retour à l'entrée du site

table des matières de l'œuvre d'HÉLIODORE

 

HÉLIODORE

 

ÉTHIOPIQUES

 

LIVRE IV

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

 «Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν Πυθίων ἀγὼν ἔληγεν ὁ δὲ τῶν νέων ἐπήκμαζεν ἀγωνοθετοῦντος, οἶμαι, καὶ βραβεύοντος Ἔρωτος καὶ δι´ ἀθλητῶν δύο τούτων καὶ μόνων οὓς ἐζεύξατο μέγιστον ἀγώνων τὸν ἴδιον ἀποφῆναι φιλονεικήσαντος. Γίνεται γάρ τι τοιοῦτον· ἐθεώρει μὲν ἡ Ἑλλὰς ἠθλοθέτουν δὲ οἱ Ἀμφικτύονες. Ἐπειδὴ τοίνυν τὰ ἄλλα μεγαλοπρεπῶς ἐτετέλεστο, δρόμων ἅμιλλαι καὶ πάλης συμπλοκαὶ καὶ πυγμῆς χειρονομίαι, τέλος ὁ μὲν κῆρυξ «Ἄνδρες ὁπλῖται παριόντων» ἀνεβόησεν. Ἡ ζάκορος δὲ ἡ Χαρίκλεια κατ´ ἄκρον τὸ στάδιον ἀθρόον ἐξέλαμψεν, ἀφιγμένη καὶ ἄκουσα διὰ τὸ πάτριον ἢ πλέον, ἐμοὶ δοκεῖν, ὄψεσθαί που τὸν Θεαγένην ἐλπίζουσα, τῇ λαιᾷ μὲν ἡμμένον πυρφοροῦσα λαμπάδιον θατέρᾳ δὲ φοίνικος ἔρνος προβεβλημένη, καὶ φανεῖσα πᾶν μὲν τὸ θέατρον ἐφ´ ἑαυτὴν ἐπέστρεψεν, ἔφθη δὲ τάχα οὐδεὶς τὸν Θεαγένους ὀφθαλμόν, ὀξὺς γὰρ ἰδεῖν ὁ ἐρῶν τὸ ποθούμενον. Ἐκεῖνος δὲ ἄρα καὶ προακηκοὼς τὸ ἐσόμενον πρὸς μίαν τὸν νοῦν ἠσχόλει τὴν παρατήρησιν ὥστε οὐδὲ σιωπᾶν ἐκαρτέρησεν ἀλλ´ ἠρέμα πρός με, καθῆστο δέ μου πλησίον ἐξεπίτηδες «Αὕτη ἐκείνη» ἔφη «Χαρίκλεια». Καὶ τῷ μὲν ἠρεμεῖν ἐπέταττον.

LIVRE IV.

I. Le lendemain finissaient les jeux et les combats Pythiens ; mais un autre combat était dans toute sa force, celui de nos deux jeunes gens; l'Amour lui-même y présidait et devait décerner le prix ; il voulait, en mettant aux prises ces deux athlètes, montrer par ce seul exemple qu'aucune lutte n'est comparable à celle engagée sous ses auspices. Voici en effet ce qui eut lieu : la Grèce contemplait ; les Amphictyons étaient juges ; déjà tous les autres prix avaient été disputés avec éclat ; la course, la lutte, le pugilat étaient terminés. Enfin le héraut fait entendre cette proclamation : « Hoplites, avancez. » En même temps, la prêtresse Chariclée brille tout-à-coup à l'extrémité du stade. Elle était venue pour obéir à l'usage, mais bien plus encore dans l'espoir de découvrir Théagène, de côté ou d'autre. Sa main gauche était armée d'une torche enflammée ; la droite présentait une branche de palmier. Quand elle apparut, les yeux de tous les spectateurs se tournèrent vers elle ; mais déjà le regard de Théagène les avait devancés ; car l'œil de l'amant est merveilleusement prompt à découvrir ce qu'il désire ; prévenu d'ailleurs de ce qui allait se passer, il n'avait qu'une seule pensée, observer son arrivée. Aussi ne put-il se contenir : comme il s'était à dessein assis à côté de moi, il médit tout bas : « C'est elle, Chariclée! » Je l'engageai à se tenir en repos.

 [4,2] Πρὸς δὲ τὴν κλῆσιν τοῦ κήρυκος παρῄει τις εὐσταλῶς ὡπλισμένος μέγα τε φρονῶν καὶ μόνος ἐπίδοξος, ὡς ἐδόκει, καὶ πολλοὺς ἤδη πρότερον ἀγῶνας ἀναδησάμενος τότε δὲ τὸν ἀνταγωνιούμενον οὐκ ἔχων, οὐδενὸς οἶμαι θαρσήσαντος τὴν ἅμιλλαν· Ἀπέπεμπον οὖν αὐτὸν οἱ Ἀμφικτύονες, οὐ γὰρ ἐπιτρέπειν τὸν νόμον οὐκ ἀγωνισαμένῳ στέφανον ἀποκληροῦν. ὁ δὲ καλεῖσθαι τὸν βουλόμενον ὑπὸ τοῦ κήρυκος εἰς τὴν ἀγωνίαν ἠξίου· ἔταττον οἱ ἀθλοθέται καὶ ἀνεῖπεν ὁ κῆρυξ ἥκειν τὸν ἐπελευσόμενον. Ὁ δὴ Θεαγένης «Οὗτος ἐμὲ καλεῖ» πρός με ἔφησεν· ἐμοῦ δὲ «Πῶς τοῦτο λέγεις;» εἰπόντος «Οὕτως» εἶπεν «ὡς ἔσται, ὦ πάτερ· οὐ γάρ τις ἐμοῦ παρόντος καὶ ὁρῶντος ἕτερος ἐκ τῶν Χαρικλείας χειρῶν τὸ νικητήριον ἀποίσεται.» «Τὴν δὲ ἀποτυχίαν» ἔφην «καὶ τὴν ἐκ ταύτης ἀδοξίαν οὐδαμοῦ τίθεσαι; » «Καὶ τίς οὕτως» εἶπεν «ἰδεῖν καὶ πλησιάσαι Χαρικλείᾳ μανικῶς ἐσπούδακεν ὥστ´ ἐμὲ παραδραμεῖν; Τίνα δὲ οὕτως ἡ ὄψις ἐκείνης τάχα καὶ πτερῶσαι δύναται καὶ μετάρσιον ἐπισπάσασθαι; Οὐκ οἶσθα ὅτι καὶ τὸν Ἔρωτα πτεροῦσιν οἱ γράφοντες, τὸ εὐκίνητον τῶν ὑπ´ αὐτοῦ κεκρατημένων αἰνιττόμενοι; Εἰ δὲ δεῖ τι καὶ κόμπου προσεῖναι τοῖς εἰρημένοις, οὐδεὶς ἐς τὴν σήμερον ποσί με παρελθὼν ἐσεμνύνατο.»

II. A l'appel du héraut, on vit s'avancer un homme richement armé, fier de contenance, supérieur évidemment à tous ses rivaux, et déjà couronné dans plusieurs combats précédents. Cette fois, il n'avait pas de concurrents, personne n'ayant osé sans doute lutter avec lui. Les Amphictyons le renvoyèrent ; car la loi ne permettait pas que la couronne fût décernée sans combat. Cependant il demanda qu'une nouvelle proclamation du héraut invitât à se présenter ceux qui voudraient lui disputer le prix ; sur un signe des juges, le héraut provoqua les concurrents à descendre dans la lice. — « C'est moi qu'il appelle, » me dit Théagène. — Comment, repris-je; qu'entends-tu dire? — Ce qui sera, mon père ; il ne sera pas dit qu'un autre, en ma présence, sous mes yeux, aura reçu la palme des mains de Chariclée. — Mais ne comptes-tu pour rien, lui dis-je, la défaite et le déshonneur qui en est la suite. — Et qui donc, dit-il, est possédé comme moi de la fureur de voir, d'approcher Chariclée, au point de me devancer ; à qui sa vue prêtera-t-elle, comme à moi, des ailes, pour se transportera travers les airs? Ne savez-vous pas que les peintres donnent des ailes à l'Amour, pour exprimer la légèreté de ceux qui sont sous sa loi? Enfin, s'il est nécessaire d'ajouter ici mon éloge, personne, jusqu'à ce jour, n'a pu se vanter de m'avoir devancé à la course. »

[4,3] Ταῦτα εἶπε καὶ ἀνήλατο, παρελθών τε εἰς μέσους τό τε ὄνομα προσήγγελλε καὶ τὸ ἔθνος ἐδήλου καὶ τοῦ δρόμου τὴν χώραν ἐκεκλήρωτο καὶ τὴν πανοπλίαν ἐνδὺς ἐφειστήκει τῇ βαλβῖδι τὸν δρόμον ἀσθμαίνων καὶ τὸ παρὰ τῆς σάλπιγγος ἐνδόσιμον ἄκων καὶ μόγις ἀναμένων, σεμνόν τι θέαμα καὶ περίβλεπτον καὶ οἷον Ὅμηρος τὸν Ἀχιλλέα τὴν ἐπὶ Σκαμάνδρῳ μάχην ἀθλοῦντα παρίστησιν. Ἐκεκίνητο μὲν δὴ καὶ πᾶσα πρὸς τὸ παράδοξον ἡ Ἑλλὰς καὶ Θεαγένει νίκην ηὔχετο καθάπερ αὐτός τις ἕκαστος ἀγωνιζόμενος, ἐπακτικὸν γάρ τι καὶ πρῶτον ὁρώντων εἰς εὔνοιαν τὸ κάλλος· ἐκεκίνητο δὲ ἡ Χαρίκλεια πρὸς πᾶσαν ὑπερβολὴν καὶ εἶδον ἐκ πολλοῦ παρατηρῶν παντοίας μεταβαλλομένην ἰδέας. Ὡς γὰρ εἰς ἀκοὴν πάντων ὁ κῆρυξ τοὺς δραμουμένους κατήγγειλεν ἀνεῖπέ τε «Ὄρμενος Ἀρκὰς καὶ Θεαγένης Θετταλός», ἔσχαστο μὲν ἡ ὕσπληξ τέτατο δὲ ὁ δρόμος μικροῦ καὶ τὴν τῶν ὀφθαλμῶν κατάληψιν ὑποτέμνων· ἐνταῦθα οὔτε ἀτρεμεῖν ἔτι κατεῖχεν ἡ κόρη ἀλλ´ ἐσφάδαζεν ἡ βάσις καὶ οἱ πόδες ἔσκαιρον ὥσπερ, οἶμαι, τῆς ψυχῆς τῷ Θεαγένει συνεξαιρομένης καὶ τὸν δρόμον συμπροθυμουμένης. Οἱ μὲν δὴ θεαταὶ μετέωρος ἅπας ἐπὶ τὸ μέλλον καὶ ἀγωνίας ἀνάμεστος, ἐγὼ δὲ καὶ πλέον ἅτε μοι λοιπὸν ὡς παιδὸς ὑπερφροντίζειν προῃρημένον.» «Οὐδὲν θαυμαστὸν» ἔφη ὁ Κνήμων «ὁρῶντας καὶ παρόντας ἀγωνιᾶν, ὅτε κἀγὼ νυνὶ περὶ τῷ Θεαγένει δέδια καί σου δέομαι θᾶττον εἰ νικῶν ἀνηγορεύθη διελθεῖν.»

III. Il dit et s'élança. Arrivé dans la lice, il donna son nom, déclara sa patrie et tira au sort sa place pour la course ; puis, revêtu de toutes armes, il se plaça à la barrière, brûlant de s'élancer dans la carrière, impatient et se contenant à peine, jusqu'au moment où la trompette donna le signal. C'était un noble et admirable spectacle : tel Homère représente Achille luttant sur les bords du Scamandre. La Grèce entière était attentive et comme suspendue à cette étonnante lutte ; chacun faisait des vœux, comme s'il se fût agi de lui-même, pour le triomphe de Théagène. Car il y a dans la beauté quelque chose qui charme et captive la bienveillance, même chez les simples spectateurs. Quant à Chariclée, rien ne saurait rendre son agitation : j'avais l'œil sur elle depuis longtemps, je la voyais à chaque instant changer de visage. Déjà avaient retenti aux oreilles de toute la multitude les noms des deux rivaux, Orménus d'Arcadie, et Théagène de Thessalie, proclamés par la voix du héraut ; les barrières étaient ouvertes, la course était engagée et l'œil avait peine à suivre les jouteurs dans la carrière. A ce moment il ne fut plus possible à la jeune fille de rester en place : elle s'agitait sur elle-même, elle trépignait ; il semblait que sa pensée fût emportée avec Théagène, et qu'elle le secondât en s'associant à sa course rapide. Tous les spectateurs étaient suspendus dans l'attente, pleins d'anxiété, moi surtout qui déjà avais pris en moi-même l'engagement de veiller désormais sur lui comme sur un fils. —Je ne m'étonne nullement, dit Cnémon, de cette anxiété des témoins et des spectateurs, puisque moi-même je. crains en ce moment pour Théagène : aussi je vous prie de me dire sans délai s'il a été proclamé vainqueur.

[4,4] «Ἐπεὶ δὴ μέσον, ὦ Κνήμων, ἠνύετο τὸ στάδιον, ὀλίγον ἐπιστρέψας καὶ ὑποβλέψας τὸν Ὄρμενον ἀνακουφίζει τὴν ἀσπίδα πρὸς ὕψος καὶ τὸν αὐχένα διεγείρας τὸ βλέμμα τε ὅλον εἰς τὴν Χαρίκλειαν τείνας καθάπερ βέλος ἐπὶ σκοπὸν ἐφέρετο καὶ τοσοῦτον παρέφθη τὸν Ἀρκάδα ὀργυιῶν πλῆθος ὃ διαλεῖπον εἰς ὕστερον ἐμετρήθη. Προσδραμὼν οὖν τῇ Χαρικλείᾳ πολύς τε ἐξεπίτηδες εἰς τὸ στέρνον ἐμπίπτει, τοῦ δρόμου δῆθεν τὴν ῥύμην οὐκ ἐνεγκών, καὶ τὸν φοίνικα κομιζόμενος οὐκ ἔλαθέ με τὴν χεῖρα τῆς κόρης φιλῶν.» «Ἀπέσωσας» εἶπεν ὁ Κνήμων «ὅτι καὶ ἐνίκησε καὶ ἐφίλησεν· ἀλλὰ τίνα δὴ τὰ ἑξῆς;» «Οὐ μόνον ἀκουσμάτων ἀκόρεστος ἄρα ἦσθα, ὦ Κνήμων, ἀλλὰ καὶ ὕπνῳ δυσάλωτος· ἤδη γοῦν οὐκ ὀλίγης μοίρας τῆς νυκτὸς παρῳχηκυίας ἀντέχεις ἐγρηγορὼς καὶ τὴν διήγησιν καὶ μηκυνομένην οὐκ ἀποκναίει.» «Ἐγὼ καὶ Ὁμήρῳ μέμφομαι, ὦ πάτερ, ἄλλων τε καὶ φιλότητος κόρον εἶναι φήσαντι, πράγματος ὃ κατ´ ἐμὲ κριτὴν οὐδεμίαν φέρει πλησμονὴν οὔτε καθ´ ἡδονὴν ἀνυόμενον οὔτε εἰς ἀκοὴν ἐρχόμενον· εἰ δέ τις καὶ τοῦ Θεαγένους καὶ Χαρικλείας ἔρωτος μνημονεύοι, τίς οὕτως ἀδαμάντινος ἢ σιδηροῦς τὴν καρδίαν ὡς μὴ θέλγεσθαι καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀκούων; ὥστε ἔχου τῶν ἑξῆς.» «Ὁ μὲν Θεαγένης, ὦ Κνήμων, ὧδ´ ἐστεφανοῦτο καὶ νικῶν ἀνηγορεύετο καὶ παρεπέμπετο ὑπὸ ταῖς πάντων εὐφημίαις, ἡ Χαρίκλεια δὲ ἥττητο λαμπρῶς καὶ δεδούλωτο τῷ πόθῳ πλέον ἢ πρότερον, αὖθις ἰδοῦσα τὸν Θεαγένην. Ἡ γὰρ τῶν ἐρωτικῶν ἀντίβλεψις ὑπόμνησις τοῦ πάσχοντος γίνεται καὶ ἀναφλέγει τὴν διάνοιαν ἡ θέα καθάπερ ὕλη πυρὶ γινομένη. Κἀκείνη μὲν οἴκαδε ἐλθοῦσα συνήθη νύκτα ταῖς προτέραις ἢ καὶ δριμυτέραν διῆγεν, ἐγὼ δὲ αὖθις ἄυπνος ἦν τήν τε φυγὴν ὅποι τραπόμενοι λάθοιμεν ἂν ἐπισκοπῶν καὶ πρὸς τίνα χώραν ἄρα παραπέμπει τοὺς νέους ὁ θεὸς ἐννοῶν. Τὸν μὲν δὴ δρασμὸν μόνον ἔγνων κατὰ θάλατταν εἶναι ποιητέον, ἀπὸ τοῦ χρησμοῦ τὸ συνοῖσον λαβὼν ἔνθα ἔφασκεν αὐτοὺς κῦμα τεμόντας ἵξεσθ´ ἠελίου πρὸς χθόνα κυανέην.

IV. » Lorsqu'il eut parcouru la moitié de la carrière, mon cher Cnémon, il se tourna un peu, jeta sur Ormé-nus un regard rapide, et tout aussitôt, levant son bouclier en l'air, la tête droite, les yeux attachés sur Chariclée, il s'élança vers le but comme une flèche et devança l'Arcadien de plusieurs brasses. Cette avance fut plus tard exactement mesurée. En arrivant à Chariclée, il se garda bien de modérer son élan et tomba sur son sein, comme si, emporté par l'impétuosité de sa course, il n'eût pu se retenir. Il prit la palme, et je remarquai qu'en la prenant il embrassait la main de la jeune fille. — Cette victoire et ce baiser me rendent la vie, dit Cnémon; mais continuez. — non seulement tu ne te rassasies pas d'entendre raconter, Cnémon, mais tu es de plus invincible au sommeil ; déjà une grande partie de la nuit est passée, et tu te tiens éveillé sans t'ennuyer de la longueur du récit. — C'est que je ne pardonne pas à Homère, ô mon père, d'avoir dit que l'amour, comme tout le reste, engendre la satiété ; car, à mon avis, on ne se lasse jamais ni des plaisirs de l'amour, ni des récits amoureux. Que sera-ce donc, si ce sont les amours de Théagène et de Chariclée qu'on raconte? Quel est le cœur de fer ou de diamant qui ne serait charmé d'en entendre le récit, dût-il durer une année? Voyons donc la suite, je vous en prie. — Théagène fut couronné, proclamé vainqueur, et reconduit aux applaudissements de toute la multitude. Quant à Chariclée, sa défaite était évidente : elle était esclave de son amour plus encore qu'auparavant ; car elle avait revu Théagène, et la présence de ce qu'on aime est comme un aiguillon qui réveille la passion ; la vue enflamme la pensée, comme le bois sert au feu d'aliment. De retour chez elle, elle passa une nuit semblable aux précédentes, plus mauvaise même. Le sommeil me fuyait également : je cherchais comment nous pourrions cacher notre fuite ; je me demandais vers quels lieux le Dieu ordonnait de conduire les jeunes gens. Je reconnaissais bien que la fuite devait être dirigée par mer, guidé dans mes conjectures par ces paroles de l'oracle : Fendant les flots, ils tiendront aux noires campagnes du soleil.

 

[4,5] Τὸ δὲ ὅποι παραπεμπτέον αὐτοὺς μίαν μόνην λύσιν εὕρισκον, εἴ πῃ δυνηθείην ἐπιτυχεῖν τῆς συνεκτεθείσης τῇ Χαρικλείᾳ ταινίας, ἐν ᾗ τὸ κατ´ αὐτὴν διήγημα κατεστίχθαι ὁ Χαρικλῆς ἀκηκοὼς ἔλεγεν· εἰκὸς γὰρ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ τοὺς ὑπονοηθέντας ἤδη παρ´ ἐμοὶ γεννήτορας τῆς κόρης ἐντεῦθεν ἐκμαθεῖν καὶ ἴσως ἐκεῖ πέμπεσθαι αὐτοὺς ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης. Ὄρθριος οὖν παρὰ τὴν Χαρίκλειαν ἥκων ἄλλους τε τῶν οἰκείων καταλαμβάνω δεδακρυμένους καὶ οὐχ ἥκιστα τὸν Χαρικλέα· πλησιάσας οὖν «Τίς ὁ θόρυβος» ἠρώτων· ὁ δὲ «Ἐπέτεινεν ἡ νόσος» ἔφη «τῆς θυγατρὸς καὶ χαλεπωτέρας ἢ πρότερον πεπείραται τῆς παρηκούσης νυκτός.» «Ἀνίστω» ἔφην «καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ἔξιτε· τρίποδά τις καὶ δάφνην καὶ πῦρ καὶ λιβανωτὸν παραθέσθω μόνον, ὀχλείτω δὲ μηδὲ εἷς ἕως ἂν προσκαλέσωμαι.» Προσέταττε ταῦτα ὁ Χαρικλῆς καὶ ἐγένετο. Κἀπειδὴ σχολῆς ἐλαβόμην, ἠρχόμην ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς τῆς ὑποκρίσεως καὶ τόν τε λιβανωτὸν ἐθυμίων καί τινα δῆθεν ψιθύροις τοῖς χείλεσι κατευξάμενος τὴν δάφνην ἐκ κεφαλῆς εἰς πόδας ἄνω καὶ κάτω πυκνὰ τῆς Χαρικλείας ἐπεσόβουν καὶ ὑπνῶδές τι μᾶλλον δὲ γραῶδες ἐπιχασμώμενος ὀψὲ καὶ βραδέως ἐπαυσάμην, πολύν τινα λῆρον ἐμαυτοῦ τε καὶ τῆς κόρης καταχέας. Ἡ δὲ πυκνὰ τὴν κεφαλὴν ἐπέσειε καὶ σεσηρὸς ὑπεμειδία, πλανᾶσθαί με τὴν ἄλλως καὶ τὴν νόσον ἀγνοεῖν ἐνδεικνυμένη· καθεσθεὶς δὴ πλησίον «Θάρσει θύγατερ» ἔλεγον «εὐτελὴς ἡ νόσος καὶ ἰαθῆναι ῥᾳδία. Βασκανία σου καθήψατο, τάχα μὲν καὶ ὅτε ἐπόμπευες πλέον δὲ ὅτε ἐβράβευες· ἐγὼ δὲ καὶ ὑπονοῶ τὸν μᾶλλον βασκήναντα· Θεαγένης ἐστίν, ὁ τὸ ἐνόπλιον δραμών· οὐκ ἔλαθέ με παρατηρῶν σε πολλάκις καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἰταμώτερον ἐπιβάλλων.» Ἡ δὲ «Ἐκεῖνος μὲν εἴτε οὕτως εἶδεν εἴτε μή, πολλὰ χαιρέτω· τίνων δέ ἐστιν ἢ πόθεν; ὅτι πολλοὺς ἑώρων περὶ αὐτὸν ἐπτοημένους.» «Ὡς μὲν Θετταλὸς τὸ γένος» ἔφην «ἔφθης ἀκούσασα καὶ τοῦ κήρυκος ὅτε αὐτὸν ἀνηγόρευεν· ἀναφέρει δὲ ἑαυτὸν εἰς Ἀχιλλέα πρόγονον καί μοι καὶ ἐπαληθεύειν ἔοικεν, εἰ δεῖ τῷ μεγέθει καὶ τῷ κάλλει τοῦ νεανίου τεκμαίρεσθαι, πιστουμένων τὴν Ἀχίλλειον εὐγένειαν· πλὴν ὅσον οὐχ ὑπέρφρων οὐδὲ ἀγήνωρ κατ´ ἐκεῖνον ἀλλὰ τῆς διανοίας τὸν ὄγκον ἡδύτητι καταπραΰνων. Ἀλλὰ καίπερ τοιοῦτος ὢν πάθοι δριμύτερα ὧν δέδρακεν, ἐπίφθονον ἔχων τὸ βλέμμα καὶ σὲ τῇ θέᾳ καταβασκήνας.» «Ὦ πάτερ» ἔφη «σοὶ μὲν χάρις ὑπεραλγοῦντι τὰ ἡμέτερα, τί δὲ καταρᾷ μάτην τῷ τάχα οὐδὲν ἠδικηκότι; Νοσῶ γὰρ οὐ βασκανίαν, ἀλλ´ ἑτέραν τινά, ὡς ἔοικε, νόσον.» «Εἶτα ἀποκρύπτεις» ἔφην «ὦ τέκνον, ἀλλ´ οὐχὶ θαρσοῦσα λέγεις, ὅπως ἂν καὶ βοηθείας εὐπορήσαιμεν; οὐχὶ πατήρ εἰμί σοι τὴν ἡλικίαν καὶ πλέον τὴν εὔνοιαν; οὐ πατρὶ τῷ σῷ γνώριμος καὶ ὁμόψυχος; ἔκφαινε ὃ κάμνεις· ἔχεις ἐν ἐμοὶ τὸ πιστόν, εἰ βούλει, καὶ ἐνώμοτον· λέγε θαρσήσασα μηδὲ χορήγει τῷ λυποῦντι μέγεθος σιωπῶσα· πάθος γὰρ ἅπαν τὸ μὲν ὀξέως γινωσκόμενον εὐβοήθητον, τὸ δὲ χρόνῳ παραπεμπόμενον ἐγγὺς ἀνίατον· τροφὴ γὰρ νόσων ἡ σιωπή, τὸ δὲ ἐκλαλούμενον εὐπαραμύθητον.»

V. Mais quant à savoir où il fallait les mener, je ne voyais qu'un seul moyen, c'était de me procurer, s'il était possible, la bandelette exposée avec Chariclée, et sur laquelle était brodée, suivant ce qu'avait ouï dire Chariclès, l'histoire de sa naissance. Par là, sans doute, je connaîtrais sa patrie, ses parents, que je commençais déjà à soupçonner; peut-être même était-ce vers eux que les Destins m'ordonnaient de les conduire. Dominé par ces pensées, je me rends de bonne heure auprès de Chariclée : mais je trouve toute la maison en pleurs, surtout Chariclès ; je m'approche pour lui demander d'où vient tout ce trouble : « La maladie de ma fille a fait des progrès, dit-il ; la nuit a été beaucoup plus mauvaise que les précédentes. — Allez-vous-en, lui dis-je, et que tout le monde sorte; seulement qu'on m'apporte un trépied, du laurier, du feu et de l'encens, et que personne ne me trouble jusqu'à ce que j'appelle. » Sur l'ordre de Chariclès, on fit ce que j’avais demandé. Une fois seul et tranquille, je commençai à jouer mon personnage de théâtre : je fis brûler l'encens, murmurant quelque prière entre mes lèvres, passant et repassant lé rameau d'olivier au-dessus de Chariclée, en haut, en bas, de la tête aux pieds. En même temps je bâillais en entre ouvrant la bouche, comme un homme qui s'endort, ou plutôt comme une vieille. Je prolongeai longtemps ce manège, m'évertuant à n'épargner aucune des momeries ordinaires sur moi-même et sur Chariclée. Cependant elle secouait de temps en temps la tête, et souriait ironiquement, me donnant à entendre que je perdais ma peine et n'entendais rien à sa maladie. Je m'assis alors plus près d'elle et lui dis: Ayez confiance, ma fille; la maladie est légère et facile à guérir ; un maléfice a été jeté sur vous ; c'était sans doute au milieu de la procession, et surtout au moment où vous avez décerné le prix. Je soupçonne même le principal auteur de la fascination : c'est Théagène, celui qui a fait la course armée; il ne m'a pas échappé qu'il ne vous perdait point de vue, et jetait sur vous des regards par trop ardents. —Pour celui-là dit-elle, qu'il m'ait ou non, regardée ainsi, je lui rends mille grâces : mais quelle est son origine, sa patrie! car j'ai vu beaucoup de personnes le regarder avec étonnement. — Vous savez déjà qu'il est originaire de Thessalie ; le héraut vous l'a appris, lorsqu'il a proclamé son nom. Il se prétend issu d'Achille, et je le croirais volontiers, à en juger par sa stature et sa beauté, qui semblent confirmer cette illustre parenté. Toutefois, il n'est pas fier et intraitable comme Achille ; la douceur du caractère tempère en lui l'orgueil de l'âme. Mais, quelles que soient ses qualités, puisse-t-il endurer plus de maux encore qu'il n'en a fait, lui qui possède le mauvais œil et vous a fascinée par sa vue! — « O mon père, dit-elle, je vous remercie de l'intérêt que vous prenez à nos souffrances ; mais pourquoi maudire celui qui ne nous a certainement fait aucun mal ; car ce n'est pas un maléfice qui me fait souffrir ; c'est quelque autre maladie, je pense. — Pourquoi donc nous la cacher, mon enfant, au lieu de nous la révéler avec confiance, afin que nous y apportions remède sur-le-champ? Ne suis-je pas votre père par l'âge, et plus encore par l'affection? Ne suis-je pas l'ami de votre père, en communauté de sentiments avec lui? Dites-moi donc ce que vous souffrez : vous aurez en moi un confident discret; je m'engagerai même, si vous le voulez, sous la foi du serment. Parlez avec confiance, et n'ajoutez point à votre mal par le silence. Car, toute maladie connue dès le début est facile à guérir ; celle au contraire qui s'est longuement invétérée est à peu près incurable. Le silence est l'aliment des maladies ; mal déclaré est à moitié guéri.

[4,6] Ὀλίγον οὖν ἐπισχοῦσα πρὸς ταῦτα καὶ μυρίας τοῦ νοῦ τροπάς τε καὶ ὁρμὰς ἐκ τῶν ὄψεων ἐμφήνασα «Συγχώρησον» ἔφη «μοι τὸ τήμερον, ἀκούσῃ δὲ εἰσαῦθις εἰ μὴ γνοίης προλαβών, ἅτε μαντικὸς εἶναι βουλόμενος.» Ἐξῄειν αὐτόθεν ἀναστάς, ἐνδιδοὺς τῇ κόρῃ διαιτῆσαι ἐν τῷ μεταξὺ τῆς ψυχῆς τὸ αἰδούμενον. Ὁ δὲ Χαρικλῆς ὑπήντα καὶ «Τί φράζειν ἔχεις;» ἠρώτα. «Πάντα δεξιῶς» ἔλεγον· «εἰς γὰρ τὴν ὑστεραίαν τοῦ μὲν ὀχλοῦντος πάθους ἀπαλλάξεται, ἕτερον δέ τι τῶν σοι καθ´ ἡδονὴν ὑποστήσεται· κωλύει δὲ οὐδὲν καὶ ἰατρῶν τινα εἰσκαλεῖν.» Ἀπέτρεχον ταῦτα εἰπὼν τοῦ μή τι πλέον τὸν Χαρικλέα πυνθάνεσθαι. Μικρὸν δὲ ὅσον τοῦ δωματίου προήκων ὁρῶ τὸν Θεαγένην αὐτοῦ που περὶ τὸν νεὼν καὶ τὸν περίβολον εἰλούμενον καὶ πρὸς ἑαυτὸν διαλεγόμενον ὥσπερ ἀποχρῶν αὐτῷ καὶ μόνην τὴν οἴκησιν τῆς Χαρικλείας περισκοπεῖν· ἐκτραπόμενος οὖν παρῄειν ὥσπερ οὐχ ἑωρακώς. Ὁ δὲ «Χαῖρε» εἶπεν «ὦ Καλάσιρι, καὶ ἄκουε, σὲ γάρ τοι περιέμενον.» Ἀνέστρεφον ἀθρόον καὶ «Θεαγένης» ἔλεγον «ὁ καλός· ἀλλ´ οὐχ ἑωράκειν.» «Ποῖος» ἔφη «καλὸς ὁ Χαρικλείᾳ μὴ ἀρεστός;» Ἠγανάκτουν ἐγὼ μέχρι τῶν ὄψεων καὶ «Οὐ παύσῃ» ἔλεγον «ὑβρίζων ἐμέ τε καὶ τὴν ἐμὴν τέχνην, ὑφ´ ἧς ἥλωκεν ἤδη καὶ ἐρᾶν σου κατηνάγκασται καὶ ὁρᾶν ὥσπερ τινὰ τῶν κρειττόνων εὔχεται;» «Τί λέγεις» ἔφη «ὦ πάτερ; ἐρᾷ μου Χαρίκλεια; τί οὖν οὐκ ἄγεις ἤδη παρ´ αὐτήν;», καὶ ἅμα προέτρεχεν· ἐπιλαβόμενος οὖν τῆς χλαμύδος «Στῆθι» ἔφην «οὗτος, εἰ καὶ ὀξὺς δραμεῖν. οὐ γὰρ ἅρπαγμα τὸ πρᾶγμα οὐδὲ εὔωνον καὶ τῶν ἐν μέσῳ τῷ βουλομένῳ προκειμένων ἀλλὰ πολλῆς μὲν βουλῆς ὥστε πρεπόντως ἀνυσθῆναι πολλῆς δὲ διασκευῆς ὥστε ἀσφαλῶς πραχθῆναι δεόμενον. Ἢ τὸν πατέρα τῆς κόρης ἠγνόηκας, ὡς Δελφῶν ἐστι τὰ πρῶτα; Τοὺς δὲ νόμους οὐκ ἐννοεῖς οἳ θάνατον τοῖς τοιούτοις ἐπιβάλλουσιν;» «Ἐγὼ μὲν» εἶπε «καὶ τελευτᾶν οὐ διαφέρομαι τυχὼν Χαρικλείας· ἀλλ´ ὅμως, εἰ δοκεῖ, καὶ πρὸς γάμον αἰτῶμεν τῷ πατρὶ προσιόντες· οὐ γὰρ δὴ μὴ ἀνάξιοί γε ὄντες τῷ Χαρικλεῖ κηδεύσωμεν.» «Οὐκ ἂν τύχοιμεν» ἔφην, «οὐχ ὅτι τῶν κατὰ σέ τι δυνατὸν ἐπιμέμψασθαι, ἀλλ´ ὁ Χαρικλῆς ἀδελφῆς ἑαυτοῦ παιδὶ τὴν κόρην πάλαι κατηγγύησεν.» «Οἰμώξει» ἔφη Θεαγένης «ὅστις ποτέ ἐστιν· οὐ γάρ τις ἐμοῦ ζῶντος ἕτερος θαλαμεύσει Χαρίκλειαν· οὐχ οὕτως ἥδε ἡ χεὶρ καὶ ξίφος τοὐμὸν ἀργήσει.» «Παῦσαι» ἔφην, «οὐδενὸς δεήσει τοιούτου· μόνον ἐμοὶ πείθεσθαι καὶ πράττειν ὡς ἂν ὑφηγήσωμαι, νῦν δὲ ἀποχώρει καὶ φυλάττου συνεχῶς φαίνεσθαι πλησιάζων, ἀλλ´ ἐφ´ ἡσυχίας καὶ μόνος ποιοῦ τὰς ἐντεύξεις.» Ἀπῄει κατηφής.

VI. » A cela elle ne répondit rien d'abord ; mais ses yeux trahissaient le trouble et les mille agitations de son âme. « Accordez-moi encore cette journée, dit-elle ; je vous dirai tout ensuite, si déjà vous ne l'avez découvert vous-même, puisque vous prétendez être devin. » Je me levai alors et je sortis, après avoir engagé la jeune fille à profiter de cet intervalle pour mettre de côté toute fausse honte. En sortant, je rencontre Chariclès : « Eh bien, me dit-il, qu'avez-vous à m'annoncer? — Tout va bien, répondis-je; demain elle sera guérie du mal qui la tourmente, et quelque autre affection commencera, qui vous fera plaisir. Rien n'empêche, du reste, d'appeler un médecin. » Cela dit, je m'éloigne rapidement, pour éviter de nouvelles questions de sa part. J'avais à peine fait quelques pas hors de la maison, que j'aperçois Théagène : il errait aux abords du temple et de l'enceinte sacrée, et se parlait à lui-même, comme si c'eût été assez pour lui de la seule vue des lieux habités par Chariclée. Je me détourne un peu et je passe outre, en affectant de ne pas le voir. Mais lui : « Salut, Calasiris, s'écrie-t-il ; écoutez-moi, car je vous attendais. » Je me détourne précipitamment, et je m'écrie à mon tour : « Quoi, Théagène, le beau Théagène î je ne l'avais pas vu. — Pouvez-vous appeler beau, dit-il, celui qui n'a pas su plaire à Chariclée? » A ces mots, je feins de m'indigner : « Ne cesseras-tu pas, lui dis-je, d'insulter et moi-même et mon art, grâce auquel elle est déjà éprise de toi, contrainte à t'aimer, au point de souhaiter ta vue comme celle de quelque être supérieur? — Que dites-vous, reprit-il, mon père? me voir, moi, Chariclée? Pourquoi ne m'avoir pas encore conduit à elle? « et déjà il court en avant. Je le saisis par sa tunique : » Arrête, mon ami, lui dis-je, quoique tu sois un redoutable coureur; ce n'est pas une proie qu'on puisse enlever, une chose vénale, facile à conquérir, à la discrétion du premier venu qui voudra s'en emparer. L'affaire demande de mûres réflexions pour arriver à bien, de nombreuses précautions pour s'accomplir sans danger. Ne sais-tu pas que le père de la jeune fille occupe à Delphes le premier rang? As-tu oublié les lois qui punissent de mort de pareils exploits? — Pour moi, dit-il, peu m'importe la mort, pourvu que je possède Chariclée ; cependant, si tel est votre avis, demandons-la en mariage et allons trouver le père. Aussi bien, nous ne sommes point indigne de l'alliance de Chariclès. — Nous ne réussirions point, lui dis-je ; non pas qu'il y ait en toi rien à reprendre ; mais Chariclès l'a destinée depuis longtemps au fils de sa sœur. — Il lui en coûtera cher, dit Théagène, quel qu'il soit ; car personne, moi vivant, n'entrera dans le lit de Chariclée. Non, cette main et mon épée ne seront pas lâches et oisives à ce point! — Cesse, lui dis-je ; rien de pareil ne sera nécessaire : seulement suis mes avis, et fais ce que je t'indiquerai. Pour le moment, retire-toi ; veille à ce qu'on ne te voie pas souvent avec moi ; viens me trouver seul à seul et sans bruit. » Il me quitta tout abattu.

[4,7] Ὁ δὲ Χαρικλῆς εἰς τὴν ὑστεραίαν ἐντυχὼν ὁμοῦ τε εἶδε καὶ προσδραμὼν ἐφίλει πολλὰ τὴν κεφαλὴν «Τοῦτο σοφία, τοῦτο φιλία» συνεχῶς ἀναβοῶν· «ἤνυσταί σοι μέγα ἔργον, ἑάλωκεν ἡ δυσάλωτος καὶ νενίκηται ἡ δυσκαταμάχητος· ἐρᾷ Χαρίκλεια.» Πρὸς ταῦτα ἐθρυπτόμην ἀνέσπων τε τὴν ὀφρὺν καὶ βλακῶδες βαίνων «Εὔδηλον ἦν» ἔλεγον «ὡς οὐδὲ πρὸς τὴν πρώτην ἀνθέξει προσβολὴν ἐμοῦ, καὶ ταῦτα μηδενὸς τῶν μειζόνων ὀχλήσαντος· ἀλλὰ πόθεν, ὦ Χαρίκλεις, ἐρῶσαν ἐγνωρίσατε;» «Σοὶ πεισθέντες» ἔφη· «τοὺς γὰρ εὐδοκίμους τῶν ἰατρῶν, ὡς αὐτὸς ὑπέθου, παρακαλέσας ἦγον εἰς τὴν ἐπίσκεψιν, ἀμοιβὴν τὴν προσοῦσαν οὐσίαν ὑπισχνούμενος εἴ τι δύναιντο ἐπικουρεῖν. Οἱ δὲ ὡς τάχιστα εἰσῆλθον ἠρώτων ὅ τι πάσχοι. Τῆς δὲ ἀποστρεφομένης καὶ πρὸς μὲν ἐκείνους οὐδ´ ὁτιοῦν ἀποκρινομένης ἔπος δὲ Ὁμηρικὸν συνεχῶς ἀναβοώσης Ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱέ, μέγα φέρτατ´ Ἀχαιῶν,

ὁ λόγιος Ἀκεσῖνος (οἶσθα δὲ δήπου τὸν ἄνδρα,) τῷ καρπῷ τὴν χεῖρα καὶ ἀκούσης ἐπιβαλὼν ἀνακρίνειν ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας ἐῴκει τὸ πάθος ὥσπερ οἶμαι τὰ καρδίας κινήματα μηνυούσης· οὐκ ὀλίγον τε χρόνον βασανίσας τὴν ἐπίσκεψιν ἄνω τε καὶ κάτω πολλὰ ἐπιθεωρήσας «Ὦ Χαρίκλεις» ἔφη «περιττῶς ἡμᾶς ἐνθάδε εἰσκέκληκας· ἰατρικὴ γὰρ οὐδὲν ἂν οὐδαμῶς ἀνύσειε πρὸς ταύτην.» Ἐμοῦ δὲ «Ὦ θεοί, τί τοῦτο λέγεις;» ἀναβοήσαντος «οἴχεται οὖν μοι τὸ θυγάτριον καὶ ἐλπίδος ἐκτὸς γέγονεν;» «Οὐ θορύβου δεῖ» φησὶν «ἀλλ´ ἄκουε.» Καὶ παραλαβών με τῆς τε κόρης καὶ τῶν ἄλλων ἄποθεν «Ἡ καθ´ ἡμᾶς» ἔφη «τέχνη σώματος πάθη θεραπεύειν ἐπαγγέλλεται ψυχῆς δὲ οὐ προηγουμένως, ἀλλὰ τότε μόνον ὅταν συμπάσχῃ μὲν τῷ σώματι κακουμένῳ συνωφελῆται δὲ θεραπευομένῳ. Τὸ δὲ τῆς κόρης νόσος μέν, ἀλλ´ οὐ σώματος, οὐ γὰρ χυμῶν τις περιττεύει, οὐ κεφαλῆς ἄλγημα βαρύνει, οὐ πυρετὸς ἀναφλέγει, οὐκ ἄλλο τι τοῦ σώματος, οὐ μέρος, οὐχ ὅλον νοσεῖ που· τοῦτο οὐκ ἄλλο τι νομιστέον.» Ἐμοῦ δὲ λιπαροῦντος καὶ φράζειν εἴ τι κατέμαθεν ἀξιοῦντος «Οὐ γὰρ καὶ παιδὶ γνώριμον» ἔφη «ψυχῆς εἶναι τὸ πάθος καὶ τὴν νόσον ἔρωτα λαμπρόν; οὐχ ὁρᾷς ὡς κυλοιδιᾷ μὲν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ βλέμμα διέρριπται καὶ τὸ πρόσωπον ὠχριᾷ, σπλάγχνον οὐκ αἰτιωμένη, τὴν διάνοιαν δὲ ἀλύει καὶ τὸ ἐπελθὸν ἀναφθέγγεται καὶ ἀπροφάσιστον ἀγρυπνίαν ὑφίσταται καὶ τὸν ὄγκον ἀθρόον καθῄρηται; Ζητητέος σοί, Χαρίκλεις, ὁ ἰασόμενος· γένοιτο δ´ ἂν μόνος ὁ ποθούμενος.» Ὁ μὲν ταῦτ´ εἰπὼν ἀπῄει, πρὸς σὲ δὲ ἐγὼ ἥκω δρομαῖος τὸν ἐμὸν καὶ σωτῆρα καὶ θεόν, ὃν μόνον εὐεργετῆσαι δύνασθαι κἀκείνη γινώσκει· πολλὰ γοῦν ἐμοῦ δεομένου καὶ ἐξειπεῖν ὅ τι πάσχοι παρακαλοῦντος ἓν μόνον ἀπεκρίνατο, ὡς ἀγνοεῖ μὲν ὃ πέπονθεν εἰδέναι δὲ ὡς Καλάσιρις ἰάσεται μόνος· καὶ εἰσκαλεῖν σε παρ´ αὐτὴν ἱκέτευεν· ἐξ οὗ δὴ καὶ μάλιστα συνέβαλλον ὡς ὑπὸ τῆς σῆς σοφίας ἑάλωκεν.» «Ἆρ´ οὖν ὥσπερ ὅτι ἐρᾷ» πρὸς αὐτὸν ἐγὼ «καὶ τὸ τίνος ἔχοις ἂν λέγειν;» «Οὐ μὰ τὸν Ἀπόλλω» ἔφη· «πῶς γὰρ ἂν τοῦτο ἢ πόθεν εἰδείην; Ηὐχόμην δὲ Ἀλκαμένους αὐτὴν ἐρᾶν ἢ πάντα χρήματα, τοῦ τῆς ἀδελφῆς παιδὸς τῆς ἐμῆς, ὃν πάλαι αὐτῇ νυμφίον ὅσα γε εἰς βούλησιν ἥκει τὴν ἐμὴν κατηγγύησα.» Ἐμοῦ δὲ εἰπόντος ὡς ἔξεστι πεῖραν λαμβάνειν εἰσάγοντα παρ´ αὐτὴν καὶ δεικνύντα τὸ μειράκιον, ἐπαινέσας ἀπῄει· καὶ περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν αὖθίς μοι συντυχὼν «Ἀνιαρὸν ἀκούσῃ πρᾶγμα» ἔλεγεν· «ἡ παῖς δαιμονᾶν ἔοικεν, οὕτως ἀλλόκοτόν τι τὸ κατ´ αὐτήν. Εἰσῆγον ὡς ἐκέλευσας τὸν Ἀλκαμένην καὶ ἁβρότερον ἐδείκνυον· ἡ δὲ ὥσπερ τὴν Γοργοῦς θεασαμένη κεφαλὴν ἤ τι τῶν ἀτοπωτέρων, ὀξύ τι καὶ μέγα ἀνέκραγε καὶ τὴν ὄψιν πρὸς θάτερα τοῦ οἰκήματος ἀπέστρεφε καὶ τὰς χεῖρας ὡς βρόχον ἐπάγουσα τῷ τραχήλῳ διαχρήσεσθαι ἠπείλει καὶ ἐπώμνυεν εἰ μὴ θᾶττον ἐξίοιμεν. Ἐκείνης μὲν δὴ καὶ λόγου θᾶττον ἀπηλλάγημεν, τί γὰρ καὶ ἔδει ποιεῖν ἀτοπίαν τοσαύτην ὁρῶντας; σοῦ δὲ ἱκέται καὶ πάλιν γινόμεθα μήτε ἐκείνην περιιδεῖν ἀπολλυμένην μήτε ἡμᾶς τῶν κατ´ εὐχὰς ἀποτυγχάνοντας.» «Ὦ Χαρίκλεις» ἔφην «οὐ διήμαρτες εἰπὼν δαιμονᾶν τὴν κόρην· ὀχλεῖται γὰρ ὑπὸ δυνάμεων ἃς αὐτὸς κατέπεμψα καὶ τούτων οὐκ ἐλαχίστων, ἀλλ´ ἃς εἰκὸς ἦν ἐκείνην ἃ μήτε ἐπεφύκει μήτε ἐβούλετο καταναγκάσαι πράττειν. Ἀλλά μοι ἀντίθεός τις ἔοικεν ἐμποδίζειν τὴν πρᾶξιν καὶ διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς ἐμοὺς ὑπηρέτας, ὥστε ὥρα σοι πάντως ἐπιδεικνύναι μοι τὴν ταινίαν ἣν τῇ παιδὶ συνεκτεθεῖσαν ὑποδεδέχθαι μετὰ τῶν ἄλλων γνωρισμάτων ἔλεγες, ὡς ἔγωγε δέδοικα μή τινος ἐμπέπλησται γοητείας καὶ μαγγανείαις τυγχάνει τραχυνούσαις τὴν ψυχὴν ἀνάγραπτος, ἐχθροῦ τινος αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς ἀνέραστον ἀποβιῶναι καὶ ἄγονον ἐπιβουλεύσαντος.»

VII. » Le lendemain, je rencontrai Chariclès. Il courut à moi, me prit la tête et m'embrassa à plusieurs reprises : « Voilà bien la sagesse ; voilà bien l'amitié, ne cessait-il de répéter; vous avez fait merveille; l'imprenable est prise ; l'invincible est vaincue ; Chariclée aime! » A ces mots, je me redressai, je relevai le sourcil et me mis à marcher gravement : « Il était évident, lui dis-je, qu'elle ne résisterait pas à ma première attaque; et cependant je n'ai employé aucun des grands moyens. Mais comment, Chariclès, avez-vous reconnu qu'elle aime? — En suivant vos instructions, dit-il, j'ai mandé, pour la voir, les plus illustres médecins, comme vous l'avez prescrit, et je leur ai promis toute ma fortune, s'ils pouvaient la guérir. En arrivant, ils commencèrent par lui demander ce qu'elle éprouvait; mais elle se tourna d'un autre côté, sans vouloir leur répondre un seul mot, répétant sans cesse ce vers d'Homère : « O Achille, fils de Pelée, de beaucoup le plus illustre parmi les Achéens. »

Le savant Acestinus, que vous connaissez sans doute, lui prit la main malgré sa résistance, comme pour juger de son affection d'après le mouvement du pouls, qui indique, je crois, les battements du cœur. Après avoir prolongé longtemps cette observation, et promené ses regards sur elle à plusieurs reprises : « O Chariclès, dit-il, il était inutile de nous mander ici; car les secours de la médecine ne peuvent rien absolument. — O Dieux, m'écriai-je, que dites-vous! ma fille est-elle donc perdue sans aucun espoir? — Ne vous troublez pas, répondit-il ; mais écoutez-moi : » Il me prit alors à part, pour n'être pas entendu de la jeune fille et des autres personnes : « Notre art, dit-il, prétend guérir les maladies du corps ; celles de l'âme ne nous concernent pas directement ; seulement, quand l'âme participe aux souffrances du corps, elle participe aussi à sa guérison. Chez cette jeune fille, ce qui est malade, ce n'est point le corps. Car il n'y a chez elle ni surabondance d'humeurs, ni douleurs et pesanteurs de tête, ni fièvre brûlante ; le mal ne tient donc pas au corps; il ne réside ni dans l'ensemble, ni dans aucune des parties; cela est évident et incontestable. » J'insistais cependant, je le suppliais de me dire s'il comprenait quelque chose à son mal. « Eh quoi! dit-il, l'enfant ne sait-elle pas elle-même que c'est une affection de l'âme, et que sa maladie est évidemment l'amour? Ne voyez-vous pas comme ses yeux sont gonflés et hagards, son visage pâle, quoiqu'elle n'accuse aucune douleur d'entrailles? Son esprit divague; elle dit tout ce qui se présente; elle a des insomnies que rien n'explique ; elle a perdu tout-à-coup son embonpoint. Il vous faut, Chariclès, trouver quelque un qui la guérisse, et ce ne pourra être que celui pour qui elle soupire. » Cela dit, il m'a quitté ; et moi j'accours à vous, mon sauveur et mon Dieu; vous seul pouvez la soulager, je le sais, et elle le sent elle-même ; car aux nombreuses questions que je lui ai faites sur son état, sur son mal, elle ne m'a répondu qu'une seule chose, qu'elle ignorait ce qu'elle avait, mais qu'elle savait bien que Calasiris seul pouvait la guérir, et qu'elle me priait de vous appeler auprès d'elle. De là surtout j'ai conclu qu'elle avait été subjuguée par votre science. — Mais, lui dis-je, puisque vous m'assurez qu'elle aime, savez-vous qui? — Non, par Apollon, répondit-il; comment et d'où le saurais-je? Je donnerais tout ce que je possède, pour qu'elle aimât Alcamène, le fils de ma sœur, que je lui ai dès longtemps destiné pour époux, autant du moins que cela dépend de ma volonté. » Je lui dis que, pour s'en assurer, il n'avait qu'à lui amener le jeune homme et à le lui faire voir. Il goûta cet avis et me laissa. Mais au moment de la plus grande affluence sur la place publique, il m'aborda de nouveau : « Vous allez apprendre, me dit-il, une fâcheuse nouvelle : l'enfant est comme possédée de quelque démon, tant son état est étrange : j'avais amené Alcamène, suivant vos instructions, et je le lui présentai vêtu avec la plus grande recherche. Mais elle se mit à pousser de grands cris, comme si on lui eût montré la tête de Méduse, ou quelque autre monstre pareil, à détourner les yeux de l'autre côté de la chambre, et à serrer ses mains autour de son col, comme si elle eût voulu en faire un lacet pour s'étrangler; elle jurait qu'elle allait en finir, si nous ne sortions au plus vite. Nous l'avons laissée, plus prompts que la parole; car, que faire à la vue d'une aussi étrange folie? Nous avons de nouveau recours à vous, pour vous supplier de ne pas la laisser périr, de ne point tromper nos vœux. — O Chariclès, lui dis-je, vous ne vous trompez pas en disant qu'elle est possédée de quelque démon ; elle est tourmentée par les puissances que j'ai moi-même envoyées contre elle, puissances redoutables, comme il était nécessaire avec elle, pour la contraindre à faire ce qui n'est conforme ni à sa nature, ni à sa volonté. Mais quelque génie contraire me paraît entraver la conjuration et lutter contre les ministres de mes volontés. Le moment est donc venu, n'en doutez pas, de me montrer la bandelette exposée à côté de l'enfant avec d'autres signes de reconnaissance ; car je crains qu'elle ne soit couverte de caractères magiques, et qu'un ennemi de cette enfant n'y ait, dès sa naissance, gravé à dessein des enchantements qui torturent son âme, afin qu'elle vécût sans amour, sans postérité. »

[4,8] Ἐπῄνει ταῦτα καὶ ἧκε φέρων οὐ μετὰ πολὺ τὴν ταινίαν· ἐνδοῦναι δή μοι σχολὴν πρὸς αὐτὸν εἰπών, ὡς εἶχον πειθόμενον ἐλθών τε οὗ κατηγόμην οὐδὲ ὅσον ἐλάχιστον ὑπερθέμενος ἐπελεγόμην τὴν ταινίαν γράμμασιν Αἰθιοπικοῖς οὐ δημοτικοῖς ἀλλὰ βασιλικοῖς ἐστιγμένην, ἃ δὴ τοῖς Αἰγυπτίων ἱερατικοῖς καλουμένοις ὡμοίωται· καὶ ἐπερχόμενος τοιάδε ηὕρισκον τὸ γράμμα διηγούμενον. «Περσίννα Βασίλισσα Αἰθιόπων τῇ ὅ τι δὴ κληθησομένῃ καὶ μέχρι μόνων ὠδίνων θυγατρὶ δῶρον ἔσχατον χαράττω τόνδε τὸν ἔγγραφον θρῆνον.» Ἐπάγην, ὦ Κνήμων, ὡς τοῦ Περσίννης ὀνόματος ἤκουσα, τὰ δὲ ἑξῆς ὅμως ἐπελεγόμην ὄντα τοιάδε· «Ὡς μὲν οὐδὲν ἀδικοῦσα, παιδίον, οὕτω σε γενομένην ἐξεθέμην οὐδὲ πατέρα τὸν σὸν Ὑδάσπην τὴν σὴν θέαν ἀπεκρυψάμην, ἐπικεκλήσθω μάρτυς ὁ γενεάρχης ἡμῶν Ἥλιος· ἀλλ´ ὅμως ἀπολογοῦμαι πρός τε σέ ποτε, θύγατερ, εἰ περισωθείης, πρός τε τὸν ἀναιρησόμενον, εἴ τινά σοι θεὸς ἐπιστήσειε, πρός τε αὐτὸν ὅλον τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον, ἀνακαλύπτουσα τὴν αἰτίαν τῆς ἐκθέσεως. Ἡμῖν πρόγονοι θεῶν μὲν Ἥλιός τε καὶ Διόνυσος ἡρώων δὲ Περσεύς τε καὶ Ἀνδρομέδα καὶ Μέμνων ἐπὶ τούτοις. Οἱ δὴ τὰς βασιλείους αὐλὰς κατὰ καιροὺς ἱδρυσάμενοι ταῖς ἀπὸ τούτων γραφαῖς ἐκόσμησαν· τὰς μὲν δὴ τῶν ἄλλων εἰκόνας τε καὶ πράξεις ἀνδρῶσί τε καὶ περιδρόμοις ἐνέγραφον, τοὺς δὲ θαλάμους τοῖς Ἀνδρομέδας τε καὶ Περσέως ἔρωσιν ἐποίκιλλον. Ἐνταῦθά ποτε ἡμᾶς, δεκάτου παρήκοντος ἔτους ἐξ οὗ με γαμετὴν Ὑδάσπης ἐγνώρισεν οὔπω τε παίδων ἡμῖν γεγονότων, ἠρεμεῖν τὸ μεσημβρινὸν συνέβαινεν ὕπνου θερινοῦ κατακλίναντος, καί μοι προσωμίλει τότε ὁ πατὴρ ὁ σός, ὄναρ αὐτῷ τοῦτο κελεύειν ἐπομνύμενος, ᾐσθόμην δὲ παραχρῆμα κυοφορήσασα τὴν καταβολήν. Ὁ μὲν δὴ μέχρι τοῦ τόκου χρόνος ἑορτὴ πάνδημος ἦν καὶ χαριστήριοι θυσίαι τοῖς θεοῖς ὡς τοῦ βασιλέως διάδοχον τοῦ γένους ἐλπίζοντος· ἐπειδὴ δέ σε λευκὴν ἀπέτεκον, ἀπρόσφυλον Αἰθιόπων χροιὰν ἀπαυγάζουσαν, ἐγὼ μὲν τὴν αἰτίαν ἐγνώριζον ὅτι μοι παρὰ τὴν ὁμιλίαν τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα προσβλέψαι τὴν Ἀνδρομέδαν ἡ γραφὴ παρασχοῦσα καὶ πανταχόθεν ἐπιδείξασα γυμνὴν, ἄρτι γὰρ αὐτὴν ἀπὸ τῶν πετρῶν ὁ Περσεὺς κατῆγεν, ὁμοιοειδὲς ἐκείνῃ τὸ σπαρὲν οὐκ εὐτυχῶς ἐμόρφωσεν. Ἔγνων οὖν ἐμαυτήν τε ἀπαλλάξαι τοῦ μετ´ αἰσχύνης θανάτου, πεπεισμένη τὴν σὴν χροιὰν μοιχείαν ἐμοὶ προσάψουσαν (οὐ γὰρ πιστεύσειν οὐδένα λεγούσῃ τὴν περιπέτειαν) καὶ σοὶ τὸ ἐκ τῆς τύχης ἀμφίβολον χαρίσασθαι θανάτου προδήλου ἢ πάντως ὀνόματος νόθου προτιμότερον· γενομένην τέ σε τεθνάναι παραχρῆμα πρὸς τὸν ἄνδρα πλασαμένη λάθρα καὶ ἀπορρήτως ἐξεθέμην, ὅσον πλεῖστον ἠδυνάμην πλοῦτον τῷ περισῴζοντι μισθὸν συνεκθεμένη ἄλλοις τέ σε κοσμήσασα καὶ ταινίᾳ τῇδε, {καὶ} ἐλεεινῷ διηγήματι τῷ σῷ τε κἀμαυτῆς, ἐνειλήσασα, ἣν ἀπὸ δακρύων τῶν ἐπὶ σοὶ καὶ αἵματος ἐχάραττον ὁμοῦ πρωτοτόκος καὶ πολύθρηνος γενομένη. Ἀλλ´ ὦ γλυκεῖα καὶ μέχρις ὥρας θύγατερ, ὅπως εἰ περιγένοιο μεμνήσῃ τῆς εὐγενείας τιμῶσα σωφροσύνην, ἣ δὴ μόνη γυναικείαν ἀρετὴν χαρακτηρίζει, καὶ φρόνημα βασίλειον καὶ πρὸς τοὺς φύντας ἀναφέρον ἀσκοῦσα· μεμνήσῃ δὲ πρὸ πάντων τῶν συνεκτεθέντων σοι κειμηλίων δακτύλιόν τινα ἐπιζητεῖν καὶ σεαυτῇ περιποιεῖν, ὃν πατὴρ ὁ σὸς ἐμοὶ παρὰ τὴν μνηστείαν ἐδωρήσατο βασιλείῳ μὲν συμβόλῳ τὸν κύκλον ἀνάγραπτον λίθῳ δὲ παντάρβῃ καὶ ἀπορρήτῳ δυνάμει τὴν σφενδόνην καθιερωμένον. Ταῦτά σοι διείλεγμαι τὸ γράμμα διάκονον εὑραμένη, τὰς ἐμψύχους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς ὁμιλίας τοῦ δαίμονος στερήσαντος, τάχα μὲν κωφὰ καὶ ἀνήνυτα τάχα δὲ καὶ εἰς ὄφελός ποτε ἥξοντα, τὸ γὰρ ἄδηλον τῆς τύχης ἀνθρώποις ἄγνωστον· καὶ ἔσται σοι τὰ τῆς γραφῆς, ὦ μάτην ὡραία καὶ ἔγκλημα τὸ κάλλος ἐμοὶ προσάψασα, εἰ μὲν περισωθείης, γνωρίσματα, εἰ δ´ ὅπερ καὶ ἀκοὴν λάθοι τὴν ἐμήν, ἐπιτύμβια καὶ μητρὸς ἐπικήδεια δάκρυα.»

VIII. » Il approuva et m'apporta peu après la bandelette. Je lui demandai à l'étudier à loisir, et l'emportai avec son aveu. Rentré chez moi, je me mis à la lire sans perdre un instant. Elle était en langue éthiopique; les caractères n'étaient pas démotiques, mais bien royaux, c'est-à-dire analogues à ceux que les Égyptiens appellent hiératiques. Je lus l'écriture et j'y trouvai ce qui suit : « PERSINA, REINE DES ÉTHIOPIENS : pour toi, quelque nom que tu portes, toi qui n'es ma fille que par les douleurs, je grave ce dernier présent, j'écris cette lamentation. » Je tressaillis, Cnémon, au nom de Persina; cependant je continuai à lire ce qui suit : « Je n'ai commis aucune faute, mon enfant, en t'exposant à ta naissance, et en te dérobant à la vue de ton père Hydaspe; j'en prends à témoin le Soleil, chef de notre race. Cependant, pour me justifier à tes yeux, ma fille, si tu survis, aux yeux de celui qui te recueillera, si Dieu t'envoie quelque sauveur, aux yeux de tous les hommes, je veux te révéler les secrets motifs qui m'ont forcée à t'exposer. Nous avons pour ancêtres, parmi les Dieux, le Soleil et Bacchus ; parmi les Héros, Persée, Andromède et Memnon. Ceux qui ont élevé successivement les constructions des palais des rois, les ont ornées de peintures dont nos ancêtres ont fourni le sujet. Dans les appartements des hommes et sous les portiques, sont représentées les images et les actions des autres Dieux et Héros; dans celui des femmes, les amours d'Andromède et de Persée. C'est là que nous nous trouvions un jour avec ton père : dix années s'étaient écoulées depuis qu'il m'avait connue comme épouse, et nous n'avions pas eu d'enfants. Nous reposions ensemble, vers midi, accablés par la chaleur de l'été; ton père eut alors commerce avec moi, poussé, me jura-t-il, par un songe, et je sentis aussitôt que j'étais enceinte. De ce moment, jusqu'à mes couches, ce ne furent que fêtes publiques, sacrifices d'action de grâces, offerts aux Dieux pour l'espoir donné au roi d'un héritier de sa race. Cependant tu vins au jour avec la peau blanche, couleur inconnue chez les Ethiopiens. J'en savais bien le motif; car au moment de notre union avec ton père, mes yeux étaient tombés sur une peinture représentant Andromède complètement nue; c'était le moment où Persée la ramène du milieu des rochers ; et l'enfant conçu par moi avait malheureusement une entière ressemblance avec elle. Je résolus donc de me soustraire à la honte et à la mort ; car j'étais persuadée que ta couleur me convaincrait d'adultère, mon aventure ne pouvant trouver créance auprès de personne ; je me résignai, par intérêt pour toi-même, à te confier aux chances de la fortune, préférables pour toi à une mort certaine, ou tout au moins au renom de fille bâtarde. Je feignis avec mon mari que tu étais morte en naissant, et je t'exposai secrètement. Avec toi je déposai le plus de richesses que je pus, comme salaire de celui qui te sauverait; j'y joignis encore d'autres parures, en particulier cette bandelette et ce récit de ton infortune et de la mienne, que j'ai écrit avec les larmes versées sur toi, avec mon sang, ô mon premier enfant, ô source de mes douleurs. Mais, ô douce petite, ma fille pour un instant, si tu survis, souviens-toi de ta noble origine, pratique la chasteté qui est la seule marque distinctive d'une femme vertueuse ; que la noblesse de tes sentiments rappelle et le trône et ceux dont tu es issue. Parmi tous les objets précieux exposés avec toi, souviens-toi de réclamer un anneau et de ne t'en point dessaisir : c'est celui que me donna ton père en m'épousant; il porte gravée à l'entour la devise royale ; au chaton est enchâssée une pierre sacrée, appelée pantarbe, douée de propriétés merveilleuses. J'ai dû, pour m'entretenir avec toi, employer le secours de ces caractères, puisque la Divinité m'a privée de ta vue et de ta présence; peut-être seront-ils pour toi muets et inutiles, peut-être aussi pourront-ils te servir un jour; car les secrets desseins de la Fortune échappent à l'intelligence humaine. Pour toi, chère enfant, si malheureusement belle, si funeste à ta mère par ta beauté accusatrice, cet écrit sera un moyen de reconnaissance si tu es sauvée ; sinon (puissé-je toujours l'ignorer), qu'il te tienne lieu des dernières lamentations, des larmes de ta mère sur ta tombe. »

[4,9] Ταῦτα, ὦ Κνήμων, ὡς ἀνέγνων, ἐγνώριζον μὲν καὶ τὴν ἐκ θεῶν οἰκονομίαν ἐθαύμαζον ἡδονῆς δὲ ἅμα καὶ λύπης ἐνεπλήσθην καὶ πάθος τι καινότερον ὑπέστην ὁμοῦ δακρύων καὶ χαίρων, διαχεομένης μὲν τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν τῶν ἀγνοουμένων εὕρεσιν καὶ τῶν χρησθέντων ἤδη τὴν ἐπίλυσιν, ἀδημονούσης δὲ πρὸς τὴν τῶν ἐσομένων ἔκβασιν, καὶ τὸν ἀνθρώπινον βίον οἰκτειρούσης ὡς ἄστατόν τι καὶ ἀβέβαιον καὶ ἄλλοτε πρὸς ἄλλα τρεπόμενον τότε δὲ ὑπερβαλλόντως ἐν ταῖς Χαρικλείας τύχαις γνωριζόμενον· Εἰσῄει γάρ με πολλῶν ἔννοια, τίνων μὲν γενομένη τίνων ἐνομίσθη πόσῳ δὲ τῷ μεταξὺ τῆς ἐνεγκούσης ἀπήχθη, κεκλήρωτο δὲ θυγατρὸς ὄνομα νόθον ἀποβαλοῦσα τὸ γνήσιον Αἰθιόπων καὶ βασίλειον γένος. Ἐπὶ πολύ τε ἀμφίβολος εἱστήκειν τῶν μὲν παρελθόντων οἰκτείρειν ἔχων τῶν δὲ ἐσομένων εὐδαιμονίζειν οὐ θαρσῶν, ἕως τὸν λογισμὸν πρὸς τὸ νῆφον ἀνακαλεσάμενος ἔγνων μὴ ἀμελεῖν ἀλλ´ ἔργου ἔχεσθαι· καὶ παρὰ τὴν Χαρίκλειαν ἐλθὼν καταλαμβάνω μόνην, ἀπειρηκυῖαν ἤδη πρὸς τὸ πάθος καὶ τῷ μὲν φρονήματι βιαζομένην ἀναφέρειν, τῷ σώματι δὲ πάντῃ πεπονημένην ἐνδόντι πρὸς τὴν νόσον καὶ ἀντέχειν ἀσθενήσαντι πρὸς τὸ δεινόν.

IX. » Après cette lecture, qui ne me laissait plus rien à apprendre, j'admirai la providence divine; j'étais pénétré tout à la fois de joie et de tristesse; j'éprouvais un sentiment inconnu, mêlé d'allégresse et de larmes. La découverte de ce que je cherchais, ces promesses de l'oracle déjà accomplies en partie, épanouissaient mon âme ; mais elle se serrait à la pensée de l'avenir, elle s'apitoyait sur la vie humaine, si mobile, si incertaine, si fréquemment ballottée dans tous les sens, comme ne le prouvait que trop la destinée de Chariclée. Mille pensées venaient m'assaillir : ses parents véritables, ceux qu'on avait crus tels, la distance qui la séparait de sa patrie, le nom de fille illégitime remplaçant son nom véritable, son rang perdu chez les Ethiopiens au sein de la famille du roi. Dans mon anxiété, je ne savais que résoudre : j'avais bien à m'apitoyer sur le passé, mais je n'osais me réjouir sur l'avenir. A la fin, j'appréciai la situation avec plus de calme, et je résolus de me mettre à l'œuvre sans tarder. Je me rendis auprès de Chariclée : elle était seule, abattue par la passion ; en vain l'esprit s'efforçait de lutter encore; le corps était affaissé, vaincu par la souffrance, incapable de résister au mal.

[4,10] Μεταστησάμενος οὖν τοὺς παρόντας καὶ μηδένα διοχλεῖν ἐπιστείλας ὡς δή τινας εὐχὰς καὶ ἐπικλήσεις τῇ κόρῃ προσάξων «Ὥρα σοι» ἔφην «ὦ Χαρίκλεια, λέγειν ὃ πάσχεις, οὕτω γὰρ ὑπέσχου τῇ προτεραίᾳ, καὶ μὴ κρύπτειν ἄνδρα σοί τε εὔνουν καὶ γνῶναι τὰ πάντα καὶ σιωπώσης οὐκ ἀδύνατον.» Ἡ δὲ λαβομένη μου τῆς χειρὸς ἐφίλει τε καὶ ἐπεδάκρυε καὶ «Ὦ σοφὲ Καλάσιρι, τοῦτο πρῶτον εὐεργέτησον» ἔλεγεν, «ἔασόν με σιωπῶσαν δυστυχεῖν, αὐτὸς ὡς βούλει γνωρίσας τὴν νόσον, καὶ τὴν γοῦν αἰσχύνην κερδαίνειν, κρύπτουσαν ἃ καὶ πάσχειν αἰσχρὸν καὶ ἐκλαλεῖν αἰσχρότερον. Ὡς ἐμέ γε λυπεῖ μὲν καὶ ἡ νόσος ἀκμάζουσα, πλέον δὲ τὸ μὴ κρατῆσαι τῆς νόσου τὴν ἀρχὴν ἀλλ´ ἡττηθῆναι πάθους ἀπειρημένου μὲν ἐμοὶ τὸν πρὸ τούτου πάντα χρόνον λυμαινομένου δὲ καὶ μέχρις ἀκοῆς τὸ παρθενίας ὄνομα σεμνότατον.» Ἐπιρρωννὺς οὖν αὐτὴν «Ὦ θύγατερ» ἔφην «δυοῖν ἕνεκεν εὖ ποιεῖς ἀποκρύπτουσα τὰ κατὰ σαυτήν· ἐγώ τε γὰρ οὐδὲν δέομαι μανθάνειν ἃ πάλαι παρὰ τῆς τέχνης ἔγνωκα σύ τε εἰκότα πάσχεις ἐρυθριῶσα λέγειν ἃ γυναιξὶ κρύπτειν εὐπρεπέστερον. Ἀλλ´ ἐπειδήπερ ἅπαξ ἔρωτος ἐπῄσθου καὶ φανείς σε Θεαγένης ᾕρηκε, τοῦτο γὰρ ὀμφή μοι θεῶν ἐμήνυσε, σὺ μὲν ἴσθι μὴ μόνη καὶ πρώτη τὸ πάθος ὑποστᾶσα ἀλλὰ σὺν πολλαῖς μὲν γυναιξὶ τῶν ἐπισήμων σὺν πολλαῖς δὲ παρθένοις τῶν τὰ ἄλλα σωφρόνων· μέγιστος γὰρ θεῶν ὁ Ἔρως καὶ ἤδη καὶ θεῶν αὐτῶν ποτε κρατεῖν λεγόμενος. Ἐπισκόπει δὲ ὅπως ἄριστα διαθήσῃ τὰ παρόντα, ὡς τὸ μὲν ἀπείρατον γενέσθαι τὴν ἀρχὴν ἔρωτος εὔδαιμον, τὸ δὲ ἁλόντα πρὸς τὸ σῶφρον τὸ βούλημα περιποιῆσαι σοφώτατον· ὃ δὴ καὶ σοὶ βουλομένῃ πιστεύειν ἔξεστι καὶ τὸ μὲν ἐπιθυμίας αἰσχρὸν ὄνομα διώσασθαι τὸ δὲ συναφείας ἔννομον συνάλλαγμα προελέσθαι καὶ εἰς γάμον τρέψαι τὴν νόσον.»

X. » J'éloignai tous ceux qui se trouvaient auprès d'elle et je recommandai que personne ne vînt me troubler, sous prétexte que j'avais à faire pour la jeune fille certaines prières et conjurations particulières : « Il est temps, lui dis-je, Chariclée, de me découvrir votre état; car vous me l'avez promis hier. Ne cachez rien à un homme plein d'affection pour vous, capable d'ailleurs de tout découvrir malgré votre silence. » Elle me prit la main et la couvrit de baisers et de larmes : « Sage Calasiris, me dit-elle, accordez-moi une première grâce ; laissez-moi souffrir en silence : découvrez vous-même mon mal comme vous l'entendrez, mais épargnez-moi la pudeur de déclarer ce qu'il est honteux de ressentir, plus honteux encore de révéler. Si je souffre de ce mal, maintenant qu'il est dans toute sa force, je souffre bien plus encore de n'en avoir pas triomphé au début, d'avoir succombé à une passion que j'avais toujours eue jusqu'à présent en horreur, dont le nom seul souille le titre sacré de vierge. » Je cherchai à la consoler : « Ma fille, lui dis-je, vous faites bien de cacher ce que vous éprouvez, et pour deux motifs : d'abord je n'ai aucun besoin d'apprendre de vous ce que je sais depuis longtemps, grâce à mon art ; et, de votre côté, c'est avec raison que vous rougissez d'avouer ce qu'il convient mieux aux femmes de cacher. Mais, puisque vous avez une fois ressenti les atteintes de l'amour, et que la vue de Théagène vous a captivée (car l'inspiration divine me l'a révélé), sachez que vous n'êtes ni la seule, ni la première à éprouver ces sentiments ; beaucoup de femmes illustres, beaucoup de vierges, chastes d'ailleurs, vous avaient devancée. Car l'Amour est le plus puissant des Dieux, puisqu'on dit qu'il règne sur les Dieux eux-mêmes. Voyez-donc à sortir le plus convenablement possible de cette situation ; croyez-moi, si c'est un bonheur de n'avoir jamais ressenti les atteintes de l'amour, le plus sage, une fois qu'on est subjugué, est de tourner ses regards vers un but honnête : vous le pouvez, si vous voulez suivre mes conseils. Il dépend de vous d'échapper à la honte de la passion, de lui préférer les liens d'une légitime union, et d'échanger la maladie contre le mariage.

[4,11] Ἱδρῶτι πολλῷ διερρεῖτο τούτων εἰρημένων, ὦ Κνήμων, καὶ δήλη παντοίως ἦν χαίρουσα μὲν ἐφ´ οἷς ἤκουεν ἀγωνιῶσα δὲ ἐφ´ οἷς ἤλπιζεν ἐρυθριῶσα δὲ ἐφ´ οἷς ἑάλωκεν· οὐκ ὀλίγον οὖν ἐφησυχάσασα χρόνον «Ὦ πάτερ» ἔφη «γάμον ὀνομάζεις καὶ τοῦτον αἱρεῖσθαι προτρέπεις ὥσπερ δῆλον ὂν ἢ τὸν πατέρα συνθησόμενον ἢ τὸν ἐμοὶ πολέμιον ἀντιποιησόμενον.» «Τὸ μὲν κατὰ τὸν νεανίαν ἔρρωται ἡμῖν» ἔφην «καὶ πλέον ἢ σὺ τάχα κἀκεῖνος ἑάλωκεν ἀπὸ τῶν ὁμοίων σοι κεκινημένος. Ὡς γὰρ ἔοικεν αἱ ψυχαί πως ὑμῖν ἀπὸ πρώτης ἐντεύξεως τὰς ἀλλήλων ἀξίας ἐγνώρισαν καὶ πρὸς τὸ ἴσον πάθος κατηνέχθησαν· ἐπέτεινα δὲ αὐτῷ κἀγὼ σοὶ χαριζόμενος σοφίᾳ τὴν ἐπιθυμίαν, ὁ δὲ νομιζόμενός σοι πατὴρ ἄλλον εὐτρεπίζεται νυμφίον, Ἀλκαμένην ὃν οὐκ ἠγνόηκας.» Ἡ δὲ «Ἀλκαμένει μὲν» ἔφη «τάφον πρότερον ἢ γάμον τὸν ἐμὸν εὐτρεπιζέτω, ἐμὲ γὰρ ἢ Θεαγένης ἄξεται ἢ τὸ τῆς εἱμαρμένης διαδέξεται· σὺ δ´ ὅτι μὴ ἔστι μοι πατὴρ ἀλλὰ νομίζεται Χαρικλῆς, ἱκετεύω λέγε πόθεν ἐγνώρισας.» «Ἐκ ταύτης» ἔφην ἐπιδείξας τὴν ταινίαν. »Ἔσχες δὲ πόθεν ἢ ὅπως; ἐξ οὗ γάρ με κατὰ τὴν Αἴγυπτον παρὰ τοῦ θρεψαμένου λαβὼν οὐκ οἶδ´ ὅπως δεῦρο ἤγαγεν, ἀφελόμενος εἶχεν ἀποκειμένην ἐν κοιτίδι τοῦ μὴ τὸν χρόνον αὐτῇ λυμήνασθαι.» «Τὸ μὲν ὅπως ταύτην ἐκομισάμην εἰσαῦθις» ἔφην «ἀκούσῃ, τὸ δὲ παρόν, εἰ τὰ ἐγγεγραμμένα γνωρίζεις εἰπέ μοι.» Τῆς δὲ οὐκ εἰδέναι, πόθεν; ὁμολογούσης, «Γένος» ἔλεγον «καὶ ἔθνος τὸ σὸν καὶ τύχην φράζει.» Ὡς δὲ ἀνακαλύπτειν ὅσα ἔχω γινώσκειν ἱκέτευεν, ἔλεγον ἅπαντα τήν τε γραφὴν ἐπιὼν ἐν μέρει καὶ πρὸς ἔπος ἑρμηνεύων.

XI. » Pendant que je parlais, mon cher Cnémon, son corps était inondé de sueur : on voyait clairement que, tout en goûtant mes conseils, elle était dévorée d'inquiétudes au sujet de ses espérances, et rougissait de ce que j'avais surpris en elle. Après un assez long silence: « Mon père, me dit-elle, vous parlez de mariage ; vous m'engagez à diriger de ce côté mes pensées, comme s'il était évident que mon père y donnera son assentiment, et que mon adversaire y consentira de son côté. — Pour ce qui est du jeune homme, lui dis-je, il est peut-être plus épris que vous ; les mêmes sentiments l'agitent ; vos âmes, je n'en doute pas, se sont, dès la première rencontre, mutuellement reconnues comme dignes l'une de l'autre, et sont tombées toutes deux dans une égale passion. Moi-même, j'ai, par affection pour vous, enflammé ses désirs, grâce aux secrets de ma science. Mais celui qu'on regarde comme votre père vous destine un autre époux, Alcamène, que vous connaissez. — Alcamène! s'écria-t-elle, qu'il lui destine mon tombeau plutôt que ma main : ou Théagène m'obtiendra, ou les Destinées disposeront de moi. Mais dites-moi, je vous supplie, d'où vous avez su que Chariclès n'est pas mon père, quoiqu'il passe pour tel? — Par cette bandelette, dis-je, en la lui montrant. — Et comment, d'où la possédez-vous? car depuis qu'il m'a recueillie en Égypte des mains de celui qui m'avait élevée, depuis qu'il m'a amenée ici (comment? je l'ignore), il me l'a retirée et l'a tenue enfermée dans un coffre, pour qu'elle ne fût point altérée par le temps. —Vous saurez plus tard, lui dis-je, comment je l'ai obtenue ; pour le moment, dites-moi si vous savez ce qui y est écrit. » Elle m'avoua qu'elle l'ignorait entièrement. « Elle fait connaître, ajoutai-je, votre naissance, votre patrie, votre condition. » Elle me pria de lui découvrir tout ce que j'en pouvais savoir. Alors je lui donnai lecture du tout, parcourant des yeux l'écrit, et interprétant à mesure.

[4,12] Ὡς δὲ ἐγνώρισεν ἑαυτήν, καὶ τὸ φρόνημα διανιστᾶσα πλέον τῷ γένει προσέδραμε καὶ «Τί οὖν χρὴ ποιεῖν;» ἠρώτα, τότε ἤδη συμβουλῆς τῆς φανερωτέρας ἠρχόμην, ἅπαντα ὡς ἔσχεν ἀνακαλύπτων, «Ἐγώ» λέγων «ὦ θύγατερ, ἦλθον καὶ εἰς Αἰθίοπας ἐπιθυμίᾳ τῆς παρ´ ἐκείνοις σοφίας· ἐγενόμην καὶ Περσίννῃ τῇ σῇ μητρὶ γνώριμος, οἰκειοῦται γὰρ ἀεὶ τὸ σοφῶν γένος ἡ βασίλειος αὐλὴ καὶ ἄλλως εἶχόν τι καὶ δόξης πλέον τὴν Αἰγυπτίων σοφίαν προσθήκῃ τῆς Αἰθιόπων ἐκθειάζων. Ἐπεὶ δὲ ἀπαίρειν μέλλοντά με οἴκαδε ᾔσθετο, τὰ κατὰ σέ μοι πάντα διηγεῖτο τὸ πιστὸν τῆς σιωπῆς ὅρκῳ πρότερον κομισαμένη καὶ ἔλεγε τοῖς μὲν ἐγχωρίοις σοφοῖς οὐ θαρσήσειν εἰπεῖν, ἐμὲ δὲ ἱκέτευεν ἐρωτᾶν τοὺς θεοὺς εἰ πρῶτα μὲν ἐκτεθεῖσα διεσώθης, ἔπειτα ὅπῃ γῆς οὖσα τυγχάνεις, οὐ γὰρ πυθέσθαι κατὰ τὸ ἔθνος οὐδεμίαν τοιαύτην, πολλὰ περιεργασαμένη. Ἐμοῦ δὲ ἅπαντα μαθόντος ἐκ θεῶν καὶ εἶναί τε καὶ ὅπου φράσαντος αὖθις ἱκέτευεν ἐπιζητεῖν καὶ προτρέπειν ἥκειν εἰς τὴν ἐνεγκοῦσαν, ἄγονος γὰρ καὶ ἄτεκνος ἐκ τῶν ἐπὶ σοὶ διατελεῖν ὠδίνων ἑτοίμως τε ἔχειν, εἴ ποτε φανείης, ὁμολογεῖν τῷ σῷ πατρὶ τὸ συμβεβηκός· εἰδέναι γὰρ αὐτὸν πεισθησόμενον χρόνῳ τε τῆς συμβιώσεως τὴν ἐπ´ αὐτῇ δοκιμασίαν ἔχοντα καὶ τῆς ἐκ παίδων διαδοχῆς τὴν ἐπιθυμίαν ἀπροσδοκήτως λαμβάνοντα.

XII. » Lorsqu'elle connut son origine, son imagination s'enflamma, et elle se sentit plus vivement attirée vers les siens. « Que faut-il donc faire? » me demandât-elle. Je commençai alors à lui découvrir plus clairement mon dessein et à lui révéler tout ce que je savais : « Moi aussi, lui dis-je, ma fille, j'ai été chez les Éthiopiens, poussé par le désir d'étudier leur sagesse. J'ai été connu de Persina, votre mère ; car la caste des sages est toujours accueillie à la cour; d'ailleurs, l'alliance de la sagesse égyptienne à celle des Ethiopiens ajoutait à ma réputation et me prêtait une autorité plus grande. Lorsqu'elle sut que j'allais retourner dans ma patrie, elle me fit part de tout ce qui vous concerne, après s'être d'abord assurée de mon silence par un serment solennel. Elle me dit qu'elle n'avait point osé révéler son secret aux sages du pays, mais qu'elle me priait de demander aux Dieux, d'abord si l'enfant exposé avait survécu, ensuite en quel lieu de la terre vous vous trouviez; qu'elle n'avait pas appris, malgré d'activés recherches, qu'il y eût dans le pays aucun enfant semblable. J'appris des Dieux la vérité ; je lui fis savoir que vous viviez, et quelle contrée vous habitiez. Alors elle m'adressa une nouvelle prière, celle de vous chercher et de vous engager à revenir dans votre patrie. Elle me dit qu'elle était restée stérile, sans nouvelle postérité, à la suite des angoisses que vous lui aviez causées ; qu'elle était prête, si jamais vous reparaissiez, à tout confesser à votre père ; qu'elle était persuadée qu'il la croirait ; car il avait fait, depuis qu'ils vivaient ensemble, une longue expérience, de sa fidélité, et il serait heureux de voir se réaliser, contre toute attente, l'espoir de laisser son héritage à ses enfants. »

[4,13] Ταῦτα ἐκείνη μὲν ἔλεγε καὶ ποιεῖν ἱκέτευεν, ἐπισκήπτουσά μοι πολλὰ τὸν ἥλιον, ὅρκον ὃν οὐδενὶ σοφῶν ὑπερβῆναι θεμιτόν· ἐγὼ δὲ ἥκω τὴν ἐνώμοτον ἱκεσίαν ἐκτελέσων, οὐ διὰ τοῦτο μὲν τὴν ἐπὶ τάδε σπουδάσας ἄφιξιν θεῶν δὲ ὑποθήκῃ μέγιστον ἐκ τῆς ἄλης τοῦτο κερδήσας, ἐκ πολλοῦ τε ὡς οἶσθα προσεδρεύω χρόνου, θεραπείας μὲν τῆς περί σε καὶ πάλαι τῆς πρεπούσης οὐδὲν ἀπολιπὼν σιωπῶν δὲ τὰ ὄντα, καιροῦ λαβέσθαι καὶ τὴν ταινίαν μηχανῇ τινι κομίσασθαι εἰς πίστιν τῶν πρός σε ῥηθησομένων περιμένων. Ὥστε ἔνεστί σοι πειθομένῃ δρασμόν τε τὸν ἐνθένδε σὺν ἡμῖν αἱρουμένῃ, πρίν τι καὶ πρὸς βίαν σε τῶν παρὰ γνώμην ὑποστῆναι, τοῦ Χαρικλέους ἤδη σοι τὸν Ἀλκαμένους γάμον ἐσπουδακότος, γένος μὲν καὶ πατρίδα καὶ τοὺς φύντας κομίζεσθαι Θεαγένει δὲ ἀνδρὶ συνεῖναι γῆς ὅποι καὶ βουλόμεθα συνέπεσθαι παρεσκευασμένῳ, ξένου τε καὶ ὀθνείου γνήσιον καὶ ἄρχοντα βίον ἀνταλλάξασθαι σὺν τῷ φιλτάτῳ βασιλεύουσαν, εἴ τι δεῖ θεοῖς τε τοῖς ἄλλοις καὶ τῷ χρησμῷ τοῦ Πυθίου καταπιστεύειν.» Καὶ ἅμα ὑπεμίμνησκον τὸν χρησμὸν καὶ ὅ τι βούλοιτο ἔφραζον· οὐ γὰρ ἠγνόητο τῇ Χαρικλείᾳ παρὰ πολλῶν καὶ ᾀδόμενος καὶ ζητούμενος. Ἐπάγη πρὸς ταῦτα «Κἀπειδὴ θεοὺς» εἶπεν «οὕτω βούλεσθαι σύ τε φῂς ἐγώ τε πείθομαι, τί χρὴ πράττειν ὦ πάτερ;» «Πλάττεσθαι» εἶπον «ὡς ἐπινεύουσαν τὸν Ἀλκαμένους γάμον.» Ἡ δὲ «Βαρὺ μὲν» ἔφη «καὶ ἄλλως αἰσχρὸν τὸ καὶ μέχρις ἐπαγγελίας ἕτερον πρὸ Θεαγένους αἱρεῖσθαι, πλὴν ἀλλ´ ἐπεὶ θεοῖς τε καὶ σοί, πάτερ, ἐμαυτὴν ἐπέτρεψα, τίνα σκοπὸν ἔχει τὸ πλάσμα καὶ τίνα τρόπον ὥστε μὴ εἰς ἔργον ἀχθῆναι διαλυθήσεται;» «Γνώσῃ τοῖς ἔργοις» ἔφην· «τινὰ προαγορευόμενα μὲν γυναιξὶν ἔστιν ὅτε καὶ ὄκνον ἤνεγκεν ἐπιτελούμενα δὲ ἐκ τοῦ παραχρῆμα θαρραλεώτερον ἠνύσθη πολλάκις· ἕπου μόνον ταῖς ἐμαῖς ὑποθήκαις τά τε ἄλλα καὶ τὸ παρὸν τῷ Χαρικλεῖ σύντρεχε τὰ πρὸς τὸν γάμον, ὡς οὐδὲν ἐκείνου πράξαντος ἄνευ τῆς ἐμῆς ὑφηγήσεως.» Ὡμολόγει ταῦτα καὶ τὴν μὲν ἀπολείπω δακρύουσαν.

XIII. » Voilà ce qu'elle médisait, les supplications qu'elle m'adressait, en me faisant mille fois jurer par le Soleil, serment qu'il n'est permis à aucun sage de violer. Et moi, je viens accomplir sa prière et mes serments. Ce n'est point, il est vrai, dans ce but que j'avais entrepris ce voyage; mais les Dieux ne pouvaient me donner une plus douce compensation de l'exil que je me suis imposé par leur inspiration. Depuis longtemps, vous le savez, je suis assidu auprès de vous; je n'ai manqué à aucun des soins, à aucun des égards que je vous dois. Si j'ai gardé le silence, c'est que j'attendais une occasion favorable. Je voulais, avant tout, me procurer par quelque moyen la bandelette qui seule pouvait confirmer auprès fie vous mon récit. Si donc vous consentez à suivre mes conseils, et à fuir d'ici avec moi, avant d'être forcée dans votre volonté, peut-être même par la violence (car déjà Chariclès hâte activement votre mariage avec Alcamène); vous pouvez recouvrer un rang, une patrie, des parents : vous pouvez avoir pour époux Théagène, disposé à nous suivre en quelque lieu de la terre que nous voudrons ; vous échangerez enfin cette vie d'exil sur une terre étrangère, contre la royale existence qui vous attend dans votre patrie ; vous y régnerez avec celui qui vous est le plus cher au monde, s'il faut en croire les promesses des Dieux, les présages et l'oracle d'Apollon. » En même temps, je lui rappelai l'oracle et lui en expliquai le sens. Chariclée le connaissait déjà, car il courait de bouche en bouche, et beaucoup de personnes avaient cherché à l'interpréter. Ces ouvertures la jetèrent dans une sorte de stupeur. « Soit, dit-elle, les Dieux le veulent ; vous me le déclarez, et je vous crois ; mais que faut-il faire, ô mon père? — Feindre de consentir à épouser Alcamène. — C'est une dure nécessité, me répondit-elle ; que dis-je! c'est une honte, de paraître, même en paroles, préférer un autre à Théagène : mais puisque je m'en suis remise aux Dieux et à vous, mon père, quel est le but de cette feinte, quel moyen aurons-nous de sortir d'embarras sans passer à l'action? — Les faits vous l'apprendront, lui dis-je : bien souvent les femmes, lorsqu'elles sont prévenues à l'avance, craignent et hésitent ; tandis que, si tout d'abord on se met résolument à l'œuvre, elles vont au but avec plus de confiance. Suivez seulement mes conseils en toutes choses ; pour le moment, accommodez-vous aux desseins de Chariclès pour ce mariage ; car il ne fera rien sans mon assentiment. » Elle me le promit, et je la laissai tout en larmes,

[4,14] Ἄρτι δὲ τοῦ δωματίου προελθὼν ὁρῶ τὸν Χαρικλέα πρὸς ὑπερβολὴν περίλυπον καὶ ὅλης κατηφείας ἀνάπλεων καὶ «Ὦ θαυμάσιε» πρὸς αὐτὸν ἔφην «ὅτε σε ἐχρῆν ἐστέφθαι καὶ χαίρειν ἀποθύειν τε χαριστήρια τοῖς θεοῖς ἐπιτυχόντα τῶν πάλαι σοι δι´ εὐχῆς καὶ Χαρικλείας ὀψέ ποτε καὶ σὺν τέχνῃ πολλῇ καὶ σοφίᾳ τῇ ἐμῇ πρὸς ἐπιθυμίαν γάμων ἐπικλασθείσης, τότε σκυθρωπὸς καὶ σύννους καὶ μόνον οὐ θρηνεῖς οὐκ οἶδ´ ὅ τι πεπονθώς.» Καὶ ὃς «Τί δὲ οὐ μέλλω, τῆς φιλτάτης μοι τὸν βίον τάχα πρότερον μεταστησομένης ἢ πρὸς γάμον, ὡς φῄς, συναφθησομένης, εἴ τι δεῖ προσέχειν ὀνείρασι τοῖς τε ἄλλοις καὶ οἷς τῆς παρηκούσης ἐξεδειματώθην νυκτός, καθ´ ἣν ἀετὸν ᾤμην ἐκ χειρὸς ἀφεθέντα τοῦ Πυθίου καὶ ἀθρόον καταπτάντα τό τε θυγάτριον ἐκ κόλπων, οἴμοι, τῶν ἐμῶν ἀναρπάσαντα γῆς ἐπ´ ἔσχατόν τι πέρας οἴχεσθαι φέροντα, ζοφώδεσί τισιν εἰδώλοις καὶ σκιώδεσι πλῆθον, καὶ τέλος οὐδὲ γνῶναι ὅ τι ποτὲ καὶ δράσειε, τοῦ μεσεύοντος ἀπείρου διαστήματος συνεκδραμεῖν τῇ πτήσει τὴν θέαν ἐνεδρεύσαντος;»

XIV. « A peine sorti de la chambre, je vois Chariclès, triste, morne et abattu : « Eh quoi! lui dis-je, quel homme êtes-vous! Vous devriez venir avec moi vous réjouir et offrir aux Dieux des sacrifices d'action de grâces, puisque vos vœux sont enfin réalisés, et qu'à force de temps et de soins, grâce à ma science, Chariclée a été amenée à désirer le mariage : tout au contraire, vous voilà sombre, pensif, presque en larmes, dans un état que je ne saurais comprendre. —En peut-il être autrement, dit-il, quand celle qui fut toute la joie de ma vie doit être transportée peut-être dans d'autres contrées, avant l'accomplissement de ce mariage dont vous parlez, si j'en dois croire mes songes et en particulier celui qui m'a troublé la dernière nuit? Il me semblait qu'un aigle, s'élançant de la main même d'Apollon, fondait sur moi à tire-d’aile, arrachait de mon sein ma pauvre enfant, et s'envolait avec elle jusqu'aux extrémités de la terre, dans des lieux remplis de spectres sombres et ténébreux. Je n'ai pu savoir enfin ce qu'il avait fait de ma fille, la distance infinie qui me séparait de lui ne permettant plus à ma vue de suivre son vol. »

[4,15] Ταῦτα ὡς εἶπεν, ἐγὼ μὲν ὅπη τείνει τὸ ὄναρ συνέβαλλον, ἐκεῖνον δὲ ἐκ τῆς ἀθυμίας ἀπάγων καὶ ὑποψίας εἶναι πόρρω τῶν ἐσομένων παρασκευάζων «Ἱερεὺς» ἔφην «καὶ ταῦτα τοῦ μαντικωτάτου τῶν θεῶν ὀνειροπολεῖν μοι δοκεῖς οὐκ ἔχειν ἐπιτηδείως, ὃς τῶν ἐνυπνίων σοι τοὺς ἐσομένους τῆς παιδὸς γάμους προμηνυόντων καὶ ἀετὸν μὲν τὸν ληψόμενον νυμφίον αἰνιττομένων, ταῦτα δὲ ἔσεσθαι, τοῦ Πυθίου νεύοντος καὶ ὡς ἐκ χειρὸς τὸν συνοικήσοντα προσάγοντος, εὐαγγελιζομένων ἀγανακτεῖς τὴν ὄψιν καὶ πρὸς τὸ ἄθυμον ἄγεις τὸ ὄναρ. Ὥστε, ὦ Χαρίκλεις, εὔφημον ἔχωμεν στόμα καὶ συντρέχωμεν τῇ βουλήσει τῶν κρειττόνων πρὸς τὸ πείθειν ἔτι καὶ μᾶλλον τὴν κόρην τραπόμενοι.» Τοῦ δὲ ἐρομένου τί ἂν πράττων ἔχοι πλέον πειθομένην «Εἴ τί σοι κειμήλιόν ἐστι πολυτελές» ἔφην, «ἐσθὴς διάχρυσος ἢ ὅρμος ἐρίτιμος, ταῦτα ὡς ἕδνα παρὰ τοῦ νυμφίου πρόσαγε καὶ δωρούμενος ἐξιλεοῦ τὴν Χαρίκλειαν· ἀπαραίτητον ἔχει πρὸς γυναῖκα ἴυγγα χρυσὸς καὶ λίθος. Καὶ τἄλλα δέ σοι τὰ πρὸς τὴν πανήγυριν εὐτρεπιστέον, συνέχειν γὰρ δεήσει τοὺς γάμους ἕως τὸ κατηναγκασμένον τῆς ἐπιθυμίας ἀμετάβλητον ἔχει παρὰ τῆς τέχνης ἡ κόρη.» «Μηδὲν ἀπολείπεσθαι νόμιζε τῶν ἐπ´ ἐμοί» φήσας ὁ Χαρικλῆς ἀπέτρεχεν, ἔργον ἀποφῆναι τοὺς λόγους ὑφ´ ἡδονῆς ἐπειγόμενος. Καὶ ἔπραξέ γε, ὡς ὕστερον ἔγνων, ἅπερ ὑπεθέμην οὐδὲν ὑπερθέμενος, ἐσθῆτά τε ἄλλην πολύτιμον καὶ δὴ καὶ τοὺς ὅρμους τοὺς Αἰθιοπικοὺς τοὺς συνεκτεθέντας ὑπὸ τῆς Περσίννης εἰς γνωρίσματα τῇ Χαρικλείᾳ ὡς ἕδνα δῆθεν παρὰ τοῦ Ἀλκαμένους προσκομίσας.

XV. » A ce récit, je compris tout d'abord la portée du songe : cependant, pour le tirer de son abattement, et éloigner de lui tout soupçon de ce qui se préparait, je lui dis : « Vous qui êtes prêtre, que dis-je! prêtre du Dieu prophète par excellence, vous me paraissez peu versé dans l'interprétation des songes : le vôtre ne signifie qu'une chose, l'hymen prochain de votre fille : l'aigle est l'époux qui doit vous l'enlever, avec l'assentiment d'Apollon qui lui présente en quelque sorte son fiancé par la main. Et voilà la vision qui vous met hors de vous! voilà le songe qui vous jette dans de telles perplexités! Gardons-nous, Chariclès, de tout murmure ; soumettons-nous aux décisions de la sagesse souveraine, et appliquons-nous à fortifier encore les bonnes dispositions de la jeune fille. —Et comment, me dit-il, pourrait-on les fortifier encore? — Si vous avez, lui dis-je, en réserve quelque part, quelque objet précieux, des vêtements brochés d'or, un collier de grand prix, donnez-les lui comme présents de noces au nom de son futur époux, et par ces présents rendez-lui Chariclée favorable : car l'or et les pierres précieuses ont pour les femmes un attrait irrésistible. Il faudra hâter la conclusion du mariage, pendant que la passion que je lui ai inspirée par mon art conserve encore chez elle toute sa puissance. — A moi ne tienne, dit Chariclès ; soyez persuadé que je ne négligerai rien. » Aussitôt il courut tout joyeux, tant il avait hâte de voir réalisé ce que je venais de dire. J'ai su plus tard qu'il avait, sans différer, suivi mon conseil et porté à Chariclée, comme présents de noces de la part d'Alcamène, les vêtements de prix et le collier de diamants d'Ethiopie que Persina avait fait exposer avec sa fille.

 [4,16] Ἐγὼ δὲ τῷ Θεαγένει συντυχών, ποῦ τυγχάνουσιν ἐπιδημοῦντες οἱ τὴν πομπὴν αὐτῷ πληρώσαντες ἠρώ των· ὁ δὲ τὰς μὲν κόρας ἔφασκεν ἐξωρμηκέναι τοῦ σχολαίτερον βαδίζειν ἕνεκεν προαπεσταλμένας, τοὺς δὲ ἐφήβους οὐδὲ φέρειν ἔτι δι´ ὄχλου γινομένους καὶ πρὸς τὴν ἐπάνοδον τὴν οἴκαδε συνελαύνοντας. Ἅπερ ὡς ἔγνων, παρεγγυήσας τά τε ἐκείνοις ῥητέα καὶ αὐτῷ πρακτέα καὶ τὸ παρ´ ἐμοῦ δοθησόμενον τοῦ καιροῦ καὶ τῆς ὥρας ἐνδόσιμον ἐπιτηρεῖν ἐπιστείλας τοῦ μὲν ἀπεχώρουν ἐπὶ δὲ τὸν νεὼν τοῦ Πυθίου τὴν ὁρμὴν ἐποιούμην, τὸν ἅμα τοῖς νέοις δρασμὸν ὑφηγήσασθαι χρηστηρίῳ τὸν θεὸν ἱκετεύσων. Ἀλλ´ ἦν ἄρα καὶ νοῦ παντὸς ὀξύτερον τὸ θεῖον καὶ τοῖς κατὰ βούλησιν αὐτῷ δρωμένοις ἐπίκουρον γίνεται καὶ ἄκλητον εὐμενείᾳ πολλάκις φθάνον τὴν αἴτησιν· ὡς δὴ καὶ τότε πρὸς τὴν οὐδέπω γενομένην πεῦσιν ἔφθη τὴν ἀπόκρισιν ὁ Πύθιος δούς καὶ τοῖς ἔργοις ἐπεσήμαινε τὴν ὑφήγησιν. Ἐσπουδακότα γάρ με τὰ φροντιζόμενα καὶ παρὰ τὴν πρόμαντιν, ὡς ἔφην, ἐπειγόμενον ἐπεῖχέ τις βοὴ παριόντα «Σύσπενδε ὦ ´γαθέ» ξένων καλούντων· ἔθυον δὲ ἄρα σὺν αὐλήμασιν Ἡρακλεῖ τὴν εὐωχίαν. Ἐπέσχον τὴν ὁρμὴν ὡς τούτων ᾐσθόμην, οὐδὲ γὰρ ἦν μοι θεμιτὸν ἱερὰν κλῆσιν παραδραμεῖν, κἀπειδὴ τοῦ λιβανωτοῦ λαβὼν ἀπέθυσα καὶ ὕδατος ἔσπεισα, θαυμάζουσι μὲν ἐῴκεσαν τὸ πολυτελὲς τῶν ἐμῶν θυμάτων ὅμως δ´ οὖν καὶ τῆς εὐωχίας συμμετέχειν ἠξίουν. Ὑπήκουον καὶ πρὸς τοῦτο, καὶ κατακλιθεὶς ἐπὶ τῆς στιβάδος ἣν μυρρίναι καὶ δάφναι τοῖς ξένοις ἐστρώκεσαν τῶν τε ἐξ ἔθους ἀπογευσάμενος «Ἀλλ´ ὦ ´γαθοί» πρὸς αὐτοὺς ἔφην «δαιτὸς μὲν ἡδίστης οὐκ ἐνδεὴς ἀκοῆς δὲ ἔτι τῆς περὶ ὑμῶν ἀμαθής, ὥστε ὥρα λέγειν ὑμῖν οἵτινες ἢ ὁπόθεν ἐστέ· δημῶδες γὰρ οἶμαι καὶ τῶν ἀγροικοτέρων σπονδῶν καὶ τραπέζης κοινωνήσαντας μὴ οὐχὶ καὶ τὴν περὶ ἀλλήλων γνῶσιν ἔχοντας ἀπελθεῖν, φιλίας ἀρχὴν ἱεροὺς ἅλας ποιησαμένους.» Ἔλεγον δὴ οὖν εἶναι μὲν Φοίνικες Τύριοι τέχνην δὲ ἔμποροι πλεῖν δὲ ἐπὶ Καρχηδόνα τὴν Λιβύων, ὁλκάδα μυριοφόρον Ἰνδικῶν τε καὶ Αἰθιοπικῶν καὶ τῶν ἐκ Φοινίκης ἀγωγίμων φέροντες, τὸ δὲ παρὸν Ἡρακλεῖ Τυρίῳ τήνδε νικητήριον ἀποθύειν τὴν εὐωχίαν, τοῦδε τοῦ νεανίου (δείξαντες τὸν προκατακείμενον) ἀναδησαμένου τὸν ἀπὸ τῶν παλαιστῶν ἐνθαδὶ στέφανον καὶ νικῶσαν τὴν Τύρον ἐν Ἕλλησιν ἀναγορεύσαντος. «Οὗτος γάρ, ἐπειδὴ Μαλέαν ὑπερβαλόντες ἀνέμοις τε ἐναντίοις χρησάμενοι τῇ Κεφαλληναίων προσέσχομεν, ὄναρ αὐτῷ προμαντεύειν τὴν μέλλουσαν Πυθιονίκην τὸν πάτριον ἡμῶν τόνδε θεὸν ἐπομνύμενος ἐκτραπῆναί τε τοῦ προκειμένου πλοῦ καὶ τῇδε κατᾶραι πείσας ἔργοις ἐπιστώσατο τὴν μαντείαν καλλίνικος ἡμῖν ὁ τέως ἔμπορος ἀναδειχθείς. Καὶ τήνδε τὴν θυσίαν ἄγει τῷ θεῷ τῷ φήναντι νικητήριόν τε καὶ χαριστήριον, ἅμα δὲ καὶ ἐμβατήριον· εἰς ἕω γὰρ ἀφήσειν, ὦ λῷστε, μέλλομεν, εἰ τὰ ἐκ τῶν ἀνέμων τῇ βουλήσει συμπνεύσειε.» «Μέλλετε δῆτα ἀληθῶς;» ἔφην. «Ναὶ μέλλομεν» ἀπεκρίναντο. «Συνέμπορον ἄρα ἕξετέ με βουλόμενοι, πλοῦς γάρ μοι πρόκειται κατά τι χρέος εἰς Σικελίαν· ἡ δὲ νῆσος, ὡς ἴστε, παράπλους ὑμῖν ἐπὶ τὴν Λιβύων ἐσπουδακόσιν.» «Εἰ γὰρ βουληθείης» ἔλεγον «ἀγαθὸν οὐδὲν ἀπεῖναι νομιοῦμεν ἀνδρὶ σοφῷ τε καὶ Ἕλληνι καὶ ὡς δίδωσιν ἡ πεῖρα συμβάλλειν τάχα που καὶ θεοῖς κεχαρισμένῳ συνόντες.» «Βουλήσομαι» πρὸς αὐτοὺς ἔφην «εἰ μίαν ἐνδοίητε πρὸς παρασκευὴν ἡμέραν.» «Ἕξεις» ἔφασαν «τὴν αὔριον· μόνον εἰς ἑσπέραν γοῦν ἐπὶ θάλατταν εἶναι, πολὺ γάρ τι καὶ νύκτες εἰς πλοῦν ἀνύουσιν ἀπογείοις αὔραις ἀκύμονα τὰ σκάφη παραπέμπουσαι.» Συνετιθέμην οὕτω ποιήσειν ὅρκῳ πρότερον ὅτι μὴ προαναχθήσονται τὴν ἐπαγγελίαν πιστωσάμενος.

XVI. » Je rencontrai ensuite Théagène, à qui je demandai où se trouvaient ceux qui dans la procession avaient formé son cortège. « Les jeunes filles, me dit-il, sont déjà parties ; elles ont pris les devants parce qu'elles marchent plus lentement : quant aux jeunes gens, ils ne se contiennent plus d'impatience et s'assemblent en tumulte pour retourner chez eux. » Sur cette réponse, je lui prescrivis ce qu'il devait leur dire, ce qu'il avait à faire lui-même ; je lui recommandai d'observer attentivement le signal que je devais lui donner, et, l'heure et le moment favorable arrivés, je le quittai,

Je me dirigeai vers le temple d'Apollon, afin de prier le Dieu de présider lui-même, par quelque révélation, à la fuite de ces jeunes gens. Mais l'esprit divin est plus rapide que la pensée : quand on agit suivant ses volontés, il vient en aide; souvent même, avant d'avoir été invoqué, son bienveillant appui va au devant de la prière. C'est ainsi que, dans cette circonstance, le Dieu de Pythos devança mes questions par sa réponse, et me fournit par les faits mêmes les indications dont j'avais besoin. Je me dirigeais, comme je l'ai dit, vers l'oracle, préoccupé de mes pensées, lorsqu'une voix m'arrêta au passage : « Hâtez-vous, mon ami; ce sont des hôtes qui vous appellent. » C'étaient des gens qui célébraient, au son des flûtes, un festin en l'honneur d'Hercule. A ces mots, je m'arrêtai ; car il ne m'était pas permis de passer outre sans tenir compte de cet appel providentiel. Lorsqu'ils me virent offrir en sacrifice de l'encens, et faire des libations avec de l'eau, ils parurent sourire de la somptuosité de mes offrandes ; néanmoins, ils m'invitèrent à partager leur festin, ce à quoi je consentis également. Je me plaçai sur un lit parsemé de myrte et de laurier, à l'usage des invités, et je ne goûtai qu'aux mets qui sont ma nourriture habituelle. « Mes amis, leur dis-je ensuite, je n'ai pas autrement besoin de mets délicats ; mais je ne sais rien encore sur vous ; il est temps de me dire qui vous êtes et d'où vous venez ; car il ne serait ni convenable, ni honnête, quand on a pris part aux mêmes libations, mangé à la même table, quand on a inauguré l'amitié avec le sel sacré, de se séparer sans se connaître mutuellement. » Ils me dirent qu'ils étaient Phéniciens, originaires de Tyr, marchands de profession, et qu'ils allaient à Carthage, en Lybie, avec un bâtiment chargé de produits de l'Inde, de l'Ethiopie et de la Phénicie. « Pour le moment, ajoutèrent-ils, nous célébrons par un festin en l'honneur d'Hercule la victoire de ce jeune homme. — Ils me montraient celui qui était assis au-dessus de moi; car il a remporté ici le prix de la palestre, et a montré aux Grecs Tyr victorieuse. Après avoir doublé le cap Malée, contrariés par les vents, nous avions abordé à l'île de Céphallénie, lorsqu'il nous jura par Hercule, protecteur de notre pays, qu'une victoire pythique lui avait été prédite en songe, ce qui nous détermina à nous détourner de notre route pour venir aborder ici. Les faits ont justifié la prédiction : simple marchand jusqu'ici, nous l'avons vu briller parmi les vainqueurs. Il célèbre maintenant, en l'honneur du Dieu qui l'a averti, ce sacrifice d'actions de grâce pour le remercier de la palme qu'il a remportée, et aussi pour obtenir une heureuse navigation : car nous devons, mon ami, lever l'ancre à l'aurore» si les vents soufflent suivant nos désirs. —Vraiment, vous partez? —Nous partons, reprirent-ils. — Alors vous m'aurez pour compagnon de route, si vous le voulez ; car j'ai l'intention d'aller pour quelque affaire en Sicile; et cette île, fou» le savez, se trouve sur votre passage pour aller en Libye.—Si vous le désirez, dirent-ils, nous regarderons comme une grande faveur la compagnie d'un Grec, d'un homme sage, et, à en juger par l'apparence, chéri des Dieux.—Je le désire, sans doute, si vous pouvez m'accorder une seule journée pour mes préparatifs. — Prenez celle de demain, à la condition seulement d'être le soir au bord de la mer ; car les nuits ne sont nullement à dédaigner pour nous, à cause du vent qui souffle alors de terre et pousse doucement les vaisseaux. » Je convins de m'y trouver, après leur avoir toutefois fait promettre sous la foi du serment de ne pas prendre la mer avant le moment fixé.

[4,17] Καὶ τοὺς μὲν αὐτοῦ καταλιπὼν πρὸς αὐλοῖς ἔτι καὶ ὀρχήσεσιν ὄντας, ἃς ὑπὸ πηκτίδων ἐπίτροχον μέλος Ἀσσύριόν τινα νόμον ἐσκίρτων ἄρτι μὲν κούφοις ἅλμασιν εἰς ὕψος αἰρόμενοι ἄρτι δὲ τῇ γῇ συνεχὲς ἐποκλάζοντες καὶ στροφὴν ὁλοσώματον ὥσπερ οἱ κάτοχοι δινεύοντες, ἀφικόμενος δὲ παρὰ τὴν Χαρίκλειαν ἐπὶ τῶν κόλπων ἔτι τὰ παρὰ τοῦ Χαρικλέους κειμήλια φέρουσάν τε καὶ ἐπισκοποῦσαν καὶ παρὰ τὸν Θεαγένην μετ´ ἐκείνην, ἅ τε δεήσει καὶ ὁπότε πράττειν ἑκάτερον ὑποθέμενος, οἴκαδε ἐλθὼν ἐφήδρευον τοῖς ἐσομένοις. Καὶ εἰς τὴν ἑξῆς τοιάδε ἐγίνετο· ἐπειδὴ μέσαι νύκτες ὕπνῳ τὴν πόλιν ἐβάπτιζον, ἔνοπλος κῶμος τὴν οἴκησιν τῆς Χαρικλείας κατελάμβανεν, ἐστρατήγει δὲ Θεαγένης τὸν ἐρωτικὸν τοῦτον πόλεμον εἰς λόχον ἀπὸ τῆς πομπῆς τοὺς ἐφήβους συντάξας. Οἳ δὴ μέγα τι καὶ ἀθρόον ἐμβοήσαντες καὶ δούπῳ τῶν ἀσπίδων τοὺς κατὰ μικρὸν αἰσθομένους ἐμβροντήσαντες ὑπὸ λαμπάσιν ἡμμέναις εἰσήλαντο εἰς τὸ δωμάτιον, τὴν αὔλειον οὐ χαλεπῶς ἐκμοχλεύσαντες, ἅτε τῶν κλείθρων εἰς ῥᾳδίαν ἄνοιξιν ἐπιβεβουλευμένων, καὶ τὴν Χαρίκλειαν εὐτρεπῆ καὶ ἅπαντα προειδυῖαν καὶ τὴν βίαν ἑκοῦσαν ὑφισταμένην ἀναρπάζουσιν οὐκ ὀλίγα τῶν ἐπίπλων ὅσα κατὰ βούλησιν ἦν τῇ κόρῃ συνεκφορήσαντες. Κἀπειδὴ τῆς οἰκίας ἐκτὸς ἐγεγόνεισαν, οἱ μὲν τὸν ἐνυάλιον ἀλαλάξαντες καὶ βαρύν τινα πάταγον ἐκ τῶν ἀσπίδων ἐπικτυποῦντες διὰ πάσης ἐχώρουν τῆς πόλεως εἰς ἄφραστόν τι δεῖμα τοὺς ἐνοικοῦντας ἐμβαλόντες ἅτε νυκτός τε ἀωρίᾳ τὸ φοβερώτεροι δοκεῖν προειληφότες καὶ τοῦ Παρνασοῦ πρὸς τὴν βοὴν ὑπόχαλκον αὐτοῖς συνεπηχοῦντος· καὶ οἱ μὲν οὕτω τοὺς Δελφοὺς διεξῆλθον ἐπάλληλόν τι Χαρίκλειαν καὶ συνεχὲς ἀναφθεγγόμενοι.

XVII. » Je les laissai tout occupés encore de leurs flûtes et de leurs danses : une sorte de lyre jouait un air vif et rapide, aux accords duquel ils se livraient à une danse assyrienne, tantôt s'élançant légèrement en l'air, tantôt fléchissant tous ensemble le genou jusqu'à terre, en pirouettant sur eux-mêmes comme des possédés. En arrivant auprès de Chariclée, je la trouvai le sein encore paré des bijoux de Chariclès, et occupée a les admirer. J'allai ensuite trouver Théagène, et après les avoir prévenus l'un et l'autre de ce qu'ils auraient à faire et de l'heure du départ, je rentrai chez moi pour me tenir prêt à tout événement. Le lendemain tout se passa comme il suit : au milieu de la nuit, lorsque la ville fut plongée dans le sommeil, une bande armée envahit la demeure de Chariclès : Théagène dirigeait cette entreprise amoureuse à la tête de son cortège déjeunes gens, transformé en troupe de guerre. Ils poussèrent tout à coup de grands cris, entrechoquèrent leurs boucliers, de manière à-glacer de terreur tous ceux qui pourraient les entendre, et se précipitèrent dans la maison à la lueur des torches. La porte céda sans peine, les fermetures étant disposées à l'avance de manière à s'ouvrir aisément. Chariclée, précédemment prévenue, avait tout arrangé et se prêta sans résistance à cette violence. Ils l'enlevèrent et emportèrent avec elle une grande quantité d'effets, sans rien omettre de ce qui pouvait lui être agréable. Une fois hors de la maison, ils poussèrent le cri de guerre, firent retentir bruyamment leurs boucliers, coururent par toute la ville et jetèrent les habitants dans une indicible terreur; la nuit, l'heure indue qu'ils avaient choisie à dessein, les éclats de l'airain renvoyés par les échos du Parnasse, ajoutaient encore au trouble général. Ils traversèrent ainsi l'a ville de Delphes, jetant tour à tour et sans interruption le cri de : « Chariclée! Chariclée! »

[4,18] Κἀπειδὴ τοῦ ἄστεος ἐκτὸς ἦσαν ὡς τάχους εἶχον ἐπὶ τὰ Λοκρῶν ὄρη καὶ Οἰταίων ἀφιππάσαντο. Ὁ δὲ Θεαγένης καὶ ἡ Χαρίκλεια τὰ προδεδογμένα πράττοντες ὑπολείπονται μὲν τῶν Θετταλῶν, ὡς ἐμὲ δὲ λαθραῖοι καταφεύγουσι καί μου τοῖς γόνασιν ἅμα προσπεσόντες ἐπὶ πλεῖστον εἴχοντο τρόμῳ τε παλλόμενοι καὶ «Σῷζε πάτερ» συνεχὲς ἐπιφθεγγόμενοι. Ἀλλ´ ἡ μὲν Χαρίκλεια τοῦτο καὶ μόνον, εἰς γῆν τε νεύουσα καὶ τὴν πρᾶξιν ἄρτι καινοτομουμένην ἐρυθριῶσα· ὁ δὲ Θεαγένης καὶ ἕτερα προσεπέσκηπτε «Σῷζε» λέγων «ὦ Καλάσιρι, ξένους καὶ ἀπόλιδας ἱκέτας πάντων ἀλλοτριωθέντας, ἵν´ ἐκ πάντων μόνους ἀλλήλους κερδήσωσι· σῷζε τύχης λοιπὸν ἀγώγιμα σώματα καὶ σωφρονοῦντος ἔρωτος αἰχμάλωτα, φυγάδας αὐθαιρέτους μὲν ἀλλ´ ἀνευθύνους καὶ πᾶσαν εἰς σὲ προσδοκίαν σωτηρίας ἀναρρίψαντας.» Συνεχέθην τοῖς εἰρημένοις καὶ νῷ πλέον ἢ ὀφθαλμῷ τοῖς νέοις ἐπιδακρύσας καὶ ὅσον ἐκείνους μὲν ἐλάνθανεν ἐμὲ δὲ ἐπεκούφιζεν ἀνίστων τε καὶ ἀνελάμβανον· καὶ χρηστὰς ὑποθέμενος τὰς ἐλπίδας τῶν ἐσομένων, σὺν γὰρ θεῷ τὴν ἀρχὴν ἐπικεχειρῆσθαι, «Ἐγὼ μὲν ἐπὶ τὰ ἑξῆς τῆς πράξεως ἄπειμι» ἔφην, «ὑμεῖς δέ με κατὰ χώραν περιμένειν τοῦ μή τισιν ὀφθῆναι πλείστην ὅσην φροντίδα ἔχοντες»· καὶ εἰπὼν ἀπέτρεχον. Ἀλλ´ ἡ Χαρίκλεια θοιματίου τε ἐλαμβάνετο καὶ ἐπεῖχε καὶ «Ὦ πάτερ, ἀδικίας» ἔλεγεν «ἀρχὴ τοῦτο μᾶλλον δὲ προδοσίας, εἰ μόνην οἰχήσῃ με καταλιπών, Θεαγένει τὰ καθ´ ἡμᾶς ἐπιτρέψας, οὐδὲ ἐννοήσεις ὡς ἄπιστον εἰς φυλακὴν ἐραστὴς εἰ γένοιτο τῶν ἐρωτικῶν ἐγκρατὴς καὶ οὐχ ἥκιστα τῶν καταιδέσαι δυναμένων μονούμενος. Ἀναφλέγεται γάρ, ὡς οἶμαι, πλέον ὅταν ἄνευ προμάχου βλέπῃ τὸ ποθούμενον προκείμενον, ὥστε οὐ πρότερόν σε μεθίημι πρὶν δή μοι τῶν τε παρόντων ἕνεκα καὶ ἔτι μᾶλλον τῶν μελλόντων ὅρκῳ πρὸς Θεαγένην τὸ ἀσφαλὲς ἐμπεδωθείη ὡς οὔτε ὁμιλήσει τὰ Ἀφροδίτης πρότερον ἢ γένος τε καὶ οἶκον τὸν ἡμέτερον ἀπολαβεῖν ἤ, εἴπερ τοῦτο κωλύει δαίμων, ἀλλ´ οὖν γε πάντως βουλομένην γυναῖκα ποιεῖσθαι ἢ μηδαμῶς.» Ἐμοῦ δὲ τὰ εἰρημένα θαυμάσαντος καὶ οὕτω ποιητέον εἶναι πάντως ἐπικρίναντος τήν τε ἑστίαν ἐσχάραν εἰς βωμὸν ἀνάψαντος καὶ λιβανωτὸν ἀποθύσαντος ἐπώμνυεν ὁ Θεαγένης, ἀδικεῖσθαι μὲν φάσκων εἰ προλήψει τοῦ ὅρκου τὸ πιστὸν τοῦ τρόπου προϋποτέμνεται, οὐ γὰρ ἔχειν ἐπιδείξειν προαίρεσιν φόβῳ τοῦ κρείττονος κατηναγκάσθαι νομιζόμενος· ἐπώμνυε δ´ ὅμως Ἀπόλλω τε Πύθιον καὶ Ἄρτεμιν καὶ Ἀφροδίτην αὐτὴν καὶ Ἔρωτας, ἦ μὴν ἅπαντα οὕτω ποιήσειν ὡς ἠβουλήθη Χαρίκλεια καὶ ἐπέσκηψε.

XVIII. » Une fois hors de la ville, ils poussèrent en toute hâte leurs chevaux vers les montagnes des Locriens et des Oetéens. Théagène et Chariclée se séparèrent des Thessaliens, comme nous en étions convenus, et vinrent secrètement se réfugier auprès de moi. Prosternés à mes genoux, ils les tinrent longtemps embrassés, tout tremblants et ne cessant de répéter :

« Sauvez-nous, mon père. » Chariclée ne prononçait que ces seules paroles, les yeux attachés à la terre, la rougeur au front, tout émue encore de ce qui venait de se passer. Mais Théagène y ajoutait mille autres supplications : « Sauvez, disait-il, des étrangers, des suppliants sans patrie, qui ont renoncé à tout pour ne conserver d'autre bien que leur amour réciproque; sauvez des malheureux désormais asservis à la fortune, esclaves d'un chaste amour; des exilés volontaires, mais pleins de courage, qui ont mis en vous tout leur espoir de salut. » Je me sentais brisé par ces paroles ; je pleurais, non pas des yeux, mais intérieurement; je me soulageais par ces larmes de l'âme qu'ils ne pouvaient voir. Je les relevai, je leur prodiguai les encouragements, et leur dis d'avoir bon espoir dans l'issue d'une entreprise commencée sous les auspices de la Divinité. « Je m'en vais, leur dis-je ensuite, disposer ce qui reste à faire ; attendez-moi ici même, et veillez par dessus tout à n'être vus de personne. » A ces mots je me disposai à partir; mais Chariclée me saisit par mon manteau et me retint en s'écriant : « O mon père, c'est débuter par en agir mal avec moi, ou plutôt par me trahir, que de partir ainsi en me laissant seule, confiée aux soins de Théagène, sans songer combien un amant est un gardien peu sûr, quand il a en sa possession ce qu'il aime, surtout seul et loin de ceux qui peuvent lui inspirer le respect. Il s'enflamme davantage encore quand il voit ce qu'il convoite à ses pieds et sans défense. Aussi ne vous laisserai-je point aller qu'un serment ne m'ait garanti, et pour le présent et plus encore pour l'avenir, que Théagène n'aura aucun commerce amoureux avec moi, avant que j'aie recouvré ma famille et ma maison, ou du moins, si les Dieux doivent tromper cet espoir, avant que je sois devenue sa femme de mon plein consentement. Autrement jamais! » J'admirai la sagesse de ces paroles et me rangeai de tout point à son avis. Lorsque j'eus allumé du feu au foyer, en guise d'autel, et sacrifié l'encens, Théagène jura, tout en disant qu'on lui faisait injure par cette précaution du serment qui ne permettrait plus à la loyauté de son caractère de se manifester ; qu'il ne lui serait plus possible enfin de montrer que sa réserve était libre et volontaire, puisqu'elle passerait pour imposée par la crainte des Dieux. Cependant il jura par Apollon Pythien, par Diane, Vénus même et les Amours, de faire tout ce que voulait et ordonnait Chariclée.

[4,19] Οἱ μὲν ταῦτα καὶ ἕτερα ἄττα πρὸς τούτοις ἐπὶ μάρτυσι τοῖς θεοῖς ὡμολόγουν ἀλλήλοις, ἐγὼ δὲ ὡς τὸν Χαρικλέα δρομαῖος ἥκων θορύβου τε πλήρη καὶ ὀδυρμοῦ καταλαμβάνω τὴν οἰκίαν, οἰκετῶν τε ἤδη παρ´ αὐτὸν ἀφιγμένων καὶ τὴν τῆς κόρης ἁρπαγὴν ἐξαγγειλάντων καὶ πολιτῶν εἰς πλῆθος συρρεόντων καὶ τὸν Χαρικλέα θρηνοῦντα περιεστοιχισμένων, ἀγνοίᾳ δὲ τῶν γεγονότων καὶ ἀμηχανίᾳ τῶν πρακτέων συνεχομένων. Ἐμβοήσας δ´ οὖν «Ὦ δυσδαίμονες» ἔφην «ὑμεῖς δὲ ἐνεοῖς προσεοικότες ἄχρι τίνος ἄναυδοι καὶ ἄπρακτοι καθεδεῖσθε ὥσπερ ἅμα τῷ δυστυχεῖν καὶ τὸ φρονεῖν προσαφῃρημένοι; Οὐκ ἐν ὅπλοις ἤδη ἐπιδιώξετε τοὺς πολεμίους; οὐ καταλήψεσθε καὶ τιμωρήσεσθε τοὺς ἐξυβρικότας;» Καὶ ὁ Χαρικλῆς «Περιττὸν μὲν ἴσως» ἔφη «διαμάχεσθαι πρὸς τὰ παρόντα, συνίημι γὰρ ὡς ἐκ θεῶν μήνιδος ταυτηνὶ τίνω τὴν δίκην, ἣν ἐξ οὗπερ εἰς τὸ ἄδυτον ἀωρὶ παρελθὼν εἶδον ὀφθαλμοῖς ἃ μὴ θέμις ὁ θεός μοι προεῖπεν, ἀνθ´ ὧν οὐ προσηκόντως εἶδον τῆς τῶν φιλτάτων ὄψεως στερήσεσθαι. Ὅμως δὲ οὐδὲν κωλύει καὶ πρὸς δαίμονα, φασί, μάχεσθαι, εἰ καὶ τίνα χρὴ μεταθέειν, εἰ τίς ὁ τὸν βαρὺν τοῦτον ἐπενεγκὼν πόλεμον ἐγινώσκομεν.» «Ὁ Θετταλὸς» ἔφην «καὶ παρὰ σοὶ θαυμαστός, ὃν κἀμοὶ φίλον εἰσεποίεις, Θεαγένης ἐστὶ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μείρακες· οὔκουν εὕροις ἄν τινα τούτων κατὰ τὴν πόλιν οἳ μέχρι τῆσδε τῆς ἑσπέρας ἐπεχωρίαζον, ὥστε ἀνίστασο καὶ εἰς βουλὴν κάλει τὸν δῆμον.» Ἐγίνετο ταῦτα καὶ οἵ τε στρατηγοὶ σύγκλητον ἐκκλησίαν ἐκήρυττον σάλπιγγι τὸ κήρυγμα πρὸς τὴν πόλιν ἐπισημαίνοντες καὶ ὁ δῆμος αὐτίκα παρῆν καὶ τὸ θέατρον ἐγίνετο νυκτερινὸν βουλευτήριον, ὅ τε Χαρικλῆς εἰς μέσους παρελθὼν πρὸς οἰμωγήν τε ἀθρόον ἐκίνει τὸ πλῆθος καὶ μόνον ὀφθείς, ἐσθῆτά {τε} μέλαιναν ἀμπεχόμενος, καὶ κόνιν τοῦ τε προσώπου καὶ τῆς κεφαλῆς καταχεάμενος τοιάδε ἔλεγεν. «Ἴσως μέν, ὦ Δελφοί, προσαγγεῖλαί με βουλόμενον ἐμαυτὸν ἥκειν εἰς μέσους καὶ ταύτην συγκεκληκέναι τὴν ἐκκλησίαν ἡγεῖσθε, πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τῶν ἐμῶν συμφορῶν ἀφορῶντες· ἔχει δὲ οὐχ οὕτως· πράττω μὲν γὰρ θανάτου καὶ πολλάκις ἀξίως {τὸ δὲ νῦν} ἔρημος καὶ θεήλατος, καὶ μόνη λοιπὸν ἡ οἰκία πάντων ἅμα τῶν φιλτάτων κεκενωμένη μοι συνομίλων. Ὅμως δ´ οὖν ἥ τε κοινὴ πάντων ἀπάτη καὶ μάταιος ἐλπὶς ἔτι με καρτερεῖν ἀναπείθει, τὴν εὕρεσιν τῆς θυγατρὸς ἐνδεχομένην ὑποτιθεμένη, καὶ ἔτι πλέον ἡ πόλις ἣν ἰδεῖν πρότερον τιμωρίαν εἰσπεπραγμένην παρὰ τῶν ἐξυβρισάντων ἀναμένω, εἰ μὴ ἄρα καὶ ὑμῶν τὸ φρόνημα τὸ ἐλεύθερον καὶ τὴν ὑπὲρ τῆς ἐνεγκούσης καὶ θεῶν τῶν πατρῴων ἀγανάκτησιν τὰ Θετταλὰ μειράκια προσαφῄρηται. Τὸ γὰρ δὴ πάντων βαρύτατον ὅτι χορευταὶ παῖδες εὐαρίθμητοι καὶ θεωρίας ὑπηρέται πόλιν οἴχονται τῶν Ἑλληνίδων τὴν πρώτην πατήσαντες καὶ τὸν νεὼν τοῦ Πυθίου τοῦ τιμιωτάτου κτήματος ἀποσυλήσαντες, Χαρικλείας οἴμοι τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν. Ὢ τῆς ἀμειλίκτου καθ´ ἡμῶν τοῦ δαίμονος φιλονεικίας· τὴν πρώτην μοι καὶ γνησίαν, ὡς ἴστε, θυγατέρα ταῖς νυμφικαῖς λαμπάσι συναπέσβεσε, τὴν μητέρα μοι τὴν ἐκείνης ἐπὶ νεαρῷ τῷ πάθει συναπήγαγεν, ἐμὲ τῆς ἐνεγκούσης ἐξήλασεν. Ἀλλ´ ἦν πάντα φορητὰ μετὰ τὴν Χαρικλείας εὕρεσιν· Χαρίκλειά μοι βίος ἦν, ἐλπὶς καὶ διαδοχὴ τοῦ γένους, Χαρίκλεια μόνη παραψυχὴ καὶ ὡς εἰπεῖν ἄγκυρα· καὶ ταύτην ὑπετέμετο καὶ παρήνεγκεν ὅ τί ποτέ ἐστι τὸ εἰληχός με κλυδώνιον οὐχ ἁπλῶς τοῦτο οὐδ´ ὅτε ἔτυχεν ἀλλὰ, καθ´ ὃν εἴωθε καιρὸν ἀωρὶ καὶ ὠμὰ κατ´ ἐμοῦ κωμάζειν, ἀπ´ αὐτῶν μικροῦ τῶν παστάδων, ἄρτι τῶν γάμων ἅπασιν ὑμῖν προκεκηρυγμένων.»

XIX. » Ils prirent les Dieux à témoin de cet engagement, et se firent mutuellement mille autres serments du même genre. Pour moi, je courus en toute hâte auprès de Chariclès : la maison était pleine de confusion et de deuil; déjà les serviteurs étaient venus annoncer l'enlèvement de la jeune fille; les citoyens se pressaient en foule vers la maison, et entouraient Chariclès. Il était tout en pleurs, ignorant encore comment les choses s'étaient passées, incertain, ne sachant que décider. « O gens aveugles! leur criai-je de toute ma force ; il semble que vous ayez perdu le sens. Jusques à quand resterez-vous ainsi sans mot dire, sans rien faire, comme si avec ce malheur vous eussiez perdu la raison? Pourquoi n'êtes-vous pas déjà en armes, sur les traces des ennemis? Ne songez-vous point à les poursuivre, à châtier les auteurs de cette injure? — Peut-être, dit Chariclès, est-il superflu de lutter contre cette infortune. C'est là, je le sens, un châtiment que m'inflige la colère céleste : car, du jour où, pénétrant dans le sanctuaire à une heure indue, j'ai vu ce qui est interdit aux regards, le Dieu m'a prédit que, pour avoir contemplé ce que je ne devais point voir, je serais privé de la vue de ce que j'ai de plus cher. Cependant rien n'empêche de lutter, comme on dit, contre les Dieux, d'envoyer à la poursuite des ravisseurs et de rechercher l'auteur de ce cruel malheur. — C'est le Thessalien, m'écriai-je, celui que vous aviez en si haute estime et que vous vouliez me donner pour ami ; c'est Théagène, aidé des jeunes gens ses compagnons. Peut-être en trouverez-vous quelques-uns par la ville; car ils ne l'avaient point encore quittée ce soir. Levez-vous donc et convoquez l'assemblée du peuple. » — On suivit cet avis : les stratèges firent faire par la ville la proclamation d'usage au son de la trompette et appelèrent l'assemblée à se réunir. Le peuple accourut aussitôt et un conseil de nuit se tint au théâtre. Lorsque Chariclès s'y présenta, sa vue seule fit tout à coup éclater la foule en sanglots. Vêtu de noir, le visage et la tête couverts de cendre, il parla ainsi : « Peut-être, habitants de Delphes, en voyant l'excès de mes maux, vous figurez-vous que c'est pour vous parler de moi-même que je me présente devant vous et que j'ai convoqué cette assemblée : sans doute j'aurais dû mourir mille fois, maintenant que ma maison est déserte, dévastée par la colère céleste, vide désormais de ce que j'avais de plus cher, de celle qui était à elle seule toute ma société : cependant un vain espoir, cette commune erreur de tous les hommes, me fait encore supporter l'existence en me berçant de la possibilité de retrouver ma fille; mais ce qui me soutient surtout, c'est ma confiance dans cette ville, que je veux, avant de mourir, voir tirer vengeance des ennemis qui nous ont outragés. A moins cependant que quelques Thessaliens imberbes ne vous aient ravi aussi votre libre et généreuse ardeur, le noble ressentiment des injures faites à votre pays, aux Dieux de la patrie. Car (et c'est là le comble de la honte), ce sont quelques enfants, des choristes, de simples servants dans une pompe religieuse, qui s'en vont ainsi après avoir foulé aux pieds la première ville de la Grèce, dépouillé le temple d'Apollon de son plus précieux trésor, Chariclée! hélas! mes yeux et ma vie. O cruel acharnement des Dieux à me poursuivre! Ma première fille, vous le savez, celle qui était de mon sang, s'est éteinte avec les flambeaux de son hyménée ; sa mère m'a été enlevée avec elle dans las premiers transports de sa douleur ; j'ai quitté ma patrie en exilé. Mais tous ces maux m'étaient devenus tolérables quand j'eus rencontré Chariclée : Chariclée était ma vie, mon espoir, l'avenir de ma race; Chariclée était ma consolation, mon ancre de salut. Elle aussi m'est arrachée, emportée par cet ouragan qui est venu fondre sur moi. Et ce n'est point là un simple accident, un malheur fortuit : les Dieux ont choisi l'instant le plus pénible pour moi, celui-là même où ils ont coutume de se jouer de moi si cruellement; ils me l'arrachent presque du milieu du lit nuptial, quand tous vous venez d'apprendre son prochain mariage. »

[4,20] Ἔτι λέγοντα ταῦτα καὶ ὅλον εἰς θρῆνον παραφερόμενον ὁ στρατηγὸς Ἡγησίας ἐπεῖχέ τε καὶ ἐξεκρούετο καὶ «Ὦ παρόντες» ἔφη, «Χαρικλεῖ μὲν ἐξέσται νῦν τε καὶ τὸ μετὰ ταῦτα θρηνεῖν, ἡμεῖς δὲ μὴ συμβαπτιζώμεθα τῷ τούτου πάθει μηδὲ λάθωμεν ὥσπερ ῥεύμασι τοῖς τούτου δάκρυσιν ὑποφερόμενοι καὶ τὸν καιρὸν προϊέμενοι, πρᾶγμα ὃ μεγίστην ἐν ἅπασιν ἔχει καὶ πολέμοις οὐχ ἥκιστα τὴν ῥοπήν. Ὡς νῦν μὲν καὶ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἐξιόντων ἐλπὶς καταληφθῆναι τοὺς πολεμίους ἕως ῥᾳθυμοτέραν αὐτοῖς τὴν πορείαν ἡ προσδοκία τῆς ἡμετέρας ἐμποιεῖ παρασκευῆς· εἰ δὲ οἰκτιζόμενοι μᾶλλον δὲ γυναικιζόμενοι πλείονα τῇ μελλήσει τὴν προτέρησιν αὐτοῖς παρασχοῖμεν, οὐδὲν ἄλλ´ ἢ καταγελᾶσθαι πρὸς μειρακίων καὶ ταῦτα περιλείπεται, οὓς ἐγώ φημι χρῆναι αὐτούς τε ὡς ὅτι τάχιστα καταλαβόντας ἀνασκολοπίσαι καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν ἀτιμῶσαι διαβιβάσαντας καὶ εἰς τὸ γένος τὴν τιμωρίαν. Τοῦτο δ´ ἂν γένοιτο ῥᾳδίως εἰ πρὸς ἀγανάκτησιν κινήσαιμεν Θετταλοὺς τὴν κατ´ αὐτῶν τε τούτων, εἴ τινες διαφύγοιεν, καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν, ἀπειπόντες αὐτοῖς ἐκ ψηφίσματος τὴν θεωρίαν καὶ τὸν ἐναγισμὸν τοῦ ἥρωος, ἐκ τοῦ δημοσίου τοῦ ἡμετέρου τελεῖσθαι τοῦτον ἐπικρίναντες.»

XX. » Il parlait encore, abimé tout entier dans sa douleur et ses larmes, lorsque le stratège Hégésias l'arrêta et le fit éloigner. « Citoyens, dit-il, Chariclès pourra, maintenant et plus tard, s'abandonner à ses gémissements; mais nous, ne nous laissons point submerger par sa douleur et comme emporter à notre insu au courant de ses larmes : ne perdons pas l'occasion, chose décisive en toute circonstance, mais surtout à la guerre. Si à l'instant, au sortir de l'assemblée, nous commençons la poursuite, nous pouvons espérer surprendre l'ennemi, pendant qu'il fuit encore mollement, persuadé que nous sommes occupés de nos préparatifs. Mais si, occupés à nous attendrir, ou plutôt à sangloter comme des femmes, nous leur permettons par nos lenteurs de prendre l'avance, il ne nous restera plus qu'à servir de risée aux hommes, que dis-je, à des enfants! J'opine donc pour qu'on les saisisse au plus vite, qu'on les mette en croix, et qu'étendant le châtiment à toute leur race, on voue leurs descendants à l'infamie. Rien ne sera plus facile que de soulever l'indignation de leurs compatriotes contre ceux d'entre eux qui pourraient échapper, et contre toute leur lignée : il suffira d'interdire aux Thessaliens, par un décret, la procession et les sacrifices expiatoires on l'honneur du Héros, et d'établir que désormais ces cérémonies seront accomplies, par nous, aux frais du trésor public. »

[4,21] Ἔτι τούτων ἐπαινουμένων καὶ δόγματι τοῦ δήμου κυρουμένων «Ἐπικεχειροτονήσθω» ἔφη ὁ στρατηγὸς «εἰ δοκεῖ, κἀκεῖνο, μηκέτι τὴν ζάκορον ἀναφαίνειν τοῖς τὸ ἐνόπλιον τρέχουσιν· ὡς γὰρ ἔχω συμβαλεῖν ἐκεῖθεν ἡ ἀρχὴ Θεαγένει τῆς ἀσεβείας ἐξήφθη καὶ τὴν ἁρπαγήν, ὡς ἔοικεν, ἐκ τῆς πρώτης θέας ἐνεθυμήθη· καλὸν οὖν περιγράψαι τῶν ἑξῆς χρόνων τὴν ὁμοίαν τινῶν ἐπιχείρησιν.» Ὡς δὲ καὶ ταῦτα μιᾷ ψήφῳ καὶ χειρὶ τῇ πάντων ἐκράτησεν, ὁ μὲν Ἡγησίας ἐδίδου τῆς ἐξόδου τὸ σύνθημα καὶ πολεμικὸν ἡ σάλπιγξ ὑπεσήμαινε, τὸ δὲ θέατρον εἰς τὸν πόλεμον διελύετο καὶ δρόμος ἀκάθεκτος ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἐπὶ τὴν μάχην ἠνύετο, οὐ τῆς ἐνόπλου μόνον καὶ ἰσχυούσης ἡλικίας, ἀλλὰ πολλοὶ μὲν παῖδες καὶ ἀμφιβόλως ἔφηβοι τὴν προθυμίαν εἰς ἀκμῆς προσθήκην ποιησάμενοι τῆς ἐξόδου μετασχεῖν ἐκείνης ἐθρασύνοντο. Πολλαὶ δὲ γυναῖκες ἀνδρειότερον τῆς φύσεως ἐφρόνησαν καὶ τὸ προστυχὸν εἰς ὅπλον ἁρπασάμεναι μετέθεον ἀνήνυτα καὶ τὸ θῆλυ καὶ οἰκεῖον ἀσθενὲς ὑστερίζουσαι τῶν ἔργων ἐγνώριζον· εἶδες ἂν καὶ πρεσβύτου πρὸς τὸ γῆρας μάχην καὶ ὥσπερ ἕλκουσαν τὸ σῶμα τὴν διάνοιαν καὶ ὀνειδιζομένην τὴν ἀσθένειαν ὑπὸ τῆς προθυμίας. Οὕτως ἄρα πᾶσα ἡ πόλις ὑπερήλγησε τὴν Χαρικλείας ἀφαίρεσιν καὶ ὥσπερ ἑνὶ πάθει κεκινημένη πρὸς τὴν δίωξιν αὐτοβοεὶ καὶ οὐδὲ ἡμέραν ἀναμείνασα πάνδημον ἑαυτὴν ἐπαφῆκεν.»

XXI. » Pendant qu'on applaudissait à ces propositions, et qu'un décret du peuple les sanctionnait,«Votez encore, ceci, dit le stratège, si vous le trouvez bon : que désormais la prêtresse ne serve plus de but § la course armée : car c'est là, je n'en doute pas, ce qui a enflammé Théagène d'une passion impie ; c'est là, croyez-moi, que, dès la première vue, il a conçu la pensée de l'enlèvement : il convient donc de prévenir pour l'avenir quelque tentative semblable. » Le peuple, à l'unanimité et d'une seule voix, approuva cette mesure. Alors Hégésias donna le signal du départ ; la trompette sonna l'alarme, on quitta le théâtre pour la guerre, et chacun s'empressa de courir de l'assemblée au combat. non seulement les hommes armés et dans la force de l'âge, mais une foule d'enfants et de jeunes gens, confondus avec eux, suppléant à la vigueur par le courage, prenaient part avec enthousiasme à cette poursuite. Nombre de femmes même, enflammées d'une ardeur virile au-dessus de leurs forces, faisaient armes de tout ce qui leur tombait sous la main, et s'efforçaient de s'associer à l'élan général; vain effort! l'impossibilité de suivre les guerriers les forçait à reconnaître la faiblesse naturelle de leur sexe. Vous eussiez vu même le vieillard lutter contre la vieillesse, entraîner pour ainsi dire son corps par l'énergie de la pensée, et, aiguillonné par l'enthousiasme, lui reprocher sa faiblesse. Tel était l'excès de la douleur où plongeait la ville entière l'enlèvement de Chariclée : elle s'était levée en masse, comme transportée par un même sentiment, et, sans attendre le jour, s'était élancée instantanément ù la poursuite des ravisseurs. 

 

 LIVRE II.