin : il participait aux affaires publiques de Rome et n'observait pas le végétarisme. En conséquence de quoi Porphyre en fit le destinataire du De abstinencia. Il a peut-être composé un commentaire du Parménide. (Répertoire des sources philosophiques antiques, CNRS)

[31] Tzadig, le juste.

[32] Le § 59 est presque identique.