retour à l'entrée du site

table des matières de l'œuvre d'HÉLIODORE

 

HÉLIODORE

 

ÉTHIOPIQUES

 

LIVRE III

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΝ Γ

 «Ἐπεὶ δὲ ἡ πομπὴ καὶ ὁ σύμπας ἐναγισμὸς ἐτελέσθη - » «Καὶ μὴν οὐκ ἐτελέσθη πάτερ» ὑπολαβὼν ὁ Κνήμων· «ἐμὲ γοῦν οὔπω θεατὴν ὁ σὸς ἐπέστησε λόγος ἀλλ´ εἰς πᾶσαν ὑπερβολὴν ἡττημένον τῆς ἀκροάσεως καὶ αὐτοπτῆσαι σπεύδοντα τὴν πανήγυριν ὥσπερ κατόπιν ἑορτῆς ἥκοντα, τὸ τοῦ λόγου, παρατρέχεις ὁμοῦ τε ἀνοίξας καὶ λύσας τὸ θέατρον.» «Ἐγὼ μέν, ὦ Κνήμων» ἔφη ὁ Καλάσιρις «ἥκιστά σε τοῖς ἔξωθεν καὶ τοιούτοις βούλομαι διοχλεῖν, ἐπὶ τὰ καιριώτερά σε τῆς ἀφηγήσεως καὶ ὧν ἐπεζήτεις ἐξ ἀρχῆς συνελαύνων· ἐπεὶ δὲ ἐκ παρόδου θεωρὸς γενέσθαι βεβούλησαι, σὺ μὲν Ἀττικὸς ὢν κἀκ τούτων οὐ λέληθας ἐγὼ δέ σοι τὴν πομπὴν ὀνομαστὴν ἐν ὀλίγαις γενομένην αὐτῆς τε ἕνεκεν καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς ἀποβάντων ἐπιτεμὼν διαθήσομαι. Ἡγεῖτο μὲν ἑκατόμβη, τῶν τελουμένων ἀνδρῶν ἀγροικοτέρων βίον τε καὶ στολὴν ἐφελκομένων· τὸ μὲν ζῶμα ἑκάστῳ χιτῶνα λευκὸν εἰς ἀγκύλην ἀνέστελλε, χεὶρ δὲ ἡ δεξιὰ σὺν ὤμῳ καὶ μαζῷ παραγυμνουμένη πέλεκυν δίστομον ἐπεκράδαινεν. Οἱ βόες μέλανες πάντες, τὸν αὐχένα σφριγῶντες καὶ πρὸς κύρτωμα μέτριον ἐγείροντες, τὸ μὲν κέρας ἀπέριττον καὶ ἀδιάστροφον ὀξύνοντες ὁ μὲν ἐπίχρυσον ὁ δὲ ἀνθινοῖς στεφάνοις διάπλοκον, σιμοὶ τὴν κνήμην καὶ βαθεῖαν τὴν φάρυγγα τοῖς γόνασιν ἀπαιωροῦντες· ὁ δὲ ἀριθμὸς ἀκριβῶς ἑκατόμβη καὶ εἰς ἀλήθειαν τὸ ὄνομα πληροῦντες. Ἐπηκολούθει τούτοις ἄλλων ἱερείων διάφορον πλῆθος, ἑκάστου ζῴου γένος ἰδίᾳ καὶ εἰς κόσμον ἀγόμενον, αὐλοῦ καὶ σύριγγος τελεστικόν τι μέλος καὶ καταγγελτικὸν τῆς θυσίας ὑπαρχόντων.

LIVRE III.

I. » La procession et toutes les cérémonies expiatoires terminées...— Mais elles ne le sont pas pour moi, mon père, reprit Cnémon, et votre récit ne m'y a pas encore fait assister ; quand je désire, au delà de toute ex-pression, entendre ces merveilles, quand j'ai hâte de contempler moi-même la solennité, vous passez outre et me faites arriver, comme on dit après la fête. Vous ouvrez et fermez en même temps le théâtre.—Je ne vou-lais pas, dit Calasiris, te fatiguer de pareils détails, étrangers à notre sujet ; je me hâtais d'arriver au fond même du récit que tu m'as demandé en commençant ; mais, puisque tu veux en passant assister à la solennité (on reconnaît bien là un Athénien), je te raconterai rapidement la marche de celte procession, qui fut du petit nombre de celles qu'on cite ; elle le mérite par elle-même et par ses conséquences. En tête marchait l'hécatombe ; elle était conduite par des initiés, gens rustiques de mœurs et de costume. Chacun d'eux était revêtu d'une tunique blanche, relevée par un nœud à la ceinture. Le bras droit, complètement nu jusqu'à l'épaule et au sein, brandissait une bâche à double tranchant. Les bœufs, entièrement noirs, portaient majes-tueusement la tête ; leur col vigoureux s'arrondissait légèrement en voûte ; du front se détachaient des cornes exactement semblables et faiblement recourbées, les unes dorées, les autres enlacées de guirlandes de fleurs ; le pied large et court, le fanon épais et pendant jusque sur les genoux. Pour le nombre des viciâmes, c'était une véritable hécatombe, composée de cent bœufs comme l'indique le nom. Venait ensuite une multitude d'autres victimes de différentes espèces, chaque espèce marchant en ordre et à part. La flûte et le hautbois accompagnaient, en jouant un air mystique, prélude du sacrifice.

[3,2] Ταύτας τὰς ἀγέλας καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς βοηλάτας κόραι Θετταλαὶ διεδέχοντο καλλίζωνοί τινες καὶ βαθύζωνοι καὶ τὴν κόμην ἄνετοι· διῄρηντο δὲ εἰς δύο χορούς, καὶ αἱ μὲν ἔφερον καλαθίσκους - ὁ πρῶτος χορός - ἀνθέων τε καὶ ὡραίων πλήρεις, αἱ δὲ κανᾶ πεμμάτων τε καὶ θυμιαμάτων κανηφοροῦσαι τὸν τόπον εὐωδίᾳ κατέπνεον. Ἠσχόλουν δὲ οὐδὲν εἰς ταῦτα τὰς χεῖρας ἀλλ´ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἀχθοφοροῦσαι πρὸς χορὸν στιχήρη καὶ ἐγκάρσιον ἀλλήλων εἴχοντο, ὡς ἂν βαδίζειν τε ἅμα καὶ χορεύειν αὐταῖς ἐγγίνοιτο. Τοῦ δὲ μέλους αὐταῖς τὸ ἐνδόσιμον ὁ ἕτερος χορὸς ὑπεσήμαινεν, οὗτος γὰρ τὸν ὅλον ἐπετέτραπτο μελῳδεῖν ὕμνον· ὁ δὲ ὕμνος ἦν, ἡ Θέτις ἐπῃνεῖτο καὶ ὁ Πηλεὺς κἀπὶ τούτοις ὁ ἐκείνων παῖς καὶ ὁ τούτου πάλιν. Μετὰ ταύτας, ὦ Κνήμων - » «Τί Κνήμων» ἔφη ὁ Κνήμων· «πάλιν γάρ με τῶν ἡδίστων ἀποστερεῖς, ὦ πάτερ, αὐτόν μοι τὸν ὕμνον οὐ διερχόμενος, ὥσπερ θεατήν με μόνον τῶν κατὰ τὴν πομπὴν ἀλλ´ οὐχὶ καὶ ἀκροατὴν καθίσας.» «Ἀκούοις ἄν» ἔφη ὁ Καλάσιρις «ἐπειδήπερ οὕτω σοι φίλον· εἶχε γὰρ ὧδέ πως ἡ ᾠδή·

Τὰν Θέτιν ἀείδω, χρυσοέθειρα Θέτιν,
Νηρέος ἀθανάταν εἰναλίοιο κόραν
τὰν Διὸς ἐννεσίῃ Πηλέϊ γημαμέναν
τὰν ἁλὸς ἀγλαΐαν ἁμετέραν Παφίην,
ἃ τὸν δουρομανῆ τόν τ´ Ἄρεα πτολέμων
Ἑλλάδος ἀστεροπὰν ἐξέτεκεν λαγόνων
δῖον Ἀχιλλῆα, τοῦ κλέος οὐράνιον,
τῷ ὕπο Πύρρα τέκεν παῖδα Νεοπτόλεμον,
περσέπολιν Τρώων, ῥυσίπολιν Δαναῶν.
ἱλήκοις ἥρως ἄμμι Νεοπτόλεμε,
ὄλβιε Πυθιάδι νῦν χθονὶ κευθόμενε,
δέχνυσο δ´ εὐμενέων τάνδε θυηπολίην,
πᾶν δ´ ἀπέρυκε δέος ἁμετέρας πόλιος.
τὰν Θέτιν ἀείδω, χρυσοέθειρα Θέτιν.

II. Après les troupeaux et leurs conducteurs, marchaient des jeunes filles thessaliennes, à la taille gracieuse et élancée, aux cheveux flottants. Elles formaient deux chœurs : le premier portait des paniers de fleurs ctdc fruits ; le second, des corbeilles remplies de gâteaux et de parfums qui embaumaient l'air à l'entour. Ces of-frandes n'embarrassaient pas leurs mains; elles les portaient sur la tête. Rangées en longues files, les unes droites, les autres obliques, elles se tenaient par la main, avançant et dansant tout ensemble. Le premier chœur marquait la cadence par ses chants ; sa seule fonction était de chanter l'hymne sacré. Le sujet était l'éloge de Thétis et de Pelée, puis de leur fils, puis du fils d'Achille. Après cela, mon cher Cnémon. — Comment! après cela, dit Cnémon, vous me frustrez encore une fois du plus agréable, mon père, en ne me donnant pas cet hymne ; il semble que vous vouliez me rendre simple spectateur de la cérémonie, et m'interdire le rôle d'auditeur. — Tu vas le connaître, dit Calasiris, puisque tu le désires ; voici à peu près les paroles :

« Je chante Thétis, Thétis à la chevelure d'or, fille immortelle du maritime Nérée, épouse de Pelée par la volonté de Jupiter, reine des mers, notre Vénus de Paphos. C'est elle qui dans ses flancs a porté le vaillant héros, le Mars des combats, le tonnerre de la Grèce, le divin Achille, dont la gloire remplit les cieux. D'Achille et de Pyrrha naquit Néoptolème, destructeur de la cité des Troyens, défenseur des cités de la Grèce. Sois-nous propice, héros fils d'Achille, bienheureux Néoptolème, qui reposes ici dans la terre sacrée d'Apollon : reçois favorablement ce sacrifice et éloigne toute crainte de notre ville. Je chante Thétis, Thétis à la chevelure d'or. »

[3,3] Ὁ μὲν οὖν ὕμνος, ὦ Κνήμων, τῇδέ πῃ συνέκειτο καθ´ ὅσον ἔχω διαμνημονεύειν. Τοσοῦτον δέ τι ἐμμελείας περιῆν τοῖς χοροῖς καὶ οὕτω συμβαίνων ὁ κρότος τοῦ βήματος πρὸς τὸ μέλος ἐρρυθμίζετο, ὡς τὸν ὀφθαλμὸν τῶν ὁρωμένων ὑπερφρονεῖν ὑπὸ τῆς ἀκοῆς ἀναπείθεσθαι καὶ συμπαρέπεσθαι μεταβαινούσαις ἀεὶ ταῖς παρθένοις τοὺς παρόντας, ὥσπερ ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν ᾠδὴν ἠχοῦς ἐφελκομένους, ἕως κατόπιν ἐφήβων ἱππικὸν καὶ ὁ τούτων ἵππαρχος ἐκλάμψας ἀκοῆς κρείττονα πάσης τὴν τῶν καλῶν θέαν ἀπέδειξεν. Ὁ μὲν ἀριθμὸς τοὺς ἐφήβους εἰς πεντήκοντα συνέταττεν, ἐμέριζε δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν ἑκατέρωθεν μεσεύοντα τὸν ἀρχιθέωρον δορυφοροῦντας· κρηπὶς μὲν αὐτοῖς ἱμάντι φοινικῷ διάπλοκος ὑπὲρ ἀστραγάλων ἐσφίγγετο, χλαμὺς δὲ λευκὴ περόνῃ χρυσῇ πρὸς τοῖς στέρνοις ἐσφήκωτο τὴν εἰς ἄκρον πέζαν κυανῇ τῇ βαφῇ κεκυκλωμένη. Ἡ δὲ ἵππος Θετταλικὴ μὲν πᾶσα καὶ τῶν ἐκεῖθεν πεδίων τὸ ἐλεύθερον βλέπουσα· τὸν γὰρ χαλινὸν ὅσα μὲν δεσπότην ἠρνεῖτο διαπτύουσα καὶ θαμὰ προσαφρίζουσα, ὡς δὲ τὸν νοῦν ὑφηγούμενον τοῦ ἀναβάτου φέρειν ἠνείχετο· φαλάροις δὲ καὶ προμετωπιδίοις ἀργυροῖς καὶ ἐπιχρύσοις ἐξησκημένη, καθάπερ ἀγώνισμα τοῦτο τῶν ἐφήβων πεποιημένων. Ἀλλὰ τούτους, ὦ Κνήμων, τοιούτους ὄντας οὕτως ὑπερεῖδε καὶ παρέδραμεν ἡ τῶν παρόντων ὄψις καὶ πρὸς τὸν ἵππαρχον - ἦν δὲ τὸ μέλημα τὸ ἐμὸν Θεαγένης - ἅπας ἐπέστρεψεν, ὥστε ἔδοξας ἂν ὑπ´ ἀστραπῆς τὸ φαινόμενον πρότερον ἅπαν ἠμαυρῶσθαι, τοσοῦτον ἡμᾶς ὀφθεὶς κατέλαμψεν, ἱππεὺς μὲν καὶ αὐτὸς καὶ ὁπλίτης τυγχάνων καὶ δόρυ μελίαν χαλκόστομον ἐπισείων τὸ δὲ κράνος οὐχ ὑπελθὼν ἀλλ´ ἀπὸ γυμνῆς τῆς κεφαλῆς πομπεύων φοινικοβαφῆ χλαμύδα καθειμένος, ἧς τὰ μὲν ἄλλα χρυσὸς ἐποίκιλλε τοὺς Λαπίθας ἐπὶ τοὺς Κενταύρους ὁπλίζων, ἡ περόνη δὲ Ἀθηνᾶν ἠλεκτρίνην ἔστεφε τὴν Γοργοῦς κεφαλὴν εἰς θώρακα προασπίζουσαν. Προσέβαλλε δέ τι χάριτος τοῖς γινομένοις καὶ ἀνέμου λιγεῖα ῥιπή, μείλιχον γὰρ ἐπέπνει τὴν μὲν κόμην ἠρέμα κατὰ τοῦ αὐχένος διαξαίνουσα καὶ τοῦ μετώπου τοὺς βοστρύχους παραστέλλουσα τῆς δὲ χλαμύδος τὰς ἄκρας τοῖς νώτοις τοῦ ἵππου καὶ μηροῖς ἐπιβάλλουσα. Εἶπες ἂν καὶ τὸν ἵππον αὐτὸν συνιέναι τῆς ὡραιότητος τοῦ δεσπότου καὶ ὡς καλὸν κάλλιστον φέρειν τὸν ἡνίοχον αἰσθάνεσθαι, οὕτω τὸν αὐχένα κυμαίνων καὶ εἰς ὀρθὸν οὖς τὴν κεφαλὴν ἐγείρων καὶ σοβαρὰν τὴν ὀφρὺν κατὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐπιδινεύων ἔφερέ τε καὶ ἐφέρετο γαυρούμενος, εὐήνιά τε προποδίζων καὶ ἐφ´ ἑκάτερον ὦμον ἑαυτὸν ἐν μέρει ταλαντεύων ἄκραν τε τὴν ὁπλὴν τῇ γῇ λεπτὸν ἐπικροτῶν εἰς γαληνὸν κίνημα τὸ βῆμα κατερρύθμιζεν. Ἐξέπληττε μὲν δὴ καὶ πάντας τὰ ὁρώμενα καὶ τὴν νικητήριον ἀνδρείας τε καὶ κάλλους ψῆφον τῷ νεανίᾳ πάντες ἀπένεμον. Ἤδη δὲ ὅσαι δημώδεις γυναῖκες καὶ τὸ τῆς ψυχῆς πάθος ἐγκρατείᾳ κρύπτειν ἀδύνατοι μήλοις τε καὶ ἄνθεσιν ἔβαλλον, εὐμένειαν ἀπ´ αὐτοῦ τινα ὡς ἐδόκουν ἐφελκόμεναι· κρίσις γὰρ αὕτη μία παρὰ πᾶσιν ἐκρατύνετο, μὴ ἂν φανῆναί τι κατ´ ἀνθρώπους ὃ τὸ Θεαγένους ὑπερβάλλοι κάλλος.

 

III. Tel était à peu près l'hymne, mon cher Cnémon, si ma mémoire ne me trompe pas. Il y avait dans ces chœurs tant d'harmonie et d'ensemble, les mouvements et la danse se mariaient si heureusement au chant, qu'on oubliait devoir, tout entier au plaisir de l'oreille, et que les assistants suivaient ces jeunes filles à mesure qu'elles passaient devant eux, comme entraînés irrésistiblement par cette douce harmonie. Mais quand arriva par derrière une troupe de jeunes cavaliers, avec leur brillant capitaine, on vit bien que le spectacle de ce qui est beau efface tous les plaisirs de l'oreille. Ils n'étaient en tout que cinquante, partagés en deux corps de vingt-cinq ; au milieu, le chef de l'ambassade sacrée, gardé par eux. Leurs sandales, formées de bandelettes de cuir rouge entrelacées, se serraient au-dessus de la cheville; une agrafe d'or retenait sur la poitrine leur manteau blanc, bordé tout autour d'une bande azurée. Leurs chevaux, tous, thessaliens, réfléchissaient dans leur regard la mâle liberté des plaines où ils avaient été nourris; ils mordaient le frein et le couvraient d'écume, comme s'ils se fussent indignés de sentir un maître; et pourtant ils obéissaient sans peine, dociles en quelque sorte à la pensée du cavalier qui les dirigeait. Leur front était orné d'aigrettes, de plaques brillantes, les unes d'argent, les autres dorées; il semblait qu'en cela chacun des jeunes gens eût voulu rivaliser de richesse. Mais, quel que fût leur éclat, mon cher Cnémon, leur chef (c'était Théagène, l'objet de toute ma sollicitude) les éclipsait tellement et attirait si bien sur lui seul tous les regards, qu'on eût dit un éclair rejetant dans l'ombre tout ce qui brillait auparavant. Tel il nous apparut, étincelant de lumière. Lui aussi, il était à cheval, couvert de ses armes, brandissant une lance de frêne à pointe d'airain. Son casque ne reposait point sur son front : il conduisait la pompe religieuse, la tête nue, les épaules, couvertes d'un manteau de pourpre, où se dessinait en broderie d'or le combat des Lapithes contre les Centaures. L'agrafe était d'ambre, et représentait Minerve, la poitrine couverte de son bouclier à tête de Méduse. Un léger souffle de vent ajoutait encore à la grâce du tableau : il soulevait doucement sa chevelure, la faisait mollement onduler sur le col, et en dispersait les boucles sur son front. Les bords du manteau ondoyaient sur le dos et les jambes du cheval. On eût dit, à voir son col ondulant comme les flots, sa tête haute, ses oreilles droites, son sourcil mobile et plein de feu, que le cheval lui-même comprenait la beauté de son maître, et que, fier de sa noble encolure, il sentait qu'il portait le plus brillant cavalier. Orgueilleux du poids qu'il portait, de la main qui le dirigeait, il marchait librement sous les rênes flottantes, se balançant alternativement d'un côté sur l'autre, effleurant avec légèreté la terre de l'extrémité du pied, et comme berçant son cavalier par un mouvement doux et cadencé. Tous contemplaient avec admiration ce spectacle; le mâle visage, la beauté du jeune homme conquéraient tous les suffrages. Les femmes du peuple, celles qui n'ont point assez d'empire, sur elles-mêmes pour déguiser les sentiments de leur âme, lui jetaient des fleurs et des fruits; on voyait qu'elles voulaient obtenir de lui un regard. Car il n'y avait qu'une seule voix pour déclarer que jamais rien de plus beau que Théagène ne s'était vu parmi les hommes.

[3,4] Ἦμος δ´ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠώς - Ὅμηρος ἂν εἶπεν - ἐπεὶ δὲ τοῦ νεὼ τῆς Ἀρτέμιδος ἐξήλασεν ἡ καλὴ καὶ σοφὴ Χαρίκλεια, τότε ὅτι καὶ Θεαγένην ἡττηθῆναί ποτε δυνατὸν ἔγνωμεν, ἀλλ´ ἡττηθῆναι τοσοῦτον ὅσον ἀκραιφνὲς γυναικεῖον κάλλος τοῦ πρώτου παρ´ ἀνδράσιν ἐπαγωγότερον. Ἤγετο μὲν γὰρ ἐφ´ ἁρμαμάξης ἀπὸ συνωρίδος λευκῆς βοῶν ἡνιοχουμένη, χιτῶνα δὲ ἁλουργὸν ποδήρη χρυσαῖς ἀκτῖσι κατάπαστον ἠμφίεστο, ζώνην δὲ ἐπεβέβλητο τοῖς στέρνοις· καὶ ὁ τεχνησάμενος εἰς ἐκείνην τὸ πᾶν τῆς ἑαυτοῦ τέχνης κατέκλεισεν, οὔτε πρότερόν τι τοιοῦτον χαλκευσάμενος οὔτε αὖθις δυνησόμενος. Δυοῖν γὰρ δρακόντοιν τὰ μὲν οὐραῖα κατὰ τῶν μεταφρένων ἐδέσμευε τοὺς δὲ αὐχένας ὑπὸ τοὺς μαζοὺς παραμείψας καὶ εἰς βρόχον σκολιὸν διαπλέξας καὶ τὰς κεφαλὰς διολισθῆσαι τοῦ βρόχου συγχωρήσας, ὡς περίττωμα τοῦ δεσμοῦ κατὰ πλευρὰν ἑκατέραν ἀπῃώρησεν. Εἶπες ἂν τοὺς ὄφεις οὐ δοκεῖν ἕρπειν ἀλλ´ ἕρπειν, οὐχ ὑπὸ βλοσυρῷ καὶ ἀπηνεῖ τῷ βλέμματι φοβεροὺς ἀλλ´ ὑγρῷ κώματι διαρρεομένους ὥσπερ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὰ στέρνα τῆς κόρης ἱμέρου κατευναζομένους. Οἱ δὲ ἦσαν τὴν μὲν ὕλην χρυσοῖ τὴν χροιὰν δὲ κυανοῖ, ὁ γὰρ χρυσὸς ὑπὸ τῆς τέχνης ἐμελαίνετο ἵνα τὸ τραχὺ καὶ μεταβάλλον τῆς φολίδος τῷ ξανθῷ τὸ μελανθὲς κραθὲν ἐπιδείξηται. Τοιαύτη μὲν ἡ ζώνη τῆς κόρης· ἡ κόμη δὲ οὔτε πάντῃ διάπλοκος οὔτε ἀσύνδετος, ἀλλ´ ἡ μὲν πολλὴ καὶ ὑπαυχένιος ὤμοις τε καὶ νώτοις ἐπεκύμαινε τὴν δὲ ἀπὸ κορυφῆς καὶ ἀπὸ μετώπου δάφνης ἁπαλοὶ κλῶνες ἔστεφον ῥοδοειδῆ τε καὶ ἡλιῶσαν διαδέοντες καὶ σοβεῖν ταῖς αὔραις ἔξω τοῦ πρέποντος οὐκ ἐφιέντες. Ἔφερε δὲ τῇ λαιᾷ μὲν τόξον ἐπίχρυσον ὑπὲρ ὦμον τὸν δεξιὸν τῆς φαρέτρας ἀπηρτημένης, τῇ θατέρᾳ δὲ λαμπάδιον ἡμμένον καὶ οὕτως ἔχουσα πλέον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν σέλας ἢ τῶν δᾴδων ἀπηύγαζεν.» «Οὗτοι ἐκεῖνοι Χαρίκλεια καὶ Θεαγένης» ἀνεβόησεν ὁ Κνήμων. «Καὶ ποῦ γῆς οὗτοι δείκνυε πρὸς θεῶν» ἱκετεύων ὁ Καλάσιρις, ὁρᾶσθαι αὐτοὺς τῷ Κνήμωνι προσδοκήσας. Ὁ δὲ «ὦ πάτερ, θεωρεῖν αὐτοὺς καὶ ἀπόντας ᾠήθην, οὕτως ἐναργῶς τε καὶ οὓς οἶδα ἰδὼν ἡ παρὰ σοῦ διήγησις ὑπέδειξεν.» «Οὐκ οἶδα» εἶπεν «εἰ τοιούτους εἶδες οἵους αὐτοὺς κατ´ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἡ Ἑλλάς τε καὶ ὁ ἥλιος ἐθεάσατο, οὕτω μὲν περιβλέπτους οὕτω δὲ εὐδαιμονιζομένους καὶ τὴν μὲν ἀνδράσι τὸν δὲ γυναιξὶν εὐχὴν γινομένους. Τὴν γὰρ πρὸς θάτερον αὐτῶν συζυγίαν ἴσα καὶ ἀθανασίαν ἦγον, πλὴν ὅσον τὸν μὲν νεανίαν οἱ ἐγχώριοι τὴν κόρην δὲ οἱ Θετταλοὶ πλέον ἐθαύμαζον, ὃ πρῶτον ἔβλεπον ἑκάτεροι μᾶλλον ἀγάμενοι, ξένη γὰρ ὄψις τῆς συνήθους ἑτοιμότερον εἰς ἔκπληξιν. Ἀλλ´ ὢ τῆς ἡδείας ἀπάτης, ὢ τῆς γλυκείας οἰήσεως, ὅπως με ἀνεπτέρωσας ὁρᾶν τοὺς φιλτάτους καὶ δεικνύναι προσδοκηθείς, ὦ Κνήμων. Σὺ δέ με καὶ παντάπασιν ἔοικας ἐξαπατᾶν, ἥξειν γὰρ αὐτοὺς ὅσον οὐδέπω καὶ φανήσεσθαι παρὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου διεγγυώμενος κἀπὶ τούτοις καὶ μισθὸν τὴν κατ´ αὐτοὺς ὑφήγησιν αἰτήσας ἑσπέρας οὔσης ἤδη καὶ νυκτὸς οὐδαμοῦ δεικνύναι παρόντας ἔχεις.» Καὶ ὃς «θάρσει» ἔφη «καὶ θυμὸν ἔχε ἀγαθὸν ὡς ἐκείνων ἀληθῶς ἡξόντων. Νῦν δὲ ἴσως τι κώλυμα γέγονε καὶ βράδιον ἢ κατὰ τὰ συγκείμενα ἀφικνοῦνται, καὶ ἄλλως οὐδ´ ἂν παρόντας ἔδειξα μὴ τὸ πᾶν τοῦ μισθοῦ κομισάμενος· ὥστε, εἰ σπεύδεις τὴν θέαν, πλήρου τὴν ἐπαγγελίαν καὶ εἰς τέλος ἄγε τὴν διήγησιν.» «Ἐγὼ μὲν» εἶπεν «ἄλλως τε ὀκνῶ τὸ πρᾶγμα πρὸς ὑπόμνησίν με τῶν λυπούντων ἄγον καὶ σὲ ἀποκναίειν ᾠήθην ἀδολεσχίᾳ τοσαύτῃ προσκορῆ γεγενημένον. Ἐπεὶ δὲ φιλήκοός τις εἶναί μοι φαίνῃ καὶ καλῶν ἀκουσμάτων ἀκόρεστος, φέρε ὅθεν ἐξέβην τὸν λόγον εἰσβάλωμεν ἁψάμενοί τε λύχνον πρότερον καὶ τὰ κοιταῖα τοῖς νυχίοις θεοῖς ἐπισπείσαντες, ὡς ἂν τῶν εἰωθότων τετελεσμένων ἐννυκτερεύειν ἡμῖν ἐπ´ ἀδείας τοῖς διηγήμασιν ἐγγίνοιτο.»

IV. « Mais quand parut l'aurore au doigt de rose, » comme eût dit Homère, quand sortit du temple de Diane la belle, la sage Chariclée, alors nous reconnûmes bien que Théagène lui-même pouvait être vaincu, en ce sens du moins que la beauté la plus parfaite a toujours moins de grâce et d'attrait chez l'homme que chez la femme. Elle s'avançait sur un char attelé de deux bœufs d'une entière blancheur ; un manteau de pourpre, se-mé de rayons d'or, l'enveloppait jusqu'aux pieds. Autour de sa poitrine s'enroulait une ceinture, chef-d'œuvre de l'artiste qui l'avait exécutée; jamais il n'avait fait, jamais il ne devait faire rien de pareil. C'étaient deux serpents, dont les queues venaient se nouer sur le dos ; leurs cols, ramenés sous le sein, formaient par leur enlacement un nœud gracieux, du milieu duquel sortaient les têtes, qui retombaient de part et d'autre, comme accompagnement. On eût dit, non pas que les serpents paraissaient ramper, mais qu'ils rampaient réellement. Leur aspect n'avait rien d'affreux ni d'effrayant; ils semblaient plutôt plongés dans un humide sommeil et comme assoupis par le plaisir de reposer sur le sein de la jeune fille. La matière était d'or, la couleur azurée : l'or était émaillé de noir, afin d'imiter par ce mélange du noir et de la couleur d'or, les saillies et l'aspect chan-geant des écailles. Telle était la ceinture de la jeune vierge. Ses cheveux n'étaient ni entièrement réunis en tres-ses, ni tout à fait libres : la plus grande partie, retombant sur le col, flottait sur le dos et les épaules; de tendres branches de laurier, enlacées avec ceux du front et du haut de la tête, formaient comme une couronne, où la fraîcheur de la rose se mêlait aux éclatants reflets du soleil, et empêchaient les tresses de flotter au vent plus qu'il n'aurait été convenable. De la main gauche elle tenait un arc; à l'autre épaule était suspendu un carquois; sa main droite portait une torche allumée, dont l'éclat pâlissait devant les éclairs de ses yeux. — Ce sont bien eux-mêmes, Théagène et Chariclée, s'écria Cnémon. — Et où sont-ils? Montre-les-moi, au nom des Dieux, je t'en supplie, dit Calasiris, persuadé que Cnémon les voyait en ce moment. — Mon père, reprit Cnémon, il me semblait les voir, quoiqu’absents, tant votre récit a peint fidèlement ceux que je connais, que j'ai vus de mes yeux. —Je ne sais, dit Calasiris, si tu les as vus tels que la Grèce et le Soleil les contemplèrent en ce jour, dans toute leur splendeur, au milieu d'un applaudissement universel, elle, objet des vœux de tous les hommes, lui de toutes les femmes ; car, il n'y avait personne qui ne regardât comme un bonheur égal à l'immortalité d'être uni à l'un ou à l'autre. Seulement, les habitants du pays admiraient surtout le jeune homme, les Thessaliens in-clinaient pour la jeune fille, chacun se sentant surtout attiré vers celui d'entre eux qu'il voyait pour la première fois. Car une chose nouvelle frappe bien plus vivement la vue que ce qui est devenu familier par l'habitude... Mais, ô douce déception, ô illusion délicieuse! comme tu m'as fait tressaillir d'espoir, quand j'ai cru que lu voyais, que tu allais me montrer ces chers enfants. Et maintenant, Cnémon, il me semble que tu m'as trompé de tout point. Tu m'avais assuré, au commencement de notre entretien, qu'ils allaient venir et paraître à l'instant; c'était le salaire dont tu devais payer le récit de leur histoire ; déjà le soir est venu, la nuit se fait, et ils ne sont point ici ; tu ne peux me les montrer. — Ne vous inquiétez pas, reprit-il; ayez bon espoir, car ils viendront certainement; sans doute quelque obstacle les a retenus et ne leur a pas permis d'arriver aussitôt que nous étions convenus. D'ailleurs, si je ne vous les ai pas montrés encore, c'est que je n'ai pas reçu tout mon salaire; si donc vous avez hâte de les voir, accomplissez votre promesse et menez à fin votre récit. — Je re-doute cette dernière partie, dit Calasiris, et pour moi-même, à cause des tristes souvenirs qu'elle me rappelle, et pour toi que je crains de fatiguer jusqu'à satiété par cette interminable histoire. Mais, puisque tu te montres auditeur patient, insatiable de récits honnêtes, reprenons, je le veux bien, ma narration au point où je l'ai laissée. Allumons d'abord la lampe, et faisons les libations du soir aux Dieux nocturnes, afin de pouvoir, ce devoir accompli, continuer tranquillement notre entretien pendant la nuit. »

[3,5] Ταῦτα εἶπε καὶ λύχνος τε ἡμμένος εἰσεφέρετο, θεραπαινίδι τοῦτο τοῦ πρεσβύτου προστάξαντος, καὶ τὴν σπονδὴν ἀπέχεεν ἄλλους τε τῶν θεῶν καὶ τὸν Ἑρμῆν ἐπὶ πᾶσιν ἐπικαλούμενος, εὐόνειρόν τε ᾔτει τὴν νύκτα καὶ φανῆναι αὐτῷ τοὺς φιλτάτους κατὰ γοῦν τὸν ὕπνον ἱκέτευε. Καὶ τούτων τετελεσμένων «Ἐπειδὴ τοίνυν» ἔφη «ὦ Κνήμων, τὸ μνῆμα τοῦ Νεοπτολέμου τρίτον περιεστοιχίσατο ἡ πομπὴ καὶ τρίτον οἱ ἔφηβοι τὴν ἵππον περιήλασαν, ὠλόλυξαν μὲν αἱ γυναῖκες ἠλάλαξαν δὲ οἱ ἄνδρες· τότε ὥσπερ ὑφ´ ἑνὶ συνθήματι βόες ἄρνες αἶγες ἱερεύοντο καθάπερ μιᾷ χειρὶ πᾶσι τῆς σφαγῆς ἐπενεχθείσης. Βωμόν τε παμμεγέθη σχίζαις μυρίαις φορτώσαντες καὶ τὰ νενομισμένα τῶν ἱερείων ἄκρα πάντα ἐπιθέντες κατάρχειν τῆς σπονδῆς τὸν ἱερέα τοῦ Πυθίου καὶ τὸν βωμὸν ἀνάπτειν ἠξίουν· ὁ δὲ Χαρικλῆς τὴν μὲν σπονδὴν αὑτῷ προσήκειν ἔλεγε »τὸν βωμὸν δὲ ὁ τῆς θεωρίας ἄρχων ἁπτέτω παρὰ τῆς ζακόρου τὴν δᾷδα κομισάμενος, τοῦτο γὰρ ἔθος ὁ πάτριος διαγινώσκει νόμος.» Ταῦτα εἶπε, καὶ ὁ μὲν ἔσπενδε, τὸ πῦρ δὲ Θεαγένης ἐλάμβανεν· ὅτε, φίλε Κνήμων, καὶ ὅτι θεῖον ἡ ψυχὴ καὶ συγγενὲς ἄνωθεν τοῖς ἔργοις ἐπιστούμεθα· ὁμοῦ τε γὰρ ἀλλήλους ἑώρων οἱ νέοι καὶ ἤρων, ὥσπερ τῆς ψυχῆς ἐκ πρώτης ἐντεύξεως τὸ ὅμοιον ἐπιγνούσης καὶ πρὸς τὸ κατ´ ἀξίαν οἰκεῖον προσδραμούσης. Πρῶτον μὲν γὰρ ἀθρόον τι καὶ ἐπτοημένον ἔστησαν καὶ τὴν δᾷδα ὁλκότερον ἡ μὲν ἐνεχείριζεν ὁ δὲ ὑπεδέχετο, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀτενεῖς ἐπὶ πολὺ κατ´ ἀλλήλων πήξαντες ὥσπερ εἴ που γνωρίζοντες ἢ ἰδόντες πρότερον ταῖς μνήμαις ἀναπεμπάζοντες· εἶτα ἐμειδίασαν βραχύ τι καὶ κλεπτόμενον καὶ μόνῃ τῇ διαχύσει τοῦ βλέμματος ἐλεγχόμενον. Ἔπειτα ὥσπερ καταιδεσθέντες τὸ γεγονὸς ἐπυρρίασαν, καὶ αὖθις, τοῦ πάθους οἶμαι καὶ τὴν καρδίαν ἐπιδραμόντος, ὠχρίασαν, καὶ ἁπλῶς μυρίον εἶδος ἐν ὀλίγῳ τῷ χρόνῳ τὰς ὄψεις ἀμφοῖν ἐπεπλανήθη καὶ μεταβολὴ παντοία χροιᾶς τε καὶ βλέμματος τῆς ψυχῆς τὸν σάλον κατηγοροῦσα. Ταῦτα δὲ τοὺς μὲν πολλούς, ὡς εἰκός, ἐλάνθανεν ἄλλον πρὸς ἄλλην χρείαν τε καὶ διάνοιαν ὄντας, ἐλάνθανε δὲ καὶ τὸν Χαρικλέα τὴν πάτριον εὐχὴν καὶ ἐπίκλησιν καταγγέλλοντα· ἐγὼ δὲ πρὸς μίαν τὴν παρατήρησιν τῶν νέων ἠσχολούμην, ἐξ ἐκείνου, Κνήμων, ἐξ οὗπερ ὁ χρησμὸς ἐπὶ Θεαγένει θυομένῳ κατὰ τὸν νεὼν ᾔδετο, πρὸς ὑπόνοιαν τῶν ἐσομένων ἀπὸ τῶν ὀνομάτων κεκινημένος. Ἀλλ´ οὐδὲ ἀκριβῶς οὐδὲν ἔτι τῶν ἑξῆς χρησθέντων συνέβαλλον.

V. Ainsi parla le vieillard. Une servante apporta par son ordre la lampe allumée, et tout aussitôt il se mit à faire des libations, à invoquer les Dieux, surtout Mercure, qu'il supplia d'écarter de lui les tristes visions, et de lui montrer, au moins en songe, ses chers enfants. Cette prière terminée, Calasiris continua ainsi : « Lorsque la procession eut fait le tour du monument de Néoptolème et que, par trois fois, les jeunes gens eurent fait vol-tiger leurs chevaux à l'entour, les femmes poussèrent des cris plaintifs, et les hommes un belliqueux alala. Aussitôt, comme à un signal donné, bœufs, béliers, chèvres furent immolés; il semblait qu'une même main les eût sacrifiés tous ensemble. Un autel immense fut couvert d'une infinité de fragments de bois, et, après y avoir entassé les parties des victimes consacrées aux Dieux, ils prièrent le prêtre d'Apollon de faire les libations et d'allumer le feu sous l'autel. Chariclès répondit que c'était à lui en effet de faire les libations ; mais que le chef de l'ambassade sacrée devait allumer le feu avec la torche que lui remettrait la prêtresse, cette coutume étant consacrée par les rites religieux. Théagène alla prendre la torche : alors, mon cher Cnémon, il nous fallut bien reconnaître, convaincus par les faits, qu'il y a dans nos âmes quelque chose de divin, et qu'elles tiennent d'en haut une sorte de parenté entre elles. En effet, se voir et s'aimer ne fut qu'un pour ces jeunes gens, comme si dès la première rencontre leurs âmes eussent reconnu qu'elles se ressemblaient; on eût dit que, se sentant parentes par la noblesse, elles s'élançaient l'une vers l'autre. Tout d'abord ils restèrent immobiles et comme frappés de stupeur, elle, présentant toujours la torche, et lui, le bras tendu pour la recevoir. Longtemps ils restèrent ainsi, les yeux fixés l'un sur l'autre, comme si, s'étant connus ou vus auparavant, ils cherchaient à recueillir leurs souvenirs. Puis ils sourirent doucement, à la dérobée, d'un sourire qui ne se trahissait que par l'épanouissement de leurs yeux : bientôt, comme s'ils avaient honte de ce qui venait de se passer, ils rougirent tous deux; et, un instant après, quand l'émotion sans doute eut pénétré jusqu'au cœur, ils pâlirent. En un mot, mille transformations s'opérèrent en un moment sur leur visage, mille changements de couleur et de physionomie trahirent l'agitation de leur âme. Tout cela échappa à la multitude, on le conçoit aisément, chacun étant occupé de soins, de pensées différentes. Chariclès lui-même, tout entier à la récitation de la prière et à l'invocation d'usage, ne s'en aperçut pas. Mais moi, je n'étais occupé qu'à observer les deux jeunes gens; car, depuis que j'avais entendu l'oracle rendu à Théagène, au moment où il sacrifiait dans le temple, leurs noms mêmes éveillaient en moi quelque soupçon de ce qui allait arriver. Cependant je ne démêlais pas encore exactement la suite de la prophétie.

[3,6] Ἐπεὶ δὲ ὀψέ ποτε καὶ ὥσπερ βιαίως τῆς κόρης ἀποσπώμενος ὁ Θεαγένης ὑπέθηκέ τε τὸ λαμπάδιον καὶ τὸν βωμὸν ἀνῆψεν, ἐλέλυτο μὲν ἡ πομπὴ πρὸς εὐωχίαν τῶν Θετταλῶν τραπέντων, ὁ δὲ ἄλλος δῆμος ἐπ´ οἶκον τὸν ἴδιον ἕκαστος ἀπεχώρησεν. Ἡ Χαρίκλεια δὲ ἐφεστρίδα λευκὴν ἐπιβαλομένη σὺν ὀλίγαις ταῖς συνήθεσιν ἐπὶ τὴν ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ νεὼ καταγωγὴν ὥρμησεν, οὐδὲ γὰρ ᾤκει σὺν τῷ νομιζομένῳ πατρὶ τῆς ἁγιστείας ἕνεκεν παντοίως ἑαυτὴν χωρίζουσα. Περιεργότερος τοίνυν ἐξ ὧν ἠκηκόειν τε καὶ ἑωράκειν γεγονὼς ἐντυγχάνω τῷ Χαρικλεῖ τοῦτο σπουδάσας· καὶ ὃς «εἶδες» ἠρώτα «τὸ ἀγλάϊσμα τὸ ἐμόν τε καὶ Δελφῶν, τὴν Χαρίκλειαν;» «Οὐ νῦν πρῶτον» ἔφην, «ἀλλὰ καὶ πρότερον πολλάκις, ὁσάκις δή μοι κατὰ τὸν νεὼν ἐνέτυχεν οὐχ ὡς ἄν τις ἐκ παρόδου - τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον - ἀλλὰ καὶ συνέθυσα οὐκ ὀλιγάκις καὶ περὶ θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων εἴ τί ποτε διαπορήσειεν ἠρώτησέ τε καὶ ἔμαθε.» «Τί οὖν δή σοι τὰ νῦν ἔδοξεν, ὦ ´γαθὲ Καλάσιρι; ἆρά τινα τῇ πομπῇ κόσμον ἤνεγκεν;» «Εὐφήμησον» εἶπον «ὦ Χαρίκλεις, ὥσπερ καὶ τὴν σελήνην εἰ διαπρέπει τῶν ἄλλων ἀστέρων ἠρώτας.» «Καὶ μὴν ἐπῄνουν τινὲς» εἶπε «καὶ τὸν Θετταλὸν νεανίσκον.» «Τὰ δεύτερα» ἦν δ´ ἐγὼ «καὶ τρίτα νέμοντες, τὴν δὲ κορωνίδα τῆς πομπῆς καὶ ὀφθαλμὸν ἀληθῶς τὴν σὴν θυγατέρα γνωρίζοντες.» Ἥδετο τούτοις ὁ Χαρικλῆς καί μοι ὁ σκοπὸς ἐκ τῶν ἀληθῶν ἠνύετο, θαρσεῖν μοι τὸν ἄνδρα βουλομένῳ παντοίως· καὶ μειδιάσας «πορεύομαι νῦν ὡς αὐτὴν» ἔλεγεν· «εἰ δέ σοι φίλον, συμπροθυμήθητι καὶ μή τι πρὸς τῆς ὀχλικῆς ἀηδίας ἐπιτέτριπται συνεπίσκεψαι.» Χαίρων μὲν ἐπένευον ἐνεδεικνύμην δὲ ὡς ἀσχολίας ἄλλης προὐργιαίτερον τίθεμαι τὸ κατ´ αὐτόν.

VI. » A la fin, Théagène s'éloigna de la jeune fille, comme à regret et par une sorte de violence : il plaça la torche sous l'autel et y mit le feu. Le cortège se sépara ensuite; un festin réunit les Thessaliens, et chacun se retira dans sa demeure. Chariclée jeta un surtout blanc par-dessus son manteau, et regagna avec quelques compagnes sa demeure, dans l'enceinte du temple : car elle n'habitait pas même avec celui qui passait pour son père ; elle s'isolait, pour se consacrer entièrement aux pratiques religieuses. Piqué de curiosité par ce que j'avais vu et entendu, j'allai à dessein trouver Chariclès : — « Vous avez vu, me dit-il, ma gloire et celle de Delphes, Chariclée? — Ce n'est pas la première fois, répondis-je; je l'avais déjà vue souvent, quand elle se rencontrait au temple avec moi. Et même ce n'est pas en passant, comme on dit, que je l'ai aperçue ; j'ai bien des fois sacrifié avec elle ; bien des fois elle m'a interrogé sur les choses divines et humaines, quand elle ren-contrait quelque difficulté, et je me suis plu a l'instruire. — Comment vous a-t-elle donc paru en cette circonstance, mon ami? ajoutait-elle quelque ornementa la solennité? —Ne blasphémez pas, Chariclès, lui dis-je; c'est comme si vous demandiez si la lune se distingue au milieu des autres astres. — On avait aussi des éloges, reprit-il, pour le jeune Thessalien. — Oui, sans doute, on lui donnait le second, et même le troisième rang; mais tous s'accordaient à dire que votre fille était la couronne et pour ainsi dire l'œil de la solennité. » Chariclès m'écoutait avec un visible plaisir, et, tout en disant la vérité, j'atteignais mon but, qui était de lui inspirer en moi une entière confiance. Il sourit et me dit : « Je vais maintenant auprès d'elle; si vous le désirez, n'ayez aucun scrupule; venez avec moi, voir si le tumulte et la foule ne lui ont point laissé quelque fatigue. » J'acceptai avec joie, tout en lui laissant entendre que je n'avais rien plus à cœur que de lui être agréable.

[3,7] Ἐπεὶ δὲ παρεγενόμεθα οὗ κατήγετο, καταλαμβάνομεν εἰσελθόντες ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἀλύουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῷ ἔρωτι διαβρόχους· κἀπειδὴ τὸν πατέρα τὰ εἰωθότα περιεπτύξατο, πυνθανομένῳ τί πεπόνθοι τῆς κεφαλῆς ἄλγημα διοχλεῖν ἔλεγεν ἡδέως τε ἂν ἠρεμεῖν εἴ τις ἐπιτρέποι. Πρὸς ταῦτα διαταραχθεὶς ὁ Χαρικλῆς ὑπεξῄει τε τοῦ θαλάμου σὺν ἡμῖν ἡσυχίαν ταῖς θεραπαίναις ἐπιτάξας, προελθών τε τῆς οἰκίας «τί ἄρα τοῦτο» ἔλεγεν «ὦ ´γαθὲ Καλάσιρι; τίς ἡ προσπεσοῦσα τῷ θυγατρίῳ μαλακία;» «Μὴ θαύμαζε» εἶπον «εἰ τοσούτοις ἐμπομπεύσασα δήμοις ὀφθαλμόν τινα βάσκανον ἐπεσπάσατο.» Γελάσας οὖν εἰρωνικὸν «καὶ σὺ γὰρ» εἶπεν «ὡς ὁ πολὺς ὄχλος εἶναί τινα βασκανίαν ἐπίστευσας;» «Εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἀληθῶν» ἔφην· «ἔχει γὰρ οὕτως. Ὁ περικεχυμένος ἡμῖν οὗτος ἀὴρ δι´ ὀφθαλμῶν τε καὶ ῥινῶν καὶ ἄσθματος καὶ τῶν ἄλλων πόρων εἰς τὰ βάθη διικνούμενος καὶ τῶν ἔξωθεν ποιοτήτων συνεισφερόμενος, οἷος ἂν εἰσρεύσῃ τοιοῦτο καὶ τοῖς δεξαμένοις πάθος ἐγκατέσπειρεν· ὥστε ὁπότ´ ἂν σὺν φθόνῳ τις ἴδῃ τὰ καλά, τὸ περιέχον τε δυσμενοῦς ποιότητος ἀνέπλησε καὶ τὸ παρ´ ἑαυτοῦ πνεῦμα πικρίας ἀνάμεστον εἰς τὸν πλησίον διερρίπισε, τὸ δὲ ἅτε λεπτομερὲς ἄχρις ἐπ´ ὀστέα καὶ μυελοὺς αὐτοὺς εἰσδύεται καὶ νόσος ἐγένετο πολλοῖς ὁ φθόνος, οἰκεῖον ὄνομα βασκανίαν ἐπιδεξάμενος. Ἤδη δὲ κἀκεῖνα σκόπησον, ὦ Χαρίκλεις, ὅσοι μὲν ὀφθαλμίας ὅσοι δὲ τῆς ἐκ λοιμῶν καταστάσεως ἀνεπλήσθησαν θιγόντες μὲν οὐδαμῶς τῶν καμνόντων ἀλλ´ οὐδὲ εὐνῆς οὐδὲ τραπέζης τῆς αὐτῆς μετασχόντες ἀέρος δὲ μόνον ταὐτοῦ κοινωνήσαντες. Τεκμηριούτω δέ σοι τὸν λόγον εἴπερ ἄλλο τι καὶ ἡ τῶν ἐρώτων γένεσις, οἷς τὰ ὁρώμενα τὴν ἀρχὴν ἐνδίδωσι οἷον ὑπήνεμα διὰ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ πάθη ταῖς ψυχαῖς εἰστοξεύοντα. Καὶ μάλα γε εἰκότως, τῶν γὰρ ἐν ἡμῖν πόρων τε καὶ αἰσθήσεων πολυκίνητόν τε καὶ θερμότατον οὖσα ἡ ὄψις δεκτικωτέρα πρὸς τὰς ἀπορροίας γίνεται, τῷ κατ´ αὐτὴν ἐμπύρῳ πνεύματι τὰς μεταβάσεις ἐρώτων ἐπισπωμένη.

VIII. » Arrivés à la chambre, nous la trouvâmes, en entrant, langoureusement étendue sur son lit, les yeux humides et gonflés d'amour. Son père, après l'avoir embrassée comme de coutume, lui demanda ce qu'elle avait. Elle se plaignit d'un violent mal de tête et dit qu'elle reposerait volontiers, si on le lui permettait. Chari-clès sortit alors de la chambre avec moi, recommanda aux servantes de ne faire aucun bruit, et fit quelques pas en avant de la maison. — Que signifie cela, mon cher Calasiris? quelle est cette langueur où est plongée ma fille? — Ne vous étonnez pas, lui répondis-je, si, en marchant processionnellement au milieu d'une telle multi-tude, elle a attiré sur elle quelque œil maléficieux. » Un rire ironique courut sur son visage. « Et vous aussi, me dit-il, vous croyez aux maléfices comme le vulgaire? — Comme à ce qu'il y a de plus vrai au monde ; et voici comment la chose s'explique : cet air qui nous environne et qui nous pénètre intérieurement par les yeux, le nez, la respiration, par tous les pores du corps, arrive en nous chargé de qualités extérieures, et y détermine des dispositions analogues aux propriétés qu'il possède. Dès lors, il suffit que quelqu'un regarde avec envie un objet beau, pour communiquer à l'air ambiant des propriétés fâcheuses ; son souffle se répand plein d'amer-tume sur ses voisins, et, grâce à sa ténuité, pénètre jusqu'aux os, jusqu'à la moelle même. C'est ainsi que sou-vent cette espèce d'envie qu'on désigne proprement sous le nom de fascination, rend malades ceux sur qui elle tombe. Pour vous en convaincre, Chariclès, songez que bien souvent on est atteint d'ophtalmie ou de quelque maladie pestilentielle, sans avoir jamais touché les malades, sans s'être approché de leur lit, ni assis à la même table, mais uniquement pour avoir respiré le même air. Songez encore— aucune preuve n'est plus palpable—à la manière dont se produit l'amour : les objets perçus par la vue lui donnent naissance ; ils répandent autour d'eux comme une vapeur légère, et font pénétrer par les yeux la passion qui va se fixer dans l'âme. Cela se conçoit : La vue, étant de tous nos organes et de tous nos sens le plus mobile et le plus chaud, est par cela même plus susceptible de recevoir les émanations; elle aspire, par les esprits brûlants qui sont en elle, la transmigration des amours.

[3,8] Εἰ δὲ χρή σοι καὶ παραδείγματος ἕνεκα λόγον τινὰ φυσικώτερον παραθέσθαι, βίβλοις ἱεραῖς ταῖς περὶ ζῴων ἀνάγραπτον, ὁ χαραδριὸς τοὺς ἰκτεριῶντας ἰᾶται καὶ ὁ τοῦτο πάσχων εἰ τῷ ὀρνέῳ προσβλέποι - - - τὸ δὲ φεύγει καὶ ἀποστρέφεται τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιμῦσαν, οὐ φθονοῦν ὡς οἴονταί τινες τῆς ὠφελείας ἀλλ´ ὅτι θεώμενος ἕλκειν καὶ μετασπᾶν εἰς ἑαυτὸν ὥσπερ ῥεῦμα πέφυκε τὸ πάθος καὶ διὰ τοῦτο ἐκκλίνει καθάπερ τρῶσιν τὴν ὅρασιν. Καὶ ὄφεων δὲ ὁ καλούμενος βασιλίσκος ὅτι καὶ πνεύματι μόνον καὶ βλέμματι πᾶν ἀφαυαίνει καὶ λυμαίνεται τὸ ὑποπῖπτον ἴσως ἀκήκοας· εἰ δέ τινες καὶ τοὺς φιλτάτους καὶ οἷς εὖνοι τυγχάνουσι καταβασκαίνουσιν οὐ χρὴ θαυμάζειν, φύσει γὰρ φθονερῶς ἔχοντες οὐχ ὃ βούλονται δρῶσιν ἀλλ´ ὃ πεφύκασι.

VIII. » Voici, s'il est nécessaire, un exemple pris encore plus près de la nature, et consigné dans les livres sur les animaux : le pluvier a la propriété de guérir la jaunisse : lorsque quelque un atteint de cette maladie le regarde, il se détourne et s'enfuit en fermant les yeux ; ce n'est pas, comme on l'a dit quelquefois, qu'il soit jaloux du soulagement qu'il apporte ; mais, du moment où on le regarde, il aspire et attire naturellement à lui comme un courant du mal. C'est pour cela qu'il fuit le regard à l'égal d'une blessure. De même encore le serpent appelé basilic : vous avez sans doute entendu dire que son haleine seule et son regard dessèchent et corrompent tout ce qu'ils touchent. Que si quelques personnes maléficient ainsi même leurs amis les plus chers, ceux à qui ils veulent le plus de bien, il ne faut pas s'en étonner : le maléfice étant inhérent à leur nature, ils font non pas ce qu'ils veulent, mais ce que veut leur nature. »

[3,9] Πρὸς ταῦτα μικρὸν ἐπιστήσας »τὸ μὲν ἀπόρημα« ἔφη «σοφώτατα καὶ πιστικώτατα διέλυσας· εἴθε δὲ καὶ αὐτὴ πόθου ποτὲ καὶ ἔρωτος αἴσθοιτο· τότε ἂν ὑγιαίνειν αὐτὴν οὐ νοσεῖν ὑπέλαβον· οἶσθα ὡς ἐπὶ τοῦτό σε καὶ παρεκάλεσα. Νῦν δὲ οὐδὲν δέος μὴ τοῦτο πέπονθεν ἡ μισόλεκτρος καὶ ἀνέραστος, ἀλλὰ βασκανίαν ἔοικε τῷ ὄντι νοσεῖν καὶ δῆλον ὡς καὶ ταύτην διαλῦσαι βουλήσῃ φίλος τε ὢν καὶ τὰ πάντα σοφός.» Ἐπηγγελλόμην εἴ τι πάσχουσαν αἰσθοίμην εἰς δύναμιν βοηθήσειν.

IX. « Chariclès reprit, après un moment de silence : « Vous avez résolu la question avec autant de science que de vraisemblance. Mais plût aux Dieux qu'elle ressentit quelque amoureux désir! Bien loin de voir là une maladie, je la croirais guérie. Vous savez que j'ai déjà eu recours à vous à ce sujet. Mais, pour le moment, il n'y a aucune apparence qu'elle éprouve rien de pareil, ennemie comme elle l'est du mariage et de l'amour. Il est donc à croire que la maladie tient réellement à quelque maléfice; et je ne doute pas que vous ne consentiez à l'en guérir; car vous êtes mon ami, et rien n'échappe à votre science. » Je promis, si je lui trouvais quelque mal, de faire tout au monde pour y remédier.

[3,10] Καὶ περὶ τούτων ἔτι διασκοπουμένοις ἡμῖν ἐφίσταταί τις ἐσπουδασμένος· καὶ «ὦ ´γαθοὶ» φησὶν «ὑμεῖς δὲ ὥσπερ ἐπὶ μάχην ἢ πόλεμον ἀλλ´ οὐκ εὐωχίαν κληθέντες οὕτω μέλλετε, ἣν παρασκευάζει μὲν ὁ κάλλιστος Θεαγένης ἐποπτεύει δὲ ὁ μέγιστος ἡρώων Νεοπτόλεμος. Δεῦρ´ ἴτε μηδὲ εἰς ἑσπέραν τὸ συμπόσιον παρέλκετε μόνοι τῶν πάντων ἀπολειπόμενοι.» Προσκύψας οὖν μοι πρὸς τὸ οὖς ὁ Χαρικλῆς «οὗτος» ἔφη «τὴν ἀπὸ ξύλου κλῆσιν ἥκει φέρων· ὡς λίαν ἀπροσδιόνυσος καὶ ταῦτα ὑποβεβρεγμένος· ἀλλ´ ἴωμεν, ὡς δέος μὴ καὶ πληγὰς ἡμῖν ἐμφορήσῃ τελευτῶν.» «Σὺ μὲν παίζεις, ἴωμεν δ´ οὖν» ἔφην. Ἐπεὶ δὲ ἐπέστημεν, ἑαυτοῦ πλησίον τὸν Χαρικλέα κατέκλινεν ὁ Θεαγένης ἔνεμε δὲ ἄρα τι κἀμοὶ τιμῆς τοῦ Χαρικλέους ἕνεκεν. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῆς εὐωχίας τί ἂν λέγων ἐνοχλοίην, τοὺς παρθενικοὺς χορούς, τὰς αὐλητρίδας, τὴν ἐνόπλιον τῶν ἐφήβων καὶ πυρρίχιον ὄρχησιν, τἄλλα οἷς τὸ πολυτελὲς τῶν ἐδεσμάτων ὁ Θεαγένης διῄτησεν, εὐόμιλόν τε καὶ ποτιμώτερον τὸ συμπόσιον ἀπεργαζόμενος; Ἀλλ´ ἃ δὴ μάλιστα σοί τε ἀκούειν ἀναγκαῖον ἐμοί τε λέγειν ἥδιον, ἐκεῖνα ἦν. Ὁ Θεαγένης ἐνεδείκνυτο μὲν ἱλαρὸς εἶναι καὶ φιλοφρονεῖσθαι τοὺς παρόντας ἐβιάζετο, ἡλίσκετο δὲ πρὸς ἐμοῦ τὴν διάνοιαν ὅποι φέροιτο, νῦν μὲν τὸ ὄμμα ἠνεμωμένος νῦν δὲ βύθιόν τι καὶ ἀπροφάσιστον ἐπιστένων καὶ ἄρτι μὲν κατηφής τε καὶ ὥσπερ ἐπ´ ἐννοίας ἄρτι δὲ ἀθρόον ἐπὶ τὸ φαιδρότερον ἑαυτὸν μεταπλάττων, ὥσπερ ἐν συναισθήσει γινόμενος, καὶ ἑαυτὸν ἀνακαλούμενος καὶ πρὸς πᾶσαν μεταβολὴν ῥᾳδίως ὑποφερόμενος. Διάνοια γὰρ ἐρῶντος ὅμοιόν τι καὶ μεθύοντος εὔτρεπτόν τε καὶ οὐδεμίαν ἕδραν ἀνεχόμενον, ἅτε τῆς ψυχῆς ἀμφοτέροις ἐφ´ ὑγροῦ τοῦ πάθους σαλευούσης· διὸ καὶ πρὸς μέθην ὁ ἐρῶν καὶ πρὸς τὸ ἐρᾶν ὁ μεθύων ἐπίφορος.

X. » Nous étions encore à conférer à ce sujet, quand arrive un messager tout essoufflé : « Hé, braves gens, nous dit-il, vous vous faites attendre, comme si vous étiez invités à la guerre, à un combat, et non à un festin. Oubliez-vous que c'est le beau Théagène qui convie, et que le plus grand des héros, Néoptolème préside? Ve-nez donc, et ne traînez pas le repas jusqu'au soir ; car on n'attend plus que vous. —Celui-ci, me dit Chariclès, en se penchant à mon oreille, nous apporte l'invitation du bâton ; Bacchus ne lui a guère communiqué sa grâ-ce, quoiqu'il soit ivre; allons, car j'ai peur qu'il ne finisse par nous donner quelques coups. — Vous voulez rire, lui dis-je ; allons cependant. » Lorsque nous fûmes arrivés, Théagène fit asseoir Chariclès à côté de lui, et me traita moi-même avec quelque considération, par égard pour Chariclès. Je ne m'arrête pas au détail fatigant de toutes les particularités du banquet, chœur de jeunes filles, joueuses de flûte, danse armée déjeunes gens, danse pyrrhique et autres divertissements dont Théagène avait entremêlé la somptueuse ordonnance du festin, pour ajouter encore à la gaité du vin et aux plaisirs des convives. J'arrive à ce que tu as surtout besoin de savoir, à ce dont le récit m'est le plus agréable : Théagène affectait la gaité et s'efforçait d'être affable pour tous ses convives ; mais je démêlais la direction de ses pensées : son regard était flottant ; tantôt il laissait, sans motif, échapper de profonds soupirs, tantôt il était comme abattu, absorbé dans ses réflexions ; puis il se composait tout à coup un visage joyeux, comme si, s'apercevant de son état, il eût fait un retour sur lui-même. En un mot, il passait brusquement par les états les plus contraires. La pensée d'un amant, semblable à celle de l'homme ivre, est mobile, sans consistance; chez l'un comme chez l'autre l'âme est agitée par une passion vague et flottante : c'est pour cela que l'amour dispose à l'ivresse et l'ivresse à l'amour.

[3,11] Ὡς δὲ καὶ χάσμης ἀδημονούσης ἀνάπλεως ἐφαίνετο, τότε δὴ καὶ τοῖς ἄλλοις τῶν παρόντων κατάδηλος ἦν οὐχ ὑγιαίνων ὥστε καὶ τὸν Χαρικλέα καθεωρακότα τὸ ἀνώμαλον ἡσυχῇ πρός με εἰπεῖν «ἀλλ´ ἦ καὶ τοῦτον βάσκανος εἶδεν ὀφθαλμός, καὶ ταὐτόν μοι δοκεῖ πεπονθέναι τῇ Χαρικλείᾳ.» «Ταὐτὸν» ἔφην ἐγὼ «νὴ τὴν Ἶσιν, ὀρθῶς τε καὶ οὐκ ἀπεικότως εἴπερ καὶ ἐν τῇ πομπῇ μετ´ ἐκείνην διέπρεπε.» Ταῦτα μὲν ἡμεῖς, ἐπεὶ δὲ τὰς κύλικας ἔδει περιάγεσθαι, προέπινεν ὁ Θεαγένης καὶ ἄκων ἑκάστῳ φιλοτησίαν· ὡς δὲ εἰς ἐμὲ περιῆλθεν, «ἔχω τὴν φιλοφρόνησιν» εἰπόντος ὑποδεξαμένου δὲ οὐδαμῶς, ὀξύ τε καὶ διάπυρον ἐνεῖδεν, ὑπερορᾶσθαι προσδοκήσας. Συνεὶς οὖν ὁ Χαρικλῆς «οἴνου καὶ ἐδεσμάτων» εἶπε «τῶν ἐνεψυχωμένων ἀπέχεται.» Τοῦ δὲ τὴν αἰτίαν ἐρομένου «Μεμφίτης ἐστὶν» εἶπεν «Αἰγύπτιος καὶ προφήτης τῆς Ἴσιδος.» Ὁ δὴ Θεαγένης ὡς τὸν Αἰγύπτιον καὶ τὸν προφήτην ἤκουσεν, ἡδονῆς τε ἀθρόον ἐνεπλήσθη καὶ ὥσπερ οἱ θησαυρῷ τινι προστυχόντες ὀρθώσας ἑαυτὸν ὕδωρ τε αἰτήσας καὶ πιὼν «ὦ σοφώτατε» εἶπεν «ἀλλὰ σύ γε ταύτην δέχου τὴν φιλοτησίαν ἣν ἀπὸ τῶν ἡδίστων σοι προέπιον, καὶ φιλίαν ἡμῖν ἥδε ἡ τράπεζα σπενδέσθω.» «Ἐσπείσθω» ἔφην «καλὲ Θεάγενες, ἐμοὶ καὶ πάλαι οὖσα πρός σε», καὶ ὑποδεξάμενος ἔπινον. Καὶ τότε μὲν εἰς ταῦτα ἔληξε τὸ συμπόσιον καὶ ἀπηλλαττόμεθα ἐπ´ οἶκον τὸν ἴδιον ἕκαστος, πολλά με τοῦ Θεαγένους καὶ θερμότερα ἢ κατὰ τὴν προϋπάρχουσαν γνῶσιν κατασπασαμένου. Ἐπεὶ δὲ ἦλθον οὗ κατηγόμην ἄυπνος τὰ πρῶτα διῆγον ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἄνω καὶ κάτω τὴν περὶ τῶν νέων φροντίδα στρέφων καὶ τοῦ χρησμοῦ τὰ τελευταῖα τί ἄρα βούλοιτο ἀνιχνεύων. Ἤδη δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς ὁρῶ τὸν Ἀπόλλω καὶ τὴν Ἄρτεμιν ὡς ᾤμην, εἴ γε ᾤμην ἀλλὰ μὴ ἀληθῶς ἑώρων· καὶ ὁ μὲν τὸν Θεαγένην ἡ δὲ τὴν Χαρίκλειαν ἐνεχείριζεν· ὀνομαστί τέ με προσκαλοῦντες «ὥρα σοι» ἔλεγον «εἰς τὴν ἐνεγκοῦσαν ἐπανήκειν, οὕτω γὰρ ὁ μοιρῶν ὑπαγορεύει θεσμός. Αὐτός τε οὖν ἔξιθι καὶ τούσδε ὑποδεξάμενος ἄγε, συνεμπόρους ἴσα τε παισὶ ποιούμενος, καὶ παράπεμπε ἀπὸ τῆς Αἰγυπτίων ὅποι τε καὶ ὅπως τοῖς θεοῖς φίλον.»

XI. » A sa langueur, à son agitation inquiète, il était évident, même pour tous les autres convives, qu'il n'était pas dans son naturel : aussi Chariclès, qui n'avait été frappé cependant que de sa contenance embarrassée et inégale, me dit tout bas : « L'œil envieux l'a aussi regardé ; il me parait être dans le même état que Chariclée. —Le même, en effet, répondis-je, par Isis; et il n'y a à cela rien que de bien naturel, puisqu'il brillait immédiatement après elle dans la procession sacrée. » Pendant cet entretien, le moment arriva de faire circuler les coupes : Théagène but le premier, non sans quelque contrainte, et porta la santé de chacun. Lorsqu'il fut arrivé à moi : « J'accepte, lui dis-je, ce témoignage de bienveillance ; » mais je ne pris pas la coupe. Comme il me regardait avec colère et les yeux enflammés, se croyant insulté, Chariclès s'en aperçut et lui dit : « Il ne goûte jamais ni vin ni aucun mets qui ait eu vie. » Théagène lui en demanda le motif : » Il est Égyptien, dit-il, originaire de Memphis et prêtre d'Isis. » Théagène, à ces mots d'Égyptien et de prêtre, rayonna tout à coup de joie ; il se redressa comme quelque un qui vient de rencontrer un trésor, demanda de l'eau, en but le premier et me dit : « Sage des sages, acceptez du moins cette santé que je vous porte au nom de ce que vous avez de plus cher ; que cette table cimente à jamais notre amitié. —Qu'il en soit ainsi, répondisse, noble Théagène ; quant à moi, je vous aidés longtemps voué toute mon affection ; » et, prenant la coupe, je bus à mon tour. Là se termina le festin, et chacun se retira. Pour moi, Théagène ne me quitta qu'après m'avoir embrassé à plusieurs reprises, et avec plus d'effusion que ne semblait le comporter notre récente connaissance. Rentré au logis, je restai d'abord sur mon lit sans pouvoir dormir, préoccupé de ces deux jeunes gens, tournant et retournant ma pensée dans tous les sens et cherchant à m'expliquer les dernières paroles de l'oracle. Déjà le milieu de la nuit était arrivé, lorsqu'il me sembla voir Apollon et Diane (peut-être même était-ce une réalité, et non une simple apparence). Apollon me présentait par la main Théagène, et Diane, Chariclée. Ils m'appelaient par mon nom et médisaient: « Le temps est venu pour toi de retourner dans ta patrie ; ainsi le veut l'arrêt des Destins. Pars donc ; emmène et prends sous ta garde ces jeunes gens ; traite-les comme tes enfants, el conduis-les ensuite hors d’Egypte à l'époque et de la manière qu'ordonneront les Dieux.

[3,12] Ταῦτα εἰπόντες οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ὅτι μὴ ὄναρ ἦν ἡ ὄψις ἀλλ´ ὕπαρ ἐνδειξάμενοι· ἐγὼ δὲ τὰ μὲν ἄλλα συνίειν ὡς ἑωράκειν, εἰς τίνας δὲ ἀνθρώπους ἢ εἰς τίνα γῆν παραπέμπεσθαι τοὺς νέους τοῖς θεοῖς φίλον ἠπόρουν.« Καὶ ὁ Κνήμων »ταῦτα μὲν« ἔφη »ὦ πάτερ, εἰς ὕστερον αὐτός τε ἔγνως ἐρεῖς τε πρὸς ἡμᾶς· ἀλλὰ τίνα δὴ τρόπον ἔφασκες ἐνδεδεῖχθαί σοι τοὺς θεοὺς ὅτι μὴ ἐνύπνιον ἦλθον ἀλλ´ ἐναργῶς ἐφάνησαν;« «Ὃν τρόπον» εἶπεν «ὦ τέκνον, καὶ ὁ σοφὸς Ὅμηρος αἰνίττεται, οἱ πολλοὶ δὲ τὸ αἴνιγμα παρατρέχουσιν·

Ἴχνια γὰρ μετόπισθεν
ὡς ἐκεῖνός που λέγει
ποδῶν ἠδὲ κνημάων

ῥεῖ´ ἔγνων ἀπιόντος, ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ.» «Ἀλλ´ ἦ καὶ αὐτὸς ἔοικα τῶν πολλῶν εἶναι καὶ τοῦτο ἴσως ἐλέγχειν, ὦ Καλάσιρι, βουλόμενος τῶν ἐπῶν ἐμνημόνευσας, ὧν ἐγὼ τὴν μὲν ἐπιπολῆς διάνοιαν ὅτε περ καὶ τὴν λέξιν οἶδα ἐκδιδαχθεὶς τὴν δὲ ἐγκατεσπαρμένην αὐτοῖς θεολογίαν ἠγνόηκα.»

XII. » A ces mots ils me quittèrent, et je reconnus clairement que ce n'était pas un songe, mais une apparition véritable. Je compris alors, parce que je venais de voir, le reste de l'oracle ; mais je ne pouvais imaginer encore chez quels hommes et vers quelles terres les Dieux m'ordonnaient de les conduire. —Vous avez dû, mon père, le savoir par la suite, dit Cnémon, et vous me le direz : mais à quels signes les Dieux vous ont-ils fait connaître qu'ils vous avaient apparu en réalité et non en songe? Qu'entendez-vous parla? —Par les mêmes signes, mon fils, auxquels fait allusion le sage Homère ; mais la foule des lecteurs vulgaires passe outre sans voir l'allusion : à son départ (comme dit le poète), je vis par derrière glisser les traces de ses pieds et de ses jambes; car les Dieux sont faciles à reconnaître.

— Il me semble bien, dit Cnémon, que je suis moi-même un de ces lecteurs vulgaires, et c'est sans doute pour me le reprocher que vous avez cité ces vers. J'entends, à la vérité, la signification commune, ayant appris la valeur des mots; mais, quant au sens divin et mystique qu'ils recouvrent, il m'échappe entièrement.

[3,13] Μικρὸν οὖν ἐπιστήσας ὁ Καλάσιρις καὶ τὸν νοῦν πρὸς τὸ μυστικώτερον ἀνακινήσας «θεοὶ καὶ δαίμονες» εἶπεν «ὦ Κνήμων, ἐπιφοιτῶντές τε ἡμᾶς καὶ ἀποφοιτῶντες εἰς ἄλλο μὲν ζῷον ἐπ´ ἐλάχιστον εἰς ἀνθρώπους δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἑαυτοὺς εἰδοποιοῦσι, τῷ ὁμοίῳ πλέον ἡμᾶς εἰς τὴν φαντασίαν ὑπαγόμενοι. Τοὺς μὲν δὴ βεβήλους κἂν διαλάθοιεν τὴν δὲ σοφοῦ γνῶσιν οὐκ ἂν διαφύγοιεν, ἀλλὰ τοῖς τε ὀφθαλμοῖς ἂν γνωσθεῖεν ἀτενὲς διόλου βλέποντες καὶ τὸ βλέφαρον οὔποτε ἐπιμύοντες καὶ τῷ βαδίσματι πλέον, οὐ κατὰ διάστασιν τοῖν ποδοῖν οὐδὲ μετάθεσιν ἀνυομένῳ ἀλλὰ κατά τινα ῥύμην ἀέριον καὶ ὁρμὴν ἀπαραπόδιστον τεμνόντων μᾶλλον τὸ περιέχον ἢ διαπορευομένων. Διὸ δὴ καὶ τὰ ἀγάλματα τῶν θεῶν Αἰγύπτιοι τὼ πόδε ζευγνύοντες καὶ ὥσπερ ἑνοῦντες ἱστᾶσιν· ἃ δὴ καὶ Ὅμηρος εἰδώς, ἅτε Αἰγύπτιος καὶ τὴν ἱερὰν παίδευσιν ἐκδιδαχθείς, συμβολικῶς τοῖς ἔπεσιν ἐναπέθετο τοῖς δυναμένοις συνιέναι γνωρίζειν καταλιπών, ἐπὶ μὲν τῆς Ἀθηνᾶς δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν εἰπών, ἐπὶ δὲ τοῦ Ποσειδῶνος τὸ ἴχνια γὰρ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων ῥεῖ´ ἔγνων ἀπιόντος, οἷον ῥέοντος ἐν τῇ πορείᾳ· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ῥεῖ´ ἀπιόντος καὶ οὐχ ὥς τινες ἠπάτηνται, ῥᾳδίως ἔγνων ὑπολαμβάνοντες.»

XIII. Calasiris se recueillit un instant, pour mieux élever son âme à la contemplation des divins mystères: « Les Dieux et les demi-dieux, dit-il, lorsqu'ils viennent à nous et nous quittent, prennent le plus souvent la forme humaine, bien rarement celle d'un autre animal, afin de nous faire sentir plus immédiatement leur pré-sence par cette similitude de forme. S'ils échappent au profane, le sage du moins ne peut manquer de les re-connaître à l'immobilité de leurs yeux, qu'ils tiennent toujours fixés sur le même point sans fermer la paupière, et surtout à leur démarche : leurs pieds ne sont point séparés et ne se déplacent pas alternativement ; ils sont emportés à travers les airs par un mouvement impétueux, irrésistible ; ils fendent l'espace plutôt qu'ils ne marchent. C’est pour cela que les Égyptiens, dans leurs statues, représentent leurs Dieux les pieds joints et comme unis en un seul. Homère, qui savait cela, en sa qualité d'Égyptien et d'initié aux doctrines sacrées, l'a consigné symboliquement dans ses vers, laissant à qui pourrait le soin de le comprendre. Il dit de Minerve : » Ses yeux brillaient d'une manière terrible, » et de Neptune : A son départ, je vis par derrière glisser les traces de ses pieds et de ses jambes ; c'est-à-dire qu'il coulait et glissait au lieu de marcher ; car telle est véritablement la signification de ce passage, que n'ont nullement entendu ceux qui supposent que le sens est : quand il partit, Je reconnus aisément les traces de ses pieds et de ses jambes.

[3,14] «Ταῦτά με, ὦ θειότατε, μεμύηκας» ἔφη ὁ Κνήμων· «Αἰγύπτιον δὲ Ὅμηρον ἀποκαλοῦντός σου πολλάκις, ὃ τῶν πάντων ἴσως οὐδεὶς ἀκήκοεν εἰς τὴν σήμερον, οὐδὲ ἀπιστεῖν ἔχω καὶ σφόδρα θαυμάζων ἱκετεύω μὴ παραδραμεῖν σε τοῦ λόγου τὴν ἀκρίβειαν.» «Ὦ Κνήμων» ἔφην «εἰ καὶ ἔξωρον τὸ περὶ τούτων νυνὶ διαλαμβάνειν ἀλλ´ ὅμως ἀκούοις ἂν ἐπιτέμνοντος. Ὅμηρος, ὦ φίλος, ὑπ´ ἄλλων μὲν ἄλλοθεν ὀνομαζέσθω καὶ πατρὶς ἔστω τῷ σοφῷ πᾶσα πόλις· ἦν δὲ εἰς ἀλήθειαν ἡμεδαπὸς Αἰγύπτιος καὶ πόλις αὐτῷ Θῆβαι, »αἳ ἑκατόμπυλοί εἰσι» κατ´ αὐτὸν ἐκεῖνον. Πατὴρ δὲ τὸ μὲν δοκεῖν προφήτης τὸ δὲ ἀψευδὲς Ἑρμῆς, οὗπερ ἦν ὁ δοκῶν πατὴρ προφήτης· τῇ γὰρ τούτου γαμετῇ τελούσῃ τινὰ πάτριον ἁγιστείαν καὶ κατὰ τὸ ἱερὸν καθευδούσῃ συνῆλθεν ὁ δαίμων καὶ ποιεῖ τὸν Ὅμηρον φέροντά τι τῆς ἀνομοίου μίξεως σύμβολον. Θατέρῳ γὰρ τοῖν μηροῖν αὐτόθεν ἐξ ὠδίνων πολύ τι μῆκος τριχῶν ἐπεπόλαζεν, ὅθεν παρ´ ἄλλοις τε καὶ οὐχ ἥκιστα παρ´ Ἕλλησιν ἀλητεύων καὶ τὴν ποίησιν ᾄδων τοῦ ὀνόματος ἔτυχεν, αὐτὸς μὲν τὸ ἴδιον οὐ λέγων ἀλλ´ οὐδὲ πόλιν ἢ γένος ὀνομάζων τῶν δὲ ἐγνωκότων τὸ περὶ τὸ σῶμα πάθος εἰς ὄνομα κροτησάντων.» «Τί δὲ σκοπῶν, ὦ πάτερ, ἐσιώπα τὴν ἐνεγκοῦσαν;» «Ἤτοι τὸ φυγὰς εἶναι καταιδούμενος, ἐδιώχθη γὰρ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ὅτε ἐξ ἐφήβων εἰς τοὺς ἱερωμένους ἐνεκρίνετο, ἀπὸ τοῦ κηλῖδα φέρειν ἐπὶ τοῦ σώματος νόθος εἶναι γνωρισθείς, ἢ καὶ τοῦτο σοφίᾳ κατεργαζόμενος κἀκ τοῦ τὴν οὖσαν ἀποκρύπτειν πᾶσαν ἑαυτῷ πόλιν {πατρίδα} μνώμενος.»

 

XIV. « C'est là pour moi, divin Calasiris, une véritable initiation, dit Cnémon ; mais, vous avez donné plusieurs fois à Homère le surnom d'Égyptien, et pourtant personne, que je sache, n'a jamais entendu dire rien de pareil. Sans révoquer en doute votre opinion, j'en suis tout étonné, et je vous supplie de ne point passer outre avant de m'en avoir déduit les motifs. —Quoique ce soit là, mon cher Cnémon, une digression qui nous écarte de notre propos, je vais te répondre brièvement. Que d'autres, mon ami, donnent au nom d'Homère différentes acceptions, qu'ils assignent pour patrie au sage poète toutes les villes imaginables, la vérité est qu'il était Égyptien, notre compatriote. Sa ville natale était Thèbes aux cent portes, comme il nous l'apprend lui-même ; son père présumé était un prêtre ; en réalité, il était fils de Mercure. Ce qui le fit regarder comme fils d'un prêtre, c'est que la femme de celui-ci, passant la nuit dans le temple, pour l'accomplissement de quelque rite religieux, eut commerce avec le Dieu ; de cette union naquit Homère. Une marque particulière trahissait son origine et la diversité de nature de ses parents; car, dès sa naissance, il portait sur l'une des cuisses une touffe de longs poils ; et ce fut de ce signe que plus tard lui vint son nom, lorsqu'il errait parmi les peuples, et en particulier chez les Grecs, chantant ses vers. Comme il ne révélait lui-même ni son nom, ni sa patrie, ceux qui connaissaient cette marque distinctive, en tirèrent le surnom sous lequel on le connaît. — Mais dans quel but, mon père, taisait-il sa patrie? — Peut-être parce qu'il rougissait de son exil : car, au moment où il sortait de l'adolescence et allait être porté sur la liste des jeunes gens voués au culte, son père l'avait chassé, parce qu'il avait reconnu sur son corps cette marque, signe de bâtardise ; peut-être aussi y avait-il là un dessein préconçu de s'assurer une patrie dans chaque ville, en cachant sa patrie véritable.

[3,15] «Ταῦτα μὲν εὖ τε καὶ ἀληθῶς μοι λέγειν ἔδοξας, τεκμαιρομένῳ τῆς τε ποιήσεως τοῦ ἀνδρὸς τὸ ᾐνιγμένον τε καὶ ἡδονῇ πάσῃ σύγκρατον, ὡς Αἰγύπτιον, καὶ τὸ τῆς φύσεως ὑπερέχον, ὡς οὐκ ἂν οὕτω τοὺς πάντας ὑπερβαλλόμενον εἰ μή τινος θείας καὶ δαιμονίας ὡς ἀληθῶς μετέσχε καταβολῆς. Ἀλλ´ ἐπειδὴ τοὺς θεοὺς ὁμηρικῶς ἐφώρασας, ὦ Καλάσιρι, τίνα τὰ μετὰ ταῦτα εἰπέ μοι.» «Τοῖς προτέροις, ὦ Κνήμων, ὅμοια· πάλιν ἀγρυπνίαι καὶ βουλεύματα καὶ νυκτῶν φίλαι φροντίδες. Ἔχαιρον, εὑρηκέναι τι τῶν οὐ προσδοκωμένων ἐλπίζων καὶ εἰς τὴν ἐνεγκοῦσαν ἐπανήξειν προσδοκῶν· ἠνιώμην δέ, ὁ Χαρικλῆς ὅτι στερήσεται τῆς θυγατρὸς ἐννοῶν· ἠπόρουν, ὅτῳ δεήσει τρόπῳ τοὺς νέους συναγαγεῖν καὶ κατασκευάσαι τὴν ἔξοδον συμφρονῶν· τὸν δρασμὸν ἠγωνίων ὅπως μὲν λήσομεν ὅποι δὲ τραπῶμεν καὶ πότερον διὰ γῆς ἢ θαλαττεύοντες, καὶ ἁπλῶς κλύδων μέ τις εἶχε φροντισμάτων ἄυπνός τε τὸ λειπόμενον ἐταλαιπώρουν τῆς νυκτός.

XV. Cette opinion me semble juste et fondée, dit Cnémon, lorsque je considère d'une part le naturel, le charme infini et tout égyptien de ses poésies; de l'autre la noblesse, l'excellence de son génie propre, qui n'aurait pu dépasser de si loin celui des autres hommes, s'il n'y avait eu en lui quelque divine et céleste filiation. Mais, après avoir ainsi reconnu les Dieux, suivant les principes homériques, que fîtes-vous ensuite, Calasiris? — Ce que j'avais fait auparavant, Cnémon : alors revinrent l'insomnie, les délibérations, les réflexions qui se complaisent au silence des nuits. L'espoir de quelque découverte inattendue, la pensée d'un prochain retour dans ma patrie, me comblaient de joie. Mais, en même temps, je m'affligeais en songeant que Chariclès allait être séparé de sa fille ; je ne savais comment emmener les jeunes gens et pourvoir au départ ; je m'inquiétais de cette fuite, des moyens de la cacher, de la direction à prendre : serait-ce par terre, serait-ce par mer? En un mot, j'étais comme assailli par un tourbillon de pensées, qui ne me laissèrent, tout le reste de la nuit, ni repos ni sommeil.

[3,16] Οὔπω δὲ ἡμέρας ἀκριβῶς ὑποφαινούσης ἐψόφει τε ἡ μέταυλος καί τινος ᾐσθόμην καλοῦντος »παιδίον«. Ἐρομένου δὲ τοῦ ὑπηρέτου τίς ὁ κόπτων τὴν θύραν ἢ κατὰ ποίαν τὴν χρείαν «ἀπάγγελλε» εἶπεν ὁ καλῶν «ὅτι Θεαγένης ὁ Θετταλός.» Ἥσθην ἀπαγγελθέντα μοι τὸν νεανίαν καὶ εἰσκαλεῖν ἐκέλευον, ἐνδιδόναι μοι ταὐτόματον ἀρχὴν τῶν ἐν χερσὶ βουλῶν ἡγησάμενος· ἐτεκμαιρόμην γὰρ ὅτι με παρὰ τὸ συμπόσιον Αἰγύπτιον καὶ προφήτην ἀκηκοὼς ἥκει συνεργὸν πρὸς τὸν ἔρωτα ληψόμενος, πάσχων οἶμαι τὸ τῶν πολλῶν πάθος οἳ τὴν Αἰγυπτίων σοφίαν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἠπάτηνται κακῶς εἰδότες. Ἡ μὲν γάρ τις ἐστὶ δημώδης καὶ ὡς ἄν τις εἴποι χαμαὶ ἐρχομένη, εἰδώλων θεράπαινα καὶ περὶ σώματα νεκρῶν εἰλουμένη, βοτάναις προστετηκυῖα καὶ ἐπῳδαῖς ἐπανέχουσα, πρὸς οὐδὲν ἀγαθὸν τέλος οὔτε αὐτὴ προϊοῦσα οὔτε τοὺς χρωμένους φέρουσα, ἀλλ´ αὐτὴ περὶ αὑτὴν τὰ πολλὰ πταίουσα λυπρὰ δέ τινα καὶ γλίσχρα ἔστιν ὅτε κατορθοῦσα, φαντασίας τῶν μὴ ὄντων ὡς ὄντων καὶ ἀποτυχίας τῶν ἐλπιζομένων, πράξεων ἀθεμίτων εὑρέτις καὶ ἡδονῶν ἀκολάστων ὑπηρέτις. Ἡ δὲ ἑτέρα, τέκνον, ἡ ἀληθῶς σοφία, ἧς αὕτη παρωνύμως ἐνοθεύθη, ἣν ἱερεῖς καὶ προφητικὸν γένος ἐκ νέων ἀσκοῦμεν, ἄνω πρὸς τὰ οὐράνια βλέπει, θεῶν συνόμιλος καὶ φύσεως κρειττόνων μέτοχος, ἄστρων κίνησιν ἐρευνῶσα καὶ μελλόντων πρόγνωσιν κερδαίνουσα, τῶν μὲν γηΐνων τούτων κακῶν ἀποστατοῦσα πάντα δὲ πρὸς τὸ καλὸν καὶ ὅτι ἀνθρώποις ὠφέλιμον ἐπιτηδεύουσα· δι´ ἣν κἀγὼ τῆς ἐνεγκούσης εἰς καιρὸν ἐξέστην, εἴ πῃ, καθὼς καὶ πρότερόν σοι διῆλθον, τὰ προρρηθέντα μοι παρ´ αὐτῆς καὶ τὸν τῶν ἐμῶν παίδων κατ´ ἀλλήλων πόλεμον περιγράψαιμι. Ταῦτα μὲν οὖν θεοῖς τε τοῖς ἄλλοις καὶ μοίραις ἐπιτετράφθω οἳ τοῦ ποιεῖν τε καὶ μὴ τὸ κράτος ἔχουσιν, οἳ καὶ τὴν φυγήν μοι τὴν ἐκ τῆς ἐνεγκούσης οὐ διὰ ταῦτα πλέον ὡς ἔοικεν ἢ τὴν Χαρικλείας εὕρεσιν ἐπέβαλλον, καὶ τοῦτο μὲν ὅπως εἴσῃ τοῖς ἑξῆς.

XVI. Il ne faisait pas encore tout à fait jour, lorsqu'on frappa à ma porté et que j'entendis un esclave m'ap-peler. Mon domestique ayant demandé qui frappait ainsi et de quoi il s'agissait, celui qui avait appelé répondit que Théagène le Thessalien était là. Je fus charmé d'entendre annoncer ce jeune homme, et j'ordonnai de l'introduire ; car il me sembla que de cette façon l'affaire qui me préoccupait allait s'engager d'elle-même. Je conjecturai immédiatement qu'ayant entendu dire au banquet que j'étais Égyptien et prêtre, il venait me demander de l'aider dans ses amours. Sans doute, me disais-je, il partage l'erreur du vulgaire, qui s'imagine, bien à tort, que tout ce qu'on appelle science égyptienne n'est qu'une seule et même chose. Il y a une science vulgaire, qui se traîne pour ainsi dire terre à terre, esclave de vains fantômes, accroupie sur des cadavres, couchée sur des herbes magiques, plongée tout entière dans les enchantements. Celle-là ne tend à aucune fin utile, ne conduit à aucun but honnête ceux qui l'invoquent. Loin de là, elle trébuche le plus souvent «Ile-même en ses propres œuvres : ou, si elle a quelques effets, ils sont ou funestes ou misérables. Elle montre comme réel ce qui ne l'est pas, renverse faussement nos espérances, invente des crimes, et se fait l'entremet-teuse de honteux plaisirs. L'autre, mon fils, la sagesse véritable, dont la première n'est qu'une dégradation bâ-tarde, celle que nous cultivons dès notre jeunesse, nous tous prêtres et hommes de race prophétique, a les yeux fixés en haut vers les cieux ; elle converse avec les Dieux, entre en rapport avec les êtres d'une nature supérieure, étudie le mouvement des astres, et en tire la connaissance de l'avenir. Supérieure à toutes ces misères terrestres, elle n'a en vue que le bien, ne se propose pour but que l'intérêt de l'humanité. C'est elle qui, en me faisant quitter à temps ma patrie, comme je te l'ai dit précédemment, m'a épargné des maux qu'elle m'avait prédits et la vue de la lutte fratricide de mes enfants. Mais, à l'égard de ces maux, remettons-nous-en à la volonté des Dieux et en particulier à celle des Destins ; car il dépend d'eux qu'ils arrivent ou n'arrivent pas. Peut-être même est-ce moins en vue de ces maux que pour me faire rencontrer Chariclée qu'ils m'ont imposé l'exil loin de ma patrie. Comment ils me la confièrent, tu l'apprendras par la suite.

 [3,17] Τὸν δὲ Θεαγένην ἐπειδήπερ εἰσῆλθεν ἀσπασάμενον ἀμειψάμενος ἐμαυτοῦ τε πλησίον ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἐκάθιζον καὶ «τί χρέος ὄρθριόν σε ἄγει παρ´ ἡμᾶς;» ἠρώτων. Ὁ δὲ τὸ πρόσωπον ἐπὶ πολὺ καταψήσας «ἀγωνιῶ μὲν» ἔφη «περὶ τοῦ παντός, ἐρυθριῶ δὲ ἐκφαίνειν»· καὶ ἐσιώπησεν. Ἔγνων οὖν καιρὸν εἶναι τερατεύεσθαι πρὸς αὐτὸν καὶ μαντεύεσθαι δῆθεν ἅπερ ἐγίνωσκον. Ἱλαρώτερον οὖν αὐτῷ προσβλέψας «εἰ καὶ αὐτὸς λέγειν ὀκνεῖς» ἔφην «ἀλλὰ τῇ γε ἡμετέρᾳ σοφίᾳ καὶ θεοῖς οὐδὲν ἄγνωστον.» Καὶ ἐπιστήσας ὀλίγον καὶ ψήφους τινὰς οὐδὲν καταριθμούσας ἐπὶ δακτύλων συντιθεὶς τήν τε κόμην διασείσας καὶ τοὺς κατόχους μιμούμενος «ἐρᾷς» εἶπον «ὦ τέκνον.» Ἀνήλατο πρὸς τὴν μαντείαν, ὡς δὲ ὅτι «καὶ Χαρικλείας» προσέθηκα, τοῦτ´ ἐκεῖνο θεοκλυτεῖν με νομίσας μικροῦ μὲν καὶ προσεκύνει πεσών. Ἐμοῦ δὲ ἐπέχοντος ἐφίλει πολλὰ τὴν κεφαλὴν προσελθών, τοῖς τε θεοῖς ὡμολόγει χάριν, οὐκ ἐσφαλμένος, ὡς ἔλεγεν, ὧν προσεδόκησε, σωτῆρά τέ με γενέσθαι παρεκάλει· μὴ γὰρ ἂν περισωθῆναι βοηθείας καὶ ταύτης ταχείας ἀποτυχόντα, τοσοῦτον αὐτῷ τὸ κακὸν ἐνσκῆψαι καὶ οὕτως ὑπὸ τοῦ πόθου φλέγεσθαι, πρῶτον καὶ ταῦτα πειρώμενον ἔρωτος. Ὁμιλίας γὰρ ἔτι γυναικὸς ἀπείρατος εἶναι διετείνετο πολλὰ διομνύμενος· ἀεὶ γὰρ διαπτύσαι πάσας καὶ γάμον αὐτὸν καὶ ἔρωτας εἴ τινος ἀκούσειεν, ἕως τὸ Χαρικλείας αὐτὸν διήλεγξε κάλλος ὅτι μὴ φύσει καρτερικὸς ἦν ἀλλ´ ἀξιεράστου γυναικὸς εἰς τὴν παρελθοῦσαν ἀθέατος. Καὶ ταῦτα λέγων ἐπεδάκρυεν ὥσπερ ὅτι πρὸς βίαν ἥττηται κόρης ἐνδεικνύμενος. Ἀνελάμβανον οὖν αὐτὸν καὶ «θάρσει» ἔλεγον «ἐπειδήπερ ἅπαξ καταπέφευγας ἐφ´ ἡμᾶς· οὐχ οὕτως ἐκείνη κρείττων ἔσται τῆς ἡμετέρας σοφίας. Ἔστι μὲν αὐστηροτέρα καὶ κατενεχθῆναι πρὸς ἔρωτα δύσμαχος, Ἀφροδίτην καὶ γάμον ἀτιμάζουσα καὶ μέχρις ὀνόματος· ἀλλὰ διὰ σὲ πάντα κινητέον· τέχνη καὶ φύσιν οἶδε βιάζεσθαι· μόνον εὔθυμος εἶναι καὶ ὑφηγουμένῳ τὰ δέοντα πείθεσθαι πράττειν.» Ἐπηγγέλλετο ἅπαντα ποιήσειν ὡς ἂν ἐγὼ προστάττω κἂν εἰ ξιφῶν ἐπιβαίνειν κελεύοιμι.

XVII. » Théagène entra donc en me saluant : après lui avoir rendu son salut, je le fis asseoir près de mot sur mon lit, et lui demandai ce qui l'amenait vers moi si matin. Il passa à plusieurs reprises la main sur son visage, et me dit : a Je suis dans une peine extrême ; mais je rougis de vous la découvrir. » Après ce peu de paroles il se tut. Il me sembla que c'était l'occasion de faire un peu de merveilleux avec lui, et de feindre de deviner ce que je savais fort bien. Prenant donc un visage plus riant : « Quoique vous hésitiez à me le déclarer, lui dis-je, rien n'échappe à notre science et aux Dieux : » Là, je m'arrêtai un peu pour faire sur mes doigts un calcul qui n'était qu'une feinte ; puis, agitant ma chevelure, et imitant les inspirés : « Tu aimes, lui dis-je, ô mon fils. » Il tressaillit à ce mot ; et quand j'ajoutai qu'il aimait Chariclée, persuadé que c'étaient les Dieux eux-mêmes qui me l'avaient révélé, peu s'en fallut qu'il ne tombât à mes pieds pour m'adorer. Je l'en empêchai. Il me prit alors la tête, l'embrassa à plusieurs reprises, rendit grâces aux Dieux de n'avoir point été trompé dans son attente, et me supplia d'être son sauveur. Il n'y avait point de salut pour lui, disait-il, s'il ne trouvait sur le champ quelque secours, tant était grand le mal qu'il endurait, tant était brûlante la passion qui le consumait, d'autant plus qu'il éprouvait pour la première fois les atteintes de l'amour. Car jusque-là, assurait-il avec force serments, il n'avait eu commerce avec aucune femme. Il avait toujours dédaigné femmes, mariage, amours, quelque proposition qu'on lui eût faite, jusqu'au moment où la beauté de Chariclée l'avait vaincu. Ce n'était point chez lui continence naturelle ; mais il n'avait vu jusque-là aucune femme digne d'être aimée. En parlant ainsi, il versait des larmes, comme pour montrer que ce n'était point sans résistance qu'il avait cédé aux charmes de la jeune fille. De mon côté, je l'encourageais : « Aie bon espoir, lui disais-je; du moment où tu t'es réfugié auprès de nous, il ne sera pas facile à Chariclée de triompher de notre science : sans doute sa vertu sévère offre bien peu de prise aux atteintes de l'amour ; elle dédaigne Vénus, elle fuit le mariage et en redoute mémo le nom. Mais pour toi il faut tout mettre en œuvre ; l'art sait triompher même de la nature. Seulement aie bon courage et exécute fidèlement tout ce qu'il me faudra t'ordonner. » Il promit de faire tout ce que je voudrais, dussé-je même lui enjoindre de marcher sur des épées.

[3,18] Λιπαροῦντος δὴ περὶ τούτων καὶ μισθὸν ἅπασαν ὑπισχνουμένου τὴν οὐσίαν ἥκων τις παρὰ τοῦ Χαρικλέους «δεῖταί σου Χαρικλῆς» ἔλεγεν «ἀφικέσθαι παρ´ αὐτόν· ἔστι δὲ πλησίον ἐνταῦθα ἐν τῷ Ἀπολλωνίῳ καὶ ὕμνον ἀποθύει τῷ θεῷ τεταραγμένος τι κατὰ τοὺς ὕπνους.» Ἐξανίσταμαι παραχρῆμα καὶ τὸν Θεαγένην ἀποπέμψας ἐπὶ τὸν νεὼν ἀφικόμενος ἐπὶ θώκου τινὸς καταλαμβάνω τὸν Χαρικλέα καθήμενον ἄγαν περίλυπον καὶ συνεχῶς ἐπιστένοντα. Προσελθὼν οὖν «τί σύννους καὶ σκυθρωπὸς εἶ;» ἠρώτων. Ὁ δὲ «τί γὰρ οὐ μέλλω» φησὶν «ὀνειράτων τέ με διαταραξάντων καὶ τῆς θυγατρός, ὡς ἐπυθόμην, ἀηδέστερον διατεθείσης καὶ τὴν νύκτα πᾶσαν ἄυπνον διαγαγούσης; Ἐμὲ δὲ λυπεῖ μὲν καὶ ἄλλως οὐχ ὑγιαίνουσα, πλέον δὲ ὅτι τῆς κυρίας τοῦ ἀγῶνος εἰς τὴν ἑξῆς ἐνεστηκυίας, εἰς ἣν τοῖς ὁπλίταις δρομεῦσι δᾷδας ἀναφαίνειν καὶ βραβεύειν τὴν ζάκορον νόμιμον, δυοῖν θάτερον ἀνάγκη, ἢ ταύτην ἀπολειπομένην λυμαίνεσθαι τὸ πάτριον ἢ καὶ ἄκουσαν ἀφικνουμένην ἐπιτρίβεσθαι χαλεπώτερον. Ὥστε εἰ καὶ μὴ πρότερον ἀλλὰ νῦν γε ἐπαρκῶν καί τινα προσάγων ἴασιν δικαίως μὲν ἂν πρὸς ἡμᾶς καὶ φιλίαν τὴν ἡμετέραν εὐσεβῶς δὲ πρὸς τὸ θεῖον ποιοίης. Οἶδα ὡς οὐδὲν ἐργῶδες βουλομένῳ σοι τὸ πρᾶγμα, βασκανίαν ὡς αὐτὸς ἔφης ἰάσασθαι· προφήταις καὶ τὰ μέγιστα κατορθοῦν οὐκ ἀδύνατον.» Ὡμολόγουν ἠμεληκέναι, σοφιστεύων καὶ πρὸς ἐκεῖνον, καὶ τὴν παροῦσαν ἐνδοῦναι παρεκάλουν, ἔχειν γάρ τι συνθεῖναι πρὸς τὴν ἴασιν. «Τὸ δὲ νυνὶ παρὰ τὴν κόρην ἴωμεν» ἔφην «ἐπισκεψόμενοί τε ἀκριβέστερον καὶ παραμυθησόμενοι πρὸς ὅσον δυνατόν. Ἅμα δέ, ὦ Χαρίκλεις, βούλομαί σε καὶ λόγους τινὰς ὑπὲρ ἐμοῦ κινῆσαι πρὸς τὴν παῖδα καὶ γνωριμώτερον ἀποφῆναι παρακαταθέμενον, ὅπως ἂν οἰκειότερον ἔχουσα πρός με θαρραλεώτερον ἰώμενον προσίηται.» «Γινέσθω ταῦτα» ἔφη «καὶ ἀπίωμεν.»

XVIII. » Pendant qu'il m'accablait de protestations, et m'offrait comme prix de mes services tout ce qu'il possédait, quelque un arrive de la part de Chariclès et me dit : « Chariclès vous prie de venir le trouver ; il est ici près, dans le temple d'Apollon, occupé à offrir un hymne au Dieu, à cause d'un songe qui l'a fort troublé. » Je me lève aussitôt ; je congédie Théagène et je cours au temple. J'y trouve Chariclès assis sur un siège, abattu et poussant de fréquents soupirs. « Pourquoi, lui dis-je en l'abordant, êtes-vous ainsi triste et chagrin? — Comment ne le serais-je pas, me dit-il? un songe m'a rempli de trouble ; et de plus j'ai su que ma fille est moins bien et n'a pas dormi de la nuit. Cette indisposition m'inquiète par elle-même ; mais ce qui m'inquiète surtout, c'est que demain est le jour fixé pour les jeux, et qu'il est de règle que la prêtresse présente les torches aux coureurs armés et leur décerne le prix : il arrivera nécessairement de deux choses l'une : ou son absence troublera les usages reçus, ou, si elle se fait violence pour y assister, le mal ne fera qu'empirer. Si vous n'avez rien fait encore, maintenant du moins venez-lui en aide; trouvez pour elle quelque remède, je vous en supplie; vous le devez, pour moi, pour l'amitié qui nous unit ; vous devez aux Dieux ce témoignage de piété. Je sais que, si vous le voulez, ce n'est rien pour vous que de conjurer un maléfice, comme vous l'appelez ; car les prophètes comme vous viennent aisément à bout des choses les plus difficiles. » Je lui avouai que j'avais négli-gé de m'en occuper, et, continuant avec lui le même rôle qu'avec Théagène, je le priai de m'accorder au moins celte journée d'intervalle, parce que j'avais quelque composition à faire pour la guérir. « Pour le moment, lui dis-je, allons voir la jeune fille, afin de l'examiner plus attentivement et de l'encourager de notre mieux. Je désire d'ailleurs, Chariclès, que vous disiez quelques mots de moi à cette enfant, pour la prévenir et la rendre plus familière avec moi, afin que, son affection une fois gagnée, elle accueille avec plus de confiance ce que je ferai pour sa guérison. — J'y consens, dit-il, allons. »

[3,19] Ἐπειδὴ οὖν ἐπέστημεν τῇ Χαρικλείᾳ τὰ μὲν πολλὰ τί ἄν τις λέγοι; Δεδούλωτο μὲν γὰρ ὁλοσχερῶς τῷ πάθει καὶ τήν τε παρειὰν ἤδη τὸ ἄνθος ἔφευγε καὶ τὸ φλέγον τοῦ βλέμματος καθάπερ ὕδασιν ἐῴκει τοῖς δάκρυσιν ἀποσβεννύμενον. Κατέστελλε δ´ οὖν ὅμως ἑαυτὴν ἐπειδήπερ ἡμᾶς ἐθεάσατο καὶ πρὸς τὸ σύνηθες βλέμμα καὶ φθέγμα παντοίως ἐπανάγειν ἐβιάζετο. Περιβαλὼν δὲ αὐτὴν ὁ Χαρικλῆς καὶ μυρία φιλήσας καὶ θεραπείας οὐδὲν ἀπολιπὼν «ὦ θυγάτριον, ὦ τέκνον» ἔλεγεν «ἐμὲ τὸν πατέρα κρύπτεις ὃ πάσχεις; καὶ βασκανίαν ὑποστᾶσα σιωπᾷς ὥσπερ ἀδικοῦσα καὶ οὐκ ἠδικημένη παρὰ τῶν κακῶς ἰδόντων σε ὀφθαλμῶν; Ἀλλὰ θάρσει· παρακέκληται Καλάσιρις ὅδε ὁ σοφὸς ἴασίν τινά σοι πορίσασθαι. Δυνατὸς δὲ ὁ ἀνὴρ ἄριστος ὢν εἴπερ τις ἄλλος τὴν θείαν τέχνην, ἅτε προφητικὸς τὸν βίον καὶ ἱεροῖς ἐκ παίδων ἀνακείμενος καὶ τὸ μεῖζον εἰς προσθήκην ἡμῖν ἐς τὰ μάλιστα φίλος ὤν, ὥστε εἰκότα ἂν ποιοίης εἰ προσδέχοιό τε ἀκωλύτως ἐπᾴδειν τε καὶ ἄλλως ἰᾶσθαι βουλομένῳ σαυτὴν παρέχοις οὐδὲ ἄλλως οὖσα πρὸς τὸ λόγιον γένος ἀπρόσμικτος.» Ἐσιώπα μὲν ἐπένευε δ´ οὖν ἡ Χαρίκλεια καθάπερ ἀσμένη τὴν ἐπ´ ἐμοὶ συμβουλὴν προσιεμένη. Καὶ τότε μὲν ἐπὶ τούτοις ἀπηλλάγημεν, ὑπομνήσαντός με τοῦ Χαρικλέους καὶ ὧν πρότερον παρεκάλεσεν ἐπιμεληθῆναι καὶ φροντίζειν εἴ πῃ τῇ Χαρικλείᾳ δυναίμην ἔφεσίν τινα γάμων καὶ ἀνδρῶν ἐμποιῆσαι. Ἀπέπεμπον οὖν εὔθυμον οὐκ εἰς μακρὰν ἀνυσθήσεσθαι αὐτῷ τὴν βούλησιν ἐπαγγειλάμενος.»

XIX. » Quand nous arrivâmes auprès de Chariclée, (est-il besoin de le dire?) elle était entièrement vaincue, abattue par la passion ; déjà ses joues avaient perdu leur fleur ; le feu de son regard était comme éteint et noyé dans les larmes. Cependant elle se composa un peu en nous apercevant et chercha à reprendre son visage, son maintien ordinaire. Chariclès la serra dans ses bras, la couvrit de baisers et lui prodigua mille caresses. « Ma fil-le chérie, mon enfant, lui dit-il, pourquoi me cacher, pourquoi cacher à ton père ce que tu endures? on t'a jeté un mauvais sort, et tu te tais, comme si tu avais fait quelque mal, quand c'est toi au contraire qui es victime du mauvais œil qui t'a regardée. Mais ne crains rien; j'ai appelé le sage Calasiris que voici, pour te donner quelque soulagement. Il le peut ; car il est versé, autant que personne, dans la science divine ; c'est un prophète, appli-qué dès sa jeunesse aux choses sacrées, et de plus mon ami dévoué.

Tu feras donc bien de l'accueillir sans hésitation et de t'abandonner à lui pour te guérir, par ses conjura-tions ou autrement; d'autant mieux que la fréquentation des hommes instruits n'est pas pour toi chose nouvelle. » Je gardais le silence : Chariclée fit un signe d'assentiment, témoignant qu'elle consentait volontiers à suivre avec moi l'avis de son père, et nous nous retirâmes. Chariclès ne manqua pas de me rappeler ce qu'il m'avait demandé précédemment ; il me pria de songer à ma promesse et de mettre tous mes soins à éveiller en elle quelque pensée d'amour, quelque inclination au mariage. Je lui promis de mon côté que ses vœux ne tarderaient pas a être satisfaits, et je le laissai plus tranquille.


 

 

 LIVRE II.