retour à l'entrée du site

table des matières de l'œuvre d'HÉLIODORE

 

HÉLIODORE

 

ÉTHIOPIQUES

 

LIVRE V

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

ΚΕΦΛΑΙΟΝ Ε'.

. [5,1] «Ἡ μὲν δὴ πόλις ἡ Δελφῶν ἐν τούτοις ἦν καὶ ἔδρασεν ὅ τι δὴ καὶ ἔδρασεν, οὐ γὰρ ἔχω γινώσκειν· ἐμοὶ δὲ τὸν καιρὸν τῆς φυγῆς ἡ ἐκείνων ἐπιδίωξις ὑπέβαλεν, ἀναλαβών τε τοὺς νέους ἦγον ὡς ἐπὶ θάλατταν αὐτῆς ὡς εἶχον τῆς νυκτὸς ἐνεβίβαζόν τε εἰς τὴν ναῦν τὴν Φοίνισσαν ἄρτι τὰ πρυμνήσια λύειν μέλλουσαν· καὶ γάρ πως λοιπὸν καὶ ὄρθρου ὑποφαίνοντος οὐδὲ ὑπερβαίνειν ᾤοντο τὸν πρός με ὅρκον οἱ Φοίνικες ἡμέραν καὶ νύκτα μόνην ἀναμεῖναι συνθέμενοι. Λίαν οὖν χαίροντες ἥκοντας ἡμᾶς ὑποδέχονται καὶ παραχρῆμα λιμένων ἐκτὸς ὑπ´ εἰρεσίᾳ τὸ πρῶτον ἀνήγοντο· ὡς δὲ λείου πνεύματος ἐκ γῆς προσπνεομένου κῦμα χθαμαλὸν ὑπέτρεχέ τε καὶ οἷον προσεγέλα τῇ πρύμνῃ, τότε δὴ τὴν ναῦν τοῖς ἱστίοις ὑποφέρειν ἐπέτρεπον. Κιρραῖοι μὲν δὴ κόλποι καὶ Παρνασοῦ πρόποδες Αἰτωλοί τε καὶ Καλυδώνιοι σκόπελοι μόνον οὐ διιπταμένην τὴν ὁλκάδα παρημείβοντο, νῆσοι δὲ Ὀξεῖαι καὶ σχῆμα καὶ ὄνομα θάλαττά τε Ζακύνθιος ἄρτι πρὸς δύσιν ἡλίου νεύοντος ἀνεφαίνοντο. Ἀλλὰ τί ταῦτα ἀωρὶ μηκύνω; τί δὲ λανθάνω τὴν διήγησιν εἰς πέλαγος ὄντως ἀφεὶς τῶν ἑξῆς; Ἐνταῦθά ποι τὸν λόγον ἐπίσχωμεν ὀλίγον δὲ καὶ ὕπνου σπάσωμεν· εἰ γὰρ καὶ λίαν ἄοκνος ὑπάρχεις τὴν ἀκοὴν καὶ ἐρρωμένως ἀπομάχῃ πρὸς τὸν ὕπνον, ὦ Κνήμων, ἀλλ´ ἡγοῦμαί σε λοιπὸν ὀκλάζειν ἐμοῦ τἀμαυτοῦ πάθη μέχρι πόρρω τῶν νυκτῶν ἀποτείναντος· κἀμὲ δὲ λοιπόν, ὦ τέκνον, γῆράς τε βαρύνει καὶ ἡ τῶν συμφορῶν ὑπόμνησις παραλύουσα τὴν διάνοιαν εἰς ὕπνον καταφέρει.» «Ἐπίσχες» εἶπεν ὁ Κνήμων «ὦ πάτερ, οὐχ ὡς ἐμοῦ τὴν διήγησιν ἀποσκευαζομένου, δοκῶ γάρ μοι μηδ´ εἰ πολλὰς μὲν νύκτας πλείους δὲ ἡμέρας ἐπισυνάπτοις τοῦτο ἄν ποτε παθεῖν, οὕτως ἀκόρεστόν τι καὶ σειρήνειον τὸ κατ´ αὐτήν. Ἀλλά με πάλαι θροῦς τις καὶ βόμβος ὄχλου κατὰ τὴν οἰκίαν περιηχεῖ, καὶ ἦν μὲν οὐκ ἐκτὸς τοῦ θορυβεῖσθαι σιωπᾶν δὲ ἐβιαζόμην ἐπιθυμίᾳ τῶν ἀεὶ πρὸς σοῦ λεχθησομένων ἑλκόμενος.» «Ἐγὼ μὲν οὐκ ᾐσθόμην» ἔφη ὁ Καλάσιρις «τάχα μέν που καὶ δι´ ἡλικίαν νωθρότερος ὢν τὴν ἀκοήν, νόσος γὰρ ἄλλων τε καὶ ὤτων τὸ γῆρας, ἴσως δὲ καὶ πρὸς τὴν διήγησιν ἠσχολημένος· ἔοικε δέ μοι Ναυσικλῆς ἥκειν ὁ τῆς οἰκίας δεσπότης, ἀλλὰ τί ἄρα ποτὲ ὦ θεοὶ διαπεπραγμένος;» «Ἅπαντα ὡς ἐβουλόμην» ἔφη ὁ Ναυσικλῆς ἀθρόον αὐτοῖς ἐπιφανείς· «οὐ γάρ με ἔλαθες, ὦ ´γαθὲ Καλάσιρι, φροντίζων τὰς ἐμὰς πράξεις καὶ ὥσπερ τῇ διανοίᾳ συνεκδημῶν, ἀλλά σε ἐφώρασα τῷ τε ἄλλῳ σου περὶ ἐμὲ τρόπῳ καὶ οἷς ἐνταῦθα εἰσιὼν κατείληφα διαλεγόμενον· ἀλλὰ τίς ὅδε ὁ ξένος;» «Ἕλλην» ἔφη ὁ Καλάσιρις· «τὰ δ´ ἄλλα εἰσαῦθις ἀκούσῃ· σὺ δὲ εἴ τί σοι κατώρθωται δεξιὸν ἀπάγγελλε θᾶττον, ὡς ἂν τοῦ χαίρειν γ´ ἔχοις ἡμᾶς κοινωνοῦντας.» «Ἀλλὰ καὶ ὑμεῖς» εἶπεν ὁ Ναυσικλῆς «εἰς ἕω μαθήσεσθε, τὸ δὲ παρὸν ὑμῖν ὅτι βελτίονα Θίσβην ἐκτησάμην ἀπόχρη μαθεῖν· ἐμοὶ γὰρ τήν τε ἐκ τῆς ὁδοιπορίας καὶ τῶν ἄλλων φροντίδων κάκωσιν ὕπνῳ βραχεῖ γοῦν ἐστι παραμυθητέον.»

 

LIVRE V.

I. » Tel était à Delphes l'état des choses. La poursuite produisit ce qu'elle put; quant à moi, j'en ignore le résultat : car, voyant dans leur départ une excellente occasion pour fuir, je pris avec moi les jeunes gens, et je les conduisis à la mer, la nuit même, sans leur laisser le loisir de faire aucune disposition. Nous nous embarquâmes au moment ou le bâtiment se disposait à démarrer : déjà le jour commençait à poindre, et les Phéniciens, qui ne m'avaient accordé qu'un jour et une nuit d'intervalle, se regardaient comme dégagés de leur serment. Ils accueillirent notre arrivée avec de vifs transports, démarrèrent aussitôt, et commencèrent à ramer pour sortir du port. Peu après, un vent léger souffla de terre; de petites vagues coururent vers nous, soulevèrent le navire et vinrent se jouer sur la poupe. Les voiles furent alors déployées et le vaisseau livré aux vents. Bientôt le golfe de Cirrha, les pentes du Parnasse, les promontoires d'Étolie et de Calydon eurent fui devant le navire, qui semblait voler sur les eaux. Lorsque le soleil approcha du terme de sa course, déjà se montraient à nous et les îles Aiguës qui justifient ce nom par leur aspect, et la mer de Zacynthe. Mais pourquoi prolonger hors de saison ce récit; pourquoi continuer cet interminable propos, sans m'inquiéter ni de toi ni de moi-même? Aborder ce qui doit suivre, ce serait me lancer dans une véritable mer. Terminons donc ici cet entretien, et prenons maintenant un peu de repos. Car, quoique tu sois un auditeur infatigable, Cnémon, quoique tu luttes vaillamment contre le sommeil, tu finirais, je crois, par succomber à la fatigue, tant j'ai prolongé avant dans la nuit ce récit de mes aventures. D'ailleurs, je suis moi-même, mon fils, appesanti par la vieillesse ; sans compter que le souvenir de mes malheurs émousse ma pensée et m'incline au sommeil. — Arrêtez-vous, mon père, dit Cnémon ; non pas que je sois fatigué de vous entendre ; car il me semble que, dût votre récit se continuer plusieurs jours et plusieurs nuits sans interruption, je ne me lasserais jamais de l'écouter ; il a pour moi la douceur et le charme de ces chants des sirènes dont on ne saurait se rassasier. Mais depuis longtemps une sorte de murmure, semblable au bruit d'une foule qui entrerait dans la maison, a frappé mon oreille; j'ai bien éprouvé quelque trouble; mais le désir d'entendre la suite de votre narration m'a réduit au silence. — Je n'ai rien entendu, dit Calasiris, soit parce que déjà chez moi l'ouïe est émoussée par l'âge (car la vieillesse affaiblit tous les sens, l'oreille surtout), soit que j'aie été distrait par la préoccupation de mon récit. Mais il me semble que c'est Nausiclès, le maître de la maison, qui revient. Comment aura-t-il réussi, grands Dieux! — Tout à fait suivant mes désirs, dit Nausiclès, en se montrant à nous tout à coup ; car il ne m'a pas échappé que j'étais l'objet de votre entretien, et que votre pensée voyageait en quelque sorte avec moi. J'ai reconnu, en bien d'autres circonstances, votre affection pour moi ; l'entretien que j'ai surpris en entrant, me le prouve encore mieux. Mais quel est cet étranger? — C'est un Grec, dit Calasiris; vous en saurez davantage par la suite : pour le moment, parlons de vous ; dites-nous au plus vite s'il vous est arrivé quelque chose d'heureux, afin de nous faire partager votre joie. — Vous aussi, dit Nausiclès, remettez au jour pour en apprendre davantage; pour l'instant, qu'il vous suffise de savoir que j'amène Thisbé embellie : car j'ai besoin d'un peu de sommeil pour me remettre de la fatigue du voyage et du souci des affaires. »

 [5,2] Ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν ἀπέτρεχεν ὡς εἰρήκει ποιήσων, ὁ δὲ Κνήμων αὖος ἐγεγόνει πρὸς τὴν ἀκοὴν τῆς Θίσβης ὑπό τε ἀμηχανίας πᾶσαν ἔννοιαν διαπορῶν ἀνέστρεφε βαρύ τε καὶ συνεχὲς ἐπιστένων τὸ λειπόμενον ἐταλαιπώρει τῆς νυκτός, ὥστε οὐδὲ τὸν Καλάσιριν ἐλάνθανε τελευτῶν, ὕπνῳ καὶ ταῦτα βαθεῖ κατεσχημένον. Ἀλλὰ ἀνασχὼν ἑαυτὸν ὁ πρεσβύτης κἀπὶ τοῦ ἀγκῶνος ἐρείσας ὅ τι πεπόνθοι διηρώτα καὶ δι´ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐκτόπως ἀλύοι σχεδόν τι τῶν μεμηνότων οὐκ ἀποδέων· εἶτα «Οὐ μὴ μανῶ» πρὸς αὐτὸν ὁ Κνήμων «Θίσβην ὅτι περίεστιν ἀκηκοώς;» «Καὶ τίς ἡ Θίσβη» ἔφη ὁ Καλάσιρις «ἢ πόθεν γνωρίζεις τε ἀκούσας καὶ ζῶσαν ἀγγελλομένην φροντίζεις;» Καὶ ὃς «Τῶν μὲν ἄλλων ἀκούσῃ μετὰ ταῦτα ὅταν ποτὲ καὶ τὰ ἐμαυτοῦ σοι διηγῶμαι· ἐκείνην δὲ ἀνῃρημένην τούτοις ἐγὼ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐγνώρισα καὶ παρὰ τοῖς βουκόλοις χερσὶ ταυταισὶ ταῖς ἐμαῖς κατέθαψα.» «Κάθευδε» εἶπεν ὁ Καλάσιρις· «ταῦτα δὲ ὅπη ποτὲ ἔσχεν οὐκ εἰς μακρὰν εἰσόμεθα.» «Οὐκ ἂν δυναίμην» ἔφη, «ἀλλὰ σὺ μὲν ἀτρέμας ἔχε σαυτόν, ἐγὼ δὲ οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν βιῴην εἰ μὴ θᾶττον ὑπεξελθὼν τρόπον ὅντινα δὴ πολυπραγμονήσαιμι τίς ποτε πλάνη τὸν Ναυσικλέα κατείληφεν ἢ ὅπως παρὰ μόνοις Αἰγυπτίοις οἱ τεθνεῶτες ἀναβιοῦσιν.» Ἐμειδίασε πρὸς ταῦτα μικρὸν ὁ Καλάσιρις καὶ αὖθις ὑπηνέχθη τῷ ὕπνῳ, ὁ δὲ Κνήμων τοῦ δωματίου προήκων ἔπασχε μὲν οἷα εἰκὸς ἦν τὸν νύκτωρ καὶ σκότους καὶ κατ´ οἰκίαν ἄγνωστον ἀλύοντα, πλὴν ἀλλὰ πάντα γε ὑπέμενε τὸ δεῖμα τὸ ἐκ τῆς Θίσβης καὶ τὴν ὑπόνοιαν ἀποδύσασθαι σπεύδων· ἕως ὀψέ ποτε καὶ πολλάκις τοὺς αὐτοὺς ὡς ἄλλοτε ἄλλον ἀνελίττων τόπους ᾔσθετο γυναικὸς λαθραῖόν τι καὶ γοερὸν οἷον ἠρινῆς ἀηδόνος αἴλινον ᾠδὴν ἐν νυκτὶ μυρομένης, ἐπί τε τὸ δωμάτιον ὑπὸ τοῦ θρήνου χειραγωγούμενος ὥρμησε καὶ ταῖς θύραις καθ´ ὃ συνέπιπτον ἀλλήλαις τὸ οὖς παραθέμενος ἐπηκροᾶτο καὶ τοιάδε κατελάμβανεν ἔτι θρηνοῦσαν. «Ἐγὼ δὲ ἡ παναθλία χεῖρα λῃστρικὴν ἐκπεφευγέναι καὶ μιαιφόνον ᾤμην θάνατον ἐλπισθέντα διαδεδρακέναι βιώσεσθαί τε τὸ λειπόμενον ἅμα τῷ φιλτάτῳ, ξένον μὲν καὶ ἀλήτην βίον ἀλλὰ μετ´ ἐκείνου γινόμενον ἥδιστον, οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐμοὶ χαλεπὸν ὃ μὴ μετ´ ἐκείνου φορητόν· νυνὶ δὲ ὁ μηδεπώποτε κεκορεσμένος ἐμὲ δὲ ἐξ ἀρχῆς εἰληχὼς δαίμων μικρὸν τῶν ἡδονῶν ὑποθέμενος εἶτα ἠπάτησε. Δουλείαν ᾤμην ἐκπεφευγέναι, δουλεύω πάλιν· δεσμωτήριον, καὶ φρουροῦμαι· νῆσος εἶχέ με καὶ σκότος· ὅμοια τὰ νῦν ἐκείνοις, ἀληθέστερον δὲ εἰπεῖν καὶ πικρότερα, τοῦ καὶ βουλομένου καὶ δυναμένου παραμυθεῖσθαι ταῦτα κεχωρισμένου· σπήλαιον ἦν μοι λῃστρικὸν εἰς τὴν παρελθοῦσαν τὸ καταγώγιον, ἄδυτον καὶ βάραθρον καὶ τί γὰρ ἄλλ´ ἢ τάφος ἡ οἴκησις; Ἐπεκούφιζε καὶ ταῦτα παρὼν ὁ πάντων ἐμοὶ φίλτατος· ἐκεῖ με καὶ ζῶσαν ἐθρήνησε καὶ τεθνεῶσαν, ὡς ᾤετο, ἐδάκρυσεν, ὡς ἀνῃρημένην ἐπένθησεν· ἀπεστέρημαι νυνὶ καὶ τούτων, οἴχεται ὁ κοινωνὸς τῶν δυστυχημάτων καὶ ὡς ἄχθη τὰ πάθη πρός με νεμόμενος· ἐγὼ δὲ μόνη καὶ ἔρημος, αἰχμάλωτος καὶ πολύθρηνος, τύχης βουλήμασι πικρᾶς ἐκκειμένη, καὶ ζῆν τέως ἀνεχομένη διότι μοι περιεῖναι τὸν γλυκύτατον ἐλπίζω. Ἀλλ´ ὦ ψυχὴ ἐμή, ποῦ ποτε ἄρα τυγχάνεις; τίς δέ σε διεδέξατο τύχη; ἆρα μὴ καὶ αὐτός, οἴμοι, δουλεύεις τὸ μόνον ἐλεύθερον καὶ ἀδούλωτον πλὴν ἔρωτος φρόνημα; ἀλλὰ σῴζοιό γε μόνον καὶ θεάσαιό ποτε Θίσβην τὴν σήν· τοῦτο γάρ με καλέσεις καὶ μὴ βουλόμενος.»

II. A ces mots, il courut prendre du repos. Cependant Cnémon avait été comme anéanti en entendant ce nom de Thisbé. Dans son trouble, il ne savait que croire, ni où arrêter sa pensée. Il poussait fréquemment de profonds soupirs, et achevait sa nuit dans une violente agitation. A la fin, Calasiris s'en aperçut, tout appesanti qu'il était par un lourd sommeil. Le vieillard releva la tête, s'appuya sur le coude, et lui demanda ce qu'il avait, quel motif le faisait s'agiter ainsi, comme s'il eût perdu la raison. — Et comment ne pas perdre le sens, lui répondit Cnémon, quand j'entends dire que Thisbé est vivante. — Et quelle est cette Thisbé? dit Calasiris ; d'où connaissez-vous celle dont il est question, et pourquoi la nouvelle qu'elle vit vous jette-t-elle dans un pareil émoi? — Vous saurez le reste plus tard, dit Cnémon, quand je vous raconterai mes aventures; sachez seulement que ces yeux l'ont vue morte et que ces mains l'ont ensevelie chez les pâtres. — Dormez, dit Calasiris, nous saurons bientôt ce qu'il en est. — Je ne puis, reprit-il, mais ne vous inquiétez pas; pour moi, je ne saurais vivre en cet état; il faut que j'aille au plus vite rechercher par tous les moyens quelle est cette aberration de Nausiclès, ou comment il se fait qu'en Egypte, par privilège spécial, les morts ressuscitent. » Calasiris sourit légèrement à ces mots, et se laissa de nouveau aller au sommeil. Cnémon, une fois hors de la chambre, éprouva tous les accidents qui doivent naturellement se présenter, quand on erre, la nuit, au milieu des ténèbres, dans une maison inconnue. Mais il endurait tout patiemment, dans son empressement à se débarrasser de la crainte de Thisbé et de ses soupçons. Après avoir longtemps tourné et retourné dans les mêmes lieux, sans s'en douter, il entendit une femme gémir à voix basse, semblable au rossignol qui dans une nuit de printemps gazouille tristement son chant plaintif. Il se dirigea vers la chambre, guidé par ces tristes accents, approcha l'oreille de la jointure des portes et écouta attentivement.
La plainte continuait et il saisit ce qui suit : « Et moi, infortunée, je croyais avoir échappé aux mains des brigands ; je me voyais sauvée de la mort affreuse que j'attendais, j'espérais vivre désormais avec ce que j'avais de plus cher ; vie errante, vagabonde sans doute, vie délicieuse néanmoins avec lui ; car il n'y a infortune si grande que sa présence ne me rende tolérable. Et maintenant le mauvais génie qui me poursuit depuis ma naissance, n'est pas encore satisfait ; il m'a fait entrevoir un instant le bonheur, pour me tromper ensuite cruellement. Je me croyais sauvée de l'esclavage, et me voici esclave de nouveau ; j'ai fui la prison, et je suis sous les verrous ; une lie me tenait captive dans les ténèbres; ma situation actuelle est la même, plus affreuse encore à vrai dire, puisque celui qui voulait et pouvait me consoler est maintenant séparé de moi. Une caverne de brigands me servait hier de retraite, un gouffre, une tanière, un véritable tombeau était ma demeure ; mais la présence de ce que j'aime le plus au monde me rendait toutes ces épreuves légères : c'est là que vivante, il m'a pleurée ; qu'il a gémi sur moi, me croyant morte, qu'il s'est lamenté sur ma perte. Aujourd'hui cette consolation même m'est enlevée. J'ai perdu le compagnon de mes misères, celui qui partageait avec moi le fardeau de mes douleurs. Seule maintenant, délaissée, captive, triste objet de compassion, je reste abandonnée aux caprices d'une fortune impitoyable; une seule chose me rattache encore à la vie, l'espoir que mon bien-aimé ne m'est pas enlevé à jamais. Mais toi, ma vie, où donc es-tu? quelle a été ta destinée? n'as-tu pas toi-même, hélas! vu asservir la seule chose vraiment libre, ton noble cœur qui jamais ne connut d'autre esclavage que celui de l'amour? Puisses-tu seulement vivre et revoir un jour ta Thisbé; car tu me donneras ce nom, même malgré toi. »

[5,3] Οὐκέτι κατέχειν ἑαυτὸν ἐκαρτέρησεν ὁ Κνήμων ὡς τούτων ἤκουσεν οὐδὲ ὑπέμεινε τὴν τῶν ὑπολοίπων ἀκρόασιν, ἀλλ´ ἐκ τῶν πρώτων ἕτερα ὑπονοήσας, ἐκ τῶν ἐπὶ τέλους τὴν Θίσβην εἶναι τῷ ὄντι πιστεύσας, ὀλίγου μὲν ἐδέησε καὶ κατενεχθῆναι παρ´ αὐταῖς σχεδόν τι ταῖς θύραις· ἀντίσχων δὲ χαλεπῶς καὶ δέει τοῦ μὴ πρός τινος ἁλῶναι (καὶ γὰρ καὶ ἀλεκτρυόνες ἤδη τὸ δεύτερον ᾖδον) ἀπέτρεχε σφαλλόμενος καὶ νῦν μὲν τὼ πόδε προσπταίων νῦν δὲ τοῖς τοίχοις ἀθρόον ἐμπίπτων, καὶ ἄρτι μὲν ὑπερθύροις ἄρτι δὲ σκεύεσιν εἴ πή τι τῆς ὀροφῆς ἤρτητο τὴν κεφαλὴν προσαράσσων ἐπὶ τὸ δωμάτιον οὗ κατήγοντο μετὰ πολλὴν τὴν πλάνην ἀφικόμενος ἀθρόον ἐπὶ τὴν εὐνὴν καταφέρεται· καὶ αὐτῷ τὸ μὲν σῶμα παλμὸς εἶχε τῶν δὲ ὀδόντων ἄραβος πολὺς ἐγίνετο, καὶ τάχα ἂν καὶ εἰς ἔσχατον ἦλθε κινδύνου εἰ μὴ θᾶττον ὁ Καλάσιρις αἰσθόμενος ἔθαλπέ τε συνεχῶς καὶ λόγῳ παντοίως ἀνελάμβανεν. Ἐπεὶ δὲ μικρὸν ἀνέπνευσε τὴν αἰτίαν ἐξεμάνθανεν· ὁ δὲ «Ἀπόλωλά σοι» ἔφη· «ζῇ γὰρ ὡς ἀληθῶς ἡ κακίστη Θίσβη»· καὶ εἰπὼν αὖθις ἐξέθανε.

III. A ces mots, Cnémon se sentit défaillir et n'eut pas la force d'en entendre davantage. Le commence» ment lui avait fait soupçonner toute autre chose ; mais, persuadé par les derniers mots que c'était réellement Thisbé, peu s'en fallut qu'il ne tombât sans mouvement presque sur la porte même. Cependant il se remit, à grand-peine, et s'enfuit tout en chancelant, dans la crainte d'être surpris par quelque un; car déjà les coqs chantaient pour la seconde fois. Là, nouvel embarras : tantôt il heurtait des pieds quelque obstacle, tantôt il rencontrait tout à coup les murs, ou allait se frapper la tête soit aux linteaux des portes, soit aux vases suspendus çà et là au plancher. Enfin, après de nombreux tâtonnements, il arriva à la chambre qu'ils habitaient et se laissa aussitôt tomber sur son lit. Tout son corps tremblait ; ses dents claquaient avec force ; le danger même allait devenir sérieux si Calasiris, qui s'en aperçut aussitôt, ne fût venu le réchauffer incessamment et ne l'eût ranimé à force de paroles et d'encouragements. Lorsqu'il l'eut un peu fait revenir à lui, il lui demanda la raison de ce trouble. « Hélas, dit Cnémon, vous voyez un homme mort; elle vit réellement, l'infâme Thisbé. » A ces mots il tomba dans une nouvelle défaillance.

[5,4] Καὶ ὁ Καλάσιρις αὖθις πράγματα εἶχεν ἐπιρρωννύναι πειρώμενος. Ἔπαιζε δὲ ἄρα τι τὸν Κνήμωνα δαιμόνιον, ὃ καὶ τὰ ἄλλα χλεύην ὡς ἐπίπαν τὰ ἀνθρώπεια καὶ παιδιὰν πεποίηται, καὶ οὐδὲ τῶν ἡδίστων ἀλύπως μετέχειν ἐπέτρεπεν ἀλλ´ ὅτι μετ´ ὀλίγον ἡσθήσεσθαι ἔμελλεν ἤδη τὸ ἀλγεινὸν ἐπέπλεκε, τάχα μὲν οὕτως ἔθος ὂν αὐτῷ καὶ νῦν ἐπιδεικνύμενον, τάχα δέ που καὶ τῆς ἀνθρώπων φύσεως ἀμιγὲς καὶ καθαρὸν τὸ χαῖρον οὐκ ἐπιδεχομένης. Ὡς δὴ καὶ τότε ὁ Κνήμων ἔφευγέ τε τὰ πάντων μᾶλλον αἱρετὰ καὶ φοβερὰ τὰ ἥδιστα ὑπελάμβανεν, ἦν γὰρ οὐ Θίσβη τὸ θρηνοῦν γύναιον ἀλλὰ Χαρίκλεια. Ἐγεγόνει δὲ τὰ περὶ αὐτὴν ὧδε· ἐπειδὴ γὰρ ὁ μὲν Θύαμις ἁλοὺς ἐζώγρητο καὶ εἴχετο αἰχμάλωτος ἡ δὲ νῆσος ἐνεπέπρηστο καὶ τῶν ἐνοίκων ἐκεκένωτο βουκόλων, ὁ μὲν Κνήμων καὶ Θέρμουθις ὁ τοῦ Θυάμιδος ὑπασπιστὴς ἑῷοι τὴν λίμνην διέπλευσαν ὅ τί ποτε τὸν λῄσταρχον ἔδρασαν οἱ πολέμιοι κατασκοπήσοντες· ἔσχε τε τὰ κατ´ αὐτοὺς ὡς δὴ καὶ εἴρηται. Μόνοι δὲ Θεαγένης καὶ Χαρίκλεια κατὰ τὸ σπήλαιον ὑπελείποντο τὸ ὑπερβάλλον τῶν παρόντων δεινῶν ἀγαθὸν μέγιστον τιθέμενοι· τότε γὰρ πρῶτον ἰδίᾳ καὶ παντὸς ἀπηλλαγμένοι τοῦ ὀχλήσοντος ἀλλήλοις ἐντυχόντες ἀπαραποδίστων καὶ ὁλοσχερῶν περιπλοκῶν τε καὶ φιλημάτων ἐνεπίμπλαντο. Καὶ πάντων ἅμα εἰς λήθην ἐμπεσόντες εἴχοντο ἐπὶ πλεῖστον ἀλλήλων οἱονεὶ συμπεφυκότες, ἁγνεύοντος μὲν ἔτι καὶ παρθενεύοντος ἔρωτος κορεννύμενοι δάκρυσι δὲ ὑγροῖς καὶ θερμοῖς εἰς ἀλλήλους κεραννύμενοι καὶ καθαροῖς μόνον μιγνύμενοι τοῖς φιλήμασιν· ἡ γὰρ Χαρίκλεια τὸν Θεαγένην εἴ τι παρακινοῦντα αἴσθοιτο καὶ ἀνδριζόμενον ὑπομνήσει τῶν ὅρκων ἀνέστελλεν, ὁ δὲ οὐ χαλεπῶς ἐπανήγετο καὶ σωφρονεῖν ῥᾳδίως ἠνείχετο ἔρωτος μὲν ἐλάττων ἡδονῆς δὲ κρείττων γινόμενος. Ἐπεὶ δὲ ὀψέ ποτε τῶν πρακτέων εἰς ἔννοιαν ἐλθόντες δόξαι κόρον ἔχειν ἐβιάσθησαν, ἄρχεται ὁ Θεαγένης λόγων τοιῶνδε «Τὸ μὲν συνεῖναι ἡμᾶς ἀλλήλοις, ὦ Χαρίκλεια, καὶ τοῦτο ἔχειν ὃ πάντων τε προτιμότερον ἐποιησάμεθα καὶ δι´ ὃ πάντα ὑπέστημεν, ἡμεῖς τε εὐχόμεθα θεοί τε Ἑλλήνιοι παρέχοιεν. Ἐπεὶ δὲ ἀστάθμητόν τι τὸ ἀνθρώπειον καὶ ἄλλοτε πρὸς ἄλλα φερόμενον καὶ πολλὰ μὲν πεπόνθαμεν πολλὰ δὲ ἐλπίζομεν πρόκειται δὲ ἡμῖν κατὰ τὰ συγκείμενα πρὸς Κνήμωνα πάντως ἐπὶ Χέμμιν τὴν κώμην ἐπείγεσθαι καὶ ἄδηλον ἥτις ἡμᾶς διαδέξεται τύχη πολὺ δὲ καὶ ἄπειρον ὡς ἔοικε διάστημα τῆς ἐλπιζομένης ἡμῖν γῆς ὑπολείπεται, φέρε σύμβολά τινα ποιησώμεθα δι´ ὧν ἀπόρρητά τε γνωριοῦμεν παρόντες καὶ εἰ χωρισθῆναί ποτε συμβαίνοι μαστεύσομεν ἀλλήλους. Ἀγαθὸν γὰρ πλάνης ἐφόδιον σύνθημα φιλικὸν εἰς ἀνεύρεσιν φυλαττόμενον.»

IV. Calasiris eut encore une fois beaucoup à faire pour le ranimera force de soins. Sans doute, quelque un de ces malins génies pour lesquels toutes les affaires humaines ne sont que dérision et objet de moquerie, se jouait alors de Cnémon, et ne voulait pas lui laisser goûter sans mélange le plus grand des plaisirs; déjà il entremêlait d'angoisses la joie que le jeune homme devait éprouver quelques instants après, soit qu'en cela il obéît à la malignité de son caractère, soit parce que la nature humaine ne comporte pas une joie pure et sans mélange. Ainsi, dans cette circonstance, Cnémon fuyait ce qu'il devait désirer par-dessus tout, il s'effrayait de ce qui devait lui causer la joie la plus vive. Car ce n'était point Thisbé qu'il avait entendue se lamenter, mais bien Chariclée. Voici par quelles péripéties elle avait passé. Lorsque Thyamis eut été pris vivant et emmené prisonnier, après l'incendie de l'île et la dispersion des pasteurs qui l'habitaient, Cnémon et Thermutis, écuyer de Thyamis, traversèrent le lac, au point du jour, pour aller s'informer de ce que les ennemis avaient fait du chef des brigands. Ce qui en advint, nous l'avons raconté plus haut. Quant à Théagène et à Chariclée, restés seuls dans la caverne, ils virent dans l'excès même de leurs maux le comble de la félicité. C'était la première fois qu'ils se trouvaient seul à seul, loin de tout regard importun. Aucune crainte ne venant plus gêner leurs ardentes étreintes, ils oubliaient tout au monde pour se rassasier de baisers ; étroitement enlacés, comme s'ils n'eussent fait qu'un seul corps, ils s'enivraient d'un amour chaste encore et tout virginal ; ils se couvraient l'un l'autre d'une rosée de larmes brûlantes, auxquelles se mêlaient seulement de pudiques baisers. Car dès que Chariclée remarquait chez Théagène quelque mouvement moins honnête, quelque tentative plus virile, elle le contenait en lui rappelant ses serments; et lui, se laissait facilement ramener en arrière ; il se soumettait sans peine à ses chastes désirs; car s'il était vaincu par l'amour, il restait supérieur à la volupté. Lorsque enfin la pensée de ce qu'ils avaient à faire leur revint en mémoire et les força à calmer leur ardeur, comme si elle eût été satisfaite, Théagène prit le premier la parole en ces termes : « Nous unir l'un à l'autre, ô Chariclée, obtenir enfin ce qui est pour nous le plus précieux de tous les biens, ce qui nous a fait accepter patiemment tant de souffrances, tel est l'objet de nos vœux, et puissent les Dieux de la Grèce les réaliser! Cependant songeons à l'instabilité des choses humaines, qui les fait incliner tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Nous avons déjà éprouvé bien des traverses ; nous en prévoyons beaucoup d'autres encore. Ainsi notre premier soin doit être nécessairement de gagner le bourg de Chemmis, suivant nos engagements avec Cnémon, et nous ne savons point ce que la fortune nous y réserve. D'ailleurs une distance immense, infinie, ce semble, nous sépare encore de la contrée objet de nos désirs. Convenons donc entre nous de quelque signe de reconnaissance au moyen duquel nous puissions, en présence l'un de l'autre, nous entendre sans parler, et, s'il nous arrive jamais d'être séparés, nous diriger réciproquement dans nos recherches. C'est un précieux viatique, quand on peut s'égarer et se perdre, que la possession d'un symbole convenu entre amis, pour se retrouver mutuellement.

 [5,5] Ἐπῄνει ταῦτα ἡ Χαρίκλεια καὶ ἐδόκει ναοῖς ἐπιγράφειν, εἰ χωρισθεῖεν, ἢ ἀγάλμασιν ἐπισήμοις ἑρμαῖς τε καὶ λίθοις ἐπὶ τριόδων τὸν μὲν Θεαγένην «ὁ Πυθικός» τὴν δὲ Χαρίκλειαν «ἡ Πυθιὰς ἐπὶ δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ πεπόρευται πόλιν ἐπὶ τήνδε ἢ κώμην ἢ ἔθνος», ἡμέραν καὶ ὥραν προσδιορίζοντας. Εἰ δὲ εἰς ταὐτὸν γίνοιντο, ἀρκεῖν μὲν ἑτέρῳ τὸν ἕτερον καὶ μόνον ὀφθῆναι, οὐδένα γὰρ χρόνον εἶναι ὅσος ἀμαυρῶσαι αὐτοῖς τῶν ψυχῶν τὰ ἐρωτικὰ γνωρίσματα. Ὅμως δ´ οὖν ἡ μὲν Χαρίκλεια τὸν συνεκκείμενον αὑτῇ πατρῷον ἐδείκνυ δακτύλιον οὐλὴν δὲ ἐπὶ τοῦ γόνατος ἐκ θήρας συὸς ὁ Θεαγένης, ἐκ δὲ λόγων σύμβολα ἡ μὲν λαμπάδα ὁ δὲ φοίνικα συνετίθεντο. Ἐπὶ τούτοις αὖθις περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ αὖθις ἔκλαιον ὥσπερ οἶμαι σπονδῶν τῶν δακρύων ἀπάρχοντες καὶ ὅρκια τὰ φιλήματα ποιούμενοι. Τούτων συγκειμένων ἀνεδύοντο τοῦ σπηλαίου κειμηλίων μὲν ἄλλων τῶν ἐναποκειμένων οὐδενὸς θιγόντες, τὸν γὰρ ἀπὸ σύλων πλοῦτον βέβηλον ἐδοκίμαζον, ἃ δὲ αὐτοὶ μὲν ἐκ Δελφῶν ἐπήγοντο οἱ λῃσταὶ δὲ αὐτῶν ἀφείλοντο ταῦτα συνεσκευάζοντο. Ἡ Χαρίκλεια δὲ καὶ μετημφίασεν ἑαυτὴν ἐνθεμένη μὲν πηριδίῳ τινὶ τούς τε ὅρμους καὶ τὰ στέμματα καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα, καὶ ὥστε λανθάνειν αὐτοὺς καὶ ἄλλα σκεύη τῶν εὐτελῶν ἐπιβαλοῦσα, τὸ δὲ τόξον καὶ τὴν φαρέτραν Θεαγένει φέρειν ἐγχειρίσασα, φόρτον ἥδιστον ἐκείνῳ καὶ θεοῦ τοῦ κρατοῦντος ὅπλον οἰκειότατον. Ἄρτι δὲ τῇ λίμνῃ πλησιάσαντες καὶ σκάφους ἐπιβήσεσθαι μέλλοντες ἔνοπλον ὁρῶσι πλῆθος ἐπὶ τὴν νῆσον περαιούμενον.

V. Chariclée approuva : il fut donc arrêté entre eux que, s'il leur arrivait d'être séparés, ils inscriraient sur les murs des temples, sur les statues les plus remarquables, les hermès et les pierres des carrefours, lui le nom de Pythicus, elle celui de Pythias, avec cette indication : « est allé à droite où à gauche, vers telle ville, tel bourg, telle contrée, » et la mention du jour et de l'heure. Que s'ils se rencontraient, il leur suffirait à l'un et à l'autre de se voir ; car aucune absence ne saurait effacer pour eux les signes gravés par l'amour de leurs âmes ; cependant ils convinrent que Chariclée montrerait l'anneau de son père, exposé autrefois avec elle, et Théagène une blessure que lui avait faite au genou un sanglier. Quant aux signes conventionnels de la parole, ils adoptèrent, elle le flambeau et lui la palme. Ils se jetèrent ensuite dans les bras l'un de l'autre et recommencèrent à sangloter, répandant des larmes comme libation préliminaire, et échangeant des & baisers pour serments. Lorsqu'ils eurent ainsi tout réglé, ils sortirent de la caverne, mais sans toucher à aucun des trésors qui y étaient déposés; car ils regardaient comme impures les richesses fruit du brigandage. Ils se contentèrent de recueillir les objets qu'ils avaient eux-mêmes apportés de Delphes, et dont les brigands les avaient dépouillés. Chariclée changea de vêtements, déposa dans un sachet son collier, la bandelette, son habit sacerdotal, et jeta par-dessus pour les cacher quelques autres objets sans valeur. Elle donna à porter à Théagène son arc et son carquois, fardeau bien doux pour lui, armes propres du Dieu qui présidait à ses destinées. Déjà ils étaient au bord du lac et se disposaient à monter sur une barque, lorsqu'ils virent une multitude armée cingler directement sur l'île.

[5,6] Ἰλιγγιάσαντες οὖν πρὸς τὴν θέαν ἐπὶ πλεῖστον ἀχανεῖς εἱστήκεσαν οἷον ἀπαλγοῦντες πρὸς τὴν τύχην οὕτως ἐπαλλήλως ἐπηρεάζουσαν· ὀψὲ δ´ οὖν ποτε καὶ μόνον οὐ προσορμιζομένων ἤδη τῶν ἐπιόντων ἀποδιδράσκειν ἡ Χαρίκλεια καὶ τῷ σπηλαίῳ κρύπτειν ἑαυτοὺς εἴ πη διαλάθοιεν ἠξίου καὶ ἅμα ἀπέτρεχεν. Ἀλλ´ ὁ Θεαγένης ἐπεῖχέ τε καὶ «Ἄχρι τίνος» ἔλεγε «φευξόμεθα τὴν πανταχοῦ διώκουσαν εἱμαρμένην; εἴξωμεν τῇ τύχῃ καὶ χωρήσωμεν ὁμόσε τῷ φέροντι· κερδήσωμεν ἄλην ἀνήνυτον καὶ πλάνητα βίον καὶ τὴν ἐπάλληλον τοῦ δαίμονος καθ´ ἡμῶν πομπείαν. Οὐχ ὁρᾷς ὡς φυγαῖς ἐπισυνάπτειν πειρατήρια καὶ τοῖς ἐκ θαλάττης ἀτόποις τὰ ἐκ γῆς φιλοτιμεῖται χαλεπώτερα, πολέμους ἄρτι λῃσταῖς μετ´ ὀλίγον; Αἰχμαλώτους μικρῷ πρόσθεν εἶχεν, ἐρήμους αὖθις ἀπέδειξεν· ἀπαλλαγὴν καὶ φυγὴν ἐλευθέραν ὑπέθετο καὶ τοὺς ἀναιρήσοντας ἐπέστησε, τοιοῦτον παίζει καθ´ ἡμῶν πόλεμον ὥσπερ σκηνὴν τὰ ἡμέτερα καὶ δρᾶμα πεποιημένος. Τί οὖν οὐχ ὑποτέμνομεν αὐτοῦ τὴν τραγικὴν ταύτην ποίησιν καὶ τοῖς βουλομένοις ἀναιρεῖν ἐγχειρίζομεν; μή πη καὶ ὑπέρογκον τὸ τέλος τοῦ δράματος φιλοτιμούμενος καὶ αὐτόχειρας ἡμᾶς ἑαυτῶν ἐκβιάσηται γενέσθαι.»

VI. Frappés de vertige à cet aspect, ils restèrent muets de stupeur, comme s'ils eussent renoncé à lutter contre la fortune qui les frappait ainsi coup sur coup. Longtemps ils demeurèrent dans cet état : déjà les nouveaux venus allaient aborder, lorsque Chariclée proposa de fuir et de se cacher dans la caverne pour leur échapper, s'il était possible. En même temps elle se mit à courir. Mais Théagène la retint, et lui dit : « Jusques à quand fuirons-nous la destinée qui nous poursuit partout? Cédons à la fortune; ne luttons point contre la force qui nous entraîne. Nous n'y gagnerions que de vains errements, une vie vagabonde et les outrages sans fin du Dieu qui nous poursuit. Ne vois-tu pas comment à la fuite il ajoute encore les violences des pirates, comment à nos misères sur mer il s'ingénie à faire succéder sur terre de plus intolérables maux? Tout à l'heure la guerre ; un instant après les brigands. Il vient de nous jeter en captivité, et tout aussitôt il nous abandonne seuls et sans secours; il nous fait entrevoir la délivrance, la liberté de fuir, et aposte des ennemis pour nous massacrer : ainsi nous poursuit-il de ses coups, se jouant de nos misères, et faisant de notre vie comme une représentation scénique, un lugubre drame. Pourquoi ne pas couper court à ses tragiques desseins en nous livrant à ceux qui veulent nous égorger, de peur qu'il ne s'acharne à couronner son œuvre par un dénouement plus horrible encore et ne nous contraigne à nous tuer de nos propres mains?

 [5,7] Τούτοις εἰρημένοις οὐ πᾶσιν ἡ Χαρίκλεια συνετίθετο, τὴν μὲν τύχην ἐν δίκῃ κακηγορεῖσθαι πρὸς αὐτοῦ φάσκουσα τὸ δὲ τοῖς πολεμίοις ἑκόντας ἑαυτοὺς ἐγχειρίζειν οὐκ ἐπαινοῦσα· μὴ γὰρ εἶναι πρόδηλον ὡς ἀναιρήσουσι λαβόντες (οὐ γὰρ οὕτω χρηστῷ τῷ δαίμονι προσπαλαίειν ὡς ταχεῖαν τῶν συμφορῶν ἀπαλλαγὴν συγχωρῆσαι), ἀλλ´, ἐνδεχόμενον βουληθῆναι καὶ περισῴζειν ἑαυτοῖς εἰς δουλείαν (ὃ τίνος οὐκ ἂν γένοιτο θανάτου πικρότερον;), ὀλέθροις βαρβάροις ἐκκεῖσθαι πρὸς ὕβριν ἐπίρρητον καὶ δυσώνυμον, «ἣν πάντα τρόπον καὶ ὡς δυνατὸν ἐκκλίνωμεν, ἐπιτυχίας ἐλπίδα τὴν πεῖραν τῶν παρελθόντων ὑποθέμενοι, πολλάκις ἤδη καὶ ἐξ ἀπιστοτέρων περιγενόμενοι.» «Ποιῶμεν ὡς βούλει» φήσας ὁ Θεαγένης εἵπετο ἡγουμένῃ καθάπερ ἑλκόμενος. Οὐ μὴν ἔφθησάν γε πρὸς τὸ σπήλαιον διελθόντες ἀλλ´ ἕως τοὺς κατὰ πρόσωπον ἐπιόντας περιεσκόπουν ἔλαθον ὑπὸ μοίρας τῶν πολεμίων ἣ κατ´ ἄλλο μέρος ἀπέβη τῆς νήσου κατόπιν σαγηνευθέντες· καὶ οἱ μὲν ἐκπλαγέντες ἔστησαν ὑποδραμούσης τὸν Θεαγένην τῆς Χαρικλείας ὡς εἰ καὶ τεθνάναι δεήσειεν ἐν χερσὶ ταῖς ἐκείνου γίνοιτο. Τῶν δὲ ἐπελθόντων ἐπανετείναντο μέν τινες ὡς πατάξοντες· ὡς δ´ ἐπιβλέψαντες οἱ νέοι κατηύγασαν τοὺς ἐπιφερομένους ὤκλαζεν αὐτοῖς ὁ θυμὸς καὶ παρεῖντο αἱ δεξιαί, τοὺς γὰρ καλοὺς καὶ βάρβαροι χεῖρες ὡς ἔοικε δυσωποῦνται καὶ πρὸς τὴν ἐράσμιον θέαν καὶ ἀπρόσφυλος ὀφθαλμὸς ἡμεροῦται.

VII. Chariclée n'approuvait pas entièrement ces paroles : elle avouait qu'il avait raison d'accuser la fortune ; mais ce qu'elle ne pouvait approuver, c'était de se remettre eux-mêmes entre les mains des ennemis. Il n'était pas évident, suivant elle, qu'ils seraient tués tout d'abord ; car le Dieu contre lequel ils luttaient n'était pas assez bon pour mettre sitôt fin à leurs maux par la mort. Peut-être ne voulait-il les sauver que pour les réserver à l'esclavage, pour les livrer aux indignes outrages, aux odieuses violences de cruels barbares. « Mettons tout en œuvre, dit-elle, pour échapper à cette nécessité; puisons dans l'expérience du passé quelque espoir d'une heureuse issue ; car bien des fois déjà nous sommes sortis de situations plus désespérées. — Faisons comme tu veux, » dit Théagène ; et il survit ses traces, comme entraîné par elle. Cependant ils ne purent atteindre à temps la caverne ; car, pendant qu'ils observaient ceux des ennemis qu'ils avaient en face, ils ne virent pas un groupe qui avait abordé sur un autre point de l'île et les enveloppait par derrière. En les apercevant, ils s'arrêtèrent comme anéantis : Chariclée se réfugia sous la protection de Théagène; afin que, s'il lui fallait mourir, ce fût du moins entre ses bras. Quelques-uns de ceux qui arrivaient sur eux levaient déjà le bras pour les frapper ; mais, quand les deux jeunes gens jetèrent les yeux sur les assaillants, l'éclat de ces regards éblouit les barbares ; le cœur leur manqua ; leurs mains retombèrent ; car même le bras d'un barbare parait s'abaisser devant la beauté ; les yeux les plus farouches s'adoucissent à la vue de ce qui est aimable.

 [5,8] Συλλαβόντες οὖν ἦγον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα λίαν ἐσπουδακότες λαφύρων τὸ κάλλιστον πρῶτοι προσαγαγεῖν· ἔμελλον δὲ ἄρα καὶ μόνον προσφέρειν, ἄλλῳ γὰρ οὐδενὶ τῶν ἄλλων οὐδεὶς ἐπετύγχανεν ἐκ περάτων καὶ ταῦτα εἰς πέρατα τὴν νῆσον ἐπιδραμόντες καὶ ὡς ἄρκυσι τοῖς ὅπλοις πανταχόθεν πᾶσαν περιβαλόντες. Ἡ μὲν γὰρ ἄλλη πυρὶ πρὸς τοῦ προτέρου πολέμου κατηνάλωτο· μόνον δὲ λειπόμενον τὸ σπήλαιον ἠγνοεῖτο. Καὶ οἱ μὲν οὕτως ἤγοντο ἐπὶ τὸν πολέμαρχον, ἦν δ´ ἄρα Μιτράνης ὁ φρούραρχος Ὀροονδάτου τοῦ τῷ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ τὴν Αἴγυπτον σατραπεύοντος, ἐπὶ χρήμασι πολλοῖς ὑπὸ Ναυσικλέους, ὡς δεδήλωται, κατὰ ζήτησιν τῆς Θίσβης ἀφιγμένος ἐπὶ τὴν νῆσον. Ὡς οὖν ἀγόμενοι πλησίον οἱ περὶ τὸν Θεαγένην ὤφθησαν θεοὺς σωτῆρας ἐπιβοώμενοι πολλάκις, ἐμπορικόν τι καὶ δραστήριον ἐννοήσας ὁ Ναυσικλῆς ἐξήλατό τε καὶ προσδραμὼν «Αὕτη ἐκείνη Θίσβη» κεκραγὼς ἔλεγεν «ἣν ἀφῃρέθην μὲν πρὸς τῶν ὀλέθρων βουκόλων ἔχω δὲ διὰ σέ, Μιτράνη, καὶ τοὺς θεούς.» Ἐδράττετό τε τῆς Χαρικλείας καὶ χαίρειν εἰς ὑπερβολὴν ἐνεδείκνυτο καὶ τῇ Χαρικλείᾳ Θίσβην ὁμολογεῖν ἑαυτὴν εἰ βούλοιτο σῴζεσθαι παρεκελεύετο, ἠρέμα καὶ ἑλληνιστὶ παραφθεγγόμενος ὡς ἂν λανθάνοι τοὺς παρόντας· καὶ τοῦ σοφίσματος ἔτυχεν· ἡ γὰρ δὴ Χαρίκλεια γλώσσης τε ἑλληνίδος αἰσθομένη καί τι καὶ συνοῖσον ἀνύεσθαι πρὸς τοῦ ἀνδρὸς στοχαζομένη συνύφαινε τὸν σκοπὸν καὶ τῷ Μιτράνῃ πυνθανομένῳ τίς ποτε καλοῖτο Θίσβην ἑαυτὴν ὡμολόγει. Τότε δὴ προσδραμὼν ἐφίλει τε πολλὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ Μιτράνου καὶ τῆς τύχης ὑπερθαυμάζων ἐφύσα τὸν βάρβαρον ὡς ἄλλα τε πλεῖστα κατωρθωκότα ἐν πολέμοις καὶ δὴ καὶ τὴν παροῦσαν στρατείαν εὐδαιμόνως πεποιημένον. Ὁ δὲ χαυνωθεὶς τοῖς ἐπαίνοις καὶ ἅμα τὸ πρᾶγμα οὕτως ἔχειν ὑπὸ τοῦ ὀνόματος ἀπατηθεὶς ἐξεπέπληκτο μὲν τῆς ὥρας, ἀπ´ εὐτελοῦς γὰρ καὶ ταῦτα τῆς ἐσθῆτος οἷον νέφους αὐγὴ σεληναίας διεξέλαμπεν· ὅμως δ´ οὖν τὸ κοῦφον τοῦ φρονήματος ἀπάτης ὀξύτητι συσχεθεὶς καὶ τὸν καιρὸν τῆς μεταμελείας προληφθεὶς «Ταύτην μὲν» ἔφη «σὴν οὖσαν ἀπολαβὼν ἄγε» (καὶ εἰπὼν ἐνεχείριζεν, ἀφορῶν τε εἰς αὐτὴν συνεχῶς καὶ ὅτι ἄκων καὶ προλήψει τοῦ μισθοῦ παραχωροίη τῆς κόρης ἐπισημαίνων) «οὑτοσὶ δέ, ὅστις ποτέ ἐστι» λέγων τὸν Θεαγένην «λάφυρον ἡμέτερον ἔστω καὶ ἑπέσθω φρουρούμενος, ἀναπεμφθησόμενος εἰς Βαβυλῶνα, τραπέζῃ γὰρ τῇ βασιλέως διακονεῖν ἐμπρέπει.»

VIII. Ils prirent les jeunes gens et les conduisirent en toute hâte à leur chef, chacun voulant être le premier à lui offrir la plus belle part du butin. C'était, du reste, le seul qu'ils dussent lui présenter; car aucun d'eux ne trouva rien autre chose, quoiqu'ils parcourussent l'île dans tous les sens et l'eussent entourée tout entière comme d'un réseau d'armes. Tout avait été dévoré par le feu dans le précédent combat, à l'exception de la caverne dont l'existence leur était inconnue. Les prisonniers furent donc amenés au commandant. Il se nommait Mitranès, chef des gardes d'Oroondatès, satrape d'Egypte au nom du Grand Roi. Nausiclès l'avait décidé, moyennant une forte somme, comme nous l'avons vu, à venir dans l'ile chercher Thisbé. Lorsque Théagène et Chariclée furent arrivés près du chef, invoquant avec ferveur les Dieux sauveurs, Nausiclès, à leur vue, imagina aussitôt un stratagème bien digne d'un marchand ; il s'élança avec transport et courut au-devant d'eux en s'écriant : « C'est elle-même, c'est Thisbé, celle que m'avaient enlevée ces misérables pâtres ; je la retrouve, grâce à vous et aux Dieux, Mitranès. » Et tout aussitôt il s'empara de Chariclée, en affectant une joie immodérée : en même temps il l'exhortait à déclarer elle-même qu'elle était Thisbé, si elle voulait se sauver; il la suppliait à voix basse et en langue grecque pour n'être pas entendu des assistants. La supercherie lui réussit : Chariclée, quand elle l'entendit parler la langue grecque, conjectura que cet homme pouvait lui être de quelque utilité, et se prêta à jouer le rôle qu'il lui demandait. Lorsque Mitranès lui demanda son nom, elle déclara qu'elle s'appelait Thisbé. Nausiclès courut alors à Mitranès, lui embrassa la tête à plusieurs reprises, exalta sa fortune et flatta l'orgueil du barbare en vantant ses succès dans mille autres guerres et le bonheur avec lequel il avait mené à fin l'expédition actuelle. Mitranès, tout enivré de ces éloges, et persuadé par ce nom menteur que Nausiclès disait vrai, fut néanmoins frappé de la beauté de Chariclée ; car, même sous ses humbles vêtements, elle brillait semblable aux rayons de la lune, quand ils se font jour à travers un nuage. Cependant la promptitude avec laquelle fut conçu le stratagème prévint la légèreté de son esprit, et ne lui laissa pas le temps du repentir : « Prends-la donc, dit-il, puisqu'elle t'appartient, et emmène-la. » Et il la remit entre ses mains. Mais les regards qu'il ne cessait de jeter de son côté montraient bien que c'était à regret, parce qu'il était payé d'avance, qu'il renonçait à la possession de la jeune fille, a Quant à celui-ci, ajouta-t-il, en désignant Théagène, quel qu'il soit, c'est mon butin ; qu'il me suive sous bonne garde. Je veux l'envoyer à Babylone ; car il est de bonne mine et digne de servir à la table du roi. »

[5,9] Τούτων εἰρημένων ἐπεραιοῦντο τὴν λίμνην καὶ χωρισθέντες ἀλλήλων ὁ μὲν εἰς τὴν Χέμμιν ὁ Ναυσικλῆς ἔχων τὴν Χαρίκλειαν ἔρχεται, Μιτράνης δὲ ἐπὶ ἑτέρας κώμας τῶν ὑπηκόων ἐκτραπεὶς οὐδὲν ὑπερθέμενος ἅμα γράμμασι τὸν Θεαγένην πρὸς Ὀροονδάτην ὄντα κατὰ τὴν Μέμφιν ἐξέπεμψεν. Εἶχε δὲ ὧδε τὰ ἐπεσταλμένα· «Ὀροονδάτῃ σατράπῃ Μιτράνης φρούραρχος· Ἕλληνα νεανίσκον, ὑπεραίροντα τὴν ἐμὴν δεσποτείαν καὶ θεῷ βασιλεῖ τῷ μεγίστῳ μόνῳ καὶ φαίνεσθαι καὶ διακονεῖσθαι ἄξιον, αἰχμάλωτον εἰληφὼς πρός σε διεπεμψάμην, ἐκχωρῶν σοι τηλικοῦτο καὶ τοιοῦτο δῶρον τῷ κοινῷ δεσπότῃ προσάγειν οἷον ἡ βασίλειος αὐλὴ κόσμον οὔτε πρότερον εἶδεν οὔτε αὖθις ὄψεται.»

IX. Après cet entretien, ils repassèrent le lac et se séparèrent : Nausiclès prit avec Chariclée le chemin de Chemmis : Mitranès se dirigea vers d'autres bourgades de sa juridiction, et, sans différer, envoya Théagène, accompagné d'une lettre, à Oroondatès qui résidait alors à Memphis. La lettre était ainsi conçue : « A OROONDATES, SATRAPE, MITRANES, CHEF DES GARDES : J'ai fait prisonnier un jeune Grec dont mon gouvernement n'est pas digne ; sa place est auprès de notre Dieu, le Roi tout puissant ; c'est là seulement qu'il mérite de paraître et de servir. Je te l'envoie et te laisse le soin d'offrir à notre maître commun un don si rare et si précieux, le plus bel ornement qu'ait jamais vu la cour du roi, qu'elle doive voir jamais. »

 [5,10] Ταῦτα μὲν ἐκεῖνος ἐπέστελλεν· οὔπω δὲ ἡμέρας ἀκριβῶς ὑποφαινούσης ὁ Καλάσιρις ἅμα τῷ Κνήμωνι παρὰ τὸν Ναυσικλέα σπεύδων μαθεῖν τι τῶν ἀγνοουμένων ἔρχεται καὶ πυνθανομένω τίνα εἴη διαπεπραγμένος ἅπαντα ὁ Ναυσικλῆς ἔλεγεν, ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὴν νῆσον, ὡς κατέλαβεν ἔρημον, ὡς οὐδενὶ τὰ πρῶτα συνέτυχεν, ὡς ἀπάτῃ τὸν Μιτράνην περιῆλθε καί τινα φανεῖσαν κόρην ὡς Θίσβην ἀπέλαβε, καὶ ὅτι βέλτιον εἴη διαπεπραγμένος ταύτης ἐπιτυχὼν ἢ ἐκείνην ἂν εὑρών· οὐ γὰρ μικρὸν εἶναι τὸ διάφορον ἀλλ´ ὅσον ἄν τι γένοιτο θεοῦ πρὸς ἄνθρωπον, οὕτως οὐκ εἶναι τοῦ κάλλους ὑπερβολὴν οὐδὲ αὐτῷ δυνατὸν εἶναι τῷ λόγῳ φράζειν, καὶ ταῦτα ἐξὸν παροῦσαν ἐπιδεικνύναι.

X. Telle était la lettre. Il ne faisait pas encore complètement jour, que déjà Calasiris et Cnémon s'empressaient auprès de Nausiclès, pour apprendre de lui quelque nouvelle. Interrogé par eux sur ce qu'il avait fait, il leur conta tout sans difficulté : comment il était allé à l'île, qu'il avait trouvée déserte, et où il n'avait rien rencontré d'abord ; comment il avait pris au piège Mitranès et obtenu de lui, sous le nom de Thisbé, une jeune fille qui s'était trouvée là ; qu'il s'estimait bien plus heureux de cette rencontre que s'il eût retrouvé Thisbé; car entre elles la distance était immense, telle qu'elle peut être d'une Déesse à une mortelle; qu'il était impossible enfin d'imaginer une beauté supérieure, qu'il ne saurait en donner une idée par ses paroles, et que mieux valait d'ailleurs la leur faire contempler en personne.

 [5,11] Ταῦτα ὡς ἤκουσαν ὑπόνοιαν εὐθὺς τῶν ἀληθῶν ἐλάμβανον ἱκέτευόν τε προστάττειν ὡς ὅτι τάχιστα παρεῖναι τὴν κόρην, τὸ γὰρ ἄφραστον κάλλος Χαρικλείας ἐγνώριζον. Ὡς δὲ ἤχθη καὶ τὰ πρῶτα κάτω νεύουσα καὶ τὸ πρόσωπον εἰς ὀφρὺν σκέπουσα τοῦ Ναυσικλέους θαρρεῖν παρακελευομένου μικρὸν ἀνένευσεν εἶδέ τε καὶ ὤφθη παρ´ ἐλπίδας, ὀδυρμὸς ἅπασιν ἀθρόον ἀνεκινήθη καὶ ὥσπερ ἐξ ἑνὸς συνθήματος ἢ πληγῆς τῆς αὐτῆς ἀνωλόλυξαν. Ἦν τε ἀκούειν ἐπὶ πλεῖστον «ὦ πάτερ» καὶ «ὦ θύγατερ» καὶ «ἀληθῶς Χαρίκλεια καὶ οὐχὶ Θίσβη» {τοῦ Κνήμωνος}. Ὁ δὲ Ναυσικλῆς ἐνεὸς ἐγεγόνει τόν τε Καλάσιριν ἐφ´ ὅσον περιβαλὼν τὴν Χαρίκλειαν ἐδάκρυεν ἀφορῶν καὶ τίς ὁ καθάπερ ἐπὶ σκηνῆς ἀναγνωρισμὸς διαπορῶν, ἕως αὐτὸν ὁ Καλάσιρις ἐφ´ ὅσον πλεῖστον ἅμα φιλήμασι κατασπασάμενος «Ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν» ἔλεγε «σοὶ δὲ ἀντὶ τούτων οἱ θεοὶ τοσαῦτα δοῖεν ὅσα κατὰ γνώμην ὄντα τὴν σὴν εἰς κόρον τελεσθῆναι. Σωτήρ μοι τῆς οὐδαμόθεν ἐλπισθείσης ἔτι θυγατρὸς γέγονας καὶ δέδωκας ἰδεῖν τὴν ἐμοὶ πάντων ἡδίστην θέαν. Ἀλλ´ ὦ θύγατερ, ὦ Χαρίκλεια, Θεαγένην δὲ ποῦ κατέλιπες;» Ἀνωλόλυξε πρὸς τὴν ἐρώτησιν καὶ διαλιποῦσα μικρὸν «Αἰχμάλωτον» εἶπεν «ἄγει λαβὼν ὅστις ποτέ ἐστιν ὁ κἀμὲ τούτῳ παραδεδωκώς.» Ἱκέτευεν οὖν ὁ Καλάσιρις τὸν Ναυσικλέα μηνύειν ἃ γινώσκει περὶ τοῦ Θεαγένους καὶ τίς μὲν ὁ νῦν δεσπόζων ὅποι δ´ ἄγει λαβών. Ἔλεγε πάντα ὁ Ναυσικλῆς συνεὶς ἐκείνους εἶναι τούτους περὶ ὧν διείλεκτο πολλάκις πρὸς αὐτὸν ὁ πρεσβύτης καὶ ὧν κατὰ ζήτησιν ἀλώμενον ἐν θρήνοις ἐγίνωσκε. Προσετίθει δὲ μηδὲν αὐτοῖς εἶναι πλέον τῆς γνώσεως ἀνθρώποις ἀπορουμένοις, τοῦ Μιτράνου θαυμαστὸν εἰ καὶ ἐπὶ πολλοῖς ἂν αἱρησομένου χρήμασιν ἀφεῖναι τὸν νεανίσκον. «Ἔστιν ἡμῖν» ἔφη «χρήματα» λάθρα πρὸς τὸν Καλάσιριν ἡ Χαρίκλεια «καὶ ἐπάγγειλαι πλῆθος ὁπόσον βούλει· τὸν ὅρμον ὃν οἶσθα διασῴζω καὶ ἔχω φέρουσα.»

XI. En l'écoutant, ils soupçonnèrent aussitôt la vérité, et le prièrent de faire venir au plus vite la jeune fille ; car ils connaissaient l'ineffable beauté de Chariclée. Elle s'avança, les yeux d'abord baissés à terre, le visage voilé jusqu'aux sourcils ; mais Nausiclès l'ayant exhortée à avoir bon courage, elle releva un peu la tête; sa surprise en les voyant fut égale à la leur. Aussitôt les pleurs coulent de toutes parts ; tous, comme à un signal donné, ou à un coup de baguette, éclatent en sanglots ; on n'entend plus que ces mots : « O mon père! ô ma fille! c'est bien toi, ma vraie Chariclée, et non la Thisbé de Cnémon! » Nausiclès était muet de surprise. Il voyait bien Calasiris serrer dans ses bras Chariclée en versant des larmes; mais, semblable au spectateur en présence d'une reconnaissance inattendue sur la scène, il cherchait à comprendre et ne savait que résoudre. A la fin, Calasiris le couvrit lui-même de mille baisers : « O le meilleur des hommes, dit-il, que les Dieux, pour ce bienfait, te donnent à souhait tout ce qui peut remplir tes désirs! Tu es le sauveur de ma fille, que je n'espérais plus revoir ; tu m'as donné de contempler ce qu'il y a de plus doux pour les yeux d'un père. Mais, ô ma fille, ô Chariclée, où as-tu laissé Théagène? » — Elle éclata en sanglots à cette demande; puis, après un instant de silence : « Il est captif, dit-elle : j'ignore qui est celui qui l'emmène ; mais c'est celui qui m'a livrée moi-même à l'homme que voici. » Calasiris supplia Nausiclès de lui faire connaître ce qu'il savait de Théagène, quel était son maître actuel, où il l'emmenait. Nausiclès ne fit aucune difficulté de lui tout apprendre ; car il avait compris que c'étaient là les jeunes gens dont l'avait souvent entretenu le vieillard, et à la recherche desquels il errait dans le deuil et les larmes. Mais il ajouta que cette connaissance ne pouvait leur être d'aucune utilité, à cause de leur pauvreté ; qu'il serait d'ailleurs étonnant que Mitranès consentît, même pour une somme considérable, à se dessaisir du jeune homme. — « Nous avons des richesses, dit tout bas Chariclée à Calasiris ; promettez tout ce que vous voudrez ; j'ai sauvé le collier que vous savez, et je l'apporte avec moi. »

[5,12] Θαρσήσας οὖν πρὸς ταῦτα ὁ Καλάσιρις δεδιὼς δὲ μή τινα λάβοι τῶν ὄντων ὁ Ναυσικλῆς ὑπόνοιαν καὶ ὧν ἐπεφέρετο ἡ Χαρίκλεια «Ὦ ´γαθὲ Ναυσίκλεις» ἔφη «οὐκ ἔστιν ὅτε ἐνδεής ἐστιν ὁ σοφὸς ἀλλ´ ὕπαρξιν ἔχει τὴν βούλησιν, τοσαῦτα λαμβάνων παρὰ τῶν κρειττόνων ὅσα καὶ αἰτεῖν οἶδε καλόν· ὥστε καὶ φράζε μόνον ὅπου ποτέ ἐστιν ὁ κρατῶν Θεαγένους, ὡς τό γε ἐκ τῶν θεῶν ἡμᾶς οὐ περιόψεται ἀλλ´ ἐπαρκέσει πρὸς ὅσον ἂν βουληθῶμεν τὸ Περσικὸν φυγαδεῦσαι φιλοχρήματον.» Ἐμειδίασε πρὸς ταῦτα ὁ Ναυσικλῆς καὶ «Τότε» ἔφη «δώσεις με πιστεύειν δύνασθαί σε καθάπερ ἐκ μηχανῆς ἀθρόον πλουτεῖν εἴπερ ἐμοὶ προτέρῳ τὰ ὑπὲρ τῆσδε λύτρα καταθεῖο· πάντως δὲ ἐννοεῖς ὡς τὸ Περσικὸν καὶ τὸ ἐμπορικὸν ἐν ἴσῳ φιλοπλούσιον.» «Οἶδα» εἶπεν ὁ Καλάσιρις «καὶ ἕξεις. Τί δὲ οὐ μέλλεις, φιλανθρωπίας οὐδὲν ἀπολιπὼν ἀλλὰ φθάνων τε τὰς ἡμετέρας παρακλήσεις καὶ τὴν ἀπόδοσιν τῆς θυγατρὸς αὐτεπάγγελτος ἐπινεύων; εὐχῆς δὲ δεῖ μοι πρότερον.» «Οὐδεὶς φθόνος» ἔφη ὁ Ναυσικλῆς «μᾶλλον δὲ εἰ δοκεῖ, θύειν γὰρ μέλλω χαριστήρια τοῖς θεοῖς, ἐπεύχου παρὼν τοῖς ἱεροῖς θεῖος καὶ τὸν πλοῦτον ἡμῖν μὲν αἴτει σαυτῷ δὲ λάμβανε.» «Μὴ παῖζε μηδ´ ἄπιστος ἔσο» {ἔφη} πρὸς αὐτὸν ὁ Καλάσιρις «ἀλλ´ ἡγοῦ καὶ εὐτρέπιζε τὰ πρὸς τὴν θυσίαν, ἡμεῖς δὲ παρεσόμεθα πάντων ἡτοιμασμένων.»

XII. Ces mots rassurèrent Calasiris ; cependant craignant que Nausiclès n'eût quelque soupçon de la vérité et des trésors que cachait Chariclée : « Mon bon Nausiclès, dit-il, le sage n'est jamais pauvre ; sa richesse est dans sa volonté, et il obtient des Dieux tout ce qu'il sait qu'il est juste de leur demander. Dites-nous seulement où est celui qui possède Théagène, et la bienveillance divine ne nous fera pas défaut ; elle viendra en aide à nos efforts pour satisfaire l'avidité persique. » Nausiclès sourit à ces mots : « Vous me ferez croire, dit-il, que vous pouvez vous enrichir tout à coup, comme par enchantement, quand vous m'aurez d'abord payé la rançon de cette jeune fille; car vous savez fort bien que le Perse et le marchand sont amis de l'argent. — Je le sais, dit Calasiris, vous l'aurez. Et pourtant, pourquoi mettre des bornes à votre généreuse humanité, pourquoi ne pas devancer mes prières en m'offrant spontanément de me rendre ma fille? Mais avant tout j'ai besoin de prier les Dieux. — Faites librement, dit Nausiclès, ou plutôt associez-vous, si vous le voulez, aux actions de grâce que je vais rendre aux Dieux ; prenez part au sacrifice et demandez pour moi la richesse ; quant à vous, vous n'aurez qu'à prendre. — Ne riez pas et ne soyez pas incrédule, lui dit Calasiris ; commandez seulement et disposez ce qui est nécessaire pour le sacrifice ; nous nous y trouverons quand tout sera prêt. »

[5,13] Ἐποίουν οὕτως καὶ μετ´ οὐ πολὺ παρὰ τοῦ Ναυσικλέους ἥκων τις ἐκάλει σπεύδειν ἐπὶ τὴν θυσίαν. Οἱ δέ — τὰ πρακτέα γὰρ αὐτοῖς ἤδη συνέκειτο — χαίροντες ἐπορεύοντο, αὐτοὶ μὲν ἅμα τῷ Ναυσικλεῖ καὶ ἄλλῳ πλήθει τῶν κεκλημένων (δημοτελῆ γὰρ ηὐτρέπιστο τὴν θυσίαν) ἡ Χαρίκλεια δὲ σὺν τῇ θυγατρὶ τοῦ Ναυσικλέους καὶ γυναιξὶ ταῖς ἄλλαις ὅσαι παρηγοροῦσαι πολλὰ καὶ λιπαροῦσαι μόλις ἔπεισαν ἅμα βαδίζειν, τάχα οὐκ ἄν ποτε πεισθεῖσαν εἰ μὴ τῇ προφάσει τῆς θυσίας εἰς τὰς ὑπὲρ Θεαγένους εὐχὰς ἀποχρήσασθαι διενοήθη. Ὡς δὲ ἐπὶ τὸν νεὼν τοῦ Ἑρμοῦ παρεγένοντο, τούτῳ γὰρ ἦγε τὴν θυσίαν Ναυσικλῆς ὡς ἀγοραίῳ τε καὶ ἐμπορικῷ διαφερόντως τῶν ἄλλων θεῶν αὑτὸν καθοσιούμενος, καὶ τὰ ἱερὰ τάχιστα τέθυτο, πρὸς βραχὺ τὰ σπλάγχνα ὁ Καλάσιρις ἐπιθεωρήσας καὶ ποικίλην δηλοῦσθαι τῶν μελλόντων συντυχίαν ἡδέων τε καὶ λυπηρῶν ταῖς τοῦ προσώπου τροπαῖς ἐμφήνας, ἐπιβάλλει τὼ χεῖρε τοῖς βωμοῖς ἐπιφθεγγόμενος καὶ ὡς τῆς πυρᾶς δῆθεν σπασάμενος ἃ πάλαι ἐπεκομίζετο «Ταῦτά σοι» ἔφη «λύτρα Χαρικλείας, ὦ Ναυσίκλεις, οἱ θεοὶ δι´ ἡμῶν προσάγουσι.» Καὶ ἅμα ἐνεχείριζε δακτύλιόν τινα τῶν βασιλικῶν ὑπερφυές τι χρῆμα καὶ θεσπέσιον, τὸν μὲν κύκλον ἠλέκτρῳ διάδετον ἀμεθύσῳ δὲ Αἰθιοπικῇ τὴν σφενδόνην φλεγόμενον, μέγεθος μὲν ὅσον ὄμμα παρθενικὸν περιγραφῇ κάλλος δὲ μακρῷ τῆς Ἰβηρίδος τε καὶ Βρεττανίδος ὑπερφερούσῃ· ἡ μὲν γὰρ ἀδρανεῖ τῷ ἄνθει φοινίσσεται καὶ ῥόδῳ προσέοικεν ἐκ καλύκων ἄρτι πρὸς πέταλα σχιζομένῳ καὶ πρῶτον ἡλιακαῖς ἀκτῖσιν ἐρευθομένῳ. Ἀμεθύσου δὲ Αἰθιοπίδος ἀκραιφνὴς μὲν καὶ ἐκ βάθους ἐαρινή τις ὥρα πυρσεύεται· εἰ δὲ κατέχων περιτρέποις ἀκτῖνα προσβάλλει χρυσῆν οὐκ ἀμαυροῦσαν τραχύτητι τὴν ὄψιν ἀλλὰ φαιδρότητι περιλάμπουσαν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ δύναμις αὐτῇ γνησιωτέρα τῶν ἐκ δύσεων ἐγκαθίδρυται, οὐ γὰρ ἐπιψεύδεται τὴν προσηγορίαν ἀλλ´ ἀληθῶς ἀμέθυσος τῷ φέροντι γίνεται, νηφάλιον ἐν τοῖς συμποσίοις διαφυλάττουσα.

XIII. Ainsi fut fait; lorsqu'on vint, peu de temps après, les avertir de la part de Nausiclès d'accourir au sacrifice, ils s'y rendirent avec joie, bien fixés dès lors sur ce qu'ils avaient à faire. Calasiris et Cnémon accompagnèrent Nausiclès et le reste des invités (car c'était un sacrifice public.) Chariclée marchait avec la fille de Nausiclès et les autres femmes. Ce n'était qu'à grand-peine et à force d'exhortations et de prières qu'elles l'avaient décidée à les suivre ; peut-être même n'y seraient-elles point parvenues, si, sous prétexte du sacrifice, elle n'eût formé le dessein de prier pour Théagène. Quand on fut au temple de Mercure (car c'était à lui que Nausiclès offrait son sacrifice ; il avait pour Mercure une dévotion toute particulière, comme Dieu du trafic et du commerce), les cérémonies commencèrent aussitôt. Calasiris examina rapidement les entrailles, et laissa voir par les diverses altérations de son visage que l'avenir se révélait à lui avec bien des alternatives de joie et de peine. Il posa ensuite les deux mains sur l'autel, en murmurant quelques mots à voix basse, et feignit de retirer du feu un objet qu'il avait lui-même apporté dans ce but : « Voici, dit-il, Nausiclès, la rançon de Chariclée que les Dieux vous envoient par mon intermédiaire. » En même temps il lui tendit un des anneaux royaux, d'une beauté et d'un éclat célestes : le cercle était d'ambre ; dans le chaton était enchâssée une améthyste éthiopienne, dont la grosseur égalait le globe de l'œil d'une jeune fille, et bien supérieure pour la beauté à celles d'Ibérie et de Bretagne. Celles-ci brillent d'un éclat un peu terne ; elles ressemblent à la rose, lorsque le bouton s'entrouvre et commence à se colorer sous les rayons du soleil : celles d'Ethiopie, au contraire, étincellent jusque dans leurs profondeurs d'un éclat tout printanier ; si on les retourne, il en jaillit un rayon d'or qui, loin d'éblouir les yeux par sa vivacité, les réjouit par sa douce et riante lumière. Elles ont d'ailleurs une vertu bien plus authentique que celles de l'Occident, et justifient véritablement leur nom d'améthystes, en gardant sobres dans les banquets ceux qui les portent.

[5,14] Τοιαύτη μὲν καὶ πᾶσα ἐξ Ἰνδῶν τε καὶ Αἰθιόπων ἀμέθυσος· ἣν δὲ τότε τῷ Ναυσικλεῖ προσεκόμιζεν ὁ Καλάσιρις μακρῷ καὶ ταύτας ἐπλεονέκτει, γραφῇ γὰρ ἔξεστο καὶ εἰς μίμημα ζῴων ἐκεκοίλαντο. Καὶ ἦν ἡ γραφή, παιδαρίσκος ἐποίμαινε πρόβατα χαμαιζήλῳ μὲν πέτρᾳ πρὸς περιωπὴν ἐφεστὼς τὴν δὲ νομὴν τῇ ἀγέλῃ πλαγίοις αὐλήμασι διατάττων, τὰ δὲ ἐπείθετο ὡς ἐδόκει καὶ ἠνείχετο πρὸς τὰ ἐνδόσιμα τῆς σύριγγος ποιμαινόμενα. Εἶπεν ἄν τις αὐτὰ καὶ χρυσοῖς βεβριθέναι τοῖς μαλλοῖς, οὐ τῆς τέχνης τοῦτο χαριζομένης ἀλλ´ οἰκεῖον ἐρύθημα τῆς ἀμεθύσου τοῖς νώτοις ἐπανθούσης. Γέγραπτο καὶ ἀρνίων ἁπαλὰ σκιρτήματα καὶ οἱ μὲν ἀγεληδὸν ἐπὶ τὴν πέτραν ἀνατρέχοντες οἱ δὲ περὶ τὸν νομέα κύκλους ἀγερώχους ἐξελίττοντες ποιμενικὸν θέατρον ἐπεδείκνυσαν τὸν κρημνόν, ἄλλοι δὲ ὥσπερ ἡλίῳ τῇ φλογὶ τῆς ἀμεθύσου γανύμενοι ἅλμασιν ἀκρωνύχοις τὴν πέτραν ἐπέξεον. Ὅσοι δὲ αὐτῶν πρωτόγονοί τε καὶ θρασύτεροι, καὶ ὑπεράλλεσθαι βουλομένοις τὸν κύκλον ἐῴκεσαν εἰργομένοις δὲ ὑπὸ τῆς τέχνης ὥσπερ εἰ μάνδραν χρυσῆν τὴν σφενδόνην αὐτοῖς τε καὶ τῇ πέτρᾳ περιβαλλούσης· ἡ δὲ ἦν πέτρα τῷ ὄντι καὶ οὐχὶ μίμημα, τῶν γὰρ ἄκρων τῆς λίθου μέρος εἰς τοῦτο περιγράψας ὁ τεχνίτης ἔδειξεν ἐκ τῆς ἀληθείας ὃ ἐβούλετο, περίεργον ἡγησάμενος λίθον ἐν λίθῳ σοφίζεσθαι· τοιοῦτος μὲν ὁ δακτύλιος.

XIV. Telles sont toutes les améthystes de l'Inde et de l'Ethiopie. Mais celle que Calasiris offrait alors à Nausiclès était d'un prix bien supérieur encore : elle était enrichie de ciselures et représentait des animaux : on y voyait gravé un jeune berger gardant son troupeau : debout sur une roche qui formait une légère saillie, afin de mieux voir, il faisait paître ses moutons au son du flageolet ; ceux-ci, dociles à ces sons, paraissaient paître aux accords de sa flûte. On eût dit qu'ils étaient chargés de toisons d'or ; non que cet ornement fût un effet de l'art, mais leur dos brillait naturellement des tons chauds et fauves de l'améthyste. On y voyait aussi les bondissements gracieux des agneaux : les uns accouraient en troupe vers le rocher, les autres formaient autour du berger comme un pétulant auditoire qui faisait ressembler l'éminence à un théâtre pastoral ; ceux-ci s'ébattaient comme au soleil dans les reflets de l'améthyste, ceux-là dans leurs bonds ne touchaient la pierre que de l'extrémité de l'ongle. Les plus grands et les plus pétulants semblaient vouloir s'élancer en dehors de la pierre et n'être retenus que par le cercle dont l'artiste avait entouré, comme d'une barrière d'or, et le rocher et le troupeau. C'était du reste un rocher véritable, et non une imitation ; l'ouvrier avait laissé sans la tailler la partie qui devait former la roche, et représenté ainsi la chose au naturel, jugeant inutile d'imiter une pierre sur une pierre. Tel était l'anneau.

 [5,15] Ὁ δὲ Ναυσικλῆς ἐκπλαγείς τε ἅμα πρὸς τὸ παράδοξον καὶ πλέον ἡσθεὶς πρὸς τὸ πολύτιμον, οὐσίας ὅλης τὴν λίθον ἰσοστάσιον κρίνων, «Ἐγὼ μὲν ἔπαιζον» εἶπεν «ὦ ´γαθὲ Καλάσιρι καὶ λόγος ἄλλως ἦν ἡ τῶν λύτρων αἴτησις, σκοπὸς δὲ ἀπριάτην σοι λύσασθαι τὴν θυγατέρα. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀπόβλητά ἐστιν, ὡς φατέ, θεῶν ἐρικυδέα δῶρα, δέχομαι τὴν θεόπεμπτον ταυτηνὶ λίθον πειθόμενος παρ´ Ἑρμοῦ τοῦ καλλίστου καὶ ἀγαθωτάτου τῶν θεῶν ἥκειν μοι συνήθως καὶ τόδε τὸ εὕρημα διὰ τοῦ πυρός σοι τῷ ὄντι τὸ δῶρον διακονήσαντος· ὁρᾶν γοῦν πάρεστι τῇ φλογὶ περιλαμπόμενον. Καὶ ἄλλως κέρδος κρίνω κάλλιστον ὃ μὴ ζημιοῦν τὸν παρέχοντα εὐπορώτερον ἀποφαίνει τὸν λαμβάνοντα.» Ταῦτα ὡς εἰπὼν ἐποίησεν, ἐπὶ τὴν εὐωχίαν αὐτόν τε καὶ τοὺς ἄλλους ἔτρεπεν, ἰδίᾳ μὲν ταῖς γυναιξὶ τὴν ἐνδοτέρω τοῦ ἱεροῦ χώραν ἀποκληρώσας τοὺς δὲ ἄνδρας ἐν τῷ προτεμενίσματι κατακλίνας· ἐπεὶ δὲ εὐφροσύνης τῆς ἐκ τῶν ἐδεσμάτων εἰς κόρον ᾖσαν καὶ τοῖς κρατῆρσιν αἱ τράπεζαι παρεχώρουν, οἱ μὲν ἄνδρες ἐμβατήρια τῷ Διονύσῳ καὶ ᾖδον καὶ ἔσπενδον αἱ δὲ γυναῖκες ὕμνον τῇ Δήμητρι χαριστήριον ἐχόρευον· ἡ Χαρίκλεια δὲ χωρισθεῖσα τὸ ἑαυτῆς ἔπραττεν, ηὔχετο Θεαγένει σῴζεσθαι κἀκεῖνον ἑαυτῇ φυλάττεσθαι.

XV. Nausiclès, frappé de l'étrangeté du prodige, fut plus touché encore de la valeur considérable du présent, qu'il estimait équivalent à toute sa fortune. «Je plaisantais, dit-il, mon bon Calasiris ; c'était seulement pour parler que je demandais une rançon ; mon intention était de vous rendre votre fille libre, sans rien exiger en retour. Mais puisqu'il ne faut point négliger, suivant votre maxime, les dons précieux des Dieux, j'accepte cette pierre que le ciel m'envoie. Je crois fermement que Mercure, le meilleur, le plus généreux des Dieux, m'a, suivant sa coutume, envoyé cette bonne fortune, et m'a fait, par votre intermédiaire, parvenir ce présent au milieu des flammes ; on le voit de reste au feu dont il brille. Je regarde d'ailleurs comme le gain le plus précieux, celui qui sans nuire à qui donne, enrichit qui reçoit. » Cela dit et fait, il invita Calasiris et tous les autres assistants à un festin. Un espace séparé fut réservé aux femmes dans l'intérieur du temple, et les hommes furent servis sous les portiques du vestibule. Lorsqu'ils eurent à loisir savouré les mets, les tables furent enlevées et firent place aux coupes : les hommes entonnèrent, en faisant des libations, une marche bachique, pendant que les femmes dansaient et chantaient un hymne en l'honneur de Cérès. Chariclée cependant se tenait à l'écart, ne songeant qu'à ses propres préoccupations ; elle priait les Dieux de sauver Théagène et de le lui conserver.

[5,16] Τοῦ πότου δὲ λαμπρῶς ἤδη βρυάζοντος καὶ ἄλλου πρὸς ἄλλο τι τῶν τερπόντων ἀποκλίναντος, ὕδατος ἀπαραχύτου φιάλην προτείνας ὁ Ναυσικλῆς «Ὦ ´γαθὲ Καλάσιρι» ἔφη «καθαράς σοι τὰς νύμφας ὥς σοι φίλον καὶ ἀκοινωνήτους τοῦ Διονύσου καὶ ἀληθῶς ἔτι νύμφας προπίνομεν· σὺ δὲ εἰ λόγους ἡμῖν οὓς ποθοῦμεν ἀντιπροπίνοις, ἀπὸ καλλίστων ἂν κρατήρων εὐωχοίης. Τὰς μὲν γὰρ γυναῖκας ἀκούεις ὡς διατριβὴν τῷ πότῳ χορείαν ἐστήσαντο· ἡμῖν δὲ ἡ σὴ πλάνη κάλλιστα ἄν, εἰ βουληθείης, τὴν εὐωχίαν παραπέμποι χοροῦ τε γινομένη καὶ αὐλοῦ παντὸς ἡδίων, ἣν πολλάκις μοι διελθεῖν ὡς οἶσθα ὑπερθέμενος, ἐπειδή σε τὰ συμβεβηκότα ἐβάπτιζεν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐς καιρὸν βελτίονα τοῦ παρόντος φυλάξειας, ὅτε σου τῶν παίδων ἡ μὲν θυγατὴρ ἥδε σῴζεται καὶ ὁρᾶται ὁ παῖς δὲ ὅσον οὐδέπω σὺν θεοῖς ὀφθήσεται, καὶ μάλιστα εἴ με μὴ ἀνιάσεις ὑπερθέμενος καὶ πάλιν τὴν διήγησιν.» «Ἀλλά σοι πλεῖστα ἀγαθὰ γένοιτο ὦ Ναυσίκλεις» ὑπολαβὼν ὁ Κνήμων «ὡς ἅπαν μουσικῆς ὄργανον εἰς τὸ συμπόσιον παρακεκληκὼς ἐκείνων μὲν τὸ παρὸν ὑπερορᾷς καὶ τοῖς δημωδεστέροις ἐκχωρεῖς, πραγμάτων δὲ μυστικῶν ὡς ἀληθῶς καὶ ἡδονῇ θείᾳ τῷ ὄντι συγκράτων φιληκόως ἔχεις. Καί μοι δοκεῖς καὶ τοῦ δαιμονίου κάλλιστα συνιέναι τὸν Ἑρμῆν τῷ Διονύσῳ συγκαθιδρύων καὶ λόγων ἥδυσμα τῷ πότῳ συναναχέων· ὡς ἐγώ σου καὶ τὴν ἄλλην μὲν τῆς θυσίας πολυτέλειαν ἔχω θαυμάσας, οὐκ ἔστι δὲ ὅπως μᾶλλον ἄν τις τὸν Ἑρμῆν ἱλάσαιτο ἢ τὸ οἰκειότατον ἐκείνῳ λόγους εἰς εὐωχίαν ἐρανιζόμενος.» Ἐπείθετο ὁ Καλάσιρις ἅμα μὲν τῷ Κνήμωνι χαριζόμενος ἅμα δὲ τὸν Ναυσικλέα τῶν μετὰ ταῦτα ἕνεκεν ὑποποιούμενος καὶ ἅπαντα ἔλεγε, τὰ μὲν πρῶτα καὶ ἤδη λεχθέντα πρὸς Κνήμωνα ἐπιτεμνόμενος καὶ ὡσπερεὶ κεφαλαιούμενος, καί τινα καὶ ἑκὼν ὑπερβαίνων ὅσα τὸν Ναυσικλέα γινώσκειν οὐ συμφέρειν ἐδοκίμαζε, τὰ δὲ ἔτι ἀδιήγητα καὶ ἐχόμενα τῶν εἰρημένων ἔνθεν ἑλών,

XVI. Lorsque les convives commencèrent à s'échauffer à boire, et à se former par groupes, pour s'égayer chacun à leur convenance, Nausiclès présenta à Calasiris une coupe d'eau limpide, et lui dit : « A vous, mon bon Calasiris, ces nymphes pures que vous aimez ; elles n'ont eu aucun commerce avec Bacchus et sont véritablement vierges encore : Je bois à votre bonheur; vous, versez-nous en retour ces récits après lesquels nous soupirons ; aucune coupe ne saurait nous être plus agréable. Vous voyez les femmes se livrer à la danse pour occuper le temps que nous donnons à boire. Pour moi, le récit de vos courses errantes sera, si vous y consentez, le régal le plus délicieux, plus agréable mille fois que toutes les danses et tous les instruments.
Depuis bien longtemps déjà, vous le savez, vous ajournez pour moi ce plaisir, à cause de la tristesse où vous plongeaient vos malheurs. Maintenant le moment est venu : vous ne sauriez attendre une occasion plus favorable que celle où votre fille vous est rendue et est sous vos yeux, où vous avez l'espoir certain, avec l'aide des Dieux, de revoir bientôt votre fils, surtout si vous ne m'affligez point en différant encore ce récit. — Mille grâces vous soient rendues, Nausiclès, reprit Cnémon, vous qui, après avoir réuni à ce festin tous les instruments de musique, n'en tenez aucun compte maintenant et les abandonnez à des esprits plus vulgaires pour céder au désir d'ouïr des entretiens vraiment mystiques et pleins d'une volupté toute céleste. Vous me paraissez entendre merveilleusement les choses divines, en plaçant ainsi Mercure à côté de Bacchus et en associant les charmes du récit aux plaisirs du vin. J'ai admiré dans tout le reste la riche ordonnance de votre sacrifice ; maison ne saurait mieux honorer Mercure qu'en sollicitant comme assaisonnement d'un festin des récits qui sont surtout de son domaine. » Calasiris consentit, pour complaire à Cnémon sans doute, mais aussi pour bien disposer Nausiclès à le servir à l'avenir. Il fit donc une narration complète, abrégeant toutefois et résumant en quelque sorte ce qu'il avait déjà dit à Cnémon, passant même sous silence certains détails qu'il ne jugeait pas utile de faire connaître à Nausiclès. Puis il reprit ainsi la suite de son récit, au point où nous l'avons interrompu

[5,17] Ὡς ἐπειδὴ τῆς Φοινίσσης ὁλκάδος ἐπέβησαν τοὺς Δελφοὺς ἀποδράντες τὰ μὲν πρῶτα πλεῖν κατὰ γνώμην εὐκραεῖ τῷ πνεύματι καὶ ἐκ νώτων ὑποφερομένους, ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸν Καλυδώνιον πορθμὸν γενέσθαι διαταραχθῆναι σφᾶς οὐ μικρῶς, ταραχώδει τὰ πολλὰ φύσει θαλάττῃ προστυχόντας. Τοῦ δὲ Κνήμωνος μηδὲ τοῦτο παραλιπεῖν ἀξιοῦντος ἀλλὰ φράζειν εἴ τινα καταμεμαθήκοι τῆς ἐπιπολαζούσης τῷ τόπῳ τραχύτητος αἰτίαν, «Τὸ πέλαγος» ἔφη «τὸ Ἰόνιον ἐκ πολλῆς εὐρυχωρίας ἐνταῦθα στενούμενον καὶ καθάπερ διὰ στομίου τινὸς εἰς τὸν Κρισαῖον κόλπον εἰσχεόμενον ἐπιμίξαι τε πρὸς τὴν Αἰγαίαν θάλασσαν ἐπειγόμενον ὑπὸ τοῦ Πελοποννησίων ἰσθμοῦ τῆς πρόσω φορᾶς ἀνακόπτεται προμηθείᾳ κρειττόνων, ὡς ἔοικεν, ἐπικλύσαι τὴν ἀντίθετον προβολῇ τοῦ αὐχένος ἀποτειχιζόμενον. Κἀκ τοῦδε παλιρροίας ὡς τὸ εἰκὸς γινομένης καὶ περὶ τόνδε τὸν πορθμὸν πλέον ἢ κατὰ τὸν ἄλλον κόλπον θλιβομένης, τοῦ ἐπιρρέοντος ἔτι τῷ ἀνατρέχοντι πολλάκις ἐμπίπτοντος, βρασμόν τε ἴσχει τὸ ὕδωρ καὶ κῦμα φλεγμαῖνον ἐγείρει πρὸς τῆς ἀντιτυπίας εἰς κλύδωνα κορυφούμενον.» Ἐπὶ τούτοις κρότου γενομένου καὶ ἐπαίνου τῶν παρόντων ἀληθῆ εἶναι μαρτυρούντων τὴν αἰτίαν, ὁ Καλάσιρις εἴχετο τῶν ἑξῆς «Ὑπερβαλόντες δὴ» λέγων «τὸν πορθμὸν καὶ νήσους Ὀξείας ἀποκρύψαντες τὴν Ζακυνθίων ἄκραν προσκοπεῖν ἀμφεβάλλομεν ὥσπερ ἀμυδρόν τι νέφος τὰς ὄψεις ἡμῖν ὑποδραμοῦσαν, καὶ ὁ κυβερνήτης τῶν ἱστίων παραστέλλειν ἐπέταττεν. Ἡμῶν δὲ πυνθανομένων διότι παραλύει τὸ ῥόθιον τῆς νεὼς οὐριοδραμούσης »Ὅτι« ἔφη »πλησιστίῳ χρώμενοι τῷ πνεύματι περὶ πρώτην ἂν φυλακὴν τῇ νήσῳ προσορμίσαιμεν καὶ δέος προσοκεῖλαι σκοταίους τόποις ὑφάλοις τὰ πολλὰ καὶ κρημνώδεσι· καλὸν οὖν ἐννυκτερεῦσαι τῷ πελάγει καὶ τὸ πνεῦμα ὑφειμένως δέχεσθαι, συμμετρουμένους ὅσον ἂν γένοιτο αὔταρκες ἑῴους ἡμᾶς τῇ γῇ προσπελάσαι.»

XVII. » Lorsqu'ils se furent embarqués sur le bâtiment phénicien, pour fuir loin de Delphes, ils naviguèrent d'abord à souhait, avec un vent léger en poupe: mais quand ils arrivèrent au golfe de Calydon, la mer, naturellement houleuse et mauvaise en cet endroit, commença à les battre avec violence. — Cnémon ne voulut point laisser passer ces mots sans réflexion et lui demanda s'il savait pourquoi la mer était particulièrement agitée sur ce point. « La mer d'Ionie, reprit Calasiris, vaste et spacieuse, se rétrécit en cet endroit, pénètre dans le golfe de Crissa en faisant effort pour se réunir à la mer Egée, et rencontre l'isthme du Péloponnèse qui brise son impétuosité et l'empêche de passer outre. C'est une barrière opposée, à dessein sans doute, par la sage prévoyance des Dieux, pour l'empêcher de submerger les terres qui sont en face. Arrêtée par cet obstacle, elle reflue naturellement en arrière, et ses flots pressés vont s'accumuler surtout à l'entrée du golfe où ils se heurtent incessamment contre le courant qui continue à y pénétrer. La mer se gonfle et mugit ; du choc des courants contraires naît une sorte de bouillonnement qui bouleverse au loin les eaux soulevées. » Cette explication provoqua les applaudissements et les éloges ; tous les assistants attestèrent que telle était réellement la cause du phénomène. Calasiris continua ainsi : « Lorsque nous eûmes traversé le golfe et perdu de vue les lies Aiguës, il nous sembla découvrir le promontoire de Zacynthe, comme un nuage vague qui courait sous nos yeux dans le lointain : le pilote ordonna aussitôt de diminuer de voiles; et comme, nous lui demandions pourquoi il ralentissait la marche malgré un vent favorable : « C'est, dit-il, qu'en voguant à pleines voiles, nous aborderions à l'île vers la première veille, et qu'au milieu des ténèbres nous aurions à craindre de nous briser contre les écueils et les rochers dont ces parages sont hérissés. Le mieux est de passer la nuit au large en ne prenant que peu de vent, et en réglant notre marche de manière à aborder le jour.

[5,18] Ταῦτα οὐκ εἶπε μὲν ὁ κυβερνήτης οὐκ ἐγένετο δέ, ὦ Ναυσίκλεις, ἀλλ´ ἅμα ἥλιός τε ἀνίσχε καὶ ἡμεῖς ἄγκυραν καθίεμεν. Οἱ δὲ τῆς νήσου περὶ τὸν ὅρμον οἰκοῦντες ἀπέχοντα οὐ πολὺ τῆς πόλεως καθάπερ ἐπί τι παράδοξον τὴν θέαν τὴν ἡμετέραν συνέρρεον, ἀγάμενοι μὲν ὡς ἐφαίνοντο καὶ τὸ τῆς ὁλκάδος εὐάγωγον εἰς κάλλος τε ἅμα καὶ μέγεθος αἰρόμενον ἐκπεπονημένης , Φοινίκιον τὸ φιλοτέχνημα γνωρίζειν λέγοντες, πλέον δὲ θαυμάζοντες ὡς παραλόγῳ τῇ τύχῃ χρησαμένους εὔδιόν τε καὶ ἀπήμονα πλοῦν ἐν χειμερίῳ τῇ ὥρᾳ καὶ Πλειάδων ἤδη δυομένων ἀνύσαντας. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι σχεδόν τι πάντες ἔτι τῶν πρυμνησίων ἀναπτομένων ἀπολιπόντες τὴν ναῦν ἐπὶ τὸ ἄστυ τὴν Ζάκυνθον ἀγοράσοντες ἀνέτρεχον, ἐγὼ δέ, τοῦ κυβερνήτου γὰρ ἀκηκοὼς ἐτύγχανον ὡς χειμαδίῳ χρήσονται τῇ νήσῳ, καταγωγὴν σκεψόμενος αὐτοῦ που περὶ τὴν ἀκτὴν ἠρχόμην, τὴν μὲν ναῦν ὡς ἀπρεπὲς οἰκητήριον διὰ τὴν ναυτικὴν τύρβην, τὴν πόλιν δὲ ὡς οὐκ ἀσφαλὲς διὰ τὴν τῶν νέων φυγὴν παραιτούμενος. Ὀλίγον οὖν ὅσον προήκων ὁρῶ πρεσβύτην ἁλιευτικὸν πρόσθεν τῶν θυρῶν αὐτοῦ καθήμενον καὶ δικτύου διερρωγότος βροχίδας ἀκεζόμενον. Πλησιάσας δὴ «Χαῖρε» εἶπον «ὦ βέλτιστε καὶ φράζε ὅποι τις ἂν τύχοι καταγωγῆς.» Ὁ δὲ «Περὶ τὴν πλησίον ἄκραν» ἔφη «χοιράδι πέτρᾳ τῆς προτεραίας ἐνσχεθὲν διεσπάρακται.» Κἀγὼ «Τοῦτο μὲν» ἔφην «οὐδὲν ἐδεόμην μαθεῖν, ὅμως δ´ οὖν χρηστῶς ἂν ποιοίης καὶ φιλανθρώπως ἢ αὐτὸς ὑποδεχόμενος ἢ ἕτερον ὑφηγούμενος.» Καὶ ὃς «Οὐκ αὐτὸς» φησίν, «οὐ γὰρ συνέπλεον· μὴ γὰρ οὕτω ποτὲ σφαλείη μηδὲ ὑπὸ γήρως πιεσθείη Τυρρηνός, ἀλλ´ ἐστὶ πταῖσμα τῶν παιδαρίων ἀπειρίᾳ τῶν ὑφάλων οὗ μὴ ἐχρῆν τὰ δίκτυα καθορμισάντων.» Ὀψὲ δὴ οὖν συνεὶς ὡς παχύτερον ἔχει τῆς ἀκοῆς γεγωνότερον ἐμβοήσας «Χαίρειν κελεύω σοι» ἔφην «καὶ φράζειν ἡμῖν ξένοις οὖσι καταγωγήν.» «Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς χαίροις» ἀπεκρίνατο «καὶ μένοις εἰ βούλοιο παρ´ ἡμῖν, εἰ μή τις τυγχάνοις τῶν πολυκλίνους οἴκους ἐπιζητούντων ἢ θεραπείαν εἰς πλῆθος ἐπαγομένων.» Ἐμοῦ δὲ εἰπόντος ὡς παῖδές εἰσί μοι δύο καὶ τρίτος ἐγώ, «Χαρίεν» ἔφη «τὸ σύμμετρον, ἑνὶ γὰρ πλείους ἡμᾶς εὑρήσετε· κἀμοὶ γὰρ παῖδές εἰσιν ἔτι δύο συσσιτούμενοι, οἱ προγενέστεροι δὲ γήμαντες οἴκου ἄρχουσι, καὶ τετάρτη τροφὸς ἡ τῶν παιδίων· ἡ γὰρ μήτηρ αὐτοῖς οὐ πρὸ πολλοῦ τέθνηκεν· ὥστε, ὦ λῷστε, μὴ μέλλε μηδὲ ἀμφίβαλλε ὡς χαίροντες ὑποδεξόμεθα ἄνδρα καὶ ἐκ πρώτης ἐντεύξεως εὐγένειαν ἐμφαίνοντα.» Ἔπραττον οὕτω καὶ μετ´ οὐ πολὺ σὺν τῷ Θεαγένει καὶ τῇ Χαρικλείᾳ παρόντα με ἄσμενος ὁ πρεσβύτης ὑποδέχεται καὶ μέρος τὸ ἀλεεινότερον ἀπεκλήρου τῆς οἰκήσεως· καί πως οὐκ ἀηδῶς τὴν χειμέριον ὥραν τὰ πρῶτα διηνύομεν, τὰ μὲν ἄλλα συνδιημερεύοντες χωριζόμενοι δὲ ὅτε καθεύδειν ἔδει, σὺν τῇ τροφῷ μὲν ἡ Χαρίκλεια ἐγὼ δὲ ἰδίᾳ καὶ Θεαγένης, ὁ Τυρρηνὸς δὲ σὺν τοῖς αὑτοῦ παισὶ καθ´ ἕτερον δωμάτιον ἀναπαυόμενος. Ἡ τράπεζα δὲ ἡμῖν κοινὴ προὐτίθετο τὰ μὲν ἄλλα ἡμῶν παρεχόντων τοῦ Τυρρηνοῦ δὲ ὄψον ἄφθονον ἐκ θαλάττης τοὺς νέους ἑστιῶντος, τὰ μὲν καθ´ ἑαυτὸν ἁλιεύοντος τὰ δὲ καὶ ἡμῶν ἔστιν ὅτε τὴν σχολὴν διατιθεμένων καὶ συνεφαπτομένων τῆς ἄγρας, ἣν ποικίλην τε καὶ πρὸς πᾶσαν ὥραν ἁρμόδιον ἐξήσκητο· καὶ ἦν εὔβολόν τι χρῆμα καὶ πολύθηρον ὥστε καὶ οἱ πολλοὶ τὴν ἐμπειρίαν αὐτῷ τῆς τέχνης εἰς εὐμένειαν τύχης προσῆπτον.

XVIII. » Tels étaient les motifs allégués par le pilote; mais ses calculs ne se vérifièrent pas, car au moment on le soleil se levait, nous jetions l'ancre. Ceux des insulaires qui habitent dans le voisinage du port, peu éloigné lui-même de la ville, accoururent de toutes parts pour nous contempler, comme quelque merveilleux spectacle. Ils admiraient, on le voyait, les excellents aménagements du bâtiment, qui réunissait dans sa construction l'élégance des formes à la grandeur des proportions. On reconnaissait bien là, disaient-ils, un des chefs-d'œuvre de l'art phénicien ; mais ce qui les étonnait le plus, c'était la faveur toute particulière de la fortune qui nous avait accordé une navigation facile et heureuse en hiver, au moment où déjà se couchaient les Pléiades. Presque tous les passagers quittèrent le vaisseau, avant même qu'on eût fini de l'amarrer, et coururent à la ville de Zacynthe pour leur commerce. Pour moi, qui savais par le pilote qu'on hivernerait dans l'île, je m'en allai voir aux environs du port si je ne découvrirais pas quelque logement ; car le vaisseau me paraissait une habitation peu convenable, à cause du tumulte des gens de mer; je redoutais d'un autre côté le séjour de la ville, peu sûr pour nos jeunes fugitifs. J'avais à peine fait quelques pas, que j'aperçus un vieux pêcheur assis devant sa porte et occupé à raccommoder les mailles d'un filet déchiré. « Salut, mon ami, lui dis-je en m'approchant ; dites-moi où l'on pourrait trouver un logement. — A l'extrémité du promontoire que vous voyez ici près, dit-il, le filet a rencontré hier un rocher à fleur d'eau, et s'est déchiré. — Ce n'est pas là ce qui m'importe, lui répondis-je ; mais ayez la bonté et l'obligeance ou de me recevoir vous-même, ou de m'indiquer un logement ailleurs. — Ce n'est pas moi, dit-il, car je ne montais pas la barque (à Dieu ne plaise que Tyrrhénus fasse jamais pareille sottise, et que la vieillesse m'ôte à ce point le sens) : ce sont mes enfants qui, faute de connaître les écueils, ont jeté les filets où il ne fallait pas. » Je compris à la fin que le bonhomme avait l'ouïe un peu dure et je lui criai plus fort : « Je vous souhaite le bonjour; nous sommes étrangers; pourriez-vous nous indiquer un logement? — Soyez le bienvenu, reprit-il, et restez avec nous, si vous le désirez, à moins pourtant que vous ne soyez de ces gens à qui il faut des maisons spacieuses, des lits en quantité, et qui amènent avec eux une suite nombreuse. » Je lui dis que nous n'étions que trois en tout, deux enfants et moi. « C'est un nombre convenable, dit-il, et vous ne trouverez chez nous qu'une personne de plus; moi aussi j'ai encore deux enfants avec moi; les aînés sont mariés et chefs de famille. La quatrième personne est la'nourrice de mes enfants ; car leur mère est morte depuis peu de temps. Ne tardez donc pas, mon ami, et ne doutez pas que nous recevions avec joie un homme dont, à première vue, on reconnaît la noblesse. » J'acceptai son offre et peu de temps après j'arrivai accompagné de Théagène et de Chariclée. Tyrrhénus nous fit un accueil cordial et nous donna la partie la plus chaude de sa maison. La mauvaise saison s'écoula d'abord pour nous assez agréablement : nous passions la journée ensemble et ne nous séparions que pour dormir. Chariclée logeait avec la nourrice, Théagène avec moi, Tyrrhénus et ses enfants dans une autre chambre. La table était commune; Tyrrhénus fournissait en abondance à nos jeunes gens des poissons de mer, et nous faisions le reste de la dépense. Quelquefois, à ce qu'il prenait s'ajoutait le produit de notre propre pêche; car de temps à autre, pour occuper nos loisirs, nous partagions avec lui cet exercice, qu'il savait varier à l'infini et approprier à toutes les saisons. Il avait d'ailleurs la main heureuse et les poissons abondaient dans ses filets ; si bien que beaucoup de gens attribuaient à la faveur de la fortune ce qui était chez lui le résultat de l'art et de l'expérience.

 [5,19] Ἀλλ´ οὐ γὰρ ἦν, φασί, τοὺς δυστυχοῦντας μὴ οὐχὶ πανταχοῦ δυστυχεῖν οὐδὲ ἐπὶ τῆς ἐρημίας ἀνενόχλητον εἶχεν ἡ Χαρίκλεια τὸ κάλλος, ἀλλ´ ὁ Τύριος ἐκεῖνος ἔμπορος ὁ Πυθιονίκης ᾧ συνεπλεύσαμεν ἰδίᾳ μοι προσιὼν ἠνώχλει πολλάκις καὶ ἀπέκναιε λιπαρῶν καὶ εἰς γάμον ὡς ἂν παρὰ πατρὸς αἰτῶν τὴν Χαρίκλειαν, πολλὰ σεμνύνων ἑαυτὸν καὶ τοῦτο μὲν γένος ἔνδοξον καταλέγων τοῦτο δὲ τὸν παρόντα πλοῦτον καταριθμούμενος τήν τε ὁλκάδα ὡς ἴδιον αὐτοῦ κτῆμα τυγχάνοι καὶ ὡς τοῦ πλείονος φόρτου τῶν ἀγωγίμων δεσπόζοι, χρυσοῦ τε ὄντων καὶ λίθων πολυταλάντων καὶ σηρικῆς ἐσθῆτος· οὐκ ὀλίγον δὲ εἰς εὐδοξίας προσθήκην καὶ τὴν Πυθιονίκην ὠνόμαζεν ἕτερά τε αὖ πολλὰ πρὸς τούτοις. Ἐμοῦ δὲ τήν τε παροῦσαν πενίαν προβαλλομένου καὶ ὡς οὐκ ἄν ποτέ τῳ χώραν ἄλλην οἰκοῦντι καὶ ἔθνος ὃ τοσοῦτον κεχώρισται τῆς Αἰγυπτίων ἐκδοῦναι τὸ θυγάτριον αἱρησομένου «Πέπαυσο τούτων» ἔλεγεν «ὦ πάτερ, τὴν μὲν γὰρ προῖκα ἀπέχειν ἡγήσομαι πολλὰ τάλαντα καὶ πλοῦτον ὅλον τὴν κόρην, ἔθνος δὲ καὶ πατρίδα τὴν ὑμετέραν ἀλλάξομαι τῆς μὲν ἐπὶ Καρχηδονίους ὁρμῆς ἐκτραπεὶς ὑμῖν δὲ σύμπλους οἷ δὴ καὶ βούλεσθε γενόμενος.»

XIX. » Mais les malheureux, comme on dit, ne peuvent manquer d'être partout malheureux. Même dans la solitude, la beauté de Chariclée nous suscita des ennuis : ce marchand de Tyr, vainqueur aux jeux olympiques, avec lequel nous avions fait la traversée, venait à chaque instant me trouver en particulier et me fatiguait de ses instances et de ses prières importunes ; il me demandait en mariage Chariclée, comme si j'eusse été son père, et ne manquait pas de se vanter lui-même au possible : tantôt il me parlait de sa naissance illustre, tantôt il m'énumérait ses richesses. Le bâtiment était sa propriété personnelle, ainsi que la plus grande partie du chargement, composé d'or, de pierres précieuses et d'étoffes de soie. A tous ces titres il ajoutait, comme un glorieux couronnement, sa victoire pythique et bien d'autres mérites encore. En vain je lui opposais ma pauvreté, l'impossibilité pour moi de me décider à marier ma fille à l'étranger et dans une contrée si éloignée de l'Egypte ; « Que cela ne vous inquiète pas, disait-il; même sans dot, je croirai recevoir avec elle tous les trésors et toutes les richesses du monde ; j'échangerai ma patrie pour la vôtre, et je renoncerai à mon voyage de Carthage pour faire voile avec vous partout où vous voudrez. »

[5,20] Ὁρῶν δὴ τὸν Φοίνικα μὴ ἀνιέντα ἀλλ´ εἰς ὑπερβολήν τε πρὸς τὸ βούλημα θερμαινόμενον καὶ ἡμέραν οὐδεμίαν τοῦ διοχλεῖν μοι περὶ τῶν αὐτῶν ἀπολειπόμενον, ἔγνων τὸ παρὸν ὑπερθέσθαι χρησταῖς ἐπαγγελίαις μὴ καὶ βίαιόν τι κατὰ τὴν νῆσον ὑποσταίημεν, καὶ ἅπαντα ποιήσειν ἐλθὼν εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐπηγγελλόμην. Οὔπω δέ μου τοῦτον ἐπ´ ὀλίγον ἀποσκευασαμένου κῦμα φασὶν ἐπὶ κύματι προσέβαλλεν ὁ δαίμων. Ὁ γὰρ Τυρρηνὸς οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις εἴς τινά με παρηγκωνισμένην ἀκτὴν παραλαβὼν «Ὦ Καλάσιρι» ἔφη «τὸν Ποσειδῶ σοι τὸν πελάγιον ἐπόμνυμι καὶ τοὺς ἄλλους ἐναλίους θεοὺς ἦ μὴν αὐτόν τε σὲ ὡς ἀδελφὸν παῖδάς τε τοὺς σοὺς ἴσα καὶ παισὶν ὁρᾶν τοῖς ἐμοῖς· ἥκω δή σοι φράσων ἐγειρόμενόν τι πρᾶγμα ἀνιαρὸν μὲν ἀλλ´ ἐμοί τε σιωπῆσαι ἀθέμιτον ἑστίας ὑμῖν τῆς αὐτῆς κεκοινωνηκότι σοί τε γνῶναι πάντως ἀναγκαῖον. Ναυλοχεῖ τὴν ὁλκάδα τὴν Φοίνισσαν πειρατικὸν ἐργαστήριον κατὰ τὴν περιπτύσσουσαν τῆσδε τῆς ἄκρας πλευρὰν ὑποκαθήμενον, σκοποῖς ἀμοιβαδὸν τὸν ἔκπλουν τῆς νεὼς ἐπιτηρούμενον. Ὅρα δὴ οὖν, φυλάττου καὶ λογίζου τί ἂν ποιοίης, σοῦ γὰρ δὴ ἕνεκεν μᾶλλον δὲ θυγατρὸς τῆς σῆς τὸ οὕτως ἀπηνὲς ἔργον ἐκείνοις δὲ σύνηθες διανοοῦνται.» Κἀγὼ πρὸς αὐτὸν «Σὲ μὲν» ἔφην «ἀντὶ τούτων οἱ θεοὶ κατ´ ἀξίαν ἀμείψαιντο· πόθεν δέ, ὦ Τυρρηνέ, συνείληφας τὴν ἐπιβουλήν;» Καὶ ὃς «Ἀπὸ τῆς τέχνης» ἔφη «τοῖς ἀνδράσι γνωρίζομαι καὶ ὄψον αὐτοῖς προσκομίζων πλέον ἢ παρὰ τῶν ἄλλων τὸ τίμημα κομίζομαι. Τῇ προτεραίᾳ δὴ κύρτους ἀναλεγομένῳ μοι περὶ τοὺς κρημνοὺς ἐντυχὼν ὁ λῄσταρχος »Πότε ἄρα οἱ Φοίνικες ἐξορμήσειν μέλλουσιν, εἴ γε πέπυσαι;« διηρώτα, κἀγὼ συνιεὶς τὴν ἐνέδραν τοῦ ἐρωτήματος «Τὸ μὲν ἀκριβὲς» ἔφην, «ὦ Τραχῖνε, οὐκ ἔχω λέγειν, εἰς ἔαρ δὲ πρῶτον ἡγοῦμαι αὐτοὺς ἀφορμήσειν.» «Ἆρ´ οὖν» ἔφη «καὶ ἡ κόρη αὐτοῖς ἡ παρὰ σοὶ καταγομένη συμπλεύσεται;» «Ἄδηλον μέν» εἶπον, «ἀλλὰ τί πολυπραγμονεῖς;» «Ὅτι αὐτῆς» ἔφη «ἐρῶ μανικῶς ἅπαξ θεασάμενος· οὐ γὰρ οἶδα προστυχὼν τοιούτῳ κάλλει, πολλὰς καὶ ταῦτα καὶ οὐκ ἐξώρους αἰχμαλώτους ᾑρηκώς.» Ὑπαγόμενος οὖν αὐτὸν ὥστε πᾶν ἀναπτύξαι τὸ βούλευμα «Τί οὖν» ἔφην «δεῖ σε συμπλέκεσθαι τοῖς Φοίνιξιν ἀλλὰ μὴ ἀναιμωτὶ καὶ πρὸ τῆς θαλάττης ἔχειν, ἐκ τῆς οἰκίας ἁρπάσαντα τῆς ἐμῆς;» «Σῴζεται καὶ παρὰ λῃσταῖς» ἔφη «τι συνειδὸς καὶ πρὸς τοὺς γνωρίμους φιλάνθρωπον. Σοῦ τε οὖν φείδομαι μὴ πραγμάτων πειραθείης τοὺς ξένους ἐπιζητούμενος, ἐγώ τε δι´ ἑνὸς ἔργου δύο τὰ μέγιστα κτήσασθαι βούλομαι, τόν τε πλοῦτον τῆς νεὼς καὶ τὸν γάμον τῆς κόρης, ὧν θατέρου πάντως ἐστὶν ἀποτυχεῖν κατὰ γῆν ἐγχειροῦντα τὴν πρᾶξιν· καὶ ἄλλως οὐδὲ ἀκίνδυνον εἴ τι τούτων γίνοιτο πλησίον τῆς πόλεως, ἐκ τοῦ παραχρῆμα τῆς τε αἰσθήσεως καὶ τῆς ἐπιδιώξεως ἐσομένης.» Πολλὰ δὴ τῆς συνέσεως αὐτὸν ἐπαινέσας ἐκείνου μὲν ἀπηλλαττόμην, σοὶ δὲ καταμηνύων τὴν σκευωρουμένην πρὸς τῶν ἀλαστόρων ἐπιβουλὴν ἱκετεύω φροντίδα ποιεῖσθαι τοῦ σαυτόν τε καὶ τοὺς σαυτοῦ διασῴζειν.»

XX. » Voyant que la passion du Phénicien, bien loin de diminuer, ne faisait que s'accroître, qu'il s'opiniâtrait et s'échauffait dans son dessein et ne passait point un jour sans me fatiguer du même sujet, je résolus de l'amuser pour le moment de bonnes paroles, de peur qu'il ne se portât dans cette île à quelque violence contre nous. Je lui promis donc que nous verrions à tout régler en arrivant en Egypte, et de cette façon je l'éloignai pour quelque temps. Mais la Divinité fit succéder, comme dit le proverbe, une vague à une vague : peu de jours après, Tyrrhénus me tira à part vers un endroit écarté du rivage et me dit : « Calasiris, je vous jure par Neptune, dieu des flots, et par toutes les autres Divinités des mers, que je vous considère comme un frère, et que vos enfants sont pour moi comme les miens propres. Aussi je viens vous révéler une machination ourdie contre vous, une trame affreuse, qu'il ne m'est pas permis de vous cacher, du moment où vous avez partagé mon foyer, et qu'il vous est indispensable de connaître. Une bande de pirates épie le vaisseau phénicien, cachée derrière le promontoire, dans un pli de la côte; leurs espions se relèvent incessamment pour observer le départ du bâtiment; voyez donc, soyez sur vos gardes, et songez à ce que vous devez faire. Car c'est à cause de vous, ou plutôt de votre fille, qu'ils méditent cet infâme dessein, bien conforme d'ailleurs à leurs habitudes. — Que les Dieux, lui dis-je, vous récompensent, pour cet avis, comme vous le méritez : mais comment, Tyrrhénus, avez-vous découvert ce complot? — Mon métier, reprit-il, me met en rapport avec ces hommes ; je leur fournis des vivres, qu'ils me paient plus cher que d'autres. Hier j'étais à lever des nasses au milieu des rochers, lorsque le chef des pirates m'aborda et me demanda si je savais quand les Phéniciens devaient mettre à la voile. Comprenant qu'il y avait sous cette question quelque piège : « Je ne saurais vous le dire exactement, répondis-je, Trachinus, mais je pense qu'ils quitteront le port aux premiers jours du printemps. — Et la jeune fille qui habite chez vous, reprit-il, doit-elle s'embarquer avec eux? — Je ne sais; mais pourquoi ce souci? — C'est que j'en suis amoureux fou, pour l'avoir vue une seule fois; car je ne sache pas avoir rencontré jamais beauté comparable, quoique j'aie enlevé bien des captives ; et je puis dire même qu'elles n'étaient pas sans charme. » Voulant l'amener insensiblement à me découvrir son dessein tout entier, « Pourquoi, lui dis-je, en venir aux mains avec les Phéniciens, au lieu de l'enlever de chez moi sans effusion de sang, et avant qu'elle s'embarque? — Les pirates même, dit-il, ont quelque conscience et quelque bienveillance pour ceux qu'ils connaissent : j'hésite par égard pour vous, dans la crainte de vous causer quelque embarras, si l'on vous demandait de représenter vos hôtes. D'ailleurs, je veux d'un seul coup gagner deux choses également précieuses, la riche cargaison du navire et la main de la jeune fille : sans compter qu'une entreprise pareille ne serait pas sans danger à quelques pas de la ville ; car on ne pourrait manquer de s'en apercevoir sur le champ et de nous poursuivre. » J'approuvai beaucoup sa prudence, et m'en allai. Quant à vous, je vous dénonce le complot tramé par ces brigands, et je vous supplie de songer sérieusement à votre salut et à celui des vôtres.

 [5,21] Ἀπῄειν κατηφὴς τούτων ἀκούσας καὶ παντοίας ἔστρεφον παρ´ ἐμαυτῷ βουλὰς ἕως ἐκ ταὐτομάτου μοι πάλιν ἐντυχὼν ὁ ἔμπορος καὶ περὶ τῶν αὐτῶν διαλεγόμενος σκέμματός τινος ἐνδόσιμον παρεῖχεν· ἀποκρύπτων γὰρ τῶν παρὰ τοῦ Τυρρηνοῦ μηνυθέντων ἅπερ ἐβουλόμην, ἐκεῖνο μόνον τὸ μέρος ἐξέφαινον ὡς ἁρπάσαι τις τῶν ἐγχωρίων διανοεῖται τὴν κόρην πρὸς ὃν οὐκ ἔστιν ἀξιόμαχος ἀντιτάξασθαι. «Ἐγὼ δὲ σοὶ μᾶλλον ἂν» ἔφην «ἑλοίμην αὐτὴν κατεγγυῆσαι διά τε τὴν προϋπάρχουσαν γνῶσιν διά τε τὴν περιουσίαν, καὶ πρὸ πάντων ὅτι τὴν ἡμετέραν οἰκεῖν, εἰ τοῦ γάμου τύχοις, ἔφθης ἐπαγγελλόμενος, ὥστε εἴ σοι πάντως φίλον σπουδαστέον ἡμῖν τὸν ἐνθένδε ἀπόπλουν πρίν τι καὶ πρὸς τὸ ἀκούσιον προληφθῆναι παθόντας.» Ὑπερήσθη τούτων ἀκούσας καὶ «Εὔγε, ὦ πάτερ» ἔφη, καὶ ἅμα ἐφίλει προσιὼν τὴν κεφαλὴν ἐπυνθάνετό τε πότε ἀνάγεσθαι κελεύοιμι, καὶ γὰρ εἰ μηδέπω τῆς ὥρας εἶναι τὰ πλώιμα ἀλλ´ ὑπάρχειν μεταστησαμένους εἰς ἕτερον ὅρμον ἐπιβουλῆς τε ἐκτὸς γενέσθαι τῆς ὑπονοουμένης καὶ τὸ ἀκριβὲς τοῦ ἔαρος περιμεῖναι. «Οὐκοῦν» ἔφην «εἰ δὴ μέλλει τὸ ἐμὸν ἰσχύειν πρόσταγμα, τῆς ἐρχομένης ἂν βουλοίμην ἀποπλεῦσαι νυκτός». Καὶ ὁ μὲν «Οὕτω γενήσεται» εἰπὼν ἀπεχώρει· ἐγὼ δὲ οἴκαδε ἐλθὼν πρὸς μὲν τὸν Τυρρηνὸν οὐδὲ ἓν πρὸς δὲ τοὺς παῖδας ἔφραζον ὡς μεθ´ ἑσπέραν βαθεῖαν αὖθις ἐπιβαίνειν δεήσει τῆς ὁλκάδος· τῶν δὲ τὸ αἰφνίδιον θαυμαζόντων καὶ τὴν αἰτίαν πυνθανομένων ὑπερεθέμην εἰσαῦθις ἐρεῖν, «νῦν δὲ οὕτω πραχθῆναι συμφέρει» ἔλεγον.

XXI. » Je m'en allai tout attristé par ces révélations, roulant mille desseins dans mon esprit. J'en étais là, lorsque le hasard me fit rencontrer de nouveau mon marchand. En revenant à son sujet favori, il me fit songer à un expédient pour nous tirer d'affaire. Je lui cachai ce que je voulus des révélations de Tyrrhénus, et lui découvris seulement que quelque un des habitants de l'île, contre qui il n'était pas en état de lutter, songeait à enlever la jeune fille. « Pour moi, lui dis-je, j'aimerais mieux vous l'accorder à vous, parce que déjà je vous connais, que vous êtes riche, et surtout parce que vous m'avez offert spontanément d'habiter notre pays, si vous l'obteniez en mariage. Si donc vous avez la chose à cœur, il nous faut hâter notre départ d'ici, avant d'être prévenus par quelque surprise, contre laquelle notre volonté serait impuissante. » Cette offre le transporta de joie. « A merveille, mon père, s'écria-t-il, » en accourant m'embrasser la tête. Il me demanda ensuite quand je voulais lever l'ancre, ajoutant que, si la saison n'était pas encore propre à la navigation, on pouvait néanmoins se transporter dans un autre port, et attendre là, à l'abri des tentatives dirigées contre nous, que le printemps fût tout à fait venu. « Cela étant, lui dis-je, je voudrais, si mon opinion a quelque poids, mettre à la voile au commencement de la nuit. — Vous serez obéi, dit-il, » et il s'en alla. Je retournai de mon côté à la maison, et, sans rien dire à Tyrrhénus, j'avertis les enfants qu'il nous faudrait reprendre la mer le jour même, à une heure avancée de la soirée. Comme ils s'étonnaient de ce brusque départ et m'en demandaient les motifs, je remis à un autre instant pour leur répondre et leur dis seulement que l'important pour le moment était de suivre mes instructions.

 [5,22] Ἐπεὶ δὲ δείπνου πρὸς ὀλίγον μεταλαβόντες εἰς ὕπνον ἐτράπημεν, ὄναρ μοί τις πρεσβύτης ἐφαίνετο τὰ μὲν ἄλλα κατεσκληκὼς ἐπιγουνίδα δέ, λείψανον τῆς ἐφ´ ἡλικίας ἰσχύος, ἀνεσταλμένου ζώματος ὑποφαίνων, κυνῆν μὲν τῆς κεφαλῆς ἐπικείμενος ἀγχίνουν δὲ ἅμα καὶ πολύτροπον περισκοπούμενος καὶ οἷον ἐκ πληγῆς τινος μηρὸν σκάζοντα παρέλκων. Πλησιάσας δή μοι καὶ σεσηρός τι μειδιάσας «Ὦ θαυμάσιε» ἔφη, «σὺ δὲ μόνος ἐν οὐδενὸς λόγου μέρει τέθεισαι τὰ καθ´ ἡμᾶς, ἀλλὰ πάντων ὅσοι δὴ τὴν Κεφαλλήνων παρέπλευσαν οἶκόν τε τὸν ἡμέτερον ἐπισκεψαμένων καὶ δόξαν γνῶναι τὴν ἡμετέραν ἐν σπουδῇ θεμένων αὐτὸς οὕτως ὀλιγώρως ἔσχηκας ὡς μηδὲ τοῦτο δὴ τὸ κοινὸν προσειπεῖν, ἐν γειτόνων καὶ ταῦτα οἰκοῦντα. Τοιγάρτοι τούτων ὑφέξεις οὐκ εἰς μακρὰν τὴν δίκην καὶ τῶν ὁμοίων ἐμοὶ παθῶν αἰσθήσῃ, θαλάττῃ τε ἅμα καὶ γῇ πολεμίοις ἐντυγχάνων· τὴν κόρην δὲ ἣν ἄγεις παρὰ τῆς ἐμῆς γαμετῆς πρόσειπε, χαίρειν γὰρ αὐτῇ φησι διότι πάντων ἐπίπροσθεν ἄγει τὴν σωφροσύνην καὶ τέλος αὐτῇ δεξιὸν εὐαγγελίζεται.» Ἀνηλάμην ὑπὸ τῆς ὄψεως παλλόμενος καὶ τοῦ Θεαγένους ὅ τι πέπονθα ἐρομένου «Τάχα» ἔφην «ὠψίσθημεν τῆς ἀναγωγῆς καὶ τεθορύβημαι ἀφυπνίσας πρὸς τὴν ἔννοιαν· ἀλλ´ αὐτός τε ἀνίστω καὶ τὰ ὄντα συσκευάζου τὴν Χαρίκλειάν τε ἐγὼ μετελεύσομαι.» Παρῆν ἡ παῖς ἐμοῦ τοῦτο σημήναντος καὶ ὁ Τυρρηνὸς αἰσθόμενος διανέστη καὶ τὸ γινόμενον ἐπυνθάνετο. Κἀγὼ «Τὸ μὲν γινόμενον ἔστιν» ἔλεγον «ἡ σὴ συμβουλή· διαδρᾶναι πειρώμεθα τοὺς ἐπιβουλεύοντας· σὺ δὲ αὐτός τε σῴζοιο πρὸς τῶν θεῶν, ἀνδρῶν βέλτιστος περὶ ἡμᾶς γεγενημένος, καὶ τήνδε δίδου τελευταίαν χάριν· θῦε διαπλεύσας εἰς Ἰθάκην ὑπὲρ ἡμῶν Ὀδυσσεῖ καὶ αἴτει τῆς μήνιδος ἀνεῖναι τῆς καθ´ ἡμῶν ἣν ἀγανακτεῖν ὡς παρεωραμένος τῆσδέ μοι τῆς νυκτὸς ἐπιφανεὶς ἐξηγόρευσεν.» Ἐπηγγέλλετο ποιήσειν οὕτω καὶ ἄχρι τῆς νεὼς παρέπεμπεν ἐπιδακρύων τε πλεῖστα καὶ τὸν πλοῦν ἡμῖν ἀπήμονά τε γενέσθαι καὶ κατὰ νοῦν ἐπευχόμενος. Τί δεῖ μηκύνοντα ἐνοχλεῖν; ἄρτι φωσφόρου διαλάμψαντος ἀνηγόμεθα, πολλὰ μὲν τῶν ναυτῶν τὴν πρώτην ἐναντιουμένων τέλος δὲ πρὸς τοῦ Τυρίου τοῦ ἐμπόρου πεισθέντων λῃστρικὴν προαγορευθεῖσαν ἔφοδον διαδιδράσκειν εἰπόντος· καὶ ὁ μὲν ἐλάνθανεν τὰ ὄντα ὡς πλάσμα λέγων. Ἡμεῖς δὲ πνεύμασι βιαίοις χρησάμενοι ζάλης τε ἀπροσμάχου καὶ κλύδωνος ἀφράστου πειραθέντες ἀπολέσθαι τε παρὰ μικρὸν ἐλθόντες εἰς ἄκραν τινὰ Κρητικὴν προσωκείλαμεν, τῶν τε πηδαλίων θάτερον ἀποβαλόντες καὶ τῆς κεραίας τὸ πλεῖστον συντρίψαντες· ἐδόκει οὖν ἐπισκευῆς τε ἕνεκεν τῆς ὁλκάδος καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἀναλήψεως ἡμέρας τινὰς ἐπιμεῖναι ἐν τῇ νήσῳ. Καὶ τούτων οὕτω γενομένων ὁ πλοῦς ἡμῖν αὖθις παρηγγέλλετο πρώτην ἡμέραν τῆς σεληναίας μετὰ τὴν πρὸς ἥλιον σύνοδον ἐπιλαμπούσης· καὶ ἀναχθέντες ἤδη ζεφύρων ἐαρινῶν ὑπηχούντων ἐφερόμεθα νύκτα τε καὶ ἡμέραν ἐπὶ τὴν Λιβύων γῆν τοῦ κυβερνήτου τὴν ὁλκάδα χειραγωγοῦντος· ἔφασκε γὰρ ἐνδέχεσθαι μὲν εὐθυβόλως καὶ διαμπὰξ περαιωθῆναι τὸ πέλαγος τοῦ πνεύματος ἐπιτρέποντος ἐπείγεσθαι δὲ λαβέσθαι τινὸς ἠπείρου καὶ ὅρμου, πειρατικὸν εἶναι τὸ ἐκ πρύμνης ἀναφαῖνον ἀκάτιον ὑφορώμενος. «Ἐξ οὗ γὰρ» ἔφη «τῆς Κρητικῆς ἤραμεν ἄκρας ἕπεται κατ´ ἴχνος καὶ ἀπαράλλακτον μεταθέει τὸν ἡμέτερον πλοῦν ὥσπερ τῆς αὐτῆς ὁρμῆς ἐξηρτημένον, ἐφώρασά τε πολλάκις συμπαραφερόμενον, ἐμοῦ τὴν ναῦν ἐξεπίτηδες ἔστιν ὅτε τοῦ εὐθέος παρατρέποντος.»

XXII. » Après une légère collation, nous étions allés goûter quelque repos. Un vieillard m'apparut en songe : tout son corps était maigre et décharné; seulement son manteau relevé à la ceinture laissait voir sur ses genoux quelques restes d'une antique vigueur. Un casque couvrait sa tête ; son regard dénotait à la fois la ruse et la sagesse ; il traînait la jambe, comme si quelque blessure l'eût rendu boiteux. Il s'approcha de moi avec un rire forcé : « Homme étrange, me dit-il, tu es le seul qui ne fasses de nous aucun cas; quand tous ceux qui passent par Céphallénie viennent visiter notre maison et témoignent le plus vif empressement à connaître notre gloire, tu as poussé le dédain jusqu'à ne pas m'adresser même un vulgaire salut, et cela quand tu habitais si près de moi. Tu en seras puni, et avant peu; tu éprouveras les mêmes infortunes que moi; la mer et la terre te seront également ennemies. Quant à la jeune fille que tu conduis avec toi, voici ce que mon épouse te charge de lui dire : Salue-la en son nom, parce qu'elle préfère à tout la chasteté, et prédis-lui une heureuse issue. » Je me réveillai en sursaut, tout tremblant de cette vision. Théagène me demanda ce que j'avais; « Nous avons failli, lui dis-je, manquer le départ, et c'est cette pensée qui m'a troublé à mon réveil ; lève-toi et réunis ce qui nous appartient ; je vais moi-même appeler Chariclée. » L'enfant arriva à mon appel ; Tyrrhénus entendit et se leva également, pour me demander ce que nous faisions : « Nous nous conformons, lui dis-je, à vos avertissements ; nous essayons d'échapper aux pièges qu'on nous tend. Quant à vous, qui vous êtes montré pour nous le meilleur des hommes, puissent les Dieux vous protéger. Accordez-nous cependant une dernière grâce : Passez à Ithaque et sacrifiez pour nous à Ulysse ; priez-le de calmer la colère dont il est animé contre nous, pour l'avoir négligé, lui-même me l'a dit; car il m'a apparu cette nuit. » Il me promit de le faire, puis il nous accompagna jusqu'au vaisseau, en versant d'abondantes larmes, et nous souhaita une traversée calme et tout à fait suivant nos vœux. Mais pourquoi vous fatiguer de ces longs détails? Au moment où Lucifer commençait à paraître, nous levions l'ancre : les matelots avaient d'abord fait une vive opposition ; mais le marchand tyrien avait fini par les décider en faisant valoir la nécessité de fuir devant une attaque de pirates qu'on lui avait dénoncée. Il ne savait pas dire si vrai en leur donnant cette fausse alerte. Cependant des vents impétueux nous assaillirent : battus par une tempête irrésistible, ballottés sur une mer affreuse, presque submergés, nous finîmes cependant par atteindre un promontoire de Crète, avec une des barres du gouvernail emportée, et la plus grande partie de la vergue brisée. Nous résolûmes, pour réparer le navire et nous remettre nous-mêmes, de séjourner quelques jours dans l'île. Les dispositions faites, ordre fut donné de se rembarquer, le premier jour de la nouvelle lune, après sa conjonction avec le soleil. Le vaisseau prit le large, doucement poussé par le zéphyr qui commençait à souffler au retour du printemps, et le pilote cingla nuit et jour vers la côte de Libye. Car, avec bon vent, il était possible, disait-il, de faire la traversée en ligne droite et sans interruption. Il avait hâte, d'ailleurs, de rencontrer quelque terre où il pût aborder, soupçonnant qu'un bâtiment qu'on apercevait en poupe était une barque de pirates. « Depuis que nous avons quitté le promontoire de Crète, disait-il, il suit nos traces et vogue invariablement dans nos eaux, comme si ses mouvements étaient liés aux nôtres. Bien des fois déjà j'ai observé sa marche; j'ai à plusieurs reprises fait exprès fausse route, et j'ai reconnu qu'il louvoyait constamment à notre suite.

 [5,23] Τούτων εἰρημένων οἱ μὲν ἐδήχθησαν καὶ πρὸς ἄμυναν εὐτρεπίζεσθαι παρῄνουν, οἱ δὲ ὀλιγώρως εἶχον, ἔθος εἶναι φάσκοντες ἐν τοῖς πελάγεσιν ἕπεσθαι ταῖς ὑπερόγκοις ναυσὶ τὰς βραχυτέρας, ὥσπερ ὑπὸ πλείονος ἐμπειρίας ὁδηγουμένας. Ἔτι τούτων ἐπὶ θάτερα γυμναζομένων ἦν μὲν ἤδη τῆς ἡμέρας ὅτε ἀρότρου βοῦν ἐλευθεροῖ γηπόνος, ὁ δὲ ἄνεμος τῆς ἄγαν φορᾶς ὤκλαζε καὶ κατ´ ὀλίγον ἐνδιδοὺς ἄπρακτός τε καὶ μαλακὸς τοῖς ἱστίοις ἐνέπιπτε καὶ σοβῶν μᾶλλον ἢ προωθῶν τὴν ὀθόνην τέλος καὶ εἰς γαλήνην ἐξενικήθη καθάπερ τῷ ἡλίῳ συγκαταδυόμενος, ἢ ἀληθέστερον εἰπεῖν τοῖς ἐπιδιώκουσιν ὑπηρετούμενος. Οἱ γὰρ κατὰ τὴν ἄκατον ἕως μὲν ἡμῖν ὁ πλοῦς ὑπήνεμος ἠνύετο μακρῷ τῆς ὁλκάδος ὡς τὸ εἰκὸς ὑπελείποντο μείζοσι τοῖς ἱστίοις πλέον τὸ πνεῦμα δεχομένης· ἐπειδὴ δὲ τὴν θάλασσαν ἐστόρεσεν ἡ γαλήνη καὶ τὰς κώπας ἡ χρεία παρεκάλει, θᾶττον ἡμῖν ἢ ὥστε εἰπεῖν ἐπέστησαν ἅτε οἶμαι πρόσκωποί τε πάντες οἱ ἐμπλέοντες καὶ κοῦφον ἀκάτιον καὶ πρὸς εἰρεσίαν εὐπειθέστερον ἐλαύνοντες.

XXIII. » Quelques-uns s'émurent de cet avis, et demandèrent qu'on se préparât à la résistance ; d'autres s'en inquiétèrent peu et dirent qu'il était d'usage, en mer, que les bâtiments de plus faible échantillon s'attachassent aux grands, afin de profiter en quelque sorte de leur expérience plus grande. On discutait encore dans l'un et l'autre sens, lorsque arriva l'heure où le laboureur délivre ses bœufs du joug et laisse la charrue. A ce moment le vent, perdant de sa force, céda peu à peu ; bientôt il ne frappa plus les voiles que mollement et sans effet, les fouettant plutôt qu'il ne les poussait en avant; puis il tomba tout à fait et fit place à un calme plat, comme s'il se fût couché avec le soleil, ou, pour parler plus vrai, comme s'il eût été aux ordres de ceux qui nous poursuivaient. Tant que nous avions navigué à la voile, la barque, beaucoup plus petite que notre bâtiment de charge, était restée bien en arrière, nos voiles plus larges offrant au vent plus de prise. Mais quand la mer se fut comme affaissée sous le calme, et qu'il fallut nécessairement recourir aux rames, elle fut sur nous pour ainsi dire en un instant; car tous ceux qui la montaient étaient rameurs; elle était d'ailleurs plus légère et mieux gréée pour marcher à la rame.

[5,24] Ἤδη δὲ πλησιαζόντων ἀνέκραγέ τις τῶν συνεμβεβηκότων ἀπὸ τῆς Ζακυνθίων «Τοῦτο ἐκεῖνο, ἄνδρες, ἀπολώλαμεν· πειρατικὸς ὁ στόλος, Τραχίνου γνωρίζω τὴν ἄκατον.» Ἐσείσθη πρὸς τὴν ἀγγελίαν ἡ ὁλκὰς ἔν τε γαλήνῃ κλύδωνος ἐμπέπληστο θορύβοις ὀλολυγμοῖς διαδρομαῖς καταιγιζομένη, τῶν μὲν εἰς τὰ κοῖλα τῆς νεὼς καταδυομένων τῶν δὲ προμαχεῖν ἐπὶ τῶν ἰκρίων ἀλλήλοις παρακελευομένων τῶν δὲ εἰς τὸ σκάφος τὸ ὑπηρετικὸν ἅλλεσθαι καὶ διαδρᾶναι βουλευομένων· ἕως ἐν τῷ μέλλειν καὶ ἄκοντας αὐτοὺς προλαβὼν ἔστησεν ὁ πόλεμος, τῷ προστυχόντι πρὸς ἄμυναν ὁπλίσας. Ἐγὼ δὲ καὶ ἡ Χαρίκλεια τῷ Θεαγένει περιφύντες ὅλον ἐνθουσιῶντα πρὸς τὴν μάχην καὶ ζέοντα μόλις ἐπείχομεν, ἡ μὲν ἵνα μηδὲ παρὰ τὸν θάνατον ὡς ἔφασκε χωρίζοιτο ξίφει δὲ ἑνὶ καὶ πληγῇ μιᾷ τοῦ πάθους ὁμοίου κοινωνήσειεν, ἐγὼ δὲ ὡς Τραχῖνον εἶναι τὸν ἐπιόντα ἔγνων συνοῖσον πρὸς τὰ μέλλοντά τι προμηθούμενος. Ὅπερ δὴ καὶ γενέσθαι συνέβη· πλησιάσαντες γὰρ οἱ λῃσταὶ καὶ ἐγκάρσιοι παρελαύνοντες ἀποπειρώμενοί τε εἴ πως ἀναιμωτὶ γένοιντο ἐγκρατεῖς τῆς ὁλκάδος ἔβαλλον μὲν οὐδέπω τοῖς δὲ εἰς κύκλον περίπλοις οὐδαμοῦ προβαίνειν ἐπέτρεπον ἐῴκεσάν τε πολιορκοῦσι καὶ τὴν ναῦν ἐξ ὁμολογίας ἑλεῖν ἐσπουδακόσι. Καὶ «Ὦ δυσδαίμονες» ἔφασαν «τί δή ποτε μαίνεσθε καὶ πρὸς οὕτως ἄμαχον καὶ ὑπερφέρουσαν ἰσχὺν ἐναντίας ἐπαίρετε χεῖρας καὶ προῦπτον ἀναρριπτεῖτε θάνατον; ἔτι φιλανθρωπευόμεθα, ἐπιτρέπομεν ὑμᾶς εἰς τὸ ἐφόλκιον εἰσβῆναι, καὶ σῴζεθ´ ἑαυτοὺς οἷ βούλεσθε.» Οἱ μὲν ταῦτα προὔτεινον· οἱ δὲ ἐπὶ τῆς ὁλκάδος ἕως μὲν ἀκίνδυνον μάχην καὶ πόλεμον ἀναίμακτον ἠγωνίζοντο θρασεῖς τε ἦσαν καὶ οὐκ ἂν ἔφασαν ἐκστῆναι.

XXIV. » Déjà ils approchaient, lorsqu'un habitant de Zacynthe, qui s'était embarqué avec nous, s'écria : a C'est cela même, mes amis, nous sommes perdus; ce sont des pirates; je reconnais la barque de Trachinus. » Tout le vaisseau tressaillit à cette nouvelle; il s'y fit comme une véritable tempête au milieu du calme; ce n'était partout que trouble, gémissements, allées et venues, comme au fort de la tourmente. Ceux-ci descendaient se cacher dans la cale; ceux-là, sur le pont, s'exhortaient mutuellement à combattre ; d'autres voulaient qu'on s'élançât dans la chaloupe pour se sauver.

A la fin le combat les surprit au milieu de ces hésitations et les força, pour se défendre, à faire armes de tout ce qui leur tomba sous la main. Théagène était tout bouillant et enflammé de l'ardeur du combat; nous ne le contenions qu'à grand-peine, Chariclée et moi, en le tenant embrassé, elle, pour ne pas être séparée de lui, disait-elle, même dans la mort, pour qu'un même glaive, un même coup leur fit une commune destinée; moi, parce que, sachant que nous avions affaire à Trachinus, j'augurais de là quelque heureuse issue pour l'avenir. Ces prévisions ne me trompèrent pas. Les pirates s'approchèrent et se mirent en travers de notre bâtiment, mais sans attaquer encore, leur but étant de le prendre sans combat, s'il était possible. Voltigeant autour de nous, sans nous permettre d'avancer d'aucun côté, ils semblaient assiéger notre vaisseau et vouloir s'en emparer par capitulation : « Malheureux, nous criaient-ils, quelle est cette folie? pourquoi lever le bras contre des forces aussi supérieures, aussi invincibles, pourquoi courir au-devant d'une mort évidente? Nous consentons encore à vous traiter avec quelques égards; nous vous permettons de passer sur la chaloupe et de vous sauver si vous le voulez. » Telles étaient leurs propositions. Tant qu'on vit sur" notre vaisseau que la lutte était sans péril, que le combat ne faisait pas couler de sang, on fit bonne contenance, et on déclara ne pas vouloir quitter le navire.

 [5,25] Ἐπεὶ δέ τις τῶν λῃστῶν, ὁ τολμηρότατος, ἐναλάμενος εἰς τὴν ναῦν καὶ παίων τῷ ξίφει τοὺς προστυχόντας φόνῳ καὶ θανάτῳ κρίνεσθαι τὸν πόλεμον ἐδίδαξεν ἐφήλαντο δὲ καὶ οἱ λοιποὶ πάντες, τότε δὴ μετεμέλοντο οἱ Φοίνικες καὶ προσπεσόντες ἀπέχεσθαι σφῶν ἱκέτευον ἐφ´ ᾧ τε τὰ προσταχθησόμενα ποιήσειν. Οἱ δὲ καίπερ ἤδη φονῶντες, αἵματος γὰρ ὄψις φρονήματος γίνεται στόμωσις, ἐκ προστάγματος τοῦ Τραχίνου παρ´ ἐλπίδα πᾶσαν ἐφείδοντο τῶν ὑποπεσόντων, ἐγίνετο δὲ ἄσπονδος ἐκεχειρία καὶ πόλεμος ἔργοις ὁ χαλεπώτατος εἰρήνης ὀνόματι νόθῳ παραλυόμενος, συνθήκης βαρυτέρας πλέον ἢ τῆς μάχης ὁριζομένης. Σὺν ἑνὶ γὰρ χιτωνίσκῳ τῆς ὁλκάδος ἐξίστασθαι προηγορεύετο καὶ θάνατος τῷ παραβαίνοντι διηπειλεῖτο. Ἀλλ´ ἔστιν ὡς ἔοικεν ἀνθρώποις ψυχὴ πάντων προτιμότερον· δι´ ἣν καὶ τότε οἱ Φοίνικες ἐλπίδος πλούτου τῆς νεὼς ἀποσυλώμενοι, καθάπερ οὐ στερούμενοι κερδαίνειν δὲ μέλλοντες ὅστις πρότερος τὸν ἕτερον φθάσας ἐπιβαίη τοῦ σκάφους ἠπείγοντο, θᾶττον ἐν τῷ βεβαίῳ τοῦ περιεῖναι γενέσθαι πᾶς τις ἁμιλλώμενος.

XXV. » Mais, lorsqu'un des pirates, plus audacieux que les autres, se fût élancé à l'abordage et leur eût montré, en frappant de son épée tout ce qu'il rencontrait, qu'il n'y a pas de guerre sans meurtres et sans effusion de sang, lorsque tous les autres se furent élancés à sa suite, alors les Phéniciens se repentirent; ils tombèrent à genoux et demandèrent grâce de la vie, en promettant de faire tout ce qu'on exigerait d'eux. Les pirates, quoiqu'ils eussent déjà commencé le massacre et que la vue du sang irrite la férocité, obéirent cependant aux ordres de Trachinus et épargnèrent les suppliants. Il y eut trêve, mais une trêve sans nom ; c'était plutôt en réalité une guerre impitoyable, quoiqu'une paix menteuse y eût mis fin ; car les conditions imposées étaient plus cruelles que le combat lui-même. li leur était ordonné de quitter le vaisseau avec un seul vêtement, sous peine de mort pour quiconque enfreindrait cette loi. Mais tout cède, ce semble, chez l'homme à l'amour de la vie : sous l'empire de ce sentiment, les Phéniciens, quoique dépouillés de la fortune dont l'espoir reposait sur leur vaisseau, semblèrent n'avoir rien perdu ; on eût dit plutôt qu'ils allaient faire un gain considérable, tant était grand leur empressement à se devancer mutuellement dans la chaloupe, tant chacun se hâtait de mettre avant tout sa vie en sûreté.

 [5,26] Ἐπεὶ δὲ καὶ ἡμεῖς τῷ δόγματι πειθόμενοι παρῄειμεν ὁ Τραχῖνος τῆς Χαρικλείας ἐπιλαβόμενος «Οὐδὲν» ἔφη «πρὸς σὲ ὅδε ὁ πόλεμος, ὦ φιλτάτη, ἀλλὰ διὰ σὲ γεγένηται καὶ σοὶ πάλαι καὶ ἐξ οὗ γε ἀπολελοίπατε τὴν Ζακυνθίων ἕπομαι, τοσοῦτον ἕνεκα σοῦ καὶ πέλαγος καὶ κίνδυνον ἀναδεξάμενος· ὥστε θάρσει καὶ ἴσθι δέσποινα σὺν ἡμῖν τῶνδε ἁπάντων ἐσομένη.» Ταῦτα ἐκεῖνος μὲν ἔλεγεν, ἡ δέ (ἔστι γὰρ χρῆμα σοφώτατον) καιρὸν διαθέσθαι δραστήριος ἅμα δέ τι καὶ τῆς ἐμῆς ὑποθήκης ἀνύουσα, τὸ κατηφὲς ἐκ τῶν περιεστηκότων τοῦ βλέμματος ἀπεσκευασμένη καὶ πρὸς τὸ ἐπαγωγότερον ἐκβιασαμένη «Ἀλλὰ θεοῖς μὲν» ἔφη «χάρις τοῖς τὰ φιλανθρωπότερα περὶ ἡμῶν ἐπὶ νοῦν τὸν σὸν ἄγουσιν. Εἰ δὲ βούλει με τῷ ὄντι θαρσοῦσαν καὶ ἔχειν καὶ μένειν, πρώτην δίδου ταύτην αἴσθησιν τῆς σῆς εὐνοίας· ἀδελφὸν τουτονὶ τὸν ἐμὸν καὶ πατέρα περίσῳζε μηδὲ ἐπίτρεπε τὴν ναῦν ἀπολιπεῖν, ὡς οὐκ ἔστιν ὅπως βιώσομαι τούτων χωριζομένων.» Καὶ ἅμα λέγουσα τοῖς γόνασι προσέπιπτεν καὶ εἴχετο ἐπὶ πλεῖστον ἱκετεύουσα, τοῦ Τραχίνου ταῖς περιπλοκαῖς ἐντρυφῶντος καὶ τὴν ὑπόσχεσιν ἐπίτηδες παρέλκοντος. Ὡς δὲ ὑπό τε τῶν δακρύων πρὸς οἶκτον ἤγετο καὶ ὑπὸ τῶν βλεμμάτων πρὸς τὸ ὑπήκοον ἐδουλοῦτο, τὴν κόρην ἀναστήσας «Τὸν μὲν ἀδελφὸν» ἔφη «δωροῦμαί σοι καὶ μάλα χαίρων, ὁρῶ γὰρ νεανίσκον ἀνδρείας ἀνάμεστον καὶ βίῳ τῷ ἡμετέρῳ συντελεῖν ἐπιτήδειον· ὅδε δὲ ὁ πρεσβύτης, ἄχθος τηνάλλως, εἰς χάριν μόνην τὴν σὴν περιέστω.»

XXVI. » Lorsque nous arrivâmes, nous aussi, pour obéir à la loi du vainqueur, Trachinus mit la main sur Chariclée, et lui dit : « Cette guerre ne vous concerne pas, ma très chère ; et pourtant c'est en vue de vous qu'elle a été entreprise. Depuis longtemps, depuis le jour où vous avez quitté Zacynthe, je vous suis; c'est pour vous que j'ai bravé l'immensité de ces mers et tous ces dangers. Soyez donc sans crainte et regardez-vous comme maîtresse avec moi de toutes ces richesses. » Ainsi parla Trachinus. Chariclée dût s'accommoder sur le champ à la situation (chose qui exige une rare habileté). Mettant en même temps mes préceptes en pratique, elle bannit à l'instant la tristesse que les circonstances avaient répandue sur son visage et s'efforça de lui montrer un air riant : « Grâces soient rendues aux Dieux, dit-elle, de vous inspirer ce bon vouloir à mon égard. Mais si votre intention est que je sois et reste véritablement sans crainte, donnez-moi une première preuve de bienveillance : sauvez avec moi mon frère que voici, sauvez aussi mon père, et ne permettez pas qu'ils quittent le vaisseau ; car je ne saurais vivre séparée d'eux. A ces mots, elle se jeta à ses genoux et les tint longtemps embrassés, dans la posture d'une suppliante. Trachinus, charmé de ces embrassements, différait à dessein sa réponse ; à la fin, touché par ses larmes, déjà asservi à sa volonté par ses regards, il releva la jeune fille : « Pour votre frère, dit-il, je vous l'accorde avec plaisir; car je vois que c'est un jeune homme plein d'ardeur et tout à fait propre à mener notre genre de vie. Quant à ce vieillard, qui n'est après tout qu'un poids inutile pour nous, qu'il reste, j'y consens, mais seulement pour l'amour de vous.

[5,27] Τούτων καὶ λεγομένων καὶ γινομένων ὁ μὲν ἥλιος ἀκριβῶς εἰς δυσμὰς περιελθὼν τὸ μεταίχμιον ἡμέρας καὶ νυκτὸς σκιόφως ἀπετέλεσεν, ἡ θάλασσα δὲ αἰφνίδιον ἐτραχύνετο τάχα μὲν τροπὴν ἐκ τοῦ καιροῦ λαβοῦσα τάχα δέ που καὶ τύχης τινὸς βουλήματι μεταβληθεῖσα· καὶ βόμβος ἀνέμου κατιόντος ἠκούετο καὶ ὅσον οὔπω πνεῦμα λάβρον τε καὶ βίαιον αὐτόθεν ἐμπεσὸν ἀπροσδοκήτου θορύβου τοὺς λῃστὰς ἐνεπεπλήκει, τὴν μὲν ἰδίαν ἄκατον ἀπολιπόντας κατὰ δὲ τὴν ὁλκάδα πρὸς τῇ διαρπαγῇ τοῦ φόρτου καταληφθέντας ὅπη τε χρήσονται τῷ μεγέθει τῆς νεὼς ἀπείρως ἔχοντας. Τοιγάρτοι πᾶν μὲν ναυτιλίας μέρος ὑπὸ τοῦ προστυχόντος ἐσχεδιάζετο τέχνην δὲ ἄλλος ἄλλην αὐτοδίδακτος ἐθρασύνετο, τῶν μὲν τὰ ἱστία τεταραγμένως ἀνιμώντων τῶν δὲ τοὺς κάλως ἀπείρως κατανεμόντων, καὶ ὁ μέν τις τὴν πρώραν ἀδοκίμαστος ἐκληροῦτο ὁ δὲ τὴν πρύμναν εἶχε καὶ τοὺς αὐχένας. Οὐχ ἥκιστα γοῦν· ἡμᾶς εἰς τὸν ἔσχατον τῶν κινδύνων ἐνέβαλλεν οὐ τὸ βίαιον τοῦ κλύδωνος, οὔπω γὰρ ὁλοσχερῶς ἐκτετάρακτο, ἀλλὰ τὸ ἄτεχνον τοῦ κυβερνῶντος ἀντισχόντος μὲν ἐφ´ ὅσον ἡμερινοῦ φωτὸς ἀπαύγασμα περιέλαμπεν ἀπειπόντος δὲ τοῦ σκότους ἐκνικήσαντος. Ἤδη δὲ βαπτιζομένων καὶ καταδῦναι μικρὸν ἀπολειπόντων ἐπεχείρουν μὲν τὴν πρώτην ἔνιοι τῶν λῃστῶν εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῶν μετεισβαίνειν ἄκατον, ἔπειτα ἐπεῖχον ὑπό τε τοῦ κλύδωνος ἐκκρουόμενοι καὶ τοῦ Τραχίνου πείθοντος ὡς μυρίοις σκάφεσιν εὐπορωτέροις ἐξέσται γενέσθαι τὴν ὁλκάδα καὶ τὸν ἐνόντα πλοῦτον διασῴζουσι· καὶ τέλος καὶ τὸ καλώδιον ἐξ οὗ τῆς νεὼς ἐξήρτητο διέκοψεν ἄλλον χειμῶνα τοῦτον ἐφέλκεσθαι σφᾶς διατεινόμενος, καὶ ἅμα καὶ τοῦ μέλλοντος ἀσφαλοῦς προνοεῖν ὑφηγούμενος, εἶναι γὰρ ὕποπτον ἀμφοτέραις προσπλεῦσαί ποι ταῖς ναυσί, τῶν ἐμπλευσάντων θατέρᾳ πάντως ἐπιζητηθησομένων. Ἐδόκει τε εἶναι πιθανὸς καὶ δυοῖν δι´ ἑνὸς τὸ παρὸν εὐδοκιμεῖν, βραχείας ῥᾳστώνης αἰσθομένων ἐξ οὗ τὴν ἄκατον ἐχώρισεν, οὐ μὴν παντάπασι τῶν δεινῶν ἀπαλλαγέντων ἀλλὰ τρικυμίαις τε ἐπαλλήλοις ἐλαυνομένων καὶ πολλὰ τῆς νεὼς ἀποβαλλόντων καὶ κινδύνου πᾶν εἶδος ὑφισταμένων, ἕως, ἐκείνης τε τῆς νυκτὸς μόλις διαδραμούσης καὶ πρὸς τῆς ἐχομένης ἡμέρας, περὶ δείλην ἀκτῇ τινι κατὰ τὸ στόμιον τοῦ Νείλου τὸ Ἡρακλεωτικὸν προσωκείλαμεν καὶ γῆς Αἰγυπτίας ἀβουλήτως οἱ δυσδαίμονες ἐπιβαίνομεν, οἱ μὲν ἄλλοι χαίροντες ἡμεῖς δὲ ἀνιώμενοι καὶ πολλὰ τῆς σωτηρίας τὴν θάλατταν ὀνειδίζοντες, ὡς ἀνυβρίστου θανάτου φθονήσασαν καὶ φοβερωτέρᾳ γῇ καὶ προσδοκίᾳ παραδοῦσαν ἀθέσμοις βουλήμασι λῃστῶν ἐκκειμένους. Οἷα γὰρ καὶ ἐπεχείρουν οὔπω σχεδὸν τῆς γῆς ἐπιβεβηκότες οἱ ἀλιτήριοι· χαριστήρια δῆθεν Ποσειδῶνι θύειν βούλεσθαι φήσαντες οἶνον μὲν Τύριον καὶ ἄλλα ἄττα τῆς νεὼς ἐξεκόμιζον βοσκήματα δὲ ἐκ τῶν πέριξ χωρίων τοὺς ὠνησομένους ἀπέστελλον, ἀργύριόν τε ὅσον πλεῖστον ἐγχειρίσαντες καὶ τίμημα τὸ πρῶτον αἰτούμενον διδόναι κελεύσαντες.

XXVII. » Pendant ces événements et cet entretien, le soleil était arrivé juste au terme de sa course ; à ce moment qui sépare le jour de la nuit, il se fit une obscurité profonde : la mer s'agita tout à coup, soit qu'il faille attribuer cette perturbation à la nature elle-même, soit qu'elle fût due à quelque intervention de la fortune. On entendait le bruissement du vent qui descendait vers nous; l'orage mugissait, violent, impétueux, prêt à nous frapper, et remplissait d'un trouble soudain les pirates consternés. Ils avaient abandonné leur propre barque, et, comme la tempête les avait surpris occupés à piller le chargement du navire, ils ne savaient, dans leur inexpérience, quel parti tirer d'un aussi grand bâtiment. Chacun, au hasard, s'improvisait lui-même dans les diverses fonctions de la manœuvre ; chacun, sans rien connaître à l'art nautique, mettait hardiment la main à toutes choses. Les uns carguaient confusément les voiles ; les autres disposaient au hasard les cordages. Celui-ci manœuvrait ji la proue, sans y rien entendre ; celui-là avait en partage la poupe et le gouvernail. Ce qui contribua surtout à nous mettre dans le dernier péril, ce ne fut pas la violence de la tempête (car la mer était encore tenable), mais bien l'ignorance du pilote. Il avait tenu bon tant que brillèrent encore quelques lueurs du jour ; mais il renonça à lutter quand les ténèbres prirent le dessus. Quelques-uns des pirates, nous voyant à moitié submergés et sur le point de sombrer, tentèrent d'abord de retourner à leur barque ; mais ils durent y renoncer, retenus par l'agitation des flots et par les conseils de Trachinus, qui leur dit qu'ils se procureraient aisément dix mille barques meilleures, s'ils sauvaient le vaisseau et les richesses qu'il contenait. A la fin, il coupa l'amarre qui retenait cette barque, sous prétexte qu'ils traînaient là à leur suite une autre tempête, et que c'était d'ailleurs une sage précaution pour l'avenir ; car, disait-il, ce serait exciter les soupçons que d'aborder quelque part avec deux vaisseaux, puisqu'on s'inquiéterait nécessairement de ceux qui montaient le second. On goûta ses raisons, et le succès immédiat de cette manœuvre sur le premier point ne laissa pas de doute sur le second : car dès que la barque fut abandonnée, on éprouva un léger soulagement sur le vaisseau. Cependant tout danger n'était pas passé ; les vagues amoncelées déferlaient avec violence ; plusieurs des parties du navire furent enlevées, et il n'y eut genre de péril auquel nous ne fussions exposés. La nuit se passa péniblement dans ces alternatives; enfin, le lendemain, vers le coucher du soleil, nous touchâmes le rivage, vers l'embouchure héracléotique du Nil. Infortunés! nous étions, sans l'avoir voulu, sur la terre d'Egypte ; et, tandis que les autres se réjouissaient, nous nous abandonnions au découragement. Nous reprochions amèrement aux flots de ne nous avoir point engloutis, de nous avoir envié une mort exempte de tout outrage, pour nous jeter sur une terre plus redoutable que la mer, pour nous livrer aux angoisses de l'attente, aux caprices de brigands sans foi ni loi. Nous pouvions prévoir notre sort aux dispositions que prirent les bandits, à peine descendus à terre : sous prétexte d'offrir à Neptune un sacrifice expiatoire, ils tirèrent du vaisseau des vins de Tyr et d'autres provisions. Une partie des leurs furent envoyés vers les villages, chargés d'argent, avec ordre d'acheter des victimes et de payer sans débat le prix réclamé.

[5,28] Ὡς δὲ ἐκεῖνοί τε τάχιστα παρῆσαν ὅλην προβάτων ἀγέλην καὶ συῶν ἐλαύνοντες· οἵ τε κατὰ χώραν μείναντες ὑποδεξάμενοι πυράν τε ἐξῆπτον καὶ τὰ θύματα δείραντες ηὐτρέπιζον τὴν εὐωχίαν, ὁ Τραχῖνος ἰδίᾳ με καὶ τῶν ἄλλων εἰς ἀνήκοον παραλαβὼν «Ὦ πάτερ» ἔφη, «θυγατέρα τὴν σὴν ἐμαυτῷ γαμετὴν ἐμνηστευσάμην καὶ τοὺς γάμους ὡς ὁρᾷς ἑστιᾶν μέλλω τήμερον, ἑορτῶν τὴν ἡδίστην θυσίᾳ τῇ τῶν θεῶν ἐπισυνάπτων. Ὅπως οὖν μὴ αὐτός τε ἀνήκοος στυγνότερον συμποσιάζῃς ἥ τε παῖς διὰ σοῦ μαθοῦσα δέξηται χαίρουσα τὸ ἐσόμενον, ἐδικαίωσα προειπεῖν σοι τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην, οὐ βεβαιωθῆναι παρά σου ταύτην βουλόμενος, ἔχω γάρ μοι κατεγγυῶσαν τὸ βούλημα τὴν ἐξουσίαν, ἀλλ´ αἴσιον ἄλλως καὶ εὐπρεπὲς δοκιμάζων εὐπειθεστέραν εὐτρεπίσαι τὴν νύμφην, διὰ τοῦ φύντος προμαθοῦσαν τὸν γάμον.» Ἐπῄνουν τὰ εἰρημένα καὶ χαίρειν ἐνεδεικνύμην τοῖς τε θεοῖς χάριν ὁμολογεῖν ἥτις μεγίστη, τοῖς ἄνδρα τὸν δεσποτεύοντα τῆς θυγατρὸς ἀποφήνασιν.

XXVIII. » Ils ne tardèrent pas à revenir, poussant devant eux tout un troupeau de moutons et de porcs. Ceux qui étaient restés les reçurent, allumèrent un grand feu, égorgèrent les victimes et préparèrent le festin. Pendant ce temps, Trachinus m'avait prisa l'écart, pour n'être pas entendu de ses compagnons. « Bon père, dit-il, je me suis donné moi-même votre fille pour épouse, et je vais aujourd'hui célébrer les noces, vous le voyez, associant ainsi la plus douce des fêtes à un sacrifice en l'honneur des Dieux. Je ne veux pas que, faute d'avoir été prévenu, vous veniez par votre chagrin attrister la fête ; je désire d'ailleurs que votre fille, informée par vous, reçoive avec plus de joie la nouvelle de cet événement. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous faire part de mes intentions : ce n'est pas que j'aie besoin de votre assentiment, comme sanction de ma volonté; car j'ai la force, et ce m'est une garantie suffisante. Mais il m'a semblé décent et convenable que la jeune fille, avertie d'avance de son mariage par celui à qui elle doit le jour, se prépare à la cérémonie de bonne grâce et avec docilité. » J'approuvai la proposition et j'affectai même de la joie, rendant aux Dieux de chaleureuses actions de grâce de ce qu'ils donnaient à ma fille son maître pour époux.

 [5,29] Ἀποχωρήσας τε μικρὸν καί τινα τῶν πρακτέων ἔννοιαν ἐπ´ ἐμαυτοῦ φροντίσας, ἐπανελθὼν ἱκέτευον σεμνότερον τελεσθῆναι τὰ δρώμενα καὶ θάλαμον ἀποφῆναι τῇ κόρῃ τὴν ὁλκάδα, ἐπεισιέναι {δὲ} μηδένα μηδὲ διοχλεῖν κελεύσαντα ὡς ἂν καὶ κόσμου τοῦ νυμφικοῦ καὶ τῆς ἄλλης εὐπρεπείας ἐπιμεληθῆναι κατὰ καιρὸν ἐγγένοιτο «καὶ γὰρ ἂν εἴη πάντων ἀτοπώτατον τὴν εὐγενείᾳ καὶ πλούτῳ κομῶσαν καὶ τὸ μέγιστον Τραχίνου γαμετὴν ἐσομένην μηδὲ ἀφ´ ὧν ἔξεστιν ἁβρύνεσθαι, εἰ καὶ τὰ λαμπρότερα τῆς γαμηλίου πομπῆς ὁ καιρὸς ἡμᾶς καὶ ὁ τόπος ἀφῄρηται.» Διεχεῖτο πρὸς ταῦτα ὁ Τραχῖνος καὶ χαίρων οὕτω προστάξειν ἐπηγγέλλετο, καὶ προσέταξεν αὐτίκα πάντα κομισαμένους ὧν χρήζοιεν τοῦ λοιποῦ τῇ νηὶ μὴ πλησιάζειν. Καὶ οἱ μὲν τὰ ἐντεταλμένα ἔπραττον, ἐξεφόρουν τραπέζας κρατῆρας τάπητας παραπετάσματα, Σιδωνίων ἔργα χειρῶν καὶ Τυρίων, τἄλλα οἷς δεῖπνον ὑπηρετεῖται πάντα ἀφειδῶς, καὶ ἐπὶ τῶν ὤμων ἀκόσμως ἐξετίθεντο, πλοῦτον ὃν πολλοὶ πόνοι καὶ φειδωλοὶ συνήθροισαν ἀσώτῳ συμποσίῳ τῆς τύχης ἐνυβρίσαι παραδούσης. Ἐγὼ δὲ τὸν Θεαγένην παραλαβὼν καὶ παρὰ τὴν Χαρίκλειαν ἐλθὼν εὑρών τε δεδακρυμένην «Ὦ θύγατερ» ἔφην, «εἰωθότα μέν σοι καὶ οὐ ξένα· θρηνεῖς δ´ οὖν ὅμως ἃ καὶ πρότερον ἤ τι καινότερον;» Ἡ δὲ «Πάντα μὲν» ἔφη, «πρὸ πάντων δὲ τὰ προσδοκώμενα κατὰ τὴν ἐμοὶ Τραχίνου πολεμίαν εὔνοιαν ἣν εἰκὸς ἐκείνῳ τὸν καιρὸν ἐπιτεῖναι, φιλεῖ γὰρ εὐημερία παράλογος ὕβρεως ἔργα προκαλεῖσθαι. Τραχῖνος μὲν οὖν καὶ ὁ Τραχίνου στυγητὸς ἔρως οἰμώξεται, θανάτου μοι προλήψει περιγραφησόμενος, ἐμὲ δὲ ἥ τε σὴ ἔννοια καὶ ἡ Θεαγένους, εἰ πρὸ τοῦ τέλους χωρισθήσομαι, πρὸς θρήνους κατήγαγε.» «Τὰ ὄντα» ἔφην «εἰκάζεις· ὁ γὰρ Τραχῖνος εἰς γάμον τὸν αὐτοῦ τε καὶ σὸν ἀπὸ τῆς θυσίας μεταποιεῖ τὴν εὐωχίαν, ἐμοί τε ὡς πατρὶ τὴν βουλὴν ἐξηγόρευσεν, εἰδότι μὲν αὐτοῦ καὶ πάλαι τὴν ἐπὶ σοὶ μανιώδη κίνησιν ἐξ ὧν ὁ Τυρρηνός μοι κατὰ τὴν Ζακυνθίων διείλεκτο, σιωπῶντι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὡς ἂν τοῖς μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνοιτε τὰς γνώμας, ἐνδεχόμενον καὶ διαδρᾶναι τὴν ἐπιβουλήν. Ἐπεὶ δέ, ὦ παῖδες, πρὸς τοῦτο μὲν ὁ δαίμων ἀντέπραξεν ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς δεινοῖς ἐμβεβήκαμεν, φέρε τι γενναῖον καὶ ἀπότομον ἐγχειρήσαντες ὁμόσε τῇ ἀκμῇ τοῦ κινδύνου χωρήσωμεν, ἢ τὸ εἶναι γενναίως καὶ ἐλευθέρως κατορθώσοντες ἢ τὸ τεθνάναι σωφρόνως καὶ ἀνδρείως κερδήσοντες.»

XXIX. » Après m'être retiré un peu à l'écart, pour délibérer en moi-même sur ce que j'avais à faire, je revins trouver Trachinus : je le suppliai de faire les choses avec un peu plus de décence et d'assigner à la jeune fille le vaisseau pour chambre nuptiale, avec défense expresse à qui que ce fût d'y entrer et de la troubler, jusqu'à ce qu'elle eût fait sa toilette de noces et terminé à loisir tous les préparatifs usités en pareil cas. « Il serait tout à fait inconvenant, disais-je, qu'une jeune fille riche, d'une naissance illustre, du moment surtout où elle est destinée à être l'épouse de Trachinus, ne fût pas parée avec tout le soin que permettent les circonstances, puisque le temps et le lieu nous interdisent de donner plus d'éclat à la pompe nuptiale. » Trachinus en m'écoutant fut transporté de joie et me déclara avec enthousiasme qu'il allait donner des ordres en conséquence. Et en effet, il ordonna de débarquer immédiatement tout ce dont on pouvait avoir besoin et de ne plus approcher ensuite du vaisseau. Ces instructions furent aussitôt suivies : on débarqua à profusion des tables, des coupes, des nattes, des tapisseries de Tyr et de Sidon, en un mot tout ce qui est nécessaire pour le service d'un repas : on voyait porter sur les épaules et étaler sans ordre sur le rivage des richesses amassées à force de travail et d'économie, que la fortune livrait dédaigneusement à toutes les profanations d'une orgie. Pour moi, j'allai prendre Théagène, et je me rendis avec lui auprès de Chariclée, que nous trouvâmes tout en larmes. « O ma fille, lui dis-je, de pareils malheurs ne sont pas nouveaux pour toi; tu y es accoutumée. Et pourtant quels sont ces pleurs? ont-ils pour objet tes malheurs passés ou de nouvelles infortunes? — Tout m'est sujet de larmes, dit-elle, mais surtout ce que je prévois, cet amour odieux de Trachinus, que le temps ne peut qu'accroître ; car un bonheur inespéré provoque ordinairement l'insolence : mais Trachinus, avec son amour maudit, peut se préparer à gémir; car je le préviendrai par une mort volontaire. Ce qui provoquait mes pleurs, c'était la pensée d'être, avant le terme, séparée de vous et de Théagène. — Tes conjectures sont justes, lui dis-je; car, au sacrifice, Trachinus veut faire succéder un banquet pour son mariage avec toi ; il m'a signifié ses intentions comme à ton père. Je connaissais d'ailleurs depuis longtemps sa passion furieuse pour toi, car Tyrrhénus me l'avait révélée à Zacynthe. Je ne vous en avais rien dit, pour ne pas briser votre courage par la perspective des douleurs futures ; j'espérais d'ailleurs pouvoir échapper à ses embûches. Mais, puisque la Divinité ne l'a pas voulu, mes enfants, maintenant que nous voici tombés au milieu même du péril, formons quelque généreuse et magnanime entreprise, marchons résolument au plus fort du danger, afin de conquérir une vie libre et glorieuse si nous réussissons, sinon, l'avantage d'une mort honorable et virile. »

 [5,30] Ὡς δὲ ποιήσειν ὅτι ἂν κελεύω καθυπέσχοντο, ὑποθέμενος τὸ πρακτέον ἐκείνους μὲν ἀπολείπω διασκευαζομένους ἐπὶ δὲ τὸν δευτερεύοντα Τραχίνου λῃστήν, ἐκαλεῖτο δὲ οἶμαι Πέλωρος, ἀφικόμενος ἔχειν τι φράζειν αὐτῷ κερδαλεώτατον ἔλεγον· ἐκείνου δὲ ἑτοίμως ὑπακούσαντος καὶ οὗ μηδεὶς ἀκροάσεται παραγαγόντος «Ἀκούοις ἂν» ἔφην, «ὦ τέκνον, ἐπιτετμημένως· τὸ γὰρ στενὸν τοῦ καιροῦ πολυλογίαν οὐκ ἐπιδέχεται. Ἐρᾷ σου θυγάτηρ ἡ ἐμή, καὶ θαυμαστὸν οὐδέν· ἡττήθη τοῦ βελτίονος· ὑφορᾶται δὲ τὸν λῄσταρχον ὡς εἰς γάμον παρασκευάζοντα τὸ συμπόσιον, καὶ γάρ τι καὶ τοιοῦτο ἐνέφηνεν, εὐπρεπέστερον αὐτὴν κοσμηθῆναι προστάξας. Ὅρα δὴ πῶς ἂν τοῦτο διακρούσαιο καὶ σαυτῷ μᾶλλον τὴν παῖδα περιποιήσειας, φησὶ γὰρ ἀποθανεῖσθαι πρότερον ἢ Τραχίνῳ γαμηθήσεσθαι.» Καὶ ὃς «Θάρσει» ἔφη· «πάλαι γάρ τοι καὶ αὐτὸς τῇ κόρῃ προσπεπονθὼς ἐφοδίου λαβέσθαι τινὸς ηὐχόμην, ὥστε ἢ παραχωρήσει μοι Τραχῖνος ἑκὼν εἰς τὰ πρωτεῖα τῆς νύμφης ἃ χρεωστοῦμαι προεμβάτης τῆς ὁλκάδος γεγονώς, ἢ πικρόγαμος ἔσται πρὸς τῆσδε τῆς δεξιᾶς ἃ προσήκει παθών.» Ἀπέτρεχον τούτων ἀκούσας ὡς μή τινα ἐγγενέσθαι ὑπόνοιαν, καὶ τοὺς παῖδας ἥκων ἐθάρρυνον, ὁδῷ βαδίζειν τὴν σκέψιν εὐαγγελιζόμενος.

XXX. » Ils me promirent de faire tout ce que je leur ordonnerais; et, mes instructions données, je les laissai faire leurs dispositions. Je me rendis de là auprès du second de Trachinus, nommé, je crois, Pélorus, à qui je dis que j'avais à lui faire une communication importante. Il prêta volontiers l'oreille à cette ouverture et me conduisit à un endroit où personne ne pouvait nous entendre. — « Voici en quelques mots, lui dis-je, ce dont il s'agit, mon fils; car le peu de temps que nous avons ne permet pas de longs discours : ma fille vous aime; et il n'y a là rien de surprenant; elle cède à l'ascendant de votre supériorité. Mais elle soupçonne que votre chef prépare pour elle un festin de noces; il a même laissé voir quelque chose de son dessein en lui ordonnant de se parer avec plus d'élégance. Avisez donc au moyen de rompre cette union, et de vous réserver la jeune fille pour vous-même. Car elle dit qu'elle aime mieux mourir que d'être unie à Trachinus. —Soyez tranquille, me dit-il; moi aussi j'éprouve depuis longtemps pour elle la même passion, et je n'attendais qu'une ouverture favorable. Ou bien Trachinus me cédera sa main (c’est un prix qui m'est dû pour être monté le premier à l'abordage), ou bien je lui réserve des noces amères, et ce bras le châtiera comme il le mérite. » Lorsque j'eus entendu ces menaces, je m'empressai de le quitter pour n'exciter aucun soupçon, et je courus encourager mes enfants en leur annonçant que nos affaires étaient en bonne voie.

[5,31] Ἐδειπνοῦμεν ὀλίγον ὕστερον καὶ ὅτε διαβεβρεγμένους ἤδη καὶ πρὸς τὸ ὑβριστικώτερον παραφερομένους ᾐσθόμην, ἠρέμα πρὸς τὸν Πέλωρον (ἐκείμην δὲ αὐτοῦ πλησίον ἐπιτηδεύσας) «Εἶδες» ἔφην «ὅπως ἡ κόρη κεκόσμηται;» Τοῦ δὲ «Οὐδαμῶς» εἰπόντος, «Καὶ μὴν ἔξεστιν» εἶπον «εἰ λάθρα παρέλθοις εἰς τὴν ναῦν· οἶσθα γὰρ ὡς καὶ τοῦτο διεκώλυσεν ὁ Τραχῖνος· αὐτὴν τὴν Ἄρτεμιν ὄψει προκαθημένην. Ἀλλ´ ὅπως τὸ παρὸν θεάσῃ σωφρόνως, μὴ σαυτῷ τε κἀκείνῃ θάνατον προξενήσῃς.» Ὁ δὲ μηδὲν μελλήσας ὥς τινος τῶν ἀναγκαίων ἐπείγοντος ἀνίσταται καὶ λαθὼν εἰστρέχει τε εἰς τὴν ὁλκάδα καὶ ἰδὼν τὴν Χαρίκλειαν δάφνης τε φέρουσαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς στέφανον καὶ χρυσοϋφεῖ στολῇ καταυγάζουσαν (τὴν γὰρ ἐκ Δελφῶν ἱερὰν ἐσθῆτα ἠμφίεστο ὡς ἢ νικητήριον ἢ ἐντάφιον ἐσομένην) καὶ τἄλλα περὶ αὐτὴν φαιδρυνόμενα καὶ σχῆμα παστάδος ἀπομιμούμενα, διακαίεται ὡς εἰκὸς τῇ θέᾳ, πόθου τε ὁμοῦ καὶ ζήλου προσπεσόντων, καὶ δῆλος ἦν αὐτόθεν ἐπανήκων ἀπὸ τοῦ βλέμματος ἐμμανές τι διανοούμενος. Οὔπω γὰρ σχεδόν τι κατακλινεὶς «Ἐγὼ δὲ» ἔφη «τὸ γέρας τὸ προεμβατήριον τίνος ἕνεκεν οὐχὶ κομίζομαι;» «Ὅτι» ἔφη ὁ Τραχῖνος «οὐκ ᾔτησας· ἀλλ´ οὐδὲ νέμησις οὐδέπω προὐτέθη τῶν εἰλημμένων.» Καὶ ὃς «Οὐκοῦν αἰτῶ τὴν κόρην τὴν αἰχμάλωτον.» Τοῦ Τραχίνου δὲ «Παρ´ αὐτὴν ὃ βούλει λάμβανε» εἰπόντος ὁ Πέλωρος ὑπολαβὼν «Καταλύεις οὖν τὸν λῃστρικὸν νόμον ὃς τῷ πρώτῳ νηὸς ἐπιβάντι πολεμίας καὶ τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα προκινδυνεύσαντι τοῦ κατὰ βούλησιν ἐκλογὴν ἀπένειμεν.» «Οὐ τοῦτον» εἶπεν ὁ Τραχῖνος, «ὦ βέλτιστε, καταλύω ἀλλ´ ἑτέρῳ νόμῳ διισχυρίζομαι, τοὺς ὑπηκόους εἴκειν τοῖς ἄρχουσι κελεύοντι· πέπονθα δή τι πρὸς τὴν κόρην καὶ γαμετὴν ἐμαυτῷ λαμβάνων προτιμηθῆναι δικαιῶ, σὺ δὲ εἰ μὴ τὸ κελευόμενον πράττοις οὐκ εἰς μακρὰν οἰμώξῃ τῷδε τῷ κρατῆρι βαλλόμενος.» Ὁ δὲ Πέλωρος ἀπιδὼν εἰς τοὺς παρόντας «Ὁρᾶτε» ἔφη «τἀπίχειρα τῶν πόνων; οὕτω καὶ ὑμῶν ἕκαστος τοῦ γέρως ποτὲ στερηθήσεται καὶ τοῦ τυραννικοῦ τούτου νόμου πειραθήσεται.»

XXXI. » Peu après, le festin commença. Lorsque je les vis échauffés par le vin et tout disposés à la violence, je dis tout bas à Pélorus, auprès duquel je m'étais placé à dessein : «— Avez-vous vu comment la jeune fille est parée? — Nullement, dit-il. — Eh bien! vous lé pouvez, en vous glissant sur le vaisseau ; mais que ce soit à la dérobée, car vous savez que Trachinus l'a défendu. C'est Diane elle-même que contempleront vos yeux. Mais, pour le moment, contentez-vous de la regarder, sans rien entreprendre, pour ne pas vous exposer l'un et l'autre à la mort. » Sans tarder un instant, il se lève, comme s'il était pressé par quelque besoin, et court secrètement au vaisseau; Là il voit Chariclée, la tête couronnée de laurier, parée d'une robe tout étincelante de broderies d'or. (C'était son habit sacerdotal de Delphes, dont elle s'était revêtue, pour en faire ou l'ornement de son triomphe, ou son vêtement funèbre.) Tout, autour d'elle, avait un air de fête; on eût dit une chambre nuptiale. Pélorus, on le conçoit, s'enflamme à cet aspect ; la passion et la jalousie le transportent en même temps. On voyait clairement à son regard, lorsqu'il revint, qu'il méditait quelque dessein furieux. A peine assis, il s'écria : « Pourquoi n'ai-je pas encore reçu le prix dû au premier qui monte à l'abordage? — Parce que, dit Trachinus, tu ne l'as pas réclamé; d'ailleurs le partage du butin n'est point fait encore. — Eh bien! reprit-il, je demande la jeune captive. — Elle seule exceptée, dit Trachinus, prends ce que tu voudras. — Tu violes donc, répliqua Pélorus, la loi des pirates, en vertu de laquelle celui, qui le premier monte sur le vaisseau ennemi et brave les premiers coups dans l'intérêt de tous, peut choisira son gré. —Je ne viole pas cette loi, mon ami, dit Trachinus ; je m'autorise d'une autre qui ordonne d'obéir à son chef. J'aime cette jeune fille, et je la prends moi-même pour épouse; la préférence, je crois, me revient de droit. Quant à toi, si tu n'obéis à mes ordres, je vais à l'instant t'en faire repentir, et je te brise la tête avec cette coupe. — Vous voyez, dit Pélorus, en promenant ses regards sur les convives, quel est le prix de nos fatigues ; ainsi chacun de vous sera privé quelque jour de la récompense qui lui revient et éprouvera à son tour cette loi tyrannique. » Que vous dirai-je, Nausiclès, du spectacle qui suivit? Vous eussiez cru voir la mer soulevée tout-à-coup par une violente bourrasque, tant fut aveugle et impétueux le mouvement qui entraîna soudain, au milieu d'un indicible désordre, tous ces hommes dominés par le vin et la passion.

[5,32] Τί ἦν ἰδεῖν τὸ ἐντεῦθεν, ὦ Ναυσίκλεις; θαλάττῃ προσείκασας ἂν τοὺς ἄνδρας αἰφνιδίῳ σπιλάδι κατασεισθέντας, οὕτως ἀλόγιστος ὁρμὴ πρὸς ἄφραστον αὐτοὺς ἤγειρε τάραχον, ἅτε οἴνῳ καὶ θυμῷ κατόχους γεγενημένους. Οἱ μὲν γὰρ ὡς τοῦτον οἱ δὲ ὡς ἐκεῖνον ἀποκλίναντες οἱ μὲν αἰδεῖσθαι τὸν ἄρχοντα οἱ δὲ μὴ καταλύεσθαι τὸν νόμον ἐθορύβουν. Καὶ τέλος ὁ μὲν Τραχῖνος ἐπανατείνεται ὡς τῷ κρατῆρι πατάξων τὸν Πέλωρον, ὁ δέ, προπαρεσκεύαστο γάρ, ἐγχειριδίῳ φθάνει διελαύνων τὸν μαζόν. Καὶ ὁ μὲν ἔκειτο καιρίᾳ βεβλημένος, τοῖς λοιποῖς δὲ ἄσπονδος ἐτέτατο πόλεμος ἔπαιόν τε συμπεσόντες ἀλλήλους ἀφειδῶς, οἱ μὲν ὡς ἐπαμύνοντες τῷ ἄρχοντι οἱ δὲ ὡς τοῦ Πελώρου σὺν τῷ δικαίῳ προασπίζοντες. Καὶ ἦν οἰμωγὴ μία ξύλοις λίθοις κρατῆρσι δαλοῖς τραπέζαις βαλλόντων καὶ βαλλομένων. Ἐγὼ δὲ ὡς πορρωτάτω χωρίσας ἐμαυτὸν ἐπί τινος λόφου θέαν ἀκίνδυνον ἐμαυτῷ κατένεμον. Οὐ μὴν οὐδὲ Θεαγένης ἀπόλεμος ἦν οὐδὲ ἡ Χαρίκλεια, τὰ γὰρ συγκείμενα πράττοντες ὁ μὲν ξιφήρης θατέρῳ τὰ πρῶτα μέρει συνεμάχει παντάπασιν ἐνθουσιῶντι προσεοικώς, ἡ δὲ ὡς συνερρωγότα τὸν πόλεμον εἶδεν ἀπὸ τῆς νεὼς ἐτόξευεν εὔσκοπά τε καὶ μόνου τοῦ Θεαγένους φειδόμενα. Καὶ ἔβαλλεν οὐ καθ´ ἓν τῆς μάχης μέρος, ἀλλ´ ὅντινα πρῶτον ἴδοι τοῦτον ἀνήλισκεν, αὐτὴ μὲν οὐχ ὁρωμένη ἀλλὰ ῥᾳδίως πρὸς τὴν πυρκαϊὰν τοὺς ἐναντίους κατοπτεύουσα, τῶν δὲ ἀγνοούντων τὸ κακὸν καὶ δαιμονίους εἶναι τὰς πληγὰς ἐνίων ὑπονοούντων, ἕως τῶν ἄλλων πεσόντων μόνος ὁ Θεαγένης ὑπελείφθη τῷ Πελώρῳ μονομαχῶν, ἀνδρὶ τὰ πάντα γενναίῳ καὶ φόνοις ἐγγεγυμνασμένῳ παμπόλλοις, οὐδὲν οὐδὲ τῆς Χαρικλείου τοξείας ἐπαμύνειν ἔτι δυναμένης, ὠδινούσης μὲν εἰς τὴν βοήθειαν δεδοικυίας δὲ τὴν ἀποτυχίαν, αὐτοσχεδίου καὶ ἐν χερσὶ τῆς μάχης αὐτοῖς ὠθουμένης. Οὐ μὴν εἰς τέλος γε ἀντέσχεν ὁ Πέλωρος· ὡς γὰρ ἀποροῦσα πρὸς τὴν ἐνέργειον συμμαχίαν ἡ Χαρίκλεια λόγον ἐπίκουρον τῷ Θεαγένει ἐτόξευσεν «Ἀνδρίζου, φίλτατε» βοήσασα, ἐνταῦθα ἤδη μακρῷ τὸν Πέλωρον ὑπερεῖχεν ὁ Θεαγένης ὥσπερ ἰσχὺν αὐτῷ καὶ θάρσος τῆς φωνῆς διακονούσης καὶ ὅτι τῆς μάχης περίεστι τὸ ἔπαθλον μηνυούσης. Ἐγείρας γὰρ τὸ φρόνημα πολλοῖς ἤδη τοῖς τραύμασι πεπιεσμένος ἐφήλατό τε τῷ Πελώρῳ καὶ τῇ κεφαλῇ τὸ ἐγχειρίδιον ἐπιβαλὼν τῆς μὲν ἀπέτυχεν, ἐκείνου μικρὸν ἀποκλίναντος, ἄκρον δὲ τὸν ὦμον παραξέσας τὴν χεῖρα κατὰ τὴν συμβολὴν τοῦ ἀγκῶνος ἀπέκοπτε· κἀκ τοῦδε ὁ μὲν ἐτράπη πρὸς φυγήν, ὁ δὲ ἐδίωκε.

XXXII. » Chacun prenait parti pour l'un ou pour l'autre; ceux-ci réclamaient le respect dû au chef, ceux-là criaient tumultueusement qu'on violait la loi. A la fin, Trachinus leva le bras, comme pour lancer une coupe à Pélorus; mais Pélorus, qui se tenait sur ses gardes, le prévint et lui perça le sein d'un coup de poignard, dirigé d'une main si sûre qu'il roula sans vie. Une mêlée affreuse s'en suivit ; les deux partis se précipitèrent l'un sur l'autre et se frappèrent à outrance, ceux-ci pour venger leur chef, ceux-là pour défendre Pélorus et leurs droits. Un seul cri s'élevait du milieu de ce choc d'hommes, frappant, frappés, à coups de bâton, de pierres, de coupes, de tisons et de tables. Pour moi, je m'étais retiré le plus loin possible de la mêlée, sur un tertre d'où je pouvais à l'aise la contempler à l'abri de tout danger. Théagène, au contraire, ne restait point étranger au combat, non plus que Chariclée. Conformément à mes instructions, Théagène s'était jeté tout d'abord, l'épée à la main, dans l'un des deux partis, et frappait comme un forcené. Chariclée, dès qu'elle vit le combat engagé, se mil à lancer des traits du haut du vaisseau. Elle visait à coup sûr et n'épargnait que Théagène. Ses coups n'étaient pas dirigés seulement contre un des deux partis; le premier qui se présentait tombait sous ses flèches. Invisible elle-même, elle pouvait viser à loisir ses adversaires à la lueur du feu ; eux au contraire, ils ne savaient d'où tombaient les coups; quelques-uns même se figuraient qu'ils étaient dirigés par la main des Dieux. A la fin, de tous les combattants, il ne resta plus que Théagène, luttant seul à seul contre Pélorus, homme d'une valeur remarquable et endurci au carnage. Déjà les traits de Chariclée ne pouvaient plus être d'aucun secours à Théagène ; si elle brûlait de lui venir en aide, elle craignait aussi que son bras ne faillit; car les deux adversaires luttaient corps à corps. Cependant Pélorus finit par succomber : Chariclée ne pouvant prêter à son amant un concours actif, lui envoya, en guise de traits, des paroles d'encouragement : « Courage, cher ami, » lui criait-elle; Théagène prit dès lors un avantage marqué sur Pélorus, comme si ces paroles lui eussent rendu la force et la confiance, en lui montrant que celle qui devait être le prix du combat vivait encore. Recueillant toutes ses forces, déjà épuisées par de nombreuses blessures, il s'élança sur Pélorus et lui porta à la tête un furieux coup d'épée. Pélorus l'évita, en s'effaçant; mais la lame, effleurant l'épaule, lui abattit le bras à la jointure du coude; il se mit aussitôt à fuir, poursuivi par Théagène.

 [5,33] Καὶ τὰ μὲν ἄλλα τῶν μετὰ ταῦτα οὐκ ἔχω λέγειν πλὴν ὅτι γε ἐμὲ μὲν ἔλαθεν ἐπανελθὼν ἐγκαταμείναντα τῷ λόφῳ καὶ οὐ θαρσήσαντα τῆς νυκτὸς ἐπιμίξαι χωρίῳ πολεμουμένῳ, τὴν Χαρίκλειαν δὲ οὐδαμῶς· ἀλλ´ εἶδον ἡμέρας γενομένης τὸν μὲν ἴσα καὶ νεκρῷ προκείμενον τὴν δὲ προσκαθημένην καὶ θρηνοῦσαν καὶ βούλεσθαι μὲν ἐπισφάττειν ἑαυτὴν ἐνδεικνυμένην ὑπὸ δὲ ὀλίγης ἐλπίδος τοῦ τάχα ἂν καὶ περιγενέσθαι τὸν νεανίσκον ἐπεχομένην. Οὐδὲ ἔφθην ὁ δυσδαίμων εἰπεῖν τε καὶ μαθεῖν οὐδὲ ἐπικουφίσαι παραμυθίᾳ τὴν συμφορὰν οὐδὲ τὰ ἐνδεχόμενα ἐπιμεληθῆναι, τὰ ἐκ θαλάττης κακὰ τῶν ἐκ γῆς ἀδιαστάτως διαδεξαμένων. Ἄρτι γὰρ ἐμοῦ ὅτε ἡμέραν εἶδον τὸν λόφον κατιόντος, λῃστρικὸν Αἰγυπτίων πλῆθος ἐκ τοῦ ὑπερτείνοντος ὄρους, ὡς ἐῴκει, κατέτρεχεν, εἶχέ τε ἤδη τοὺς νέους καὶ ἀπῆγε μικρὸν ὕστερον, ὅσα φέρειν ἐδύνατο τῆς νεὼς ἐπικομιζόμενον. Ἐγὼ δὲ τηνάλλως πόρρωθεν εἱπόμην ὀδυρόμενος τὰς ἐμαυτοῦ τε κἀκείνων τύχας οὔτε δὲ ἐπαμύνειν ἔχων οὔτε ἐπιμίγνυσθαι δοκιμάζων, εἰς ἐπικουρίας ἐλπίδα ἐμαυτὸν ταμιευόμενος. Οὐ μὴν ἐπήρκεσά γε, πόθεν; ἀπολειφθεὶς μὲν τότε τοῦ γήρως ἐμποδίσαντος ἐν τοῖς ὀρθίοις συνεκδραμεῖν τοῖς Αἰγυπτίοις, ἐπί τε τοῦ παρόντος εἰς τὴν ἀνεύρεσιν τέως τῆς θυγατρὸς θεῶν μὲν εὐμενείᾳ σῇ δέ, ὦ Ναυσίκλεις, εὐνοίᾳ χρησάμενος, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἐρανισάμενος θρήνων δὲ μόνων τῶν ἐπ´ αὐτῆς καὶ ὀδυρμῶν ἀφθόνων χαριζόμενος.« Ἐπὶ τούτοις ἐδάκρυε μὲν αὐτὸς ἐδάκρυον δὲ οἱ παρόντες καὶ εἰς θρῆνον ἡδονῇ τινι σύγκρατον μετεβέβλητο τὸ συμπόσιον, ἐπίφορον γάρ τι πρὸς δάκρυον οἶνος· ἕως ὁ Ναυσικλῆς ἐπιθαρσύνων τὸν Καλάσιριν »Ὦ πάτερ» ἔφη, «σὺ δὲ εἰς τὸ ἑξῆς γοῦν εὔθυμος εἶναι τὴν μὲν θυγατέρα ἤδη τήνδε κεκομισμένος τὸν παῖδα δὲ ἰδεῖν ὑπὸ τῆς νυκτὸς μόνης εἰργόμενος· εἰς ἕω γὰρ ἀφιξόμεθα πρὸς τὸν Μιτράνην καὶ πάντα τρόπον λύσασθαί σοι τὸν ἄριστον Θεαγένην πειρασόμεθα.» «Βουλοίμην ἂν» εἶπεν ὁ Καλάσιρις· «νῦν δὲ ὥρα γε διαλύειν τὸ συμπόσιον· μνήμη τοῦ δαιμονίου γινέσθω καὶ τὰς λυτηρίους τις σπονδὰς περιαγέσθω.»

XXXIII. Je ne saurais rien dire de ce qui suivit, sinon que Théagène revint à mon insu ; car j'étais, resté sur mon tertre, n'osant pas, au milieu de la nuit, descendre sur le lieu du combat. Mais il n'échappa point à la sollicitude de Chariclée : aux premières lueurs du jour, j'aperçus Théagène couché à terre, et comme sans vie; Chariclée, assise auprès de lui, tout en larmes, laissait voir à ses gestes qu'elle voulait elle-même se donner la mort, et n'était retenue que par un faible espoir de voir le jeune homme revenir à lui. Je n'eus pas le temps, infortuné! de leur parler, de m'informer auprès d'elle, d'adoucir leurs souffrances par mes consolations, et de leur donner tous les secours en mon pouvoir : car, aux maux endurés sur mer, la terre en amena en succédèrent sans
interruption d'autres, venus de la terre. J'allais descendre de ma colline, le jour venu, lorsqu'une  troupe nombreuse de brigands égyptiens dévala  en courant, à ce qu'il me sembla, les hauteurs qui longent  le fleuve; déjà ils d'étaient emparés des jeunes gens et, peu après, ils les emmenaient, en emportant tout  ce qu'ils pouvaient de ce que contenait le navire. Je les suivis de loin, en vain, en pleurant sur nos  malheurs à eux et à moi, incapable de les défendre et  pensant qu'il valait mieux ne pas aller avec eux mais me  réserver dans l'espoir de les secourir. Mais cela me fut  impossible. Et comment l'aurais-je pu? Je fus distancé,  car la vieillesse m'empêcha de gravir les pentes raides  de la falaise et d'aller aussi vite que les Egyptiens, et  voici que maintenant, si j'ai retrouvé ma fille, je le dois  seulement à la faveur des dieux et à ta bonté, Nausiclès,  mais je n'y ai en rien contribué : je n'ai pu offrir que des  gémissements sur son sort et des lamentations infinies. »  Sur quoi il se mit à pleurer, et les assistants pleurèrent  aussi, et le banquet se transforma en un concert de  gémissements qui n'allait pas sans quelque douceur, car le vin  incite quelque peu à pleurer. Finalement, Nausiclès  dit pour réconforter Calasiris : « Père, tu peux, à partir  de maintenant, reprendre courage; tu as retrouvé ta  fille; quant à ton fils, seule la nuit t'empêche de le voir;  dès l'aube, nous irons trouver Mitranès et nous mettrons  tout en oeuvre pour délivrer ton excellent Théagène. — je le voudrais bien, dit Calasiris; mais il est temps de  terminer le banquet; seulement n'oublions pas les dieux  et offrons les libations de la fin. »

[5,34] Ἐκ τούτου περιήγοντο μὲν αἱ σπονδαὶ διελύετο δὲ τὸ συμπόσιον· ὁ Καλάσιρις δὲ τὴν Χαρίκλειαν ἐσκοπεῖτο καὶ ὡς τὴν πάροδον τοῦ πλήθους παρατηρῶν οὐκ ἐφεύρισκεν, ὀψέ τινος γυναίου φράσαντος εἰς τὸ ἄδυτον παρελθὼν καταλαμβάνει τοῖς ἴχνεσι τοῦ ἀγάλματος προσπεφυκυῖαν καὶ εὐχῆς τε μακρᾷ παρολκῇ καὶ λύπης προσβολῇ πρὸς ὕπνον βαθὺν ὀλισθήσασαν. Ἐπιδακρύσας οὖν ὀλίγα καὶ πρὸς τὰ βελτίονα τρέψαι τὰ κατ´ αὐτὴν ἱκετεύσας τὸν θεὸν ἡσυχῆ τε ἀφυπνίσας ἦγεν εἰς τὴν καταγωγὴν ἐρυθριῶσαν ὡς ἐφαίνετο διότι λάθοι πρὸς τοῦ ὕπνου κεκρατημένη. Καὶ ἡ μὲν εἰς τὴν γυναικωνῖτιν χωρισθεῖσα σὺν τῷ θυγατρίῳ τε τοῦ Ναυσικλέους κατακλινεῖσα τὰς παρούσας ἀγρυπνίᾳ διετίθετο φροντίδας.

XXXIV. Alors, on fit les libations, tout autour de la  table, et le banquet prit fin. Calasiris regardait vers Chariclée, mais il eut beau examiner le défilé la fouile qui se retirait, il ne la vit pas; enfin, sur les  indications d'une femme, il entra dans le sanctuaire et  la trouva enlaçant les pieds de la statue et, sous l'effet de sa longue prière et de l'excès de son chagrin, ensevelie  dans un profond sommeil. Il répandit quelques larmes,  supplia le dieu de donner une heureuse issue aux tribulations  de la jeune fille, puis il l'éveilla doucement et la  reconduisit chez elle, tandis qu'elle rougissait de s'être  ainsi laissée surprendre par le sommeil. Elle se retira  dans l'appartement des femmes et se coucha dans la  chambre de la fille de Nausiclès, mais les soucis qui  l'accablaient la tinrent éveillée. (les deux pages manquantes sont tirées de Grimal)


 

 LIVRE II.