retour à l'entrée du site

table des matières de l'œuvre d'HÉLIODORE

 

HÉLIODORE

 

ÉTHIOPIQUES

 

LIVRE VII

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ'.

[7,1] Ὁ δὲ Καλάσιρις καὶ ἡ Χαρίκλεια παρὰ τοσοῦτον ἐλθόντες κινδύνου καὶ ἅμα μὲν τῶν παρόντων φόβων ἐκτὸς ἑαυτοὺς ποιούμενοι ἅμα δὲ τῶν μαντευθέντων ἕνεκεν ἐπισπεύδοντες τῆς ἐπὶ τὴν Μέμφιν ὁδοῦ σπουδαιότερον εἴχοντο. Καὶ δὴ καὶ ἐπλησίαζον τῇ πόλει τῶν ἐκ τῆς νεκυίας μεμαντευμένων ἤδη κατ´ αὐτὴν τελουμένων. Ὡς γὰρ ὁ Θύαμις τὸ ἀπὸ τῆς Βήσσης λῃστρικὸν ἐπάγων ἐφίστατο, οἱ μὲν κατὰ τὴν Μέμφιν ὀλίγον ὅσον ἔφθησαν τὰς πύλας ἐπικλεισάμενοι, στρατιώτου τινὸς τῶν ὑπὸ Μιτράνην διαδράντος τὴν κατὰ Βῆσσαν μάχην προϊδόντος τε τὴν ἔφοδον καὶ τοῖς ἐν τῷ ἄστει προμηνύσαντος· ὁ δὲ Θύαμις περί τι μέρος τοῦ τείχους τὰ ὅπλα καταθέσθαι κελεύσας διανέπαυέ τε ἅμα ἐκ συντόνου τῆς ὁδοιπορίας τὸν στρατὸν καὶ ὡς πολιορκήσων δῆθεν ἐποιεῖτο γνώμην. Οἱ δὲ κατὰ τὴν πόλιν, πρότερον μὲν ὡς πλῆθος τὸ ἐπιὸν καταδείσαντες ἀπὸ δὲ τῆς ἐκ τῶν τειχῶν κατασκοπῆς ὀλίγους εἶναι τοὺς ἐπελθόντας καταγνόντες, ὥρμησαν μὲν καὶ αὐτίκα τοὺς ἐγκαταλελειμμένους ὀλίγους εἰς φρουρὰν τῆς πόλεως τοξότας τε καὶ ἱππέας ἀναλαβόντες καὶ τὸν ἀστικὸν δῆμον τοῖς προστυχοῦσιν ἐξοπλίσαντες ἐξελθεῖν τε καὶ συμπεσεῖν εἰς μάχην τοῖς ἐναντίοις. Πρεσβυτικοῦ δέ τινος καὶ τῶν ἐπὶ δόξης διακωλύσαντος καὶ ἐκδιδάξαντος διότι καὶ εἰ τὸν σατράπην Ὀροονδάτην ἀπεῖναι συμβαίνει τὰ νῦν, ἐπὶ τὸν Αἰθιοπικὸν ἐκστρατεύσαντα πόλεμον, ἀλλὰ Ἀρσάκῃ γοῦν τῇ ἐκείνου γαμετῇ δίκαιον πρότερον ἀνακοινοῦσθαι τὴν πρᾶξιν, ὡς ἂν μετὰ γνώμης τῆς ἐκείνης τὸ εὑρισκόμενον κατὰ τὴν πόλιν στρατιωτικὸν ῥᾷόν τε συλλαμβάνοιμεν καὶ προθυμότερον, ἐδόκει τε δὴ ταῦτα καλῶς εἰρῆσθαι καὶ ἐπὶ τὰ βασίλεια πάντες ὥρμησαν, ταῦτα ἐχόντων εἰς κατοίκησιν τῶν σατραπῶν βασιλέως μὴ παρόντος.

LIVRE VII.

I. Après avoir couru un pareil danger, Calasiris et Chariclée, impatients de se soustraire à la frayeur qu'ils éprouvaient, pressés d'ailleurs par la prédiction qu'ils venaient d'entendre, continuèrent sans tarder leur marche vers Memphis. Au moment où ils approchaient de la ville, les événements annoncés par l'ombre évoquée devant eux s'y accomplissaient déjà. Thyamis était aux portes, à la tête des brigands de Bessa. Mais le bruit de sa marche l'avait précédé à Memphis : on venait de fermer les portes, sur l'avis d'un des soldats de Mitranès qui, échappé au massacre de Bessa, avait prévu cette attaque et en avait prévenu les habitants de la ville. Thyamis, ayant fait camper sa bande au pied de la muraille, d'un seul côté de la ville, afin de la reposer des fatigues d'une marche rapide, se disposa à faire le siège de la place. Cependant les habitants, effrayés d'abord de l'arrivée de cette troupe, qu'ils croyaient plus considérable, ne tardèrent pas à reconnaître du haut des murs le petit nombre des assaillants; aussitôt ils s’empressèrent de réunir les quelques archers et cavaliers laissés à la garde de la ville, armèrent le peuple de tout ce qu'on put trouver, et se disposèrent à faire une sortie contre l'ennemi. Mais un vieillard, homme de crédit et d'autorité, s'y opposa ; il leur remontra que, puisque le satrape Oroondatès se trouvait absent et retenu au dehors par une guerre contre les Ethiopiens, il convenait du moins de faire part de ce qui arrivait à Arsacé, sa femme ; que, du moment où ils agiraient par ses ordres, les troupes qu'ils pourraient trouver dans la ville montreraient plus d'empressement à se réunir, plus d'ardeur à les défendre.

[7,2] Ἡ δὲ Ἀρσάκη τὰ μὲν ἄλλα καλή τε ἦν καὶ μεγάλη καὶ συνεῖναι δραστήριος τό τε φρόνημα ἐξ εὐγενείας ὑπέρογκος καὶ οἷον εἰκὸς τὴν ἀδελφὴν βασιλέως τοῦ μεγάλου γεγονυῖαν, ἄλλως δὲ τὸν βίον ἐπίμωμος καὶ ἡδονῆς παρανόμου καὶ ἀκρατοῦς ἐλάττων· πρὸς γοῦν ἄλλοις καὶ τῷ Θυάμιδι παραιτία τῆς ἐκ Μέμφεώς ποτε φυγῆς ἐγεγόνει. Ἄρτι γὰρ τοῦ μὲν Καλασίριδος διὰ τὰ ἐκ θεῶν αὐτῷ περὶ τῶν παίδων προθεσπισθέντα τῆς Μέμφεως ἑαυτὸν λάθρα πάντων ἐξοικίσαντος καὶ ἀφανοῦς ὄντος ἢ καὶ ἀπολωλέναι δοκοῦντος, τοῦ δὲ Θυάμιδος ὡς ἂν πρεσβυτέρου παιδὸς ἐπὶ τὴν προφητείαν κληθέντος καὶ τὰς εἰσιτηρίους θυσίας πανδημεὶ τελοῦντος, ἐντυχοῦσα κατὰ τὸν νεὼν τῆς Ἴσιδος ἡ Ἀρσάκη νεανίσκῳ χαρίεντι καὶ ἀκμάζοντι καὶ πρὸς τῆς ἐν χερσὶ πανηγύρεως πλέον ὡραϊσμένῳ ὀφθαλμούς τε ἐπέβαλλεν οὐ σώφρονας καὶ νεύματα τῶν αἰσχροτέρων αἰνίγματα. Καὶ ταῦτα ὁ μὲν Θύαμις οὐδὲ κατὰ μικρὸν προσίετο, φύσει τε καὶ ἐκ παίδων εὖ πεφυκὼς τὰ εἰς σωφροσύνην, καὶ τὰ πρὸς ἐκείνης δρώμενα πόρρω τε ἦν ὡς ἐδρᾶτο τοῦ ὑποπτεύειν καὶ τυχὸν ἄλλως πως γίνεσθαι ὑπετίθετο τῶν ἱερῶν ὅλος γινόμενος. Ὅ γε μὴν ἀδελφὸς αὐτῷ Πετόσιρις καὶ πάλαι ζηλοτυπίαν ἐπ´ αὐτῷ νοσῶν τῆς ἱερωσύνης τάς τε προσβολὰς τῆς Ἀρσάκης παρατηρήσας, ἀφορμὴν εἰς ἐπιβουλὴν τοῦ ἀδελφοῦ τὴν ἐκείνης οὐκ ἔννομον πεῖραν ἐποιήσατο· καὶ τῷ Ὀροονδάτῃ λάθρα προσιὼν κατεμήνυεν οὐ τὴν ἐκείνης ὄρεξιν μόνον ἀλλ´ ἤδη καὶ ὡς ὁ Θύαμις συγκατατίθοιτο προσεπιψευδόμενος. Ὁ δὲ ῥᾳδίως ὑποπεισθεὶς ἐξ ὧν τὴν Ἀρσάκην προϋπώπτευε, τῇ μὲν κατ´ οὐδὲν ἠνώχλει σαφῆ τε ἔλεγχον οὐκ ἔχων καὶ ἅμα φόβῳ καὶ αἰδοῖ τῇ περὶ τὸ βασίλειον γένος εἴ τι καὶ ὑπώπτευεν ἀνέχεσθαι βιαζόμενος. Τῷ μέντοι γε Θυάμιδι θάνατον ἐκ προρρήσεως συνεχῶς διαπειλῶν, οὐ πρότερον ἀνῆκεν ἄχρις οὗ τὸν μὲν ἐφυγάδευσε τὸν Πετόσιριν δὲ εἰς τὴν προφητείαν ἐγκατέστησεν.

II. Cet avis fut goûté, et tous coururent au palais du roi, habitation ordinaire des satrapes, lorsque le roi était absent. Arsacé était belle, grande, d'une intelligence active, d'une noblesse de sentiments en rapport avec sa haute naissance, telle enfin qu'il convenait à la sœur du Grand Roi. Mais sa vie n'était point sans reproche : portée à la volupté, elle ne savait point mettre un frein à ses passions des honnêtes : elle avait en particulier à se reprocher de n'être pas étrangère à l'exil de Thyamis. Lorsque Calasiris, à la suite des avertissements des Dieux au sujet de ses enfants, se fut exilé de Memphis à l'insu de tout le monde, et que sa disparition donna lieu de supposer qu'il était mort, Thyamis fut appelé à la dignité pontificale, comme l'ainé de ses fils. Le jour où il célébrait son entrée en fonctions, par un sacrifice public, Arsacé était venue au temple d'Isis : voyant là un jeune homme plein de grâce, dans la fleur de l'âge, embelli encore de tout l'éclat de la solennité qu'il accomplissait, elle jeta sur lui des regards de convoitise, et lui fit des gestes où se peignaient ses honteux désirs. Thyamis ne s'en aperçut même pas ; car il était naturellement chaste, et cette qualité avait été cultivée en lui avec soin dès l'enfance. Il était loin de soupçonner le sens et l'intention de ces gestes; et, tout entier à son saint ministère, il supposait qu'ils devaient avoir quelque autre objet. Mais son frère Pétosiris, jaloux de lui à cause de la prêtrise, ayant observé les avances d'Arsacé, prit occasion de ses criminelles tentatives pour calomnier et perdre Thyamis. Il alla secrètement trouver Oroondatès, et, non content de lui dénoncer la passion d'Arsacé, il ajouta, contrairement à la vérité, que Thyamis était d'accord avec elle. Oroondatès crut facilement cet avis, qui ne faisait que confirmer ses soupçons antérieurs contre Arsacé; cependant il ne témoigna aucun mécontentement contre elle, soit parce qu'il n'avait pas de preuve certaine, soit parce que la crainte, le respect du sang royal le forçaient à dissimuler, en dépit de ses soupçons. Quant à Thyamis, il ne cessa de le menacer ouvertement de la mort, et ne lui laissa aucun repos, qu'il ne l'eût forcé à s'exiler, pour installer à sa place Pétosiris dans les fonctions sacerdotales.

 [7,3] Ἀλλὰ ταῦτα μὲν χρόνοις ἐγεγόνει προτέροις, τότε δ´ οὖν ἡ Ἀρσάκη, τοῦ πλήθους ἐπὶ τὴν οἴκησιν αὐτῆς συρρυέντος καὶ τήν τε ἔφοδον τῶν ἐναντίων δηλοῦντος (ἤδη καὶ αὐτὴ προῃσθημένη) καὶ τοῖς οὖσι τῶν στρατιωτῶν ἐπιτρέψαι συνεξελθεῖν αὐτοῖς αἰτοῦντος, οὐκ ἂν ἔφη ταῦτα προχείρως οὕτως ἐπιτρέψαι οὔπω μὲν τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων ὅσον οὔπω δὲ οἵτινές εἰσιν ἢ πόθεν εἰδυῖα, καὶ πρός γε οὐδὲ τὴν πρόφασιν δι´ ἣν ἐπεληλύθασι γινώσκουσα. Χρῆναι γὰρ ἄχρι τῶν τειχῶν διαβῆναι πρότερον καὶ ἅπαντα ἐκεῖθεν κατοπτεύσαντας καὶ ἄλλους συλλαβόντας οὕτω τοῖς δυνατοῖς καὶ λυσιτελοῦσιν ἐπιχειρεῖν. Ἐδόκει καλῶς εἰρῆσθαι καὶ ὥρμησαν ὡς εἶχον ἐπὶ τὸ τεῖχος, ἔνθα σκηνὴν ὑπὸ ἁλουργοῖς καὶ χρυσοϋφέσι παραπετάσμασιν ἐκ προστάγματος ἡ Ἀρσάκη πηξαμένη πολυτελῶς τε ἑαυτὴν καλλωπίσασα καὶ ἐφ´ ὑψηλῆς καθέδρας προκαθίσασα τούς τε σωματοφύλακας ἐν ὅπλοις ὑποχρύσοις περιστήσασα κηρύκειόν τε εἰς εἰρηνικῶν διαλέξεων σύμβολον ἀναδείξασα, τοὺς πρώτους καὶ ἐπιδόξους τῶν ἐναντίων πλησίον ἥκειν τοῦ τείχους προὔτρεπεν. Ὡς δὲ ὁ Θύαμις καὶ ὁ Θεαγένης αἱρεθέντες ὑπὸ τοῦ πλήθους ἀφίκοντο καὶ ἔστησαν ὑπὸ τῷ τείχει τὰ μὲν ἄλλα ὡπλισμένοι γυμνοὶ δὲ τοῦ κράνους, ὁ κῆρυξ τάδε ἔλεγεν· «Ἀρσάκη λέγει πρὸς ὑμᾶς, Ὀροονδάτου μὲν τοῦ πρώτου σατράπου γυνὴ μεγάλου δὲ βασιλέως ἀδελφή, τί βουλόμενοι καὶ τίνες ὄντες ἢ τίνα αἰτίαν ἐπάγοντες τὴν ἔφοδον ἐτολμήσατε;» Οἱ δὲ τὸ μὲν πλῆθος εἶναι Βησσαέων ἀπεκρίναντο ἑαυτὸν δὲ ὁ Θύαμις ὅστις εἴη, καὶ ὅτι παρανομηθεὶς ὑπό τε τοῦ ἀδελφοῦ Πετοσίριδος καὶ Ὀροονδάτου τῆς τε προφητείας ἐξ ἐπιβουλῆς ἀφαιρεθεὶς ἐπὶ ταύτην ὑπὸ Βησσαέων κατάγοιτο. Καὶ εἰ μὲν ἀπολαμβάνοι τὴν ἱερωσύνην εἰρήνην τε εἶναι καὶ Βησσαέας εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανήξειν οὐδενὶ κατ´ οὐδὲν λυμηναμένους, εἰ δὲ μή, πολέμῳ κριτῇ καὶ τοῖς ὅπλοις ἐπιτρέψειν. Χρῆναι δὲ καὶ Ἀρσάκην, εἴπερ τι διανοεῖται τῶν προσηκόντων, εἰς καιρὸν τῆς εἰς αὐτὴν ἐπιβουλῆς ἐκ Πετοσίριδος τὴν ἄμυναν εἰσπράττεσθαι καὶ τῶν ἀθεμίτων διαβολῶν, ἃς ψευδῶς πρὸς Ὀροονδάτην ποιησάμενος, ἐκείνῃ μὲν πρὸς τὸν ἄνδρα παρανόμου καὶ αἰσχρᾶς ἐπιθυμίας ὑποψίαν αὐτῷ δὲ τὴν ἐκ τῆς πατρίδος φυγὴν ἐπιβεβληκὼς τυγχάνοι

III. Mais c'étaient là des faits déjà anciens, au moment où la multitude se précipita vers la demeure d'Arsacé pour lui apprendre attaque, qu'elle-même connaissait déjà d'ailleurs, et pour la prier d'enjoindre aux soldats dont elle disposait de sortir avec le peuple contre l'ennemi. Elle répondit qu'elle ne donnerait pas un pareil ordre à la légère, sans savoir encore ni quel était le nombre des assaillants, ni qui ils étaient et d'où ils venaient; surtout sans connaître même les motifs de leur attaque. Il fallait, disait-elle, aller d'abord aux murs, tout observer de là, réunir d'autres troupes et agir dans les limites du possible. On applaudit à cette décision, et, sans désemparer, on courut aux murs. Arsacé y fit dresser une tente de drap d'or et de pourpre. Elle-même s'avança dans le plus somptueux appareil, et vint prendre place sur un trône élevé, autour duquel se rangèrent ses gardes sous leurs armes dorées et étincelantes. Elle fit élever un caducée, symbole d'une entrevue pacifique, et invita les premiers et les plus distingués des ennemis à s'approcher du mur. Thyamis et Théagène, choisis par leur troupe, s'avancèrent et s'arrêtèrent au pied du mur, complètement couverts de leurs armes, mais la tête nue. Le héraut prit alors la parole : « Voici ce que vous dit Arsacé, femme d'Oroondatès, le premier des satrapes, et sœur du Grand Roi : Que voulez-vous, qui êtes-vous? quel est le prétexte de cette attaque audacieuse? » Ils répondirent qu'ils étaient une troupe de Besséens. Thyamis se fit connaître lui-même ; il dit ses griefs contre Pétosiris son frère et contre Oroondatès; qu'il avait été dépouillé du sacerdoce par une intrigue, et que les Besséens venaient pour l'y réinstaller. Que si on lui rendait la prêtrise, tout motif de guerre cessant, les Besséens retourneraient chez eux sans nuire en rien à personne ; qu'autrement la guerre et les armes décideraient. Qu'Arsacé devait, si elle voulait être juste, profiter de l'occasion pour venger sur Pétosiris ses propres injures ; que c'était grâce aux indignes accusations, aux calomnies odieuses inventées par lui, qu'elle-même avait été soupçonnée par son mari d'une passion illicite et honteuse, et que lui, Thyamis, avait été exilé de sa patrie. Ces paroles produisirent au milieu de tout le peuple une émotion profonde : on reconnaissait Thyamis ; on soupçonnait, d'après ce qu'il venait de dire, les motifs de son exil qu'on avait ignorés à l'époque où il eut lieu ; on croyait à la vérité de ses déclarations.

. [7,4] Πρὸς ταῦτα διεταράχθη μὲν καὶ σύμπαν τὸ Μεμφιτῶν πλῆθος, τόν τε Θύαμιν ἀναγνωρίζοντες καὶ τῆς ἀπροσδοκήτου φυγῆς αὐτῷ τὴν αἰτίαν ἐν ἀρχῇ μὲν καὶ ἡνίκα ἐγίνετο ἀγνοήσαντες ἐκ δὲ τῶν λεχθέντων δι´ ὑποψίας τε ἄγοντες καὶ ἀλήθειαν εἶναι πιστεύοντες· ἡ δὲ Ἀρσάκη πλέον ἢ σύμπαντες συνεχέθη τὴν διάνοιαν καὶ κλύδωνι φροντισμάτων περιεστοίχιστο. Θυμοῦ μὲν ἐπὶ τὸν Πετόσιριν πεπληρωμένη καὶ πρὸς τὰ πάλαι συμβάντα τῇ διανοίᾳ ἀναπεμπάζουσα ὅπως ἂν τιμωρήσαιτο συνετάττετο, τὸν δὲ Θύαμιν ὁρῶσα καὶ αὖθις τὸν Θεαγένην διεσπᾶτο τὴν διάνοιαν καὶ ἐμερίζετο εἰς τὴν πρὸς ἑκάτερον ἐπιθυμίαν, ἔρωτα ἐπ´ ἀμφοτέροις τὸν μὲν ἀνανεουμένη τὸν δὲ δριμύτερον ἄρτι τῇ ψυχῇ καταβαλλομένη, ὥστε οὐδὲ τοὺς περιεστηκότας ἔλαθεν ἀδημονοῦσα. Πλὴν ἀλλὰ μικρὸν δὴ διαλιποῦσα καὶ ὥσπερ οἱ ἐξ ἐπιλήψεως ἑαυτὴν ἀναλαβοῦσα «Πολέμου μέν, ὦ βέλτιστοι» ἔφη, «μανίαν ἐνοσήσατε πάντες μὲν Βησσαεῖς οὐχ ἥκιστα δὲ ὑμεῖς, ἀκμαῖοι καὶ χαρίεντες οὕτω νεανίαι καὶ εὖ γεγονότες ὡς γινώσκω τε καὶ εἰκάζειν πάρεστιν, εἰς προῦπτον κίνδυνον ὑπὲρ λῃστῶν καὶ ταῦτα ἑαυτοὺς καθέντες οὐδὲ πρὸς τὴν πρώτην προσβολὴν εἰ μάχης δεήσειεν ἀρκέσοντες· μὴ γὰρ οὕτω τὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως ἀσθενήσειεν ὡς, εἰ καὶ τὸν σατράπην ἀπεῖναι συμβαίνει, μὴ διὰ τῶν λειψάνων γοῦν τῆς ἐνταῦθα στρατιᾶς ἅπαντας ὑμᾶς σαγηνευθῆναι. Ἀλλ´ οὐδὲν οἶμαι δεῖ τρίβεσθαι τοὺς πολλούς, καὶ τῆς κατὰ τὴν ἔφοδον προφάσεως ἰδίας τινῶν οὔσης ἀλλ´ οὐ δημοσίας οὐδὲ κοινῆς, μὴ οὐχὶ καὶ ἰδίᾳ τὴν ἀμφισβήτησιν κρίνεσθαι καὶ πέρας τὸ ἐκ θεῶν τε καὶ δίκης αὐτῆς ὁρισθησόμενον ἐκδέχεσθαι. Δοκεῖ δή μοι» ἔφη «καὶ προστάττω τοὺς μὲν ἄλλους Μεμφιτῶν τε καὶ Βησσαέων ἡσύχους εἶναι μηδὲ ἀπροφάσιστον ἀλλήλοις ἐπιφέρειν πόλεμον, τοὺς δὲ τῆς προφητείας ἀμφισβητοῦντας πρὸς ἀλλήλους μονομαχήσαντας ἔπαθλον τῷ νικῶντι προθέσθαι τὴν ἱερωσύνην.»

IV. Mais Arsacé eut l'esprit plus troublé que tous les autres ensemble : une tempête de pensées confuses assiégeait son âme; elle bouillonnait de colère contre Pétosiris; elle reportait sa mémoire vers les événements passés et songeait aux moyens de se venger. D'un autre côté la vue de Thyamis et de Théagène, qu'elle regardait tour à tour, venait distraire sa pensée. Sa passion flottait de l'un à l'autre; pour l'un elle sentait se raviver son ancien amour, pour l'autre elle éprouvait instantanément un sentiment plus vif encore, à tel point que les assistants mêmes s'aperçurent de son trouble. Cependant, après quelques instants, elle se remit, semblable aux malheureux qui reviennent d'une attaque du mal sacré. « La guerre à laquelle vous songez, dit-elle, mes bons amis, est une folie pour tous les Besséens, pour vous surtout, si jeunes, si beaux, si distingués par la naissance ; car je reconnais, et on devine aisément, votre illustre origine. Vous vous jetez au devant d'un péril certain, et cela pour des brigands ; vous n'êtes pas même capables, s'il fallait en venir aux mains, de soutenir le premier choc. A Dieu ne plaise que les forces du Grand Roi soient si peu redoutables que l'on ne puisse, même quand le satrape est occupé au dehors, vous cerner tous ensemble avec les seules troupes qui restent ici! Mais je ne vois aucune nécessité à ce que tant de gens pâtissent pour vos querelles. Puisque le motif de cette attaque est une injure privée, qui n'intéresse en rien le public et la communauté, que le débat se vide entre les intéressés; que la décision des Dieux et de la justice termine la querelle. Je veux donc et j'ordonne que tous les autres habitants, soit de Memphis, soit de Bessa, se tiennent en repos et ne se fassent pas la guerre sans motif; quant aux deux prétendants à la prêtrise, qu'ils combattent seul à seul l'un contre l'autre, et que le sacerdoce soit le prix du vainqueur. »

[7,5] Ταῦτα τῆς Ἀρσάκης εἰπούσης οἱ μὲν κατὰ τὴν πόλιν ἅπαντες ἀνεβόησαν καὶ τὰ εἰρημένα ἐπῄνουν, ἅμα μὲν εἰς ὑποψίαν μοχθηρᾶς προαιρέσεως κατὰ τοῦ Πετοσίριδος κεκινημένοι ἅμα δὲ καὶ τὸν ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ ὅσον οὔπω προσδοκώμενον κίνδυνον αὐτός τις ἕκαστος εἰς τὸν δι´ ἑτέρων ἀγῶνα διώσασθαι δοκιμάζων. Οἱ πολλοὶ δὲ Βησσαέων ἐῴκεσαν οὐκ ἀρεσκομένοις οὐδὲ ἐκδοῦναι προκινδυνεύειν σφῶν τὸν ἔξαρχον βουλομένοις, ἄχρις οὗ ὁ Θύαμις ἔπεισε συγκαταθέσθαι, τό τε ἀσθενὲς καὶ τὴν εἰς πολέμους ἀπειρίαν τοῦ Πετοσίριδος καταμηνύων καὶ ὡς ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἔσται ἑαυτῷ τὰ τῆς μάχης ἐπιθαρσύνων, ἅπερ ὡς ἔοικε καὶ ἡ Ἀρσάκη λαβοῦσα ἐνθύμιον τὴν μονομαχίαν προὔθηκεν, ἀνύποπτον ἑαυτῇ κατορθωθήσεσθαι τὸν σκοπὸν συνορῶσα καὶ ὡς ὁ Πετόσιρις ἀραρότως αὑτῇ δίκην ὑφέξει πρὸς πολλῷ γενναιότερον τὸν Θύαμιν διαγωνιζόμενος. Ἦν οὖν καὶ λόγου θᾶττον ὁρᾶν τὰ τῆς προστάξεως περαινόμενα, τοῦ Θυάμιδος προθυμίᾳ πάσῃ τὴν πρόκλησιν ἐπισπεύδοντος καὶ τὰ λειπόμενα τῶν ὅπλων ἐν κόσμῳ τῷ γινομένῳ καὶ γεγηθότως ἀναλαμβάνοντος, πολλὰ καὶ τοῦ Θεαγένους ἐπιθαρσύνοντος καὶ τό τε κράνος τῇ κεφαλῇ περιτιθέντος εὔλοφόν τε καὶ ὑποχρύσῳ μαρμαρυγῇ πυρσευόμενον καὶ τἄλλα τῶν ὅπλων πρὸς τὸ ἀσφαλὲς διαδέοντος, τοῦ δὲ Πετοσίριδος καὶ ὑπ´ ἀνάγκης πυλῶν τε ἐκτὸς ἐκ προστάγματος τῆς Ἀρσάκης ὠθουμένου (πολλά τε καὶ εἰς παραίτησιν βοῶντος) καὶ πρὸς βίαν ἐξοπλιζομένου. Θεασάμενος δὲ αὐτὸν ὁ Θύαμις «Ὦ ´γαθέ» ἔφη «Θεάγενες, οὐχ ὁρᾷς ὅπως τῷ δέει πάλλεται ὁ Πετόσιρις;» «Ὁρῶ» ἔφη, «ἀλλὰ πῶς χρήσῃ τοῖς προκειμένοις; οὐ γὰρ ἁπλῶς πολέμιος ἀλλὰ καὶ ἀδελφὸς ὁ ἐναντίος.» Ὁ δὲ «Εὖ λέγεις» εἶπε «καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ἐμῆς διανοίας ἐστοχασμένως. Νικῆσαι δὴ οὖν θεοῦ νεύοντος, οὐκ ἀποκτεῖναι προῄρημαι· μὴ γὰρ οὕτω ποτὲ ὀργὴ καὶ μῆνις ἐφ´ οἷς προπέπονθα κρατήσειεν ὡς αἵματος αὐταδέλφου καὶ φόνου μιάσματος ὁμογαστρίου ἄμυναν μὲν ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσι τιμὴν δέ τινα ἐπὶ τοῖς μέλλουσιν ἀλλάξασθαι.» «Γενναίου τὰ ῥήματα» ἔφη ὁ Θεαγένης «καὶ γνωρίζοντος εὖ τὴν φύσιν· ἀλλ´ ἐμοὶ δῆτα τί παραφυλάττειν ἐπιστέλλεις;» Καὶ ὃς «Ὁ μὲν προκείμενος ἀγὼν εὐκαταφρόνητος, ἀλλ´ ἐπειδὴ πολλὰ καὶ παράδοξα πολλάκις αἱ κατ´ ἀνθρώπους τύχαι καινουργοῦσιν, εἰ μὲν κρατοίην συνεισελεύσῃ τε εἰς τὸ ἄστυ καὶ συνοικήσεις ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις· εἰ δέ τι τῶν παρ´ ἐλπίδας ἀποβαίνοι, Βησσαέων ἡγήσῃ τούτων εὔνοιαν πρός σε πολλὴν ἐχόντων καὶ τὸν λῃστρικὸν διαθλήσεις βίον ἕως ἄν τι τέλος τῶν κατά σε δεξιώτερον ὑποφήνῃ θεός.» [

V. A cette décision d'Arsacé, tous les habitants de la ville firent entendre des cris de joie et des applaudissements : ils soupçonnaient Pétosiris de quelque criminelle machination ; et d'ailleurs chacun n'était point fâché de rester en dehors de la lutte et de rejeter sur autrui le péril qu'il avait sous les yeux, qu'il touchait presque. Cependant les Besséens paraissaient généralement mécontents et ne voulaient pas consentir à ce que leur chef s'exposât seul au danger. A la fin cependant Thyamis les décida; il leur dit que Pétosiris était faible, sans expérience de la guerre, et leur persuada que, dans un combat de ce genre, tout l'avantage était de son côté. C'était sans doute aussi dans cette pensée qu'Arsacé avait ordonné un combat singulier, persuadée qu'elle atteindrait incontestablement son but, et qu'elle ne pouvait manquer d'avoir raison des méfaits de Pétosiris en le commettant avec Thyamis, qui était beaucoup plus courageux. A peine Arsacé avait-elle parlé qu'on pouvait voir ses ordres déjà exécutés : Thyamis, plein d'ardeur et de confiance, s'empressa de se soumettre à cette décision et courut avec joie compléter son armure. Théagène l'encourageait; il plaçait sur sa tête son casque orné d'un brillant panache, tout étincelant de l'éclat de l'or ; il laçait lui-même, pour plus de sûreté, le reste de son armure. Pétosiris, au contraire, était poussé de force hors des portes, conformément aux ordres d'Arsacé ; il demandait à grands cris qu'on lui épargnât cette épreuve; il fallait l'armer malgré lui. Dès que Thyamis l'aperçut : « O mon bon Théagène, dit-il, ne voyez-vous pas comme il tremble de peur? — Je le vois, dit Théagène; mais comment en userez-vous en cette occurrence? ce n'est point un ennemi ordinaire; c'est votre frère que vous allez combattre. —Vous avez raison, reprit-il, et vous touchez juste le but de ma propre pensée. J'ai l'intention de le vaincre, avec l'aide des Dieux, mais non de le tuer; car à Dieu ne plaise que je me laisse jamais dominer par la colère et le ressentiment de mon injure au point de vouloir acheter la réparation d'une injustice passée et quelques honneurs pour l'avenir, au prix du sang d'un frère ; je ne veux point souiller mes mains du meurtre de celui qui a été porté par le même sein que moi. — Ces paroles, dit Théagène, sont d'un noble cœur, bien instruit de ce qu'on doit aux sentiments de la nature. Mais moi, quelles recommandations avez-vous à me faire? — L'issue de ce combat, reprit Thyamis, ne peut m'inspirer aucune défiance ; et pourtant le cours des destinées humaines amène souvent, dans sa mobilité, les accidents les plus étranges : si je suis vainqueur, vous viendrez avec moi à Memphis pour y partager ma demeure et ma fortune; si, au contraire, mon espoir vient à être déçu, vous vous mettrez à la tête de ces Besséens qui vous sont tout dévoués, et vous vous résignerez à cette vie de brigandage jusqu'à ce que la Divinité vous fasse entrevoir quelque issue plus favorable à votre destinée. »

[7,6] Ἐπὶ τούτοις ἠσπάζοντό τε ἀλλήλους σὺν δάκρυσιν ἅμα καὶ φιλήμασι καὶ ὁ μὲν αὐτοῦ καθῆστο ὡς εἶχε περισκοπῶν τὸ μέλλον· καὶ τῇ Ἀρσάκῃ παρεῖχεν οὐκ εἰδὼς ἐντρυφᾶν αὐτοῦ τῇ θέᾳ παντοίως αὐτὸν περισκοπούσῃ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς τέως ἀπολαύειν τῆς ἐπιθυμίας ἐπιτρεπούσῃ. Ὁ δὲ Θύαμις ἐπὶ τὸν Πετόσιριν ὥρμησεν, οὐ μὴν ὑπέστη γε ἐκεῖνος τὴν ἔφοδον ἀλλὰ παρὰ τὴν πρώτην κίνησιν εἰς φυγὴν τραπεὶς ἐπὶ τὰς πύλας ἵετο εἰσφρῆσαι εἰς τὸ ἄστυ προθυμούμενος. Ἀλλ´ ἤνυέ τε οὐδέν, ὑπὸ τῶν ἐφεστώτων ταῖς πύλαις ἀποκρουόμενος, καί, τῶν ἐπὶ τοῦ τείχους μὴ παραδέχεσθαι καθ´ ὃ μέρος ὁρμήσειεν ἐπικελευομένων, ἀπεδίδρασκε δὴ τέως, ὡς εἶχε τάχους, περὶ τὸν κύκλον τοῦ ἄστεως, ἤδη καὶ τὰ ὅπλα ἀποβαλών. Συμπαρέθει δὲ κατόπιν καὶ ὁ Θεαγένης ὑπεραγωνιῶν τε τοῦ Θυάμιδος καὶ τῶν γινομένων μὴ πάντα ὁρᾶν οὐ φέρων· οὐ μὴν ἔνοπλός γε, τοῦ μή τινα λαβεῖν ὑπόνοιαν ὡς τῷ Θυάμιδι τοῦ ἔργου συνεφαψόμενος, ἀλλ´ ἔνθα καθῆστο τοῦ τείχους ὑπ´ ὄψει τῆς Ἀρσάκης τὴν ἀσπίδα καὶ τὸ δόρυ καταθέμενος καὶ ταῦτα περισκοπεῖν αὐτῇ πάλιν ἀνθ´ ἑαυτοῦ παρασχὼν συμπαρωμάρτει τοῖς δρόμοις, οὔτε ἁλισκομένου τοῦ Πετοσίριδος οὔτε κατὰ πολὺ τῇ φυγῇ φθάνοντος ἀλλ´ ἀεὶ ληφθησομένῳ προσεοικότος καὶ τοσοῦτον ὑπεκφεύγοντος ὅσον εἰκὸς ἦν τοῦ ἀνόπλου καθυστερεῖν ὡπλισμένον τὸν Θύαμιν. Εἰς ἅπαξ μὲν οὖν καὶ δεύτερον οὕτω περιήλασαν τὸ τεῖχος· ἀλλ´ ὅτε δὴ τρίτος αὐτοῖς ἠνύετο κύκλος, ἤδη τὸ δόρυ τοῦ Θυάμιδος κατὰ τῶν μεταφρένων τοῦ ἀδελφοῦ κατασείοντος καὶ μένειν ἢ βεβλήσεσθαι διαπειλοῦντος (ἡ πόλις δὲ ὥσπερ ἐκ θεάτρου περιεστῶσα τοῦ τείχους ἠθλοθέτει τὴν θέαν), τότε δή πως εἴτε τι δαιμόνιον εἴτε τύχη τις τὰ ἀνθρώπεια βραβεύουσα καινὸν ἐπεισόδιον ἐπετραγῴδει τοῖς δρωμένοις, ὥσπερ εἰς ἀνταγώνισμα δράματος ἀρχὴν ἄλλου παρεισφέρουσα, καὶ τὸν Καλάσιριν εἰς ἡμέραν καὶ ὥραν ἐκείνην ὥσπερ ἐκ μηχανῆς σύνδρομόν τε καὶ οὐκ εὐτυχῆ θεωρὸν τῷ περὶ ψυχῆς ἀγῶνι τῶν παίδων ἐφίστησι, πολλὰ μὲν ἀνατλάντα καὶ πάντα μηχανησάμενον φυγάς τε ἑαυτῷ καὶ ἄλας ξενικὰς ἐπιβαλόντα, εἴ πως ἐκκλίνειε τὴν οὕτως ἀπηνῆ θέαν, ἐκνικηθέντα δὲ ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης καὶ ἰδεῖν ἃ πάλαι αὐτῷ οἱ θεοὶ προεθέσπισαν συνελαθέντα, πόρρωθεν μὲν τὰ τῆς διώξεως προκατοπτεύσαντα ἐκ δὲ τῶν πολλάκις προρρηθέντων τοὺς παῖδας εἶναι τοὺς ἑαυτοῦ συννοήσαντα καὶ συντονωτέροις ἢ καθ´ ἡλικίαν δρόμοις ἐπὶ τῷ φθῆναι τὴν εἰς τέλος αὐτῶν συμπλοκὴν καὶ τὸ γῆρας βιασάμενον.

VI. Ils se jetèrent alors dans les bras l'un de l'autre, et s'embrassèrent en versant des larmes. Théagène s'assit tout armé à l'endroit où il se trouvait, afin de considérer l'issue de la lutte. Il fournit ainsi à Arsacé, sans le savoir, l'occasion de se repaître de sa vue; et en effet elle le dévorait des regards, laissant ses yeux savourer à loisir l'objet de sa passion. Cependant Thyamis s'élança contre Pétosiris. Celui-ci n'attendit pas son attaque : dès qu'il le vit avancer, il tourna du côté de la porte, impatient de se réfugier dans la ville. Mais ce fut en vain : ceux qui gardaient la porte le repoussèrent, tandis que la multitude qui couvrait les murs, criait de ne pas le laisser passer, sur quelque point qu'il se présentât. Il se mit alors à fuir de toute sa vitesse autour de la ville, après s'être d'abord débarrassé de ses armes. Théagène, dans sa sollicitude pour Thyamis, ne put se résigner à le perdre de vue un instant, et s'élança sur leurs traces. Il avait eu soin toutefois, pour n'être point soupçonné de vouloir aider Thyamis, de laisser ses armes à l'endroit même où il était assis, au pied du mur, et sous les yeux d'Arsacé; il déposa là son bouclier et sa lance, lui laissant ainsi quelque chose de lui à contempler à sa place, pendant qu'il suivait la poursuite. Pétosiris, sans se laisser atteindre, ne pouvait cependant gagner beaucoup de terrain dans sa fuite ; il semblait à chaque instant sur le point d'être pris, et n'avait sur Thyamis que l'avance que devait naturellement prendre un homme sans armes sur celui qui était embarrassé de son armure. Ils firent ainsi deux fois le tour des murailles. Au troisième tour, Thyamis allait le joindre ; déjà il agitait sa lance entre les épaules de son frère et le menaçait de l'en frapper, s'il ne s'arrêtait : toute la ville, réunie sur les murs comme sur les gradins d'un théâtre, contemplait, attentive au dénouement. A ce moment, un Dieu, peut-être, ou quelque puissance providentielle qui préside aux affaires humaines, introduisit un nouvel épisode au milieu de l'action, et fit apparaître tout-à-coup comme le début d'un second drame en opposition avec le premier. Le même jour, à la même heure, et comme par l'effet d'un coup de théâtre, Calasiris arrivait pour se mêler à cette course sanglante, pour contempler, le malheureux! un combat où était en jeu la vie de ses enfants. Il s'était résigné à tout, il avait mis tout en œuvre, jusqu'à s'imposer l'exil et une vie errante sur la terre étrangère, pour échapper à un spectacle aussi affreux; et le Destin vainqueur le ramenait de force contempler ce que les Dieux lui avaient prédit depuis longtemps. Il avait de loin aperçu la poursuite, et, sous le coup des nombreuses prédictions qui lui étaient faites, il avait compris sur le champ que c'étaient ses enfants; aussi, faisant violence à sa vieillesse, accourait-il avec un élan au-dessus de son âge pour prévenir leur dernière rencontre.

 [7,7] Ὡς δ´ οὖν ἐπέστη καὶ πλησίον ἤδη συμπαρέθει «Τί ταῦτα, ὦ Θύαμι καὶ Πετόσιρι;» συνεχῶς ἐβόα· «τί ταῦτα, ὦ παῖδες;» ἀνεκάλει πολλάκις. Οἱ δὲ οὐδέπω τὴν πατρῴαν ἀναγνωρίζοντες ὄψιν, τοῦ μὲν ἔτι τοῖς πτωχικοῖς ἠμφιεσμένου ῥάκεσιν αὐτοὶ δὲ ὅλοι τῆς ἀγωνίας ὄντες, ὥς τινα τῶν ἀγυρτῶν ἢ καὶ ἄλλως ἐξεστηκότων παρήμειβον· τῶν δὲ ἐπὶ τοῦ τείχους οἱ μὲν ἐθαύμαζον ὡς ἀφειδοῦντα αὐτοῦ καὶ εἰς ξιφήρεις ἐμβάλλοντα οἱ δὲ ὡς παραπλῆγα καὶ μάτην φερόμενον ἐγέλων. Ἀλλ´ ὅτε συνεὶς ὁ πρεσβύτης ὑπὸ τῆς εὐτελείας τοῦ σχήματος ἑαυτὸν οὐ γνωριζόμενον ἐγυμνώθη μὲν τῶν ἐπιβεβλημένων ῥακῶν τὴν δὲ ἱερὰν κόμην ἄδετον οὖσαν καθῆκε καὶ τὸ κατ´ ὤμων φορτίον καὶ τὴν ἐν χερσὶ βακτηρίαν ἀπορρίψας ἔστη κατὰ πρόσωπον καὶ ὤφθη γεραρός τε καὶ ἱεροπρεπής, ὑπώκλασέ τε ἠρέμα καὶ τὰς χεῖρας εἰς ἱκετηρίαν προτείνας «Ὦ τέκνα» σὺν δάκρυσιν ἀνωλόλυξεν «οὗτος ἐγὼ Καλάσιρις, οὗτος ἐγὼ πατὴρ ὁ ὑμέτερος. Αὐτοῦ στῆτε καὶ τὴν ἐκ μοιρῶν μανίαν στήσατε, τὸν φύντα καὶ ἔχοντες καὶ αἰδεσθέντες», τότε οἱ μὲν παρείθησαν καὶ κατενεχθῆναι μικρὸν ἀπολιπόντες προσέπιπτον ἄμφω τῷ πατρὶ καὶ τοῖς γόνασι περιφύντες πρῶτα μὲν ἀτενέστερον ἐνορῶντες διηκριβοῦντο τὸν ἀναγνωρισμόν, ὡς δὲ οὐ φάσμα τὴν ὄψιν ἀλήθειαν δὲ ἐγνώρισαν, πολλὰ ἅμα καὶ ἐξ ἐναντίων ἔπασχον· ἥδοντο ἐπὶ τῷ φύντι σωζομένῳ παρ´ ἐλπίδας, ἐφ´ ᾗ κατελαμβάνοντο πράξει καὶ ἠνιῶντο καὶ ᾐσχύνοντο, τῆς ἀδηλίας τῶν ἀποβησομένων εἰς ἀγωνίαν καθίσταντο. Καὶ ταῦτα ἔτι τῶν ἐκ τῆς πόλεως θαυμαζόντων καὶ λεγόντων μὲν οὐδὲν οὐδὲ πραττόντων, ὥσπερ δὲ ἀχανῶν ὑπ´ ἀγνοίας καὶ τοῖς γεγραμμένοις παραπλησίων πρὸς μόνην τὴν θέαν ἐπτοημένων, ἕτερον ἐγίνετο παρεγκύκλημα τοῦ δράματος - ἡ Χαρίκλεια. Κατ´ ἴχνος γὰρ ἐφεπομένη τοῦ Καλασίριδος καὶ πόρρωθεν ἀναγνωρίσασα τὸν Θεαγένην, ὀξὺ γάρ τι πρὸς ἐπίγνωσιν ἐρωτικῶν ὄψις καὶ κίνημα πολλάκις καὶ σχῆμα μόνον κἂν πόρρωθεν ᾖ κἂν ἐκ νώτων τῆς ὁμοιότητος τὴν φαντασίαν παρέστησεν, ὥσπερ οἰστρηθεῖσα ὑπὸ ὄψεως ἐμμανὴς ἐπ´ αὐτὸν ἵεται καὶ περιφῦσα τοῦ αὐχένος ἀπρὶξ εἴχετο καὶ ἐξήρτητο καὶ γοεροῖς τισι κατησπάζετο θρήνοις. Ὁ δὲ οἷον εἰκὸς ὄψιν τε ῥυπῶσαν καὶ πρὸς τὸ αἰσχρότερον ἐπιτετηδευμένην ἰδὼν καὶ ἐσθῆτα τετρυχωμένην καὶ κατερρωγυῖαν, ὥσπερ τινὰ τῶν ἀγειρουσῶν καὶ ἀληθῶς ἀλῆτιν διωθεῖτο καὶ παρηγκωνίζετο· καὶ τέλος ἐπειδὴ οὐ μεθίει, ὡς ἐνοχλοῦσαν καὶ τῇ θέᾳ τῶν ἀμφὶ Καλάσιριν ἐμποδὼν ἱσταμένην καὶ διερράπισεν. Ἡ δὲ «Ὦ Πύθιε» ἔφη πρὸς αὐτὸν ἠρέμα «οὐδὲ τοῦ λαμπαδίου μέμνησαι;» Καὶ τότε ὁ Θεαγένης ὥσπερ βέλει τῷ ῥήματι βληθεὶς καὶ τῶν συγκειμένων αὐτοῖς συμβόλων τὸ λαμπάδιον γνωρίσας, ἐνατενίσας τε καὶ ταῖς βολαῖς τῶν ὀφθαλμῶν τῆς Χαρικλείας ὥσπερ ὑπ´ ἀκτῖνος ἐκ νεφῶν διᾳττούσης καταυγασθείς, περιέβαλλέ τε καὶ ἐνηγκαλίζετο. Καὶ τέλος τὸ πρὸς τῷ τείχει σύμπαν καθ´ ὃ προκαθῆστο ἡ Ἀρσάκη, διοιδουμένη καὶ οὐκ ἄνευ ζηλοτυπίας ἤδη τὴν Χαρίκλειαν θεωμένη, σκηνογραφικῆς ἐπληροῦτο θαυματουργίας.

VII. Déjà il était près d'eux, courant à leurs côtés : « Que faites-vous! leur criait-il, Thyamis et Pétosiris; que faites-vous, mes enfants! »ne cessait-il de répéter. Mais ils ne reconnurent pas leur père, encore couvert de ses haillons de mendiant; tout entiers d'ailleurs au combat, ils passèrent outre, comme si c'eût été quelque vagabond ou quelque insensé. Du haut des murs, les uns s'étonnaient qu'il se ménageât si peu et se jetât ainsi au milieu des combattants; les autres le croyaient fou et riaient de l'inutilité de sa poursuite. A la fin, le vieillard comprit que c'était son misérable accoutrement qui empêchait de le reconnaître; il se dépouilla des haillons qui l'enveloppaient, délia et laissa flotter, à la manière des prêtres, sa longue chevelure, et, rejetant le fardeau qu'il portait sur l'épaule, le bâton qu'il tenait à la main, il se plaça devant eux et les frappa par son aspect vénérable et tout sacerdotal. En même temps, il se pencha vers eux et leur tendit ses mains suppliantes. « O mes enfants! s'écria-t-il en sanglotant et le visage inondé de larmes, je suis Calasiris, je suis votre père; arrêtez, mettez fin à ce fatal aveuglement, en présence de votre père, par respect pour celui à qui vous devez le jour! » A ces mots leurs genoux fléchirent; peu s'en fallut qu'ils ne tombassent privés de sentiment. Tous deux, prosternés devant lui, tenaient ses genoux embrassés. D'abord ils le regardèrent attentivement pour s'assurer qu'ils le reconnaissaient bien : lorsqu'ils virent que ce n'était pas une illusion, mais Calasiris en personne, mille sentiments contraires s'élevèrent en même temps dans leur âme : ils se réjouissaient de voir leur père sauvé contre tout espoir; ils s'affligeaient et rougissaient d'avoir été surpris en cet état ; l'incertitude de ce qui devait suivre les torturait. Les habitants de la ville admiraient ce spectacle, sans prononcer une parole, sans faire un mouvement, comme stupéfaits par l'ignorance de ce qui se passait, semblables à des statues, absorbés enfin tout entiers dans la contemplation, lorsqu'un nouvel acte du drame commença à se dérouler : Chariclée, accourue sur les tracts de Calasiris, avait de loin reconnu Théagène; car l'œil de l'amant a une merveilleuse pénétration pour reconnaître l'objet aimé, à la démarche, à l'attitude seule, même de loin et par-derrière, sur la simple apparence d'une forme qui le rappelle. Aussitôt, comme aiguillonnée par cette vue, elle s'élança vers lui avec une sorte de fureur, se jeta à son col, y resta suspendue sans prononcer une parole, et ne trouva pour le saluer que des larmes et des sanglots. Théagène, à la vue de ce visage sale, souillé et défiguré à dessein, de ces vêtements misérables et en haillons, la prit naturellement pour une mendiante, pour quelque femme vagabonde. Il la repoussa et chercha à s'en débarrasser ; mais, ne pouvant lui faire lâcher prise, ennuyé de ce qu'elle l'empêchait de voir la scène de Calasiris, il finit par lui donner un soufflet. « O Pythius! lui dit-elle doucement; as-tu aussi oublié le flambeau? » Ce mot frappa Théagène comme un trait : se rappelant que le flambeau était un des signes de reconnaissance convenus entre eux, il l'examina attentivement : aussitôt, comme ébloui par les éclairs qui jaillissaient de ses yeux, semblables aux rayons qui s'élancent du sein d'un nuage, il la prit dans ses bras et la serra sur son cœur. Toute la multitude qui couvrait la partie du mur sur le devant duquel siégeait Arsacé, absorbée par le prestige de cette scène théâtrale, était comme haletante de dépit et contemplait déjà Chariclée avec une sorte d'envie.

 [7,8] Λέλυτο μὲν ἄθεσμος ἀδελφῶν πόλεμος καὶ ἀγὼν ὁ δι´ αἵματος κριθήσεσθαι προσδοκώμενος εἰς κωμικὸν ἐκ τραγικοῦ τὸ τέλος κατέστρεφε. Πατὴρ τοὺς παῖδας ξιφήρεις ἐπ´ ἀλλήλους καὶ μονομαχοῦντας θεασάμενος καὶ τὸν παρὰ τοσοῦτον τῶν τέκνων θάνατον ἐν ὀφθαλμοῖς τοῖς γεννήσασι δυστυχῆσαι κινδυνεύσας εἰρήνης αὐτὸς ἐγίνετο πρύτανις, διαδρᾶναι μὲν τὸ προωρισμένον ἐκ μοιρῶν ἀδυνατήσας εἰς καιρὸν δὲ ἐπιστῆναι τοῖς ἀποκεκληρωμένοις εὐτυχήσας. Παῖδες τὸν φύντα μετὰ δεκαετοῦς ἄλης χρόνον ἐκομίζοντο καὶ τὸν αἴτιον τῆς ἐπὶ τῇ προφητείᾳ καὶ μέχρις αἵματος στάσεως αὐτοὶ μικρὸν ὕστερον κατέστεφον καὶ τοῖς {τε} συμβόλοις τῆς ἱερωσύνης ἀναδοῦντες παρέπεμπον. Ἐφ´ ἅπασι τὸ ἐρωτικὸν μέρος τοῦ δράματος ἡ Χαρίκλεια καὶ ὁ Θεαγένης ἐπήκμαζεν, ὡραῖοι καὶ χαρίεντες οὕτω νέοι παρ´ ἐλπίδα πᾶσαν ἀλλήλους ἀπειληφότες καὶ πλέον τῶν ἄλλων εἰς τὴν ἐφ´ ἑαυτοὺς θέαν τὴν πόλιν ἐπιστρέφοντες. Ἐξεχέθη γοῦν πᾶσα διὰ πυλῶν καὶ τὸ προκείμενον πεδίον ἐπλήρου διὰ πάσης ἡλικίας, τοῦ μὲν ἐφηβεύοντος τῆς πόλεως καὶ εἰς ἄνδρας ἄρτι παραλλάττοντος τῷ Θεαγένει προστρέχοντος, τῷ δὲ Θυάμιδι τῆς ἀκμαζούσης ἡλικίας καὶ τοὺς ἄνδρας ὁλοκλήρως πληρούσης καί τι καὶ ἀναγνωρίζειν τὸν Θύαμιν ἐχούσης· τὸ δὲ παρθενεῦον τοῦ ἄστεως καὶ νυμφῶνας ἤδη φανταζόμενον τὴν Χαρίκλειαν περιεῖπε, πρεσβυτικὸν δὲ καὶ ἱερὸν ἅπαν γένος ἐδορυφόρει τὸν Καλάσιριν. Καὶ πομπή τις ἱεροπρεπὴς αὐτοσχέδιος ἐστέλλετο, τοὺς μὲν Βησσαέας τοῦ Θυάμιδος ἀποπέμψαντος καὶ χάριν τε τὴν γενομένην ὑπὲρ τῆς προθυμίας ὁμολογήσαντος καὶ βοῦς μὲν ἑκατὸν χίλια δὲ πρόβατα καὶ δραχμὰς ἑκάστῳ δέκα μικρὸν ὕστερον καὶ εἰς πληρουμένην τὴν σελήνην ἀποστέλλειν ἐπαγγειλαμένου, τὸν αὐχένα δὲ ὑπάγοντος ταῖς χερσὶ τοῦ πατρὸς καὶ τὴν πορείαν ἐπικουφίζοντος καὶ τὴν βάσιν τοῦ πρεσβύτου πρὸς τὸ παρ´ ἐλπίδα χαῖρον ἠρέμα παραλυομένην ἐφεδράζοντος. Ἐποίει δὲ ταὐτὸν ἐκ θατέρων καὶ ὁ Πετόσιρις καὶ ὑπὸ λάμπασιν ἡμμέναις ἐπὶ τὸν νεὼν τῆς Ἴσιδος κατήγετο ὁ πρεσβύτης, ὑπὸ κρότῳ καὶ εὐφημίᾳ πολλῇ δορυφορούμενος, πολλῶν ἅμα συρίγγων καὶ αὐλῶν ἱερῶν ἐπηχούντων καὶ πρὸς χοροὺς τὸ ἀγέρωχον τῆς ἡλικίας ἐκβακχευόντων. Οὐ μὴν οὐδὲ ἡ Ἀρσάκη κατόπιν ἐλείπετο τῶν δρωμένων, ἀλλ´ ἴδιον δορυφόρημα καὶ πομπείαν καθ´ ἑαυτὴν ὑπέρογκόν τινα σοβοῦσα ὅρμους καὶ πολὺν χρυσὸν ἐνέβαλεν εἰς τὸ Ἰσεῖον, οὑτωσὶ μὲν δοκεῖν δι´ ἅπερ καὶ ἡ λοιπὴ πόλις, ἐκ μόνου δὲ τοῦ Θεαγένους τὸν ὀφθαλμὸν ἀναρτήσασα καὶ πλέον τῶν ἄλλων τῆς ἐκείνου θέας ἐμφορουμένη, οὐ μὴν ἔχουσά γε καθαρὸν τὸ ἡδόμενον· ἀλλὰ τὴν Χαρίκλειαν ὁ Θεαγένης ἐξ ὠλένης χειραγωγῶν καὶ τὴν ὀχλικὴν ἐπιφορὰν ἀναστέλλων δριμύ τι τῇ Ἀρσάκῃ ζηλοτυπίας κέντρον ἐνέβαλλεν. Ὡς οὖν ἐντὸς ἐγεγόνει τῶν ἀνακτόρων ὁ Καλάσιρις ῥίπτει μὲν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον τοῖς δὲ ἴχνεσι προσφὺς τοῦ ἀγάλματος ὡρῶν τε ἐπὶ πλεῖστον οὕτως ἔχων ὀλίγου μὲν καὶ ἐκθανεῖν ἐδέησεν. Ἀναλαβόντων δὲ τῶν περιεστώτων μόλις διαναστὰς καὶ σπείσας τε τῇ θεῷ καὶ κατευξάμενος, ἀφελὼν τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς τὸν τῆς ἱερωσύνης στέφανον τὸν παῖδα τὸν Θύαμιν κατέστεφεν, αὐτὸς μὲν ἤδη γηραιός τε εἶναι πρὸς τὸ πλῆθος εἰπὼν καὶ ἄλλως προορᾶν τὴν τελευταίαν πλησιάζουσαν, τὸν δὲ παῖδα πρεσβύτερον ὄντα τοῦ γένους χρεωστεῖσθαί τε τὰ σύμβολα τῆς προφητείας ἐκ τοῦ νόμου καὶ ἱκανῶς γε ἔχειν ψυχῆς τε ἅμα καὶ σώματος πρὸς τὰς τῆς ἱερωσύνης λειτουργίας.

VIII. La lutte affreuse des deux frères était dès lors finie : ce combat, qu'on s'attendait à voir se terminer dans le sang, après un début tout tragique, aboutissait à un dénouement de comédie. Le père, après avoir vu ses deux fils l'épée à la main, engagés l'un contre l'autre dans un combat singulier, après avoir presque contemplé de ses propres yeux, l'infortuné! la mort de ceux à qui il avait donné la vie, devenait lui-même l'arbitre de leur réconciliation. Il n'avait pu échapper au malheur que lui avaient prédit les Destins, mais du moins avait-il été assez heureux pour arriver à temps et empêcher que ce malheur ne fût consommé. Ses fils retrouvaient un père; il leur était rendu après dix ans d'une vie errante. Celui qui, par son absence, avait causé leurs dissensions au sujet de la prêtrise et leur lutte sanglante, était maintenant couronné parleurs mains et reconduit processionnellement, revêtu des emblèmes du pontificat. Mais ce qui attirait surtout les regards de toute la ville, c'était la partie amoureuse du drame, Théagène et Chariclée, ces jeunes gens si beaux, si pleins de grâce, rendus ainsi l'un à l'autre contre tout espoir. La multitude se précipitait hors des portes ; une foule d'hommes et de femmes de tout âge se répandaient dans la plaine en avant des murs. Les jeunes gens, ceux qui atteignaient à peine la virilité, accouraient sur les pas de Théagène; la partie virile, les hommes d'un âge mûr, qui pouvaient conserver quelque souvenir de Thyamis, se pressaient autour de lui. Les jeunes filles de la ville, celles qui commençaient à rêver d'un époux, faisaient cortège à Chariclée ; les vieillards et toute la caste sacerdotale entouraient Calasiris; tous ensemble formaient comme une procession religieuse improvisée. Thyamis congédia les Besséens, leur témoigna sa reconnaissance du bon vouloir qu'ils lui avaient montré, et promit de leur envoyer prochainement, à la pleine lune, cent bœufs, mille moutons et dix drachmes par homme. Il passa sur son col le bras de son père, pour lui alléger la fatigue du chemin et soutenir les forces du vieillard, qui défaillaient peu à peu sous l'excès d'une joie inespérée. Pétosiris en fît autant de son côté, et le vénérable pontife entra ainsi dans le temple d'Isis, à l'éclat des lampes, au milieu des applaudissements et des félicitations universelles, au bruit d'une multitude d'instruments et de flûtes sacrées, accompagnant les danses vives et animées d'un chœur de jeunes gens. Arsacé elle-même, ne restait pas étrangère à cette fête : entourée d'un corps nombreux de «es gardes, resplendissante au milieu du brillant cortège qu'elle traînait à sa suite, elle était venue déposer au temple d'Isis des colliers et une grande quantité d'or. En apparence elle ne faisait que suivre l'exemple de toute la ville ; en réalité ses regards étaient comme suspendus à Théagène seul ; personne autant qu'elle ne s'enivrait de sa contemplation. Sa joie cependant n'était pas sans quelque mélange : car la vue de Théagène, conduisant Chariclée par le bras et écartant devant elle les rangs pressés de la foule, lui faisait vivement sentir l'aiguillon de la jalousie.

Quand Calasiris fut entré dans le sanctuaire, il tomba le visage contre terre, tenant embrassés les pieds de la statue. Longtemps il resta ainsi prosterné, et peu s'en fallut que la vie ne l'abandonnât au milieu de cette adoration. Rappelé enfin au sentiment par ceux qui l'entouraient, il se releva avec peine, fit des libations à la Déesse et lui adressa sa prière. Il ôta ensuite de sa tête la couronne, emblème du pontificat, et la déposa sur celle de son fils Thyamis, en déclarant au peuple qu'il était déjà vieux, et qu'il sentait d'ailleurs que sa fin était proche ; que les insignes des fonctions sacerdotales appartenaient, d'après la loi, à son fils aîné, qui réunissait toutes les qualités de l'esprit et du corps exigées pour l'exercice du sacerdoce.

 [7,9] Ἐκβοήσαντος δὲ πρὸς ταῦτα τοῦ δήμου καὶ συγκατατίθεσθαι διὰ τῶν ἐπαίνων παραδηλοῦντος, αὐτὸς μὲν τοῦ νεὼ μέρος τι καταλαβὼν ὃ δὴ τοῖς προφητεύουσιν ἀποκεκλήρωτο τούς τε παῖδας ἔχων ἅμα καὶ τοὺς περὶ τὸν Θεαγένην ἐγκατέμεινεν· οἱ λοιποὶ δὲ εἰς οἴκησιν ἕκαστος τὴν ἑαυτῶν ἀπεχώρουν· ἀπεχώρει δὲ καὶ ἡ Ἀρσάκη μόλις μὲν καὶ πολλάκις ἀναστρέφουσα καὶ πλείονι θεραπείᾳ δῆθεν τῇ περὶ τὴν θεὸν ἐναλύουσα πλὴν ἀλλ´ ἀπεχώρει γε ὀψέ ποτε καὶ θαμὰ πρὸς τὸν Θεαγένην ἕως ἐξῆν ἐπιστρέφουσα. Ἐπεὶ δ´ οὖν εἰς τὴν βασίλειον αὐλὴν ἦλθε, διαμπὰξ ἐπὶ τὸν θάλαμον ἵεται καὶ καταβαλοῦσα ἑαυτὴν ἐπὶ τῆς κλίνης ὡς εἶχε σχήματος ἔκειτο ἄναυδος, γύναιον καὶ ἄλλως πρὸς ἄσεμνον ἡδονὴν ἐπίφορον τότε δὲ πλέον ὑπὸ θέας ἀμάχου τῆς Θεαγένους καὶ τὰς πώποτε εἰς πεῖραν ἐλθούσας ὄψεις ὑπερπαιούσης ἀνακαόμενον. Παννύχιος γοῦν ἔκειτο, πυκνὰ μὲν πρὸς ἑκατέραν πλευρὰν τὸ σῶμα διαστρέφουσα πυκνὰ δὲ καὶ βύθιον ἐπιστένουσα καὶ νῦν μὲν ὀρθουμένη νῦν δὲ ὀκλάζουσα ἐπὶ τῆς στρωμνῆς καὶ τῆς ἐσθῆτος ἑαυτὴν κατὰ μέρος ἀπογυμνοῦσα καὶ αὖθις ἀθρόον ἐπὶ τὴν εὐνὴν καταφέρουσα καί ποτε καὶ παιδίσκην ἀπροφασίστως προσκαλέσασα αὖθις ἀπέπεμπεν οὐδὲν ἐπιστείλασα. Καὶ ἁπλῶς εἰς μανίαν λοιπὸν ἐλάνθανεν ὁ ἔρως ὑποφερόμενος, ἕως δή τις πρεσβῦτις ὄνομα Κυβέλη τῶν θαλαμηπόλων καὶ συνήθως τὰ ἐρωτικὰ τῇ Ἀρσάκῃ διακονουμένων εἰσδραμοῦσα εἰς τὸν θάλαμον, ἔλαθε γὰρ αὐτὴν οὐδ´ ὁτιοῦν τῶν γινομένων ἅτε λύχνου φαίνοντος καὶ οἷον συνεξάπτοντος τῇ Ἀρσάκῃ τὸν ἔρωτα, «Τί ταῦτα» ἔλεγεν «ὦ δέσποινα; τί σε νέον ἢ καινὸν ἀλγύνει πάθος; τίς πάλιν ὀφθεὶς τὴν ἐμὴν διαταράττει τροφίμην; τίς οὕτως ἀλαζὼν καὶ ἔκφρων ὡς τοῦ κατὰ σὲ τοσούτου κάλλους μὴ ἡττῆσθαι μηδὲ εὐδαιμονίαν ἡγεῖσθαι τὴν σὴν ἐράσμιον ὁμιλίαν ἀλλὰ νεῦμα τὸ σὸν καὶ βουλὴν ὑπερφρονεῖν; Ἔξειπε μόνον, ὦ γλυκύτατον ἐμοὶ παιδίον· οὐδεὶς οὕτως ἀδαμάντινος ὡς μὴ τοῖς ἡμετέροις ἁλῶναι θελγήτροις· ἔξειπε καὶ οὐκ ἂν φθάνοις ἀνύουσα τὰ κατὰ γνώμην. Ἔργοις δὲ οἶμαι πολλάκις τὴν πεῖραν εἴληφας.»

IX. Le peuple applaudit à cette déclaration et témoigna son approbation par des cris de joie. Calasiris alors se retira dans une partie du temple affectée aux prêtres et s'y tint avec ses fils et Théagène. Tous les autres se retirèrent également chez eux. Arsacé en fit autant de son côté, mais à regret, en se retournant à chaque instant, et après être restée le plus longtemps possible, sous prétexte de dévotion à la Déesse. A la fin elle s'en alla, mais non sans tourner fréquemment la tête, pour voir Théagène aussi longtemps qu'elle le pourrait. De retour au palais, elle alla droit à sa chambre, se jeta sur son lit, toute parée, et y resta étendue sans prononcer une parole. Naturellement portée à la volupté, elle était en ce moment enflammée plus que jamais par la vue de l'irrésistible beauté de Théagène, beauté supérieure à tout ce qu'elle avait rencontré jusque-là. Toute la nuit elle demeura ainsi couchée, se retournant sans cesse d'un côté sur l'autre, poussant à chaque instant de profonds soupirs, tantôt se dressant sur les pieds, tantôt se laissant retomber sur les genoux, quelquefois demi-nue, et l'instant d'après se jetant à la renverse sur son lit. Soudain elle appelait une de ses femmes sans aucun motif, et la renvoyait aussitôt sans lui rien commander. En un mot, son amour allait insensiblement dégénérer en fureur, si une vieille servante, nommée Cybèle, sa camériste habituelle, ministre ordinaire de ses amours, ne fût entrée auprès d'elle. Elle vit aussitôt ce dont il s'agissait; car une lampe éclairait la chambre et entretenait en quelque sorte de sa flamme l'amour d'Arsacé. « Qu'y a-t-il, maîtresse, dit-elle? Quelle passion nouvelle ou inconnue vous tourmente? Quel est celui dont la vue trouble ainsi ma chère enfant? Qui donc est assez présomptueux et insensé pour n'être point subjugué par votre incomparable beauté, pour ne point regarder comme la suprême félicité vos embrassements amoureux, pour dédaigner vos désirs et un simple signe de votre volonté? Faites-le-moi seulement connaître, chère petite; il n'est si dur cœur de diamant qui résiste à mes enchantements. Parlez, et rien ne tiendra devant votre volonté; bien des fois déjà je crois vous en avoir donné la preuve.

 [7,10] Ἡ μὲν ταῦτα καὶ ὅμοια ἕτερα κατεπῇδε πολλὰ τοῖς ποσὶ τῆς Ἀρσάκης προσκνυζωμένη καὶ παντοίαις κολακείαις ἐξειπεῖν τὸ πάθος ἐπαγομένη. Ἡ δὲ μικρὸν ἐφησυχάσασα «Βέβλημαι» εἶπεν «ὦ μῆτερ ὡς οὔπω πρότερον καὶ πολλὰ δὴ πρὸς σοῦ καὶ πολλάκις εὖ παθοῦσα ἐν ὁμοίαις ταῖς χρείαις οὐκ οἶδα εἰ καὶ νῦν ἕξω κατορθοῦσαν. Ὁ γάρ τοι πόλεμος ὁ πρὸ τῶν τειχῶν τήμερον ὀλίγου μὲν συγκροτηθεὶς ἀθρόον δὲ κατασταλεὶς τοῖς μὲν ἄλλοις ἀναίμακτος ἀπεφάνθη καὶ εἰς εἰρήνην κατέστρεψεν, ἐμοὶ δὲ ἀρχή τις ἀληθεστέρου πολέμου καὶ τραῦμα οὐ μέρους μόνον ἢ μέλους ἀλλὰ καὶ ψυχῆς αὐτῆς γέγονε, τὸν ξένον ἐκεῖνον νεανίαν τὸν τῷ Θυάμιδι κατὰ τὴν μονομαχίαν παραθέοντα οὐκ εὐτυχῶς ἐπιδείξας. Οἶσθά που πάντως, ὦ μητέριον, ὃν λέγω· οὐ γὰρ μικρῷ τῷ μέσῳ τοὺς ἄλλους τῷ κάλλει κατήστραπτεν οὔθ´ ὥστε καὶ ἄγροικόν τινα λαθεῖν καὶ τῶν καλῶν ἀνέραστον, μή τί γε δὴ σὲ καὶ τὴν σὴν πολυπειρίαν. Ὥστε, ὦ φιλτάτη, τὸ μὲν βέλος τοὐμὸν ἔγνωκας, ὥρα δέ σοι κινεῖν πᾶσαν μηχανὴν πᾶσαν πρεσβυτικὴν ἴυγγα καὶ αἱμυλίαν, εἴπερ δὴ βούλει σοι περιεῖναι τὴν τροφίμην· ὡς οὐκ ἔστιν ὅπως βιώσομαι μὴ πάντως ἐκείνου τυγχάνουσα.» «Γινώσκω» ἔφη «τὸν νεανίαν» ἡ γραῦς. «Εὐρύς τις ἦν τὰ στέρνα καὶ τοὺς ὤμους καὶ τὸν αὐχένα ὄρθιον καὶ ἐλεύθερον ὑπὲρ τοὺς ἄλλους αἴρων καὶ εἰς κορυφὴν τοὺς ἅπαντας ὑπερέχων γλαυκιῶν τὸ βλέμμα καὶ ἐραστὸν ἅμα καὶ γοργὸν προσβλέπων, ὁ καταβόστρυχός που πάντως ἐκεῖνος τὴν παρειὰν ἄρτι ξανθῷ τῷ ἰούλῳ περιστέφων, ᾧ γύναιόν τι ξενικὸν οὐκ ἄωρον μὲν ἄλλως δὲ ἰταμόν, ὡς ἐδόκει, προσδραμὸν αἰφνίδιον περιέφυ καὶ περιπλακὲν ἐξήρτητο· ἢ οὐ τοῦτον λέγεις, ὦ δέσποινα;» «Τοῦτον» ἔφη «μαμμίδιον· εὖ γάρ με καὶ τὸ παράσημον ὑπέμνησας, τὴν ἀλιτήριον ἐκείνην καὶ τῶν ἀπ´ οἰκήματος ἐπὶ μικρῷ καὶ τῶν πολλῶν καὶ ἐπιτετηδευμένῳ κάλλει μέγα μὲν φανταζομένη, πλὴν ἀλλ´ ἐμοῦ γε δὴ εὐτυχοῦσαν πλέον, ἣ τοιοῦτον κεκλήρωται τὸν ἐρώμενον.» Βραχὺ δὴ πρὸς ταῦτα καὶ σεσηρὸς ὑπομειδιάσασα ἡ πρεσβῦτις «Θάρσει» ἔφη «ὦ δέσποινα· εἰς τὴν τήμερον ἐκείνη καλὴ τῷ ξένῳ νενόμισται, εἰ δὲ σοὶ καὶ τῷ σῷ κάλλει προσσχεῖν αὐτὸν ἀνύσαιμι χρυσᾶ, φασί, χαλκῶν ἀλλάξεται, ὡς ἑταιρίδιον τὸ ἐθελάστειον ἐκεῖνο καὶ μάτην θρυπτόμενον παραγκωνισάμενος.» «Εἰ γὰρ οὕτω ποιήσειας, Κυβέλιον φίλτατον· δυεῖν δι´ ἑνός μοι γενήσῃ νόσων ἰατρός, ἔρωτός τε καὶ ζηλοτυπίας, τὸν μὲν ἐμπλήσασα τῆς δὲ ἀπαλλάξασα.» Καὶ ἡ «Γενήσεται» εἶπεν «τό γε ἐπ´ ἐμοί. Σὺ δέ μοι σαυτὴν ἀναλαμβάνειν καὶ τὸ παρὸν ἡσυχάζειν μηδὲ δυσθυμοῦσα προαποκάμνειν ἀλλ´ εὔελπις εἶναι.»

X. Tout en contant à Arsacé ces flatteries et d'autres semblables, elle ne cessait de lui caresser les pieds et de mettre en œuvre toutes les cajoleries imaginables pour lui arracher l'aveu de sa passion. Après un instant de silence, Arsacé lui dit : « Je suis blessée, ma mère, comme jamais je ne l'ai été jusqu'ici : tu m'as rendu de bien grands, de bien nombreux services dans de telles extrémités, mais je ne sais si cette fois tu réussiras à mon gré. Ce combat, engagé aujourd'hui sous les murs et qui s'est terminé tout à coup, à peine commencé, s'est passé sans effusion de sang pour personne et a abouti à la paix : mais il a été pour moi le commencement d'une guerre bien plus réelle, dans laquelle ce n'est point seulement un de mes membres, une partie de mon corps, c'est mon âme elle-même qui a été blessée : il m'a fait voir, pour mon malheur, ce jeune étranger qui courait aux côtés de Thyamis pendant le combat singulier. Tu connais certainement, ma bonne, celui dont je parle; car sa beauté brillait d'un tel éclat et éclipsait tellement tout ce qui l'environnait, qu'elle ne pouvait échapper aux yeux les plus grossiers, les plus étrangers à l'amour du beau, à plus forte raison à toi et à ton expérience consommée. Ainsi, chère amie, tu connais le trait qui m'a frappée; c'est à toi maintenant de mettre en œuvre tous tes moyens, toutes les séductions de ta vieille habileté, toutes tes cajoleries, si tu veux sauver ton nourrisson : car je ne saurais vivre, si je ne le possède entièrement. —Je connais le jeune homme, dit la vieille : sa poitrine et ses épaules sont larges, son col est droit; il l'élève fièrement au-dessus des autres et les domine de toute la tête. Son œil est azuré, son regard tout à la fois amoureux et sévère; c'est enfin ce jeune garçon aux cheveux bouclés, à la joue couronnée d'un blond duvet, au col duquel est venue tout à coup se jeter et se suspendre une fille étrangère assez belle, il est vrai, mais d'une rare impudence, à ce qu'il m'a semblé. — C'est celui-là même, ma petite mère, car tu me rappelles avec raison et tout à fait à point cette misérable, une de ces beautés communes et fardées, qui ont longtemps traîné dans les mauvais lieux, bien fière d'elle-même cependant et plus heureuse que moi, puisqu'elle possède un tel amant. » A ce tableau, la vieille sourit un instant en montrant les dents : « Ayez confiance, dit-elle, maîtresse : notre jeune étranger a bien pu la croire belle jusqu'ici ; mais si je lui procure le bonheur de vous posséder avec tous vos charmes, il changera, comme on dit, son cuivre pour de l'or et écartera du coude, comme une courtisane, cette belle qui se donne des airs et s'en fait accroire. — Si tu fais cela, ma chère petite Cybèle, tu m'auras d'un seul coup guéri de deux maux, l'amour et la jalousie, en donnant satisfaction à l'un et en me débarrassant de l'autre. — Vous serez satisfaite, reprit la vieille, autant du moins qu'il est en moi. Mais que je vous voie un peu reprendre vos sens ; soyez tranquille pour le moment; ne vous mettez pas d'avance l'esprit a la torture, et ayez bon espoir.

[7,11] Ταῦτ´ εἶπε καὶ ἀφελοῦσα τὸν λύχνον ἐπικλεισαμένη τε τοῦ θαλάμου τὰς θύρας ἐξώρμησεν. Οὔπω δὲ ἀκριβῶς ἡμέρας ἐπῃσθημένη τῶν τε βασιλείων εὐνούχων ἕνα παραλαβοῦσα καὶ ἄλλην θεράπαιναν ἅμα ποπάνοις καὶ ἑτέροις δή τισι θύμασιν ἕπεσθαι προστάξασα ἐπὶ τὸ Ἰσεῖον ἔσπευδεν. Ὡς δὲ τοῖς προθύροις ἐπέστη θυσίαν ἄγειν τῇ θεῷ λέγουσα ὑπὲρ τῆς δεσποίνης Ἀρσάκης, ἐκ τινῶν ὀνειράτων τεταραγμένης καὶ ἐξιλεώσασθαι τὰ ὀφθέντα βουλομένης, τῶν νεωκόρων τις διεκώλυέ τε καὶ ἀπέπεμπε, κατηφείας τὰ περὶ τὸ ἱερὸν ἐμπεπλῆσθαι φάσκων. Τὸν γὰρ δὴ προφήτην τὸν Καλάσιριν μακροῖς χρόνοις εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανήκοντα ἑστιαθῆναι μὲν λαμπρῶς ἅμα τοῖς φιλτάτοις κατὰ τὴν ἑσπέραν καὶ πρὸς πᾶσαν ἄνεσιν καὶ ψυχαγωγίαν ἑαυτὸν ἐκδοῦναι· μετὰ δὲ τὴν εὐωχίαν σπεῖσαί τε καὶ πολλὰ ἐπεύξασθαι τῇ θεῷ. καὶ τοῖς παισὶν εἰπόντα ὡς ἄχρι τοῦ παρόντος ὄψονται τὸν πατέρα, καὶ πολλὰ ἐπισκήψαντα τῶν σὺν αὐτῷ νέων Ἑλλήνων ἀφιγμένων ὡς ἔνι μάλιστα προνοεῖν καὶ ἐν οἷς ἂν βουλομένοις αὐτοῖς γένηται τὰ δυνατὰ συμπράττειν, κατακλίναντά τε ἑαυτὸν καὶ εἴτε διὰ τὸ τῆς χαρᾶς μέγεθος τῶν πνευματικῶν πόρων εἰς ὑπερβολὴν ἀνεθέντων καὶ χαλασθέντων, οἷα δὴ γηραιοῦ τοῦ σώματος ἀθρόον διαφορηθέντος, εἴτε καὶ θεῶν αἰτήσαντι τοῦτο παρασχομένων, εἰς ἀλεκτρυόνων ᾠδὰς τετελευτηκότα γνωσθῆναι, τῶν παίδων ἐξ ὧν προὔλεγεν ὁ πρεσβύτης παννύχιον παρατηρούντων. «Καὶ νῦν» ἔφη «διεπεμψάμεθα τοὺς μετακαλέσοντας τὸ λοιπὸν τῶν κατὰ τὴν πόλιν προφητικόν τε καὶ ἱερατικὸν γένος, ὡς ἂν τὰ νομιζόμενα ἐπ´ αὐτῷ τῆς κηδείας κατὰ τὸν πάτριον νόμον τελοῖεν. Ἀποχωρητέον οὖν ὑμῖν, οὐ γὰρ θέμις μὴ ὅτι γε θύειν ἀλλ´ οὐδὲ ἐπιβαίνειν τοῦ νεὼ πλὴν τοῖς ἱερωμένοις ἑπτὰ τούτων ὅλων τῶν ἐχομένων ἡμερῶν.» «Πῶς οὖν οἱ ξένοι διάξουσιν οὓς ἔφασκες;» ἡ Κυβέλη. Καὶ ὃς «Καταγώγιον αὐτοῖς εὐτρεπισθῆναι πλησίον καὶ ἔξω που περὶ τὸν νεὼν ὁ νέος προφήτης ὁ Θύαμις ἐπέστειλε, καὶ ὡς ὁρᾷς αὐτοί γε οὗτοι προσίασι τῷ νόμῳ πειθόμενοι καὶ ἐξοικίζοντες ἑαυτοὺς τῶν ἱερῶν τὸ παρόν.» Ἡ δὴ Κυβέλη τὴν ξυντυχίαν ἅρπαγμα καὶ ὥσπερ ἄγρας ἀρχὴν ποιησαμένη «Οὐκοῦν» ἔφη «ὦ νεωκόρων θεοφιλέστατε, καιρὸς τούς τε ξένους καὶ ἡμᾶς ἅμα εὖ ποιεῖν, μᾶλλον δὲ Ἀρσάκην μεγάλου βασιλέως ἀδελφήν· οἶσθα γὰρ ὡς φιλέλλην τέ ἐστι καὶ δεξιόν τι χρῆμα περὶ ξένων ὑποδοχήν. Λέγε οὖν πρὸς τοὺς νέους ὡς κατὰ πρόσταγμα τοῦ Θυάμιδος ἐν ἡμετέρου τὸ καταγώγιον αὐτοῖς ηὐτρέπισται.» Ἐποίησεν οὕτως ὁ νεωκόρος, οὐδὲν τῶν βυσσοδομευομένων ὑπὸ τῆς Κυβέλης ὑποτοπήσας, ἀλλ´ εὐεργετήσειν τε οἰόμενος τοὺς ξένους εἰ πρόξενος αὐτοῖς αὐλῆς σατραπικῆς γένοιτο καὶ ἅμα τοῖς αἰτοῦσι τὴν χάριν, ἀβλαβῆ καὶ ταῦτα οὖσαν καὶ ἀζήμιον, καθικετεύσειν. Κατηφεῖς δὲ καὶ δεδακρυμένους ἰδὼν πλησιάσαντας τοὺς περὶ τὸν Θεαγένην ὁ νεωκόρος «Οὐκ ἔννομα μὲν» ἔφη «οὐδὲ συγκεχωρημένα ἐκ τῶν πατρίων διαπράττεσθε, καὶ ταῦτα προαπηγορευμένον ὑμῖν, ὀδυρόμενοι καὶ θρηνοῦντες ἄνδρα προφήτην, ὃν χαίροντας καὶ εὐφημοῦντας ἐκπέμπειν ὡς τῆς βελτίονος μετειληχότα λήξεως καὶ πρὸς τῶν κρειττόνων κεκληρωμένον ὁ θεῖος καὶ ἱερὸς παρεγγυᾷ λόγος· πλὴν ἀλλὰ συγγνωστὰ μὲν ὑμῖν πατέρα, ὥς φατε, καὶ κηδεμόνα καὶ ἐλπίδα τὴν μόνην ἀποβεβληκόσιν. Οὐ μὴν ἀθυμητέα παντάπασιν, ὁ γὰρ Θύαμις οὐ τῆς ἱερωσύνης μόνον τῆς ἐκείνου ἔοικεν εἶναι διάδοχος ἀλλὰ καὶ τῆς περὶ ὑμᾶς διαθέσεως. Τὰ γοῦν πρῶτα προνοηθῆναι ὑμῶν ἐπέστειλε καὶ καταγώγιον ὑμῖν ηὐτρέπισται λαμπρὸν καὶ οἷον εὔξαιτ´ ἄν τις καὶ εὐδαιμόνων καὶ ἐγχωρίων, μή τί γε δὴ ξένων καὶ εὐτελέστερον τὸ νυνὶ πράττειν δοκούντων. Ἕπεσθε δὴ κοινὴν ὑμῶν μητέρα τήνδε νομίσαντες» δείξας τὴν Κυβέλην «καὶ ξεναγούσῃ πείθεσθε.»

XI. Après cela, elle emporta la lampe, ferma la porte de la chambre et s'en alla. Le lendemain, à peine était-il jour, qu'elle prit avec elle un des eunuques royaux, se fit suivre par une autre servante, chargée de gâteaux et de tout ce qui était nécessaire pour un sacrifice, et se dirigea vers le temple d'Isis. Arrivée devant la porte, elle dit qu'elle venait offrir un sacrifice à la Déesse, au nom de sa maîtresse Arsacé, parce qu'elle avait été troublée la nuit par quelque songe et désirait se rendre la vision favorable. Mais un des gardiens du temple l'empêcha d'entrer, et la renvoya en lui disant que le temple était tout en deuil. « Le pontife Calasiris, lui dit-il, de retour chez lui, après une longue absence, s'était le soir livré, avec ses amis les plus chers, à toute la joie d'un brillant festin; jamais on ne l'avait vu plus libre d'esprit et plus joyeux. Après le repas, il fit des libations à la Déesse et lui adressa de longues et ferventes prières ; puis il dit à ses enfants que le moment était venu où ils ne verraient plus leur père ; il leur recommanda avec les plus vives instances d'avoir toute la sollicitude possible pour les jeunes Grecs qu'il avait amenés avec lui, et de les servir, autant qu'il serait en eux, dans tous leurs désirs. Lorsqu'il se fut couché, soit que son corps usé par l'âge s'affaissât tout à coup, et que l'excès de la joie eût détendu et comme brisé les voies de la respiration, soit que les Dieux eussent accordé cette faveur à ses prières, on s'aperçut, au chant du coq, qu'il avait cessé de vivre. Il est mort sous les yeux de ses enfants; car, prévenus par les avis du vieillard, ils l'ont veillé toute la nuit. Et maintenant, ajouta-t-il, nous avons envoyé par la ville mander toute la caste des pontifes et des prêtres, pour lui rendre les honneurs funèbres, conformément à la loi établie. Retirez-vous donc ; car, pendant ces sept jours, il est défendu, non seulement de sacrifier, mais même de pénétrer dans le temple, à moins qu'on n'appartienne au corps des pontifes. — Et que deviendront pendant ce temps les étrangers, dit Cybèle? — Le nouveau pontife Thyamis, reprit-il, s'est empressé de leur faire préparer quelque part, hors du temple, une habitation ; voyez plutôt : les voici eux-mêmes qui s'avancent et qui, pour obéir à la loi, sortent en ce moment du temple. » Cybèle saisit aux cheveux cette rencontre et en fit comme le commencement de sa chasse : « Voici pour vous, dit-elle, gardien chéri des Dieux, une occasion de rendre service à ces étrangers, à moi-même, et surtout à Arsacé, sœur du Grand Roi ; car vous savez quelle est sa bienveillance pour les Grecs, et avec quelle rare affabilité elle accueille les étrangers. Dites donc à ces jeunes gens que, par les ordres de Thyamis, un appartement leur a été préparé chez nous. » Le gardien ne fit aucune difficulté; car, bien loin de rien soupçonner des machinations de Cybèle, il croyait, au contraire, être utile à ces étrangers en se faisant leur introducteur à la cour du satrape ; il n'était pas fâché, d'un autre côté, de se rendre agréable à ceux qui lui demandaient un service tout à fait innocent d'ailleurs et sans conséquence fâcheuse. Voyant Théagène et Chariclée arriver près de lui, abattus et tout en larmes : « Ce que vous faites, leur dit-il, n'est ni convenable, ni conforme à nos lois, surtout quand on vous l'a d'avance interdit : vous pleurez et gémissez sur un prophète que la doctrine divine et sacrée ordonne d'ensevelir au milieu de la joie et des actions de grâce, comme ayant échangé cette vie pour un repos bien préférable, et en possession maintenant d'une existence meilleure. Cependant vous méritez quelque indulgence, puisque vous avez perdu celui que vous appelez votre père, votre patron, votre seule espérance. Mais ne vous abandonnez pas entièrement au découragement; car Thyamis parait avoir hérité non seulement de ses fonctions sacerdotales, mais aussi de sa bienveillance pour vous. Il a tout d'abord ordonné d'avoir de vous le plus grand soin et vous a procuré une habitation splendide, telle que pourraient la souhaiter, non pas des étrangers, dont la fortune parait en ce moment des plus modestes, mais les plus riches citoyens du pays. Voici celle que vous devez l'un et l'autre regarder comme votre mère, (et il montrait Cybèle); suivez-la, acceptez son hospitalité et réglez-vous sur ses avis. »

[7,12] Ταῦτα ἐκεῖνος μὲν ἔλεγεν ἐποίουν δὲ οἱ περὶ τὸν Θεαγένην, τὸ μέν τι πρὸς τῶν παρ´ ἐλπίδα προσπεπτωκότων βεβυθισμένοι τὴν διάνοιαν τὸ δὲ ἀγαπῶντες ὅπου δὴ τὸ παρὸν καταγωγῆς τε καὶ καταφυγῆς τυχεῖν, φυλαξάμενοι ἄν, ὡς τὸ εἰκός, εἰ τὸ τραγικὸν τῆς οἰκήσεως καὶ ὑπέρογκον καὶ πρὸς κακοῦ γενησόμενον αὐτοῖς ὑπείδοντο. Νυνὶ δὲ ἡ τὰ κατ´ αὐτοὺς ἀθλοθετοῦσα τύχη πρὸς ὀλίγων ὡρῶν μέρος ἀναπαύσασα καὶ εἰς χαρὰν ἐφήμερον ἀνεῖσα, παραχρῆμα τὰ λυποῦντα ἐπισυνῆπτε καὶ δεσμώτας ὥσπερ αὐθαιρέτους τῇ πολεμίᾳ προσῆγε, δι´ ὀνόματος φιλανθρώπου ξενίας νέους καὶ ξένους καὶ ἀπείρους τοῦ μέλλοντος αἰχμαλωτίζουσα· οὕτως ἄρα ὁ πλανήτης βίος οἷον τυφλότητα τὴν ἄγνοιαν ἐπιβάλλει τοῖς ξενιτεύουσιν. Οὗτοι γοῦν ἐπειδὴ τάχιστα παρῆλθον εἰς τὰ σατραπεῖα προπυλαίοις τε ἐντυχόντες ὑπερόγκοις καὶ πλέον ἢ κατὰ ἰδιωτικὴν οἴκησιν ἐξηρμένοις φαντασίας τε δορυφόρων καὶ κόμπου τῆς ἄλλης θεραπείας ἐμπεπλησμένοις, ἐθαύμαζον μὲν καὶ διεταράττοντο τῆς παρούσης κατ´ αὐτοὺς τύχης τὴν οἴκησιν ὑπερέχουσαν ὁρῶντες· εἵποντο δ´ οὖν τῇ Κυβέλῃ πολλὰ προτρεπομένῃ καὶ θαρσεῖν παρακελευομένῃ καὶ τεκνία συνεχῶς καὶ φιλτάτους ἀνακαλούσῃ καὶ ὡς εὐθύμους χρὴ προσδοκᾶν τὰ διαδεξόμενα παρεγγυώσῃ. Καὶ τέλος ἐπειδήπερ αὐτοὺς εἰς τὸ δωμάτιον οὗ κατήγετο ἡ πρεσβῦτις ἀνακεχωρηκός πως καὶ ἰδιάζον ἐγκατέστησε, μεταστησαμένη τοὺς παρόντας καὶ μόνη παρακαθισαμένη «Ὦ τέκνα» ἔλεγε «τῆς μὲν κατειληφυίας ὑμᾶς κατηφείας τὸ παρὸν τὴν αἰτίαν ἔγνων καὶ ὡς ὁ προφήτης ὑμᾶς ὁ Καλάσιρις τελευτήσας λελύπηκεν, ἐν πατρὸς ὑμῖν χώρᾳ γεγονώς· δίκαια δ´ ἂν ποιοῖτε καὶ οἵτινες ἢ πόθεν ἔστε λέγοντες. Ὅτι μὲν γὰρ Ἕλληνες καὶ τοῦτο ἔγνων καὶ ὅτι τῶν εὖ γεγονότων πάρεστι τοῖς ὁρωμένοις τεκμαίρεσθαι, βλέμμα γὰρ οὕτω λαμπρὸν καὶ εὐσχήμων ὄψις ἅμα καὶ ἐπέραστος εὐγενείας ἔμφασιν παρίστησιν. Ἀλλὰ τῆς ποίας Ἑλλάδος ἢ πόλεως τίνος καὶ τίνες ὄντες ἢ ὅπως δεῦρο πλανηθέντες ἀφίκεσθε βουλομένῃ μοι μαθεῖν ὑπὲρ συνοίσοντος τοῦ ὑμετέρου κατείπατε, ὡς ἂν καὶ πρὸς δέσποιναν τὴν ἐμὴν Ἀρσάκην τὴν μεγάλου μὲν βασιλέως ἀδελφὴν Ὀροονδάτῃ δὲ τῷ μεγίστῳ σατραπῶν συνοικοῦσαν φιλέλληνά τε καὶ φίλαβρον καὶ ξένων εὐεργέτιν ἔχοιμι τὰ καθ´ ὑμᾶς ἐξαγγέλλειν, ὑπὲρ τοῦ καὶ μετὰ πλείονος ὑμᾶς καὶ τῆς χρεωστουμένης τιμῆς ὀφθῆναι. Ἐρεῖτε δὲ πρὸς γυναῖκα οὐ παντάπασιν ἀλλοτρίαν ὑμῖν· εἰμὶ γάρ τοι καὶ αὐτὴ τὸ γένος Ἑλληνὶς καὶ Λεσβία τὴν πόλιν, ὑπ´ αἰχμαλωσίας μὲν ἀχθεῖσα δεῦρο πράττουσα δὲ τῶν οἴκοι βέλτιον· εἰμὶ γάρ τοι τῇ δεσποίνῃ τὰ πάντα καὶ μόνον οὐκ ἀναπνεῖ με καὶ ὁρᾷ, καὶ νοῦς ἐκείνῃ καὶ ὦτα καὶ πάντα τυγχάνω, τοὺς καλοὺς αὐτῇ κἀγαθοὺς γνωρίζουσα ἀεὶ καὶ τὸ πιστὸν αὐτῇ διὰ πάντων ἀπορρήτων φυλάττουσα.» Τοῦ δὴ Θεαγένους τὰ εἰρημένα παρὰ τῆς Κυβέλης τοῖς πεπραγμένοις τῇ προτεραίᾳ παρὰ τῆς Ἀρσάκης παράλληλα καθ´ ἑαυτὸν ἀντεξετάζοντος, καὶ ὡς ἀτενὲς αὐτῷ καὶ ἰταμὸν συνεχές τε καὶ τῶν ἀπρεπεστέρων δηλωτικὸν προσέβλεπεν ἐννοοῦντος καὶ ἀγαθὸν οὐδὲν ἐπὶ τοῖς μέλλουσι καταμαντευομένου, μέλλοντός τε ἤδη τι λέγειν πρὸς τὴν πρεσβῦτιν, ἠρέμα προσκύψασα πρὸς τὸ οὖς ἡ Χαρίκλεια «Τῆς ἀδελφῆς» ἔφη «μέμνησο ἐφ´ οἷς ἂν λέγῃς.»

XII. Ainsi s'exprima le gardien : Théagène et Chariclée suivirent ses conseils, soit que tant d'événements imprévus eussent jeté quelque trouble dans leur intelligence, soit que peu leur importât où ils trouveraient pour le moment une demeure et un refuge. Ils s'en seraient bien gardés, sans doute, s'ils avaient entrevu combien pour eux ce séjour serait tragique, de combien de douleurs et de maux il allait être la source. Mais la fortune, arbitre alors de leurs destinées, après quelques heures seulement de repos, après un jour à peine passé dans la joie, renouait aussitôt le fil de leurs infortunes : elle les poussait à aller comme d'eux-mêmes se mettre dans les fers d'une ennemie; elle jetait des jeunes gens, des étrangers, ignorants du sort qui les attendait, dans le plus dur esclavage. C'est ainsi qu'une vie errante répand l'ignorance et comme une sorte d'aveuglement, autour de ceux qui sont perdus sur une terre étrangère. Dès qu'ils furent arrivés au palais du satrape et qu'ils aperçurent ces portiques splendides, dont la richesse dépassait les proportions d'une habitation privée, tout cet appareil de gens armés, ce luxe de serviteurs de tout genre qui les remplissaient, ils furent étonnés et troublés; car ils sentaient bien qu'une pareille demeure contrastait avec leur fortune présente. Cependant ils suivaient Cybèle, qui ne cessait de les encourager et de les exhortera la confiance. Elle leur prodiguait les mots de tendresse : « Mes chers petits enfants, mes bons amis; » elle leur promettait qu'ils seraient bien traités, et qu'ils pouvaient compter sur le plus brillant avenir. A la fin, la vieille les installa dans son propre appartement, au fond d'un corps de logis séparé et à l'écart; puis elle éloigna tous les témoins, s'assit auprès d'eux et leur dit : « Mes enfants, je connais la cause de votre abattement ; je sais que vous vous affligez de la mort du prophète Calasiris, qui vous tenait lieu de père. Mais il serait bon de me dire qui vous êtes et quelle est votre patrie. Vous êtes Grecs, je le sais; votre naissance est illustre, il suffit de vous voir pour s'en convaincre : votre regard si noble, votre extérieur si gracieux et si aimable est une preuve irrécusable de noblesse. Mais quelle partie de la Grèce, quelle ville vous a vus naître? Qui êtes-vous? Comment dans vos courses êtes-vous venus jusqu'ici? Je désire le savoir dans votre propre intérêt : parlez donc, afin que je puisse à mon tour rendre compte de vous à ma maîtresse Arsacé, sœur du Grand Roi, femme d'Oroondatès, le plus grand des satrapes, amie des Grecs, amoureuse de tout ce qui est beau et dévouée aux étrangers. De cette manière, vous paraîtrez devant elle plus honorablement et avec le rang qui vous appartient. Vous avez affaire, du reste, à une femme qui ne vous est pas tout à fait étrangère ; moi aussi je suis Grecque de naissance, étant originaire de Lesbos. J'ai été amenée ici captive, et j'y occupe un rang beaucoup plus élevé que chez moi : car je suis tout pour ma maîtresse, à cela près qu'elle ne respire pas et ne voit pas par mon intermédiaire : pour elle je suis l'intelligence, l'oreille, tout enfin ; c'est moi qui ai toujours mission d'introduire auprès d'elle les plus honnêtes gens. » Théagène rapprochait en lui-même les paroles de Cybèle de ce qu'avait fait la veille Arsacé ; il se rappelait ses regards ardents et lascifs constamment dirigés sur lui, où se peignaient des désirs plus honteux encore, et n'en augurait rien de bon pour l'avenir. Cependant il allait répondre quelque chose à la vieille, lorsque Chariclée, se penchant à son oreille, lui dit tout bas : « Dans ce que tu vas dire, souviens-toi de ta sœur. »

[7,13] Συνεὶς οὖν τὸ δηλούμενον «Ὦ μῆτερ» ἔφη «τὸ μὲν Ἕλληνας εἶναι καὶ αὐτή που μαθοῦσα τυγχάνεις. Ἀδελφοὶ δὲ ὄντες πατέρων ὑπὸ λῃσταῖς ἁλόντων ἐπὶ ζήτησιν ἐξορμήσαντες χαλεπωτέραις ἐκείνων τύχαις κεχρήμεθα, ὠμοτέροις ἀνδράσι περιπεσόντες καὶ πάντων μὲν τῶν ὄντων, πολλὰ δὲ ἦν, ἀποσυληθέντες μόλις δὲ αὐτοὶ περισωθέντες καὶ κατά τι δεξιὸν βούλημα δαίμονος τῇ πρὸς τὸν ἥρωα Καλάσιριν συντυχίᾳ χρησάμενοι ἀφιγμένοι τε ἐνταῦθα ὡς τὸ λοιπὸν τοῦ χρόνου μετ´ αὐτοῦ βιωσόμενοι, νῦν ὡς ὁρᾷς πάντων ἔρημοι καὶ μόνοι περιλελείμμεθα, τὸν δοκοῦντα καὶ ὄντα πατέρα μετὰ τῶν ἄλλων προσαπολωλεκότες. Τὰ μὲν δὴ καθ´ ἡμᾶς ταῦτα· σοὶ δὲ πλείστη μὲν χάρις καὶ τῆς νῦν δεξιώσεως καὶ ξεναγίας· χαρίσαιο δ´ ἂν πλέον εἰ καθ´ ἑαυτοὺς ἡμῖν διάγειν τε καὶ λανθάνειν παράσχοις, τὴν εὐεργεσίαν ἣν ἀρτίως ἔφασκες, τὸ γνωρίζειν ἡμᾶς πρὸς Ἀρσάκην, ὑπερθεμένη, μηδὲ ἐπεισάγοις οὕτω λαμπρᾷ καὶ εὐδαίμονι τύχῃ ξένον καὶ ἀλήτην καὶ στυγνάζοντα βίον. Τὰς γὰρ δὴ γνώσεις καὶ τὰς ἐντεύξεις ἐκ τῶν ὁμοίων, ὡς οἶσθα, γίνεσθαι καλόν.»

XIII. Théagène comprit l'insinuation. « Ma mère, dit-il, vous savez déjà vous-même que nous sommes Grecs. Nous sommes frère et sœur : nos parents ayant été pris par des pirates, nous nous sommes embarqués à leur recherche, et, plus malheureux encore qu'eux-mêmes, nous sommes tombés entre les mains d'hommes féroces, qui nous ont dépouillés de toutes nos richesses; et elles étaient considérables. A grand'peine avons-nous pu sauver notre propre vie. Cependant le ciel dans sa bonté nous avait fait rencontrer un homme divin, Calasiris, et nous étions venus ici, décidés à vivre désormais avec lui. Maintenant, vous le voyez, nous restons seuls, privés de tout appui; nous avons perdu, après tant d'autres biens, celui qui passait pour notre père et l'était réellement. Voilà notre histoire. Pour vous, nous vous avons la plus profonde reconnaissance de l'accueil que vous nous faites en ce moment, et de votre hospitalité; mais vous auriez plus de titres encore à nos bénédictions, si vous nous permettiez de vivre seuls et de nous dérober aux regards; si, ajournant le service dont vous parliez tout à l'heure, vous renonciez pour le moment à nous faire connaître d'Arsacé, et à jeter au milieu d'une fortune si brillante, si heureuse, notre existence étrangère, errante et misérable. Car, vous le savez, les relations de connaissance ne peuvent s'établir convenablement qu'entre pareils. »

 [7,14] Οὐκ ἐκαρτέρησεν ἡ Κυβέλη τούτων εἰρημένων ἀλλὰ καὶ τῇ διαχύσει τοῦ προσώπου κατάδηλος ἐγεγόνει σφόδρα ὑπερησθεῖσα πρὸς τὴν ἀκοὴν τῶν ἀδελφῶν, ἐνθυμουμένη μηδὲν κώλυμα μηδὲ ἐμπόδιον ἕξειν πρὸς τὰ ἐρωτικὰ τῆς Ἀρσάκης τὴν Χαρίκλειαν. Καὶ «Ὦ κάλλιστε νεανιῶν» ἔφη «οὐκ ἂν εἴποις ταῦτα περὶ Ἀρσάκης ἐπειδὰν εἰς πεῖραν ἔλθῃς τῆς γυναικός· κοινόν τι χρῆμά ἐστι πρὸς πᾶσαν τύχην καὶ πλέον ἐπίκουρος γίνεται τοῖς παρ´ ἀξίαν ἔλαττον πράττουσι· καὶ Περσὶς οὖσα τὸ γένος σφόδρα ἑλληνίζει τὴν γνώμην χαίρουσα καὶ προστρέχουσα τοῖς ἐντεῦθεν, ἦθός τε καὶ ὁμιλίαν τὴν Ἑλληνικὴν εἰς ὑπερβολὴν ἠγάπηκε. Θαρσεῖτε οὖν, ὡς σὺ μὲν ὅσα εἰς ἄνδρας καθήκει πράξων καὶ τιμηθησόμενος, ἀδελφὴ δὲ ἡ σὴ συμπαίστριά τε καὶ συνόμιλος ἐσομένη. Ἀλλὰ τίνα ὑμῶν ὀνόματα χρὴ προσαγγέλλειν;» Ὡς δὲ ὅτι Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν ἤκουσεν, «αὐτοῦ με περιμένειν» εἰποῦσα ὡς τὴν Ἀρσάκην ἀπέτρεχεν, ἐπιστείλασα πρότερον πρὸς τὴν θυρωρόν - ἦν δὲ καὶ αὕτη γραῦς - εἴ τις βούλοιτο παρεισιέναι μηδαμῶς ἐπιτρέπειν ἀλλὰ μηδὲ ἐξιέναι ποι συγχωρεῖν τοῖς νέοις. Τῆς δὲ «Μηδ´ ἂν ὁ παῖς ὁ σὸς Ἀχαιμένης παραγένηται;» ἐρωτησάσης «ἄρτι γὰρ καὶ μετὰ τὴν σὴν εἰς τὸν νεὼν πρόοδον ἐξελήλυθεν ἐναλειψόμενος τὼ ὀφθαλμώ· οἶσθα γὰρ ὡς φέρει τι μικρὸν ἔτι κακώσεως.» «Μηδὲ ἐκεῖνος» ἀπεκρίνατο «ἀλλ´ ἐπικλεισαμένη τὰς θύρας καὶ τὴν κλεῖν αὐτὴ κατέχουσα φάσκε ἐμὲ κομίζειν.» Οὕτως ἐγένετο καὶ οὔπω τι σχεδὸν τῆς Κυβέλης χωρισθείσης καιρὸν ἡ μόνωσις τῷ Θεαγένει καὶ τῇ Χαρικλείᾳ θρήνων τε καὶ ὑπομνήσεως τῶν καθ´ ἑαυτοὺς ὑπηγόρευεν, ἀπὸ τῶν αὐτῶν τε σχεδόν τι ῥημάτων καὶ νοημάτων ἀπωλοφύραντο, ἡ μὲν «ὦ Θεάγενες» ὁ δὲ «ὦ Χαρίκλεια» συνεχῶς ἐπιστένοντες, καὶ ὁ μὲν «τίς ἄρα τύχη πάλιν κατείληφεν ἡμᾶς;» ἡ δὲ «ὁποίοις ποτὲ ἄρα συντευξόμεθα πράγμασι;» καὶ ἐφ´ ἑκάστῳ συνησπάζοντο ἀλλήλους καὶ δακρύσαντες ἀνάπαλιν ἐφίλουν. Καὶ τέλος τοῦ Καλασίριδος ὑπομνησθέντες εἰς πένθος τὸ ἐκείνου τοὺς θρήνους κατέστρεφον καὶ πλέον ἡ Χαρίκλεια, ἅτε καὶ πλείονι τῷ χρόνῳ μείζονος τῆς ἀπ´ αὐτοῦ σπουδῆς τε καὶ εὐνοίας πεπειραμένη καὶ «Ὢ τὸν Καλάσιριν» ἀνεκάλει κωκύουσα, «τὸ γὰρ χρηστότατον ὄνομα καλεῖν ἀπεστέρημαι πατέρα, τοῦ δαίμονος πανταχόθεν μοι τὴν τοῦ πατρὸς προσηγορίαν περικόψαι φιλονεικήσαντος. Τὸν μὲν φύσει γεννήσαντα οὐκ ἔγνωκα, τὸν δὲ θέμενον Χαρικλέα, οἴμοι, προδέδωκα, τὸν δὲ διαδεξάμενον καὶ τρέφοντα καὶ περισῴζοντα ἀπολώλεκα, καὶ οὐδὲ θρηνῆσαι τὰ νενομισμένα ἔτι κειμένῳ τῷ πτώματι πρὸς τοῦ προφητικοῦ συγκεχώρημαι. Ἀλλ´ ἰδού σοι, τροφεῦ καὶ σῶτερ, προσθήσω δὲ καὶ πάτερ κἂν ὁ δαίμων μὴ βούληται, ἔνθα γοῦν ἔξεστι καὶ ὡς ἔξεστιν ἀποσπένδω τῶν ἐμαυτῆς δακρύων καὶ ἐπιφέρω χοὰς ἐκ τῶν ἐμαυτῆς πλοκάμων.» Καὶ ἅμα ἀπεσπάραττεν ὡς ὅτι πλείστας τῶν ἑαυτῆς τριχῶν. Καὶ ὁ μὲν Θεαγένης ἐπεῖχεν ἐπιλαμβανόμενος σὺν ἱκεσίαις τῶν χειρῶν, ἡ δὲ ἐπετραγῴδει «Τί γὰρ καὶ δεῖ ζῆν ἔτι;» λέγουσα, «εἰς ποίαν ἀφορῶντας ἐλπίδα; ὁ χειραγωγὸς τῆς ξένης, ἡ βακτηρία τῆς πλάνης, ὁ ξεναγὸς τῆς ἐπὶ τὴν ἐνεγκοῦσαν, ὁ τῶν φύντων ἀναγνωρισμός, ἡ παραψυχὴ τῶν δυστυχημάτων, ἡ εὐπορία καὶ λύσις τῶν ἀμηχάνων, ἡ πάντων τῶν καθ´ ἡμᾶς ἄγκυρα Καλάσιρις ἀπόλωλε, τὴν ἀθλίαν ἡμᾶς ξυνωρίδα πηρὸν ὥσπερ τῶν πρακτέων ἐπὶ τῆς ἀλλοδαπῆς καταλιπών. Πᾶσα μὲν ἡμῖν ὁδοιπορία πᾶσα δὲ ναυτιλία ὑπ´ ἀγνωσίας ὑποτέτμηται· οἴχεται ἡ σεμνὴ καὶ μείλιχος, ἡ σοφὴ καὶ πολιὰ τῷ ὄντι φρήν, τῶν εἰς ἡμᾶς εὐεργεσιῶν οὔτε αὐτὴ τέλος εὑραμένη.»

XIV. Cybèle, à ces mots, ne put se contenir : l'épanouissement de son visage trahissait clairement le vif sentiment de joie qu'elle avait éprouvé en apprenant qu'ils étaient frère et sœur : car elle songeait que dès lors Chariclée n'apporterait ni entrave, ni obstacle aux plaisirs d'Arsacé. « O le plus beau des jeunes gens, dit-elle, vous ne parlerez point ainsi d'Arsacé, quand vous saurez par expérience quelle femme est ma maîtresse : c'est merveille de voir comment elle sait s'accommoder à tous les rangs, et se montrer secourable surtout à ceux dont la fortune n'égale pas le mérite. Quoique Perse d'origine, elle est toute Grecque par l'esprit ; elle aime ceux qui vous ressemblent, ceux qui viennent de la Grèce; elle va au-devant d'eux par son accueil; les mœurs, la société des Grecs, ont pour elle un attrait tout particulier. Ayez donc confiance; car, vous, jeune homme, vous serez honoré de toutes les dignités, de toutes les faveurs qui sont du domaine des hommes, tandis que votre sœur partagera ses amusements et sa société. Mais, à propos, quels sont vos noms, pour que je les lui rapporte? » Lorsqu'elle sut qu'ils s'appelaient Théagène et Chariclée : « Attendez-moi donc ici, dit-elle, » et elle courut auprès d'Arsacé, après avoir toutefois donné ordre à la portière, vieille femme comme elle, de ne laisser entrer personne absolument, et de ne permettre aux jeunes gens de sortir sous aucun prétexte. « Pas même si votre fils Achéménès se présente, demanda la portière; car il est allé tout à l'heure, après votre départ pour le temple, faire mettre un collyre sur son œil, qui, vous le savez, est encore un peu malade. — Pas même lui, reprit-elle; ferme la porte; garde la clef et dis que je l'ai emportée. » Ainsi fut fait. A peine Cybèle s'était-elle éloignée, que l'isolement fournit à Théagène et à Chariclée l'occasion de faire un retour sur eux-mêmes et de s'abandonner à leur douleur; ils commencèrent à sangloter et à gémir presque dans les mêmes termes et comme inspirés par un même sentiment : « O Théagène, — ô Chariclée, «répétaient-ils sans cesse en soupirant. « Dans quel nouveau malheur sommes-nous plongés! » disait-il ; « Quelles chances nouvelles allons-nous courir! » reprenait Chariclée. Et à chaque exclamation ils s'embrassaient ; puis ils pleuraient et s'embrassaient encore. A la fin, Calasiris leur revint en mémoire, et tous leurs sanglots se reportèrent sur sa perle. La douleur de Chariclée était la plus vive; car elle l'avait connu plus longtemps, elle en avait reçu plus de soins et de témoignages de bienveillance. « O Calasiris, s'écriait-elle ; car le doux nom de père ne m'est plus permis : de quelque côté que je me tourne, un Dieu jaloux m'a déshéritée du bonheur d'invoquer un père : celui à qui je devais le jour, je ne l'ai pas connu ; celui qui m'avait adoptée pour sa fille, hélas! je l'ai trahi; celui qui m'avait recueillie, nourrie, sauvée, je l'ai perdu; son corps est encore là gisant, et les prêtres ne me permettent point de lui payer un dernier tribut de larmes. Mais, me voici, mon nourricier, mon sauveur, j'ajouterai même mon père, quoique la Divinité m'envie ce bonheur ; je t'offre là où je puis, et comme je le puis, mes larmes en libation; je te consacre comme oblation funèbre ma propre chevelure! » et en même temps elle s'arrachait les cheveux avec fureur. Mais Théagène l'arrêta, lui prit les mains et la supplia de se contenir. Chariclée cependant restait en proie à toute l'exaltation de sa douleur. Pourquoi vivre davantage? disait-elle. Quel espoir avons-nous en vue? Celui qui me conduisait par la main sur la terre étrangère, le bâton de mon pèlerinage, mon guide vers ma patrie, celui sur qui reposait tout mon espoir de retrouver ma famille, la consolation de mes maux, mon soutien, la délivrance de mes infortunes, l.'ancre à laquelle était attachée ma vie tout entière, Calasiris est mort : il nous a laissés, couple infortuné, aveugles, ne sachant que devenir sur la terre étrangère. De tous côtés, et par terre, et par mer, notre ignorance nous ferme toutes les voies. Elle est partie, cette âme vénérable, douce, sage, d'une sainteté vraiment antique; elle est partie sans avoir même touché le but de ses bienfaits envers nous! »

[7,15] Καὶ τοιαῦτα ἔτι καὶ ἕτερα πρὸς τούτοις ἐλεεινῶς ὀδυρομένης καὶ τοῦ Θεαγένους τὰ μὲν συνεξαίροντος τοῖς παρ´ ἑαυτοῦ τὸν θρῆνον τὰ δὲ φειδοῖ τῆς Χαρικλείας καταστέλλοντος, ἐφίσταται ὁ Ἀχαιμένης καὶ τὰς θύρας τοῖς κλείθροις ἐναπειλημμένας καταλαβὼν «Τί ταῦτα;» τὴν θυρωρὸν ἠρώτα. Ὡς δὲ τῆς αὑτοῦ μητρὸς εἶναι τὸ ἔργον ἔμαθε, προσεστὼς ταῖς θύραις καὶ τὴν αἰτίαν διαπορῶν ᾔσθετο τῆς Χαρικλείας ὀδυρομένης καὶ διακύψας διὰ τῶν ὀπῶν καθ´ ἃς διενήνεκτο τῶν κλείθρων ἡ ἅλυσις εἶδέ τε τὰ γινόμενα καὶ αὖθις τὴν θυρωρὸν οἵτινες εἰσὶν οἱ ἔνδον ἠρώτα. Ἡ δὲ τὰ μὲν ἄλλα οὐκ {ἔχειν} εἰδέναι ἔλεγεν, ὅτι δὲ κόρη καὶ νεανίας ξένοι τινὲς ὡς ἔχοι εἰκάζειν ἀρτίως παρὰ τῆς αὐτοῦ μητρὸς ἐσῳκισμένοι. Ὁ δὲ αὖθις διακύψας ἐπειρᾶτο διακριβοῦν τοὺς ὁρωμένους. Τὴν μὲν δὴ Χαρίκλειαν παντάπασιν ἀγνοῶν ὅμως τοῦ κάλλους ὑπερεθαύμαζε καὶ τίς ἂν ὀφθείη καὶ ποία μὴ θρηνοῦσα ἐνενόει καὶ τὸ θαῦμα λανθάνον εἰς ἐρωτικὸν πάθος αὐτὸν κατέφερε· τὸν δὲ Θεαγένην ἀμυδρῶς τε καὶ ἀμφιβόλως γνωρίζειν ἐφαντάζετο. Καὶ προσκειμένου τῇ σκέψει τοῦ Ἀχαιμένους ἐφίσταται ἀναστρέψασα ἡ Κυβέλη πάντα μὲν τὰ κατὰ τοὺς νέους ὡς ἐγεγόνει διαγγείλασα πολλὰ δὲ τῆς εὐτυχίας τὴν Ἀρσάκην μακαρίσασα, ὑφ´ ἧς αὐτῇ τοσοῦτον ἐκ ταὐτομάτου κατώρθωται ὃ βουλαῖς μυρίαις καὶ μηχαναῖς οὐκ ἄν τις ἤλπισεν, ὡς καὶ σύνοικον ἔχειν τὸν ἐρώμενον ἐπ´ ἀδείας ὁρῶντα καὶ ὁρώμενον, καὶ πολλοῖς τοιούτοις τὴν Ἀρσάκην φυσήσασα μόλις τε ἐπειγομένην πρὸς τὴν θέαν τοῦ Θεαγένους ἐπισχοῦσα καὶ ὡς οὐ βούλοιτο αὐτὴν ὠχριῶσαν καὶ κυλοιδιῶσαν πρὸς τῆς ἀγρυπνίας ὀφθῆναι τῷ νεανίᾳ ἀναπαυσαμένην δὲ τὴν παροῦσαν ἡμέραν καὶ ἀναλαβοῦσαν τὸ σύνηθες κάλλος, καὶ πολλοῖς τοιούτοις εὔθυμον αὐτὴν καὶ τῶν κατὰ γνώμην εὔελπιν παρασκευάσασα ἅ τε προσήκει πράττειν καὶ ὅπως προσφέρεσθαι τοῖς ξένοις παρεγγυήσασα.

XV. Tandis que Chariclée faisait entendre ces plaintes déchirantes et mille autres semblables, tantôt Théagène éclatait de son côté en gémissements, tantôt il se contenait pour ménager Chariclée. Cependant arrive Achéménès. Trouvant la porte fermée à clef: « Que signifie ceci? » dit-il à la portière. Elle lui répondit que c'était sa mère qui l'avait fermée. Debout devant la porte, il se demandait ce que ce pouvait être, lorsqu'il entendit les gémissements de Chariclée. Il se baissa alors, regarda par le trou de la serrure, et, voyant ce qui se passait dans la chambre, il demanda de nouveau à la portière qui était là. La seule chose qu'elle sût, lui dit-elle, c'était qu'il y avait là une jeune fille et un jeune homme, que sa mère venait d'amener à la maison, tous deux étrangers, autant qu'elle pouvait en juger. Il se baissa de nouveau pour considérer attentivement ceux qu'il avait entrevus : la beauté de Chariclée, qu'il ne connaissait nullement, l'éblouit; il songea tout aussitôt en lui-même à ce qu'elle devait être, à l'éclat dont elle devait briller quand elle n'était pas en larmes. La vue de Théagène, au contraire, lui rappelait vaguement et confusément un visage connu. Il était absorbé dans cet examen, lorsque Cybèle revint d'auprès de sa maîtresse. Elle lui avait rapporté tout ce qui concernait les jeunes gens, et l'avait mille fois félicitée de sa bonne fortune qui lui offrait spontanément un succès qu'on n'eût qu’à attendre de toutes les menées et de toute l'habileté du monde; car celui qu'elle aimait habitait sous le même toit; elle pouvait le voir et en être vue en toute sécurité. Ce récit et d'autres semblables enflammèrent tellement Arsacé, que la vieille eut grand-peine à contenir son empressement à voir Théagène : elle lui dit qu'elle ne voulait pas que le jeune homme la vit ainsi pâle et les yeux battus par l'insomnie; qu'il fallait laisser passer tout ce jour-là pour se reposer et reprendre sa fraîcheur habituelle.

[7,16] Ἐπεὶ δ´ οὖν ἐπέστη «Τί πολυπραγμονεῖς, ὦ τέκνον;» ἔλεγεν. Ὁ δὲ «Τοὺς ἔνδον» ἔφη «ξένους οἵτινές εἰσιν ἢ πόθεν.» «Οὐ θέμις, ὦ παῖ» πρὸς αὐτὸν ἡ Κυβέλη, «ἀλλ´ ἐχεμύθει καὶ κατὰ σαυτὸν ἔχε καὶ μηδενὶ φράζε μηδὲ ἐπιμίγνυσο τὰ πολλὰ τοῖς ξένοις· οὕτω γὰρ δέδοκται τῇ δεσποίνῃ.» Ἐκεῖνος μὲν οὖν ἀπῄει ῥᾷστα τῇ μητρὶ πεπεισμένος σύνηθές τι καὶ ἀφροδίσιον διακόνημα τῇ Ἀρσάκῃ τὸν Θεαγένην ὑποτοπήσας. Καὶ ἀπιὼν «Οὐχ οὗτός ἐστι» πρὸς ἑαυτὸν ἔλεγεν «ὃν ἐγὼ πρώην παρὰ Μιτράνου τοῦ φρουράρχου παραλαβὼν ὥστε ἄγειν πρὸς Ὀροονδάτην ἀναπεμφθησόμενον βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ, ὑπὸ Βησσαέων τε καὶ Θυάμιδος ἀφῃρέθην μικροῦ καὶ τὸν περὶ τοῦ ζῆν ὑποστὰς κίνδυνον καὶ μόνος ἐκ τῶν ἀγόντων διαδρᾶναι δυνηθείς; Μὴ ἄρα σφάλλουσί με οἱ ὀφθαλμοί; ἀλλὰ ῥᾷον μὲν ἔχω καὶ διαβλέπω σχεδόν τι λοιπὸν συνήθως. Καὶ μὴν καὶ τὸν Θύαμιν ἀκήκοα παρεῖναι τῇ προτεραίᾳ καὶ διαμονομαχήσαντα πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀνακεκομίσθαι τὴν ἱερωσύνην· οὗτος ἄρα ἐκεῖνός ἐστιν. Ἀλλὰ τὸ παρὸν σιγητέον τὸν ἀναγνωρισμὸν ἅμα δὲ παρατηρητέον τίς ποτε ἡ περὶ τοὺς ξένους διάνοια τῆς δεσποίνης.» Ὁ μὲν ταῦτα πρὸς ἑαυτόν.

XVI. Elle fit si bien, qu'elle la laissa tout heureuse et pleine d'espoir sur le succès de ses désirs. Après avoir réglé ce qu'il convenait de faire, et comment on traiterait les deux étrangers, elle retourna chez elle. Lorsqu'elle fut à la porte : « De quoi donc t'inquiètes-tu là, mon fils, dit-elle? — Je cherche, reprit-il, quels sont ces étrangers, et d'où ils peuvent venir. — C'est chose défendue, mon enfant, lui dit Cybèle; bouche close; garde tout en toi-même; n'en parle à personne, et n'aie que peu de relations avec ces étrangers : ainsi le veut la maîtresse. » Il s'en alla et obéit sans difficulté à sa mère, soupçonnant bien que Théagène était réservé comme tant d'autres à servir les amours d'Arsacé. Cependant, tout en se retirant, il se disait en lui-même : « N'est-ce pas là celui que j'avais reçu dernièrement des mains du préfet des gardes Mitranès, pour le conduire à Oroondatès, comme présent destiné au Grand Roi? Celui que m'ont enlevé les Besséens et Thyamis, dans une rencontre où je courus grand risque de la vie et où j'ai survécu seul de ceux qui le conduisaient? Mes yeux ne me trompent-ils pas? Mais cependant ma vue va mieux, et pour tout le reste je vois à peu près comme de coutume. D'ailleurs, j'ai ouï dire que Thyamis était revenu hier, et qu'il avait, après un combat singulier avec son frère, recouvré le pontificat. Ce ne peut être que lui! Mais pour le moment, ne disons mot de cette reconnaissance, et observons quelles sont à l'égard de ces étrangers les dispositions de ma maîtresse. » Telles étaient les réflexions d'Achéménès.

[7,17] Ἡ δὲ Κυβέλη πρὸς τοὺς νέους εἰσδραμοῦσα ἴχνη τῶν θρήνων κατελάμβανε· πρὸς γὰρ τὸν ψόφον τῶν θυρῶν ἀνοιγομένων κατέστελλον μὲν ἑαυτοὺς καὶ πρὸς τὸ σύνηθες σχῆμα καὶ βλέμμα διαπλάττειν ἔσπευδον· οὐ μὴν ἔλαθόν γε τὴν πρεσβῦτιν, τῶν δακρύων ἔτι τοῖς ὄμμασιν ἐπιπλανωμένων. Ἀναβοήσασα οὖν «Ὦ γλυκύτατα τέκνα» ἔλεγε, «τί ταῦτα ἀωρὶ θρηνεῖτε ἡνίκα προσήκει χαίρειν, ἡνίκα εὐδαιμονίζειν ἑαυτοὺς τῆς δεξιᾶς τύχης, Ἀρσάκης τὰ κάλλιστα καὶ τὰ κατ´ εὐχὰς ἐφ´ ὑμῖν διανοουμένης καὶ ὀφθῆναί τε ὑμᾶς εἰς τὴν ἑξῆς ἐπινευσάσης καὶ τὸ παρὸν πᾶσαν δεξίωσιν καὶ θεραπείαν ὑμῖν ἀποκληρωσάσης; Ἀλλ´ ἀπορριπτέον μὲν ὑμῖν τοὺς ληρώδεις τούτους καὶ μειρακιώδεις τῷ ὄντι θρήνους, ὥρα δὲ καὶ ῥυθμίζειν ἑαυτοὺς εἴκειν τε καὶ ὑπηρετεῖσθαι τοῖς Ἀρσάκης βουλήμασι.» Καὶ ὁ Θεαγένης «Μνήμη» ἔφη «ὦ μῆτερ, τῆς Καλασίριδος τελευτῆς εἰς λύπην ἡμᾶς ἀνεκίνησε καὶ τὸ πατρικὸν ἐκείνου περὶ ἡμᾶς βούλημα ἀποβεβληκότας εἰς δάκρυα κατήγαγεν.» «Ὕθλοι» ἔφη «ταῦτα - Καλάσιρις καὶ πατήρ τις προσποιητός, πρεσβύτης τῇ κοινῇ φύσει καὶ τῷ χρόνῳ τῆς ἡλικίας εἴξας. Πάντα σοι πάρεστι δι´ ἑνός, προστασία πλοῦτος τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις τῆς ἐφ´ ἡλικίας ἀκμῆς, καὶ ἁπλῶς τύχην σαυτοῦ νόμιζε καὶ προσκύνει τὴν Ἀρσάκην. Μόνον ἐμοὶ πείθεσθε πῶς μὲν αὐτῇ προσιτέον καὶ ὀπτέον ὅταν τοῦτο ἐπιτρέψῃ, πῶς δὲ χρηστέον καὶ ὑπουργητέον ὅταν τι προστάττῃ· τὸ γὰρ φρόνημα, ὡς οἶσθα, μέγα καὶ ὑπέρογκον καὶ βασίλειον νεότητι καὶ κάλλει προσεξαιρόμενον καὶ ὑπεροφθῆναι εἴ τι κελεύοι μὴ ἀνεχόμενον.»

XVII. Lorsque Cybèle rentra auprès des jeunes gens, les traces de leurs larmes ne lui échappèrent pas. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, ils avaient cherché à se remettre, et à reprendre à la hâte leur contenance et leur visage accoutumés; mais ils ne purent cachera la vieille les larmes qui erraient encore dans leurs yeux: « Que vois-je, mes chers enfants, s'écria-t-elle! pourquoi s'affliger ainsi hors de propos, quand il convient de vous réjouir, quand vous devriez vous applaudir de votre bonne fortune? Arsacé a sur vous les desseins les plus magnifiques, les plus brillants que vous puissiez désirer; elle consent à vous voir dès demain; dès à présent, elle veut que vous soyez traités avec tous les soins, toutes les attentions imaginables. Mais, rejetez donc bien loin ces gémissements ridicules et vraiment puérils ; observez-vous vous-mêmes, voyez à vous contenir, à vous accommoder et à vous soumettre aux desseins d'Arsacé. » Théagène reprit : « Ma mère, c'est le souvenir de la mort de Calasiris, qui a réveillé notre affliction; la perte de son affection paternelle envers nous, nous a fait verser des larmes. — Niaiseries que tout cela! dit-elle : Calasiris! un père simulé, un vieillard qui a payé son tribut à l'âge et à la loi commune de la nature! Vous avez tous les biens en un seul, puissance, richesses, délices, plaisirs de la jeunesse : en un mot, regardez Arsacé comme votre bonne fortune, et adorez-la. Suivez seulement mes conseils : je vous dirai comment il faut l'aborder et la voir, quand elle le permettra, comment il faut en user avec elle et la servir, quand elle donnera quelque ordre. Elle a, vous le savez, le cœur grand, élevé et vraiment royal; elle a de plus toute l'ardeur de la jeunesse et de là beauté, et ne sait pas, quand elle ordonne, endurer un refus.

 [7,18] Πρὸς ταῦτα σιγήσαντος τοῦ Θεαγένους καὶ καθ´ ἑαυτὸν ὡς ἀηδῶν τινῶν καὶ μοχθηρῶν ἐστι δηλωτικὰ ἐννοοῦντος, ὀλίγον ὕστερον εὐνοῦχοι παρῆσαν λείψανα μὲν δῆθεν τῆς σατραπικῆς τραπέζης ἐπὶ χρυσῶν τῶν σκευῶν κομίζοντες πᾶσαν δὲ πολυτέλειαν καὶ χλιδὴν ὑπεραίροντα καὶ «Τούτοις» εἰπόντες «ἡ δέσποινα δεξιοῦται καὶ τιμᾷ τὸ παρὸν τοὺς ξένους» καὶ παραθέμενοι τοῖς νέοις παραχρῆμα ἀπεχώρουν. Οἱ δὲ ἅμα μὲν τῆς Κυβέλης προτρεπούσης ἅμα δὲ προορῶντες μὴ δοκεῖν ἐνυβρίζειν τὴν δεξίωσιν ἀπεγεύοντο πρὸς βραχὺ τῶν παρακειμένων· καὶ τοῦτο καὶ εἰς ἑσπέραν ἐγίνετο καὶ κατὰ τὰς ἄλλας λοιπὸν ἡμέρας. Τῇ δ´ οὖν ἑξῆς κατὰ πρώτην που τῆς ἡμέρας ὥραν οἱ συνήθεις εὐνοῦχοι παρόντες ὡς τὸν Θεαγένην «Μετακέκλησαι, ὦ μακάριε, πρὸς τῆς δεσποίνης» ἔλεγον «καὶ ὀφθῆναί σε προστετάγμεθα· καὶ ἧκε τῆς εὐτυχίας ἀπολαύσων ἧς ὀλίγοις δὴ καὶ ὀλιγάκις μεταδίδωσιν.» Ὁ δὲ μικρὸν ἐφησυχάσας καὶ οἷον πρὸς βίαν ἑλκόμενος διανέστη τε καὶ «Μόνον δέ με ἥκειν ἐπέσταλται» πρὸς αὐτοὺς ἔλεγεν «ἢ καὶ ἀδελφὴν ταυτηνὶ τὴν ἐμήν;» Τῶν δὲ ὅτι μόνον ἀποκριναμένων, ἐκείνην δὲ καθ´ ἑαυτὴν ὀφθήσεσθαι, νυνὶ γὰρ συμπαρεῖναι τῇ Ἀρσάκῃ τῶν ἐν τέλει τινὰς Περσῶν καὶ ἄλλως ἔθος εἶναι ἀνδράσι μὲν ἰδίᾳ γυναιξὶ δὲ καθ´ ἕτερον καιρὸν χρηματίζειν, προσκύψας ὁ Θεαγένης «Οὔτε καλὰ ταῦτα οὔτε ἀνύποπτα» πρὸς τὴν Χαρίκλειαν ἠρέμα εἰπών, ἀντακούσας δὲ ὡς δεήσει μὴ ἀντιβαίνειν ἀλλὰ συντρέχειν τὴν πρώτην καὶ ἐνδείκνυσθαι ὡς πάντα πρὸς νοῦν τὸν ἐκείνης ποιήσοντα, εἵπετο τοῖς ἄγουσι.

XVIII. A tout cela, Théagène ne répondit rien : il songeait en lui-même qu'à travers ces insinuations, perçait quelque chose d'odieux et de détestable. Peu après, des eunuques arrivèrent, apportant sur des plats d'or les restes de la table du satrape : On ne saurait imaginer rien de plus exquis, ni de plus recherché. « C'est ainsi, dirent-ils, que, pour le moment, notre maîtresse accueille et honore ses hôtes; » et après avoir servi les mets devant les jeunes gens, ils se retirèrent sur le champ. Quant à eux, il fallut les instances de Cybèle et la crainte de paraître dédaigner cette faveur pour les décider à porter la bouche à ces mets. La même chose eut lieu le soir et les jours suivants. Le lendemain, vers la première heure du jour, les mêmes eunuques se présentèrent devant Théagène : « Vous êtes mandé, lui dirent-ils, heureux jeune homme, par notre maîtresse; nous avons ordre de vous conduire devant elle. Venez donc jouir d'un bonheur qu'elle n'accorde que rarement et à bien peu de mortels. » Théagène, après être resté un instant immobile, comme un homme qui ne cède qu'à la violence, se leva et leur dit : « M'a-t-elle mandé seul, ou ma sœur que voici doit-elle m'accompagner? » Ils répondirent qu'il devait venir seul, et qu'elle serait admise séparément à son tour; qu'Arsacé était en ce moment entourée de quelques-uns des grands dignitaires perses, et que d'ailleurs il était d'usage de donner audience séparément aux hommes et aux femmes. Théagène, se penchant alors vers Chariclée, lui dit tout bas que tout cela lui semblait louche et suspect. Cependant, invité par elle à ne point résister en face, mais à témoigner d'abord de la condescendance et à affecter une déférence entière pour les volontés d'Arsacé, il suivit ses guides. A leurs instructions sur la manière de se présenter devant Arsacé et de lui adresser la parole, sur l'usage où l'on était de l'adorer en entrant, il ne répondit pas un mot.

 [7,19] Καὶ ὅπως δεήσει τὴν ἔντευξιν ποιεῖσθαι καὶ τὸν τρόπον τῆς προσηγορίας ὑφηγουμένοις καὶ ὡς ἔθος προσκυνεῖν τοὺς εἰσιόντας οὐδὲν μὲν ἀπεκρίνατο· εἰσελθὼν δὲ καὶ προκαθημένην ἐφ´ ὑψηλοῦ καταλαβὼν ἁλουργῷ μὲν καὶ χρυσοπάστῳ τῇ ἐσθῆτι φαιδρυνομένην ὅρμων δὲ πολυτελείᾳ καὶ τιάρας ἀξιώματι μεγαλαυχουμένην καὶ παντοίᾳ κομμωτικῇ πρὸς τὸ ἁβρότερον ἐξηνθισμένην δορυφόρων τε παρεστώτων καὶ τῶν ἐπὶ δόξης ἑκατέρωθεν προέδρων παρακαθημένων, οὐκ ἔπτηξε τὸ φρόνημα, ἀλλ´, ὥσπερ τῶν συγκειμένων αὐτῷ πρὸς τὴν Χαρίκλειαν ὑπὲρ τῆς θεραπευτικῆς ὑποκρίσεως ἐπιλελησμένος, ἀντεξανέστη πλέον εἰς μεγαλοφροσύνην πρὸς τὸ ἀλαζονικὸν τῆς Περσικῆς θέας, καὶ οὔτε ὀκλάσας οὔτε προσκυνήσας ἀλλ´ ἀπ´ ὀρθῆς τῆς κεφαλῆς «Χαῖρε» ἔφη «βασίλειον αἷμα Ἀρσάκη.» Τῶν δὲ παρόντων ἀγανακτούντων καὶ θροῦν τινα ὅτι μὴ προσεκύνησε καταστασιαστικὸν τοῦ Θεαγένους ὡς τολμηροῦ καὶ θρασέος ἀφιέντων, ἡ Ἀρσάκη μειδιάσασα «Σύγγνωτε» εἶπεν «ὡς ἀπείρῳ καὶ ξένῳ καὶ τὸ ὅλον Ἕλληνι καὶ τὴν ἐκεῖθεν ὑπεροψίαν καθ´ ἡμῶν νοσοῦντι.» Καὶ ἅμα καὶ τῆς κεφαλῆς τὴν τιάραν ἀφεῖλε, πολλὰ τῶν παρόντων κωλυόντων - τοῦ γὰρ ἀμείβεσθαι τὸν ἀσπασάμενον σύμβολον τοῦτο πεποίηνται Πέρσαι - καὶ «Θάρσει, ὦ ξένε» εἰποῦσα διὰ τοῦ ἑρμηνέως, συνιεῖσα γὰρ τὴν Ἑλλάδα γλῶτταν οὐκ ἐφθέγγετο, «καὶ λέγε τίνος χρῄζεις, ὡς οὐκ ἀποτευξόμενος» ἀπέπεμπε, νεύματι τοῦτο πρὸς τοὺς εὐνούχους ἐπισημήνασα. Παρεπέμπετο δὴ μετὰ δορυφορίας καὶ ὁ Ἀχαιμένης αὖθις θεασάμενος ἐγνώριζε μὲν ἀκριβέστερον καὶ τῆς ἄγαν εἰς αὐτὸν τιμῆς τὴν αἰτίαν ὑποπτεύων ἐθαύμαζεν, ἐσίγα δ´ οὖν ὅμως τὰ δεδογμένα πράττων. Ἡ δὲ Ἀρσάκη τοὺς ἐν τέλει Περσῶν ἑστιάσασα, δῆθεν μὲν ὡς συνήθως ἐκείνους τιμῶσα ἀληθέστερον δὲ τὴν πρὸς Θεαγένην ἔντευξιν εὐωχίαν ἄγουσα, οὐ μοίρας μόνον κατὰ τὸ εἰωθὸς τῶν ἐδεσμάτων τοῖς περὶ τὸν Θεαγένην ἀπέστειλεν ἀλλὰ καὶ τάπητάς τινας καὶ στρωμνὰς πεποικιλμένας Σιδωνίας τε καὶ Λυδίας ἔργα χειρός. Συναπέστειλε δὲ καὶ ἀνδράποδα ὑπηρετησόμενα, κόριον μὲν τῇ Χαρικλείᾳ παιδάριον δὲ τῷ Θεαγένει τὸ μὲν γένος Ἰωνικὰ τὴν δὲ ἡλικίαν ἥβης ἐντός, πολλὰ τὴν Κυβέλην παρακαλέσασα ἐπισπεύδειν καὶ ὡς ὅτι τάχιστα διανύειν τὸν σκοπόν (οὐ γὰρ ἔτι φέρειν τὸ πάθος οἶδεν) οὐδὲ αὐτὴν ἀνιεῖσαν ἀλλὰ παντοίως ἐκπεριιοῦσαν τὸν Θεαγένην. Προδήλως μὲν γὰρ οὐκ ἐξέφαινε τὸ βούλημα τῆς Ἀρσάκης κύκλῳ δὲ καὶ δι´ αἰνιγμάτων εἰς τὸ συνιέναι προσβιβάζουσα καὶ τήν τε περὶ αὐτὸν φιλοφροσύνην τῆς δεσποίνης μεγαλύνουσα καὶ τὸ κάλλος, οὐ τὸ φαινόμενον μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ ἐντὸς ἐσθῆτος, μετὰ τινῶν εὐλόγων προφάσεων ὑπ´ ὄψιν ἄγουσα, καὶ τὸ ἦθος ὡς ἐράσμιός τε καὶ εὐόμιλος καὶ χαίρουσα τοῖς ἁβροτέροις καὶ ἀγερωχοτέροις τῶν νέων καὶ ὅλως ἀπόπειραν ἐν οἷς διεξῄει λαμβάνουσα εἰ προστρέχει τοῖς ἐπαφροδίτοις. Καὶ ὁ Θεαγένης τὸ μὲν τῆς φιλοφροσύνης καὶ ὡς φιλέλλην τὸ ἦθος καὶ ὅσα τοιαῦτα συνεπῄνει καὶ χάριν ὡμολόγει, τὰ δὲ ἐπαγωγὰ τῶν ἀτοπωτέρων ὡς ἂν μηδὲ συνιεὶς τὴν ἀρχὴν ἑκὼν ὑπερέβαινε. Πνιγμὸς τοίνυν εἶχε τὴν γραῦν καὶ οἷον ἔλυζε τὴν καρδίαν στοχαζομένη μὲν ὡς συνίησι τῆς προαγωγείας ἀπαυθαδιαζόμενον δὲ καὶ διωθούμενον ὁρῶσα τὴν πεῖραν. Καὶ τὴν Ἀρσάκην οὐκέτι φέρειν οἵα τε ἦν δι´ ὄχλου γινομένην καὶ καρτερεῖν οὐκέτι δύνασθαι λέγουσαν καὶ τὴν ἐπαγγελίαν ἀπαιτοῦσαν ἣν ἄλλοτε ἄλλαις προφάσεσιν ὑπερετίθετο ἡ Κυβέλη, νῦν μὲν βουλόμενον ἀποδειλιᾶν τὸν νεανίαν φάσκουσα νῦν δὲ ἀνωμαλίαν τινὰ προσπεπτωκέναι πλαττομένη.

XIX. Introduit devant elle, il la trouva assise sur un trône élevé, revêtue d'une robe de pourpre éclatante de broderies d'or, couverte de riches colliers, dressant fièrement la tête sous la tiare, emblème de sa dignité, parée de tout ce que le luxe et la recherche la plus exquise peuvent imaginer pour ajouter à l'élégance. Ses gardes étaient devant elle; de part et d'autre du trône se tenaient assis les plus hauts personnages. Théagène, loin de s'intimider, sembla avoir oublié les conseils de feinte déférence que lui avait donnés Chariclée; sa fierté se révolta à la vue du faste insolent des Perses : sans fléchir le genou, sans l'adorer, il s'avança, la tête haute, et lui dit : « Salut, au sang des rois, à Arsacé. » Tous les assistants s'indignèrent et firent entendre un murmure accusateur contre l'audace et l'impudence de Théagène qui ne l'avait pas adorée. Mais Arsacé leur dit en souriant : « Pardonnez à son inexpérience; c'est un étranger, et pour tout dire un Grec, travaillé du dédain qu'ont pour nous ceux de sa nation. En même temps elle ôta de sa tête la tiare, malgré l'opposition de ceux qui l'entouraient (c'est là chez les Perses la manière de rendre le salut). « Ne craignez rien, étranger, lui fit-elle dire par un interprète (car elle comprenait la langue grecque, mais ne la parlait pas), dites ce que vous désirez, et rien ne vous sera refusé. » Elle le congédia ensuite, et fit signe aux eunuques de le reconduire. Théagène partit entouré de gardes; Achéménès, en le revoyant, le reconnut sans hésiter et s'étonna de ces honneurs extraordinaires dont il soupçonnait la cause : cependant il persista dans sa résolution de garderie silence. Arsacé donna, ce jour-là, un grand repas aux seigneurs perses, en apparence pour leur faire honneur, suivant l'usage, mais bien plutôt, en réalité, pour fêter son entrevue avec Théagène. Elle ne se contenta pas d'envoyer, comme d'ordinaire, à Théagène et à Chariclée, une partie des viandes; elle leur fit porter aussi des tapis, des couvertures richement travaillées, ouvrages de Sidon et de Lydie. Elle envoya également des esclaves pour les servir : à Chariclée, une jeune fille, et à Théagène, un jeune garçon, tous deux Ioniens et à peine adolescents. En même temps, elle pressait vivement Cybèle de hâter la conclusion et de la faire arriver au plus vite à son but; car elle ne pouvait plus maîtriser sa passion. Cybèle, de son côté, ne négligeait rien et attaquait Théagène sur tous les points : sans lui faire connaître trop ouvertement les désirs d'Arsacé, elle l'enveloppait comme dans un cercle de circonlocutions et de réticences pour l'amener à comprendre de lui-même. Elle vantait tantôt la bienveillance de sa maîtresse pour lui, tantôt sa beauté; elle trouvait toujours quelque honnête prétexte pour lui représenter non seulement ses charmes apparents, mais aussi ceux qui se cachent sous le linge. Elle exaltait ses mœurs, à la fois aimables et faciles, son penchant pour les jeunes gens beaux, bien faits, vigoureux. En un mot, elle mettait tout en œuvre pour éveiller en lui, par ses avances, les désirs amoureux. Théagène louait sa bienveillance, son affection pour les Grecs, ses mœurs polies et mille choses de ce genre ; mais il passait, à dessein, sur les insinuations moins honnêtes, comme s'il ne les eût même pas comprises d'abord. La vieille étouffait de dépit ; son cœur se soulevait en quelque sorte d'impatience : elle se doutait bien qu'il comprenait ses provocations, et elle sentait qu'il dédaignait et repoussait ses avances. Arsacé, de son côté, était dans un état de trouble et d'agitation intolérable ; elle n'y tenait plus, disait-elle; elle réclamait de Cybèle l'exécution de sa promesse, que celle-ci différait toujours sous différents prétextes : tantôt elle disait que le jeune homme voulait bien, mais qu'il manquait d'assurance ; tantôt c'était quelque subite indisposition qu'elle mettait en avant.

[7,20] Καὶ πέμπτης που λοιπὸν καὶ ἕκτης ἡμέρας παρῳχηκυίας ἤδη καὶ τὴν Χαρίκλειαν τῆς Ἀρσάκης ἅπαξ που καὶ δεύτερον προσκεκλημένης καὶ εἰς τὸ τῷ Θεαγένει κεχαρισμένον μετὰ τιμῆς καὶ φιλοφροσύνης ἑωρακυίας ἀναγκάζεται καὶ λευκότερον διαλεχθῆναι τῷ Θεαγένει καὶ τὸν ἔρωτα ἀπαρακαλύπτως ἐξηγόρευε, πολλὰ καὶ μυρία ἀγαθὰ συγκατατιθεμένῳ διεγγυωμένη καὶ «Τίς ἡ ἀτολμία;» προστιθεῖσα «τί δὲ τὸ ἀναφρόδιτον; νέος οὕτω καὶ καλὸς καὶ ἀκμαῖος γυναῖκα ὁμοίαν καὶ προστετηκυῖαν ἀπωθεῖται καὶ οὐχ ἅρπαγμα οὐδὲ ἕρμαιον ποιεῖται τὸ πρᾶγμα δέους μὲν οὐδενὸς ἐπόντος τῇ πράξει μήτε τἀνδρὸς παρόντος κἀμοῦ τῆς θρεψαμένης καὶ πάντα ἀπόρρητα διὰ χειρὸς ἐχούσης τὴν ὁμιλίαν διακονούσης, μήτε σοί τινος ἐπόντος κωλύματος, οὐ νύμφης οὐ γαμετῆς παρούσης. Καίτοι καὶ τούτων ὑπερεῖδον πολλοὶ πολλάκις ὅσοι δὴ νοῦν ἔχοντες τοὺς μὲν οἰκείους ἔγνωσαν οὐδὲν ἐκ τούτου καταβλάψειν αὑτοὺς δὲ ὠφελήσειν κτήσεως χρημάτων προσγενομένης καὶ τῶν καθ´ ἡδονὴν ἀπολαύσεων.» Τελευτῶσα δὲ καὶ ἀπειλήν τινα κατεμίγνυ τοῖς λεγομένοις «Αἱ χρησταὶ» λέγουσα «καὶ φιλόνεοι γυναῖκες ἀμείλικτοι γίνονται καὶ βαρυμήνιδες ἀποτυγχάνουσαι καὶ τοὺς ὑπερόπτας ὡς ὑβριστὰς εἰκότως ἀμύνονται. Ταύτην δὲ ὅτι καὶ Περσὶς τὸ γένος ἐννόει καὶ ὡς βασίλειον αἷμα - τοῦτο δὴ τὸ τῆς σῆς προσρήσεως - καὶ ὡς πολλὴν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν περιβέβληται, ὑφ´ ἧς αὐτῇ καὶ τιμῆσαι τὸν εὔνουν καὶ κολάσαι τὸν ἐναντιούμενον ἐπ´ ἀδείας, σὺ δὲ καὶ ξένος καὶ ἔρημος καὶ ὁ προστησόμενος οὐδείς. Φεῖσαι τὸ μέρος καὶ σαυτοῦ φεῖσαι κἀκείνης· ἀξία δέ ἐστι παρὰ σοῦ φειδοῦς, εἰς τἄδικα διὰ τὸν σὸν πόθον οὕτως ἐκμεμηνυῖα. Εὐλαβήθητι καὶ μῆνιν ἐρωτικὴν φύλαξαι καὶ τὸ ἐκ τῆς ὑπεροψίας νεμεσητόν· πολλοὺς οἶδα μεταμεληθέντας, πεῖραν ἔχω σοῦ μᾶλλον τῶν Ἀφροδίτης, ἡ πολιὰ θρὶξ ἣν ὁρᾷς αὕτη πολλοῖς τοιούτοις ἐνήθλησεν ἀλλ´ οὕτως ἄτεγκτον καὶ ἀνήμερον οὐκ ἔγνωκα.» Καὶ ἀποστρέψασα τὸν λόγον πρὸς τὴν Χαρίκλειαν, ὑπ´ ἀνάγκης γὰρ κἀκείνης εἰς ἐπήκοον ἀπεθάρσησε τὰ τοιαῦτα διαλέγεσθαι, «Συμπαρακάλεσον» ἔφη «ὦ θύγατερ, καὶ σὺ τὸν οὐκ οἶδ´ ὅντινα προσείπω προσηκόντως ἀδελφόν σου τοῦτον. Συνοίσει καὶ σοὶ τὸ πρᾶγμα· οὐκ ἔλαττον ἀγαπηθήσῃ, πλέον τιμηθήσῃ· πλουτήσεις εἰς κόρον, γάμου σοι προνοήσει λαμπροῦ. Ζηλωτὰ δὲ ταῦτα καὶ εὖ πράττουσι, μή τί γε δὴ ξένοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ τὸ παρὸν ἐξεταζομένοις.»

XX. Déjà cinq ou six jours s'étaient écoulés : Arsacé avait fait appeler Chariclée une première fois, puis une seconde, et, pour plaire à Théagène, elle l'avait accueillie avec honneur et bienveillance. Il fallut bien alors que Cybèle se décidât à parler plus clairement à Théagène et à lui faire connaître sans détour l'amour d'Arsacé. Après lui avoir promis des biens sans nombre pour prix de sa condescendance : « Que signifie, ajouta-t-elle, cette défiance, d'où vient cet éloignement pour les plaisirs de l'amour? Un jeune homme si beau, si vigoureux, repousser une femme qui lui ressemble et qui se consume pour lui! Ne pas saisir aux cheveux, comme un bonheur inespéré, une pareille occasion ; et cela quand aucune crainte ne peut l'arrêter, quand le mari est absent, quand c'est moi-même, la mère nourricière, la confidente de tous les secrets, qui lui ménage les entrevues. Aucun empêchement ne vous arrête de votre côté : vous n'avez ici ni fiancée, ni épouse ; et pourtant, il en est beaucoup qui ont passé par-dessus de pareils obstacles, jugeant fort sensément que, sans faire par là aucun tort aux leurs, ils y gagneraient, eux, un accroissement de richesses et la jouissance du plaisir. » En terminant, elle mêla quelques menaces à ses instances : « Une femme de cœur, dit-elle, une fois qu'elle aime, devient cruelle et implacable si elle se voit repoussée ; elle se venge avec raison d'un dédain, comme d'une injure. Songez de plus qu'elle est Perse et du sang des rois, comme vous l'avez déclaré vous-même ; que la puissance immense et l'autorité dont elle est environnée lui permettent d'honorer qui la sert et de châtier en toute sécurité qui lui résiste; tandis que vous, vous êtes étranger, isolé, sans aucun protecteur. Ayez donc pitié de vous-même, ayez pitié d'elle aussi ; elle le mérite par l'ardeur de la passion frénétique que vous lui avez justement inspirée. Redoutez les fureurs de l'amour déçu; ne vous exposez pas aux vengeances qui suivraient vos mépris. J'en sais beaucoup qui s'en sont repentis. J'ai plus que vous l'expérience des affaires d'amour. Ces cheveux blancs que vous voyez, ont assisté à bien des combats de ce genre : mais je n'ai connu personne d'aussi sauvage et d'aussi intraitable. » Se tournant alors vers Chariclée, car la nécessité lui avait donné l'audace de tenir un pareil langage même en sa présence : « Et vous aussi, dit-elle, ma fille, joignez vos prières aux miennes auprès de votre frère, à qui je ne sais vraiment quel nom donner. Il ne vous en aimera pas moins, et vous verrez vos honneurs s'accroître ; vous vous enrichirez à souhaits ; elle vous procurera un brillant établissement : ce sont là des avantages qu'envient même les puissants, à plus forte raison des étrangers comme vous, réduits à une situation précaire et misérable. »

 [7,21] Ἡ δὲ Χαρίκλεια σεσηρός τι καὶ κατεσμυγμένον ὑποβλέψασα «Εὐκτὸν μὲν ἦν» ἔφη «καὶ κάλλιστον μηδὲν τοιοῦτον ὑποστῆναι τὴν πάντα ἀρίστην Ἀρσάκην· εἰ δὲ μή, δεύτερα γοῦν ἐγκρατείᾳ φέρειν τὸ πάθος. Ἀλλ´ ἐπειδή τι πέπονθεν ἀνθρώπινον καὶ νενίκηται, ὡς φῄς, καὶ ἥττων ἐστὶ τῆς ἐπιθυμίας, συμβουλεύσαιμ´ ἂν καὶ αὐτὴ Θεαγένει τούτῳ τὴν πρᾶξιν, εἰ τὸ ἀσφαλὲς αὐτῷ προσείη, μὴ ἀρνεῖσθαι· μὴ δέ τι λάθῃ κακὸν αὐτός τε ἑαυτὸν κἀκείνην ἐργασάμενος, εἰ ταῦτα εἰς φῶς ἔλθοι καὶ γνοίη ποθὲν τὸ παράνομον τῶν δεδραμένων ὁ σατράπης.» Ἀνήλατο πρὸς τοὺς λόγους ἡ Κυβέλη καὶ περιπτύξασα καὶ φιλήσασα πολλὰ τὴν Χαρίκλειαν «Εὖγε» ἔφη «ὦ τέκνον, ὅτι καὶ γυναῖκα ὁμοίαν σοι τὴν φύσιν ἠλέησας καὶ τῆς ἀσφαλείας τἀδελφοῦ πεφρόντικας· ἀλλὰ τούτου γε ἕνεκα θάρσει, ὡς οὐδ´ ὁ ἥλιος, τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου, γνώσεται.» «Πέπαυσο τὸ παρόν» ἔφη ὁ Θεαγένης «καὶ ἔνδος ἡμῖν εἰς ἐπίσκεψιν.» Ἐξελθούσης δὲ παραχρῆμα τῆς Κυβέλης «Ὦ Θεάγενες» ἔλεγεν ἡ Χαρίκλεια «ὁ μὲν δαίμων τοιαῦτα ἡμῖν προξενεῖ τὰ εὐτυχήματα ἐν οἷς πλέον ἐστὶ τὸ κακῶς πράττειν τῆς δοκούσης εὐπραγίας· πλὴν ἀλλὰ συνετῶν γέ ἐστι καὶ τὰ δυστυχήματα ἐκ τῶν ἐνόντων πρὸς τὸ βέλτιστον διατίθεσθαι. Εἰ μὲν οὖν ἔχεις γνώμην καὶ τελείως δρᾶσαι τὸ ἔργον οὐκ ἔχω λέγειν· καίτοι γε οὐκ ἂν σφόδρα διενεχθεῖσα εἰ πάντως ἡμῖν ἐν τούτῳ τὸ σῴζεσθαι καὶ μὴ περιλείπεται. Εἰ δὲ εὖ ποιῶν ἄτοπον δοκιμάζεις τὸ αἰτούμενον ἀλλὰ σύ γε πλάττου τὸ συγκατατίθεσθαι καὶ τρέφων ἐπαγγελίαις τῆς βαρβάρου τὴν ὄρεξιν ὑπερθέσεσιν ὑπότεμνε τὸ πρὸς ὀξύ τι καθ´ ἡμῶν βουλεύσασθαι, ἐφηδύνων ἐλπίδι καὶ καταμαλάττων ὑποσχέσει τοῦ θυμοῦ τὸ φλεγμαῖνον· εἰκός τινα καὶ λύσιν θεῶν βουλήσει τὸν μεταξὺ χρόνον ἀποτεκεῖν. Ἀλλ´ ὦ Θεάγενες, ὅπως μὴ ἐκ τῆς μελέτης εἰς τὸ αἰσχρὸν τοῦ ἔργου κατολισθήσῃς.» Μειδιάσας οὖν ὁ Θεαγένης «Ἀλλὰ σύ γε οὐδὲ ἐν τοῖς δεινοῖς» ἔφη «τὴν γυναικῶν ἔμφυτον νόσον ζηλοτυπίαν ἐκπέφευγας, ἐμὲ δὲ ἴσθι μηδὲ πλάσασθαι τὰ τοιαῦτα δύνασθαι· ποιεῖν γὰρ τὰ αἰσχρὰ καὶ λέγειν ὁμοίως ἀπρεπές· καὶ ἄλλως τὸ ἀπογνῶναι τὴν Ἀρσάκην αὐτόθεν φέρει τι χαρίεν, τὸ μηκέτι διοχλεῖν ἡμῖν. Εἰ δὲ πάσχειν τι δέοι, φέρειν τὰ προσπίπτοντα ἤδη με πολλάκις ἥ τε τύχη καὶ ἡ γνώμη παρεσκεύασε.» «Μὴ λάθῃς εἰς μέγα κακὸν ἡμᾶς ἐμβάλλων» εἰποῦσα ἡ Χαρίκλεια ἐσιώπησε.

XXI. Chariclée lui lança à la dérobée un regard de mépris et de colère : « Il eût été à désirer, dit-elle, et le plus convenable de beaucoup était que la toute bonne Arsacé n'éprouvât rien de pareil ; sinon, le mieux ensuite était de triompher de ses désirs par la continence : mais puisqu'elle a succombé à l'humaine faiblesse, qu'elle est vaincue, dites-vous, et subjuguée par la passion, moi aussi je conseillerais à Théagène de ne point lui refuser cette satisfaction, s'il pouvait le faire en toute sécurité ; s'il n'était à craindre qu'il n'attirât à son insu quelque malheur sur lui, sur elle-même, dans le cas ou cela viendrait à la connaissance du mari, et où le satrape serait informé, de façon ou d'autre, de cette criminelle action. » Cybèle fut transportée à ces paroles ; elle serra Chariclée dans ses bras et l'embrassa à plusieurs reprises : « C'est bien à vous, ma fille, dit-elle, d'avoir pitié de la faiblesse d'une femme comme vous et de songer à la sûreté de votre frère. Mais, à cet égard, soyez tranquille; car le Soleil lui-même, comme on dit, n'en saura rien. — N'insistez pas davantage pour le moment, dit Théagène, et donnez-nous le temps de nous consulter. » Cybèle sortit sur-le-champ. « O Théagène, dit Chariclée, telles sont les faveurs que nous accorde la Divinité; le mal y prédomine de beaucoup sur le bien apparent; mais il est de la prudence de tirer même de l'infortune le meilleur parti possible. Je ne saurais dire s'il est dans ton intention de pousser la chose jusqu'au bout, quoique je n'y répugne pas absolument si de là dépend nécessairement notre salut ou notre perte. Mais, tout en regardant, avec raison, comme condamnable, ce qu'on te demande, ne peux-tu pas feindre de te rendre et entretenir par de bonnes paroles la passion de cette barbare? Un ajournement préviendra quelque résolution violente contre nous; l'espérance l'adoucira ; des promesses calmeront l'emportement de sa fureur. Peut-être, avec l'aide des Dieux, le temps nous apportera-t-il dans l'intervalle quelque moyen de délivrance. Mais, Théagène, je t'en supplie, prends bien garde que tes efforts pour feindre, n'amènent, en dégénérant, un consentement véritable à une action honteuse. » Théagène sourit : « Ah! dit-il, même au fort du péril, tu n'échappes pas à cette maladie inhérente aux femmes, la jalousie. Mais sache que je ne suis pas même capable d'une pareille dissimulation : car faire ce qui est honteux et le dire est également déshonnête. D'ailleurs, ôter tout espoir à Arsacé a bien aussi son avantage, celui de n’être plus importuné par elle. S'il en résulte quelque mésaventure, depuis longtemps déjà la fortune et la raison m'ont façonné à supporter les accidents de ce genre. — Ne te fais pas illusion, dit Chariclée, tu nous jettes en un grave péril, » et elle se tut.

 [7,22] Καὶ τούτων ἐν ταύτῃ τῇ σκέψει διαγόντων ἡ Κυβέλη πάλιν ἀναπτερώσασα τὴν Ἀρσάκην καὶ ὡς τὰ δεξιώτερα χρὴ προσδοκᾶν εἰποῦσα, ἐνδεδεῖχθαι γάρ τι τὸν Θεαγένην τοιοῦτον, ἐπανῆλθεν εἰς τὸ αὑτῆς δωμάτιον. Κἀκείνην διαλιποῦσα τὴν ἑσπέραν καὶ πολλὰ διὰ τῆς νυκτὸς ὁμόκοιτον οὖσαν ἐξ ἀρχῆς τὴν Χαρίκλειαν παρακαλέσασα συμπράττειν εἰς ἕω πάλιν ἠρώτα τὸν Θεαγένην τίνα εἴη τὰ δεδογμένα. Ἀπειπόντος δὲ λαμπρῶς καὶ παντοίως τὸ προσδοκᾶν ἀποφήσαντος, σύννους ἐπὶ τὴν Ἀρσάκην ἀπέδραμεν. Ἡ δέ, ὡς τὸ ἀπηνὲς παρὰ Θεαγένους ἐξήγγειλεν ἡ Κυβέλη, τὴν γραῦν ἐπὶ κεφαλὴν ἐξωσθῆναι προστάξασα εἰσδραμοῦσά τε εἰς τὸν θάλαμον ἔκειτο ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἑαυτὴν σπαράττουσα. Καὶ ἄρτι τῆς γυναικωνίτιδος ἐκτὸς γεγονυῖαν τὴν Κυβέλην ἰδὼν ὁ υἱὸς Ἀχαιμένης κατηφῆ τε καὶ δεδακρυμένην «Μή τι ἄτοπον μή τι πονηρόν, ὦ μῆτερ, προσπέπτωκεν;» ἠρώτα «μή τις ἀγγελία τὴν δέσποιναν ἠνίακε; μή τι δυστύχημα ἀπὸ στρατοπέδου προσήγγελται; μή τι καταπονοῦσι κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον Αἰθίοπες τὸν δεσπότην Ὀροονδάτην;» Καὶ πολλὰ τοιαῦτα εἰπὼν ἠρώτα· ἡ δὲ «Ἀδολεσχεῖς» εἰποῦσα ἀπέτρεχεν· ὁ δὲ οὐδέν τι μᾶλλον ἀνιεὶς ἀλλὰ παρακολουθῶν καὶ τῶν χειρῶν λαμβανόμενος καὶ κατασπαζόμενος ἐξαγορεύειν πρὸς παῖδα τὸν ἴδιον τὰ λυποῦντα ἱκέτευε.

XXII. Pendant qu'ils délibéraient ainsi, Cybèle avait rendu à Arsacé les ailes de l'espérance en lui disant qu'elle pouvait compter sur des dispositions plus favorables, et que déjà Théagène en avait donné quelque signe. De retour chez elle, elle laissa Théagène tranquille pour cette soirée ; mais la nuit, elle sollicita vivement Chariclée, qui depuis le commencement partageait son lit, de seconder ses efforts. Au jour, elle demanda de nouveau à Théagène quelle était sa résolution. Il refusa net, et lui dit de n'attendre absolument rien de sa part. Cybèle s'en alla tristement raconter l'invincible obstination de Théagène. Arsacé, après avoir fait mettre Cybèle dehors par les épaules, courut à sa chambre, se jeta sur son lit, et se déchira elle-même de dépit. Cependant Achéménès avait vu sa mère Cybèle sortir de l'appartement des femmes, l'air sombre et tout en larmes : « Qu'y a-t-il, ma mère, lui dit-il? Est-il survenu quelque malheur? Y a-t-il quelque nouvelle qui afflige notre maîtresse? A-t-on annoncé du camp quelque revers? Les Éthiopiens donnent-ils quelque embarras dans la guerre actuelle à notre maître Oroondatès? » et mille autres questions de ce genre. — « Bavardage que tout cela, » lui dit-elle; et elle tourna d'un autre côté. Mais, sans se rebuter, il la suivit, lui prit les mains, l'embrassa et la supplia de dire à son fils la cause de son chagrin.

 [7,23] Λαβοῦσα δὴ αὐτὸν καὶ εἴς τι μέρος τοῦ παραδείσου χωρισθεῖσα «Ἄλλῳ μὲν οὐκ ἄν» ἔφη «ἐξεῖπον τὰ ἐμαυτῆς τε καὶ δεσποίνης κακά· ἐπεὶ δὲ ἐκείνη τε ἐν τῷ παντὶ σαλεύει κἀγὼ τὸν περὶ τοῦ ζῆν προσδοκῶ κίνδυνον, οἶδα γὰρ ὡς ἡ Ἀρσάκης ἀνία καὶ μανία εἰς ἐμὲ ἀποσκήψει, λέγειν ἀναγκάζομαι εἰ δή τινα καὶ ἐπικουρίαν τῇ γεννησάσῃ καὶ εἰς φῶς προαγαγούσῃ καὶ τουτοισὶ ἐκθρεψαμένῃ σε τοῖς μαζοῖς ἐπινοήσειας. Ἐρᾷ τοῦ νέου τοῦ παρ´ ἡμῖν ἡ δέσποινα καὶ ἐρᾷ οὐ φορητόν τινα οὐδὲ νενομισμένον ἀλλὰ ἀνίατον ἔρωτα καὶ ὃν εἰς δεῦρο κατορθώσειν ἐγώ τε κἀκείνη μάτην ἠπατώμεθα. Καὶ αὗται ἦσαν αἱ πολλαὶ φιλοφροσύναι καὶ ποικίλαι δεξιώσεις αἱ περὶ τοὺς ξένους. Ἐπεὶ δὲ εὐήθης τις καὶ θρασὺς καὶ ἀπηνὴς ὢν ὁ νεανίας ἀπεῖπε τὰ πρὸς ἡμᾶς, οὐδὲ ἐκείνην οἶδα βιωσομένην καὶ ἐμαυτὴν ἀναιρησομένην ὡς χλευάσασαν ταῖς ἐπαγγελίαις καὶ διαψευσαμένην. Ταῦτα ἔστιν, ὦ παῖ, καὶ εἰ μὲν ἔχεις τι βοηθεῖν σύμπραττε· εἰ δὲ μή, τελευτήσασαν τὴν μητέρα κήδευε.» Καὶ ὃς «Μισθὸς δέ μοι τίς ἔσται» ἔφη «ὦ μῆτερ; οὐ γάρ μοι καιρὸς θρύπτεσθαι πρός σε οὐδὲ ἐκ περιόδων οὐδὲ κυκλούμενον τοῖς λόγοις τὴν βοήθειαν ἐπαγγέλλεσθαι πρὸς οὕτως ἀγωνιῶσαν καὶ ἐγγὺς λειποψυχοῦσαν.» «Πᾶν ὅ τι βούλει» ἔφη «προσδόκα» ἡ Κυβέλη. «Ἀρχιοινοχόον μὲν γάρ σε καὶ νῦν εἰς ἐμὴν τιμὴν πεποίηται· εἰ δέ τι μεῖζον ἀξίωμα περινοεῖς, ἀπάγγελλε· πλούτου γὰρ οὐδὲ ἀριθμὸς ἔσται ὅσον ἂν κομίσαιο, σωτὴρ τῆς ἀθλίας γενόμενος.» «Πάλαι ταῦτα» ἔφη «δι´ ὑποψίας ἔχων, ὦ μῆτερ, ἐγὼ καὶ συνιεὶς ἐσιώπων, τὸ μέλλον ἀπεκδεχόμενος. Ἀλλ´ οὐδὲ ἀξιώματος οὐδὲ πλούτου μεταποιοῦμαι· τὴν δὲ κόρην τὴν ἀδελφὴν λεγομένην τοῦ Θεαγένους εἴ μοι πρὸς γάμον ἐκδοίη, πάντα αὐτῇ τὰ κατὰ γνώμην πεπράξεται· ἐρῶ δέ, ὦ μῆτερ, τῆς κόρης οὐχὶ μετρίως, ὥστε ἐκ τῶν ἰδίων γινώσκουσα τὸ πάθος ἡ δέσποινα καὶ ὅσον τι καὶ οἷόν ἐστι δικαίως ἂν καὶ αὐτὴ συμπράττοι τῷ ταὐτὰ νοσοῦντι, καὶ ἄλλως τοσοῦτον κατόρθωμα ἐπαγγελλομένῳ.» «Μηδὲν ἀμφίβαλλε» εἶπεν ἡ Κυβέλη· «ἥ τε γὰρ δέσποινα δώσει τὴν χάριν ἀνενδοιάστως εὐεργέτῃ σοι καὶ σωτῆρι γεγενημένῳ καὶ ἄλλως τάχα ἂν καὶ καθ´ ἑαυτοὺς πείσαιμεν τὴν κόρην. Ἀλλὰ τίς ὁ τρόπος εἰπὲ τῆς βοηθείας;» «Οὐκ ἂν εἴποιμι» ἔφη, «πρὶν ὅρκοις ἐμπεδωθῆναί μοι τὴν ἐπαγγελίαν παρὰ τῆς δεσποίνης. Σὺ δὲ μὴ ἀποπειραθῇς τὴν ἀρχὴν τῆς κόρης, ὁρῶ γάρ πως κἀκείνην ἄνω τε καὶ μέγα φρονοῦσαν, μὴ καὶ λάθῃς τὸ πρᾶγμα διαστρέφουσα.» «Πάντα γενήσεται» εἰποῦσα εἰσέδραμεν εἰς τὸν θάλαμον ὡς τὴν Ἀρσάκην καὶ προσπεσοῦσα τοῖς γόνασιν «Εὔθυμος ἔσο» ἔφη· «πάντα σοι θεῶν βουλήσει κατορθοῦται· τὸν παῖδα μόνον τὸν ἐμὸν Ἀχαιμένην εἰσκληθῆναι πρόσταξον.» «Εἰσκεκλήσθω» εἶπεν ἡ Ἀρσάκη «εἰ μή τί με πάλιν ἀπατᾶν μέλλεις.»

XXIII. Elle le prit par la main et le conduisit dans un endroit écarté du jardin : « Je ne confierais pas à un autre, dit-elle, mes ennuis et ceux de ma maîtresse; mais, comme son agitation ne connaît plus de bornes, et que moi-même je cours risque de la vie (car sa fureur et sa folie retomberont sur moi, je n'en doute pas) il me faut bien parler; peut-être imagineras-tu quelque moyen de venir en aide à celle qui t'a porté dans son sein, qui t'a donné le jour, qui t'a nourri de ses mamelles. Ma maîtresse aime le jeune homme qui est auprès de nous ; elle l'aime d'un amour frénétique, insensé, incurable. Jusqu'ici nous avions, elle et moi, compté sur une heureuse issue ; mais nous sommes complètement déçues. Voilà l'explication de ces mille soins, de ces attentions de tout genre pour ces étrangers. Du moment où ce jeune sot, ce fat, cet obstiné a repoussé nos avances, je doute qu'Arsacé y survive; elle me fera périr moi-même, comme l'ayant bafouée et abusée par mes fausses nouvelles. Voilà la situation, mon fils; si tu poux m'être de quelque secours, viens-moi en aide; sinon, rends à ta mère, après sa mort, les derniers devoirs. — Et quel sera mon salaire, dit-il, ma mère? Car ce n'est pas le moment de me vanter auprès de vous, de faire des phrases et de longues circonlocutions pour vous promettre mon concours, quand je vous vois ainsi bouleversée et presque sur le point de rendre l'âme. — Tout ce que tu voudras, je te le promets, dit Cybèle. Déjà elle t'a nommé grand échanson, par égard pour moi; mais si tu as en vue quelque dignité plus élevée, tu n'as qu'à parler. A toi des richesses sans nombre si tu sauves l'infortunée. — Depuis longtemps, dit-il, ma mère, je soupçonnais cela; j'avais tout compris; je gardais le silence, attendant ce qu'il en adviendrait. Je ne songe ni aux dignités ni aux richesses ; mais, si elle me donne en mariage la jeune fille qu'on dit sœur de Théagène, elle aura comblé tous mes vœux. J'aime cette fille à la fureur, ma mère; puisque notre maîtresse sait par sa propre expérience ce que c'est que cette passion, quelle en est la force, il est juste qu'elle aussi vienne en aide à qui souffre du même mal, surtout quand il s'engage à lui procurer une telle bonne fortune. — N'aie aucune inquiétude, dit Cybèle ; notre maîtresse témoignera indubitablement sa gratitude à son bienfaiteur, à son sauveur. D'ailleurs, nous pourrions peut-être, par nous-mêmes, décider la jeune fille. Mais comment, dis-moi, nous viendras-tu en aide? — Je ne puis rien dire, reprit-il, que la promesse ne m'en ait été confirmée, sous la foi du serment, par notre maîtresse ; pour vous, ne faites jusque-là aucune démarche auprès de la jeune fille : car elle me semble quelque peu fière et hautaine ; et vous pourriez tout gâter sans vous en apercevoir. — Tu seras satisfait, dit-elle ; » et, courant à la chambre d'Arsacé, elle se jeta à ses genoux : « Ayez bon courage, s'écria-t-elle, grâce aux Dieux, tout vous réussit ; faites seulement appeler mon fils Achéménès. — Qu'on l'appelle, dit Arsacé, si toutefois tu ne me prépares pas encore une nouvelle déception. »

 [7,24] Εἰσῆλθεν ὁ Ἀχαιμένης καὶ πάντα διελθούσης τῆς πρεσβύτιδος ἐπώμοσεν ἡ Ἀρσάκη παρέξειν τὸν γάμον τῆς ἀδελφῆς Θεαγένους. Ὁ δὲ Ἀχαιμένης «Δέσποινα» ἔφη «πεπαύσθω λοιπὸν Θεαγένης, δοῦλος ὤν, {καὶ} θρυπτόμενος κατὰ δεσποίνης ἰδίας.» «Καὶ πῶς τοῦτο λέγεις;» ἐρωτώσης ἅπαντα ἐξηγόρευεν· ὡς πολέμου νόμῳ ληφθείη καὶ γένοιτο αἰχμάλωτος ὁ Θεαγένης, ὡς Μιτράνης ἐκπέμψειεν αὐτὸν πρὸς Ὀροονδάτην ἀναπεμφθησόμενον βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ, ὡς αὐτὸς ἵνα ἄγοι παραλαβὼν ἀπολέσειεν ἔφοδον Βησσαέων καὶ Θυάμιδος κατατολμησάντων, ὡς μόλις αὐτὸς διαδράσειε καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸ γράμμα τὸ Μιτράνου πρὸς Ὀροονδάτην προηυτρεπισμένος ἐπεδείκνυε τῇ Ἀρσάκῃ, καὶ εἰ προσδέοιτο καὶ ἑτέρων ἀποδείξεων ἕξειν μαρτυροῦντα καὶ τὸν Θύαμιν. Ἀνέπνει πρὸς ταῦτα ἡ Ἀρσάκη· καὶ οὐδὲν ὅσον μελλήσασα πρόεισί τε τοῦ θαλάμου καὶ εἰς τὸν οἶκον οὗ προκαθημένη χρηματίζειν εἰώθει παρελθοῦσα ἄγεσθαι τὸν Θεαγένην ἐκέλευσεν. Ἐπεὶ δὲ ἤχθη ἐπηρώτα εἰ γνωρίζει τὸν Ἀχαιμένην, ἑστῶτα πλησίον ἐπιδεικνύουσα· τοῦ δὲ φήσαντος «Οὔκουν καὶ αἰχμάλωτον ἦγέ σε παραλαβών;» αὖθις ἠρώτα. Συμφήσαντος δὲ καὶ τοῦτο τοῦ Θεαγένους «Δοῦλος τοίνυν ἡμέτερος ὢν ἴσθι· καὶ σὺ μὲν πράξεις τὰ τῶν οἰκετῶν, τοῖς ἡμετέροις νεύμασι καὶ ἄκων ἑπόμενος, ἀδελφὴν δὲ τὴν σὴν Ἀχαιμένει τῷδε πρὸς γάμον κατεγγυῶ τὰ πρῶτα φερομένῳ παρ´ ἡμῖν τῆς τε μητρὸς ἕνεκεν καὶ τῆς ἄλλης αὐτοῦ περὶ ἡμᾶς εὐνοίας, ὑπερθεμένη τοσοῦτον ὅσον ἡμέραν προορίσαι καὶ τὰ πρὸς τὴν εὐωχίαν λαμπρότερον εὐτρεπισθῆναι.» Ὁ δὲ Θεαγένης ἐβέβλητο μὲν ὡς ὑπὸ τρώσεως τῶν λόγων· ἔγνω δ´ οὖν μὴ ὁμόσε χωρεῖν ἀλλὰ καθάπερ θηρίου τὴν ὁρμὴν ἐκκλῖναι καὶ «Ὦ δέσποινα» ἔλεγε «θεοῖς χάρις ὅτι εὐγενείας τὰ πρῶτα ὄντες ταῦτα γοῦν ὡς ἐν δυστυχήμασιν εὐπραγοῦμεν, τὸ μὴ ἄλλοις σοὶ δὲ δουλεύειν ἣ καὶ ἀλλοτρίους εἶναι δοκοῦντας καὶ ξένους οὕτως ἡμέρως τε καὶ φιλοφρόνως ἑώρας. Ἀδελφῆς δὲ τῆς ἐμῆς ἕνεκεν, αἰχμαλώτου μὲν οὐκ οὔσης οὐδὲ διὰ τοῦτο δούλης αἱρουμένης δέ σε θεραπεύειν καὶ κεκλῆσθαι τὸ σοὶ καθ´ ἡδονήν, βουλευσαμένη πρᾶττε τοῦθ´ ὅπερ ἂν ἔχειν ὀρθῶς δοκιμάζῃς.» Ἡ δὲ Ἀρσάκη «Κατατετάχθω» ἔφη «ἐν τοῖς τραπεζοκόμοις καὶ οἰνοχοεῖν πρὸς Ἀχαιμένους ἐκδιδασκέσθω, πρὸς τὴν βασιλικὴν διακονίαν πόρρωθεν προεθιζόμενος.»

XXIV. Achéménès entra. Arsacé, à qui la vieille avait tout raconté, jura de lui donner en mariage la sœur de Théagène. « Maîtresse, dit Achéménès, que Théagène cesse désormais, lui simple esclave, de se montrer arrogant avec la maîtresse dont il est la propriété. — Et qu'entends-tu par là, lui demanda-t-elle? » Alors il raconta tout : comment Théagène avait été pris et était prisonnier d'après les lois de la guerre; comment Mitranès l'avait envoyé à Oroondatès, pour être donné en présent au Grand Roi ; comment il l'avait reçu sous sa garde pour le conduire et se l'était vu arracher par une attaque audacieuse des Besséens et de Thyamis; comment enfin il n'avait échappé lui-même qu'à grand-peine. Pour ne laisser aucun doute, il mit sous les yeux d'Arsacé la lettre de Mitranès à Oroondatès, dont il avait eu soin de se munir, ajoutant que, s'il était besoin d'autres preuves, il produirait en outre le témoignage de Thyamis. A ces révélations, Arsacé respira : sans perdre un instant, elle sortit de son appartement, se rendit dans la partie du palais où elle avait coutume de siéger pour traiter les affaires, et se fit amener Théagène. Quand on l'eut introduit, elle lui montra Achéménès, debout auprès de lui, et lui demanda s'il le connaissait. Sur sa réponse affirmative, « Reconnais-tu aussi, ajouta-t-elle, avoir été remis entre ses mains pour être conduit comme prisonnier? » Théagène l'avoua également. « Sache donc que tu es notre esclave : tu rempliras l'office de serviteur, et tu obéiras, de gré ou de force, à nos moindres signes. Quant à ta sœur, je la donne en mariage à Achéménès, que j'ai mis au premier rang de mes serviteurs, à cause de sa mère et de son propre dévouement à ma personne. Je ne veux d'autre retard que le temps nécessaire pour fixer le jour et faire avec plus de magnificence les apprêts du festin. » Théagène fut blessé au vif et comme ulcéré de ces paroles. Cependant il résolut de ne pas résister en face, mais de s'effacer en quelque sorte, comme pour éviter le choc d'une bête féroce: « Maîtresse, dit-il, je rends grâce aux Dieux de ce qu'appartenant aux plus illustres familles, nous ayons eu du moins dans notre infortune le bonheur de ne point subir l'esclavage ailleurs qu'auprès de vous, qui nous avez traités avec tant de douceur et de bienveillance, tout inconnus et étrangers que nous étions. Quant à ma sœur, qui n'était pas prisonnière, qui est dès lors à l'abri de l'esclavage, elle est décidée néanmoins à vous servir et à prendre auprès de vous le rang qu'il vous plaira de lui assigner; agissez donc avec elle comme vous le jugerez à propos. — Qu'il soit placé, dit Arsacé, parmi les ministres de la table, et qu'Achéménès lui enseigne à verser à boire, afin de le façonner d'avance au service du roi. »

[7,25] Ἐξῄεσαν οὖν σύννους μὲν ὁ Θεαγένης καὶ τῶν πρακτέων εἰς ἐπίσκεψιν τὸ βλέμμα ἐπιστρέφων, ἐγγελῶν δὲ ὁ Ἀχαιμένης καὶ τοῦ Θεαγένους καταμωκώμενος «ὁ σοβαρὸς ἡμῖν ἀρτίως» λέγων «καὶ ὑπερήφανος, ὁ τὸν αὐχένα ἄκαμπτος καὶ μόνος ἐλεύθερος, ὁ τὴν κεφαλὴν νεύειν εἰς τὸ προσκυνεῖν οὐκ ἀνεχόμενος, νῦν που τάχα κλινεῖς ἢ καὶ κονδύλοις ὑφέξεις αὐτὴν παιδαγωγούμενος.» Ἡ δὲ Ἀρσάκη τοὺς ἄλλους ἀποπέμψασα πρὸς μόνην τὴν Κυβέλην «Νῦν μὲν δὴ» ἔφη «ὦ Κυβέλη πᾶσα περιῄρηται πρόφασις καὶ λέγε ἐλθοῦσα πρὸς τὸν ὑπερήφανον ὡς πειθόμενος μὲν ἡμῖν καὶ τὰ κατὰ νοῦν τὸν ἡμέτερον πράττων ἐλευθερίας τε μεθέξει καὶ ἀφθόνως ὡς ἐν εὐπορίᾳ βιώσεται, τοῖς δὲ ἐναντίοις ἐπιμένων ἐρωμένης τε ὑπερφρονουμένης καὶ δεσποίνης ἅμα ἀγανακτούσης αἰσθήσεται, δουλείαν μὲν τὴν ἐσχάτην καὶ ἀτιμοτάτην ὑπηρετησόμενος κολάσεως δὲ πᾶν εἶδος ὑποστησόμενος.» Ἦλθεν ἡ Κυβέλη καὶ ἀπήγγειλε τὰ παρὰ τῆς Ἀρσάκης, πολλὰ καὶ παρ´ ἑαυτῆς εἰς προτροπὴν τῶν φαινομένων λυσιτελεῖν προστιθεῖσα. Ὁ δὴ Θεαγένης ὀλίγον ἐπιμεῖναι παρακαλέσας μόνος τε πρὸς τὴν Χαρίκλειαν ἰδιάσας «Οἴχεται τὰ καθ´ ἡμᾶς» ἔφη «Χαρίκλεια. Πᾶν, τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου, πεῖσμα διέρρηκται, πᾶσα ἐλπίδος ἄγκυρα καὶ παντοίως ἀνέσπασται καὶ οὐδὲ μετ´ ὀνόματος γοῦν ἐλευθέρου δυστυχοῦμεν ἀλλὰ δοῦλοι γεγόναμεν αὖθις» (καὶ ὅπως προσετίθει) «καὶ βαρβαρικαῖς λοιπὸν ἐκκείμεθα αἰκίαις, ἢ πράττοντες τὰ δοκοῦντα τοῖς δεσποτεύουσιν ἢ τοῖς κατακρίτοις ἐναριθμούμενοι. Καὶ ταῦτα μὲν ἔτι φορητά, τὸ δὲ πάντων βαρύτατον Ἀχαιμένει τῷ Κυβέλης υἱεῖ πρὸς γάμον ἐκδώσειν ἡ Ἀρσάκη σε κατεπηγγείλατο· καὶ τοῦτο μὲν ὅτι μὴ ἔσται ἢ γινόμενον οὐκ ὄψομαι δῆλον, ἕως ἂν ὁ βίος ξιφῶν τε καὶ ἀμυντηρίων εὐπορῇ. Τί δὲ χρὴ πράττειν ἢ τίνα μηχανὴν ἐπινοεῖν ὥστε διακρούσασθαι τήν τε ἐμὴν πρὸς Ἀρσάκην καὶ τὴν σὴν πρὸς Ἀχαιμένην ἀπευκτὴν σύνοδον;» «Μίαν» ἔφη πρὸς αὐτὸν ἡ Χαρίκλεια· «κατανεύσας τὴν ἑτέραν, τὴν κατ´ ἐμὲ διακωλύσεις.» «Εὐφήμησον» ἔφη· «μὴ γὰρ οὕτως ἡ δαίμονος τοῦ ἡμετέρου βαρύτης ἰσχύσειεν ὥστε με τὸν Χαρικλείας ἀπείρατον ἄλλης ὁμιλίᾳ παρανόμως μιανθῆναι. Ἀλλά τι δραστήριον ἐπινενοηκέναι μοι δοκῶ· εὑρέτις ἄρα ἐπιλογισμῶν ἡ ἀνάγκη.» Καὶ ἅμα πρὸς τὴν Κυβέλην μεταστὰς «Ἀπάγγελλε» εἶπε «τῇ δεσποίνῃ βούλεσθαί με μόνῃ καὶ ἰδίᾳ τῶν ἄλλων ἐντυχεῖν.»

XXV. Ils sortirent, Théagène abattu et le visage assombri par ses préoccupations; Archéménès, au contraire, souriant et se moquant de Théagène : « Voilà donc, disait-il, notre insolent de tout à l'heure, cet orgueilleux qui ne savait pas fléchir le col, qui était seul libre et ne pouvait se résigner à courber la tête et à adorer! Tu ne tarderas pas à la plier, ou je te ferai ton éducation à coups de poing pour t'apprendre à l'incliner. » Arsacé, après avoir congédié tout le monde, resta seule avec Cybèle et lui dit : « Maintenant du moins, Cybèle, tout prétexte a disparu : va dire à notre dédaigneux que s'il veut m'obéir et se conformer à mes intentions, il sera libre et vivra dans l'abondance de tous les biens : s'il persiste au contraire dans sa résistance, il sentira à la fois l'amante dédaignée et la maîtresse irritée; soumis au dernier esclavage, au plus humiliant service, il n'échappera à aucun genre de châtiment. » Cybèle alla lui transmettre les volontés d'Arsacé, et ajouta de son côté tout ce qui lui paraissait de nature à le convaincre. Théagène la pria d'attendre un peu et se retira à l'écart, seul avec Chariclée. «C'en est fait de nous, dit-il, Chariclée! Toutes les amarres, comme on dit, sont rompues ; toute ancre d'espérance est arrachée sans retour. Jusqu'à présent, du moins, nous pouvions, dans le malheur, porter un nom libre; maintenant nous sommes retombés dans l'esclavage (et il lui expliqua comment), nous sommes désormais exposés aux insolences de ces barbares; nous n'avons plus qu'à obéir aux caprices de nos maîtres ou à être rangés parmi les criminels. Et encore, dit-il, cette disgrâce même serait tolérable! Mais le plus affreux, c'est qu'Arsacé a promis de te donner en mariage à Achéménès, fils de Cybèle. Mais cela ne sera point certainement, ou du moins je ne le verrai pas, tant qu'il me restera un souffle de vie, tant que j'aurai une épée et des armes pour l'empêcher. Mais que faire? Quels moyens imaginer pour rompre cette infâme union d'Arsacé avec moi, de toi avec Achéménès? — En accordant la première, lui dit Chariclée, tu empêcheras l'autre, celle qui me concerne. — Ne blasphème pas, dit-il; car quelque impitoyable que soit le Dieu qui nous poursuit, il ne saurait me réduire à me souiller, moi qui n'ai pas même connu Chariclée, par une union criminelle avec une-autre. Mais je crois avoir trouvé quelque issue: car nécessité est mère de l'invention! » et tout aussitôt, passant auprès de Cybèle : « Annoncez à votre maîtresse, dit-il, que je désire la voir seule et sans témoins.

[7,26] Τοῦτ´ ἐκεῖνο νομίσασα εἶναι ἡ πρεσβῦτις καὶ ὑποπεπτωκέναι τὸν Θεαγένην ἀπήγγειλέ τε πρὸς τὴν Ἀρσάκην καὶ μετὰ δεῖπνον ἄγειν τὸν νεανίαν ἀκούσασα οὕτως ἔπραττε. Καὶ ἡσυχίαν παρασχεῖν τῇ δεσποίνῃ τοὺς παρεδρεύοντας κελεύσασα καὶ μὴ παρενοχλεῖν τοῖς περὶ τὸν θάλαμον, παρεισῆγε τὸν Θεαγένην, τῶν μὲν ἄλλων οἷα δὴ νυκτὸς ὑπὸ σκότους κατεχομένων καὶ λαθεῖν παρεχόντων μόνον δὲ τὸν θάλαμον λύχνου καταυγάζοντος, καὶ εἰσάγουσα ὑπέστελλεν ἑαυτήν. Ἀλλ´ ὁ Θεαγένης ἐπεῖχέ τε «Παρέστω καὶ ἡ Κυβέλη τὸ παρόν, ὦ δέσποινα» εἰπών, «οἶδα ὡς τὸ πιστὸν ἔχει φυλακῆς τῶν ἀπορρήτων»· καὶ ἅμα τῶν χειρῶν τῆς Ἀρσάκης λαβόμενος «Ὦ δέσποινα» ἔλεγεν «οὔτε πρότερον ἀπαυθαδιαζόμενος πρὸς τὸ βούλημα τὸ σὸν ὑπερεθέμην τὸ κελευόμενον ἀλλ´ ὅπως ἂν ἀσφαλῶς γένοιτο πρυτανευόμενος· νῦν τε ἐπειδή με καὶ δοῦλον τάχα καλῶς ποιοῦσα ἡ τύχη σὸν ἀπέφηνε, πολὺ πλέον εἰς πάντα ἕτοιμος εἴκειν. Ἕν μοι μόνον παρασχέσθαι νεῦσον, καίτοι πολλὰ καὶ μεγάλα ὑποσχομένη· ἄπειπε τὸν γάμον Ἀχαιμένει τὸν Χαρικλείας· τῶν γὰρ ἄλλων σιωπωμένων, τὴν εὐγενείᾳ τῇ μεγίστῃ κομῶσαν οἰκότριβι συνοικεῖν ἀθέμιτον· ἢ ἐπόμνυμί σοι θεῶν τὸν κάλλιστον ἥλιον καὶ θεοὺς τοὺς ἄλλους ὡς οὔτε ὑπείξω τῷ σῷ βουλήματι καὶ εἰ γένοιτό τι πρὸς βίαν εἰς τὴν Χαρίκλειαν ἐπόψει με πρότερον ἐμαυτὸν διαχρησάμενον.» Καὶ ἡ Ἀρσάκη «Μὴ ἀπίστει» ἔφη «βούλεσθαί με πάντα σοι χαρίζεσθαι, ἥτις καὶ ἐμαυτὴν ἕτοιμος ἐκδιδόναι· ἀλλὰ προληφθεῖσα ἐπώμοσα ἐκδώσειν Ἀχαιμένει τὴν σὴν ἀδελφήν.» «Εὖ» ἔφη «ὦ δέσποινα· τὴν ἀδελφὴν τοίνυν ἥτις ἐστὶν ἐκδίδου· μνηστὴν δὲ τὴν ἐμὴν καὶ νύμφην καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ γαμετὴν οὔτε θελήσεις, εὖ οἶδα, οὔτε θέλουσα ἐκδώσεις.» «Πῶς» ἔφη «λέγεις;» Ὁ δὲ «Τὰ ὄντα» ἀπεκρίνατο· «οὐ γὰρ ἀδελφὴν ἔχω τὴν Χαρίκλειαν ἀλλὰ νύμφην ὥσπερ ἔλεγον, ὡς λελύσθαι μέν σοι τὸν ὅρκον ἐξεῖναι δέ, εἰ βούλοιο, καὶ ἄλλην ἔχειν ἀπόδειξιν τοὺς γάμους, ὅταν κρίνῃς, ἐμοῦ τε κἀκείνης εὐωχοῦσαν.» Ὑπεκνίσθη μὲν νύμφην οὐκ ἀδελφὴν εἶναι τὴν Χαρίκλειαν οὐκ ἄνευ ζηλοτυπίας ἀκούσασα, πλὴν ἀλλ´ «Ἔσται οὕτως» εἶπεν ἡ Ἀρσάκη «καὶ Ἀχαιμένην ἡμεῖς ἑτέρῳ γάμῳ παραμυθησόμεθα.» «Ἔσται καὶ τὰ παρ´ ἐμοῦ» φησι «πρὸς σὲ» ὁ Θεαγένης «τούτων διακριθέντων»· καὶ ἅμα προσῄει ὡς τὰς χεῖρας φιλήσων. Ἡ δὲ προσκύψασα καὶ τὸ στόμα ἀντὶ τῶν χειρῶν προβαλοῦσα ἐφίλησε καὶ ἐξῆλθεν ὁ Θεαγένης φιληθείς, οὐ μὴν αὐτός γε φιλήσας· καὶ τῇ Χαρικλείᾳ καιροῦ λαβόμενος ἅπαντα ἐξεῖπεν, οὐκ ἄνευ ζηλοτυπίας οὐδὲ ἐκείνης ἔνια μανθανούσης· καὶ τῶν ἀτόπων τῆς ἐπαγγελίας τὸν σκοπὸν προσέθηκεν καὶ ὡς πολλὰ δι´ ἑνὸς ἀνύοιτο. «Ἀχαιμένει τε γὰρ ὁ γάμος διασεσόβηται καὶ τῇ κατ´ Ἀρσάκην ἐπιθυμίᾳ πρόφασις τὸ παρὸν ὑπερθέσεως ἐπινενόηται· καὶ τὸ δὴ κεφάλαιον ὡς εἰκὸς τὸν Ἀχαιμένην ἅπαντα ταραχῆς ἐμπλήσειν, ἀνιώμενον μὲν ἐφ´ οἷς ἀποτυγχάνει προσδοκήσας ἀγανακτοῦντα δὲ ἐφ´ οἷς ἠλάττωται παρὰ τῇ Ἀρσάκῃ διὰ τὴν εἰς ἐμὲ χάριν. Οὐ γὰρ δὴ λήσεται αὐτὸν οὐδὲν τῆς μητρὸς ἐξαγορευούσης, ἣν ἐπίτηδες παρεῖναι τοῖς λεγομένοις προὐνόησα, μηνυθῆναί τε ταῦτα τῷ Ἀχαιμένει βουλόμενος καὶ μάρτυρα τῆς ἄχρι λόγων πρὸς τὴν Ἀρσάκην ὁμιλίας ποιούμενος. Ἀρκεῖ μὲν γὰρ ἴσως καὶ τὸ μηδὲν ἑαυτῷ συνειδότα φαῦλον εὐμενείᾳ τῇ παρὰ τῶν κρειττόνων ἐπελπίζειν· καλὸν δὲ καὶ ἀνθρώπων τοὺς συνόντας πείθοντα σὺν παρρησίᾳ τὸν ἐπίκαιρον τοῦτον βίον διάγειν.» Προσετίθει δὲ κἀκεῖνα, ὡς σφόδρα χρὴ προσδοκᾶν καὶ ἐπιβουλεύσειν τῇ Ἀρσάκῃ τὸν Ἀχαιμένην, ἄνδρα δοῦλον μὲν τὴν τύχην (ἀντίθετον δὲ ὡς ἐπίπαν τῷ κρατοῦντι τὸ κρατούμενον), ἀδικούμενον δὲ καὶ εἰς ὅρκους ἀθετούμενον ἐρῶντα δὲ καὶ ἄλλους ἑαυτοῦ προτετιμῆσθαι πυθόμενον, συνειδότα δὲ τὰ πάντων αἴσχιστα καὶ παρανομώτατα καὶ οὐδὲν εἰς τὴν ἐπιβουλὴν πλάσασθαι δεόμενον, οἷα δὴ πολλοὶ πολλάκις ἀνιαθέντες ἐτόλμησαν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἀληθῶν ἔχοντα πρόχειρον τὴν ἄμυναν.

XXVI. La vieille pensa que c'était chose faite, et que Théagène avait succombé. Elle en donna avis à Arsacé, et reçut l'ordre de l'amener après le dîner, ce qu'elle fit. Après avoir ordonné à tous ceux qui se trouvaient dans le voisinage de laisser leur maîtresse en repos et de ne pas faire de bruit autour de la chambre, elle introduisit Théagène. L'obscurité de la nuit, répandue partout, permettait d'arriver sans être vu, la chambre seule étant éclairée par une lampe. Une fois Théagène entré, Cybèle voulut se retirer; mais il la retint : « Maîtresse, dit-il, que Cybèle reste pour le moment; car je sais qu'elle garde fidèlement les secrets : » et en même temps il prit les mains d'Arsacé : « Ce n'est point pour résister à votre volonté, dit-il, ô ma maîtresse, que j'ai différé jusqu'ici de me soumettre à vos ordres, mais bien par prudence, et pour pouvoir le faire en toute sécurité. Maintenant que la fortune, par une faveur spéciale, en est venue jusqu'à faire de moi votre esclave, je n'en suis que plus disposé à vous céder en toutes choses. Je ne vous demande qu'une seule grâce, quoique vous m'ayez promis une foule de faveurs signalées : refusez à Achéménès la main de Chariclée. Car, pour ne point parler des autres motifs, ce serait une honte qu'une fille de la plus illustre naissance devint la compagne d'un valet. Autrement, je jure par le plus beau des Dieux, le Soleil, et par les autres Divinités, que je ne céderai pas à vos désirs. Et si l'on use de quelque violence envers Chariclée, vous me verrez auparavant me tuer de ma propre main. — Ne doute pas, reprit Arsacé, que je ne sois disposée à tout pour te plaire, moi qui suis prête à m'abandonner moi-même à toi : mais, j'ai été prévenue et j'ai juré de donner ta sœur à Achéménès. — très bien! dit-il, ma maîtresse; donnez-lui donc ma sœur, quelle qu'elle soit; mais ma fiancée, ma promise, que dis-je! mon épouse, vous ne voudrez point la lui donner, je le sais; et quand vous le voudriez, vous ne le pourriez pas. — Que dis-tu? s'écria-t-elle. — La vérité, répondit-il ; car je n'ai pas de sœur du nom de Chariclée, mais une fiancée, comme je l'ai dit. Vous êtes donc dégagée de votre serment. Vous pouvez, du reste, en avoir une preuve plus certaine encore, en célébrant, quand vous le jugerez à propos, mon mariage avec elle. » Arsacé fut piquée, et n'apprit pas sans quelque jalousie que Chariclée était sa fiancée, et non sa sœur. « Soit, dit-elle cependant, je m'y engage et je consolerai Achéménès par une autre alliance. — Je m'engage également envers vous, dit Théagène, du moment où cette union est rompue. » Et en même temps, il s'approcha comme pour lui baiser la main. Mais Arsacé, se baissant, lui présenta la bouche au lieu de la main, et l'embrassa. Théagène se retira avec un baiser reçu, mais non rendu. Il profita de la première occasion pour raconter le tout à Chariclée, qui n'apprit pas sans quelque jalousie une partie de ces détails. Il lui expliqua le but de l'étrange engagement qu'il avait pris, et comment il avait d'un seul coup obtenu de nombreux avantages : le mariage d'Achéménès rompu; un prétexte trouvé pour opposer, quant à présent, des ajournements à la passion d'Arsacé; et, pardessus tout, la colère probable d'Achéménès, qui ne manquerait pas de semer partout le trouble, irrité d'avoir échoué dans ses espérances et furieux de voir sa faveur auprès d'Arsacé le céder à celle de Théagène. « Car, ajouta-t-il, rien de tout cela ne lui sera caché, grâce à sa mère, qui ne manquera pas de l'informer : j'avais pris soin à dessein de la retenir à notre entretien, désirant qu'elle en instruisit Achéménès, et aussi pour avoir un témoin de cette entrevue purement verbale avec Arsacé : car, bien qu'il suffise, quand votre propre conscience ne vous reproche aucune faute, de mettre son espoir dans la bonté des Dieux, il est bon néanmoins de ne laisser aucun doute sur son innocence à ceux qui vous entourent, si l'on veut traverser sans inquiétude cette vie éphémère. » Théagène ajouta qu'il n'était guère douteux qu'Achéménès ne tramât quelque vengeance contre Arsacé : car c'était un homme de condition servile, et presque toujours l'esclave est ennemi du maître; il avait été outragé, frustré d'une promesse garantie par serment ; il voyait et il savait que d'autres lui étaient préférés; enfin il était initié au secret des actions les plus honteuses, les plus criminelles ; pour assurer ses intrigues, il n'avait aucun besoin d'inventer, ce que tant d'autres, poussés par le dépit, n'ont point hésité à faire; avec la vérité seule, il avait sous la main sa vengeance.

 [7,27] Τοιαῦτα πολλὰ διελθὼν πρὸς τὴν Χαρίκλειαν καὶ τὰ μέτρια θαρσεῖν παρασκευάσας, εἰς τὴν ἑξῆς ὑπηρετησόμενος ταῖς τραπέζαις ὑπὸ τοῦ Ἀχαιμένους ἤγετο, προστεταγμένον τοῦτο παρὰ τῆς Ἀρσάκης· καὶ ἐσθῆτα Περσικὴν τῶν πολυτελῶν ἀποστειλάσης ταύτην τε μετημφιέννυτο καὶ στρεπτοῖς τε χρυσοῖς καὶ περιαυχενίοις λιθοκολλήτοις ἑκών τε τὸ μέρος καὶ ἄκων ἐκοσμεῖτο. Καὶ τοῦ Ἀχαιμένους ἀποδεικνύναι τι καὶ ὑφηγεῖσθαι τῶν οἰνοχοϊκῶν πειρωμένου προσδραμὼν ὁ Θεαγένης ἑνὶ τῶν κυλικοφόρων τριπόδων καὶ φιάλην τῶν πολυτίμων ἀνελόμενος «Οὐδὲν» ἔφη «δέομαι διδασκάλων, ἀλλ´ αὐτοδίδακτος ὑπουργήσω τῇ δεσποίνῃ τὰ οὕτω ῥᾷστα μὴ θρυπτόμενος· σὲ μὲν γάρ, ὦ βέλτιστε, ἡ τύχη εἰδέναι τὰ τοιαῦτα καταναγκάζει, ἐμοὶ δὲ ἡ φύσις τὰ πρακτέα καὶ ὁ καιρὸς ὑπαγορεύει.» Καὶ ἅμα προσέφερε τῇ Ἀρσάκῃ προσηνὲς κερασάμενος εὔρυθμόν τέ τι καὶ ἄκροις τοῖς δακτύλοις ἐποχῶν τὴν φιάλην. Ἐκείνην μὲν οὖν πλέον ἢ πρότερον τὸ ποτὸν ἐξεβάκχευσεν, ἐπιρροφοῦσάν τε ἅμα καὶ ἀκλινῶς εἰς τὸν Θεαγένην ἀτενίζουσαν καὶ τοῦ ἔρωτος πλέον ἢ τοῦ κράματος ἕλκουσαν καὶ τὴν φιάλην ἐπίτηδες οὐκ ἐκπίνουσαν ἀλλὰ σὺν τέχνῃ καὶ διὰ μικροῦ τοῦ λειψάνου τῷ Θεαγένει προπίνουσαν. Ἀντιτέτρωτο δὲ ἐκ θατέρων ὁ Ἀχαιμένης καὶ ὀργῆς ἅμα καὶ ζηλοτυπίας ἐμπλησθείς, ὡς μηδὲ λανθάνειν τὴν Ἀρσάκην, ὑποβλέψαντά τε καί τι πρὸς τοὺς παρόντας ἠρέμα διαγογγύσαντα. Ἤδη δὲ διαλυομένου τοῦ συμποσίου «Πρώτην αἰτῶ χάριν, ὦ δέσποινα» ἔφη ὁ Θεαγένης «ὑπηρετοῦντά με μόνον ἀμφιέννυσθαι ταύτῃ τῇ στολῇ κέλευσον.» Ὡς δὲ ἐπένευσεν ἡ Ἀρσάκη τὰ συνήθη μεταμφιασάμενος ἐξῄει. Συνεξῄει δὲ καὶ ὁ Ἀχαιμένης, πολλὰ τῆς προπετείας τὸν Θεαγένην ὀνειδίζων καὶ ὡς μειρακιῶδες εἴη τὸ πρόχειρον καὶ ὡς τὴν μὲν πρώτην ἡ δέσποινα τὸ ξένον καὶ ἄπειρον ὑπερεῖδεν, εἰ δὲ ἐπιμένοι βλακευόμενος οὐ χαιρήσει καὶ ὅτι φίλος ὢν ταῦτα συμβουλεύοι μᾶλλον δὲ ὀλίγον ὕστερον καὶ εἰς γένος συναφθησόμενος καὶ ἀδελφῆς τῆς ἐκείνου καθ´ ὑπόσχεσιν τῆς δεσποίνης ἀνὴρ ἐσόμενος. Καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἐκεῖνος μὲν ἔλεγεν, ὁ δὲ οὐδὲ ἀκούοντι προσεοικὼς κάτω νεύσας ἀντιπαρῄει, μέχρις οὗ συνέβαλεν αὐτοῖς ἡ Κυβέλη κατευνάσαι τὴν δέσποιναν τὸ μεσημβρινὸν ἐπειγομένη. Καὶ ἰδοῦσα σκυθρωπὸν τὸν υἱὸν ἠρώτα τὴν αἰτίαν. Ὁ δὲ «Τὸ ξένον μειράκιον» ἔφη «προτετίμηται ἡμῶν, καὶ χθὲς καὶ τήμερον παρεισδεδυκὸς οἰνοχοεῖν ἐπιτέτραπται καὶ τοῖς ἀρχιτρικλίνοις ἡμῖν καὶ ἀρχιοινοχόοις πολλὰ χαίρειν φράσαν ὀρέγει φιάλην καὶ παρίσταται πλησίον βασιλικοῦ σώματος τὸ μέχρις ὀνόματος ἡμῶν ἀξίωμα παραγκωνισάμενον. Καὶ τὸ μὲν τοῦτον τιμᾶσθαι μετέχοντα καὶ τῶν μειζόνων καὶ κοινωνοῦντα καὶ τῶν ἀπορρητοτέρων διότι γε κακῶς ποιοῦντες ἡμεῖς σιωπῶμεν καὶ συμπράττομεν ἧττόν ἐστι δεινόν, καίπερ ὂν δεινόν· ἀλλ´ ἐκεῖνό γε ἐξῆν, ἄνευ ὕβρεως τῆς εἰς ἡμᾶς τοὺς συνεργοὺς καὶ ὑπουργοὺς τῶν καλῶν πράξεων τὰ τοιαῦτα γίνεσθαι.»

XXVII. En déduisant à Chariclée ces motifs et beaucoup d'autres analogues, Théagène la disposa à quelque peu d'espérance. Le lendemain, Achéménès l'emmena pour servir à table, conformément aux ordres d'Arsacé. Il lui fallut se revêtir d'un magnifique habillement persique qu'elle lui avait envoyé, et se parer, moitié de gré, moitié de force, de bracelets d'or et de colliers enrichis de pierreries. Achéménès voulut lui donner quelques conseils, pour le préparer à ses fonctions d'échanson. Mais Théagène, courut à l'un des trépieds chargés de coupes, et en prit une des plus riches, en disant : « Je n'ai pas besoin de maître; je saurai de moi-même servir ma maîtresse, sans me faire valoir pour de semblables misères. Toi, à la bonne heure, mon cher ; ta condition t'oblige à avoir fait une pareille étude : mais moi, la nature et les circonstances suffisent à me conseiller ce que je dois faire. » En même temps il présenta la coupe à Arsacé, versa le vin avec autant de légèreté que d'élégance, et la lui offrit délicatement du bout des doigts. Cette boisson donna plus d'ardeur encore à sa passion : tout en buvant, elle le regardait fixement, et savourait à longs traits l'amour, plus encore que la liqueur. Au lieu de vider entièrement la coupe, elle laissa à dessein un léger reste dans le fond, comme pour indiquer qu'elle buvait à Théagène. Achéménès, d'un autre côté, était blessé au vif; sa colère et sa jalousie n'échappèrent même pas à Arsacé, non plus que les regards courroucés qu'il lui lança, et les plaintes qu'il murmurait tout bas à l'oreille de ses voisins. A la fin du repas, Théagène dit à Arsacé : « Je vous demande une première grâce, ô ma maitresse : ordonnez que je ne me pare de cet habit que pour le temps du service. » Sur son autorisation, il reprit ses vêlements habituels et sortit. Achéménès sortit avec lui, et lui adressa de nombreux reproches sur sa pétulance et sa précipitation toute juvénile. Il lui dit que sa maitresse avait pardonné, pour une première fois, à sa qualité d'étranger et à son inexpérience; mais que, s'il persistait dans ce sans-façon, il ne pouvait manquer de lui déplaire. Du reste, ajoutait-il, s'il lui donnait ce conseil, c'était comme ami, et mieux encore, puisqu'il devait peu après entrer dans sa famille et devenir le mari de sa sœur, conformément à la promesse de leur maîtresse. Au milieu de toutes ces remontrances, Théagène semblait ne rien entendre et continuait son chemin les yeux fixés à terre, lorsqu'ils rencontrèrent Cybèle qui courait coucher sa maîtresse pour la méridienne. Remarquant la sombre tristesse de son fils, elle lui en demanda la raison : « Ce jeune imberbe, cet étranger, dit-il, nous est préféré; hier et aujourd'hui, il s'est insinué à notre place; il s'est arrogé de verser à boire; et, sans s'inquiéter ni d'échansons, ni de maîtres d'hôtel, il présente la coupe et se tient près de la personne royale; il nous écarte dédaigneusement du coude, et fait fi de notre dignité, réduite à un vain nom. Qu'on l'honore, qu'on lui accorde même davantage encore, qu'on l'associe aux secrets les plus intimes, grâce à mon lâche silence et à ma connivence, je m'y résignerais encore, quelque intolérable que ce fût. Mais ne pourrait-on pas du moins faire cela sans nous outrager, nous, ses ministres, ses serviteurs dans les choses honnêtes et avouables?

 [7,28] «Καὶ περὶ μὲν τούτων δεύτερος λόγος· τὸ δὲ παρόν, ὦ μῆτερ, τὴν μνηστὴν ἐβουλόμην τὴν τὰ πάντα ἐμοὶ γλυκυτάτην Χαρίκλειαν ἰδεῖν, εἴ πως τὸ δεδηγμένον τῆς ψυχῆς τῇ θέᾳ τῇ ἐκείνης διαιτῆσαι δυνηθείην.» Καὶ ἡ Κυβέλη «Ποίαν μνηστήν, ὦ τέκνον; ἔοικάς μοι τὰ σμικρότατα τῶν κατὰ σαυτὸν ἀγανακτεῖν, τὰ μείζονα δὲ ἀγνοῶν λανθάνειν. Οὐκέτι λαμβάνεις πρὸς γάμον τὴν Χαρίκλειαν.» «Τί» ἔφη «λέγεις;» ἀναβοήσας «Οὐκ εἰμὶ ἄξιος γαμεῖν ὁμόδουλον ἐμαυτοῦ; διὰ τί, ὦ μῆτερ;» «Δι´ ἡμᾶς» ἔφη «καὶ τὴν ἡμετέραν παράνομον περὶ Ἀρσάκην εὔνοιαν τε καὶ πίστιν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκείνην καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσφαλείας προτιμήσαντες καὶ τὴν ἐκείνης ἐπιθυμίαν καὶ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας ἐπίπροσθεν ἀγαγόντες ἅπαντα καθ´ ἡδονὴν συνεπράξαμεν, ἅπαξ που παρεισελθὼν εἰς τὸν θάλαμον ὁ γεννάδας οὗτος καὶ λαμπρῶς αὐτῆς ἐρώμενος καὶ μόνον ὀφθεὶς ἀναπέπεικε παραβῆναι μὲν τοὺς πρὸς σὲ γεγενημένους ὅρκους ἑαυτῷ δὲ κατεγγυᾶν τὴν Χαρίκλειαν, οὐκ ἀδελφὴν ἀλλὰ μνηστὴν εἶναι διατεινόμενος.» «Καὶ ἐπήγγελται ταῦτα ἐκείνη, ὦ μῆτερ;» «Ἐπήγγελται, παιδίον» ἀπεκρίνατο ἡ Κυβέλη «παρούσης ἐμοῦ καὶ ἀκουούσης καὶ τοὺς γάμους αὐτῶν ἑστιάσει λαμπρῶς ὀλίγαις ὕστερον ἡμέραις· σοὶ δὲ ἄλλην σύνοικον εἶναι ἐπήγγελτο.» Βαρὺ δή τι πρὸς ταῦτα ἀνοιμώξας ὁ Ἀχαιμένης καὶ τὼ χεῖρε διατρίψας «Ἐγὼ» ἔφη «πικρογάμους θήσω σύμπαντας· μόνον μοι σύμπραττε τὴν εἰς χρόνον σύμμετρον τῶν γάμων ὑπέρθεσιν καὶ εἴ τις ἐπιζητοίη, κακοῦσθαί με κατ´ ἀγρόν που συμπεσόντα ἀπάγγελλε. Μνηστὴν ὁ γεννάδας ὀνομάζει τὴν ἀδελφήν, ὥσπερ οὐ συνιέντων ἐπὶ διακρούσει μόνῃ τῇ ἐμῇ ταῦτα πράττεσθαι· εἰ γὰρ περιβάλλοι, εἰ γὰρ φιλοίη καθάπερ δὴ κοινόν, εἰ καὶ συγκαθεύδοι, καθαρός τις ἔλεγχος ὅτι μὴ ἀδελφὴ μνηστὴ δέ ἐστιν. Ἐμοὶ μελήσει ταῦτα καὶ ὅρκοις καὶ θεοῖς τοῖς παραβαθεῖσι.» [

XXVIII. » Mais nous reparlerons de cela plus tard : pour le moment je voudrais, ma mère, voir ma fiancée, la douce, la tout aimable Chariclée, afin que sa vue guérisse, s'il est possible, la blessure qu'elle a faite à mon âme. — Quelle fiancée, mon fils, dit Cybèle? il me semble que tu t'indignes bien fort pour les outrages les plus légers et que tu ne connais même pas les plus graves : on ne te donne plus Chariclée en mariage. — Que dites-vous? s'écria-t-il ; je ne suis pas digne d'épouser une esclave comme moi? et quelle en est la cause, ma mère? — Nous-mêmes, nous, te dis-je, avec notre sot dévouement et notre fidélité à Arsacé.
Nous l'avons préférée à notre sécurité personnelle; nous avons mis la satisfaction de sa passion au-dessus de notre propre salut; nous nous sommes faits complices de tous ses caprices; et, la première fois que ce noble et brillant galantin entre dans sa chambre, dès l'instant où il se montre, il lui persuade de violer le serment qu'elle t'a fait, et de lui donner en mariage Chariclée qu'il prétend être, non sa sœur, mais sa fiancée. — Et elle lui en a fait la promesse, ma mère? — Elle la lui a faite, mon pauvre fils, répondit Cybèle; j'étais présente et j'ai tout entendu. D'ici à peu de jours elle célébrera avec éclat leur mariage : elle a promis du reste de te donner une autre compagne à la place de Chariclée. » A ces mots, Achéménès poussa un profond gémissement; et, se tordant les mains : « Moi, dit-il, je leur ferai à tous des noces a mères; rendez-moi seulement le service de faire différer le mariage le temps nécessaire. Si quelque un s'inquiète de mon absence, prétextez quelque chute qui me retient malade à la campagne. Ce beau jeune homme fait de sa sœur sa fiancée, comme si on ne comprenait pas que ce n'est la qu'un manège pour rompre la promesse qui m'a été faite. Et quand bien même il la serrerait dans ses bras, quand il l'embrasserait, comme il le Tait au reste, maintenant; quand il dormirait avec elle; belle preuve en effet que c'est sa fiancée et non sa sœur! Mais on y pourvoira : c'est affaire à moi, aux serments, et aux Dieux outragés par le parjure.

7,29] Ταῦτα εἶπε καὶ ὑπ´ ὀργῆς ἅμα καὶ ζηλοτυπίας καὶ ἔρωτος καὶ ἀποτυχίας οἰστρηθείς, ἱκανῶν καὶ ἄλλον τινὰ διαταράξαι πραγμάτων, μή τί γε δὴ βάρβαρον, τὴν προσπεσοῦσαν ἔννοιαν ἐπιλογισμῷ μὴ διακρίνας ἐκ δὲ τῆς πρώτης ὁρμῆς κρατύνας, ἑσπέρας ἐπελθούσης ἵππον τε Ἀρμένιον τῶν εἰς πομπὰς καὶ πανηγύρεις τῷ σατράπῃ φατνιζομένων ὑφελέσθαι δυνηθείς, ἀφιππάσατο ὡς τὸν Ὀροονδάτην κατὰ Θήβας τότε τὰς μεγάλας τὴν ἐπ´ Αἰθίοπας συγκροτοῦντα στρατείαν καὶ πᾶν εἶδος πολέμου καὶ χεῖρα παντοίαν ἀθροίζοντα καὶ τὴν ἐπ´ αὐτοὺς ἔξοδον ἤδη συσκευαζόμενον.

 

XXIX. Il dit; et, poussé tout à la fois par la rage, la jalousie, l'amour et le dépit de sa déconvenue (sentiments capables de troubler tout autre esprit, à plus forte raison celui d'un barbare), il se laissa emporter au premier mouvement, sans réfléchir même au dessein qui se présenta soudain à son esprit. Le soir venu, il se saisit sous main d'un cheval arménien, de ceux que le satrape entretenait pour lui servir dans les solennités et les cérémonies publiques, et s'élança à toute bride vers Oroondatès. Le satrape était alors occupé à concentrer à Thèbes la Grande, une armée contre les Éthiopiens, et à réunir un matériel complet de guerre, ainsi que des troupes de tout genre, avec il se disposait à entrer en campagne.


 

 LIVRE II.