retour à l'entrée du site

table des matières de l'œuvre d'HÉLIODORE

 

HÉLIODORE

 

ÉTHIOPIQUES

 

LIVRE IX

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

[9,1] Ἡ δὲ Συήνη πολιορκίᾳ λαμπρῶς ἤδη περιεστοίχιστο καὶ ὥσπερ ἄρκυσιν ἐναπείληπτο τοῖς Αἰθίοψιν. Ὁ μὲν γὰρ Ὀροονδάτης, ὅσον οὔπω πλησιάζειν τοὺς Αἰθίοπας αἰσθόμενος καὶ τοὺς καταρράκτας ὑπερθεμένους ἐπὶ τὴν Συήνην ἐλαύνειν, ὀλίγον ἔφθη προεισελάσας εἰς τὸ ἄστυ, καὶ τάς τε πύλας ἐπικλεισάμενος καὶ τὰ τείχη βέλεσι καὶ ὅπλοις καὶ μηχανήμασι φραξάμενος ἐκαραδόκει τὸ μέλλον. Ὁ δὲ δὴ τῶν Αἰθιόπων βασιλεὺς Ὑδάσπης, ἐπειδὴ πόρρωθεν εἰσελαύνειν μέλλοντας εἰς τὴν Συήνην τοὺς Πέρσας προκατοπτεύσας, εἶτα ἐπιδιώξας ὥστε φθῆναι συμβαλὼν καθυστέρησεν, ἐπαφῆκε τῇ πόλει τὸν στρατὸν καὶ εἰς κύκλον τῷ τείχει περιχέας ἀπρόσμαχον καὶ μόνῃ τῇ θέᾳ προσεκάθητο, μυριάσιν ἀπείροις ἀνδρῶν ὁμοῦ καὶ ὅπλων καὶ ζῴων τὰ Συηναίων πεδία στενοχωρῶν. Ἔνθα καὶ καταλαβόντες αὐτὸν οἱ κατάσκοποι τοὺς ἁλόντας προσῆγον· ὁ δὲ ἥδετο μὲν καὶ τῇ ὄψει τῶν νέων, εὐμενὴς αὐτόθεν πρὸς τὰ ἴδια καὶ οὐκ εἰδὼς ὑπὸ {τοῦ} μαντευτοῦ τῆς ψυχῆς γινόμενος· ἐγάνυτο δὲ πλέον τῷ συμβόλῳ δεσμίων προσαγομένων. Καὶ «Εὖ γε» ἀνεβόησε, «δεσμίους ἡμῖν οἱ θεοὶ τοὺς πολεμίους ἐκ τῶν πρωτολείων παραδιδόασι· καὶ οὗτοι μὲν» ἔφη «πρῶτοι ληφθέντες εἰς ἀπαρχὴν τοῦ πολέμου σῳζέσθωσαν κατὰ τὰς ἐπινικίους θυσίας, ὡς ὁ πάτριος Αἰθιόπων βούλεται νόμος, θεοῖς τοῖς ἐγχωρίοις εἰς ἱερουργίαν φυλαχθησόμενοι.» Τοὺς δὲ κατασκόπους δώροις ἀμειψάμενος, τούτους τε καὶ τοὺς αἰχμαλώτους εἰς τοὺς σκευοφόρους ἀπέπεμπε, μοῖραν αὐτάρκη τῶν ὁμογλώσσων εἰς τὴν φρουρὰν ἀποκληρώσας τά τε ἄλλα σὺν ἐπιμελείᾳ τῇ πάσῃ διάγειν καὶ δίαιταν ἄφθονον παρέχειν καὶ παντὸς ἄγους καθαρεύοντας φυλάττειν, οἷον ἱερεῖά τινα ἤδη τρεφομένους, ἐπιστείλας καὶ τὰ δεσμά τε ἀμείβειν καὶ χρυσᾶ ἐπιβάλλειν· ὅσα γὰρ σίδηρος παρ´ ἄλλοις εἰς τὰς χρείας, ταῦτα παρ´ Αἰθίοψιν ὁ χρυσὸς νομίζεται.

 

LIVRE IX.

I. Cependant, la ville de Syène était entièrement investie et comme prise dans un filet par les Éthiopiens. Oroondatès, informé qu'ils allaient bientôt paraître, et que, laissant derrière eux les cataractes, ils marchaient directement sur Syène, les avait prévenus de peu de temps et s'était jeté dans la ville. Il fit fermer les portes, disposer sur les murailles des traits, des armes et des machines, et attendit les événements. Le roi des Éthiopiens, Hydaspe, prévenu à distance par ses éclaireurs que les Perses devaient se jeter dans Syène, avait, de son côté, forcé de marche pour l'occuper avant eux. Mais, étant arrivé trop tard, il mena son armée à l'attaque de la ville. Une fois ses troupes répandues autour des murailles, il se contenta d'abord d'observer la place, sans livrer aucun combat, entassant aux abords de Syène une multitude innombrable d'hommes, d'animaux et d'armes. C'est là que les éclaireurs le rencontrèrent et lui amenèrent les prisonniers. Hydaspe contempla avec un certain plaisir ces jeunes gens, et, par une sorte d'inspiration de l'âme, se montra dès le premier moment bienveillant pour ses enfants, même sans les connaître. Mais il accueillit surtout avec joie ce présage de prisonniers qu'on amenait enchaînés. « A merveille, dit-il; cette première prise montre que les Dieux nous livrent nos ennemis enchaînés. Que ces premiers prisonniers soient réservés pour les prémices de la guerre ; qu'on les garde comme victimes triomphales, afin de les offrir en sacrifice aux Dieux du pays, suivant l'antique loi éthiopienne. » Après avoir fait des présents aux éclaireurs, il les envoya aux bagages, ainsi que les captifs, assigna à ces derniers un certain nombre de gardes qui parlaient leur langue, et recommanda de les traiter à tous égards avec le plus grand soin. Ordre fut donné de leur fournir une nourriture abondante, de les garder purs de toute souillure, comme des victimes désormais consacrées, et de remplacer leurs chaînes de fer par des chaînes d'or. Car en Ethiopie l'or est employé aux mêmes usages qu'ailleurs le fer.

[9,2] Καὶ οἱ μὲν τὰ προστεταγμένα ἔπραττον, καὶ ὡς τῶν προτέρων δεσμῶν παραλύοντες ἐλπίδα τε διαγωγῆς ἐλευθέρας παραστήσαντες πλέον παρεῖχον οὐδέν, χρυσᾶς τὰς ἁλύσεις αὖθις ἐνείροντες, τότ´ ἤδη καὶ γέλως ἐπῄει τῷ Θεαγένει, καὶ «Βαβαὶ τῆς λαμπρᾶς» ἔφη «μεταβολῆς· ταῦτα ἡμᾶς ἡ τύχη τὰ μεγάλα φιλανθρωπεύεται· χρυσᾶ σιδηρῶν ἀμείβομεν, καὶ φρουρὰν πλουτοῦντες ἐντιμότεροι δεσμῶται γεγόναμεν.» Ἐμειδία δὲ καὶ ἡ Χαρίκλεια καὶ τὸν Θεαγένην μεταβάλλειν ἐπειρᾶτο τοῖς ἐκ θεῶν προρρηθεῖσιν ἐπανέχουσα καὶ χρηστοτέραις ἐλπίσι κατεπᾴδουσα. Ὁ δὲ Ὑδάσπης, ἐπειδὴ τῇ Συήνῃ προσβαλών, αὐτοβοεί τε καὶ τείχεσιν αὐτοῖς ἀναρπάσασθαι τὴν πόλιν ἐλπίσας, εἰς μικρὸν ἀπεκρούσθη πρὸς τῶν ὑπερμαχούντων ἔργῳ τε λαμπρῶς ἀμυναμένων καὶ λόγοις εἰς ὕβριν καὶ παροξυσμὸν ἐπιχλευασάντων, ὀργὴν τὸ πρᾶγμα ποιησάμενος εἰ τὴν ἀρχὴν ὅλως ἀντιστῆναι διενοήθησαν ἀλλὰ μὴ παρὰ τὴν πρώτην ἑκοντὶ φέροντες αὑτοὺς ἐνεχείρισαν, ἔγνω μὴ χρονοτριβεῖν τὸν στρατὸν προσκαθήμενος μήτε ἑλεπόλεσιν ἀποπειρώμενος, ἐξ ὧν οἱ μὲν ἁλώσεσθαι οἱ δέ που καὶ διαδράσεσθαι ἔμελλον, ἀλλὰ πολιορκίᾳ μεγαλουργῷ καὶ ἀφύκτῳ τὴν πόλιν εἰς ἄρδην καὶ θᾶττον ἐξελεῖν.

II. On se conforma à ces instructions. En se voyant enlever leurs premiers liens, ils avaient conçu quelque espoir de vivre libres désormais; mais, quand ils s'aperçurent qu'ils n'avaient rien gagné et qu'on les chargeait de chaînes d'or, Théagène se prit à rire : « Bons Dieux! s'écria-t-il, le magnifique changement! Ce sont là pour nous les brillantes faveurs de la fortune; nous échangeons le fer contre de l'or; riches de notre servitude, nous sommes devenus des prisonniers de plus haut prix. » Chariclée sourît de son côté; pour changer le cours des pensées de Théagène et relever son courage, elle lui rappela les prédictions des Dieux et s'efforça de faire luire à ses yeux de meilleures espérances. Cependant Hydaspe, qui avait attaqué Syène avec l'espoir d'emporter d'emblée les murs et la ville, se voyait presque repoussé par les assiégés. Non contents d'opposer une vigoureuse résistance, ils raillaient les assaillants et provoquaient leur colère par d'injurieux propos. Aussi Hydaspe, courroucé de ce qu'ils eussent même songé à résister, au lieu de se soumettre tout d'abord et de leur plein gré, résolut de ne point perdre le temps avec son armée dans les lenteurs d'un siège ordinaire. Au lieu de prendre la ville par des moyens qui, tout en mettant à sa discrétion une partie des habitants, auraient peut-être permis au reste de lui échapper, il imagina un genre d'attaque qui exigeait d'immenses travaux, mais d'un effet inévitable, pour détruire la ville de fond en comble en quelques instants.

 [9,3] Ἔπραττε δὴ οὖν οὕτως· εἰς μοίρας κατανέμει τοῦ τείχους τὸν κύκλον καὶ δεκάδα ὀργυιῶν δεκάδι ἀνδρῶν ἀποκληρώσας εὖρός τε καὶ βάθος ὡς ὅτι πλεῖστον ἀφορίσας ὀρύττειν εἰς τάφρον ἐκέλευσεν· οἱ δὲ ὤρυττον, ἄλλοι τὸν χοῦν ἐξεφόρουν, ἕτεροι εἰς ὀφρῦν πρὸς ὕψος ἐσώρευον, τῷ πολιουρκουμένῳ τεῖχος ἕτερον ἀντεγείροντες. Ἐκώλυε δὲ οὐδεὶς οὐδὲ ἐνίστατο πρὸς τὴν ἀποτείχισιν, ἐκδραμεῖν τε τῆς πόλεως ἐπὶ μυριοπληθῆ στρατὸν οὐ θαρσῶν καὶ τὰς ἐκ τῶν ἐπάλξεων τοξείας ἀνηνύτους ὁρῶν· ὁ γὰρ Ὑδάσπης καὶ τούτου προὐνόησε, τὸ μεσεῦον τῶν δύο τειχῶν ὅσον βολῆς ἐκτὸς εἶναι τοὺς ἐργασομένους συμμετρησάμενος. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο καὶ λόγου θᾶττον ἤνυσεν ἅτε δὴ μυρίας αὐτῷ χειρὸς τὸ ἔργον ἐπισπευδούσης, ἑτέρου τοιοῦδε ἤρχετο. Τοῦ κύκλου μέρος, πλάτος ὅσον ἡμίπλεθρον, ἰσόπεδόν τε καὶ ἄχωστον διαλιπών, κατὰ τὴν ἀπολήγουσαν ἑκατέρωθεν ἄκραν σκέλος ἐκ χώματος ἐπιζευγνὺς ἐπὶ τὸ Νεῖλον εἰς μῆκος ἦγεν, ἀπὸ τῶν ταπεινοτέρων ἀεὶ πρὸς τὰ ὄρθια καὶ μετέωρα σκέλος ἑκάτερον προβιβάζων, Εἴκασεν ἄν τις μακροῖς τείχεσι τὸ γινόμενον, τοῦ μὲν ἡμιπλέθρου τὸ ἴσον πλάτος δι´ ὅλου φυλάττοντος μῆκος δὲ τὸ μεταξὺ τοῦ τε Νείλου καὶ τῆς Συήνης ἀπολαμβάνοντος. Ἐπεὶ δὲ συνῆψε τὸ χῶμα ταῖς ὄχθαις, ἐνταῦθα στόμιον τῷ ποταμῷ διατεμὼν εἰς τὸν ἀπὸ τῶν σκελῶν ὁλκὸν τὴν ἀπορροὴν εἰσωχέτευσεν. Οἷα δὲ ἐξ ὑπερδεξίων πρὸς χθαμαλώτερον καὶ ἐξ ἀπείρου τῆς κατὰ τὸν Νεῖλον εὐρύτητος στενῷ πορθμῷ τὸ ὕδωρ ἐμπῖπτον καὶ ταῖς χει ροποιήτοις ὄχθαις θλιβόμενον πολύν τινα καὶ ἄφραστον κατὰ μὲν τὸ στόμιον φλοῖσβον κατὰ δὲ τὸν ὁλκὸν ἐξάκουστον καὶ τοῖς πορρωτάτω πάταγον ἀπετέλει. Ἅπερ ἀκούοντες ἤδη δὲ καὶ ὁρῶντες οἱ κατὰ τὴν Συήνην καὶ οἷ κακῶν ἦσαν συνιέντες καὶ ὡς ἐπικλυσμός ἐστιν ὁ σκοπὸς τοῦ περιτειχίσματος, οὔτε ἀποδρᾶναι τὴν πόλιν ἔχοντες ἅτε τοῦ χώματος καὶ ἤδη πλησιάζοντος τοῦ ὕδατος τὴν ἔξοδον ἀποκλειόντων οὔτε τὸ μένειν ἀκίνδυνον ὁρῶντες, ἐκ τῶν ἐνόντων πρὸς βοήθειαν τὴν αὑτῶν παρεσκευάζοντο. Καὶ πρῶτον μὲν τῶν κατὰ τὰς πύλας σανιδωμάτων τὰ διεστῶτα θρυαλλίδι τε καὶ ἀσφάλτῳ διέφραττον· ἔπειτα τὸ τεῖχος πρὸς ἀσφαλεστέραν ἕδραν διήρειδον, ὁ μέν τις χῶμα, ὁ δὲ λίθους, ὁ δὲ ξύλα, καὶ τὸ προστυχὸν ἕκαστος ἐπιφέρων. Καὶ ἦν οὐδεὶς ἡσυχάζων, ἀλλ´ ὁμοίως παῖς, γυνὴ καὶ πρεσβύτης ἔργου εἴχετο· γένος γὰρ οὐδὲν οὐδὲ ἡλικίαν ὁ περὶ ψυχῆς δυσωπεῖται κίνδυνος. Οἱ δυνατώτεροι δὲ καὶ τὸ ἀκμάζον ἐν ὅπλοις αὐλῶνά τινα στενόν τε καὶ ὑπόγειον ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ χῶμα τῶν πολεμίων διϊκνούμενον ὀρύττειν ἀποκεκλήρωντο.

III. Voici comment il s'y prit : tout le pourtour de la ville fut divisé en un certain nombre de lots, et chaque lot, d'une longueur de dix brasses, fut assigné à une escouade de dix hommes, avec ordre d'y creuser un fossé, le plus large et le plus profond possible. Le travail commença aussitôt : pendant que les uns creusaient, les autres emportaient les déblais; d'autres les amoncelaient et les disposaient en talus, de manière à former une nouvelle muraille en face de celle de la ville assiégée. Personne ne s'opposait à ce travail, et la circonvallation ne rencontrait aucun obstacle; car on n'osait pas sortir de la ville contre une armée innombrable, et les traits lancés du haut des créneaux restaient d'ailleurs sans effet, Hydaspe ayant à dessein laissé entre les deux murs un intervalle tel que les travailleurs fussent hors de la portée des traits. Ce premier ouvrage achevé avec une incroyable rapidité, grâce au nombre prodigieux de bras qui y étaient employés sans relâche, il en fit commencer un autre. L'enceinte de circonvallation, interrompue sur une étendue d'un demi-plèthre, laissait tout cet espace parfaitement libre de tout obstacle. Chacune des deux extrémités du retranchement fut reliée à une chaussée dirigée perpendiculairement au Nil et s'élevant graduellement jusqu'au fleuve. On eût dit deux longs murs conservant toujours entre eux dans toute leur étendue la même distance d'un demi-plèthre, et d'une longueur égale à la distance de Syène au Nil. Lorsque les chaussées eurent atteint la jetée du fleuve, Hydaspe y fit pratiquer une ouverture et déversa le courant dans le canal formé par les deux digues. Les eaux, tombant de haut en bas, et s'engouffrant de l'immense bassin du Nil dans un étroit conduit, se brisaient en mugissant contre cette barrière artificielle, se précipitaient avec un bruit furieux, indicible, à travers l'ouverture, et s'amoncelaient dans le canal avec un fracas qui retentissait au loin. Frappés de ce bruit, et voyant par eux-mêmes ce dont il s'agissait, les Syéniens comprirent à quelle terrible extrémité ils étaient réduits, et que le but de la circonvallation était de les noyer. Il ne leur était plus possible de s'échapper de la ville, enfermés par le retranchement et par les eaux qui déjà approchaient et leur fermaient toute issue; y rester n'était pas non plus sans péril, ils le voyaient bien. Cependant ils mirent en œuvre pour leur salut toutes les ressources qu'ils avaient sous la main : d'abord ils bouchèrent les interstices des portes avec des étoupes et du bitume; ensuite ils étayèrent et consolidèrent leurs murailles : celui-ci apportait de la terre, celui-là des pierres, un autre du bois, chacun enfin ce qui lui tombait sous la main. Personne ne restait oisif; femmes, enfants, vieillards, tous travaillaient également. Car quand il s'agit de la vie, on accueille également toute espèce de concours, sans exception d'âge ni de sexe. Les plus robustes, ceux qui étaient en état de porter les armes, avaient mission de creuser un étroit souterrain, allant de la ville au retranchement des ennemis.

[9,4] Καὶ δὴ καὶ ἠνύετο τὸ ἔργον ὧδε. Φρεατίαν τοῦ τείχους πλησίον εἰς ὀργυιάς που πέντε τὴν κάθετον βαθύναντες καὶ τοὺς θεμελίους ὑποδραμόντες, ἐγκάρσιοι τὸ ἐντεῦθεν ὑπὸ πυρσοῖς ἐπ´ εὐθείας τινὰ φέροντα τῶν χωμάτων ὑπόνομον ἐκοίλαινον, τῶν κατόπιν ἀεὶ καὶ δευτέρων παρὰ τῶν προτέρων ἐν τάξει τὸν χοῦν διαδεχομένων καὶ εἴς τι μέρος τῆς πόλεως πάλαι κηπευόμενον ἐκφορούντων καὶ εἰς κολωνὸν ἐγειρόντων. Ταῦτα δὲ ἔπραττον ῥήξεως ἐνδόσιμον τῷ ὕδατι κατὰ τὸ κενὸν εἴ ποτε ἐπέλθοι προμηθούμενοι· ἀλλ´ ὅμως ἔφθανε τὰ δεινὰ τὴν προθυμίαν, καὶ ὁ Νεῖλος ἤδη τὸ μακρὸν χῶμα παραμείψας ἐπίφορος τῷ κατὰ τὸν κύκλον ἐνέπιπτε καὶ πανταχόθεν περιρρυεὶς τὸ μεταίχμιον τῶν τειχῶν ἐλίμναζε· καὶ νῆσος αὐτίκα ἦν ἡ Συήνη καὶ περίρρυτος ἡ μεσόγαιος τῷ Νειλῴῳ κλύδωνι κυματουμένη. Κατ´ ἀρχὰς μὲν δὴ καὶ χρόνον τῆς ἡμέρας ἐπ´ ὀλίγον ἀντεῖχε τὸ τεῖχος· ἐπειδὴ δὲ ἐπιβρῖσαν τὸ ὕδωρ εἰς ὕψος τε ἤρετο καὶ διὰ τῶν ἀραιωμάτων τῆς γῆς, οἷς μέλαινα καὶ εὔγειος οὖσα πρὸς τῆς θερινῆς ὥρας κατέσχιστο, πρὸς τὰ βάθη κατεδύετο καὶ τὴν κρηπῖδα τοῦ τείχους ὑπέτρεχε, τότ´ ἤδη πρὸς τὸ ἄχθος ἐνεδίδου τὸ ὑποκείμενον, καὶ καθ´ ὃ μέρος χαυνούμενον ἱζήσειεν ἐνταῦθα τὸ τεῖχος ὤκλαζε καὶ τῷ σάλῳ τὸν κίνδυνον ἐπεσήμαινεν, ἐπάλξεών τε κραδαινομένων καὶ τῶν ὑπερμαχομένων τῷ βρασμῷ κλονουμένων.

IV. Voici comment fut conduit ce travail : à peu de distance du mur d'enceinte on creusa perpendiculairement un puits d'environ cinq brasses de profondeur, au fond on ouvrit, à la lueur de torches, une galerie horizontale, qui passait sous les fondements et se dirigeait en droite ligne vers la circonvallation. Les déblais, passés de main en main au moyen d'une chaîne continue, étaient transportés et amoncelés dans une partie de la ville occupée dès longtemps par des jardins. Leur but était d'ouvrir par ce conduit une issue à l'eau, si elle venait à les envahir. Mais la soudaineté du mal déjoua leurs calculs: déjà le Nil, débouchant du grand canal, se précipitait avec violence autour de l'enceinte, envahissait tout, et transformait en làc l'intervalle entre les deux murs. Syène ne forma bientôt plus qu'une île : une ville de terre ferme surgissait au milieu des flots, battue de tous côtés par les eaux du Nil. D'abord le mur tint bon pendant une petite partie du jour: mais quand les eaux accumulées commencèrent à monter ; quand, se frayant un passage à travers les crevasses d'une argile noire et grasse fendue par les chaleurs de l'été, elles eurent pénétré profondément le sol et passé sous les fondements, alors la terre détrempée céda sous le poids de la masse. Le sol effondré venant à s'affaisser, les murs s'inclinèrent et annoncèrent en tremblant sur leur base l'imminence du danger. Les créneaux s'agitaient, les défenseurs mêmes oscillaient entraînés dans le mouvement.

 [9,5] Ἤδη δὲ ἑσπέρας ἐπιούσης καὶ μέρος τι τοῦ τείχους καὶ μεταπύργιον ἐγκατερείπεται, οὐ μὴν ὥστε χθαμαλωτέραν γενέσθαι τῆς λίμνης τὴν πτῶσιν οὐδ´ ὥστε εἰσδέξασθαι τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ πέντε που πήχεις ὑπερέχουσαν ἀπειλουμένην ὅσον οὔπω κατεπτηχέναι τὴν ἐπίκλυσιν. Ἐφ´ οἷς οἰμωγή τε συμμιγὴς τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἐξάκουστος καὶ τοῖς πολεμίοις ἐγίνετο· καὶ χεῖρας εἰς οὐρανὸν αἴροντες, τὴν ὑπολειπομένην ἐλπίδα, θεοὺς ἐπεβοῶντο σωτῆρας, καὶ τὸν Ὀροονδάτην ἐπικηρυκεύεσθαι πρὸς τὸν Ὑδάσπην ἱκέτευον. Ὁ δὲ ἐπείθετο μέν, δοῦλος καὶ ἄκων τῆς τύχης γινόμενος, ἀποτετειχισμένος δὲ τῷ ὕδατι καὶ ὅπως ἄν τινα διαπέμψαιτο ὡς τοὺς πολεμίους ἀδυνατῶν ἐπίνοιαν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ἐδιδάσκετο· γραψάμενος γὰρ ἃ ἐβούλετο καὶ λίθῳ τὴν γραφὴν ἐναψάμενος σφενδόνῃ πρὸς τοὺς ἐναντίους ἐπρεσβεύετο διαπόντιον τὴν ἱκεσίαν τοξευόμενος· ἤνυε δὲ οὐδέν, ἐλαττουμένης τοῦ μήκους τῆς βολῆς καὶ τῷ ὕδατι προεμπιπτούσης. Ὁ δὲ καὶ αὖθις τὴν αὐτὴν γραφὴν ἐκτοξεύων ἀπετύγχανε, πάντων μὲν τοξοτῶν καὶ σφενδονητῶν ἐφικέσθαι τῆς βολῆς φιλοτιμουμένων οἷα δὴ τὸν περὶ ψυχῆς σκοπὸν ἀθλούντων, ἁπάντων δὲ τὰ ὅμοια πασχόντων. Τέλος δὲ τὰς χεῖρας εἰς τοὺς πολεμίους ὀρέγοντες, τοῖς χώμασιν ἐφεστῶτας καὶ θέατρον τὰ πάθη τὰ ἐκείνων ποιουμένους, ἐλεεινοῖς τοῖς σχήμασι τὸ βούλευμα τῶν τοξευμάτων ὡς δυνατὸν ἔφραζον, νῦν μὲν ὑπτίας προτείνοντες εἰς ἱκεσίας ἔμφασιν, νῦν δὲ κατὰ νώτων πρὸς δεσμὸν περιάγοντες εἰς δουλείας ἐξομολόγησιν Ὁ δὲ Ὑδάσπης ἐγνώριζε μὲν σωτηρίαν αἰτοῦντας καὶ παρέχειν ἦν ἕτοιμος (ὑπαγορεύει γὰρ τοῖς χρηστοῖς φιλανθρωπίαν πολέμιος ὑποπίπτων), τὸ παρὸν δὲ ἀδυνάτως ἔχων ἔγνω σαφεστέραν λαβεῖν τῶν ἐναντίων ἀπόπειραν. Καί, ἦν γὰρ πορθμεῖα τῶν ποταμίων προηυτρεπισμένος, ἃ κατὰ ῥοῦν τῆς διώρυχος ἐκ τοῦ Νείλου φέρεσθαι συγχωρήσας ἐπειδὴ τῷ κύκλῳ τοῦ χώματος προσηνέχθη καθελκύσας εἶχε, τούτων δέκα νεόπηκτα ἐπιλέξας τοξότας τε καὶ ὁπλίτας ἐνθέμενος ἅ τε χρὴ λέγειν ἐπιστείλας ὡς τοὺς Πέρσας ἐξέπεμπεν. Οἱ δὲ ἐπεραιοῦντο πεφραγμένοι ὡς, εἴ τι καὶ παρ´ ἐλπίδας ἐγχειροῖεν οἱ ἐπὶ τῶν τειχῶν, ηὐτρεπίσθαι πρὸς ἄμυναν. Καὶ ἦν θεαμάτων τὸ καινότατον, ναῦς ἀπὸ τειχῶν πρὸς τείχη περαιουμένη καὶ ναύτης ὑπὲρ μεσογαίας πλωϊζόμενος καὶ πορθμεῖον κατὰ τὴν ἀρόσιμον ἐλαυνόμενον· καινουργὸς δὲ ὢν ἀεί πως ὁ πόλεμος τότε τι καὶ πλέον καὶ οὐδαμῶς εἰωθὸς ἐθαυματούργει, ναυμάχους τειχομάχοις συμπλέξας καὶ λιμναίῳ στρατιώτῃ χερσαῖον ἐφοπλίσας. Οἱ γὰρ δὴ κατὰ τὴν πόλιν τὰ σκάφη καὶ τοὺς ἐμπλέοντας ἐνόπλους τε καὶ καθ´ ὃ μέρος κατήρειπτο τὸ τεῖχος ἐπιφερομένους θεασάμενοι, καταπλῆγες ἄνθρωποι καὶ πτοίας ἤδη πρὸς τῶν περιεχόντων κινδύνων ἀνάμεστοι, πολεμίους καὶ τοὺς ἐπὶ σωτηρίᾳ τῇ σφῶν ἥκοντας ὑπετόπαζον (πᾶν γὰρ ὕποπτον καὶ φοβερὸν τῷ κατ´ ἔσχατον κινδύνου γινομένῳ), ἠκροβολίζοντό τε ἀπὸ τῶν τειχῶν καὶ εἰσετόξευον. Οὕτως ἄρα καὶ ἀπεγνωκότες ἑαυτῶν ἄνθρωποι τὴν ἀεὶ παροῦσαν ὥραν κέρδος εἰς ὑπέρθεσιν θανάτου νομίζουσιν. Ἔβαλλον δὲ οὐχ ὥστε καὶ τιτρώσκειν, ἀλλ´ ὅσον ἀπείργειν τὸν πρόσπλουν καταστοχαζόμενοι. Ἀντετόξευον δὲ καὶ οἱ Αἰθίοπες καὶ ἅτε εὐσκοπώτερά τε βάλλοντες καὶ οὔπω τῆς τῶν Περσῶν γνώμης συνιέντες δύο πού τινας καὶ πλείους διαπείρουσιν, ὥστε τινὰς ὑπὸ ὀξείας καὶ ἀπροόπτου τῆς τρώσεως ἐπὶ κεφαλὴν ἀπὸ τῶν τειχῶν εἰς τὸ ἐκτός τε καὶ τὸ ὕδωρ σφενδονηθῆναι. Καὶ ἂν καὶ ἐπὶ πλέον ἐξεκαύθη τὰ τῆς μάχης, τῶν μὲν σὺν φειδοῖ κωλυόντων μόνον τῶν δὲ καὶ σὺν ὀργῇ τῶν Αἰθιόπων ἀμυνομένων, εἰ μή τις τῶν ἐπὶ δόξης καὶ πρεσβύτης ἤδη Συηναίων τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους παραγενόμενος «Ὦ φρενοβλαβεῖς» ἔφη «καὶ πρὸς τῶν δεινῶν παραπλῆγες, οὓς εἰς δεῦρο ἱκετεύοντες καὶ ἐπικαλούμενοι πρὸς βοήθειαν διετελοῦμεν, τούτους ἐλπίδος ἐπέκεινα παραγινομένους ἀπείργομεν; οἵ, φίλιοι μὲν ἥκοντες καὶ εἰρηνικὰ διαγγέλλοντες, σωτῆρες ἔσονται, πολέμια δὲ διανοούμενοι, ῥᾷστα καὶ προσορμισθέντες ἐλαττωθήσονται. Τί δὲ καὶ πλέον εἰ τούτους διαχρησόμεθα τοσούτου νέφους ἐκ γῆς καὶ ὕδατος κεκυκλωμένου τὴν πόλιν; Ἀλλὰ καὶ προσδεχώμεθα καὶ ὅ τι βουλομένοις ἐστὶν ἐκδιδασκώμεθα.» Πᾶσιν εὖ λέγειν ἔδοξεν, ἐπῄνει δὲ καὶ ὁ σατράπης· καὶ τοῦ κατηρειπωμένου τῇδε κἀκεῖσε μεταστάντες ἐν ἀκινήτοις τοῖς ὅπλοις ἡσύχαζον.

V. Vers le soir, une partie de la muraille, comprise entre deux tours, s'écroula, sans pourtant descendre au-dessous du niveau des eaux, et sans leur ouvrir encore passage. Mais, comme une hauteur de cinq coudées seulement séparait la ville de l'inondation, on tremblait sous le coup d'une menace incessante. Des gémissements confus s'élevaient de la ville et arrivaient jusqu'au camp ennemi. Ils levaient les mains au ciel, leur seul espoir désormais ; ils invoquaient les Dieux sauveurs, et suppliaient Oroondatès d'envoyer faire à Hydaspe des propositions. Il céda, esclave malgré lui de la fortune contraire. Mais comme il était de tous côtés investi par les eaux, et sans moyen de faire arriver un messager jusqu'aux ennemis, la nécessité lui suggéra un expédient. Il écrivit ce qu'il désirait, attacha l'écrit à une pierre et fit lancer son message à l'ennemi avec une fronde, espérant que cette requête sous forme de trait arriverait au-delà de l'eau. Mais ce fut sans succès : le jet de la pierre fut trop court, et elle tomba dans l'eau. Le même écrit, lancé une seconde fois, n'arriva pas davantage au but. En vain tous les archers et les frondeurs rivalisèrent d'ardeur, sentant bien que leur vie était le prix du succès ; tous échouèrent également. A la fin, tendant les mains vers les ennemis qui, du haut des levées, se faisaient un spectacle de leurs misères, ils leur firent comprendre autant que possible, par leurs gestes suppliants, la prière que les traits n'avaient pu leur porter. Tantôt ils leur présentaient leurs bras ouverts et dirigés vers la terre, en signe de supplication; tantôt ils les croisaient sur le dos comme pour recevoir des fers et montrer qu'ils se soumettaient à l'esclavage. Hydaspe reconnut bien qu'ils demandaient la vie sauve ; il était d'ailleurs disposé à la leur accorder ; car, pour une âme élevée, un ennemi qui se soumet commande la pitié : mais ne pouvant rien pour eux dans le moment, il résolut de mieux s'assurer encore de leurs dispositions. Il avait précédemment fait préparer des bateaux de transport, les avait introduits du Nil dans l'intérieur des levées par la coupure de la jetée, et les y avait amarrés. Il en choisit dix nouvellement construits, les chargea d'archers parfaitement armés, les instruisit de ce qu'ils avaient à dire et les envoya vers les Perses. Les archers s'avancèrent couverts de leurs armes, afin d'être prêts à se défendre, si, contre toute attente, les assiégés tentaient quelque chose du haut des murs. C'était un spectacle étrange et nouveau : des vaisseaux faisaient voile d'une muraille contre une muraille; des matelots dirigeaient leurs bâtiments au milieu des terres; une flotte voguait au-dessus des champs de labour. La guerre, mère de toutes nouveautés, se surpassait en quelque sorte elle-même par des merveilles inouïes jusque-là, elle mettait aux prises des forces navales avec des assiégés défendant leurs murs, des soldats de terre avec des troupes combattant sur un lac. Lorsque ceux de la ville virent des barques, montées par des soldats armés, se diriger vers le point où le mur s'était écroulé, l'effroi qui pesait déjà sur eux, les terreurs que leur inspiraient les dangers dont ils étaient environnés, les disposèrent à ne voir que des ennemis dans ceux qui venaient pour les sauver (car dans les dangers extrêmes, tout est sujet de défiance et de trouble) ; ils se mirent à lancer des traits du haut des murs et à viser aux bâtiments. Ainsi, dans une situation désespérée, les hommes se figurent toujours avoir beaucoup gagné s'ils diffèrent, ne fût-ce que d'une heure, l'instant de leur mort. Cependant, ils ne tiraient pas de manière à blesser ; ils ne visaient qu'à écarter les bâtiments qui cinglaient vers eux. Les Éthiopiens répondirent à cette attaque; et, comme ils visaient plus juste, ne connaissant pas encore les intentions des Perses, ils en blessèrent deux ou trois, si rudement et si inopinément, qu'ils tombèrent la tête en avant, hors des murs, et furent lancés dans les flots. Les assiégés ne ripostaient que mollement ; mais les Éthiopiens attaquaient avec fureur et le combat allait s'échauffer, lorsqu'un des Syéniens, homme d'âge et d'autorité, courut aux murs au milieu des combattants : « Pauvres insensés! leur dit-il; vos malheurs vous troublent la raison : ceux que nous appelions tout à l'heure par nos supplications, dont nous ne cessions d'invoquer l'appui, ils arrivent contre tout espoir, et nous les repoussons! S'ils viennent comme amis, avec des propositions de paix, nous leur devrons notre salut; si, au contraire, ils viennent avec des intentions hostiles, nous en aurons aisément raison, même après qu'ils auront abordé. A supposer même que nous les écrasions tous, qu'aurions-nous gagné, quand une telle nuée d'ennemis enveloppe la ville et par terre et par eau? Recevons-les donc et sachons ce qu'ils veulent. » Tous approuvèrent son avis, et le satrape lui-même s'y rangea. Les soldats s'établirent de part et d'autre de la muraille écroulée, et se tinrent immobiles, les armes au repos.

[9,6] Ὡς δὲ ἐκενώθη τὸ μεταπύργιον τῶν ἐφεστώτων ὅ τε δῆμος ὀθόναις κατασείων ἐπιτρέπειν τὸν ὅρμον ἐνεδείκνυτο, τότε δὴ καὶ οἱ Αἰθίοπες πλησιάσαντες ὥσπερ ἀπ´ ἐκκλησίας τῶν πορθμείων πρὸς τὸ πολιορκούμενον θέατρον τοιάδε ἔλεγον. «Ὦ Πέρσαι καὶ Συηναίων οἱ παρόντες, Ὑδάσπης ὁ τῶν πρὸς ἀνατολαῖς καὶ δυσμαῖς Αἰθιόπων νυνὶ δὲ καὶ ὑμῶν βασιλεὺς πολεμίους τε ἐκπορθεῖν οἶδε καὶ ἱκέτας οἰκτείρειν πέφυκε, τὸ μὲν ἀνδρεῖον, τὸ δὲ φιλάνθρωπον δοκιμάζων καὶ τὸ μὲν χειρὸς εἶναι στρατιωτικῆς, τὸ δὲ ἴδιον τῆς ἑαυτοῦ γνώμης. Ἔχων τε τὸ ὑμᾶς εἶναι καὶ μὴ κατ´ ἐξουσίαν, ἱκέταις γεγενημένοις ἀνίησι τὸν ἐκ τοῦ πολέμου πᾶσιν ὁρώμενον καὶ οὐκ ἀμφίβολον κίνδυνον, ἐφ´ οἷς ἂν ἄσμενοι τῶν δεινῶν ἀπαλλαγείητε τὴν αἵρεσιν οὐκ αὐτὸς ὁρίζων ἀλλ´ ὑμῖν ἐπιτρέπων· οὐ γὰρ τυραννεῖ τὴν νίκην, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀνεμέσητον διοικεῖ τὴν τῶν ἀνθρώπων τύχην.» Πρὸς ταῦτα Συηναῖοι μὲν ἀπεκρίναντο σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας ἐπιτρέπειν Ὑδάσπῃ χρῆσθαι πρὸς ὅτι βούλοιτο καὶ τὴν πόλιν, εἰ περιγένοιτο, ἐγχειρίζειν, ἣν καὶ νῦν ἐν τῷ ἀνελπίστῳ σαλεύειν, εἰ μὴ φθαίη τις ἐκ θεῶν καὶ ἐξ Ὑδάσπου μηχανὴ σωτηρίας. Ὁ δὲ Ὀροονδάτης τῶν μὲν αἰτίων ἔφη τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἐπάθλων ἐκστήσεσθαι καὶ τάς τε Φίλας τὴν πόλιν καὶ τὰ σμαράγδεια μέταλλα παραχωρήσειν· αὐτὸς δὲ ἠξίου μηδεμίαν ὑποστῆναι ἀνάγκην μήτε ἑαυτὸν μήτε τοὺς στρατιώτας ἐγχειρίζειν, ἀλλ´ εἰ βούλοιτο Ὑδάσπης εἰς ὁλόκληρον ἐπιδείκνυσθαι τὸ φιλάνθρωπον, ἐπιτρέπειν οὐδὲν λυμαινομένους οὐδὲ χεῖρας ἀνταίροντας ἀποχωρεῖν εἰς τὴν Ἐλεφαντίνην· ὡς ἴσον εἶναί οἱ νῦν τε ἀπολέσθαι καὶ δοκοῦντα περισῴζεσθαι προδοσίας τοῦ στρατιωτικοῦ παρὰ βασιλεῖ τῷ Περσῶν ἁλῶναι· μᾶλλον δὲ καὶ χαλεπώτερον, νῦν μὲν ἁπλοῦ καὶ νενομισμένου τυχὸν ἐπαχθησομένου θανάτου, τότε δὲ ὠμοτάτου καὶ εἰς πικροτάτην κόλασιν καινουργουμένου.

VI. Quand l'intervalle entre les deux tours fut vide de combattants et que les habitants eurent fait signe, en agitant des lambeaux d'étoffe, qu'ils permettaient l'abordage, les Éthiopiens approchèrent. Du haut de leurs bâtiments, qui leur tenaient lieu de tribune, ils parlèrent ainsi à l'assemblée des assiégés : « Perses et Syéniens qui nous écoutez, Hydaspe, roi des Éthiopiens de l'Orient et l'Occident, votre roi maintenant, sait dompter ses ennemis ; mais il sait aussi prendre pitié des suppliants : car il voit dans la victoire une preuve de valeur, et dans la commisération une marque de générosité ; l'une témoigne de la vigueur guerrière de son bras, l'autre de ses propres sentiments. Il dépend de lui que vous soyez ou que vous ne soyez pas ; mais, cédant à vos prières, il vous fait remise des calamités de la guerre, maintenant inévitables, évidentes à tous les yeux. Quant aux conditions auxquelles vous vous rachèterez de ces maux, il vous en laisse le choix, sans rien fixer lui-même. Car Hydaspe n'est point un tyran qui méprise les lois de la justice ; c'est un roi qui gouverne les hommes sans donner prise à la haine. » À ces propositions, les Syéniens répondirent qu'ils se mettaient, sans conditions, eux, leurs enfants et leurs femmes, à la discrétion d'Hydaspe ; que s'ils échappaient à la destruction, ils lui remettraient leur ville; mais que, maintenant encore, elle était comme suspendue sans espoir sur l'abîme, à moins que les Dieux et Hydaspe ne trouvassent quelque moyen de prévenir sa ruine. Oroondatès déclara de son côté qu'il renonçait aux objets en litige, cause et prix de la guerre : il offrit d'abandonner la ville de Philé et les mines de diamant. Mais il demanda à n'être point réduit à la nécessité de se livrer lui et ses soldats ; il priait Hydaspe de pousser la générosité jusqu'au bout, et de leur permettre de se retirer à Éléphantis, à la condition de ne causer aucun dommage et de ne point porter les armes contre lui. Peu lui importait, dit-il, d'être tué maintenant, si l'on devait, en lui laissant la vie, l'exposer à être mis à mort par le roi des Perses, comme traître à son armée. La condition même serait pire, puisque maintenant on lui ferait sans doute souffrir simplement la mort, à la manière accoutumée, tandis qu'alors on le soumettrait aux plus affreuses tortures, aux plus cruels raffinements de barbarie.

  [9,7] Ταῦτα λέγων ὑποδεχθῆναι καὶ δύο Περσῶν εἰς τὰ σκάφη παρεκάλει, πρόφασιν ὡς εἰς Ἐλεφαντίνην ἀφιξομένους καὶ εἴπερ οἱ κατ´ αὐτὴν συνενδιδοῖεν εἰς τὸ δουλεύειν οὐδὲ αὐτὸς ἔτι μελλήσειν. Ταῦτ´ ἀκούσαντες οἱ πρέσβεις ἐπανῄεσαν ἅμα καὶ δύο Περσῶν ἀναλαβόντες, καὶ πρὸς τὸν Ὑδάσπην ἅπαντα ἀπήγγελλον. Ὁ δ´ ἐπιγελάσας καὶ πολλὰ τῆς ἀβελτηρίας τὸν Ὀροονδάτην ἐπιμεμψάμενος, εἰ περὶ τῶν ἴσων διαλέγεται ἄνθρωπος ἐπ´ ἄλλῳ καὶ οὐκ ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐλπίδα τοῦ εἶναι καὶ τεθνάναι σαλεύων, «Εὔηθες» ἔφη «τὴν ἑνὸς ἄνοιαν τοσούτοις ἐπαγαγεῖν ἀπώλειαν.» Καὶ τούς τε ἀπεσταλμένους παρὰ τοῦ Ὀροονδάτου βαδίζειν εἰς τὴν Ἐλεφαντίνην ἐπέτρεπεν, ὡς οὐδεμιᾶς ὢν φροντίδος εἰ κἀκεῖνοί τι πρὸς ἀντίστασιν βουλεύσειαν, καὶ τῶν ἰδίων τοὺς μὲν ἐμφράττειν τὸ διορυγὲν τοῦ Νείλου στόμιον, τοὺς δὲ ὥστε ἕτερον κατὰ τὸ χῶμα ἐκτέμνειν ἀπεκλήρωσεν, ὡς τῆς τε ἐπιρροῆς κωλυομένης καὶ τῆς λιμναζούσης πρὸς τῆς ἐκροῆς κενουμένης θᾶττον ἀναψῦξαι τὰ περὶ τὴν Συήνην καὶ εἰς τὸ βάσιμον ἐξικμασθῆναι. Οἱ μὲν δὴ ταῦτα προσταχθέντες μικρὰ τοῦ ἔργου κατάρξαντες εἰς τὴν ἑξῆς ἐπιτελέσειν ἔμελλον, ἑσπέρας αὐτίκα καὶ νυκτὸς προσφάτοις τοῖς προστάγμασιν ἐπιγενομένης.

VII. Après cette réponse, il les pria de recevoir sur leurs bâtiments deux Perses qu'il voulait, disait-il, envoyer à Éléphantis ; promettant, d'ailleurs, si les habitants voulaient se rendre, de ne pas hésiter à en faire autant de son côté. Les Éthiopiens repartirent avec ces propositions, emmenèrent avec eux les deux Perses, et allèrent tout rapporter au roi. Hydaspe sourit et se moqua fort de la sottise d'Oroondatès, qui prétendait traiter sur le pied de l'égalité, quand déjà il était la propriété d'un autre, quand sa vie et sa mort étaient chose incertaine et qui ne relevait plus de lui. « Mais, dit-il, il ne serait pas raisonnable que la folie d'un seul causât la ruine de tant d'hommes ; » et il autorisa les envoyés d'Oroondatès à se rendre à Éléphantis, affectant de ne faire aucun cas de la résistance qu'ils pourraient provoquer. En même temps, il ordonna à une partie des siens de fermer la coupure pratiquée pour la dérivation du Nil, pendant que d'autres ouvriraient dans la circonvallation une issue pour les eaux. De cette manière, le courant cessant d'arriver et une voie d'écoulement étant ouverte aux eaux accumulées autour de la ville, le terrain s'assainirait plus vite et deviendrait praticable. Ils se mirent incontinent à l'œuvre ; mais ils ne purent exécuter qu'une faible portion du travail, et durent remettre au lendemain pour le terminer; car ils furent surpris par le soir et la nuit, peu de temps après avoir reçu cet ordre.

 [9,8] Οἱ δὲ κατὰ τὸ ἄστυ τῆς ἐν χερσὶ καὶ δυνατῆς βοηθείας οὐ μεθίεντο, τὴν καὶ παρ´ ἐλπίδας ἐνδεχομένην σωτηρίαν οὐκ ἀπογινώσκοντες· ἀλλ´ οἵ τε τὸν ὑπόγειον αὐλῶνα διορύττοντες ἤδη τοῖς χώμασι πλησιάζειν ἐῴκεσαν, τὸ ἀπὸ τοῦ τείχους ἐπὶ τὸ χῶμα ταῖς ὄψεσιν ὑποπῖπτον διάστημα σχοίνῳ κατὰ τὸ ὄρυγμα συμμετρούμενοι, καὶ τὸ πεπτωκὸς ἕτεροι τοῦ τείχους ὑπὸ λαμπτῆρσιν ἀνήγειρον· ἦν δὲ ἡ οἰκοδομὴ ῥᾳδία, τῶν λίθων εἰς τὸ ἐντὸς κατὰ τὴν πτῶσιν κυλινδηθέντων. Ἐπειδὴ δὲ ἀσφαλῶς ἔχειν τὸ παρὸν ᾠήθησαν, οὐδὲ τότε ἀθορύβως διῆγον, ἀλλὰ κατὰ μέσας που νύκτας μέρος τι τοῦ χώματος καθ´ ὃ τῆς ἑσπέρας οἱ Αἰθίοπες τοῦ διορύττειν ἐφήψαντο - εἴτε τῆς γῆς κατ´ ἐκεῖνο χαύνης τε καὶ ἀκροτήτου σωρευθείσης εἶξε τὸ ὑποκείμενον διάβροχον γεγενημένον, εἴτε καὶ τῶν ὑπορυττόντων συνενδοῦναι πρὸς τὸ κενὸν τῷ ὑποκειμένῳ παρασχόντων, ἢ καὶ τοῦ πρὸς βραχὺ διορυγέντος ταπεινοτέρου πρὸς τῶν ἐργαζομένων ἐπιλαβόντος ἐπίχυσις αὐξομένου διὰ νυκτὸς ἐγένετο τοῦ ὕδατος ὅ, τοῦ ῥαγέντος ἅπαξ ὁδοποιοῦντος, ἔλαθε βαθυνόμενον, εἴτε καὶ δαιμονίας ἐπικουρίας θείη τις τὸ ἔργον - παρὰ δόξαν ἐκρήγνυται. Καὶ τοσοῦτος ἦχος καὶ δοῦπος ἀπετελέσθη, διὰ τῆς ἀκοῆς τὴν διάνοιαν ἐκδειμαίνων, ὡς τὸ μὲν συμβὰν ἀγνοεῖν, μέρος δὲ τὸ πλεῖστον τῶν τειχῶν καὶ τῆς πόλεως ὑπενηνέχθαι τούς τε Αἰθίοπας καὶ αὐτοὺς Συηναίους ὑποπτεύειν. Ἀλλ´ οἱ μὲν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ διάγοντες ἐφ´ ἡσυχίας ηὐλίζοντο, ὡς εἰς ἕω τὸ σαφὲς εἰσόμενοι· οἱ δὲ κατὰ τὴν πόλιν πάντῃ τὸ τεῖχος καὶ εἰς κύκλον περιέθεον, τὸ μὲν καθ´ αὑτοὺς ἕκαστος σῶον ὁρῶντες, ἄλλοι δὲ παρ´ ἄλλοις γεγενῆσθαι τὸ πάθος εἰκάζοντες, ἄχρι δὴ τὸ ἡμέρας φῶς ἐπιγενόμενον τὴν ἀχλὺν τῶν ἀμφιβαλλομένων δεινῶν παρέλυσε, τοῦ τε ῥήγματος ἀπόπτου γενομένου καὶ τοῦ ὕδατος ἀθρόον ὑπονοστήσαντος. Ἤδη γὰρ καὶ οἱ Αἰθίοπες τὸ ἐποχετεῦον στόμιον ἔφραττον καταρράκτας τε ἐκ σανίδων συνηρμοσμένων καθιέντες καὶ ξύλων παχέσι κορμοῖς ἔκτοσθεν διερείδοντες χοῦν τε ἅμα καὶ φρυγανίτιδα ὕλην συνδέοντες καὶ πολλαὶ χιλιάδες ἀθρόον οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ὄχθης οἱ δὲ καὶ ἐκ πορθμείων ἐπιφοροῦντες. Οὕτω μὲν δὴ τὸ ὕδωρ ὑπενόστησεν· ἦν δὲ οὐδ´ ὣς πορευτέα παρ´ ἀλλήλους οὐδ´ ἑκατέροις· ἰλύος γὰρ βαθείας ἡ γῆ κατάπλεως ἐγεγόνει καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἐξικμάσθαι φαινομένην τέλμα δίυγρον ὑπέτρεχεν ἵππου τε ὁμοίως καὶ ἀνδρὸς βάσιν εἰς βυθισμὸν ἐνεδρεῦον.

Vlll. Cependant les habitants de le ville ne négligeaient aucun moyen de défense en leur pouvoir, et, dans une situation désespérée, ils n'oubliaient rien de ce qui pouvait contribuer à leur salut. Les uns creusaient la galerie souterraine, et déjà ils se croyaient à peu de distance de la circonvallation, autant qu'ils pouvaient en juger en comparant la distance du mur à la levée, estimée à l'œil, avec la longueur du souterrain, mesurée à la corde. D'autres relevaient aux flambeaux le pan de mur écroulé. Cette reconstruction, du reste, était facile, les pierres, au moment de la chute, ayant été jetées à l'intérieur. Mais, au moment même où ils croyaient avoir suffisamment pourvu à leur sûreté pour le présent, ils se trouvèrent sous le coup de nouvelles terreurs : vers le milieu de la nuit, la partie de la levée que les Éthiopiens avaient commencé à couper la veille, se rompit tout à coup peut-être, la terre accumulée en cet endroit étant légère et sans consistance, la base céda-t-elle, du moment où elle fut pénétrée par l'eau ; peut-être aussi ceux qui creusaient le souterrain ayant miné le dessous des terrassements, ceux-ci se trouvèrent-ils entraînés dans le vide. On peut supposer aussi que l'étroite tranchée pratiquée la veille occupant la partie la plus basse des ouvrages, il arriva un moment où l'eau, en montant, la remplit, et que la voie une fois ouverte, alla s'élargissant sans qu'on s'en aperçût ; à moins pourtant qu'on n'aime mieux voir là un secours tout providentiel. Quoi qu'il en soit, il se fit un si horrible fracas que chacun, en l'entendant, se sentit glacé de terreur : on ne savait ce qui arrivait; mais tous, Éthiopiens et Syéniens, s'imaginèrent que la plus grande partie des murs de la ville s'était écroulée. Mais les Ethiopiens, qui se savaient en sûreté, restèrent tranquilles dans leur camp, attendant patiemment le jour pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Ceux de la ville, au contraire, coururent de toutes parts autour des murs. Chacun, voyant le rempart intact de son côté, s'imaginait que l'accident était arrivé sur un autre point. A la fin, le jour venant à paraître dissipa ce nuage de vagues terreurs qui les environnait ; car on voyait distinctement la digue rompue, et l'eau s'était subitement retirée. Les Éthiopiens, de leur côté, obstruaient l'entrée de la prise d'eau, au moyen d'un barrage formé de planches agencées ensemble et assujetties en dehors par de grosses pièces de bois. En même temps des milliers de travailleurs y jetaient de la terre et des fascines, les uns de dessus la digue, les autres avec des bateaux. De cette façon l'eau fut bientôt étanchée. Cependant les communications n'étaient encore possibles ni d'un côté ni de l'autre ; car la terre était couverte d'un limon profond, et, sous la surface, desséchée en apparence, se cachaient des mares fangeuses, véritables pièges où venaient également s'enfoncer hommes et chevaux.

 [9,9] Ἡμέρας μὲν δὴ δύο που καὶ τρεῖς οὕτω διῆγον, ἠνεῳγμέναις μὲν ταῖς πύλαις οἱ Συηναῖοι ὅπλοις δὲ ἀποκειμένοις οἱ Αἰθίοπες τὴν εἰρήνην ἐπισημαίνοντες. Καὶ ἦν τὸ γινόμενον ἀνακωχή τις ἀνεπίμικτος, οὔτε φρουρᾶς ἔτι παρ´ οὐδετέροις σπουδαζομένης καὶ πλέον τῶν κατὰ τὴν πόλιν εὐπαθείαις ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότων. Καὶ γάρ πως συνέπεσε καὶ τὰ Νειλῷα τότε, τὴν μεγίστην παρ´ Αἰγυπτίοις ἑορτήν, ἐνεστηκέναι, κατὰ τροπὰς μὲν τὰς θερινὰς μάλιστα καὶ ὅτε ἀρχὴν τῆς αὐξήσεως ὁ ποταμὸς ἐμφαίνει τελουμένην, ὑπὲρ πάσας δὲ τὰς ἄλλας πρὸς Αἰγυπτίων σπουδαζομένην δι´ αἰτίαν τοιάνδε. Θεοπλαστοῦσι τὸν Νεῖλον Αἰγύπτιοι καὶ κρειττόνων τὸν μέγιστον ἄγουσιν, ἀντίμιμον οὐρανοῦ τὸν ποταμὸν σεμνηγοροῦντες οἷα δὴ δίχα νεφώσεων καὶ ὑετῶν ἀερίων τὴν ἀρουμένην αὐτοῖς ἄρδοντος καὶ εἰς ἔτος ἀεὶ τεταγμένως ἐπομβρίζοντος· καὶ ταυτὶ μὲν ὁ πολὺς λεώς. Ἃ δὲ ἐκθειάζουσιν, ἐκεῖνα· τοῦ εἶναι καὶ ζῆν ἀνθρώπους τὴν ὑγρᾶς τε καὶ ξηρᾶς οὐσίας σύνοδον αἰτίαν μάλιστα νομίζουσι, τὰ ἄλλα στοιχεῖα τούτοις συνυπάρχειν τε καὶ συναναφαίνεσθαι λέγοντες, καὶ τὴν μὲν ὑγρὰν τὸν Νεῖλον, θατέραν δὲ τὴν γῆν τὴν αὑτῶν ἐμφαίνειν. Καὶ ταυτὶ μὲν δημοσιεύουσι, πρὸς δὲ τοὺς μύστας Ἶσιν τὴν γῆν καὶ Ὄσιριν τὸν Νεῖλον καταγγέλλουσι, τὰ πράγματα τοῖς ὀνόμασι μεταλαμβάνοντες. Ποθεῖ γοῦν ἀπόντα ἡ θεὸς καὶ χαίρει συνόντι καὶ μὴ φαινόμενον αὖθις θρηνεῖ καὶ ὡς δή τινα πολέμιον τὸν Τυφῶνα ἐχθραίνει, φυσικῶν τινῶν, οἶμαι, ἀνδρῶν καὶ θεολόγων πρὸς μὲν τοὺς βεβήλους τὰς ἐγκατεσπαρμένας τούτοις ὑπονοίας μὴ παραγυμνούντων, ἀλλ´ ἐν εἴδει μύθου προκατηχούντων, τοὺς δὲ ἐποπτικωτέρους καὶ ἀνακτόρων ἐντὸς τῇ πυρφόρῳ τῶν ὄντων λαμπάδι φανότερον τελούντων.

IX. Ils passèrent ainsi deux ou trois jours, les Syéniens laissant leurs portes ouvertes et las Éthiopiens restant désarmés en signe de paix. Il y avait trêve, mais sans rapports réciproques. On ne posait plus de gardes ni d'un côté ni de l'autre ; ceux de la ville surtout se livraient aux réjouissances : car c'était l'époque où se célèbre le Niloa, la plus grande fête des Égyptiens, qui tombe vers le solstice d'été, au moment où commence la crue du fleuve. C'est de toutes les fêtes celle que les Égyptiens solennisent avec le plus d'éclat, et en voici la raison : les Égyptiens divinisent le Nil ; ils le regardent même comme le plus grand des Dieux et le proclament le rival du ciel, parce qu'il arrose leurs terres sans l'intervention des nuées ni des pluies, et qu'il remplace pour eux, chaque année, l'eau du ciel par ses débordements réguliers. Telle est, du moins, la croyance populaire. Ceux qui cherchent à ce culte une explication plus élevée disent que le concours de l'humide et du sec est pour l'homme le principe de l'existence et de la vie, les autres éléments étant inhérents à ceux-là et se manifestant avec eux. L'humide est le Nil ; leur territoire constitue le second principe. Cette manière de voir est également du domaine public. Mais les initiés aux mystères disent qu'Isis est la terre et Osiris le Nil, substituant ainsi des mots à des choses réelles. Ils prétendent que la Déesse soupire après son époux absent, qu'elle se réjouit de sa présence, s'afflige de nouveau à son départ et qu'elle redoute comme un ennemi le Typhon. Ces initiés, adonnés à la contemplation de la nature et des choses divines, ne révèlent point aux profanes les vérités répandues sous ces symboles, et se contentent de les leur faire pressentir sous forme de mythes, réservant à ceux qui sont plus versés dans la science, plus avant dans le sanctuaire, une initiation plus complète et plus claire, à la lumière éclatante des réalités.

[9,10] Τοῦτό τοι καὶ ἡμῖν εὐμένεια μὲν εἴη τῶν εἰρημένων, τὰ μυστικώτερα δὲ ἀρρήτῳ σιγῇ τετιμήσθω, τῶν κατὰ Συήνην ἑξῆς περαινομένων. Τῆς γὰρ δὴ τῶν Νειλῴων ἑορτῆς ἐνεστηκυίας οἱ μὲν ἐγχώριοι πρὸς θυσίαις τε καὶ τελεταῖς ἦσαν τοῖς μὲν σώμασιν ἐπὶ περιεστηκόσι δεινοῖς κάμνοντες ταῖς ψυχαῖς δὲ τῆς περὶ τὸ θεῖον εὐσεβείας ἐκ τῶν ἐνόντων οὐκ ἀμνημονοῦντες· ὁ δὲ Ὀροονδάτης μέσας νύκτας ἐπιτηρήσας, πρὸς ὕπνον βαθὺν τῶν Συηναίων ὑπὸ τῆς εὐωχίας τετραμμένων, ὑπεξάγει τὸν στρατόν, ὥραν τε μίαν καὶ πύλην καθ´ ἣν ἔδει ποιήσασθαι τὴν ἔξοδον κρύφα τοῖς Πέρσαις προπαραγγείλας. Ἐπέσταλτο δὲ ἑκάστῳ δεκάρχῃ ἵππους μὲν καὶ ὑποζύγια κατὰ χώραν ἐᾶν πρός τε δυσχερείας ἀπαλλαγὴν καὶ τοῦ μή τινα πρὸς τὸν τάραχον αἴσθησιν γενέσθαι τῶν δρωμένων, τὰ ὅπλα δὲ ἀναλαβόντας μόνα καὶ δοκίδα ἢ σανίδα πορισαμένους ἐπάγεσθαι.

 

X. Aussi nous réclamons nous-même l'indulgence pour le peu que nous en avons dit, et nous gardons un profond et respectueux silence sur la partie la plus secrète de ces mystères, pour revenir au récit des événements de Syène. Les fêtes du Niloa tombant à cette époque, les habitants étaient tout entiers aux sacrifices et aux cérémonies religieuses. Leurs corps étaient épuisés par les épreuves qu'ils venaient de traverser ; mais ce qu'ils devaient aux Dieux était présent à leur esprit, et ils s'en acquittaient suivant leurs moyens. Cependant, au milieu de la nuit, Oroondatès profita du moment où, à la suite des réjouissances, les Syéniens étaient plongés dans un profond sommeil, et fit sortir sans bruit son armée. Il avait d'avance désigné secrètement aux Perses la porte par laquelle devait avoir lieu la sortie et l'heure du rendez-vous. Chaque décurion avait ordre de laisser sur place les chevaux et les bêtes de somme, de peur qu'ils n'embarrassassent la marche et que leur bruit ne donnât quelque soupçon de l'évasion. Chaque homme devait prendre seulement ses armes et apporter avec lui une poutre ou une planche.

 

 [9,11] Ἐπεὶ δὲ ἠθροίσθησαν καθ´ ἣν προείρητο πύλην, ἐγκάρσια τῷ πηλῷ τὰ ξύλα ἅπερ ἑκάστη δεκὰς ἐπήχθιστο ἐπιβάλλων καὶ ἀλλήλων ἐχόμενα συντιθείς, τῶν κατόπιν ἀεὶ τοῖς ἡγουμένοις μεταδιδόντων, οἷον διὰ ζεύγματος ῥᾷστά τε καὶ τάχιστα διεβίβασε τὸ πλῆθος. Καὶ λαβόμενος τῆς ἐστερεωμένης τούς τε Αἰθίοπας οὐδὲν προϊδομένους οὐδὲ φροντίδα τῆς φυλακῆς πεποιημένους ἀλλ´ ἀπρονοήτως καθεύδοντας διαλαθὼν ἐπὶ τὴν Ἐλεφαντίνην ὡς δρόμου τε εἶχε καὶ ἄσθματος καθ´ ἓν τὸν στρατὸν ἦγεν, ἀκώλυτός τε εἰσέφρησεν εἰς τὴν πόλιν, τῶν ἐκ τῆς Συήνης προαπεσταλμένων δύο Περσῶν (οὕτω πρὸς αὐτοὺς συντεταγμένον) ἐπιτηρούντων ὅσαι νύκτες τὴν ἔφοδον κἀπειδὴ τὸ συγκείμενον ἀνεφθέγξαντο σύμβολον παραχρῆμα τὰς πύλας ἀναπετασάντων. Ἤδη δὲ ἡμέρας ὑποφαινούσης οἱ Συηναῖοι τὸν δρασμὸν ἐγνώριζον, τὰ μὲν πρῶτα κατ´ οἶκον τὸν ἴδιον ἕκαστος τοὺς ἐπεξενωμένους Περσῶν οὐχ ὁρῶντες, εἶτα καὶ κατὰ συλλόγους συνιστάμενοι, καὶ τέλος καὶ τὸ ζεῦγμα ἐποπτεύοντες. Αὖθις οὖν εἰς ἀγωνίαν καθίσταντο καὶ δευτέρων ἀδικημάτων ἔγκλημα προσεδέχοντο βαρύτερον ὡς ἐπὶ φιλανθρωπίᾳ τοσαύτῃ γεγονότες ἄπιστοι καὶ τὸν δρασμὸν τοῖς Πέρσαις συνεργήσαντες. Ἔγνωσαν οὖν πανδημεὶ τῆς πόλεως ἐξορμήσαντες ἐγχειρίζειν ἑαυτοὺς τοῖς Αἰθίοψι καὶ ὅρκοις πιστοῦσθαι τὴν ἄγνοιαν, εἴ πως εἰς ἔλεον ἐπικλασθεῖεν. Ἀθροίσαντες οὖν πᾶσαν ἡλικίαν καὶ κλάδους εἰς ἱκετηρίαν ἀναλαβόντες κηρούς τε καὶ δᾷδας ἁψάμενοι καὶ τὰ ἱερὰ γένη καὶ ἕδη τῶν θεῶν ὥσπερ κηρύκεια προβεβλημένοι διά τε τοῦ ζεύγματος ὡς τοὺς Αἰθίοπας ἐλθόντες, ἱκέται πόρρωθεν γονυπετοῦντες ἐκάθηντο καὶ ὑφ´ ἓν σύνθημα καὶ φωνὴν γοώδη μίαν ἐλεεινὴν ὀλολυγὴν ἱέντες ἱκέτευον. Οἰκτιζόμενοι δὲ πλέον, τὰ νεογνὰ τῶν βρεφῶν ἐπὶ γῆς προκαταβάλλοντες φέρεσθαι ὡς ἔτυχε μεθῆκαν, διὰ τῆς ἀνυπόπτου καὶ ἀνυπαιτίου μοίρας τὸ θυμούμενον τῶν Αἰθιόπων προμαλάσσοντες. Τὰ βρέφη δὲ ὑπὸ πτοίας τε ἅμα καὶ ἀγνοίας τῶν πραττομένων τοὺς μὲν φύντας καὶ τρέφοντας, τάχα που τὴν ἄπειρον ἀποτρεπόμενα βοήν, ὑπέφευγεν, ἐπὶ δὲ τὴν ἄγουσαν ὡς τοὺς πολεμίους τὰ μὲν εἷρπε, τὰ δὲ ψελλιζόμενα τὴν βάσιν καὶ κλαυθμυριζόμενα ἐπαγωγὸν ἐφέρετο, καθάπερ σχεδιαζούσης ἐν αὐτοῖς τὴν ἱκεσίαν τῆς τύχης.

XI. Lorsqu'ils furent réunis à la porte désignée, Oroondatès fit jeter en travers sur la vase, à la suite l'une de l'autre, les poutres qu'ils avaient apportées et que les derniers faisaient passer de main en main à ceux qui étaient en tête. Il forma ainsi une sorte de pont où toutes les troupes passèrent aisément en quelques instants. Quand il eut une fois gagné la terre ferme, il lui fut facile d'échapper ; car les Éthiopiens, ne soupçonnant rien, n'avaient songé à exercer aucune surveillance et dormaient sans la moindre inquiétude. Il courut à perte d'haleine vers Éléphantis, où il arriva avec toute son armée et fut reçu sans difficulté. Car les deux Perses précédemment envoyés de Syène avaient, conformément à leurs instructions, guetté chaque nuit son arrivée et lui ouvrirent les portes dès qu'ils entendirent le mot d'ordre convenu. Au point du jour, les Syéniens eurent connaissance de l'évasion : d'abord chacun d'eux remarqua l'absence des Perses logés chez lui ; puis ils se communiquèrent leurs soupçons, que confirma encore la vue de la traînée de planches. Ils se trouvaient donc encore une fois en proie à de cruelles perplexités, coupables en apparence de nouveaux griefs, et exposés à une accusation plus grave, celle de s'être montrés infidèles et d'avoir favorisé l'évasion des Perses après de telles preuves de clémence. Aussi résolurent-ils de sortir en masse de la ville et d'aller se remettre entre les mains des Éthiopiens, en protestant par serment de leur ignorance, afin d'exciter chez eux quelque pitié. Ils rassemblèrent toute la population, sans distinction d'âge, prirent à la main des rameaux, emblème de supplication, des flambeaux et des torches allumées, et, précédés de la caste sacerdotale, des statues de leurs Dieux, en guise de caducée, ils s'avancèrent vers les Éthiopiens par le pont de planches, dans l'attitude de suppliants. Arrivés à quelque distance, ils s'agenouillèrent, et, dans cette posture, tous, comme à un signal donné, firent entendre d'une seule voix des gémissements plaintifs et de déchirantes lamentations. Pour exciter encore plus la compassion, ils mirent à terre devant eux leurs petits enfants, et les laissèrent aller au hasard, espérant que l'innocence de leur âge à l'abri de tout soupçon pourrait fléchir la colère des Éthiopiens. Ces pauvres enfants, glacés d'effroi et ne comprenant rien à tout cet appareil, mis en fuite peut-être par l'immense cri qui retentissait derrière eux, couraient éperdus devant leurs pères et leurs mères. Les uns se traînaient en rampant le long du chemin qui menait à l'ennemi ; d'autres trébuchaient en marchant et poussaient des vagissements à fendre le cœur, comme si la fortune eût voulu personnifier en eux la supplication.

 [9,12] Ὁ δὲ Ὑδάσπης ταῦτα ὁρῶν καὶ τὴν πάλαι ἱκεσίαν ἐπιτείνειν αὐτοὺς καὶ εἰς τὸ παντελὲς ἐξομολογεῖσθαι οἰηθείς, ἀποστείλας ἠρώτα τί βούλοιντο καὶ ὅπως μόνοι καὶ οὐ μετὰ τῶν Περσῶν ἥκοιεν. Οἱ δὲ πάντα ἔλεγον, τὸν δρασμὸν τῶν Περσῶν, τὸ ἑαυτῶν ἀνυπαίτιον, τὴν πάτριον ἑορτήν, καὶ ὡς πρὸς θεραπείαν τῶν κρειττόνων ὄντας καὶ πρὸς τῆς εὐωχίας ἀφυπνωμένους διαλάθοιεν, ἴσως ἂν διαδράντες καὶ εἰδότων καὶ γυμνῶν τοὺς ἐνόπλους κωλύειν ἀδυνατούντων. Ὁ δὴ οὖν Ὑδάσπης, τούτων πρὸς αὐτὸν ἀπαγγελθέντων, ὑποτοπήσας, ὅπερ ἦν, ἀπάτην τινὰ καὶ ἐνέδραν πρὸς τοῦ Ὀροονδάτου γενησομένην, τοὺς ἱερέας μόνους μετακαλεσάμενος καὶ τοῖς ἀγάλμασι τῶν θεῶν ἃ συνεπήγοντο πρὸς τὸ μᾶλλον καταιδέσαι προσκυνήσας, εἴ τι πλέον ἔχοιεν ἀναδιδάσκειν περὶ τῶν Περσῶν ἐπυνθάνετο καὶ ὅποι μὲν ὥρμησαν, τίνι δὲ θαρσεῖν ἔχουσιν ἢ τίσιν ἐπιχειρήσουσιν. Οἱ δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἀγνοεῖν ἔφασαν, εἰκάζειν δὲ εἰς τὴν Ἐλεφαντίνην ὡρμηκέναι, τοῦ πλείστου στρατοῦ κατ´ ἐκείνην συνειλεγμένου καὶ τοῦ Ὀροονδάτου τοῖς τε ἄλλοις καὶ πλέον τοῖς καταφράκτοις ἱππεῦσιν ἐπανέχοντος.

XII. Hydaspe, à la vue de cotte multitude, crut qu'ils venaient simplement pour réitérer les mêmes prières et se mettre entièrement à sa discrétion. Il leur envoya demander ce qu'ils voulaient et pourquoi ils venaient seuls, sans être accompagnés des Perses. Alors ils racontèrent tout : l'évasion des Perses, sans aucune complicité de leur part; leur fête nationale ; comment les Perses s'étaient enfuis pendant qu'ils étaient occupés au service des Dieux et s'abandonnaient au sommeil après le festin solennel ; comment enfin, même le sachant, ils n'auraient pu, sans armes, opposer aucune résistance à des gens armés. Hydaspe, en recevant ces nouvelles, se douta bien qu'Oroondatès lui tendrait quelque piège, ce qui était vrai. Il fit seulement mander les prêtres, adora les statues des Dieux qu'ils portaient avec eux pour inspirer plus de respect, et leur demanda s'ils avaient quelque chose de plus à lui apprendre au sujet des Perses, de la direction qu'ils avaient suivie, de leurs espérances ou de leurs projets. Ils répondirent qu'ils ne savaient rien positivement, mais que, d'après leurs conjectures, les Perses avaient dû se diriger vers Eléphantis où était réunie la plus grande partie de leur armée; qu'Oroondatès comptait sur toutes ses troupes, mais principalement sur les cavaliers bardés de fer.

[9,13] Ταῦτα εἰπόντων καὶ εἰσιέναι εἰς τὴν πόλιν ὡς ἰδίαν καὶ μεθεῖναι τῆς κατ´ αὐτῶν ὀργῆς ἱκετευόντων, τὸ μὲν παρελθεῖν αὐτὸς εἰς τὴν πόλιν τὸ παρὸν ὁ Ὑδάσπης οὐκ ἐδοκίμαζε, δύο δὲ φάλαγγας ὁπλιτῶν εἰσπέμψας εἰς ἀπόπειράν τε ὑποπτευομένης ἐνέδρας καί, εἰ μηδὲν εἴη τοιοῦτον, εἰς φρουρὰν τῆς πόλεως, τούς τε Συηναίους ἐπὶ χρησταῖς ταῖς ὑποσχέσεσιν ἀποπέμψας αὐτὸς εἰς τάξιν καθίστη τὸν στρατὸν ὡς ἢ δεξόμενος ἐπιόντας τοὺς Πέρσας ἢ καθυστεροῦσιν ἐπελευσόμενος. Καὶ οὔπω πᾶν διετέτακτο καὶ σκοποὶ προσελαύνοντες ἔφοδον τῶν Περσῶν εἰς μάχην ἐκτεταγμένων ἐμήνυον. Ὁ γὰρ Ὀροονδάτης τὴν μὲν ἄλλην στρατιὰν εἰς τὴν Ἐλεφαντίνην ἀθροίζεσθαι διατεταγμένος, αὐτὸς δὲ, ὅτε τοὺς Αἰθίοπας ἐπιόντας παρ´ ἐλπίδα κατώπτευεν, εἰσδραμεῖν σὺν ὀλίγοις εἰς τὴν Συήνην ἀναγκασθεὶς καὶ τοῖς χώμασιν ἀποτειχισθείς, σωτηρίαν τε αἰτήσας καὶ καθ´ ὑπόσχεσιν τοῦ Ὑδάσπου λαβὼν ἀπιστότατος ἀνθρώπων γίνεται· καὶ δύο Περσῶν ἅμα τοῖς Αἰθίοψι περαιωθῆναι παρασκευάσας δῆθεν ὡς τὴν γνώμην τῶν κατὰ τὴν Ἐλεφαντίνην, ἐφ´ οἷς ἂν ἕλοιντο διαλύσασθαι πρὸς Ὑδάσπην, μαθησομένους ἐξέπεμπε, τὸ δ´ ἀληθές, εἰ παρασκευάζεσθαι πρὸς μάχην προαιροῦνται ὅταν αὐτός ποτε διαδρᾶναι δυνηθῇ. Καὶ τὸ τῆς γνώμης ἄπιστον εἰς ἔργον ἦγεν, ηὐτρεπισμένους τε καταλαβὼν αὐτίκα ἐξῆγεν οὐδὲ εἰς βραχὺ τὴν ἔφοδον ὑπερθέμενος, ἀλλὰ τῷ τάχει τὴν παρασκευήν, ὡς ἐδόκει, τῶν ἐναντίων ὑποτεμνόμενος.

XIII. Après cette réponse, ils le prièrent de considérer la ville comme sa propriété, d'y faire son entrée et de ne point persévérer dans sa colère contre eux. Cependant Hydaspe ne jugea pas à propos pour le moment d'entrer lui-même dans la ville; il y envoya deux phalanges d'hoplites, pour sonder le terrain dans la crainte de quelque embûche, ou, dans le cas contraire, pour garder la place. Quant aux Syéniens, il les renvoya avec de bonnes promesses. Lui-même rangea son armée en bataille, afin de recevoir les Perses s'ils attaquaient, ou de marcher à eux s'ils se faisaient attendre. Les dispositions n'étaient pas encore entièrement terminées, que ses éclaireurs vinrent lui annoncer que les Perses s'avançaient en ordre de bataille. En effet, Oroondatès avait précédemment ordonné à toute son armée de se réunir à Éléphantis; mais informé que les Éthiopiens s'avançaient à l'improviste, il avait été obligé de se jeter lui-même dans Syène avec quelques troupes. Enfermé dans la ville par une circonvallation, il avait demandé la vie sauve, l'avait obtenue d'Hydaspe, grâce à ses promesses, et s'était montré ensuite le plus perfide des hommes. Car les deux Perses qu'il avait embarqués avec les Éthiopiens, sous prétexte de les envoyer à Éléphantis sonder les dispositions des habitants et voir à quelles conditions ils consentiraient à traiter avec Hydaspe, avaient en réalité pour mission de s'assurer s'ils voulaient se préparer au combat, dans le cas où lui-même, parviendrait à s'échapper. La trahison réussit : il les trouva tout préparés; et, sans perdre un instant, il les mena aussitôt en avant dans l'espoir de surprendre l'ennemi par sa rapidité, avant qu'il eût fait ses dispositions.

 [9,14] Ἤδη γοῦν παραταττόμενος ἑωρᾶτο κόμπῳ τε Περσικῷ τὰς ὄψεις προκαταλαμβάνων καὶ ἀργυροῖς τε καὶ ἐπιχρύσοις τοῖς ὅπλοις τὸ πεδίον καταστράπτων· ἄρτι γὰρ ἀνίσχοντος ἡλίου καὶ τὴν ἀκτῖνα κατὰ πρόσωπον τοῖς Πέρσαις ἐπιβάλλοντος, μαρμαρυγή τις ἄφραστος καὶ εἰς τοὺς πορρωτάτω διερριπίζετο, τῆς πανοπλίας οἰκεῖον σέλας ἀνταυγαζούσης. Τὸ μὲν οὖν δεξιὸν κέρας αὐτῷ Περσῶν τε καὶ Μήδων τὸ γνήσιον ἐπεῖχε, τῶν μὲν ὁπλιτῶν ἡγουμένων τῶν δὲ ὅσοι τοξόται κατόπιν ἐφεπομένων, ὡς ἂν γυμνοὶ πανοπλίας ὄντες ἀσφαλέστερον βάλλοιεν ὑπὸ τοῖς ὁπλίταις προασπιζόμενοι· τὴν δὲ Αἰγυπτίων τε καὶ Λιβύων χεῖρα καὶ τὴν ξενικὴν ἅπασαν εἰς τὸ ἀριστερὸν κατένεμεν, ἀκοντιστὰς καὶ τούτοις καὶ σφενδονήτας παραζεύξας ἐκδρομάς τε ποιεῖσθαι καὶ εἰσακοντίζειν ἐκ πλαγίων ὁρμωμένους ἐπιστείλας. Αὐτὸς δὲ τὸ μέσον κατελάμβανεν, ἅρματός τε δρεπανηφόρου λαμπρῶς ἐπιβεβηκὼς καὶ ὑπὸ τῆς ἑκατέρωθεν φάλαγγος εἰς ἀσφάλειαν δορυφορούμενος τοὺς καταφράκτους ἱππέας μόνους ἑαυτοῦ προέταττεν, οἷς δὴ καὶ πλέον θαρσήσας τὴν μάχην ἀπετόλμησε· καὶ γὰρ οὖν καὶ ἔστιν ἥδε ἡ φάλαγξ Περσῶν ἀεὶ τὸ μαχιμώτατον καὶ οἱονεὶ τεῖχος ἀρραγὲς τοῦ πολέμου προβαλλόμενον.

XIV. Déjà l'armée était en vue, éblouissant les regards par son faste persique et étincelant au loin dans la campagne sous ses armes d'or et d'argent. Le soleil se levait en face des Perses, et ses rayons, réfléchis par leurs armes, lançaient à une immense distance des éclairs éblouissants, auxquels venaient s'ajouter encore l'éclat et les feux des armures. A l'aile droite étaient les Perses et les Mèdes; aux premiers rangs les hoplites, derrière eux les archers; n'ayant point d'armure pour se protéger, ils pouvaient viser plus sûrement, à l'abri derrière les troupes armées de toutes pièces. Les Égyptiens, les Libyens et tous les soldats étrangers formaient la gauche. Avec eux se trouvaient aussi des archers et des frondeurs qui avaient ordre de diriger des attaques sur les flancs de l'ennemi et de l'accabler de traits. Oroondatès s'était placé au centre, majestueusement assis sur un char armé de faux, flanqué de troupes à droite et à gauche pour sa sûreté, et n'ayant devant lui que les cavaliers bardés de fer, corps d'élite, sur lequel il comptait surtout pour justifier son audacieuse attaque. Cette troupe est en effet la plus redoutable de l'armée des Perses; elle les couvre comme un rempart inébranlable.

[9,15] Τρόπος δὲ αὐτοῖς πανοπλίας τοιόσδε· ἀνὴρ ἔκκριτος καὶ σώματος ἰσχὺν ἐπίλεκτος κράνος μὲν ὑπέρχεται συμφυές τε καὶ μονήλατον καὶ ὄψιν ἀνδρὸς εἰς ἀκρίβειαν ὥσπερ τὰ προσωπεῖα σοφιζόμενον· τούτῳ δὲ ἐκ κορυφῆς εἰς αὐχένα πάντα πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν εἰς τὸ διοπτεύειν σκεπόμενος, τὴν μὲν δεξιὰν κοντῷ μείζονι λόγχης ὁπλίζει τὴν λαιὰν δὲ εἰς τὸν χαλινὸν ἀσχολεῖ· κοπίδα δὲ ὑπὸ τὴν πλευρὰν παρηρτημένος οὐ τὰ στέρνα μόνον ἀλλὰ καὶ σῶμα τὸ ἄλλο ἅπαν τεθωράκισται. Ἐργασία δὲ τοῦ θώρακος τοιάδε· σκυτάλας χαλκᾶς τε καὶ σιδηρᾶς ὅσον σπιθαμιαίας πανταχόθεν εἰς σχῆμα τετράγωνον ἐλάσαντες καὶ ἄλλην ἐπ´ ἄλλῃ κατ´ ἄκρα τῶν πλευρῶν ἐφαρμόσαντες, ὡς τῇ κατωτέρᾳ τὴν ὑπερκειμένην ἀεὶ καὶ τῇ πλαγίᾳ τὴν παρακειμένην κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπιβαίνειν, καὶ ῥαφαῖς ὑπὸ τὰς ἐπιπτυχὰς τὴν συμπλοκὴν ἀγκιστρώσαντες, χιτῶνά τινα φολιδωτὸν ἀπεργάζονται προσπίπτοντα μὲν ἀλύπως τῷ σώματι καὶ πάντῃ περιφυόμενον περιγράφοντα δὲ μέλος ἕκαστον καὶ πρὸς τὸ ἀκώλυτον τῆς κινήσεως συστελλόμενόν τε καὶ συνεκτεινόμενον. Ἔστι γὰρ χειριδωτὸς ἀπ´ αὐχένος εἰς γόνυ καθειμένος, μόνοις τοῖς μηροῖς καθ´ ὃ τῶν ἱππείων νώτων ἐπιβαίνειν ἀνάγκη διαστελλόμενος. Ὁ μὲν δὴ θώραξ τοιοῦτος, ἀντίτυπόν τι βελῶν χρῆμα καὶ πρὸς πᾶσαν τρῶσιν ἀπομαχόμενον· ἡ κνημὶς δὲ ἀπ´ ἄκρων ταρσῶν εἰς γόνυ διήκει συνάπτουσα πρὸς τὸν θώρακα. Παραπλησίᾳ δὲ σκευῇ καὶ τὸν ἵππον περιφράττουσι, τούς τε πόδας κνημῖσι περιδέοντες καὶ προμετωπιδίοις τὴν κεφαλὴν δι´ ὅλου σφηκοῦντες ἐκ νώτων τε ἐπὶ γαστέρα καθ´ ἑκατέραν πλευρὰν σκέπασμα σιδηρόπλοκον ἀπαιωροῦντες ὡς ὁπλίζειν τε ἅμα καὶ τῇ λαγαρότητι μὴ ἐμποδίζειν τοὺς δρόμους. Οὕτως ἐσκευασμένον καὶ οἷον ἐμβεβλημένον περιβαίνει τὸν ἵππον, οὐκ αὐτὸς ἐφαλλόμενος, ἀλλ´ ἑτέρων διὰ τὸ ἄχθος ἀνατιθεμένων. Κἀπειδὰν ὁ καιρὸς ἥκῃ τῆς μάχης ἐφεὶς τὸν χαλινὸν τῷ ἵππῳ καὶ μυωπίσας παντὶ τῷ ῥοθίῳ κατὰ τῶν ἐναντίων ἵεται σιδηροῦς τις ἀνὴρ φαινόμενος ἢ καὶ σφυρήλατος ἀνδριὰς κινούμενος. Ὁ κοντὸς δὲ τὰ μὲν πρὸς τῇ αἰχμῇ κατὰ πολὺ καὶ εἰς εὐθὺ προβέβληται, δεσμῷ πρὸς τὸν αὐχένα τὸν ἵππειον ἀνεχόμενος, τὸν οὐρίαχον δὲ βρόχῳ πρὸς τοῖς ἱππείοις μηροῖς ἐξήρτηται, μὴ εἴκων ἐν ταῖς συμβολαῖς ἀλλὰ συνεργῶν τῇ χειρὶ τοῦ ἱππέως εὐθυνούσῃ μόνον τὴν βολὴν, αὐτοῦ δὲ ἐπιτείνοντος καὶ πρὸς τὸ σφοδρότερον τῆς τρώσεως ἀντερείδοντος, τῇ ῥύμῃ γοῦν διαπείρει πάντα τὸν ὑποπίπτοντα καὶ μιᾷ πληγῇ δύο που φέρει πολλάκις ἀναρτήσας.

XIV. Voici quelle est leur armure : les hommes, choisis avec soin et remarquables pour leur vigueur, portent sur la tête un casque massif et d'une seule pièce, qui embrasse exactement tous les contours du visage, comme un masque de théâtre. La tête en est entièrement enveloppée depuis le sommet jusqu'au col, à part deux trous ménagés pour les yeux. La main droite du cavalier tient une lance d'une longueur plus qu'ordinaire, sa gauche dirige les rênes. Un sabre pend à son côté. Une cuirasse embrasse non seulement la poitrine, mais le corps tout entier. Le travail en est remarquable : elle est formée de lames d'airain ou de fer, de forme carrée et mesurant un empan dans tous les sens. Ces lames sont disposées de manière à se recouvrir mutuellement par leurs bords : l'extrémité inférieure de l'une couvre le bord supérieur de l'autre, et de même en sens latéral. Sous les sutures sont adaptées des pièces de rapport retenues par des crochets, de manière à produire un tout continu. L'ensemble forme une sorte de tunique composée d'une série d'écaillés, qui tombe sur le corps sans le froisser et l'enveloppe de toutes parts, s'adaptant exactement à chaque membre, et pouvant se resserrer ou s'étendre à volonté pour ne pas gêner les mouvements. Elle est garnie de manches, s'étend du col aux genoux et n'est fendue aux cuisses qu'autant qu'il est nécessaire pour que le cavalier puisse se tenir à cheval. Telle est leur cuirasse : non seulement cette armure est à l'épreuve des traits, mais aucun coup ne peut rien sur elle. Les jambes sont emboîtées dans des grèves qui vont de l'extrémité du talon jusqu'au genou et s'attachent à l'extrémité du haubert. Le cheval est bardé de la même manière : à ses pieds sont attachés des jambarts ; sa tête est armée d'un chanfrein, et de son dos pend de part et d'autre sur les flancs un tissu de lames de fer qui le protège, tout en laissant libre le dessous du ventre pour ne point gêner sa course. Le cavalier ainsi armé, et pour ainsi dire enchâssé, s'établit sur son cheval ; mais il ne peut y monter seul ; il faut qu'on l'aide à se hisser, à cause de son poids. Quand vient le moment du combat, il rend les rênes, donne de l'éperon et se précipite à toute vitesse au milieu des ennemis, semblable à un homme de fer, ou à une statue qu'on verrait se mouvoir tout d'une pièce. La pointe de la lance, placée horizontalement, dépasse de beaucoup la tête du cheval. La hampe, du côté du fer, est suspendue au col de l'animal, tandis que la poignée est fixée sur la croupe. De cette manière, elle ne cède point sous le choc, et l'impétuosité du cheval vient en aide à la main du cavalier qui n'a plus qu'à diriger le coup. Quelquefois aussi, il se roidit lui-même et fait effort pour frapper un coup plus terrible; alors le choc est tellement irrésistible qu'il transperce tout ce qui se trouve devant lui, et bien souvent d'un seul coup emporte deux ennemis à la fois suspendus à sa lance.

 [9,16] Τοιοῦτον ἔχων τὸ ἱππικὸν ὁ σατράπης καὶ οὕτω τὸ Περσικὸν διατάξας ἐπῄει ἀντιμέτωπος κατὰ νώτων ἀεὶ τὸν ποταμὸν ποιούμενος καὶ πλήθει κατὰ πολὺ τῶν Αἰθιόπων λειπόμενος τῷ ὕδατι τὴν κύκλωσιν ἀπετείχιζεν. Ἀντεπῆγε δὲ καὶ ὁ Ὑδάσπης τοῖς μὲν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρως Πέρσαις τε καὶ Μήδοις τοὺς ἐκ Μερόης ἀντιτάττων, ἄνδρας ὁπλομάχους τε καὶ τῆς κατασυστάδην χειρονομίας ἐπιστήμονας· τοὺς δὲ ἐκ τῆς Τρωγλοδυτικῆς καὶ τοὺς τῇ κινναμωμοφόρῳ προσοίκους, εὐσταλεῖς τε τὴν ὅπλισιν καὶ ποδώκεις καὶ τοξείαν ἀρίστους, τοῖς κατὰ τὸ λαιὸν τῶν ἐναντίων σφενδονήταις τε καὶ ἀκοντισταῖς παρενοχλήσοντας ἀπεκλήρωσε. Τὸ δὲ μεσεῦον τοῦ Περσικοῦ τοῖς καταφράκτοις μεγαλαυχούμενον καταμαθών, ἑαυτόν τε καὶ τοὺς περὶ αὑτὸν πυργοφόρους ἐλέφαντας ἀντέταξε, τὸ Βλεμμύων καὶ Σηρῶν ὁπλιτικὸν προτάξας καὶ ἃ χρὴ πράττειν παρὰ τὸ ἔργον ἐπιστείλας.

XVI. Telle était la cavalerie du satrape. Son armée rangée en bataille, comme on l'a vu, il marcha droit à l'ennemi, ayant soin de garder toujours le fleuve à dos, afin de s'en faire une barrière pour n'être pas enveloppé par l'armée éthiopienne de beaucoup supérieure en nombre. Hydaspe se mit en mouvement de son côté : à l'aile droite, occupée par les Perses et les Mèdes, il opposa les troupes de Méroé, pesamment armées et exercées à combattre corps à corps. Les Troglodytes et les peuples qui habitent près des régions où naît le cinnamome, tous armés à la légère, rapides à la course et maniant l'arc avec une rare habileté, furent opposés aux archers et aux frondeurs ennemis de l'aile gauche. Sachant que les Perses comptaient surtout sur les cavaliers bardés de fer, qui occupaient leur centre, Hydaspe se posta lui-même en face d'eux avec ses éléphants chargés de tours. Devant lui, il rangea les hoplites Blemmyes et Sères auxquels il fit connaître ce qu'ils auraient à faire une fois l'action engagée.

[9,17] Ἀρθέντων δὲ ἑκατέρωθεν τῶν σημείων καὶ τοῦ μὲν Περσικοῦ διὰ σαλπίγγων ῥόμβοις δὲ καὶ τυμπάνοις τῶν Αἰθιόπων τὴν μάχην ἐπισημαινόντων, ὁ μὲν Ὀροονδάτης ἐμβοήσας δρόμῳ τὰς φάλαγγας ἐπῆγε· ὁ δὲ Ὑδάσπης τὰ μὲν πρῶτα σχολαίτερον ἀντεπιέναι προσέταττε βάσιν ἐκ βάσεως ἡσυχῇ παραμείβοντας, τῶν τε ἐλεφάντων ἕνεκεν ὅπως ἂν μὴ ἀπολειφθεῖεν τῶν προμάχων καὶ ἅμα τὴν ῥύμην τῶν ἱππέων τῷ μεταξὺ προϋπεκλύων. Ἐπεὶ δὲ βολῆς ἐντὸς ἤδη καθίσταντο καὶ τοὺς καταφράκτους ἐρεθίζοντας τὴν ἵππον εἰς τὴν ἐπέλασιν οἱ Βλέμμυες κατέμαθον, τὰ προστεταγμένα πρὸς τοῦ Ὑδάσπου ἔπραττον καὶ τοὺς Σῆρας ὥσπερ προκώλυμα εἶναι καὶ προασπίζειν τῶν ἐλεφάντων καταλιπόντες αὐτοὶ πολὺ τῶν τάξεων προπηδήσαντες ὡς τάχους εἶχον ἐπὶ τοὺς καταφράκτους ὥρμησαν, μανίας ἔμφασιν τοῖς ὁρῶσι παριστάντες, οὕτως ὀλίγοι πρὸς πλείονας καὶ πρὸς οὕτω πεφραγμένους προεφορμήσαντες. Οἱ Πέρσαι δὲ πλέον ἢ πρότερον ἐφέντες τοῖς ἵπποις ἐπήλαυνον, ἕρμαιον τὸ ἐκείνων θράσος ποιούμενοι καὶ ὡς αὐτίκα καὶ παρὰ τὴν πρώτην ἐμβολὴν ἀναρπασόμενοι.

XVII. Les signaux levés de part et d'autre, les éclats de la trompette préludèrent à l'action du côté des Perses, les roulements du tambour du côté des Éthiopiens. Oroondatès, criant de toute sa force, lança ses troupes au pas de course. Hydaspe, au contraire, ordonna aux siennes d'aller à l'ennemi lentement d'abord, et d'accélérer ensuite la marche peu à peu. Il voulait que les éléphants ne fussent point devancés par les combattants placés devant eux; il espérait, d'un autre côté, amortir l'impétuosité de la cavalerie ennemie, en lui laissant traverser l'intervalle des deux armées. Lorsqu'on fut à portée de trait, les Blemmyes, voyant les cavaliers bardés de fer exciter leurs chevaux pour se précipiter sur eux, exécutèrent les ordres d'Hydaspe : laissant derrière eux les Sères, pour servir aux éléphants comme de rempart et de bouclier, ils s'élancèrent de toute leur vitesse, bien loin hors des lignes, à la rencontre des cavaliers. A les voir ainsi courir en si petit nombre, contre des troupes plus nombreuses et bardées de fer, on les eût crus atteints de folie. Les Perses n'en poussèrent que plus vivement leurs chevaux, regardant comme un bonheur l'audace de leurs ennemis, et persuadés qu'ils allaient les balayer aussitôt au premier choc.

[9,18] Τότε οἱ Βλέμμυες εἰς χεῖρας ἤδη συμπίπτοντες καὶ μόνον οὐ ταῖς αἰχμαῖς ἐγχρίμπτοντες ἀθρόον καὶ καθ´ ἓν σύνθημα ὑπώκλασάν τε καὶ ὑπεδύοντο τοῖς ἵπποις, γόνυ μὲν θάτερον τῇ γῇ προσερείδοντες κεφαλὴν δὲ καὶ νῶτα ταῖς μὲν οὐδὲν ἢ μόνον οὐ πατούμενοι. Παράδοξον δὲ ἔδρων καὶ ἐλυμαίνοντο τὴν ἵππον ὑπὸ τὴν γαστέρα κατὰ τὴν διεξέλασιν τοῖς ξίφεσιν ἀνακόπτοντες· ὥστε ἔπιπτον μὲν οὐκ ὀλίγοι, τῶν ἵππων πρὸς τὴν ἀλγηδόνα τῶν χαλινῶν ὑπερορώντων καὶ τοὺς ἀναβάτας ἀποσειομένων, οὓς κορμηδὸν κειμένους οἱ Βλέμμυες ὑπὸ τοὺς μηροὺς ἀνέτεμνον· ἀκίνητος γὰρ Περσῶν κατάφρακτος τοῦ χειραγωγήσοντος ἀμοιρήσας. Ὅσοι δὲ ἀτρώτοις τοῖς ἵπποις συνηνέχθησαν, ἐπὶ τοὺς Σῆρας ἐφέροντο· οἱ δὲ ἐπειδὴ μόνον ἐπλησίαζον κατόπιν ἑαυτοὺς τῶν ἐλεφάντων ὑπέστελλον ὥσπερ ἐπὶ λόφον ἢ φρούριον τὸ ζῷον καταφεύγοντες. Ἐνταῦθα πολὺς φόνος καὶ ὀλίγου παντελὴς συνέπιπτε τοῖς ἱππεῦσι. Οἵ τε γὰρ ἵπποι πρὸς τὸ ἄηθες τῆς τῶν ἐλεφάντων ὄψεως ἀθρόον παραγυμνωθείσης καὶ τῷ μεγέθει {ξενίζοντι τῆς θέας} τὸ φοβερὸν ἐπιφερούσης οἱ μὲν παλινδρομοῦντες οἱ δὲ ἐν ἀλλήλοις συνταραττόμενοι τὴν τάξιν τῆς φάλαγγος τάχιστα παρέλυον· οἵ τε ἐπὶ τῶν ἐλεφάντων κατὰ τοὺς πύργους (ἓξ μὲν ἕκαστον κατειληφότες δύο δὲ κατὰ πλευρὰν ἑκάστην ἐκτοξεύοντες, τῆς ἐπ´ οὐρὰν μόνης εἰς τὸ ἄπρακτον σχολαζούσης) οὕτω δή τι συνεχές τε καὶ ἐπίσκοπον ὥσπερ ἐξ ἀκροπόλεως τῶν πύργων ἔβαλλον ὥστε εἰς νέφους φαντασίαν τὴν πυκνότητα παραστῆναι τοῖς Πέρσαις, καὶ πλέον ὅτε τοὺς ὀφθαλμοὺς μάλιστα τῶν ἐναντίων σκοποὺς οἱ Αἰθίοπες ποιούμενοι, καθάπερ οὐκ ἐκ τῶν ἴσων πολεμοῦντες ἀλλ´ εὐστοχίας ἀγώνισμα προθέντες, οὕτως ἀδιαπτώτως ἐτύγχανον ὥστε οἱ διαπεπαρμένοι τοῖς βέλεσιν ἐφέροντο σὺν οὐδενὶ κόσμῳ διὰ τοῦ πλήθους καθάπερ αὐλοὺς τοὺς ὀιστοὺς τῶν ὀφθαλμῶν προβεβλημένοι. Εἰ δέ τινας ὑπὸ ῥύμης τοῦ δρόμου μὴ κατασχεθέντες οἱ ἵπποι καὶ ἄκοντας ὑπεξαγαγόντες εἰς τοὺς ἐλέφαντας ἐνέβαλλον καὶ οὕτως οἱ μὲν αὐτοῦ κατανηλίσκοντο ὑπὸ {τε} τῶν ἐλεφάντων ἀνερευγόμενοι καὶ πατούμενοι οἱ δὲ ὑπό τε τῶν Σηρῶν ὑπό τε τῶν Βλεμμύων ὥσπερ ἐκ λόχου τοῦ ἐλέφαντος ἐκδρομάς τε ποιουμένων καὶ τοὺς μὲν καὶ τιτρώσκειν εὐστοχούντων τοὺς δὲ κατὰ συμπλοκὴν ἀπὸ τῶν ἵππων εἰς γῆν ὠθούντων. Ὅσοι δὲ καὶ διεδίδρασκον ἄπρακτοι καὶ οὐδὲν δράσαντες τοὺς ἐλέφαντας ἀπεχώρουν· τὸ γὰρ θηρίον πέφρακται μὲν καὶ σιδήρῳ παραγινόμενον εἰς μάχην καὶ ἄλλως δὲ πρὸς τῆς φύσεως τὴν δορὰν ἐστόμωται, στερεμνίου φολίδος τὴν ἐπιφάνειαν ἐπιτρεχούσης καὶ πᾶσαν αἰχμὴν τῷ ἀντιτύπῳ θραυούσης.

XVIII. Déjà on s'abordait ; les Blemmyes touchaient presque le fer des lances, lorsque tout-à-coup ils se baissèrent tous, comme par un même mouvement, et se glissèrent sous les chevaux, un genou en terre. A peine y en eut-il quelques-uns qui eurent la tête et le dos foulés sous les pieds des chevaux. Eux, au contraire, ils firent aux chevaux un mal incroyable en leur ouvrant le ventre, au passage, avec leur épée.
Rendus insensibles au frein par la douleur, les chevaux s'abattaient en grand nombre et renversaient leurs cavaliers. Ceux-ci gisaient entassés et immobiles, et les Blemmyes n'avaient qu'à les percer sous les cuisses au défaut de la cuirasse. Car, le cavalier perse bardé de fer ne peut faire aucun mouvement, s'il n'a un guide pour le conduire par la main. Ceux dont les chevaux n'étaient point blessés et qui purent échapper, furent emportés vers les Sères. Mais ceux-ci, dès qu'ils les virent approcher, se glissèrent entre les éléphants, et se réfugièrent à l'abri de leur masse, comme derrière un retranchement ou un rempart. Là périrent beaucoup de cavaliers, ou pour mieux dire ce fut presque un massacre général. A l'aspect hideux des éléphants démasqués tout-à-coup, à la vue de ces énormes animaux qu'ils ne connaissaient point, les chevaux furent saisis d'épouvante : les uns tournaient bride, les autres s'entre-heurtaient; en un instant le désordre fut dans les rangs. Du haut des tours qui surmontaient les éléphants, les Éthiopiens faisaient pleuvoir une grêle de traits. Chaque tour portait six hommes sur le front, et deux de chaque côté, la partie tournée du côté de la queue étant seule dégarnie. C'étaient pour eux comme autant de citadelles, du haut desquelles ils lançaient une telle quantité de traits, et tellement à coup sûr, que les Perses paraissaient au milieu d'une nuée de flèches. Visant surtout aux yeux de leurs adversaires, comme s'il se fût agi non d'un combat sérieux, mais d'un simple jeu où ils auraient disputé le prix de l'adresse, les Éthiopiens touchaient le but avec une telle précision, qu'on voyait ceux qu'ils avaient atteints errer au hasard dans les rangs, portant fichés dans les yeux deux traits qu'on eût pris pour de longues flûtes. Si quelques-uns, entraînés par l'impétuosité de la course, et dans l'impossibilité de retenir leurs chevaux, étaient malgré eux emportés en avant, ils tombaient au milieu des éléphants. Les uns périssaient renversés et foulés aux pieds par les éléphants eux-mêmes; les autres étaient tués par les Sères et les Blemmyes qui, s'élançant de derrière les éléphants comme d'une embuscade, choisissaient le défaut des armes pour les frapper à coup sûr, ou les saisissaient corps à corps et les renversaient de leurs chevaux. Ceux qui échappaient se sauvaient sans avoir fait aucun mal aux éléphants : car ces animaux sont aussi bardés de fer quand ils vont au combat; la nature leur a donné d'ailleurs une peau excessivement dure, couverte à la surface d'écaillés impénétrables, contre lesquelles tous les traits viennent s'émousser impuissants.

 [9,19] Τραπέντων δὲ ἅπαξ εἰς φυγὴν τῶν ὑπολειπομένων αἴσχιστα δὴ πάντων ὁ σατράπης Ὀροονδάτης, τὸ μὲν ἅρμα ἐγκαταλιπὼν ἵππου δὲ τῶν Νισαίων ἐπιβάς, διεδίδρασκεν, ἀγνοούντων ταῦτα τῶν κατὰ τὸ ἀριστερὸν κέρας Αἰγυπτίων τε καὶ Λιβύων καὶ σὺν εὐτολμίᾳ πάσῃ τὴν μάχην συμφερομένων καὶ πασχόντων μὲν πλείονα ἢ δρώντων καρτερικῷ δὲ λήματι τὰ δεινὰ ὑπομενόντων. Οἱ γὰρ ἐκ τῆς κινναμωμοφόρου κατ´ αὐτοὺς τεταγμένοι δεινῶς πιεζοῦντες πολλὴν ἀπορίαν παρεῖχον, ἐπιόντας μὲν ὑποφεύγοντες καὶ ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος προφθάνοντες καὶ ἀπεστραμμένοις εἰς τοὐπίσω τοῖς τόξοις καὶ παρὰ τὴν φυγὴν βάλλοντες, ἀναχωροῦσι δὲ ἐπιτιθέμενοι καὶ κατὰ τὰ πλάγια οἱ μὲν ταῖς σφενδόναις βάλλοντες οἱ δὲ μικροῖς μὲν τοῖς βέλεσιν ἰῷ δὲ δρακόντων πεφαρμαγμένοις εἰστοξεύοντες ὀξύν τινα καὶ ἀπότομον θάνατον ἐπέφερον. Τοξεύουσι δὲ οἱ τῆς κινναμωμοφόρου παίζειν πλέον ἢ σπουδάζειν τὴν τοξείαν ἐοικότες· πλέγμα γάρ τι κυκλοτερὲς τῇ κεφαλῇ περιθέντες καὶ τοῦτο βέλεσι κατὰ τὸν κύκλον περιπείραντες τὸ μὲν ἐπτερωμένον τοῦ βέλους πρὸς τῇ κεφαλῇ περιτίθενται τὰς δὲ ἀκίδας οἷον ἀκτῖνας εἰς τὸ ἐκτὸς προβέβληνται. Κἀντεῦθεν ἐξ ἑτοίμου παρὰ τὰς μάχας ὥσπερ ἐκ φαρέτρας ἀφαιρῶν ἕκαστος ἀγέρωχόν τι καὶ σατυρικὸν σκίρτημα λυγιζόμενός τε καὶ καμπτόμενος καὶ τοῖς ἰοῖς ἐστεμμένος ἀπὸ γυμνοῦ τοῦ σώματος τοῖς ἐναντίοις ἐφίησιν οὐδὲν σιδήρου πρὸς τὴν αἰχμὴν δεόμενος· ὀστοῦν γὰρ δράκοντος νωτιαῖον ἀφελὼν τὸ μὲν ἄλλο εἰς τὸν πῆχυν τοῦ βέλους ἀπευθύνει τὰ δὲ ἄκρα πρὸς τὸ ἀκμαιότατον ἀποξέσας αὐτογλώχινα τὸν ὀϊστὸν ἀπεργάζεται, τάχα που καὶ ἀπὸ τῶν ὀστῶν οὕτω παρωνομασμένον. Χρόνον μὲν δή τινα συνειστήκεισαν οἱ Αἰγύπτιοι καὶ τῷ συνασπισμῷ πρὸς τὴν τοξείαν ἀντείχοντο, φύσει τε τλήμονες ὄντες καὶ πρὸς τὸν θάνατον οὐ λυσιτελῶς μᾶλλον ἢ φιλονείκως κενοδοξοῦντες, ἴσως δέ που καὶ τιμωρίαν λιποταξίου προορῶντες.

XIX. Une fois les derniers cavaliers mis en fuite, le satrape Oroondatès sauta à bas de son char, monta un cheval de Nysa, et s'enfuit lui-même plus honteusement que personne. A l'aile gauche, les Égyptiens et les Libyens, ignorant cette déroute, soutenaient vaillamment l'effort du combat, et tout en recevant plus de blessures qu'ils n'en portaient, opposaient au péril un courage inébranlable. Les troupes de la région du cinnamome qui leur étaient opposées les harcelaient à outrance et les tenaient dans de perpétuelles alarmes; fuyant quand elles voyaient les Egyptiens avancer, elles prenaient sur eux une avance considérable, et tout en reculant se retournaient pour décocher leurs traits. L'ennemi cédait-il, ils revenaient à la charge, et voltigeaient sur ses flancs : les uns lançaient des pierres avec leurs frondes, les autres dardaient de petites flèches imprégnées de sang de dragon, dont les blessures causent instantanément la mort. Ces peuples de la région du cinnamome semblent lancer leurs traits en se jouant plutôt qu'avec l'application d'un combat sérieux. Leur tête est entourée d'une sorte de tresse circulaire, dans laquelle les flèches sont passées en rond, la partie ailée contre la tête, la pointe en l'air comme les rayons d'une couronne. Chacun les a ainsi sous la main et les lire sans peine comme d'un carquois au moment du combat. Ils vont à l'ennemi entièrement nus, avec des danses sauvages, des bonds et des contorsions de Satyres, la tête couronnée de leurs flèches, et lancent des traits qui, pour n'être point armés de fer, n'en sont pas moins acérés. Ces traits sont tirés de l'épine dorsale du dragon : ils la dressent, la coupent à la longueur d'une coudée, amincissent et aiguisent l'extrémité, et forment ainsi des flèches naturellement armées de leur pointe. Il est probable même que c'est par allusion à cet usage, que la flèche est appelée chez les Grecs oïston, parce qu'elle est formée d'un os. Pendant quelque temps, les Égyptiens tinrent bon, et se firent de leurs boucliers enlacés un rempart contre les traits. Car ils sont naturellement braves et se font un point d'honneur de mépriser la mort, moins cependant dans un but d'utilité que par vaine gloire. Peut-être aussi étaient-ils retenus à leur poste par la crainte du châtiment.

 [9,20] Ἐπεὶ δὲ τούς τε καταφράκτους, τὴν μεγίστην τοῦ πολέμου χεῖρά τε καὶ ἐλπίδα νομιζομένους, διεφθαρμένους κατέμαθον τόν τε σατράπην ἀποδεδρακότα τούς τε Μήδων καὶ Περσῶν πολυθρυλήτους ὁπλίτας οὔτε τι παρὰ τὴν μάχην λαμπρὸν ἀποδεδειγμένους ἀλλ´ ὀλίγα μὲν δράσαντας κατὰ τῶν ἐκ Μερόης, οἳ κατ´ αὐτοὺς ἐτάχθησαν, παθόντας δὲ πλείονα καὶ τοῖς λοιποῖς ἐφεπομένους, ἐνδόντες καὶ αὐτοὶ προτροπάδην ἔφευγον. Ὁ δὲ Ὑδάσπης ὥσπερ ἀπὸ σκοπῆς τοῦ πύργου λαμπρᾶς ἤδη τῆς νίκης θεωρὸς γινόμενος κήρυκας διαπέμπων εἰς τοὺς διώκοντας τοῦ μὲν φονεύειν ἀπέχεσθαι προηγόρευε ζῶντας δὲ οὓς δύναιντο καὶ συλλαμβάνειν καὶ ἄγειν, καὶ πρὸ πάντων τὸν Ὀροονδάτην· ὡς δὴ καὶ ἐγένετο. Παρεκτείναντες γὰρ ἐπ´ ἀσπίδα τὰς φάλαγγας οἱ Αἰθίοπες καὶ τὸ πολὺ βάθος τῶν τάξεων εἰς μῆκος ἑκατέρωθεν ἐπαγαγόντες τάς τε κεραίας ἐπιστρέψαντες, εἰς κύκλωσιν τὸ Περσικὸν συνήλασαν καὶ μίαν μόνην ἀτραπὸν τὴν ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἀκώλυτον εἰς φυγὴν τοῖς ἐναντίοις ὑπέλειπον· εἰς ὃν οἱ πλείους ἐμπίπτοντες ὑπό τε ἵππων καὶ δρεπανηφόρων ἁρμάτων καὶ τοῦ λοιποῦ ταράχου καὶ πλήθους ὠθούμενοι σὺν πολλῷ μετεμάνθανον ὡς τὸ δοκοῦν στρατήγημα τοῦ σατράπου πρὸς ἐναντίου σφίσιν ἦν καὶ ἄσκεπτον· τὸ γοῦν κυκλωθῆναι παρὰ τὴν ἀρχὴν καταδείσας καὶ τὸν Νεῖλον διὰ τοῦτο κατὰ νώτων ποιήσας ἔλαθεν ἑαυτῷ τὴν φυγὴν ἀποτειχίσας. Ἐνταῦθα οὖν καὶ αὐτὸς ἁλίσκεται, Ἀχαιμένους τοῦ Κυβέλης παιδὸς ἅπαντα ἤδη τὰ κατὰ τὴν Μέμφιν πεπυσμένου καὶ προανελεῖν μὲν τὸν Ὀροονδάτην παρὰ τὸν θόρυβον ἐπιβουλεύσαντος (μετέμελε γὰρ αὐτῷ τῶν κατὰ τῆς Ἀρσάκης μηνυμάτων, τῶν ἐλέγχων προδιεφθαρμένων), τρῶσαι δὲ καιρίαν ἀποτυχόντος. Ὑπέσχε γε μὴν αὐτίκα τὴν δίκην πρός τινος τῶν Αἰθιόπων τόξῳ βληθείς, ἀναγνόντος μὲν τὸν σατράπην καὶ περισῴζειν, ὡς προστέτακτο, βουλομένου, ἀγανακτήσαντος δὲ τὸ ἄδικον τοῦ ἐγχειρήματος, εἰ τοὺς ἐναντίους τις ὑποφεύγων χωροίη κατὰ τῶν φιλίων, τὸν καιρὸν τῆς τύχης εἰς ἐχθροῦ ἄμυναν, ὡς ἐῴκει, θηρώμενος.

XX. Mais quand ils apprirent que la cavalerie bardée de fer, regardée comme la principale force de l'armée et l'espérance de la guerre, avait été anéantie, que le satrape avait pris ta fuite, enfin que les hoplites mèdes et perses, cette troupe si vantée, n'avaient pas eu beaucoup plus de succès et avaient fait moins de mal à ceux de Méroé qui leur étaient opposés qu'ils n'en avaient éprouvé eux-mêmes, alors ils cédèrent, eux aussi, à l'ennemi qui les pressait, et se mirent en déroute. Hydaspe, voyant du haut d'une tour, qui lui servait comme d'observatoire, la victoire désormais certaine, envoya des hérauts à ses soldats occupés à poursuivre l'ennemi pour leur enjoindre de cesser le massacre, et d'amener prisonniers tous ceux qu'ils pourraient, particulièrement Oroondatès. Ces ordres furent aussitôt exécutés : les Éthiopiens élargirent leur front de bataille, en diminuant la profondeur de leurs lignes, et ('tendirent les ailes de part et d'autre. Les extrémités de la ligne se rabattirent ensuite vers le fleuve, de manière à enfermer les Perses dans un cercle et à ne leur laisser pour fuir qu'une seule voie libre, celle qui conduisait au Nil. Un grand nombre en effet allèrent s'y précipiter, poussés eu désordre par la cavalerie, par les chars armés de faux et par le reste des fuyards, qui se précipitaient éperdus au milieu de la confusion générale. Ils comprirent alors que ce qui avait paru d'abord une habile tactique du satrape contre l'ennemi, était, au contraire, une faute d'imprévoyance qui tournait contre eux-mêmes. Craignant d'être enveloppé, il avait eu soin de garder toujours le Nil à dos, sans s'apercevoir qu'il se fermait ainsi le chemin de la retraite. Aussi, lui-même fut-il fait prisonnier. Déjà Achéménès, fils de Cybèle, avait tenté de le tuer : informé de tout ce qui s'était passé à Memphis, il avait résolu de profiter du tumulte pour se débarrasser d'Oroondatès; car il regrettait les rapports qu'il avait faits contre Arsacé, depuis que les moyens de conviction lui étaient enlevés. Mais il manqua son coup, et ne lui fit pas une blessure mortelle. Le châtiment ne se fit pas attendre; car, au même instant, Achéménès fut percé d'un javelot par un Éthiopien, qui avait reconnu Oroondatès, et voulait le sauver conformément aux ordres d'Hydaspe. Le cœur du soldat s'était soulevé d'indignation contre cette odieuse tentative, lorsqu'il avait vu un homme qui fuyait lui-même devant l'ennemi, se retourner contre les siens, et saisir l'occasion d'un désastre public pour satisfaire une inimitié privée.

 [9,21] Τοῦτον μὲν οὖν ἀχθέντα πρὸς τοῦ ἑλόντος ὁ Ὑδάσπης ψυχορραγοῦντα θεασάμενος καὶ πολλῷ αἵματι ῥεόμενον, τοῦτο μὲν ἐπαοιδῇ διὰ τῶν τοῦτο ἔργον πεποιημένων ἐπέσχε, κρίνας δὲ, εἰ δύναιτο, περισῴζειν ἐπιρρωννύς τε τοῖς λόγοις. «Ὦ βέλτιστε» ἔφη, «τὸ μὲν σῴζεσθαί σε κατ´ ἐμὴν ὑπάρξει γνώμην· νικᾶν γὰρ καλὸν τοὺς ἐχθροὺς ἑστῶτας μὲν ταῖς μάχαις πεπτωκότας δὲ ταῖς εὐποιΐαις· τί δ´ οὖν βουλόμενος οὕτως ἄπιστος ἀπεδείχθης;» Ὁ δὲ «Πρὸς σὲ» ἔφη «ἄπιστος πιστὸς δὲ πρὸς τὸν ἐμὸν δεσπότην.» Καὶ ὁ Ὑδάσπης, «Ὑποπεσὼν τοίνυν τίνα σαυτῷ τιμωρίαν ὁρίζεις;» πάλιν ἠρώτα· καὶ ὅς, «Ἣν ἂν» ἔφη «βασιλεὺς ὁ ἐμός, τῶν σῶν τινα στρατηγῶν φυλάττοντα σοὶ πίστιν λαβών, ἀπῄτησεν.» «Οὐκοῦν» ἔφη ὁ Ὑδάσπης «ἐπῄνεσεν ἂν καὶ δωρησάμενος ἀπέπεμψεν, εἰ βασιλεύς τίς ἐστιν ἀληθὴς καὶ μὴ τύραννος, ἐν ἀλλοτρίοις ἐπαίνοις ζῆλον τοῖς ἰδίοις τῶν ὁμοίων κατασκευαζόμενος. Ἀλλ´ ὦ θαυμάσιε, πιστὸς μὲν εἶναι λέγεις, ἀσύνετος δὲ κἂν αὐτὸς ὁμολογήσειας πρὸς τοσαύτας μυριάδας οὕτω παρατόλμως ἀντιταξάμενος.» «Οὐκ ἦν ἀσύνετον ἴσως» ἀπεκρίνατο «τῆς γνώμης ἐστοχάσθαι τοῦ βασιλεύοντος, μεθ´ ἧς ἐκεῖνος πλέον τιμωρεῖται τοὺς ὁπωσοῦν ἐν πολέμῳ δειλοὺς ἢ τιμᾷ τοὺς ἀνδρείους. Ἔγνων οὖν ὁμόσε χωρῆσαι πρὸς τὸν κίνδυνον καὶ ἤτοι μέγα τι κατορθῶσαι καὶ παρὰ δόξαν, οἷα πολλὰ πολέμου καιροὶ θαυματουργοῦσιν, ἢ διασωθείς, εἰ τοῦτο συμβαίνοι, χώραν ἀπολογίας ὑπολείπεσθαι, ὡς πάντων τῶν ἐπ´ ἐμοὶ πεπραγμένων.»

XXI. Il fut amené par celui qui l'avait pris : Hydaspe, le voyant prêt à défaillir et tout sanglant, fit étancher le sang comme par enchantement, par ceux qui sont chargés de ce soin. Résolu à le sauver, s'il était possible, il lui adressa quelques paroles de consolation : « Mon ami, lui dit-il, pour ce qui est de ma volonté, tu poux te regarder comme sauvé : car s'il est beau d'abattre ses ennemis par les armes quand ils sont debout, il ne l'est pas moins de les vaincre par la générosité quand ils sont tombés. Mais à quoi donc songeais-tu de te montrer ainsi traître à ta parole. — Traître envers toi, dit-il, mais fidèle à mon maître. — Puisque tu as succombé, reprit Hydaspe, fixe toi-même le châtiment que tu mérites. — Celui qu'eût infligé mon roi, répondit Oroondatès, à un de tes généraux, s'il l'eût pris, pour t'avoir gardé sa foi. — Alors, dit Hydaspe, s'il a vraiment les sentiments d'un roi et non ceux d'un tyran, il eût loué sa conduite, et l'eût renvoyé comblé de présents, afin d'exciter chez les siens, par les éloges donnés à des étrangers, l'émulation de les imiter. Mais, si tu te prétends fidèle, tu ne saurais disconvenir toi-même que tu as été imprudent d'attaquer aussi témérairement tant de milliers d'hommes. — Peut-être n'y avait-il pas imprudence, dit-il, à présumer les sentiments de mon roi, qui se montre plus sévère encore à punir toute espèce de lâcheté à la guerre, que généreux à récompenser la valeur. Aussi ai-je résolu d'aller moi-même au-devant du péril, dans l'espoir de faire quelque action mémorable, de rencontrer une de ces bonnes fortunes inespérées, comme en offrent souvent les hasards de la guerre, ou du moins, si j'avais le bonheur d'échapper, de me ménager quelque moyen de justification, comme ayant fait tout ce qui dépendait de moi. »

[9,22] Τοιαῦτα εἰπὼν καὶ ἀκούσας ὁ Ὑδάσπης ἐπῄνει τε καὶ εἰς τὴν Συήνην εἰσέπεμπεν, ἐπιμεληθῆναι αὐτοῦ παντοίως τοῖς ἰατρεύουσιν ἐπιστείλας. Εἰσῄει δὲ καὶ αὐτὸς ἅμα τοῖς ἐπιλέκτοις τοῦ στρατοῦ, πάσης μὲν τῆς πόλεως καὶ διὰ πάσης ἡλικίας προϋπαντώσης, στεφάνοις δὲ καὶ ἄνθεσι νειλῴοις τὴν στρατιὰν βαλλούσης καὶ ταῖς ἐπινικίοις εὐφημίαις τὸν Ὑδάσπην ἀνυμνούσης. Ἐπεὶ δὲ τειχῶν ἐντὸς εἰσήλασεν ὥσπερ ἐφ´ ἅρματος τοῦ ἐλέφαντος, ὁ μὲν αὐτίκα πρὸς ἱεροῖς ἦν καὶ θεραπείαις τῶν κρειττόνων χαριστηρίοις, τῶν τε Νειλῴων ἥτις γένεσις παρὰ τῶν ἱερέων ἐκπυνθανόμενος καὶ εἴ τι θαύματος ἢ θεάματος ἄξιον κατὰ τὴν πόλιν ἐπιδεικνύναι ἔχουσιν. Οἱ δὲ τήν τε φρεατίαν τὸ νειλομέτριον ἐδείκνυσαν, τῷ κατὰ τὴν Μέμφιν παραπλήσιον, συννόμῳ μὲν καὶ ξεστῷ λίθῳ κατεσκευασμένον γραμμαῖς δὲ ἐκ πηχυαίου διαστήματος κεχαραγμένον, εἰς ἃς τὸ ποτάμιον ὕδωρ ὑπὸ γῆς διηθούμενον καὶ ταῖς γραμμαῖς ἐμπῖπτον τάς τε αὐξήσεις τοῦ Νείλου καὶ ὑπονοστήσεις τοῖς ἐγχωρίοις διασημαίνει, τῷ ἀριθμῷ τῶν σκεπομένων καὶ γυμνουμένων χαραγμάτων τὸ πόσον τῆς πλημμύρας ἢ τῆς λειψυδρίας μετρουμένων. Ἐδείκνυσαν δὲ καὶ τοὺς τῶν ὡρονομίων γνώμονας ἀσκίους κατὰ μεσημβρίαν ὄντας, τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος κατὰ τροπὰς θερινὰς ἐν τοῖς περὶ Συήνην εἰς ἀκρίβειαν κατὰ κορυφὴν ἱσταμένης καὶ τῷ πανταχόθεν περιφωτισμῷ τὴν παρέμπτωσιν τῆς σκιᾶς ἀπελαυνούσης, ὡς καὶ τῶν φρεάτων τὸ κατὰ βάθος ὕδωρ καταυγάζεσθαι διὰ τὴν ὁμοίαν αἰτίαν. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ὑδάσπης οὐ σφόδρα ὡς ξένα ἐθαύμαζε· συμβαίνειν γὰρ τὰ ἴσα καὶ κατὰ Μερόην τὴν Αἰθιόπων· ὡς δὲ τὴν ἑορτὴν ἐξεθείαζον, ἐπὶ μέγα τὸν Νεῖλον αἴροντες, Ὧρόν τε καὶ ζείδωρον ἀποκαλοῦντες, Αἰγύπτου τε ὅλης, τῆς μὲν ἄνω σωτῆρα, τῆς κάτω δὲ καὶ πατέρα καὶ δημιουργὸν νέαν ἰλὺν δι´ ἔτους ἐπάγοντα, καὶ Νεῖλον ἐντεῦθεν ὀνομαζόμενον, τάς τε ἐτησίους ὥρας φράζοντα, θερινὴν μὲν ταῖς αὐξήσεσι μετοπωρινὴν δὲ ταῖς ὑπονοστήσεσι καὶ τὴν ἠρινὴν τοῖς τε κατ´ αὐτὸν φυομένοις ἄνθεσι καὶ ταῖς τῶν κροκοδείλων ᾠοτοκίαις, καὶ οὐδὲν ἀλλ´ ἢ τὸν ἐνιαυτὸν ἀντικρὺς εἶναι τὸν Νεῖλον, τοῦτο καὶ τῆς προσηγορίας ἐκβεβαιουμένης (τῶν γοῦν κατὰ τοὔνομα στοιχείων εἰς ψήφους μεταλαμβανομένων, πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακόσιαι μονάδες, ὅσαι καὶ τοῦ ἔτους ἡμέραι, συναχθήσονται), φυτῶν δὲ καὶ ἀνθέων καὶ ζῴων ἰδιότητας καὶ ἕτερα πλείονα τούτοις προστιθέντων, «Ἀλλ´ οὐκ Αἰγύπτια ταῦτα» εἶπεν ὁ Ὑδάσπης «ἀλλ´ Αἰθιοπικὰ τὰ σεμνολογήματα· τὸν γοῦν ποταμὸν τοῦτον, εἴτε καὶ καθ´ ὑμᾶς θεόν, καὶ κῆτος ἅπαν ποτάμιον ἡ Αἰθιόπων δεῦρο παραπέμπουσα δικαίως ἂν παρ´ ὑμῶν τυγχάνοι σεβάσματος, μήτηρ ὑμῖν γινομένη θεῶν». «Καὶ τοιγαροῦν καὶ σέβομεν» ἔφασαν οἱ ἱερεῖς «τῶν τε ἄλλων ἕνεκεν καὶ ὅτι σὲ σωτῆρα ἡμῖν καὶ θεὸν ἀνέδειξεν.»

XXII. Après cet entretien, Hydaspe lui donna des éloges, et l'envoya à Syène, en recommandant aux médecins d'avoir pour lui tous les soins imaginables. De son côté il fit son entrée dans la ville, avec les principaux de son armée. Tous les habitants, sans distinction d'âge, étaient sortis au-devant de lui; ils répandaient sur l'armée des couronnes et des fleurs du Nil, et célébraient dans des chants de triomphe les louanges d'Hydaspe. Lorsqu'il eut pénétré dans l'intérieur de la ville, monté sur un éléphant, en guise de char, ses premières pensées furent pour la religion. Après avoir témoigné, par des actions de grâce, sa reconnaissance aux Dieux immortels, il demanda aux prêtres quelle était l'origine des fêtes du Nil, et s'ils avaient à lui montrer dans la ville quelque chose qui fût digne d'être vu ou admiré. Ils lui firent voir le puits qui sert à mesurer la crue du Nil : il ressemble à celui de Memphis et est formé de pierres de taille polies, sur lesquelles sont gravées des lignes, distantes entre elles d'une coudée. L'eau du fleuve arrive dans le puits par un conduit souterrain, s'élève le long de l'échelle, et fait connaître aux habitants la crue ou la décroissance du Nil, le nombre des degrés atteints ou abandonnés par les eaux mesurant la hauteur de l'inondation ou la retraite du fleuve. Ils lui montrèrent aussi leurs gnomons horaires : ils ne donnent aucune ombre à midi; car, à Syène, les rayons du soleil, tombant perpendiculairement sur le sommet, au solstice d'été, éclairent de tous côtés la pyramide qui ne peut dès lors projeter aucune ombre. C'est pour le même motif que l'eau au fond des puits reçoit aussi directement les rayons du soleil. Hydaspe n'admira pas beaucoup ces particularités qui n'avaient pour lui rien de nouveau ; car le même phénomène se produit à Méroé, en Ethiopie. Ils exaltèrent aussi à l'envi devant lui leur fête et les divines vertus du Nil, qu'ils appelaient le Dieu des saisons, le principe fécondant de la terre, le sauveur de la Haute-Egypte, le père et le créateur de la Basse, sur laquelle il répand chaque année un nouveau limon, Néan ilyn, ce qui lui a valu chez les Grecs son nom de Neilos; « C'est lui, disaient-ils, qui détermine les saisons de l'année, l'été par ses crues, l'automne par sa décroissance, le printemps par les fleurs qu'il produit et par la ponte des crocodiles. Le Nil, en un mot, est l'année elle-même, ainsi que le prouve son nom, puisque les lettres qui le composent, prises avec leur valeur numérique, forment le nombre trois cent soixante-cinq, qui est celui des jours de l'année. Ils lui vantèrent encore les plantes et les animaux particuliers au Nil, et mille autres vertus du même genre. — « Mais, dit Hydaspe, toutes ces merveilles appartiennent à l'Ethiopie et non à l'Egypte : car c'est de l'Ethiopie que vous vient ce fleuve, ce Dieu comme vous l'appelez, et tout ce qu'il nourrit dans son sein ; elle a donc justement droit à vos hommages, étant pour vous la mère des Dieux. — Sans doute nous l'honorons, dirent les prêtres, pour bien des motifs, mais surtout parce qu'elle nous a fait voir en vous un sauveur et un Dieu. »

 [9,23] Εὐφήμους εἶναι προσήκειν τοὺς ἐπαίνους ὁ Ὑδάσπης εἰπὼν αὐτός τε εἰς τὴν σκηνὴν ἐλθὼν τὸ λειπόμενον τῆς ἡμέρας ἑαυτὸν ἀνελάμβανε τούς τε ἐπὶ δόξης Αἰθιόπων καὶ τοὺς κατὰ Συήνην ἱερέας εὐωχῶν καὶ τοῖς ἄλλοις οὕτω ποιεῖν ἐφῆκε, πολλὰς μὲν ἀγέλας βοῶν πολλὰς δὲ ποίμνας προβάτων πλεῖστα δὲ αἰγῶν αἰπόλια καὶ συῶν συβόσια καὶ οἴνου πλῆθος τῶν Συηναίων τῇ στρατιᾷ τὰ μὲν δῶρον τὰ δὲ κατ´ ἀγορασίαν παρεχόντων. Εἰς δὲ τὴν ὑστεραίαν ἐφ´ ὑψηλοῦ προκαθήμενος ὁ Ὑδάσπης τά τε ὑποζύγια καὶ ἵππους καὶ ὕλην ἄλλην τὴν ἐν λαφύροις τῶν τε κατὰ τὴν πόλιν καὶ τῶν κατὰ τὴν μάχην ληφθέντων τῇ στρατιᾷ διένεμε, τὸ πρὸς ἀξίαν τῶν ἑκάστῳ πεπραγμένων ἀνακρίνων. Ὡς δὲ καὶ ὁ ζωγρήσας τὸν Ὀροονδάτην παρῆν, «Αἴτησον ὃ βούλει» ἔφη πρὸς αὐτὸν ὁ Ὑδάσπης. Καὶ ὃς «Οὐδὲν αἰτεῖν δέομαι, βασιλεῦ» εἶπεν, «ἀλλ´ εἰ καὶ σὺ τοῦτο ἐπικρίνειας, ἔχω τὸ αὔταρκες Ὀροονδάτου μὲν ἀφελόμενος αὐτὸν δὲ προστάγματι τῷ σῷ διασωσάμενος.» Καὶ ἅμα ἐδείκνυε τὸν ξιφιστῆρα τοῦ σατράπου λιθοκόλλητόν τε καὶ πολύτιμον καὶ ἐκ πολλῶν ταλάντων κατεσκευασμένον, ὥστε πολλοὺς τῶν περιεστώτων ἐκβοᾶν ὑπὲρ ἰδιώτην εἶναι καὶ πλέον βασιλικὸν τὸ κειμήλιον. Ἐπιμειδιάσας οὖν ὁ Ὑδάσπης «Καὶ τί ἂν» ἔφη «γένοιτο βασιλικώτερον τοῦ μὴ λειφθῆναι τὴν ἐμὴν μεγαλοψυχίαν τῆς τούτου φιλοπλουτίας; Εἶτα καὶ σώματος ἁλόντος τῷ κρατήσαντι σκυλεύειν ὁ πολέμου δίδωσι νόμος. Ὥστε ἀπίτω λαβὼν καὶ παρ´ ἡμῶν ὃ καὶ ἀκόντων ἔσχεν ἂν ῥᾳδίως ἀποκρύπτων.»

XXIII. Hydaspe leur dit qu'il fallait apporter dans l'éloge une pieuse réserve, et se retira dans sa tente pour y prendre quelque repos le reste du jour. Il invita à un festin les principaux des Ethiopiens ainsi que les prêtres de Syène, et permit au reste de l'armée de se livrer également aux réjouissances. Les Syéniens fournirent à l'armée un grand nombre de têtes de bétail, bœufs, moutons, troupeaux de chèvres et de porcs, partie en don, partie à prix d'argent. Le lendemain Hydaspe, assis sur un trône élevé, se fit amener les bêtes de somme, les chevaux et tout le reste du butin pris soit dans la ville, soit dans le combat, pour les distribuer à ses soldats, chacun suivant son mérite et le courage qu'il avait montré dans l'action. Celui qui avait fait prisonnier Oroondatès s'étant présenté : « Demande, lui dit Hydaspe, ce que tu voudras. — Je n'ai rien à demander, Grand Roi, dit-il ; mais si vous m'accordez ce que j'ai pris à Oroondatès, quand je l'ai sauvé par votre ordre, je n'ai plus rien à désirer. » Et en même temps il montra le poignard du satrape, enrichi de pierreries, d'un travail précieux et d'une valeur considérable. Beaucoup des assistants se récrièrent sur ce qu'un tel trésor était au-dessus de la fortune d'un particulier et convenait mieux à un roi. « Et qu'y a-t-il de plus royal, dit Hydaspe en souriant, que de ne pas laisser ma générosité au-dessous de sa cupidité? D'ailleurs les lois de la guerre autorisent le vainqueur à dépouiller son prisonnier. Qu'il s'en aille donc et emporte, avec mon assentiment, ce qu'il eût pu du reste aisément cacher et garder sans mon aveu.

[9,24] Μετὰ τοῦτον παρῄεσαν οἱ τὸν Θεαγένην καὶ τὴν Χαρίκλειαν ἑλόντες, καὶ «Ὦ βασιλεῦ» ἔφασαν, «ἡμῶν δὲ οὐ χρυσὸς οὐ λίθοι τὰ λάφυρα, πρᾶγμα κατ´ Αἰθιοπίαν εὔωνον καὶ σωρηδὸν ἐν τοῖς βασιλείοις ἀποκείμενον ἀλλά σοι κόρην καὶ νεανίαν προσαγηοχότες ἀδελφοὺς μὲν καὶ Ἕλληνας, μεγέθει δὲ καὶ κάλλει, μετά γε σέ, πάντας ἀνθρώπους ὑπερφέροντας, ἀξιοῦμεν μὴ ἀμοιρῆσαι τῆς παρά σοι μεγαλοδωρεᾶς.» «Εὖ γε» εἶπεν ὁ Ὑδάσπης «ὑπεμνήσατε· καὶ γὰρ ἐν παρέργῳ τότε καὶ κατὰ θόρυβον προσαχθέντας ἐθεασάμην. Ὥστε ἀγέτω τις, ἡκόντων δὲ καὶ οἱ λοιποὶ τῶν αἰχμαλώτων.» Ἤγοντο οὖν αὐτίκα, δρομαίου τινὸς ἔξω τειχῶν καὶ εἰς τοὺς σκευοφόρους ἀφιγμένου καὶ τοῖς φυλάττουσιν ἄγειν ὡς βασιλέα τὴν ταχίστην εἰπόντος. Οἱ δὲ μιξέλληνά τινα τῶν φυλάκων ὅποι τὸ παρὸν ἄγοιεν ἠρώτων· ἐκείνου δὲ εἰπόντος ὡς βασιλεὺς Ὑδάσπης ἐπισκοπεῖ τοὺς αἰχμαλώτους «Θεοὶ σωτῆρες» ἀνεβόησαν ἅμα οἱ νέοι τοὔνομα τὸ Ὑδάσπου γνωρίσαντες, εἰς τὴν τότε ὥραν μὴ καὶ ἕτερός ἐστιν ὁ βασιλεύων ἀμφιβάλλοντες. Ὁ οὖν Θεαγένης ἠρέμα πρὸς τὴν Χαρίκλειαν «Ἐρεῖς» ἔφη «δηλονότι, φιλτάτη, πρὸς βασιλέα τὰ καθ´ ἡμᾶς. Ἰδοὺ γὰρ καὶ Ὑδάσπης ὃν πατέρα σοι γεγενῆσθαι πρός με πολλάκις ἔφραζες.» Καὶ ἡ Χαρίκλεια «Ὦ γλυκύτατε» ἔφη «τὰ μεγάλα τῶν πραγμάτων μεγάλων δεῖται κατασκευῶν. Ὧν γὰρ πολυπλόκους τὰς ἀρχὰς ὁ δαίμων καταβέβληται, τούτων ἀνάγκη καὶ τὰ τέλη διὰ μακροτέρων συμπεραίνεσθαι· ἄλλως τε καὶ ἃ πολὺς χρόνος συνέχεε, ταῦτα εἰς ὀξὺν καιρὸν ἀνακαλύπτειν οὐ λυσιτελές, τοῦ κεφαλαίου καὶ ταῦτα τῆς ὅλης καθ´ ἡμᾶς ὑποθέσεως καὶ ἐξ ἧς ἡ σύμπασα πλοκή τε καὶ ἀνεύρεσις ἤρτηται, Περσίννης λέγω μητρὸς τῆς ἐμῆς, ἀπολειπομένης. Σῴζεσθαι δὲ καὶ ταύτην θεῶν βουλήσει πεπύσμεθα.» «Ἂν οὖν προθύσηταί τις ἡμᾶς» ὑπολαβὼν ὁ Θεαγένης «ἢ καὶ ὡς αἰχμάλωτον δῶρον παρασχὼν τὴν εἰς Αἰθιοπίαν ἡμῖν ἄφιξιν ὑποτέμηται;», «Μή, πᾶν τοὐναντίον» ἔφη ἡ Χαρίκλεια. «Νυνὶ μὲν γὰρ πρὸς τῶν φυλάκων ἀκήκοας πολλάκις ὡς ἱερεῖα τρεφόμεθα τοῖς κατὰ Μερόην θεοῖς ἐναγισθησόμενοι, καὶ δέος οὐδὲν δωρηθῆναι ἡμᾶς ἢ προαναιρεθῆναι καθωσιωμένους ἐξ ὑποσχέσεως τοῖς θεοῖς ἣν παραβαθῆναι ὑπ´ ἀνδρῶν εὐσέβειαν ἐκτετιμηκότων οὐ θέμις. Εἰ δὲ περιχαρείᾳ τὸ ὅλον ἐνδόντες προχείρως τὰ καθ´ ἑαυτοὺς ἐξαγορεύοιμεν, τῶν καὶ γνωρίζειν ταῦτα καὶ βεβαιοῦν δυναμένων οὐ παρόντων, μὴ καὶ λάθωμεν τὸν ἀκούοντα παροξύναντες καὶ πρὸς ὀργήν τι δικαίως ὑφιστάμενοι, χλεύην, ἂν οὕτω τύχῃ, καὶ ὕβριν τὸ πρᾶγμα ἡγησάμενον, εἴ τινες αἰχμάλωτοι καὶ δουλεύειν ἀποκεκληρωμένοι πεπλασμένοι καὶ ἀπίθανοι καθάπερ ἐκ μηχανῆς τῷ βασιλεύοντι παῖδας ἑαυτοὺς εἰσποιοῦσιν.» «Ἀλλὰ τὰ γνωρίσματα» ἔφη ὁ Θεαγένης, «ἃ φέρειν σε οἶδα καὶ διασῴζειν, ὅτι μὴ πλάσμα ἐσμὲν μηδὲ ἀπάτη συλλήψεται.» Καὶ ἡ Χαρίκλεια «Τὰ γνωρίσματα» ἔφη «τοῖς γινώσκουσιν αὐτὰ ἢ συνεκθεμένοις ἐστὶ γνωρίσματα, τοῖς δὲ ἀγνοοῦσιν ἢ μὴ πάντα γνωρίζειν ἔχουσι κειμήλια τηνάλλως καὶ ὅρμοι κλοπῆς, ἂν οὕτω τύχῃ, καὶ λῃστείας τοῖς φέρουσιν ὑπόνοιαν προσάπτοντες. Εἰ δὲ δή τι καὶ γνωρίσειεν Ὑδάσπης, τίς ὅτι καὶ Περσίννα ἡ δεδωκυῖα, τίς δ´ ὅτι καὶ ὡς θυγατρὶ μήτηρ ὁ πείσων ἔνεστιν; Ἀναντίρρητον γνώρισμα, Θεάγενες, ἡ μητρῴα φύσις, ὑφ´ ἧς τὸ γεννῶν περὶ τὸ γεννώμενον ἐκ πρώτης ἐντεύξεως φιλόστοργον ἀναδέχεται πάθος, ἀπορρήτῳ συμπαθείᾳ κινούμενον. Τοῦτο οὖν μὴ προώμεθα δι´ ὅτι καὶ τὰ ἄλλα γνωρίσματα ἂν πιστὰ φανείη.»

XXIII. Vinrent ensuite ceux qui avaient pris Théagène et Chariclée. « Grand Roi, dirent-ils, notre butin ne consiste ni en or, ni en pierres précieuses, choses communes en Ethiopie et entassées par monceaux dans les palais royaux. Nous vous avons amené un jeune homme et une jeune fille, frère et sœur, Grecs tous deux, et supérieurs, pour la taille et la beauté, à tous les hommes, vous seul excepté. Nous vous prions donc de nous faire participer à votre royale munificence. — C'est juste, dit le roi; vous faites bien de me les rappeler; car je ne les ai vus qu'en passant et au milieu des préoccupations de la guerre, quand vous me les avez présentés. Qu'on les conduise donc ici, et que les autres captifs soient amenés également. » Ils ne tardèrent pas à arriver; un exprès ayant couru aussitôt hors de la ville jusqu'aux bagages pour ordonner aux gardiens de les amener au roi sur-le-champ. Chemin faisant, ils demandèrent à un des gardiens, semi-grec de naissance, où on les conduisait. Celui-ci leur ayant répondu que le roi Hydaspe faisait la revue des prisonniers, « Dieux sauveurs! » s'écrièrent en même temps les jeunes gens, à ce nom d'Hydaspe : car jusqu'à ce moment ils avaient ignoré si c'était un autre prince qui régnait alors. Théagène dit tout bas à Chariclée : « Tu vas sans doute, chère Chariclée, révéler au roi qui nous sommes; car voici cet Hydaspe que tu m'as dit bien des fois être ton père. — O mon doux ami, dit Chariclée, les grandes choses exigent une longue préparation ; ce dont la Divinité a embarrassé les débuts de tant d'entraves, ne peut nécessairement arriver à bonne fin qu'à travers de longs et pénibles détours. D'ailleurs il n'est point prudent de découvrir brusquement et en un instant des faits que tant d'années ont couverts d'un épais nuage, surtout quand l'unique fondement de toutes nos espérances, celle de laquelle dépend tout le nœud de l'intrigue et la reconnaissance, quand ma mère Persina enfin est absente. — Mais si on nous immole auparavant, dit Théagène, ou si le roi nous donne comme esclaves en présent à quelque un, et nous ferme par là tout espoir de retourner en Ethiopie? — Tout au contraire, dit Chariclée; car nous avons bien des fois entendu dire à nos gardiens qu'on nous nourrit comme des victimes réservées, afin de nous sacrifier aux Dieux qui sont à Méroé. Nous n'avons donc pas à craindre d'être donnés en présent ou immolés auparavant, puisque nous sommes consacrés aux Dieux par une promesse que ne peuvent violer des hommes d'une piété aussi rigide. Mais si, cédant à un entraînement irréfléchi, éblouis par la fortune qui nous attend, nous livrons imprudemment notre secret, sans attendre même la présence de ceux qui peuvent nous reconnaître et confirmer nos dires, nous ne pouvons manquer d'exciter la colère de ceux qui nous écouteront : naturellement on s'indignera, on se croira joué et bafoué, en voyant des prisonniers, destinés à l'esclavage, prétendre tout-à-coup, comme par une inspiration subite, par une invraisemblable invention, qu'ils sont les fils du roi. — Mais, dit Théagène, les signes de reconnaissance que tu conserves, et que tu portes sur toi, je le sais, aideront à prouver qu'il n'y a ni invention ni fourberie de notre part. — Sans doute, dit Chariclée, ce sont des signes de reconnaissance pour ceux qui les connaissent et qui les ont exposés ; mais pour ceux qui les ignorent ou qui ne les connaissent qu'en partie, ce sont des bijoux sans aucune signification, des colliers, bons tout au plus peut-être à faire soupçonner de vol et de brigandage ceux qui les possèdent. Et quand bien même Hydaspe reconnaîtrait quelque un de ces objets, qui lui persuadera que c'est Persina qui les a donnés, qui lui fera croire que ce sont les présents d'une mère à sa fille? Le sentiment maternel, au contraire, cher Théagène, est un témoignage irréfragable. Grâce à lui, la mère éprouve pour son enfant, à la première rencontre, un élan d'amour, inspiré par une secrète sympathie de l'âme. Négligerons-nous donc ce témoignage qui doit donner d'ailleurs plus d'autorité aux autres signes de reconnaissance? »

 [9,25] Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πλησίον ἤδη τοῦ βασιλέως ἦσαν· συμπαρῆν δὲ καὶ ὁ Βαγώας ἀγόμενος. Κἀπειδὴ παραστάντας ὁ Ὑδάσπης εἶδεν, ἀνήλατο πρὸς βραχὺ τοῦ θρόνου καὶ «Ἱλήκοιτε θεοί» φήσας αὖθις ἐπὶ συννοίας ἑαυτὸν ἥδραζε. Τῶν δὲ ἐν τέλει παρεστώτων ὅτι πεπόνθοι πυνθανομένων, «Τοιαύτην» ἔφη «τετέχθαι μοι θυγατέρα τήμερον καὶ εἰς ἀκμὴν τοσαύτην ἥκειν ἀθρόον ᾤμην· καὶ τὸ ὄναρ ἐν οὐδεμιᾷ φροντίδι θέμενος νυνὶ πρὸς τὴν ὁμοίαν τῆς ὁρωμένης ὄψιν ἀπήνεγκα.» Τῶν δὴ περὶ αὐτὸν εἰπόντων ὡς φαντασία τις εἴη ψυχῆς τὰ μέλλοντα πολλάκις εἰς εἴδωλα προτυπουμένης, ἐν παρέργῳ τότε τὸ ὀφθὲν ποιησάμενος, τίνες καὶ ὁπόθεν εἶεν ἠρώτα. Σιωπώσης δὲ τῆς Χαρικλείας καὶ τοῦ Θεαγένους εἰπόντος ὡς ἀδελφοὶ καὶ Ἕλληνες, «Εὖ γε ἡ Ἑλλὰς» εἶπε «τά τε ἄλλα καλοὺς κἀγαθοὺς φέρουσα καὶ γνήσια ἡμῖν καὶ εὐσύμβολα εἰς τὰς ἐπινικίους θυσίας τὰ ἱερεῖα παρασχοῦσα. Ἀλλὰ πῶς οὐχὶ καὶ παῖς ἐτέχθη μοι κατὰ τὴν ὄψιν», γελάσας πρὸς τοὺς παρόντας, «εἴπερ τὸν νεανίαν τοῦτον ἀδελφὸν ὄντα τῆς κόρης καὶ ὁρᾶσθαί μοι μέλλοντα προειδωλοποιηθῆναι, ὡς φατέ, διὰ τῶν ὀνειράτων ἐχρῆν;» Καὶ ἀποστρέψας τὸν λόγον εἰς τὴν Χαρίκλειαν καὶ τὴν φωνὴν ἑλληνίζων, σπουδάζεται γὰρ ἥδε ἡ γλῶττα παρὰ τοῖς Γυμνοσοφισταῖς καὶ βασιλεῦσιν Αἰθιόπων, «Σὺ δὲ» ἔφη, «ὦ κόρη, τί σιγᾷς οὐδὲν ἀποκρινομένη πρὸς τὴν πεῦσιν;» Καὶ ἡ Χαρίκλεια «Πρὸς τοῖς βωμοῖς» ἔφη «τῶν θεῶν, οἷς ἱερεῖα φυλαττόμενοι συνίεμεν, ἐμέ τε καὶ τοὺς ἐμὲ φύντας γνώσεσθε.» «Καὶ ποῦ γῆς εἰσιν οὗτοι;» πρὸς αὐτὴν ὁ Ὑδάσπης. Ἡ δὲ «Καὶ πάρεισιν» ἔφη «καὶ πάντως ἱερουργουμένης παρέσονται.» Μειδιάσας οὖν αὖθις ὁ Ὑδάσπης «Ὀνειρώττει τῷ ὄντι» φησίν «ἡ ὀνειρογενὴς αὕτη μου θυγάτηρ, ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος κατὰ μέσην Μερόην τοὺς φύντας ἀναπεμφθήσεσθαι φανταζομένη. Οὗτοι μὲν οὖν ἀγέσθωσαν σὺν ἐπιμελείᾳ καὶ ἀφθονίᾳ τῇ συνήθει τὴν θυσίαν κοσμήσοντες. Ἀλλὰ τίς οὗτος ὁ πλησίον εὐνούχῳ προσεοικώς;» Τῶν δή τις ὑπηρετουμένων «Καὶ εὐνοῦχος ἀληθῶς» εἶπεν «ὄνομα Βαγώας, τῶν Ὀροονδάτου κτῆμα τὸ τιμιώτατον.» «Ἑπέσθω» ἔφη «καὶ οὗτος, οὐχ ἱερεῖον, τῶν δὲ ἱερείων θατέρου, τῆς κόρης ταύτης, φύλαξ, πολλῆς διὰ τὴν ὥραν προνοίας δεομένης ὥστε ἁγνὴν ἡμῖν ἄχρι καιροῦ τῆς θυσίας φυλαχθῆναι. Ἔχει τι ζηλότυπον ἔμφυτον τὸ εὐνούχων γένος· ὧν γὰρ ἀπεστέρηται, τούτων εἰς κώλυμα τοῖς ἄλλοις προβέβληται.»

XXV. Pendant cet entretien, ils étaient arrivés auprès du roi. L'eunuque Bagoas y avait été amené avec eux. Dès qu'Hydaspe les vit en sa présence, il se souleva un peu sur son trône, en disant : « Dieux soyez-moi propices; » puis il se rassit absorbé dans ses pensées. Les seigneurs qui l'entouraient lui ayant demandé ce qu'il avait : « Il m'a semblé en songe, dit-il, qu'il m'était né aujourd'hui une fille semblable à celle-ci, et qu'elle était arrivée en un instant à la fleur de l'âge. Je n'avais fait aucun cas de ce songe; mais la ressemblance de cette jeune fille avec celle que j'ai cru voir, me l'a remis en mémoire. » Ses courtisans lui répondirent que bien souvent l'imagination présente ainsi à l'âme comme un tableau et un avant-goût des événements à venir. Mais, sans s'inquiéter davantage pour le moment de cette vision, il leur demanda qui ils étaient. Chariclée garda le silence pendant que Théagène répondait qu'ils étaient frère et sœur et Grecs d'origine. « Honneur donc à la Grèce, dit Hydaspe ; elle produit une foule d'hommes généreux, et nous offre en ce moment de nobles et belles victimes pour nos sacrifices d'actions de grâce. Mais, dit-il en souriant à ceux qui l'entouraient, pourquoi ne m'est-il pas né aussi un fils en rêve? Mon songe devait, si vous dites vrai, me présenter à l'avance l'image de ce jeune homme frère de la jeune fille, puisque j'étais destiné à le voir. » S'adressant ensuite à Chariclée, il lui dit en grec, car cette langue est en honneur auprès des gymnosophistes et des rois d'Ethiopie : « Et vous, jeune fille, pourquoi vous taire et ne rien répondre à ma question! — Au pied des autels, dit-elle, en présence des Dieux auxquels nous comprenons qu'on nous réserve pour victimes, vous connaîtrez et moi et mes parents. — Et en quel lieu de la terre sont-ils, reprit Hydaspe? — Ici-même, dit Chariclée ; dans tous les cas ils assisteront au sacrifice. » Hydaspe sourit de nouveau : « Certainement elle rêve, dit-il, cette fille qui m'est née en rêve, si elle se figure que ses parents vont être transportés par enchantement du fond de la Grèce au milieu de Méroé. Qu'on les conduise donc à Méroé avec les égards et les soins ordinaires, pour servir à l'ornement du sacrifice. Mais quel est cet autre, près d'eux, qui a l'air d'un eunuque? — C'est en effet un eunuque, du nom de Bagoas, dit un des serviteurs, le plus précieux trésor du satrape Oroondatès. — Qu'il les suive, lui aussi, dit le roi, non comme victime, mais comme gardien de l'une des victimes, de cette jeune fille dont la beauté demande à être gardée avec le plus grand soin; qu'il nous la conserve pure jusqu'au moment du sacrifice. Les eunuques sont naturellement jaloux; car leur fonction est d'interdire aux autres les plaisirs dont ils sont privés eux-mêmes. »

[9,26] Ταῦτα εἰπὼν τοὺς ἄλλους αἰχμαλώτους ἐν τάξει παριόντας ἐπεσκόπει τε καὶ ἀνέκρινε, τοὺς μὲν δωρούμενος, οὓς δούλους ἐξ ἀρχῆς ἐγνώριζεν ἡ τύχη, τοὺς δὲ εὖ γεγονότας ἐλευθέρους ἀφιείς. Δέκα δὲ νέους κόρας τε ἰσαρίθμους τῶν ἐν ἀκμῇ καὶ ὥρᾳ διαπρεπόντων ἐπιλεξάμενος, ἅμα τοῖς περὶ τὸν Θεαγένην ἐφ´ ὁμοίαν τὴν χρείαν ἀνάγεσθαι προσέταττε. Τοῖς τε ἄλλοις ἅπασιν ὧν ἕκαστος ἐδεῖτο χρηματίσας, τέλος πρὸς τὸν Ὀροονδάτην μετάκλητον καὶ φοράδην ἀχθέντα «Ἐγὼ» ἔφη «τὰς αἰτίας τοῦ πολέμου συνῃρηκὼς καὶ τὰς ἐξ ἀρχῆς προφάσεις τῆς ἔχθρας, τάς τε Φίλας καὶ τὰ σμαράγδεια μέταλλα, ὑπ´ ἐμαυτῷ πεποιημένος οὐ πάσχω τὸ τῶν πολλῶν πάθος οὐδὲ ἐπεξάγω τὴν τύχην πρὸς πλεονεξίαν οὐδὲ εἰς ἄπειρον ἐκτείνω τὴν ἀρχὴν διὰ τὴν νίκην, ἀλλ´ ὅροις ἀρκοῦμαι οἷς ἔθετο ἐξ ἀρχῆς ἡ φύσις τὴν Αἴγυπτον ἀπὸ τῆς Αἰθιοπίας τοῖς καταρράκταις ἀποκρίνασα· ὥστε ἔχων δι´ ἃ κατῆλθον ἄνειμι σέβων τὸ δίκαιον. Σὺ δέ, εἰ περιγένοιο, τῶν ἐξ ἀρχῆς σατράπευε καὶ ἐπίστελλε πρὸς βασιλέα τῶν Περσῶν ὡς ἀδελφὸς ὁ σὸς Ὑδάσπης τῇ μὲν χειρὶ κεκράτηκε, τῇ δὲ γνώμῃ πάντα σοι τὰ σὰ μεθῆκε, φιλίαν τε πρός σε βουλόμενον ἀσπαζόμενος, χρημάτων ἐν ἀνθρώποις τὸ κάλλιστον, καὶ μάχην, εἰ αὖθις ἄρχοιο, μὴ παραιτούμενος. Συηναίοις δὲ τοῖσδε τοὺς τεταγμένους φόρους εἰς δεκάδα ἐτῶν αὐτός τε ἀφίημι καὶ σοὶ ποιεῖν οὕτως ἐντέλλομαι.»

XXVI. — Après ces paroles, il fit défiler devant lui les prisonniers, les passa en revue et prononça sur leur sort. Ceux qu'on reconnut avoir toujours été de condition servile furent donnés en présent aux troupes ; ceux au contraire qui étaient nés libres furent rendus à la liberté. Seulement il choisit dix jeunes gens et même nombre de jeunes filles, des plus remarquables par leur âge et leur beauté, et ordonna de les emmener avec Théagène et Chariclée, pour être sacrifiés comme eux. Après avoir répondu à tous ceux qui avaient quelque requête à lui présenter, il fit enfin mander Oroondatès, qu'on apporta sur une litière : « Maintenant, lui dit-il, que j'ai conquis ce qui faisait l'objet de la guerre, et remis sous mon autorité Philé et les mines de diamant, cause première de notre rupture, je ne veux pas faire comme la plupart des hommes, abuser de ma fortune dans un intérêt d'ambition, et profiter de ma victoire pour étendre indéfiniment mon empire. Je me contente des bornes que la nature nous a assignées dès l'origine, les cataractes qui forment la séparation de l'Egypte et de l'Ethiopie. Le but de mon expédition étant atteint, je m'en retourne, par respect pour la justice. Pour toi, si tu survis, conserve intacte ta satrapie et écris ceci au roi de Perses : « Hydaspe, ton frère, a vaincu, les armes à la main ; mais il t'a bénévolement rendu tout ce qui t'appartenait; il veut être ton ami; car il estime l'amitié le trésor le plus précieux qui soit parmi les hommes; mais il ne refuse pas le combat, si tu en donnes de nouveau le signal. Quant aux habitants de Syène, je leur fais remise, pour dix ans, des impôts établis, et je t'ordonne de les leur remettre de même. »

 [9,27] Τούτων εἰρημένων, ὑπὸ μὲν τῶν παρόντων ἀστῶν τε ὁμοίως καὶ στρατιωτῶν εὐφημία τε ἤρθη καὶ κρότος ἐπὶ πλεῖστον ἐξάκουστος· ὁ δὲ Ὀροονδάτης, τὼ χεῖρε προτείνας καὶ τὴν δεξιὰν ἐπὶ θατέραν παραλλάξας, κύψας προσεκύνησε, πρᾶγμα οὐ νενομισμένον παρὰ Πέρσαις βασιλέα ἕτερον τοῦτον τὸν τρόπον θεραπεύειν. Καὶ «Ὦ παρόντες, οὐ δοκῶ μοι» ἔφη «παραβαίνειν τὸ πάτριον εἰ βασιλέα γνωρίζω τὸν σατραπείαν μοι δωρούμενον, οὐδὲ παρανομεῖν τὸν ἐννομώτατον ἀνθρώπων προσκυνῶν ἀναιρεῖν μὲν δυνάμενον τὸ εἶναι δὲ φιλανθρωπευόμενον καὶ δεσπόζειν μὲν κεκληρωμένον σατραπεύειν δέ μοι παρεχόμενον. Ἐφ´ οἷς, εἰ μὲν περισωθείην, Αἰθίοψί τε καὶ Πέρσαις εἰρήνην ἐγγυῶμαι βαθεῖαν καὶ φιλίαν ἀίδιον καὶ Συηναίοις τὰ προστεταγμένα ἐμπεδώσειν· εἰ δέ τι πάθοιμι, θεοὶ τῶν εἰς ἐμὲ καλῶν Ὑδάσπην τε καὶ οἶκον τὸν Ὑδάσπου καὶ γένος ἀμείβοιντο.»

XXVII. Après ces paroles, tous les assistants, habitants et soldats, le couvrirent à l'envi d'éloges et d'applaudissements qui retentirent au loin. Oroondatès, tendant les mains et les joignant ensemble, se prosterna et l'adora, contrairement aux usages des Perses, qui ne permettent pas d'accorder cet hommage à un autre que le Grand Roi. «Je ne crois pas, dit-il aux assistants, manquer au roi qui m'a donné ma satrapie, ni violer les lois de mon pays, on adorant le plus juste des hommes : il pouvait me faire périr, et il m'accorde généreusement la vie ; il ne tenait qu'à lui de me traiter en maître, et il me confère la dignité de satrape. En retour de ces bienfaits, je m'engage à procurer aux Éthiopiens et aux Perses une paix profonde, une amitié éternelle, et à faire pour les Syéniens ce qui m'est ordonné. Si je ne dois pas survivre, que les Dieux récompensent Hydaspe, sa famille et ses descendants, de ses bienfaits envers moi.


 

 LIVRE II.