retour à l'entrée du site

table des matières de l'œuvre d'HÉLIODORE

 

HÉLIODORE

 

ÉTHIOPIQUES

 

LIVRE VIII

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

 Ὁ γὰρ δὴ βασιλεὺς ὁ Αἰθιόπων ἀπάτῃ περιεληλυθὼς τὸν Ὀροονδάτην καὶ θατέρου τῶν ἐπάθλων τοῦ πολέμου γεγονὼς ἐγκρατὴς καὶ τὴν πόλιν ἐπίμαχον τὰς Φίλας ἀεὶ τυγχάνουσαν ἐκ προλήψεως ὑφ´ αὑτῷ πεποιημένος, εἰς πᾶσαν ἀμηχανίαν καὶ ὥστε κατηπειγμένως ποιεῖσθαι τὴν ἐκστρατείαν καὶ αὐτοσχέδιον τὰ πολλὰ κατηνάγκαζεν. Ἡ γὰρ πόλις αἱ Φίλαι κεῖται μὲν ἐπὶ τῷ Νείλῳ τῶν ἐλαττόνων καταρρακτῶν ἀνωτέρω μικρόν, Συήνης δὲ καὶ Ἐλεφαντίνης ἑκατόν που τοῖς μεταξὺ σταδίοις διείργεται· ταύτην ποτὲ φυγάδες Αἰγύπτιοι καταλαβόντες καὶ ἐνοικήσαντες ἀμφίβολον Αἰθίοψί τε καὶ Αἰγυπτίοις κατέστησαν, τῶν μὲν τοῖς καταρράκταις τὴν Αἰθιοπίαν ὁριζομένων, Αἰγυπτίων δὲ καὶ τὰς Φίλας κατὰ τὴν προενοίκησιν τῶν παρ´ ἑαυτῶν φυγάδων ὡς ἂν δορυαλώτους ἑαυτοῖς προσνέμειν ἀξιούντων. Συνεχῶς δὴ μεταπιπτούσης τῆς πόλεως καὶ τῶν ἀεὶ προλαβόντων καὶ ἐπικρατούντων γινομένης, τότε δὲ ὑπὸ φρουρᾶς Αἰγυπτίων τε καὶ Περσῶν κατεχομένης, ὁ τῶν Αἰθιόπων βασιλεὺς πρεσβείαν ὡς τὸν Ὀροονδάτην στείλας ἐξῄτει μὲν {καὶ} τὰς Φίλας ἐξῄτει δὲ καὶ τὰ σμαράγδεια μέταλλα (καὶ πάλαι περὶ τούτων ὡς εἴρηται διακηρυκευσάμενος καὶ οὐ τυχών), ὀλίγαις τε προφθῆναι τοὺς πρεσβευτὰς ἡμέραις ἐπιτρέψας ἐφείπετο, πάλαι προπαρασκευασάμενος δῆθεν ὡς ἐπ´ ἄλλον τινὰ πόλεμον καὶ οὐδενὶ τὴν ὁρμὴν τῆς στρατείας φράσας. Κἀπειδὴ τὰς Φίλας ὑπερβεβηκέναι τοὺς πρεσβευτὰς εἴκαζεν, ὀλιγωρίαν τοῖς τε ἐνοικοῦσι καὶ φρουροῖς ἐμποιήσαντας καὶ ὡς ὑπὲρ εἰρήνης ἢ καὶ φιλίας πρεσβεύοιεν ἀπαγγείλαντας, αὐτὸς αἰφνίδιον ἐπιστὰς τήν τε φρουρὰν ἐξήλασε, δύο μέν που καὶ τριῶν ἡμερῶν ἀντισχοῦσαν πλήθει δὲ τῶν ἐναντίων καὶ μηχαναῖς τειχομάχοις ἐνδοῦσαν, καὶ τὴν πόλιν κατέσχεν οὐδενὶ τῶν ἐνοικούντων λυμηνάμενος. Διὰ ταῦτα δὴ τεταραγμένον καταλαβὼν τὸν Ὀροονδάτην ὁ Ἀχαιμένης καὶ ἅπαντα πεπυσμένον παρὰ τῶν διαδράντων ἔτι πλέον ἐξετάραξεν, ἀπροσδόκητός τε καὶ ἀπρόσκλητος ὀφθείς· καὶ μή τι δεινὸν περὶ τὴν Ἀρσάκην ἢ τὸν ἄλλον οἶκον γεγόνοι πυνθανομένῳ, γεγονέναι μὲν ὁ Ἀχαιμένης ἰδίᾳ δὲ βούλεσθαι φράζειν ἀπεκρίνατο. Κἀπειδὴ τῶν ἄλλων ἐχωρίσθησαν ἅπαντα κατεμήνυεν· ὡς ὑπὸ Μιτράνου ληφθεὶς αἰχμάλωτος ὁ Θεαγένης ἀπέσταλτο πρὸς Ὀροονδάτην, δῶρον εἰ δόξειεν ὡς βασιλέα τὸν μέγαν ἀναπεμφθησόμενος, καὶ γὰρ εἶναι τὸ χρῆμα τοῦ νεανίου τῆς βασιλέως αὐλῆς καὶ τραπέζης ἐπάξιον· ὡς ὑπὸ Βησσαέων ἀφαιρεθείη προσανελόντων καὶ τὸν Μιτράνην· ὡς ἀφίκοιτο μετὰ ταῦτα εἰς τὴν Μέμφιν, παρενείρων ἅμα καὶ τὰ κατὰ τὸν Θύαμιν· καὶ τέλος τὸν ἐπὶ τῷ Θεαγένει τῆς Ἀρσάκης ἔρωτα καὶ τὸν εἰς τὰ βασίλεια τοῦ Θεαγένους εἰσοικισμόν, καὶ τὰς περὶ αὐτὸν φιλοφρονήσεις καὶ τὰς ἐκείνου διακονίας τε καὶ οἰνοχοΐας· καὶ ὡς πέπρακται μὲν ἤδη τῶν παρανόμων ἴσως οὐδέν, ἀνθισταμένου τέως τοῦ νέου καὶ ἀντέχοντος, δέος δὲ πραχθῆναι βιασθέντος ἢ καὶ τῷ χρόνῳ τοῦ ξένου πως ἐνδόντος, εἰ μὴ φθαίη τις αὐτὸν προαναρπάζων ἐκ τῆς Μέμφεως καὶ τὴν ὅλην τοῦ ἔρωτος ὑπόθεσιν τῆς Ἀρσάκης ὑποτεμνόμενος· διὰ γὰρ δὴ ταῦτα καὶ αὐτὸς ἐπειχθῆναι καὶ λάθρα διαδρὰς ἥκειν μηνυτής, εὐνοίᾳ τῇ περὶ τὸν δεσπότην ἀποκρύπτειν τὰ κατὰ τοῦ δεσπότου μὴ ἐνεγκών.

 

LIVRE VIII

I. Le roi des Éthiopiens avait trompé Oroondatès par une ruse habile, et s'était emparé de l'un des gages de la guerre : Il avait, par surprise, rangé sous ses lois la ville de Philé, toujours facile à prendre; ce qui avait jeté son adversaire dans le plus grand trouble, et le forçait à entrer en campagne tumultuairement et presque à l'improviste. La ville de Philé est située sur le Nil, un peu au-dessus des petites cataractes, à environ cent stades de Syène et d'Éléphantis. Des exilés égyptiens l'avaient occupée autrefois et s'y étaient établis : de là les prétendons rivales des Éthiopiens et des Égyptiens, les premiers donnant pour bornes à l'Ethiopie, les cataractes ; tandis que les Égyptiens prétendaient droit de conquête jusque sur Philé, comme soumise primitivement à des exilés de leur nation. Aussi la ville, proie du dernier occupant et du plus fort, changeait-elle constamment de maîtres. Elle était, à cette époque, gardée par une garnison d'Égyptiens et de Perses. Le roi des Éthiopiens envoya une ambassade à Oroondatès pour réclamer tout à la fois Philé et les mines de diamant. Depuis longtemps déjà il avait, nous l'avons dit, élevé sans succès les mêmes réclamations. Il recommanda à ses envoyés de prendre quelques jours d'avance, et les suivit lui-même avec une armée organisée de longue main, sous prétexte d'une autre guerre, sans dire à personne le but de son expédition. Lorsqu'il supposa que ses ambassadeurs avaient dépassé Philé, et que l'annonce d'une mission toute pacifique et même amicale avait disposé les habitants et la garde à moins de surveillance, il se présenta tout-à-coup, et, après deux ou trois jours de résistance, il chassa la garnison, incapable de tenir contre la multitude des ennemis et les machines de siège. La place occupée, il ne fit aucun mal à aucun des habitants. Quand Achéménès arriva, il trouva Oroondatès tout bouleversé de cet événement, dont il avait appris tous les détails par les fugitifs; mais il fut bien plus troublé encore, en voyant Achéménès paraître sans être ni attendu, ni mandé. Il lui demanda aussitôt s'il était arrivé quelque malheur à Arsacé ou au reste de la maison. Achéménès répondit que oui; mais qu'il voulait lui parler en particulier. Lorsqu'ils se furent retirés à l'écart, il lui dénonça toute l'intrigue : comment Théagène, fait prisonnier par Mitranès, avait été envoyé à Oroondatès pour être donné par lui, s'il le jugeait à propos, en présent au Grand Roi; il ajoutait que le jeune homme était tout à fait digne de la cour et de la table royale ; comment il avait été enlevé par les Besséens, qui avaient aussi tué Mitranès; comment ensuite il était venu à Memphis. Il joignit à ce récit les détails qui concernaient Thyamis, pour arriver enfin à l'amour d'Arsacé pour Théagène, à l'introduction de ce dernier dans le palais, aux prévenances dont il était l'objet, au service dont il était chargé et à ses fonctions d'échanson. Il dit que, cependant, il était vraisemblable qu'il ne s'était encore rien passé de criminel, grâce à la résistance que le jeune homme avait opposée jusque-là; mais qu'il était à craindre qu'il ne fût forcé de haute lutte, ou qu'il ne finit par succomber avec le temps, si on ne prenait les devants en l'enlevant de Memphis, pour couper court à l'amour d'Arsacé. C'était pour cela qu'il avait fait diligence, et qu'il était accouru tout révéler à Oroondatès, son dévouement pour son maitre ne lui permettant pas de lui celer ce qui se tramait contre lui.

 [8,2] Κἀπειδὴ τούτοις θυμοῦ τὸν Ὀροονδάτην ἐμπεπλήκει (καὶ ὅλος πρὸς ἀγανάκτησιν καὶ τιμωρίαν ἐξῄει), δι´ ἐπιθυμίας αὖθις ἐξέκαε τὰ κατὰ τὴν Χαρίκλειαν προστιθεὶς καὶ ἐπὶ μέγα ὥσπερ ἦν ἐξαίρων καὶ τὸ κάλλος παντοίως ἐκθειάζων καὶ τὴν ὥραν τῆς κόρης, ὡς οὔτε ὀφθείη πρότερον οὔτε αὖθις δυνήσεται, «Μικρὰ νόμιζε» λέγων «πάσας σοι τὰς παλλακίδας εἶναι παρὰ ταύτην, οὐ μόνον τὰς κατὰ τὴν Μέμφιν ἀλλὰ καὶ τὰς ἑπομένας» καὶ ἄλλα πολλὰ πρὸς τούτοις ὁ Ἀχαιμένης ἐλπίζων εἰ καὶ προσομιλήσειεν Ὀροονδάτης τῇ Χαρικλείᾳ μικρὸν γοῦν ὕστερον ἐπὶ μισθῷ τῶν μηνυμάτων ἐξαιτήσας πρὸς γάμον ἕξειν. Καὶ ὅλως ἐξηρέθιστο ἤδη καὶ διακαὴς ἦν ὁ σατράπης, θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας ἅμα ὥσπερ εἰς ἄρκυς ἐμβεβλημένος· καὶ οὐδὲ μικρὸν ὑπερθέμενος Βαγώαν τινὰ τῶν πεπιστευμένων εὐνούχων προσκαλεσάμενος ἱππέας τε πεντήκοντα ἐγχειρίσας εἰς τὴν Μέμφιν ἐξέπεμπεν, ἄγειν ὡς αὐτὸν Θεαγένην τε καὶ Χαρίκλειαν ὡς ὅτι τάχιστα καὶ οὗπερ ἂν αὐτὸς καταλαμβάνοιτο ἐπιστείλας.

II. Lorsqu'il eut par ce récit enflammé la colère d'Oroondatès, et qu'il le vit tout entier à la fureur et à la vengeance, il passa, pour le passionner plus vivement encore, à l'éloge de Chariclée : il l'exalta avec un enthousiasme légitime d'ailleurs; il ne tarit pas sur la grâce toute divine, sur la beauté de la jeune fille, la plus ravissante, disait-il, qu'on eût jamais vue et qu'on pût voir jamais. « Croyez bien, lui dit-il, que toutes vos concubines, non seulement celles de Memphis, mais même celles qui vous suivent, ne sont rien en comparaison. » Tous ces témoignages d'admiration et mille autres semblables avaient un but. Achéménès espérait qu'une fois qu'Oroondatès aurait joui de Chariclée, il pourrait lui-même la réclamer au bout de quelque temps, comme prix de sa dénonciation, et l'obtenir en mariage. Déjà, en effet, le satrape était tout feu et toute ardeur ; la colère et l'amour se réunissaient comme pour l'enlacer dans un double filet. Sans perdre un instant, il manda Bagoas, l'un de ses eunuques de confiance, lui confia cinquante cavaliers et l'envoya à Memphis, avec ordre de lui ramener au plus vite Théagène et Chariclée, en quelque lieu qu'il les trouvât.

[8,3] Ἐνεχείριζε δὲ καὶ γράμματα τὸ μὲν πρὸς Ἀρσάκην ὧδε ἔχον «Ὀροονδάτης Ἀρσάκῃ. Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν τοὺς αἰχμαλώτους ἀδελφοὺς βασιλέως δὲ δούλους, βασιλεῖ διαπεμφθησομένους ἀπόστειλον· ἀλλ´ ἑκοῦσα ἀπόστειλον, ἐπεὶ καὶ ἀκούσης ἀχθήσονται καὶ Ἀχαιμένης πιστευθήσεται.» Πρὸς δὲ Εὐφράτην τὸν κατὰ τὴν Μέμφιν ἀρχιευνοῦχον τοιόνδε «Ὑπὲρ μὲν ὧν οἰκίας τῆς ἐμῆς ὀλιγωρεῖς, εὐθύνας ὑφέξεις· τὸ παρὸν δὲ τοὺς ξένους Ἕλληνας τοὺς αἰχμαλώτους Βαγώᾳ παράδος ὡς ἐμὲ ἀχθησομένους ἑκούσης Ἀρσάκης εἴτε καὶ ἀκούσης· πάντως δὲ παράδος ἢ αὐτὸς ἴσθι δέσμιος ἀχθῆναι προστεταγμένος τῆς δορᾶς ἀφαιρησόμενος.» Οἱ μὲν δὴ περὶ τὸν Βαγώαν ἐπὶ τὸ προστεταγμένον ἐξώρμησαν τῶν ἐπεσταλμένων παρὰ τοῦ σατράπου κατασεσημασμένων, ὡς ἂν μᾶλλον πιστεύσειαν οἱ κατὰ τὴν Μέμφιν καὶ θᾶττον τοὺς νέους ἐκδοῖεν· ἐξώρμησε δὲ καὶ Ὀροονδάτης ἐπὶ τὸν πρὸς Αἰθίοπας πόλεμον, ἕπεσθαι καὶ τὸν Ἀχαιμένην προστάξας ἠρέμα καὶ οὐκ εἰδότα παραφρουρούμενον ἕως ἂν τὰ πρὸς αὑτοῦ μηνυθέντα δείξειεν ἐπαληθεύων. Κατὰ δὲ τὰς αὐτὰς ἡμέρας καὶ κατὰ τὴν Μέμφιν τοιάδε ἐγίνετο. Ἄρτι τοῦ Ἀχαιμένους ἀποδράντος ὁ Θύαμις ἤδη τὴν προφητείαν ὁλόκληρον ἀναδεδεγμένος καὶ τὰ πρῶτα τῆς πόλεως διὰ τοῦτο φερόμενος, τὰ περὶ τὴν κηδείαν τοῦ Καλασίριδος ἐκτελέσας καὶ τὰ νενομισμένα τῷ πατρὶ πάντα ἐν ἡμέραις ταῖς τεταγμέναις ἐπενέγκας, ἀναζητήσεως ἔννοιαν τῶν περὶ τὸν Θεαγένην ἐλάμβανεν, ὅτε δὴ παραδιαιτᾶσθαι καὶ τοῖς θύραθεν ἐκ τοῦ προφητικοῦ νόμου διατεταγμένον ἐγένετο. Κἀπειδὴ πολυπραγμονῶν καὶ ἐκπυνθανόμενος ἔγνω τοῖς σατραπείοις ἐνῳκισμένους, ὡς εἶχε σπουδῆς ἐλθὼν ὡς τὴν Ἀρσάκην ἐξῄτει τοὺς νέους ξένους ὡς αὐτῷ κατὰ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα προσήκοντας πλέον δὲ ὅτι ὁ πατὴρ Καλάσιρις τελευτῶν ἐπέσκηπτε παντοίως προνοεῖν καὶ ὑπερμαχεῖν τῶν ξένων {ἐπιστείλας}, χάριν μὲν ἔχειν ὁμολογῶν ὅτι τὰς διὰ μέσου ταύτας ἡμέρας ὑπεδέξατο νέους καὶ ξένους καὶ Ἕλληνας φιλανθρωπευομένη, καθ´ ἃς ἐνδιαιτᾶσθαι τῷ ναῷ τοῖς μὴ ἱερωμένοις ἀπηγόρευτο, δικαιῶν δὲ ἀνακομίζεσθαι τὴν αὐτὸς αὑτοῦ παρακαταθήκην. Καὶ ἡ Ἀρσάκη «Θαυμάζω σου» ἔφη «χρηστὰ μὲν ἡμῖν καὶ φιλάνθρωπα προσμαρτυροῦντος ἀπανθρωπίαν δὲ αὖθις καταγινώσκοντος, εἰ μὴ δυνησόμεθα ἢ βουλησόμεθα προνοεῖν τῶν ξένων καὶ τὰ πρέποντα αὐτοῖς ἀπονέμειν.» «Οὐ τοῦτο» εἶπεν ὁ Θύαμις· «καὶ γὰρ ἐν ἀφθονωτέροις τῇδε πλέον ἢ παρ´ ἡμῖν οἶδα ἐσομένους, εἰ καὶ μένειν βουλομένοις ἦν. Νυνὶ δὲ γένους ὄντες τῶν ἐπὶ δόξης ἄλλως δὲ τύχης ἐπηρείαις ποικίλαις κεχρημένοι καὶ τὸ παρὸν ἀλητεύοντες, πάντων ἐπίπροσθεν ποιοῦνται γένος τὸ ἴδιον ἀνακομίσασθαι καὶ εἰς τὴν ἐνεγκοῦσαν ἐπανήκειν, ὧν εἰς τὴν σύλληψιν ἐμὲ κληρονόμον ὁ πατὴρ καταλέλοιπεν, ὄντων μοι καὶ ἄλλων φιλίας πρὸς τοὺς ξένους δικαιωμάτων.» «Εὖ γε ἐποίησας» ἡ Ἀρσάκη πρὸς αὐτόν «τοῦ μὲν ἐκδυσωπεῖν ἀφέμενος τὸ δὲ δίκαιον προβαλλόμενος, πλέον γὰρ τοῦτο μεθ´ ἡμῶν ἀναφαίνεται ὅσῳ καὶ τὸ δεσποτεύειν τοῦ προνοεῖν τηνάλλως εἰς τὸ ἔχειν ἐπικρατέστερον.» Ὁ δὴ Θύαμις θαυμάσας «Δεσποτεύεις δὲ» ἔφη «σὺ τούτων πῶς;» «Πολέμου νόμῳ» πρὸς αὐτὸν ἀπεκρίνατο «δούλους τοὺς αἰχμαλώτους ἀναδεικνύντος».

III. En même temps il lui remit des lettres : celle pour Arsacé était ainsi conçue : « OROONDATES A ARSACE. Envoyez-moi Théagène et Chariclée, deux captifs, frère et sœur, esclaves du roi, pour les lui transmettre. Envoyez-les de bon gré; car on les amènera même contre votre volonté, et Achéménès sera cru de tout point. » A Euphratès, chef des eunuques, à Memphis, il écrivit en ces, termes : « Tu me rendras compte de ta négligence dans la surveillance de ma maison. Pour le présent, remets à Bagoas deux jeunes étrangers grecs, mes prisonniers, pour me les amener. Qu'Arsacé consente, ou non, livre-les dans tous les cas; sinon, j'ordonne qu'on t'amène toi-même enchaîné, et je te fais écorcher. » Bagoas et sa troupe partirent pour exécuter ces instructions; ils emportaient leurs ordres revêtus du sceau du satrape, afin d'être mieux crus à Memphis et d'obtenir plus vite la remise des jeunes gens. Oroondatès partit de son côté pour son expédition contre les Ethiopiens. Il ordonna à Achéménès de le suivre, mais en le faisant surveiller sans bruit et à son insu, jusqu'à vérification de ses dénonciations.
Voici ce qui se passait vers le même temps à Memphis : peu à près le départ précipité d'Achéménès, Thyamis, investi complètement alors des fonctions sacerdotales, et devenu par là le premier personnage de la ville, après avoir rendu les derniers devoirs à Calasiris, et accompli pendant le nombre de jours fixé toutes les cérémonies d'usage en l'honneur de son père, s'inquiéta de rechercher Théagène et Chariclée : car la loi sacerdotale lui permettait dès lors les rapports avec les personnes du dehors. A force de démarches et d'informations, il apprit qu'ils étaient installés au palais du satrape. Il courut en toute hâte auprès d'Arsacé, et réclama les jeunes étrangers, comme lui tenant de près à divers titres, surtout eu égard à la recommandation expresse que lui avait faite en mourant Calasiris, son père, de veiller sur eux et de les défendre. Il lui témoigna du reste sa reconnaissance du bienveillant accueil qu'elle avait fait dans l'intervalle à des jeunes gens, à des étrangers, à des Grecs, pendant le temps où le séjour du temple était interdit à quiconque n'était pas voué au service des Dieux. Mais il la pria néanmoins de lui rendre le dépôt dont il devait répondre. « Je t'admire vraiment, lui dit Arsacé : tu rends hommage à ma bonté, à mon humanité; et tu veux me condamner à agir inhumainement, en m'ôtant le pouvoir ou la volonté de veiller sur ces étrangers et de les traiter comme il convient. — Il ne s'agit point de cela, dit Thyamis : je sais parfaitement qu'ils trouveraient ici, s'ils voulaient y rester, une existence beaucoup plus magnifique qu'auprès de moi : mais ils sont d'une naissance illustre; errants aujourd'hui, après avoir été exposés à mille outrages de la fortune, ils ne désirent rien tant que de retrouver leur famille et de rentrer dans leur patrie. Le soin de les y aider est un héritage que m'a laissé mon père, indépendamment des liens d'amitié qui m'unissent personnellement à ces étrangers. — Tu fais bien, lui dit Arsacé, de laisser de côté les récriminations, pour ne mettre en avant que la justice; car il est facile de voir que la justice est toute de mon côté, d'autant mieux que le droit du maître est un titre de propriété beaucoup plus légitime qu'une vaine prétention à la surveillance.—Et comment, dit Thyamis étonné, auriez-vous sur eux un droit de propriété? — D'après les lois de la guerre, répondit-elle, qui soumettent les prisonniers à l'esclavage. »

 [8,4] Συνεὶς δὴ οὖν ὁ Θύαμις ὅτι τὰ περὶ τὸν Μιτράνην ἐθέλοι λέγειν «Ἀλλ´ ὦ Ἀρσάκη» ἔφη «οὐ πόλεμος τάδε ἀλλ´ εἰρήνη τὸ παρόν, κἀκεῖνος μὲν δουλοῦν, ἐλευθεροῦν δὲ αὕτη πέφυκε· κἀκεῖνο μέν ἐστι βούλημα τυραννικόν, τουτὶ δὲ δόγμα βασιλικόν. Εἰρήνην δὲ καὶ πόλεμον οὐχ ἡ τῶν ὀνομάτων ἀξίωσις ἀλλ´ ἡ τῶν χρωμένων διάταξις ἀληθέστερον γνωρίζειν πέφυκε· τὸ μὲν δίκαιον τούτοις τιθεμένη βέλτιον ἂν φανείης ὁριζομένη, τό γε μὴν πρέπον ἢ συμφέρον οὐδὲ εἰς ἀμφισβήτησιν καθίσταται· πῶς γὰρ σοὶ καλὸν ἢ λυσιτελοῦν νέων καὶ ξένων οὕτως ἐκθύμως φαίνεσθαί τε καὶ ὁμολογεῖν ἀντεχομένην;»

IV. Thyamis comprit qu'elle voulait parler de l'affaire de Mitranès. « Mais, dit-il, Arsacé, il n'y a pas guerre; il y a paix maintenant; et, si le propre de la première est de faire des esclaves, il est dans la nature de la paix de donner la liberté : l'une est d'un tyran qui ne consulte que sa volonté, l'autre d'un roi qui écoute la raison. Ce qui constitue réellement la paix et la guerre, ce ne sont pas ces mots eux-mêmes mis en avant ; ce sont bien plutôt les dispositions de ceux qui sont en guerre ou en paix : vous aurez de l'une et de l'autre une idée beaucoup plus vraie, en y joignant la notion de justice. Quant aux convenances et à l'utilité, le doute même n'est pas possible : car comment pourrait-il être honorable, utile pour vous, de laisser voir, d'avouer un si furieux attachement pour des jeunes gens, des étrangers? »

[8,5] Ἐπὶ τούτοις οὐκέτι κατέσχεν ἡ Ἀρσάκη ἀλλ´ ἔπασχεν ὃ δὴ καὶ πάντες ὡς ἐπίπαν οἱ ἐρῶντες· λανθάνειν μὲν οἰόμενοι καὶ ἐρυθριῶσιν ἁλισκόμενοι δὲ ἀπαναισχυντοῦσιν, ὁ μὲν ἀγνοούμενος ὀκνηρότερος ὁ δὲ πεφωραμένος θρασύτερος καθιστάμενος· ὡς δὴ κἀκείνῃ τὸ συνειδὸς τῆς ψυχῆς ἔλεγχος ἐγίνετο καὶ τὸν Θύαμιν ὑπωπτευκέναι τι τῶν κατ´ αὐτὴν ὑποτοπήσασα παρ´ οὐδὲν μὲν τὸν προφήτην καὶ τὸ προφητικὸν ἀξίωμα ποιησαμένη πᾶσαν δὲ γυναικείαν αἰδῶ παραγκωνισαμένη, «Ἀλλ´ οὐδὲ τῶν εἰς Μιτράνην» ἔφη «δεδραμένων ὑμῖν χαιρήσετε ἀλλ´ ἔσται καιρὸς ἐν ᾧ τοὺς σφαγέας ἐκείνου τε καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τὴν δίκην Ὀροονδάτης εἰσπράξεται. Τούσδε δὲ οὐ μεθήσομαι, τὸ μὲν παρὸν ἐμοὶ δουλεύοντας ὀλίγον δὲ ὕστερον ἀδελφῷ τῷ ἐμῷ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ κατὰ νόμον τὸν Περσικὸν ἀναπεμφθησομένους. Πρὸς ταῦτα ῥητόρευε καὶ δίκαια καὶ πρέποντα καὶ συμφέροντα μάτην ὁριζόμενος, ὡς οὐδενὸς προσδεῖται ὁ κρατῶν τὸ βούλημα τὸ ἴδιον τούτων ἕκαστον ποιούμενος· καὶ αὐλῆς τῆς ἡμετέρας ὡς ὅτι τάχιστα καὶ ἑκὼν μεθίστασο, μὴ δὴ λάθῃς καὶ ἄκων μεθιστάμενος.» Ὁ μὲν οὖν Θύαμις ἐξῄει θεούς τε ἐπιμαρτυράμενος καὶ τοσοῦτον ἐπισκήψας, ὡς οὐκ εἰς καλὸν ταῦτα τελευτήσει, κατάδηλα ποιῆσαι πρὸς τὴν πόλιν καὶ ἐπικαλέσασθαι πρὸς βοήθειαν ἐνθυμούμενος· ἡ δὲ Ἀρσάκη «Λόγος οὐδεὶς» εἰποῦσα «τῆς σῆς προφητείας· μίαν ὁρᾷ προφητείαν ἔρως τὴν ἐπιτυχίαν» εἰς τὸν θάλαμόν τε χωρισθεῖσα καὶ τὴν Κυβέλην προσκαλεσαμένη περὶ τῶν παρόντων διεσκοπεῖτο. Καὶ γάρ πως ἤδη καὶ τὸν δρασμὸν τοῦ Ἀχαιμένους οὐ φαινομένου δι´ ὑποψίας ἐλάμβανε, τῆς Κυβέλης εἴ ποτε πυνθάνοιτο καὶ ἐπιζητοίη τὸν Ἀχαιμένην ποικίλας καὶ ἄλλοτε ἄλλας προφάσεις ἀναπλαττούσης καὶ πάντα μᾶλλον ἢ τὴν ὡς Ὀροονδάτην ἄφιξιν πιστεύειν παρασκευαζούσης, πλὴν οὐ παντάπασι τὰ τελευταῖα πειθούσης ἀλλ´ ἤδη διὰ τὸν χρόνον καὶ ἀπιστουμένης. Τότε δ´ οὖν «Τί ποιήσομεν» ἔλεγεν «ὦ Κυβέλη; τίς λύσις ἔσται μοι τῶν περιεστηκότων; Ὁ μὲν ἔρως οὐκ ἀνίησιν ἀλλ´ ἐπιτείνει πλέον, ὥσπερ ὕλῃ τῷ νέῳ λάβρως ὑποπιμπράμενος· ὁ δὲ ἔστιν ἀπηνής τε καὶ ἀμείλιχος, φιλανθρωπότερος τὰ πρῶτα ἢ νῦν φαινόμενος, τότε μὲν ἀπατηλαῖς γοῦν ἐπαγγελίαις παρηγορῶν νῦν δὲ παντάπασι καὶ ἀπαρακαλύπτως τὰ πρός με ἀπαγορεύων· ὃ δή με καὶ διαταράττει μᾶλλον μὴ δή τι περὶ Ἀχαιμένους ὧν ὑπονοῶ καὶ αὐτὸς πέπυσται καὶ πλέον ἀποδειλιᾷ τὴν πρᾶξιν. Λυπεῖ δὲ ἐπὶ πᾶσιν Ἀχαιμένης· οὐχὶ μηνυτὴς ὡς Ὀροονδάτην πεπόρευται ἢ πείσων ἴσως ἢ οὐ πάντως ἄπιστα λέξων; Ὀφθείη μοι μόνον Ὀροονδάτης· μίαν θεραπείαν καὶ δάκρυον Ἀρσάκειον ἓν οὐχ ὑποστήσεται· μεγάλην εἰς πειθὼ κέκτηται πρὸς ἄνδρας ἴυγγα τὰ γυναικεῖα καὶ σύνοικα βλέμματα. Ἀλλ´ ἐκεῖνο ὑπέρδεινον εἰ μὴ τυχοῦσα Θεαγένους προληφθείην ὑπὸ τῆς κατηγορίας, ἢ κἂν οὕτω τύχῃ τῆς τιμωρίας, εἴ τι πρὶν ἐντυχεῖν μοι πιστεύσειεν Ὀροονδάτης. Ὥστε ὦ Κυβέλη πάντα κίνει πᾶσαν εὕρισκε μηχανὴν πρὸς ὀξὺ καὶ τὴν ἄκραν ἀκμὴν περιεστηκότα ἡμῖν ὁρῶσα τὰ πράγματα, καὶ ἅμα ἐννοῦσα ὡς οὐκ ἔστι (πῶς γάρ;) ὅπως ἐμαυτῆς ἀπογνοῦσα φείσομαι ἄλλων, ἀλλὰ πρώτη παραπολαύσεις τῶν τοῦ παιδὸς ἐπιχειρημάτων, ἃ πῶς ἠγνόησας οὐκ ἔχω συμβάλλειν.» Καὶ ἡ Κυβέλη «Παιδὸς μὲν» ἔφη «τοῦ ἐμοῦ πέρι καὶ πίστεως εἰς σὲ τῆς ἐμῆς, ὦ δέσποινα, οὐκ ἀληθῆ δοξάζουσα γνώσῃ τοῖς ἔργοις· αὐτὴ δὲ οὕτως ὑπτίως προσιοῦσα τῷ σαυτῆς ἔρωτι καὶ τῷ ὄντι μαλακιζομένη μὴ ἄγε τὴν αἰτίαν ἐπ´ ἄλλους τοὺς οὐκ αἰτίους. Οὐ γὰρ ὡς δέσποινα κρατεῖς ἀλλ´ ὡς δουλεύουσα θεραπεύεις τὸ μειράκιον, ἃ παρὰ μὲν τὴν πρώτην ὀρθῶς ἴσως ἐγίνετο, ἁπαλοῦ τινος ἐκείνου καὶ εὐηνίου τὴν ψυχὴν νομισθέντος· ἐπειδὴ δὲ κατεξανίσταται ὡς ἐρωμένης, λαμβανέτω πεῖραν ὡς δεσποίνης καὶ μαστιγούμενος καὶ στρεβλούμενος ὑποπιπτέτω τοῖς σοῖς βουλεύμασι. Πεφύκασι γὰρ οἱ νέοι θεραπευόμενοι μὲν ὑπερφρονεῖν βιαζόμενοι δὲ ὑπείκειν· ὥστε καὶ οὗτος πράξει κολαζόμενος ἅπερ ἠθέτει κολακευόμενος.» «Ἀλλὰ δοκεῖς μὲν» ἔφη «εὖ λέγειν» ἡ Ἀρσάκη «πῶς δ´ ἂν ἐνέγκαιμι, ὦ θεοί, τοῖς ἐμοῖς ὀφθαλμοῖς ἢ ξαινόμενον ὁρῶσα τὸ σῶμα ἐκεῖνο ἢ καὶ ἄλλως κολαζόμενον;» «Αὖθις αὖ σὺ μαλακίζῃ» ἔφη «ὥσπερ οὐ πρὸς ἐκείνου τε γενησόμενον ἐπ´ ὀλίγαις στρεβλώσεσιν ἑλέσθαι τὰ βελτίονα καὶ σοὶ πρὸς μικρὸν ἀνιαθείσῃ τυχεῖν τῶν κατὰ γνώμην. Ἔνεστι δέ σοι μηδὲ λυπεῖν τὸν ὀφθαλμὸν τοῖς γινομένοις, ἀλλ´ Εὐφράτῃ παραδοῦσαν καὶ κολάζειν εἰποῦσαν ὥς τι πεπλημμεληκότα μήτε ἀνιᾶσθαι ὁρῶσαν —ἀκοὴ γὰρ ὄψεως εἰς τὸ λυπῆσαι κουφότερον—καὶ εἰ μεταβεβλημένον αἰσθοίμεθα, πάλιν ἐξελέσθαι ὡς αὐτάρκως ἐπεστραμμένον.»

V. A ces mots, Arsacé ne se contint plus; elle fit comme d'ordinaire tous ceux qui aiment : tant qu'on croit être caché, on rougit d'avouer; est-on convaincu, on rejette toute pudeur. L'amour secret est timide; celui qui est divulgué devient éhonté. Ainsi Arsacé, se trahissant elle-même par la conscience de sa faute, soupçonnant d'ailleurs que Thyamis avait pénétré quelque chose de ses sentiments, ne tint plus aucun compte ni du prêtre, ni de la dignité sacerdotale, et mit de côté toute pudeur féminine. « Vous vous repentirez, s'écria-t-elle, de ce que vous avez fait à Mitranès, et un temps viendra où Oroondatès fera justice de ceux qui l'ont assassiné, lui et ses compagnons. Quant à ces jeunes gens, je ne les lâcherai point; pour le moment ils sont mes esclaves, et, d'ici à peu de temps, ils seront envoyés à mon frère, le Grand Roi, conformément à la loi des Perses. Après cela, pérore à ton gré; invoque la justice, l'honnêteté, l'utilité; tu n'y gagneras rien : car celui qui a le pouvoir n'a besoin de rien de tout cela; il fait à son gré, par sa seule volonté, le juste, l'utile et l'honnête. Maintenant, sors au plus vite et de bon gré de ma cour, ou, si tu n'y prends garde, je te ferai jeter dehors de vive force. » Thyamis sortit en prenant les Dieux à témoin, et se contenta de lui dire que tout cela ne saurait aboutir à bien. Déjà il méditait de tout déclarer au peuple, et d'invoquer son appui. « Je me moque, lui dit-elle, de ton pontificat; l'amour ne connaît qu'un sacerdoce, la jouissance; » et, s'étant retirée à sa chambre, elle fit appeler Cybèle pour conférer avec elle sur l'état de ses affaires. Déjà la disparition d'Achéménès commençait à lui donner quelque soupçon de sa fuite : toutes les fois qu'elle s'informait et s'inquiétait de lui, Cybèle imaginait tantôt un prétexte, tantôt un autre; elle mettait tout en œuvre pour éloigner de son esprit l'idée d'une fuite vers Oroondatès. A la fin cependant elle ne réussissait plus qu'imparfaitement à la convaincre, et déjà la durée de cette absence inspirait à Arsacé de vives défiances. « Eh bien! Cybèle, lui dit-elle, que ferons-nous? quel sera le ternie de mes ennuis? Mon amour ne diminue point; il grandit sans cesse, puisant dans la vue du jeune homme un continuel aliment à sa flamme. Et lui, il persiste dans ses cruautés et son obstination. Il était d'humeur moins farouche tout d'abord; il m'amusait du moins par de trompeuses promesses; mais maintenant il repousse mes avances nettement et sans détour. Ce qui me trouble encore plus, c'est la crainte que lui aussi n'ait appris quelque chose de ce que je soupçonne au sujet d'Acheménès, et que la frayeur ne l'éloigné encore du but où je l'attends. Mais Acheménès surtout m'inquiète : sans doute il est maintenant auprès d'Oroondatès; on croira ses rapports, ou, tout au moins, ils ne paraîtront pas entièrement dénués de fondement. Que ne puis-je seulement voir Oroondatès! Une seule caresse, une seule larme d'Arsacé, et il serait désarmé! Le regard d'une femme, d'une compagne, a sur les hommes une grande puissance de persuasion. Mais le plus affreux serait, avant d'avoir obtenu Théagène, d'être prévenue par l'accusation, peut-être même par le châtiment, si Oroondatès venait à y ajouter foi avant de m'avoir vue. Ainsi donc, Cybèle, mets tout en mouvement, imagine tous les expédients : tu vois la situation critique, désespérée de mes affaires. Songe d'ailleurs qu'il n'est guère probable que, le jour où je renoncerai moi-même à tout espoir, je ménage beaucoup les autres. Tu seras la première à recueillir le fruit des trames de ton fils; car je ne saurais concevoir que tu les aies ignorées. — Quant à mon fils, dit Cybèle, et à ma fidélité envers vous, ô ma maîtresse, les faits vous prouveront que vous nous accusez à tort. Quand c'est vous-même qui poursuivez votre amour avec une pareille nonchalance, quand vous êtes réellement sans courage et sans vigueur, n'accusez pas les autres, qui n'y peuvent rien. Au lieu de commander comme maîtresse, vous caressez ce jeune garçon comme une esclave.
Cela était bon peut-être au début, lorsqu'on pouvait lui croire une âme tendre et juvénile. Mais, puisqu'il a dédaigné l'amante, qu'il connaisse maintenant la maîtresse; que le fouet et les tortures le ramènent à vos pieds, docile à vos volontés. Il est dans la nature des jeunes gens de dédaigner qui les flatte, et de céder à la contrainte. Lui aussi; il accordera sous les coups ce qu'il refusait aux caresses. — Tu me parais avoir raison, dit Arsacé; mais comment pourrais-je me résigner, grands Dieux! à voir de mes yeux ce corps déchiré de coups, ou torturé de quelque autre façon? — Voici que vous mollissez encore, dit Cybèle, comme s'il ne devait pas certainement, après quelques légères tortures, revenir à de meilleurs sentiments, et vous, pour un instant de chagrin, obtenir en retour ce que vous désirez. Vous pouvez d'ailleurs ne pas affliger vos regards de ce spectacle : livrez-le à Euphratès, et dites lui de le châtier comme pour quelque faute; vos yeux n'auront nullement à en souffrir : car l'ouïe est moins accessible à la douleur que la vue. Si nous apercevons en lui quelque changement, on pourra toujours lui faire grâce du châtiment, comme suffisamment corrigé. »

 [8,6] Ἐπείθετο ἡ Ἀρσάκη, ἀπελπισθεὶς γὰρ ἔρως οὐδεμίαν ἔχει φειδὼ τοῦ ἐρωμένου τρέπειν δὲ φιλεῖ τὴν ἀποτυχίαν εἰς τιμωρίαν, καὶ τὸν ἀρχιευνοῦχον μετακαλεσαμένη τὰ δεδογμένα προσέταξεν. Ὁ δὲ καὶ φύσει μὲν τὴν εὐνούχων ζηλοτυπίαν νοσῶν, σμυχόμενος δὲ καὶ πάλαι κατὰ τοῦ Θεαγένους ἐξ ὧν ἑώρα τε καὶ ὑπώπτευεν, εὐθὺς ἐν δεσμοῖς εἶχε σιδηροῖς καὶ ἐπίεζε λιμῷ καὶ αἰκίαις, εἰς οἴκημα ζοφῶδες κατακλεισάμενος καὶ εἰδότι μέν, μὴ προσποιουμένῳ δὲ καὶ πυνθανομένῳ δῆθεν τὴν αἰτίαν οὐδὲν ἀποκρινόμενος, ἐπιτείνων δὲ ὁσημέραι τὰ τῆς κολάσεως καὶ πλέον ἢ ἐβούλετο ἡ Ἀρσάκη καὶ ἐντέταλτο τιμωρούμενος, εἰσφοιτᾶν δὲ οὐδενὶ παριεὶς ἢ μόνῃ τῇ Κυβέλῃ, τοῦτο προστεταγμένον. Ἡ δὲ ἐφοίτα συνεχῶς καὶ τροφὰς κρύφα παρεισφέρειν ἐνεδείκνυτο, οἰκτείρουσα μὲν δῆθεν καὶ ὑπὸ τῆς συνηθείας ἐπικλωμένη τὸ δὲ ἀληθὲς ἀποπειρωμένη ποίαν τινὰ γνώμην ἔχοι πρὸς τὰ παρόντα καὶ εἴπερ ἐνδιδοίη καὶ μαλάσσοιτο πρὸς τῶν στρεβλώσεων. Ὁ δὲ ἦν πλέον ἀνὴρ τότε καὶ πλέον ἀπεμάχετο πρὸς τὰς πείρας, τὸ μὲν σῶμα καταπονούμενος τὴν δὲ ψυχὴν ἐπὶ σωφροσύνῃ ῥωννύμενος, καὶ μεγαλαυχούμενος ἅμα πρὸς τὴν τύχην καὶ γαυριῶν εἰ λυποῦσα τὸ πλεῖστον μέρει τῷ καιριωτάτῳ χαρίζοιτο, ἐπιδείξεως ἀφορμὴν τῆς εἰς τὴν Χαρίκλειαν εὐνοίας τε καὶ πίστεως παρεσχημένη, μόνον εἰ γινώσκοι ταῦτα κἀκείνη μέγιστον ἀγαθὸν τιθέμενος καὶ συνεχῶς Χαρίκλειαν ζωὴν καὶ φῶς καὶ ψυχὴν ἀνακαλῶν. Ὥστε καὶ ἡ Κυβέλη ταῦτα ὁρῶσα καὶ παρὰ μὲν τῆς Ἀρσάκης ὡς ἠρέμα βούλοιτο πιέζεσθαι τὸν Θεαγένην ἀκούουσα, οὐ γὰρ εἰς τελευτὴν ἀλλ´ εἰς ἀνάγκην παραδεδωκέναι, αὐτὴ δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπιτείνειν τὰ τῶν κολάσεων πρὸς τὸν Εὐφράτην ἀπαγγέλλουσα, ὡς ἀνύουσα ᾔσθετο οὐδὲν ἀλλ´ ἀπηγόρευτο καὶ αὕτη παρ´ ἐλπίδας ἡ πεῖρα, συνεῖσα οἷ κακῶν ἦν καὶ νῦν μὲν τὴν ἐξ Ὀροονδάτου τιμωρίαν εἰ πύθοιτο ταῦτα παρὰ Ἀχαιμένους ὅσον οὐδέπω προσδοκῶσα, νῦν δὲ ὡς φθήσεται αὐτὴν διαχρωμένη τάχα καὶ ἡ Ἀρσάκη ὡς παιχθεῖσα εἰς τὴν τοῦ ἔρωτος σύλληψιν, ὁμόσε χωρεῖν ἔγνω τοῖς κατειληφόσι καὶ μέγα τι κακὸν ἐπιτελέσασα ἢ κατορθῶσαι τῇ Ἀρσάκῃ τὰ κατὰ γνώμην καὶ τὸ παρὸν τὸν ἀπ´ ἐκείνης προσδοκώμενον διαδῦναι κίνδυνον ἢ τοὺς ἐλέγχους τῶν πάντων πραγμάτων ἀφανίσαι θανάτους ἅμα πᾶσιν ἐπινοήσασα. Καὶ πρὸς τὴν Ἀρσάκην ἐλθοῦσα «Μάτην» ἔφη «κάμνομεν, ὦ δέσποινα· οὐ γὰρ ἐνδίδωσιν ὁ ἀπηνὴς ἐκεῖνος ἀλλ´ ἀεὶ γίνεται καὶ πλέον θρασύτερος Χαρίκλειαν διὰ στόματος ἔχων καὶ ταῖς ἐκείνης ἀνακλήσεσιν ὥσπερ θεραπείαις παρηγούμενος. Τελευταίαν οὖν, εἰ δοκεῖ, τὸ τοῦ λόγου, ῥίψωμεν ἄγκυραν καὶ τὴν ἐμποδὼν γινομένην ἐκποδὼν ποιησώμεθα. Εἰ γὰρ μάθοι μὴ οὖσαν, εἰκός που καὶ μεταβληθῆναι αὐτὸν πρὸς τὸ βούλημα τὸ ἡμέτερον ἀπογνόντα τὸν ἐπ´ ἐκείνῃ πόθον.»

VI. Arsacé se laissa persuader; car l'amour à bout d'espoir n'a plus aucun ménagement pour l'objet aimé et n'aspire qu'à faire succéder la vengeance au dépit de l'affront. Elle fit appeler le chef des eunuques, et lui donna ses ordres. Celui-ci, à part même la jalousie naturelle aux eunuques, en voulait depuis longtemps à Théagène, de ce qu'il avait vu et de ce qu'il soupçonnait. Il le chargea aussitôt de chaînes de fer, l'enferma dans un cachot ténébreux, et ne lui épargna ni la faim ni les tortures. Aux questions de Théagène, qui connaissait bien la raison de ces traitements, tout en feignant de l'ignorer, il ne répondait pas; mais chaque jour il ajoutait à la rigueur du supplice, au delà même des désirs et des injonctions d'Arsacé. Il ne laissait pénétrer personne auprès de lui, Cybèle seule exceptée; car tel était l'ordre. Cybèle venait constamment, et affectait de lui apporter en secret quelque nourriture : le prétexte était là pitié, la peine qu'elle éprouvait, à cause de leurs anciennes relations; le but véritable était de s'assurer de ses dispositions au milieu de cette épreuve, et de voir s'il se laisserait vaincre et amollir par les tourments. Mais il se montrait homme plus que jamais, et n'en résistait que plus énergiquement à toutes ses obsessions. Au milieu des souffrances du corps, son âme se fortifiait dans la continence ; il triomphait des assauts de la fortune et s'applaudissait de ce que, tout en l'affligeant dans la plus grande partie de son être, elle favorisait cependant son vœu le plus cher, et lui fournissait l'occasion de manifester son amour et sa fidélité à Chariclée. Si seulement elle eût connu son sacrifice! c'eût été pour lui le suprême bonheur. Sans cesse il invoquait Chariclée, sa lumière, son âme et sa vie. Cybèle voyait tout cela : aussi, quoique Arsacé lui recommandât de ne point trop maltraiter Théagène, disant qu'elle l'avait livré non pour le faire mourir, mais pour l'amener à résipiscence, elle prenait sur elle, au contraire, d'ordonner à Euphratès un redoublement de tortures. Cependant, voyant qu'elle n'aboutissait à rien, que, contrairement à son espoir, toutes ses tentatives avaient tourné contre elle, elle comprit dans quelle situation critique elle s'était placée. D'un côté, elle tremblait à chaque instant qu'Oroondatès, instruit par Achéménès, ne se vengeât sur elle; elle songeait d'un autre côté qu'Arsacé pourrait bien prendre les devants, et la faire périr pour l'avoir jouée, au lieu de l'assister dans ses amours. Elle résolut donc de tenir tête à l'orage, et de porter quelque grand coup, qui, en comblant les vœux d'Arsacé, conjurât le danger dont elle-même se voyait présentement menacée de ce côté; en cas d'échec, elle songeait à faire disparaître jusqu'au dernier vestige de cette intrigue, en les faisant tous mourir à la fois. Elle alla donc trouver Arsacé : « Maîtresse, dit-elle, nous nous donnons une peine inutile ; cet obstiné ne cède pas; tout au contraire, il devient de plus en plus arrogant; il a sans cesse à la bouche le nom de Chariclée; il se console avec ce nom, comme si c'était un baume à ses maux. Jetons donc, comme on dit, la dernière ancre, si vous le voulez, et écartons celle qui nous barre le chemin. Une fois qu'il saura qu'elle n'existe plus, peut-être alors, désespérant de la posséder jamais, changera-t-il de sentiments, jusqu'à condescendre à nos desseins. »

[8,7] Ἅρπαγμα τὸ ῥηθὲν ἐποιήσατο ἡ Ἀρσάκη καὶ τὴν ἐκ πολλοῦ ζηλοτυπίαν ὀργῇ τῶν εἰρημένων ἐπιτείνασα «Εὖ λέγεις» ἔφη «καὶ μελήσει μοι προστάξαι τὴν ἀλιτήριον ἀναιρεθῆναι.» «Καὶ τίς ὁ πεισθησόμενος;» ἀπεκρίνατο ἡ Κυβέλη. «Πάντων γὰρ ἐν ἐξουσίᾳ σοι τυγχανούσῃ τὸ ἀναιρεῖν δίχα κρίσεως τῶν ἐν τέλει Περσῶν πρὸς τῶν νόμων ἀπηγόρευται. Δεήσει τοίνυν πραγμάτων σοι καὶ δυσχερείας, αἰτίας τινὰς καὶ ἐγκλήματα κατὰ τῆς κόρης ἀναπλαττούσῃ, καὶ πρόσεστι τὸ ἄδηλον εἰ πιστευθησόμεθα. Ἀλλ´ εἰ δοκεῖ, πάντα γὰρ ὑπὲρ σοῦ καὶ πράττειν καὶ πάσχειν ἕτοιμος, φαρμάκῳ τὴν ἐπιβουλὴν διακονήσομαι καὶ ποτῷ γεγοητευμένῳ τὴν ἀντίδικον ἐκποδὼν ποιήσομαι.» Ἐπῄνεσε ταῦτα ἡ Ἀρσάκη καὶ ποιεῖν ἐκέλευεν. Ἡ δὲ αὐτίκα ὥρμησε καὶ καταλαβοῦσα τὴν Χαρίκλειαν ἐν ὀδυρμοῖς καὶ δάκρυσι καὶ τί γὰρ ἄλλ´ ἢ πενθοῦσαν καὶ ὅπως ἑαυτὴν ἐξάξει τοῦ βίου διανοουμένην, (ἤδη γὰρ ὑπῄσθητο τὰς ἀμφὶ Θεαγένει τύχας ποικίλως αὐτὴν καὶ ταῦτα τῆς Κυβέλης τὰ πρῶτα βουκολούσης καὶ τοῦ μὴ ὁρᾶσθαι αὐτὸν μηδὲ φοιτᾶν συνήθως εἰς τὸ δωμάτιον ἄλλοτε ἄλλας προφάσεις ἀναπλαττούσης), {καὶ} «Ὦ δαιμονία» φησὶν «οὐ παύσῃ σαυτὴν τρύχουσα καὶ καταναλίσκουσα μάτην; Ἰδού σοι καὶ Θεαγένης ἀφεῖται καὶ ἥξει τήμερον εἰς ἑσπέραν. Ἡ γὰρ δέσποινα πλημμελήσαντά τι κατὰ τὴν διακονίαν εἰς βραχὺ παροξυνθεῖσα καὶ καθειρχθῆναι προστάξασα τήμερον ἀφήσειν ἐπηγγείλατο, ἑορτήν τινα πάτριον εὐωχεῖν μέλλουσα καὶ ἅμα καὶ πρὸς ἐμοῦ λιπαρηθεῖσα· ὥστε ἀνίστασο καὶ σαυτὴν ἀναλάμβανε μικρὸν καὶ τροφῆς σὺν ἡμῖν νῦν γοῦν ποτε μεταλαβοῦσα.» «Καὶ πῶς ἂν» ἔφη «πεισθείην;» ἡ Χαρίκλεια· «τὸ γὰρ συνεχῶς σε πρός με διαψεύδεσθαι τὸ πιστὸν τῶν παρά σου λεγομένων ὑποτέμνεται.» Καὶ ἡ Κυβέλη «Θεοὺς» ἔφη «ἐπόμνυμι πάντας ἦ μὴν λυθήσεσθαί σοι πάντα τήμερον καὶ πάσης σε φροντίδος ἀπαλλαγήσεσθαι. Μόνον μὴ προαναίρει σαυτὴν ἡμερῶν ἤδη τοσούτων ἀπόσιτος οὖσα, ἀλλ´ ἀπόγευσαι εἴκουσα τῶν εἰς καιρὸν ηὐτρεπισμένων.» Μόλις μὲν ἐπείθετο δ´ οὖν ὅμως ἡ Χαρίκλεια, τὸ μὲν ἀπατηλὸν συνήθως ὑφορωμένη τοῖς δὲ ὅρκοις ἐν μέρει πειθομένη καὶ τὸ ἡδὺ τῶν ἐπαγγελθέντων ἑκοῦσα καταδεχομένη· ἃ γὰρ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ καὶ πιστεύειν φιλεῖ. Κατακλινεῖσαι τοίνυν εἱστιῶντο· καὶ τῆς διακονουμένης ἅβρας οἴνου κεκραμένου κύλικας ἐπιδούσης, προτέρᾳ τῇ Χαρικλείᾳ προσφέρειν ἡ Κυβέλη νεύσασα μετ´ ἐκείνην αὐτὴ λαβοῦσα ἔπινε. Καὶ οὔπω τὸ πᾶν ἐκπέποτο καὶ ἰλιγγιᾶν ἐφαίνετο ἡ πρεσβῦτις, τό τε περιττεῦσαν ὀλίγον ἐκχέασα δριμύ τε εἰς τὴν θεράπαιναν ἐνεώρα καὶ σπασμοῖς τε καὶ σφακελισμοῖς ὀξυτάτοις ἐπιέζετο.

VII. Arsacé saisit incontinent cette ouverture : à la jalousie qu'elle éprouvait depuis longtemps, s'ajoutait la fureur excitée par les révélations de Cybèle. « Tu as raison, dit-elle; j'aviserai à ordonner qu'on me débarrasse de cette misérable. — Mais, qui vous obéira, reprit Cybèle? Quoique vous ayez sur toutes choses un pouvoir absolu, la loi vous interdit de faire mourir personne sans un jugement des magistrats perses. Il vous faudra donc vous donner beaucoup de peine et de souci pour inventer quelque accusation et quelque charge contre cette fille : et encore n'est-il pas certain qu'on nous croie. Mais, si vous le voulez, je suis prête à tout faire et à tout souffrir pour vous : une potion nous mènera à nos fins; je vous offre mes services, pour vous débarrasser de cette rivale, au moyen d'un breuvage magique. » Arsacé approuva la proposition et lui ordonna d'agir. Cybèle mit aussitôt la main à l'œuvre : elle trouva Chariclée abîmée dans les pleurs et les gémissements, tout entière à sa douleur et préoccupée des moyens de s'arracher la vie : car déjà elle avait compris le sort de Théagène, quoique Cybèle l'eût au commencement abusée par ses mensonges, et qu'elle eût forgé mille prétextes pour expliquer son absence et l'interruption de ses visites ordinaires. « Malheureuse, lui dit-elle, ne cesserez-vous pas de vous tourmenter et de vous consumer en vain? Théagène va vous être rendu ; il viendra ce soir. Ma maîtresse, quelque peu irritée contre lui, pour certaines négligences dans son service, l'avait fait enfermer; mais elle m'a annoncé qu'elle le rendrait aujourd'hui à la liberté, en l'honneur d'une solennité qu'elle célèbre, grâce aussi à mes prières qui l'ont fléchie. Ranimez-vous donc; revenez à vous, et, maintenant du moins, prenez avec moi quelque peu de nourriture. — Et comment vous croirais-je, dit Chariclée? Votre persistance à me tromper m'a ôté toute confiance dans vos paroles. — Je jure par tous les Dieux, reprit Cybèle, qu'aujourd'hui même vous serez affranchie de tous vos maux et libre désormais de toute inquiétude. Seulement ne prévenez point ce moment par une mort volontaire; il y a si longtemps déjà que vous n'avez rien pris! consentez seulement à goûter ces mets qui se trouvent préparés fort à propos. » Chariclée céda, non sans peine cependant : tout en soupçonnant quelque une de ses tromperies habituelles, elle croyait jusqu'à un certain point ses serments ; elle-même d'ailleurs se laissait aller sans trop de résistance au plaisir des bonnes nouvelles qu'elle recevait. Car l'âme croit aisément ce qu'elle désire. Elles se mirent à table et commencèrent leur repas : Abra, qui les servait, présenta le vin tout versé dans les coupes, et, sur un signe de Cybèle, offrit d'abord à boire à Chariclée ; Cybèle prit ensuite la coupe et but à son tour. Mais la vieille ne l'avait pas encore vidée entièrement qu'elle fut prise de vertiges, rejeta à terre le peu-qui restait du breuvage; et, lançant à sa servante un regard farouche, elle tomba dans des spasmes et de violentes convulsions.

 [8,8] Θόρυβός τε κατειλήφει μὲν καὶ τὴν Χαρίκλειαν καὶ ἀναλαμβάνειν ἐπειρᾶτο, κατειλήφει δὲ καὶ τοὺς παρόντας· τὸ γὰρ κακὸν ὡς ἐῴκει τοξεύματος παντὸς ὀξύτερον ἰῷ φθοροποιῷ δεδευμένου καὶ ἱκανὸν καὶ νέον τινὰ καὶ ἀκμάζοντα διαχρήσασθαι τότε καὶ πλέον εἰς γηραιὸν σῶμα καὶ ἀπεσκληκὸς ἤδη προσομιλῆσαν ὀξύτερον ἢ ὥστε εἰπεῖν τῶν καιριωτέρων καθίκετο. Καὶ τό τε ὄμμα ἡ πρεσβῦτις ἐπίμπρατο καὶ τὰ μέλη τῶν σπασμῶν ἐνδόντων πρὸς τὸ ἀκίνητον παρεῖτο καὶ χροιὰ μελαίνουσα τὴν ἐπιφάνειαν ἐπεπόλαζεν. Ἀλλ´ ἦν οἶμαι καὶ δηλητηρίου ψυχὴ δολερὰ πικρότερον· ἡ γοῦν Κυβέλη καὶ ἐκθνήσκουσα οὐ μεθίετο τῶν πανουργημάτων ἀλλὰ τὰ μὲν νεύμασι τὰ δὲ παραφθεγγομένη Χαρίκλειαν εἶναι τὴν ἐπιβουλεύσασαν ἐνεδείκνυτο. Καὶ ὁμοῦ τε ἡ γραῦς ἀπέπνει καὶ ἡ Χαρίκλεια δεσμῶτις εἴχετο καὶ παρὰ τὴν Ἀρσάκην αὐτίκα ἤγετο· τῆς δὲ πυνθανομένης εἰ τὸ φάρμακον αὐτὴ σκευάσειε καὶ εἰ μὴ βούλοιτο λέγειν τὸ ἀληθὲς κολαστήρια καὶ βασάνους ἀπειλούσης, καινὸν ἦν ἡ Χαρίκλεια τοῖς ὁρῶσι θέαμα. Οὔτε γὰρ κατηφήσασα οὔτε ἀγεννές τι παθοῦσα γέλωτα ἐφαίνετο καὶ χλεύην τὰ παρόντα ποιουμένη, τὸ μὲν ὑπὸ ἀγαθοῦ τοῦ συνειδότος τῆς συκοφαντίας ἀφροντιστοῦσα τὸ δὲ χαίρουσα εἰ Θεαγένους οὐκέτι ὄντος τεθνήξεται καὶ κερδήσει τὸ ἐναγὲς τῆς πράξεως, ὃ καθ´ ἑαυτῆς ἐγνώκει ποιεῖν, ἑτέρων τοῦτο δρασάντων. Καὶ «Ὦ θαυμασία» ἔφη «εἰ μὲν ζῇ Θεαγένης καθαρεύω κἀγὼ τοῦ φόνου· εἰ δέ τι πέπονθεν ὑπὸ τῶν σῶν ὁσίων βουλευμάτων, οὐδὲν δεῖ σοι τῶν κατ´ ἐμοῦ βασάνων· ἔχεις με τὴν φαρμακίδα τῆς καὶ θρεψαμένης σε καὶ πρὸς τὰ κάλλιστα τῶν ἔργων παιδευσαμένης, καὶ ἀπόσφαττε μὴ μελλήσασα· οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐφίλει Θεαγένης ὁ τῶν σῶν ἀνόμων βουλευμάτων ἔννομος ὑπερόπτης.»

VIII. Chariclée, dans un trouble extrême, s'efforça de la relever. Tous ceux qui étaient présents ne furent pas moins effrayés; car le mal, plus terrible et plus prompt, à ce qu'il semblait, qu'un trait empoisonné, paraissait capable de triompher même d'un jeune homme dans toute la force de l'âge ; à plus forte raison, s'attaquant à un corps vieux et usé, atteignit-il, plus rapide que la pensée, toutes les parties vitales. La vieille roulait des yeux enflammés; ses membres, lorsque les spasmes eurent cessé, gisaient sans mouvement ; une teinte livide s'était répandue sur tout son corps. Et pourtant la scélératesse de son âme l'emportait encore sur la force du poison : même en mourant, elle n'interrompait pas le cours de ses trames infâmes, et s'efforçait de faire comprendre par ses gestes, par ses paroles, que l'auteur du crime était Chariclée : ce fut ainsi qu'elle rendit le dernier soupir. Quant à Chariclée, elle fut chargée de chaînes et conduite sur le champ devant Arsacé. Interrogée par celle-ci, si c'était elle qui avait préparé le poison, menacée, si elle ne voulait pas dire la vérité, de la question et de la torture, Chariclée offrait par son attitude le plus surprenant spectacle. Elle ne montra ni abattement, ni faiblesse indigne d'elle; on la voyait rire au contraire et se jouer en quelque sorte de tout ce qui lui arrivait. Le témoignage de sa conscience lui faisait mépriser la calomnie ; d'un autre côté, elle se réjouissait de mourir, du moment où Théagène n'était plus; elle regardait comme un bonheur que d'autres se chargeassent d'accomplir l'acte coupable qu'elle avait médité contre elle-même. « Illustre princesse, dit-elle, si Théagène vit, je suis innocente du meurtre ; mais, s'il a été victime de vos pieux desseins, vous n'avez nul besoin de la torture avec moi ; vous avez en moi l'empoisonneuse ; bien mieux l'empoisonneuse de votre nourrice, de celle qui vous a enseigné de si belles choses. Tuez-moi donc sans tarder; car rien ne peut être plus agréable à Théagène, à celui qui a justement dédaigné vos criminelles avances.

[8,9] Ἐξέμηνε τὰ εἰρημένα τὴν Ἀρσάκην καὶ διαρραπισθῆναι κελεύσασα «Ὡς ἔχει» ἔφη «δεσμῶν ἄγετε τὴν ἀλιτήριον καὶ ἐν τοῖς ὁμοίοις ὄντα κατ´ ἀξίαν ἐπιδείξαντες τὸν θαυμαστὸν αὐτῆς ἐρώμενον παντί τε μέλει τὰ δεσμὰ ἐπιβαλόντες Εὐφράτῃ καὶ ταύτην παράδοτε φυλαχθησομένην εἰς αὔριον τήν τε διὰ θανάτου τιμωρίαν ὑπὸ κρίσει τῶν ἐν τέλει Περσῶν ὑφέξουσαν.» Ἤδη δὲ ἀγομένης τὸ οἰνοχοῆσαν τῇ Κυβέλῃ παιδισκάριον (ἦν δὲ τῶν Ἰωνικῶν θάτερον τῶν εἰς διακονίαν παρὰ τὴν πρώτην ὑπὸ τῆς Ἀρσάκης τοῖς νέοις δωρηθέντων) εἴτε τι παθὸν εὐνοίᾳ τῇ περὶ τὴν Χαρίκλειαν ὑπὸ συνηθείας τε καὶ συνδιαιτήσεως, εἴτε καὶ δαιμονίᾳ βουλήσει χρησάμενον, ὑπεδάκρυσέ τε καὶ ἐστέναξε καὶ «Ὢ τῆς ἀθλίας» ἔφη, «τῆς οὐδὲν αἰτίας.» Τῶν δὲ περιεστώτων θαυμασάντων καὶ σαφῶς ὅτι βούλοιτο λέγειν ἐκφαίνειν ἀναγκαζόντων, αὐτὴ δεδωκέναι διωμολόγει τῇ Κυβέλῃ τὸ φάρμακον εἰληφέναι δὲ παρ´ αὐτῆς ἐκείνης ἐφ´ ᾧ δοῦναι μὲν τῇ Χαρικλείᾳ, προληφθεῖσαν δὲ εἴτε ὑπὸ θορύβου τῆς κατὰ τὴν πρᾶξιν ἀτοπίας εἴτε καὶ συγχεθεῖσαν ὑπὸ τῆς Κυβέλης προτέρᾳ δοῦναι τῇ Χαρικλείᾳ νευούσης, ἐναλλάξαι τὰς κύλικας καὶ τῇ πρεσβύτιδι προσενεγκεῖν ἐν ᾧ ἦν τὸ φάρμακον. Ἤγετο οὖν ἐπὶ τὴν Ἀρσάκην εὐθέως, ἕρμαιον ἁπάντων ποιουμένων ἐλευθέραν εὑρεθῆναι τῶν ἐγκλημάτων τὴν Χαρίκλειαν· εὐγενοῦς γὰρ ἤθους καὶ ὄψεως καὶ βάρβαρον γένος οἶκτος εἰσέρχεται. Καὶ εἰπούσης ταῦτα τῆς θεραπαινίδος πλέον ἐγένετο οὐδέν, ἀλλ´ «Ἦ καὶ αὕτη συνεργὸς ἔοικεν εἶναι» εἰποῦσα ἡ Ἀρσάκη δεσμεῖσθαι καὶ φρουρεῖσθαι εἰς τὴν κρίσιν ἐκέλευσε· τούς τε δυναστὰς Περσῶν οἳ τοῦ βουλεύεσθαι ὑπὲρ τῶν κοινῶν καὶ δικάζειν τε καὶ τιμωρίας ὁρίζειν τὴν ἰσχὺν εἶχον ἐπὶ τὴν κρίσιν εἰς τὴν ἑξῆς παρεκάλει διαπέμπουσα. Καὶ ἡκόντων εἰς ἕω καὶ προκαθημένων κατηγόρει μὲν ἡ Ἀρσάκη καὶ τὴν φαρμακείαν κατήγγελλεν ἅπαντα ὡς εἶχεν ἀπαγγέλλουσα καὶ συνεχὲς ἐπιδακρύουσα τὴν θρεψαμένην καὶ ὡς τὴν πάντων τιμιωτέραν καὶ εὐνουστέραν ἀπολέσειε, μάρτυρας τοὺς δικαστὰς ἐπικαλουμένη ὡς ξένην ὑποδεξαμένη καὶ πάσης μεταδοῦσα φιλοφροσύνης τοιαῦτα ἀντιπάθοι. Καὶ ὅλως ἡ μὲν ἦν πικροτάτη κατήγορος· ἀπελογεῖτο δὲ οὐδὲν ἡ Χαρίκλεια ἀλλ´ ὡμολόγει καὶ αὖθις τὸ ἔγκλημα καὶ τὸ φάρμακον ὡς δοίη συγκατετίθετο, προστιθεῖσα ὡς καὶ τὴν Ἀρσάκην διεχρήσατο ἂν ἡδέως εἰ μὴ προείληπτο καὶ ἕτερα πρὸς τούτοις, τὴν μὲν Ἀρσάκην ἐκ τοῦ εὐθέος λοιδορουμένη καὶ παντοίως τοὺς δικαστὰς εἰς τὴν τιμωρίαν ἐκκαλουμένη. Τὰ γὰρ καθ´ ἑαυτὴν ἅπαντα τῷ Θεαγένει τῆς νυκτὸς καὶ κατὰ τὸ δεσμωτήριον ἀναθεμένη τὰ παρ´ ἐκείνου τε ἐν μέρει πυθομένη, συνθεμένη τε ὡς δεήσει πάντα θάνατον ἐπαγόμενον αὐθαιρέτους δέχεσθαι καὶ ἀπηλλάχθαι λοιπὸν ζωῆς ἀνιάτου καὶ ἄλης ἀνηνύτου καὶ τύχης ἀσπόνδου, τὰ τελευταῖά τε ὡς ἐδόκει κατασπασαμένη τούς τε συνεκτεθέντας ὅρμους ἀεὶ μὲν καὶ ἀπορρήτως ἐπιφέρεσθαι προνοουμένη τότε δὲ τῆς ἐσθῆτος ἐντὸς καὶ ὑπὸ γαστέρα ζωσαμένη καὶ οἷον ἐντάφιά τινα ἐπιφερομένη, πᾶν ἔγκλημα {καὶ θάνατον} ἐπαγόμενόν τε ὡμολόγει καὶ μὴ ἐπαγόμενον ἀνέπλαττεν. Ἐφ´ οἷς οἱ δικάζοντες οὐδὲ μελλήσαντες μικροῦ μὲν ἐδέησαν ὠμοτέρᾳ τε καὶ Περσικῇ τιμωρίᾳ ὑποβαλεῖν, ἴσως δέ τι πρὸς τὴν ὄψιν καὶ τὸ νέον τε καὶ ἄμαχον τῆς ὥρας παθόντες πυρὶ καταναλωθῆναι κατέκριναν. Ἥρπαστο οὖν αὐτίκα πρὸς τῶν δημίων καὶ μικρὸν τοῦ τείχους ἐκτὸς ἤγετο, κήρυκος ὅτι ἐπὶ φαρμάκοις εἰς πυρὰν ἄγοιτο συνεχὲς ἐκβοῶντος, πολλοῦ καὶ ἄλλου πλήθους ἐκ τῆς πόλεως ἐπακολουθήσαντος· οἱ μὲν γὰρ αὐτόπται γεγόνεσαν ἀγομένης οἱ δὲ πρὸς τῆς ἀκοῆς τάχιστα κατὰ τὸ ἄστυ διαδραμούσης ἐπὶ τὴν θέαν ἠπείχθησαν. Ἀφίκετο δὲ καὶ ἡ Ἀρσάκη καὶ θεωρὸς ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐγίνετο, δεινὸν γὰρ εἰ μὴ καὶ τὴν ὄψιν ἐμφορηθείη τῆς εἰς Χαρίκλειαν κολάσεως ἐποιεῖτο. Κἀπειδὴ τὴν πυρκαϊὰν ὡς ὅτι μεγίστην ἔνησαν οἱ δήμιοι καὶ τὴν φλόγα ὑποβαλόντων λαμπρῶς ἐξῆπτο, μικρὸν ἐνδοθῆναι αὐτῇ πρὸς τῶν ἑλκόντων ἡ Χαρίκλεια παρακαλέσασα καὶ ὡς ἑκοῦσα ἐπιβήσεται τῆς πυρᾶς ἐπαγγειλαμένη, τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν καὶ καθ´ ὃ μέρος τὴν ἀκτῖνα ἔβαλλεν ὁ ἥλιος ἀνατείνασα, «Ἥλιε» ἀνεβόησε «καὶ Γῆ καὶ δαίμονες ἐπὶ γῆς τε καὶ ὑπὸ γῆν ἀνθρώπων ἀθεμίτων ἔφοροί τε καὶ τιμωροί, καθαρὰν μὲν εἶναί με τῶν ἐπιφερομένων ὑμεῖς ἐστε μάρτυρες ἑκοῦσαν δὲ ὑπομένουσαν τὸν θάνατον διὰ τὰς ἀφορήτους τῆς τύχης ἐπηρείας· ἐμὲ μὲν οὖν σὺν εὐμενείᾳ προσδέξασθε τὴν δὲ ἀλάστορα καὶ ἀθεμιτουργὸν καὶ μοιχαλίδα καὶ ἐπ´ ἀποστερήσει νυμφίου τοῦ ἐμοῦ ταῦτα δρῶσαν Ἀρσάκην ὡς ὅτι τάχιστα τιμωρήσασθε.» Καὶ εἰποῦσα, πάντων ἐκβοώντων τι πρὸς τὰ εἰρημένα καὶ ἐπέχειν τὴν τιμωρίαν εἰς δευτέραν κρίσιν τῶν μὲν εὐτρεπιζομένων τῶν δὲ καὶ ὁρμησάντων, ἐπέβη προλαβοῦσα τῆς πυρᾶς καὶ εἰς τὸ μεσαίτατον ἐνιδρυθεῖσα αὐτὴ μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἀπαθὴς εἱστήκει, περιρρέοντος αὐτὴν μᾶλλον τοῦ πυρὸς ἢ προσπελάζοντος καὶ λυμαινομένου μὲν οὐδὲν ὑποχωροῦντος δὲ καθ´ ὃ μέρος ὁρμήσειεν ἡ Χαρίκλεια καὶ περιαυγάζεσθαι μόνον καὶ διοπτεύεσθαι παρέχοντος ἐπιφαιδρυνομένην ἐκ τοῦ περιαυγάσματος τὸ κάλλος καὶ οἷον ἐν πυρίνῳ θαλάμῳ νυμφευομένην. Ἡ δὲ ἄλλοτε ἄλλῳ μέρει τῆς πυρᾶς ἐνήλλετο θαυμάζουσα μὲν τὸ γινόμενον ἐπισπεύδουσα δὲ πρὸς τὸν θάνατον· ἤνυε δὲ οὐδέν, ὑποχωροῦντος ἀεὶ τοῦ πυρὸς καὶ ὥσπερ ὑποφεύγοντος πρὸς τὴν ἐκείνης ἐφόρμησιν. Οἱ δήμιοι δὲ οὐκ ἀνίεσαν ἀλλ´ ἐνέκειντο πλέον (καὶ τῆς Ἀρσάκης νεύμασιν ἀπειλητικοῖς ἐγκελευομένης) ξύλα τε ἐπιφορτίζοντες καὶ τὴν ποταμίαν καλάμην ἐπισωρεύοντες καὶ παντοίως τὴν φλόγα ἐρεθίζοντες. Ὡς δὲ ἠνύετο οὐδὲν, ἔτι καὶ πλέον ἡ πόλις ἐκτετάρακτο καὶ δαιμονίαν εἶναι τὴν ἐπικουρίαν εἰκάζουσα «Καθαρὸν τὸ γύναιον, ἀναίτιον τὸ γύναιον» ἀνεβόα καὶ προσιόντες ἀπὸ τῆς πυρᾶς ἀπεσόβουν, τοῦ Θυάμιδος ἐξάρχοντος καὶ τὸν δῆμον εἰς τὴν βοήθειαν ἐπιρρωννύντος (ἤδη γὰρ κἀκεῖνος παραγεγόνει τῆς ἀπείρου βοῆς τὸ γινόμενον μηνυούσης), καὶ τὴν Χαρίκλειαν ἐξελέσθαι προθυμούμενοι πλησιάζειν μὲν οὐκ ἐθάρσουν ἐξάλλεσθαι δὲ τῇ κόρῃ τῆς πυρκαϊᾶς ἐνεκελεύοντο· οὐ γὰρ δὴ δέος τῇ ἐνδιαιτωμένῃ τὴν φλόγα καὶ ἀπολιπεῖν βουλομένῃ. Ἅπερ ὁρῶσα καὶ ἀκούουσα ἡ Χαρίκλεια νομίσασά τε καὶ αὐτὴ πρὸς θεῶν εἶναι τὴν ὑπὲρ αὑτῆς ἄμυναν ἔγνω μὴ ἀχαριστεῖν πρὸς τὸ κρεῖττον ἀρνουμένη τὴν εὐεργεσίαν ἐξήλατό τε τῆς πυρᾶς ὡς τὴν μὲν πόλιν ὑπὸ χαρᾶς ἅμα καὶ ἐκπλήξεως μέγα τε καὶ σύμφωνον ἐκβοῆσαι καὶ μεγάλους τοὺς θεοὺς ἐπικαλεῖσθαι, τὴν δὲ Ἀρσάκην μὴ κατασχοῦσαν καθάλλεσθαί τε ἀπὸ τῶν τειχῶν καὶ διὰ πυλίδος ἐκδραμοῦσαν σὺν πολλῇ δορυφορίᾳ καὶ τοῖς δυναστεύουσι Περσῶν ἐπιβάλλειν τε αὐτὴν τῇ Χαρικλείᾳ τὰς χεῖρας καὶ εἰς τὸν δῆμον ἰταμὸν ἐνορῶσαν, «Οὐκ αἰσχύνεσθε» εἰπεῖν «ἀλιτήριον γυναῖκα καὶ φαρμακίδα καὶ φόνων ἐργάτιν ἐπ´ αὐτοφώρῳ ληφθεῖσαν καὶ ὁμολογήσασαν ἐξελέσθαι τῆς τιμωρίας πειρώμενοι; καὶ ἅμα μὲν ἀθεμίτῳ γυναίῳ βοηθοῦντες ἅμα δὲ καὶ νόμοις τοῖς Περσῶν καὶ βασιλεῖ τε αὐτῷ καὶ σατράπαις καὶ δυνασταῖς καὶ δικασταῖς ἀνθιστάμενοι ὑπὸ τοῦ μὴ ἐμπεπρῆσθαι αὐτὴν ἴσως εἰς ἔλεον ἀπατώμενοι καὶ θεοῖς τὸ ἔργον ἐπιγράφοντες; Οὐδὲ ἐννοήσετε σωφρονήσαντες ὡς τοῦτο καὶ μᾶλλον αὐτῆς βεβαιοῖ τὴν φαρμακείαν ᾗ τοσοῦτον περίεστι τῆς γοητείας ὡς καὶ πρὸς τὴν πυρὸς δύναμιν ἀπομάχεσθαι; συνέλθετε εἰ δοκεῖ πρὸς τὸ συνέδριον εἰς αὔριον δημοσίᾳ δι´ ὑμᾶς ἐσόμενον καὶ γνώσεσθε αὐτήν τε ὁμολογοῦσαν καὶ ὑπὸ τῶν συνειδότων οὓς ἔχω φρουροῦσα διελεγχομένην.» Καὶ ἅμα ἀπῆγεν αὐτὴν τῷ τραχήλῳ προσφῦσα καὶ τοὺς δορυφόρους ἀναστέλλειν τὸν ὄχλον ἐπιτάξασα. Οἱ δὲ τὰ μὲν ἠγανάκτουν καὶ ἀνθίστασθαι διεσκοποῦντο, τὰ δὲ ὑπεῖκον ἅμα τι καὶ τῇ ὑπονοίᾳ τῆς φαρμακείας ὑπαγόμενοι, τινὲς δὲ καὶ δέει τῆς Ἀρσάκης καὶ τῆς περὶ αὐτὴν δυνάμεως ἀποτρεπόμενοι. Καὶ ἡ μὲν Χαρίκλεια αὖθις τῷ Εὐφράτῃ παραδίδοται καὶ αὖθις πλείοσι τοῖς δεσμοῖς ἐνεβέβλητο δευτέρᾳ κρίσει καὶ τιμωρίᾳ φυλαττομένη, κέρδος ἓν μέγιστον ὡς ἐν δεινοῖς εὑρισκομένη τὸ συνεῖναι Θεαγένει καὶ τὰ καθ´ ἑαυτὴν ἐκδιηγεῖσθαι. Τῇ μὲν γὰρ Ἀρσάκῃ καὶ τοῦτο εἰς τιμωρίαν ἐπινενόητο ὥσπερ ἐπικερτομούσῃ καὶ πλέον νομιζούσῃ τοὺς νέους ἀνιάσειν εἰ καθ´ ἓν δεσμωτήριον καθειργμένοι θεαταὶ γίνοιντο ἀλλήλων ἐν δεσμοῖς καὶ κολάσεσιν ἐξεταζομένων· ᾔδει γὰρ ὡς πάθος τοῦ ἐρωμένου τὸν ἐρῶντα πλέον ἢ τὸ ἴδιον ἀλγύνει. Τοῖς δὲ ἦν παραψυχὴ μᾶλλον τὸ γινόμενον καὶ τὸ ἐν ὁμοίοις τοῖς πάθεσιν ἐξετάζεσθαι κέρδος ἐνόμιζον, εἰ ἔλαττον αὐτῶν τις κολασθήσεται νενικῆσθαι ὑπὸ θατέρου καὶ μειονεκτεῖν τῶν ἐρωτικῶν οἰόμενος. Προσῆν δὲ καὶ τὸ προσομιλεῖν ἀλλήλοις καὶ τὸ παρηγορεῖν τε καὶ ἐπιθαρσύνειν εὐγενῶς τε καὶ γενναίως τὰς προσπιπτούσας τύχας καὶ τοὺς ὑπὲρ σωφροσύνης τε καὶ πίστεως τῆς εἰς ἀλλήλους φέρειν ἀγῶνας.

IX. Ces paroles exaspérèrent Arsacé : après l'avoir fait souffleter : « Qu'on enchaîne cette misérable, dit-elle, à l'instant même ; qu'on l'emmène et qu'on lui montre son excellent amant, châtié comme elle pour ses mérites. Chargez de fers tous ses membres; livrez-la à Euphratès pour la garder jusqu'à demain, et que demain elle soit conduite aux magistrats perses pour être condamnée à mort. » Déjà on l'emmenait, lorsqu'elle rencontra la jeune fille qui avait versé le vin à Cybèle : c'était l'un des deux esclaves ioniens qu'Arsacé avait, au commencement, donnés aux jeunes gens pour les servir. Soit qu'elle éprouvât quelque pitié pour Chariclée, dont elle avait partagé la société et la familiarité, soit qu'elle fût poussée par quelque inspiration divine, elle se mit à pleurer et à sangloter, en disant : « La malheureuse, elle n'y est pour rien! » Les assistants étonnés la forcèrent à déclarer nettement ce qu'elle voulait dire : elle avoua alors que c'était elle qui avait donné le poison à Cybèle. Elle l'avait reçu, dit-elle, de Cybèle elle-même pour le donner à Chariclée; mais, soit que le trouble d'une action aussi noire l'eût jetée hors d'elle-même, soit précipitation à obéir à Cybèle, qui lui faisait signe de servir Chariclée la première, elle avait changé les coupes et présenté à la vieille celle qui renfermait le poison. On la conduisit aussitôt à Arsacé, chacun regardant comme un bonheur que Chariclée fût trouvée innocente de l'accusation ; car la noblesse du caractère et de l'extérieur inspire la pitié même aux barbares. Mais les déclarations de la servante ne changèrent rien à la situation de Chariclée : Arsacé dit qu'elle lui paraissait, elle aussi, complice du crime, et ordonna de la garder enchaînée pour être livrée aux juges. Les principaux des Perses, ceux auxquels était confiée l'administration des affaires publiques, ainsi que le jugement et la répression des crimes, furent convoqués pour le lendemain à leur tribunal. Au point du jour ils prirent séance; Arsacé elle-même se porta accusatrice : elle dénonça l'empoisonnement, en raconta tous les détails, et versa d'abondantes larmes sur la mort de sa nourrice, la plus respectable, la plus dévouée des créatures. Elle prit les juges à témoin qu'après avoir recueilli une étrangère et l'avoir entourée de toute la bienveillance imaginable, c'était ainsi qu'elle était payée de ses soins. En un mot elle l'accusa avec toute l'amertume possible. Chariclée, au contraire, ne dit pas un mot pour sa justification : elle convint avoir donné le poison ; elle ajouta qu'elle se serait estimée heureuse de faire périr de même Arsacé, si on ne l'eût prévenue ; elle n'épargna enfin ni les injures directes à Arsacé, ni rien de ce qui pouvait exciter les juges à la condamner. Car elle avait la nuit, dans la prison, fait connaître à Théagène toute l'horreur de sa situation, et avait reçu de lui semblable confidence. Il avait été convenu entre eux, qu'elle irait d'elle-même, s'il le fallait, au-devant de tous les supplices qu'on voudrait lui infliger, afin d'échapper enfin à une vie sans espoir, aux horreurs de celte existence errante et aux coups d'une fortune implacable. Ils s'étaient donné mutuellement les derniers embrassements, à ce qu'ils pensaient du moins. Elle avait attaché sous ses vêtements, et déposé sur son sein, comme une offrande funèbre, les colliers exposés avec elle, qu'elle avait toujours eu soin du reste de porter secrètement. Aussi acceptait-elle toutes les charges, toutes les accusations capitales dirigées contre elle, et, si on ne les lui intentait point, elle les inventait. Les juges dès lors n'hésitèrent pas un instant : peu s'en fallut même qu'ils ne lui infligeassent le supplice le plus cruel usité chez les Perses. Cependant, touchés peut-être par sa vue, par sa jeunesse et son irrésistible beauté, ils la condamnèrent seulement à être brûlée vive. Elle fut aussitôt livrée aux exécuteurs et traînée à quelque distance en dehors des murs, précédée d'un héraut, qui proclamait incessamment qu'on la menait au bûcher pour empoisonnement ; une multitude d'habitants de la ville l'accompagnaient, avertis et attirés à ce spectacle par son passage même, ou par le bruit qui s'en était rapidement répandu. Arsacé y était venue de son côté et contemplait l'exécution du haut des murs ; car elle se fût amèrement reproché de ne point rassasier sa vue du supplice de Chariclée. Les exécuteurs, après avoir mis le feu à un immense bûcher, et bien avivé la flamme, voulurent y traîner Chariclée : mais elle les pria de lui accorder quelques instants, et leur promit de monter volontairement sur le bûcher. Levant alors les mains au ciel, du côté où le soleil dardait ses rayons : « O Soleil, s'écria-t-elle, ô Terre et vous Divinités qui sur la terre et sous la terre surveillez et punissez les impies, je vous prends à témoin : je me soumets volontairement à la mort pour échapper aux intolérables outrages de la fortune ; accueillez-moi donc avec bienveillance. Mais quant à cette infâme, cette impie, cette adultère, cette Arsacé qui fait tout cela pour m'arracher mon fiancé, qu'elle éprouve au plus tôt votre vengeance. » Tout le peuple se récria à ces paroles et demanda qu'il fût sursis au supplice jusqu'à un second jugement : les uns se disposaient à empêcher l'exécution, les autres s'étaient déjà élancés vers elle, lorsque Chariclée, les prévenant, se précipita sur le bûcher et apparut au milieu des flammes. Longtemps on la vit debout, à l'abri de toute atteinte : la flamme l'entourait de ses tourbillons, sans l'approcher, sans lui faire aucun mal. De quelque côté que se jetât Chariclée, elle se retirait à son approche et ne faisait qu'éclairer d'un plus vif éclat, faire resplendir davantage sa beauté entourée comme d'une auréole par les lueurs du bûcher. Elle reposait sur le feu comme sur un lit nuptial. Vainement s'élançait-elle tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, étonnée du prodige et cherchant la mort : elle n'y gagnait rien ; car toujours le feu se retirait et semblait fuir à son approche. Cependant les bourreaux, loin de se ralentir, n'en faisaient que plus d'efforts, animés par les gestes menaçants d'Arsacé : ils entassaient du bois, accumulaient des roseaux et avivaient le feu par tous les moyens. Mais rien n'y faisait. Le peuple s'agitait de plus en plus; voyant là une intervention divine, il criait : « Cette femme est pure, cette femme est innocente! » Déjà la foule était près du bûcher et en écartait les exécuteurs; Thyamis, à la tête du peuple, l'exhortait à secourir Chariclée ; car il avait été, lui aussi, averti de ce qui se passait et attiré par l'immense clameur de la multitude. Tous brûlaient d'arracher Chariclée au bûcher; mais, n'osant en approcher, ils l'exhortaient à s'élancer hors du feu; ils lui disaient qu'après avoir ainsi séjourné au milieu des flammes, elle n'avait rien à craindre si elle voulait en sortir. A cette vue, à ces cris, Chariclée, persuadée elle-même que c'étaient les Dieux qui l'avaient protégée, résolut de ne pas se montrer ingrate envers la Divinité, et de ne pas repousser ses bienfaits. Elle sauta hors du bûcher. Toute la ville, dans l'allégresse et l'admiration, fit retentir l'air d'un concert unanime d'applaudissements et d'actions de grâce aux Dieux tout puissants. Cependant Arsacé ne se contenait plus; elle s'élança de la muraille, et accourut par une petite porte, accompagnée d'une garde nombreuse et des principaux seigneurs perses. Elle mit elle-même la main sur Chariclée, et jeta à la foule un regard de mépris : « Ne rougissez-vous pas, dit-elle, de ces efforts pour arracher à un juste châtiment, une misérable, une empoisonneuse, prise en flagrant délit, convaincue par ses propres aveux. En protégeant une criminelle, vous résistez aux lois des Perses, au Roi lui-même, aux satrapes, aux seigneurs et aux juges. Sans doute, c'est parce qu'elle n'a pas été brûlée que vous vous laissez abuser par une fausse pitié, attribuant le fait aux Dieux. N'aurez-vous donc pas le bon sens de songer que c'est là une nouvelle preuve de l'empoisonnement, puisque telle est la puissance de sa magie, qu'elle résiste même à la violence du feu?
Venez, si vous le voulez, demain à la séance du tribunal qui se tiendra publiquement pour vous; vous verrez qu'elle-même avoue et qu'elle est convaincue par le témoignage de ses complices que je tiens en prison. » En même temps elle lui mit la main sur te col, l'entraîna elle-même, et ordonna à ses gardes de disperser la foule. Quelques-uns s'indignaient et songeaient à résister; les autres cédaient, ceux-ci ébranlés par le soupçon d'empoisonnement, ceux-là écartés par la crainte d'Arsacé et de sa puissance. Chariclée, livrée de nouveau à Euphratès et chargée de liens plus nombreux encore, alla attendre en prison un second jugement et un nouveau supplice. C'était du moins pour elle une immense joie, dans ses malheurs, de se trouver avec Théagène et de lui raconter tout ce qui lui était arrivé. Arsacé avait imaginé de les réunir pour accroître encore leur supplice; elle voulait se jouer en quelque sorte de leurs maux et les torturer davantage, en les enfermant dans la même prison, afin qu'ils pussent se voir l'un l'autre dans les fers et entre les mains des bourreaux. Car elle savait que les souffrances de la personne aimée sont plus sensibles à l'amant que les siennes propres. Mais c'était pour eux, au contraire, une consolation ; ils regardaient comme un bonheur d'être soumis aux mêmes épreuves. Si l'un d'eux était moins torturé que l'autre, il s'imaginait être vaincu et faire preuve de moins d'amour. Ils pouvaient d'ailleurs se voir mutuellement, s'entretenir, s'exhorter à supporter avec noblesse et courage les malheurs qui fondaient sur eux, les combats qu'ils soutenaient pour leur chasteté et leur fidélité mutuelle.

 [8,10] Πολλὰ γοῦν μέχρι πόρρω τῶν νυκτῶν ἀλλήλοις διειλεγμένοι καὶ ὅσα εἰκὸς τοὺς μετὰ τὴν νύκτα τὴν παροῦσαν ἐντεύξεσθαι ἀλλήλοις ἀπεγνωκότας καὶ οἷον ἀλλήλων ἐφ´ ὅσον ἔξεστι κορεννυμένους τέλος καὶ περὶ τῆς κατὰ τὴν πυρκαϊὰν θαυματουργίας ἀνεσκοποῦντο. Καὶ ὁ μὲν Θεαγένης εἰς θεῶν εὐμένειαν τὸ αἴτιον ἀνέφερε, στυγησάντων μὲν τὴν ἄδικον Ἀρσάκης συκοφαντίαν κατελεησάντων δὲ τὴν ἀθῷον καὶ οὐδὲν αἰτίαν· ἡ Χαρίκλεια δὲ ἀμφιβάλλειν ἐῴκει. «Τὸ μὲν γὰρ καινουργὸν» ἔφη «τῆς σωτηρίας δαιμονίᾳ τινὶ καὶ θείᾳ παντάπασιν ἔοικεν εὐεργεσίᾳ τὸ δὲ ἐν τοσούτοις ἐξετάζεσθαι δυστυχήμασιν ἀδιαστάτως καὶ κολάσεσιν αἰκίζεσθαι ποικίλως τε καὶ ὑπερβαλλόντως θεηλατουμένων εἶναι καὶ δυσμενείας κρείττονος πειρωμένων, πλὴν εἰ μὴ θαυματοποιΐα τίς ἐστι δαίμονος εἰς τὰ ἔσχατα μὲν βάλλοντος ἐκ δὲ τῶν ἀπόρων διασῴζοντος.»

X. Leur entretien se prolongea fort avant dans la nuit, comme on le conçoit aisément de deux amants, qui n'ont plus d'espoir de se voir jamais une fois la nuit écoulée, et qui veulent jouir l'un de l'autre autant qu'il est en eux. A la fin leur attention s'arrêta sur le prodige du bûcher. Théagène en rapportait la cause à la bonté des Dieux, indignés des odieuses calomnies d'Arsacé et touchés de compassion pour l'innocence de Chariclée injustement accusée. Chariclée au contraire paraissait avoir quelque doute : « Le prodige inouï de cette délivrance, disait-elle, a toute l'apparence d'une faveur surnaturelle de la bonté divine ; mais, pour être accablés sans relâche par de telles calamités, pour être ainsi en proie à d'intolérables misères de tout genre, il faut être poursuivis par la colère céleste, en butte aux vengeances de quelque puissance supérieure. A moins cependant que ce ne soit quelque miracle de la Providence, qui nous jette dans les plus extrêmes misères, pour nous sauver ensuite contre tout espoir.

 [8,11] Καὶ ἔτι ταῦτα λέγουσα τοῦ Θεαγένους εὐφημεῖν παρακαλοῦντος καὶ τοῦ εὐσεβεῖν πλέον καὶ σωφρονεῖν ἀντέχεσθαι παραινοῦντος «Ἱλήκοιτε, θεοί» ἀνεβόησεν «οἷον γάρ μοι νῦν ὄναρ εἴτε καὶ ὕπαρ ἦν ἐνθύμιον γέγονεν ὃ τῆς προτεραίας ἰδοῦσα νυκτὸς τότε μὲν οὐκ οἶδ´ ὅπως τῆς διανοίας ἀπέβαλον νυνὶ δέ μοι εἰς μνήμην παραγέγονε. Τὸ δὲ ὄναρ ἔπος ἦν εἰς μέτρον ἡρμοσμένον, ἔλεγε δὲ τὸ ἔπος ὁ θειότατος Καλάσιρις, εἴτε καταδαρθεῖν λαθούσῃ φανείς, εἴτε καὶ ἐναργῶς ὀφθείς· εἶχε δέ, οἶμαι, ὧδέ πως παντάρβην φορέουσα πυρὸς μὴ τάρβει ἐρωήν, ῥηίδι´ ὡς μοίραις χἄ τ´ ἀδόκητα πέλει.» Καὶ ὁ Θεαγένης διεσείσθη τε ὥσπερ οἱ κάτοχοι καὶ ἐφ´ ὅσον ἐνεδίδου τὰ δεσμὰ ἀνήλατο καὶ «Εὐμενεῖς εἴητε, θεοί» ἀνέκραγε· «κἀγὼ γάρ τοι ποιητὴς ἐξ ὑπομνήσεως ἀναδείκνυμαι καὶ χρησμὸς δή μοι παρ´ ὁμοίου τοῦ μάντεως, εἴτε Καλάσιρις ἦν εἴτε θεὸς εἰς Καλάσιριν φαινόμενος, πεφοίτηκε καὶ λέγειν ἐδόκει τοιάδε Αἰθιόπων εἰς γαῖαν ἀφίξεαι ἄμμιγα κούρῃ δεσμῶν Ἀρσακέων αὔριον ἐκπροφυγών. Ἐμοὶ μὲν οὖν ὅποι τείνει τὸ χρήσμιον ἔχω συμβάλλειν γῆν μὲν γὰρ Αἰθιόπων τὴν τῶν καταχθονίων ἔοικε λέγειν ἄμμιγα δὲ κούρῃ τῇ Περσεφόνῃ με συνέσεσθαι καὶ λύσιν δεσμῶν τὴν ἐνθένδε ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγήν. Σοὶ δὲ ἄρα τί φράζει τὸ ἔπος οὕτως ἐξ ἐναντίων πρὸς ἑαυτὸ συγκείμενον; Τοὔνομα μὲν γὰρ ἡ παντάρβη πάντα φοβουμένη δηλοῖ, τὸ παράγγελμα δὲ μὴ δεδοικέναι τὴν πυρὰν ἀξιοῖ.» Καὶ ἡ Χαρίκλεια «Ὦ γλυκύτατε» ἔφη «Θεάγενες, ἡ συνήθειά σε τῶν δυστυχημάτων πάντα πρὸς τὸ φαυλότατον νοεῖν τε καὶ εἰκάζειν παρεσκεύασε, φιλεῖ γὰρ ἄνθρωπος πρὸς τὰ συμπίπτοντα τρέπειν τὴν γνώμην. Χρηστότερα δὲ ἢ ὡς σοὶ παρίσταται μηνύειν μοι τὰ μαντευθέντα φαίνεται, καὶ ἡ κόρη τάχ´ ἂν εἴην ἐγώ, μεθ´ ἧς σε πατρίδος τῆς ἐμῆς Αἰθιοπίας ἐπιβήσεσθαι ἐπαγγέλλεται, Ἀρσάκην καὶ δεσμὰ τὰ Ἀρσάκης ἀποφυγόντα. Τὸ δὲ ὅπως ἡμῖν μὲν οὔτε δῆλα οὔτε εὔπιστα, θεοῖς δὲ καὶ δυνατὰ καὶ μελήσει τοῖς καὶ τὰ μαντεύματα φήνασιν· ἡ γοῦν εἰς ἐμὲ πρόρρησις ἤδη, ὡς οἶσθα, βουλήματι τῷ ἐκείνων τετέλεσται καὶ ζῶ σοι τὸ παρὸν ἡ παντοίως ἀπελπισθεῖσα, καὶ σωτηρίαν ἐμαυτῆς ἐπαγομένη τότε μὲν ἠγνόουν συνίημι δὲ τὸ παρὸν ὡς ἔοικε. Τὰ γὰρ συνεκτεθέντα μοι γνωρίσματα καὶ παρὰ τοὺς ἔμπροσθεν ἀεὶ χρόνους ἐπιφέρεσθαι προνοουμένη, τότε καὶ πλέον, τῆς κρίσεως μοι γενησομένης καὶ τῆς τελευταίας προσδοκωμένης, περὶ τῇ γαστρὶ ζωσαμένη κρύφα ἐτύγχανον, εἰ μὲν σῳζοίμην εὐπορίαν βίου καὶ τῶν ἀναγκαίων, εἰ δέ τι πάσχοιμι καλλωπίσματα ἔσχατα καὶ ἐντάφια γενησόμενα. Ἐν δὴ τούτοις, ὦ Θεάγενες, οὖσιν ὅρμοις πολυτελέσι καὶ λίθοις ἐριτίμοις Ἰνδικοῖς τε καὶ Αἰθιοπικοῖς ἔστι καὶ δακτύλιος δῶρον μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς τοὐμοῦ τῇ μητρὶ παρὰ τὴν μνηστείαν δοθείς, λίθῳ δὲ τῇ καλουμένῃ παντάρβῃ τὴν σφενδόνην διάδετος γράμμασι δὲ ἱεροῖς τισιν ἀνάγραπτος καὶ τελετῆς, ὡς ἔοικε, θειοτέρας ἀνάμεστος παρ´ ἧς εἰκάζω δύναμίν τινα ἥκειν τῇ λίθῳ πυρὸς φυγαδευτικήν, ἀπάθειαν τοῖς ἔχουσιν ἐν ταῖς φλογώσεσι δωρουμένην, ἣ κἀμὲ τυχὸν συμβουλήσει θεῶν περιέσωσε. Ταῦτα δ´ ἔχω καὶ συμβάλλειν καὶ γινώσκειν ἐξ ὧν ὁ θειότατός μοι Καλάσιρις ὑπετίθετο, πολλάκις ταῦτα καὶ φράζεσθαι καὶ ἐκδεδιδάχθαι πρὸς τῶν ἐνεστιγμένων τῇ συνεκτεθείσῃ μοι ταινία (νυνὶ δὲ κατὰ γαστέρα τὴν ἐμὴν εἰλημένῃ) διηγούμενος.» «Ταῦτα μὲν εἰκότα καὶ ὄντα, πλέον καὶ τοῖς ὑπηργμένοις συμβαίνοντα» ἔφη ὁ Θεαγένης· «ἐκ δὲ τῶν εἰς αὔριον κινδύνων ποία τις ἄρα παντάρβη ἄλλη ἐξαιρήσεται; οὐ γάρ που καὶ ἀθανασίαν ὡς ὤφελε, καθὰ τὴν πρὸς τὰς πυρκαϊὰς ἀντιπάθειαν, ἐπαγγέλλεται, τῆς ἀλάστορος Ἀρσάκης, ὡς εἰκάζειν ἔνεστιν, ἕτερόν που καὶ καινότερον τιμωρίας τρόπον τὰ νῦν ἐπινοούσης. Καὶ εἴθε γε ἅμα κατ´ ἀμφοτέρων καὶ θάνατον ἕνα καὶ ἐν ὥρᾳ μιᾷ καταδικάσειεν ὡς οὐδὲ τελευτὴν ἂν τοῦτο ἐθέμην ἀλλὰ πάντων κακῶν ἀνάπαυλαν.» Καὶ ἡ Χαρίκλεια «Θάρσει» ἔφη· «παντάρβην ἑτέραν ἔχομεν τὰ μεμαντευμένα καὶ θεοῖς ἐπανέχοντες σῳζοίμεθά τε ἂν ἥδιον καί, εἰ δέοι, πάσχοιμεν ὁσιώτερον.»

XI. Elle finissait à peine de parler; Théagène l'exhortait à avoir plus de confiance dans les Dieux, à mettre la piété au-dessus même de la chasteté, lorsqu'elle s'écria tout-à-coup : a Dieux, soyez-nous propices! quel songe me revient en ce moment à la mémoire! quelle vision, peut-être! Cette vision m'est apparue la nuit dernière, et je ne sais comment depuis lors j'en avais tout à fait perdu le souvenir : tout à l'heure elle s'est représentée à ma pensée. Le songe affectait la forme poétique : c'étaient des vers que me chantait le divin Calasiris, soit qu'une illusion du sommeil me fit croire à sa présence, soit qu'il fût réellement sous mes yeux : voici à peu près, je crois, ses paroles : « Portant la pantarbe, ne redoute point la violence du feu : même ce dont on désespère est facile aux Destins. »
Théagène, à ces mots, s'agita à son tour comme s'il eût été possédé de l'esprit divin : il se leva brusquement, autant que le permettaient ses fers, en s'écriant : « Dieux, soyez-nous propices! et moi aussi je suis poète par le souvenir : une révélation m'a été faite par le même devin, que ce soit Calasiris, ou un Dieu sous la forme de Calasiris! Il me sembla qu'il me parlait ainsi :

« Tu arriveras à la terre des Éthiopiens avec la jeune fille; demain tu auras échappé aux liens d'Arsacé. »

Je comprends bien la portée de ce dernier oracle : les Ethiopiens sont les habitants des demeures souterraines, et je dois, en compagnie de la jeune fille, aller trouver Proserpine. Les chaînes dont je dois être délivré, sont l'emblème de l'affranchissement des liens du corps. Mais que signifient ces vers que tu me rapportes, et où se heurtent des paroles contradictoires? Le nom de pantarbe signifie : qui redoute tout ; et le sens de l'oracle est de ne rien craindre des flammes. — O mon cher Théagène, lui dit Chariclée, l'habitude du malheur te fait tout voir en noir, tout interpréter à mal. C'est ainsi que l'homme a coutume d'accommoder sa pensée aux événements. Pour moi, je vois dans ces oracles l'annonce d'un avenir plus heureux que tu ne supposes : peut-être suis-je cette jeune fille avec qui tu dois atteindre l'Ethiopie, ma patrie, délivré enfin d'Arsacé et des chaînes d'Arsacé. Comment cela se fera-t-il? je l'ignore; mais je n'ai aucune crainte; car les Dieux en ont le pouvoir, et c'est affaire à ceux qui nous ont envoyé la prophétie. Déjà ce qui me concerne s'est accompli, par leur volonté ; je vis maintenant pour toi, moi dont le salut était tout à fait désespéré; je portais avec moi ma délivrance, et je l'ignorais alors; mais en ce moment je crois comprendre. Ces signes de reconnaissance exposés avec moi, que j'avais toujours eu la précaution, jusque-là, de porter sur moi, j'ai eu soin de ne point m'en séparer, surtout au moment où j'allais être jugée, et où j'attendais ma dernière heure. Je les portais alors attachés secrètement sur ma poitrine, comme une ressource pour subvenir aux nécessités de la vie, si j'étais sauvée, comme un dernier ornement et une offrande funèbre, si je devais mourir. Parmi ces objets, qui sont des colliers précieux, des pierres de l'Inde et de l'Ethiopie du plus haut prix, se trouve un anneau, don de mon père à ma mère lors de son mariage. Dans le chaton est une pierre appelée pantarbe, où sont gravés des caractères sacrés, et à laquelle certaine consécration mystique a sans doute communiqué une vertu spéciale qui lui donne, je suppose, la propriété d'écarter les flammes, de préserver de toute atteinte, au milieu du feu, ceux qui la portent. C'est elle peut-être qui m'aura sauvée, par la faveur des Dieux. Ce qui me confirme surtout dans cette supposition et cette croyance, c'est que le divin Calasiris m'a souvent parlé de cette propriété, en me disant que c'était là précisément ce qu'indiquaient et révélaient les caractères tracés sur une bandelette exposée avec moi et que je porte maintenant enroulée sur mon sein. — C'est là, dit Théagène, l'explication la plus vraisemblable, celle qui s'accorde le mieux avec ce qui t'est arrivé; mais les dangers de demain, quelle autre pantarbe nous en tirera? Car elle n'a pas sans doute (et plût aux Dieux cependant que cela fût!) la prétention de donner l'immortalité, comme elle préserve des atteintes du feu. L'infâme Arsacé médite maintenant, il est facile de le prévoir, quelque nouveau genre de supplice plus affreux encore. Si du moins elle nous condamnait tous les deux à mourir ensemble, du même supplice, à la même heure! ce serait pour moi non pas la mort, mais le repos de tous mes maux. — Aie bon courage, lui dit Chariclée; nous avons une autre pantarbe dans la prédiction qui nous a été faite : confions-nous aux Dieux; notre délivrance en sera plus douce; notre sacrifice, s'il le faut, s'accomplira avec plus de résignation.

 [8,12] Οὗτοι μὲν δὴ ταῦτα ἀναθεωροῦντες καὶ νῦν μὲν θρηνοῦντες καὶ πλέον ἀνιᾶσθαι καὶ ἀγωνιᾶν ἅτερος ὑπὲρ θατέρου διεγγυώμενοι, νῦν δὲ τὰ τελευταῖα ἀλλήλοις ἐπισκήπτοντες καὶ ὡς μέχρι θανάτου πιστοὶ τὰ ἐρωτικὰ πρὸς ἀλλήλους ἔσονται θεούς τε καὶ τὰς παρούσας τύχας ἐπομνύντες οὕτω διῆγον. Ὁ δὲ Βαγώας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πεντήκοντα ἱππεῖς νυκτὸς ἔτι βαθείας ὕπνῳ τὰ πάντα ἐχούσης ἀφικνοῦνται εἰς τὴν Μέμφιν καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν πυλῶν ἡσυχῇ διαναστήσαντες καὶ οἵτινες εἶεν εἰπόντες τε καὶ γνωρισθέντες ἐπὶ τὰ σατραπεῖα σὺν σπουδῇ καὶ ἀθορύβως εἰσέρχονται. Καὶ τοὺς μὲν ἱππέας ὁ Βαγώας αὐτοῦ κατέλιπε τοῖς σατραπείοις ἐν κύκλῳ περιστήσας ὡς εἴ τις καὶ γένοιτο ἀντίστασις ηὐτρεπίσθαι πρὸς ἄμυναν, αὐτὸς δὲ κατά τινα παραπυλίδα τοῖς πολλοῖς ἀγνοουμένην ἀσθενεῖς τὰς θύρας ἐκμοχλεύσας καὶ τῷ κατοικοῦντι φράσας τε ἑαυτὸν καὶ τὸ σιωπᾶν ἐπιστείλας ὡς τὸν Εὐφράτην ἐμπειρίᾳ καὶ γνώσει τῶν τόπων ἔσπευδεν ἅμα τι καὶ τῆς σεληναίας τότε μικρὸν ὑπαυγαζούσης. Καὶ καταλαβὼν ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἀφύπνισέ τε καὶ θορυβούμενον καὶ «Τίς οὑτοσί;» βοῶντα κατέστελλε «Βαγώας ἐγώ» λέγων, «ἀλλὰ φῶς ἥκειν πρόσταττε.» Προσκαλεσάμενος δή τι παιδάριον τῶν προσεδρευόντων, λύχνον ἅψασθαι τοὺς ἄλλους καθεύδειν ἐάσαντα προσέταττεν. Ἐπειδὴ δὲ ἧκεν ὁ παῖς καὶ τὴν δᾷδα κατὰ λυχνοῦχον ἐπιθεὶς μετέστη, «Τί τοῦτο» ἔλεγεν ὁ Εὐφράτης· «τί ἄρα καινὸν ἀγγέλλει πάθος ἡ αἰφνίδιος σου καὶ ἀπροσδόκητος ἄφιξις;» Ὁ δὲ «Οὐ πολλῶν» ἔφη «δεῖ λόγων ἀλλὰ τουτὶ τὸ γράμμα ἀναγίνωσκε λαβὼν καὶ πρό γε τούτου τῆς σφραγῖδος τοὐπίσημον ἀναγνώριζε καὶ ὡς Ὀροονδάτης ἐστὶν ὁ κελεύων πίστευε καὶ τὰ ἐπεσταλμένα πρᾶττε νυκτὶ καὶ τάχει συμμάχοις εἰς τὸ λαθεῖν ἀποχρώμενος. Εἰ δὲ καὶ τὰ πρὸς Ἀρσάκην ἐπεσταλμένα λυσιτελὲς ἀποδοῦναι πρότερον, αὐτὸς δοκίμαζε.»

XII. Tels étaient leurs entretiens sur les visions de la nuit : tantôt ils éclataient en gémissements ; chacun d'eux jurait que ses plus grandes souffrances, ses angoisses les plus vives tenaient aux douleurs de l'autre; tantôt ils s'adressaient mutuellement les serments d'adieu; ils se promettaient, en prenant à témoin les Dieux et leur fortune présente, de rester jusqu'à la mort fidèles à leur amour. Ainsi le temps s'écoulait pour eux. Cependant Bagoas et ses cinquante cavaliers arrivent à Memphis au milieu de la nuit, pendant que tout est encore plongé dans le sommeil. Ils éveillent doucement les gardiens des portes, se nomment et se font reconnaître; puis tous ensemble courent en toute hâte au palais du satrape. Là, Bagoas, après avoir rangé ses cavaliers en cercle autour du palais, pour qu'ils fussent prêts à le défendre, en cas de résistance, se dirigea lui-même vers une petite porte secrète et força la barre qui était peu solide. S'étant fait connaître des gens de l'intérieur, il leur ordonna de se taire, et courut vers Euphratès, ce qui lui était facile, grâce à son expérience et à sa connaissance des lieux, grâce aussi à la lune qui éclairait alors faiblement. Il le trouva au lit. « Qui va là? » s'écria Euphratès tout troublé. Bagoas l'arrêta en disant : « C'est moi; fais apporter de la lumière. » Il appela un jeune esclave attaché à son service, lui ordonna d'allumer la lampe et de laisser dormir les autres. L'esclave arriva à cet appel, plaça la lampe sur son support et se retira. « Quel malheur imprévu, dit alors Euphratès, nous annonce ton arrivée si soudaine, si inattendue? — Il n'est pas besoin de longs propos, répondit-il : Prends et lis cette lettre; auparavant reconnais le cachet dont elle est scellée; sache que c'est Oroondatès qui te donne ses ordres, et obéis à ses commandements. Prends pour auxiliaires la promptitude et la nuit, afin de n'être pas découvert. Quant à la lettre à Arsacé, juge toi-même s'il est utile de la lui remettre d'abord. »

 [8,13] Ὑποδεξάμενος οὖν ὁ Εὐφράτης τὰς ἐπιστολὰς καὶ ἀμφοτέρας ἐπελθὼν «Ἀρσάκη μὲν» ἔφη «ἄλλως τε οἰμώξει καὶ τὸ παρὸν ἐν ἐσχάτοις διάγει, πυρετοῦ τινος ὥσπερ θεηλάτου τῆς προτεραίας ἐνσκήψαντος καὶ θερμῆς ὀξείας ὑποδραμούσης καὶ εἰς δεῦρο κατεχούσης καὶ ὀλίγας τοῦ περιέσεσθαι τὰς ἐλπίδας ἐνδεικνυμένη. Ἐγὼ δ´ ἂν ταῦτα οὐδὲ ἐρρωμένῃ ἔδωκα, θᾶττον ἂν προαποθανούσῃ καὶ ἡμᾶς συναπολεσάσῃ ἢ ἑκούσῃ τοὺς νέους ἐκδούσῃ. Σὺ δὲ εἰς καιρὸν ἥκων ἴσθι καὶ ὑποδεξάμενος ἄγε τοὺς ξένους καὶ τὴν εἰς δύναμιν ἐπικουρίαν σύσπευδε. Καὶ κατελέει παντοίως ἀθλίους μὲν ὄντας καὶ κακοδαίμονας καὶ μυρίαις αἰκίαις καὶ κολάσεσιν οὔτοι ἑκόντος ἐμοῦ κελευομένου δὲ πρὸς Ἀρσάκης ὑποστάντας τἄλλα δέ, ὡς ἔοικεν, εὖ γεγονότας καὶ ὡς ἡ πεῖρά μοι καὶ τὰ ἔργα παρέστησε τὰ πάντα σώφρονας.» Καὶ ἅμα λέγων ἦγεν ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον. Ὁ μὲν δὴ Βαγώας ἰδὼν τοὺς νέους, δεσμώτας καὶ ταῦτα καὶ ἤδη πρὸς τῶν βασάνων τετρυχωμένους, ἐκπέπληκτο τοῦ μεγέθους ἅμα καὶ κάλλους· οἱ δὲ τοῦτο ἐκεῖνο εἶναι νομίσαντες καὶ ἀωρὶ τοὺς περὶ τὸν Βαγώαν ἥκειν τὴν ἐπὶ θανάτῳ καὶ τὴν τελευταίαν ἀπάξοντας εἰς βραχὺ μὲν διεταράχθησαν, εἶτα ἀνενεγκόντες ἱλαρῷ καὶ διακεχυμένῳ τῷ βλέμματι ὅτι ἀφροντιστοῦσι καὶ πλείονα χαίρουσιν ἐπίδηλοι τοῖς παροῦσιν ἐγίνοντο. Ἤδη γοῦν τῶν περὶ τὸν Εὐφράτην πλησιαζόντων καὶ ἐπιδραττομένων καὶ ἀπὸ τῶν ξύλων πρὸς οἷς τὰ δεσμὰ κατακέκλειστο ὑπεκλυόντων ὁ Θεαγένης «Εὖγε ἡ ἀλάστωρ Ἀρσάκη» ἀνεβόησεν «ὅτι νυκτὶ καὶ ζόφῳ τὰς ἑαυτῆς ἀθεμίτους πράξεις ἐπικρύπτειν οἴεται. Δεινὸς δὲ ὁ τῆς δίκης ὀφθαλμὸς ἐλέγχῳ καὶ τὰ ἀμήνυτα κρύφια καὶ ἀθέμιτα φωτίζειν. Ἀλλ´ ὑμεῖς τὰ προστεταγμένα πράττετε καὶ εἴτε πῦρ εἴτε ὕδωρ εἴτε ξίφος ὥρισται καθ´ ἡμῶν τὸν αὐτὸν ἅμα καὶ ἕνα θάνατον ἀμφοτέροις χαρίσασθε.» Συμπαρεκάλει δὲ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ Χαρίκλεια. Ἐπιδακρύσαντες οὖν οἱ εὐνοῦχοι, συνίεσαν γὰρ ἠρέμα τῶν λεγομένων, αὐτοῖς δεσμοῖς ὑπεξῆγον.

XIII. Euphratès prit les lettres et les parcourut l'une et l'autre. « Je ne vois là rien de bon, dit-il, pour Arsacé. Pour le moment, d'ailleurs, elle est à la dernière extrémité. Hier la fièvre l'a prise subitement et comme par un coup du ciel ; puis est venue une ardeur dévorante, qui n'a point cessé encore et ne laisse que bien peu d'espoir de la sauver. Au reste, fût-elle bien portante, je ne lui remettrais point la lettre; car elle aimerait mieux mourir et nous perdre avec elle, que de livrer ces jeunes gens. Pour toi, sache que tu es venu à temps; prends et emmène ces étrangers et viens-leur en aide de tout ton pouvoir. Aie pitié d'eux, car leurs malheurs sont sans nombre; une cruelle destinée les poursuit; ils ont enduré mille maux, mille tortures par l'ordre d'Arsacé, et bien contre mon gré. Leur naissance parait illustre; les faits et l'expérience m'ont prouvé qu'ils sont à tous égards chastes et vertueux. » A ces mots, il le conduisit à la prison. Bagoas, en voyant les deux jeunes gens enchaînés, déjà abattus par les tortures, fut néanmoins frappé de leur taille et de leur beauté. Pour eux, persuadés que le moment était arrivé et que Bagoas ne pouvait venir à une heure aussi insolite que pour exécuter un jugement capital et un arrêt de mort, ils furent un instant troublés. Mais bientôt ils se remirent et l'on vit clairement au calme de leurs regards, à leur visage ouvert, que, bien loin de s'en inquiéter, ils en éprouvaient plutôt de la joie. Déjà Euphratès s'était approché pour les saisir, et détachait leurs chaînes des pièces de bois auxquelles elles étaient rivées, lorsque Théagène s'écria : « A merveille, infâme Arsacé! Elle croit ensevelir dans la nuit et dans les ténèbres ses exécrables actions; mais l'œil de la justice est perçant ; elle découvre même les crimes dont on lui dérobe la trace, et met au jour les forfaits cachés. Pour vous, exécutez vos ordres, et, quel que soit le supplice qu'on nous réserve, le feu, l'eau ou le glaive, accordez-nous, comme grâce, de mourir tous deux d'une seule et même mort. » Chariclée leur adressa de son côté la même prière. Les eunuques versaient des larmes; car ils avaient compris, sans mot dire; et ils les emmenèrent encore chargés de leurs fers.

 [8,14] Κἀπειδὴ τῶν σατραπείων ἐκτὸς ἐγεγόνεσαν, ὁ μὲν Εὐφράτης κατὰ χώραν ἔμενεν· ὁ δὲ Βαγώας καὶ οἱ ἱππεῖς τῶν πολλῶν δεσμῶν ἐπικουφίσαντες τοὺς νέους καὶ ὅσα φυλάττειν οὐ κολάζειν ἔμελλεν ἐγκαταλιπόντες ἐφ´ ἵππου τε ἑκάτερον ἀναθέμενοι καὶ μέσους εἰς κύκλον περιστοιχισάμενοι τάχους οὐδὲν ἀνιέντες ἐπὶ τὰς Θήβας ἤλαυνον. Τὸ δὴ λειπόμενον τῆς νυκτὸς ἀδιαστάτως ὁδοιπορήσαντες καὶ κατὰ τὴν ἑξῆς ἡμέραν εἰς ὥραν που τρίτην οὐδαμοῦ γόνυ κάμψαντες τῆς τε ἡλιακῆς ἀκτῖνος τὸν φλογμὸν οἷα δὴ θέρους ὥρᾳ καὶ κατ´ Αἴγυπτον οὐκέτ´ ἀνεχόμενοι πιεζόμενοί τε ὑπ´ ἀγρυπνίας καὶ πλέον τὴν Χαρίκλειαν πρὸς τῆς συνεχοῦς ἱππηλασίας ἀπειρηκυῖαν ὁρῶντες ἔγνωσαν αὐτοῦ που κατασκήψαντες ἀναπνεῦσαι μὲν αὐτοὶ ἀναπνεῦσαι δὲ καὶ τὴν ἵππον ἀναψῦξαι δὲ καὶ τὴν κόρην. Καὶ ἦν γάρ τις ὄχθη καὶ ἄκρα τοῦ Νείλου καθ´ ἣν τῆς ἐπ´ εὐθὺ στάθμης τὸ ὕδωρ ἀνακοπὲν καὶ πρὸς ἑλιγμὸν ἡμίκυκλον ἐκτραπὲν πρός τε τὸ ἀντίθετον τῆς ἐκτροπῆς ἐπιστρέψαν οἷον ἠπειρωτικόν τινα κόλπον ἀπετέλει τὸ περιγραφόμενον πολλοῦ μὲν λειμῶνος οἷα δὴ διαρρεομένου τοῦ παντὸς ἀνάπλεων πολλὴν δὲ πόαν καὶ χιλὸν ἄφθονον ἐνδαψιλεύσασθαι κτήνεσι νομὴν ἀπαυτοματίζοντα δένδρεσί τε Περσέαις καὶ συκομόροις καὶ ἄλλοις τοῖς Νείλου συννόμοις {τε καὶ} φύλλοις ἐπηρεφῆ τε καὶ κατάσκιον· ἐνταῦθα ὁ Βαγώας ἅμα τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἐνηυλίσατο σκηνὴν τὰ δένδρα ποιησάμενος καὶ αὐτός τε σίτου μετέλαβε καὶ τοῖς περὶ τὸν Θεαγένην μετέδωκε διωθουμένους τὰ πρῶτα ἐπαναγκάσας, καὶ ὡς περιττὸν εἴη σιτεῖσθαι τοὺς αὐτίκα τεθνηξομένους φάσκοντας μετέπειθεν, ὡς οὐδὲν ἔσται τοιοῦτο διεγγυώμενος καὶ ὡς οὐκ ἐπὶ θάνατον ἄγοιντο, ἄγοιντο δὲ πρὸς Ὀροονδάτην ἐκδιδάσκων.

XIV. Quand ils furent hors du palais des satrapes, Euphratès demeura là : Bagoas et les cavaliers débarrassèrent les jeunes gens de la plus grande partie de leurs liens, ne laissant que ce qui était indispensable pour les garder sans les faire souffrir. Ils les placèrent chacun sur un cheval, firent cercle autour d'eux et poussèrent vers Thèbes de toute la vitesse de leurs montures. Toute la nuit ils marchèrent ainsi sans interruption ; et, le lendemain, à la troisième heure du jour, ils n'avaient pas encore mis pied à terre. A ce moment, épuisés par les brûlantes ardeurs du soleil, sous le ciel d'Egypte et en plein été, accablés par l'insomnie, touchés surtout de l'état de Chariclée qu'ils voyaient brisée par le mouvement prolongé du cheval, ils résolurent de s'arrêter quelque part pour respirer un peu, faire souffler leur chevaux et donner à la jeune fille le temps de reprendre haleine. Le rivage du Nil forme en cet endroit comme un promontoire contre lequel vient se briser le courant; le fleuve, forcé à dévier de sa direction, s'infléchit, forme un demi cercle, et revenant ensuite sur lui-même parallèlement à sa première déviation, embrasse dans son contour une sorte de presqu'île, couverte de brillantes prairies, grâce à l'eau qui l'enveloppe de tous côtés. L'herbe et le fourrage y naissent spontanément et offrent aux troupeaux d'abondants pâturages. Le pêcher, le sycomore et tous les arbres qu'on voit ordinairement affectionner les bords du Nil, couvrent et ombragent la prairie. Bagoas et ses compagnons s'arrêtèrent en cet endroit et s'abritèrent sous les arbres en guise détente. Bagoas prit quelque nourriture et en fit accepter à Théagène et à Chariclée, malgré le refus qu'ils avaient opposé d'abord, sous prétexte qu'il était superflu de rien prendre quand on devait bientôt mourir. Il leur affirma qu'ils n'avaient rien de pareil à craindre et leur apprit qu'il les conduisait non pas à la mort, mais auprès d'Oroondatès.

[8,15] Ἤδη δὲ τῆς ἄγαν μεσημβρίας χαλώσης οὐκέτι κατὰ κορυφὴν ἡλίου πλάγια δὲ καὶ ἀπὸ τῶν δυσμικωτέρων βάλλοντος τῶν τε περὶ τὸν Βαγώαν εἰς τὴν πορείαν διασκευαζομένων ἐφίσταταί τις ἱππεὺς ὑπὸ συντόνου τῆς ἐλασίας ὡς ἐδόκει, πνευστιῶν μὲν αὐτὸς ἱδρῶτι δὲ καταρρεόμενον τὸν ἵππον χαλεπῶς ἀνέχων, καὶ πρὸς τὸν Βαγώαν ἰδίᾳ τι φράσας ἡσύχαζεν. Ὁ δὲ εἰς βραχὺ κατηφήσας καὶ ἐν συννοίᾳ τῶν ἀπαγγελθέντων γεγονέναι δόξας «Ὦ ξένοι» ἔφη «θαρσεῖτε. Δίκην ὑμῖν ὑπέσχεν ἡ πολεμία· τέθνηκεν Ἀρσάκη βρόχον ἀγχόνης ἁψαμένη ἐπειδὴ τὴν ἡμετέραν σὺν ὑμῖν ἔξοδον ἐπύθετο καὶ τὸν ἐξ ἀνάγκης θάνατον τῷ αὐθαιρέτῳ προὔλαβεν, οὐκ ἂν διαδράσασα τὴν ἐξ Ὀροονδάτου καὶ βασιλέως τιμωρίαν ἀλλ´ ἢ σφαγεῖσα ἢ τῷ λειπομένῳ τοῦ βίου πάντως ἐνασχημονοῦσα. Ταυτὶ γὰρ φράζει καὶ ἐπιστέλλει διὰ τοῦ νῦν ἥκοντος Εὐφράτης, ὥστε θαρσεῖτε πλέον καὶ θυμὸν ἔχετε ἀγαθὸν αὐτοὶ μὲν οὐδὲν ἠδικηκότες ὡς ἀκριβῶς ἔγνων τὴν δὲ ἀδικήσασαν ἐκποδὼν ἔχοντες.» Ταῦτ´ ἔλεγεν ὁ Βαγώας ὡς παραστησόμενος, ἀλλὰ ψελλιζόμενος τὴν Ἑλλάδα φωνὴν καὶ παράσημα τὰ πολλὰ ἐπισύρων. Ἔλεγε δὲ ἅμα μὲν καὶ αὐτὸς χαίρων, τὸ ἀκόλαστον τῆς Ἀρσάκης καὶ τυραννικὸν ζώσης βαρυνόμενος, ἅμα δὲ τοὺς νέους ἐπιρρωννύς τε καὶ παρηγορούμενος, ἐλπίζων, ὅπερ ἦν, ἐπὶ μέγα παρὰ τῷ Ὀροονδάτῃ καὶ λαμπρῶς εὐδοκιμήσειν εἰ περισώσειεν αὐτῷ νεανίαν τε πᾶσαν τὴν ἄλλην τοῦ σατράπου διακονίαν ἐπισκιάσοντα καὶ κόρην ἀπρόσμαχόν τε τὸ κάλλος καὶ εἰς γυναῖκα μετὰ Ἀρσάκην ἀπελθοῦσαν ἐσομένην. Ἔχαιρον δὲ καὶ οἱ περὶ τὸν Θεαγένην τῇ ἀκοῇ, θεούς τε καὶ δίκην μεγάλους ἀνακαλοῦντες οὐδὲν ἔτι πείσεσθαι δεινὸν ὑπετίθεντο κἂν εἰ τὰ χαλεπώτατα διαδέχοιτο, τῆς ἐχθίστης κειμένης. Οὕτως ἄρα ἡδύ τισι καὶ τὸ ἀπόλλυσθαι ὅταν συμβαίνῃ τοῖς ἐχθροῖς ἐπαπόλλυσθαι. Δείλης οὖν ὀψίας ἤδη πρὸς τὸ εὐπνούστερον ἀναχεομένης καὶ πρὸς τὸ βάσιμον τὴν ὁδοιπορίαν ἐπιψυχούσης ἄραντες ἤλαυνον αὐτήν τε τὴν ἑσπέραν καὶ τὴν συνεχῆ νύκτα καὶ τῆς συναπτομένης ἡμέρας τὰ ὄρθρια σπουδὴν ποιούμενοι κατὰ τὰς Θήβας τὸν Ὀροονδάτην εἰ δύναιντο καταλαβεῖν. Οὐ μὴν προὐχώρει γε αὐτοῖς, ἀλλά τινος τῶν ἀπὸ τῆς στρατιᾶς καθ´ ὁδὸν ἐντυχόντος καὶ ὡς ἐξωρμήκοι μὲν τῶν Θηβῶν ὁ σατράπης ἀπαγγείλαντος αὐτὸς δὲ ἀποσταλείη πάντα τινὰ στρατιώτην καὶ ἔνοπλον κἂν εἰ πρὸς φρουραῖς εἴη καταλελειμμένος ἐπισπεῦσαι πρὸς τὴν Συήνην κατεπείξων, ἐμπεπλῆσθαι γὰρ ἅπαντα θορύβου καὶ δέος εἶναι τὴν πόλιν ἡλωκέναι τοῦ μὲν σατράπου καθυστεροῦντος τοῦ δὲ Αἰθιοπικοῦ στρατοῦ θᾶττον ἀκοῆς ἐπιβρίσαντος, ἐκτραπεὶς τῶν Θηβῶν ὁ Βαγώας ἐπὶ τὴν Συήνην ἤλαυνεν.

XV. Lorsque la chaleur brûlante de midi eut un peu cédé, et que le soleil, au lieu de tomber à plomb, se fut rapproche du couchant et n'envoya plus ses rayons qu'obliquement, la troupe de Bagoas se disposa à se remettre en marche. Mais à ce moment parut un cavalier, soutenant à peine son cheval inondé de sueur, et haletant lui-même, on le voyait, d'une course longue et soutenue. Après avoir dit à Bagoas quelques mots en particulier, il alla se reposer. Bagoas baissa un instant la tête et parut méditer sur la nouvelle qu'il venait de recevoir : « Étrangers, dit-il ensuite, ayez bon courage ; justice vous est faite de votre ennemie. Arsacé est morte : elle s'est pendue elle-même, lorsqu'elle eut appris votre départ avec nous; elle a prévenu ainsi par une fin volontaire une mort inévitable. Car elle n'eût point échappé à la vengeance d'Oroondatès et du Roi : ou elle eût été mise à mort, ou tout le reste de sa vie se fût passé dans l'opprobre. C'est là ce que me fait dire Euphratès, par le messager qui vient d'arriver. Ayez donc meilleur espoir et reprenez confiance, puisque vous n'avez rien fait de mal, je le sais parfaitement, et que votre persécutrice n'est plus sur votre route. En leur parlant ainsi, Bagoas s'était placé debout à côté d'eux; il balbutiait péniblement la langue grecque; sa parole était traînante et incorrecte; mais on voyait qu'il éprouvait lui-même un certain plaisir à leur annoncer cette nouvelle : la vie honteuse et la tyrannie d'Arsacé lui pesaient; il désirait d'un autre côté consoler et réconforter ces jeunes gens : car il espérait, ce qui était beaucoup pour lui, qu'Oroondatès lui saurait infiniment de gré de lui amener, sains et saufs, un jeune homme qui éclipserait tous les autres serviteurs du satrape, et une jeune fille d'une incomparable beauté, dont il pourrait faire sa femme, maintenant qu'Arsacé était morte. Théagène et Chariclée se réjouirent aussi à cette nouvelle; ils rendirent grâce aux Dieux tout puissants et à la Justice. Il ne pouvait plus leur arriver mal désormais, pensaient-ils, quand bien même les plus rudes épreuves les attendraient, puisque leur ennemie acharnée était à terre. Ainsi quelquefois la mort même est douce, du moment où l'on a la joie de voir auparavant succomber ses ennemis. Sur le soir, une brise légère s'étant répandue dans l'air, et une agréable fraîcheur les invitant à continuer leur route, ils poussèrent en avant. Ils marchèrent ainsi le reste de la soirée, la nuit suivante et la matinée du lendemain, faisant toute diligence afin de rencontrer, s'il était possible, Oroondatès à Thèbes. Mais ils n'y purent parvenir, un émissaire envoyé de l'armée, qu'ils rencontrèrent en route, leur ayant appris que déjà le satrape n'était plus à Thèbes. Lui-même était envoyé pour faire diriger en toute hâte sur Syène tous les soldats armés, même ceux laissés à la garde des villes : car la confusion était partout; il était à craindre que la ville ne fût prise et que le satrape n'arrivât trop tard, l'invasion de l'armée éthiopienne ayant devancé toute nouvelle. Aussitôt Bagoas quitta la route de Thèbes, et poussa sur Syène.

[8,16] Ἤδη δὲ πλησιάζων Αἰθιοπικῷ περιπίπτει λόχῳ καὶ πλήθει νεολαίας εὐοπλούσης οἳ προαπεστάλησαν μὲν ὀπτῆρές τε ἐσόμενοι καὶ τὸ ἀσφαλὲς τῆς ὁδοιπορίας τῇ παρὰ σφῶν ἀποπείρᾳ πρὸς τὴν ὅλην στρατιὰν βεβαιώσοντες, τότε δὲ ὑπὸ νυκτός τε καὶ τόπων ἀπειρίας, ᾗ πορρωτάτω τῶν φιλίων προσῆκον ἦν φθάνειν ἀποσφαλέντες, κατά τινα τοῦ ποταμοῦ λόχμην ἐγκαταδύντες αὐτοῖς τε ἅμα εἰς φρουρὰν καὶ τοῖς ἐναντίοις εἰς ἐνέδραν ἄυπνοι τὴν λόχμην ἐπετείχιζον. Ἄρτι δὲ ἡμέρας ὑποφαινούσης τὸν Βαγώαν καὶ τὴν σὺν αὐτῷ ἵππον αἰσθόμενοι παριόντας καὶ τὸ πλῆθος ὡς ὀλίγοι διοπτεύσαντες μικρόν τε παραδραμεῖν ἐνδόντες καὶ ὅτι ἄλλοι μηδένες ἐφέποιντο ἀκριβώσαντες ἀθρόον τοῦ ἕλους μετὰ βοῆς ἐκδύντες μετέθεον. Ὁ δὲ Βαγώας καὶ τὸ ἄλλο ἱππικὸν ὑπό τε τῆς ἀπροσδοκήτου βοῆς πτοίας ἐμπέπληστο καὶ ἀπὸ τῆς χροιᾶς Αἰθίοπας εἶναι τοὺς φανέντας γνωρίσαντες καὶ τὸ πλῆθος ὡς ἀπρόσμαχον ἰδόντες (χίλιοι γὰρ εἰς τὴν κατασκοπὴν ὡπλισμένοι κούφως ἐστάλησαν) οὐδὲ ἀκριβῶς τὴν θέαν ἀνασχόμενοι πρὸς φυγὴν ὥρμησαν σχολαίτερον τὰ πρῶτα ἢ ὅσον ἠδύναντο καὶ ὥστε μὴ προῦπτον δρασμὸν ἐμφαίνειν ἀπιόντες· οἱ δὲ ἐπεδίωκον, τοὺς ὅσοι Τρωγλοδύται σφῶν (ἦσαν δὲ εἰς διακοσίους) προτέρους ἐπαφέντες. Τρωγλοδύται δὲ μοῖρα μέν ἐστιν Αἰθιοπική, νομαδική τε καὶ Ἀράβων ὅμορος, δρόμου δὲ ὀξύτητα φύσει τε εὐτυχοῦντες καὶ ἐκ παίδων ἀσκοῦντες, τὴν μὲν βαρεῖαν ὅπλισιν οὐδὲ ἀρχὴν ἐδιδάχθησαν ἀπὸ σφενδόνης δὲ κατὰ τὰς μάχας ἀκροβολιζόμενοι ἢ δρῶσί τι πρὸς ὀξὺ τοὺς ἀνθισταμένους ἢ καθυπερτέρους αἰσθόμενοι διαδιδράσκουσιν· οἱ δὲ ἀπογινώσκουσιν αὐτίκα τὴν ἐπιδίωξιν ἐπτερωμένους τῇ ποδωκείᾳ συνειδότες καὶ εἰς ὀπάς τινας βραχυστόμους καὶ χηραμοὺς κρυφίους πετρῶν καταδυομένους. Οὗτοι δ´ οὖν τότε πεζοὶ τοὺς ἱππέας ἔφθανον καί τινας καὶ τραυματίας γενέσθαι σφενδονῶντες ἴσχυσαν· οὐ μὴν ἐδέξαντό γε ἀντεφορμήσαντας ἀλλὰ προτροπάδην εἰς τοὺς ἀπολειφθέντας τῶν φιλίων πολὺ καθυστεροῦντας ἀπεδίδρασκον. Ὃ δὴ καὶ σκοπήσαντες οἱ Πέρσαι καὶ τῆς ὀλιγότητος ὑπεριδόντες τὴν ἀντεφόρμησιν ἐθάρσησαν, ἀποσκευασάμενοί τε εἰς βραχὺ τοὺς ἐγκειμένους τὸν δρασμὸν αὖθις ἐπέσπευδον τοῖς τε μύωψι τοὺς ἵππους ἐρεθίζοντες καὶ δυνάμεως ὅσον ἦν καὶ τάχους ἀνέτοις τοῖς χαλινοῖς ἐφιέντες. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι διαδιδράσκουσιν ἑλιγμόν τινα τοῦ Νείλου καθάπερ ἄκραν ὑποδραμόντες καὶ τῷ προβόλῳ τῆς ὄχθης τὴν θέαν τῶν ἐναντίων ἀποκρύψαντες· ὁ δὲ Βαγώας ἁλίσκεται προσπταίσαντι τῷ ἵππῳ συγκατενεχθεὶς καὶ θάτερον τοῖν σκελοῖν εἰς τὸ ἀκίνητον πηρωθείς. Ἁλίσκονται δὲ Θεαγένης καὶ Χαρίκλεια τὸ μέν τι τὸν Βαγώαν ἐγκαταλιπεῖν οὐκ ἐνεγκόντες, ἄνδρα φιλάνθρωπον περὶ αὐτοὺς καὶ ὀφθέντα καὶ ἐλπισθέντα (παρειστήκεισαν γοῦν ἀποβάντες τῶν ἵππων ἴσως ἂν καὶ διαφυγόντες), πλέον δὲ ἑκόντες ὑποκατακλινόμενοι, τοῦ Θεαγένους πρὸς τὴν Χαρίκλειαν τοῦτ´ ἐκεῖνο εἶναι τὸ ὄναρ εἰπόντος καὶ τοὺς Αἰθίοπας τούτους ὧν εἰς τὴν γῆν ἀφικέσθαι πεπρωμένον εἶναι ἡμῖν αἰχμαλώτους ἁλόντας· καλὸν οὖν ἐγχειρίζειν ἑαυτοὺς καὶ ἐπιτρέπειν ἀδηλοτέρᾳ τύχῃ τοῦ προδήλου παρὰ Ὀροονδάτῃ κινδύνου.

XVI. Déjà ils approchaient, lorsqu'ils tombèrent dans une embuscade. C'était un corps nombreux de jeunes Ethiopiens bien armés, qui avaient été envoyés en avant pour éclairer la route et s'assurer par leur propre expérience que toute l'armée pouvait avancer en sûreté. Arrêtés par la nuit et l'ignorance des lieux (car ils avaient ordre de se porter le plus loin qu'ils pourraient en avant des leurs), ils se jetèrent dans un fourré au bord du fleuve et y passèrent toute la nuit, éveillés et en alerte, tant pour se garder de toute surprise que pour surprendre eux-mêmes les ennemis. Au point du jour; ils virent passer Bagoas et ses cavaliers. Après avoir reconnu à travers les broussailles qu'ils étaient peu nombreux, ils leur laissèrent prendre un peu d'avance, pour se bien assurer qu'ils n'étaient pas suivis par d'autres ; puis ils se précipitèrent tout-à-coup hors du marais, en poussant de grands cris, et se mirent à leur poursuite. Bagoas et ses cavaliers furent consternés de celte clameur imprévue; ils virent bien à la couleur que c'étaient des Éthiopiens, et reconnurent en même temps à leur nombre qu'il était impossible de leur tenir tête ; car ce corps d'éclaireurs ne formait pas moins de mille hommes armés à la légère. Sans prendre même le temps de les examiner attentivement, ils se mirent à fuir, mais avec moins de rapidité d'abord qu'ils n'auraient pu, et de manière à ne pas laisser croire qu'ils se sauvaient en désordre. Les Éthiopiens se mirent à leur poursuite et lancèrent en avant tous les Troglodytes qu'ils avaient avec eux, au nombre d'environ deux cents. Ces Troglodytes sont une peuplade éthiopienne, nomade et confinant aux Arabes. La légèreté à la course est chez eux une qualité naturelle, perfectionnée dès l'enfance par l'exercice. L'habitude de porter des armes pesantes leur est complètement inconnue. Dans les combats ils escarmouchent de loin, armés de la fronde, et mettent leurs adversaires en désordre à la première attaque ; ou, s'ils se sentent inférieurs, ils s'esquivent et s'enfuient au plus vite. L'ennemi ne cherche même pas à les poursuivre, sachant qu'ils ont des ailes pour la course et qu'ils se dérobent en se cachant dans des souterrains étroits d'embouchure, et dans les cavernes les plus ignorées des rochers. Quoiqu’à pied, ils ne tardèrent pas à atteindre les cavaliers, et parvinrent même à en blesser quelques-uns à coups de fronde. Cependant, lorsque ceux-ci se retournèrent contre eux, ils n'attendirent pas leur choc et s'enfuirent de toute leur vitesse vers le gros de leur troupe qu'ils avaient laissée bien loin en arrière. A cette vue, les Perses, enhardis par leur petit nombre, les attaquèrent à leur tour sans hésiter et balayèrent en un instant tout ce qui se trouvait devant eux; puis ils reprirent leur course rapide, pressant leurs chevaux de l'éperon et les lançant à toute bride tant qu'ils avaient de force et d'haleine. Ils ne tardèrent pas à se mettre hors de portée, en se jetant derrière un coude du Nil, où l'élévation des rives et les massifs d'arbres interposés les dérobèrent à la vue de l'ennemi. Mais Bagoas fut jeté à terre par son cheval qui s'abattit : blessé d'une cuisse, au point de ne pouvoir faire un mouvement, il tomba aux mains de l'ennemi. Théagène et Chariclée furent pris également : Vraisemblablement ils auraient pu s'échapper; mais ils mirent pied à terre, ne pouvant se résigner à abandonner Bagoas, qui leur avait témoigné jusque-là tant d'égards, et sur lequel ils n'avaient pas moins compté pour l'avenir. Un autre motif, plus puissant encore, les avait décidés à se rendre volontairement; Théagène avait dit à Chariclée : a C'est là mon songe ; ce sont les Éthiopiens au pays desquels il est dans notre destinée d'être emmenés captifs; mieux vaut nous remettre entre leurs mains et préférer à un danger indubitable auprès d'Oroondatès les chances d'une fortune au moins incertaine.

[8,17] Καὶ ἡ Χαρίκλεια συνίει μὲν λοιπὸν ὑπὸ τῶν εἱμαρμένων χειραγωγουμένη καὶ εὔελπις ἦν τῶν βελτιόνων, φιλίους πλέον ἢ πολεμίους τοὺς ἐπιόντας ὑποτιθεμένη, φράζουσα δὲ οὐδὲν τῷ Θεαγένει τῶν νοουμένων ὑπὸ μόνης πείθεσθαι τῆς συμβουλῆς ἐνεδείκνυτο. Πλησιάσαντες οὖν οἱ Αἰθίοπες καὶ τὸν μὲν Βαγώαν εὐνοῦχον καὶ ἀπόλεμον ἐκ τῶν ὄψεων γνωρίσαντες τοὺς δὲ ἀόπλους μὲν καὶ δεσμώτας κάλλει δὲ καὶ εὐγενείᾳ διαπρέποντας ἠρώτων οἵτινες εἶεν Αἰγύπτιόν τε ἀπὸ σφῶν ἕνα τε καὶ περσίζοντα τὴν φωνὴν εἰς τὴν πεῦσιν καθέντες ὡς ἢ ἀμφοτέρων ἢ θατέρου πάντως συνήσοντας. Οἱ γὰρ ὀπτῆρές τε καὶ σκοποὶ λεγομένων τε καὶ πραττομένων ἀποσταλέντες ὁμογλώσσους τε καὶ ὁμοφώνους τοῖς τε ἐγχωρίοις καὶ πολεμίοις ἐπάγεσθαι ὑπὸ τῆς χρείας ἐδιδάχθησαν. Ὡς οὖν ὁ Θεαγένης ὑπό τε συνδιαιτήσεως ἤδη μακρᾶς τῆς Αἰγυπτίας καὶ βραχείας τῆς πεύσεως τὰ πρῶτα εἶναι τοῦ σατράπου Περσῶν Βαγώαν ἀπεκρίνατο ἑαυτὸν δὲ καὶ τὴν Χαρίκλειαν Ἕλληνας γένος Πέρσαις μὲν πρότερον αἰχμαλώτους ἀγομένους τὸ παρὸν δὲ Αἰθίοψιν ὑπὸ χρηστοτέρας ἴσως τύχης ἐγχειριζομένους, ἔγνωσαν φείδεσθαι καὶ ζωγρίᾳ λαβόντες ἄγειν· καὶ πρώτην ὥσπερ ἄγραν καὶ μεγίστην βασιλεῖ τῷ σφῶν προσάγειν τὸν μὲν κτῆμα τῶν τοῦ σατράπου τὸ τιμιώτατον (Περσῶν γὰρ βασιλείοις αὐλαῖς ὀφθαλμοὶ καὶ ἀκοαὶ τὸ εὐνούχων γένος οὐ παίδων οὐ συγγενείας τὸ πιστὸν τῆς εὐνοίας μετασπώσης ἀλλὰ ἐκ μόνου τοῦ πιστεύσαντος ἀναρτώμενον), τοὺς δὲ νέους δῶρον τὸ κάλλιστον διακονίᾳ καὶ αὐλῇ τῇ τοῦ βασιλέως ἐσομένους. Ἦγον οὖν αὐτίκα τῶν ἵππων ἐπιβιβάσαντες τὸν μὲν ὡς τραυματίαν τοὺς δὲ ὡς ὑπὸ τῶν δεσμῶν εἰς τὸ ἐπισπεῦδον τῆς πορείας ἰσοταχεῖν ἀδυνατοῦντας. Καὶ ἦν ὥσπερ ἐν δράματι προαναφώνησις καὶ προεισόδιον τὸ γινόμενον· ξένοι καὶ δεσμῶται τὴν σφαγὴν ὀλίγῳ πρόσθεν τὴν αὑτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ταλαντεύσαντες οὐκ ἤγοντο πλέον ἢ προεπέμποντο ἐν αἰχμαλώτῳ τύχῃ πρὸς τῶν ὀλίγον ὕστερον ὑπηκόων δορυφορούμενοι. Καὶ οἱ μὲν ἐν τούτοις ἦσαν.

XVII. Chariclée, de son côté, sentit alors que les destinées la conduisaient désormais comme par la main ; elle commença à espérer un meilleur avenir, et vit dans ceux qui venaient à eux plutôt des amis que des ennemis. Sans rien dire cependant à Théagène de ce qu'elle pensait, elle lui fit signe qu'elle ne voulait avoir d'autre avis que le sien. Les Éthiopiens s'c-tant approchés, reconnurent à première vue que Bagoas était un eunuque et non un homme de guerre. Lorsqu'ils aperçurent sans armes et enchaînés deux jeunes gens aussi remarquables par leur beauté que par leur jeunesse, ils leur demandèrent qui ils étaient. Un Égyptien, enrôlé parmi eux et qui parlait aussi le perse, fut chargé de les interroger, espérant qu'ils entendraient au moins l'une des deux langues. Car les éclaireurs, les espions envoyés pour observer ce qui se fait et ce qui se dit, ont appris de la nécessité à emmener avec eux des interprètes qui parlent la même langue, le même idiome que les ennemis. Théagène, déjà familiarisé par un long séjour avec la langue égyptienne, comprit d'autant mieux la question qu'elle était courte. Il répondit que l'eunuque était un des premiers dignitaires du satrape des Perses; que lui-même et Chariclée étaient Grecs, prisonniers des Perses auparavant, et maintenant, pour leur bonheur peut-être, livrés par la fortune aux mains des Éthiopiens. Ceux-ci résolurent de les emmener prisonniers afin d'offrir à leur roi, comme les prémices et la plus noble partie de leurs prises, ce que le satrape possédait de plus précieux : car, dans la cour des rois perses, les eunuques sont l'œil et l'oreille du prince ; ils n'ont ni enfants, ni famille pour partager leur affection, et dépendent uniquement de ceux qui ont mis en eux leur confiance. Quant aux jeunes gens, ils les regardaient comme un présent de grand prix à offrir au roi pour le service de la cour. Ils les placèrent donc sur des chevaux, l'un parce qu'il était blessé, les autres parce que leurs liens ne leur auraient pas permis de suivre l'armée dans ses rapides mouvements, et ils les emmenèrent. On eût cru réellement assister au prologue, au début d'un drame : des prisonniers chargés de chaînes, après avoir vu quelques instants auparavant la mort suspendue sur leur tête, étaient entraînés ou plutôt conduits solennellement, dans l'attitude de simples captifs, gardés par ceux qui bientôt après devaient être leurs sujets. Telle était alors leur situation. 

 LIVRE II.